VOLVO S80 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komentarze

Transkrypt

VOLVO S80 INSTRUKCJA OBSŁUGI
VOLVO S80
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DROGI UZYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĉKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadziejĊ, Īe samochód ten przez dáugie lata bĊdzie
dostarczaá wielu powodów do radoĞci. Zostaá on zaprojektowany
z myĞlą o bezpiecznej i komfortowej jeĨdzie. Samochody Volvo
są jednymi z najbezpieczniejszych na Ğwiecie. RównieĪ i ten
model speánia wszystkie aktualne wymagania w zakresie
bezpieczeĔstwa jazdy i ochrony Ğrodowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemnoĞci z korzystania
z tego samochodu zalecamy zapoznanie siĊ z zawartymi
w niniejszej instrukcji obsáugi informacjami i wskazówkami
dotyczącymi zasad jego eksploatacji oraz obsáugi
zamontowanych w nim urządzeĔ.
Spis treĞci
2
00 Wprowadzenie
01 BezpieczeĔstwo
02 Zamki i autoalarm
WaĪne informacje..........................................6
Zdrowie i Ğrodowisko naturalne .....................8
Ochrona pasaĪerów ....................................12
Tryb powypadkowy......................................25
BezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci ........26
Kluczyki i zdalne sterowanie ....................... 34
Zamki........................................................... 42
Autoalarm*................................................... 45
Spis treĞci
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia
sterujące.................................................. 50
Wyáącznik zapáonu....................................... 58
Siedzenia .................................................... 59
Kierownica................................................... 62
ĝwiatáa......................................................... 63
Wycieraczki i spryskiwacze ......................... 72
Szyby, lusterka wsteczne ............................ 74
Okno dachowe ............................................ 78
Uruchamianie silnika ................................... 80
Skrzynia biegów .......................................... 83
Hamulec zasadniczy ................................... 86
Hamulec postojowy ..................................... 88
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü
prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na
wyĞwietlaczu ........................................... 94
Klimatyzacja ................................................ 98
Radioodtwarzacz....................................... 108
Komputer pokáadowy................................. 116
Kompas*.................................................... 117
Wspomaganie statecznoĞci ruchu ............ 118
Adaptacyjne wáasnoĞci jezdne .................. 119
Automatyczne utrzymywanie prĊdkoĞci
jazdy* .................................................... 120
Aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy*............ 121
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
z przygotowaniem do hamowania* ....... 125
Wspomaganie kierowcy przy
parkowaniu* .......................................... 128
Monitorowanie martwych pól
widocznoĞci* ......................................... 130
WyposaĪenie sáuĪące wygodzie
podróĪowania........................................ 133
Zdalna obsáuga telefonu komórkowego
Bluetooth*.............................................. 137
Telefon samochodowy* ............................. 142
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy ........................ 148
Uzupeánianie paliwa .................................. 151
Paliwo........................................................ 152
PrzewoĪenie bagaĪu................................. 154
Jazda z przyczepą .................................... 158
Holowanie samochodu.............................. 164
3
Spis treĞci
06 Obsáuga okresowa i dane
techniczne
Komora silnikowa ......................................168
Wymiana Īarówek .....................................173
Pióra wycieraczek i páyn do
spryskiwaczy szyb .................................180
Akumulator ................................................182
Bezpieczniki...............................................185
Koáa i ogumienie ........................................190
PielĊgnacja samochodu ............................204
Tabliczki znamionowe................................208
Dane techniczne........................................209
4
07 Alfabetyczny wykaz haseá
5
Wprowadzenie
WaĪne informacje
Instrukcja obsáugi
Sáowo wstĊpne
Doskonaáym sposobem na poznanie tego samochodu jest przeczytanie jego instrukcji obsáugi –
najlepiej jeszcze przed pierwszą jazdą. Daje to
moĪliwoĞü samodzielnego zaznajomienia siĊ
z funkcjonowaniem poszczególnych urządzeĔ
oraz pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystaü moĪliwoĞci samochodu. Prosimy przy tym
zwracaü szczególną uwagĊ na wyróĪnione
w sposób specjalny przestrogi dotyczące zasad
bezpiecznej eksploatacji.
W niniejszej instrukcji obsáugi podane są informacje dotyczące wyposaĪenia, które wystĊpuje
nie we wszystkich wersjach tego samochodu.
MoĪna tu spotkaü opisy urządzeĔ i funkcji bĊdących zarówno wyposaĪeniem standardowym lub
opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i stanowiących wyposaĪenie dodatkowe (akcesoria).
Samochody Volvo mają zróĪnicowane wyposaĪenie w zaleĪnoĞci od wymagaĔ poszczególnych
rynków oraz krajowych bądĨ lokalnych przepisów.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsáugi mają charakter wyáącznie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
© Volvo Car Corporation
6
WyposaĪenie opcjonalne
Przypisy
Niektóre urządzenia i funkcje moĪna doáączyü do
wyposaĪenia samochodu przy jego zamawianiu.
Poszczególne elementy wyposaĪenia opcjonalnego mogą byü dostĊpne do wszystkich
samochodów, bądĨ tylko wybranych wersji i/lub
wariantów rynkowych. W instrukcji obsáugi
wszystkie rodzaje wyposaĪenia opcjonalnego
oznaczone są gwiazdką (*).
Przypisy umieszczane są u doáu strony lub bezpoĞrednio pod tabelą. Uzupeániają one opis, do
którego są odnoszone za pomocą oznaczeĔ
liczbowych.
Dodatkowych informacji udzieli autoryzowana
stacja obsáugi Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEĩENIE
W ten sposób wyróĪniony tekst zwraca
uwagĊ na ryzyko odniesienia obraĪeĔ ciaáa.
WAĩNE
W ten sposób wyróĪniony tekst zwraca uwagĊ
na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
W ten sposób wyróĪniony tekst zawiera dodatkowe wskazówki, np. uáatwiające korzystanie
z urządzeĔ bądĨ funkcji.
Komunikaty tekstowe
Na wyĞwietlaczach w samochodzie ukazują siĊ
komunikaty tekstowe. Cytowane w instrukcji
obsáugi tego rodzaju teksty zostaáy wyróĪnione
nieco wiĊkszą czcionką i szarym kolorem.
Przykáad: DIM text.
Procedury postĊpowania
Procedury postĊpowania, które wymagają przestrzegania kolejnoĞci wykonywanych czynnoĞci,
są w odpowiedni sposób oznakowane.
Ilustracje obrazujące kolejne stany oraz
odnoszące siĊ do nich opisy w tekĞcie są
w spójny sposób ponumerowane.
Strzaáki z numerami bądĨ bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
JeĪeli do wyszczególnionych krok po kroku czynnoĞci nie odnoszą siĊ Īadne ilustracje, instrukcje
te są ponumerowane w zwykáy sposób.
Wykazy
Numerami w czerwonym kóáku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych.
Numer odnosi siĊ do pozycji na liĞcie, pod
którą dany element jest opisany.
Wprowadzenie
WaĪne informacje
Listy wypunktowane
Listy wypunktowane wyszczególniają
opisywane pozycje.
Przykáad:
• Páyn cháodzący
• Olej silnikowy
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Zamontowanie wyposaĪenia
dodatkowego
Co najmniej jeden z mikroprocesorów sterujących funkcjami samochodu moĪe rejestrowaü
szczegóáowe dane związane z eksploatacją
samochodu, a wĞród nich: czĊstotliwoĞü zapinania pasa bezpieczeĔstwa przez kierowcĊ
i pasaĪerów, informacje o funkcjonowaniu
poszczególnych ukáadów elektrycznych i elektronicznych moduáów sterujących, informacje
o stanie silnika, przepustnicy, ukáadu kierowniczego, ukáadu hamulcowego i innych podzespoáów samochodu. WĞród rejestrowanych
danych mogą znajdowaü siĊ informacje np.
o sposobie eksploatacji samochodu. Mogą one
obejmowaü szczegóáowy zapis przebiegu
zmian prĊdkoĞci pojazdu, uĪywania hamulców,
pedaáu przyspieszania czy ruchów kierownicy.
Dane te są zapamiĊtywane w kaĪdym momencie podczas jazdy, równieĪ w czasie kolizji
i w okresie bezpoĞrednio ją poprzedzającym.
Firma Volvo Car Corporation nie udostĊpnia
zarejestrowanych danych bez uzyskania
wczeĞniejszej zgody. Jednak moĪe zostaü
zmuszona do tego na mocy obowiązujących
przepisów prawa. Zapisane w pamiĊci
urządzeĔ informacje mogą zostaü odczytane
i wykorzystane przez Volvo Car Corporation
oraz autoryzowane stacje serwisowe.
Nieprawidáowe podáączenie lub zamocowanie
elementów wyposaĪenia dodatkowego moĪe
zakáóciü funkcjonowanie ukáadu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposaĪenia
dodatkowego mogą funkcjonowaü jedynie po
wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do ukáadu elektrycznego samochodu. Przed
zamontowaniem dodatkowego wyposaĪenia,
które jest podáączane do instalacji elektrycznej
lub moĪe wpáywaü na jej funkcjonowanie,
naleĪy skontaktowaü siĊ z autoryzowaną stacją
obsáugi Volvo.
7
Wprowadzenie
Zdrowie i Ğrodowisko naturalne
Strategia Volvo Cars w dziedzinie
ochrony Ğrodowiska
Troska o Ğrodowisko naturalne, bezpieczeĔstwo
i wysoka jakoĞü stanowią trzy filary, na których
opierają siĊ wszelkie dziaáania firmy Volvo Car
Corporation. Mamy takĪe nadziejĊ, Īe uĪytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów równieĪ podzielają naszą troskĊ o Ğrodowisko naturalne.
nym do kabiny jest zbyt duĪe – np. w gĊstym
ruchu ulicznym, w tunelu lub przy cofaniu –
zostają zamkniĊte wloty powietrza.
RównieĪ kierowca ma moĪliwoĞü wpáywania na
iloĞü zuĪywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod
hasáem ChroĔmy Ğrodowisko naturalne.
Natomiast filtr wĊglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz wĊglowodory.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych emisji
Samochody marki Volvo speániają rygorystyczne
normy miĊdzynarodowe w zakresie ochrony
Ğrodowiska oraz wytwarzane są w jednych z
najczystszych i najefektywniej wykorzystujących
zasoby naturalne fabrykach. Volvo Car Corporation uzyskaáa globalny certyfikat, potwierdzający
zgodnoĞü z wymogami ochrony Ğrodowiska
naturalnego zawartymi w miĊdzynarodowej
normie ISO 14001.
Samochód ten zostaá zbudowany zgodnie
z filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, káadącą równie silny nacisk na czystoĞü powietrza
w kabinie, jak i wysoką skutecznoĞü oczyszczania spalin. RównoczeĞnie z ograniczeniem
do minimum zuĪycia paliwa zminimalizowano
równieĪ iloĞü emitowanych zanieczyszczeĔ,
których poziom jest w wielu przypadkach duĪo
niĪszy od dopuszczalnych norm.
Do wszystkich samochodów Volvo doáączana jest
deklaracja Environmental Product Information, informująca o ich wpáywie na Ğrodowisko naturalne.
Uáatwia to nabywcom porównywanie w tym zakresie poszczególnych modeli i wersji silnikowych.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Zapraszamy na stronĊ internetową
www.volvocars.com/EPI, gdzie znaleĨü moĪna
wiĊcej informacji na ten temat.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior Air
Quality System) sprawia, Īe powietrze w kabinie
samochodu jest czystsze od tego na zewnątrz.
ZuĪycie paliwa
W skáad tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym wĊglem. Gdy stĊĪenie tlenku wĊgla w powietrzu doprowadza-
Poszczególne modele samochodów Volvo wyróĪniają siĊ w swoich klasach konkurencyjnie
8
niskim zuĪyciem paliwa. A mniejsze zuĪycie
paliwa przekáada siĊ na mniejszą emisjĊ gazu
cieplarnianego, jakim jest dwutlenek wĊgla.
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny
zapobiega przedostawaniu siĊ przez wyloty
wentylacyjne kurzu i pyáków kwiatowych.
Materiaáy wykoĔczeniowe
Kabina samochodu Volvo zostaáa zaprojektowana
z troską o bezpieczeĔstwo i zdrowie podróĪujących – takĪe osób cierpiących na alergie kontaktowe i schorzenia astmatyczne. Ze szczególną
uwagą dobrane zostaáy bezpieczne dla Ğrodowiska naturalnego materiaáy wykoĔczeniowe. Speániają one wymogi miĊdzynarodowej normy ekologicznej Öko-Tex 1001, co stanowi gwarancjĊ nieszkodliwego dla zdrowia mikroklimatu w kabinie.
Certyfikatem Öko-Tex objĊte są miĊdzy innymi
taĞmy pasów bezpieczeĔstwa, wykáadzina
podáogowa, nici i tkaniny. TakĪe skórzane elementy tapicerki speániają wymogi wspomnianej
normy i wykonane są ze skór wyprawianych
z uĪyciem naturalnych, nie zawierających
chromu, garbników roĞlinnych.
Stacje serwisowe Volvo a Ğrodowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsáuga okresowa
w autoryzowanej sieci serwisowej Volvo
pozwala utrzymaü zuĪycie paliwa na niskim
1 WiĊcej
informacji: www.oekotex.com
Wprowadzenie
Zdrowie i Ğrodowisko naturalne
poziomie i w ten sposób przyczyniü siĊ do
mniejszej emisji zanieczyszczeĔ do atmosfery.
Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje siĊ czĊĞcią
naszego systemu, który stawia jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeĔ
przed skaĪeniem Ğrodowiska naturalnego.
Obejmują one miĊdzy innymi sposób zbiórki
i sortowania odpadów gazowych, páynnych
i staáych. Pracownicy autoryzowanych stacji
obsáugi dysponują odpowiednią wiedzą
i narzĊdziami, co stanowi gwarancjĊ najlepszej
z moĪliwych troski o Ğrodowisko naturalne.
ChroĔmy Ğrodowisko naturalne
RównieĪ uĪytkownicy naszych samochodów
mogą przyczyniü siĊ do zmniejszenia szkodliwego wpáywu motoryzacji na Ğrodowisko, stosując proekologiczne produkty do konserwacji
samochodu oraz poddając samochód zalecanym w instrukcji obsáugi okresowym przeglądom i zabiegom serwisowym.
PoniĪej zebrane są najwaĪniejsze wskazówki
dotyczące ograniczania szkodliwego wpáywu
samochodu na Ğrodowisko naturalne.
• W miarĊ moĪliwoĞci utrzymywaü „ekonomiczny”
poziom ciĞnienia w ogumieniu (patrz strona 202).
• BagaĪnik dachowy, a takĪe zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiĊkszony opór powietrza i istotny wzrost
zuĪycia paliwa. Dlatego gdy tylko nie są
potrzebne, naleĪy je zdemontowaü.
• Nie naleĪy przewoziü zbĊdnych rzeczy
w samochodzie. Im wiĊksze obciąĪenie, tym
wiĊksze zuĪycie paliwa.
• JeĪeli samochód wyposaĪony jest w osobną
nagrzewnicĊ silnika, naleĪy jej uĪywaü przed
kaĪdym uruchomieniem zimnego silnika.
Pozwoli to zmniejszyü zuĪycie paliwa i emisjĊ
toksycznych skáadników spalin.
• NaleĪy jeĨdziü spokojnie. Unikaü gwaátownych przyspieszeĔ i raptownego hamowania.
• NaleĪy jeĨdziü na moĪliwie najwyĪszym biegu.
Przy niĪszej prĊdkoĞci obrotowej silnik
zuĪywa mniej paliwa.
• Podczas zjazdu ze wzniesienia naleĪy
zwalniaü nacisk na pedaá przyspieszania.
• Gdy to moĪliwe, wykorzystywaü siáĊ
hamującą silnika.
• Unikaü pracy silnika na biegu jaáowym. W przypadku unieruchomienia samochodu w zatorze
ulicznym wskazane jest wyáączyü silnik.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora
lub olejów smarnych – naleĪy pozbywaü siĊ
w sposób nie zagraĪający Ğrodowisku naturalnemu. W razie wątpliwoĞci prosimy zwracaü
siĊ do autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
• Regularnie poddawaü samochód okresowym
przeglądom technicznym i zabiegom
serwisowym.
Przestrzeganie powyĪszych reguá pozwoli
ograniczyü zuĪycie paliwa bez uszczerbku dla
czasu podróĪy i przyjemnoĞci jazdy. PrzedáuĪy
takĪe trwaáoĞü samochodu oraz przyczyni siĊ
do unikniĊcia niepotrzebnych wydatków,
a równoczeĞnie do oszczĊdzenia zasobów
naturalnych.
9
Ochrona pasaĪerów ...................................................................................12
Tryb powypadkowy.....................................................................................25
BezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci .......................................................26
10
BEZPIECZEēSTWO
01 BezpieczeĔstwo
01
Ochrona pasaĪerów
Podczas jazdy naleĪy zawsze mieü
zapiĊte pasy bezpieczeĔstwa
Poszczególne sprzączki pasów bezpieczeĔstwa na tylnym siedzeniu pasują tylko do
odpowiadających im zaczepów1.
Odpinanie pasa bezpieczeĔstwa
8803512j
Wcisnąü czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeĔstwa i pozwoliü, aby pas zwinąá siĊ
samoczynnie. JeĪeli pas nie zwinie siĊ caákowicie, naleĪy poprowadziü go rĊcznie, aby nie
zwisaá luĨno.
Gdy pasy bezpieczeĔstwa nie są zapiĊte,
nawet silniejsze hamowanie moĪe doprowadziü
do powaĪnych obraĪeĔ ciaáa. Dlatego wszyscy
jadący samochodem powinni mieü zapiĊte
pasy bezpieczeĔstwa.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia
wówczas, gdy dobrze przylega do ciaáa. Nie
naleĪy nadmiernie odchylaü oparcia fotela do
tyáu. Pasy bezpieczeĔstwa są tak skonstruowane, aby zapewniü maksymalną ochronĊ przy
normalnym ustawieniu oparü foteli.
Zapinanie pasa bezpieczeĔstwa
Pas bezpieczeĔstwa blokuje siĊ i nie daje siĊ
wyciągnąü w nastĊpujących sytuacjach:
• przy zbyt gwaátownym wyciągniĊciu,
• przy hamowaniu i przyspieszaniu,
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym naleĪy pamiĊtaü:
• unikaü w ubiorze wszelkich elementów, które
utrudnią prawidáowe przyleganie pasa
bezpieczeĔstwa;
• pas bezpieczeĔstwa nie moĪe byü skrĊcony
ani czymkolwiek przyciĞniĊty;
• czĊĞü biodrowa pasa bezpieczeĔstwa musi
spoczywaü nisko na biodrach (nie na brzuchu);
• po zapiĊciu pasa bezpieczeĔstwa naleĪy
napiąü jego czĊĞü biodrową, pociągając czĊĞü
barkową w sposób pokazany na rysunku.
OSTRZEĩENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywaü Īadnych
napraw ani przeróbek pasa bezpieczeĔstwa.
W tym celu naleĪy skontaktowaü siĊ z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
JeĪeli pas bezpieczeĔstwa doznaá znacznego
obciąĪenia – np. w trakcie zderzenia – wymaga w caáoĞci (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy. Nawet gdy pas bezpieczeĔstwa wygląda na nieuszkodzony, mogáa
nastąpiü utrata niektórych funkcji ochronnych.
Pas bezpieczeĔstwa naleĪy równieĪ wymieniü, gdy nosi Ğlady uszkodzeĔ lub wygląda na
zuĪyty. Nowy pas bezpieczeĔstwa musi mieü
odpowiednie atesty oraz musi byü przeznaczony do zamontowania dokáadnie na tym
samym miejscu, co pas wymieniany.
OSTRZEĩENIE
KaĪdy pas bezpieczeĔstwa jest
przeznaczony tylko dla jednej osoby.
Powoli wyciągnąü pas bezpieczeĔstwa i wsunąü
sprzączkĊ w zaczep. Odgáos zatrzaĞniĊcia
potwierdzi prawidáowe zapiĊcie pasa.
1 Dotyczy
12
OSTRZEĩENIE
Poduszki powietrzne jedynie uzupeániają
dziaáanie pasów bezpieczeĔstwa. JeĪeli pasy
bezpieczeĔstwa nie są zapiĊte lub zapiĊte są
nieprawidáowo, w razie zderzenia poduszki
powietrzne mogą nie zapewniü peánego
dziaáania ochronnego.
niektórych wersji rynkowych.
01 BezpieczeĔstwo
Ochrona pasaĪerów
Wskazówki dla kobiet ciĊĪarnych
Sygnalizacja niezapiĊcia pasów
bezpieczeĔstwa1
Kobiety ciĊĪarne powinny uĪywaü pasów bezpieczeĔstwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostroĪnoĞci. CzĊĞü barkowa pasa bezpieczeĔstwa powinna przebiegaü od barku wzdáuĪ
mostka i omijaü brzuch. CzĊĞü biodrowa pasa
bezpieczeĔstwa powinna przebiegaü jak najniĪej w poprzek miednicy, poniĪej brzucha. Nie
wolno dopuĞciü do jej przemieszczenia siĊ do
góry. Na koniec zlikwidowaü luz pasa bezpieczeĔstwa i sprawdziü, czy przylega ĞciĞle do
ciaáa i w Īadnym miejscu taĞma nie ulegáa
skrĊceniu.
Kobieta ciĊĪarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarĊ zaawansowania ciąĪy odpowiednio korygowaü ustawienie fotela i kierownicy. NaleĪy zapewniü sobie taką pozycjĊ za
kierownicą, aby odlegáoĞü miĊdzy nią a brzuchem byáa jak najwiĊksza, a przy tym pozwala-
3905547s
8704370s
áa utrzymaü peániĊ kontroli nad pojazdem (tzn.
swobodnie operowaü kierownicą i pedaáami).
01
JeĪeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeĔstwa, zapala siĊ lampka
ostrzegawcza oraz rozlega siĊ sygnaá akustyczny. Odpowiednie lampki ostrzegawcze znajdują
siĊ nad wewnĊtrznym lusterkiem wstecznym
oraz w zespole wskaĨników. Sposób sygnalizacji akustycznej uzaleĪniony jest od prĊdkoĞci
jazdy. Przy maáej prĊdkoĞci samochodu sygnalizacja akustyczna trwa 6 sekund.
Kontrola zapiĊcia pasów bezpieczeĔstwa nie
obejmuje fotelika dzieciĊcego.
Tylne pasy bezpieczeĔstwa
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
• Informowanie za poĞrednictwem komunikatu
na wyĞwietlaczu o liczbie zapiĊtych pasów
1
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
13
01 BezpieczeĔstwo
Ochrona pasaĪerów
bezpieczeĔstwa. Komunikat znika po okoáo
30 sekundach lub moĪna go wykasowaü
rĊcznie, naciskając przycisk READ.
• Ostrzeganie o niezapiĊtych tylnych pasach
bezpieczeĔstwa, gdy samochód jest w ruchu.
Pojawia siĊ odpowiedni komunikat na wyĞwietlaczu z równoczesnym sygnaáem optycznym i akustycznym. SygnalizacjĊ ostrzegawczą przerywa zapiĊcie pasa bezpieczeĔstwa
lub naciĞniĊcie przycisku READ.
Komunikat o liczbie zapiĊtych pasów bezpieczeĔstwa moĪna w kaĪdej chwili wyĞwietliü. Do
odczytywania przechowywanych w pamiĊci
komunikatów sáuĪy przycisk READ.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
JeĪeli kierowca nie zapnie pasa bezpieczeĔstwa, jest to sygnalizowane akustycznie
i optycznie. Przy maáej prĊdkoĞci jazdy sygnaá
akustyczny trwa 6 sekund.
14
Napinacze pasów bezpieczeĔstwa
Wszystkie pasy bezpieczeĔstwa w tym samochodzie wyposaĪone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego
zderzenia, dociskając pasy do ciaáa. UmoĪliwia
to skuteczniejsze przytrzymanie ciaáa w czasie
kolizji.
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaĨników
0
1
o
3801180s
01
Poduszki powietrzne znajdują siĊ pod staáym
nadzorem moduáu diagnostyczno-sterującego.
Elementem ukáadu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaĨników, która
zapala siĊ po obróceniu wyáącznika zapáonu do
pozycji II lub III. JeĪeli monitorowane zespoáy
są sprawne, po upáywie okoáo 6 sekund lampka
gaĞnie.
01 BezpieczeĔstwo
Ochrona pasaĪerów
RównoczeĞnie z zaĞwieceniem siĊ lampki
ostrzegawczej pojawia siĊ odpowiedni komunikat na wyĞwietlaczu informacyjnym. W przypadku awarii podĞwietlany jest trójkątny symbol
ostrzegawczy oraz wyĞwietlony zostaje komunikat SRS Airbag Service required. W takiej
sytuacji naleĪy natychmiast skontaktowaü siĊ
z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
Czoáowa poduszka powietrzna po
stronie pasaĪera
8803516j
JeĪeli lampka ostrzegawcza nie zgaĞnie lub
zaĞwieci siĊ w czasie jazdy, oznacza to nieprawidáowy stan monitorowanych elementów.
MoĪe to takĪe oznaczaü usterkĊ zaczepu
sprzączki pasa bezpieczeĔstwa, czoáowych
poduszek powietrznych, bocznych poduszek
powietrznych lub kurtyn powietrznych. W takiej
sytuacji naleĪy niezwáocznie skontaktowaü siĊ
z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
Czoáowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
8803515j
OSTRZEĩENIE
Dziaáanie ochronne pasa bezpieczeĔstwa
uzupeánia czoáowa poduszka powietrzna SRS
(Supplemental Restraint System). Czoáowa
poduszka powietrzna kierowcy ukryta jest
wewnątrz centralnej czĊĞci kierownicy.
W tym miejscu widoczne jest oznaczenie
SRS AIRBAG.
OSTRZEĩENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupeánia
dziaáanie pasa bezpieczeĔstwa. JeĪeli pas
bezpieczeĔstwa nie jest zapiĊty lub zapiĊty
jest nieprawidáowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna moĪe nie zapewniü
peánego dziaáania ochronnego.
01
Dziaáanie ochronne pasa bezpieczeĔstwa
uzupeánia czoáowa poduszka powietrzna SRS
(Supplemental Restraint System). Czoáowa poduszka powietrzna po stronie pasaĪera ukryta
jest w desce rozdzielczej, nad schowkiem
podrĊcznym. W tym miejscu widoczne jest
oznaczenie SRS AIRBAG.
OSTRZEĩENIE
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia
obraĪeĔ w przypadku odpalenia poduszki
powietrznej, naleĪy siedzieü w pozycji
maksymalnie wyprostowanej, ze stopami na
podáodze i plecami na oparciu. Pas
bezpieczeĔstwa powinien byü zapiĊty.
15
01 BezpieczeĔstwo
01
Ochrona pasaĪerów
Ukáad czoáowych poduszek
powietrznych (SRS)
OSTRZEĩENIE
Nie naleĪy umieszczaü Īadnych przedmiotów
przed ani nad deską rozdzielczą w okolicy miejsca, gdzie ukryta jest poduszka powietrzna.
8803417d
Wersja z kierownicą po lewej stronie
Czoáowe poduszki powietrzne w wersji
z kierownicą po lewej stronie
8803418d
8803561s
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocowaü fotelika ani podwyĪszenia dla dziecka,
jeĪeli zamontowana przed nim czoáowa
poduszka powietrzna nie zostaáa wyáączona.
Nie wolno zezwalaü dzieciom na stanie lub
siadanie przed przednim fotelem pasaĪera.
Na przednim fotelu pasaĪera nie powinny
podróĪowaü osoby o wzroĞcie poniĪej 140 cm,
jeĪeli zamontowana przed nim czoáowa
poduszka powietrzna nie zostaáa wyáączona.
Nieprzestrzeganie powyĪszych zaleceĔ
stwarza Ğmiertelne zagroĪenie.
8803560s
OSTRZEĩENIE
Wersja z kierownicą po prawej stronie
Czoáowe poduszki powietrzne w wersji
z kierownicą po prawej stronie
16
01 BezpieczeĔstwo
Ochrona pasaĪerów
W skáad ukáadu wchodzą poduszki powietrzne
oraz czujniki. W przypadku odpowiednio silnego
zderzenia czujniki uruchamiają proces wypeániania poduszek gorącym gazem. Przygnieciona przez ciaáo poduszka powietrzna opróĪnia
siĊ, amortyzując uderzenie. Do wnĊtrza samochodu wydziela siĊ przy tym pewna iloĞü dymu,
stanowiącego normalny objaw zadziaáania
ukáadu. Caáy cykl, od napeánienia do opróĪnienia poduszki powietrznej, trwa uáamek sekundy.
Wyáącznik czoáowej poduszki
powietrznej po stronie pasaĪera*
operowania wyáącznikiem poduszki powietrznej
zalecane jest wykorzystywanie kluczyka
przeznaczonego do wyáącznika zapáonu.
Informacje o kluczyku mechanicznym podane
są na stronie 37. (MoĪna takĪe uĪyü
przedmiotu o podobnym ksztaácie i podobnej
wielkoĞci). Nieprzestrzeganie powyĪszych
zaleceĔ stwarza Ğmiertelne zagroĪenie.
OSTRZEĩENIE
UWAGA
Czujniki w ukáadzie czoáowych poduszek
powietrznych reagują w zróĪnicowany sposób,
w zaleĪnoĞci od siáy zderzenia oraz od tego,
czy przednie pasy bezpieczeĔstwa są zapiĊte,
czy nie. MoĪe siĊ zdarzyü, Īe podczas wypadku zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna lub Īadna nie zostanie odpalona.
Ukáad czoáowych poduszek powietrznych
rejestruje siáĊ zderzenia i w odpowiedni sposób
reaguje, powodując napeánienie jednej lub obu
poduszek powietrznych. Ponadto czoáowe
poduszki powietrzne napeániane są
w stopniu zaleĪnym od siáy zderzenia.
3905550s
WAĩNE
Wszelkie prace związane z ukáadem
czoáowych poduszek powietrznych mogą byü
wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsáugi Volvo. Jakakolwiek ingerencja w ukáad
czoáowych poduszek powietrznych moĪe
doprowadziü do jego awarii i w konsekwencji
zagroziü bezpieczeĔstwu jadących.
01
Sygnalizacja wyáączenia czoáowej poduszki
powietrznej po stronie pasaĪera
Czoáową poduszkĊ powietrzną przed przednim
fotelem pasaĪera moĪna przeáączyü w stan nieaktywny. Jest to konieczne w przypadku zamocowania na tym miejscu fotelika dzieciĊcego.
O wyáączeniu czoáowej poduszki powietrznej po
stronie pasaĪera informuje komunikat tekstowy
na wyĞwietlaczu w górnej konsoli.
Wyáączanie i wáączanie poduszki
powietrznej
Wyáącznik poduszki powietrznej znajduje siĊ na
bocznej Ğcianie deski rozdzielczej po stronie
pasaĪera. DostĊp do niego jest moĪliwy po
otwarciu drzwi. NaleĪy kontrolowaü, czy
wyáącznik jest we wáaĞciwym poáoĪeniu. Do
Wyáącznik czoáowej poduszki powietrznej po
stronie pasaĪera stanowi wyposaĪenie opcjonalne. W samochodzie bez takiego wyáącznika
czoáowa poduszka powietrzna po stronie pasaĪera pozostaje zawsze w stanie aktywnym.
