Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13 Strona 1 Jednostka Wojskowa Nr

Komentarze

Transkrypt

Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13 Strona 1 Jednostka Wojskowa Nr
Jednostka Wojskowa Nr 3674
10-073 Olsztyn
ul. Saperska 1
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Olsztyn, dnia 22.04.2013 r.
Nr sprawy: 41/67/PN/13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Dostawę tuszów i tonerów do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych,
folii transferowej, papieru kserograficznego oraz środków chemicznych do
czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego i jednorazowych nośników
danych, przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych”
Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 24.04.2013. r. pod nr 2013/S 080-134768
oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającegobiuro przepustek i na własnej stronie internetowej www.22wog.wp.mil.pl
Termin składania ofert: 04.06.2013 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:
04.06.2013 r. godz. 10:30
ZATWIERDZAM
/-/ w/z ppłk Krzysztof ŚLADEWSKI
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 1
I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Jednostka Wojskowa 3674
ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
tel: 89 542 28 15, fax: 89 542 34 50 e-meil: [email protected]
strona internetowa: www.22wog.wp.mil.pl
NIP: 739-38-27-791
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.), zwanej dalej
„ustawą”.
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszów i tonerów do drukarek, telefaksów i
urządzeń wielofunkcyjnych, folii transferowej, papieru kserograficznego oraz środków
chemicznych do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego i jednorazowych
nośników danych ,przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych” zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia i w ilościach zawartych w tabelach w rozdziale VI.
Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji. W ramach opcji Zamawiający wskaże
ilości które zamierza zakupić dodatkowo, a Wykonawca dostarczy je we wskazanych
ilościach i cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym, w terminie
realizacji umowy Zamawiający na pewno zakupi przedmiot umowy w ilościach
podstawowych, a pozostałe ilości określone jako opcja w zależności od ceny oferty
najkorzystniejszej w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
30125110-5 – tonery do drukarek laserowych/faksów
30125100-2 – wkłady barwiące
30192300-4– taśmy barwiące
30197644-2 – papier kserograficzny
30199330-2 – papier ciągły do drukarek komputerowych
22993000-7– papier termo czuły
24113200-1 – sprężone powietrze
39831240-0 – preparaty czyszczące
30234300-1– płyty kompaktowe
30192600-7– bloki kreślarskie
30192121-5 –długopisy
30197000-6 – drobny sprzęt biurowy
30192800-9 – etykiety samoprzylepne
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 2
30192125-3 – pisaki
30194220-3 – folie
30192132-5 – wkłady grafitowe do ołówków
30192500-6 – okładki
30199100-1 – kalka
24910000-6 – klej
30192000-1 – wyroby biurowe
30199230-1 – koperty
37822100-7 – kredki
39292500-0 – linijki
39241200-5 – nożyczki
30197100-7 – pinezki, zszywki
30199500-5 – segregatory
22851000-0 – skoroszyty
39541130-6 – sznurek
30195400-6 – tablice do wycierania na sucho lub akcesoria
22830000-7 – zeszyty
IV.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dokonując podziału
zamówienia na 5 części.
ILOŚĆ
PODSTAWOWA
Ilość tuszu w
pojemniku (ml)
Część 1 – Dostawa tuszów do drukarek
Przeznaczenie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
Tusz czarny HP
o symbolu
51645A lub
równoważny
HP DJ 710C,HP DJ
1220C, HP DJ 950C, HP
DJ 1120C, HP DJ 1280,
HP DJ 1125C, HP DJ
930C, HP DJ 720C, HP
DJ 895
930
-
szt.
68
34
102
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Wydajność
(ilość stron)
Lp
Nazwa
materiału
eksploatac
yjnego
JM
OPCJA Razem
Strona 3
2
Tusz czarny HP
o symbolu
C4844AE lub
równoważny
HP DJ 500 Ploter, HP DJ
815MFP
2200
28
szt.
4
2
6
3
Tusz czarny HP
o symbolu
C6615DE lub
równoważny
HP DJ 3820, HP DJ 845C,
HP DJ 840C, HP DJ
940C, HP DJ 920C, HP
OJ PSC 500, HP OJ
5110, HP PSC 750
500
-
szt.
85
43
128
4
Tusz czarny HP
o symbolu
C6656AE lub
równoważny
HP DJ 5550, HP DJ
9650, HP OJ 5510
520
19,5
szt.
35
18
53
5
Tusz czarny HP
HP DJ 3550, HP DJ 3745,
o symbolu
HP DJ 3420, HP DJ 3650,
C8727AE lub
HP OJ 4255
równoważny
280
11
szt.
5
3
8
6
Tusz czarny HP
o symbolu
C8765EE lub
równoważny
450
12
szt.
66
33
99
7
Tusz czarny HP
o symbolu
HP DJ 6980
C8767EE lub
równoważny
860
22
szt.
29
15
44
8
Tusz czarny HP
o symbolu
HP DJ F380, HP DJ FC9351AE lub
4180
równoważny
190
7
szt.
2
1
3
9
Tusz czarny HP
HP DJ 6940, HP OJ
o symbolu
H470, HP DJ 5940, HP DJ
C9364EE lub
5160
równoważny
400
11
szt.
20
10
30
10
Tusz czarny
Canon o
symbolu PG-37 Canon pixima IP1800
lub
równoważny
220
-
szt.
3
2
5
11
Tusz czarny HP
o symbolu
HP Designjet T610
C9370A lub
równoważny
-
130
szt.
6
3
9
12
Tusz matte
black HP o
symbolu
C9403A lub
równoważny
-
130
szt.
6
3
9
HP DJ 9800, HP DJ 5740,
HP DJ 460WBT, HP DJ
6540 HP C3180, HP PS
8450, HP PS 8750
HP Designjet T610
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 4
13
Tusz gray HP o
symbolu
HP Designjet T610
C9404A lub
równoważny
-
130
szt.
6
3
9
14
Tusz czarny HP
o symbolu
HP OJ 7000
CD975AE lub
równoważny
1200
32
szt.
16
8
24
15
Tusz trójkolor
HP o symbolu
51649AE lub
równoważny
HP DJ 695C, HP DJ 600,
HP DJ 610C, HP DJ
640C, HP DJ 690C
350
-
szt.
7
4
11
16
Tusz trójkolor
HP o symbolu
C1823DE lub
równoważny
HP DJ 710C, HP DJ
1120C, HP DJ 1125C, HP
DJ 720C, HP DJ 895, HP
OJ PSC 500
620
-
szt.
25
13
38
17
Tusz trójkolor
HP o symbolu
C6578DE lub
równoważny
HP DJ 1220C, HP DJ
3820, HP DJ 950C, HP DJ
1280, HP DJ 940C, HP DJ
920C, HP DJ 930C, HP
OJ 5110, HP PSC 750
560
-
szt.
98
49
147
18
Tusz trójkolor
HP o symbolu
C6625AE lub
równoważny
HP DJ 845C, HP DJ
840C, HP DJ 840C
480
-
szt.
6
3
9
19
Tusz trójkolor
HP o symbolu
C6657AE lub
równoważny
HP DJ 5550, HP DJ
9650, HP OJ 5510
500
6
szt.
30
15
45
20
Tusz trójkolor
HP o symbolu
C8728AE lub
równoważny
HP DJ 3550, HP DJ 3745,
HP DJ 3650, HP OJ 4255
240
9
szt.
18
9
27
21
Tusz trójkolor
HP o symbolu
C8766EE lub
równoważny
HP DJ 9800, HP DJ 5740,
HP DJ 460WBT, HP DJ
6940, HP PS 8450, HP
PS 8750
330
10
szt.
49
25
74
22
Tusz trójkolor
HP o symbolu
C9352AE lub
równoważny
HP DJ F380, HP DJ F4180
165
6
szt.
2
1
3
23
Tusz trójkolor
Lexmark o
symbolu
18C0035 lub
równoważny
Lexmark P4350
500
-
szt.
2
1
3
24
Tusz trójkolor
Canon pixima IP1800
Canon o
symbolu PG-38
205
-
szt.
3
2
5
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 5
lub
równoważny
25
Tusz trójkolor
HP o symbolu
C9363E lub
równoważny
26
Tusz yellow HP
o symbolu
HP DJ 500 Ploter
C4838AE lub
równoważny
27
Tusz yellow HP
o symbolu
HP Designjet T612
C9373A lub
równoważny
HP DJ 6980,HP DJ 5160
560
17,5
szt.
25
13
38
2550
28
szt.
1
1
2
-
130
szt.
6
3
9
28
Tusz yellow HP
o symbolu
HP OJ 7000
CD974AE lub
równoważny
700
8
szt.
13
7
20
29
Tusz magenta
HP o symbolu
C4837AE lub
równoważny
DJ 500 Ploter
2000
228
szt.
2
1
3
30
Tusz magenta
HP o symbolu
C9372A lub
równoważny
HP Designjet T612
-
130
szt.
6
3
9
31
Tusz magenta
HP o symbolu
CD973AE lub
równoważny
HP OJ 7000
700
7,5
szt.
13
7
20
32
Tusz cyan HP o
symbolu
DJ 500 Ploter
C4836AE lub
równoważny
2350
28
szt.
1
1
2
33
Tusz cyan HP o
symbolu
HP Designjet T612
C9371A lub
równoważny
-
130
szt.
6
3
9
34
Tusz cyan HP o
symbolu
HP OJ K8600, HP OJ
C9391AE lub
L7780
równoważny
1540
22,5
szt.
1
1
2
35
Tusz cyan HP o
symbolu
HP OJ 7000
CD972A lub
równoważny
700
8
szt.
13
7
20
36
Tusz czarny
Epson o
-
350
szt.
3
2
5
Ploter Epson Stylus PRO
9700 A0
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 6
symbolu
T596800 lub
równoważny
37
Tusz yellow
Epson o
symbolu
T596400 lub
równoważny
Ploter Epson Stylus PRO
9700 A0
-
350
szt.
2
1
3
38
Tusz magenta
Epson o
symbolu
T596300 lub
równoważny
Ploter Epson Stylus PRO
9700 A0
-
350
szt.
2
1
3
39
Tusz cyan
Epson o
symbolu
T596200 lub
równoważny
Ploter Epson Stylus PRO
9700 A0
-
350
szt.
2
1
3
Ilość
podstawowa
Część 2 – Dostawa tonerów do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych
oraz folii transferowych do telefaksów
Przeznaczenie
Wydajność
(ilość stron)
JM
A
B
C
D
E
F
G
H
Opcja
Lp
Nazwa
materiału
eksploatac
yjnego
Razem
1
Toner czarny
Lexmark o
symbolu
E460X11E lub
równoważny
Lexmark E460DN
15000
szt.
110
55
165
2
Toner czarny
Lexmark o
symbolu
34016HE lub
równoważny
Lexmark E342N
6000
szt.
15
8
23
3
Toner czarny
HP o symbolu
C4092 lub
równoważny
HP LJ 1100
2500
szt.
17
9
26
4
Toner czarny
HP o symbolu
C7115A lub
równoważny
HP LJ 1200, HP LJ 1220,
HP LJ 1000, HP LJ 3300,
HP LJ 1005
2500
szt.
85
43
128
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 7
5
Toner czarny
HP o symbolu
CE505A lub
równoważny
HP LJ P2055
2300
szt.
14
7
21
6
Toner czarny
Dell o symbolu
595-10001 lub
równoważny
Dell M5200
12000
szt.
1
1
2
Samsung ML 2151N
8000
szt.
7
4
11
Samsung ML-3471ND
4000
szt.
29
15
44
Samsung SCX 4828 FN
5000
szt.
3
2
5
HP LJ 1015, HP LJ 1022,
HP LJ 1020, HP LJ 1018,
HP LJ 3030, HP LJ 3015,
HP LJ 3020, HP LJ 3052,
HP LJ 3050, HP LJ 1010
2000
szt.
315
158
473
HP LJ 1150
1500
szt.
24
12
36
HP LJ 1320N, HP LJ
1160, HP LJ 3390
1500
szt.
34
17
51
HP LJ 2600N, HP LJ
1600, HP LJ 2605
1500
szt.
15
8
23
HP LJ 2015N, HP LJ
M2727NF
7000
szt.
8
4
12
Kyocera FS-1030DN
7200
szt.
50
25
75
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Toner czarny
Samsung o
symbolu ML2150D8 lub
równoważny
Toner czarny
Samsung o
symbolu ML3470 lub
równoważny
Toner czarny o
symbolu MLTD2092L lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
Q2612A lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
Q2624A lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
Q5949A lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
Q6000A lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
Q7553X lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK120 lub
równoważny
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK310 lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK360 lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK340 lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK560k lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK-18
lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK130 lub
równoważny
Toner czarny
Lexmark o
symbolu
W84020 lub
równoważny
Toner czarny
Lexmark o
symbolu
W850H21G lub
równoważny
Toner czarny
Konica o
symbolu
TN213K lub
równoważny
Toner czarny
Ricoh o
symbolu 1275
lub
równoważny
Kyocera FS-2000D
12000
szt.
20
10
30
Kyocera FS-4020DN
20000
szt.
79
40
119
Kyocera FS-2020/DN
12000
szt.
70
35
105
Kyocera FS-C5350DN
12000
szt.
65
33
98
Kyocera KM FS1118/MFP
7200
szt.
4
2
6
Kyocera FS-1028MFP,
Kyocera FS-1300D
7200
szt.
10
5
15
Lexmark W840DN
30000
szt.
2
1
3
Lexmark W850DN
35000
szt.
2
1
3
Konica Bizhub C253
24500
szt.
7
4
11
Ricoh Aficio FX16
3500
szt.
2
1
3
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 9
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Toner czarny o
symbolu SCXD4200A lub
równoważny
Toner czarny
Lexmark o
symbolu
12016SE lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK-17
lub
równoważny
Toner czarny
Epson o
symbolu
S050167 lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
CB540A lub
równoważny
Toner czarny
Konica o
symbolu TN216k lub
równoważny
Toner czarny
Panasonic o
symbolu KXFA83E lub
równoważny
Toner czarny
Brother o
symbolu TN2000 lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
CF280A lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK160 lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK-
Samsung SCX 4200
3000
szt.
5
3
8
Lexmark E120
2000
szt.
4
2
6
Kyocera Mita FS-1010
6000
szt.
2
1
3
Epson 6200L
3000
szt.
8
4
12
HP LJ 1215
2200
szt.
70
35
105
Konica Buzhub C220,
Konica Minolta Bizhub
C280
29000
szt.
18
9
27
Panasonic KX-FLM 653
PD, Panasonic KX-FL 613
PD, Panasonic KX-FL
613, Panasonic KX-FL
513
2500
szt.
131
66
197
Brother 2920
2500
szt.
8
4
12
HP 400MFP
2700
szt.
2
1
3
Kyocera FS-1120D
2500
szt.
12
6
18
Kyocera FSC-5030N
8000
szt.
8
4
12
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 10
510K lub
równoważny
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK8305K lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK865K lub
równoważny
Toner czarny
Xerox o
symbolu
106R01412 lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
Q3960A lub
równoważny
Toner czarny
HP o symbolu
C9700A lub
równoważny
Toner czarny
HPo symbolu
Q6470A lub
równoważny
Toner czarny
Samsung o
symbolu CLTK6092S lub
równoważny
Toner czarny
Samsung o
symbolu ML1710D3 lub
równoważny
Toner czarny
Konica o
symbolu
4152303 lub
równoważny
Toner czarny
Konica o
symbolu
TN512k lub
równoważny
Kyocera Mita Task alfa
3050ci
25000
szt.
8
4
12
Kyocera Taksk alfa 250
20000
szt.
4
2
6
Xerox 3300 MFP
8000
szt.
4
2
6
HP LJ 2820 MFP
5000
szt.
4
2
6
HP LJ 2500
5000
szt.
4
2
6
HP LJ 3600
6000
szt.
8
4
12
Samsung CLP-770ND
7000
szt.
4
2
6
Samsung ML-1510
3000
szt.
4
2
6
Konica Minolta Pagepro
1200W
3000
szt.
4
2
6
Konica Bizhub C454
27000
szt.
12
6
18
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 11
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Toner czarny
Konica o
symbolu
TN321bk lub
równoważny
Toner czarny
Kyocera o
symbolu TK590k lub
równoważny
Toner czarny
Panasonic o
symbolu KXFAT411X lub
równoważny
Toner yellow
Ricoh o
symbolu
841125 lub
równoważny
Toner yellow
Xerox o
symbolu
106R01079 lub
równoważny
Toner yellow
Xerox o
symbolu
106R01216 lub
równoważny
Toner yellow
HP o symbolu
Q6002A lub
równoważny
Toner yellow
Kyocera o
symbolu TK560y lub
równoważny
Toner yellow
HP o symbolu
CB542A lub
równoważny
Toner yellow
Kyocera o
symbolu TK510Y lub
równoważny
Toner yellow
Kyocera o
Konica Bizhub C364
27000
szt.
4
2
6
Kyocera Mita FS
C5250DN
7000
szt.
16
8
24
Panasonic KXMB2030PDW
2000
szt.
26
13
39
Ricoh MPC 3300AD
15000
szt.
1
1
2
Xerox Phaser 7400DN
18000
szt.
1
1
2
Xerox Phaser 6360V DN
5000
szt.
1
1
2
HP LJ 2600N, HP LJ 2605
2000
szt.
16
8
24
Kyocera FS-C5350DN
10000
szt.
45
23
68
HP LJ 1215
1400
szt.
48
24
72
Kyocera FSC-5030N
8000
szt.
6
3
9
15000
szt.
6
3
9
Kyocera Mita Task alfa
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 12
symbolu TK8305Y lub
równoważny
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Toner yellow
Konica o
symbolu
TN213Y lub
równoważny
Toner yellow
Kyocera o
symbolu TK865Y lub
równoważny
Toner yellow
HP o symbolu
Q3962A lub
równoważny
Toner yellow
HP o symbolu
C9702A lub
równoważny
Toner yellow
HP o symbolu
Q6472A lub
równoważny
Toner yellow
Samsung o
symbolu CLTY6092S lub
równoważny
Toner yellow
Konica o
symbolu
TN512y lub
równoważny
Toner yellow
Konica o
symbolu
TN321y lub
równoważny
Toner yellow
Kyocera o
symbolu TK590y lub
równoważny
Toner yellow
Konica o
symbolu TN216y lub
równoważny
3050ci
Konica Bizhub C253
19000
szt.
7
4
11
Kyocera Taksk alfa 250
12000
szt.
2
1
3
HP LJ 2820 MFP
4000
szt.
3
2
5
HP LJ 2500
4000
szt.
3
2
5
HP LJ 3600
4000
szt.
5
3
8
Samsung CLP-770ND
7000
szt.
3
2
5
Konica Bizhub C454
26000
szt.
8
4
12
Konica Bizhub C364
25000
szt.
3
2
5
Kyocera Mita FS
C5250DN
5000
szt.
11
6
17
Konica Bizhub C220,
Konica Minolta Bizhub
C280
26000
szt.
13
7
20
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 13
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Toner magenta
Xerox o
symbolu
106R01078 lub
równoważny
Toner magenta
Xerox o
symbolu
106R01215 lub
równoważny
Toner magenta
HP o symbolu
Q6003A lub
równoważny
Toner magenta
HP o symbolu
C9733A lub
równoważny
Toner magenta
Kyocera o
symbolu TK560m lub
równoważny
Toner magenta
HP o symbolu
CB543A lub
równoważny
Toner magenta
Konica o
symbolu
TN213M lub
równoważny
Toner magenta
Kyocera o
symbolu TK510M lub
równoważny
Toner magenta
Kyocera o
symbolu TK8305M lub
równoważny
Toner magenta
Ricoh o
symbolu
841126 lub
równoważny
Toner magenta
Kyocera o
symbolu TK-
Xerox Phaser 7400DN
18000
szt.
1
1
2
Xerox Phaser 6360V DN
5000
szt.
1
1
2
HP LJ 2600N, HP LJ 2605
2000
szt.
16
8
24
HP LJ 5500DTN
12000
szt.
1
1
2
Kyocera FS-C5350DN
10000
szt.
45
23
68
HP LJ 1215
1400
szt.
48
24
72
Konica Bizhub C253
19000
szt.
7
4
11
Kyocera FSC-5030N
8000
szt.
6
3
9
Kyocera Mita Task alfa
3050ci
15000
szt.
6
3
9
Ricoh MPC 3300AD
15000
szt.
1
1
2
Kyocera Taksk alfa 250
12000
szt.
2
1
3
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 14
865M lub
równoważny
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Toner magenta
Kyocera o
symbolu TK820M lub
równoważny
Toner magenta
HP o symbolu
C9703A lub
równoważny
Toner magenta
HP o symbolu
Q6473A lub
równoważny
Toner magenta
Samsung o
symbolu CLTM6092S
Toner magenta
Konica o
symbolu
TN512m lub
równoważny
Toner magenta
Konica o
symbolu
TN321m lub
równoważny
Toner magenta
Kyocera o
symbolu TK590m lub
równoważny
Kyocera Mita FS-8100DN
7000
szt.
3
2
5
HP LJ 2500
4000
szt.
3
2
5
HP LJ 3600
4000
szt.
5
3
8
Samsung CLP-770ND
7000
szt.
3
2
5
Konica Bizhub C454
26000
szt.
8
4
12
Konica Bizhub C364
25000
szt.
3
2
5
Kyocera Mita FS
C5250DN
5000
szt.
11
6
17
26000
szt.
13
7
20
18000
szt.
1
1
2
5000
szt.
1
1
2
Toner magenta
Konica o
symbolu TN216m lub
równoważny
Konica Bizhub C220,
Konica Minolta Bizhub
C280
Toner cyan
Xerox o
symbolu
106R01077 lub
równoważny
Xerox Phaser 7400DN
Toner cyan
Xerox o
symbolu
106R01214 lub
równoważny
Xerox Phaser 6360V DN
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 15
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Toner cyan HP
o symbolu
Q6001A lub
równoważny
HP LJ 2600N, HP LJ 2605
Toner cyan HP
o symbolu
C9731A lub
równoważny
HP LJ 5500DTN
Toner cyan
Kyocera o
symbolu TK560c lub
równoważny
Kyocera FS-C5350DN
Toner cyan
Konica o
symbolu
TN213C lub
równoważny
Konica Bizhub C253
Toner cyan HP
o symbolu CB
541A lub
równoważny
HP LJ 1215
Toner cyan
Ricoh o
symbolu
841127 lub
równoważny
Ricoh MPC 3300AD
Toner cyan
Kyocera o
symbolu TK510C lub
równoważny
Kyocera FSC-5030N
Toner cyan
Kyocera o
symbolu TK8305C lub
równoważny
Kyocera Mita Task alfa
3050ci
Toner cyan
Kyocera o
symbolu TK865C lub
równoważny
Kyocera Taksk alfa 250
Toner cyan HP
o symbolu
Q3961A lub
równoważny
HP LJ 2820 MFP
Toner cyan HP
o symbolu
C9701A lub
HP LJ 2500
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
2000
szt.
16
8
24
12000
szt.
1
1
2
10000
szt.
45
23
68
19000
szt.
7
4
11
1400
szt.
48
24
72
15000
szt.
1
1
2
8000
szt.
6
3
9
15000
szt.
6
3
9
12000
szt.
2
1
3
4000
szt.
3
2
5
4000
szt.
3
2
5
Strona 16
równoważny
100
101
102
103
104
105
106
Toner cyan HP
o symbolu
Q6471A lub
równoważny
HP LJ 3600
Toner cyan
Samsung o
symbolu CLTC6092S lub
równoważny
Samsung CLP-770ND
Toner cyan
Konica o
symbolu
TN512c lub
równoważny
Konica Bizhub C454
Toner cyan
Konica o
symbolu
TN321c lub
równoważny
Konica Bizhub C364
Toner cyan
Kyocera o
symbolu TK590c lub
równoważny
Kyocera Mita FS
C5250DN
Toner cyan
Konica o
symbolu TN216c lub
równoważny
Konica Bizhub C220,
Konica Minolta Bizhub
C280
Folia
transferowa
Panasonic o
symbolu KXFA52E lub
równoważna
Panasonic KX-FC 258,
Panasonic KX-FP 218,
Panasonic KX-FP 218
PDS
4000
szt.
5
3
8
7000
szt.
3
2
5
26000
szt.
8
4
12
25000
szt.
3
2
5
5000
szt.
11
6
17
26000
szt.
13
7
20
2*90
szt.
13
7
20
Oferowane materiały eksploatacyjne (część 1 i 2) muszą spełniać wszystkie parametry
opisane lub też określone poprzez podany symbol materiału eksploatacyjnego
oryginalnego oraz być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane najpóźniej w
ostatnim kwartale poprzedzającym datę dostawy. Pod pojęciem „fabrycznie nowe”
Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych
komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach
producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku,
posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem i tuszem.
W części 1 i 2 Zamawiający dopuszcza oprócz materiałów oryginalnych także
materiały eksploatacyjne równoważne. (dotyczy każdej pozycji asortymentowej części
1 i 2).
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 17
Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie materiał kompatybilny
ze sprzętem, do którego jest przeznaczony, o parametrach takich samych bądź lepszych
(pojemność tuszu/tonera, wydajność tuszu/ tonera i jakość wydruku) w stosunku do typu
materiału eksploatacyjnego oryginalnego. Materiał eksploatacyjny równoważny musi być
fabrycznie nowy, nieregenerowany, Zamawiający podając symbol oryginalnego materiału
eksploatacyjnego uznaje, że przy równoważności materiałów wymagane jest, aby
materiał równoważny posiadał co najmniej takie same
parametry (wydajność,
pojemność) jak materiał eksploatacyjny oryginalny opisany poprzez podanie symbolu i
wydajności lub ilości tuszu w pojemniku.
Materiały eksploatacyjne równoważne muszą działać analogicznie, jak oryginalne
materiały producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające właściwe i
bezbłędne komunikaty przy pracy (informacja o liczbie wydrukowanych stron oraz
poziomie zużycia tuszu/tonera) oraz nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości
opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.
Opakowania, w których dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne, muszą posiadać
czytelną nazwę producenta i listę kompatybilności (typ drukarek, faksów, urządzeń
wielofunkcyjnych, do stosowania w których są przeznaczone). Każdy egzemplarz
tuszu/tonera powinien posiadać osobne opakowanie. Materiały eksploatacyjne muszą
być wyprodukowane bez naruszenia praw własnościowych i patentowych ich
właścicieli lub za ich zgodą. Ich stosowanie nie może naruszać warunków gwarancji
urządzeń.
W przypadku oferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych, na potwierdzenie
ich równoważności, Wykonawca przedstawi zaświadczenie podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności. Podmioty uprawnione (laboratoria, jednostki kontrolujące) wskazane art.5 pkt.
4 i 6 przywołanej ustawy winny spełniać uwarunkowania p-ktu. 12 lub 13 (posiadanie
autoryzacji lub notyfikacji), natomiast jednostki certyfikujące wskazane w art.5 pkt.7 mogą
spełniać uwarunkowania pkt-u 12 lub 13 lub 11 (posiadanie akredytacji krajowego
centrum akredytacji, o której mowa w art. 2 pkt. 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.
Za dokumenty równoważne zaświadczeniu Zamawiający uzna raporty z testów
wydajności (na każdy rodzaj materiału równoważnego) wykonane wg norm na tonery do
drukarek monochromatycznych ISO/IEC19752, tonery do drukarek kolorowych ISO/IEC
19798, tusze do urządzeń atramentowych ISO/IEC 24711.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie
akredytacji/notyfikacji/autoryzacji
przez
podmiot
wydający
raport
z
testów
wydajnościowych lub zaświadczenie.
Oferując materiały równoważne Wykonawca wskaże w formularzu cenowym 3
autoryzowane serwisy z terenu m. Olsztyn celem dokonywania ekspertyz. Brak wskazania
oznacza, że Wykonawca bezwarunkowo uzna ekspertyzę autoryzowanego serwisu do którego
zwróci się Zamawiający.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 18
Opcja
Ilość
podstawowa
Część 3 – Dostawa papieru kserograficznego
Lp
Nazwa materiału eksploatacyjnego
JM
A
B
C
D
E
F
Razem
1
Papier ksero A4 80g/m2, ryza 500 arkuszy wilgotność od 3,85,0 (ISO 287); białość CIE min.161(ISO 11475);
nieprzezroczystość min.92,0% (ISO 2471); jasność min.
114(ISO 2470)
ryza
5 600
2800
8400
2
Papier ksero A4 160g/m2; ryza 250 arkuszy, białość CIE min.
161, nieprzezroczystość min. 92% (ISO 2471).
ryza
208
104
312
3
Papier ksero A4 200g/m2 - ryza 250 arkuszy, białość CIE min.
161, nieprzezroczystość min. 93% (ISO 2471).
ryza
27
14
41
4
Papier ksero A3 80g/m2, ryza 500 arkuszy, białość CIE
min.161(ISO 11475); nieprzezroczystość min.92,0% (ISO
2471) ; jasność min. 114(ISO 2470)
ryza
78
39
117
5
Papier do plotera 130 g/m2- szerokość rolki 1067mm, długość
min. 35m, białość CIE min. 144, nieprzezroczystość min. 92%
(ISO 2471).
rolka
12
6
18
6
Papier do plotera 180 g/m2 - szerokość rolki 1067 mm, długość
min. 30m, białość CIE min. 144, nieprzezroczystość min. 92%
(ISO 2471).
rolka
16
8
24
7
Papier termoczuły do telefaxu 216*30m
opakowanie
10
5
15
8
Papier termoczuły do telefaxu 210*30m
opakowanie
24
12
36
9
Papier komputerowy 240*12 (1+0); bezpyłowy, bezdrzewny,
opakowanie min. 2000 składanek,
opakowanie
10
5
15
10
Papier komputerowy 240*12 (1+1); bezpyłowy, bezdrzewny,
opakowanie min. 900 składanek, jeden oryginał w kolorze
białym i jedna kolorowa kopia.
opakowanie
17
9
26
11
Papier komputerowy 240*12 (1+2); bezpyłowy, bezdrzewny,
opakowanie min. 600 składanek, jeden oryginał w kolorze
białym i dwie kolorowe kopie.
opakowanie
15
8
23
12
Papier komputerowy 240*12 (1+3); bezpyłowy, bezdrzewny,
opakowanie min. 450 składanek, jeden oryginał w kolorze
białym i trzy kolorowe kopie.
opakowanie
9
5
14
13
Papier komputerowy 240*12 (1+4); bezpyłowy, bezdrzewny,
opakowanie min. 350 składanek, jeden oryginał w kolorze
białym i cztery kolorowe kopie.
opakowanie
3
2
5
ryza
80
40
120
14 Papier ksero A4 190g/m2 - ryza 250 arkuszy, białość CIE min.
161, nieprzezroczystość min. 92% (ISO 2471).
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 19
Papier do plotera 80 g/m2: rolka o szerokości 1067 mm,
15 długość min. 50m, wilgotność od 3,8-5,0 (ISO 287); białość CIE
min.161(ISO 11475); nieprzezroczystość min.92,0% (ISO
2471) ; jasność min. 114 (ISO 2470)
rolka
26
13
39
Opcja
Ilość
podstawowa
Część 4 – Dostawa środki chemiczne do czyszczenia i konserwacji sprzętu
komputerowego oraz jednorazowe nośniki danych
Razem
Lp
Nazwa materiału eksploatacyjnego
JM
A
B
C
D
E
F
1
Powietrze sprężone 600ml
sztuka
246
123
369
2
Pianka do plastików 400 ml
sztuka
222
111
333
3
Pianka do ekranów LCD 250 ml
sztuka
199
100
299
4
Chusteczki do monitorów LCD, opakowanie min. 100 szt.
opakowanie
100
50
150
5
Alkohol izopropylenowy 100 ml
sztuka
146
73
219
6
Płyta CD pakowana pojedynczo w opakowaniach
plastikowych
sztuka
543
272
815
7
Płyta DVD pakowana pojedynczo w opakowaniach
plastikowych
sztuka
304
152
456
1
Przedmiot zamówienia
JM
Opcja
Lp.
Ilość
podstawowa
Część 5 – Dostawa przedmiotów i materiałów administracyjno- biurowych
Razem
2
4
5
6
7
1.
Atrament fioletowy, kałamarz poj. 50 ml.;
szt.
2
-
2
2.
Atrament niebieski, kałamarz poj. 50 ml.;
szt.
53
-
53
3.
Bloczek samoprzylepny 51x38 mm - bl. 100 karteczek,
kolor żółty, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody;
bl.
1601
-
1601
4.
Bloczek samoprzylepny 51x76 mm - bl. 100 karteczek,
kolor żółty, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody;
bl.
1575
-
1575
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 20
5.
6.
7.
8.
Bloczek samoprzylepny 76x76 mm - bl. 100 karteczek,
kolor żółty, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody;
Blok biurowy w kratkę z mikroperforacją, klejony od góry,
format A-5, 100 kartek;
Blok biurowy w kratkę z mikroperforacją, klejony od góry,
format A-4, 100 kartek;
Blok papierowy do flipchartów, gładki 30 kart; otwory do
zawieszania, perforacja ułatwiająca odrywanie kartek,
format A1;
bl.
1692
-
1692
szt.
98
-
98
szt.
162
szt.
3
-
3
162
9.
Blok rysunkowy A4, 20 kartek;
szt.
63
-
63
10.
Blok techniczny A-3, biały, 10 kart;
szt.
149
-
149
11.
Blok techniczny A-3, kolor, 10 kart;
szt.
137
-
137
12.
Blok techniczny A-4, biały, 10 kart;
szt.
263
-
263
13.
Blok techniczny A-4, kolor, 10 kart;
szt.
147
-
147
2
14.
Brystol biały 300 g/m , format B 1;
ark.
656
-
656
15.
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1, pomarańczowy;
ark.
78
-
78
16.
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1, czerwony;
ark.
78
-
78
17.
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1, niebieski;
ark.
78
-
78
18.
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1, zielony;
ark.
82
-
82
19.
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1, żółty;
ark.
78
-
78
kpl.
425
-
425
szt.
881
-
881
szt.
880
-
880
szt.
834
-
834
szt.
678
-
678
szt.
3
-
3
szt.
104
20
124
szt.
372
-
372
szt.
170
-
170
szt.
1008
100
1108
szt.
620
50
670
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Cienkopis fibrowy z metalową końcówką, kpl.- 4 kolory
(czarny, czerwony, niebieski, zielony);
Cienkopis z oprawą szpica ze stali szlachetnej, grubość
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, kolor czarny;
Cienkopis z oprawą szpica ze stali szlachetnej, grubość
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, kolor czerwony;
Cienkopis z oprawą szpica ze stali szlachetnej, grubość
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, kolor niebieski;
Cienkopis z oprawą szpica ze stali szlachetnej, grubość
linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, kolor zielony;
Copy Holder mocowany do biurka, posiada regulowany
zacisk dla różnych rozmiarów papieru, elastyczne
metalowe ramię z uchwytem, możliwość zamocowania do
blatu biurka o grubości max. 4,4 cm;
Datownik samotuszujący z tworzywa ABS, oznaczenie
miesięcy cyfrowe, wys. cyfr 3,8 mm;
Deska z klipem A-4, sztywne okładki, sprężysty
mechanizm zaciskowy umożliwiający utrzymanie jednej
lub wielu kartek papieru, kieszeń na wewnętrznej stronie
okładki, uchwyt na długopis, kolor: niebieski, zielony,
czarny;
Długopis na sprężynce z wymiennym wkładem,
samoprzylepna okrągła podkładka pozwalająca na
przymocowanie długopisu w pozycji poziomej lub
pionowej, bardzo rozciągliwa sprężynka (do ok. 1m), kolor
tuszu niebieski;
Długopis typu Zenith, z niebieskim, automatycznie
chowanym wkładem;
Długopis z czarnym, automatycznie chowanym wkładem,
przezroczysta oprawa z gumowym uchwytem w kolorze
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 21
tuszu, wymienny wkład;
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Długopis z czerwonym, automatycznie chowanym
wkładem, przezroczysta oprawa z gumowym uchwytem w
kolorze tuszu, wymienny wkład;
Długopis z niebieskim, automatycznie chowanym
wkładem, przezroczysta oprawa z gumowym uchwytem w
kolorze tuszu z wymiennym wkładem;
Długopis z zielonym, automatycznie chowanym wkładem,
przezroczysta oprawa z gumowym uchwytem w kolorze
tuszu, wymienny wkład;
Długopis żelowy z wymiennym wkładem, gumowym
uchwytem, tusz pigmentowy, wodoodporny, kolor czarny;
Długopis żelowy z wymiennym wkładem, gumowym
uchwytem, tusz pigmentowy, wodoodporny, kolor
czerwony;
Długopis żelowy z wymiennym wkładem, gumowym
uchwytem, tusz pigmentowy, wodoodporny, kolor
niebieski;
Długopis żelowy z wymiennym wkładem, gumowym
uchwytem, tusz pigmentowy, wodoodporny, kolor zielony;
Dyspenser do oklejania kartonów taśmą opakowaniową o
szerokości do 50mm, solidny – wykonany z metalu,
posiada zabezpieczenie ostrza chroniące przed
skaleczeniem i mechanizm regulujący napięcie taśmy;
Dziurkacz metalowy, wykończenia z tworzyw sztucznych,
wskaźnik środka strony, listwa formatowa, na 2 dziurki,
rozstaw dziurek 80 mm, dziurkuje min. 20 kartek papieru
2
80 g/m ;
Dziurkacz wykonany z metalu, lakierowany, z
ogranicznikiem formatu, na 2 dziurki, średnica dziurki 5,5
mm, odstęp pomiędzy dziurkami 80 mm, dziurkuje 65
2
kartek papieru 80g/m , certyfikat bezpieczeństwa;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m nadająca się do
drukowania na drukarce atramentowej, kolor niebieskimatowy;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m nadająca się do
drukowania na drukarce atramentowej, kolor czerwonymatowy;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m nadająca się do
drukowania na drukarce atramentowej, kolor zielonamatowy;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m nadająca się do
drukowania na drukarce atramentowej, kolor żółtymatowy;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m nadająca się do
drukowania na drukarce atramentowej, kolor
pomarańczowy- matowy;
2
Etykieta samoprzylepna biała A-4, 80 g/m , nadająca się
do drukowania na drukarce atramentowej;
Etykiety samoprzylepne przeznaczone do wszystkich
typów drukarek igłowych, atramentowych i większości
laserowych; rozmiar 105x42,4 mm - dzielone na 14
(op.100 szt.);
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
393
-
393
szt.
1788
50
1838
szt.
204
-
204
szt.
827
50
877
szt.
572
-
572
szt.
953
50
1003
szt.
347
-
347
szt.
5
2
7
szt.
137
-
137
szt.
18
-
18
ark.
1487
-
1487
ark.
2205
200
2405
ark.
1539
-
1539
ark.
1593
-
1593
ark.
1643
-
1643
ark.
4652
-
4652
op.
1
-
1
Strona 22
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Etykiety samoprzylepne przeznaczone do wszystkich
typów drukarek igłowych, atramentowych i większości
laserowych; rozmiar 70x36 mm - dzielone na 24 (op.100
szt.);
Flamastry - zestaw 4 kolorów w etui (czarny, niebieski,
zielony, czerwony), bezwonny, odporny na działanie
światła tusz na bazie wody, nietoksyczne;
Flamastry- kolor czarny, bezwonny, odporny na działanie
światła, tusz na bazie wody, nietoksyczny;
Flamastry- kolor czerwony bezwonny, odporny na
działanie światła tusz na bazie wody, nietoksyczny;
Folia A-4 do laminacji ołówkowa- dwustronnie matowa
grubość folii (2x125 micro.op.100);
Folia do drukarki atramentowej A-4 (100 micron.), (op. 50
szt.);
Folia do drukarki laserowej A-4 (op. 100 szt.);
Folia do laminacji A-3 (2x100 micron.), antystatyczna,
gotowe do zalaminowania, prostokątne kieszonki z
zaokrąglonymi narożnikami, złączone wzdłuż krótszego
boku, (op. 100 szt.);
Folia do laminacji A-4 (2x100 micron.), antystatyczna,
gotowe do zalaminowania, prostokątne kieszonki z
zaokrąglonymi narożnikami, złączone wzdłuż krótszego
boku, (op. 100 szt.);
Folia do laminacji samoprzylepna, wym. 54x86 mm (op.
100 szt.);
Folia na mapy do ćwiczeń przygotowawczych gładka,
przezroczysta z możliwością trwałego nanoszenia
napisów markerem lub foliopisem, nawinięta na belę w
formie półrękawka (oleata) szerokość: 1800mm, rolka 10
mb;
Folia samoprzylepna A-3, przezroczysta, do drukarki
atramentowej (100 micron.);
Folia samoprzylepna A-4, przezroczysta, do drukarki
atramentowej (100 micron.);
Folia samoprzylepna A-4, przezroczysta, do drukarki
laserowej (50 micron.);
Foliopis (roz. B), wodoodporny, uniwersalny, piszący po
każdej gładkiej powierzchni, z możliwością ponownego
napełniania, komplet 4 kolorów (czarny, niebieski, zielony,
czerwony);
Foliopis (roz. F), wodoodporny, uniwersalny, piszący po
każdej gładkiej powierzchni, z możliwością ponownego
napełniania, komplet 4 kolorów (czarny, niebieski, zielony,
czerwony);
Foliopis (roz. M), wodoodporny, uniwersalny, piszący po
każdej gładkiej powierzchni, z możliwością ponownego
napełniania, komplet 4 kolorów (czarny, niebieski, zielony,
czerwony);
Foliopis (roz. S), wodoodporny, uniwersalny, piszący po
każdej gładkiej powierzchni, z możliwością ponownego
napełniania, komplet
4 kolorów (czarny, niebieski, zielony, czerwony);
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
op.
3
-
3
kpl.
919
-
919
szt.
93
-
93
szt.
93
-
93
op.
42
-
42
op.
36
-
36
op.
32
-
32
op.
51
-
51
op.
304
-
304
op.
2
-
2
rolka
5
10
15
ark.
70
-
70
ark.
2018
-
2018
ark.
150
-
150
kpl.
328
-
328
kpl.
411
-
411
kpl.
374
-
374
kpl.
343
-
343
Strona 23
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Foliopis (roz. B) - czarny, wodoodporny, uniwersalny,
piszący po każdej gładkiej powierzchni, z możliwością
ponownego napełniania;
Foliopis (roz. F) - czarny, wodoodporny, uniwersalny,
piszący po każdej gładkiej powierzchni, z możliwością
ponownego napełniania;
Foliopis (roz. M) - czarny, wodoodporny, uniwersalny,
piszący po każdej gładkiej powierzchni, z możliwością
ponownego napełniania;
Foliopis (roz. S) - czarny, wodoodporny, uniwersalny,
piszący po każdej gładkiej powierzchni, z możliwością
ponownego napełniania;
Grafity do ołówków automatycznych, do kreślenia na
papierze i kalce, odporne na złamanie, grubość 0,5 mm,
twardość HB, (op. 12 szt.);
Grafity do ołówków automatycznych, do kreślenia na
papierze i kalce, odporne na złamanie, grubość 0,7 mm,
twardość HB, (op. 12 szt.);
Grafity do ołówków automatycznych, do kreślenia na
papierze i kalce, odporne na złamanie, grubość 0,7 mm,
twardość 2B, (op. 12 szt.);
Grafity do ołówków automatycznych, do kreślenia na
papierze i kalce, odporne na złamanie, grubość 0,5 mm,
twardość 2B, (op. 12 szt.);
szt.
343
-
343
szt.
350
-
350
szt.
71
-
71
szt.
83
-
83
op.
372
-
372
op.
5
-
5
op.
15
-
15
op.
22
-
22
74.
Grzbiet do bindowania, rozm. 10 mm, kolor niebieski;
szt.
920
-
920
75.
Grzbiet do bindowania, rozm. 10 mm, kolor czarny;
szt.
720
-
720
76.
Grzbiet do bindowania, rozm. 12,5 mm, kolor niebieski;
szt.
460
-
460
77.
Grzbiet do bindowania, rozm. 12,5 mm, kolor czarny;
szt.
685
-
685
78.
Grzbiet do bindowania, rozm. 20 mm, kolor niebieski;
szt.
389
-
389
79.
Grzbiet do bindowania, rozm. 20 mm, kolor czarny;
szt
294
-
294
80.
Grzbiet do bindowania, rozm. 38 mm, kolor niebieski;
szt.
658
-
658
81.
Grzbiet do bindowania, rozm. 38 mm, kolor czarny;
szt.
187
-
187
82.
Grzbiet do bindowania, rozm. 51 mm, kolor niebieski;
szt.
210
-
210
83.
Grzbiet do bindowania, rozm. 51 mm, kolor czarny;
szt.
167
-
167
84.
Grzbiet do bindowania, rozm. 6 mm, kolor niebieski;
szt.
1278
-
1278
85.
Grzbiet do bindowania, rozm. 6 mm, kolor czarny;
szt.
1225
-
1225
86.
Grzbiet do bindowania, rozm. 8 mm, kolor niebieski;
szt.
810
-
810
87.
Grzbiet do bindowania, rozm. 8 mm, kolor czarny;
szt.
820
-
820
88.
Grzbiety do bindowania, rozm. 14 mm, kolor niebieski;
szt.
405
-
405
89.
Grzbiety do bindowania, rozm. 14 mm, kolor czarny;
szt.
342
-
342
90.
Grzbiety do bindowania, rozm. 19 mm, kolor niebieski;
szt.
314
-
314
91.
Grzbiety do bindowania, rozm. 19 mm, kolor czarny;
szt.
180
-
180
szt.
630
-
630
op.
50
-
50
szt.
370
-
370
92.
93.
94.
Gumka ołówkowa, wykonana z kompozytów
polimerowych, wycierająca ołówek, umieszczona w
opakowaniu ochronnym, wym. 62x21x11 mm;
Gumki recepturki, wysokiej jakości guma kauczukowa,
(op.200 szt.);
Identyfikator z klipsem 57x90 mm- holder;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 24
Identyfikator z taśmą 57x90 mm- holder;
szt.
3212
-
3212
rolka
33
-
33
op.
17
-
17
ark.
1620
-
1620
ark.
162
-
162
100. Klej butapren w puszce 0,8 l;
Klej introligatorski, do papieru, kartonu i korka, pojemnik 1
101.
kg;
Klej introligatorski, do papieru, kartonu i korka, pojemnik
102.
15 kg;
szt.
82
-
82
szt.
1
-
1
szt.
10
-
10
103. Klej polimerowy, poj. 500 ml;
szt.
97
-
97
104. Klej vikol, op. 0,2 l, termin ważności min. 31.12.2014 r.;
Klej w płynie, metalowa kulka do nanoszenia kleju, bez
105. rozpuszczalników, usuwany za pomocą wody, poj. 50 ml,
termin ważności min. 31.12.2014 r.;
Klej w sztyfcie 36 g, do klejenia papieru, kartonu, zdjęć,
106. tekstyliów, bez rozpuszczalników, usuwany za pomocą
wody, termin ważności min. 31.12.2014r.;
Klips archiwizacyjny, plastikowy spinacz do łatwego i
107. trwałego spinania dokumentów, rozstaw otworów 80 mm,
kolor biały (op. 50 szt.);
szt.
178
-
178
szt.
421
-
421
szt.
531
-
531
op.
3
-
3
108. Klipy biurowe 19 mm, kolor czarny (op. 12 szt.);
op.
446
-
446
109. Klipy biurowe 32 mm, kolor czarny (op. 12 szt.);
op.
276
-
276
110. Klipy biurowe 41 mm, kolor czarny (op. 12 szt.);
op.
246
-
246
111. Klipy biurowe 51 mm, kolor czarny (op. 12 szt.);
Koperta B-4 biała rozszerzone boki i dno, wym.
112.
250x353x38 mm;
Koperta B-4 brązowa rozszerzone boki i dno, wym.
113.
250x353x38 mm;
op.
203
-
203
szt.
6380
-
6380
szt.
4385
-
4385
114. Koperta B-4 SK brązowa, wym. 250x353 mm;
szt.
10680
-
10680
115. Koperta B-5- brązowa, wym. 176x250 mm;
Koperta B-6 brązowa, nieprzezroczysta, zaklejana na
116.
mokro, wym. 125x176 mm;
szt.
11320
-
11320
szt.
4030
-
4030
117. Koperta C3 HK biała, wym. 324x458 mm (op. 250 szt.)
Koperta C-4 HK, biała, nieprzezroczysta, wym. 229x324
118.
mm;
Koperta C-4 HK, brązowa, nieprzezroczysta, wym.
119.
229x324 mm;
Koperta C-4 SK biała, nieprzezroczysta, wym. 229x324
120.
mm;
op.
1
-
1
szt.
10810
-
10810
szt.
4130
-
4130
szt.
1000
-
1000
121. Koperta C-5 biała HK, wym. 162x229 mm;
szt.
10780
-
10780
122. Koperta C-5 brązowa HK, wym. 162x229 mm;
szt.
8970
-
8970
123. Koperta C-6 SK, wym. 114x162 mm;
Koperta C-6 z okienkiem SK, wym. 114x162 mm
124.
(op. 500szt.);
szt.
26000
-
26000
op.
231
-
231
125. Koperta DL SK biała z okienkiem prawym (op. 1000 szt.);
op.
1
-
1
95.
2
96.
97.
98.
99.
Kalka kreślarska w rolce 90/95 g/m , pakowana w
kartonowe tuby, doskonale przeźroczysta, odporna na
drapanie i wielokrotne wymazywanie;
Kalka ołówkowa A4, powlekana fioletową masą służy do
sporządzania odbitek ręcznych, (op. 25 arkuszy);
2
Karton jednostronnie biały, 400 g/m , format B-1;
2
Karton jednostronnie szary, 900 g/m , format B-1 ;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 25
126. Koperta DL SK biała, wym. 110x220 mm
Koperta E-4 HK RBD, brązowa, rozszerzana, wym.
