Nr 5 - Polmed

Komentarze

Transkrypt

Nr 5 - Polmed
Wydawca: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
ul. Dominikańska 14, 02-738 Warszawa. tel./faks: 022 853 49 92
www.polmed.org.pl, e-mail: [email protected]
Skład i łamanie: www.trendcafe.pl, okładka: Bigstockphoto
05
2010
Szanowni Państwo,
Wszystko wskazuje na to, że praca nad długo oczekiwaną przez nasze
środowisko ustawą o wyrobach medycznych dobiega końca. Mimo,
iż mamy do niej parę krytycznych uwag, to niewątpliwie jest to bardzo ważna i o fundamentalnym znaczeniu regulacja dla naszego rynku medycznego. Ustawa jest jednym z wielu pozytywnych efektów
obecności Polski w Unii Europejskiej. Wynika bowiem w dużej części
z obowiązku implementacji określonych dyrektyw unijnych oraz stworzenia Europejskiej Bazy Danych o Wyrobach Medycznych. Szczególnie nowatorskie i niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów są zapisy dotyczące warunków używania i utrzymywania wyrobów medycznych. Stwarzają one nadzieję, że kolejne raporty NIK
o stanie sprzętu medycznego będą zawierały znacznie mniej zastrzeżeń
w tym zakresie do placówek zdrowia. Zachęcam Państwa do zapoznania
się w rubryce Prawo z omówieniem nowej ustawy.
Jednym podpisem
usuniesz problem długów
Dzięki Spółce Electus radykalnie
rozwiążesz kwestię zadłużenia
Twojego szpitala.
Electus S.A. od lat pomaga szpitalom
znajdującym się w trudnej sytuacji finan­
sowej.
Specjalizuje się w restrukturyzacji i finan­
sowaniu zadłużonych podmiotów ze
sfery publicznej Służby Zdrowia oraz jed­
nostek budżetowych Skarbu Państwa.
Oferuje wiele instrumentów finansowych,
które pozwalają przywrócić utraconą
płynność, sprawnie funkcjonować oraz
inwestować w rozwój i przyszłość danej
placówki.
Chcesz pomóc swojemu Szpitalowi?
Wejdź na www.electus.pl lub zadzwoń
Jak wiele mamy do zrobienia w naszym systemie ochrony zdrowia potwierdzają dane Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia 2009,
którego fragmenty również publikujemy w tym wydaniu kwartalnika. Na 33 oceniane państwa pod względem
jakości ochrony zdrowia, zajmujemy niestety dopiero 26 miejsce. Wyprzedzają nas takie kraje jak Macedonia, Chorwacja, Węgry, Estonia czy Czechy. Za ten zły wynik odpowiedzialny jest kształt funkcjonalny naszego
systemu, a w drugiej kolejności niskie nakłady finansowe na jednego mieszkańca. Dowodem na to, jak bardzo
może poprawić sytuację właściwy system jest między innymi Holandia. Znajduje się ona w punktacji generalnej
na czele tego rankingu, pod względem zaś wydatków na jednego mieszkańca zajmuje dopiero 4 miejsce.
I tutaj rodzi się natychmiast pytanie: kiedy Ministerstwo Zdrowia przedstawi obiecywany już od dłuższego czasu
pakiet reform dla naszego systemu ochrony zdrowia? Polecamy ten niezwykle interesujący dokument uwadze
również Ministerstwa Zdrowia.
Ile traci Skarb Państwa z tytułu szarej strefy, która oszacowana została za 2009 rok na poziomie 11,5 mld zł?
Według opracowania, które zamieszczamy na stronie 18 strata ta wynosi 1,7 mld zł z tytułu niezapłaconych
podatków. A na ile szacowane są ulgi z tytułu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, przed którymi tak broni się Ministerstwo Finansów? Odpowiedź znajdziecie Państwo w tym opracowaniu. To tylko jeden z wielu
argumentów przemawiających za wprowadzeniem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
Na koniec pozwolę sobie na małe samochwalstwo. Wydawnictwo ELAMED, wydawca magazynu OPM, przyznało naszej Izbie nagrodę „Wysoki Poziom” za propagowanie etycznego prowadzenia działalności biznesowej
w ochronie zdrowia. W planach działań na ten rok mamy jeszcze wiele do zrobienia na tym polu. Być może
w następnym wydaniu POLMED NEWS będę mogła coś więcej na ten temat powiedzieć.
Już niedługo rozpocznie się okres urlopowy. Życzę wszystkim Państwu słonecznego, udanego i niezakłóconego
kolejnymi wybrykami pogodowymi wypoczynku.
Anna Janczewska-Radwan
prezes Zarządu OIGWM POLMED
pod numer 076 841 59 00 i sprawdź,
jakie korzyści niesie ze sobą współpraca
z nami.
Członek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
SPIS TREŚCI
Rola AOTM w modyfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych – wywiad
z dr. n. med. Wojciechem Matusewiczem, prezesem AOTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nowa Ustawa o wyrobach medycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Możliwości finansowania projektów rozwojowych producentów
wyrobów medycznych w ramach funduszy UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Źródła dodatkowych funduszy w ochronie zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Walne Zgromadzenie EUCOMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Co? Gdzie? Kiedy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Relacja z Targów Salmed 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Relacja z Targów RehMedika 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Walne Zgromadzenie członków OIGWM POLMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nagrody, Wyróżnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Szara strefa usług medycznych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Powitanie nowych członków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kalendarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Media o nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1
2
WYWIAD
Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych w modyfikacji
koszyka świadczeń gwarantowanych
Wywiad z dr n. med. Wojciechem Matusewiczem, prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych
Czy w Pana ocenie nowelizacja ustawy z dn. 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz ustawy o cenach przyczyniła się do usprawnienia funkcjonowania Agencji i Rady Konsultacyjnej?
Zmiana ustawy była dla AOTM niezwykle istotna.
Do połowy 2009 roku funkcjonowaliśmy bowiem na
mocy zarządzenia Ministra Zdrowia. Teraz działamy na
mocy ustawy, która nałożyła na nas dodatkowe zadania i przeorganizowała pracę w AOTM. Mówiąc w skrócie, kiedyś ocenialiśmy technologie medyczne – teraz
oceniamy świadczenia gwarantowane oraz wydajemy opinie o projektach programów zdrowotnych realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, ministerstwa
i NFZ. Pracy mamy bardzo dużo. Od września wpłynęło
do AOTM ok. 250 zleceń z Ministerstwa Zdrowia i ponad 100 projektów programów zdrowotnych. Oczywiście
część z nich jest już dawno oceniona, ale sporo czeka
w kolejce do rozpatrzenia przez Radę Konsultacyjną.
Jakie najważniejsze czynniki AOTM bierze pod uwagę
wydając rekomendację dla wyrobu medycznego?
Wydając rekomendację, nie dzielimy świadczeń na wyroby medyczne, terapie lekowe czy badania diagnostyczne.
Wszystkie oceniamy tak samo, biorąc pod uwagę te same
kryteria, które zostały określone w ustawie oraz wytycznych HTA. Bierzemy pod uwagę m.in. wpływ na poprawę
zdrowia obywateli, skutki następstw choroby, skuteczność
kliniczną, bezpieczeństwo danego świadczenia, stosunek
uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego, stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych oraz skutki finansowe dla sytemu ochrony zdrowia.
Należy podkreślić, że ocena terapii lekowych jest dość
specyficzna. Musi uwzględniać efektywność kliniczną, która ocenia skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku
w warunkach eksperymentu medycznego oraz efektywność rzeczywistą oceniającą skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku w warunkach codziennej praktyki
klinicznej. Innymi niezbędnymi elementami oceny terapii
lekowych są działania niepożądane danego leku, a także
efektywność kosztowa.
Czy istnieją różnice przy uzupełnianiu koszyka świadczeń gwarantowanych pomiędzy wyrobami medycznymi a terapiami farmakologicznymi? Jeśli tak, to
w jakim zakresie?
Decyzje o uzupełnieniu koszyka podejmuje Minister
Zdrowia, biorąc pod uwagę znaczenie świadczenia
w świetle priorytetów zdrowotnych i możliwości finansowych państwa.
2
Dzięki ustawie, AOTM jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Daje to nam,
większą niż poprzednio, możliwość podejmowania decyzji
w wielu kwestiach.
Czy istnieją obszary, w których AOTM powinna
uzyskać szerszy zakres uprawnień? Jeśli tak, to jakie?
AOTM jest jednostką doradczo-naukową i taką powinna
pozostać. My doradzamy Ministrowi Zdrowia i swoimi rekomendacjami ułatwiamy podjęcie decyzji. Wzorujemy się
na najlepszych w tej dziedzinie (HTA) na świecie. Taki model odpowiada wszystkim.
Dzięki ustawie, AOTM jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Daje to nam
większą niż poprzednio możliwość podejmowania decyzji w wielu kwestiach.
Czy poziom metodologii przeprowadzania oceny
technologii medycznych w Polsce jest porównywalny
ze standardami obowiązującymi w krajach Europy
Zachodniej?
Ocena technologii medycznych (HTA) nie jest wymysłem
polskim. Pierwsze Agencje HTA powstawały w bogatych
krajach na Zachodzie, a my się na nich wzorujemy. Trudno
odnosić się do europejskich standardów – bo takich po
prostu nie ma. Teraz AOTM tworzy je w ramach unijnego projektu EUnetHTA, w którym uczestniczy większość
europejskich agencji HTA. Natomiast, nasze wytyczne,
WYWIAD
które obowiązują od 1 stycznia 2010 roku nie odbiegają
od dobrej praktyki stosowanej w innych tego typu instytucjach w Europie. Tworzyli je polscy eksperci, od lat zajmujący się tematyką HTA. Dodam, że z naszych doświadczeń
korzystają nasi sąsiedzi i inne kraje tzw. nowej Unii Europejskiej. W Europie Środkowo-Wschodniej AOTM jest liderem
w zakresie HTA, ponieważ w tym regionie naszego kontynentu to jedyna taka Agencja.
Jak ocenia Pan krajową procedurę wydawania rekomendacji dla świadczeń gwarantowanych w porównaniu z procedurami obowiązującymi w innych krajach
Unii Europejskiej?
Każdy kraj ma swoją specyfikę wydawania rekomendacji.
Niektóre kraje wydają tzw. rekomendacje miękkie, które
zupełnie nie są wiążące dla decydentów. Niektóre, jak Brytyjski NICE, wydają tzw. twarde rekomendacje, co oznacza,
że decyzja jest wiążąca dla systemu opieki zdrowotnej.
Francuski HAS w ocenie danej technologii w minimalnym stopniu uwzględnia efektywność kosztową wyrobu
medycznego lub technologii lekowej. Nasze rekomendacje mają charakter pośredni – są opinią, którą Minister
Zdrowia w dużym stopniu bierze pod uwagę, aczkolwiek
nie jest ona dla niego w 100 procentach wiążąca.
Wydawanie rekomendacji zależy od możliwości finansowanych danego kraju, czego miernikiem jest PKB.
Jaki jest czas oczekiwania na wydanie rekomendacji
AOTM w zakresie wyrobów medycznych?
Ustawa nie wskazuje trybu i czasu wydawania rekomendacji
wyróżniając szczególnie wyroby medyczne. Obowiązują
nas 3 rodzaje postępowań w ocenie świadczeń, do których oprócz leków i innych technologii nielekowych, zaliczają się również wyroby medyczne. Sposób podejścia/
oceny każdego zlecenia, biorąc pod uwagę zapisy ustawy,
nazywamy ścieżkami. Wyróżniamy trzy ścieżki:
• I ścieżka to kwalifikacje nowego świadczenia (czyli
takiego, które jeszcze nie było realizowane),
• II ścieżka to zmiana lub usunięcie już realizowanego
świadczenia,
• III ścieżka to ocena tzw. wniosków refundacyjnych.
Odpowiadając na pytanie o czas, ani w I ani w II ścieżce
ustawodawca nie wskazał terminu realizacji zlecenia.
Natomiast, w przypadku wniosków refundacyjnych AOTM
na ocenę ma 60 dni. Potem cała dokumentacja, czyli stanowisko Rady Konsultacyjnej oraz ocena raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego trafia do Ministerstwa Zdrowia, gdzie podejmowane są dalsze decyzje.
Należy podkreślić, że świadczenia gwarantowane są
oceniane według kolejności napływających zleceń i priorytetów ustalonych przez ministerstwo.
Czy Minister Zdrowia przy wprowadzaniu zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych powinien być związany rekomendacją AOTM?
Ustawa wskazuje, że przed podjęciem jakichkolwiek zmian
w rozporządzeniach koszykowych, minister powinien zasięgnąć opinii AOTM. I tak się też dzieje (stąd tyle zleceń).
Jak już wspomniałem, AOTM jest instytucją doradczą.
Politykę zdrowotną kraju kształtuje Minister Zdrowia
i to on podejmuje ostateczne decyzje. W znakomitej
większości Minister Zdrowia traktuje stanowiska Rady
Konsultacyjnej i rekomendacje Prezesa z dużą powagą
i je uwzględnia.
Ustawa nie wskazuje trybu i czasu
wydawania rekomendacji wyróżniając
szczególnie wyroby medyczne.
Jakie w Pana ocenie są najważniejsze zadania AOTM?
AOTM ma bardzo ściśle określone zadania, opisane
w ustawie np. w art. 31n. i należą do nich, oprócz wydawania rekomendacji i opinii o programach zdrowotnych,
także opracowanie, weryfikacja, gromadzenie oraz udostępnianie informacji o metodologii przeprowadzania
oceny technologii medycznych oraz o technologiach
medycznych opracowywanych w Polsce i innych krajach.
Zadaniem Agencji jest również prowadzenie szkoleń.
Trudno wyróżniać poszczególne zadania – wszystkie
są niezwykle ważne i wszystkie na bieżąco realizujemy.
Rozmawiał:
Krzysztof Krzyżanowski
Multi Communications Sp. z o.o.
Agencja Oceny Technologii Medycznych na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o cenach uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. W 2009 r. AOTM otrzymała też nowe zadania:
• wykonywanie raportów dotyczących oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
• wydawanie rekomendacji w sprawie:
- kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej do wykazów świadczeń gwarantowanych;
- usunięcia świadczeń z wykazu świadczeń gwarantowanych;
- zmiany poziomu, sposobu realizacji lub finansowania świadczeń;
• opracowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych
oraz przygotowanie oceny raportów tych świadczeń;
• wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych.
3
WYDARZENIA
Walne Zgromadzenie EUCOMED
W dniu 13 kwietnia 2010 r. w Brukseli odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Europejskiego Stowarzyszenia Technologii Medycznych EUCOMED. Wyłoniony Komitet Nominacyjny pod przewodnictwem
Luciano Cattani z firmy Stryker zaprezentował listę kandydatów do nowego Zarządu organizacji, na której
znaleźli się:
Czy Janek będzie mógł pozwolić
sobie na dobrą opiekę medyczną,
gdy będzie w moim wieku?
• z ramienia Association Secretaries’ Council (organizacje, stowarzyszenia)
Roy Bridges – ABHI (BD)
Thierry Sarda – Appamed (Smith & Nephew)
Danielle Bottanelli – Assobiomedica (Arstana)
Meinrad Lugan – BVMed (BBraun)
Carlos Ibares – Fenin (Boston Scientific)
Claes Waller – Swedish MedTech (Cook)
Przewodniczący Grupy ASC Mike Kreuzer – ABHI
• z ramienia Eucomed Advisory Council (korporacje)
Guy Lebau – Johnson & Johnson
Roland Pfleger – Covidien
Paul Moraviec – ConvaTec
Dirk Pekelharing – Coloplast
Przewodniczący Grupy ADV Alain Coundary – Medtronic
• z ramienia sekcji
Thierry Herbreteau – St Jude Medical
Rob Jenkins – Stryker
Holger Heidrich – Abbott Medical Optics
Skład nowego Zarządu został przyjęty w wyniku głosowania przy 61 głosach „za”, bez głosów „przeciw” i jednej
absencji.
Członkowie EUCOMED zaakceptowali również propozycję złożoną przez Luciano Cattani, dotyczącą usprawnienia
procesu wyboru Zarządu w przyszłości. W tym celu specjalnie powołana grupa robocza będzie pracować nad
zmianami stosownych procedur wewnętrznych.
W przerwie Walnego Zgromadzenia nowo wybrany Zarząd zebrał się w celu wyłonienia składu biura Zarządu.
Ustalono następujący skład: dr Guy Lebeau – prezes, Alian Coudray oraz Roy Bridges – wiceprezesi, Thierry Sarda
– skarbnik.
„Jestem zaszczycony faktem, iż zostałem wybrany na stanowisko prezesa już po raz drugi”, powiedział G. Lebeau.
„Razem z członkami nowego Zarządu będziemy wspierać decydentów w staraniach o lepsze i bardziej opłacalne
rozwiązania w leczeniu pacjentów. Natomiast dla naszych członków nadal będziemy podejmować działania zmierzające do umożliwienia im funkcjonowania oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na otwartym i konkurencyjnym rynku” – zapowiedział prezes.
Guy Lebeau podziękował dotychczasowemu Zarządowi za ciężką pracę i zaangażowanie. Zaapelował do członków
EUCOMED o zgłaszanie nowemu Zarządowi problemów, którymi powinien się on zająć w przyszłości. Nowo wybrany prezes Zarządu zamknął obrady przypominając jednocześnie o terminie najbliższego MedTech Forum, które
odbędzie się w Brukseli w dniach 12-14 października 2010 r.
Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki
medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie
i bardziej wydajne rozwiązania IT.
Wraz ze wzrostem średniej długości życia opieka zdrowotna staje się coraz droższa. Oferujemy innowacyjne rozwiązania
służące poprawieniu jakości opieki i usprawnieniu procesów w szpitalach przed, w trakcie i po leczeniu. Od obrazowania
i systemów laboratoryjnych, które zapewniają dokładniejsze diagnozowanie, po wydajniejsze zarządzanie szpitalami
– wszędzie tu możemy zaoszczędzić pieniądze. Po to, by wykorzystać je jeszcze lepiej – dla ratowania życia.
siemens.com/answers
8
9
EWALUACJA SYSTEMÓW OCHRONY ZDROWIA
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia stanowi próbę stworzenia rankingu wydajności świadczonych usług zdrowotnych z perspektywy konsumenta. Indeks obejmuje kraje Unii Europejskiej, a także: Chorwację, Macedonię, Albanię
i Islandię - w sumie 33 narodowe systemy opieki zdrowotnej.
EWALUACJA SYSTEMÓW OCHRONY ZDROWIA
Wszystkie państwowe systemy opieki zdrowotnej mają natomiast wspólny problem: z jakiego rozwiązania technicznego
należy skorzystać, aby skierować zwykle 7-10% dochodu narodowego do sektora usług zdrowotnych.
Omawiane w opracowaniu systemy opieki zdrowotnej w krajach europejskich oparte są na jednym z dwóch modeli:
Bismarcka oraz Beveridge’a.
Z przygotowanego rankingu jasno wynika, że Polska dysponuje jednym z gorszych jakościowo systemów ochrony zdrowia w Europie, pomimo dynamicznie rosnącej przez wiele lat ilości środków pochodzących ze składek na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne. Za powyższy stan rzeczy należy zatem obwiniać przede wszystkim kształt funkcjonującego
systemu, a w następnej kolejności brak funduszy.
Podstawą pierwszego są ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym istnieniu wielu organizacji ubezpieczeniowych,
kas chorych, etc., które są organizacyjnie niezależne od świadczeniodawców usług medycznych. Drugi model opiera
się na założeniu, że finansowanie i proces świadczenia usług medycznych ma miejsce w ramach jednego systemu organizacyjnego (np. Wielka Brytania i kraje nordyckie). Brak polaryzacji pozycji w sumarycznym rankingu Europejskiego
Konsumenckiego Indeksu Zdrowia 2009 państw stosujących poszczególne modele, nie skłania do konkluzji o wyższości
jednego modelu nad drugim.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że generalnie, europejskie systemy opieki zdrowotnej ulegają ciągłej poprawie,
ale statystyki dotyczące wyników leczenia są w wielu krajach wciąż daleko niezadowalające.
Pełna, polskojęzyczna wersja raportu jest już dostępna na stronach internetowych PIU pod adresem:
http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/HCP%20A4_i_1.pdf
Przykładem i swoistym wskazaniem dla naszego
systemu ochrony zdrowia, jest system holenderski. Holandia we wszystkich zestawieniach rankingu
znajduje się w pierwszej trójce. Ważnym elementem
struktury holenderskiego systemu jest to, że decyzje
operacyjne związane z opieką zdrowotną podejmowane są przez osoby zawodowo związane ze środowiskiem lekarskim przy udziale pacjenta. Natomiast
udział polityków i biurokratów we wspomnianym procesie jest ograniczony lub całkowicie wyłączony.
Z
przygotowanego
rankingu
jasno wynika, że Polska dysponuje
jednym z gorszych jakościowo systemów ochrony z drowia w Europie, pomimo dynamicznie rosnącej przez wiele lat ilości środkow pochodzących ze
składek na powszechne ubezpieczenie
zdrowotne.
Z analizy raportu wynika, że systemy opieki zdrowotnej rozwijają się nie tylko za sprawą zamożności gospodarczej,
ale w znacznym stopniu dzięki dobrej polityce zdrowotnej. Kraje, które gospodarczo rozwijają się wolniej, przy jednoczesnym braku odpowiedniego zarządzania opieką zdrowotną, nie są zdolne do zaspokajania rosnących potrzeb
i oczekiwań swoich obywateli.
10
11
CO? GDZIE? KIEDY?
XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego,
Warszawa 15-18 września 2010 r.
medical
CONGRESS
XXXVIII Zjazd Naukowy PTOiTr odbędzie się w dniach 15-18 września 2010 r. w Centrum Hotelowo-Kongresowym
Gromada w Warszawie.
Tematem debaty podczas Zjazdu będą bieżące problemy ortopedyczne i traumatologiczne.
Zjazdowi towarzyszyć będzie wystawa firm z branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych.
Targi REHABILITACJA 2010, Łódź 23-25 września 2010 r.
W dniach 23-25 września 2010 r. w Łodzi odbędą się Targi REHABILITACJA. Równolegle z targami odbędzie się VII
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
medicaltech congress for central and eastern europe
12 – 13 October 2010, EXPO XXI Warsaw International Expocentre, Poland
Targi REHABILITACJA to największe wydarzenie branży rehabilitacyjnej w Polsce oraz jedno z ważniejszych w Europie.
Jak co roku, organizatorzy planują bogaty program konferencji, warsztatów i spotkań.
Zakres tematyczny targów to m.in.: mobilność (urządzenia ułatwiające chodzenie, wózki inwalidzkie i pojazdy), kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, zaopatrzenie ortopedyczne, pomoce dla niesłyszących, słabowidzących i niewidomych.
MEDICALtech Congress, Warszawa, 12-13 października 2010 r.
Międzynarodowy Kongres MEDICALtech odbędzie się w dniach 12-13 października 2010 r. na terenie Warszawskiego
Centrum EXPO XXI.
Izba POLMED jest partnerem tego wydarzenia i będzie odpowiedzialna za organizację jednego z paneli tematycznych.
Dla firm członkowskich Izby POLMED przygotowywana jest oferta specjalna uwzględniająca rabaty na powierzchnię
wystawienniczą.
Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników POLMED NEWS do udziału w Kongresie.
II Targi Medyczne LUBMED, Lublin, 20-22 października 2010 r.
Zapraszamy do udziału w II edycji Lubelskich Targów Medycznych LUBMED 2010, które odbędą się w dniach 20-22
października 2010 w Lublinie.
Jest to impreza skierowana do producentów i odbiorców szeroko rozumianej branży medycznej, której celem jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych z Polski, Ukrainy i Białorusi z najnowszymi produktami oferowanymi na polskim
rynku.
Zakres tematyczny targów: sprzęt i aparatura medyczna; wyposażenie szpitali, laboratoriów, gabinetów medycznych
i diagnostycznych; farmaceutyki; sprzęt i materiały jednorazowego użytku; sprzęt w ratownictwie medycznym; sprzęt
rehabilitacyjny; meble, wyposażenie i konfekcja medyczna; sterylizacja, dezynfekcja i higiena; informatyka w medycynie;
archiwizacja dokumentacji medycznej; ubezpieczenia branżowe; firmy leasingowe, banki; fundusze unijne; zrzeszenia,
instytucje i organizacje rynku medycznego; media branżowe.
The congress programme will focus on the current market trends providing high-level keynote presentations, exclusively delivered by the leading thinkers of the
medical devices and healthcare sector, such as Prof. Mieczysław Pasowicz, President, Polish Association of Hospital Directors – PSDS, Poland, Prof.
Naomi Chambers, President, European Health Management Association (EHMA), Belgium, Piotr Gerber, President of the Board, EMC Medical
