Pełna ulotka dla pacjenta do pobrania

Komentarze

Transkrypt

Pełna ulotka dla pacjenta do pobrania
Čemu musíte věnovat pozornost, než
začnete EvoTears™ používat
Nepoužívejte EvoTears™, jestliže jste
přecitlivělý/á (alergický/á) na složku
perfluorohexyloktan.
Zvláštní opatrnosti při používání EvoTears™
je zapotřebí, pokud používáte ještě jiné léky
aplikované do oka. Při aplikaci je nutno
dodržet odstup nejméně 15 minut.
Pokud nosíte kontaktní čočky, EvoTears™
nepoužívejte, protože není znám dostatek
údajů o snášenlivosti s materiálem
kontaktních čoček.
Děti:
Používání EvoTears™ u dětí se nedoporučuje,
protože k němu nejsou známy žádné údaje o
bezpečnosti a účinnosti.
Sterilné očné kvapky bez fosfátov
a konzervačných látok
Čo je EvoTears™ a na čo sa používa
EvoTears™ sú bezvode očné kvapky, bez
konzervačných látok.
EvoTears™ obsahuje jedinú účinnú zložku
®
perfluorohexyloctane (EyeSol ).
EvoTears™ zvlhčuje povrch očnej rohovky,
ustaľuje slzný film a zmierňuje príznaky
suchého oka.
Na čo musíte prihliadať , skôr ako začnete
EvoTears™ používať
Nepoužívajte EvoTears™ ak ste
precitlivený (alergický) na účinnú zložku
perfluorohexyloctane.
Buďte opatrný pri použití EvoTears™, ak
Jak se EvoTears™ používá
súčasne užívate aj iné očné prípravky, vo
Jestliže lékař nedoporučí jinak, kápněte si
všeobecnosti sa odporúča dodržať aspoň
4krát denně 1 kapku do oka pod spodní
15 minútový odstup medzi aplikáciou
oční víčko. Protože EvoTears™ neobsahuje
jednotlivých prípravkov.
konzervační látky, můžete jej používat denně. Ak ste nositeľom kontaktných šošoviek,
• Po sejmutí krytky se nedotýkejte špičky
nepoužívajte EvoTears™ , nakoľko doteraz nie
kapátka.
sú známe údaje o znášanlivosti s materiálom
• Nakloňte hlavu mírně dozadu a opatrně
kontaktných šošoviek.
odtáhněte spodní víčko od oka. Hleďte
Deti:
přitom vzhůru.
Neodporúča sa použitie EvoTears™ u detí,
• Otočte lahvičku tak, aby špička kapátka
nakoľko nie sú známe žiadne údaje ohľadom
směřovala dolů. Držte lahvičku svisle nad
bezpečnosti a účinnosti.
okem. Na lahvičku mírně zatlačte. Kápněte
Tehotensvo a dojčenie:
do každého oka jednu kapku.
Nepoužívajte EvoTears™ počas tehotenstva a
• Při aplikaci se nemá špička kapátka
dojčenia, nakoľko nie sú známe nijaké údaje
dotýkat oka ani řas.
týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti.
• Pro rovnoměrné rozprostření EvoTears™
zavřete po aplikaci oči.
Ako EvoTears™ používať
• Po použití lahvičku opět zavřete uzavírací
Ak lekár neodporučí inak, kvapnete 4- krát
krytkou.
denne 1 kvapku do spodného očného viečka.
Nakoľko EvoTears™ neobsahujú konzervačné
EvoTears™ nepoužívejte, je-li poškozena
látky , môžete ich používať denne.
lahvička nebo originální uzávěr ( ).
EvoTears™ není určen k vnitřnímu použití.
• Po odstránení krytu sa nedotýkajte špičky
kvapkadla.
Možné nežádoucí účinky při používání
• Mierne zakloňte hlavu a opatrne
EvoTears™
odtiahnite spodné viečko od oka. Pritom
V jednotlivých případech bylo při používání
sa pozerajte dohora.