127.
280x400x40 mm;
szt.
310
-
310
szt.
2530
-
2530
128. Koperta z folią bąbelkową ”D” 180x260 mm;
szt.
975
-
975
129. Koperta z folią bąbelkową ”H” 270x360 mm;
Koperta bezpieczna, wykonana z trzywarstwowej folii
polietylenowej, wytrzymała, lekka, chroni przesyłkę przed
130.
wilgocią, nie można jej otworzyć bez pozostawienia
śladów, wym. 185x245 mm (op. 50 szt.);
Korektor w długopisie, płynny, z metalową końcówką,
131.
szybko zasychający, pojemność 12 ml.;
Korektor w pędzelku, płynny w buteleczce, dobrze kryjący,
132.
pojemność 20 ml;
Korektor w taśmie o nowoczesnym, ergonomicznym
kształcie; suchy system korekcji umożliwia
133. natychmiastowe pisanie, nie pozostawia śladów i cieni; nie
zawiera rozpuszczalników; szerokość taśmy 4,2 mm,
długość 12 m;
Kostka biurowa- notatnik, biała klejona, rozm. 85x85 mm,
134.
1bl./800 karteczek;
Koszulka A-4 Maxi, nieco szersza niż koszulka A-4 dzięki
czemu można przechowywać w niej grube pliki czy
135. katalogi, multiperforowana – pasuje do każdego
segregatora, otwierana od góry, wykonana z mocnej folii
polipropylenowej, mieści do 60 kartek (op. 25 szt.)
Koszulka A-4 z klapką, wykonana z mocnego PCV,
136. boczna klapka chroni dokumenty przed wypadaniem,
multiperforowana, pasuje do każdego segregatora;
szt.
990
-
990
op.
1
-
1
szt.
490
-
490
szt.
127
-
127
szt.
308
-
308
bl.
738
-
738
op.
4
-
4
op.
360
-
360
137. Koszulka na dokumenty A-4 plastikowa z suwakiem;
Koszulka na dokumenty A-4, przezroczysta, krystaliczna,
138. gładka folia polipropylenowa, otwarta na górze,
antyelektrostatyczna, wzmocniony dziurkowany brzeg;
Koszulka na dokumenty A-5, przezroczysta, krystaliczna,
139. gładka folia polipropylenowa, otwarta na górze,
antyelektrostatyczna, wzmocniony dziurkowany brzeg;
szt.
584
-
584
op.
671
-
671
op.
196
-
196
140. Kreda biała, ( op. 50 szt.);
Kredki ołówkowe, sześciokątne, wysoka elastyczność,
141. odporny na złamania grafit, w przypadku złamania nie
kaleczą i nie pozostawiają drzazg, zestaw 12 kol.;
Linijka – szablon Topografia, materiał transparentny,
pomarańczowy; można przy nim wykreślać różne symbole
0
142. stosowane na planach i mapach; posiada: kątomierz 180 ,
mini szablon cyfr, podziałki w skalach 1:75, 1:100, 1:150,
1:250, 1:500, 1:600; rozmiar 175x100 mm;
Linijka aluminiowa z uchwytem, wykonana z
143. anodowanego aluminium, spód antypoślizgowy,
precyzyjna podziałka mm, dł. 100 cm;
Linijka aluminiowa z uchwytem, wykonana z
144. anodowanego aluminium, spód antypoślizgowy,
precyzyjna podziałka mm, dł. 50 cm;
Linijka aluminiowa, wykonana z anodowanego aluminium,
145.
spód antypoślizgowy, precyzyjna podziałka mm, dł. 30 cm;
op.
20
-
20
op.
667
-
667
szt.
8
-
8
szt.
40
-
40
szt.
80
-
80
szt.
5
-
5
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 26
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
Linijka dowódcy nr 1- szablon Wojskowy NATO; zgodność
symbolami NATO, materiał transparentny, pomarańczowy;
podniesienie ponad powierzchnię rysunku; rozmiar
190x90x120 mm;
Linijka dowódcy nr 2- szablon Wojskowy NATO; zgodność
symbolami NATO, materiał transparentny, pomarańczowy;
podniesienie ponad powierzchnię rysunku; rozmiar
200x100x1.0 m;
Linijka, przezroczysta wykonana z najwyższej jakości
polistyrenu, nieścieralna skala, zaokrąglone rogi, dł. 20
cm;
Linijka, przezroczysta wykonana z najwyższej jakości
polistyrenu, nieścieralna skala, zaokrąglone rogi, dł. 30
cm;
Linijka, przezroczysta wykonana z najwyższej jakości
polistyrenu, nieścieralna skala, zaokrąglone rogi, dł. 50
cm;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 7 mm, ilość kartek do oprawienia 40 szt., kolor
czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 7 mm, ilość kartek do oprawienia 40 szt., kolor
niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 7 mm, ilość kartek do oprawienia 40 szt., kolor
zielony;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 10 mm, ilość kartek do oprawienia 50 szt., kolor
czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 10 mm, ilość kartek do oprawienia 50 szt., kolor
niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 3 mm, ilość kartek do oprawienia 15 szt., kolor
niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 3 mm, ilość kartek do oprawienia 15 szt., kolor
czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 3 mm, ilość kartek do oprawienia 15 szt., kolor
bezbarwny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 3 mm, ilość kartek do oprawienia 15 szt., kolor
zielony;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 5 mm, ilość kartek do oprawienia 20 szt., kolor
czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 5 mm, ilość kartek do oprawienia 20 szt., kolor
niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 5 mm, ilość kartek do oprawienia 20 szt., kolor
zielony;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
8
-
8
szt.
8
-
8
szt.
721
-
721
szt.
380
-
380
szt.
121
-
121
szt.
1356
-
1356
szt.
316
-
316
szt.
245
-
245
szt.
935
-
935
szt.
454
-
454
szt.
847
-
847
szt.
1628
-
1628
szt.
695
-
695
szt.
359
-
359
szt.
1220
-
1220
szt.
284
-
284
szt.
260
-
260
Strona 27
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 6 mm, ilość kartek do oprawienia 25 szt., kolor
czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 6 mm, ilość kartek do oprawienia 25 szt., kolor
niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 6 mm, ilość kartek do oprawienia 25 szt., kolor
bezbarwny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 6 mm, ilość kartek do oprawienia 25 szt., kolor
zielony;
Listwa zaciskowa A4,zaokrąglone końcówki, szerokość
listwy 9 mm, ilość kartek do oprawienia 50 szt., kolor:
czarny, niebieski, bezbarwny, zielony;
szt.
1308
-
1308
szt.
449
-
449
szt.
240
-
240
szt.
819
-
819
szt.
846
-
846
168. Magnesy do tablicy magnetycznej, średnica 10 mm;
Magnesy do tablicy magnetycznej, średnica 20 mm (op. 6
169.
szt.);
Marker uniwersalny z okrągłą końcówką, na bazie
alkoholu o neutralnym zapachu; długość pisania 1500 m;
170.
do papieru, drewna, metalu i szkła, kpl. 4 kolory (czarny,
czerwony, niebieski, zielony);
Marker uniwersalny z okrągłą końcówką, na bazie
171. alkoholu o neutralnym zapachu, długość pisania 1500 m,
do papieru, drewna, metalu i szkła, kolor czarny;
Marker uniwersalny z okrągłą końcówką, na bazie
172. alkoholu o neutralnym zapachu, długość pisania 1500 m,
do papieru, drewna, metalu i szkła, kolor czerwony;
Marker uniwersalny z okrągłą końcówką, na bazie
173. alkoholu o neutralnym zapachu, długość pisania 1500 m,
do papieru, drewna, metalu i szkła, kolor niebieski;
Marker uniwersalny z okrągłą końcówką, na bazie
174. alkoholu o neutralnym zapachu, długość pisania 1500 m,
do papieru, drewna, metalu i szkła, kolor zielony;
Marker uniwersalny ze ściętą końcówką, na bazie alkoholu
o neutralnym zapachu; długość pisania 1500 m; do
175.
papieru, drewna, metalu i szkła, kpl. 4 kolory (czarny,
czerwony, niebieski, zielony);
Markery do tablic sucho ścieralnych z gąbką opakowanie
176. 4 sztuki. Wyposażona w fibrową końcówkę piszącą, łatwo
zmywalny z tablicy;
Naboje atramentowe niebieskie, długie, typu Waterman
177.
(florida blue symb. 52002) op.8 szt.;
szt.
40
-
40
op.
43
-
43
kpl.
205
-
205
szt.
660
-
660
szt.
597
-
597
szt.
596
-
596
szt.
557
-
557
kpl.
235
-
235
kpl.
183
-
183
op.
262
20
282
178. Naboje atramentowe niebieskie, krótkie;
Nawilżacz do palców glicerynowy, nietoksyczny,
bezpieczny w użyciu, miętowy zapach, na bazie gliceryny
179.
kosmetycznej, średnica 55 mm (80 mm opakowanie), poj.
20 ml.;
Nożyczki biurowe 21 cm, ostrze wykonane z nierdzewnej
180. stali wysokiej jakości, bardzo wytrzymała rączka,
ergonomiczny kształt, kolor czarny;
Nożyczki biurowe 25 cm, ostrze wykonane z nierdzewnej
181.
stali wysokiej jakości, bardzo wytrzymała rączka,
szt.
1002
-
1002
szt.
68
-
68
szt.
172
10
182
szt.
116
10
126
163.
164.
165.
166.
167.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 28
ergonomiczny kształt, kolor czarny;
182. Nożyk do ciecia papieru z blokadą, duży, ostrze 18 mm;
szt.
648
-
648
183. Nożyk do ciecia papieru z blokadą, mały, ostrze 9 mm;
Nóż do kopert, metalowy, długość 19 cm, rękojeść pokryta
184.
tworzywem sztucznym;
szt.
523
-
523
szt.
2
2
4
185. Nóż introligatorski dł. 28 cm, długość ostrza min. 15 cm;
Numerator samotuszujący, obudowa wykonana z
186.
tworzywa ABS, 6-cyfrowy, wysokość czcionki 3,8 mm;
Ofertówka A-4, wykonana z wysokiej jakości folii PCV,
sztywna, 200 micron, bezbarwna, wycięcie na palec
187.
umożliwiające otwarcie obwoluty; prawy górny róg
zaokrąglony;
Okładki do bindowania A-4, karton dwustronnie kolorowy,
188.
skóropodobny, kolor niebieski, (op. 100 szt.);
Okładki do bindowania A-4, karton dwustronnie kolorowy,
189.
skóropodobny, kolor zielony, (op. 100 szt.);
Okładki do bindowania A-4; przeźroczyste 200 mikro. (op.
190.
100 szt.);
Ołówek automatyczny, mechanizm teleskopowy,
191.
wymienna gumka, metalowy klips, wkład: 0,5 mm;
Ołówek, twardość HB, o przekroju sześciokątnym, z
192.
gumką;
szt.
136
-
136
szt.
15
-
15
szt.
747
-
747
op.
308
-
308
op.
255
-
255
op.
331
-
331
szt.
779
-
779
szt.
1638
-
1638
193. Ostrze wymienne do nożyka 18 mm ;
szt.
183
-
183
194. Ostrze wymienne do nożyka 9 mm ;
2
2
Papier fotograficzny A-4 160g/m -220g/m do drukarek
laserowych, bardzo biały, przeznaczony do wydruków
195.
fotograficznych wysokiej jakości, błyszczący, umożliwia
drukowanie na obu stronach;
2
Papier fotograficzny A-4 240g/m papier powlekany,
196. zapewnia ostre i żywe wydruki, o wysokiej odporności na
blaknięcie, do drukarek atramentowych;
2
197. Papier kancelaryjny w niebieską kratkę A-3, 70 g/m ;
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m , (czerwony - średnio
198.
intensywny);
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m , (niebieski - średnio
199.
intensywny);
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m , (pomarańczowy - średnio
200.
intensywny);
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m , (zielony – średnio
201.
intensywny);
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m , (żółty - średnio
202.
intensywny);
203. Papier kolorowy A-4, 160-g (błękitny, czerwony, żółty);
204. Papier kolorowy A-4 210-g czerwony;
205. Papier kolorowy A-4 210-g niebieski;
206. Papier kolorowy A-4 210-g zielony;
207. Papier kolorowy A-4 210-g żółty;
2
208. Papier ozdobny 230 g/m A-4, biały - różne faktury;
2
209. Papier ozdobny 230 g/m A-4, kremowy - różne faktury;
210. Papier pakowy, wym. min. 100x125 cm;
szt.
125
-
125
ark.
100
-
100
ark.
100
-
100
ark.
3430
-
3430
ark.
1605
-
1605
ark.
1925
-
1925
ark.
1745
-
1745
ark.
4165
-
4165
ark.
2455
545
3000
ark.
ark.
ark.
ark.
ark.
ark.
ark.
ark.
1891
500
500
500
500
1740
1630
625
60
70
-
1891
500
500
500
500
1800
1700
625
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 29
211. Pinezki metalowe, (op. 50 szt.);
212. Pinezki tablicowe, (op. 50 szt.);
Pióro kulkowe, z płynnym tuszem pigmentowym, nie
213. wylewa, kapilarny system podawania tuszu, grubość linii
pisma 0,4 mm, wymienny wkład, kolor niebieski;
Pióro wieczne, korpus i skuwka w kolorze czarnym
214. matowym, elementy pokryte 22 karatowym złotem,
stalówka F, w komplecie z tłoczkiem do atramentu;
215. Plastelina, 10 kol. w opakowaniu;
Podajnik do taśmy, metalowy nożyk ułatwiający odcinanie
216.
taśmy;
Podkład na biurko, spód antypoślizgowy, rozmiar ok.
217.
50x65cm, kolor czarny;
Poduszka do stempli, odporna na wysychanie, spód
218. antypoślizgowy, pudełko z tworzywa, wymiary 110x70
mm, z nasączeniem- czerwona;
Poduszka do stempli, odporna na wysychanie, spód
219. antypoślizgowy, pudełko z tworzywa, wymiary 110x70
mm, z nasączeniem-niebieska;
Poduszka do stempli, odporna na wysychanie, spód
220. antypoślizgowy, pudełko z tworzywa, wymiary 117x70
mm, bez nasączenia;
Poduszka do stempli, odporna na wysychanie, spód
221. antypoślizgowy, pudełko z tworzywa, wymiary 160x90
mm, bez nasączenia;
Pojemnik kartonowy na czasopisma, ścięty, przeznaczony
do przechowywania dokumentów, czasopism, zeszytów
222. lub ulotek; ekologiczny; wykonany z mocnej tektury, z
otworem na palec umożliwiający łatwe zdejmowanie
pojemnika z półki;
Pojemnik na dokumenty /czasopisma/ składany,
wykonany z PCV, wyposażony w dwustronną wymienną
223. etykietę opisową na grzbiecie; otwór na palec
umożliwiający łatwe zdejmowanie pojemnika z półki;
szerokość grzbietu 7 cm;
Pojemnik na spinacze, górna powierzchnia z magnesem
224. utrzymuje spinacze w kubku, duża pojemność do 150
spinaczy;
Półka (tacka) na dokumenty A-4, wykonana z polistyrenu,
225. trwała, bezbarwna, mocowana jedna na drugą, wym.
60x250x335 mm;
Przekładki do segregatora A4 alfabetyczne , wykonane z
226. polipropylenu, trwałe, odporne na zniszczenie,
multiperforowane – pasują do każdego segregatora;
Przekładki do segregatora A4 numeryczne 1-12 ,
wykonane z polipropylenu, trwałe, odporne na
227.
zniszczenie, multiperforowane – pasują do każdego
segregatora;
Przekładki do segregatora A4 numeryczne 1-31 ,
wykonane z polipropylenu, trwałe, odporne na
228.
zniszczenie, multiperforowane – pasują do każdego
segregatora;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
op.
op.
669
320
-
669
320
szt.
298
-
298
szt.
15
10
25
op.
195
-
195
szt.
97
-
97
szt.
222
-
222
szt.
69
-
69
szt.
51
-
51
szt.
22
-
22
szt.
13
-
13
szt.
20
-
20
szt.
256
-
256
szt.
124
50
174
szt.
820
-
820
op.
13
-
13
op.
5
15
20
op.
22
20
42
Strona 30
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
Przekładki do segregatora A4, wykonane z polipropylenu,
trwałe, odporne na zniszczenie, multiperforowane –
pasują do każdego segregatora, (op. 10 kart);
Przekładki kartonowe do segregatora A4, wykonane z
2
białego, mocnego kartonu 160g/m ; indeksy w 5 kolorach
wzmocnione folią; multiperforowane – pasują do każdego
segregatora; karta informacyjno-opisowa, której pasek z
perforacją wzmocniony jest folią (op. 5 kart);
Przybornik na biurko, wykonany z przezroczystego
tworzywa akrylowego, praktycznie rozmieszczone
przegrody umożliwiające przechowywanie niezbędnych
drobiazgów typu; długopisy, kartki, gumki, spinacze;
Pudełko archiwizacyjne 34,5x27,5x10cm;
Pudełko archiwizacyjne 45,5x35,5x27cm;
Rozszywacz uniwersalny, mechanizm blokujący ostrza,
bezpieczny w użyciu;
Samoprzylepna taśma z tkaniny do wzmacniania
grzbietów dokumentów, szerokość taśmy 50 mm, kolor
szary;
Segregator A-4, 4-ringowe 2,5 cm, kolor czarny,
wzmocniony otwór na palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze płótna, wymienna
etykieta grzbietowa, wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą;
Segregator A-4, szer. grzbietu 50 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor czarny;
Segregator A-4, szer. grzbietu 50 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor niebieski;
Segregator A-4, szer. grzbietu 50 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor zielony;
Segregator A-4, szer. grzbietu 50 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor żółty;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor czarny;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
op.
452
-
452
op.
24
10
34
szt.
352
10
362
szt.
szt.
1096
576
-
1096
576
szt.
193
10
203
szt.
2
-
2
szt.
260
-
260
szt.
386
-
386
szt.
459
-
459
szt.
350
-
350
szt.
135
-
135
szt.
461
-
461
Strona 31
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażonyw dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor czerwony;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor niebieski;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor zielony;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 285x320
mm, kolor szary;
Segregator A-4, szer. grzbietu 40 mm, wzmocniony otwór
na palec, wykonany z kartonu pokrytego folią
polipropylenową, wymienna etykieta grzbietowa,
kolor niebieski;
Segregator A-5, szer. grzbietu 75 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 225x235
mm, kolor czarny;
Segregator A-5, szer. grzbietu 50 mm, dźwignia wysokiej
jakości z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec,
oklejony na zewnątrz poliolefiną, powierzchnia o
strukturze płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wym. 225x235
mm, kolor niebieski;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do segregatora,
bezbarwna frontowa okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z polipropylenu, wym.
232x314 mm, kolor czarny;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do segregatora,
bezbarwna frontowa okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z polipropylenu, wym.
232x314 mm, kolor czerwony;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do segregatora,
bezbarwna frontowa okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z polipropylenu, wym.
232x314 mm, kolor niebieski;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do segregatora,
bezbarwna frontowa okładka i kolorowa tylna, wymienna
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
144
-
144
szt.
586
-
586
szt.
186
-
186
szt.
137
-
137
szt.
62
-
62
szt.
93
-
93
szt.
181
-
181
szt.
866
-
866
szt.
258
50
308
szt.
427
50
477
szt.
145
-
145
Strona 32
etykieta na grzbiecie, wykonana z polipropylenu, wym.
232x314 mm, kolor szary;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do segregatora,
bezbarwna frontowa okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z polipropylenu, wym.
232x314 mm, kolor zielony;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do segregatora,
bezbarwna frontowa okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z polipropylenu, wym.
232x314 mm, kolor żółty;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4, okładka wierzchnia
przezroczysta, okładka tylna czarna, wymienna etykieta
na grzbiecie, wycięcia ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym. 232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4, okładka wierzchnia
przezroczysta, okładka tylna czerwona, wymienna etykieta
na grzbiecie, wycięcia ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym. 232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4, okładka wierzchnia
przezroczysta, okładka tylna niebieska, wymienna etykieta
na grzbiecie, wycięcia ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym. 232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4, okładka wierzchnia
przezroczysta, okładka tylna szara, wymienna etykieta na
grzbiecie, wycięcia ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym. 232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4, okładka wierzchnia
przezroczysta, okładka tylna zielona, wymienna etykieta
na grzbiecie, wycięcia ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym. 232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4, okładka wierzchnia
przezroczysta, okładka tylna żółta, wymienna etykieta na
grzbiecie, wycięcia ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym. 232x314 mm;
Skoroszyt zwykły A-4, wykonany z białego kartonu, 400
2
g/m ;
2
Skorowidz A-4; papier bezdrzewny 80 g/m ; twarda
introligatorska oprawa-laminat, wysoka trwałość zszycia,
96 kartek;
2
Skorowidz A-5, papier bezdrzewny 80 g/m , twarda
introligatorska oprawa-laminat, wysoka trwałość zszycia,
96 kartek;
szt.
317
50
367
szt.
196
-
196
szt.
847
-
847
szt.
173
-
173
szt.
202
-
202
szt.
814
-
814
szt.
192
-
192
szt.
151
-
151
szt.
1567
-
1567
szt.
125
-
125
szt.
119
-
119
264. Spinacz biurowy duży PC 50 mm, (op. 100 szt.);
op.
351
-
351
265. Spinacz biurowy krzyżak- 40mm, (op. 50 szt.);
op.
188
-
188
266. Spinacz biurowy mały trójkątny T 25 mm, (op. 100 szt.);
op.
399
-
399
267. Spinacz biurowy okrągły R 33 mm, (op. 100 szt.);
op.
137
-
137
268. Spinacz biurowy trójkątny , 31 mm, (op. 100 szt.);
Stojak na pieczątki pojedynczy, z uchwytem, wykonany z
269.
wysokiej jakości tworzywa sztucznego, na 8 sztuk;
op.
5
-
5
szt.
2
-
2
270. Sznurek - dratwa, op. 10 dkg;
szt.
111
-
111
271. Sznurek - kord, op. 0,5 kg;
szt.
60
-
60
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 33
272. Szpilki, dł. 28 mm, (op. 50 g.);
TABLICA FLIPCHART powierzchnia suchościeralna
magnetyczna, możliwość pisania po powierzchni lub na
bloku markerami suchościeralnymi i mocowania informacji
273. przy pomocy magnesów, konstrukcja aluminiowa, półka
na akcesoria i uchwyt na blok plastikowy, półka na
akcesoria na całej szerokości tablicy, trójnożny stojak z
możliwością regulacji wysokości;
Tablica obrotowo-jezdna, powierzchnia sucho ścieralnomagnetyczna lakierowana, obustronna powierzchnia
274. użytkowa, możliwość obrotu tablicy w poziomie, rama
aluminiowa, mobilny stojak w kolorze popielatym, wymiary
100x150cm;
Tablica sucho ścieralno-magnetyczna, wykonana z białej
blachy o właściwościach magnetycznych , rama wykonana
z profilu aluminiowego, mocowanie do ściany w czterech
275.
punktach, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w
komplecie elementy mocujące, półka na markery; wymiary
90x120cm;
Tablica sucho ścieralno-magnetyczna, wykonana z białej
blachy o właściwościach magnetycznych , rama wykonana
z profilu aluminiowego, mocowanie do ściany w czterech
276.
punktach, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w
komplecie elementy mocujące, półka na markery; wymiary
100x150cm;
Tablica sucho ścieralno-magnetyczna, wykonana z białej
blachy o właściwościach magnetycznych , rama wykonana
z profilu aluminiowego, mocowanie do ściany w czterech
277.
punktach, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w
komplecie elementy mocujące, półka na markery; wymiary
120x180cm;
op.
162
-
162
szt.
2
-
2
szt.
1
-
1
szt.
3
2
5
szt.
3
2
5
szt.
1
-
1
278. Taśma dwustronna 25mm x 50m;
szt.
6
-
6
279. Taśma dwustronna, 38mm x 10m;
Taśma klejąca biurowa, przezroczysta, duża siła
przylegania do papieru, wykonana z polipropylenu i
280.
pokryta emulsją akrylową, łatwa do przerywania, można
po niej pisać, rozm. 24 mmx30 m,
Taśma klejąca biurowa, przezroczysta, duża siła
281.
przylegania do papieru, rozm. 19mm x 33m;
Taśma pakowa biała, kauczukowa, odporna w zakresie
282. temperatur od -20 do + 50°C, bardzo wysoka
przyczepność do podłoża, rozm. 48mmx60m;
Taśma pakowa przezroczysta, kauczukowa, odporna w
283. zakresie temperatur od -20 do + 50°C, bardzo wysoka
przyczepność do podłoża, rozm. 48mm x 60m;
Teczka A-4-Meeting II VauPe z rączką, szer. grzbietu 7
cm, zapinana na klamrę, wykonana z tektury twardej,
284.
dwustronnie barwionej, pokrytej folią polipropylenową,
nadruk metodą sitodruku-krata, kolor czarny;
Teczka do podpisu, tektura powlekana sztuczną skórą,
wymienna etykieta na nazwisko, 19 szarych kartek
285.
wewnętrznych, 20 przegródek, wzmocnione paski
oddzielające, rozm. 245x343 mm, kolor: czarny, bordowy;
szt.
643
-
643
szt.
1354
-
1354
szt.
40
-
40
szt.
514
-
514
szt.
579
-
579
szt.
394
-
394
szt.
86
-
86
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 34
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
Teczka kartonowa z gumką, wykonana z mocnego
kolorowego kartonu, trzy skrzydła wewnętrzne, gumka w
kolorze teczki, format A-4, kolor: niebieski;
Teczka kartonowa z gumką, wykonana z mocnego
kolorowego kartonu, trzy skrzydła wewnętrzne, gumka w
kolorze teczki, format A-4, kolor: zielony;
Teczka kierowcy, format A-4, w środku kieszonki na
dokumenty, zapinana na rzep lub zamek;
Teczka na akta osobowe, wyposażona w mechanizm 2ringowy z wpiętym wkładem A, B, C, na grzbiecie kieszeń i
kartonik na dane personalne, format A-4, wykonany z PCV
kolor czarny;
Teczka tekturowa skrzydłowa- zamykana na dwa rzepy,
format A4, wykonana z wytrzymałej tektury, oklejonej na
zewnątrz folią i papierem od środka, szerokość grzbietu
35mm, kolor czarny;
Teczka tekturowa skrzydłowa- zamykana na dwa rzepy,
format A4, wykonana z wytrzymałej tektury, oklejonej na
zewnątrz folią i papierem od środka, szerokość grzbietu
35mm, kolor niebieski;
Teczka tekturowa skrzydłowa- zamykana na dwa rzepy,
format A4, wykonana z wytrzymałej tektury, oklejonej na
zewnątrz folią i papierem od środka, szerokość grzbietu
35mm, kolor zielony;
2
293. Teczka tekturowa wiązana, biała, 400 g/m ;
Teczka tekturowa wiązana, wykonana z wysokiej jakości
2
294. kartonu o gramaturze 250-280 g/m , format A4, kolor
czerwony;
Teczka tekturowa wiązana, wykonana z wysokiej jakości
2
295. kartonu o gramaturze 250-280 g/m , format A4, kolor
niebieski;
Teczka tekturowa wiązana, wykonana z wysokiej jakości
2
296. kartonu o gramaturze 250-280 g/m , format A4, kolor
zielony;
Teczka tekturowa wiązana, wykonana z wysokiej jakości
2
297. kartonu o gramaturze 250-280 g/m , format A4, kolor
żółty;
Teczka wykonana z polipropylenu, dla dokumentów w
formacie A4, 2 narożne gumki zamykające, gumki w
298.
kolorze teczki, 3 wewnętrzne skrzydła, kolor czerwony,
zielony, żółty, niebieski.
Teczki zawieszane A4 standard, wykonane z mocnego,
wytrzymałego kartonu; wymienne identyfikatory i etykiety
299.
do opisu teczek w komplecie; posiada możliwość
poszerzania dna, (op. 25 szt.) kolor zielony;
Teczki zawieszane A4 standard, wykonane z mocnego,
wytrzymałego kartonu; wymienne identyfikatory i etykiety
300.
do opisu teczek w komplecie; posiada możliwość
poszerzania dna, (op. 25 szt.) kolor żółty;
Teczki zawieszane A4 standard, wykonane z mocnego,
wytrzymałego kartonu; wymienne identyfikatory i etykiety
301.
do opisu teczek w komplecie; posiada możliwość
poszerzania dna, (op. 25 szt.) kolor czerwony;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
802
-
802
szt.
353
-
353
szt.
25
-
25
szt.
93
-
93
szt.
272
-
272
szt.
281
-
281
szt.
266
-
266
szt.
995
-
995
szt.
98
-
98
szt.
548
-
548
szt.
106
-
106
szt.
63
-
63
szt.
226
50
276
op.
2
-
2
op.
2
-
2
op.
1
-
1
Strona 35
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
Temperówka automatyczna, posiada wyjmowany
pojemnik na wiórki, przeznaczona do ostrzenia ołówków i
kredek, zasilana 4 bateriami;
Temperówka wykonana ze stopu magnezu; stalowe ostrze
mocowane wkrętem, rowkowane wgłębienie w korpusie
ułatwiające trzymanie;
Tusz do stempli metalowych, olejowy, buteleczka 25 ml z
końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek oraz nakrętką
w kolorze tuszu, kolor niebieski;
Tusz szybkoschnący R9 przeznaczony do znakowania
bezbarwnych folii, tworzyw sztucznych oraz elementów
gumowych, kolor czerwony, buteleczka 25 ml.;
Tusz uniwersalny do stempli samotuszujących z gumową i
polimerową płytką stemplującą, wodny, buteleczka 25 ml z
końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek oraz nakrętką
w kolorze tuszu, kolor czerwony;
Tusz uniwersalny do stempli samotuszujących z gumową i
polimerową płytką stemplującą, wodny, buteleczka 25 ml z
końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek oraz nakrętką
w kolorze tuszu, kolor czarny;
Tusz uniwersalny do stempli samotuszujących z gumową i
polimerową płytką stemplującą, wodny, buteleczka 25 ml z
końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek oraz nakrętką
w kolorze tuszu, kolor niebieski;
Wizytownik obrotowy na 400 wizytówek, posiada 200
przezroczystych, dwustronnych koszulek na wizytówki,
wyposażony w indeks alfabetyczny, stabilna metalowa
podstawa;
Wizytownik obrotowy, posiada 200 transparentnych
kieszeni na wizytówki, wyposażony w indeks alfabetyczny;
w jednej okładce mieszczą się dwie wizytówki, można
zatem przechowywać do 400 wizytówek; posiada na
spodzie dodatkową kieszeń w której można
przechowywać zapasowe wkłady;
Wkład do długopisu typu Zenith, kolor czarny;
Wkład do długopisu typu Zenith, kolor niebieski;
Wkład do laminatora Leitz Xyron CS9E 30m,
samoprzylepna folia na wałkach STANDARD;
Wkład klejowy do pistoletu klejowego śr. 11 mm,
bezbarwny;
Wkład pasujący do długopisu z poz. 30, kolor czarny;
Wkład pasujący do długopisu z poz. 31, kolor czerwony;
Wkład pasujący do długopisu z poz. 32, kolor niebieski;
Wkład pasujący do długopisu żelowego z poz. 34, kolor
czarny;
Wkład pasujący do długopisu żelowego z poz. 35, kolor
czerwony;
Wkład pasujący do długopisu żelowego z poz. 36, kolor
niebieski;
Wkład pasujący do długopisu żelowego z poz. 37, kolor
zielony;
Wkład pasujący do długopisu z poz. 33, kolor zielony;
Wkład pasujący do pióra kulkowego z poz. 195, kolor
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
4
5
9
szt.
1129
-
1129
szt.
13
-
13
szt.
2
-
2
szt.
124
-
124
szt.
79
10
89
szt.
143
10
153
szt.
31
-
31
szt.
2
-
2
szt.
szt.
314
524
-
314
524
szt.
1
1
2
szt.
50
-
50
szt.
szt.
szt.
531
276
1079
-
531
276
1079
szt.
686
-
686
szt.
340
-
340
szt.
843
-
843
szt.
298
-
298
szt.
szt.
123
316
-
123
316
Strona 36
niebieski;
Zakładki indeksujące, ilość karteczek 4x40, wykonane z
folii, można z łatwością po nich pisać, 4 kolory
fluorescencyjne, rozmiar 20x50 mm;
Zakreślacz - różowy fluorescencyjny, na bazie wody, nie
przebija na drugą stronę kartki, nie rozmazuje i nie
zniekształca pisma, do pisania na wszystkich rodzajach
papieru, ścięta końcówka 5 mm;
Zakreślacz - zielony fluorescencyjny, na bazie wody, nie
przebija na drugą stronę kartki, nie rozmazuje i nie
zniekształca pisma, do pisania na wszystkich rodzajach
papieru, ścięta końcówka 5 mm;
Zakreślacz - żółty fluorescencyjny, na bazie wody, nie
przebija na drugą stronę kartki, nie rozmazuje i nie
zniekształca pisma, do pisania na wszystkich rodzajach
papieru, ścięta końcówka 5 mm;
Zakreślacze - zestaw 4 kolorów w etui (żółty, różowy,
pomarańczowy, zielony), fluorescencyjny, na bazie wody,
nie przebija na drugą stronę kartki, nie rozmazuje i nie
zniekształca pisma, do pisania na wszystkich rodzajach
papieru, ścięta końcówka 5 mm;
Zawieszki na klucze, różnokolorowe, plastikowe
posiadające zabezpieczone przezroczystą folią okienko do
wpisania numeru pomieszczenia;
Zeszyt A-4 w kratkę, twarda lakierowana oprawa, 192
kartek; gramatura papieru 65g.
Zeszyt A-4 w kratkę, twarda lakierowana oprawa, 96
kartek; gramatura papieru 65g.
Zeszyt A-5 w kratkę, okładka kartonowa laminowana,
zaokrąglone rogi, 32 kartek;
Zeszyt A-5 w kratkę, okładka kartonowa laminowana,
zaokrąglone rogi, 60 kartek;
Zeszyt A-5 w kratkę, twarda lakierowana oprawa, 192
kartek; gramatura papieru 65g.
Zeszyt A-5 w kratkę, twarda lakierowana oprawa, 96
kartek; gramatura papieru 65g.
Zeszyt B-5 w kratkę, okładka twarda laminowana,100
kartek;
Zszywacz biurowy, metalowy, części mechaniczne z
metalu, system ładowania zszywek od góry, możliwość
zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz, zszywa 250 kartek, zszywki: 24/6, 24/8 i 26/6, głębokość wsunięcia
kartki 9 cm, poj. min. 150 zszywek;
Zszywacz długoramienny, uchwyt wykonany z tworzywa
ABS, regulowany ogranicznik papieru, plastikowe
podkładki zapobiegające rysowaniu powierzchni stołu,
zszywki 24/6 i 26/6, długość ramienia min. 30 cm, zszywa
2
do 25 kartek papieru 80 g/m ;
Zszywacz o dużej wytrzymałości, metalowy, zszywa do
2
100 kartek papieru 80 g/m zszywkami 23/6, 23/8, 23/10,
23/13, głębokość zszywania 69 mm, kolor czarny;
bl.
1234
100
1334
szt.
577
-
577
szt.
608
-
608
szt.
661
-
661
kpl.
477
-
477
szt.
675
-
675
szt.
353
-
353
szt.
438
-
438
szt.
989
-
989
szt.
865
-
865
szt.
219
-
219
szt.
524
-
524
szt.
323
-
323
szt.
161
-
161
szt.
15
-
15
szt.
64
-
64
340. Zszywki stalowe 23/10 (op. 1000 szt.);
op.
117
-
117
341. Zszywki stalowe 23/13 (op. 1000 szt.);
op.
73
-
73
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 37
342. Zszywki stalowe 23/17 (op. 1000 szt.);
op.
40
-
40
343. Zszywki stalowe 23/23 (op. 1000 szt.);
op.
27
-
27
344. Zszywki stalowe 23/24 (op. 1000 szt.);
op.
30
-
30
345. Zszywki stalowe 23/8 (op. 1000 szt.);
op.
63
-
63
346. Zszywki stalowe 24/6 (op. 1000 szt.);
op.
871
-
871
347. Zszywki stalowe 24/8 (op. 1000 szt.);
op.
111
-
111
op.
3
-
3
348.
Zszywki, typ "SWINGLINE", do zszywacza elektrycznego
REXEL (op. 5000 szt.);
V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – Zamawiający określa na 21 dni
od dnia zawarcia umowy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY I SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać, co najmniej jeden
z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2. Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
2.1. uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający dokona
oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia;
2.2. wiedzy i doświadczenia – Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na
podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych także wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym zamawiający wymaga wskazania trzech dostaw tuszów (część I) o
minimalnej wartości jednej dostawy 70.000,00 zł brutto każda oraz trzech dostaw
dla tonerów (część II) o wartości minimalnej jednej dostawy 600.000,00zł brutto
każda, oraz dołączenia potwierdzeń przez podmiot, na rzecz którego wykonano
dostawy o należytym jej wykonaniu ( załącznik nr 7 do SIWZ).
VI.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 38
2.3. potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia;
2.4. sytuacja ekonomiczna i finansowa – Zamawiający dokona oceny spełnienia
tego warunku na podstawie oświadczenia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ); W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczenie
o
spełnianiu
każdego
z
warunków,
o
których
mowa
w art. 22 ust. 1 składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci
Wykonawcy wspólnie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w
postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda
następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie
spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (wg wzoru zał. 4 do
SIWZ);
2.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 39
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9, 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2.7 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub
przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 2.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 2.1-2.7
a) pkt 2.2–2.4 i 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11
ustawy;
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3
a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 40
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ppkt 2.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
4. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z
POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp będzie następujący
dokument: lista podmiotów należących do tej grupy kapitałowej, co Wykonawca
- w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wraz
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.) albo informacja Wykonawcy o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej - wg wzoru (zał. Nr 5 do SIWZ).
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3
składa każdy z tych Wykonawców oddzielnie.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Każda ze stron, na żądanie
drugiej, jest obowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Domniemywa się, iż pismo wysłane na numer faksu lub e-meil podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy
z treścią pisma chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do
potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji
w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie
później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na
stronie internetowej (www.22wog.wp.mil.pl), pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 41
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert
poinformuje Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia
oraz
umieści
taką
informację
na
stronie
internetowej
www.22wog.wp.mil.pl.
9. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Jednostka Wojskowa 3674, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
fax: 89 542 34 50
lub na e-mail: [email protected] w formie zeskanowanego dokumentu.
10. Zamawiający upoważnił do porozumiewania się z Wykonawcami:
p. Zbigniew CHLUBICKI tel/fax.: (89) 542 28 15
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości:
a) część 1- 1.500,00 zł
b) część 2- 15.000,00 zł
c) część 3 - 1.500,00 zł
d) część 4- nie jest wymagane
e) część 5- 6.000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium
uznaje się za wniesione, jeżeli:
2.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert,
2.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone
w budynku nr 1, pok. nr 10 (p. Monika Giemza) przed upływem terminu do
składania ofert.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
3.1. wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy
Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 3313 9120 0000;
3.2. w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, do oferty należy
załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium.
4. Formy wniesienia wadium:
4.1. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1.1. pieniądzu;
4.1.2. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
4.1.3. gwarancjach bankowych;
4.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 42
5.
6.
7.
1.
2.
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr
116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
4.2. w treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 6
w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Zwrot wadium.
5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem pkt. 6.1 niniejszego rozdziału;
5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zatrzymanie wadium.
6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub
pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie;
6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
6.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
6.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Inne postanowienia dotyczące wadium.
7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
7.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 5.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 43
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty byłą podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w
sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W
treści oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron.
9. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające
zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę.
13. Na ofertę składają się:
13.1. formularz ofertowy wg wzoru (zał. nr 1 do SIWZ);
13.2. Formularz cenowy wg wzoru (zał. nr 2 do SIWZ);
13.3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru (zał. nr 3 do SIWZ);
13.4. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp wg
wzoru (zał. nr 4 do SIWZ);
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 44
13.5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
13.6. informacja Wykonawcy dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
wg wzoru (zał. nr 5 do SIWZ);
13.7. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –
także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13.8. Dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 2 ppkt 2. 2.-2.7
13.9. Wykaz zrealizowanych dostaw (zał. nr 7 do SIWZ) wraz z dokumentami
potwierdzającym ich należyte wykonanie.
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, w kancelarii jawnej jednostki, budynek nr 1, pokój nr
18, parter, do dnia 04.06.2013 roku, do godziny 10:00.
2. Oferty można składać w dni robocze w godzinach od 07.30 do 14.30.
3. Składając ofertę osobiście należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki (nie
dopuszcza się możliwości składania ofert na biurze przepustek lub u oficera
dyżurnego). Za moment wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za
termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
kancelarię jednostki.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Jednostka Wojskowa 3674
ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
oraz opisane:
„Przetarg numer sprawy ………./PN/13 na ………………………
nie otwierać do dnia ………. do godziny ……”,
przesłanej lub złożonej osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie oznakowanej jak pkt. 4 z
dodanym napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 45
zasad jak wprowadzanie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane.
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.
8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego budynek nr 2 - II piętro, pok. 220.
9. Otwarcie ofert jest jawne.
10. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego
wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, wzywa do uzupełnienia oświadczeń lub
dokumentów, poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
14. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego
o udostępnienie dokumentów postępowania (w przypadku ofert - tylko w części
niezastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin
i miejsce udostępnienia dokumentacji z zastrzeżeniem, że oferty udostępnia się od
chwili ich otwarcia, pozostałe dokumenty nie później niż w dniu przesłania informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający
będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w SIWZ. Cena uwzględnia podatek od towarów i usług
obowiązujący na dzień składania ofert, oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi, roboty) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów zawierająca wszystkie
koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost ze szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można
wykonać przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa
Wykonawca.
4. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości
zależne od wielkości zamówienia.
5. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 46
6. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku w „Formularzu
ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie rozliczenia dotyczące
realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
7.1 oczywiste omyłki pisarskie;
7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta zostanie poprawiona.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich
wagami:
Cena - 100 %
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę
punktów 100 otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych Wykonawców
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
3.
Cn
C
=
----------------- x 100, gdzie:
Cb
C
ilość punktów za kryterium cena,
Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb cena oferty badanej,
100 waga kryterium.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie
krótszym niż 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 47
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych
w art. 94 ust. 2 Pzp.
3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego,
o czym Wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie (zaproszenie do zawarcia
umowy).
4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą osoby reprezentujące Wykonawcę oraz
Zamawiającego.
5. Ustala się, że umowa zostanie podpisana w 3 egzemplarzach – 2 egz. dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed
podpisaniem umowy zgodnie z ust. 3 do niezwłocznego:
6.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6.2. przesłania umowy regulującej współpracę Wykonawców, jeżeli wspólnie ubiegali
się o zamówienie.
XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem”, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) ceny
całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie może być wniesione przez Wykonawcę w jednej lub kilku formach
zapisanych następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania;
c) gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania
zobowiązania;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania
zobowiązania;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja
(poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne
żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego
rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym
żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych
w imieniu Zamawiającego.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 48
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 33 13 9120 0000.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
XVIII. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy –
zał. nr 6 do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty.
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
XX. PODWYKONASTWO
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom.
XXI. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XXIII. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 49
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej.
XXV. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
- załącznik nr 2 – formularze cenowe
- załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp;
- załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp;
- załącznik nr 5 – informacja Wykonawcy dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
- załącznik nr 6 – projekty umów
- załącznik nr7 – wykaz zrealizowanych dostaw (dla Wykonawców ubiegających się o
zamówienie w części 1 i 2)
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ kpt. Arkadiusz ADAMOWICZ
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 50
Załącznik nr 1 do SIWZ
............................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
JEDNOSTKA WOJSKOWA 3674
ul. SAPERSKA 1
10-073 Olsztyn
Dane Wykonawcy:
Nazwa:..............................................................................................................................
Siedziba:...........................................................................województwo:.........................
Adres poczty elektronicznej:.............................................................................................
Numer telefonu: .................................. Numer faksu:......................................................
Numer NIP:.......................................... Numer REGON...................................................
FORMULARZ OFERTOWY
I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 41/67PN/13 oferujemy
wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia:
Część 1 – Dostawa tuszów do drukarek*
Cena brutto: ..................................... zł
Słownie brutto : ..................................................................................................... zł
Część 2 – Dostawa tonerów do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych
oraz folii transferowych do telefaksów*
Cena brutto: ..................................... zł
Słownie brutto : ..................................................................................................... zł
Część 3 – Dostawa papieru kserograficznego*
Cena brutto: ..................................... zł
Słownie brutto : ..................................................................................................... zł
Część 4 – Dostawa środków chemicznych do czyszczenia i konserwacji sprzętu
komputerowego oraz jednorazowych nośników danych*
Cena brutto: ..................................... zł
Słownie brutto : ..................................................................................................... zł
Część 5 – Dostawa przedmiotów i materiałów administracyjno- biurowych*
Cena brutto: ..................................... zł
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 51
Słownie brutto : ..................................................................................................... zł
II. Przedkładamy wszystkie wymagane rozdziałem XII ust. 13 SIWZ dokumenty jako
załączniki do naszej oferty.
III. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Oświadczam, że wartość brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
2) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 60 dni od dnia,
w którym upłynął termin składania ofert.
3) Oświadczamy, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(w tym z projektem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki
w niej zawarte.
4) W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuję się do zawarcia
pisemnej umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego
wyznaczonym.
Oferta została złożona na ..... ponumerowanych kolejno stronach łącznie z wszystkimi
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.
......................., dnia ................2013 r.
………..............................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
*) niepotrzebne skreślić
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 52
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
……………………………………
(miejscowość i data)
(oznaczenie Wykonawcy)
Nazwa materiału
Lp
eksploatacyjnego
A
1
2
3
B
Przeznaczenie
C
Wydajność
Ilość
(ilość
tuszu w
stron)
pojemniku JM
(ml)
Ilość
podstawowa
Część 1 – Dostawa tuszów do drukarek*
Opcja
Wartość
brutto
Cena
Razem jednostkow
a brutto
(kol. I x kol. J)
D
E
F
G
H
I
Tusz czarny HP o
symbolu 51645A lub
równoważny
HP DJ 710C,HP DJ
1220C, HP DJ 950C,
HP DJ 1120C, HP DJ
1280, HP DJ 1125C,
HP DJ 930C, HP DJ
720C, HP DJ 895
930
-
szt.
68
34
102
Tusz czarny HP o
symbolu C4844AE lub
równoważny
HP DJ 500 Ploter, HP
DJ 815MFP
2200
28
szt.
4
2
6
Tusz czarny HP o
symbolu C6615DE lub
równoważny
HP DJ 3820, HP DJ
845C, HP DJ 840C,
HP DJ 940C, HP DJ
920C, HP OJ PSC 500,
HP OJ 5110, HP PSC
750
500
-
szt.
85
43
128
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 53
J
K
Oferowany
produkt *
(producent i
symbol)
L
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tusz czarny HP o
symbolu C6656AE lub
równoważny
HP DJ 5550, HP DJ
9650, HP OJ 5510
520
19,5
szt.
35
18
53
Tusz czarny HP o
symbolu C8727AE lub
równoważny
HP DJ 3550, HP DJ
3745, HP DJ 3420, HP
DJ 3650, HP OJ 4255
280
11
szt.
5
3
8
Tusz czarny HP o
symbolu C8765EE lub
równoważny
HP DJ 9800, HP DJ
5740, HP DJ 460WBT,
HP DJ 6540 HP C3180,
HP PS 8450, HP PS
8750
450
12
szt.
66
33
99
Tusz czarny HP o
symbolu C8767EE lub
równoważny
HP DJ 6980
860
22
szt.
29
15
44
Tusz czarny HP o
symbolu C9351AE lub
równoważny
HP DJ F380, HP DJ F4180
190
7
szt.
2
1
3
Tusz czarny HP o
symbolu C9364EE lub
równoważny
HP DJ 6940, HP OJ
H470, HP DJ 5940, HP
DJ 5160
400
11
szt.
20
10
30
Tusz czarny Canon o
symbolu PG-37 lub
równoważny
Canon pixima IP1800
220
-
szt.
3
2
5
Tusz czarny HP o
symbolu C9370A lub
równoważny
HP Designjet T610
-
130
szt.
6
3
9
Tusz matte black HP o
symbolu C9403A lub
równoważny
HP Designjet T610
-
130
szt.
6
3
9
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 54
Tusz gray HP o
symbolu C9404A lub
równoważny
HP Designjet T610
Tusz czarny HP o
symbolu CD975AE lub
równoważny
15
16
13
-
130
szt.
6
3
9
HP OJ 7000
1200
32
szt.
16
8
24
Tusz trójkolor HP o
symbolu 51649AE lub
równoważny
HP DJ 695C, HP DJ
600, HP DJ 610C, HP
DJ 640C, HP DJ 690C
350
-
szt.
7
4
11
Tusz trójkolor HP o
symbolu C1823DE lub
równoważny
HP DJ 710C, HP DJ
1120C, HP DJ 1125C,
HP DJ 720C, HP DJ
895, HP OJ PSC 500
620
-
szt.
25
13
38
17
Tusz trójkolor HP o
symbolu C6578DE lub
równoważny
HP DJ 1220C, HP DJ
3820, HP DJ 950C, HP
DJ 1280, HP DJ 940C,
HP DJ 920C, HP DJ
930C, HP OJ 5110, HP
PSC 750
560
-
szt.
