Objasnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Transkrypt

Objasnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K
Zał cznik nr 3
OBJA NIENIA
do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)
Obja nienia dotycz wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K), wprowadzonych rozporz dzeniem Ministra
Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 89, poz.
852).
Podstawowym aktem prawnym reguluj cym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwana dalej „ustaw ”;
Ilekro w obja nieniach jest mowa o okresie rozliczeniowym, nale y przez to rozumie :
-
w przypadku deklaracji VAT-7 - miesi c,
-
w przypadku deklaracji VAT-7K - kwartał.
Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 składaj podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowi zani do składania
deklaracji za okresy miesi czne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.
Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składaj podatnicy rozliczaj cy podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99
ust. 2 lub 3 ustawy.
OBJA NIENIA OGÓLNE
1.
Deklaracj składa si w terminie do 25 dnia miesi ca nast puj cego po ka dym kolejnym okresie rozliczeniowym.
2.
Poszczególne pozycje deklaracji wypełnia si w pełnych złotych, pomijaj c grosze.
3.
Wszystkie wielko ci ujemne poprzedza si znakiem minus ( - ).
4.
Niewypełnienie, której z pozycji od 20 do 55, jest równoznaczne z wpisaniem zera ( 0 ).
OBJA NIENIA SZCZEGÓŁOWE
Cz
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
W poz. 6 wpisuje si urz d skarbowy wła ciwy ze wzgl du na miejsce wykonywania czynno ci; je eli czynno ci te wykonywane s
na terenie obj tym zakresem działania ró nych urz dów skarbowych - urz d skarbowy wła ciwy ze wzgl du na adres siedziby
podatnika, je eli podatnik jest osob prawn lub jednostk organizacyjn niemaj c osobowo ci prawnej, lub urz d skarbowy
wła ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania, je eli podatnik jest osob fizyczn ; w przypadku gdy podatnik nie posiada stałego
miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju, wpisuje si Drugi Urz d Skarbowy Warszawa ródmie cie.
Cz
C. ROZLICZENIE TRANSAKCJI PODLEGAJ CYCH OPODATKOWANIU ORAZ PODATKU NALE NEGO
1.
W tej cz ci wykazuje si wszystkie czynno ci, podlegaj ce opodatkowaniu, dla których obowi zek podatkowy powstał
w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzgl dnieniu korekt wynikaj cych z art. 29 ust. 4 ustawy, oraz
innych korekt wynikaj cych z przepisów o podatku od towarów i usług, je eli maj wpływ na rozliczenie w okresie, za który
składana jest deklaracja.
2.
W poz. 20 wykazuje si dostaw towarów oraz wiadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnion od podatku na podstawie art.
43 lub art. 82 ustawy.
3.
W poz. 28 wykazuje si wewn trzwspólnotow dostaw towarów, o której mowa w art. 13 ustawy, je eli podatnik zgłosił zamiar
dokonywania wewn trzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT-UE zgodnie z art. 97 ustawy.
4.
W poz. 30 wykazuje si warto wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, obliczon zgodnie z art. 31 ustawy. Suma kwot
wykazanych w okresie jednego kwartału b dzie porównywana z warto ci wewn trzwspólnotowych naby towarów wykazan w
informacji podsumowuj cej. W pozycji tej nale y równie wykaza wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w
art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy (dane te wykazuje ostatni w kolejno ci podatnik rozliczaj cy si w wewn trzwspólnotowej
transakcji trójstronnej wg procedury uproszczonej). Równie w tej pozycji uwzgl dnia si wewn trzwspólnotowe nabycie
towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy (dane dotycz ce wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za
opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewn trzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury
uproszczonej, podaje drugi w kolejno ci podatnik rozliczaj cy si w tej transakcji wg procedury uproszczonej).
5.
W poz. 31 wykazuje si ł czn warto podatku nale nego od wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, obliczon wg
obowi zuj cych stawek, z wył czeniem transakcji, o których mowa w art. 136 ustawy.
6.
7.
2
Poz. 34 i 35 wypełnia nabywca towarów, je eli dokonuj cym
dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadaj cy
siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalno ci lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z wył czeniem dostaw
dokonywanych w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 135 – 138 ustawy. W pozycjach tych nie uwzgl dnia si
dostaw, od których podatek od towarów i usług rozliczył dostawca.