Institute SA,Poland, Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff, Head of IKM – Institute of Hospital Management, Westfälische Wilhelms-University Münster,
Germany and Adam Rozwadowski, CEO and Chairman, Medical Center Enel-Med, Poland.
For further information please contact:
Maja Woźniak, Congress Producer
[email protected]
tel: +357 22 849 424/ fax: +357 22 849 307
www.medicaltechcongress.com/POLMED
12
13
TAM BYLIŚMY
TAM BYLIŚMY
Targi SALMED 2010
Targi RehMedika 2010
W dniach 10-12 marca 2010 roku odbyła się w Poznaniu
dwudziesta trzecia edycja Międzynarodowego Salonu
Medycznego SALMED. Impreza organizowana jest co dwa
lata.
Wśród osób dokonujących uroczystego otwarcia targów
była prezes Zarządu Izby POLMED Pani Anna JanczewskaRadwan.
Podczas tegorocznego wydarzenia swoją ofertę przedstawiło ponad 300 wystawców z 29 krajów świata m.in.
z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Japonii,
Szwecji, Finlandii i Austrii. Liderzy polskiego i światowego
rynku medycznego zaprezentowali w Poznaniu aparaturę
i instrumenty medyczne, wyposażenie szpitali, klinik oraz
gabinetów medycznych, jak również sprzęt laboratoryjny
i rehabilitacyjny.
medycznego w reprezentowanych przez nich placówkach
medycznych.
Oddzielne wystąpienie poświęcone było aspektom prawnym tego zagadnienia. Przedstawiona została również
koncepcja stworzenia wspólnej grupy roboczej ds. serwisowania wyrobów medycznych złożonej z przedstawicieli
systemu ochrony zdrowia oraz przedstawicieli branży wyrobów medycznych. Głównym zadaniem grupy ma być opracowanie standardów serwisowania wyrobów medycznych.
Nagrodzonym firmom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej działalności.
Prezentowane na targach produkty, charakteryzujące się
nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i wyróżniające się najwyższym poziomem jakości, uhonorowane zostały Złotym Medalem MTP – Złotym Esculapem.
Ponadto nagrodami Acanthus Aureus wyróżniono
9 wystawców, których stoiska targowe były najlepiej
zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów firmie Siemens Healthcare Diagnostics, członkowi Izby, która znalazła się wśród laureatów.
14
W uroczystym otwarciu imprezy uczestniczyli m.in.: poseł
Marek Plura – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Niepełnosprawnych, Maciej Szykuła – wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Kusiński – z-ca Dyrektora Biura
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
ściciele gabinetów rehabilitacyjnych, dyrektorzy szpitali,
lekarze, pracownicy PCPR i MOPS oraz osoby niepełnosprawne.
Izba POLMED objęła targi Patronatem Honorowym, była
także jednym z wystawców. Przedstawiciele Izby przeprowadzili szereg rozmów udzielając informacji i porad
dotyczących rynku wyrobów medycznych. Dużą popularnością wśród wystawców i zwiedzających cieszyły się materiały informacyjno-promocyjne Izby, w tym kwartalniki
POLMED NEWS.
Wśród laureatów drugiej edycji Konkursu dla Wystawców znalazły się także firmy członkowskie Izby POLMED.
Wyróżnienie Expo Silesia otrzymała firma AKSON Spółka
Jawna Padjasek-Krysowski. Organizatorzy przyznali również medal specjalny Expo Silesia za aktywne działania
w zakresie promowania targów kwartalnikowi „Rehabilitacja w Praktyce” Wydawnictwa ELAMED.
Wśród wystawców prezentowała się również Izba POLMED.
Na naszym stoisku dostępne były materiały informacyjne o Izbie oraz wydane dotychczas numery kwartalnika
POLMED NEWS. Można było również uzyskać między
innymi kompleksowe informacje na temat możliwości wstąpienia do Izby oraz korzyści z tego płynących.
Przedstawiciele Izby odwiedzili wszystkich wystawców
targów – a wśród nich wielu członków Izby POLMED.
Nieodłącznym elementem targów SALMED jest program
seminariów, specjalistycznych konferencji, jak również
warsztaty, wykłady i liczne spotkania biznesowe, cieszące się dużym zainteresowaniem zwiedzających i wystawców. W pierwszym dniu targów, Izba była organizatorem
panelu tematycznego „Serwis wyrobów medycznych
w świetle prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz
w ocenie użytkowników – analiza ankiety POLMED, trendy. Założenia projektu ustawy o wyrobach medycznych”.
Uczestnikom panelu zaprezentowano wnioski płynące
z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Izby POLMED.
Adresatami wywiadu byli dyrektorzy szpitali, dyrektorzy
techniczni, użytkownicy (personel medyczny) i pracownicy
działów technicznych, których poproszono o odpowiedź
na pytania dotyczące oceny stanu serwisowania sprzętu
W dniach 25-27 marca 2010 r. w centrum targowowystawienniczym ExpoSilesia w Sosnowcu odbyła się druga edycja Targów Rehabilitacji RehMedika 2010.
Według danych organizatora, targi odwiedziło blisko 6000
zwiedzających, a wśród nich menedżerowie ochrony zdrowia, kadra zarządzająca placówkami medycznymi, lekarze,
diagności laboratoryjni, rehabilitanci, ratownicy medyczni
oraz pielęgniarki i położne.
Wystawie branżowej towarzyszył bogaty program wydarzeń o charakterze konferencyjnym i seminaryjnym, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Tegoroczna edycja targów zgromadziła 69 firm z branży
zaopatrzenia i sprzętu ortopedycznego oraz producentów
i dystrybutorów aparatury wykorzystywanej w fizjoterapii
i kinezyterapii, a także niemal dwa tysiące zwiedzających.
Wśród gości targów znaleźli się m.in.: fizjoterapeuci, wła-
Europejski Kongres Gospodarczy 2010
W dniach 31.05 – 02.06.br. w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy 2010. Celem imprezy było
umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami różnych branż
działającymi na rynku Wspólnoty. Ta największa w Europie Środkowej impreza gospodarcza zgromadziła ponad
4000 uczestników, ponad 300 przedstawicieli mediów
i prawie 700 panelistów uczestniczących w 60 sesjach
tematycznych.
Pierwszego dnia omawiano aktualną sytuację na rynkach
finansowych będącą następstwem kryzysu finansowego
w Europie i na świecie. Dyskutowano również o problemach wynikających ze zmian klimatu w aspekcie
ich wpływu na konkurencyjność gospodarki. Tematem
jednej z sesji był system opieki zdrowotnej. Paneliści debatowali nad głównymi problemami lecznictwa stacjonarnego w województwie śląskim, zagadnieniami finansowania świadczeń i dostępem do terapii w wybranych
dziedzinach medycyny oraz zarządzaniem i inwestycjami
w sektorze medycznym regionu śląskiego.
Drugiego dnia Kongresu omawiano m. in. strategię rządu dla sektora paliwowo-energetycznego, przyszłość
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Europie oraz
efektywność energetyczną w miastach, regionach i przedsiębiorstwach. Dwie sesje poświęcone były ochronie
zdrowia w Polsce i krajach UE oraz rozwojowi technologii
medycznych. Dyskutowano m. in. o najważniejszych
problemach zdrowia publicznego w Europie, dostępie
pacjentów do najnowszych osiągnięć medycyny i możliwościach finansowania tych często kosztownych terapii. Poruszano zagadnienia związane z ubezpieczeniami
zdrowotnymi oferowanymi przez firmy ubezpieczeniowe
w Polsce oraz rozwoju ubezpieczeń w przyszłości. Debatowano również o kierunkach badań nad nowymi terapiami,
wspieraniu innowacyjności i rozwoju badań naukowych
w medycynie oraz problemach prawnych, finansowych
i etycznych związanych z organizacją badań klinicznych
w naszym kraju.
15
Z ŻYCIA IZBY
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
Diamenty Forbesa 2010
Fundusz Zdrowia dotyczące rynku wyrobów medycznych. Zamierzamy też prowadzić ocenę ich skuteczności i efektywności – powiedział podczas Walnego
Zgromadzenia.
8 kwietnia br. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Wyrobów Medycznych POLMED. Uczestnicy spotkania wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności Izby