98
49
147
18
Tusz trójkolor HP o
symbolu C6625AE lub
równoważny
HP DJ 845C, HP DJ
840C, HP DJ 840C
480
-
szt.
6
3
9
19
Tusz trójkolor HP o
symbolu C6657AE lub
równoważny
HP DJ 5550, HP DJ
9650, HP OJ 5510
500
6
szt.
30
15
45
20
Tusz trójkolor HP o
symbolu C8728AE lub
równoważny
HP DJ 3550, HP DJ
3745, HP DJ 3650, HP
OJ 4255
240
9
szt.
18
9
27
Tusz trójkolor HP o
symbolu C8766EE lub
HP DJ 9800, HP DJ
5740, HP DJ 460WBT,
HP DJ 6940, HP PS
330
10
szt.
49
25
74
14
21
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 55
równoważny
8450, HP PS 8750
22
Tusz trójkolor HP o
symbolu C9352AE lub
równoważny
HP DJ F380, HP DJ F4180
165
6
szt.
2
1
3
23
Tusz trójkolor Lexmark
o symbolu 18C0035 lub
równoważny
Lexmark P4350
500
-
szt.
2
1
3
24
Tusz trójkolor Canon o
symbolu PG-38 lub
równoważny
Canon pixima IP1800
205
-
szt.
3
2
5
25
Tusz trójkolor HP o
symbolu C9363E lub
równoważny
HP DJ 6980,HP DJ
5160
560
17,5
szt.
25
13
38
Tusz yellow HP o
symbolu C4838AE lub
równoważny
HP DJ 500 Ploter
2550
28
szt.
1
1
2
Tusz yellow HP o
symbolu C9373A lub
równoważny
HP Designjet T612
-
130
szt.
6
3
9
Tusz yellow HP o
symbolu CD974AE lub
równoważny
HP OJ 7000
700
8
szt.
13
7
20
Tusz magenta HP o
symbolu C4837AE lub
równoważny
DJ 500 Ploter
2000
228
szt.
2
1
3
Tusz magenta HP o
symbolu C9372A lub
równoważny
HP Designjet T612
-
130
szt.
6
3
9
26
27
28
29
30
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 56
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Tusz magenta HP o
symbolu CD973AE lub
równoważny
HP OJ 7000
700
7,5
szt.
13
7
20
Tusz cyan HP o
symbolu C4836AE lub
równoważny
DJ 500 Ploter
2350
28
szt.
1
1
2
Tusz cyan HP o
symbolu C9371A lub
równoważny
HP Designjet T612
-
130
szt.
6
3
9
Tusz cyan HP o
symbolu C9391AE lub
równoważny
HP OJ K8600, HP OJ
L7780
1540
22,5
szt.
1
1
2
Tusz cyan HP o
symbolu CD972A lub
równoważny
HP OJ 7000
700
8
szt.
13
7
20
Tusz czarny Epson o
symbolu T596800 lub
równoważny
Ploter Epson Stylus
PRO 9700 A0
-
350
szt.
3
2
5
Tusz yellow Epson o
symbolu T596400 lub
równoważny
Ploter Epson Stylus
PRO 9700 A0
-
350
szt.
2
1
3
Tusz magenta Epson o
symbolu T596300 lub
równoważny
Ploter Epson Stylus
PRO 9700 A0
-
350
szt.
2
1
3
Tusz cyan Epson o
symbolu T596200 lub
równoważny
Ploter Epson Stylus
PRO 9700 A0
-
350
szt.
2
1
3
Suma wierszy kolumny K
X
* proponując produkt oryginalny należy wpisać „oryginał”
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 57
Oświadczam, że produkty przeze mnie oferowane jako równoważne są w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego
ich stosowanie nie spowoduje uszkodzenia tych urządzeń i obniżenia jakości wydruku w stosunku do produktów oryginalnych.
a
Celem dokonania ekspertyz wskazuję autoryzowane serwisy:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 58
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
…………………………
(miejscowość i data)
(oznaczenie Wykonawcy)
Nazwa materiału
eksploatacyjnego
Przeznaczenie
A
B
c
1
2
3
4
JM
Ilość
podstawowa
Lp
Wydajność
(ilość stron)
Część 2 – Dostawa tonerów do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz folii transferowych do telefaksów*
Opcja
Wartość
Cena
brutto
Razem jednostkow
a brutto
(kol. H x kol. I)
D
E
F
G
H
Toner czarny Lexmark
o symbolu E460X11E
lub równoważny
Lexmark E460DN
15000
szt.
110
55
165
Toner czarny Lexmark
o symbolu 34016HE
lub równoważny
Lexmark E342N
6000
szt.
15
8
23
Toner czarny HP o
symbolu C4092 lub
równoważny
HP LJ 1100
2500
szt.
17
9
26
Toner czarny HP o
symbolu C7115A lub
równoważny
HP LJ 1200, HP LJ 1220, HP LJ
1000, HP LJ 3300, HP LJ 1005
2500
szt.
85
43
128
HP LJ P2055
2300
szt.
14
7
21
5 Toner czarny HP o
symbolu CE505A lub
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 59
I
J
Oferowany
produkt *
(producent i
symbol)
K
równoważny
6
Toner czarny Dell o
symbolu 595-10001
lub równoważny
12000
szt.
1
1
2
Toner czarny Samsung
o symbolu ML-2150D8 Samsung ML 2151N
lub równoważny
8000
szt.
7
4
11
Toner czarny Samsung
o symbolu ML-3470
Samsung ML-3471ND
lub równoważny
4000
szt.
29
15
44
Toner czarny o
symbolu MLT-D2092L
lub równoważny
Samsung SCX 4828 FN
5000
szt.
3
2
5
Toner czarny HP o
symbolu Q2612A lub
równoważny
HP LJ 1015, HP LJ 1022, HP LJ
1020, HP LJ 1018, HP LJ 3030,
HP LJ 3015, HP LJ 3020, HP LJ
3052, HP LJ 3050, HP LJ 1010
2000
szt.
315
158
473
Toner czarny HP o
symbolu Q2624A lub
równoważny
HP LJ 1150
1500
szt.
24
12
36
Toner czarny HP o
symbolu Q5949A lub
równoważny
HP LJ 1320N, HP LJ 1160, HP
LJ 3390
1500
szt.
34
17
51
Toner czarny HP o
symbolu Q6000A lub
równoważny
HP LJ 2600N, HP LJ 1600, HP
LJ 2605
1500
szt.
15
8
23
14 Toner czarny HP o
symbolu Q7553X lub
HP LJ 2015N, HP LJ M2727NF
7000
szt.
8
4
12
7
8
9
10
11
12
13
Dell M5200
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 60
równoważny
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-120 lub
równoważny
Kyocera FS-1030DN
7200
szt.
50
25
75
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-310 lub
równoważny
Kyocera FS-2000D
12000
szt.
20
10
30
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-360 lub
równoważny
Kyocera FS-4020DN
20000
szt.
79
40
119
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-340 lub
równoważny
Kyocera FS-2020/DN
12000
szt.
70
35
105
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-560k lub Kyocera FS-C5350DN
równoważny
12000
szt.
65
33
98
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-18 lub
równoważny
Kyocera KM FS-1118/MFP
7200
szt.
4
2
6
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-130 lub
równoważny
Kyocera FS-1028MFP, Kyocera
FS-1300D
7200
szt.
10
5
15
Toner czarny Lexmark
o symbolu W84020 lub Lexmark W840DN
równoważny
30000
szt.
2
1
3
Toner czarny Lexmark
o symbolu W850H21G
lub równoważny
35000
szt.
2
1
3
Lexmark W850DN
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 61
24
25
26
27
28
29
30
31
Toner czarny Konica o
symbolu TN213K lub
równoważny
Konica Bizhub C253
24500
szt.
7
4
11
Toner czarny Ricoh o
symbolu 1275 lub
równoważny
Ricoh Aficio FX16
3500
szt.
2
1
3
Toner czarny o
symbolu SCX-D4200A
lub równoważny
Samsung SCX 4200
3000
szt.
5
3
8
Toner czarny Lexmark
o symbolu 12016SE
lub równoważny
Lexmark E120
2000
szt.
4
2
6
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-17 lub
równoważny
Kyocera Mita FS-1010
6000
szt.
2
1
3
Toner czarny Epson o
symbolu S050167 lub
równoważny
Epson 6200L
3000
szt.
8
4
12
Toner czarny HP o
symbolu CB540A lub
równoważny
HP LJ 1215
2200
szt.
70
35
105
Toner czarny Konica o
symbolu TN-216k lub
równoważny
Konica Buzhub C220, Konica
Minolta Bizhub C280
29000
szt.
18
9
27
Panasonic KX-FLM 653 PD,
Panasonic KX-FL 613 PD,
Panasonic KX-FL 613, Panasonic
KX-FL 513
2500
szt.
131
66
197
2500
szt.
8
4
12
Toner czarny
32 Panasonic o symbolu
KX-FA83E lub
równoważny
33 Toner czarny Brother o
Brother 2920
symbolu TN-2000 lub
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 62
równoważny
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Toner czarny HP o
symbolu CF280A lub
równoważny
HP 400MFP
2700
szt.
2
1
3
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-160 lub
równoważny
Kyocera FS-1120D
2500
szt.
12
6
18
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-510K
lub równoważny
Kyocera FSC-5030N
8000
szt.
8
4
12
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-8305K
lub równoważny
Kyocera Mita Task alfa 3050ci
25000
szt.
8
4
12
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-865K
lub równoważny
Kyocera Taksk alfa 250
20000
szt.
4
2
6
Toner czarny Xerox o
symbolu 106R01412
lub równoważny
Xerox 3300 MFP
8000
szt.
4
2
6
Toner czarny HP o
symbolu Q3960A lub
równoważny
HP LJ 2820 MFP
5000
szt.
4
2
6
Toner czarny HP o
symbolu C9700A lub
równoważny
HP LJ 2500
5000
szt.
4
2
6
Toner czarny HPo
symbolu Q6470A lub
równoważny
HP LJ 3600
6000
szt.
8
4
12
7000
szt.
4
2
6
Toner czarny Samsung Samsung CLP-770ND
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 63
o symbolu CLTK6092S lub
równoważny
44
45
46
47
48
Toner czarny Samsung
o symbolu ML-1710D3 Samsung ML-1510
lub równoważny
3000
szt.
4
2
6
Toner czarny Konica o
symbolu 4152303 lub
równoważny
Konica Minolta Pagepro 1200W
3000
szt.
4
2
6
Toner czarny Konica o
symbolu TN512k lub
równoważny
Konica Bizhub C454
27000
szt.
12
6
18
Toner czarny Konica o
symbolu TN321bk lub
równoważny
Konica Bizhub C364
27000
szt.
4
2
6
7000
szt.
16
8
24
Panasonic KX-MB2030PDW
2000
szt.
26
13
39
Toner yellow Ricoh o
symbolu 841125 lub
równoważny
Ricoh MPC 3300AD
15000
szt.
1
1
2
Toner yellow Xerox o
symbolu 106R01079
lub równoważny
Xerox Phaser 7400DN
18000
szt.
1
1
2
Xerox Phaser 6360V DN
5000
szt.
1
1
2
Toner czarny Kyocera
o symbolu TK-590k lub Kyocera Mita FS C5250DN
równoważny
Toner czarny
49 Panasonic o symbolu
KX-FAT411X lub
równoważny
50
51
52 Toner yellow Xerox o
symbolu 106R01216
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 64
lub równoważny
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Toner yellow HP o
symbolu Q6002A lub
równoważny
HP LJ 2600N, HP LJ 2605
2000
szt.
16
8
24
Toner yellow Kyocera
o symbolu TK-560y lub Kyocera FS-C5350DN
równoważny
10000
szt.
45
23
68
Toner yellow HP o
symbolu CB542A lub
równoważny
HP LJ 1215
1400
szt.
48
24
72
Toner yellow Kyocera
o symbolu TK-510Y
lub równoważny
Kyocera FSC-5030N
8000
szt.
6
3
9
Toner yellow Kyocera
o symbolu TK-8305Y
lub równoważny
Kyocera Mita Task alfa 3050ci
15000
szt.
6
3
9
Toner yellow Konica o
symbolu TN213Y lub
równoważny
Konica Bizhub C253
19000
szt.
7
4
11
Toner yellow Kyocera
o symbolu TK-865Y
lub równoważny
Kyocera Taksk alfa 250
12000
szt.
2
1
3
Toner yellow HP o
symbolu Q3962A lub
równoważny
HP LJ 2820 MFP
4000
szt.
3
2
5
Toner yellow HP o
symbolu C9702A lub
równoważny
HP LJ 2500
4000
szt.
3
2
5
Toner yellow HP o
HP LJ 3600
4000
szt.
5
3
8
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 65
symbolu Q6472A lub
równoważny
Toner yellow Samsung
63 o symbolu CLTSamsung CLP-770ND
Y6092S lub
równoważny
64
65
66
67
68
69
70
71
7000
szt.
3
2
5
Toner yellow Konica o
symbolu TN512y lub
równoważny
Konica Bizhub C454
26000
szt.
8
4
12
Toner yellow Konica o
symbolu TN321y lub
równoważny
Konica Bizhub C364
25000
szt.
3
2
5
Toner yellow Kyocera
o symbolu TK-590y lub Kyocera Mita FS C5250DN
równoważny
5000
szt.
11
6
17
Toner yellow Konica o
symbolu TN-216y lub
równoważny
Konica Bizhub C220, Konica
Minolta Bizhub C280
26000
szt.
13
7
20
Toner magenta Xerox
o symbolu 106R01078
lub równoważny
Xerox Phaser 7400DN
18000
szt.
1
1
2
Toner magenta Xerox
o symbolu 106R01215
lub równoważny
Xerox Phaser 6360V DN
5000
szt.
1
1
2
Toner magenta HP o
symbolu Q6003A lub
równoważny
HP LJ 2600N, HP LJ 2605
2000
szt.
16
8
24
Toner magenta HP o
symbolu C9733A lub
równoważny
HP LJ 5500DTN
12000
szt.
1
1
2
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 66
Toner magenta
72 Kyocera o symbolu
TK-560m lub
równoważny
73
74
Toner magenta HP o
symbolu CB543A lub
równoważny
Kyocera FS-C5350DN
10000
szt.
45
23
68
HP LJ 1215
1400
szt.
48
24
72
19000
szt.
7
4
11
Toner magenta Konica
o symbolu TN213M lub Konica Bizhub C253
równoważny
Toner magenta
75 Kyocera o symbolu
TK-510M lub
równoważny
Kyocera FSC-5030N
8000
szt.
6
3
9
Toner magenta
76 Kyocera o symbolu
TK-8305M lub
równoważny
Kyocera Mita Task alfa 3050ci
15000
szt.
6
3
9
Ricoh MPC 3300AD
15000
szt.
1
1
2
Toner magenta
78 Kyocera o symbolu
TK-865M lub
równoważny
Kyocera Taksk alfa 250
12000
szt.
2
1
3
Toner magenta
79 Kyocera o symbolu
TK-820M lub
równoważny
Kyocera Mita FS-8100DN
7000
szt.
3
2
5
80 Toner magenta HP o
symbolu C9703A lub
HP LJ 2500
4000
szt.
3
2
5
77
Toner magenta Ricoh
o symbolu 841126 lub
równoważny
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 67
równoważny
81
82
83
84
Toner magenta HP o
symbolu Q6473A lub
równoważny
HP LJ 3600
4000
szt.
5
3
8
Toner magenta
Samsung o symbolu
CLT-M6092S
Samsung CLP-770ND
7000
szt.
3
2
5
Toner magenta Konica
o symbolu TN512m lub Konica Bizhub C454
równoważny
26000
szt.
8
4
12
Toner magenta Konica
o symbolu TN321m lub Konica Bizhub C364
równoważny
25000
szt.
3
2
5
Kyocera Mita FS C5250DN
5000
szt.
11
6
17
Toner magenta Konica
o symbolu TN-216m
lub równoważny
Konica Bizhub C220, Konica
Minolta Bizhub C280
26000
szt.
13
7
20
Toner cyan Xerox o
symbolu 106R01077
lub równoważny
Xerox Phaser 7400DN
18000
szt.
1
1
2
Toner cyan Xerox o
symbolu 106R01214
lub równoważny
Xerox Phaser 6360V DN
5000
szt.
1
1
2
Toner cyan HP o
symbolu Q6001A lub
równoważny
HP LJ 2600N, HP LJ 2605
2000
szt.
16
8
24
Toner magenta
85 Kyocera o symbolu
TK-590m lub
równoważny
86
87
88
89
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 68
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Toner cyan HP o
symbolu C9731A lub
równoważny
HP LJ 5500DTN
12000
szt.
1
1
2
Toner cyan Kyocera o
symbolu TK-560c lub
równoważny
Kyocera FS-C5350DN
10000
szt.
45
23
68
Toner cyan Konica o
symbolu TN213C lub
równoważny
Konica Bizhub C253
19000
szt.
7
4
11
Toner cyan HP o
symbolu CB 541A lub
równoważny
HP LJ 1215
1400
szt.
48
24
72
Toner cyan Ricoh o
symbolu 841127 lub
równoważny
Ricoh MPC 3300AD
15000
szt.
1
1
2
Toner cyan Kyocera o
symbolu TK-510C lub
równoważny
Kyocera FSC-5030N
8000
szt.
6
3
9
Toner cyan Kyocera o
symbolu TK-8305C lub Kyocera Mita Task alfa 3050ci
równoważny
15000
szt.
6
3
9
Toner cyan Kyocera o
symbolu TK-865C lub
równoważny
Kyocera Taksk alfa 250
12000
szt.
2
1
3
Toner cyan HP o
symbolu Q3961A lub
równoważny
HP LJ 2820 MFP
4000
szt.
3
2
5
HP LJ 2500
4000
szt.
3
2
5
99 Toner cyan HP o
symbolu C9701A lub
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 69
równoważny
100
101
102
103
104
105
Toner cyan HP o
symbolu Q6471A lub
równoważny
4000
szt.
5
3
8
Toner cyan Samsung o
symbolu CLT-C6092S Samsung CLP-770ND
lub równoważny
7000
szt.
3
2
5
Toner cyan Konica o
symbolu TN512c lub
równoważny
Konica Bizhub C454
26000
szt.
8
4
12
Toner cyan Konica o
symbolu TN321c lub
równoważny
Konica Bizhub C364
25000
szt.
3
2
5
Toner cyan Kyocera o
symbolu TK-590c lub
równoważny
Kyocera Mita FS C5250DN
5000
szt.
11
6
17
Toner cyan Konica o
symbolu TN-216c lub
równoważny
Konica Bizhub C220, Konica
Minolta Bizhub C280
26000
szt.
13
7
20
Panasonic KX-FC 258,
Panasonic KX-FP 218,
Panasonic KX-FP 218 PDS
2*90
szt.
13
7
20
Folia transferowa
106 Panasonic o symbolu
KX-FA52E lub
równoważna
HP LJ 3600
Suma wierszy kolumny J
X
* proponując produkt oryginalny należy wpisać „oryginał
Oświadczam, że produkty przeze mnie oferowane jako równoważne są w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego
a ich stosowanie nie spowoduje uszkodzenia tych urządzeń i obniżenia jakości wydruku w stosunku do produktów oryginalnych.
Celem dokonania ekspertyz wskazuję autoryzowane serwisy:
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 70
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 71
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
……………………………………………
(miejscowość i data)
(oznaczenie Wykonawcy)
Lp
A
Nazwa materiału eksploatacyjnego
B
JM
Ilość
podstawo
wa
Część 3 – Dostawa papieru kserograficznego*
Opcja
Razem
C
D
E
F
1
Papier ksero A4 80g/m2, wilgotność od 3,8-5,0 (ISO 287);
białość CIE min.161(ISO 11475); nieprzezroczystość
min.92,0% (ISO 2471); jasność min. 114 (ISO 2470)
ryza
5 600
2800
8400
2
Papier ksero A4 160g/m2; ryza 250 arkuszy, białość CIE
min. 161, nieprzezroczystość min. 92% (ISO 2471).
ryza
208
104
312
3
Papier ksero A4 200g/m2 - ryza 250 arkuszy, białość CIE
min. 161, nieprzezroczystość min. 93% (ISO 2471).
ryza
27
14
41
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 72
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość brutto
(kol. F x kol. G)
Oferowany
produkt
G
H
I
4
Papier ksero A3 80g/m2,ryza 500 arkuszy, białość CIE
min.161(ISO 11475); nieprzezroczystość min.92,0% (ISO
2471) ; jasność min. 114(ISO 2470)
ryza
78
39
117
5
Papier do plotera 130 g/m2- szerokość rolki 1067mm,
długość min. 35m, białość CIE min. 144,
nieprzezroczystość min. 92% (ISO 2471).
rolka
12
6
18
6
Papier do plotera 180 g/m2 - szerokość rolki 1067 mm,
długość min. 30m, białość CIE min. 144,
nieprzezroczystość min. 92% (ISO 2471).
rolka
16
8
24
7
Papier termoczuły do telefaxu 216*30m
opakowanie
10
5
15
8
Papier termoczuły do telefaxu 210*30m
opakowanie
24
12
36
9
Papier komputerowy 240*12 (1+0); bezpyłowy,
bezdrzewny, opakowanie min. 2000 składanek,
opakowanie
10
5
15
10
Papier komputerowy 240*12 (1+1); bezpyłowy,
bezdrzewny, opakowanie min. 900 składanek, jeden
oryginał w kolorze białym i jedna kolorowa kopia.
opakowanie
17
9
26
11
Papier komputerowy 240*12 (1+2); bezpyłowy,
bezdrzewny, opakowanie min. 600 składanek, jeden
oryginał w kolorze białym i dwie kolorowe kopie.
opakowanie
15
8
23
12
Papier komputerowy 240*12 (1+3); bezpyłowy,
bezdrzewny, opakowanie min. 450 składanek, jeden
oryginał w kolorze białym i trzy kolorowe kopie.
opakowanie
9
5
14
13
Papier komputerowy 240*12 (1+4); bezpyłowy,
bezdrzewny, opakowanie min. 350 składanek, jeden
oryginał w kolorze białym i cztery kolorowe kopie.
opakowanie
3
2
5
14
Papier ksero A4 190g/m2 - ryza 250 arkuszy, białość CIE
min. 161, nieprzezroczystość min. 92% (ISO 2471).
ryza
80
40
120
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 73
15
Papier do plotera 80 g/m2: rolka o szerokości 1067 mm,
długość min. 50m, wilgotność od 3,8-5,0 (ISO 287); białość
CIE min.161(ISO 11475); nieprzezroczystość min.92,0%
(ISO 2471) ; jasność min. 114 (ISO 2470)
rolka
26
13
39
Suma wierszy kolumny H
……….......................................
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 74
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
…………………………………………
(miejscowość i data)
(oznaczenie Wykonawcy)
Lp
Nazwa materiału eksploatacyjnego
A
B
1
JM
Ilość
podstawowa
Część 4 – Dostawa środki chemiczne do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego oraz jednorazowe nośniki danych
Opcja
Razem
C
D
E
F
Powietrze sprężone 600ml
sztuka
246
123
369
2
Pianka do plastików 400 ml
sztuka
222
111
333
3
Pianka do ekranów LCD 250 ml
sztuka
199
100
299
4
Chusteczki do monitorów LCD, opakowanie min.
100 szt.
opakowanie
100
50
150
5
Alkohol izopropylenowy 100 ml
sztuka
146
73
219
6
Płyta CD pakowana pojedynczo w opakowaniach
sztuka
543
272
815
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 75
Cena
jednostkowa
brutto
G
Wartość
brutto
(kol. F x kol.
G)
H
Oferowany
produkt
I
plastikowych
7
Płyta DVD pakowana pojedynczo w opakowaniach
plastikowych
sztuka
304
152
456
Suma wierszy kolumny H
……………….......................................
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy
……
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 76
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
oznaczenie Wykonawcy)
Formularz cenowy
(miejscowość i data)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jm
Opcja
Lp.
Przedmiot zamówienia
(opakowanie)
Ilość
podstawowa
Część 5 – Dostawa przedmiotów i materiałów administracyjno- biurowych*
Razem
2
3
4
5
6
szt.
2
-
2
szt.
53
-
53
bl.
1601
-
1601
bl.
1575
-
1575
bl.
1692
-
1692
szt.
98
-
98
szt.
162
-
162
szt.
3
-
3
Atrament fioletowy, kałamarz poj. 50
ml.;
Atrament niebieski, kałamarz poj. 50
ml.;
Bloczek samoprzylepny 51x38 mm bl. 100 karteczek, kolor żółty,
substancja klejąca usuwalna za
pomocą wody;
Bloczek samoprzylepny 51x76 mm bl. 100 karteczek, kolor żółty,
substancja klejąca usuwalna za
pomocą wody;
Bloczek samoprzylepny 76x76 mm bl. 100 karteczek, kolor żółty,
substancja klejąca usuwalna za
pomocą wody;
Blok biurowy w kratkę z
mikroperforacją, klejony od góry,
format A-5, 100 kartek;
Blok biurowy w kratkę z
mikroperforacją, klejony od góry,
format A-4, 100 kartek;
Blok papierowy do flipchartów, gładki
30 kart; otwory do zawieszania,
perforacja ułatwiająca odrywanie
kartek, format A1;
9.