W poz. 37 wykazuje si podatek nale ny od wewn trzwspólnotowego nabycia nowych rodków transportu, wpłacony w terminie,
o którym mowa w art. 103 ust. 4 ustawy, wykazany w poz. 31, je eli wpłata ta została dokonana przed dniem zło enia deklaracji,
w której nabycie to zostało wykazane.
Cz
D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO
W tej cz ci wykazuje si wył cznie warto towarów i usług oraz kwot podatku naliczonego (z uwzgl dnieniem korekt), w takiej
wysoko ci w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nale nego lub zwrot podatku naliczonego,
na zasadach okre lonych w przepisach art. 86 - 93 ustawy, z uwzgl dnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym
za który składana jest deklaracja.
Cz
E. OBLICZENIE WYSOKO CI ZOBOWI ZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU
1.
Odlicze z tytułu zakupu kas rejestruj cych dokonuje si w poz. 48 lub 51 w nast puj cy sposób:
-
2.
Cz
w przypadku wyst pienia nadwy ki podatku nale nego nad naliczonym - w poz. 48 wpisuje si kwot wydatkowan na
zakup kas rejestruj cych, w cz ci przysługuj cej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysoko ci tej
nadwy ki;
- w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wi ksza lub równa kwocie podatku nale nego w danym okresie
rozliczeniowym - w poz. 51 wpisuje si kwot przysługuj cego w tym okresie podatnikowi zwrotu z tytułu nabycia kas
rejestruj cych.
W poz. 49 wykazuje si kwot podatku obj t zaniechaniem poboru na podstawie art. 22 ustawy Ordynacja podatkowa do
wysoko ci nadwy ki podatku nale nego nad naliczonym pomniejszonej o kwot z poz. 48.
F. INFORMACJE DODATKOWE
W poz. 56 podatnik zaznacza odpowiednie kwadraty, je eli w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, wykonywał
czynno ci, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, art. 119, art. 120 ust. 4, art. 122 lub art. 136 ustawy, a w szczególno ci zaznacza:
- kwadrat 1 – je eli importował lub nabywał towary i usługi zwi zane z czynno ciami wykonywanymi przez niego poza granicami
kraju i posiada dokumenty, z których ten zwi zek wynika;
- kwadrat 2 – je eli wiadczył usługi turystyki, przy wiadczeniu których, nabywał towary i usługi od innych podatników dla
bezpo redniej korzy ci turysty;
- kwadrat 3 – je eli dokonywał dostawy towarów u ywanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych
uprzednio przez niego lub importowanych w celu odprzeda y, w stosunku do których zastosowano szczególn procedur ,
polegaj c na opodatkowaniu mar y;
- kwadrat 4 – je eli dokonywał czynno ci, polegaj cych na dostawie lub wewn trzwspólnotowym nabyciu złota inwestycyjnego,
zwolnionych od podatku zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, lub b d c agentem działaj cym w imieniu i na rzecz innych osób,
po redniczył w dostawie takiego złota dla swojego zleceniodawcy, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy;
- kwadrat 5 – je eli b d c drugim w kolejno ci podatnikiem, dokonał transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury
uproszczonej.
Cz
G. INFORMACJE O ZAŁ CZNIKACH
W poz. 59 nale y zaznaczy kwadrat nr 1 „tak” je eli podatnik składa wniosek o zwrot podatku lub ró nicy podatku, w przypadkach
gdy:
1) dokonywał dostawy towarów lub wiadczył usługi poza terytorium kraju i nie dokonywał sprzeda y opodatkowanej;
2) wyst puje o zwrot w formie zaliczki;
3) posiada koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złó kopalin lub wydobywanie kopalin ze złó ;
4) dokonywał nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
5) w innych przypadkach ni wymienione w pkt 1 – 4, je eli wniosek o zwrot składany jest zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, wraz z deklaracj podatkow , a kwota wnioskowanego zwrotu stanowi kwot podatku naliczonego lub kwot
ró nicy podatku, wynikaj c z tej deklaracji;
w przeciwnym wypadku nale y zaznaczy kwadrat nr 2 „nie”.
W poz. 60 nale y zaznaczy kwadrat nr 1 „tak” je eli podatnik składa wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku.