WWS 3-2009

Komentarze

Transkrypt

WWS 3-2009
Ferie - „Zima - 2009”
Plan zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
w 2009 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży
został poprzedzony spotkaniem nauczycieli wychowania fizycznego szkół
podstawowych i gimnazjów oraz prezesów organizacji pozarządowych
z władzami samorządowymi.
Wy p ra c o w a n o ka l e n d a r z i m p re z
kulturalno - rekreacyjno - sportowych na
każdy dzień ferii w poszczególnych
szkołach, który został wywieszony do
wiadomości w szkołach, gablotach Urzędu
GiM oraz podany do lokalnych gazet.
Koordynatorami akcji „ZIMA-2009” byli:
Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, UKS „ORGANIZATOR”sekcja modelarstwa „SOKÓŁ” oraz
Uczniowskie Kluby Sportowe działające w
poszczególnych placówkach
oświatowych.
Głównym celem tych zajęć było przede
wszystkim aktywne wykorzystanie czasu
wolnego przez dzieci i młodzież.
Najwięcej imprez odbyło się w hali
sportowej Gimnazjum w Witkowie, gdzie
m.in. rozegrano następujące zawody
sportowe:
+
turniej piłki siatkowej chłopców
szk.podst. i gimnazjów - 12 drużyn, 70
uczniów
+
turniej piłki halowej klas I gimnazjów - 5
miejsce - Kierzek Marta; chłopcy: I miejsce
- Zdanowski Jakub, II miejsce - Konopka
Bartłomiej, III miejsce - Martwitz Dawid.
W kategorii szkół gimnazjalnych dziewczęta: I miejsce - Pokora Michalina, II
miejsce - Depczyńska Patrycja i III miejsce
- Depczyńska Katarzyna; chłopcy - I
miejsce - Zdanowski Bartosz, II miejsceSkiba Michał, III miejsce - Bruch Błażej.
W d n i u 2 1 l u t e g o 2 0 0 9 r.
zorganizowano X Otwarte Mistrzostwa
Witkowa w klasach modeli halowych.
W zawodach wystartowało 20 dzieci
z trzech modelarni: Klubu Modelarskiego
„Fenix” z Powidza, Koła Modelarskiego
„ORLIKI” z Babiaka i gospodarz zawodów
„ S O KÓ Ł ” W i t ko w o . Zw y c i ę zc a m i
Organizatorzy dziękują Dowódcy
Garnizonu Powidz za nieodpłatne
użyczenie sali kinowej Klubu
Garnizonowego w Witkowie.
Organizatorzy zapewnili również środki
transportowe dla poszczególnych szkół na
przejazdy dzieci i młodzieży do Wrześni,
Konina i Swarzędza - basen (łącznie z tej
formy rekreacji skorzystało prawie 250
uczniów) oraz do Kopalni Soli w Kłodawie,
Palmiarni w Poznaniu i kina w Gnieźnie.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Witkowie w okresie ferii zimowych
(poniedziałki i środy) organizowała
w czytelni dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
spotkania z bajką oraz baśnią.
zawodów zostali: I miejsce - Michał
Turowski, II miejsce - Adam Nejman „ORLIK” Babiak, III miejsce - Patryk
Mikołajczak, IV miejsce - Paweł Dębczak i
V miejsce - Antoni Popek - z sekcji
Od poniedziałku do piątku odbywały
się zajęcia dla dzieci i młodzieży
w świetlicy środowiskowej oraz muzyczne
warsztaty poszczególnych kół
zainteresowań w budynku oświatowym.
modelarstwa „SOKÓŁ”. W klasyfikacji
zespołowej zwyciężył „SOKÓŁ” Witkowo 245 pkt., przed Kołem Modelarskim
„ORLIKI” Babiak-180 pkt. i Klubem
Modelarskim „Fenix” z Powidza-30 pkt..
Fundatorem nagród indywidualnych
i zespołowych był Urząd Gminy i Miasta
oraz Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witkowie.
M ł o d z i eż z U KS „ I S K R A” p r zy
Gimnazjum w Witkowie i UKS „DWÓJKA”
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Witkowie
(łącznie 13 osób) uczestniczyło w obozie
sportowym w Szklarskiej Porębie
w dniach 17.02. - 26.02.2009 r.
drużyn, 35 zawodników
+
turniej piłki halowej klas II i III gimnazjów
- 10 drużyn, 65 zawodników
+
turniej halowej piłki nożnej klas IV-V - 6
drużyn, 40 zawodników
+
turniej halowej piłki nożnej klas VI - 7
drużyn, 50 zawodników
+
turniej piłki koszykowej klas V-VI
i gimnazjów - 10 drużyn, 65 zawodników
+
turniej mini piłki nożnej dla klas II-III
szk.podst. - 5 zespołów, 25 zawodników
+
turniej halowej piłki nożnej szkół
gimnazjalnych w Mielżynie - 6 zespołów
+
turniej tenisa stołowego szkół
podstawowych i gimnazjalnych - 88
zawodników.
Zwycięzcami turnieju w tenisie
stołowym zostali: W kategorii szkół
podstawowych w klasach I - IV: dziewczęta
- I miejsce - Zaryczna Anna, II miejsce Kasprzyk Martyna, III miejsce - Bardzińska
Martyna; chłopcy - I miejsce - Drzewiecki
Jakub, II miejsce - Kaczyński Marcin, III
miejsce - Stachowiak Szymon. W klasach V
- VI: dziewczęta - I miejsce - Nowaczyk
Weronika, II miejsce - Walczak Patrycja, III
(S.A.)
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
o działalności w okresie międzysesyjnym od 2 stycznia do 19 lutego 2009 r.
,
na zaproszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia
,
ponadto uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym
wspólnie z Zastępcą oraz Przewodniczącym Komisji
raz pragnę podziękować tym wszystkim, którzy
w Wielkopolskiej Spółce Gazowniczej Rozdzielni Gazu
zaangażowali się i przyczynili do zorganizowania tego
Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej,
uczestniczyliśmy w Wojewódzkich Obchodach 90.
w Gnieźnie.
,
W s p ó l n i e z Wó j t e m G m i n y N i e c h a n o w o
przedsięwzięcia na terenie naszej Gminy.
,
uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu.
uczestniczyliśmy w oficjalnym przekazaniu nowego
W obchodach tych wzięli również udział uczniowie ze
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na naszym
radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Witkowie.
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie, z Zespołu
terenie.
,
wziąłem udział w uroczystym przekazaniu łóżek
Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Kompania
kardiologicznych dla Oddziału Kardiologicznego
Witkowska oraz członkowie Witkowskiego Klubu
Szpitala przy ul. ul. św. Jana w Gnieźnie, między innymi
Kolekcjonerów.
zakupionych przez samorząd Witkowo
,
wspólnie z Prezydium Rady oraz przewodniczącymi
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej
uczestniczyliśmy w uroczystym przekazaniu
samochodu strażackiego typu „Lublin” do celów
pożarniczych dla jednostki OSP w Wiekowie.
,
dla przedsiębiorców z terenu Gminy Witkowo
zorganizowałem spotkanie na temat: „Pozyskiwania
środków pomocowych z Unii Europejskiej w 2009r.
i możliwości finansowania projektu”. Celem spotkania
,
wziąłem udział w spotkaniu noworocznym wójtów,
było zapoznanie uczestników z procedurami oraz
burmistrzów i prezydentów miast zorganizowanym
możliwościami wykorzystania środków unijnych dla
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach
Marka Woźniaka.
Re g i o n a l n e go P ro g ra m u O p e ra c y j n e go d l a
,
uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez
Wielkopolski Urząd Wojewódzki na temat „Możliwości
,
na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego
i Szans Rozwoju Wsi Polskiej” w ramach Programu
Czerwonego Krzyża w Gnieźnie uczestniczyłem
PROW 2007-2013.
,
wziąłem udział w spotkaniu członków Zarządu Związku
Miast Polskich z przedstawicielami miast województwa
w jubileuszowej uroczystości 90-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości z rąk Prezesa
otrzymałem Odznakę Honorową PCK III stopnia.
wielkopolskiego na temat bieżących spraw
Wielkopolski na lata 2007-2013 oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Podczas spotkania również przedstawiono możliwości
i źródła finansowania projektów dzięki wsparciu
z kredytów bankowych oraz informację na temat
działalności Regionalnego Punktu Konsultacyjnego.
legislacyjnych.
,
uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu członków
Stowarzyszenia Światowid w Łubowie, podczas
którego wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników GARG-u
w Gnieźnie.
,
wziąłem udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów,
Prezydenta zorganizowanym przez Starostę Powiatu
Gnieźnieńskiego. Głównym tematem spotkania była
informacja Powiatowego Zarządu Dróg o planowanych
pracach w roku 2009 i na lata następne, sprawy
związane z ochroną środowiska, ochroną zabytków na
,
Wspólnie z Dowódcą 3. Brygady Lotnictwa
,
zorganizowano posiedzenie Gminnej Rady Sportu,
Transportowego i Dowódcą 33. Bazy Lotniczej
w czasie którego przedstawiono nowego członka Rady -
,
uczestniczyłem w naradzie podsumowującej
w Powidzu zorganizowano i przeprowadzono XVII Finał
Dyrektora OK,SiR-u Pana Stanisława Rajkowskiego,
działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku tej
wypadek zagrożenia i konfliktu zbrojnego.
Pożarnej w Gnieźnie za 2008 r.
przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady za rok
2008 oraz zapoznano z planami dotyczącymi budowy
,
uczestniczyłem w Spotkaniu Noworocznym
nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 ,
zorganizowanym przez Prezesa Zarządu Powiatowego
realizacją programu „Moje boisko - Orlik 2012”,
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W spotkaniu
finansowaniem UKS oraz sportu kwalifikowanego
uczestniczyli również Prezesi naszych jednostek OSP.
akcji zebrano 20.011,72 zł. Pieniądze zostały
przeznaczone na zakup „sprzętu diagnostycznego,
który pomoże w szybkim zdiagnozowaniu dzieci
z problemami onkologicznymi”. W tym miejscu jeszcze
c.d. str. 4
c.d. ze str. 3
w 2009 r. Członkowie Rady zapoznali się również z
Gminnym Kalendarzem Imprez Sportowo-Kulturalnych
na 2009 r.
,
zorganizowałem spotkanie z opiekunami Uczniowskich
Klubów Sportowych, dyrektorem OK,SiR-u, prezesami
organizacji pozarządowych w dziedzinie
,
brałem udział w posiedzeniach Zarządu Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
listopada 2008 r., a zakończone zostały w dniu 15 lutego
br. I miejsce zajęło Sołectwo Chłądowo, II miejsce
,
zorganizowałem spotkanie z Przewodniczącymi Komisji
Osiedle Nr 1 AC-97, a III Sołectwo Ćwierdzin. Wszystkie
Rady Miejskiej w Witkowie w celu omówienia tematów
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary
sesyjnych oraz bieżących spraw Gminy.
,
wypracowano projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej,
,
zapoznano się i przekazano do realizacji wnioski
upowszechniania kultury fizycznej, pod kątem
zgłoszone na posiedzeniach poszczególnych Komisji
przygotowania planu zabezpieczenia czasu wolnego
Rady Miejskiej.
i piłki nożne, a trzy najlepsze zespoły dodatkowo talony
na zakup sprzętu sportowego.
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
,
wziąłem udział w zebraniu ogólnym mieszkańców
sołectwa Folwark oraz w zebraniu mieszkańców
Z zakresu obrotu nieruchomościami:
,
podpisano akt notarialny na sprzedaż budynku
Sołectwa Jaworowo w ramach Planu Odnowy
mieszkalnego jednolokalowego, położonego
Miejscowości Jaworowo. W czasie tych spotkań
w Skorzęcinie na rzecz uprawnionego najemcy za cenę
przedstawiłem sprawy związane z funkcjonowaniem
g m i ny o ra z s p raw y zw i ą za n e z re a l i za c j ą
30.220,00 zł.
,
wydałem zarządzenie w sprawie podwyższenia czynszu
dotychczasowych zadań jak i plany na najbliższą
za dzierżawę gruntów komunalnych i najem lokali
przyszłość.
użytkowych w oparciu o wskaźnik inflacji oraz
,
objąłem Patronat nad IX Turniejem im. Walentego
Olczaka, który odbył się w hali sportowej 10 stycznia
2009 r.
zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za
komunalne lokale mieszkalne.
,
zaktualizowano wykaz dzierżawców gruntów
,
zorganizowano po raz XI Gminne Podsumowanie Roku
Sportowego 2008 r., w czasie którego wyróżniającym
się zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym
komunalnych przeznaczonych dla celów podatkowych.
zostały wręczone pamiątkowe statuetki i wyróżnienia.
,
wydano cztery decyzje zatwierdzające podziały
Honorowym gościem spotkania był Pan Piotr Mowlik,
nieruchomości położone na terenie gminy i miasta
znany sportowiec, bramkarz Klubu Sportowego - Lech
w Witkowie, stanowiące własność osób prywatnych.
Poznań.
Z zakresu ochrony środowiska:
,
wydano 49 decyzji zezwalających na wycinkę drzew
i krzewów na terenie Gminy.
,
wydano 1 decyzję o udzielenie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych - opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.
,
przydzielono środki finansowe dla nauczycieli
wychowania fizycznego na zabezpieczenie zajęć
,
opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy i Miasta w Witkowie”.
pozalekcyjnych w ramach prowadzonych sekcji
sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz
Ze spraw dot. oświaty:
sekcji modelarstwa „Sokół”. Dodatkowo od 1 lutego br.
,
zorganizowałem spotkanie z dyrektorami placówek
przyznano 4 godziny tygodniowo dla Pana Jacka Hejne -
oświatowych, którego głównym tematem były
instruktora sekcji modelarstwa.
,
podpisałem umowę z Prezesem GKS „Victovia”
Trampkarzy im. Walentego Olczaka.
planowane wydatki na rok 2009.
,
sporządzono i wysłano świadczeniobiorcom
Witkowo na wsparcie działalności statutowej w 2009 r.
informację o wysokości wypłaconego stypendium za
w ramach sportu kwalifikowanego w wysokości
rok 2008 ( PIT 8S).
55.000,00 zł.
,dofinansowano IX Turniej Halowej Piłki Nożnej
,
uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez
,
ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadania
S to wa r zysze n i e Po m o c y Po sz ko d o wa ny m
publicznego na 2009 rok w ramach Gminnego
w Wypadkach Komunikacyjnych „NA RATUNEK”
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
w Gnieźnie podczas którego otrzymałem opaski
Alkoholowych - upowszechnianie kultury fizycznej
odblaskowe przeznaczone dla dzieci klas I i II szkół
wśród dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęła jedna
podstawowych.
oferta Gminnego Klubu Sportowego „Vitcovia”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
Z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
realizację w/w zadania to kwota 25.000,00 zł.
Alkoholowych:
,
sfinansowano wyjazd dzieci na baseny kąpielowe do
,
dofinansowano zakup nagród dla laureatów konkursu
Wrześni, Swarzędza, Konina oraz do Palmiarni
ortograficznego pt. „Zostań mistrzem ortografii”
w Poznaniu i Kopalni Soli w Kłodawie w ramach akcji
organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3
„ZIMA - 2009”.
,
dofinansowano Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldboyów, który odbył się w dniu 7 lutego br.
w Witkowie.
,
o g ł o szo n o n a b ó r w n i o s ków d l a j e d n o ste k
organizacyjnych Gminy Witkowo na realizację
poszczególnych zadań ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009 r.
Z imprez kulturalno-sportowo-rekracyjnych:
,
zakończono Mistrzostwa Sołectw i Osiedli Gminy
Witkowo w halowej piłce nożnej, które trwały od 30
c.d. str. 5
c.d. ze str. 4
,
dofinansowano organizację Gminnych Mistrzostw
,
zapytanie o cenę na sporządzanie projektów decyzji
ulicznego przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawcą było przedsiębiorstwo ENERGO-TELE
Szkół Podstawowych w piłce siatkowej, piłce
i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą funkcji
koszykowej i UNIHOCK-u.
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
,dofinansowano udział 13 sportowców UKS - „Iskra”
przy Gimnazjum w Witkowie i UKS „Dwójka' oraz
Wybrano ofertę: STUDIO KOCZOROWSKI z Poznania, za
z Gniezna,
,
nawieziono żużel paleniskowy na drogi gminne
w Kamionce, Folwarku i Skorzęcinie.
,
zlecono całoroczne prowadzenie kontroli stanu
cenę 250,00zł. za jedną decyzję.
dwóch opiekunów w obozie kondycyjnym w Szklarskiej
,
zapytanie o cenę na sprzedaż i dostarczenie
gminnego oświetlenia ulicznego i wykonywanie
Porębie, w nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe
materiałów biurowych z przeznaczeniem na bieżące
bieżących napraw, Wykonawcą jest: EL-STACH
potrzeby tut. Urzędu. Wybrano ofertę: TYPOGRAF
z Ćwierdzina.
w 2008 roku.
z Wrześni, za cenę 1.907,75zł..
W ramach współpracy samorządu gminnego
,
rozesłano zapytanie ofertowe do 8 firm na wycięcie
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
drzew i podcięcie koron drzew na terenie Gminy
przestrzennego:
gminy i miasta dofinansowano między innymi:
i Miasta Witkowo.
,
Trwa procedura opracowania zmiany studium
,
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie -
Z za k re s u p l a n owa n i a i za go s p o d a rowa n i a
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
w postaci nieodpłatnego użyczenia hali sportowej na
Inwestycje w trakcie realizacji:
organizację X Regionalnych Zawodów Radnych,
,
trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej
całej gminy tj. 18.440 ha., miejscowego planu
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast i Starostów
z przykanalikami w ul. Strzałkowskiej, Zielonej,
zagospodarowania przestrzennego w Ćwierdzinie,
przestrzennego gminy Witkowo, obejmująca obszar
w Tenisie Stołowym. Gminę Witkowo reprezentowali
Cmentarnej, Wodociągowej, Skośnej, Wrzesińskiej,
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów
Z-ca Burmistrza Pan Marian Gadziński oraz radni Rady
Ogrodowej. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo Roboty
e ks p l o ata c j i k r u szy wa o ra z w W i t ko w i e
Miejskiej: Panowie Krzysztof Bykowski, Piotr Jóźwik,
Ziemne i Instalacyjne Z. i S. Jakubowscy z Drzewc.
Paweł Lisiak i Henryk Mucha.
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowousługowe o łącznej powierzchni ca 25,0 ha.
Z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowych:
,
trwa przygotowywanie niezbędnych dokumentów
celem złożenia wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 i 3 oraz budynku Przedszkola
Miejskiego przy ul. Jasnej w Witkowie, w ramach
W i e l ko p o l s k i e g o R e g i o n a l n e g o P r o g r a m u
Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość
projektu to kwota ok. 1 mln zł.
,
wspólnie z Zarządem OSP RP w Gnieźnie
zorganizowano II Mistrzostwa Członków Ochotniczych
,trwa przygotowanie projektu remontu świetlic
Inne prace i dostawy:
wiejskich na terenie gminy w ramach Odnowa i Rozwój
,
zamontowano 2 lampy oświetlenia ulicznego
Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
Straży Pożarnych z Powiatu Gnieźnieńskiego w Tenisie
w Kołaczkowie oraz po jednej oprawie oświetlenia
Stołowym.
2007-2013. Całkowita wartość planowanego
ulicznego w Gorzykowie i w Witkowie przy ul. Jasnej.
przedsięwzięcia to kwota ok. 800.000,00 zł.
Wymieniono też uszkodzoną lampę oświetlenia
Krzysztof Szkudlarek
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Burmistrzem Gminy
i Miasta w Witkowie
w dniu 8 kwietnia 2009 r. (Środa),
w godz. 9,00 - 17,00
,
dofinansowano wyjazdy zawodników z sekcji
szachowej Jurand na mecze mistrzowskie w ramach III
wykona bezpłatnie 100 badań mammograficznych piersi
w mammobusie dla mieszkanek Gminy i Miasta.
Ligi Województwa Wielkopolskiego oraz wyjazdy
zawodników zespołu UKS „Błysk” - Gmina Witkowo na
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50 - 69 lat,
mecze mistrzowskie w ramach I Ligi Piłki Siatkowej
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.
Powiatu gnieźnieńskiego.
Miejsce postoju mammobusu
parking Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1.
Z zakresu inwestycji:
Przeprowadzono przetarg nieograniczony oraz
dokonano zapytań o cenę , i tak:
,
przetarg na „Modernizację budynku komunalnego
w Ruchocinku”. Wybrano ofertę Firmy budowlanej
„Anbud” ze Strzałkowa, za cenę 410.376,31zł.
,
zapytanie o cenę na sprzedaż i dostarczenie papieru do
kserokopiarek, na potrzeby tut. Urzędu. Wybrano
ofertę: Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba
z Gniezna, za cenę 7.566,80zł.
Badania rozpoczną się o godz. 9,00.
W ciągu godziny wykonanych zostanie około 10 - 12 mammografii.
U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od
pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia.
Rejestracja na badania prowadzona będzie pod bezpłatnym numerem infolinii: 0 800 160 168
Przy zgłoszeniu należy podać numer PESEL.
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy
Unijne pieniądze dla strażaków
Gminy Kiszkowo, Niechanowo i Witkowo otrzymają po 50.000 złotych z Unii
Europejskiej na szkolenie strażaków ochotników dla uzyskania przez nich prawa jazdy
kategorii C i E (na prowadzenie pojazdów ciężarowych).
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie we wrześniu
ubiegłego roku wyszła z inicjatywą do
samorządów gminnych, aby złożyły
wnioski o środki unijne na przeszkolenie
druhów. Początkowo do tej propozycji
„zapaliło” się sześć samorządów, ale
ostatecznie projekty złożyły trzy
i wszystkie pomyślnie przeszły weryfikację.
Komendant powiatowy straży pożarnej
ma nadzieję, że ten sukces stanie się
zachętą dla pozostałych gmin do starania
się o unijne pieniądze. - Składając wnioski
gminy nic nie tracą, a zyskać mogą wiele przekonuje starszy kapitan Wojciech
Mazur.
Podczas konferencji prasowej 13
stycznia Wojciech Mazur, Komendant
powiatowy PSP w Gnieźnie poinformował, że 16 grudnia została opublikowana
przez Wojewódzki Urząd Pracy lista rankingowa pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wśród nich znalazły się wnioski
z trzech gmin powiatu gnieźnieńskiego,
które uplasowały się na wysokich
p ozyc j a c h - n a 1 5 0 p ozy t y w n i e
rozpatrzonych wniosków, projekt gminy
Witkowo znalazł się na piątej pozycji,
gminy Niechanowo - na siódmej, a gminy
Kiszkowo - na 34.
- Strażacy ochotnicy działają społecznie
i pracują zawodowo, nierzadko poza
miejscem zamieszkania, a nawet poza
rodzimą gminą, co utrudnia
funkcjonowanie straży pożarnej na
terenie powiatu gnieźnieńskiego i ma
przełożenie na gotowość bojową
jednostek i funkcjonowanie całego
systemu ratowniczego w powiecie zauważył komendant W. Mazur. - To
ochotnicze jednostki są najczęściej
pierwsze na miejscu zdarzenia. W związku
z tym, dbając o to, żeby nie zabrakło
druhów, którzy będą mieli odpowiednie
przeszkolenie, szczególnie w zakresie
prowadzenia samochodów uprzywilejowanych, wystąpiliśmy z inicjatywą do
gmin o poczynienie starań o dofinansowanie szkoleń ze środków unijnych - powiedział komendant, nie kryjąc zadowolenia,
że trzy gminy skorzystały z tej propozycji. Jest to ewenement w historii
gnieźnieńskiego pożarnictwa, ponieważ
po raz pierwszy straż pożarna sięgnęła po
ś ro d k i z U n i i E u ro p e j s k i e j i to
z pozytywnym rezultatem - zaznaczył
W. Mazur. Podkreślił z dumą, że wiele
gmin z Wielkopolski starało się o te środki,
ale nie wszystkim się udało. - Powiat
gnieźnieński jest pod tym względem liderem - pochwalił się komendant.
Wojciech Mazur zwrócił uwagę, że sukces
w postaci wygranych grantów jest tym
bardziej ważny, że podniesie gotowość
bojową jednostek. Przybędzie bowiem
druhów z nowymi umiejętnościami.
Szczególnie w godzinach dopołudniowych,
gdy wielu strażaków pracuje poza
miejscem zamieszkania i wtedy jest
trudność ze skompletowaniem zespołu
wyjazdowego - przyznał komendant.
W. Mazur dodał, że ma już następne
pomysły, dlatego jeśli zajdzie taka
możliwość, będą składane kolejne wnioski
o dofinansowanie projektów mających na
celu wzmocnienie systemu ratowniczego.
Z pozyskanych już pieniędzy ośmiu
strażaków z każdej gminy będzie
przeszkolonych na prawo jazdy kategorii
E, a dodatkowo Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Gnieżnie
wyszkoli tych druhów w zakresie konserwatora sprzętu specjalistycznego.
Krzysztof Szkudlarek, burmistrz
Witkowa zaznaczył, że samorząd jest
otwarty na inicjatywy, dlatego złożył
wniosek. Tym bardziej, że gmina jest duża,
a więc i zagrożenia większe. - Jednym
z zadań gminy, zapisanym w Strategii
rozwoju gminy jest zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom i ludziom
przybywającym, bo jesteśmy gminą
rekreacyjną - podkreślił burmistrz. - Straż
pożarna jest jednym z ogniw, które
powodują, że ludzie mogą czuć się bezpieczniej - przyznał K. Szkudlarek. Burmistrz poinformował, że w gminie
funkcjonuje kilka jednostek ochotniczych,
zaś samorząd kładzie duży nacisk na dobre
ich wyposażenie w sprzęt, ale stara się też
dbać o „potencjał ludzki”. - Tylko
w jednostce OSP w Witkowie są trzy wozy
bojowe, dlatego musimy mieć więcej
kierowców, którzy będą gotowi do
wyjazdu do walki z żywiołem, czy innych
zdarzeń - podkreślił burmistrz. - Dzięki
tym pieniądzom z zewnątrz będziemy
mogli wyszkolić dodatkowo sześciu
strażaków z OSP w Witkowie i dwóch
z OSP w Skorzęcinie - powiedział
K. Szkudlarek. Są to miejscowości znacząco oddalone od państwowej straży
pożarnej, dlatego do wszelkich zdarzeń
jako pierwsi przyjeżdżają ochotnicze
jednostki straży pożarnej.
Tadeusz Bąkowski, wójt gminy Kiszkowo
nie krył zadowolenia z uzyskania dofinansowania na szkolenie strażaków,
ponieważ - jak powiedział - nie jest łatwo
pozyskać środki unijne. - Mieszkańcy
muszą mieć poczucie bezpieczeństwa powiedział wójt, który jest zwolennikiem
inwestowa nia w bezpieczeństwo
mieszkańców, m.in. poprzez dotowanie
jednostek ochotniczych straży pożarnej,
czy policji. Wójt nie ukrywa, że wiele osób
jest temu przeciwnych, ale szybko
zmieniają zdanie, gdy dochodzi do
jakiegoś nieszczęścia i potrzebna jest pomoc odpowiednich służb. - Zadaniem sam o r z ą d u j e s t u t r z y m a n i e O S P,
wyposażenie w sprzęt i wyszkolenie tylu
kierowców, aby zapewnić mobilność
jednostek, zwłaszcza w ciągu dnia, gdy
w i e l u d r u h ó w p ra c u j e i t r u d n o
zmontować zespół do wyjazdu na akcję zaakcentował T. Bąkowski. Wójt
przypomniał, że gmina jest położona w dużej odległości od Gniezna (35 km), a zatem
pomoc powinna być organizowana na
miejscu.
E u ge n i u sz Z a m i a r, wó j t g m i ny
Niechanowo podobnie, jak poprzednicy
zwrócił uwagę na wzrost z roku na rok
liczby zdarzeń, do których wyjeżdżają
strażacy. - A dobry, skuteczny strażak, to
bezpieczny strażak. Bezpieczny nie tylko
dla siebie, ale przede wszystkim dla tych,
którym należy nieść pomoc - uważa wójt. Dlatego inwestowanie w „kapitał ludzki"
było, jest i będzie zawsze bardzo opłacalne
- podkreślił wójt zadowolony, że gmina
może wydać aż 50.000 zł na szkolenie
druhów, a więc mniej więcej tyle, ile
samorząd wydaje na funkcjonowanie
straży pożarnej.
Samorządowcy podkreślili, że dla poprawy bezpieczeństwa z budżetów gminnych
dotują także zakup radiowozów dla policji,
karetek pogotowia, a także sprzętu, typu
fo toradary, czy narko- i alkotesty.
W gminie Kiszkowo prawdopodobnie już
od marca zacznie działać podstacja
pogotowia ratunkowego z własną karetką
(w Witkowie już jest). Uruchomione
będzie miasteczko ruchu drogowego dla
uczniów szkół podsta wow ych
i gimnazjum, a dla przedszkolaków
autochodzik, aby nauczyły się poruszać po
drogach.
(na)
„Zostań Mistrzem Ortografii”
„Zostań Mistrzem Ortografii” to hasło tradycyjnie towarzyszące zmaganiom
ortograficznym uczniów kl. II i III szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
04 lutego 2009r. odbył się w Szkole
Podstawowej nr 3 w Witkowie IV Gminny
Konkurs Ortograficzny, w którym wzięli
udział szkolni Mistrzowie Ortografii
w y ł o n i e n i w d ro d ze k l a s o w yc h ,
a następnie szkolnych eliminacji. Celem
konkursu jest propagowanie wśród
u c z n iów k la s m ło d szyc h ku lt u r y
językowej, podniesienie poziomu
czujności ortograficznej, utrwalenie
nawyku poprawnego pisania,
doskonalenie umiejętności stosowania
zasad ortograficznych, kształcenie
pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
Uczniowie musieli rozwiązać test, dzięki
któremu można było sprawdzić ich
znajomość z zakresu podstawowych zasad
ortograficznych. Komisja składająca się
z przedstawicieli każdej placówki wyłoniła
najlepsze prace, a tym samym: Mistrza
Ortografii klas III - Olgę Grześkowiak - SP
nr 2 w Witkowie, II miejsce zajęła Wiktoria
Korytek - SP nr 3, III miejsce Julia
Słowińska ZSP w Mielżynie, Mistrza
ortografii klas II - Natalia Grzelak - SP nr 2
w Witkowie, II miejsce zajął Mateusz
Czapliński - SP nr 3, III miejsce Michał
Grześkowiak - SP nr 3. Laureaci konkursu
otrzymali nagrody książkowe
ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie. Wszystkim uczestnikom
konkursu zostały wręczone pamiątkowe
dyplomy, drobne upominki i słodycze
zakupione przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 3 w Witkowie. Jesteśmy
przekonani, że takie konkursy mobilizują
uczniów do większego zainteresowania
się ortografią i przyczyniają się do
świadomego polepszania jej poziomu
wśród dzieci. Dlatego planujemy
kontynuować nasze działania.
(A.W.)
Narada sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
W dniu 3 marca 2009 r. w sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta odbyła się narada sołtysów
Planowana jest termomodernizacja
kompleksu boisk w ramach projektu
i przewodniczących zarządów osiedli. W czasie spotkania zebrani zapoznali się
budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3
„Moje Boisko- ORLIK 2012”, w tym celu
z informacją Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
oraz obiektu Przedszkola przy ul. Jasnej
złożono odpowiedni wniosek
Rolnictwa w Gnieźnie na temat bieżącego funkcjonowania Agencji.
w Witkowie. Zaplanowano również
o dofinansowanie budowy tej inwestycji.
pobudowanie zapasowego parkingu
Planowana jest też modernizacja świetlicy
w Skorzęcinie, modernizację nabytych
wiejskiej w Mielżynie. W ramach ochrony
domków letniskowych z przeznaczeniem
środowiska planuje się w przyszłości
na wydzierżawienie, modernizację
wykonać kanalizację sanitarną wsi:
budynku powojskowego w Ruchocinku
M a l e n i n , G o r zy kowo, O d row ą ż
z przystosowaniem go na lokale socjalne.
i Mąkownica.
Ponadto zakupione zostaną nowe wiaty
Zebrani na naradzie sołtysi zgłosili kilka
przystankowe. Kolejną inwestycją
wniosków do realizacji przez Urząd Gminy
planowaną w 2009 r. jest remont budynku
i Miasta. Wnioski dotyczyły potrzeby
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
równania dróg dojazdowych i naprawy
w Witkowie. Ponadto w budżecie
dróg asfaltowych po okresie zimowym.
za p l a n owa n o ś ro d k i n a b u d owę
(B.R.M.)
Szkolenie dla rolników - „Szkody łowieckie w rolnictwie”
W dniu 4 marca 2009 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie wspólnie z Biurem
Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gnieźnie zorganizowano szkolenie na
temat „Szkód łowieckich w rolnictwie”.
Pani Beata Tamioła zaprezentowała
6 świetlic wiejskich w Małachowie Złych
nowe zasady wypełniania wniosku
Miejsc, Ruchocinku, Ruchocinie,
o przyznanie płatności obszarowych na
Chłądowie, Jaworowie oraz w Wiekowie.
2009 r. w związku z wprowadzonymi
W 2009 r. planuje się wspólnie
zmianami w wypełnianiu wniosku
z Wojewódzkim Zarządem Dróg w
w stosunku do roku ubiegłego.
Pan Krzysztof Ta mioła omówił
Poznaniu pobudować bezpieczne
przejście dla pieszych na skrzyżowaniu
d z i a ł a l n o ś ć O ś r o d k a D o ra d z t w a
przy ul. Park Kościuszki, w tym celu
Rolniczego w Witkowie za 2008 r. Ponadto
zamontowana zostanie sygnalizacja
poinformował o możliwości otrzymania
świetlna. Gmina stara się pozyskać środki
dopłat do kwalifikowanego materiału
pomocowe na budowę kanalizacji
siewnego oraz o organizowanych kursach
sanitarnej na wsiach , na remont świetlic
i szkoleniach, które będą odbywały się
wiejskich oraz na budowę obiektu
w najbliższym czasie.
sportowego - sali gimnastycznej.
Szkolenie przeprowadził p. Krzysztof
w sprawie sposobu postępowania przy
Kwiatoń - członek Zarządu Wielkopolskiej
sza co wa n i u sz kó d o ra z w y p ł at
Izby Rolniczej w Poznaniu.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani
zostali z ustawą Prawo Łowieckie w zakresie szkód łowieckich
i rozporządzeniem Ministra Środowiska
Burmistrz poinformował
Realizowana jest również inwestycja
o planowanych inwestycjach, które będą
w cyklu dwuletnim - budowa kanalizacji
realizowane w 2009 r. Zaplanowano
sanitarnej południowej części miasta. Na
między innymi środki na wykonanie
tę budowę gmina korzysta ze środków
chodników w mieście, budowę dróg
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
asfaltowych na terenach wiejskich i ulic w
Środowiska. Planuje się również
mieście, opracowany został Plan Odnowy
pobudowanie wodociągu do
Wsi w celu stworzenia możliwości złożenia
miejscowości Piłka, przebudowę parkingu
wniosku o dofinansowanie remontu
przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.
odszkodowań za szkody w uprawach
i płodach rolnych.
S z ko l e n i e c i e s z y ł o s i ę d u ż y m
zainteresowaniem ze strony rolników.
(B.R.M.)
Z życia Szkoły Podstawowej w Gorzykowie
Nasi uczniowie również wzięli udział
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
WOŚP zorganizowana została w klubie
garnizonowym w Witkowie. Zespół TIKTAK zatańczył ZORBĘ. Występ bardzo się
podobał. Wraz z dziewczętami z zespołu
były panie Ewa Bartczak i Małgorzata
Frąckowiak. Szczególne podziękowania
składamy rodzicom, którzy dowieźli
uczennice na występ.
Dnia 16 stycznia 2009 r. odbyła się
w naszej szkole zabawa choinkowa.
Radości było co niemiara. Najważniejszą
postacią był oczywiście Mikołaj, na którego
wszyscy czekali. Przyniósł pełen worek
paczek dla wszystkich dzieci, nawet dla
tych, którzy jeszcze nie chodzą do szkoły.
Była loteria fantowa i słodkie niespodzianki
w kuchni wraz z herbatką dla spragnionych.
A na sali gimnastycznej tańce i konkursy:
tańce z krzesłami, jedzenie jabłek na czas,
tańce z kapeluszem i miotłą, na gazecie,
z balonem i wiele innych konkurencji, aby
umilić czas najmłodszym i tym starszym
uczniom, kto tylko miał ochotę na zabawę.
Nad wszystkim czuwali nauczyciele
z panem dyrektorem na czele oraz rodzice.
Żal było wracać do domu.
Zakład Przetwórstwa Mleka
w Damasławku ogłosił konkurs na pracę
plastyczną „Doskonałe mleko”, w którym
wzięliśmy udział. Najciekawsze prace
dostarczyliśmy i niecierpliwie czekamy na
wyniki wraz z panią Ewą Bartczak
IV Gminny Konkurs Ortograficzny -
„Zostań Mistrzem Ortografii”- odbył się 4
lutego 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 3
w Witkowie. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas II i III. Wraz z panią Beatą
Prusinowską z naszej szkoły pojechali
Mateusz Łuczak i Jakub Jastrzębski.
Zabawy literami - pod tym hasłem co
roku odbywa się konkurs dla klas
młodszych, którego organizatorem jest
pani Beata Prusinowska. W tym roku odbył
się 12 lutego 2009 r.
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.
Najlepsze prace dostarczyła do gminy Pani
Ewa Bartczak -13 lutego 2009 r.
Dnia 6 lutego 2009 r. oglądaliśmy film
profilaktyczny, pt. „Przemoc i agresja - jak
się im przeciwstawić.” To uczniowie starsi,
a młodsi zobaczyli film o zdrowiu.
Kartkach było ich mnóstwo, wręczane były
na zabawie. A do tego konkursy, „Taniec
z gwiazdami”, „Randka w ciemno” i wiele
innych atrakcji oraz słodka niespodzianka.
Pracował wytrwale Samorząd Uczniowski
z panią Ewą Popek na czele, a pomagali im
dzielnie inni nauczyciele.
Mogliśmy również zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie klasowe.
„Miej życzliwość w swej naturze, bo
życzliwi żyją dłużej”. To hasło „kampanii
walentynkowej”, która trwała od 3 lutego,
Basen-Września-17 lutego 2009 r. Kto
nie był, niech żałuje! Było wesoło,
zabawnie i mokro. Nie chciało nam się
wracać do domu, tym bardziej, że na
dworze padał śnieg. W przyszłym roku też
a zakończyła się zabawą walentynkową 12
lutego 2009 r. Kto tylko chciał i miał komu
dać kartkę walentynkową, mógł to zrobić
wrzucając ją do skrzynki na walentynki.
pojedziemy. Wraz z nami pojechały: Beata
Prusinowska, Ewa Bartczak, Renata
Bagrowiska oraz Piotr Kaczmarek.
„I ty także możesz udzielić pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach” - to hasło
zajęć z pierwszej pomocy
zorganizowanych dla dzieci starszych
i młodszych z naszej szkoły - teoretycznych
(2 i 9 lutego 2009 r.) i praktycznych (12
lutego 2009 r.) - prezentowanych przez
panie Ewę Popek i Ewę Bartczak. Uczniowie
dowiedzieli się czym jest omdlenie,
złamanie, krwotok z nosa czy zadławienie
oraz - co jest szczególnie ważne - jak
udzielić pierwszej pomocy. Samodzielnie
mogli ćwiczyć sztuczne oddychanie na
manekinie oraz ułożenie rannego w pozycji
bezpiecznej w oczekiwaniu na ratunek.
Przydał się też kurs bandażowania. Po tych
zajęciach jesteśmy pewni, że nic nam
w naszej szkole nie grozi, a w przypadku
niebezpieczeństwa wiemy kogo wezwać na
ratunek.
Gminny konkurs plastyczny „Klęska,
powódź czy huragan - straż pożarna ci
pomaga”. To już IX edycja tego konkursu
plastycznego, zorganizowanego przez
Ewa Bartczak
SP Nr 3 - W minionym czasie …
Spotkania przy siatce
Pierwsze tygodnie nowego roku to okres ostatnich prac klasowych, kartkówek
W ostatnim dniu lutego, w witkowskiej hali sportowej spotkali się miłośnicy piłki
i podsumowania pracy za I półrocze. Również w tym samym czasie uczniowie klas
siatkowej z powiatu gnieźnieńskiego. Zakończenie całego cyklu rozgrywek będzie miało
szóstych pisali próbny sprawdzian.
miejsce w Ostrowie, w gminie Powidz w czerwcu.
Dwoje uczniów z klasy VI b: Z. Rachut i J.
Szreder, wzięło udział w rejonowym
etapie konkursu humanistycznego
i matematycznego, których
organizatorem było Kuratorium Oświaty
w Poznaniu. Autorki pracy plastycznej:
A. Górewicz, K. Pniewska, K. Ligaj,
A. Hekert, E. Spławska, jedynej
wyróżnionej, obok pierwszego miejsca,
uczestniczyły w podsumowaniu projektu
edukacyjnego „Pamięć niech trwa” 90.
Rocznica Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w II LO Gnieźnie, gdzie
odebrały dyplomy i upominki. Samorząd
Uczniowski zorganizował dla
za p ra c o wa nyc h u c z n i ó w za b a w y
karnawałowe. Najmłodsi pięknie się na tę
okazję poprzebierali, czasami trudno było
rozpoznać, kto jest kto i bawili się
doskonale. Szóstoklasiści i czwartoklasiści
mieli możność sprawdzenia się jako
a k t o r z y. J e d n i p r z y g o t o w y w a l i
inscenizację fragmentu „Balladyny”,
drudzy - „Kopciuszka”. Jeszcze przed
feriami zimowymi dla pierwszaków
ważnym wydarzeniem było pasowanie na
czytelnika. Aktyw biblioteczny pod opieką
nauczyciela bibliotekarza przygotował dla
n ich sp o tkan ie i różn e atrakcj e
wprowadzające w świat książek. Maluchy
wykazały się dużą znajomością bajek. Na
kolejnym spotkaniu, już w bibliotece,
poznali zasady jej funkcjonowania
i wypożyczyli pierwszą książkę. W związku
z Dniem Bezpiecznego Internetu, który
przypada 10 lutego, zarówno uczniowie,
jak i ich rodzice zostali zapoznani
z informacjami, jak należy zachowywać
się, aby być bezpiecznym w Internecie, na
co należy zwrócić szczególną uwagę. Ferie
zimowe to czas zasłużonego odpoczynku
po wytężonej pracy, ale i możliwość
uczestniczenia w różnego rodzaju
zajęciach zaproponowanych przez
nauczycieli w szkołach i Urząd Gminy
i Miasta. Nasi uczniowie skorzystali z wielu
zajęć sportowych, wyjazdów na basen
oraz bardzo liczna grupa pod opieką
swoich nauczycieli udała się do Palmiarni
w Poznaniu. Serdecznie dziękujemy UGiM
i OKSiR w Witkowie za przygotowanie
i umożliwienie wyjazdu. Wypoczęci
przystąpiliśmy do pracy w II półroczu
bieżącego roku szkolnego.
(B.R., J.A.)
Września”, „Kolumbowie Witkowo”,
„Błękitni Niechanowo”, „Mirek Gniezno
oraz Chrobry Gniezno. Harmonogram
spotkań przewiduje rozegranie meczów w
miejscowości,
pochodzi,
z której dany zespół
systemem każdy z każdym.
Zespoły grają o puchary i dyplomy,
a dodatkowo podczas każdego spotkania
wybierany jest najsympatyczniejszy
zawodnik i zawodniczka turnieju.
W Witkowie ten zaszczytny tytuł
Do tej pory wszystkie zespoły
otrzymali: Dorota Lange z UKS Powidz
prezentowały swoje umiejętności
i Wojciech Szypuła z drużyny Kolumbowie
w Strzałkowie, Gnieźnie i
Witkowo. Pucharowe miejsca zdobyli:
Powidzu.
W m a rc u rozg r y w k i o d b ę d ą s i ę
S t r za ł ko w o, Po w i d z i Wr ze ś n i a .
w Niechanowie, w kwietniu ponownie
Rozpoczęcia turnieju dokonał Krzysztof
w Gnieźnie, natomiast w maju we
Szkudlarek, burmistrz gminy i miasta,
Wrześni. Koordynatorem i pomysłodawcą
który również ufundował wszystkie
spotkań sportowych jest Grzegorz
puchary. Ponadto imprezę wspomogli
Piotrowski z Witkowa.
witkowscy przedsiębiorcy: Anbud,
W turnieju rozegranym w witkowskiej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Hali Sportowej wzięło udział siedem
Chłopska”, Spółdzielnia Mleczarska oraz
mieszanych zespołów: „Gmina
Sklep Polski - Pana Wojtyry. Dziękujemy!
Strzałkowo”, UKS Powidz, „Kreciki
(na)
Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Witkowie
Zainteresowania dzieci uczęszczających do przedszkola nie ograniczają się tylko do
najbliższego otoczenia.
Zajęcia z udziałem rodziców w Przedszkolu Miejskim „Bajka”
Jedną z form współpracy z rodzicami są zajęcia otwarte. W dniu 6.02.2009r. nauczycielka
M. Kalinowska zaprosiła rodziców do udziału w zajęciach z wykorzystaniem metody
W. Sherborne.
W ramach współpracy z Biblioteką
Publiczną dzieci z grupy II i V wraz
z wychowawcami M. Kalinowską
i I. Laciuga wybrały się na wycieczkę do
biblioteki, aby zgłębić swoją wiedzę na
temat kosmosu. Pani Beata Szkudlarek
przedstawiła dzieciom wiele pozycji
książkowych oraz ciekawostek o kosmosie
np. Jakie planety należą do układu
słonecznego, jak one się poruszają.
Na zakończenie spotkania dzieci
oglądały bajkę pt. „Zaćmienie słońca”
oraz otrzymały upominki „Kosmiczne
czapki”.
M. Kalinowska, I. Laciuga
Podczas zajęcia dzieci ćwiczyły z rodzicami
pod kierunkiem nauczyciela. Tego typu
zajęcia uczą rodziców zabawy ze swoimi
pociechami. Sprzyjają zacieśnieniu więzi
emocjonalnej pomiędzy uczestnikami
zabawy. Wszyscy uczą się partnerstwa,
współdziałania oraz odczuwają radość
i satysfakcję ze wspólnej zabawy.
M. Kalinowska
Zimowy Bal w Przedszkolu Miejskim Bajka
W dniu 11.02.2009r. w Przedszkolu Miejskim „Bajka” odbył się „ZIMOWY BAL”.
Prośba
Zarząd Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" Centrum
Gniezno Oddział Witkowo zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi
wielkiego serca o wsparcie 1% podatku dochodowego stowarzyszenia „Promyk”.
Aby wspomóc naszą działalność należy wypełniając formularz zeznania
podatkowego PIT, wpisać w odpowiednie rubryki poniższe dane:
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” Gniezno Oddział Witkowo
Proszę przekazać 1% na sprzęt Rehabilitacyjny i cele statutowe
Nr. Konta WBA. S.A.Gniezno
02-1090-1375-0000-0000-3706-5271
KRS 0000055368 Witkowo
Nauczycielki M. Kalinowska i I. Laciuga
powitały wszystkich uczestników balu
M. Kalinowską i I. Laciuga: zagadki słowne,
skojarzenia, historyjki obrazkowe, puzzle.
i zaprosiły do wspólnej zabawy. Dzieci
W przerwie między konkursami
z poszczególnych grup wiekowych
nauczycielki zachęcały dzieci do wspólnej
zaśpiewały jedną z wybranych przez siebie
zabawy przy muzyce.
piosenek o tematyce zimowej.
Następnie brały udział w konkursach
przygotowanych przez nauczycielki
Dzieci z niecierpliwością czekają na
kolejny bal.
M. Kalinowska, I. Laciuga
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo poleca
Matylda
Kacprzyk Agnieszka
Matylda ma dwadzieścia kilka lat,
zgrabne nogi, przerośnięte ego,
szczura o imieniu Duchamp
i zwariowaną rodzinkę. Podniecają
ją mężczyźni władzy i artystowskie
klimaty. We własnym mniemaniu
jest jednak nowoczesną,
wyzwoloną feministką. Marzy
o t y m , b y zo s t a ć a r t y s t k ą
adorowaną przez tłumy. Najlepiej mężczyzn, oczywiście.
Niestety życie funduje jej zupełnie inny scenariusz:
tajemniczy e-mail od nieznajomego, wygrana wycieczka na
Teneryfę i perypetie przyjaciółki „od serca” wywracają jej
życie do góry nogami. Agnieszka Kacprzyk (ur. 1980).
Ukończyła studia filologiczne w Poznaniu. Pracowała
w teatrze, wydawnictwie, studiu graficznym, galerii fotografii
i agencji PR. Obecnie mieszka w mansardzie nad jeziorem
Długim.
Dziewiętnaście minut
Picoult Jodi
Być sobą i narazić się na wykluczenie
ze społeczności? Czy udawać, że jest
się kimś innym? Poruszająca
opowieść o tym, jak trudno poznać
kogoś do końca i jak bolesna bywa
utrata niewinności.
Siedemnastoletni Peter Houghton,
od lat poniżany psychicznie i fizycznie
przez szkolnych kolegów, zostaje
doprowadzony do ostateczności. Feralnego ranka wyrusza do
szkoły z plecakiem wypchanym bronią. Dziewiętnaście minut
- tyle wystarczy, żeby dopełnić zemsty i na zawsze zmienić
życie mieszkańców Sterling.Alexandra Cormier, sędzia
przypisana do sprawy Petera, a prywatnie matka Josie, jego
najlepszej przyjaciółki i świadka dramatycznych zdarzeń,
znajduje się w dość trudnej sytuacji - czy biorąc udział w tej
najpoważniejszej sprawie w swojej karierze, zburzy i tak
kruche relacje z córką? Tymczasem Josie zeznaje, że nie
pamięta, co się tak naprawdę stało, a rodzice Petera
bezustannie badają przeszłość, by dociec, czy w jakikolwiek
sposób natchnęli syna do zbrodni.
Pierwsza osoba liczby mnogiej
Topornicka Agnieszka
Jakim cudem ja w tym wszystkim
wylądowałam? Jeszcze parę miesięcy
temu zamartwiałam się, dlaczego
Eryk mnie porzucił, i co mam robić ze
sobą w życiu. Zwyczajne,
niewyszukane problemy singielki.
Te r a z m i a ł a m w r a ż e n i e , ż e
wdepnęłam wprost do serialu, gdzie
nadgorliwy scenarzysta obdarował mnie, co prawda,
namiętnym narzeczonym z odzysku, ale w promocji dorzucił
jeszcze samo życie, jego byłą, piękną żonę eks, jego dziecko
nastoletnie, czyli pasierba poniekąd, oraz założył odgórnie, że
się z tym wszystkim śpiewająco, z uśmiechem na ustach,
w dojrzały sposób i z wdziękiem uporam. Żeby było jeszcze
ciekawiej, mój narzeczony to nie mógł być taki sobie zwykły,
odszukany po latach ukochany z podstawówki, na przykład
dobrze prosperujący deweloper-romantyk, porzucony przez
snobistyczną żonę-materialistkę, któremu wystarczyłoby, jak
każdemu normalnemu, serialowemu biznesmenowi,
spragnionemu domowego ogniska, że pięknie gotuję
i wyglądam, dbam o rośliny doniczkowe, oraz jestem czuła dla
pasierba. O, nie, mój Ksawery musiał być biznesmenemfilozofem, który sobie wymyślił, że aby spełnić ambicje moje
i jego, muszę zostać bestsellerową pisarką. Och, psiamać”.
No, właśnie. Miesiąc temu bohaterka „Całej zawartości
damskiej torebki” wskoczyła w nowy-stary związek - fakt, że
z wielkiej miłości, ale za to kompletnie bez głowy - i teraz
oboje z Ksawerym muszą mozolnie uczyć się od podstaw
znaczenia słowa „my”. W Krakowie trwa złota jesień, wydaje
się, że wszyscy przyjaciele dookoła są w ciąży,
w melancholijnej dzielnicy Salwator pojawia się pewna
tajemnicza Czarodziejka, Ksawery pisze na gwałt doktorat,
a Agnieszka wciąż uporczywie nie ma pracy z etatem i ZUSem. W dodatku wbrew wszelkiej logice grozi jej, że za chwilę
bezgranicznie zakocha się w facecie sporo młodszym od
siebie.
Eryk
Pratchett Terry
C z t e r n a ś c i e l a t , m i e s z ka n a
legendarnym i magicznym Świecie
Dysku, a także jest pierwszym
w historii hakerem demonologii. Na
szczęście nie udało mu się wywołać
żadnych demonów, wywołał za to
Rincewinda (najbardziej
niekompetentnego maga
w uniwersum) oraz Bagaż (najniebezpieczniejszy sprzęt
podróżny na świecie). Kiedy Eryk wypuszcza ich na niczym nie
chroniony świat, oczekuje, że Rincewind spełni trzy jego
życzenia. Wiecie przecież. Standardowa trójka. Żyć wiecznie,
panować nad światem, spotkać najpiękniejszą kobietę
w historii. Właściwie to proste...
Dryfowanie u zarania Czasu, zmiana przyszłości i spotkanie
z najbardziej kłopotliwym bogiem historii to zaledwie
początek. Stworzenie życia na Dysku to drobnostka.
Ponieważ Rincewind trafia w końcu do Piekła. Dosłownie.
A ono nigdy już nie będzie takie jak dawniej.
Pod osłoną nocy
Waters Sarah
Waters Sarah (ur. 1966) - jedna
z najważniejszych młodych pisarek
brytyjskich, znawczyni powieści
wiktoriańskiej. W 2002 r. za
„Złodziejkę” otrzymała nagrodę
Stowarzyszenia Autorów Powieści
Kryminalnych. Pisarkę
uhonorowano również nagrodą
British Book w kategorii Autor 2003
r. Trzy kobiety, jeden mężczyzna. Pożądanie i zakazana miłość.
Londyn, lata czterdzieste XX wieku. Kay, Helen, Duncan i Viv
próbują ułożyć sobie życie w odmienionej przez wojnę
rzeczywistości. Losy tej czwórki, ich przyjaciół i kochanków
łączą się i przeplatają, tworząc zagmatwaną sieć powiązań
i emocjonalnych zależności... Sarah Waters proponuje
czytelnikom świetnie napisaną historię, pełną zaskakujących
zwrotów akcji. Bohaterowie „Pod osłoną nocy” pragną uczuć
i zarazem bronią się przed miłością, a właściwie jej
kontrowersyjnymi odmianami... Powieść „Pod osłoną nocy”
nominowano do prestiżowych międzynarodowych nagród
Orange Prize i Man Booker Prize 2006.
Wywiad rzeka
Władysław Bartoszewski
Cudem uratowany z Oświęcimia,
uczestnik Powstania Warszawskiego,
Polak ratujący Żydów, więzień PRL-u,
szef dyplomacji w III RP, znakomity
uczony... Profesor Bartoszewski
opowiada o całym swym długim
i niezwykłym życiu, a obdarzony jest
fotograficzną pamięcią. Jego historia
osobista pełna zaskakujących wydarzeń, osób sławnych
i b o h a t e r ó w, z n a n y m n i e l i c z n y m , s t a p i a s i ę
z ponadczasowymi refleksjami na temat naszej racji stanu,
katolicyzmu, tolerancji, skomplikowanych wyborów
moralnych, politycznych, ludzkich ...
- wywiad-rzeka, przeprowadzony z Profesorem przez Michała
Komara,
- swoiste podsumowanie niezwykłego życia, anegdoty,
refleksje, zaskakujące wyznania,
- fragmenty rozmów w audycjach rozmów na pytanie
I programu Polskiego Radia, publikacje fragmentów książki
na łamach dodatku „Polityki” - „Poradnik Historyczny” i na
łamach dziennika „Rzeczpospolita”, spotkania autorskie.
Mimo wszystko:
Wywiadu rzeki księga druga
Bartoszewski Wł. & Komar Michał
Dopełnienie bestsellerowego
wywiadu rzeki z prof. ładysławem
B a r t o s z e w s k i m ( u r. 1 9 2 2 ) .
Odpowiadając na rozbudowane
pytania Michała Komara, Profesor
opowiada szerzej o kwestiach,
którymi interesował się przez całe
życie, m.in. o skomplikowanych
stosunkach polsko-niemieckich i polsko-żydowskich.
Komentuje doświadczenia osobiste, snuje refleksje na
najważniejsze tematy, o odwadze, osądzaniu innych,
przyjaźni, uczciwości czy ludzkiej przyzwoitości. Książka
dokumentuje też dorobek Profesora jako dziennikarza,
polityka i pedagoga. Na dodanej płycie CD znajdują się
najbardziej niezwykłe, prywatne wyznania Władysława
Bartoszewskiego.
Lady Susan; Watsonowie; Sanditon
Austen Jane
To m z a w i e ra d r o b n e ,
niedokończone utwory lubianej
autorki angielskiej. „Lady Susan” to
fragment wczesnej powieści
epistolarnej, poprzedniczki
„Opactwa Northanger”, natomiast
książkę „Watsonowie”, czasem
uważaną za szkic do „Emmy”,
autorka rozpoczęła w 1804 roku, by nigdy jej nie ukończyć.
Pracę nad powieścią „Sanditon”, zakrojoną równie szeroko
jak „Emma”, przerwała śmierć autorki. Jednakże nawet
w tych niepełnych dziełkach znajdujemy wszystkie cechy
czarującego pisarstwa Jane Austen: powściągliwy dowcip,
poczucie harmonii oraz wiarygodne postacie przedstawione
na tle pogodnej egzystencji angielskiego ziemianina
Siedem szkiców
Woolf Virginia
Siedem szkiców, okrzykniętych
przez Doris Lessing „palcówkami
dla przyszłej biegłości”, to
pierwsza publikacja jednego
z wczesnych notatników Virginii
Woolf. Od chłodnej formalności
londyńskich rezydencji po nudny
chaos akademickiego mieszkania
i domu ekscentrycznych panien
w Hampstead, Virginia Woolf maluje serię portretów
codziennego życia, uchwyciwszy postaci i otoczenie ze
znakomitymi szczegółami. Wychodząc z własnych
doświadczeń autorki, niniejsze szkice dają cenny wgląd w jej
myśli na temat społeczeństwa, w którym się poruszała jednocześnie zdradzając namiętności i przesądy targanego
konfliktami geniusza. Zwiastując późniejsze arcydzieła, ten
wczesny notatnik jest kwintesencją Woolf. Niedawno
wydobyty na światło dzienne ze zbioru prywatnych
papierów, zawiera siedem niezwykłych szkiców,
opracowanych i zredagowanych przez Davida Bradshawa.
Opracowała Beata Szkudlarek
Katalog Firm
Spotkanie dla przedsiębiorców
18 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie dla
przedsiębiorców z tereny Gminy Witkowo.
Usługi elektryczne - "INSTALTOM" Tomasz Babisz
Adres ul. Dworcowa 19a/4, 62-230 Witkowo
Telefon: 604-291-115
E-mail: [email protected]
Celem spotkania było zapoznanie
uczestników z procedurami oraz
możliwościami wykorzystania środków
unijnych dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w ramach programów:
Regionalny Program Operacyjny dla
Wielkopolski na lata 2007 - 2013 oraz
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013.
poprowadziła
z kredytów bankowych oraz informacja na
przedstawicielka Agencji Rozwoju
temat działalności Regionalnego Punktu
Spotkanie
Regionalnego, konsultantka
Konsultacyjnego. Podczas dyskusji
Regionalnego Punktu Konsultacyjnego
z przedsiębiorcami Pani Monika Kasznia
Pani Monika Kasznia. W trakcie spotkania
udzielała indywidualnych wyjaśnień
przedstawione zostały możliwości i źródła
uczestnikom spotkania.
finansowania projektów dzięki wsparciu
- instalacje elektryczne
- naprawy sprzętu elektrycznego
- remonty maszyn i urządzeń elektrycznych
- przebudowa i naprawy instalacji
- remonty i naprawy silników (pompy, sprężarki, dojarki itp.)
- instalacje oświetlenia
- wymiana starych instalacji
(K.Dz.)
OGŁOSZENIE
Firma istnieje od 3 lat , jednak 15-to letnie doświadczenie pracowników w branży
elektrycznej zadowoli każdego kto skorzysta z usług firmy „INSTALTOM ”.
Z prac Rady Miejskiej w Witkowie
W dniu 6 lutego odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej. Komisja dokonała
w Szkole Podstawowej Nr 3 kontroli
w zakresie dożywiania uczniów, kontroli
20 lutego br. Ponadto Komisja Rolnictwa
wysłuchała informacji przedstawiciela
Komisariatu Policji w Witkowie nt. stanu
bezpieczeństwa publicznego w 2008r.
rekreacyjnych i kulturalnych w czasie ferii
zimowych. Komisja Finansów zapoznała
się z informacją o wydanych przez
Burmistrza decyzjach o warunkach
zabudowy.
W dniu 20 lutego odbyła się XXI sesja
Rady Miejskiej. Po ustaleniu porządku
obrad, Rada Miejska wysłuchała
informacji o działalności międzysesyjnej
Burmistrza Gminy i Miasta, tj. od 2
stycznia br. do 19 lutego br. oraz
wystąpienia p.Waldemara Serockiego Prezesa Gnieźnieńskiego Oddziału
Federacji Konsumentów.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
- uchwałę Nr XXI/185/09 w sprawie
rocznego planu potrzeb w zakresie
w ykony wania prac społecznie
użytecznych w 2009r.;
- uchwałę Nr XXI/186/09 zmieniającą
uchwałę Nr XIX/167/08 dot. zaciągnięcia
pożyczki na kanalizację;
- uchwałę Nr XXI/187/09
zatwierdzającą taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (cena wody 2,23zł/m3 brutto, cena zrzutu ścieków 4,39zł/m3 brutto);
- uchwałę Nr XXI/188/09 zmieniającą
budżet gminy i miasta na 2009r.;
- uchwałę Nr XXI/189/09 zmieniającą
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
działań podejmowanych przez Szkołę
w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom oraz kontroli magazynu
sprzętu sportowego.
oraz informacji przedstawiciela Ośrodka
Doradztwa Rolniczego nt. środków
strukturalnych dla rolników. Komisja
Szkolnictwa analizowała planowane
Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
- uchwałę Nr XXI/181/09 dot.
uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej;
- uchwałę Nr XXI/182/09
zatwierdzającą Plan Odnowy
Miejscowości Jaworowo;
- uchwałę Nr XXI/183/09 dotyczącą
uchwałę Nr XX/177/08 w sprawie
przystąpienia i zatwierdzenia projektu
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki p.n. „Im większe
doświadczenie strażaka, tym wyższe
poczucie bezpieczeństwa w otaczającym
społeczeństwie”.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego
W dniach 16, 17 i 18 lutego odbyły się
przedsesyjne posiedzenia Komisji.
Głównym ich celem było zaopiniowanie
tematów planowanych do rozpatrzenia na
sesji Rady Miejskiej, planowanej na dzień
środki finansowe na dofinansowanie
zadań działalności sportowej i kulturalnej
dla klubów sportow ych i kół
zainteresowań oraz zapoznała się
z realizacją programu zajęć sportowo-
XXI Sesja Rady Miejskiej w Witkowie
Komisja Szkolnictwa, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działki nr 408/1
w Witkowie;
- uchwałę Nr XXI/184/09 dotyczącą
przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu działki nr 182/1 w Wiekowie;
Ponadto na sesji Przewodniczący
poszczególnych Komisji Rady przedstawili
Radzie sprawozdania z działalności
Komisji w 2008r.
Kolejna sesja Rady Miejskiej
planowana jest na 27 marca 2009r.
(B.R.M.)