Blok rysunkowy A4, 20 kartek;
szt.
63
-
63
10.
Blok techniczny A-3, biały, 10 kart;
szt.
149
-
149
11.
Blok techniczny A-3, kolor, 10 kart;
szt.
137
-
137
12.
Blok techniczny A-4, biały, 10 kart;
szt.
263
-
263
13.
Blok techniczny A-4, kolor, 10 kart;
szt.
147
-
147
14.
Brystol biały 300 g/m , format B 1;
ark.
656
-
656
15.
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1,
pomarańczowy;
ark.
78
-
78
2
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Cena
jednostkow
a brutto
Wartość
brutto
Proponowany
produkt
7
8
9
Strona 77
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1,
czerwony;
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1,
niebieski;
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1,
zielony;
Brystol kolor 300 g/m2, format B 1,
żółty;
Cienkopis fibrowy z metalową
końcówką, kpl.- 4 kolory (czarny,
czerwony, niebieski, zielony);
Cienkopis z oprawą szpica ze stali
szlachetnej, grubość linii 0,4 mm, tusz
na bazie wody, kolor czarny;
Cienkopis z oprawą szpica ze stali
szlachetnej, grubość linii 0,4 mm, tusz
na bazie wody, kolor czerwony;
Cienkopis z oprawą szpica ze stali
szlachetnej, grubość linii 0,4 mm, tusz
na bazie wody, kolor niebieski;
Cienkopis z oprawą szpica ze stali
szlachetnej, grubość linii 0,4 mm, tusz
na bazie wody, kolor zielony;
Copy Holder mocowany do biurka,
posiada regulowany zacisk dla
różnych rozmiarów papieru,
elastyczne metalowe ramię z
uchwytem, możliwość zamocowania
do blatu biurka o grubości max. 4,4
cm;
Datownik samotuszujący z tworzywa
ABS, oznaczenie miesięcy cyfrowe,
wys. cyfr 3,8 mm;
Deska z klipem A-4, sztywne okładki,
sprężysty mechanizm zaciskowy
umożliwiający utrzymanie jednej lub
wielu kartek papieru, kieszeń na
wewnętrznej stronie okładki, uchwyt
na długopis, kolor: niebieski, zielony,
czarny;
Długopis na sprężynce z wymiennym
wkładem, samoprzylepna okrągła
podkładka pozwalająca na
przymocowanie długopisu w pozycji
poziomej lub pionowej, bardzo
rozciągliwa sprężynka (do ok. 1m),
kolor tuszu niebieski;
Długopis typu Zenith, z niebieskim,
automatycznie chowanym wkładem;
Długopis z czarnym, automatycznie
chowanym wkładem, przezroczysta
oprawa z gumowym uchwytem w
kolorze tuszu, wymienny wkład;
Długopis z czerwonym, automatycznie
chowanym wkładem, przezroczysta
oprawa z gumowym uchwytem w
kolorze tuszu, wymienny wkład;
Długopis z niebieskim, automatycznie
chowanym wkładem, przezroczysta
oprawa z gumowym uchwytem w
kolorze tuszu z wymiennym wkładem;
Długopis z zielonym, automatycznie
chowanym wkładem, przezroczysta
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
ark.
78
-
78
ark.
78
-
78
ark.
82
-
82
ark.
78
-
78
kpl.
425
-
425
szt.
881
-
881
szt.
880
-
880
szt.
834
-
834
szt.
678
-
678
szt.
3
-
3
szt.
104
20
124
szt.
372
-
372
szt.
170
-
170
szt.
1008
100
1108
szt.
620
50
670
szt.
393
-
393
szt.
1788
50
1838
szt.
204
-
204
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
oprawa z gumowym uchwytem w
kolorze tuszu, wymienny wkład;
Długopis żelowy z wymiennym
wkładem, gumowym uchwytem, tusz
pigmentowy, wodoodporny, kolor
czarny;
Długopis żelowy z wymiennym
wkładem, gumowym uchwytem, tusz
pigmentowy, wodoodporny, kolor
czerwony;
Długopis żelowy z wymiennym
wkładem, gumowym uchwytem, tusz
pigmentowy, wodoodporny, kolor
niebieski;
Długopis żelowy z wymiennym
wkładem, gumowym uchwytem, tusz
pigmentowy, wodoodporny, kolor
zielony;
Dyspenser do oklejania kartonów
taśmą opakowaniową o szerokości do
50mm, solidny – wykonany z metalu,
posiada zabezpieczenie ostrza
chroniące przed skaleczeniem i
mechanizm regulujący napięcie
taśmy;
Dziurkacz metalowy, wykończenia z
tworzyw sztucznych, wskaźnik środka
strony, listwa formatowa, na 2 dziurki,
rozstaw dziurek 80 mm, dziurkuje min.
2
20 kartek papieru 80 g/m ;
Dziurkacz wykonany z metalu,
lakierowany, z ogranicznikiem
formatu, na 2 dziurki, średnica dziurki
5,5 mm, odstęp pomiędzy dziurkami
80 mm, dziurkuje 65 kartek papieru
2
80g/m , certyfikat bezpieczeństwa;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m
nadająca się do drukowania na
drukarce atramentowej, kolor
niebieski- matowy;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m
nadająca się do drukowania na
drukarce atramentowej, kolor
czerwony- matowy;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m
nadająca się do drukowania na
drukarce atramentowej, kolor zielonamatowy;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m
nadająca się do drukowania na
drukarce atramentowej, kolor żółtymatowy;
2
Etykieta samoprzylepna A-4, 80 g/m
nadająca się do drukowania na
drukarce atramentowej, kolor
pomarańczowy- matowy;
Etykieta samoprzylepna biała A-4, 80
2
g/m , nadająca się do drukowania na
drukarce atramentowej;
Etykiety samoprzylepne
przeznaczone do wszystkich typów
drukarek igłowych, atramentowych i
większości laserowych; rozmiar
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
827
50
877
szt.
572
-
572
szt.
953
50
1003
szt.
347
-
347
szt.
5
2
7
szt.
137
-
137
szt.
18
-
18
ark.
1487
-
1487
ark.
2205
200
2405
ark.
1539
-
1539
ark.
1593
-
1593
ark.
1643
-
1643
ark.
4652
-
4652
op.
1
-
1
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
105x42,4 mm - dzielone na 14
(op.100 szt.);
Etykiety samoprzylepne
przeznaczone do wszystkich typów
drukarek igłowych, atramentowych i
większości laserowych; rozmiar 70x36
mm - dzielone na 24 (op.100 szt.);
Flamastry - zestaw 4 kolorów w etui
(czarny, niebieski, zielony, czerwony),
bezwonny, odporny na działanie
światła tusz na bazie wody,
nietoksyczne;
Flamastry- kolor czarny, bezwonny,
odporny na działanie światła, tusz na
bazie wody, nietoksyczny;
Flamastry- kolor czerwony bezwonny,
odporny na działanie światła tusz na
bazie wody, nietoksyczny;
Folia A-4 do laminacji ołówkowadwustronnie matowa grubość folii
(2x125 micro.op.100);
Folia do drukarki atramentowej A-4
(100 micron.), (op. 50 szt.);
Folia do drukarki laserowej A-4 (op.
100 szt.);
Folia do laminacji A-3 (2x100
micron.), antystatyczna, gotowe do
zalaminowania, prostokątne kieszonki
z zaokrąglonymi narożnikami,
złączone wzdłuż krótszego boku, (op.
100 szt.);
Folia do laminacji A-4 (2x100
micron.), antystatyczna, gotowe do
zalaminowania, prostokątne kieszonki
z zaokrąglonymi narożnikami,
złączone wzdłuż krótszego boku, (op.
100 szt.);
Folia do laminacji samoprzylepna,
wym. 54x86 mm (op. 100 szt.);
Folia na mapy do ćwiczeń
przygotowawczych gładka,
przezroczysta z możliwością trwałego
nanoszenia napisów markerem lub
foliopisem, nawinięta na belę w formie
półrękawka (oleata) szerokość:
1800mm, rolka 10 mb;
Folia samoprzylepna A-3,
przezroczysta, do drukarki
atramentowej (100 micron.);
Folia samoprzylepna A-4,
przezroczysta, do drukarki
atramentowej (100 micron.);
Folia samoprzylepna A-4,
przezroczysta, do drukarki laserowej
(50 micron.);
Foliopis (roz. B), wodoodporny,
uniwersalny, piszący po każdej
gładkiej powierzchni, z możliwością
ponownego napełniania, komplet 4
kolorów (czarny, niebieski, zielony,
czerwony);
Foliopis (roz. F), wodoodporny,
uniwersalny, piszący po każdej
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
op.
3
-
3
kpl.
919
-
919
szt.
93
-
93
szt.
93
-
93
op.
42
-
42
op.
36
-
36
op.
32
-
32
op.
51
-
51
op.
304
-
304
op.
2
-
2
rolka
5
10
15
ark.
70
-
70
ark.
2018
-
2018
ark.
150
-
150
kpl.
328
-
328
kpl.
411
-
411
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
gładkiej powierzchni,z możliwością
ponownego napełniania, komplet 4
kolorów (czarny, niebieski, zielony,
czerwony);
Foliopis (roz. M), wodoodporny,
uniwersalny, piszący po każdej
gładkiej powierzchni, z możliwością
ponownego napełniania, komplet 4
kolorów (czarny, niebieski, zielony,
czerwony);
Foliopis (roz. S), wodoodporny,
uniwersalny, piszący po każdej
gładkiej powierzchni, z możliwością
ponownego napełniania, komplet
4 kolorów (czarny, niebieski, zielony,
czerwony);
Foliopis (roz. B) - czarny,
wodoodporny, uniwersalny, piszący
po każdej gładkiej powierzchni, z
możliwością ponownego napełniania;
Foliopis (roz. F) - czarny,
wodoodporny, uniwersalny, piszący
po każdej gładkiej powierzchni, z
możliwością ponownego napełniania;
Foliopis (roz. M) - czarny,
wodoodporny, uniwersalny, piszący
po każdej gładkiej powierzchni, z
możliwością ponownego napełniania;
Foliopis (roz. S) - czarny,
wodoodporny, uniwersalny, piszący
po każdej gładkiej powierzchni, z
możliwością ponownego napełniania;
Grafity do ołówków automatycznych,
do kreślenia na papierze i kalce,
odporne na złamanie, grubość 0,5
mm, twardość HB, (op. 12 szt.);
Grafity do ołówków automatycznych,
do kreślenia na papierze i kalce,
odporne na złamanie, grubość 0,7
mm, twardość HB, (op. 12 szt.);
Grafity do ołówków automatycznych,
do kreślenia na papierze i kalce,
odporne na złamanie, grubość 0,7
mm, twardość 2B, (op. 12 szt.);
Grafity do ołówków automatycznych,
do kreślenia na papierze i kalce,
odporne na złamanie, grubość 0,5
mm, twardość 2B, (op. 12 szt.);
Grzbiet do bindowania, rozm. 10 mm,
kolor niebieski;
Grzbiet do bindowania, rozm. 10 mm,
kolor czarny;
Grzbiet do bindowania, rozm. 12,5
mm, kolor niebieski;
Grzbiet do bindowania, rozm. 12,5
mm, kolor czarny;
Grzbiet do bindowania, rozm. 20 mm,
kolor niebieski;
Grzbiet do bindowania, rozm. 20 mm,
kolor czarny;
Grzbiet do bindowania, rozm. 38 mm,
kolor niebieski;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
kpl.
374
-
374
kpl.
343
-
343
szt.
343
-
343
szt.
350
-
350
szt.
71
-
71
szt.
83
-
83
op.
372
-
372
op.
5
-
5
op.
15
-
15
op.
22
-
22
szt.
920
-
920
szt.
720
-
720
szt.
460
-
460
szt.
685
-
685
szt.
389
-
389
szt
294
-
294
szt.
658
-
658
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Grzbiet do bindowania, rozm. 38 mm,
kolor czarny;
Grzbiet do bindowania, rozm. 51 mm,
kolor niebieski;
Grzbiet do bindowania, rozm. 51 mm,
kolor czarny;
Grzbiet do bindowania, rozm. 6 mm,
kolor niebieski;
Grzbiet do bindowania, rozm. 6 mm,
kolor czarny;
Grzbiet do bindowania, rozm. 8 mm,
kolor niebieski;
Grzbiet do bindowania, rozm. 8 mm,
kolor czarny;
Grzbiety do bindowania, rozm. 14
mm, kolor niebieski;
Grzbiety do bindowania, rozm. 14
mm, kolor czarny;
Grzbiety do bindowania, rozm. 19
mm, kolor niebieski;
Grzbiety do bindowania, rozm. 19
mm, kolor czarny;
Gumka ołówkowa, wykonana z
kompozytów polimerowych,
wycierająca ołówek, umieszczona w
opakowaniu ochronnym, wym.
62x21x11 mm;
Gumki recepturki, wysokiej jakości
guma kauczukowa, (op.200 szt.);
szt.
187
-
187
szt.
210
-
210
szt.
167
-
167
szt.
1278
-
1278
szt.
1225
-
1225
szt.
810
-
810
szt.
820
-
820
szt.
405
-
405
szt.
342
-
342
szt.
314
-
314
szt.
180
-
180
szt.
630
-
630
op.
50
-
50
370
-
370
3212
-
3212
33
-
33
17
-
17
1620
-
1620
162
-
162
82
-
82
1
-
1
10
-
10
szt.
97
-
97
szt.
178
-
178
szt.
421
-
421
szt.
531
-
531
Identyfikator z klipsem 57x90 mmszt.
holder;
Identyfikator z taśmą 57x90 mmszt.
holder;
2
Kalka kreślarska w rolce 90/95 g/m ,
pakowana w kartonowe tuby,
rolka
doskonale przeźroczysta, odporna na
drapanie i wielokrotne wymazywanie;
Kalka ołówkowa A4, powlekana
fioletową masą służy do sporządzania op.
odbitek ręcznych, (op. 25 arkuszy);
2
Karton jednostronnie biały, 400 g/m ,
ark.
format B-1;
2
Karton jednostronnie szary, 900 g/m ,
ark.
format B-1 ;
100. Klej butapren w puszce 0,8 l;
szt.
Klej introligatorski, do papieru, kartonu
szt.
i korka, pojemnik 1 kg;
Klej introligatorski, do papieru, kartonu
szt.
102.
i korka, pojemnik 15 kg;
101.
103. Klej polimerowy, poj. 500 ml;
Klej vikol, op. 0,2 l, termin ważności
min. 31.12.2014 r.;
Klej w płynie, metalowa kulka do
nanoszenia kleju, bez
105. rozpuszczalników, usuwany za
pomocą wody, poj. 50 ml, termin
ważności min. 31.12.2014 r.;
Klej w sztyfcie 36 g, do klejenia
papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów,
106.
bez rozpuszczalników, usuwany za
pomocą wody, termin ważności min.
104.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
31.12.2014r.;
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Klips archiwizacyjny, plastikowy
spinacz do łatwego i trwałego
spinania dokumentów, rozstaw
otworów 80 mm, kolor biały (op. 50
szt.);
Klipy biurowe 19 mm, kolor czarny
(op. 12 szt.);
Klipy biurowe 32 mm, kolor czarny
(op. 12 szt.);
Klipy biurowe 41 mm, kolor czarny
(op. 12 szt.);
Klipy biurowe 51 mm, kolor czarny
(op. 12 szt.);
Koperta B-4 biała rozszerzone boki i
dno, wym. 250x353x38 mm;
Koperta B-4 brązowa rozszerzone
boki i dno, wym. 250x353x38 mm;
Koperta B-4 SK brązowa, wym.
250x353 mm;
Koperta B-5- brązowa, wym. 176x250
mm;
Koperta B-6 brązowa,
nieprzezroczysta, zaklejana na mokro,
wym. 125x176 mm;
Koperta C3 HK biała, wym. 324x458
mm (op. 250 szt.)
op.
3
-
3
op.
446
-
446
op.
276
-
276
op.
246
-
246
op.
203
-
203
szt.
6380
-
6380
szt.
4385
-
4385
szt.
10680
-
10680
szt.
11320
-
11320
szt.
4030
-
4030
op.
1
-
1
118.
Koperta C-4 HK, biała,
nieprzezroczysta, wym. 229x324 mm;
szt.
10810
-
10810
119.
Koperta C-4 HK, brązowa,
nieprzezroczysta, wym. 229x324 mm;
szt.
4130
-
4130
120.
Koperta C-4 SK biała,
nieprzezroczysta, wym. 229x324 mm;
szt.
1000
-
1000
szt.
10780
-
10780
szt.
8970
-
8970
szt.
26000
-
26000
op.
231
-
231
op.
1
-
1
szt.
310
-
310
szt.
2530
-
2530
szt.
975
-
975
szt.
990
-
990
op.
1
-
1
szt.
490
-
490
Koperta C-5 biała HK, wym. 162x229
mm;
Koperta C-5 brązowa HK, wym.
122.
162x229 mm;
121.
123. Koperta C-6 SK, wym. 114x162 mm;
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Koperta C-6 z okienkiem SK, wym.
114x162 mm (op. 500szt.);
Koperta DL SK biała z okienkiem
prawym (op. 1000 szt.);
Koperta DL SK biała, wym. 110x220
mm
Koperta E-4 HK RBD, brązowa,
rozszerzana, wym. 280x400x40 mm;
Koperta z folią bąbelkową ”D”
180x260 mm;
Koperta z folią bąbelkową ”H”
270x360 mm;
Koperta bezpieczna, wykonana z
trzywarstwowej folii polietylenowej,
wytrzymała, lekka, chroni przesyłkę
przed wilgocią, nie można jej otworzyć
bez pozostawienia śladów, wym.
185x245 mm (op. 50 szt.);
Korektor w długopisie, płynny, z
metalową końcówką, szybko
zasychający, pojemność 12 ml.;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Korektor w pędzelku, płynny w
132. buteleczce, dobrze kryjący,
pojemność 20 ml;
Korektor w taśmie o nowoczesnym,
ergonomicznym kształcie; suchy
system korekcji umożliwia
133. natychmiastowe pisanie, nie
pozostawia śladów i cieni; nie zawiera
rozpuszczalników; szerokość taśmy
4,2 mm, długość 12 m;
Kostka biurowa- notatnik, biała
134. klejona, rozm. 85x85 mm, 1bl./800
karteczek;
Koszulka A-4 Maxi, nieco szersza niż
koszulka A-4 dzięki czemu można
przechowywać w niej grube pliki czy
katalogi, multiperforowana – pasuje
135.
do każdego segregatora, otwierana
od góry, wykonana z mocnej folii
polipropylenowej, mieści do 60 kartek
(op. 25 szt.)
Koszulka A-4 z klapką, wykonana z
mocnego PCV, boczna klapka chroni
136. dokumenty przed wypadaniem,
multiperforowana, pasuje do każdego
segregatora;
Koszulka na dokumenty A-4
137.
plastikowa z suwakiem;
Koszulka na dokumenty A-4,
przezroczysta, krystaliczna, gładka
138. folia polipropylenowa, otwarta na
górze, antyelektrostatyczna,
wzmocniony dziurkowany brzeg;
Koszulka na dokumenty A-5,
przezroczysta, krystaliczna, gładka
139. folia polipropylenowa, otwarta na
górze, antyelektrostatyczna,
wzmocniony dziurkowany brzeg;
140. Kreda biała, ( op. 50 szt.);
141.
142.
143.
144.
145.
Kredki ołówkowe, sześciokątne,
wysoka elastyczność, odporny na
złamania grafit, w przypadku złamania
nie kaleczą i nie pozostawiają drzazg,
zestaw 12 kol.;
Linijka – szablon Topografia, materiał
transparentny, pomarańczowy; można
przy nim wykreślać różne symbole
stosowane na planach i mapach;
0
posiada: kątomierz 180 , mini szablon
cyfr, podziałki w skalach 1:75, 1:100,
1:150, 1:250, 1:500, 1:600; rozmiar
175x100 mm;
Linijka aluminiowa z uchwytem,
wykonana z anodowanego aluminium,
spód antypoślizgowy, precyzyjna
podziałka mm, dł. 100 cm;
Linijka aluminiowa z uchwytem,
wykonana z anodowanego aluminium,
spód antypoślizgowy, precyzyjna
podziałka mm, dł. 50 cm;
Linijka aluminiowa, wykonana z
anodowanego aluminium, spód
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
127
-
127
szt.
308
-
308
bl.
738
-
738
op.
4
-
4
op.
360
-
360
szt.
584
-
584
op.
671
-
671
op.
196
-
196
op.
20
-
20
op.
667
-
667
szt.
8
-
8
szt.
40
-
40
szt.
80
-
80
szt.
5
-
5
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
antypoślizgowy, precyzyjna podziałka
mm, dł. 30 cm;
Linijka dowódcy nr 1- szablon
Wojskowy NATO; zgodność
symbolami NATO, materiał
transparentny, pomarańczowy;
podniesienie ponad powierzchnię
rysunku; rozmiar 190x90x120 mm;
Linijka dowódcy nr 2- szablon
Wojskowy NATO; zgodność
symbolami NATO, materiał
transparentny, pomarańczowy;
podniesienie ponad powierzchnię
rysunku; rozmiar 200x100x1.0 m;
Linijka, przezroczysta wykonana z
najwyższej jakości polistyrenu,
nieścieralna skala, zaokrąglone rogi,
dł. 20 cm;
Linijka, przezroczysta wykonana z
najwyższej jakości polistyrenu,
nieścieralna skala, zaokrąglone rogi,
dł. 30 cm;
Linijka, przezroczysta wykonana z
najwyższej jakości polistyrenu,
nieścieralna skala, zaokrąglone rogi,
dł. 50 cm;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 7 mm,
ilość kartek do oprawienia 40 szt.,
kolor czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 7 mm,
ilość kartek do oprawienia 40 szt.,
kolor niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 7 mm,
ilość kartek do oprawienia 40 szt.,
kolor zielony;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 10 mm,
ilość kartek do oprawienia 50 szt.,
kolor czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 10 mm,
ilość kartek do oprawienia 50 szt.,
kolor niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 3 mm,
ilość kartek do oprawienia 15 szt.,
kolor niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 3 mm,
ilość kartek do oprawienia 15 szt.,
kolor czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 3 mm,
ilość kartek do oprawienia 15 szt.,
kolor bezbarwny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 3 mm,
ilość kartek do oprawienia 15 szt.,
kolor zielony;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
8
-
8
szt.
8
-
8
szt.
721
-
721
szt.
380
-
380
szt.
121
-
121
szt.
1356
-
1356
szt.
316
-
316
szt.
245
-
245
szt.
935
-
935
szt.
454
-
454
szt.
847
-
847
szt.
1628
-
1628
szt.
695
-
695
szt.
359
-
359
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 5 mm,
ilość kartek do oprawienia 20 szt.,
kolor czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 5 mm,
ilość kartek do oprawienia 20 szt.,
kolor niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 5 mm,
ilość kartek do oprawienia 20 szt.,
kolor zielony;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 6 mm,
ilość kartek do oprawienia 25 szt.,
kolor czarny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 6 mm,
ilość kartek do oprawienia 25 szt.,
kolor niebieski;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 6 mm,
ilość kartek do oprawienia 25 szt.,
kolor bezbarwny;
Listwa zaciskowa A-4, zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 6 mm,
ilość kartek do oprawienia 25 szt.,
kolor zielony;
Listwa zaciskowa A4,zaokrąglone
końcówki, szerokość listwy 9 mm,
ilość kartek do oprawienia 50 szt.,
kolor: czarny, niebieski, bezbarwny,
zielony;
Magnesy do tablicy magnetycznej,
średnica 10 mm;
Magnesy do tablicy magnetycznej,
średnica 20 mm (op. 6 szt.);
Marker uniwersalny z okrągłą
końcówką, na bazie alkoholu o
neutralnym zapachu; długość pisania
1500 m; do papieru, drewna, metalu i
szkła, kpl. 4 kolory (czarny,
czerwony, niebieski, zielony);
Marker uniwersalny z okrągłą
końcówką, na bazie alkoholu o
neutralnym zapachu, długość pisania
1500 m, do papieru, drewna, metalu i
szkła, kolor czarny;
Marker uniwersalny z okrągłą
końcówką, na bazie alkoholu o
neutralnym zapachu, długość pisania
1500 m, do papieru, drewna, metalu i
szkła, kolor czerwony;
Marker uniwersalny z okrągłą
końcówką, na bazie alkoholu o
neutralnym zapachu, długość pisania
1500 m, do papieru, drewna, metalu i
szkła, kolor niebieski;
Marker uniwersalny z okrągłą
końcówką, na bazie alkoholu o
neutralnym zapachu, długość pisania
1500 m, do papieru, drewna, metalu i
szkła, kolor zielony;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
1220
-
1220
szt.