OSTRZEĩENIE
Poduszka powietrzna pasaĪera wáączona:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewoziü
dziecka w foteliku ani na podwyĪszeniu, jeĪeli
zamontowana przed nim czoáowa poduszka
powietrzna nie zostaáa wyáączona. Dotyczy to
równieĪ osób o wzroĞcie poniĪej 140 cm.
Poduszka powietrzna pasaĪera wyáączona:
Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróĪowaü osoby o wzroĞcie powyĪej 140 cm,
jeĪeli zamontowana przed nim czoáowa
poduszka powietrzna jest wyáączona.
17
01 BezpieczeĔstwo
01
Ochrona pasaĪerów
Pozycje wyáącznika
OSTRZEĩENIE
8803407j
Nie wolno dopuszczaü, aby ktokolwiek siadaá
na przednim fotelu pasaĪera, gdy komunikat
na wyĞwietlaczu w górnej konsoli informuje o
wyáączeniu poduszki powietrznej i równoczeĞnie Ğwieci siĊ lampka kontrolna ukáadu poduszek powietrznych w zespole wskaĨników. W
ten sposób sygnalizowana jest awaria ukáadu.
NaleĪy jak najszybciej zwróciü siĊ do autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
Wyáącznik czoáowej poduszki powietrznej po
stronie pasaĪera
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróĪowaü osoby o wzroĞcie
powyĪej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądĨ na podwyĪszeniu.
Poduszka powietrzna w stanie
nieaktywnym. Przy takim ustawieniu na
przednim fotelu mogą podróĪowaü dzieci w
specjalnym foteliku bądĨ na podwyĪszeniu,
ale nie osoby o wzroĞcie powyĪej 140 cm.
18
Boczne poduszki powietrzne
Znaczna czĊĞü energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skáad systemu ochrony przed skutkami zderzeĔ bocznych (SIPS) strukturĊ
noĞną i rozpraszana na podáuĪnice, belki
poprzeczne, sáupki, podáogĊ, dach oraz inne
elementy szkieletu nadwozia. Boczne poduszki powietrzne, bĊdące istotną czĊĞcią tego
systemu, chronią podróĪnych przed urazami
klatki piersiowej. Dwoma najwaĪniejszymi
elementami ukáadu bocznych poduszek
powietrznych są napeániane gazem poduszki
i sterujące ich pracą czujniki. Boczne poduszki
powietrzne umieszczone są w oparciach
przednich foteli.
OSTRZEĩENIE
Boczne poduszki powietrzne są jedynie uzupeániającym elementem systemu ochrony przed
skutkami zderzeĔ bocznych. W celu uzyskania
maksymalnego zabezpieczenia naleĪy zawsze
mieü zapiĊte pasy bezpieczeĔstwa.
OSTRZEĩENIE
Wszelkie naprawy ukáadu bocznych poduszek
powietrznych mogą byü wykonywane wyáącznie przez autoryzowane stacje obsáugi Volvo.
Jakakolwiek ingerencja w ukáad bocznych
poduszek powietrznych moĪe doprowadziü do
jego awarii i w konsekwencji zagroziü
bezpieczeĔstwu jadących.
01 BezpieczeĔstwo
Ochrona pasaĪerów
OSTRZEĩENIE
Ukáad bocznych poduszek powietrznych
PomiĊdzy zewnĊtrznymi bokami foteli a panelem wewnĊtrznym drzwi nie wolno umieszczaü
Īadnych przedmiotów, poniewaĪ moĪe to
uniemoĪliwiü prawidáowe zadziaáanie
bocznych poduszek powietrznych.
Ukáad skáada siĊ z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Przy odpowiednio
silnym zderzeniu czujnik powoduje napeánienie
bocznej poduszki powietrznej. Poduszka
rozwija siĊ miĊdzy ciaáem jadącego a panelem
drzwi, by zamortyzowaü pierwsze uderzenie.
Napeánienie bocznej poduszki powietrznej
zwykle nastĊpuje tylko po stronie zderzenia.
8803566s
OSTRZEĩENIE
Na fotele moĪna nakáadaü jedynie oryginalne
pokrowce Volvo lub pokrowce dopuszczone
przez Volvo. UĪycie innych pokrowców moĪe
uniemoĪliwiü prawidáowe zadziaáanie
bocznych poduszek powietrznych.
01
Fotel kierowcy, wersja z kierownicą po lewej stronie
Fotelik dzieciĊcy i boczna poduszka
powietrzna
ObecnoĞü bocznej poduszki powietrznej nie
stanowi zagroĪenia dla dziecka, jeĪeli siedzi ono
w odpowiednim foteliku lub na podwyĪszeniu.
8803567s
W samochodzie wyposaĪonym w czoáową
poduszkĊ powietrzną po stronie pasaĪera, na
miejscu obok kierowcy moĪna zamocowaü
fotelik dzieciĊcy lub podwyĪszenie dla dziecka,
jeĪeli poduszka ta zostaáa wyáączona.
Przedni fotel pasaĪera, wersja z kierownicą po
lewej stronie
19
01 BezpieczeĔstwo
01
Ochrona pasaĪerów
Kurtyny powietrzne
8803556s
OSTRZEĩENIE
Napeániane gazem kurtyny uzupeániają dziaáanie ochronne bocznych i czoáowych poduszek
powietrznych. Ukryte są wewnątrz podsufitki po
obu stronach samochodu. Swym dziaáaniem
ochronnym obejmują zarówno przednie, jak i
tylne siedzenia. Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez czujniki w momencie odpowiednio
silnego uderzenia w bok samochodu. Napeániona kurtyna chroni gáowy kierowcy i pasaĪerów
przed uderzeniem w elementy wnĊtrza kabiny.
OSTRZEĩENIE
Kurtyny powietrzne stanowią jedynie
uzupeánienie dziaáania ochronnego pasów
bezpieczeĔstwa.
NaleĪy zawsze mieü zapiĊte pasy
bezpieczeĔstwa.
20
Nie wolno niczego zawieszaü ani mocowaü
do uchwytów asekuracyjnych w podsufitce.
Zamocowane do nich haczyki sáuĪą do zawieszenia jedynie lekkich ubraĔ wierzchnich
(w Īadnym wypadku twardych przedmiotów,
takich jak parasole).
Nie wolno przykrĊcaü ani w jakikolwiek inny
sposób mocowaü czegokolwiek do podsufitki,
sáupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogáoby to zakáóciü dziaáanie
zamontowanego tam wyposaĪenia sáuĪącego
bezpieczeĔstwu jazdy. MoĪna tam mocowaü
wyáącznie oryginalne akcesoria Volvo, dopuszczone do umieszczenia w tych miejscach.
01 BezpieczeĔstwo
Ochrona pasaĪerów
Ochrona przed urazami krĊgów
szyjnych – system WHIPS
W skáad systemu WHIPS wchodzą pocháaniające energiĊ oparcia oraz specjalnej konstrukcji
zagáówki obu przednich foteli. Zabezpieczenie
przed urazami krĊgów szyjnych dziaáa w sytuacji
uderzenia w tyá tego samochodu, w zaleĪnoĞci
od kąta uderzenia oraz prĊdkoĞci i konstrukcji
pojazdu, z którym nastąpiáa kolizja.
OSTRZEĩENIE
System zabezpieczenia przed urazami krĊgów
szyjnych stanowi jedynie uzupeánienie
dziaáania ochronnego pasów bezpieczeĔstwa.
NaleĪy zawsze mieü zapiĊte pasy
bezpieczeĔstwa.
01
System zabezpieczenia przed urazami
krĊgów szyjnych a fotelik dzieciĊcy
System WHIPS nie wpáywa w sposób
negatywny na bezpieczeĔstwo dziecka
przewoĪonego na odpowiednim foteliku lub
podwyĪszeniu.
Prawidáowa pozycja na fotelu
W celu zapewnienia maksymalnego dziaáania
ochronnego, kierowca i pasaĪer powinni
siedzieü na Ğrodku swoich foteli, zachowując
moĪliwie najmniejszą odlegáoĞü pomiĊdzy
zagáówkiem a gáową.
OSTRZEĩENIE
Fotel z systemem zabezpieczenia przed
urazami krĊgów szyjnych
Dziaáanie zabezpieczenia przed urazami
krĊgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparü przednich foteli do tyáu, co powoduje
odpowiednią zmianĊ pozycji ciaáa kierowcy
i pasaĪera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu krĊgów szyjnych.
8803529j
OSTRZEĩENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywaü Īadnych
napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów
systemu WHIPS. W razie takiej koniecznoĞci
naleĪy skontaktowaü siĊ z autoryzowaną
stacją obsáugi Volvo.
W przypadku, gdy fotel byá naraĪony na
znaczne obciąĪenie – na przykáad w wyniku
uderzenia w tyá tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami krĊgów szyjnych powinien zostaü poddany przeglądowi
w autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony,
mogáa nastąpiü utrata funkcji ochronnych
zabezpieczenia przed urazami krĊgów
szyjnych. TakĪe przy drobniejszych kolizjach
związanych z najechaniem na tyá tego
samochodu naleĪy zleciü autoryzowanej stacji
obsáugi Volvo sprawdzenie systemu
zabezpieczenia przed urazami krĊgów
szyjnych.
21
01 BezpieczeĔstwo
01
Ochrona pasaĪerów
8803530j
8803531j
Nie dopuszczaü do ograniczenia moĪliwoĞci zadziaáania zabezpieczenia przed
urazami krĊgów szyjnych
OSTRZEĩENIE
NaleĪy unikaü umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych
pomiĊdzy oparcie przedniego fotela a tylne
siedzisko. Mogą one uniemoĪliwiü prawidáowe zadziaáanie zabezpieczenia przed
urazami krĊgów szyjnych.
22
OSTRZEĩENIE
W przypadku záoĪenia do przodu oparcia tylnego siedzenia odpowiadające mu siedzenie
z przodu naleĪy tak ustawiü, aby nie dotykaáo
záoĪonego oparcia.
01 BezpieczeĔstwo
Ochrona pasaĪerów
01
Kiedy zadziaáają poszczególne zabezpieczenia?
Rodzaj zabezpieczenia
Dziaáanie
Napinacze pasów bezpieczeĔstwa
W przypadku zderzenia czoáowego, uderzenia od tyáu lub zderzenia bocznego.
Czoáowe poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia czoáowegoa.
Boczne poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoa.
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/lub okreĞlonego rodzaju zderzenia czoáowegoa.
Zabezpieczenie przed urazami krĊgów szyjnych
W przypadku uderzenia od tyáu.
a
MoĪe zdarzyü siĊ sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpiáo. O uruchomieniu
poszczególnych rodzajów zabezpieczeĔ decyduje szereg czynników, takich jak sztywnoĞü i masa obiektu, z którym nastąpiáo zderzenie, kąt uderzenia itp.
JeĪeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest nastĊpujące postĊpowanie:
• Samochód naleĪy przetransportowaü do
autoryzowanej stacji obsáugi Volvo. Nie wolno
jechaü z odpalonymi poduszkami powietrznymi.
• NaleĪy zleciü autoryzowanej stacji obsáugi
Volvo wymianĊ elementów związanych
z bezpieczeĔstwem jazdy.
• BezwzglĊdnie skontaktowaü siĊ z lekarzem.
OSTRZEĩENIE
Moduá sterujący poduszek powietrznych znajduje siĊ w Ğrodkowej konsoli. W przypadku
zalania podáogi wodą naleĪy odáączyü zaciski
akumulatora w komorze silnika. Nie wolno
uruchamiaü silnika, poniewaĪ moĪe to spowodowaü odpalenie poduszek powietrznych.
Samochód naleĪy przetransportowaü do
autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
OSTRZEĩENIE
Nie naleĪy jechaü z odpalonymi poduszkami
powietrznymi, poniewaĪ mogą one ograniczaü
ruchy kierownicy. Ponadto mogáo równieĪ
nastąpiü uszkodzenie innych ukáadów związanych z bezpieczeĔstwem jazdy. Dáugotrwaáy
kontakt z dymem i pyáem powstaáymi przy
odpalaniu poduszek powietrznych moĪe
powodowaü podraĪnienia oczu i skóry. W
razie wystąpienia tego typu objawów naleĪy
podraĪnione miejsce przemyü zimną wodą
i ewentualnie skontaktowaü siĊ z lekarzem.
Napeániająca siĊ z duĪą prĊdkoĞcią poduszka
wraz z elementami jej tapicerki moĪe spowodowaü otarcia i oparzenia naskórka.
UWAGA
Odpalenie czoáowych i bocznych poduszek
powietrznych oraz kurtyn powietrznych moĪe
nastąpiü jedynie raz w trakcie kolizji.
23
8803559s
THIS CAR USE EQUIPPED WITH SIPSBAG IN EACH FRONT SEAT
DO NOT INSTALL ANY ACCESSORIES ON THE SIDE OR NEAR THE SIPSBAG
DO NOT USE EXCESSIVE FORCE ON THE SIDE OF THE SEAT
DO NOT USE ASSESSOY SEAT COVERS UNLESS THEY MEET VOLVO´S SPECIFICATION
USE OF OTHER SEAT COVERS COULD REDUCE THE EFFECT OF THE SYSTEM
FOR FURTHER INFORMATION SEE OWNER´S MANUAL
01
Naklejka na przednim sáupku nadwozia
24
8803558s
BAG
01 BezpieczeĔstwo
Ochrona pasaĪerów
Naklejki ostrzegawcze dotyczące
poduszek powietrznych
Symbol ostrzegawczy dotyczący
czoáowej poduszki powietrznej
Naklejka dotycząca bocznych poduszek
powietrznych
01 BezpieczeĔstwo
Tryb powypadkowy
Tryb powypadkowy
3801152s
JeĪeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, moĪna spróbowaü
uruchomiü silnik.
Gdy samochód weĨmie udziaá w kolizji, na wyĞwietlaczu informacyjnym moĪe ukazaü siĊ komunikat o wprowadzeniu trybu powypadkowego: Safety mode – See manual. Oznacza to,
Īe sprawnoĞü samochodu ulegáa ograniczeniu.
Tryb powypadkowy jest funkcją bezpieczeĔstwa
uruchamianą w przypadku, gdy w wyniku zderzenia mogáo dojĞü do uszkodzenia newralgicznych podzespoáów samochodu, np. ukáadu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeĔstwa jazdy, czy ukáadu hamulcowego.
Uruchomienie silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika naleĪy sprawdziü, czy nie ma Ğladów wycieku paliwa. Nie powinna byü wyczuwalna woĔ ulatniającego siĊ paliwa.
NaleĪy wyjąü kluczyk z wyáącznika zapáonu, a
nastĊpnie wáoĪyü go z powrotem. Ukáad elektroniczny dokona próby automatycznego przeáączenia na normalny tryb funkcjonowania samochodu. NastĊpnie moĪna wáączyü rozrusznik. JeĪeli na wyĞwietlaczu nadal sygnalizowany jest tryb powypadkowy Safety mode samochód nie moĪe jechaü samodzielnie, ani nie
wolno go holowaü. Ukryte uszkodzenia mogą
podczas jazdy uniemoĪliwiü manewrowanie
samochodem.
Przestawienie samochodu
JeĪeli zostanie wyĞwietlona informacja o przejĞciu z trybu powypadkowego w tryb normalnego funkcjonowania (Normal mode), samochód moĪna ostroĪnie przestawiü w bezpieczne miejsce. Nie przejeĪdĪaü dalej niĪ jest to
konieczne.
01
OSTRZEĩENIE
Nie wolno próbowaü samodzielnie naprawiaü
uszkodzeĔ ani zerowaü stanu urządzeĔ elektronicznych w samochodzie, w którym nastąpiáo uruchomienie trybu powypadkowego.
Grozi to odniesieniem obraĪeĔ oraz nie
przywróceniem peánej sprawnoĞci samochodu. W kaĪdym przypadku wyĞwietlenia
komunikatu o przejĞciu w tryb powypadkowy
Safety mode naleĪy zwróciü siĊ do autoryzowanej stacji obsáugi Volvo w celu sprawdzenia stanu samochodu i przywrócenia
normalnego trybu funkcjonowania.
OSTRZEĩENIE
W Īadnym przypadku nie wolno próbowaü
uruchamiaü silnika, gdy przy wyĞwietlanej
informacji o przejĞciu w tryb powypadkowy
Safety mode wyczuwalna jest woĔ ulatniającego siĊ paliwa. Natychmiast opuĞciü
samochód.
OSTRZEĩENIE
Samochód, w którym nastąpiáo uruchomienie
trybu powypadkowego, nie moĪe byü holowany. Musi zostaü w odpowiedni sposób przetransportowany z aktualnego miejsca postoju
do autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
25
01 BezpieczeĔstwo
01
BezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci
Uwagi ogólne
Foteliki dzieciĊce
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia i jego
ustawienie zaleĪy od masy ciaáa dziecka. Szczegóáowe informacje podane są na stronie 27.
Firma Volvo oferuje wybór fotelików dzieciĊcych,
zaprojektowanych i przetestowanych do stosowania w samochodach tej marki.
UWAGA
Ustawodawstwo wielu krajów okreĞla specyficzne wymagania dotyczące przewoĪenia
dzieci w samochodzie.
Dzieci niezaleĪnie od wieku i wzrostu powinny
byü zawsze odpowiednio zabezpieczone
w samochodzie. Nie naleĪy trzymaü dzieci na
kolanach.
Oferowane przez Volvo foteliki i podwyĪszenia
dla dzieci zostaáy specjalnie zaprojektowane do
tego samochodu. Wybierając produkty Volvo
zyskuje siĊ pewnoĞü, Īe punkty i elementy
mocowania bĊdą wáaĞciwie rozmieszczone
i odpowiednio wytrzymaáe.
26
Instalując fotelik dzieciĊcy innego wytwórcy,
naleĪy zapoznaü siĊ z instrukcją montaĪu.
Nie naleĪy zaczepiaü taĞm mocujących fotelik
do paáąka sáuĪącego do przesuwania fotela ani
do sprĊĪyn bądĨ innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawĊdzie mogą
uszkodziü taĞmy.
Oparcie fotelika naleĪy oprzeü o deskĊ
rozdzielczą samochodu (tylko w przypadku,
gdy samochód nie jest wyposaĪony w czoáową
poduszkĊ powietrzną po stronie pasaĪera lub
gdy jest ona wyáączona).
OSTRZEĩENIE
Nie wolno mocowaü fotelika dzieciĊcego na
przednim siedzeniu samochodu wyposaĪonego w czoáową poduszkĊ powietrzną po
stronie pasaĪera, jeĪeli nie zostaáa ona
wyáączona. W razie jakichkolwiek trudnoĞci
przy instalowaniu wyposaĪenia sáuĪącego
bezpieczeĔstwu dzieci naleĪy skontaktowaü
siĊ z wytwórcą tego wyposaĪenia i poprosiü
o bliĪsze wskazówki.
Ograniczenia dotyczące ustawienia
fotelika dzieciĊcego w samochodzie
• Fotelik dzieciĊcy lub podwyĪszenie dla
dziecka moĪna zamocowaü na miejscu obok
kierowcy, gdy czoáowa poduszka powietrzna
pasaĪera zostaáa wyáączona.
• Fotelik dzieciĊcy moĪna zamocowaü na
tylnym siedzeniu samochodu w pozycji tyáem
do kierunku jazdy, z wykorzystaniem oparcia
przedniego fotela jako podpory.
Niewyáączona czoáowa poduszka powietrzna
wyklucza moĪliwoĞü zamocowania na danym
miejscu fotelika dzieciĊcego.
W samochodzie z czoáową poduszką
powietrzną po stronie pasaĪera, która nie jest
wyáączona, dziecko naleĪy posadziü na tylnym
siedzeniu. Umieszczenie fotelika na przednim
siedzeniu samochodu grozi dziecku odniesieniem powaĪnych obraĪeĔ ciaáa, gdy podczas
wypadku poduszka powietrzna zostanie
odpalona.
OSTRZEĩENIE
Osoby o wzroĞcie poniĪej 140 cm mogą
podróĪowaü na przednim fotelu pasaĪera,
jeĪeli zamontowana przed nim czoáowa
poduszka powietrzna zostanie wyáączona.
01 BezpieczeĔstwo
BezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci
01
Pozycja fotelika dzieciĊcego w samochodzie
Masa ciaáa
Przednie siedzenie
(wiek dziecka)
Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu
ĝrodkowe miejsce na tylnym
siedzeniu
<10 kg
(0 – 9 mies.)
Tyáem do kierunku jazdy,
umocowany pasem bezpieczeĔstwa
i pasem montaĪowym.
La: Homologacja E5 03135
Tyáem do kierunku jazdy, umocowany pasem
bezpieczeĔstwa i pasem montaĪowym.
La: Homologacja E5 03135
Tyáem do kierunku jazdy, umocowany pasem
bezpieczeĔstwa i pasem montaĪowym.
La: Homologacja E5 03135
9 – 18 kg
(9 – 36 mies.)
Tyáem do kierunku jazdy,
umocowany pasem bezpieczeĔstwa
i pasem montaĪowym.
La: Homologacja E5 03135
Tyáem do kierunku jazdy, umocowany pasem
bezpieczeĔstwa i pasem montaĪowym.
La: Homologacja E5 03135
Tyáem do kierunku jazdy, umocowany pasem
bezpieczeĔstwa i pasem montaĪowym.
La: Homologacja E5 03135
15 – 36 kg
(3 – 12 lat)
PodwyĪszenie z oparciem lub bez
oparcia.
La: Homologacja E5 03139
PodwyĪszenie z oparciem lub bez oparcia.
La: Homologacja E5 03139
Warianty:
• PodwyĪszenie z oparciem lub bez oparcia.
La: Homologacja: E5 03139
• Integralne podwyĪszenie.
Bb: Homologacja: E5 03140
a
Miejsce odpowiednie dla okreĞlonych rodzajów fotelików dzieciĊcych, wyszczególnionych w Ğwiadectwie homologacji. Fotelik moĪe byü dostosowany do wybranego
modelu samochodu, grupy modeli samochodów lub uniwersalny.
b Integralne
podwyĪszenie dopuszczone do stosowania dla danej grupy wiekowej.
OSTRZEĩENIE
Nie wolno mocowaü fotelika dzieciĊcego na
przednim siedzeniu samochodu wyposaĪonego w czoáową poduszkĊ powietrzną po
stronie pasaĪera, jeĪeli nie zostaáa ona
wyáączona. W razie jakichkolwiek trudnoĞci
przy instalowaniu wyposaĪenia sáuĪącego
bezpieczeĔstwu dzieci naleĪy skontaktowaü
siĊ z wytwórcą tego wyposaĪenia i poprosiü
o bliĪsze wskazówki.
27
01 BezpieczeĔstwo
BezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci
Dodatkowe gniazda do zamocowania
fotelika dzieciĊcego
8704364s
System mocowania fotelików
dzieciĊcych ISOFIX*
Zaczepy montaĪowe ISOFIX do zamocowania
fotelików dzieciĊcych ukryte są pod dolną
krawĊdzią oparcia na skrajnych miejscach
tylnego siedzenia.
Ich pozycjĊ wskazują symbole na obiciu
tapicerskim oparcia (patrz ilustracja powyĪej).
W celu uzyskania dostĊpu do zaczepów naleĪy
nacisnąü do doáu siedzisko.
Przy mocowaniu fotelika w zaczepach ISOFIX
naleĪy ĞciĞle przestrzegaü wskazówek
producenta.
28
OSTRZEĩENIE
Zanim pas mocujący fotelik dzieciĊcy
zostanie naprĊĪony w punkcie zaczepienia,
musi zostaü poprowadzony pod zagáówkiem
tylnego siedzenia.
8904139s
01
Dodatkowe gniazda do zamocowania fotelika
dzieciĊcego znajdują siĊ w póáce podokiennej
za oparciem tylnego siedzenia. Zakrywają je
zaĞlepki z tworzywa. DostĊp do gniazda
uzyskuje siĊ po odchyleniu na bok zaĞlepki.
W przypadku skrajnych miejsc, w celu
uáatwienia montaĪu zalecane jest záoĪenie
zagáówka (dotyczy niektórych wersji).
Szczegóáowe wskazówki dotyczące
dodatkowego utwierdzenia fotelika w górnych
zaczepach podane są przez jego producenta.
01 BezpieczeĔstwo
BezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci
Integralne podwyĪszenie dla dziecka*
01
Rozkáadanie podwyĪszenia
OpuĞciü na dóá záoĪone podwyĪszenie.
1
Odczepiü zapiĊcie (rzep).
PodnieĞü oparcie podwyĪszenia.
2
• pas bezpieczeĔstwa dokáadnie opinaá ciaáo
dziecka i nie byá poluzowany ani skrĊcony,
• pas bezpieczeĔstwa byá prawidáowo uáoĪony
na ramieniu dziecka,
• czĊĞü biodrowa pasa bezpieczeĔstwa spoczywaáa na miednicy dziecka, zapewniając
najlepszą ochronĊ,
• taĞma pasa nie dotykaáa szyi dziecka ani nie
przechodziáa pod ramieniem.
• zagáówek byá ustawiony odpowiednio do
poáoĪenia gáowy dziecka.
8505330s
Integralne podwyĪszenie na Ğrodkowym miejscu
tylnego siedzenia zostaáo specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia dziecku optymalnego
zabezpieczenia. W poáączeniu ze standardowymi
pasami bezpieczeĔstwa integralne podwyĪszenie
jest przeznaczone dla dzieci o masie ciaáa
od 15 do 36 kg. NaleĪy zwróciü uwagĊ, aby:
3
8505343s
8803565s
8505333s
OSTRZEĩENIE
Naprawy lub wymiany integralnego podwyĪszenia dla dziecka moĪe dokonywaü wyáącznie autoryzowana stacja obsáugi Volvo. Nie
wolno dokonywaü Īadnych modyfikacji
integralnego podwyĪszenia dla dziecka.
W przypadku, gdy integralne podwyĪszenie
dla dziecka zostaáo poddane dziaáaniu
znacznych siá – na przykáad w wyniku
zderzenia – caáe podwyĪszenie wraz z pasem
bezpieczeĔstwa i jego Ğrubami mocującymi
wymaga wymiany. Nawet jeĞli podwyĪszenie
dla dziecka wygląda na nieuszkodzone,
niektóre jego wáasnoĞci ochronne mogáy
zostaü naruszone. RównieĪ mocno zuĪyte lub
zniszczone podwyĪszenie wymaga wymiany.
29
01 BezpieczeĔstwo
01
BezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci
Skáadanie podwyĪszenia
OpuĞciü na dóá oparcie podwyĪszenia.
1
Zapiąü rzep.
CaáoĞü podnieĞü i wcisnąü w oparcie
tylnego siedzenia.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy
przewoĪeniu dzieci
Mechaniczne zabezpieczenie tylnych
drzwi przed otwarciem od wewnątrz
8505334s
UWAGA
8505344s
8302555s
2
JeĪeli oparcie i siedzisko podwyĪszenia nie
zostaną prawidáowo spiĊte ze sobą za
pomocą taĞmy, przy ponownym rozkáadaniu
podwyĪszenia jego oparcie moĪe zaklinowaü
siĊ we wnĊce oparcia tylnego siedzenia.
3
Sterownik blokady otwierania drzwi od
wewnątrz umieszczony jest na tylnej krawĊdzi
drzwi. DostĊp do niego moĪliwy jest tylko przy
otwartych drzwiach. BlokadĊ uruchamia siĊ
kluczykiem do wyáącznika zapáonu.
Zabezpieczenie uruchomione – drzwi nie
moĪna otworzyü od wewnątrz.
8505335s
Zabezpieczenie zwolnione – drzwi moĪna
otworzyü od wewnątrz.
30
UWAGA
W wersji z blokadą otwierania tylnych drzwi od
wewnątrz uruchamianą elektrycznie nie ma
sterownika mechanicznego.
01 BezpieczeĔstwo
BezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci
OSTRZEĩENIE
Podczas jazdy drzwi nie powinny byü zablokowane w sposób uniemoĪliwiający ich otwarcie
od zewnątrz. W razie wypadku zapewni to
sáuĪbom ratowniczym szybki dostĊp do kabiny
samochodu. NaleĪy pamiĊtaü, Īe gdy uruchomione jest zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz, w razie wypadku drogowego pasaĪerowie siedzący z tyáu nie bĊdą
w stanie otworzyü swoich drzwi od strony
kabiny.
3603789s
Elektrycznie uruchamiane zabezpieczenie
tylnych drzwi przed otwarciem od
wewnątrz* i blokada szyb w drzwiach
tylnych
01
BlokadĊ moĪna uruchamiaü, gdy wyáącznik
zapáonu jest w poáoĪeniu I lub II. Po jej
uruchomieniu szyby w drzwiach tylnych moĪna
opuszczaü i podnosiü tylko za pomocą
przeáączników w drzwiach kierowcy. Natomiast
drzwi tylne nie dają siĊ otworzyü od wewnątrz.
Po naciĞniĊciu wskazanego na ilustracji
przycisku w drzwiach kierowcy pojawia siĊ
odpowiedni komunikat na wyĞwietlaczu.
ĝwiecąca siĊ dioda kontrolna w przycisku
sygnalizuje, Īe blokada jest uruchomiona.
31
Kluczyki i zdalne sterowanie ......................................................................34
Zamki..........................................................................................................42
Autoalarm*..................................................................................................45
32
ZAMKI I AUTOALARM
02 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
02
Uwagi ogólne
Wyjmowany kluczyk mechaniczny
Samochód ten jest fabrycznie wyposaĪony w
dwa elektroniczne kluczyki z integralnym nadajnikiem zdalnego sterowania lub komunikatorem
osobistym (Personal Car Communicator – PCC).
MoĪna zamówiü do szeĞciu kluczyków, które
sáuĪą do uruchamiania silnika oraz otwierania
i zamykania samochodu.
W obudowie elektronicznego kluczyka ukryty jest
tradycyjny kluczyk mechaniczny, który zamyka
i otwiera zamek drzwi kierowcy, zamek pokrywy
bagaĪnika oraz zamek schowka w desce
rozdzielczej (serwisowa blokada dostĊpu).
Elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym ma rozszerzony zakres moĪliwoĞci w stosunku do elektronicznego kluczyka z nadajnikiem zdalnego sterowania. W dalszej czĊĞci
instrukcji funkcje realizowane zarówno za pomocą komunikatora, jak i zdalnego sterowania
opisane są tylko na przykáadzie kluczyka z
integralnym nadajnikiem zdalnego sterowania.
Do jednego samochodu moĪna zaprogramowaü i uĪywaü maksymalnie szeĞü elektronicznych kluczyków z integralnym nadajnikiem
zdalnego sterowania.
OSTRZEĩENIE
Gdy w samochodzie są dzieci:
Kierowca wysiadając z samochodu powinien
zawsze zabieraü ze sobą elektroniczny
kluczyk, aby nastąpiáo odciĊcie zasilania
ukáadów elektrycznego sterowania zamków,
szyb bocznych i okna dachowego.
Sposób uĪywania kluczyka mechanicznego
opisany jest na stronie 37. Serwisowa blokada
dostĊpu opisana jest na stronie 38.
Kod kluczyka mechanicznego dostĊpny jest
w autoryzowanej stacji obsáugi Volvo, gdzie
moĪna równieĪ zamówiü duplikat.
Utrata elektronicznego kluczyka
W razie zgubienia elektronicznego kluczyka
naleĪy z pozostaáymi kluczykami zwróciü siĊ do
autoryzowanej stacji obsáugi Volvo. Jako
zabezpieczenie przed ewentualną kradzieĪą
samochodu konieczne jest wykasowanie
z pamiĊci ukáadu kodu zgubionego kluczyka.
Aktualną liczbĊ zarejestrowanych kluczyków
moĪna sprawdziü w opcji menu Car settings
Car key memory
Number of keys.
Struktura menu opisana jest na stronie 94.
PamiĊü ustawieĔ zewnĊtrznych lusterek
wstecznych i fotela kierowcy sprzĊĪona
z kluczykiem*
Do kaĪdego z elektronicznych kluczyków są automatycznie przyporządkowywane indywidualne
ustawienia kierowcy – patrz strony 60 i 76.
34
FunkcjĊ realizacji zapamiĊtanych ustawieĔ
moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji menu Car
settings
Car key memory
Seat &
mirror positions. Struktura menu opisana jest
na stronie 94.
Wersje z funkcją dostĊpu do samochodu bez
uĪycia kluczyka – patrz strona 39.
Sygnalizacja zablokowania i odblokowania
drzwi
Zablokowanie i odblokowanie drzwi przy uĪyciu
zdalnego sterowania sygnalizowane jest
báyskaniem kierunkowskazów.
• Zablokowanie: jedno báyĞniĊcie
• Odblokowanie: dwa báyĞniĊcia
Operacja zablokowania jest sygnalizowana
jedynie w przypadku, gdy wszystkie drzwi są
zatrzaĞniĊte i zostaną zablokowane.
FunkcjĊ sygnalizacji zablokowania i odblokowania drzwi moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu Car settings
Light settings
Lock feedback light or Car settings
Light settings
Unlock feedback light.
Struktura menu opisana jest na stronie 94.
Elektroniczna blokada rozruchu silnika
KaĪdy z elektronicznych kluczyków ma przyporządkowany indywidualny kod identyfikacyjny.
Silnik moĪna uruchomiü tylko w przypadku posáugiwania siĊ kluczykiem z wáaĞciwym kodem.
02 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Z elektroniczną blokadą rozruchu silnika związane są nastĊpujące komunikaty pojawiające
siĊ na wyĞwietlaczu informacyjnym (w zespole
wskaĨników):
Funkcje – nadajnik zdalnego
sterowania i komunikator osobisty
Znaczenie
1
Key error
Reinsert key
Báąd odczytu danych kluczyka
przy uruchamianiu silnika.
Powtórzyü próbĊ rozruchu.
3
Car key
not found
Dotyczy wyáącznie funkcji
zdalnej detekcji komunikatora
osobistego. Báąd odczytu
danych komunikatora przy
uruchamianiu silnika.
Powtórzyü próbĊ rozruchu.
Báąd funkcji kluczyka przy
uruchamianiu silnika.
Skontaktowaü siĊ z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
Uruchamianie silnika – patrz strona 80.
Rozáadowana bateria elektronicznego
kluczyka
Otwieranie
OĞwietlenie asekuracyjne
Komunikat
Immobiliser
See manual
Zamykanie
BagaĪnik
2
Wyzwalanie alarmu
4
Peáne otwieranie (i zamykanie)
5
3905616s
Przytrzymanie (przez co najmniej 4 sekundy)
wciĞniĊtego przycisku
lub
powoduje odpowiednio otwarcie lub zamkniĊcie wszystkich okien
bocznych (takĪe zamkniĊcie okna dachowego).
Nadajnik zdalnego sterowania
3
Z funkcji tej moĪna korzystaü na przykáad w celu
szybkiej wymiany powietrza w kabinie samochodu w upalny dzieĔ.
4
5
Przyciski funkcyjne
BateriĊ naleĪy wymieniü, gdy:
Zamykanie – Zablokowanie wszystkich drzwi
oraz pokrywy bagaĪnika i wáączenie autoalarmu.
3603821s
• zostanie wyĞwietlony symbol informacyjny
i na wyĞwietlaczu pojawi siĊ komunikat
Car key Battery low i/lub
• zamki w samochodzie przestają reagowaü na
sygnaáy nadajnika zdalnego sterowania
wysyáane z odlegáoĞci do 20 m.
Wymiana baterii – patrz strona 41.
OSTRZEĩENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien bocznych i okna dachowego za pomocą zdalnego
sterowania naleĪy upewniü siĊ, czy nie grozi
to przyciĞniĊciem jakiejkolwiek czĊĞci ciaáa.
2
1
02
Komunikator osobisty
Otwieranie – Odblokowanie wszystkich drzwi
oraz pokrywy bagaĪnika i wyáączenie autoalarmu.
MoĪna wybraü pomiĊdzy jednoczesnym odblokowaniem wszystkich drzwi a odblokowaniem dwuetapowym: po pierwszym naciĞniĊciu przycisku
tylko drzwi kierowcy, a po drugim naciĞniĊciu
35
02 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
BagaĪnik – Odblokowanie tylko pokrywy
bagaĪnika (bez jej otwierania). Szczegóáowe
informacje – patrz strona 43.
Wyzwalanie alarmu – SáuĪy do zwrócenia
uwagi otoczenia w sytuacji zagroĪenia. W celu
wáączenia sygnaáu dĨwiĊkowego oraz kierunkowskazów naleĪy czerwony przycisk naciskaü
przez co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąü go dwukrotnie. Po upáywie 5 sekund
sygnalizacjĊ moĪna przerwaü naciskając ten
sam przycisk. Samoczynne przerwanie sygnalizacji nastĊpuje po upáywie 2 minut i 45 sekund.
ZasiĊg dziaáania
ZasiĊg dziaáania zdalnego sterowania wynosi
20 m wokóá samochodu.
UWAGA
Dziaáanie zdalnego sterowania moĪe zostaü
zakáócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp. W takiej sytuacji
samochód moĪna zawsze zamknąü bądĨ
otworzyü przy uĪyciu tradycyjnego kluczyka
mechanicznego (patrz strona 37).
36
UWAGA
JeĪeli mimo wielokrotnego naciskania
przycisku informacyjnego i zmian poáoĪenia
komunikatora nie zaĞwieci siĊ Īaden ze
wskaĨników (takĪe po upáywie 7 sekund lub
jednokrotnym przemieszczeniu siĊ Ğwiatáa po
obwodzie komunikatora), naleĪy skontaktowaü siĊ z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
2
2
1
2
Za pomocą wskaĨników przekazywane są
nastĊpujące informacje o samochodzie:
1
2
3
4
Przycisk informacyjny
WskaĨniki
Przycisk informacyjny
udostĊpnia okreĞlone
informacje o samochodzie, które są przekazywane za poĞrednictwem wskaĨników
.
Posáugiwanie siĊ przyciskiem
informacyjnym
1. Nacisnąü przycisk informacyjny
.
2. Przez okoáo 7 sekund báyskają wszystkie
wskaĨniki
, tworząc efekt krąĪenia Ğwiatáa
po obwodzie komunikatora. Sygnalizuje to
operacjĊ odbioru informacji z samochodu.
NaciĞniĊcie w tym czasie któregokolwiek
innego przycisku przerywa odczyt danych.
3603841s
OĞwietlenie asekuracyjne – Zdalne wáączanie
Ğwiateá samochodu. Szczegóáowe informacje –
patrz strona 68.
Funkcje dodatkowe – komunikator
osobisty
3603840s
02
(w ciągu 10 sekund) pozostaáe drzwi. Ustawienia
moĪna zmieniaü w opcji menu Car settings
Lock settings
Unlocking, doors.
Struktura menu opisana jest na stronie 94.
Zielone staáe Ğwiatáo: samochód zamkniĊty.
ĩóáte staáe Ğwiatáo: samochód otwarty.
Czerwone staáe Ğwiatáo: nastąpiáo
wzbudzenie sygnalizacji alarmowej.
02 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Czerwone báyskające na przemian Ğwiatáo
dwóch wskaĨników: czujnik HBS (czujnik
bicia serca) wykryá obecnoĞü osoby w samochodzie. Jest to sygnalizowane jedynie
w przypadku, gdy nastąpiáo wzbudzenie
sygnalizacji alarmowej.
ZasiĊg dziaáania
ZasiĊg dziaáania komunikatora osobistego
wynosi 20 m wokóá samochodu.
W przypadku oĞwietlenia asekuracyjnego,
wyzwalania alarmu oraz funkcji realizowanych
za pomocą przycisku informacyjnego zasiĊg
dziaáania wynosi do 100 m wokóá samochodu.
UWAGA
Dziaáanie funkcji realizowanych za pomocą
przycisku informacyjnego moĪe zostaü
zakáócone przez fale radiowe, budynki,
przeszkody terenowe itp.
Przekroczenie zasiĊgu
JeĪeli z powodu zbyt duĪej odlegáoĞci od samochodu nie jest moĪliwy odbiór informacji o nim,
pokazywany jest stan, jaki miaá miejsce
w momencie opuszczania samochodu, bez
wstĊpnego krąĪenia Ğwiatáa po obwodzie
komunikatora.
Komunikator, za pomocą którego samochód
zostaá otwarty bądĨ zamkniĊty, pokaĪe
wáaĞciwy stan.
UWAGA
JeĪeli po naciĞniĊciu przycisku informacyjnego nie zaĞwieci siĊ Īaden wskaĨnik, moĪe
to byü spowodowane utratą áącznoĞci
pomiĊdzy komunikatorem a samochodem na
skutek zakáóceĔ powodowanych przez fale
radiowe, budynki, przeszkody terenowe itp.
Czujnik bicia serca
Funkcja
realizowana jest za pomocą czujnika HBS, reagującego na bicie serca. Czujnik
ten jest dodatkowym elementem instalacji alarmowej. UmoĪliwia zdalne rozpoznanie czyjejĞ
obecnoĞci w samochodzie. Jest ona sygnalizowana jedynie w przypadku, gdy nastąpiáo
wzbudzenie sygnalizacji alarmowej.
Czujnik HBS wykrywa bicie serca ludzkiego,
które przenoszone jest przez nadwozie
samochodu. Z tego powodu jego dziaáanie
moĪe zostaü zakáócone przez zewnĊtrzne
haáasy i wibracje.
DostĊp do samochodu bez uĪycia kluczyka
Patrz strona 39.
Wyjmowany kluczyk mechaniczny
Kluczyk mechaniczny sáuĪy do zabezpieczania
dostĊpu do schowka w desce rozdzielczej i bagaĪnika1. Za pomocą elektronicznego kluczyka
z integralnym nadajnikiem zdalnego sterowania
moĪna jedynie otwieraü i uruchamiaü samochód.
02
MoĪliwoĞü zamkniĊcia zamka schowka w desce
rozdzielczej pozwala na przykáad bezpiecznie
przekazaü samochód stacji serwisowej lub obsáudze hotelowej (tak zwana blokada serwisowa
– patrz strona 38). W takiej sytuacji osobie,
której powierzany jest samochód, naleĪy pozostawiü jedynie elektroniczny kluczyk, zatrzymując przy sobie kluczyk mechaniczny.
Otwieranie samochodu przy uĪyciu
kluczyka mechanicznego
Gdy z powodu np. wyczerpania baterii nie
dziaáa zdalne sterowanie, moĪna uĪyü kluczyka
mechanicznego.
Otwieranie bagaĪnika – patrz strona 43.
Obrócenie kluczyka mechanicznego w zamku
drzwi kierowcy powoduje ich odblokowanie
(bez uruchamiania funkcji centralnego zamka).
Powoduje to jednak wzbudzenie sygnalizacji
alarmowej, którą moĪna przerwaü przez
wáoĪenie elektronicznego kluczyka do gniazda
wyáącznika zapáonu.
1 Dotyczy
niektórych wersji rynkowych.
37
02 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Blokada serwisowa*
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Uruchomienie blokady serwisowej: Obróciü zamek schowka w desce rozdzielczej kluczykiem
mechanicznym w prawo o kąt 180 stopni.
RównoczeĞnie zostanie uniemoĪliwiony dostĊp
do bagaĪnika przy uĪyciu zdalnego sterowania
(na wyĞwietlaczu pojawi siĊ odpowiedni
komunikat).
02
1
Przesunąü zaczep sprĊĪysty
kluczyk mechaniczny z oprawy
i wyciągnąü
8302565s
3603822s
2
Zablokowanie dostĊpu tylko do schowka
w desce rozdzielczej – patrz strona 43.
Zamki otwierane i zamykane zdalnie, gdy nie jest
uruchomiona blokada serwisowa
.
Chowanie kluczyka mechanicznego
Przy wkáadaniu kluczyka mechanicznego do
gniazda w obudowie kluczyka elektronicznego
naleĪy zachowaü ostroĪnoĞü, aby nie
spowodowaü jej uszkodzenia.
2. Delikatnie docisnąü kluczyk mechaniczny,
aĪ odgáos zaczepu potwierdzi jego
unieruchomienie.
38
8302564s
1. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąü
kluczyk mechaniczny w oprawĊ.
Zamki otwierane i zamykane zdalnie, gdy
zostanie uruchomiona blokada serwisowa
02 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Zdalne rozpoznawanie elektronicznego
kluczyka (tylko z komunikatorem
osobistym)
8302561s
DostĊp do samochodu bez uĪycia kluczyka
Funkcja ta umoĪliwia zamykanie i otwieranie
samochodu oraz uruchamianie silnika bez
uĪycia kluczyka. Wystarczy tylko mieü przy
sobie komunikator osobisty, peániący rolĊ
elektronicznego kluczyka. SáuĪy to wygodzie
korzystania z samochodu, pozwalając dostaü
siĊ do niego mając np. zajĊte obie rĊce.
Standardowo funkcja zdalnego rozpoznawania
elektronicznego kluczyka z komunikatorem
osobistym obejmuje dwa takie urządzenia.
MoĪna ją rozszerzyü o kolejne elektroniczne
kluczyki z komunikatorem osobistym.
ZasiĊg dziaáania
Otwarcie drzwi bocznych lub pokrywy bagaĪnika
jest moĪliwe, gdy elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym znajduje siĊ w odlegáoĞci
nie wiĊkszej niĪ 1,5 m od którejkolwiek klamki
drzwi bocznych bądĨ pokrywy bagaĪnika.
Oznacza to, Īe osoba, która chce zablokowaü
lub odblokowaü drzwi samochodu, musi mieü
elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym przy sobie. Nie ma moĪliwoĞci zablokowania ani odblokowania drzwi samochodu, gdy
elektroniczny kluczyk z komunikatorem osobistym znajduje siĊ po drugiej stronie samochodu.
ZasiĊg roboczy ukáadu przedstawiony jest na
powyĪszym rysunku w postaci obszarów
ograniczonych czerwoną linią.
W przypadku, gdy osoba wysiadająca z samochodu zabierze ze sobą elektroniczny kluczyk z
komunikatorem osobistym i zostaną zamkniĊte
wszystkie drzwi, na wyĞwietlaczu informacyjnym ukaĪe siĊ komunikat ostrzegawczy, któremu towarzyszyü bĊdzie sygnalizacja dĨwiĊkowa. Komunikat ten zniknie, gdy elektroniczny
kluczyk z komunikatorem osobistym znajdzie
siĊ z powrotem w samochodzie.
Gdy elektroniczny kluczyk z komunikatorem
osobistym znajdzie siĊ z powrotem w samochodzie, przerwanie sygnalizacji ostrzegawczej
nastąpi po wykonaniu jednej z nastĊpujących
operacji:
• otwarcie i zamkniĊcie drzwi;
• wáoĪenie elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym do gniazda wyáącznika
zapáonu;
• naciĞniĊcie przycisku READ.
02
Zasady posáugiwania siĊ elektronicznym
kluczykiem z komunikatorem osobistym
Pozostawiony wewnątrz samochodu komunikator osobisty zintegrowany z elektronicznym
kluczykiem samoczynnie przeáącza siĊ w stan
pasywny po zablokowaniu drzwi. W ten sposób
uniemoĪliwia dostĊp do samochodu osobom
nieupowaĪnionym.
Jednak w przypadku wáamania do kabiny i znalezienia elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym moĪe zostaü z powrotem
uaktywniony i ponownie uĪyty. Dlatego naleĪy
go pilnowaü ze szczególną troską.
WAĩNE
Nie naleĪy pozostawiaü elektronicznego
kluczyka z komunikatorem osobistym
wewnątrz samochodu.
Zakáócenia dziaáania
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą powodowaü zakáócenia dziaáania systemu zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka.
W celu unikniĊcia tego nie naleĪy pozostawiaü
elektronicznego kluczyka z komunikatorem
39
02 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
osobistym w pobliĪu telefonów komórkowych
lub metalowych przedmiotów.
02
W razie zakáóceĔ dziaáania systemu moĪna
w zwykáy sposób uĪyü kluczyka mechanicznego
(patrz strona 34).
Odblokowanie drzwi
Odblokowanie drzwi nastĊpuje przez pociągniĊcie klamki drzwi bocznych lub pokrywy
bagaĪnika.
Odblokowanie drzwi przy uĪyciu
kluczyka mechanicznego
JeĪeli z jakiegokolwiek powodu nie dziaáa
funkcja zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka z komunikatorem osobistym,
drzwi kierowcy moĪna otworzyü przy uĪyciu
kluczyka mechanicznego. W tym przypadku nie
jest uruchamiany centralny zamek.
UWAGA
Otwarcie drzwi przy uĪyciu kluczyka mechanicznego powoduje wzbudzenie sygnalizacji alarmowej. Sposób wyáączania – patrz strona 46.
PamiĊü ustawieĔ fotela kierowcy
i zewnĊtrznych lusterek wstecznych
sprzĊĪona z elektronicznym kluczykiem*
Funkcja pamiĊci komunikatora osobistego
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system
40
elektronicznymi kluczykami z komunikatorem
osobistym, fotel kierowcy zostanie samoczynnie ustawiony w pozycji przyporządkowanej
kluczykowi niesionemu przez osobĊ, która
otworzy drzwi jako pierwsza.
Po otwarciu drzwi kierowcy ustawienia tych
elementów moĪna zmieniü:
• Z miejsca kierowcy: naciskając przycisk
otwierania w komunikatorze osobistym –
patrz strona 34.
• Naciskając jeden z przycisków pamiĊci
ustawieĔ kierowcy – patrz strona 60.
Zamykanie samochodu
Zablokowanie drzwi bocznych oraz pokrywy bagaĪnika nastĊpuje przez naciĞniĊcie przycisku
blokady w jednej z klamek zewnĊtrznych.
Przycisk powinien zostaü wciĞniĊty po zamkniĊciu wszystkich drzwi bocznych oraz pokrywy
bagaĪnika. W przeciwnym wypadku zablokowanie nie nastąpi.
Ustawienia indywidualne
Sposób dziaáania funkcji zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka moĪna zmieniaü.
Opcja menu Car settings
Lock settings
Keyless entry pozwala wybraü drzwi, które
zostają odblokowane. Struktura menu opisana
jest na stronie 94.
02 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Wymiana baterii w elektronicznym
kluczyku
Typ baterii: CR 2430, 3 V (jedna w przypadku
nadajnika zdalnego sterowania lub dwie
w przypadku komunikatora osobistego)
1
Otwieranie obudowy
Przesunąü zaczep sprĊĪysty
i wyciąg.
1
nąü kluczyk mechaniczny z oprawy
3603816s
2
UWAGA
2
Trzymaü elektroniczny kluczyk przyciskami do
doáu, aby po otwarciu obudowy nie wypadáa
bateria.
Skáadanie obudowy
1. ZáoĪyü i Ğcisnąü ze sobą obie czĊĞci obudowy.
2. Trzymając kluczyk elektroniczny otworem
gniazda skierowanym do góry, wsunąü
kluczyk mechaniczny w oprawĊ.
02
3. Delikatnie docisnąü kluczyk mechaniczny,
aĪ odgáos zaczepu potwierdzi jego
unieruchomienie.
ZuĪytych baterii naleĪy pozbywaü siĊ w sposób
nie zagraĪający Ğrodowisku naturalnemu.
Wsunąü ostrze wkrĊtaka w szczelinĊ za
zaczepem sprĊĪystym i delikatnie
3
podwaĪyü
pokrywĊ do góry.
3603817s
WAĩNE
Nie dotykaü baterii ani styków elektrycznych,
poniewaĪ grozi to ograniczeniem ich
wáasnoĞci funkcjonalnych.
3
3603818s
Sprawdziü sposób zamocowania baterii po
wewnĊtrznej stronie pokrywy, zwracając
uwagĊ na ustawienie biegunów (+) i (–).
Wymieniü bateriĊ lub baterie.
41
02 Zamki i autoalarm
Zamki
Zamykanie i otwieranie
02
Od wewnątrz
pociągając za klamkĊ. W celu otwarcia drzwi
naleĪy pociągnąü za klamkĊ dwukrotnie.
Od zewnątrz
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
PokrywĊ wlewu paliwa moĪna otworzyü, gdy
drzwi nie są zablokowane. Po zablokowaniu
drzwi i wáączeniu autoalarmu pokrywa nie daje
siĊ otworzyü.
UWAGA
Blokada drzwi moĪe zostaü uruchomiona nawet
gdy są one otwartea. Z chwilą ich zatrzaĞniĊcia
zostaną zablokowane. Stwarza to ryzyko
zamkniĊcia kluczyka w samochodzie.
a Dotyczy
niektórych wersji samochodu, nie
wyposaĪonych w ukáad zdalnego
rozpoznawania elektronicznego kluczyka.
OSTRZEĩENIE
Uruchomienie blokady drzwi od zewnątrz
samochodu powoduje ryzyko uwiĊzienia
osoby bądĨ osób w kabinie.
1 Dotyczy
42
niektórych wersji rynkowych.
8302562s
Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa
bagaĪnika zostają jednoczeĞnie odblokowane
lub zablokowane od zewnątrz przy uĪyciu
zdalnego sterowania. W tym stanie nie dziaáają
przyciski mechanicznej blokady drzwi ani
wewnĊtrzne klamki drzwi1.
Naciskając odpowiedni przycisk centralnego
zamka na panelu przeáączników w drzwiach
moĪna zablokowaü lub odblokowaü jednoczeĞnie wszystkie drzwi boczne oraz pokrywĊ
bagaĪnika.
Odblokowanie drzwi
Nacisnąü przycisk odblokowania drzwi. Przytrzymanie wciĞniĊtego przycisku powoduje otwarcie
wszystkich okien.
Zablokowanie drzwi
Po zamkniĊciu przednich drzwi nacisnąü przycisk blokady drzwi. Przytrzymanie wciĞniĊtego
przycisku powoduje zamkniĊcie wszystkich
okien bocznych oraz okna dachowego, jeĪeli
byáo uchylone.
Ponadto poszczególne drzwi boczne moĪna po
ich zamkniĊciu zablokowaü indywidualnymi
przyciskami blokady, zaĞ odblokowaü
JeĪeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
za pomocą zdalnego sterowania uĪytego od
zewnątrz Īadne drzwi ani pokrywa bagaĪnika
nie zostaną otwarte, wszystkie zostaną z
powrotem zablokowane. Funkcja ta zapobiega
przypadkowemu pozostawieniu otwartego
samochodu. Wersje z autoalarmem – patrz
strona 46.
Automatyczne zablokowanie drzwi
Po rozpoczĊciu jazdy moĪe nastĊpowaü
automatyczne zablokowanie drzwi bocznych
oraz pokrywy bagaĪnika.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu Car settings
Lock settings
Autolock, doors. Struktura menu opisana
jest na stronie 94.
02 Zamki i autoalarm
Zamki
Schowek w desce rozdzielczej
A
Odblokowanie i zablokowanie pokrywy
bagaĪnika
B
Zablokowanie przy uĪyciu zdalnego
sterowania
W celu zablokowania pokrywy bagaĪnika naleĪy
nacisnąü odpowiedni przycisk elektronicznego
kluczyka – patrz strona 36.
02
W celu zablokowania dostĊpu do schowka
w desce rozdzielczej naleĪy obróciü zamek
kluczykiem mechanicznym w prawo o kąt
90 stopni. Szczelina zamka powinna byü
ustawiona poziomo.
Zamek schowka moĪna obracaü wyáącznie
kluczykiem mechanicznym wyjĊtym z obudowy
kluczyka elektronicznego.
Zamek schowka w desce rozdzielczej uruchamia
blokadĊ serwisową – patrz strona 38.
Odblokowanie przy uĪyciu zdalnego
sterowania
JeĪeli w momencie póĨniejszego zamykania pokrywy bagaĪnika wszystkie drzwi boczne bĊdą
zablokowane, pozostaje ona niezablokowana
do chwili uruchomienia blokady przy uĪyciu
zdalnego sterowania.
Odblokowanie od wewnątrz
W celu odblokowania pokrywy bagaĪnika
naleĪy nacisnąü pokazany na rysunku przycisk
elektronicznego kluczyka.
UWAGA
Funkcja ta nie powoduje otwarcia pokrywy
bagaĪnika.
GaĞnie umieszczona w desce rozdzielczej
lampka kontrolna autoalarmu, sygnalizując
wyáączenie niektórych funkcji ukáadu. Zostają
odáączone czujniki przechyáu oraz otwarcia
pokrywy bagaĪnika. Natomiast drzwi boczne
pozostają zablokowane i chronione.
1
3603845s
W celu odblokowania dostĊpu do schowka
w desce rozdzielczej naleĪy obróciü zamek
kluczykiem mechanicznym w lewo o kąt
90 stopni. Szczelina zamka powinna byü
ustawiona pionowo.
3905612s
8302560s
ZaĞwieci siĊ umieszczona w desce rozdzielczej
lampka kontrolna autoalarmu, sygnalizując, Īe
samochód jest zamkniĊty i chroniony przez
ukáad autoalarmu.
W celu odblokowania pokrywy bagaĪnika
naleĪy nacisnąü przycisk
na panelu
przeáączników Ğwiateá.
43
02 Zamki i autoalarm
Zamki
Caákowita blokada zamków1
Otwieranie zamka kluczykiem
mechanicznym
02
1. Wyjąü elektroniczny kluczyk z gniazda
wyáącznika zapáonu. Wyáączenie funkcji
caákowitej blokady zamków jest moĪliwe
jedynie w ciągu jednej minuty od
zatrzymania pracy silnika.
1
2. Nacisnąü pokazany na rysunku przycisk.
2
3905611s
8302568s
W wersji z autoalarmem równoczeĞnie nastĊpuje wyáączenie czujników ruchu i przechyáu*
– patrz strona 47.
8302569s
Caákowita blokada zamków uniemoĪliwia
otwarcie drzwi od wewnątrz. Uruchamia siĊ ją
za pomocą zdalnego sterowania. Caákowita
blokada zamków zaczyna dziaáaü po upáywie
10 sekund od zablokowania drzwi.
Gdy nie dziaáa zdalne sterowanie, zamek
pokrywy bagaĪnika moĪna otworzyü kluczykiem
mechanicznym.
Wyciągnąü zaĞlepkĊ zamka.
Otworzyü zamek, obracając go za pomocą
kluczyka mechanicznego o póá obrotu
w lewo, jak pokazano na ilustracji.
Odblokowanie zamków moĪe nastąpiü tylko przy
uĪyciu zdalnego sterowania. Drzwi kierowcy
moĪna takĪe otworzyü od zewnątrz kluczykiem.
Czasowe wyáączenie funkcji caákowitej
blokady zamków
JeĪeli w samochodzie ktoĞ ma pozostaü, ale
drzwi muszą zostaü zablokowane od zewnątrz,
funkcjĊ caákowitej blokady moĪna w opisany
poniĪej sposób wyáączyü.
1 Dotyczy
44
niektórych wersji rynkowych.
RównoczeĞnie zapala siĊ dioda kontrolna w
przycisku i Ğwieci siĊ aĪ do chwili zablokowania
zamków za pomocą kluczyka lub zdalnego
sterowania. Przez 10 sekund lub do chwili
zablokowania drzwi przy uĪyciu zdalnego
sterowania na wyĞwietlaczu pokazywany jest
odpowiedni komunikat. Przy nastĊpnym
wáączeniu zapáonu czasowo wyáączone funkcje
zostają automatycznie przywrócone.
OSTRZEĩENIE
JeĪeli funkcja caákowitej blokady zamków nie
jest wyáączona, w zamykanym samochodzie
nie moĪe nikt pozostawaü.
02 Zamki i autoalarm
Autoalarm*
Uwagi ogólne
Wáączanie autoalarmu
Diodowy wskaĨnik stanu ukáadu
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy komory
silnikowej lub pokrywy bagaĪnika,
• uĪycie nieodpowiedniego kluczyka do zamka
lub próba siáowego obrócenia zamka,
• wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany dodatkowy czujnik ruchu),
• próba podniesienia lub odholowania samochodu (gdy jest zainstalowany dodatkowy
czujnik przechyáu*),
• odáączenie przewodu od akumulatora,
• próba rozáączenia syreny autoalarmu.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyĞwietlony odpowiedni komunikat.
W takiej sytuacji naleĪy skontaktowaü siĊ
z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywaü napraw
lub modyfikacji jakichkolwiek elementów
instalacji autoalarmu. MoĪe to spowodowaü
naruszenie warunków ubezpieczenia
samochodu.
Nacisnąü przycisk zamykania w elektronicznym
kluczyku. Dáugie báyĞniĊcie kierunkowskazów
samochodu potwierdza zablokowanie
wszystkich drzwi i wáączenie autoalarmu w stan
czuwania (uzbrojenie autoalarmu).
8302563s
Wzbudzenie sygnalizacji alarmowej powodują
nastĊpujące okolicznoĞci:
02
Sposób potwierdzania wáączenia autoalarmu
w stan czuwania moĪna zmieniaü w opcji menu
Car settings
Lock settings
Keyless
entry. Struktura menu opisana jest na stronie
94.
Umieszczona w desce rozdzielczej dioda
kontrolna sygnalizuje aktualny stan instalacji
alarmowej.
• Dioda nie Ğwieci siĊ – autoalarm jest
wyáączony.
• Dioda báyska raz na sekundĊ – autoalarm
jest wáączony.
• Po wyáączeniu autoalarmu, do momentu wáoĪenia elektronicznego kluczyka do gniazda
wyáącznika zapáonu dioda báyska w sposób
przyspieszony – nastąpiáo wzbudzenie sygnalizacji alarmowej.
45
02 Zamki i autoalarm
Autoalarm*
02
Wyáączanie autoalarmu
Przerywanie wzbudzonego alarmu
Pozostaáe funkcje ukáadu
Nacisnąü przycisk otwierania w elektronicznym
kluczyku. Dwa krótkie báyĞniĊcia kierunkowskazów samochodu potwierdzają odblokowanie
wszystkich drzwi i wyáączenie autoalarmu.
Nacisnąü przycisk otwierania w elektronicznym
kluczyku lub wáoĪyü kluczyk do gniazda wyáącznika zapáonu. Dla potwierdzenia nastąpią dwa
krótkie báyĞniĊcia kierunkowskazów.
Automatyczne uzbrajanie
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez wáączonego autoalarmu.
JeĪeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
drzwi samochodu przy uĪyciu zdalnego sterowania (i wyáączenia autoalarmu) Īadne drzwi boczne ani pokrywa bagaĪnika nie zostaną otwarte,
autoalarm wáączy siĊ samoczynnie w stan czuwania. RównoczeĞnie nastąpi zablokowanie drzwi.
Sygnalizacja wzbudzonego alarmu
Wzbudzenie alarmu uruchamia nastĊpującą sygnalizacjĊ:
• Rozlega siĊ trwający 30 sekund dĨwiĊk
syreny. Syrena ma wáasne zasilanie na
wypadek rozáadowania lub odáączenia
akumulatora samochodowego.
• Przez 5 minut lub do czasu wyáączenia
ukáadu báyskają wszystkie kierunkowskazy.
Gdy nie dziaáa zdalne sterowanie
Gdy z jakiegokolwiek powodu nie dziaáa zdalne
sterowanie, moĪna w nastĊpujący sposób
wyáączyü autoalarm i uruchomiü samochód:
1. Otworzyü drzwi kierowcy przy uĪyciu kluczyka
mechanicznego. Nastąpi wzbudzenie alarmu
i rozlegnie siĊ dĨwiĊk syreny.
2. WáoĪyü elektroniczny kluczyk do gniazda wyáącznika zapáonu. Sygnalizacja alarmowa zostanie przerwana. Do chwili wyjĊcia kluczyka z
gniazda wyáącznika zapáonu diodowy wskaĨnik
stanu ukáadu báyska w sposób przyspieszony.
46
02 Zamki i autoalarm
Autoalarm*
Tymczasowe ograniczenie zakresu
monitorowania
Testowanie dziaáania autoalarmu
Testowanie monitorowania pokrywy
komory silnikowej
Wyáączenie czujników ruchu i przechyáu
Testowanie monitorowania wnĊtrza
1. WsiąĞü do samochodu i wyáączyü funkcjĊ
monitorowania wnĊtrza, postĊpując zgodnie
z opisem w kolumnie 1.
1. Otworzyü wszystkie okna.
2. Wáączyü autoalarm w stan czuwania. Zostanie to potwierdzone powolnym báyskaniem
diody kontrolnej – patrz strona 45.
3905611s
3. Unosząc z siedzenia np. torbĊ, spowodowaü
zadziaáanie czujnika monitorującego
wnĊtrze samochodu.
W celu unikniĊcia niepotrzebnego wzbudzania
alarmu, np. przez pozostawionego w kabinie
psa lub podczas transportu samochodu
promem, moĪliwe jest czasowe wyáączenie
czujników ruchu i przechyáu.
Nacisnąü pokazany na rysunku przycisk. Wyáączenie
czujników jest moĪliwe jedynie w ciągu jednej minuty
od zatrzymania pracy silnika. Dioda kontrolna w
przycisku Ğwieci siĊ do chwili zablokowania zamków.
Przez 10 sekund lub do chwili zablokowania
drzwi na wyĞwietlaczu pokazywany jest
odpowiedni komunikat.
4. Odczekaü 15 sekund. Powinno nastąpiü wzbudzenie alarmu dĨwiĊkowego i optycznego.
5. Wyáączyü autoalarm naciskając przycisk
otwierania w elektronicznym kluczyku.
Testowanie monitorowania drzwi
02
2. Wáączyü autoalarm (pozostając w samochodzie zablokowaü drzwi przez naciĞniĊcie
odpowiedniego przycisku elektronicznego
kluczyka).
3. Odczekaü 15 sekund.
4. Za pomocą dĨwigni pod deską rozdzielczą
zwolniü zamek pokrywy komory silnikowej.
Powinno nastąpiü wzbudzenie alarmu
dĨwiĊkowego i optycznego.
5. Wyáączyü autoalarm naciskając przycisk
otwierania w elektronicznym kluczyku.
1. Wáączyü autoalarm.
2. Odczekaü 15 sekund.
3. Otworzyü kluczykiem mechanicznym zamek
w drzwiach kierowcy.
4. Otworzyü drzwi. Powinno nastąpiü wzbudzenie alarmu dĨwiĊkowego i optycznego.
5. Wyáączyü autoalarm naciskając przycisk
otwierania w elektronicznym kluczyku.
Przy nastĊpnym wáączeniu zapáonu czasowo wyáączone funkcje zostają automatycznie przywrócone.
W wersji z caákowitą blokadą zamków równoczeĞnie
nastĊpuje uaktywnienie tej funkcji – patrz strona 44.
47
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące ..........................................50
Wyáącznik zapáonu......................................................................................58
Siedzenia....................................................................................................59
Kierownica..................................................................................................62
ĝwiatáa........................................................................................................63
Wycieraczki i spryskiwacze ........................................................................72
Szyby, lusterka wsteczne ...........................................................................74
Okno dachowe ...........................................................................................78
Uruchamianie silnika .................................................................................. 80
Skrzynia biegów .........................................................................................83
Hamulec zasadniczy .................................................................................. 86
Hamulec postojowy ....................................................................................88
48
ZA KIEROWNICĄ
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
11
10
12
9
10
13
18
17
16
15
14
8505311s
19
Wersja z kierownicą po lewej stronie
50
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Przeáącznik menu i komunikatów, kierunkowskazów,
Ğwiateá mijania i drogowych, komputera pokáadowego
96, 66, 64,
116
Przyciski sterujące menu, klimatyzacji
i radioodtwarzacza
94, 101,
110
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prĊdkoĞci
jazdy
120, 121
Przyciski sterujące klimatyzacji
101
Sygnaá dĨwiĊkowy, poduszka powietrzna
62, 15
DĨwignia skrzyni biegów
83
Zespóá wskaĨników
54, 57
Przeáączniki aktywnego zawieszenia (Four-C)
119
Przyciski sterujące menu, radioodtwarzacza i telefonu
94, 108,
136
Przeáącznik wycieraczek i spryskiwaczy
72, 73
Wyáącznik zapáonu
80
DĨwignia blokady ustawienia kierownicy
62
Przycisk rozruchu
58
DĨwignia hamulca postojowego
88, 89
Wyáącznik Ğwiateá awaryjnych
66
DĨwignia otwierania pokrywy komory silnikowej
168
Klamka drzwi
–
Przeáączniki regulacji ustawienia fotela
59
Panel przeáączników
74, 76, 31,
42
Przeáączniki Ğwiateá, przyciski otwierania pokrywy
wlewu paliwa i pokrywy bagaĪnika
63, 151,
154
03
51
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
11
10
20
11
19
18
17
16
15
14
13
8505325s
12
Wersja z kierownicą po prawej stronie
52
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące
Funkcja
Strona
Funkcja
Strona
Wyáącznik Ğwiateá awaryjnych
66
Panel przeáączników
74, 76, 31,
42
Przycisk rozruchu
58
Przeáączniki regulacji ustawienia fotela
59
Wyáącznik zapáonu
80
DĨwignia otwierania pokrywy komory silnikowej
168
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prĊdkoĞci
jazdy
120, 121
DĨwignia hamulca postojowego
88, 89
Zespóá wskaĨników
54, 57
DĨwignia blokady ustawienia kierownicy
62
Sygnaá dĨwiĊkowy, poduszka powietrzna
62, 15
Przeáącznik menu i komunikatów, kierunkowskazów,
Ğwiateá mijania i drogowych, komputera pokáadowego
96, 66, 64,
116
Przyciski sterujące menu, radioodtwarzacza i telefonu
94, 108,
136
Przeáączniki aktywnego zawieszenia (Four-C)
119
Przeáącznik wycieraczek i spryskiwaczy
72, 73
DĨwignia skrzyni biegów
83
Przeáączniki Ğwiateá, przyciski otwierania pokrywy
wlewu paliwa i pokrywy bagaĪnika
63, 151,
154
Przyciski sterujące klimatyzacji
101
Klamka drzwi
–
Przyciski sterujące menu, klimatyzacji
i radioodtwarzacza
94, 101,
110
03
53
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące
WskaĨniki
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
1
2
3
3
T2
03
1
1
WyĞwietlacze informacyjne
Na wyĞwietlaczach informacyjnych
ukazują
siĊ informacje dotyczące samochodu, np.
wskazania ukáadu automatycznej kontroli
prĊdkoĞci jazdy i komputera pokáadowego oraz
komunikaty ostrzegawcze. Informacje
przedstawiane są za pomocą tekstów i symboli
graficznych.
Szczegóáowe objaĞnienia podane są wraz
z opisem poszczególnych funkcji, które
wykorzystują wyĞwietlacz.
1
Zespóá wskaĨników
PrĊdkoĞciomierz
WskaĨnik poziomu paliwa, patrz równieĪ
„Uzupeánianie paliwa” na stronie 151.
Obrotomierz
Pokazuje prĊdkoĞü obrotową silnika
w tysiącach obrotów na minutĊ (rpm).
123456
12.3
0
3801154s
0
3603843s
0
12:34
1
1
P
1
2
o
_3 C
2
3603801s
WyĞwietlacze informacyjne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne Ğwiateá drogowych
i kierunkowskazów
Kontrola dziaáania
Po obróceniu wyáącznika zapáonu do poáoĪenia II
lub przy uruchamianiu silnika wszystkie lampki powinny siĊ zaĞwieciü, potwierdzając w ten sposób, Īe
są sprawne. Po uruchomieniu silnika gasną wszystkie lampki za wyjątkiem lampki kontrolnej hamulca
postojowego, która gaĞnie po jego zwolnieniu.
JeĪeli silnik nie zostanie uruchomiony i wyáącznik
zapáonu pozostaje w poáoĪeniu II, po upáywie
5 sekund zgasną wszystkie lampki za wyjątkiem
lampki sygnalizacyjnej usterki w ukáadzie oczyszczania spalin i lampki ostrzegawczej niskiego
ciĞnienia oleju.
54
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol
Znaczenie
Kierunkowskazy przyczepy
Usterka w ukáadzie oczyszczania
spalin
Usterka w ukáadzie ABS
Tylne Ğwiatáo przeciwmgielne
Ukáad stabilizacji toru jazdy
Niskie ciĞnienie w ogumieniu*
WstĊpne podgrzewanie silnika
o zapáonie samoczynnym
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Symbol informacyjny
ĝwiatáa drogowe
Lewy kierunkowskaz
Prawy kierunkowskaz
Kierunkowskazy przyczepy
Lampka báyska razem z kierunkowskazami przyczepy. Gdy lampka nie báyska, jeden
z kierunkowskazów przyczepy nie dziaáa.
Usterka w ukáadzie oczyszczania spalin
Skierowaü siĊ do autoryzowanej stacji
obsáugi Volvo w celu sprawdzenia ukáadu.
Usterka w ukáadzie ABS
Gdy zaĞwieci siĊ lampka ostrzegawcza
ukáadu ABS, oznacza to defekt tego ukáadu. Podstawowy ukáad hamulcowy funkcjonuje prawidáowo,
jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kóá.
1. Zatrzymaü samochód w bezpiecznym
miejscu i wyáączyü silnik.
2. Ponownie uruchomiü silnik.
3. JeĪeli symbol ostrzegawczy pozostaje podĞwietlony, naleĪy z zachowaniem ostroĪnoĞci dojechaü do najbliĪszej autoryzowanej stacji obsáugi
Volvo w celu sprawdzenia ukáadu hamulcowego.
Tylne Ğwiatáo przeciwmgielne
Lampka Ğwieci siĊ przy wáączonym
tylnym Ğwietle przeciwmgielnym.
Ukáad wspomagający statecznoĞü
ruchu samochodu
Báyskanie lampki sygnalizuje dziaáanie ukáadu
stabilizującego samochód. Gdy lampka Ğwieci
siĊ w sposób ciągáy, sygnalizuje usterkĊ ukáadu.
Niskie ciĞnienie w ogumieniu*
ZaĞwiecenie siĊ lampki sygnalizuje zbyt
niskie ciĞnienie w ogumieniu. NaleĪy je doprowadziü do prawidáowej wartoĞci – patrz strona 202.
Podgrzewanie wstĊpne silnika
o zapáonie samoczynnym
ZaĞwiecenie siĊ lampki informuje o wstĊpnym
podgrzewaniu silnika Ğwiecami Īarowymi.
Operacja ta ma miejsce, gdy temperatura
otoczenia jest poniĪej –2°C. Gdy lampka
zgaĞnie, silnik moĪna uruchomiü.
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa
zapala siĊ, gdy w zbiorniku pozostaje okoáo
oĞmiu litrów paliwa w wersji z silnikiem o zapáonie iskrowym, lub okoáo siedmiu litrów paliwa
w wersji z silnikiem o zapáonie samoczynnym.
Symbol informacyjny
03
Lampka Ğwieci siĊ, gdy którykolwiek
z monitorowanych podzespoáów samochodu nie
dziaáa w sposób prawidáowy. RównoczeĞnie na
wyĞwietlaczu informacyjnym pojawia siĊ odpowiedni komunikat. Po odczytaniu komunikatu
moĪna go wykasowaü naciskając przycisk READ
– patrz strona 97. Po upáywie okreĞlonego czasu
(w zaleĪnoĞci od rodzaju informacji) komunikat
znika samoczynnie. Symbol informacyjny moĪe
zaĞwieciü siĊ takĪe wraz z innymi lampkami.
UWAGA
WyĞwietlany komunikat moĪna wykasowaü i równoczeĞnie zgasiü podĞwietlenie symbolu informacyjnego naciskając przycisk READ lub po upáywie okreĞlonego czasu nastąpi to samoczynnie.
Lampka kontrolna Ğwiateá drogowych
Lampka Ğwieci siĊ, gdy wáączone są
Ğwiatáa drogowe.
Lewy kierunkowskaz
Prawy kierunkowskaz
Gdy wáączone są Ğwiatáa awaryjne, báyskają obie lampki kontrolne kierunkowskazów.
55
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Symbol Znaczenie
Niskie ciĞnienie oleju
Uruchomiony hamulec postojowy
03
Poduszki powietrzne
Przypomnienie o zapiĊciu pasa
bezpieczeĔstwa
Brak áadowania akumulatora
Usterka w ukáadzie hamulcowym
Symbol ostrzegawczy
Niskie ciĞnienie oleju
ZaĞwiecenie siĊ lampki podczas jazdy sygnalizuje zbyt niskie ciĞnienie oleju w silniku. Natychmiast wyáączyü silnik i sprawdziü poziom oleju. W
razie potrzeby uzupeániü. JeĪeli lampka zaĞwieci siĊ
mimo prawidáowego poziomu oleju, naleĪy skontaktowaü siĊ z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
Uruchomiony hamulec postojowy
Lampka Ğwieci siĊ po uruchomieniu hamulca postojowego. W przypadku hamulca sterowanego elektrycznie lampka báyska przy jego
uruchamianiu, a nastĊpnie pozostaje zapalona.
Báyskanie lampki sygnalizuje usterkĊ. NaleĪy odczytaü komunikat na wyĞwietlaczu informacyjnym.
56
UWAGA
W przypadku hamulca uruchamianego
mechanicznie lampka Ğwieci siĊ takĪe przy
jego niepeánym zaciągniĊciu.
Poduszki powietrzne
Gdy lampka pozostaje zapalona, sygnalizuje
wykrycie usterki zaczepu pasa bezpieczeĔstwa bądĨ
ukáadu poduszek lub kurtyn powietrznych. NaleĪy
niezwáocznie skierowaü siĊ do autoryzowanej stacji
obsáugi Volvo w celu sprawdzenia tych ukáadów.
Przypomnienie o zapiĊciu pasa
bezpieczeĔstwa
Lampka Ğwieci siĊ, gdy osoba na przednim bądĨ
tylnym siedzeniu nie zapiĊáa pasa bezpieczeĔstwa.
Brak áadowania akumulatora
JeĪeli lampka zaĞwieci siĊ w trakcie
jazdy, oznacza to, Īe nastąpiáa usterka
w ukáadzie elektrycznym. NaleĪy skontaktowaü
siĊ z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
Usterka w ukáadzie hamulcowym
ZaĞwiecenie siĊ lampki ostrzegawczej
ukáadu hamulcowego moĪe sygnalizowaü zbyt niski poziom páynu hamulcowego. NaleĪy zatrzymaü
samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdziü
poziom páynu hamulcowego w zbiorniczku (patrz
strona 172). JeĪeli poziom páynu w zbiorniczku jest
poniĪej znaku MIN, samochód naleĪy przetransportowaü do autoryzowanej stacji obsáugi Volvo
w celu sprawdzenia ukáadu hamulcowego.
JeĪeli równoczeĞnie Ğwiecą siĊ lampki ostrzegawcze ukáadu hamulcowego i ukáadu ABS,
moĪe to oznaczaü problem z rozdzielaniem siáy
hamowania pomiĊdzy koáa samochodu.
1. Zatrzymaü samochód w bezpiecznym miejscu
i wyáączyü silnik.
2. Ponownie uruchomiü silnik.
• JeĪeli obie lampki ostrzegawcze zgasną,
moĪna kontynuowaü jazdĊ.
• JeĪeli lampki ostrzegawcze pozostają zapalone,
naleĪy sprawdziü poziom páynu hamulcowego w
zbiorniczku (patrz strona 172). JeĪeli poziom
páynu hamulcowego jest prawidáowy, moĪna
przy zachowaniu szczególnej ostroĪnoĞci dojechaü do najbliĪszej autoryzowanej stacji obsáugi
Volvo w celu sprawdzenia ukáadu hamulcowego.
• JeĪeli poziom jest poniĪej znaku MIN, nie wolno
kontynuowaü jazdy. Samochód naleĪy odholowaü do autoryzowanej stacji obsáugi Volvo
w celu sprawdzenia ukáadu hamulcowego.
OSTRZEĩENIE
JeĪeli jednoczeĞnie zaĞwiecą siĊ lampki
ostrzegawcze ukáadu hamulcowego i ukáadu
ABS, podczas silniejszego hamowania tylna
oĞ jezdna samochodu moĪe wykazywaü
tendencjĊ do poĞlizgu.
Symbol ostrzegawczy
Czerwony symbol ostrzegawczy Ğwieci
siĊ w przypadku wykrycia awarii mającej wpáyw
na bezpieczeĔstwo jazdy i/lub wáasnoĞci jezdne
03 Za kierownicą
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia sterujące
2. Przeczytaü komunikat na wyĞwietlaczu.
Zgodnie z instrukcjami podjąü odpowiednie
dziaáania. Wykasowaü komunikat
przyciskiem READ.
Sygnalizacja niezamkniĊcia drzwi
JeĪeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnikowej1 lub pokrywa bagaĪnika nie
są prawidáowo zamkniĊte, zostaje podĞwietlony
symbol informacyjny lub ostrzegawczy i równoczeĞnie na wyĞwietlaczu pojawia siĊ odpowiedni
komunikat. NaleĪy jak najszybciej zatrzymaü
samochód w bezpiecznym miejscu i prawidáowo
zamknąü odpowiednie drzwi, pokrywĊ komory
silnikowej lub pokrywĊ bagaĪnika.
Zegar
1
T2
0
12.3
1
12:34
P
T2
0
o
_3 C
123456
12.3
12:34
1
2
2
03
o
_3 C
1
3801157s
Sposób postĊpowania:
1. Zatrzymaü samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie wolno kontynuowaü jazdy.
Licznik przebiegu dziennego
3801156s
samochodu. RównoczeĞnie na wyĞwietlaczu
informacyjnym pojawia siĊ odpowiedni komunikat.
Symbol ostrzegawczy pozostaje podĞwietlony aĪ
do momentu usuniĊcia usterki, natomiast komunikat moĪna wykasowaü naciskając przycisk READ
– patrz strona 97. Symbol ostrzegawczy moĪe
zaĞwieciü siĊ takĪe wraz z innymi lampkami.
Licznik przebiegu dziennego i przycisk licznika
Zegar i pokrĊtáo regulacyjne
UmoĪliwia pomiar dáugoĞci pokonywanej trasy.
Krótkie naciĞniĊcie przycisku
przeáącza
pomiĊdzy wskazaniami dwóch liczników przebiegu dziennego: T1 i T2. Dáugie naciĞniĊcie
(trwające dáuĪej niĪ 2 sekundy) kasuje wskazania aktualnie wyĞwietlanego licznika. Przebyta
odlegáoĞü pokazywana jest na wyĞwietlaczu
.
PokrĊtáo
sáuĪy do ustawiania czasu, który
pokazywany jest na wyĞwietlaczu
.
Zamiast wskazaĔ zegara, moĪe zostaü tymczasowo wyĞwietlony symbol graficzny wraz
z komunikatem tekstowym – patrz strona 97.
Gdy prĊdkoĞü samochodu nie przekracza 7 km/h, zostaje podĞwietlony
symbol informacyjny.
Po przekroczeniu prĊdkoĞci 7 km/h zostaje podĞwietlony symbol ostrzegawczy.
1 Tylko
w wersji z autoalarmem.
57
03 Za kierownicą
Wyáącznik zapáonu
Dziaáanie
UWAGA
JeĪeli do gniazda wyáącznika zapáonu dostaną
siĊ obce ciaáa, mogą spowodowaü jego
wadliwe dziaáanie bądĨ uszkodzenie.
Pozycja 0 wyáącznika zapáonu
03
WáoĪyü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu.
UWAGA
W trakcie holowania wyáącznik zapáonu powinien byü w pozycji II, aby moĪna byáo wáączyü
Ğwiatáa.
Pozycja Dziaáanie
0
3905610s
Pozycja I wyáącznika zapáonu
Wyáącznik zapáonu z wáoĪonym kluczykiem
elektronicznym i przycisk rozruchu
Wkáadanie i wyjmowanie elektronicznego
kluczyka
WáoĪyü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu. Delikatnym naciĞniĊciem
osadziü we wáaĞciwej pozycji.
W celu wyjĊcia kluczyka wystarczy go dotknąü.
Kluczyk wysunie siĊ i moĪna go wyjąü.
W wersji z automatyczną skrzynią biegów, jej
dĨwignia sterująca musi byü w pozycji P.
Dziaáanie radioodtwarzacza po wyjĊciu
kluczyka – patrz strona 108.
UWAGA
Przy przeáączaniu wyáącznika zapáonu do
pozycji I lub II nie wolno naciskaü pedaáu
hamulca ani sprzĊgáa.
58
Wcisnąü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu i nacisnąü przycisk
START/STOP.
I
Pozycja II wyáącznika zapáonu
Wcisnąü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu i naciskaü przycisk
START/STOP przez okoáo 2 sekundy.
II
Pozycja III wyáącznika zapáonu
Uruchamianie silnika – patrz strona 80.
Wyáączanie silnika
Nacisnąü przycisk START/STOP. (JeĪeli
samochód jedzie, przycisk naleĪy przytrzymaü
wciĞniĊty, aĪ silnik przestanie pracowaü.)
Powrót do pozycji 0
W celu powrotu do pozycji 0 ze stanu I, II lub III,
naleĪy nacisnąü przycisk START/STOP.
III
Wáączone podĞwietlenie licznika
przebiegu, zegara i wskaĨnika
temperatury. Blokada kierownicy
zwolniona. MoĪna wáączyü
radioodtwarzacz.
Wáączone zasilanie elektryczne
napĊdu okna dachowego, szyb
bocznych, dmuchawy w ukáadzie
wentylacji, klimatyzacji,
wycieraczek szyby.
Wáączone Ğwiatáa gáówne. Przez
5 sekund Ğwiecą siĊ lampki
kontrolne i ostrzegawcze.
Zasilane są wszystkie urządzenia
elektryczne, za wyjątkiem
podgrzewania foteli i ogrzewania
tylnej szyby, które dziaáają przy
pracującym silniku.
Wáączony rozrusznik do chwili
uruchomienia silnika.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Przednie fotele
1
3
5
6
Wyprofilowanie podparcia lĊdĨwiowego:
obracaü pokrĊtáo.
Przesuwanie fotela do przodu i do tyáu:
pociągnąü dĨwigniĊ do góry i przesunąü
fotel na odpowiednią odlegáoĞü. Po zmianie
ustawienia naleĪy upewniü siĊ, czy fotel
zostaá zablokowany w nowym poáoĪeniu.
Regulacja wysokoĞci czĊĞci przedniej siedziska: poruszaü dĨwignią do góry lub do doáu.
Pochylanie oparcia: obracaü pokrĊtáo.
Regulacja wysokoĞci siedziska: poruszaü
dĨwignią do góry lub do doáu.
Konsola sterowania elektrycznego.*
Oparcie fotela pasaĪera moĪna záoĪyü do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując
przestrzeĔ do przewoĪenia dáugiego áadunku.
Odsunąü fotel maksymalnie do tyáu.
Ustawiü oparcie pionowo.
Pociągnąü do góry zaczepy z tyáu oparcia
i poáoĪyü oparcie do przodu.
Przesunąü fotel do przodu, aby zagáówek znalazá siĊ pod schowkiem w desce rozdzielczej.
1
2
3
3603820s
3
03
3
8505326s
2
Elektryczna regulacja ustawienia fotela*
2
4
8505315s
1
Skáadanie oparcia fotela pasaĪera
Regulacja wysokoĞci czĊĞci przedniej
siedziska
Przesuwanie fotela do przodu i do tyáu
Pochylanie oparcia
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposaĪony jest w wyáącznik przeciąĪeniowy, który zadziaáa w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodĊ. NaleĪy
wówczas wyáączyü zapáon i przed ponownym
uruchomieniem elektrycznej regulacji ustawienia foteli odczekaü chwilĊ.
OSTRZEĩENIE
Ustawienie fotela kierowcy naleĪy wyregulowaü przed rozpoczĊciem jazdy, nigdy podczas jazdy. Po dokonaniu regulacji sprawdziü, czy fotel jest prawidáowo zablokowany.
59
03 Za kierownicą
Siedzenia
Warunki dziaáania
03
Regulacja fotela jest moĪliwa jedynie przez
okreĞlony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy uĪyciu zdalnego sterowania, jeĪeli
kluczyk nie zostanie wáoĪony do wyáącznika
zapáonu. Przy wáączonym zapáonie lub gdy
silnik pracuje regulacja fotela dziaáa normalnie.
PamiĊü ustawienia fotela*
1
2
3
4
W danej chwili moĪe dziaáaü tylko jeden
siáownik regulacyjny.
Wywoáanie zapamiĊtanego ustawienia
Przytrzymaü wciĞniĊty odpowiedni przycisk
–
tak dáugo, aĪ fotel zatrzyma siĊ w
zaprogramowanym poáoĪeniu. Ze wzglĊdów
bezpieczeĔstwa zwolnienie przycisku pamiĊci
powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu
fotela.
8505312s
ZapamiĊtanie ustawieĔ przez ukáad
zdalnego sterowania*
Zaprogramowane ustawienie
Zaprogramowane ustawienie
Zaprogramowane ustawienie
Wprowadzanie ustawieĔ do pamiĊci
Do pamiĊci moĪna wprowadziü trzy róĪne ustawienia. Po dokonaniu regulacji fotela naleĪy
przytrzymując wciĞniĊty przycisk
nacisnąü
przycisk
. Pozostaáe poáoĪenia fotela
wprowadza siĊ do pamiĊci wciskając
odpowiednio przyciski
i
.
60
W momencie zablokowania drzwi przy uĪyciu
zdalnego sterowania ustawienie fotela
kierowcy zostaje zarejestrowane w pamiĊci
ukáadu. Przy póĨniejszym odblokowaniu
z uĪyciem tego samego nadajnika zdalnego
sterowania i otwarciu drzwi kierowcy fotel
kierowcy oraz zewnĊtrzne lusterka wsteczne
ustawiają siĊ w zapamiĊtanym poáoĪeniu.
UWAGA
PamiĊü elektronicznego kluczyka jest niezaleĪna od pamiĊci wbudowanej w mechanizm
elektrycznej regulacji fotela.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu Car key memory
Seat & mirror
positions. Struktura menu opisana jest na
stronie 94.
Zatrzymanie awaryjne
JeĪeli fotel zacznie zmieniaü poáoĪenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania wystarczy nacisnąü jeden z przycisków regulacyjnych.
OSTRZEĩENIE
Ryzyko przygniecenia! Ze wzglĊdów
bezpieczeĔstwa nie wolno dopuszczaü, aby
dzieci bawiáy siĊ przeáącznikami sáuĪącymi do
regulacji ustawienia foteli. PrzystĊpując do
zmiany ustawienia fotela naleĪy upewniü siĊ,
czy przed nim i za nim nie ma Īadnych
przeszkód. NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ na
to, czy pasaĪerowie siedzący z tyáu mają
wystarczająco duĪo miejsca.
Podgrzewanie i wentylacja foteli*
Patrz strona 101.
03 Za kierownicą
Siedzenia
Siedzenie tylne
Skáadanie skrajnych zagáówków na
tylnym siedzeniu*
Skáadanie oparcia tylnego siedzenia
Patrz strona 155.
ĝrodkowy zagáówek na tylnym siedzeniu
3801190s
03
8505332s
1. Wyáącznik zapáonu musi byü w pozycji I lub II.
Zagáówek ten ma moĪliwoĞü regulacji wysokoĞci ustawienia, odpowiednio do wzrostu pasaĪera. Górna powierzchnia zagáówka powinna
znajdowaü siĊ na wysokoĞci Ğrodkowej czĊĞci
tyáu gáowy. W celu podwyĪszenia zagáówka
naleĪy go pociągnąü do góry. W celu
opuszczenia zagáówka naleĪy wcisnąü przycisk
zwalniający blokadĊ przy prawej prowadnicy
zagáówka i nacisnąü zagáówek do doáu.
2. NaciĞniĊcie pokazanego na ilustracji
przycisku powoduje pochylenie do przodu
zagáówków tylnego siedzenia, co poprawia
widocznoĞü do tyáu.
Nie naleĪy skáadaü zagáówków, gdy którekolwiek ze skrajnych miejsc tylnego siedzenia jest
zajĊte przez pasaĪera. Przywrócenie pierwotnego ustawienia zagáówków dokonywane jest
rĊcznie.
UWAGA
Podniesiony zagáówek powinien byü
zablokowany w pozycji wyprostowanej.
61
03 Za kierownicą
Kierownica
Regulacja ustawienia kierownicy
Przyciski sterujące w kierownicy
1
Regulacja ustawienia kierownicy
Przyciski sterujące w kierownicy
Ustawienie kierownicy moĪna regulowaü
zarówno w kierunku pionowym, jak i zmieniaü
jej wysuniĊcie:
Automatyczne utrzymywanie prĊdkoĞci
jazdy – patrz strona 120.
Aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy – patrz
strona 121.
1. Nacisnąü dĨwigniĊ
do przodu w celu
zwolnienia blokady ustawienia kierownicy.
2. Ustawiü kierownicĊ w dogodnym poáoĪeniu
Radioodtwarzacz i telefon – patrz strona 108.
.
3. Wcisnąü dĨwigniĊ
z powrotem w celu
zablokowania poáoĪenia kierownicy. W razie
wystąpienia oporu naleĪy przy wciskaniu
dĨwigni lekko nacisnąü kierownicĊ.
OSTRZEĩENIE
Regulacji naleĪy dokonywaü przed
rozpoczĊciem jazdy.
Wspomaganie w ukáadzie kierowniczym uzaleĪnione od prĊdkoĞci jazdy* – patrz strona 119.
3603793s
3603792s
1
2
62
2
6401073s
03
Sygnaá dĨwiĊkowy
Przycisk sygnaáu dĨwiĊkowego
NaciĞniĊcie Ğrodkowej czĊĞci kierownicy
wáącza sygnaá dĨwiĊkowy.
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
Przeáączniki oĞwietlenia
Poziomowanie reflektorów
ObciąĪenie samochodu powoduje zmianĊ
kierunku Ğwiecenia reflektorów w páaszczyĨnie
pionowej, co moĪe powodowaü oĞlepianie
kierowców jadących z przeciwka. MoĪna tego
uniknąü, odpowiednio pochylając reflektory. Im
wiĊksze obciąĪenie, tym bardziej do doáu
trzeba skierowaü wiązkĊ Ğwiateá.