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Kandydaci ubiegający się o powyższe
stanowisko powinni spełniać następujące
wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
Na ww. stanowisko może kandydować osoba,
która:
1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do
czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych;
2) nie była prawomocnie skazana za
przestępstwo umyślne;
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
4) posiada stan zdrowia pozwalający na
zatrudnienie na określonym stanowisku;
5) ukończyła:
a) studia prawnicze lub administracyjne
i uzyskała tytuł magistra lub
b) podyplomowe studia administracyjne;
6) posiada łącznie, co najmniej pięcioletni staż
pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach
lub biurach jednostek samorządu
terytorialnego lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem
stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem
stanowisk pomocniczych i obsługi.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obowiązujących przepisów
prawa z zakresu spraw realizowanych przez
Urząd Stanu Cywilnego, w szczególności
ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego,
Kodeks postępowania administracyjnego,
K o d e k s c y w i l n y, K o d e k s r o d z i n n y
i o p i e k u ń c z y, P r a w o p r y w a t n e
międzynarodowe, o ochronie danych
osobow ych, o ochronie informacji
niejawnych,
2) znajomość przepisów prawa stanowiących
o zasadach funkcjonowania samorządu
terytorialnego,
3) dobra znajomość obsługi komputera,
Internetu, poczty elektronicznej;
4) umiejętność pracy w zespole oraz
kierowania zespołami ludzkimi,
5) umiejętność planowania i organizacji pracy,
6) samodzielność w pracy oraz własna
inicjatywa, umiejętność pracy w sytuacjach
trudnych i stresujących,
7) komunikatywność, wysoka kultura osobista,
8) o d p owied zialn o ś ć, d ys p ozycyj n o ś ć,
rzetelność;
9) pożądana znajomość języka obcego
w stopniu komunikatywnym (preferowany
niemiecki lub angielski).
3. Do głównych obowiązków na tym
stanowisku będzie należało:
1) kierowanie pracą Urzędu Stanu Cywilnego,
2) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego oraz prowadzenie spraw
i nadzorowanie prawidłowego wykonywania
zadań wynikających z przepisów ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, Ewidencja ludności
i dowodów osobistych, o zmianie imion
i nazwisk, o ochronie danych osobowych,
o ochronie informacji niejawnych, o opłacie
skarbowej,
3) organizacja uroczystości jubileuszowych,
4) wykonywanie zadań Pełnomocnika ds.
ochrony informacji niejawnych z zakresu
ustawy o ochronie danych niejawnych,
5) wykonywanie czynności służbowych
wynikających ze szczegółowego zakresu
czynności i poleceń przełożonych.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) ,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających:
a. wykształcenie ( kserokopia dyplomu
ukończenia studiów wyższych),
b. doświadczenie zawodowe (kserokopie
świadectw pracy),
c. inne kwalifikacje i umiejętności
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenia kandydata:
a. że posiada pełną zdolność do czynności
prawnych,
b. o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
c. o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie,
6) k we st i o n a r i u sz o s o b ow y - we d ł u g
załączonego wzoru,
7) z a ś w i a d c z e n i e o s t a n i e z d r o w i a
p ozwa l a j ą c y m n a zat r u d n i e n i e n a
kierowniczym stanowisku
8) klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).”
5. Określenie terminu i miejsca składania
dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne
w zamkniętych kopertach należy składać do
dnia 31 marca 2009r. osobiście w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1 (pokój nr 21 - sekretariat) lub
pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta
w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230
Witkowo (decyduje data faktycznego wpływu
do Urzędu) z dopiskiem „Dotyczy naboru na
stanowisko Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek
„DOZÓR” z Gniezna
Komunikat
SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że w Planie
działania w zakresie obrony cywilnej na 2009 rok na terenie Wojewódzkiego
Wielkopolskiego, ujęte zostały próby syren alarmowych, które odbywać się
będą w dn. 26.03 - 25.06 - 24.09 - 17.12 o godzinie 12.00.
Celem tych działań jest praktyczne sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania
o zagrożeniach oraz sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń alarmowych.
Uruchomienie syren włączonych do radiowego systemu włączania syren (jak nasze
syreny witkowskie), odbywać się będzie centralnie z Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, lub systemu radiowego m. Gniezna.
Wydział Zarządzania i Bezpieczeństwa Kryzysowego w Poznaniu przekaże informacje
o uruchomieniu syren w programie lokalnym TVP-3 Poznań.
Ustala się do stosowania jeden sygnał ćwiczebny:
dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę
(sygnał ten oznacza: „odwołanie alarmu”)
Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
informuje,
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta
przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie
w dniu 17.03.2009r.
WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI , POŁOŻONYCH
W WITKOWIE PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ
Ferie z OKSiR-em
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował w okresie tegorocznych
zimowych ferii zajęcia, podczas których 200 uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych twórczo, konstruktywnie i radośnie spędziło czas
wolny od nauki szkolnej.
Zajęcia gry na gitarze prowadzone przez Pana Michała Bocheńskiego
również inicjatorem dwóch wyjazdów
Pawluk, Dyrektorowi Gimnazjum Panu
autokarowych. Blisko 80 uczniów ze szkół
Marianowi Łukowskiemu oraz Paniom
podstawowych i gimnazjum uczestniczyło
Arlecie Bekas, Annie Borucie, Annie
w wycieczkach do Kopalni Soli w Kłodawie
J ę d r ze j c za k , M a r i i Ka ź m i e rc za k ,
oraz do Palmiarni w Poznaniu. Dyrektor
Małgorzacie Kubackiej i Barbarze Pokora
Podczas dopołudniowych zajęć, które
swoje talenty z zakresu plastyki, muzyki,
OKSiR Stanisław Rajkowski dziękuje Pani
za pomoc w organizacji i realizacji obu
odbywały się od poniedziałku do piątku
tańca nowoczesnego, teatru i literatury
Dyrektor SP Nr 2 Pani Jolancie Jakubas-
wycieczek .
każdego tygodnia ferii uczestnicy rozwijali
oraz gry na instrumentach. OKSiR był
Zawiślak, Pani Dyrektor SP Nr 3 Annie
Zajęcia tańca współczesnego
Pamiątkowe zdjęcie wykonane 600 metrów pod ziemią
Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie
(S.R.)
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
5 marca 2009r. o godz. 10.00 w świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie
odbył się na szczeblu miejsko-gminnym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Do eliminacji przystąpili przedstawiciele szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej z terenu miasta i gminy Witkowo
oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Witkowa.
Turniej otworzył Burmistrz Gminy
i Miasta Krzysztof Szkudlarek oraz prezes
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Witkowie - dh. Marian Łukowski.
Nad poprawnym przebiegiem turnieju
czuwała komisja w składzie: kpt. Bartosz
Klich - dowódca jednostki gaśniczej PSP w
zawierał 20 pytań. Do finału wchodziło po
3 najlepszych zawodników z każdej grupy.
W części ustnej zawodnicy odpowiadali na
pytania z wylosowanego zestawu.
Za najlepszego zawodnika w grupie I
uznano Michała Szkudlarka, II miejsce
wywalczył Dariusz Lewandowski, a III
miejsce Maksymilian Deskowski uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Witkowie. W grupie tej brali także udział
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Witkowie: Damian Sójka, Dominik
Kiełczewski, Mikołaj Wójcicki, uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Gorzykowie:
W III grupie - I miejsce zajął Tomasz
Kuliński, II miejsce - Paweł Dębczak
reprezentanci MDP w Witkowie, a III
miejsce Marcin Zawada - przedstawiciel
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Witkowie, któremu towarzyszyli Izabela
Czaplicka, Przemysław Andrzejewski
i Krystian Kalinowski. W grupie tej brała
też udział przedstawicielka MDP
w Witkowie Magdalena Walczak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe
ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta
w Witkowie i Radnego Powiatowego
Rafał Kasprzyk, Monika Kierzek, ze Szkoły
Podstawowej w Mielżynie: Wojtek Kupaj
oraz z MDP z Witkowa: Bartosz Bekas.
W II grupie - I miejsce zajął Marcin
Zamiar z Gimnazjum w Witkowie, II
miejsce Remigiusz Popek z MDP
w Witkowie, III miejsce Tomasz
Ciemniecki z MDP w Witkowie.W tej
grupie brali także udział uczniowie
z Gimnazjum w Witkowie: Przemysław
Kowalik, Julita Tyczka, Rafał Szczepaniak,
oraz z MDP w Witkowie: Karol Spławski,
Wojciech Knast, Paulina Kozłowska
i Adrian Zawistowski.
Telesfora Gościniaka. Nagrody wręczył
Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy
i Miasta w Witkowie, życząc zwycięzcom
d a l s z y c h s u kc e s ó w n a s zc ze b l u
powiatowym. Burmistrz stwierdził także,
że obecnie stawia się na młodzież, bo
w niej leży przyszłość straży pożarnej.
Podziękowania otrzymali również
opiekunowie uczestników, którzy między
innymi przygotowali uczniów do turnieju.
Kolejny etap tego konkursu na szczeblu
powiatu odbędzie się 14 marca 2009 r.
w Gnieźnie.
(J.B.)
Gnieźnie (autor pytań), kpt. Krzysztof
Kapczyński - z-ca dowódcy jednostki
gaśniczej PSP w Gnieźnie, Ryszard
Jaworski - naczelnik OSP w Witkowie oraz
przedstawiciel opiekunów Pani Dorota
Feręc. Turniej składał się z 2 części: testu
pisemnego i finału ustnego. Test pisemny
Mecz o drugie miejsce rozegrany został pomiędzy Osiedlem Nr 1 - AC-97, a Sołectwem Ćwierdzin

Podobne dokumenty

WWS 10-2013

WWS 10-2013 wyżyny i dzisiaj po 50 latach zapewne na myśl

Bardziej szczegółowo