284
-
284
szt.
260
-
260
szt.
1308
-
1308
szt.
449
-
449
szt.
240
-
240
szt.
819
-
819
szt.
846
-
846
szt.
40
-
40
op.
43
-
43
kpl.
205
-
205
szt.
660
-
660
szt.
597
-
597
szt.
596
-
596
szt.
557
-
557
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
Marker uniwersalny ze ściętą
końcówką, na bazie alkoholu o
neutralnym zapachu; długość pisania
1500 m; do papieru, drewna, metalu i
szkła, kpl. 4 kolory (czarny,
czerwony, niebieski, zielony);
Markery do tablic sucho ścieralnych z
gąbką opakowanie 4 sztuki.
Wyposażona w fibrową końcówkę
piszącą, łatwo zmywalny z tablicy;
Naboje atramentowe niebieskie,
długie, typu Waterman (florida blue
symb. 52002) op.8 szt.;
Naboje atramentowe niebieskie,
krótkie;
Nawilżacz do palców glicerynowy,
nietoksyczny, bezpieczny w użyciu,
miętowy zapach, na bazie gliceryny
kosmetycznej, średnica
55 mm (80 mm opakowanie), poj. 20
ml.;
Nożyczki biurowe 21 cm, ostrze
wykonane z nierdzewnej stali wysokiej
jakości, bardzo wytrzymała rączka,
ergonomiczny kształt, kolor czarny;
Nożyczki biurowe 25 cm, ostrze
wykonane z nierdzewnej stali wysokiej
jakości, bardzo wytrzymała rączka,
ergonomiczny kształt, kolor czarny;
Nożyk do ciecia papieru z blokadą,
duży, ostrze 18 mm;
Nożyk do ciecia papieru z blokadą,
mały, ostrze 9 mm;
Nóż do kopert, metalowy, długość 19
cm, rękojeść pokryta tworzywem
sztucznym;
Nóż introligatorski dł. 28 cm, długość
ostrza min. 15 cm;
Numerator samotuszujący, obudowa
wykonana z tworzywa ABS, 6cyfrowy, wysokość czcionki 3,8 mm;
Ofertówka A-4, wykonana z wysokiej
jakości folii PCV, sztywna, 200
micron, bezbarwna, wycięcie na palec
umożliwiające otwarcie obwoluty;
prawy górny róg zaokrąglony;
Okładki do bindowania A-4, karton
dwustronnie kolorowy, skóropodobny,
kolor niebieski, (op. 100 szt.);
Okładki do bindowania A-4, karton
dwustronnie kolorowy, skóropodobny,
kolor zielony, (op. 100 szt.);
Okładki do bindowania A-4;
przeźroczyste 200 mikro. (op. 100
szt.);
Ołówek automatyczny, mechanizm
teleskopowy, wymienna gumka,
metalowy klips, wkład: 0,5 mm;
Ołówek, twardość HB, o przekroju
sześciokątnym, z gumką;
Ostrze wymienne do nożyka 18 mm ;
194. Ostrze wymienne do nożyka 9 mm ;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
kpl.
235
-
235
kpl.
183
-
183
op.
262
20
282
szt.
1002
-
1002
szt.
68
-
68
szt.
172
10
182
szt.
116
10
126
szt.
648
-
648
szt.
523
-
523
szt.
2
2
4
szt.
136
-
136
szt.
15
-
15
szt.
747
-
747
op.
308
-
308
op.
255
-
255
op.
331
-
331
szt.
779
-
779
szt.
1638
-
1638
szt.
183
szt.
125
-
183
125
2
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
Papier fotograficzny A-4 160g/m 2
220g/m do drukarek laserowych,
bardzo biały, przeznaczony do
wydruków fotograficznych wysokiej
jakości, błyszczący, umożliwia
drukowanie na obu stronach;
2
Papier fotograficzny A-4 240g/m
papier powlekany, zapewnia ostre i
żywe wydruki, o wysokiej odporności
na blaknięcie, do drukarek
atramentowych;
Papier kancelaryjny w niebieską
2
kratkę A-3, 70 g/m ;
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m ,
(czerwony - średnio intensywny);
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m ,
(niebieski - średnio intensywny);
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m ,
(pomarańczowy - średnio
intensywny);
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m ,
(zielony – średnio intensywny);
2
Papier kolorowy A-4, 80 g/m , (żółty średnio intensywny);
Papier kolorowy A-4, 160-g (błękitny,
czerwony, żółty);
Papier kolorowy A-4 210-g czerwony;
ark.
100
-
100
ark.
100
-
100
ark.
3430
-
3430
ark.
1605
-
1605
ark.
1925
-
1925
ark.
1745
-
1745
ark.
4165
-
4165
ark.
2455
545
3000
ark.
1891
-
1891
500
500
500
500
ark.
500
205. Papier kolorowy A-4 210-g niebieski;
ark.
500
206. Papier kolorowy A-4 210-g zielony;
ark.
500
207. Papier kolorowy A-4 210-g żółty;
2
Papier ozdobny 230 g/m A-4, biały 208.
różne faktury;
2
Papier ozdobny 230 g/m A-4,
209.
kremowy - różne faktury;
Papier pakowy, wym. min. 100x125
210.
cm;
ark.
500
-
ark.
1740
60
1800
ark.
1630
70
1700
ark.
625
-
625
211. Pinezki metalowe, (op. 50 szt.);
op.
669
212. Pinezki tablicowe, (op. 50 szt.);
Pióro kulkowe, z płynnym tuszem
pigmentowym, nie wylewa, kapilarny
213. system podawania tuszu, grubość linii
pisma 0,4 mm, wymienny wkład, kolor
niebieski;
Pióro wieczne, korpus i skuwka w
kolorze czarnym matowym, elementy
214. pokryte 22 karatowym złotem,
stalówka F, w komplecie z tłoczkiem
do atramentu;
215. Plastelina, 10 kol. w opakowaniu;
Podajnik do taśmy, metalowy nożyk
216.
ułatwiający odcinanie taśmy;
Podkład na biurko, spód
217. antypoślizgowy, rozmiar ok. 50x65cm,
kolor czarny;
Poduszka do stempli, odporna na
wysychanie, spód antypoślizgowy,
218.
pudełko z tworzywa, wymiary 110x70
mm, z nasączeniem- czerwona;
Poduszka do stempli, odporna na
219. wysychanie, spód antypoślizgowy,
pudełko z tworzywa, wymiary 110x70
op.
320
-
669
320
szt.
298
-
298
szt.
15
10
25
op.
195
-
195
szt.
97
-
97
szt.
222
-
222
szt.
69
-
69
szt.
51
-
51
204.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
mm, z nasączeniem-niebieska;
Poduszka do stempli, odporna na
wysychanie, spód antypoślizgowy,
pudełko z tworzywa, wymiary 117x70
mm, bez nasączenia;
Poduszka do stempli, odporna na
wysychanie, spód antypoślizgowy,
pudełko z tworzywa, wymiary 160x90
mm, bez nasączenia;
Pojemnik kartonowy na czasopisma,
ścięty, przeznaczony do
przechowywania dokumentów,
czasopism, zeszytów lub ulotek;
ekologiczny; wykonany z mocnej
tektury, z otworem na palec
umożliwiający łatwe zdejmowanie
pojemnika z półki;
Pojemnik na dokumenty /czasopisma/
składany, wykonany z PCV,
wyposażony w dwustronną wymienną
etykietę opisową na grzbiecie; otwór
na palec umożliwiający łatwe
zdejmowanie pojemnika z półki;
szerokość grzbietu 7 cm;
Pojemnik na spinacze, górna
powierzchnia z magnesem utrzymuje
spinacze w kubku, duża pojemność
do 150 spinaczy;
Półka (tacka) na dokumenty A-4,
wykonana z polistyrenu, trwała,
bezbarwna, mocowana jedna na
drugą, wym. 60x250x335 mm;
Przekładki do segregatora A4
alfabetyczne , wykonane z
polipropylenu, trwałe, odporne na
zniszczenie, multiperforowane –
pasują do każdego segregatora;
Przekładki do segregatora A4
numeryczne 1-12 , wykonane z
polipropylenu, trwałe, odporne na
zniszczenie, multiperforowane –
pasują do każdego segregatora;
Przekładki do segregatora A4
numeryczne 1-31 , wykonane z
polipropylenu, trwałe, odporne na
zniszczenie, multiperforowane –
pasują do każdego segregatora;
Przekładki do segregatora A4,
wykonane z polipropylenu, trwałe,
odporne na zniszczenie,
multiperforowane – pasują do
każdego segregatora, (op. 10 kart);
Przekładki kartonowe do segregatora
A4, wykonane z białego, mocnego
2
kartonu 160g/m ; indeksy w 5
kolorach wzmocnione folią;
multiperforowane – pasują do
każdego segregatora; karta
informacyjno-opisowa, której pasek z
perforacją wzmocniony jest folią (op. 5
kart);
Przybornik na biurko, wykonany z
przezroczystego tworzywa
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
22
-
22
szt.
13
-
13
szt.
20
-
20
szt.
256
-
256
szt.
124
50
174
szt.
820
-
820
op.
13
-
13
op.
5
15
20
op.
22
20
42
op.
452
-
452
op.
24
10
34
szt.
352
10
362
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
akrylowego, praktycznie
rozmieszczone przegrody
umożliwiające przechowywanie
niezbędnych drobiazgów typu;
długopisy, kartki, gumki, spinacze;
Pudełko archiwizacyjne
34,5x27,5x10cm;
Pudełko archiwizacyjne
45,5x35,5x27cm;
Rozszywacz uniwersalny, mechanizm
blokujący ostrza, bezpieczny w
użyciu;
Samoprzylepna taśma z tkaniny do
wzmacniania grzbietów dokumentów,
szerokość taśmy 50 mm, kolor szary;
Segregator A-4, 4-ringowe 2,5 cm,
kolor czarny, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą;
Segregator A-4, szer. grzbietu 50 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor czarny;
Segregator A-4, szer. grzbietu 50 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor niebieski;
Segregator A-4, szer. grzbietu 50 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor zielony;
Segregator A-4, szer. grzbietu 50 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor żółty;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
1096
-
1096
szt.
576
-
576
szt.
193
10
203
szt.
2
-
2
szt.
260
-
260
szt.
386
-
386
szt.
459
-
459
szt.
350
-
350
szt.
135
-
135
szt.
461
-
461
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor czarny;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażonyw dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor czerwony;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor niebieski;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor zielony;
Segregator A-4, szer. grzbietu 75 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 285x320 mm,
kolor szary;
Segregator A-4, szer. grzbietu 40 mm,
wzmocniony otwór na palec,
wykonany z kartonu pokrytego folią
polipropylenową, wymienna etykieta
grzbietowa, kolor niebieski;
Segregator A-5, szer. grzbietu 75 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 225x235 mm,
kolor czarny;
Segregator A-5, szer. grzbietu 50 mm,
dźwignia wysokiej jakości z
dociskaczem, wzmocniony otwór na
palec, oklejony na zewnątrz
poliolefiną, powierzchnia o strukturze
płótna, wymienna etykieta grzbietowa,
wyposażony w dolną listwę
wzmacniającą, wym. 225x235 mm,
kolor niebieski;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
144
-
144
szt.
586
-
586
szt.
186
-
186
szt.
137
-
137
szt.
62
-
62
szt.
93
-
93
szt.
181
-
181
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do
segregatora, bezbarwna frontowa
okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z
polipropylenu, wym. 232x314 mm,
kolor czarny;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do
segregatora, bezbarwna frontowa
okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z
polipropylenu, wym. 232x314 mm,
kolor czerwony;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do
segregatora, bezbarwna frontowa
okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z
polipropylenu, wym. 232x314 mm,
kolor niebieski;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do
segregatora, bezbarwna frontowa
okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z
polipropylenu, wym. 232x314 mm,
kolor szary;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do
segregatora, bezbarwna frontowa
okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z
polipropylenu, wym. 232x314 mm,
kolor zielony;
Skoroszyt miękki A-4, wpinany do
segregatora, bezbarwna frontowa
okładka i kolorowa tylna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wykonana z
polipropylenu, wym. 232x314 mm,
kolor żółty;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4,
okładka wierzchnia przezroczysta,
okładka tylna czarna, wymienna
etykieta na grzbiecie, wycięcia
ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym.
232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4,
okładka wierzchnia przezroczysta,
okładka tylna czerwona, wymienna
etykieta na grzbiecie, wycięcia
ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym.
232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4,
okładka wierzchnia przezroczysta,
okładka tylna niebieska, wymienna
etykieta na grzbiecie, wycięcia
ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym.
232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4,
okładka wierzchnia przezroczysta,
okładka tylna szara, wymienna
etykieta na grzbiecie, wycięcia
ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
866
-
866
szt.
258
50
308
szt.
427
50
477
szt.
145
-
145
szt.
317
50
367
szt.
196
-
196
szt.
847
-
847
szt.
173
-
173
szt.
202
-
202
szt.
814
-
814
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4,
okładka wierzchnia przezroczysta,
okładka tylna zielona, wymienna
etykieta na grzbiecie, wycięcia
ułatwiające wyjęcie etykiety,
zaokrąglone rogi obu okładek, wym.
232x314 mm;
Skoroszyt z tworzywa sztucznego-A4,
okładka wierzchnia przezroczysta,
okładka tylna żółta, wymienna etykieta
na grzbiecie, wycięcia ułatwiające
wyjęcie etykiety, zaokrąglone rogi obu
okładek, wym. 232x314 mm;
Skoroszyt zwykły A-4, wykonany z
2
białego kartonu, 400 g/m ;
Skorowidz A-4; papier bezdrzewny 80
2
g/m ; twarda introligatorska oprawalaminat, wysoka trwałość zszycia, 96
kartek;
Skorowidz A-5, papier bezdrzewny 80
2
g/m , twarda introligatorska oprawalaminat, wysoka trwałość zszycia, 96
kartek;
Spinacz biurowy duży PC 50 mm, (op.
100 szt.);
Spinacz biurowy krzyżak- 40mm, (op.
50 szt.);
Spinacz biurowy mały trójkątny T 25
mm, (op. 100 szt.);
Spinacz biurowy okrągły R 33 mm,
(op. 100 szt.);
Spinacz biurowy trójkątny , 31 mm,
(op. 100 szt.);
Stojak na pieczątki pojedynczy, z
uchwytem, wykonany z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego, na 8
sztuk;
Sznurek - dratwa, op. 10 dkg;
271. Sznurek - kord, op. 0,5 kg;
272. Szpilki, dł. 28 mm, (op. 50 g.);
TABLICA FLIPCHART powierzchnia
suchościeralna magnetyczna,
możliwość pisania po powierzchni lub
na bloku markerami suchościeralnymi
i mocowania informacji przy pomocy
273. magnesów, konstrukcja aluminiowa,
półka na akcesoria i uchwyt na blok
plastikowy, półka na akcesoria na
całej szerokości tablicy, trójnożny
stojak z możliwością regulacji
wysokości;
Tablica obrotowo-jezdna,
powierzchnia sucho ścieralnomagnetyczna lakierowana,
obustronna powierzchnia użytkowa,
274.
możliwość obrotu tablicy w poziomie,
rama aluminiowa, mobilny stojak w
kolorze popielatym, wymiary
100x150cm;
Tablica sucho ścieralno-magnetyczna,
275. wykonana z białej blachy o
właściwościach magnetycznych ,
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
192
-
192
szt.
151
-
151
szt.
1567
-
1567
szt.
125
-
125
szt.
119
-
119
op.
351
-
351
op.
188
-
188
op.
399
-
399
op.
137
-
137
op.
5
-
5
szt.
2
-
2
szt.
111
szt.
60
op.
162
-
111
60
162
szt.
2
-
2
szt.
1
-
1
szt.
3
2
5
rama wykonana z profilu
aluminiowego, mocowanie do ściany
w czterech punktach, możliwość
zawieszenia w pionie i poziomie, w
komplecie elementy mocujące, półka
na markery; wymiary 90x120cm;
Tablica sucho ścieralno-magnetyczna,
wykonana z białej blachy o
właściwościach magnetycznych ,
rama wykonana z profilu
szt.
276. aluminiowego, mocowanie do ściany
w czterech punktach, możliwość
zawieszenia w pionie i poziomie, w
komplecie elementy mocujące, półka
na markery; wymiary 100x150cm;
Tablica sucho ścieralno-magnetyczna,
wykonana z białej blachy o
właściwościach magnetycznych ,
rama wykonana z profilu
aluminiowego, mocowanie do ściany
szt.
277.
w czterech punktach, możliwość
zawieszenia w pionie
i poziomie, w komplecie elementy
mocujące, półka na markery; wymiary
120x180cm;
szt.
278. Taśma dwustronna 25mm x 50m;
Taśma
dwustronna,
38mm
x
10m;
szt.
279.
Taśma klejąca biurowa,
przezroczysta, duża siła przylegania
do papieru, wykonana z polipropylenu
szt.
280.
i pokryta emulsją akrylową, łatwa do
przerywania, można po niej pisać,
rozm. 24 mmx30 m,
Taśma klejąca biurowa,
przezroczysta, duża siła przylegania
szt.
281.
do papieru,
rozm. 19mm x 33m;
Taśma pakowa biała, kauczukowa,
odporna w zakresie temperatur od -20
szt.
282. do + 50°C, bardzo wysoka
przyczepność do podłoża, rozm.
48mmx60m;
Taśma pakowa przezroczysta,
kauczukowa, odporna w zakresie
szt.
283. temperatur od -20 do + 50°C, bardzo
wysoka przyczepność do podłoża,
rozm. 48mm x 60m;
Teczka A-4-Meeting II VauPe z
rączką, szer. grzbietu 7 cm, zapinana
na klamrę, wykonana z tektury
szt.
284.
twardej, dwustronnie barwionej,
pokrytej folią polipropylenową, nadruk
metodą sitodruku-krata, kolor czarny;
Teczka do podpisu, tektura
powlekana sztuczną skórą, wymienna
etykieta na nazwisko, 19 szarych
285. kartek wewnętrznych, 20 przegródek, szt.
wzmocnione paski oddzielające,
rozm. 245x343 mm, kolor: czarny,
bordowy;
Teczka kartonowa z gumką,
szt.
286. wykonana z mocnego kolorowego
kartonu, trzy skrzydła wewnętrzne,
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
3
2
5
1
-
1
6
643
-
6
643
1354
-
1354
40
-
40
514
-
514
579
-
579
394
-
394
86
-
86
802
-
802
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
gumka w kolorze teczki, format A-4,
kolor: niebieski;
Teczka kartonowa z gumką,
wykonana z mocnego kolorowego
kartonu, trzy skrzydła wewnętrzne,
gumka w kolorze teczki, format A-4,
kolor: zielony;
Teczka kierowcy, format A-4, w
środku kieszonki na dokumenty,
zapinana na rzep lub zamek;
Teczka na akta osobowe,
wyposażona w mechanizm 2-ringowy
z wpiętym wkładem A, B, C, na
grzbiecie kieszeń i kartonik na dane
personalne, format A-4, wykonany z
PCV kolor czarny;
Teczka tekturowa skrzydłowazamykana na dwa rzepy, format A4,
wykonana z wytrzymałej tektury,
oklejonej na zewnątrz folią i papierem
od środka, szerokość grzbietu 35mm,
kolor czarny;
Teczka tekturowa skrzydłowazamykana na dwa rzepy, format A4,
wykonana z wytrzymałej tektury,
oklejonej na zewnątrz folią i papierem
od środka, szerokość grzbietu 35mm,
kolor niebieski;
Teczka tekturowa skrzydłowazamykana na dwa rzepy, format A4,
wykonana z wytrzymałej tektury,
oklejonej na zewnątrz folią i papierem
od środka, szerokość grzbietu 35mm,
kolor zielony;
Teczka tekturowa wiązana, biała, 400
2
g/m ;
Teczka tekturowa wiązana, wykonana
z wysokiej jakości kartonu o
2
gramaturze 250-280 g/m , format A4,
kolor czerwony;
Teczka tekturowa wiązana, wykonana
z wysokiej jakości kartonu o
2
gramaturze 250-280 g/m , format A4,
kolor niebieski;
Teczka tekturowa wiązana, wykonana
z wysokiej jakości kartonu o
2
gramaturze 250-280 g/m , format A4,
kolor zielony;
Teczka tekturowa wiązana, wykonana
z wysokiej jakości kartonu o
2
gramaturze 250-280 g/m , format A4,
kolor żółty;
Teczka wykonana z polipropylenu, dla
dokumentów w formacie A4, 2
narożne gumki zamykające, gumki w
kolorze teczki, 3 wewnętrzne skrzydła,
kolor czerwony, zielony, żółty,
niebieski.
Teczki zawieszane A4 standard,
wykonane z mocnego, wytrzymałego
kartonu; wymienne identyfikatory i
etykiety do opisu teczek w komplecie;
posiada możliwość poszerzania dna,
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
353
-
353
szt.
25
-
25
szt.
93
-
93
szt.
272
-
272
szt.
281
-
281
szt.
266
-
266
szt.
995
-
995
szt.
98
-
98
szt.
548
-
548
szt.
106
-
106
szt.
63
-
63
szt.
226
50
276
op.
2
-
2
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
(op. 25 szt.) kolor zielony;
Teczki zawieszane A4 standard,
wykonane z mocnego, wytrzymałego
kartonu; wymienne identyfikatory i
etykiety do opisu teczek w komplecie;
posiada możliwość poszerzania dna,
(op. 25 szt.) kolor żółty;
Teczki zawieszane A4 standard,
wykonane z mocnego, wytrzymałego
kartonu; wymienne identyfikatory i
etykiety do opisu teczek w komplecie;
posiada możliwość poszerzania dna,
(op. 25 szt.) kolor czerwony;
Temperówka automatyczna, posiada
wyjmowany pojemnik na wiórki,
przeznaczona do ostrzenia ołówków i
kredek, zasilana 4 bateriami;
Temperówka wykonana ze stopu
magnezu; stalowe ostrze mocowane
wkrętem, rowkowane wgłębienie w
korpusie ułatwiające trzymanie;
Tusz do stempli metalowych, olejowy,
buteleczka 25 ml z końcówką
ułatwiającą nasączanie poduszek
oraz nakrętką w kolorze tuszu, kolor
niebieski;
Tusz szybkoschnący R9
przeznaczony do znakowania
bezbarwnych folii, tworzyw
sztucznych oraz elementów
gumowych, kolor czerwony,
buteleczka 25 ml.;
Tusz uniwersalny do stempli
samotuszujących z gumową i
polimerową płytką stemplującą,
wodny, buteleczka 25 ml z końcówką
ułatwiającą nasączanie poduszek
oraz nakrętką w kolorze tuszu, kolor
czerwony;
Tusz uniwersalny do stempli
samotuszujących z gumową i
polimerową płytką stemplującą,
wodny, buteleczka 25 ml z końcówką
ułatwiającą nasączanie poduszek
oraz nakrętką w kolorze tuszu, kolor
czarny;
Tusz uniwersalny do stempli
samotuszujących z gumową i
polimerową płytką stemplującą,
wodny, buteleczka 25 ml z końcówką
ułatwiającą nasączanie poduszek
oraz nakrętką w kolorze tuszu, kolor
niebieski;
Wizytownik obrotowy na 400
wizytówek, posiada 200
przezroczystych, dwustronnych
koszulek na wizytówki, wyposażony w
indeks alfabetyczny, stabilna
metalowa podstawa;
Wizytownik obrotowy, posiada 200
transparentnych kieszeni na
wizytówki, wyposażony w indeks
alfabetyczny; w jednej okładce
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
op.
2
-
2
op.
1
-
1
szt.
4
5
9
szt.
1129
-
1129
szt.
13
-
13
szt.
2
-
2
szt.
124
-
124
szt.
79
10
89
szt.
143
10
153
szt.
31
-
31
szt.
2
-
2
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
mieszczą się dwie wizytówki, można
zatem przechowywać do 400
wizytówek; posiada na spodzie
dodatkową kieszeń w której można
przechowywać zapasowe wkłady;
Wkład do długopisu typu Zenith, kolor
czarny;
Wkład do długopisu typu Zenith, kolor
niebieski;
Wkład do laminatora Leitz Xyron
CS9E 30m, samoprzylepna folia na
wałkach STANDARD;
Wkład klejowy do pistoletu klejowego
śr. 11 mm, bezbarwny;
Wkład pasujący do długopisu z poz.
30, kolor czarny;
Wkład pasujący do długopisu z poz.
31, kolor czerwony;
Wkład pasujący do długopisu z poz.
32, kolor niebieski;
Wkład pasujący do długopisu
żelowego z poz. 34, kolor czarny;
Wkład pasujący do długopisu
żelowego z poz. 35, kolor czerwony;
Wkład pasujący do długopisu
żelowego z poz. 36, kolor niebieski;
Wkład pasujący do długopisu
żelowego z poz. 37, kolor zielony;
Wkład pasujący do długopisu z poz.