03
1
2
3
4
5
3501881s
1. Uruchomiü silnik lub ustawiü wyáącznik
zapáonu w pozycji I.
Przeáączniki oĞwietlenia
Regulacja podĞwietlenia wyĞwietlacza
i wskaĨników
Tylne Ğwiatáo przeciwmgielne
2. PokrĊtáem
ustawiü odpowiednią
wysokoĞü Ğwiecenia reflektorów.
W wersji ze zwykáymi i aktywnymi reflektorami
biksenonowymi* ich poziomowanie realizowane jest automatycznie i w związku z tym nie
ma pokrĊtáa.
Przednie Ğwiatáa przeciwmgielne*
ĝwiatáa pozycyjne i mijania
Poziomowanie reflektorów
PodĞwietlenie wskaĨników
PodĞwietlenie wyĞwietlacza i wskaĨników ma
zróĪnicowaną intensywnoĞü, w zaleĪnoĞci od
pozycji wyáącznika zapáonu.
PodĞwietlenie wyĞwietlacza jest samoczynnie
przygaszane w ciemnoĞci, a pokrĊtáem
moĪna regulowaü czuáoĞü tej funkcji.
PokrĊtáem moĪna regulowaü intensywnoĞü
podĞwietlenia wskaĨników.
63
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
ĝwiatáa mijania i drogowe
ĝwiatáa mijania
Aktywne reflektory biksenonowe*
Gdy przeáącznik jest w pozycji
, z chwilą
uruchomienia silnika Ğwiatáa mijania wáączane
są automatycznie*. Autoryzowana stacja
obsáugi Volvo moĪe wyáączyü funkcjĊ
automatycznego wáączania Ğwiateá mijania.
1
W pozycji
Ğwiatáa mijania wáączane są
automatycznie po ustawieniu wyáącznika
zapáonu w pozycji II.
Ksztaát wiązki Ğwiateá mijania przy wyáączonej
(lewa) i wáączonej (prawa) funkcji doĞwietlania
zakrĊtu
Automatyczne* wáączanie
Ğwiateá mijania bądĨ Ğwiatáa
wyáączone. MoĪliwe báyskanie
Ğwiatáami drogowymi.
w kierunku kierownicy do skrajnej pozycji
ĝwiatáa pozycyjne
Báyskanie Ğwiatáami drogowymi
W wersji z aktywnymi reflektorami biksenonowymi (ABL) kierunek Ğwiecenia reflektorów
podąĪa za ruchami kierownicy, zapewniając
lepsze oĞwietlenie drogi na zakrĊcie lub skrzyĪowaniu, a tym samym poprawiając bezpieczeĔstwo jazdy.
Opis
Automatyczne wáączanie
Ğwiateá mijania.
UWAGA
Tylko w pozycji
przeáącznika moĪna
wáączyü Ğwiatáa drogowe.
64
ĝwiatáa drogowe moĪna wáączyü, gdy przeáącznik Ğwiateá jest w pozycji
. ĝwiatáa
drogowe wáącza siĊ i wyáącza przyciągając na
krótko dĨwigniĊ przeáącznika zespolonego
DĨwignia przeáącznika Ğwiateá mijania i drogowych
Pozycja
ĝwiatáa drogowe
3501889s
2
3501888s
03
.
Gdy Ğwiatáa drogowe są wáączone, Ğwieci siĊ
lampka kontrolna
w zespole wskaĨników.
Delikatnie przyciągnąü dĨwigniĊ przeáącznika zespolonego w kierunku kierownicy do pozycji
.
Do czasu zwolnienia dĨwigni Ğwiatáa drogowe
pozostają wáączone.
Funkcja jest automatycznie wáączana po uruchomieniu silnika. NastĊpnie moĪna ją wyáączyü i ponownie wáączyü przyciskiem
w Ğrodkowej konsoli.
Funkcja dziaáa jedynie podczas jazdy, gdy na
zewnątrz jest ciemno.
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
ĝwiatáa pozycyjne
ĝwiatáa hamowania
Przednie Ğwiatáa przeciwmgielne*
ĝwiatáa te wáączają siĊ samoczynnie podczas
hamowania, gdy wyáącznik zapáonu jest
w pozycji II.
Przeáącznik Ğwiateá w pozycji wáączonych Ğwiateá
pozycyjnych
W celu wáączenia Ğwiateá pozycyjnych naleĪy
obróciü przeáącznik Ğwiateá w poáoĪenie Ğrodkowe (równoczeĞnie wáącza siĊ oĞwietlenie
tablicy rejestracyjnej).
Otwarcie pokrywy bagaĪnika powoduje samoczynne wáączenie Ğwiateá pozycyjnych w celu
ostrzeĪenia osób znajdujących siĊ z tyáu
samochodu.
Sygnalizacja hamowania awaryjnego uruchamiana jest w przypadku gwaátownego hamowania lub zadziaáania ukáadu ABS. Báyskające
Ğwiatáa hamowania ostrzegają kierowców
pojazdów znajdujących siĊ z tyáu.
Sygnalizacja jest uruchamiana, gdy dziaáanie
ukáadu ABS trwa dáuĪej niĪ 0,5 sekundy lub
w momencie gwaátownego hamowania, jeĪeli
początkowa prĊdkoĞü samochodu przekracza
60 km/h.
Po zatrzymaniu samochodu Ğwiatáa hamowania
pozostają zapalone i samoczynnie wáączane są
Ğwiatáa awaryjne. ĝwiatáa awaryjne Ğwiecą siĊ
dopóki pedaá hamulca jest naciĞniĊty, ale moĪna
przerwaü ich dziaáanie naciskając przycisk ich
wyáącznika.
03
3501900s
3603815s
Sygnalizacja hamowania awaryjnego
z automatycznym wáączaniem Ğwiateá
awaryjnych
Wyáącznik przednich Ğwiateá przeciwmgielnych
Przednie Ğwiatáa przeciwmgielne moĪna
wáączyü, gdy wáączone są Ğwiatáa pozycyjne
lub mijania bądĨ drogowe.
W tym celu naleĪy nacisnąü pokazany na
ilustracji przycisk. Gdy przednie Ğwiatáa
przeciwmgielne są wáączone, Ğwieci siĊ dioda
kontrolna w przycisku.
UWAGA
Przepisy dotyczące uĪywania Ğwiateá przeciwmgielnych są w poszczególnych krajach róĪne.
65
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
Tylne Ğwiatáo przeciwmgielne
ĝwiatáa awaryjne
Kierunkowskazy
2
1
03
3603798s
3501901s
3501909s
1
2
Wyáącznik tylnego Ğwiatáa przeciwmgielnego
Wyáącznik Ğwiateá awaryjnych
Wáączanie kierunkowskazów
Tylne Ğwiatáo przeciwmgielne moĪna wáączyü,
gdy wáączone są Ğwiatáa mijania bądĨ drogowe
lub przednie Ğwiatáa przeciwmgielne.
W celu wáączenia Ğwiateá awaryjnych naleĪy
nacisnąü pokazany na ilustracji przycisk.
Gdy Ğwiatáa awaryjne są wáączone, w zespole
wskaĨników báyskają obie lampki kontrolne
kierunkowskazów.
Zwykáe wáączenie kierunkowskazów
W tym celu naleĪy nacisnąü pokazany na ilustracji przycisk. Gdy tylne Ğwiatáo przeciwmgielne
jest wáączone, Ğwieci siĊ lampka kontrolna
w zespole wskaĨników oraz dioda kontrolna
w przycisku.
UWAGA
Przepisy dotyczące uĪywania Ğwiateá
przeciwmgielnych są w poszczególnych
krajach róĪne.
Przestawiü dĨwigniĊ do góry lub do doáu
w skrajne poáoĪenie
.
DĨwignia pozostaje w tym poáoĪeniu do chwili
przestawienia jej rĊcznie lub wraz z obrotem
kierownicy samoczynnie powraca do poáoĪenia
spoczynkowego.
Krótkotrwaáe wáączenie kierunkowskazów
Wychyliü dĨwigniĊ do góry lub do doáu w poáoĪenie
i puĞciü. Nastąpi trzykrotne báyĞniĊcie
kierunkowskazów.
Lampki kontrolne kierunkowskazów
Patrz strona 54.
66
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
OĞwietlenie wnĊtrza
Automatyczny sterownik oĞwietlenia
kabiny
OĞwietlenie przedniej czĊĞci kabiny
Gdy przeáącznik
jest w pozycji neutralnej,
oĞwietlenie kabiny wáącza siĊ i wyáącza
automatycznie.
1
OĞwietlenie tylnej czĊĞci kabiny
OĞwietlenie wnĊtrza samoczynnie wáącza siĊ
i pozostaje zapalone przez 30 sekund w nastĊpujących sytuacjach:
2
3
03
3501882s
Wyáączniki oĞwietlenia przedniej czĊĞci kabiny
Wyáącznik lewej lampki
Wyáącznik prawej lampki
Gáówny przeáącznik oĞwietlenia wnĊtrza
Lampki w przedniej czĊĞci kabiny wáącza siĊ
i wyáącza przyciskami
sterowania.
i
w górnej konsoli
Przeáącznik
pozwala wybraü jeden z trzech
trybów dziaáania oĞwietlenia caáej kabiny.
• Wyáączone – wciĞniĊta prawa strona,
oĞwietlenie kabiny wyáączone.
• Pozycja neutralna – oĞwietlenie kabiny
wáącza siĊ i wyáącza automatycznie.
• Wáączone – wciĞniĊta lewa strona,
oĞwietlenie kabiny wáączone.
OĞwietlenie wnĊtrza gaĞnie:
3501886s
• po odblokowaniu zamków od zewnątrz przy
uĪyciu kluczyka lub zdalnego sterowania;
• po zatrzymaniu pracy silnika i wybraniu
pozycji 0 wyáącznika zapáonu.
Lampka w tylnej czĊĞci kabiny
• z chwilą uruchomienia silnika;
• po zamkniĊciu samochodu od zewnątrz.
Lampki wáącza siĊ i wyáącza naciskając
odpowiedni przycisk.
OĞwietlenie wnĊtrza wáącza siĊ samoczynnie
po otwarciu drzwi i Ğwieci siĊ przez 2 minuty,
gdy pozostają one otwarte.
OĞwietlenie wáączane po otwarciu drzwi*
Przez 30 minut od odblokowania drzwi samochodu oĞwietlenie wnĊtrza moĪna wáączaü
i wyáączaü rĊcznie, gdy drzwi samochodu nie
są zablokowane.
Wáączone rĊcznie oĞwietlenie wnĊtrza gaĞnie
samoczynnie po upáywie 1 minuty od zablokowania drzwi samochodu.
Lampki wáączają siĊ w momencie otwarcia
przednich drzwi i gasną po ich zamkniĊciu.
OĞwietlenie schowka w desce
rozdzielczej
OĞwietlenie wáącza siĊ w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaĞnie po jej zamkniĊciu.
67
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
OĞwietlenie asekuracyjne wáączane
zdalnie
Po zamkniĊciu samochodu niektóre jego
Ğwiatáa zewnĊtrzne mogą przez pewien czas
pozostawaü wáączone, sáuĪąc jako np.
oĞwietlenie drogi do domu.
Podchodząc do zaparkowanego samochodu
moĪna przy uĪyciu zdalnego sterowania (patrz
strona 36) wáączyü oĞwietlenie asekuracyjne.
1. Wyjąü elektroniczny kluczyk z gniazda
wyáącznika zapáonu.
2. Pociągnąü do siebie lewą dĨwigniĊ
przeáączników przy kierownicy do skrajnej
pozycji i puĞciü.
3. WysiąĞü z samochodu, zamknąü i zablokowaü
drzwi.
Zostaną wáączone Ğwiatáa pozycyjne,
oĞwietlenie tablicy rejestracyjnej, lampki w
zewnĊtrznych lusterkach wstecznych oraz
górne i dolne lampki oĞwietlenia wnĊtrza.
Czas Ğwiecenia moĪna zmieniü w opcji menu
Car settings
Light settings
Approach
lighting. Struktura menu opisana jest na
stronie 94.
Wiązka Ğwiateá mijania dla ruchu lewostronnego
3501891s
Czas Ğwiecenia moĪna zmieniü w opcji menu
Car settings
Light settings
Home
safe lighting. Struktura menu opisana jest na
stronie 94.
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
3501890s
03
OĞwietlenie asekuracyjne wyáączane
z opóĨnieniem
Wiązka Ğwiateá mijania dla ruchu prawostronnego
Ksztaát wiązki Ğwiateá mijania moĪna odpowiednio korygowaü, aby nie powodowaü oĞlepiania
kierowców pojazdów jadących z przeciwka.
68
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
Specyfikacja rynkowa samochodu decyduje
o tym, czy pozycja
odpowiada ustawieniu
Ğwiateá dla ruchu prawostronnego, czy
lewostronnego.
Prawidáowe ustawienie zapewnia skuteczne
oĞwietlenie pobocza po odpowiedniej stronie
drogi.
Reflektory biksenonowe zwykáe i aktywne*
Przykáad 1
JeĪeli samochód, dla którego krajem dostawy
byáa Szwecja, ma jeĨdziü w Wielkiej Brytanii,
sterownik naleĪy ustawiü w poáoĪeniu
.
A
3. Nakleiü wyciĊte ksztaáty na klosze
reflektorów, ustawiając je w ten sposób, aby
czerwone kropki odpowiadaáy odpowiednim
punktom odniesienia na kloszach – patrz
strona 70.
03
Przykáad 2
JeĪeli samochód, dla którego krajem dostawy
byáa Wielka Brytania, jest eksploatowany
równieĪ w tym kraju, sterownik powinien
pozostawaü w poáoĪeniu
.
3501895s
B
Sterownik ustawienia reflektorów
Ustawienie normalne – ksztaát wiązki Ğwiateá
mijania zgodny z przepisami obowiązującymi
w kraju dostawy samochodu.
Ustawienie alternatywne – ksztaát wiązki
Ğwiateá mijania przystosowany do odwrotnej
organizacji ruchu drogowego.
OSTRZEĩENIE
Przy obsáudze reflektorów naleĪy zachowaü
maksymalną ostroĪnoĞü, poniewaĪ Īarówki
ksenonowe zasilane są wysokim napiĊciem.
Reflektory halogenowe
W przypadku reflektorów halogenowych ksztaát
wiązki Ğwiateá mijania moĪna korygowaü przez
odpowiednie przesáoniĊcie kloszy. Jednak
uzyskany efekt moĪe nie byü idealny.
PrzesáoniĊcie reflektorów
1. Ze strony 71 skopiowaü w skali 1:2 szablony
A i B w przypadku samochodu z kierownicą
po lewej stronie lub C i D w przypadku
samochodu z kierownicą po prawej stronie.
2. Odwzorowaü szablony na nieprzezroczystej,
wodoodpornej taĞmie bądĨ folii samoprzylepnej i wyciąü odpowiednie ksztaáty.
Zaznaczyü równieĪ czerwone punkty.
69
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
Ustawienie elementów przesáaniających dla reflektorów halogenowych
03
W samochodzie z kierownicą po lewej stronie
W samochodzie z kierownicą po prawej stronie
70
03 Za kierownicą
ĝwiatáa
Szablony elementów przesáaniających dla reflektorów halogenowych
A
03
B
KL
PRAWY
LHD
RIGHT
LHDLEWY
KL
LEFT
D
KP
LEWY
LEFT
RHD
C
0300430s
KP
PRAWY
RIGHT
RHD
KL – kierownica po lewej stronie
KP – kierownica po prawej stronie
71
03 Za kierownicą
Wycieraczki i spryskiwacze
Wycieraczki szyby przedniej
Ciągáa praca wycieraczek
Wycieraczki pracują z normalną
prĊdkoĞcią
Wycieraczki pracują z duĪą prĊdkoĞcią
0
WAĩNE
03
2
3603799s
1
Przeáącznik wycieraczek i spryskiwaczy
Wáączanie i wyáączanie czujnika deszczu
PokrĊtáo regulacji czuáoĞci lub
czĊstotliwoĞci pracy
Wycieraczki wyáączone
0
W pozycji 0 dĨwigni przeáącznika
wycieraczki szyby przedniej są
wyáączone.
Pojedyncze przetarcie szyby
Wychylenie dĨwigni do góry powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
Przerywana praca wycieraczek
CzĊstotliwoĞü cyklu pracy
wycieraczek moĪna regulowaü
odpowiednio obracając pierĞcieĔ regulacyjny.
72
Przed wáączeniem wycieraczek naleĪy obficie
zwilĪaü szybĊ páynem zmywającym. Gdy
wycieraczki pracują, powierzchnia szyby musi
byü mokra.
Czujnik deszczu*
Wycieraczki uruchamiane są samoczynnie,
w zaleĪnoĞci od iloĞci wody na przedniej
szybie, jaką wykryje czujnik deszczu. Jego
czuáoĞü moĪna regulowaü obrotem pierĞcienia
regulacyjnego.
Gdy praca wycieraczek sterowana jest czujnikiem deszczu, na prawym wyĞwietlaczu w zespole wskaĨników widoczny jest symbol
.
Wáączanie czujnika i regulacja czuáoĞci
Czujnik deszczu moĪe zostaü wáączony przy
pracującym silniku lub gdy wyáącznik zapáonu
jest w pozycji II i dĨwignia przeáącznika
wycieraczek jest w poáoĪeniu 0.
W celu wáączenia czujnika naleĪy nacisnąü
przycisk
. Wycieraczki wykonają jeden
cykl roboczy.
W celu dodatkowego przetarcia szyby naleĪy
wychyliü dĨwigniĊ przeáącznika do góry. Gdy po
zwolnieniu dĨwigni powróci ona do pozycji 0,
wycieraczki pozostaną w trybie pracy sterowanej czujnikiem deszczu.
Obrót pierĞcienia regulacyjnego w górĊ zwiĊksza
czuáoĞü, natomiast obrót w dóá zmniejsza czuáoĞü.
(Po obróceniu pierĞcienia w górĊ nastĊpuje
dodatkowe przetarcie szyby.)
Wyáączanie czujnika
W celu wyáączenia czujnika naleĪy nacisnąü
przycisk
lub przestawiü dĨwigniĊ przeáącznika wycieraczek w inną pozycjĊ do doáu.
Czujnik deszczu zostaje wyáączony samoczynnie
z chwilą wyjĊcia kluczyka z wyáącznika zapáonu
lub po upáywie 5 minut od wyáączenia zapáonu.
WAĩNE
W automatycznej myjni samochodowej czujnik deszczu moĪe spowodowaü uruchomienie
wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem.
JeĪeli silnik samochodu pracuje bądĨ wyáącznik zapáonu jest w pozycji II, naleĪy wyáączyü
czujnik deszczu. Na wyĞwietlaczu w zespole
wskaĨników zniknie symbol czujnika.
03 Za kierownicą
Wycieraczki i spryskiwacze
Spryskiwacze szyby przedniej
i zmywacze reflektorów
Podgrzewane dysze spryskiwaczy*
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie uruchamiane jest podgrzewanie dysz spryskiwaczy, aby nie dopuĞciü do ich zamarzania.
WysokociĞnieniowe zmywacze
reflektorów*
1
3603805s
WysokociĞnieniowe zmywacze kloszy reflektorów zuĪywają znaczne iloĞci páynu zmywającego. W celu ograniczenia jego zuĪycia,
zmywacze dziaáają w nastĊpujący sposób:
Uruchamianie spryskiwaczy
Dziaáanie
PrzyciągniĊcie dĨwigni przeáącznika do
kierownicy
uruchamia spryskiwacze szyby
przedniej i zmywacze reflektorów.
Po zwolnieniu dĨwigni wycieraczki wykonają
trzy dodatkowe ruchy robocze. Zmywacze
reflektorów uruchamiane są na przemian, aby
nie powodowaü ograniczenia intensywnoĞci
oĞwietlenia drogi.
UWAGA
Za kaĪdym razem zmywany jest klosz jednego
reflektora.
03
• Przeáącznik Ğwiateá na desce rozdzielczej
w pozycji
:
Przy pierwszym uruchomieniu spryskiwaczy
szyby równoczeĞnie uruchamiane są
zmywacze reflektorów. W ciągu nastĊpnych
10 minut zmywacze reflektorów uruchamiane
są co piąty raz. Gdy od ostatniego uruchomienia spryskiwaczy szyby upáynie 10 minut,
przy nastĊpnym ich uruchomieniu nastĊpuje
równieĪ zmycie kloszy reflektorów.
• Przeáącznik Ğwiateá na desce rozdzielczej
w pozycji
lub
:
Reflektory biksenonowe zmywane są co
piąte uruchomienie spryskiwaczy, niezaleĪnie od dáugoĞci przerw. Reflektory halogenowe nie są zmywane.
73
03 Za kierownicą
Szyby, lusterka wsteczne
Uwagi ogólne
Laminowane szyby
03
Pokrycie szyb warstwą laminatu
poprawia izolacjĊ dĨwiĊkową kabiny
oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciw próbom wáamania do
samochodu. Laminowana jest szyba
czoáowa oraz szyby boczne*.
WAĩNE
Do usuwania oblodzenia szyb nie wolno
stosowaü skrobaczek z metalowymi ostrzami.
Mogą one uszkodziü pokrywającą je powáokĊ
hydrofobową. Do usuwania oblodzenia
lusterek naleĪy uruchamiaü ich ogrzewanie!
Skrobaczka do lodu moĪe uszkodziü
pokrywającą je powáokĊ hydrofobową.
Elektryczne sterowanie szyb
1
2
3
Szyby w drzwiach przednich i/lub
zewnĊtrzne lusterka wsteczne mogą
byü pokryte specjalną powáoką hydrofobową,
zapewniającą dobrą widocznoĞü w trudnych
warunkach pogodowych. Informacje dotyczące
konserwacji takiej powáoki podane są na
stronie 204.
ZewnĊtrzne lusterka wsteczne
W niektórych warunkach pogodowych wáączenie ogrzewania lusterek zwiĊksza skutecznoĞü
dziaáania powáoki hydrofobowej.
Ogrzewanie lusterek naleĪy wáączyü:
• gdy pokryte są lodem lub Ğniegiem;
• w czasie ulewnego deszczu i gdy droga jest
mocno zabrudzona;
• gdy są zaparowane.
74
3603790s
Powáoka przeciwdziaáająca osadzaniu
siĊ kropel deszczu i brudu
Panel przeáączników w drzwiach kierowcy
Przycisk blokady otwierania tylnych drzwi
od wewnątrz* i blokady szyb w drzwiach
tylnych (patrz strona 31).
Przeáączniki sterujące szyb w drzwiach tylnych
Przeáączniki sterujące szyb w drzwiach
przednich
OSTRZEĩENIE
Przy zamykaniu okien w drzwiach pasaĪerów
z miejsca kierowcy naleĪy uwaĪaü, aby szyba
nie przycisnĊáa dáoni lub innych czĊĞci ciaáa.
OSTRZEĩENIE
Przy zamykaniu okien, w szczególnoĞci za
pomocą zdalnego sterowania, naleĪy zwracaü uwagĊ, czy nie zagraĪa to w jakikolwiek
sposób pasaĪerom.
03 Za kierownicą
Szyby, lusterka wsteczne
OSTRZEĩENIE
Gdy w samochodzie znajdują siĊ maáe dzieci:
Opuszczając samochód kierowca powinien
wyjąü kluczyk z gniazda wyáącznika zapáonu,
aby odciąü zasilanie elektrycznego napĊdu
szyb.
Dziaáanie
2
1
1
2
Sterowanie dziaáa, gdy wyáącznik zapáonu jest
w pozycji I lub II. Po zatrzymaniu samochodu i
wyjĊciu elektronicznego kluczyka z wyáącznika
zapáonu nadal moĪliwe jest otwieranie i zamykanie okien, dopóki nie zostaną otwarte
którekolwiek drzwi.
W przypadku napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze podnoszonej szyby, zostaje
ona zatrzymana, a nastĊpnie opuszczona.
Zabezpieczenie te moĪna ominąü (np. gdy
szyba jest oblodzona), przytrzymując przycisk
sterujący w pozycji wychylonej do góry, aĪ do
zamkniĊcia okna. Po krótkim czasie funkcja
zabezpieczająca przed przyciĞniĊciem zostaje
reaktywowana.
3603813s
Stopniowe podnoszenie i opuszczanie szyby
Dziaáanie przeáączników sterujących
Bez funkcji auto
Z funkcją auto
Panel przeáączników w drzwiach kierowcy pozwala podnosiü i opuszczaü szyby we wszystkich
drzwiach bocznych. Panele przeáączników
w pozostaáych drzwiach sterują jedynie szybą
w drzwiach, w których są zamontowane. W danej
chwili elektrycznymi podnoĞnikami szyb moĪna
sterowaü tylko z jednego panelu przeáączników.
Przeáącznik lekko nacisnąü lub pociągnąü do
góry. Dopóki przeáącznik jest wychylony, szyba
przesuwa siĊ do góry lub do doáu.
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby
Przeáącznik wcisnąü lub pociągnąü do góry do
skrajnej pozycji i puĞciü. Nastąpi caákowite
otwarcie lub zamkniĊcie okna.
W tym celu naleĪy przycisk zamykania naciskaü
tak dáugo, aĪ szyby boczne zaczną siĊ
opuszczaü bądĨ podnosiü. W celu zatrzymania
szyb naleĪy ponownie nacisnąü ten sam
przycisk.
Kalibracja ukáadu
W przypadku odáączenia akumulatora, po jego
podáączeniu konieczne jest dokonanie kalibracji
ukáadu elektrycznego sterowania szyb, aby
funkcja automatycznego otwierania dziaáaáa
prawidáowo.
03
1. Delikatnie wychylając przeáącznik do góry
doprowadziü do zamkniĊcia okna, a nastĊpnie przytrzymaü w tej pozycji jeszcze jedną
sekundĊ.
2. Zwolniü na chwilĊ przeáącznik.
3. Ponownie wychyliü przeáącznik do góry na
jedną sekundĊ.
OSTRZEĩENIE
Przeprowadzenie kalibracji jest warunkiem
prawidáowego dziaáania zabezpieczenia
przed przyciĞniĊciem.
Sterowanie zdalne lub przyciskiem
centralnego zamka
MoĪna otwieraü i zamykaü wszystkie okna
boczne za pomocą zdalnego sterowania lub
przycisku centralnego zamka.
75
03 Za kierownicą
Szyby, lusterka wsteczne
ZewnĊtrzne lusterka wsteczne
Elektryczne skáadanie zewnĊtrznych
lusterek wstecznych*
Przy wjeĪdĪaniu w ciasne miejsce moĪna
záoĪyü zewnĊtrzne lusterka wsteczne.
1. Nacisnąü jednoczeĞnie przyciski L i R.
2. Przyciski te przytrzymaü naciĞniĊte przez
okoáo 1 sekundĊ. Lusterka ustawią siĊ
w pozycji caákowicie záoĪonej.
3905556s
03
Przeáączniki regulacji zewnĊtrznych lusterek
wstecznych
PamiĊü ustawieĔ zewnĊtrznych lusterek
wstecznych*
Regulacja ustawienia
W momencie zablokowania drzwi przy uĪyciu
zdalnego sterowania ustawienie zewnĊtrznych
lusterek wstecznych zostaje zarejestrowane w
pamiĊci ukáadu. Przy póĨniejszym odblokowaniu z uĪyciem tego samego nadajnika zdalnego
sterowania i otwarciu drzwi kierowcy zewnĊtrzne lusterka wsteczne oraz fotel kierowcy
ustawiają siĊ w zapamiĊtanym poáoĪeniu.
1. Wybraü regulowane lusterko, wciskając
odpowiedni przycisk: L dla lusterka lewego,
R dla lusterka prawego. W przycisku
zaĞwieci siĊ dioda kontrolna.
2. Dokonaü regulacji poáoĪenia lusterka
Ğrodkowym przeáącznikiem wychylnym.
3. Po dokonaniu regulacji ponownie nacisnąü
przycisk L lub R. Dioda kontrolna powinna
zgasnąü.
OSTRZEĩENIE
Lusterka wsteczne są szerokokątne, aby
obejmowaáy wiĊkszy obszar. Obiekty
widziane w takim lusterku wydają siĊ bardziej
oddalone niĪ są w rzeczywistoĞci.
76
W celu rozáoĪenia lusterek naleĪy ponownie
nacisnąü jednoczeĞnie przyciski L i R. Lusterka
ustawią siĊ w normalnej pozycji.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu Car key memory
Seat & mirror
positions. Struktura menu opisana jest na
stronie 94.
Pochylanie lusterek przy parkowaniu*
ZewnĊtrzne lusterka wsteczne moĪna pochyliü
do doáu, aby na przykáad lepiej widzieü pobocze
drogi przy parkowaniu. W tym celu naleĪy po
wáączeniu biegu wstecznego nacisnąü
przycisk L lub R. Po przestawieniu dĨwigni
skrzyni biegów w inne poáoĪenie lusterka
powracają do pierwotnego ustawienia.
Automatyczne skáadanie lusterek po
zamkniĊciu samochodu
W momencie zablokowania i odblokowania
drzwi przy uĪyciu zdalnego sterowania
zewnĊtrzne lusterka wsteczne zostają
automatycznie záoĪone bądĨ rozáoĪone.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu Car settings
Retract mirrors when
locking. Struktura menu opisana jest na
stronie 94.
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia
lusterek konieczne jest ponowne
zaprogramowanie ich pozycji neutralnej, aby
funkcja elektrycznego skáadania mogáa dziaáaü
prawidáowo.
• Posáugując siĊ przyciskami L i R
doprowadziü do záoĪenia lusterek.
• Posáugując siĊ przyciskami L i R
doprowadziü do rozáoĪenia lusterek.
Pozycja neutralna zostaáa zaprogramowana.
OĞwietlenie asekuracyjne
Lampki w zewnĊtrznych lusterkach wstecznych
wáączone są w ukáad oĞwietlenia asekuracyjnego – patrz strona 68.
03 Za kierownicą
Szyby, lusterka wsteczne
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnĊtrznych
lusterek wstecznych
WewnĊtrzne lusterko wsteczne
oĞlepianiu moĪe byü realizowana tylko
w jeden sposób – lusterko moĪe byü
albo dwupoáoĪeniowe, albo automatycznie
przyciemniane.
03
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnĊtrznych
lusterek wstecznych sáuĪy do szybkiego
usuwania z nich zaparowania lub oblodzenia.
WciĞniĊcie przycisku uruchamia jednoczesne
ogrzewanie szyby tylnej i zewnĊtrznych
lusterek wstecznych. W przycisku zapala siĊ
lampka kontrolna. Ogrzewanie wyáączane jest
samoczynnie po upáywie okreĞlonego czasu,
uzaleĪnionego od temperatury zewnĊtrznej.
8803553s
3801191s
1
Przestawianie lusterka do pozycji zmniejszonego
blasku odbicia
Odbijające siĊ w lusterku Ğwiatáa mogą powodowaü oĞlepianie kierowcy. By temu zapobiec,
moĪna przestawiü lusterko do pozycji
zmniejszonego blasku odbicia.
Zmiana poáoĪenia lusterka
DĨwignia zmiany poáoĪenia
PoáoĪenie normalne
PoáoĪenie zmniejszonego blasku odbicia
W momencie uruchamiania samochodu przy
temperaturze zewnĊtrznej poniĪej +7°C ogrzewanie szyby tylnej jest wáączane automatycznie.