za rok 2009 oraz zapoznali się z propozycją działań
na rok 2010.
W. Włodarczyk
Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła prezes Anna Janczewska-Radwan. Nakreśliła również główne kierunki funkcjonowania Izby w 2010 r.
oraz wyszczególniła planowane działania na ten rok.
Izba POLMED będzie nadal prowadzić aktywność
w zakresie legislacji i promować nowe technologie oraz
inicjować kolejne działania w ramach projektu MedKompas. Swoja pracę będzie kontynuować również
Grupa Robocza ds. serwisu.
W ubiegłym roku Izba POLMED aktywnie uczestniczyła w konsultacjach zewnętrznych projektów ustaw
i rozporządzeń istotnych dla rynku wyrobów medycznych. W zakresie regulacji związanych z tym obszarem, Izba przekazała 19 dokumentów zawierających opinie, uwagi i propozycje zmian do projektów
ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wydawanych przez
Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz
Zdrowia. Jej reprezentanci uczestniczyli w licznych
spotkaniach i konferencjach z udziałem przedstawicieli resortu zdrowia, NFZ oraz Urzędu Rejestracji Leków,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Niezwykle istotne jest wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które mogą wpłynąć na podwyższenie standardu świadczonych
usług.
A. Janczewska-Radwan
Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wysłuchali też
sprawozdań pozostałych organów Izby: Rady i Komisji
Rewizyjnej. Przyjęli sprawozdanie finansowe za 2009 r.
oraz zatwierdzili budżet Izby na rok 2010. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbył się specjalny wykład konsultantów PricewaterhouseCoopers nt. zarządzania ryzykiem w relacjach z podmiotami publicznymi.
Prezes Janczewska-Radwan podkreśliła potrzebę
zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na
ochronę zdrowia. W tym kontekście niezwykle istotne
jest wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które mogą wpłynąć na podwyższenie standardu świadczonych usług – powiedziała JanczewskaRadwan. Podkreśliła, że Izba stale zabiega o odpowiednią alokację środków w systemie. Pozytywny wynik
tych starań miałby wpływ na wzrost poziomu świadczeń zdrowotnych w naszym kraju.
Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby podkreślał,
że jednym z priorytetowych działań pozostaje opiniowanie oraz inicjowanie tworzenia i nowelizacji aktów
prawnych. Tak jak dotychczas będziemy opiniować
wszystkie regulacje i projekty aktów prawnych przedstawianych przez Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy
16
Tak jak dotychczas będziemy
opiniować wszystkie regulacje i projekty
aktów prawnych przedstawianych przez
Ministerstwo Zdrowia czy Narodowy
Fundusz Zdrowia dotyczące rynku wyborów medycznych. Zamierzamy też prowadzić ocenę ich skuteczności i efektywności.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED składa serdeczne gratulacje w związku z przyznaniem
wyróżnień w rankingu Diamenty Forbesa 2010 naszym firmom członkowskim:
•
•
•
•
•
AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ALCON POLSKA Sp. z o.o.
BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o.
MOBILEX Sp. z o.o.
SYNEKTIK Sp. z o.o.
Wyróżnienia te są dużym osiągnięciem i świadczą o dynamicznym rozwoju firm. Laureatom życzymy dalszych sukcesów
oraz umacniania pozycji na rynku wyrobów medycznych.
Certyfikat „Najwyższa Jakość w Medycynie”
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED składa serdeczne gratulacje firmie OTTO BOCK
Sp. z o.o. w związku z przyznaniem Certyfikatu „Najwyższa Jakość w Medycynie” przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań
nad Jakością, organizatora Programu „Najwyższa Jakość”.
Nagroda Wydawnictwa ELAMED ”WYSOKI POZIOM”
dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów
Medycznych POLMED
Nagroda „WYSOKI POZIOM” została przyznana Izbie POLMED za propagowanie etycznego prowadzenia działalności biznesowej w ochronie zdrowia poprzez przyjęcie Kodeksu etyki w biznesie. Przyznane wyróżnienie stanowi
dla Izby motywację do podejmowania dalszych, aktywnych działań w tym zakresie w środowisku ochrony zdrowia.
W kwietniu 2009 roku Walne Zgromadzenie członków Izby POLMED przyjęło
Kodeks etyki w biznesie (Kodeks Dobrych Praktyk rynku wyrobów medycznych)
oraz rekomendowane wzory umów.
Potrzeba opracowania dokumentu wynikała z konieczności uporządkowania
relacji środowiska medycznego w kontaktach z przedstawicielami przemysłu.
Jego przygotowanie i wdrożenie połączone jest z kampanią edukacyjną oraz
szkoleniami w ramach projektu MedKompas.
Kodeks etyki w biznesie nie zastępuje regulacji branżowych przyjętych w firmach, ale stanowi ich uzupełnienie. Reguluje kwestie umów i współpracy środowiska medycznego z przedstawicielami firm branży wyrobów medycznych.
Jego postanowienia wprowadzają m.in. ograniczenia w zakresie przekazywania
korzyści majątkowych związanych z reklamą (do 100 zł), pokrywania kosztów
podróży (sześciogodzinna podróż samolotem w klasie ekonomicznej) czy też
zakaz ponoszenia opłat za osoby towarzyszące.
Uzupełnieniem Kodeksu są rekomendowane wzory umów, które mają za zadanie ujednolicenie dokumentów, jakie stosują
firmy w kontaktach z przedstawicielami ochrony zdrowia.
Każdy Sygnatariusz Kodeksu zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej jednej osoby, która będzie odpowiedzialna
za wprowadzenie i kontrolę jego przestrzegania przez pracowników oraz współpracowników firmy.
17
RYNEK USŁUG MEDYCZNYCH
Z ŻYCIA IZBY POLMED
SZARA STREFA USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE
KALENDARIUM
Występujące w Polsce swoiste przyzwolenie społeczeństwa na istnienie szarej i czarnej strefy dotyczy nie tylko rynku
usług medycznych. Jednak w tym właśnie sektorze, wydaje się szczególnie niemoralne i naganne, gdyż dotyczy zdrowia
i życia ludzkiego, czyli wartości niematerialnych i nieprzeliczalnych na pieniądze.
Wyliczenie wartości obu stref, ze względu na ich charakter, jest niezwykle trudne, a zastosowane metody pośrednie
pozwalają wyłącznie na szacunkowe określenie ich poziomu.
Według raportu Szacunkowe wyliczenie poziomu „szarej strefy” usług medycznych w Polsce, opracowanego
przez Xenię Kruszewską, eksperta ds. prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, wartość szarej strefy (wszystkich
rodzajów nieewidencjonowanych i nieopodatkowanych usług medycznych) w prywatnej opiece zdrowotnej1 w Polsce
w 2009 r. wyniosła blisko 11,5 mld zł, co dla budżetu państwa oznaczało straty rzędu 1,7 mld zł z tytułu nieopłaconych
podatków (przy założeniu efektywnej skali podatku CIT na 15,1%).
Można przyjąć, że zjawisko szarej strefy dotyczy głównie sektora usług ambulatoryjnych, podczas gdy w lecznictwie
szpitalnym mówi się o „czarnej strefie”, czyli opłatach nieformalnych związanych z tzw. dowodami wdzięczności, zwanych
potocznie „łapówkami”. Wyniki badania w ramach Diagnozy Społecznej wskazują, iż wartość tego segmentu wyniosła
632 mln zł w 2009 r. Przy obecnym stanie polskiego systemu ochrony zdrowia, niejednokrotnie wręczenie łapówki
jest jedynym sposobem na uzyskanie usługi szpitalnej w terminie krótszym niż wskazuje na to oficjalna „kolejka.”
Podane powyżej kwoty wypływające z systemu w istotny sposób mogłyby go zasilić, dlatego też konieczne jest pilne
wprowadzenie zmian mających na celu stopniową eliminację tych negatywnych zjawisk. Straty wynikające z istnienia
czarnej i szarej strefy mogłyby zostać częściowo zminimalizowane poprzez wprowadzenie ulg podatkowych z tytułu
wydatków ponoszonych przez obywateli na zakup usług w sferze prywatnej lub nabycie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
W raporcie czytamy, że włączenie do jawnego obiegu kwot czarnej i szarej strefy pozwoliłoby, wg ostrożnych szacunków,