33, kolor zielony;
Wkład pasujący do pióra kulkowego z
poz. 195, kolor niebieski;
Zakładki indeksujące, ilość karteczek
4x40, wykonane z folii, można z
łatwością po nich pisać, 4 kolory
fluorescencyjne, rozmiar 20x50 mm;
Zakreślacz - różowy fluorescencyjny,
na bazie wody, nie przebija na drugą
stronę kartki, nie rozmazuje i nie
zniekształca pisma, do pisania na
wszystkich rodzajach papieru, ścięta
końcówka 5 mm;
Zakreślacz - zielony fluorescencyjny,
na bazie wody, nie przebija na drugą
stronę kartki, nie rozmazuje i nie
zniekształca pisma, do pisania na
wszystkich rodzajach papieru, ścięta
końcówka 5 mm;
Zakreślacz - żółty fluorescencyjny, na
bazie wody, nie przebija na drugą
stronę kartki, nie rozmazuje i nie
zniekształca pisma, do pisania na
wszystkich rodzajach papieru, ścięta
końcówka 5 mm;
Zakreślacze - zestaw 4 kolorów w etui
(żółty, różowy, pomarańczowy,
zielony), fluorescencyjny, na bazie
wody, nie przebija na drugą stronę
kartki, nie rozmazuje i nie zniekształca
pisma, do pisania na wszystkich
rodzajach papieru, ścięta końcówka 5
mm;
Zawieszki na klucze, różnokolorowe,
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
szt.
314
-
314
szt.
524
-
524
szt.
1
1
2
szt.
50
-
50
szt.
531
-
531
szt.
276
-
276
szt.
1079
-
1079
szt.
686
-
686
szt.
340
-
340
szt.
843
-
843
szt.
298
-
298
szt.
123
-
123
szt.
316
-
316
bl.
1234
100
1334
szt.
577
-
577
szt.
608
-
608
szt.
661
-
661
kpl.
477
-
477
szt.
675
-
675
plastikowe posiadające
zabezpieczone przezroczystą folią
okienko do wpisania numeru
pomieszczenia;
Zeszyt A-4 w kratkę, twarda
lakierowana oprawa, 192 kartek;
gramatura papieru 65g.
Zeszyt A-4 w kratkę, twarda
lakierowana oprawa, 96 kartek;
gramatura papieru 65g.
Zeszyt A-5 w kratkę, okładka
kartonowa laminowana, zaokrąglone
rogi, 32 kartek;
Zeszyt A-5 w kratkę, okładka
kartonowa laminowana, zaokrąglone
rogi, 60 kartek;
Zeszyt A-5 w kratkę, twarda
lakierowana oprawa, 192 kartek;
gramatura papieru 65g.
Zeszyt A-5 w kratkę, twarda
lakierowana oprawa, 96 kartek;
gramatura papieru 65g.
Zeszyt B-5 w kratkę, okładka twarda
laminowana,100 kartek;
Zszywacz biurowy, metalowy, części
mechaniczne z metalu, system
ładowania zszywek od góry,
możliwość zaginania zszywek do
wewnątrz i na zewnątrz, zszywa 2-50
kartek, zszywki: 24/6, 24/8 i 26/6,
głębokość wsunięcia kartki 9 cm, poj.
min. 150 zszywek;
Zszywacz długoramienny, uchwyt
wykonany z tworzywa ABS,
regulowany ogranicznik papieru,
plastikowe podkładki zapobiegające
rysowaniu powierzchni stołu, zszywki
24/6 i 26/6, długość ramienia min. 30
cm, zszywa do 25 kartek papieru 80
2
g/m ;
Zszywacz o dużej wytrzymałości,
metalowy, zszywa do 100 kartek
2
papieru 80 g/m zszywkami 23/6,
23/8, 23/10, 23/13, głębokość
zszywania 69 mm, kolor czarny;
szt.
353
-
353
szt.
438
-
438
szt.
989
-
989
szt.
865
-
865
szt.
219
-
219
szt.
524
-
524
szt.
323
-
323
szt.
161
-
161
szt.
15
-
15
szt.
64
-
64
340. Zszywki stalowe 23/10 (op. 1000 szt.);
op.
117
341. Zszywki stalowe 23/13 (op. 1000 szt.);
op.
73
342. Zszywki stalowe 23/17 (op. 1000 szt.);
op.
40
343. Zszywki stalowe 23/23 (op. 1000 szt.);
op.
27
344. Zszywki stalowe 23/24 (op. 1000 szt.);
op.
30
345. Zszywki stalowe 23/8 (op. 1000 szt.);
op.
63
346. Zszywki stalowe 24/6 (op. 1000 szt.);
op.
871
-
347. Zszywki stalowe 24/8 (op. 1000 szt.);
Zszywki, typ "SWINGLINE", do
348. zszywacza elektrycznego REXEL (op.
5000 szt.);
op.
111
-
117
73
40
27
30
63
871
111
op.
3
-
3
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
………………………………………
podpis Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Załącznik nr 3 do SIWZ
………....................................
………............. dnia ....................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
................................................... na ..............................................................
wskazać tryb
wskazać przedmiot zamówienia
…………………………………………………………………………………………
oznaczenie sprawy: 41/67/PN/13
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ............................................................................................................
oznaczenie Wykonawcy
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
………..................................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………………
……….......... dnia .....................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
.......................................................... na ........................................................
wskazać tryb
wskazać przedmiot zamówienia
…………………………………………………………………………………………
oznaczenie sprawy: 41/67/PN/13
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy
Oświadczam, że ..............................................................................................................
oznaczenie Wykonawcy
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.), zwanej dalej "Pzp".
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło sie w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary,
10) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
………..................................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Załącznik nr 5 do SIWZ
............................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
My, niżej podpisani
…………………..…………………..…………………..………………….………………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..……………………….
Działając w imieniu
…………………..…………………..…………………..………………….………………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..……………………….
Oświadczamy, że
Wykonawca…………………..…………………..…………………..………..
…………………..…………………..…………………..………………….………………………..
.
należy / nie należy do grupy kapitałowej*
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
CO WYKONAWCA
…………………..…………………..…………………..………………….………………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..……………………….
………………..…………………..…………………..………………….………………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..……………………….
…………………..…………………..…………………..………………….………………………..
…………………….., dnia …………………….
………..................................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
*Niepotrzebne skreślić
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Załącznik nr 6 do SIWZ
(dot. części 1 i 2)
Projekt
UMOWA nr …….. / FIN / ……….
zawarta w dniu ………………........ w Olsztynie pomiędzy:
Jednostką Wojskową 3674 z siedzibą w Olsztynie, ul. Saperska 1, NIP 739 382 77 91,
reprezentowaną przez:
Dowódcę – ……………………….,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
Firmą/Przedsiębiorstwem…………………………………………………………. z siedzibą:
…………………………………………………………………………………………………...
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego
/ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
………………………… pod numerem …………..……………, NIP : ………………..…,
REGON : …………….………
zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:……………………
zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.).
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa tuszów i tonerów do drukarek, telefaksów
i urządzeń wielofunkcyjnych, folii transferowej w następującym asortymencie i ilościach:
Ilość
L.p.
Przedmiot umowy
Opcja Razem
JM
podstawowa
1
Zostanie wpisany zgodnie z zaoferowanym przez
Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego
§ 2. WARTOŚĆ UMOWY
1. Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszelkie koszty wynikłe z tytułu realizacji
umowy.
2. Całkowita wartość* umowy z zastosowaniem opcji nie może przekroczyć:
kwoty brutto: ……………………….(słownie złotych brutto : …………………….)
3. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zwiększeniu w okresie trwania umowy.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Przedmiot niniejszej umowy zostanie dostarczony w terminie 21 dni od dnia zawarcia
umowy wskazanej w preambule umowy.
§ 4. SPOSÓB DOSTAWY
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy.
2. Tryb i zasady dostawy ustala się następująco:
1) przedmiot umowy spełniający wymagania niniejszej umowy Wykonawca
obowiązany jest dostarczyć osobiście do magazynu Zamawiającego tj. Olsztyn
ul. Saperska 1,
2) termin dostawy Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (nie
później niż 2 dni robocze przed planowaną dostawą),
3) przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze (za dni robocze uważa się
dni od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)
w godz.8.00-14.00
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za przedmiot
umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. podpisania
przez strony protokółu przyjęcia-przekazania.
§ 5. ODBIÓR ILOŚCIOWO – JAKOŚCIOWY
Odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokona w dniu
dostawy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w obecności przedstawiciela
Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Z czynności tej zostanie
sporządzony protokół przyjęcia- przekazania.
§ 6. GWARANCJE, PROCEDURY REKLAMACYJNE
1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym
przedmiocie umowy, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest także
odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy:
1) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,
2) posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego
przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo
jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.
2. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia
Wykonawcę bezpośrednio w chwili ujawnienia w nim wad, w celu realizacji
przysługujących z tego tytułu uprawnień wysyłając faksem na numer ………………..
„Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta,
przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
3. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy lub do
dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w
okresie gwarancji.
4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
zamiast wadliwego przedmiotu umowy taki sam przedmiot umowy nowy - wolny od
wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany
przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy
zmianie.
5. Na przedmioty umowy wymienione w § 1 Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12
miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez
przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego
6. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego przedmiotu umowy jest
wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja nie ma zastosowania w
przypadku gdy wada wynika z niewłaściwego użytkowania.
7. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie
inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje
lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych
przedmiotów umowy.
8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje pomimo upływu
terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
9. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym
przedmiocie umowy Wykonawca:
1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty jego
otrzymania;
2) wymieni wadliwy przedmiot umowy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania
„Protokółu reklamacji” poprzez dostarczenie na własny koszt do miejsca, w
którym wady zostały ujawnione;
3) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy
wolnego od wad;
4) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
w czasie od przyjęcia go i do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi
w miejscu ujawnienia wady;
10. Za wadliwy produkt, stanowiący przedmiot zamówienia, uznaje się w szczególności:
1) wysypany lub wysypujący się tusz/toner, pobrudzone elementy obudowy lub
części mechaniczne oferowanego produktu, a także produkt brudzący papier po
jego zainstalowaniu w urządzeniu drukującym lub części użyte do jego produkcji
noszą ślady użytkowania;
2) produkt, po zainstalowaniu którego na urządzeniu lub pulpicie roboczym
stanowiska pracy pojawiają się informacje o braku możliwości stosowania
tuszu/tonera uniemożliwiające funkcje drukowania lub kopiowania;
3) produkt nie posiadający wbudowanego układu scalonego, monitorującego proces
druku i zużycie tuszu/tonera w przypadku, gdy analogiczny produkt oryginalny
taki układ posiada;
4) produkt powodujący zanieczyszczenie sprzętu drukującego powodujące
konieczność czyszczenia i konserwacji wszelkich części i mechanizmów
urządzenia;
5) materiały eksploatacyjne, w których obudowa, chip bądź jakikolwiek inny element
był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału.
6) materiały eksploatacyjne, których użytkowanie powoduje nadmiernie głośną pracę
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
urządzeń drukujących.
7) posiada wadę prawną
8) brak możliwości wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
W przypadku, gdy liczba wad jakościowych jednego rodzaju materiału
eksploatacyjnego (tonerów/tuszów) w stosunku do liczby zakupionych materiałów
danego rodzaju przekroczy 5%, Wykonawca wymieni na własny koszt wszystkie
egzemplarze danego typu produktu zgodnie z ilością zawartą w §1 umowy, bez
względu na ilość zużytych materiałów, w terminie 14 dni od daty potwierdzonego
faksem zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Zwrot danego rodzaju materiału
eksploatacyjnego do Wykonawcy nastąpi po protokolarnym odbiorze nowej dostawy.
W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa powyżej, Zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo do zakupu materiałów eksploatacyjnych tożsamych co do
rodzaju i ilości zgodnie z §1 umowy bez względu na ilość zużytych materiałów
eksploatacyjnych, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów brutto
zakupu tych materiałów. Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych
do czasu zakupu tych materiałów.
12. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, do naprawienia
na własny koszt i w pełnym zakresie szkód powstałych w urządzeniach w wyniku
użytkowania przedmiotu umowy:
11.
1) po otrzymaniu reklamacji w przypadku uszkodzenia urządzenia (drukarki,
telefaksu) pokryje całkowity koszt jej naprawy, łącznie z odbiorem z miejsca jej
eksploatacji i jej zwrotem;
2) po otrzymaniu reklamacji i uznaniu jej jako niezasadnej w terminie 7 dni
przedstawi dowody na nieuznanie reklamacji;
3) za uszkodzenie uważa się również zanieczyszczenie sprzętu drukującego
powodujące konieczność czyszczenia i konserwacji wszelkich części i
mechanizmów urządzenia;
4) Wykonawca i Zamawiający uznają jako ostateczne rozstrzygnięcie reklamacji
ekspertyzę serwisu wymienionego w ofercie. Koszty ekspertyzy ponosi strona,
której opinia okazała się błędna.
§ 7. REPREZENTACJA
1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy
niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogą być podejmowane lub
sporządzane przez upoważnionych przedstawicieli (za wyjątkiem składania oświadczeń
woli i zmian niniejszej umowy).
2. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego
ust. 1) jest kpt. Arkadiusz Adamowicz tel. nr 89 542 25 73
(z
zastrzeżeniem
3. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy (z zastrzeżeniem ust. 1) jest
………………………. tel. nr ………………
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest st. chor.
Radosław SKRUSZEWICZ tel. 89 542 28 82
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
5. Osobą odpowiedzialną za realizację
jest……………… tel. …………………….
umowy
ze
strony
Wykonawcy
§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata za dostarczony w całości przedmiot umowy nastąpi według wartości
wymienionej w § 2 w oparciu o przedłożony oryginał prawidłowo wystawionej faktury
VAT obciążającej Zamawiającego.
§ 9. SPOSÓB ZAPŁATY
Zapłata za dostawę całości przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu w
ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek
bankowy podany na fakturze. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie
rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności.
§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości: …………… zł (słownie ……..… ).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 3313
9120 0000.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie bezgotówkowej należy
zdeponować w kasie Zamawiającego.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od daty zakończenia wykonania umowy bez zastrzeżeń. Zwrot zabezpieczenia
należytego wykonania umowy nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminie określonym w ust. 4 po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 5,
umożliwiających stwierdzenie należytego wykonania dostawy, o ile nie zaistnieją
przesłanki wynikające z § 12 niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ww.
przesłanek Zamawiający zwróci zabezpieczenie po uiszczeniu przez Wykonawcę
należności, o których mowa w § 12 lub potrąci należności z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
§ 11. WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności należnych z tytułu niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 12. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od tej umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności, za które odpowiada
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Wykonawca.
2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 - w wysokości 5 %
wartości dostawy niezrealizowanej terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy – w wysokości 5 %
wartości reklamowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki powyżej
terminu określonego w § 6 ust. 9 pkt 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia (faktury).
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 14. KOOPERANCI
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z
tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec
Wykonawcy przez jego kooperantów.
§ 15. INNE POSTANOWIENIA
1. Dostawę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru całości przedmiotu umowy
zgodnie z § 5.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Prawa zamówień publicznych;
2) Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej
i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny
z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117). Wszelkie zobowiązania,
wynikające z uzyskania praw własności przemysłowej, w szczególności patentów,
praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi
Wykonawca.
4. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i
Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Wszelkie kwestie sporne wynikłe między stronami na tle realizacji niniejszej umowy,
strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
6. Spory, mogące wynikać na tle stosunku prawnego objętego umową, strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego
7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 /trzech/ egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
jeden dla Wykonawcy.
8. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
WYKONAWCA
…………………
ZAMAWIAJĄCY
…………………
*Jeżeli na wartość całkowitą składają się oferty częściowe, podlegają wyszczególnieniu.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Załącznik nr 6 do SIWZ
(dot. części 3,4 i 5)
Projekt
UMOWA nr …….. / FIN / ……….
zawarta w dniu ………………........ w Olsztynie pomiędzy:
Jednostką Wojskową 3674 z siedzibą w Olsztynie, ul. Saperska 1, NIP 739 382 77 91,
reprezentowaną przez:
Dowódcę – ……………………….,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
Firmą/Przedsiębiorstwem…………………………………………………………. z siedzibą:
…………………………………………………………………………………………………...
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego
/ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
………………………… pod numerem …………..……………, NIP : ………………..…,
REGON : …………….………
zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: …………………………………
zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.).
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa papieru kserograficznego oraz środków chemicznych
do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego i jednorazowych nośników danych
oraz przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych w następującym asortymencie
i ilościach:
Ilość
L.p.
Przedmiot umowy
Opcja
Razem
JM
podstawowa
1
Zostanie wpisany zgodnie z zaoferowanym przez
Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego
§ 2. WARTOŚĆ UMOWY
1. Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszelkie koszty wynikłe z tytułu realizacji
umowy.
2. Całkowita wartość* umowy z zastosowaniem opcji nie może przekroczyć:
kwoty brutto: ……………………….(słownie złotych brutto : …………………….)
3. Ceny jednostkowe nie mogą ulec zwiększeniu w okresie trwania umowy.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Przedmiot niniejszej umowy zostanie dostarczony w terminie 21 dni od dnia zawarcia
umowy wskazanej w preambule umowy.
§ 4. SPOSÓB DOSTAWY
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy.
2. Tryb i zasady dostawy ustala się następująco:
1) przedmiot umowy spełniający wymagania niniejszej umowy Wykonawca
obowiązany jest dostarczyć osobiście do magazynu Zamawiającego tj. Olsztyn
ul. Saperska 1,
2) termin dostawy Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (nie
później niż 2 dni robocze przed planowaną dostawą),
3) przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze (za dni robocze uważa się
dni od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)
w godz.8.00-14.00
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za przedmiot
umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego.
§ 5. ODBIÓR ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY
Odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokona w dniu
dostawy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w obecności przedstawiciela
Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§ 6. GWARANCJE, PROCEDURY REKLAMACYJNE
1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym
przedmiocie umowy, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest także
odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy:
1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,
2) posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego
przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo
jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.
2. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia
Wykonawcę bezpośrednio w chwili ujawnienia w nim wad, w celu realizacji
przysługujących z tego tytułu uprawnień wysyłając faksem na numer ………………..
„Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta,
przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
3. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy lub do
dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w
okresie gwarancji.
4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast wadliwego przedmiotu umowy taki sam przedmiot umowy nowy - wolny od
wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany
przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy
zmianie.
5. Na przedmioty umowy wymienione w § 1 Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
miesięcy licząc od daty przyjęcia przedmiotu umowy.
6. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego przedmiotu umowy jest
wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja nie ma zastosowania w
przypadku gdy wada wynika z niewłaściwego użytkowania.
7. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie
inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje
lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych
przedmiotów umowy.
8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje pomimo upływu
terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
9. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym
przedmiocie umowy Wykonawca:
1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty jego
otrzymania;
2) wymieni wadliwy przedmiot umowy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania
„Protokółu reklamacji” poprzez dostarczenie na własny koszt do miejsca, w
którym wady zostały ujawnione;
3) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy
wolnego od wad;
4) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
w czasie od przyjęcia go i do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi
w miejscu ujawnienia wady;
10. Za wadliwy produkt, stanowiący przedmiot zamówienia, uznaje się w szczególności:
1) brak możliwości wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
2) posiada wadę prawną
11. W przypadku, gdy liczba wadliwych egzemplarzy jednego rodzaju przedmiotu umowy
przekroczy 5%, Wykonawca wymieni na własny koszt wszystkie egzemplarze
danego typu produktu zgodnie z ilością zawartą w §1 umowy, bez względu na ilość
zużytych materiałów, w terminie 14 dni od daty potwierdzonego faksem zgłoszenia
tego faktu przez Zamawiającego. Zwrot danego rodzaju materiału eksploatacyjnego
do Wykonawcy nastąpi po protokolarnym odbiorze nowej dostawy. W przypadku
przekroczenia terminu o którym mowa powyżej, Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo do zakupu materiałów eksploatacyjnych tożsamych co do rodzaju i
ilości zgodnie
z §1 umowy bez względu na ilość zużytych materiałów
eksploatacyjnych a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów brutto
zakupu tych materiałów. Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych
do czasu zakupu tych materiałów.
§ 7. REPREZENTACJA
1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy
niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogą być podejmowane lub
sporządzane przez upoważnionych przedstawicieli (za wyjątkiem składania oświadczeń
woli i zmian niniejszej umowy).
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
2. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego (z zastrzeżeniem
ust. 1) w zakresie części 5 jest p. Martyna DRAPIEWSKA tel. nr 89 542 29 92, w
zakresie części 3 i 4 jest kpt. Arkadiusz ADAMOWICZ tel. nr 89 542 2573
3. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy (z zastrzeżeniem ust. 1) jest
………………………. tel. nr ………………
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego w zakresie
części 5 jest p. Katarzyna BUDNA tel. nr 89 542 3852 w zakresie części 3 i 4 jest st.
chor. Radosław SKRUSZEWICZ tel. 89 542 28 82
5. Osobą odpowiedzialną za realizację
jest……………… tel. …………………….
umowy
ze
strony
Wykonawcy
§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata za dostarczony w całości przedmiot umowy nastąpi według wartości wymienionej
w § 2 w oparciu o przedłożony oryginał prawidłowo wystawionej faktury VAT obciążającej
Zamawiającego.
§ 9. SPOSÓB ZAPŁATY
Zapłata za dostawę całości przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu w
ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek
bankowy podany na fakturze. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie
rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności.
§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości: …………… zł (słownie ……..… ).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 3313
9120 0000.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie bezgotówkowej należy
zdeponować w kasie Zamawiającego.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od daty zakończenia wykonania umowy bez zastrzeżeń. Zwrot zabezpieczenia
należytego wykonania umowy nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminie określonym w ust. 4 po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 5,
umożliwiających stwierdzenie należytego wykonania dostawy, o ile nie zaistnieją
przesłanki wynikające z § 12 niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ww.
przesłanek Zamawiający zwróci zabezpieczenie po uiszczeniu przez Wykonawcę
należności, o których mowa w § 12 lub potrąci należności z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
§ 11. WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności należnych z tytułu niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 12. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od tej umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 - w wysokości 5 %
wartości dostawy niezrealizowanej terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy – w wysokości 5 %
wartości reklamowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki powyżej
terminu określonego w § 6 ust. 9 pkt 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia (faktury).
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 14. KOOPERANCI
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z
tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec
Wykonawcy przez jego kooperantów.
§ 15. INNE POSTANOWIENIA
1. Dostawę przyjmuje się za wykonaną w dacie odbioru całości przedmiotu umowy
zgodnie z § 5.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Prawa zamówień publicznych;
2) Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej
i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny
z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117). Wszelkie zobowiązania,
wynikające z uzyskania praw własności przemysłowej, w szczególności patentów,
praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi
Wykonawca.
4. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
5.
6.
7.
8.
Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wszelkie kwestie sporne wynikłe między stronami na tle realizacji niniejszej umowy,
strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
Spory, mogące wynikać na tle stosunku prawnego objętego umową strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego
Umowę niniejszą sporządzono w 3 /trzech/ egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
WYKONAWCA
…………………
ZAMAWIAJĄCY
…………………
*Jeżeli na wartość całkowitą składają się oferty częściowe, podlegają wyszczególnieniu
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
DOŚWIADCZENIE
W postępowaniu o nr 41/67/PN/13 na „Dostawę tuszów i tonerów do drukarek,
telefaksów
i
urządzeń
wielofunkcyjnych,
folii
transferowej,
papieru
kserograficznego oraz środków chemicznych do czyszczenia i konserwacji sprzętu
komputerowego i jednorazowych nośników danych ,przedmiotów i materiałów
administracyjno-biurowych” (dotyczy części 1 i 2)
Ja/My niżej podpisany/i:
…………………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………..
reprezentując Wykonawcę .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(Nazwa, firma i adres wykonawcy)
w imieniu Wykonawcy oświadczam/y, że reprezentowany przez nas Wykonawca
zrealizował, w ciągu trzech lat przed terminem upływu składania ofert 41/67/PN/13 o
udzielenie zamówienia, następujące dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (dostawa tuszów do drukarek,
telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych)
LP
Przedmiot zamówienia
Wartość
zrealizowanych
dostaw (mat.
eksploatacyjne)
Termin realizacji
umowy
Odbiorca - adres, telefon
od …. do ….
(w zł brutto)
Część I (tusze) min. wartość dostawy 70.00,00 zł brutto każda
1
2
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
Strona 116
3
Część II (tonery) min. wartość dostawy 600.000,00 zł brutto każda
4
5
6
Do niniejszego wykazu dołączam dokumenty, z których wynika, że dostawa
zrealizowana należycie.
...........................................................
Miejscowość i data
Oznaczenie sprawy 41/67/PN/13
została
............................................................................
/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
Strona 117

Podobne dokumenty