Lusterko automatycznie przyciemniane*
FunkcjĊ automatycznego uruchamiania ogrzewania tylnej szyby moĪna wáączaü i wyáączaü
w opcji menu Climate settings
Auto. rear
defroster. MoĪna wybraü pomiĊdzy On (funkcja
wáączona) i Off (funkcja wyáączona).
Rysunek stanowi montaĪ róĪnych wariantów.
W rzeczywistoĞci funkcja przeciwdziaáania
Lusterko w sposób automatyczny dostosowuje
jasnoĞü odbicia do jaskrawoĞci padającego
Ğwiatáa.
77
03 Za kierownicą
Okno dachowe
Przyciski sterujące okna dachowego znajdują
siĊ w panelu dachowym. Okno dachowe
moĪna uchylaü i odsuwaü. Wyáącznik zapáonu
musi byü w pozycji I lub II.
03
pozycji pierwszego oporu
. Dopóki przeáącznik jest przytrzymywany w tej pozycji okno
dachowe przesuwa siĊ, aĪ do caákowitego
otwarcia.
Zamykanie
Przesunąü przeáącznik do przodu do poáoĪenia
pierwszego oporu
. Dopóki przeáącznik jest
przytrzymywany w tej pozycji okno dachowe
przesuwa siĊ, aĪ do caákowitego zamkniĊcia.
Przesuwanie okna dachowego
Uchylanie okna dachowego
5
6
8302559s
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
OSTRZEĩENIE
1
2
8302558s
3
4
Przesuwanie okna dachowego – otwieranie i zamykanie
Otwieranie automatyczne
Otwieranie stopniowe
Zamykanie stopniowe
Zamykanie automatyczne
Otwieranie
W celu caákowitego otwarcia okna dachowego
naleĪy przesunąü przeáącznik do tyáu do
pozycji
i puĞciü.
W celu kontrolowanego otwarcia okna dachowego naleĪy przesunąü przeáącznik do tyáu do
78
Wyáącznik przeciąĪeniowy elektrycznego
napĊdu okna dachowego, stanowiący
zabezpieczenie przed przyciĞniĊciem, dziaáa
jedynie przy automatycznym zamykaniu okna
dachowego – nie dziaáa przy jego zamykaniu
stopniowym.
W celu zamkniĊcia okna dachowego w sposób
automatyczny naleĪy przesunąü przeáącznik do
tyáu do pozycji
i puĞciü.
Po wyjĊciu elektronicznego kluczyka z wyáącznika zapáonu odcinane jest zasilanie
elektryczne napĊdu okna dachowego.
OSTRZEĩENIE
JeĪeli w samochodzie znajdują siĊ dzieci:
Opuszczając samochód kierowca powinien
wyjąü elektroniczny kluczyk z wyáącznika
zapáonu, aby odciąü zasilanie elektryczne
napĊdu okna dachowego.
Uchylanie okna dachowego – otwieranie i zamykanie
Uchylanie: Nacisnąü tylną czĊĞü
przeáącznika do góry.
Zamykanie: Pociągnąü tylną czĊĞü
przeáącznika do doáu.
03 Za kierownicą
Okno dachowe
Zamykanie przy uĪyciu zdalnego sterowania lub ukáadu centralnego zamka
dachowego naleĪy trzymając za uchwyt
zasáony przesunąü ją do przodu.
Zabezpieczenie przed przyciĞniĊciem
03
8302556s
Elektryczny napĊd okna dachowego ma wyáącznik przeciąĪeniowy, który dziaáa w momencie
zablokowania ruchu okna przez przeszkodĊ.
W razie napotkania oporu okno zatrzymuje siĊ
i samoczynnie powraca do poprzedniej pozycji.
Przytrzymanie przez dwie sekundy wciĞniĊtego
przycisku zamykania powoduje po
zablokowaniu drzwi uruchomienie operacji
zamykania okien bocznych i okna dachowego.
W celu przerwania zamykania naleĪy ponownie
nacisnąü ten sam przycisk.
OSTRZEĩENIE
Przy zamykaniu okna dachowego naleĪy
uwaĪaü, aby nie spowodowaü przyciĞniĊcia
dáoni lub innych czĊĞci ciaáa.
Zasáona okna dachowego
Po wewnĊtrznej stronie okna dachowego
znajduje siĊ rĊcznie przesuwana zasáona. Przy
otwieraniu okna dachowego zasáona cofa siĊ
samoczynnie. W celu zasáoniĊcia otworu okna
79
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
Silnik o zapáonie iskrowym
i samoczynnym
1. WáoĪyü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu. Delikatnie nacisnąü
go do przodu, aĪ zostanie wciągniĊty.
03
2. Caákowicie wcisnąü pedaá sprzĊgáa1.
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
nacisnąü pedaá hamulca zasadniczego.
3. Przytrzymaü wciĞniĊty przycisk START/STOP,
aĪ silnik zacznie pracowaü, po czym zwolniü
przycisk.
Rozrusznik pracuje aĪ do uruchomienia silnika,
jednak nie dáuĪej niĪ 10 sekund. JeĪeli w tym
czasie silnik nie zostanie uruchomiony, naleĪy
ponowiü próbĊ, przytrzymując wciĞniĊty
przycisk START/STOP, aĪ silnik zacznie
pracowaü.
OSTRZEĩENIE
OSTRZEĩENIE
W czasie jazdy lub gdy samochód ten jest holowany nie wolno wyjmowaü elektronicznego
kluczyka z wyáącznika zapáonu. Spowoduje to
uruchomienie blokady kierownicy, uniemoĪliwiającej kierowanie. W wersji ze zdalnym rozpoznawaniem elektronicznego kluczyka*, w
czasie jazdy lub gdy samochód ten jest holowany kluczyk musi pozostawaü wewnątrz
samochodu.
Wersje ze zdalnym rozpoznawaniem
elektronicznego kluczyka*
Silnik o zapáonie iskrowym i samoczynnym:
wykonaü czynnoĞci 2-3.
UWAGA
Uruchomienie silnika jest moĪliwe, gdy jeden
z wáączonych w system rozpoznawaniem
elektronicznego kluczyka* nadajników
zdalnego sterowania znajduje siĊ w kabinie
lub bagaĪniku samochodu.
UWAGA
W przypadku niektórych typów silników, do
czasu osiągniĊcia normalnej temperatury pracy
prĊdkoĞü obrotowa na biegu jaáowym bezpoĞrednio po zimnym rozruchu jest nieco podwyĪszona. Jest to podyktowane troską o zminimalizowanie iloĞci emitowanych substancji toksycznych poprzez jak najszybsze rozgrzanie urządzeĔ odpowiedzialnych za czystoĞü spalin do
odpowiedniej temperatury pracy.
Blokada kierownicy
Blokada obrotu kierownicy zostaje zwolniona
po wáoĪeniu elektronicznego kluczyka do
gniazda wyáącznika zapáonu2 i jest
uruchamiana po jego wyjĊciu.
Przed opuszczeniem samochodu naleĪy
uruchomiü blokadĊ kierownicy, by ograniczyü
ryzyko kradzieĪy samochodu.
Opuszczając samochód kierowca powinien
wyjąü elektroniczny kluczyk z wyáącznika
zapáonu, szczególnie gdy w samochodzie
pozostają dzieci.
2W
1
80
W trakcie jazdy wystarczy nacisnąü przycisk
START/STOP, aby uruchomiü silnik.
wersji ze zdalnym rozpoznawaniem
elektronicznego kluczyka* blokada obrotu
kierownicy jest zwalniana po pierwszym
naciĞniĊciu przycisku rozruchu. Uruchomienie
blokady kierownicy nastĊpuje po wyáączeniu
silnika i otwarciu drzwi kierowcy.
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
W ukáadzie wydechowym silnika o zapáonie
samoczynnym jest zamontowany filtr cząstek
staáych, który dodatkowo oczyszcza spaliny.
Podczas jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach cząstki staáe. Filtr ten okresowo ulega
samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu
jego opróĪnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeĔ. Proces ten ma miejsce, gdy silnik osiągnie normalną temperaturĊ
pracy. Realizowany jest w sposób automatyczny co okoáo 300-900 km przebiegu, w zaleĪnoĞci od warunków jazdy. Regeneracja filtra trwa
10 do 20 minut. W tym czasie moĪe byü nieco
podwyĪszone zuĪycie paliwa.
Jazda w warunkach zimowych
W przypadku, gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, Īe filtr cząstek staáych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróĪniony.
Gdy filtr zostanie zapeániony w 80%, zaĞwieci
siĊ Īóáty trójkąt ostrzegawczy w zespole wskaĨników, a na wyĞwietlaczu pojawi siĊ komunikat
ostrzegawczy Soot filter full. See manual.
Doprowadzenie do peánego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną
regeneracjĊ filtra. Najlepiej dokonaü tego jadąc
autostradą lub drogą gáówną. Po osiągniĊciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód
powinien jechaü jeszcze przez okoáo 20 minut.
Uruchamianie silnika z obcego
akumulatora
4
Po zakoĔczeniu regeneracji filtra zniknie
komunikat ostrzegawczy.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
moĪna korzystaü z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
+
1
3
OSTRZEĩENIE
Caákowite zapeánienie filtra cząstek staáych
spowoduje trudnoĞci z uruchomieniem
silnika. W tym stanie filtr przestaje
funkcjonowaü i moĪe wymagaü wymiany.
03
2
3100226s
Filtr cząstek staáych w ukáadzie
wydechowym silnika o zapáonie
samoczynnym
JeĪeli akumulator w samochodzie jest rozáadowany, silnik moĪna uruchomiü z pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika naleĪy
przestrzegaü nastĊpującej procedury postĊpowania, aby uniknąü ryzyka eksplozji:
1. Ustawiü wyáącznik zapáonu w pozycji 0 – patrz
strona 58.
2. Sprawdziü, czy napiĊcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. JeĪeli dokonywany jest rozruch z akumulatora w innym samochodzie, naleĪy wyáączyü
w nim silnik i upewniü siĊ, czy oba pojazdy
nie stykają siĊ ze sobą.
81
03 Za kierownicą
Uruchamianie silnika
4. Poáączyü czerwonym przewodem rozruchowym biegun dodatni akumulatora wspomagającego
.
03
5. Odchyliü pokrywĊ bieguna dodatniego rozáadowanego akumulatora i podáączyü drugi
koniec przewodu rozruchowego z biegunem
dodatnim
tego akumulatora.
6. Czarny przewód rozruchowy podáączyü do
zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego.
7. Drugi koniec czarnego przewodu poáączyü
z masą nadwozia (áeb zewnĊtrznej Ğruby
górnego mocowania silnika po prawej stronie)
. Sprawdziü, czy zaciski przewodów
rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
aby wyeliminowaü ryzyko iskrzenia podczas
uruchamiania silnika.
WAĩNE
Przy podáączaniu przewodów rozruchowych
naleĪy zachowaü ostroĪnoĞü, aby nie
spowodowaü zwarcia z urządzeniami
wewnątrz komory silnikowej.
8. Uruchomiü silnik samochodu udzielającego
pomocy. Utrzymywaü przez kilka minut podwyĪszoną prĊdkoĞü obrotową (1500 obr/min).
9. Uruchomiü silnik w samochodzie z rozáadowanym akumulatorem. W czasie rozruchu
nie wolno dotykaü zacisków przewodów rozruchowych (niebezpieczeĔstwo iskrzenia).
82
10.Zdjąü przewody rozruchowe, wykonując
czynnoĞci w kolejnoĞci odwrotnej niĪ przy
podáączaniu – jako pierwszy przewód
czarny, a nastĊpnie czerwony. UwaĪaü, aby
Īaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie zetknąá siĊ z biegunem dodatnim akumulatora ani zaciskami przewodu
czerwonego.
OSTRZEĩENIE
Akumulatory wydzielają wodór, który w poáączeniu z tlenem tworzy mieszaninĊ silnie
wybuchową. Jedna iskra, która moĪe powstaü na obluzowanym poáączeniu, moĪe spowodowaü eksplozjĊ akumulatora. Akumulator
zawiera równieĪ roztwór kwasu siarkowego,
którym moĪna siĊ powaĪnie poparzyü. JeĪeli
kwas dostanie siĊ do oczu, na skórĊ czy na
odzieĪ – naleĪy natychmiast spáukaü go duĪą
iloĞcią wody. W przypadku oczu naleĪy
natychmiast uzyskaü pomoc lekarską.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
Mechaniczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Zabezpieczenie biegu wstecznego
Przed zmianą kaĪdego biegu naleĪy caákowicie
wcisnąü pedaá sprzĊgáa. W czasie jazdy nie
opieraü stopy na pedale sprzĊgáa! Biegi naleĪy
zmieniaü zgodnie ze schematem.
W celu uzyskania moĪliwie najniĪszego
zuĪycia paliwa wskazane jest jak najczĊstsze
korzystanie z najwyĪszych biegów.
Bieg wsteczny naleĪy wáączaü po zatrzymaniu
samochodu.
4304157s
4304161s
4304160s
03
PoáoĪenie parkowania (P)
PoáoĪenie P naleĪy wybieraü przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
Przestawienie dĨwigni skrzyni biegów z poáoĪenia P w inne poáoĪenie wymaga naciĞniĊcia
pedaáu hamulca. W poáoĪeniu P dziaáa mechaniczna blokada skrzyni biegów. W przypadku
parkowania samochodu konieczne jest równieĪ
uruchomienie hamulca postojowego – patrz
strona 88, 89.
WAĩNE
PoáoĪenie P moĪna wybieraü tylko po
zatrzymaniu samochodu.
PoáoĪenie biegu wstecznego (R)
Przed przeáączeniem na zakres R naleĪy
zatrzymaü samochód.
83
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
W poáoĪeniu tym nie jest wáączony Īaden bieg i
moĪna w nim uruchomiü silnik. Gdy samochód
jest zatrzymany i dĨwignia skrzyni biegów
znajduje siĊ w poáoĪeniu N, naleĪy uruchomiü
hamulec postojowy.
03
PoáoĪenie jazdy (D)
D jest poáoĪeniem normalnej jazdy do przodu.
Zmiana biegów odbywa siĊ w sposób automatyczny, w zaleĪnoĞci od stopnia wciĞniĊcia pedaáu przyspieszania, wielkoĞci przyspieszenia
i prĊdkoĞci jazdy. Przeáączenie z zakresu R na
D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
PoáoĪenie dĨwigni dla trybu sterowania
rĊcznego skrzyni biegów Geartronic
W celu przeáączenia z zakresu D na tryb sterowania rĊcznego naleĪy przestawiü dĨwigniĊ w
poáoĪenie M. W celu przestawienia z powrotem
z trybu sterowania rĊcznego na zakres D,
naleĪy przestawiü dĨwigniĊ w poáoĪenie D.
RĊczne sterowanie zmianą biegów w trybie M
moĪna wybraü w dowolnym momencie w trakcie
jazdy. NaciĞniĊcie dĨwigni w kierunku „–” powoduje zmianĊ biegu na niĪszy z równoczesnym
hamowaniem silnikiem. NaciĞniĊcie dĨwigni w
kierunku „+” powoduje zmianĊ biegu na wyĪszy.
Aktualnie wáączony bieg jest pokazywany na
wyĞwietlaczu w zespole wskaĨników (patrz
strona 54).
84
Funkcje zabezpieczające przed
uszkodzeniem
Mechaniczna blokada dĨwigni skrzyni
biegów
Zmiana biegu na niĪszy nie nastĊpuje, gdy
grozi to nadmiernym wzrostem prĊdkoĞci
obrotowej silnika. Gdy prĊdkoĞü obrotowa
silnika jest wysoka, skrzynia biegów nie
reaguje na próbĊ redukcji biegu i aktualnie
wybrane przeáoĪenie pozostaje niezmienione.
W zaleĪnoĞci od początkowej prĊdkoĞci
obrotowej silnika, wymuszona redukcja biegu
przy przyspieszaniu (funkcja „kick-down”) moĪe
powodowaü zmianĊ przeáoĪenia o wiĊcej niĪ
jeden bieg. Po osiągniĊciu maksymalnej
prĊdkoĞci na danym biegu nastąpi samoczynny
powrót do wyĪszego biegu, aby nie
doprowadziü do uszkodzenia silnika.
W trybie sterowania rĊcznego skrzyni biegów
Geartronic, gdy prĊdkoĞü obrotowa silnika
spadnie poniĪej okreĞlonego poziomu
nastĊpuje samoczynna redukcja biegu, aby nie
wystąpiáo szarpanie i zdáawienie silnika.
4304164s
PoáoĪenie neutralne (N)
DĨwigniĊ skrzyni biegów moĪna swobodnie
przestawiaü pomiĊdzy poáoĪeniami N oraz D.
Pozostaáe poáoĪenia mają blokadĊ zwalnianą
przyciskiem w dĨwigni. Po naciĞniĊciu
przycisku dĨwigniĊ moĪna przestawiaü do
przodu i do tyáu pomiĊdzy R, N i D.
Mechanizmy zabezpieczające
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniĪej specjalne mechanizmy
zabezpieczające.
Blokada kluczyka w wyáączniku zapáonu
Elektroniczny kluczyk moĪna wyjąü z gniazda
wyáącznika zapáonu tylko wtedy, gdy dĨwignia
skrzyni biegów jest w poáoĪeniu P. W pozostaáych pozycjach kluczyk nie daje siĊ wyjąü.
03 Za kierownicą
Skrzynia biegów
PoáoĪenie parkowania (P)
Kasowanie blokady przeáączania zakresów
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Przy przestawianiu dĨwigni w inne poáoĪenie
naleĪy naciskaü pedaá hamulca zasadniczego.
Elektryczna blokada przeáączania zakresów
PoáoĪenie parkowania (P)
Automatyczna blokada dĨwigni w poáoĪeniu neutralnym (N)
Gdy samochód nie jedzie i dĨwignia skrzyni
biegów jest ustawiona w poáoĪeniu N, po
upáywie trzech sekund dĨwignia zostaje
zablokowana w tym poáoĪeniu (bez wzglĊdu na
to, czy silnik pracuje, czy nie).
Przestawienie dĨwigni skrzyni biegów
z poáoĪenia N w jakiekolwiek inne poáoĪenie
jest moĪliwe tylko przy wciĞniĊtym pedale
hamulca zasadniczego i wyáączniku zapáonu
w pozycji II – patrz strona 80.
1
2
4900001s
Przestawienie dĨwigni skrzyni biegów
z poáoĪenia P w jakiekolwiek inne poáoĪenie
jest moĪliwe tylko przy wciĞniĊtym pedale
hamulca zasadniczego i wyáączniku zapáonu
w pozycji II – patrz strona 80.
W celu przywrócenia moĪliwoĞci jazdy w samochodzie, który zostaá unieruchomiony na skutek
np. rozáadowania akumulatora, konieczne jest
przestawienie dĨwigni skrzyni biegów
z poáoĪenia P.
NapĊd na dwie osie – AWD*
NapĊd na dwie osie jest wáączony na staáe.
Oznacza to, Īe napĊdzane są równoczeĞnie
wszystkie cztery koáa samochodu. Moc silnika
jest automatycznie rozdzielana pomiĊdzy koáa
na przedniej i tylnej osi jezdnej. Elektronicznie
sterowane sprzĊgáo w ukáadzie napĊdowym
przekazuje moc na tĊ parĊ kóá, która w danej
chwili ma lepszą przyczepnoĞü. W ten sposób
uzyskiwane są najlepsze wáasnoĞci trakcyjne
i ograniczany jest poĞlizg wzdáuĪny kóá. W normalnych warunkach jazdy wiĊksza czĊĞü mocy
silnika przekazywana jest na koáa przednie.
Lepsze wáasnoĞci trakcyjne zwiĊkszają bezpieczeĔstwo jazdy podczas deszczu oraz gdy
jezdnia pokryta jest Ğniegiem lub lodem.
03
Odchyliü wykáadzinĊ gumową podáogi za
Ğrodkową konsolą i otworzyü zaĞlepkĊ
otworu serwisowego.
Wsunąü w otwór kluczyk mechaniczny.
Wcisnąü i przytrzymaü kluczyk w tej pozycji.
MoĪna teraz przestawiü dĨwigniĊ skrzyni
biegów z poáoĪenia P. Kluczyk mechaniczny – patrz strona 34.
85
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
03
Uwagi ogólne
CzynnoĞci serwisowe
Ukáad hamulcowy w tym samochodzie jest
dwuobwodowy. W razie awarii jednego
z obwodów ukáadu hamulcowego samochód
nadal moĪna zatrzymaü. Jednak pedaá hamulca zapada siĊ gáĊbiej i uzyskanie normalnej
skutecznoĞci hamowania wymaga silniejszego
nacisku.
W wersji z hamulcem postojowym uruchamianym elektrycznie okáadziny cierne hamulców
tylnych kóá muszą byü wymieniane przez
wykwalifikowany personel Volvo.
Zastosowane w ukáadzie hamulcowym
urządzenie wspomagające zmniejsza siáĊ, jaka
potrzebna jest do naciĞniĊcia pedaáu hamulca.
OSTRZEĩENIE
Wspomaganie w ukáadzie hamulcowym
dziaáa jedynie przy pracującym silniku.
Gdy silnik nie pracuje, pedaá hamulca zasadniczego wydaje siĊ sztywniejszy i zahamowanie
samochodu wymaga wiĊkszej siáy nacisku.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy
samochód jest mocno zaáadowany, moĪna
odciąĪyü hamulce korzystając z siáy hamującej
silnika. Przy zjeĪdĪaniu ze wzniesienia
najlepiej korzystaü z tego samego biegu, na
którym nastĊpowaáo wjeĪdĪanie pod górĊ.
WiĊcej informacji o jeĨdzie z duĪym obciąĪeniem – patrz strona 212.
86
Ukáad zapobiegający blokowaniu kóá
przy hamowaniu – ABS
Samochód ten jest wyposaĪony w ukáad ABS,
który przeciwdziaáa zablokowaniu kóá w trakcie
hamowania. Pozwala w ten sposób zachowaü
kierowalnoĞü samochodu przy hamowaniu,
umoĪliwiając na przykáad skuteczniejsze manewrowanie w celu ominiĊcia przeszkody. Dziaáaniu ukáadu moĪe towarzyszyü pulsowanie pedaáu hamulca, co jest objawem prawidáowym.
Po uruchomieniu silnika i osiągniĊciu przez
samochód prĊdkoĞci okoáo 20 km/h przez krótki
czas wykonywana jest krótka autodiagnostyka
ukáadu. W tym czasie moĪe byü odczuwalne
pulsowanie pedaáu hamulca.
Czyszczenie tarcz hamulcowych
Warstwa brudu bądĨ wody na powierzchniach
ciernych tarcz hamulcowych moĪe powodowaü
opóĨnione dziaáanie hamulców. MoĪna temu
zapobiec przez ich oczyszczenie.
Zalecane jest wykonywanie zabiegu czyszczenia podczas jazdy na mokrej nawierzchni,
przed zaparkowaniem na dáuĪszy czas oraz po
myciu samochodu. Wykonuje siĊ go delikatnie
przyhamowując na krótkim odcinku podczas
jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
– EBA
Funkcja ta pozwala uzyskaü maksymalną siáĊ
hamowania natychmiast po gwaátownym
naciĞniĊciu pedaáu hamulca. Na podstawie
szybkoĞci naciĞniĊcia pedaáu hamulca ukáad
rozstrzyga, czy konieczne jest samoczynne
zwiĊkszenie siáy hamowania. Siáa hamowania
moĪe zostaü zwiĊkszona do poziomu, jaki
powoduje zadziaáanie ukáadu ABS.
UWAGA
Zadziaáaniu funkcji wspomagania hamowania
awaryjnego towarzyszy pewne obniĪenie siĊ
pedaáu hamulca. W tym czasie nie naleĪy
zmniejszaü nacisku na pedaá. Zwolnienie
pedaáu powoduje przerwanie hamowania.
03 Za kierownicą
Hamulec zasadniczy
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
w zespole wskaĨników
Lampka
Znaczenie
ĝwieci siĊ – Sprawdziü
poziom páynu hamulcowego.
JeĪeli jest zbyt niski, dolaü
páynu hamulcowego i ustaliü
przyczynĊ ubytku.
03
ĝwieci siĊ przez dwie
sekundy przy uruchamianiu
silnika – W ukáadzie ABS
wystąpiáa usterka, gdy silnik
ostatnio pracowaá.
OSTRZEĩENIE
JeĪeli równoczeĞnie Ğwiecą siĊ lampki
i
, moĪe to oznaczaü awariĊ w ukáadzie
hamulcowym. JeĪeli poziom páynu hamulcowego w zbiorniczku jest prawidáowy, moĪna
przy zachowaniu szczególnej ostroĪnoĞci
dojechaü samochodem do najbliĪszej
autoryzowanej stacji obsáugi Volvo w celu
sprawdzenia ukáadu hamulcowego. Gdy
poziom páynu hamulcowego w zbiorniczku
spadnie poniĪej znaku MIN, do chwili jego
uzupeánienia samochód nie powinien jeĨdziü.
NaleĪy ustaliü przyczynĊ ubytku páynu.
87
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Uwagi ogólne
03
• Hamulec postojowy naleĪy zawsze uruchamiaü z peáną siáą.
• W przypadku mechanicznej skrzyni biegów
naleĪy ustawiü jej dĨwigniĊ w poáoĪeniu 1.
• W przypadku automatycznej skrzyni biegów
naleĪy ustawiü jej dĨwigniĊ w poáoĪeniu P.
Hamulec postojowy uruchamiany
mechanicznie
OSTRZEĩENIE
Lampka
Ğwieci siĊ nawet wtedy, gdy
hamulec postojowy jest tylko lekko
zaciągniĊty. Przy uruchamianiu hamulca
postojowego naleĪy zawsze wcisnąü jego
pedaá do koĔca.
2
Parkowanie na pochyáoĞci:
1
5500134s
• W przypadku zaparkowania samochodu
przodem w górĊ wzniesienia naleĪy skrĊciü
koáa w kierunku od krawĊĪnika.
• W przypadku zaparkowania samochodu
przodem w dóá wzniesienia naleĪy skrĊciü
koáa w kierunku krawĊĪnika. W przypadku
mechanicznej skrzyni biegów naleĪy ustawiü
jej dĨwigniĊ w poáoĪeniu R.
Hamulec postojowy dziaáa na koáa tylne. Gdy
jest on uruchomiony, Ğwieci siĊ lampka
w zespole wskaĨników. W przypadku rozpoczĊcia jazdy z zaciągniĊtym hamulcem postojowym rozlega siĊ dĨwiĊk ostrzegawczy.
Uruchamianie hamulca postojowego
1. Nacisnąü pedaá hamulca zasadniczego.
2. Wcisnąü pedaá hamulca postojowego
do
koĔca jego skoku. Nie towarzyszy temu
odgáos zapadki.
3. Zwolniü pedaá hamulca zasadniczego kontrolując, czy samochód pozostaá unieruchomiony.
Zwalnianie hamulca postojowego
1. Nacisnąü pedaá hamulca zasadniczego.
2. Pociągnąü dĨwigniĊ
88
.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy uruchamiany
elektrycznie*
Uruchamianie hamulca postojowego
Zwalnianie hamulca postojowego
Hamulec postojowy uruchamiany elektrycznie
ma identyczne zastosowanie, jak uruchamiany
mechanicznie – np. przy ruszaniu pod górĊ.
Dziaáanie
Niskie napiĊcie akumulatora
Gdy napiĊcie na zaciskach akumulatora jest
zbyt niskie, nie jest moĪliwe ani uruchamianie,
ani zwalnianie hamulca postojowego. W takim
przypadku naleĪy skorzystaü z obcego
akumulatora – patrz strona 81.
5500133s
W przypadku uruchomienia tego hamulca
w zatrzymanym samochodzie, dziaáa on na koáa
tylne. Uruchomienie tego hamulca podczas
jazdy powoduje zahamowanie wszystkich czterech kóá. TuĪ przed zatrzymaniem samochodu
nastĊpuje przeáączenie na hamowanie tylko
tylnych kóá.
Przycisk sterujący hamulca postojowego
Nacisnąü przycisk sterujący hamulca postojowego. Do chwili peánego uruchomienia hamulca báyska lampka
w zespole wskaĨników.
Gdy lampka przestanie báyskaü i pozostanie
zapalona, hamulec postojowy jest
uruchomiony.
W sytuacji awaryjnej moĪna uruchomiü hamulec
postojowy podczas jazdy, przytrzymując
wciĞniĊty jego przycisk sterujący. Po zwolnieniu
przycisku lub naciĞniĊciu pedaáu przyspieszania
hamowanie zostaje przerwane.
5500132s
03
Przy uruchamianiu hamulca postojowego moĪe
byü sáyszalny odgáos siáownika elektrycznego.
Podobny odgáos towarzyszy operacji
autodiagnostyki hamulca.
Przycisk sterujący hamulca postojowego
Wersje z mechaniczną skrzynią biegów
Zwalnianie rĊczne
1. WáoĪyü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu.
2. Nacisnąü pedaá hamulca zasadniczego bądĨ
sprzĊgáa.
3. Pociągnąü przycisk sterujący hamulca
postojowego.
Zwalnianie automatyczne
1. Uruchomiü silnik.
2. Zwolniü pedaá sprzĊgáa i nacisnąü pedaá
przyspieszania.
UWAGA
Hamulec postojowy moĪe takĪe zostaü zwolniony automatycznie, gdy przy pracującym
silniku dĨwignia skrzyni biegów pozostaje
w pozycji neutralnej.
89
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Wersje z automatyczną skrzynią biegów
Ruszanie pod górĊ z duĪym obciąĪeniem
Zwalnianie rĊczne
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca
postojowego, ruszający pod stromą górĊ
samochód z duĪym obciąĪeniem przewoĪonym
áadunkiem (na przykáad z przyczepą) moĪe
w sposób niekontrolowany przemieĞciü siĊ
w kierunku przeciwnym. By tego uniknąü,
naleĪy przy ruszaniu przytrzymywaü wciĞniĊty
przycisk sterujący hamulca postojowego.
Przycisk naleĪy pociągnąü dopiero po uzyskaniu siáy napĊdowej silnika wystarczającej do
pokonania tendencji do staczania siĊ w dóá
pochyáoĞci.
1. WáoĪyü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu.
2. Nacisnąü pedaá hamulca zasadniczego.
03
3. Pociągnąü przycisk sterujący hamulca
postojowego.
Alternatywnie:
1. WáoĪyü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu i przeáączyü do pozycji II
(patrz strona 58).
2. Nacisnąü pedaá przyspieszania.
3. Pociągnąü przycisk sterujący hamulca
postojowego.
Wersje ze zdalnym rozpoznawaniem
elektronicznego kluczyka*
Zwalnianie automatyczne
W celu zwolnienia hamulca postojowego naleĪy
nacisnąü przycisk START/STOP, a nastĊpnie
nacisnąü pedaá hamulca zasadniczego lub
sprzĊgáa i pociągnąü przycisk sterujący
hamulca postojowego.
1. Uruchomiü silnik.
2. Zapiąü pas bezpieczeĔstwa.
3. Przestawiü dĨwigniĊ skrzyni biegów w poáoĪenie D lub R i nacisnąü pedaá przyspieszania.
UWAGA
Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa hamulec postojowy moĪe zostaü zwolniony automatycznie wyáącznie przy pracującym silniku, gdy kierowca
ma zapiĊty pas bezpieczeĔstwa. W wersji z
automatyczną skrzynią biegów zwolnienie hamulca postojowego nastĊpuje natychmiast po
naciĞniĊciu pedaáu przyspieszania, gdy dĨwignia skrzyni biegów jest w poáoĪeniu D lub R.