na zmniejszenie obciążenia budżetu wynikającego z wprowadzenia ulg podatkowych na zakup prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych, do kwoty 35 mln zł (zakładając: ok. 1 mln klientów ubezpieczenia prywatnego, wysokość śr. składki miesięcznej 100 zł, koszty usług medycznych stanowiące ok. 75-80% poziomu składki i 20% poziom świadczeń szpitalnych).
Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej to ponoszone bezpośrednio przez pacjenta opłaty za: leki i sprzęt
medyczny, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie, opłaty w szarej strefie, abonamenty firm
medycznych, prywatne ubezpieczenia zdrowotne towarzystw ubezpieczeniowych oraz inne opłaty.
1
SPRAWY CZŁONKOWSKIE
POWITANIE NOWYCH CZŁONKÓW
Mamy zaszczyt i przyjemność powitać w gronie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych
POLMED firmy:
• ABBOTT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o.
• MEDI PRESS Sp. z o.o.
• SYSTAMED – D. Kusiak i P. Zawirski Sp.J.
• VITAFON PL Leonids Berkovics
• AMDG Jarosław M. Dobrzyński
• KIKGEL Mirosław Kik
Wszystkim życzymy, aby członkowstwo w Izbie POLMED i wynikające z niego korzyści przyczyniły się do dalszych
sukcesów oraz umacniania pozycji firm na rynku wyrobów medycznych.
18
• 11.12.09 r., 23.03.10 r. – spotkania Rady Izby. Na posiedzeniach uzupełniono skład Rady, omówiono propozycje
zmian w Statucie Izby oraz bieżące problemy zrzeszonych
firm. Podkreślano również znaczenie promowania marki
POLMED w środowisku ochrony zdrowia.
• 17.12.09 r., 25.01.10 r. – spotkania strategiczne z udziałem członków Zarządu, Rady i prezesów dużych firm,
których celem było opracowania strategii działania Izby
na najbliższe lata.
• 22.12.09 r. – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dot.
refundacji opatrunków specjalistycznych i braku zmian
w wykazach od 10 lat. Zwracano uwagę, że kolejne projekty rozporządzeń nie zawierają grupy opatrunków antybakteryjnych, a także produktów stanowiących modyfikację obecnie refundowanych opatrunków specjalistycznych
dostępnych na rynku krajowym.
• 12.01, 24.02, 17.03, 22.04.10 r. – spotkania Sekcji ds.
rehabilitacji i ortopedii. Podczas spotkań omawiano problemy wynikające z Zarządzenia Prezesa NFZ oraz dotyczące zawierania i aneksowania umów na 2010 r., nierównego traktowania świadczeniodawców przez NFZ, braku
zmian w systemie refundacji wyrobów medycznych od
10 lat.
• 25.01, 25.02, 22.03, 06.05.10 r. – posiedzenia Zarządu. Omawiano bieżące i przyszłe działania, w tym udział
przedstawicieli Izby w imprezach targowych, konferencjach oraz długoterminowe projekty.
• 26-27.01.10 r. – Eucomed ASC Meeting Bruksela.
• 09.02, 11.02, 16.02, 17.02, 23.02, 02.03, 16.03, 07.04,
30.04.10 r. – posiedzenia Sejmu, Komisji i Podkomisji
Zdrowia – proces legislacyjny projektu ustawy o wyrobach
medycznych, w których uczestniczył przedstawiciel Izby.
• 17.02, 20.04.10 r. – posiedzenia nowo utworzonej
Sekcji ds. chirurgii. Podczas spotkań określono listę tematów, którymi będzie zajmować się sekcja oraz omawiano
bieżące problemy i możliwości ich rozwiązania.
• 18.02, 04.04, 29.04.10 r. – spotkania Komisji ds. serwisu
wyrobów medycznych, poświęcone wypracowaniu dokumentów, wokół których skupiać się będą działania wspólnej Grupy roboczej ds. serwisu wyrobów medycznych
złożonej z przedstawicieli systemu ochrony zdrowia oraz
przedstawicieli branży wyrobów medycznych. Głównym
zadaniem grupy ma być opracowanie standardów serwisowania wyrobów medycznych.
• 19.02.10 r. – posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds.
Osób Niepełnosprawnych. Tematem posiedzenia była
aktualna sytuacja w zakresie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz plany Ministerstwa Zdrowia odnośnie projektów rozporządzeń regulujących ten obszar świadczeń. W spotkaniu uczestniczyli
m. in. posłowie Marek Plura i Sławomir Piechota, Marek
Twardowski – Podsekretarz Stanu MZ, prezes PFRON,
Rzecznik Praw Dziecka, z-ca dyrektora Biura Pełnomocnika
ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele PCPR, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń pacjentów, przedstawiciele Izby POLMED. W ocenie Ministerstwa Zdrowia,
w najbliższym czasie nie ma możliwości wprowadzeniu
zmian w katalogu świadczeń gwarantowanych. Z powodu braku przedstawicieli NFZ na spotkaniu, wiele pytań
i wniosków skierowanych przez uczestników spotkania
pozostało bez odpowiedzi.
• 10-11.03.10 r. – Międzynarodowe Targi Medyczne
SALMED 2010 w Poznaniu. Izba POLMED była organizatorem panelu tematycznego „Serwis wyrobów medycznych
w świetle prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz w ocenie użytkowników – analiza ankiety POLMED, trendy. Założenia projektu ustawy o wyrobach medycznych.”
• 22.03.10 r. – spotkanie Sekcji ds. opatrunków specjalistycznych, podczas którego omawiano bieżące problemy
z ich refundacją. W celu rozwiązania występujących problemów konieczna jest weryfikacja kodów EAN w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.
• 25-27.03.10 r. – Targi RehMedika 2010 w Sosnowcu.
Izba POLMED była organizatorem warsztatów poświęconych Kodeksowi etyki w biznesie.
• 06.04.10 r. – posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia dot.
nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Udział przedstawiciela Izby na wniosek firmy członkowskiej.
• 08.04.10 r. – Walne Zgromadzenie członków Izby.
• 14-17.04.10 r. – 15 Międzynarodowe Targi Medyczne
TIHE w Taszkencie. Na stoisku Wydziału Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP udostępniono materiały promocyjne przesłane przez Izbę.
• 20-23.04.10 r. – Międzynarodowe Forum Medyczne
Rehatech, Rehamed, Medprojekt w Moskwie. Na stoisku
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Moskwie udostępniono zwiedzającym materiały promocyjne przesłane przez Izbę.
• 21.04.10 r. – warsztaty „Ustawa o wyrobach medycznych 2010” organizowane przez Izbę POLMED wspólnie z ekspertami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Uzupełnieniem warsztatów będzie broszura stanowiąca
implementację ustawy o wyrobach medycznych – „przewodnik” wskazujący przedsiębiorcom, w możliwie jak najprostszy sposób, drogę realizacji jej zapisów. Zostanie ona
przekazana nieodpłatnie firmom członkowskim Izby.
• 06.05, 12.05.10 r. – posiedzenia Senatu i Komisji Zdrowia – rozpatrzenie ustawy o wyrobach medycznych, w których uczestniczył przedstawiciel Izby.
• 07.05.10 r. – warsztaty „Prawo zamówień publicznych
po nowelizacji 2010 r.” organizowane przez Izbę POLMED
wspólnie z ekspertami z Grupy Doradczej Sienna.
19
MEDIA O NAS
Jednym z najczęściej poruszanych w ostatnim czasie tematów jest projekt nowej Ustawy o wyrobach medycznych. Ten
akt prawny ma istotny wpływ na funkcjonowanie branży medycznej, dlatego też budzi duże zainteresowanie uczestników
rynku, a co za tym idzie, również prasy branżowej.
 Uprzednio
KWARTALNIK
QUARTERLY
Na temat wspomnianej ustawy dla portalu Medicalnet.pl (newsletter medicalnet.pl, 23.03.10) wypowiedział się Witold
Włodarczyk, dyrektor generalny Izby. W wywiadzie, dyrektor Włodarczyk odniósł się m.in. do regulacji dotyczących obowiązku serwisowania wyrobów medycznych: „Zaproponowane zmiany będą korzystne dla wszystkich uczestników rynku
wyrobów medycznych. W dotychczasowej ustawie z 2004 r. kwestia prawidłowego użytkowania wyrobów medycznych
potraktowana była w sposób bardzo ogólnikowy. (…) Obecnie przepisy te zostały w sposób istotny rozbudowane.”
Balneologia Polska
 Czasopismo ukazuje się od 1905 r. 
STYCZEŃ – MARZEC
JANUARY – MARCH
TOM LII
TOM LII
Cena rocznej prenumeraty
(4 kolejne wydania)
50 zł dla członków Towarzystwa i studentów
90 zł dla instytucji i osób nie będących
członkami Towarzystwa
e-mail: [email protected]
www.actabalneologica.resmedica.pl
JOURNAL OF THE POLISH BALNEOLOGY
AND PHYSICAL MEDICINE ASSOCIATION
W NUMERZE M. IN.:

Ocena terapii przeciwbólowej metodą wielokrotnego impulsu

Wpływ sztucznych kąpieli kwasowęglowych na układ krążenia

Terapia prądami TENS i Traberta

Zastosowanie naświetlań i kąpieli w łuszczycy

Kierowanie chorych na zabiegi fizykoterapeutyczne

Lecznictwo uzdrowiskowe a medycyna transplantacyjna

Chorzy z przewlekłą chorobą nerek w sanatorium

Warunki bioklimatyczne Przerzeczyna-Zdroju

Mikroorganizmy w wodach siarczkowych

Chemiczne i biochemiczne właściwości wód mioceńskich
Acta Balneologica - oficjalne czasopismo
Polskiego Towarzystwa Balneologii
i Medycyny Fizykalnej publikuje recenzowane
prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne
z zakresu medycyny uzdrowiskowej balneologii, bioklimatologii, medycyny
fizykalnej, fizjoterapii, krioterapii, rehabilitacji.
Czasopismo jest indeksowane w MNiSW, Index Copernicus i Polskiej Bibliografii Lekarskiej
Poradnik
Nakład do 7000 egz.
ISSN 1428-1716
miesięcznik
Nr 2 (98)
listopad/grudzień 2009 rok
2010 rok
Stomatologiczny
R ok X
TOM 6 / nr 6 (32)
TOM 5 / nr 1 (17)
DWUMIESIĘCZNIK
luty 2010
DWUMIESIĘCZNIK
Onkologia
ISSN 1896-8120
Alergologiainfo
współczesna
MNiSW - 2 Index Copernicus - 4,77
cena 12,50 zł
MNiSW – 4
IC – 3.09
MNISW  4
IC  3,59
Cena 15 zł
ISSN 1895-0485
info
Cena 15 zł
Zbigniew Maciejewski, Impresja morska
Leszek Gapski, Impresja
Kliniczna ocena skuteczności szczoteczki do zębów Oral-B
Orthodontic w usuwaniu płytki nazębnej u pacjentów
leczonych aparatami stałymi
Aktualne poglądy na temat substytutów cukru
Akromegalia
Otoczenie gabinetu stomatologicznego a strategia jego
rozwoju
Okluzja jako kluczowy problem w implantologii
dentystycznej
Chirurgia jednego dnia
Ocena dawek fizycznych w punktach pęcherza i odbytnicy w zależności
od zastosowanego aplikatora do brachyterapii HDR
Zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii w leczeniu odosobnionego guza
włóknistego lewego oczodołu – opis przypadku i przegląd literatury
Nowoczesne leczenie nerwiaków nerwu słuchowego: radiochirurgia
Sprawozdanie z VII Międzynardowych Warsztatów Akademickich
„Rolnictwo, technika, zdrowie i życie”
Sprawozdanie z Konferencji w Berlinie ECCO 15 ESMO 34
Leszek Gapski, Las nad Narwią
Wykorzystanie pozycjonerów
Wziewne glikokortykosteroidy w monoterapii astmy oskrzelowej
Znaczenie małego stopnia systemowego zapalenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
Psychosomatyka w alergologii – astma oskrzelowa
Dzier żawa pomieszczenia pr zeznaczonego na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakładzie
opieki zdrowotnej
Siarczan magnezu w zwiększonej dawce podawany dożylnie u pacjentów
z zaostrzeniem astmy oskrzelowej
Pokrzywka w chorobach nowotworowych
Onkologia info
Poradnik Stomatologiczny
Onkologia_6_2009.indd 1
PS_NR_02_2010.indd 1
2010-02-01 12:33:10
2010-02-24 13:40:48
Polpharma_Pyralgin_rek_277_T_a_205x290mm.pdf
1
09-11-05
16:43
XLI 4/2009
MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO
Wieku Rozwojowego
Dawniej Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego
Prasa medyczna dla lekarzy
ANAESThESIOLOGYINTENSIVEThERAPY
Nr 2 część I styczeń-marzec tom XII 2008 Warszawa ISSN 1428-345X
2008/4 część I /tom XII
Eksperci Izby wypowiadają się w kwestiach związanych z sytuacją na rynku wyrobów medycznych czy też problemów firm
z branży medycznej. Dyrektor generalny, Witold Włodarczyk, udzielił komentarzy do artykułów: „Szpitale ruszają na zakupy” (Dziennik Gazeta Prawna, 15.02.10), gdzie poruszył temat wartości rynku oraz „Firmy sektora medycznego bez strategicznych drogowskazów?” (newsletter, Rynek Zdrowia, 15.03.10), w którym odniósł się do świadomości firm w zakresie roli
wspólnych i jednolitych wartości w przedsiębiorstwach.
ANESTEZJOLOGIA
INTENSYWNA
TERAPIA
Developmental Period Medicine
Kwartalnik
Quarterly
Październik-Grudzień
October-December
TomXLI
VolumeXLI
Numer4/2009
Issue4/2009
p-ISSN0209-1712
e-ISSN1731-2515
MIOPATIA NITKOWATA
IZOLOWANE I ZESPOŁOWE FORMY NIEDROŻNOŚCI PRZEŁYKU
– ASPEKTY GENETYCZNE
C
M
Y
ZESPÓŁ HIPER-IGE Z MUTACJĄ W GENIE STAT3
ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH NÓG
CM
MY
CY
CMY
K
STĘŻENIA 25-HYDROKSYWITAMINY D ORAZ MARKERÓW
OBROTU KOSTNEGO W SUROWICY KRWI DZIECI NA DIECIE
WEGETARIAŃSKIEJ SUPLEMENTOWANEJ PREPARATEM
WAPNIOWO-WITAMINOWYM
ZAKAŻENIE BACILLUS CEREUS U NOWORODKA
Z NIEWIARYGODNIE MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA
SEVEN WEEKS CERVICAL PREGNANCY IN 16 YEARS OLD
MULTIPARA TREATED SUCCESSFULLY WITH METHOTREXATE
PLAMY SOCZEWICOWATE – OBJAW DIAGNOSTYCZNY
ZESPOŁU PEUTZ-JEGHERSA
Bieżące funkcjonowanie, plany i cele strategiczne Izby również budzą zainteresowanie mediów, które na bieżąco informują o podejmowanych przez nas działaniach. Informacje o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Izby POLMED umieściły na swoich łamach m.in. takie portale internetowe jak: Rynekzdrowia.pl, Cafemed.pl, Emedyk.pl, Medigo.pl, Medycyna
praktyczna online.
LIMFOCYTY T REGULATOROWE U DZIECI Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ
LIMFOBLASTYCZNĄ
NERCZAK ZARODKOWY U DZIECI I MŁODZIEŻY
– CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE
EKSPRESJA KIR-NKAT2 I ZDOLNOŚĆ TWORZENIA
MONOCYTOIDALNYCH KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH U DZIECI
DIAGNOZOWANYCH W KIERUNKU ZABURZEŃ ODPORNOŚCI
– DONIESIENIE WSTĘPNE
Czasopismo indeksowane w INDEX MEDICUS/MEDLINE