EvoTears™ hlášeno pálení očí či svědivé
• Otočte fľaštičku hore dnom aby špička
podráždění oka. Toto může být známkou
kvapkadla smerovala dolu. Držte fľašičku
alergické reakce. Když se u Vás projeví pálení
zvislo nad odtiahnutým viečkom. Fľaštičku
očí nebo svědivé podráždění, ukončete
jemne stlačte. Do každého oka aplikujte
používání a vyhledejte radu lékaře nebo
1 kvapku.
lékárníka.
• Pri aplikácii sa nemá špička kvapkadla
Jak EvoTears™ uchovávat
dotýkať oka ani mihalníc.
Po prvním otevření lahvičky lze EvoTears™
• Pre rovnomerné rozloženie EvoTears™
používat 2 měsíce.
zavrite po aplikácii oči.
Zapište si datum prvního otevření lahvičky na
• Po použití uzavrite flaštičku krytom.
krabičku.
EvoTears™ nepoužívajte ak obal alebo
Po uplynutí vytištěného data použitelnosti
originálne balenie výrobku je poškodené
( ) se EvoTears™ již nesmí používat.
( ).
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě od 2 °C do 25 °C
EvoTears™ očné kvapky nie sú určené na
vnútorne použitie.
(
).
Claudia Wunsch
Korrekturabzug Nr.:
6
Erstellt:
28.07.2015
Freigabe Kunde:
Endfreigabe/Gut zum Druck:
Kunde:
Produkt:
Art.-Nr.:
Format:
Blindenschrift (FS):
Material:
Kleber (ET):
Farbe 1:
Farbe 2:
Farbe 3:
Farbe 4:
Farbe 5:
Farbe 6:
Farbe 7:
Aké vedľajšie účinky pri použití EvoTears™
sa môžu vyskytnúť
V ojedinelých prípadoch bolo po aplikácii
EvoTears™ hlásené pálenie a svrbenie očí.
Môže to poukazovať na alergickú reakciu.
Ak sa u vás vyskytne pálenie alebo svrbenie
očí, ukončite aplikáciu a obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika.
90.2058LAA
Tato příbalová informace byla naposledy
revidována:
Květen 2015
Nr.: FTK_UPH_
Nr.: FTK_UPH_
EvoTears™
Použitie v prípade suchých,
podráždených očí
Na stabilizáciu slzného filmu
Pri príznakoch suchého oka
Těhotenství a kojení:
EvoTears™ nepoužívejte, pokud jste těhotná
nebo kojíte, protože nejsou k dispozici žádné
údaje o bezpečnosti a účinnosti při používání
EvoTears™ v období těhotenství a kojení.
Na trhu jsou následující velikosti balení:
1 lahvička s obsahem 3 ml očních kapek.
Pro lepší manipulaci jsou oční kapky
plněny do lahviček o objemu 5 ml, které
jsou naplněny jen zčásti. Plnění se provádí
pod stálou kontrolou, takže menší naplnění
lahvičky je vyloučeno.
JA / NEIN
JA / NEIN
Co je EvoTears™ a k čemu se používá?
EvoTears™ jsou bezvodé oční kapky bez
konzervačních látek.
EvoTears™ obsahuje jedinou složku
®
perfluorohexyloktan (EyeSol ).
EvoTears™ zvlhčuje povrch oka, stabilizuje
slzný film a zmírňuje příznaky suchého oka.
Návod na použitie
Pozorne si prečítajte celý návod na použitie,
predtým ako začnete používať EvoTears™,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Dodržujte návod na použitie. Tento návod na
použitie si uschovajte. Možno bude potrebné,
aby ste si ho znovu prečítali. Ak máte
akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika.