90
Automatyczne zwolnienie hamulca postojowego nastĊpuje po naciĞniĊciu pedaáu przyspieszania, gdy dĨwignia skrzyni biegów jest
w poáoĪeniu D lub R, silnik pracuje i kierowca
ma zapiĊty pas bezpieczeĔstwa.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampka
(P)!
Znaczenie
Przeczytaü komunikat na
wyĞwietlaczu informacyjnym.
Báyskanie sygnalizuje uruchamianie hamulca postojowego.
Báyskanie w jakiejkolwiek innej
sytuacji sygnalizuje usterkĊ.
Odczytaü komunikat na
wyĞwietlaczu informacyjnym.
Komunikaty
Parking brake not fully released – NiemoĪliwe
zwolnienie hamulca postojowego z powodu
usterki. Skontaktowaü siĊ z autoryzowaną stacją
obsáugi Volvo. W przypadku rozpoczĊcia jazdy
mimo wyĞwietlania tego komunikatu, rozlegnie
siĊ ostrzegawczy sygnaá akustyczny.
Parking brake not applied – NiemoĪliwe
uruchomienie hamulca postojowego z powodu
usterki. Spróbowaü ponownie uruchomiü
hamulec postojowy. JeĪeli komunikat pozostaje
na wyĞwietlaczu, skontaktowaü siĊ z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
Parking brake Service required – Usterka.
JeĪeli komunikat pozostaje na wyĞwietlaczu,
skontaktowaü siĊ z autoryzowaną stacją
obsáugi Volvo.
03 Za kierownicą
Hamulec postojowy
Wymiana okáadzin ciernych
Ze wzglĊdu na specyfikĊ konstrukcji elektrycznie uruchamianego hamulca postojowego,
wymiany okáadzin ciernych tylnych hamulców
moĪe dokonywaü wyáącznie wykwalifikowany
personel Volvo.
03
91
Struktura menu i komunikaty na wyĞwietlaczu...........................................94
Klimatyzacja ...............................................................................................98
Radioodtwarzacz...................................................................................... 108
Komputer pokáadowy................................................................................ 116
Kompas*................................................................................................... 117
Wspomaganie statecznoĞci ruchu............................................................ 118
Adaptacyjne wáasnoĞci jezdne ................................................................. 119
Automatyczne utrzymywanie prĊdkoĞci jazdy* ........................................ 120
Aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy*........................................................... 121
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z przygotowaniem do hamowania* .............. 125
Wspomaganie kierowcy przy parkowaniu*............................................... 128
Monitorowanie martwych pól widocznoĞci* .............................................. 130
WyposaĪenie sáuĪące wygodzie podróĪowania ....................................... 133
Zdalna obsáuga telefonu komórkowego Bluetooth* .................................. 137
Telefon samochodowy* ............................................................................ 142
92
KOMFORT JAZDY I PRZYJEMNOĝû PROWADZENIA
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyĞwietlaczu
WyĞwietlacz w Ğrodkowej konsoli
Przyciski sterujące w kierownicy
Funkcje dostĊpne za poĞrednictwem systemu
menu obsáugiwane są przyciskami w Ğrodkowej
konsoli lub przyciskami w kierownicy. Poszczególne opcje opisane są osobno.
Aktualny poziom struktury menu pokazywany
jest w prawym górnym rogu wyĞwietlacza w
Ğrodkowej konsoli.
1
3. Przewinąü do Submenu i nacisnąü ENTER.
Zamiast przycisków ENTER i EXIT, do
przemieszczania siĊ w strukturze menu moĪna
uĪyü przycisku nawigacyjnego. Prawa strzaáka
odpowiada przyciskowi ENTER, zaĞ lewa
strzaáka odpowiada przyciskowi EXIT.
2
3
3905597s
Przyciski w Ğrodkowej konsoli
Opcje menu są ponumerowane i moĪna je
wybieraü bezpoĞrednio przyciskami
numerycznymi (tylko 1-9).
04
ENTER*
EXIT*
Przyciski nawigacyjne – górny i dolny
JeĪeli w kierownicy są przyciski ENTER i EXIT,
2
3
4
3905554s
1
WyĞwietlacz w Ğrodkowej konsoli i przyciski do
obsáugi menu
Przycisk nawigacyjny – Przewijanie i wybór
opcji menu.
ENTER – Wybór opcji menu.
MENU – Wywoáanie menu.
EXIT – Cofanie siĊ w strukturze menu.
Dáugie naciĞniĊcie tego przycisku powoduje
wyjĞcie ze struktury menu.
94
do
mają takie samo dziaáanie, jak
analogiczne przyciski w Ğrodkowej konsoli.
DostĊp do opcji
Do niektórych opcji jest bezpoĞredni dostĊp za
pomocą przycisków funkcyjnych, do pozostaáych za poĞrednictwem systemu menu.
DostĊp do poszczególnych opcji moĪna okreĞliü
w opcji menu Car settings
Lock settings.
W tym celu naleĪy:
1. Nacisnąü MENU.
2. Przewinąü do Menu i nacisnąü ENTER.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyĞwietlaczu
Struktura menu
Menu gáówne dla telefonu i radioodtwarzacza
są róĪne. KaĪde z gáównych menu zawiera
nastĊpujące menu niĪszego poziomu:
Menu gáówne AM
Audio settings1
Car key memory
Seat & mirror positions*
Car settings
Fold mirr. when locking*
Collision warn. settings*
Information
Lock settings
Parking camera settings*
Steering force level*
Off
Equalizer, front
Folder
Equalizer, rear
Disc
Auto. volume control
Single disc
Resets all audio settings.
All discs
CD settings
Disc text*
News
News
TP (Traffic information)
TP (Traffic information)
Radio text
Audio settings
PTY (Programme type)
Menu gáówne AUX
Volume, AUX input
Advanced radio settings
Climate control settings
Automatic blower adjust
Sound stage
Menu gáówne FM
FM settings
Light settings
Menu gáówne CD
Random
Audio settings
Auto. rear defroster
04
Audio settings
Menu gáówne telefonu
Last 10 missed calls
Recirculation timer
Last 10 received calls
Reset climate settings
Last 10 dialled calls
Phone book
Search
1
Opcja ustawieĔ audio dostĊpna jest dla
wszystkich rodzajów Ĩródeá dĨwiĊku.
Copy fr. mobile phone
95
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyĞwietlaczu
WyĞwietlacz w zespole wskaĨników
Change phone
Struktura menu
To empty fuel tank
Remove phone
Average
Bluetooth*
Current consumption
Phone settings
Call options
2
Average speed
3
Sounds and volume
Lane departure warning*
IDIS
Tyre pressure Calibration*
Synchronize phone book
Current speed*
3603794s
04
1
WyĞwietlacz w zespole wskaĨników i przeáączniki
do obsáugi menu
Park vent timer AM*/PM*
Park timer mode*
Przycisk READ – DostĊp do listy komunikatów i potwierdzanie zapoznania siĊ
z komunikatem.
Direct start Park heat*
PokrĊtáo nawigacyjne – Przewijanie opcji menu.
Direct start Park vent*
Przycisk RESET – Przywrócenie standardowych ustawieĔ aktualnie wybranej
funkcji. W okreĞlonych przypadkach sáuĪy
do wybierania lub uruchamiania funkcji
– patrz objaĞnienia poszczególnych funkcji.
Menu funkcji dostĊpnych na wyĞwietlaczu informacyjnym w zespole wskaĨników obsáugiwane
jest za pomocą lewej dĨwigni przeáączników. Zakres pokazywanego menu uzaleĪniony jest od
pozycji wyáącznika zapáonu. Gdy na wyĞwietlaczu pokazywany jest komunikat tekstowy, menu
udostĊpniane jest po potwierdzeniu zapoznania
siĊ z jego treĞcią przyciskiem READ.
96
Park heat timer AM*/PM*
Direct start Park el.heat*
Additional heat auto*
Rest heat start*
DSTC
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Struktura menu i komunikaty na wyĞwietlaczu
P
o
_3 C
Komunikat
Znaczenie
Komunikat
Znaczenie
Stop safely
Zatrzymaü samochód i wyáączyü silnik. PowaĪne ryzyko
uszkodzenia. Skontaktowaü
siĊ z autoryzowaną stacją
obsáugi Volvo.
Maintenance
overdue
Stopping
the engine
Zatrzymaü samochód i wyáączyü silnik. PowaĪne ryzyko
uszkodzenia. Skontaktowaü
siĊ z autoryzowaną stacją
obsáugi Volvo.
Sygnalizacja przekroczenia
terminu przeglądu okresowego. W przypadku nieprzestrzegania terminarza przeglądów okresowych ewentualne uszkodzenia podzespoáów samochodu nie są objĊte
gwarancją. Skontaktowaü siĊ
z autoryzowaną stacją
obsáugi Volvo.
3801153s
Komunikaty tekstowe
Komunikat tekstowy na wyĞwietlaczu
informacyjnym
Gdy zostanie podĞwietlony symbol ostrzegawczy lub informacyjny bądĨ zaĞwieci siĊ lampka
sygnalizacyjna, na wyĞwietlaczu informacyjnym pojawia siĊ odpowiedni komunikat
tekstowy. Komunikat o usterce jest przechowywany w pamiĊci aĪ do usuniĊcia jej przyczyny.
Do potwierdzania zapoznania siĊ z komunikatem oraz wyĞwietlania kolejnych komunikatów
sáuĪy przycisk READ.
UWAGA
JeĪeli komunikat ostrzegawczy pojawi siĊ
w trakcie wyĞwietlania informacji komputera
pokáadowego, naleĪy potwierdziü zapoznanie
siĊ z nim, naciskając przycisk READ.
Service
urgent
Natychmiast oddaü samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
Service
required
Jak najszybciej oddaü samochód do sprawdzenia w autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
See manual
Zajrzeü do instrukcji obsáugi
samochodu.
Time for
regular
service
Sygnalizacja koniecznoĞci
poddania samochodu
przeglądowi okresowemu.
Moment pojawienia siĊ tego
komunikatu uzaleĪniony jest
od przejechanej odlegáoĞci,
czasu pracy silnika i liczby
miesiĊcy, które upáynĊáy od
ostatniego przeglądu
okresowego.
Temporarily
OFF
Tymczasowe wyáączenie
funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub
po ponownym uruchomieniu
silnika.
Power save
mode
Radioodtwarzacz zostaá wyáączony w celu ograniczenia
zuĪycia energii. Naáadowaü
akumulator.
04
97
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
Uwagi ogólne
Dziaáanie ukáadu klimatyzacji
Samochód ten jest wyposaĪony w elektronicznie
sterowany ukáad klimatyzacji (ECC). Jego
dziaáanie polega na cháodzeniu lub ogrzewaniu
oraz osuszaniu powietrza w kabinie samochodu.
UWAGA
04
KlimatyzacjĊ moĪna wyáączyü, jednak w celu
uzyskania maksymalnego poziomu komfortu
w kabinie samochodu oraz unikniĊcia
zaparowania szyb najlepiej pozostawiaü ją
stale wáączoną.
Rzeczywista temperatura w kabinie
Nastawiając temperaturĊ w kabinie dobrze jest
uwzglĊdniü oddziaáujące na nadwozie i wnĊtrze
samochodu czynniki, takie jak prĊdkoĞü samochodu wzglĊdem otaczającego powietrza, wilgotnoĞü powietrza czy stopieĔ nasáonecznienia.
Rozmieszczenie czujników
• Na górnej powierzchni deski rozdzielczej
znajduje siĊ czujnik nasáonecznienia.
• Czujnik temperatury w kabinie znajduje siĊ
za panelem sterowania klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje siĊ
na zewnĊtrznym lusterku wstecznym.
• Czujnik wilgotnoĞci* znajduje siĊ w wewnĊtrznym lusterku wstecznym.
98
UWAGA
Czujników tych nie naleĪy zakrywaü ani
w jakikolwiek inny sposób zasáaniaü.
Szyby boczne i okno dachowe
Warunkiem skutecznej pracy ukáadu klimatyzacji jest zamkniĊcie wszystkich okien bocznych
oraz okna dachowego (jeĪeli jest).
Zaparowanie szyb
Zaparowanie wewnĊtrznych powierzchni szyb
moĪna usuwaü kierując na nie nawiew powietrza.
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnĊtrznych powierzchni szyb jest ich
umycie zwykáym Ğrodkiem do czyszczenia szyb.
Otwory wentylacyjne w tylnej póáce
podokiennej
UWAGA
Otwory wentylacyjne w tylnej póáce podokiennej nie powinny byü niczym zasáoniĊte, aby nie
nastĊpowaáo zaparowanie szyb.
Chwilowe przerwanie dziaáania klimatyzacji
Przy przyspieszaniu z peáną mocą silnika lub
na pokonywaniu wzniesienia podczas holowania przyczepy, ukáad klimatyzacji zostaje na
chwilĊ wyáączony. MoĪe byü odczuwalny
chwilowy wzrost temperatury.
Kondensacja wilgoci
W upalny dzieĔ z elementów ukáadu klimatyzacji moĪe kapaü pod samochód woda pochodząca ze skroplonej wilgoci. Jest to objaw
caákowicie prawidáowy.
Lód i Ğnieg
NaleĪy usuwaü lód i Ğnieg z wlotów powietrza
do kabiny (krata pomiĊdzy pokrywą komory
silnikowej a przednią szybą).
Usterki ukáadu klimatyzacji
Wszelkie kontrole i naprawy ukáadu klimatyzacji
naleĪy zlecaü wyáącznie wykwalifikowanemu
personelowi Volvo.
Czynnik cháodniczy
Ukáad klimatyzacji napeániony jest czynnikiem
cháodniczym R134a. Nie zawiera on chloru,
dziĊki czemu jest caákowicie nieszkodliwy dla
warstwy ozonowej. Napeánianie ukáadu i wymianĊ czynnika cháodniczego naleĪy zlecaü
wykwalifikowanemu personelowi Volvo.
Maksymalne przewietrzanie
W celu szybkiej wymiany powietrza w kabinie
samochodu w upalny dzieĔ moĪna skorzystaü
z funkcji otwierania (i zamykania) okien bocznych za pomocą zdalnego sterowania – patrz
strona 35.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
Filtr powietrza doprowadzanego do
kabiny
Powietrze doprowadzane do kabiny jest w caáoĞci filtrowane. Filtr ten musi byü okresowo wymieniany, zgodnie z harmonogramem podanym w „Programie obsáugi Volvo”. W przypadku
eksploatacji samochodu w warunkach duĪego
zanieczyszczenia powietrza, filtr moĪe
wymagaü czĊstszej wymiany.
UWAGA
Są dwa rodzaje filtrów powietrza doprowadzanego do kabiny. NaleĪy zwracaü uwagĊ na
wybór wáaĞciwego filtra.
Pakiet „Sterylna kabina”*
Ten pakiet wyposaĪenia izoluje kabinĊ przed
dostĊpem alergenów i substancji powodujących dolegliwoĞci astmatyczne. Szczegóáowe
informacje podane są w specjalnej broszurze
otrzymywanej w momencie nabycia
samochodu. W skáad pakietu wchodzi:
• Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w ukáadzie wentylacji po
odblokowaniu drzwi. Powoduje to odĞwieĪenie powietrza w kabinie. Operacja trwa okreĞlony czas lub zostaje przerwana po otwarciu
drzwi pasaĪera. Z wiekiem samochodu czas
pracy dmuchawy ulega stopniowemu skróceniu aĪ do caákowitego wyáączenia tej funkcji
w samochodzie czteroletnim.
• System filtrujący powietrze w kabinie samochodu IAQS (Interior Air Quality System). W
peáni zautomatyzowany system oczyszczania
powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeĔ,
jak pyáy, wĊglowodory, tlenki azotu i ozon.
• Zastosowanie przetestowanych materiaáów
wykoĔczeniowych w kabinie. Specjalnie opracowane materiaáy przyczyniają siĊ do zminimalizowania iloĞci kurzu i pyáu we wnĊtrzu
samochodu oraz uáatwiają utrzymanie go
w czystoĞci. Wykáadziny dywanowe w kabinie
i bagaĪniku samochodu są áatwe do wyjmowania i czyszczenia. Zalecane jest stosowanie rekomendowanych przez Volvo Ğrodków
do czyszczenia i pielĊgnacji samochodu
– patrz strona 205.
• Czas trwania recyrkulacji powietrza w kabinie
– patrz strona 103.
• Automatyczne uruchamianie ogrzewania
tylnej szyby – patrz strona 77.
MoĪna teĪ przywróciü standardowe ustawienia
wszystkich parametrów pracy ukáadu
klimatyzacji.
04
UWAGA
W samochodach wyposaĪonych w pakiet
„Sterylna kabina” konieczna jest wymiana
filtra powietrza doprowadzanego do kabiny co
15 000 km przebiegu lub raz do roku. W samochodach bez tego pakietu wyposaĪenia filtr
powietrza doprowadzanego do kabiny wymieniany jest przy okazji normalnej obsáugi
okresowej.
Ustawienia dostĊpne za poĞrednictwem
struktury menu
Menu wyĞwietlacza w Ğrodkowej konsoli
umoĪliwia zmianĊ ustawieĔ trzech parametrów
pracy ukáadu klimatyzacji (patrz strona 94):
• PrĊdkoĞü dmuchawy w trybie pracy
automatycznej – patrz strona 102.
99
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
Rozprowadzanie powietrza w kabinie
Wyloty wentylacyjne w desce rozdzielczej
Wyloty wentylacyjne w sáupkach
drzwiowych
A
D
D
8704363s
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
20 wylotów wentylacyjnych w kabinie
samochodu.
Otwieranie
W trybie AUTO kierunki nawiewu powietrza
wybierane są automatycznie.
Kierowanie strugi powietrza na boki
W razie potrzeby moĪna je korygowaü rĊcznie
– patrz strona 104.
C
D
B
8704343s
D
04
C
C
Zamykanie
Kierowanie strugi do góry lub na dóá
W celu usuniĊcia zaparowania bocznych szyb
naleĪy skierowaü na nie nawiew powietrza
z bocznych wylotów wentylacyjnych.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
komfortu, przez wyloty te jest zawsze kierowana pewna iloĞü powietrza. Wyloty wentylacyjne w pobliĪu kierownicy moĪna wykorzystywaü do ogrzewania dáoni w zimne dni.
A
B
Otwieranie
Zamykanie
Kierowanie strugi powietrza na boki
Kierowanie strugi do góry lub na dóá
W celu usuniĊcia zaparowania szyb naleĪy
skierowaü na nie nawiew powietrza z wylotów
wentylacyjnych.
W celu uzyskania komfortowych warunków na
tylnym siedzeniu naleĪy skierowaü nawiew
z wylotów wentylacyjnych w sáupkach
drzwiowych do wnĊtrza samochodu.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe maáe dzieci mogą byü
wraĪliwe na przewiewy i przeciągi.
100
8704365s
C
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
3
4
5
6
7
Wentylacja foteli regulowana jest przez elektroniczny ukáad sterujący klimatyzacji, z uwzglĊdnieniem takich czynników, jak temperatura
fotela, intensywnoĞü nasáonecznienia i temperatura otoczenia.
8
13
12
11 10
9
Wentylacja lewego fotela
Dmuchawa
Podgrzewanie lewego fotela
Sposób rozprowadzania powietrza
Podgrzewanie prawego fotela
Praca automatyczna
Wentylacja prawego fotela
Regulacja temperatury, strona prawa
Wyáącznik klimatyzacji
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnĊtrznych
lusterek wstecznych (patrz strona 77)
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
Recyrkulacja i automatyczna kontrola
jakoĞci powietrza
Regulacja temperatury, strona lewa
W skáad ukáadu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które
nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie.
Uzyskiwany efekt cháodzenia wzrasta wraz ze
spadkiem temperatury powietrza w kabinie.
Z wentylacji foteli moĪna korzystaü równolegle
z ich podgrzewaniem – na przykáad w celu
osuszenia wilgotnych ubraĔ.
Wentylacja foteli dziaáa przy pracującym silniku.
DostĊpne są trzy poziomy intensywnoĞci nawiewu, róĪnicujące efekt cháodzenia i osuszania:
• Poziom trzeci: naciĞniĊcie przycisku jeden
raz uruchamia wentylacjĊ z maksymalną
intensywnoĞcią – Ğwiecą siĊ trzy lampki
kontrolne.
• Poziom drugi: dwukrotne naciĞniĊcie przycisku uruchamia wentylacjĊ ze zmniejszoną
intensywnoĞcią – Ğwiecą siĊ dwie lampki
kontrolne.
• Poziom pierwszy: trzykrotne naciĞniĊcie
przycisku uruchamia wentylacjĊ z najniĪszą
intensywnoĞcią – Ğwieci siĊ jedna lampka
kontrolna.
Czwarte naciĞniĊcie przycisku powoduje wyáączenie wentylacji – gasną wszystkie lampki kontrolne.
UWAGA
Osoby wraĪliwe na przewiewy powinny zachowaü ostroĪnoĞü przy korzystaniu z wentylacji
foteli. W przypadku wáączania tej funkcji
na dáuĪszy czas, zalecane jest wybranie
pierwszego poziomu intensywnoĞci nawiewu.
Dmuchawa
8704352s
2
8704366s
1
Wentylacja przednich foteli*
PrĊdkoĞü dmuchawy moĪna
zwiĊkszaü i zmniejszaü
obracając pokrĊtáo. W trybie
AUTO prĊdkoĞü dmuchawy
regulowana jest automatycznie i dotychczasowe nastawy
zostają anulowane.
04
UWAGA
Wyáączenie dmuchawy powoduje równoczesne wyáączenie klimatyzacji.
Podgrzewanie siedzeĔ*
Przednie fotele
• NaciĞniĊcie przycisku jeden
raz uruchamia podgrzewanie
z maksymalną intensywnoĞcią – Ğwiecą siĊ trzy lampki
kontrolne.
• Dwukrotne naciĞniĊcie przycisku uruchamia podgrzewanie ze zmniejszoną intensywnoĞcią – Ğwiecą
siĊ dwie lampki kontrolne.
8704369s
Klimatyzacja sterowana elektronicznie
(ECC)
101
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
3603819s
04
Podgrzewanie uruchamia siĊ i wyáącza w sposób
analogiczny, jak w przypadku przednich foteli.
8704361s
Sposób rozprowadzania powietrza
102
Stylizowana sylwetka skáada
siĊ z trzech przycisków. Po
naciĞniĊciu przycisków zapalają siĊ odpowiednie lampki
z przodu sylwetki pokazując,
które kierunki nawiewu zostaáy wybrane (patrz strona 104).
PrĊdkoĞü dmuchawy w trybie pracy automatycznej moĪna zmieniaü w opcji menu Climate
control settings
Automatic blower
adjust. MoĪna wybraü pomiĊdzy Low, Normal
i High (maáa, Ğrednia i wysoka prĊdkoĞü).
UWAGA
Ustawienie najniĪszej prĊdkoĞci dmuchawy nieznacznie zwiĊksza ryzyko zaparowania szyb.
Struktura menu opisana jest na stronie 94.
Regulacja temperatury
8704362s
Funkcja ta steruje w sposób
automatyczny pracą ukáadu
klimatyzacji tak, aby utrzymaü
nastawioną temperaturĊ.
Funkcja kontroluje ogrzewanie i cháodzenie wnĊtrza,
prĊdkoĞü dmuchawy, recyrkulacjĊ oraz rozdziaá powietrza. W przypadku rĊcznej korekcji jednego lub wiĊkszej liczby parametrów pozostaáe nadal są regulowane automatycznie. Po naciĞniĊciu przycisku AUTO zaczyna
dziaáaü czujnik jakoĞci powietrza i wszystkie
rĊczne nastawy zostają anulowane. Na wyĞwietlaczu pokazywane jest AUTO CLIMATE.
Za pomocą dwóch pokrĊteá
moĪna oddzielnie nastawiaü
temperaturĊ po stronie pasaĪera oraz kierowcy. Po uruchomieniu silnika przyjmowane są ostatnio dokonane
ustawienia.
UWAGA
Ustawienie temperatury wyĪszej lub niĪszej
niĪ Īądana nie przyspieszy ani ogrzania, ani
scháodzenia wnĊtrza.
Wáączanie i wyáączanie cháodzenia
ĝwiecąca siĊ dioda kontrolna
po stronie ON przycisku AC
sygnalizuje pracĊ ukáadu klimatyzacji w trybie automatycznym. Pobierane powietrze
zostaje scháodzone i czĊĞciowo osuszone. Gdy Ğwieci
siĊ dioda kontrolna po stronie OFF, cháodzenie
powietrza jest wyáączone, ale pozostaáe funkcje
są nadal regulowane automatycznie. Po wybraniu funkcji usuwania zaparowania i oblodzenia
szyb ukáad klimatyzacji jest sterowany w ten
sposób, aby powietrze byáo w maksymalnym
stopniu osuszane.
8704344s
Tylne siedzenie
Praca automatyczna
8704348s
• Trzykrotne naciĞniĊcie przycisku uruchamia
podgrzewanie z najniĪszą intensywnoĞcią –
Ğwieci siĊ jedna lampka kontrolna.
• Czwarte naciĞniĊcie przycisku powoduje
wyáączenie podgrzewania – gasną wszystkie
lampki kontrolne.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
RównoczeĞnie uruchamiane są nastĊpujące
funkcje wspomagające, mające na celu
maksymalne osuszanie powietrza w kabinie:
• automatycznie wáączana jest klimatyzacja;
• automatycznie przerywana jest recyrkulacja.
Wyáączenie funkcji usuwania zaparowania
i oblodzenia szyb powoduje powrót do
poprzednich ustawieĔ.
Recyrkulacja i czujnik jakoĞci powietrza
Recyrkulacja
8704347s
Gdy uruchomiona jest recyrkulacja, Ğwieci siĊ prawa
dioda kontrolna w przycisku.
Funkcja ta sáuĪy do przerywania zasysania do kabiny
zanieczyszczonego
powietrza, spalin itp. W trybie
recyrkulacji powietrze krąĪy w kabinie w obiegu
zamkniĊtym i nie jest doprowadzane z
zewnątrz. Jednak po dáuĪszym czasie wzrasta
ryzyko zaparowania wewnĊtrznych
powierzchni szyb samochodu.
Wáączanie czujnika jakoĞci powietrza
Kolejne naciĞniĊcia przycisku
przeáączają pomiĊdzy trzema
trybami pracy.
Wyáącznik czasowy
W przypadku rĊcznego wáączenia recyrkulacji,
wyáącznik czasowy ogranicza czas jej trwania
stosownie do temperatury, jaka panuje na
zewnątrz samochodu. Minimalizuje w ten
sposób ryzyko oblodzenia lub zaparowania
szyb, jak równieĪ zanieczyszczenia powietrza.
FunkcjĊ wyáącznika czasowego moĪna uruchamiaü w opcji menu Climate control settings
Recirculation timer. Struktura menu
opisana jest na stronie 94.
UWAGA
Wybranie funkcji usuwania zaparowania i oblodzenia szyb zawsze przerywa recyrkulacjĊ.
Czujnik jakoĞci powietrza*
Specjalny ukáad filtrujący pocháania gazy i pyáy, ograniczając w ten sposób przykrą
woĔ i zanieczyszczenie
powietrza w kabinie.
W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego
powietrza zamykany jest wlot powietrza
i powietrze w kabinie jest recyrkulowane. Po
naciĞniĊciu przycisku AUTO zaczyna dziaáaü
czujnik jakoĞci powietrza.
8704346s
8704354s
Funkcja ta sáuĪy do szybkiego usuwania oblodzenia
lub zaparowania z przedniej
i bocznych szyb. Strugi
powietrza kierowane są na
szyby przez pracującą z duĪą
prĊdkoĞcią dmuchawĊ. Gdy
funkcja ta jest wáączona, w przycisku Ğwieci siĊ
dioda kontrolna.
8704345s
Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb
• ĝwieci siĊ pomaraĔczowa dioda po lewej
stronie – czujnik jakoĞci powietrza wyáączony.
• ĝwieci siĊ zielona dioda w Ğrodku – gdy nie
jest to podyktowane koniecznoĞcią intensywnego cháodzenia w upalny dzieĔ, recyrkulacja
pozostaje wyáączona.
• ĝwieci siĊ pomaraĔczowa dioda po prawej
stronie – wáączona recyrkulacja.
04
UWAGA
W celu utrzymania maksymalnie komfortowych
warunków w kabinie, czujnik jakoĞci powietrza
powinien byü stale wáączony.
Przy niskiej temperaturze otoczenia przeáączanie na recyrkulacjĊ jest ograniczane ze wzglĊdu na ryzyko zaparowywania szyb.
Gdy nastąpi zaparowanie wewnĊtrznych powierzchni szyb, naleĪy wyáączyü czujnik jakoĞci
powietrza, uruchomiü funkcjĊ usuwania zaparowania i oblodzenia szyb i wáączyü ogrzewanie tylnej szyby.
103
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
Tabela wariantów nawiewu powietrza
W celu usuniĊcia
zaparowania i oblodzenia.
Nawiew na szyby.
Pewna iloĞü powietrza
wydostaje siĊ równieĪ
wylotami wentylacyjnymi.
W celu unikniĊcia
zaparowania i oblodzenia,
gdy na zewnątrz jest
cháodno i wilgotno
(prĊdkoĞü dmuchawy nie
powinna byü zbyt niska).
Nawiew na szyby oraz
przez wyloty wentylacyjne
w desce rozdzielczej.
W celu uzyskania
komfortowych warunków,
gdy na zewnątrz jest
ciepáo i sucho.
Nawiew na gáowĊ i klatkĊ
piersiową przez wyloty
wentylacyjne w desce
rozdzielczej.
W celu uzyskania
dobrego efektu
cháodzenia, gdy na
zewnątrz jest gorąco.
8704358s
104
Sposób nawiewu
powietrza
Zastosowanie
Nawiew przypodáogowy
i na szyby. Pewna iloĞü
powietrza wydostaje
siĊ równieĪ wylotami
wentylacyjnymi w desce
rozdzielczej.
W celu utrzymania
komfortowych warunków
i skutecznego przeciwdziaáania zaparowaniu
szyb, gdy na zewnątrz
jest cháodno lub wilgotno.
Nawiew przypodáogowy i
przez wyloty wentylacyjne
w desce rozdzielczej.
W sáoneczny dzieĔ, gdy
na zewnątrz jest cháodno.
Nawiew przypodáogowy.
Pewna iloĞü powietrza
wydostaje siĊ równieĪ
wylotami wentylacyjnymi
w desce rozdzielczej oraz
wylotami na szyby.
W celu ogrzania lub
cháodzenia stóp.
Nawiew na szyby, przez
wyloty wentylacyjne
i przypodáogowy.
W celu cháodzenia stóp
lub uzyskania nawiewu
cieplejszego powietrza na
górną czĊĞü ciaáa, gdy na
zewnątrz jest cháodno lub
gorąco i sucho.
8704359s
8704360s
8704356s
8704358s
Nawiew na szyby. Pewna
iloĞü powietrza wydostaje
siĊ równieĪ wylotami
wentylacyjnymi. Powietrze
nie jest recyrkulowane.
Klimatyzacja zostaje
zawsze wáączona.