oraz Index Copernicus
Okladka_wers_I_III_krzyw.indd 1
20
ANESTEZJOLOGIAINTENSYWNATERAPIA,t.XLI,NR4,October-December2009
Brak odpowiedniego poziomu finansowania systemu jest również przyczyną ograniczonego dostępu polskich pacjentów
do innowacyjnych metod leczenia, które w naszym kraju, jak zauważa prezes Izby POLMED, „nie są stosowane w tak szerokim zakresie jak w innych państwach. Życzymy wspólnie pacjentom, żeby wraz ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia,
te nowoczesne metody były coraz bardziej popularnie stosowane w naszym systemie ochrony zdrowia.”
(uprzednio „Balneologia Polska”)
CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA
BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
Prezes Anna Janczewska-Radwan została zaproszona do udzielenia wywiadu dla TV Biznes. W rozmowie z red. Mariuszem
Gzyrem, poruszyła istotne kwestie dotyczące polskiego systemu ochrony zdrowia skupiając się na jego zasobach.
Poruszając ponownie temat niewystarczających funduszy przeznaczanych na ochronę zdrowia, prezes Janczewska-Radwan
zauważyła, że „w wielu krajach rozwiązano już ten problem bardzo praktycznie, wprowadzono tzw. dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.” Eksperci szacują, że wprowadzenie podobnych rozwiązań w Polsce zasiliłoby placówki ochrony zdrowia
kwotą około 12 mld zł. „Jeżeli popatrzymy na globalny budżet ochrony zdrowia, to są to niemałe pieniądze”- kontynuuje
Janczewska-Radwan.
w prenumeracie i internecie
ISSN 0005-4402
ISSN 0005-4402
• HEALTH-RESORT MEDICINE • PHYSICAL MEDICINE • BIOCLIMATOLOGY • VARIA
W swojej wypowiedzi prezes Izby POLMED broni zapisów zobowiązujących do serwisowania i przeglądów technicznych wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta. Prezes Janczewska-Radwan, powołując się na raport NIK
„Informacja o wynikach kontroli wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej w procesie realizacji usług
medycznych, finansowanych ze środków publicznych w latach 2006-2008 (I półrocze)”, stwierdza, że: „Raport jest
dla wszystkich bardzo niepokojący. Z pewnością konieczne będzie zwiększenie wydatków na odtworzenie i uzupełnienie niezbędnej aparatury medycznej, bez której współczesna medycyna jest bezradna. Stosowanie przestarzałych i nie serwisowanych miesiącami urządzeń to, jak zauważają kontrolerzy NIK, poważne zagrożenie dla
pacjentów. (…) W pierwszym rzędzie należy wyeliminować problemy związane z brakiem właściwego i systematycznego serwisowania aparatury medycznej.”
Również dostęp polskich pacjentów do aparatury diagnostycznej jest o wiele gorszy, niż ma to miejsce w krajach wspomnianych w poprzednim porównaniu. „W Polsce na 1 mln mieszkańców przypadają dwa aparaty rezonansu magnetycznego,
w Czechach dwa razy tyle, czyli cztery, a w Niemczech aż osiem”, poinformowała prezes Izby POLMED.
NUMER 1 (119)/2010
NUMBER 1 (119)/2010
• MEDYCYNA UZDROWISKOWA • MEDYCYNA FIZYKALNA • BIOKLIMATOLOGIA • VARIA
W artykule Ustawa o wyrobach medycznych: trochę spóźniona i wciąż dyskusyjna (newsletter, Rynek Zdrowia, 29.03.10) omawiane są zmiany, jakie wprowadzi nowa ustawa. Na temat zapisów dotyczących serwisowania, wśród innych ekspertów, zabrała również głos Anna Janczewska-Radwan, prezes Zarządu OIGWM POLMED. W niektórych cytowanych wypowiedziach
pojawiają się zarzuty, iż zapisy w ustawie narzucają sposób serwisowania i zmuszą ZOZ-y do korzystania z drogich serwisów
firmowych, co narazi je na wzrost wydatków.
Prezes Izby POLMED podkreśliła, że zła sytuacja w ochronie zdrowia spowodowana jest m.in. zbyt niskimi nakładami
na lecznictwo. „W Polsce wydajemy na jednego pacjenta równowartość 300 euro, w Czechach 700 euro, a w Niemczech
3 tys. euro. Już na podstawie tych trzech liczb widać jak duże są dysproporcje” mówiła Anna Janczewska-Radwan obrazując
przepaść istniejącą pomiędzy funduszami przeznaczanymi na ochronę zdrowia pacjentów w krajach europejskich.
Acta
Balneologica
Acta
Balneologica
W ostatnim czasie media często przytaczały komentarze i opinie przedstawicieli Izby POLMED na temat aktualnych wydarzeń na rynku wyrobów medycznych. Dowodzi to faktu, że Izba jest dla mediów wiarygodnym źródłem informacji, skupiającym wysokiej klasy specjalistów.
Wnumerze:
• Tracheal cuff pressure
• Blokada splotu szyjnego
• Znieczulenie przewodowe w urazach
• Acute pain service results
• Zapalenie płuc u chorych OIT
• Wsteczna intubacja tchawicy
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• Antykoagulacja podczas hemodiafiltracji
• Antybiotykoterapia zapalenia płuc
• Opieka nad dawcami narządów
• Miscellanea
CzasopismoPolskiegoTowarzystwaAnestezjologii
iIntensywnejTerapii
OfficialJournalofthePolishSociety
ofAnaesthesiologyandIntensiveTherapy
Czasopismo jest indeksowane w MEDLINE (PubMed), ELSEVIER, MNiSW, Index Copernicus i Polskiej Bibliografii Lekarskiej
Medi Press
ul. Niedźwiedzia 12 a
02-737 Warszawa
tel.: 22 853 73 72
fax. 22 853 73 72 w. 205
2010-02-04 12:06:00
21
Onkologia info

Podobne dokumenty

Każdego dnia czuję, myślę i jestem, chronię się stosując

Każdego dnia czuję, myślę i jestem, chronię się stosując Szanowni Państwo W ciągu ostatnich dwóch miesięcy obserwujemy, za sprawą różnych wydarzeń w ochronie zdrowia, dość częste pojawianie się w mediach pięknego i dumnego słowa ETYKA. Fakt ten należy z...

Bardziej szczegółowo