Farbtoleranz vorhanden:
Farbtoleranz fertigen:
(6-fache Ausfertigung)
Sterilní oční kapky bez fosfátů
a konzervačních látek
0535
Váš názor na náš výrobek je pro nás
důležitý! Těšíme se na Vaše písemné nebo
telefonické podněty.
/
/
Vorgabe Lohnhersteller
Ke zvlhčení suchých podrážděných očí
Stabilizace slzného filmu
Při příznacích suchého oka
Distributor pro Česko:
URSAPHARM spol. s r.o.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
telefon: 323 622 750
e-mail: [email protected]
www.ursapharm.cz
Lackierung:
Lackaussparung:
Pharmacode:
Zusatzspezifikation:
Sonstiges:
EvoTears™
Výrobce ( ):
Novaliq GmbH, Im Neuenheimer Feld 515,
69120 Heidelberg, Německo
PB EVOTEARS ATRO CZ/SK/PL - VAR 1 - 2 Monate
90.2058
148 x 420 mm, 1x vorgefalzt auf 148 x 210 mm
JA / NEIN
Vorgabe Hersteller/Lohnhersteller
/
Schwarz (1/1-fbg.)
/
/
/
/
/
/
Návod k použití
Přečtěte si pozorně celý návod k použití,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si návod k použití pro případ, že si
jej budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li
jakékoli další otázky nebo potřebujete radu,
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud u Vás dojde ke zhoršení příznaků nebo
nedojde k žádnému zlepšení, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Čo musíte dodržiavať pri aplikácii
EvoTears™
Po prvom otvorení EvoTears™ spotrebujte do
2 mesiacov.
Prosím, zaznamenajte si dátum otvorenia
fľaštičky na škatuľke.
Po uplynutí doby spotreby nesmie ( ) byť
EvoTears™ viac použitý.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte pri teplote od 2°C do 25 °C
(
).
Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia:
1 fľaštička s obsahom 3 ml očných kvapiek.
Pre lepšiu manipuláciu sú očné kvapky
plnené do fľaštičky o objeme 5 ml, ktoré sú
naplnené len čiastočne. Naplnenie prebieha
za dodržania štandardných bezpečnostných
podmienok tak, aby bolo vylúčené chybné
naplnenie.
Tento návod na použitie bol naposledy
aktualizovaný v máji 2015.
Výrobca ( ):
Novaliq GmbH, Im Neuenheimer Feld 515,
69120 Heidelberg, Nemecko
Kontakt pre Slovenskú republiku:
URSAPHARM spol. s r.o.
Studená 5, 821 04 Bratislava
telefon: 0911 902 509
e-mail: [email protected]
www.ursapharm.sk
• Unikać dotykania końcówki aplikatora po
zdjęciu nakrętki.
• Lekko odchylić głowę do tyłu i ostrożnie
odsunąć dolną powiekę od gałki ocznej.
Wzrok skierować w górę.
• Obrócić butelkę i skierować w dół
wierzchołek aplikatora. Trzymać butelkę
pionowo nad okiem. Zakroplić do każdego
oka jedną kroplę preparatu, ściskając
lekko butelkę.
• Podczas aplikacji unikać kontaktu
końcówki aplikatora z okiem lub rzęsami.
• Zamknąć oczy po aplikacji w celu
równomiernego rozprowadzenia
EvoTears™.
• Po użyciu zamknąć butelkę nakrętka.
Nie wolno stosować preparatu EvoTears™
w przypadku uszkodzenia butelki lub
oryginalnego zamknięcia ( ).
Ciecz nie nadaje się do spożycia.
Jakie działania niepożądane mogą
wystąpić podczas przyjmowania preparatu
EvoTears™?
W pojedynczych przypadkach stosowania
EvoTears™ zgłaszano objawy pieczenia
i swędzenia oka. Może to wskazywać na
reakcję alergiczną. W razie wystąpienia
pieczenia lub swędzenia oka należy
zakończyć aplikację i skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.
Jak należy przechowywać preparat
EvoTears™?
