18.8.1998 L 230/28 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT

Transkrypt

18.8.1998 L 230/28 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT
03/t. 23
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
373
31998D0514
L 230/28
18.8.1998
DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 lipca 1998 r.
zmieniająca decyzję Rady 96/411/WE w sprawie usprawnienia wspólnotowych statystyk rolnych
(notyfikowana jako dokument nr C(1998) 2135)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(98/514/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 96/411/WE z dnia 25 czerwca
1996 r. w sprawie usprawnienia wspólnotowych statystyk
rolnych (1), zmienioną decyzją 98/3/WE (2), w szczególności jej
art. 8,
a także mając na uwadze, co następuje:
zachowanie jakości środowiska wiejskiego stanowi jeden z
celów polityki rozwoju obszarów wiejskich;
należy udostępnić właściwe środki w celu dostarczania wiarygodnych informacji statystycznych w tej dziedzinie;
w tym celu decyzja 96/411/WE powinna być zmieniona przez
zastąpienie jej załącznikiem II do niniejszej decyzji;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią
przedstawioną przez Stały Komitet ds. Statystyki Rolniczej,
(1) Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 14.
(2) Dz.U. L 1 z 3.1.1998, str. 9.
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Załącznik II do decyzji 96/411/WE zastępuje się Załącznikiem
do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 1998 r.
W imieniu Komisji
Yves-Thibault DE SILGUY
Członek Komisji
374
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK II
OBSZARY, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ NOWE LUB WZRASTAJĄCE POTRZEBY
Tematy
1. Badanie struktury gospodarstwa rolnego: dostosowanie wykazu cech charakterystycznych w celu uwzględnienia
nowych potrzeb.
2. Wczesne szacunki siewów i planów sadzenia roślin na początku zimy dla głównych upraw.
3. Ulepszenie i szybkie dostarczanie danych statystycznych dotyczących produkcji w niektórych sektorach (owoce i
warzywa, wino, jaja i drób, kwiaty).
4. Ulepszenie statystyki dotyczącej konsumpcji i poziomów zapasów oraz zmian w zakresie głównych produktów w
związku z regularnym sporządzaniem bilansu dostaw na poziomie europejskim.
5. Pasza dla zwierząt gospodarskich: zwalczanie niektórych opóźnień w bilansowaniu pasz.
6. Opracowanie bardziej zharmonizowanej wspólnotowej statystyki dotyczącej leśnictwa.
7. Statystyka cen rolnych: nowy wybór całościowej serii cen rolnych uwzględniający postęp techniczny i zmiany
gospodarcze.
8. Dane statystyczne w sprawie rozwoju obszarów wiejskich i wpływu rolnictwa na środowisko.
Metodologia
9. Ulepszone nowe metody pozwalające Państwom Członkowskim na skuteczniejsze spełnianie potrzeb w zakresie
obecnych i nowych informacji, np. badania wstępne, dane administracyjne, panele, teledetekcja.”
03/t. 23

Podobne dokumenty