0535
Po otwarciu preparat EvoTears™ należy
Váš názor na náš výrobok je pre nás
zużyć w ciągu 2 miesięcy.
dôležitý! Tešíme sa na Vaše písomne alebo Zanotować datę otwarcia na pudełku.
telefonické podnety.
Nie wolno stosować EvoTears™ po upływie
terminu przydatności do użycia ( ).
Instrukcja użycia
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
Należy przeczytać uważnie instrukcję użycia, dzieci.
Przechowywać w temp. od 2°C do 25°C
ponieważ zawiera ona ważne informacje
dla użytkownika. Zachować instrukcję
(
).
użycia, aby w razie potrzeby ponownie
Dostępne są następujące wielkości
przeczytać jej treść. Zwrócić się do lekarza
opakowań:
lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada
W opakowaniu znajduje się butelka z 3 ml
lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy
roztworu.
nasilą się lub nie ustąpią należy koniecznie
W celu ułatwienia aplikacji butelka ma
skontaktować się z lekarzem.
pojemność 5 ml i jest wypełniona mniej
więcej do połowy. Rozlewanie roztworu do
EvoTears™
butelek podlega stałej kontroli, wykluczając
Do nawilżania suchych,
napełnienie butelki mniejszą ilością płynu od
podrażnionych oczu
tej zadeklarowanej.
Stabilizacja filmu łzowego
Data zatwierdzenia ulotki: Maj 2015 r.
Redukuje objawy występujące przy
Wytwórca ( ):
suchości oka
Novaliq GmbH, Im Neuenheimer Feld 515,
Sterylne krople do oczu, bez dodatku
69120 Heidelberg, Niemcy
fosforanów i konserwantów
Dystrybucja w Polsce:
Jak działają krople EvoTears™ i kiedy
URSAPHARM Poland sp. z o.o.
należy je stosować?
ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki
EvoTears™ to krople do oczu w postaci
Tel: 22 732 07 90, Faks: 22 732 07 99
roztworu niezawierającego wody i
e-mail: [email protected]
konserwantów.
www.ursapharm.pl
EvoTears™ zawiera jeden składnik – oktan
®
perfluoroheksylu (EyeSol ).
0535
EvoTears™ nawilża powierzchnię oka,
Państwa opinia o naszym produkcie jest
stabilizuje film łzowy i łagodzi objawy
dla nas niezmiernie ważna! Prosimy o
charakterystyczne dla suchości oka.
zgłaszanie swoich uwag drogą pocztową,
O czym należy pamiętać przed użyciem
faksową lub elektroniczną.
EvoTears™?
Nie stosować EvoTears™, jeśli u
użytkownika stwierdzono nadwrażliwość
(uczulenie) na zawarty w preparacie oktan
perfluoroheksylu.
Zachować szczególną ostrożność podczas
stosowania EvoTears™, jeżeli użytkownik
stosuje równocześnie dodatkowo inne leki
do oczu. Zachować odstęp między kolejnymi
aplikacjami leków, wynoszący co najmniej
15 min.
Preparat EvoTears™ nie jest przeznaczony
dla osób noszących soczewki kontaktowe
ze względu na brak wystarczających
danych dotyczących tolerancji produktu
przez materiały, z których wykonywane są
soczewki.
Dzieci:
Nie zaleca się stosowania preparatu
EvoTears™ przez dzieci ze względu na
brak danych dotyczących bezpieczeństwa
stosowania i skuteczności.
Jak stosować EvoTears™?
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy 4 x
dziennie zakroplić 1 kroplę preparatu,
kierując ją na dolną powiekę. Preparat
EvoTears™ nie zawiera środków
konserwujących, dlatego dozwolone jest jego
codzienne stosowanie.
90.2058LAA
Ciąża i karmienie piersią:
Preparat EvoTears™ nie jest przeznaczony
dla kobiet w ciąży i karmiących piersią
ze względu na brak danych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Podobne dokumenty