8704355s
04
Zastosowanie
8704353s
8704354s
Sposób nawiewu
powietrza
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
NagrzewnicĊ postojową moĪna uruchomiü
natychmiast lub za pomocą programatora
czasowego. NaleĪy przy tym pamiĊtaü, Īe
nastawiony czas startu odnosi siĊ do chwili,
gdy zostanie osiągniĊta okreĞlona temperatura
i samochód bĊdzie gotowy do jazdy. Elektroniczny sterownik ustala rzeczywisty moment
uruchomienia nagrzewnicy na podstawie
aktualnej temperatury na zewnątrz samochodu.
Gdy temperatura otoczenia przekracza 15°C,
uruchomienie ogrzewania nie nastĊpuje. Przy
temperaturach nie przekraczających –10°C
maksymalny czas pracy nagrzewnicy wynosi
50 minut. Podczas pracy nagrzewnicy postojowej na wyĞwietlaczu informacyjnym widoczny
jest komunikat Park heat ON.
OSTRZEĩENIE
Gdy wykorzystywana jest spalinowa nagrzewnica postojowa, samochód nie moĪe byü
zaparkowany w pomieszczeniu zamkniĊtym.
UWAGA
Podczas pracy spalinowej nagrzewnicy postojowej, od strony wnĊki prawego przedniego
koáa moĪe wydobywaü siĊ dym, co jest
objawem prawidáowym.
WAĩNE
2303544s
Uwagi ogólne
wymagający potwierdzenia przyciskiem READ
(patrz strona 106).
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
OSTRZEĩENIE
CzĊste korzystanie z nagrzewnicy postojowej
w poáączeniu z eksploatacją samochodu jedynie na krótkich trasach moĪe doprowadziü do
rozáadowania akumulatora i spowodowaü
trudnoĞci z rozruchem silnika. Aby zabezpieczyü akumulator przed rozáadowaniem w
wyniku regularnego uĪywania nagrzewnicy
postojowej, naleĪy umoĪliwiü alternatorowi
wytworzenie potrzebnej iloĞci energii
elektrycznej, jeĪdĪąc samochodem przez
okres czasu co najmniej równy czasowi pracy
nagrzewnicy.
04
Rozlane paliwo moĪe ulec zapaleniu. Przed
przystąpieniem do tankowania naleĪy bezwzglĊdnie wyáączyü nagrzewnicĊ postojową.
Sprawdziü na wyĞwietlaczu, czy nagrzewnica
zostaáa wyáączona.
Parkowanie na pochyáoĞci
W przypadku parkowania na stromej pochyáoĞci
naleĪy ustawiü samochód przodem w dóá
wzniesienia, aby zachowaü dopáyw paliwa do
nagrzewnicy.
Akumulator samochodowy i paliwo
W przypadku, gdy akumulator nie bĊdzie
wystarczająco naáadowany lub zbiornik paliwa
zostanie niemal caákowicie opróĪniony, ogrzewanie zostanie przerwane. W takiej sytuacji na
wyĞwietlaczu pojawi siĊ odpowiedni komunikat,
105
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
Uruchamianie nagrzewnicy
2
3
8904102s
1
04
Przycisk READ
PokrĊtáo nawigacyjne
Przycisk RESET
Informacje o wyĞwietlaczu informacyjnym w zespole wskaĨników i przeáącznikach do obsáugi
menu – patrz strona 96.
Komunikaty na wyĞwietlaczu informacyjnym
Gdy zadziaáa programator czasowy lub funkcja
bezpoĞredniego wáączenia nagrzewnicy, Ğwieci
siĊ symbol informacyjny w zespole wskaĨników, a na wyĞwietlaczu pojawia siĊ odpowiedni
komunikat. Po wyjĊciu elektronicznego kluczyka z gniazda wyáącznika zapáonu, na wyĞwietlaczu ukazuje siĊ informacja o wáączonym
programatorze czasowym.
106
Zegar samochodowy a programator
czasowy
4. Nacisnąü krótko przycisk RESET, aby
zaczĊáy báyskaü wskazania minut.
W przypadku dokonania zmiany wskazaĔ
zegara samochodowego wszystkie nastawy
programatora czasowego zostają anulowane.
5. PokrĊtáem
BezpoĞrednie wáączanie i wyáączanie
nagrzewnicy
1. PokrĊtáem
wybraü opcjĊ Direct start
Park heat.
2. Naciskając przycisk RESET wybraü ON
(wáączenie) lub OFF (wyáączenie).
7. W celu rozpoczĊcia odliczania czasu ponownie nacisnąü przycisk RESET. Po nastawieniu czasu wáączenia w godzinach popoáudniowych (PM), za pomocą pokrĊtáa
moĪna przejĞü do zaprogramowania czasu
wáączenia w godzinach przedpoáudniowych
(AM). Ustawienia dokonywane są w sposób
analogiczny.
Wáączona w ten sposób nagrzewnica bĊdzie
pracowaü przez 50 minut. Ogrzewanie wnĊtrza
rozpocznie siĊ z chwilą osiągniĊcia przez páyn w
ukáadzie cháodzenia silnika temperatury 38°C.
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy moĪna
uruchomiü silnik i rozpocząü jazdĊ.
Programowanie czasu wáączenia
Czas wáączenia moĪna zaprogramowaü jedynie w obrĊbie najbliĪszych 24 godzin.
1. PokrĊtáem
przeáączyü na Park heat timer.
2. Nacisnąü krótko przycisk RESET, aby
zaczĊáy báyskaü wskazania godziny.
3. PokrĊtáem
ustawiü Īądaną wartoĞü.
ustawiü Īądaną wartoĞü.
6. Nacisnąü krótko przycisk RESET, potwierdzając ustawienia.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Klimatyzacja
Nagrzewnica wspomagająca w wersji
z silnikiem o zapáonie samoczynnym*
2
Wybór pomiĊdzy pracą automatyczną
a wyáączeniem nagrzewnicy
3
8904102s
1
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy wspomagającej,
od strony wnĊki prawego przedniego koáa
moĪe wydobywaü siĊ dym, co jest objawem
prawidáowym.
Przycisk READ
PokrĊtáo nawigacyjne
Przycisk RESET
FunkcjĊ automatycznego uruchamiania
nagrzewnicy wspomagającej moĪna czasowo
wyáączyü, aby ograniczyü rozáadowanie
akumulatora.
1. PokrĊtáem
heat auto.
04
przeáączyü na Additional
2. Naciskając przycisk RESET wybraü ON
(wáączenie) lub OFF (wyáączenie).
Przy niskiej temperaturze otoczenia uzyskanie
wáaĞciwej temperatury w kabinie moĪe wymagaü uruchomienia nagrzewnicy wspomagającej.
Nagrzewnica ta uruchamiana jest caákowicie
automatycznie przy pracującym silniku, gdy
konieczne jest zwiĊkszenie wydajnoĞci ogrzewania. Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury lub wyáączeniu silnika nagrzewnica
przerywa pracĊ.
107
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Radioodtwarzacz
04
Dolby Surround Pro Logic II i symbol
są
znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Ukáad dĨwiĊku przestrzennego Dolby Surround Pro Logic II zostaá
wyprodukowany na licencji Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Elektroniczny kluczyk i wyáącznik zapáonu
Gdy w gnieĨdzie wyáącznika zapáonu nie ma
elektronicznego kluczyka, radioodtwarzacz
moĪna jednorazowo wáączyü na 15 minut.
UWAGA
Gdy radioodtwarzacz jest wáączony przy nie
pracującym silniku, naleĪy wyjąü elektroniczny
kluczyk z gniazda wyáącznika zapáonu. Ma to
na celu unikniĊcie ryzyka nadmiernego
rozáadowania akumulatora.
JeĪeli w momencie wyáączania silnika
radioodtwarzacz byá wáączony, przy nastĊpnym
uruchomieniu silnika zostanie automatycznie
wáączony.
108
Rozmieszczenie elementów
2
Przyciski sterujące w kierownicy
3
1
1
4
4
2
3
3905555s
W skáad poszczególnych wersji zestawów audio
wchodzą elementy opcjonalne. WyposaĪenie
audio moĪe byü w jednej z trzech wersji:
Performance, High Performance lub Premium
Sound. Nazwa wersji ukazuje siĊ na wyĞwietlaczu po wáączeniu radioodtwarzacza.
3905596s
Uwagi ogólne
Gniazdo wejĞciowe urządzeĔ zewnĊtrznych
(AUX)
Potwierdzenie wyboru opcji menu, odbiór
poáączenia telefonicznego.
Przyciski sterujące w kierownicy
CofniĊcie siĊ w strukturze menu. Przerwanie
aktualnie wykonywanej operacji. ZakoĔczenie lub odrzucenie poáączenia telefonicznego, kasowanie wprowadzanych znaków.
Panel sterowania w Ğrodkowej konsoli
Tylny panel sterowania z gniazdami
sáuchawkowymi*
Menu funkcji
Niektóre funkcje kontrolowane są za pomocą
menu na wyĞwietlaczu w Ğrodkowej konsoli.
Struktura menu opisana jest na stronie 94.
Funkcje radioodtwarzacza w powiązaniu
z komunikacją BluetoothTM oraz telefonem –
patrz strona 138.
Regulacja gáoĞnoĞci
Krótkie naciĞniĊcie – zmiana odtwarzanej
ĞcieĪki na páycie lub przeáączanie pomiĊdzy
zaprogramowanymi stacjami radiowymi.
Dáugie naciĞniĊcie – przyspieszone przemieszczanie siĊ na páycie lub wyszukiwanie
stacji radiowych.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Radioodtwarzacz
Tylny panel sterowania z gniazdami
sáuchawkowymi*
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu
i do tyáu
W celu uzyskania najlepszej jakoĞci odtwarzanego dĨwiĊku zalecane jest stosowanie sáuchawek 16-32 omów i czuáoĞci co najmniej 102 dB.
Krótkimi naciĞniĊciami
moĪna zmieniaü
odtwarzaną ĞcieĪkĊ na páycie lub przeáączaü
pomiĊdzy zaprogramowanymi stacjami
radiowymi. Dáugie naciĞniĊcie uruchamia
przyspieszone przemieszczanie siĊ na páycie
lub wyszukiwanie stacji radiowych.
1
2
1
3
4
3
3905594s
Ograniczenia
• Transmitowanego przez gáoĞniki Ĩródáa
odtwarzanego dĨwiĊku (FM, AM, CD itd.) nie
moĪna kontrolowaü za poĞrednictwem
tylnego panelu sterowania.
• W trakcie transmitowania stacji radiowej
przez sáuchawki przy równoczesnym
transmitowaniu innego Ĩródáa przez gáoĞniki,
mogą nie pojawiaü siĊ komunikaty RDS.
04
Regulacja gáoĞnoĞci
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu
i do tyáu
Ĩródáo dĨwiĊku, wáączanie
Gniazda sáuchawkowe (3,5 mm)
Wáączanie i wyáączanie tylnego panelu
Gdy radioodtwarzacz jest wáączony, tylny panel
sterowania wáącza siĊ przyciskiem MODE.
Wyáączenie panelu nastĊpuje wraz z wyáączeniem radioodtwarzacza bądĨ po dáugim
naciĞniĊciu przycisku MODE.
109
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Radioodtwarzacz
Funkcje podstawowe
GáoĞnoĞü zewnĊtrznego Ĩródáa
odtwarzanego dĨwiĊku
Do gniazda wejĞciowego AUX moĪna podáączyü
na przykáad odtwarzacz MP3 – patrz strona 108.
UWAGA
1
04
4
3
3905553s
2
5
Konsola Ğrodkowa, przyciski podstawowych
funkcji radioodtwarzacza
Wybór wewnĊtrznego Ĩródáa dĨwiĊku: AM,
FM lub CD
Wybór zewnĊtrznego Ĩródáa dĨwiĊku
(gniazdo do podáączenia – patrz strona 108)
Przycisk i pokrĊtáo regulacji dĨwiĊku
Przycisk nawigacyjny do regulacji gáoĞnoĞci
zewnĊtrznego Ĩródáa dĨwiĊku i ustawieĔ
korekcji dĨwiĊku
Regulacja gáoĞnoĞci i wyáącznik zasilania
Automatyczna korekcja gáoĞnoĞci
Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci jazdy automatycznie zwiĊkszana jest gáoĞnoĞü odtwarzanego
dĨwiĊku, by skompensowaü rosnący haáas w
kabinie. WielkoĞü kompensacji moĪna ustawiü
na poziomie niskim (low), Ğrednim (medium)
bądĨ wysokim (high) w opcji menu Audio
settings
Auto volume control.
110
Gdy podczas odtwarzania dĨwiĊku z urządzenia podáączonego do gniazda AUX jest ono
áadowane, jakoĞü dĨwiĊku moĪe ulec pogorszeniu. W takich sytuacjach naleĪy unikaü
áadowania zewnĊtrznego urządzenia.
W pewnych przypadkach dĨwiĊk z zewnĊtrznego urządzenia podáączonego do gniazda AUX
moĪe byü odtwarzany z innym poziomem
gáoĞnoĞci w stosunku do wewnĊtrznych Ĩródeá
dĨwiĊku. Gdy gáoĞnoĞü jest zbyt duĪa, jakoĞü
dĨwiĊku moĪe ulec pogorszeniu. MoĪna tego
uniknąü, ustawiając odpowiedni poziom
wzmocnienia dla sygnaáu wejĞciowego AUX:
1. Przyciskiem MODE przeáączyü na tryb AUX,
a nastĊpnie przejĞü do Volume, AUX input.
2. Obróciü
bądĨ nacisnąü
nawigacyjnego.
/
przycisku
Regulacja dĨwiĊku
Naciskając
moĪna wybieraü niĪej opisane opcje.
Zmiany ustawienia dokonuje siĊ obrotem
.
• Bass – Tony niskie.
• Treble – Tony wysokie.
• Fader – Równowaga pomiĊdzy gáoĞnikami
przednimi i tylnymi.
• Balance – Równowaga pomiĊdzy gáoĞnikami
po prawej i lewej stronie.
• Surround* – Ustawienia efektu przestrzennego.
W opcji Surround moĪna wybraü pomiĊdzy 3-kanaáowym efektem stereofonicznym (3-ch), a Dolby Pro
Logic II (Dpl2). UdostĊpnia to kolejne opcje:
• Centre level1 – Poziom wzmocnienia dla
gáoĞnika centralnego.
• Surround level1 – Poziom wzmocnienia dla
efektu przestrzennego.
Korektor graficzny
Za pomocą funkcji korektora graficznego2
moĪna regulowaü poziomy wzmocnienia dla
róĪnych czĊstotliwoĞci.
1. PrzejĞü do Audio settings i wybraü
Equalizer Front lub Equalizer Rear.
Zmiany ustawieĔ dla wybranej czĊstotliwoĞci
dokonuje siĊ za pomocą
/
przycisku
nawigacyjnego. W celu przejĞcia do innej
czĊstotliwoĞci naleĪy nacisnąü
/
.
2. ENTER zatwierdza zmiany, EXIT przerywa
wprowadzanie zmian.
Pozycja odsáuchowa1
Odtwarzanie dĨwiĊku moĪe byü zoptymalizowane dla miejsca kierowcy, dla obu przednich
miejsc bądĨ dla miejsc tylnych w kabinie samochodu. Odpowiedni wariant moĪna wybraü w
opcji menu Audio settings
Soundstage.
1 Wersja
2
Premium Sound.
Niektóre wersje radioodtwarzacza.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Radioodtwarzacz
Odtwarzanie páyt CD
1
naciĞniĊcia przycisku CD rozpocznie siĊ jej
odtwarzanie. W przeciwnym razie naleĪy
wybraü páytĊ przyciskami numerycznymi 1-6
lub
/
przycisku nawigacyjnego.
Oprócz zwykáych páyt muzycznych, odtwarzane
są równieĪ pliki dĨwiĊkowe w formatach MP3
i WMA.
2
Zaáadunek páyty do odtwarzacza
wielopáytowego
4
6
1. Przyciskami numerycznymi 1-6 lub
/
przycisku nawigacyjnego wybraü pustą
pozycjĊ.
3905593s
3
5
Pliki dĨwiĊkowe
Konsola Ğrodkowa, przyciski funkcyjne
odtwarzacza CD
Wkáadanie i wyjmowanie páyty CD
Otwór na páytĊ CD
Przycisk nawigacyjny do zmiany ĞcieĪek
Przewijanie i zmiana ĞcieĪki
Wybór páyty w odtwarzaczu wielopáytowym*
Przeszukiwanie páyty
Uruchamianie odtwarzania (odtwarzacz
jednopáytowy)
JeĪeli w odtwarzaczu jest muzyczna páyta
kompaktowa, w momencie naciĞniĊcia
przycisku CD rozpocznie siĊ jej odtwarzanie.
Uruchamianie odtwarzania (odtwarzacz
wielopáytowy)
JeĪeli na domyĞlnej pozycji w odtwarzaczu jest
muzyczna páyta kompaktowa, w momencie
Puste pozycje są zaznaczone na wyĞwietlaczu.
Tekst Insert disc informuje, Īe moĪna wáoĪyü
páytĊ. W odtwarzaczu mieĞci siĊ do szeĞciu páyt.
2. WáoĪyü páytĊ w przewidziany do tego celu
otwór odtwarzacza.
UWAGA
Odtwarzacz moĪe nie odczytywaü niektórych
rodzajów plików dĨwiĊkowych zabezpieczonych przed kopiowaniem.
Po wáoĪeniu do odtwarzacza páyty kompaktowej z plikami dĨwiĊkowymi odczytywana jest jej
struktura katalogów. W zaleĪnoĞci od jakoĞci
páyty, odtwarzanie moĪe rozpocząü siĊ
z pewnym opóĨnieniem.
04
Nawigowanie wĞród plików i odtwarzanie
Wysuwanie páyty
WysuniĊta pozostaje w tej pozycji okoáo
12 sekund. NastĊpnie zostaje z powrotem
wciągniĊta i wznawiane jest odtwarzanie.
Krótkie naciĞniĊcie przycisku wysuwu powoduje
wysuniĊcie jednej páyty.
Dáugie naciĞniĊcie przycisku wysuwu powoduje
wysuniĊcie po kolei wszystkich páyt. Caáy
magazynek zostaje opróĪniony.
Wstrzymanie odtwarzania
Caákowite wyciszenie radioodtwarzacza powoduje wstrzymanie odtwarzania páyty. Po zwiĊkszeniu gáoĞnoĞci odtwarzanie jest wznawiane.
Gdy w odtwarzaczu znajduje siĊ páyta zawierająca pliki dĨwiĊkowe, naciĞniĊcie ENTER
udostĊpnia strukturĊ katalogów. Nawigowanie
w jej obrĊbie realizowane jest w analogiczny
sposób, jak dla menu funkcji radioodtwarzacza.
Pliki dĨwiĊkowe oznaczone są symbolem
,
a katalogi
. Kolejne naciĞniĊcie ENTER
uruchamia odtwarzanie pliku.
Po zakoĔczeniu odtwarzania wybranego pliku
odtwarzane są kolejne w tym samym katalogu.
Po odtworzeniu wszystkich plików w danym
katalogu nastĊpuje przejĞcie do kolejnego
katalogu.
111
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Radioodtwarzacz
Przewijanie i przeskakiwanie ĞcieĪek lub
plików
Krótkimi naciĞniĊciami
/
przycisku
nawigacyjnego moĪna przeskakiwaü pomiĊdzy
ĞcieĪkami bądĨ plikami dĨwiĊkowymi. Dáugie
naciĞniĊcie pozwala w sposób przyspieszony
przemieszczaü siĊ w obrĊbie ĞcieĪek bądĨ
plików. Funkcje te realizuje równieĪ pokrĊtáo
TUNING i odpowiednie przyciski w kierownicy.
04
Przeszukiwanie páyty
Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei
dziesiĊciu początkowych sekund kaĪdej ĞcieĪki
bądĨ pliku na páycie CD. W celu uruchomienia
tej funkcji nacisnąü SCAN. NaciĞniĊcie EXIT
lub SCAN przerywa dziaáanie funkcji
i kontynuowane jest odtwarzanie bieĪącej
ĞcieĪki lub pliku.
Przypadkowa kolejnoĞü odtwarzania
Odtwarzanie nagraĔ w przypadkowej kolejnoĞci.
W trakcie dziaáania tej funkcji moĪna w zwykáy
sposób przeskakiwaü pomiĊdzy przypadkowo
wybieranymi ĞcieĪkami bądĨ plikami.
UWAGA
RĊczne przeskakiwanie pomiĊdzy przypadkowo wybieranymi nagraniami jest moĪliwe
jedynie w obrĊbie bieĪącej páyty.
W zaleĪnoĞci od wybranego wariantu funkcji, na
wyĞwietlaczu pojawiają siĊ róĪne komunikaty:
112
• RANDOM oznacza odtwarzanie w przypadkowej kolejnoĞci nagraĔ w obrĊbie jednej páyty.
• RND ALL oznacza odtwarzanie w przypadkowej kolejnoĞci nagraĔ spoĞród wszystkich
páyt w odtwarzaczu.
• RANDOM FOLDER oznacza odtwarzanie
w przypadkowej kolejnoĞci plików w obrĊbie
bieĪącego katalogu na páycie.
Informacje tekstowe na páycie
Zawarte na páycie dodatkowe informacje moĪna
obejrzeü w postaci tekstowej na wyĞwietlaczu1.
WyĞwietlanie informacji wáącza siĊ i wyáącza
w opcji menu CD settings
Disc text.
Odtwarzacz jednopáytowy
W przypadku zwykáej páyty audio uruchomienia
przypadkowej kolejnoĞci odtwarzania dokonuje
siĊ w opcji menu Random.
W przypadku páyty z plikami dĨwiĊkowymi
uruchomienia przypadkowej kolejnoĞci odtwarzania dokonuje siĊ w opcji menu Random
Folder.
Odtwarzacz wielopáytowy
W przypadku zwykáej páyty audio uruchomienia
przypadkowej kolejnoĞci odtwarzania dokonuje
siĊ w opcji menu Random
Single disc lub
Random
All discs. Opcja All discs
dotyczy wyáącznie zwykáych páyt audio
w odtwarzaczu.
W przypadku páyty z plikami dĨwiĊkowymi
uruchomienia przypadkowej kolejnoĞci odtwarzania dokonuje siĊ w opcji menu Random
Folder. Wybranie innej páyty przerywa
dziaáanie tej funkcji.
1 Dotyczy
wyáącznie odtwarzacza wielopáytowego.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Radioodtwarzacz
Odbiór radiowy
2. Obróciü pokrĊtáo TUNING.
ZapamiĊtywanie stacji radiowych
7
1
2
3
5
4
3905552s
6
Konsola Ğrodkowa, przyciski funkcyjne
radioodbiornika
Przycisk nawigacyjny do przeáączania stacji
radiowych
Przerwanie realizowanej operacji
RĊczne strojenie
Przeszukiwanie zakresu
Programowanie automatyczne
Przyciski pamiĊci
Przeáączniki zakresów AM i FM (FM1 i FM2)
Automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych
1. Przyciskiem FM lub AM wybraü zakres
czĊstotliwoĞci.
2. Nacisnąü
/
przycisku nawigacyjnego.
RĊczne wyszukiwanie stacji radiowych
1. Przyciskiem FM lub AM wybraü zakres
czĊstotliwoĞci.
Dla poszczególnych zakresów czĊstotliwoĞci
moĪna wprowadziü do pamiĊci dziesiĊü stacji
radiowych. W paĞmie fal ultrakrótkich są dwie
pamiĊci: FM1 i FM2. Wprowadzanie do pamiĊci jest moĪliwe tylko dla stacji transmitowanych przez gáoĞniki. Przeáączanie na odbiór
zaprogramowanych stacji dokonywane jest
odpowiednimi przyciskami pamiĊci.
Programowanie stacji radiowych moĪe byü
dokonywane rĊcznie lub automatycznie.
RĊczne wprowadzanie stacji radiowych
do pamiĊci
Gdy komunikat Autostoring... zniknie z wyĞwietlacza, proces automatycznego wyszukiwania i zapamiĊtywania stacji radiowych zostaá
zakoĔczony. Tryb automatycznego strojenia
pozostaje jednak aktywny i na wyĞwietlaczu
widoczny jest tekst Auto. ZapamiĊtane stacje
zostają przyporządkowane odpowiednim przyciskom pamiĊci. NaciĞniĊcie EXIT przerywa
automatyczne programowanie stacji radiowych.
W celu wyjĞcia z trybu automatycznego strojenia
naleĪy krótko nacisnąü przycisk np. AUTO lub FM.
1. Nacisnąü przycisk AUTO.
1. Dostroiü radioodbiornik do Īądanej stacji.
Na wyĞwietlaczu ukaĪe siĊ tekst Auto.
2. Nacisnąü i przytrzymaü wybrany przycisk
pamiĊci, aĪ na wyĞwietlaczu pojawi siĊ
komunikat Channel stored.
2. Nacisnąü wybrany przycisk pamiĊci.
Automatyczne programowanie stacji
Funkcja ta jest szczególnie wygodna w sytuacji,
gdy nie są znane czĊstotliwoĞci stacji radiowych
nadających w danym rejonie. NastĊpuje automatyczne wyszukanie i zapamiĊtanie 10 najsilniejszych stacji radiowych.
1. Przyciskiem FM lub AM wybraü zakres
czĊstotliwoĞci.
2. Przytrzymaü wciĞniĊty przycisk AUTO, aĪ
na wyĞwietlaczu pojawi siĊ komunikat
Autostoring...
04
W trybie automatycznego strojenia moĪna
przeglądaü zaprogramowane stacje radiowe:
Przeszukiwanie zakresu
Funkcja ta sáuĪy do wyszukiwania najsilniejszych
stacji radiowych w aktualnie wybranym zakresie
czĊstotliwoĞci. Po znalezieniu stacji nastĊpuje
przeáączenie na jej odbiór, a po upáywie okoáo
oĞmiu sekund wyszukiwanie jest wznawiane.
W trakcie odbioru danej stacji moĪna ją w zwykáy
sposób wprowadziü do pamiĊci.
1. Przyciskiem FM lub AM wybraü zakres
czĊstotliwoĞci.
2. Nacisnąü przycisk SCAN.
Na wyĞwietlaczu pojawi siĊ komunikat SCAN.
113
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Radioodtwarzacz
NaciĞniĊcie przycisku SCAN lub EXIT przerywa
wyszukiwanie stacji.
Funkcje RDS
System RDS (Radio Data System) skupia nadajniki radiowe w paĞmie FM (fal ultrakrótkich)
w jednolitą sieü nadawczą. Pracujący w takiej
sieci nadajnik wysyáa wraz z sygnaáem radiowym dodatkowe informacje, dziĊki którym
odbiornik obsáugujący sygnaáy RDS moĪe
realizowaü nastĊpujące funkcje:
04
• Automatyczne przeáączanie na odbiór danej
stacji z silniejszego nadajnika, w reakcji na
pogarszające siĊ parametry odbioru.
• Wyszukiwanie okreĞlonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomoĞci.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie
RDS lub wykorzystują jedynie wybrane
funkcje tego systemu.
MoĪliwe jest wyszukiwanie stacji speániających
okreĞlone kryteria. Po znalezieniu takiej stacji
moĪe nastĊpowaü przerwanie odtwarzania
aktualnie wybranego Ĩródáa dĨwiĊku, np. páyty
CD, i przeáączenie na odbiór Īądanego programu z ustaloną gáoĞnoĞcią (patrz strona 115).
Po zakoĔczeniu transmisji nastĊpuje powrót do
poprzedniego Ĩródáa dĨwiĊku i pierwotnie
nastawionej gáoĞnoĞci.
114
W ten sposób mogą byü odbierane nastĊpujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejnoĞci
od najwyĪszego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM), serwisy drogowe (TP), wiadomoĞci (NEWS) oraz audycje wybranego typu
(PTY). Pozostaáe moĪliwoĞci opisane są pod
hasáami EON i REG na stronie 115. NaciĞniĊcie EXIT powoduje wznowienie odtwarzania
pierwotnie wybranego Ĩródáa dĨwiĊku.
Komunikaty alarmowe
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców
o powaĪnych wypadkach lub katastrofach. Nie
ma moĪliwoĞci wyáączenia tej funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu
alarmowego. W trakcie odbioru komunikatu
alarmowego pokazywany jest tekst ALARM!
na wyĞwietlaczu.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umoĪliwia automatyczne przeáączanie
na odbiór transmitowanych przez stacje RDS
serwisów drogowych. O wáączeniu funkcji
informuje symbol TP. JeĪeli aktualnie odbierana
stacja transmituje równieĪ serwisy drogowe,
wyĞwietlane jest TP .
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu FM settings
TP.
Odbiór serwisów drogowych z okreĞlonej
stacji lub ze wszystkich stacji
MoĪna aktywowaü funkcjĊ odbioru serwisów
drogowych transmitowanych tylko przez
okreĞloną (aktualnie odbieraną) stacjĊ lub
przez dowolne stacje.
Odpowiednich ustawieĔ dokonuje siĊ w opcji
menu FM settings
Advanced radio
settings
TP
TP Station.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
Funkcja ta umoĪliwia automatyczne przeáączanie na odbiór transmitowanych przez stacje
RDS serwisów informacyjnych. O wáączeniu
funkcji informuje komunikat NEWS.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu FM settings
News.
Odbiór serwisów informacyjnych z
okreĞlonej stacji lub ze wszystkich stacji
MoĪna aktywowaü funkcjĊ odbioru serwisów
informacyjnych transmitowanych tylko przez
okreĞloną (aktualnie odbieraną) stacjĊ lub
przez dowolne stacje.
Odpowiednich ustawieĔ dokonuje siĊ w opcji
menu FM settings
Advanced radio
settings
News station.
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umoĪliwia bezpoĞrednie wybieranie programów radiowych o okreĞlonym profilu,
np. nadających muzykĊ pop lub klasyczną.
O wáączeniu funkcji informuje symbol PTY.
Funkcja ta umoĪliwia automatyczne przeáączanie
na odbiór transmitowanych przez stacje RDS
programów radiowych o okreĞlonym profilu.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Radioodtwarzacz
Informacje tekstowe
Funkcja EON
FunkcjĊ tĊ moĪna wyáączyü wybierając
FM settings
Clear all PTYs.
Niektóre stacje RDS wysyáają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o wystĊpujących w niej artystach itp. Informacje te
moĪna obejrzeü na wyĞwietlaczu.
Funkcja wyszukiwania stacji o okreĞlonym
profilu programowym
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü podczas
odbioru stacji FM, wybierając opcjĊ Radio text.
Funkcja ta umoĪliwia wyszukiwanie stacji
o okreĞlonym profilu programowym w caáym
zakresie pasma czĊstotliwoĞci.
Automatyczna aktualizacja czĊstotliwoĞci
– AF
Funkcja ta jest szczególnie uĪyteczna na terenie miast o duĪej liczbie regionalnych rozgáoĞni
radiowych. Pozwala wybraü na podstawie odlegáoĞci samochodu od nadajnika radiowego,
w jakich przypadkach ma nastĊpowaü automatyczne przeáączanie na inne nadajniki.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü wybierając
jedną z moĪliwoĞci w opcji menu FM settings
Advanced radio settings
EON:
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączyü wybierając
FM settings
PTY
Select PTY.
1. Wybraü profil PTY w FM settings
Select PTY.
2. PrzejĞü do FM settings
PTY.
PTY
PTY
Search
Po znalezieniu stacji nadającej wybrany rodzaj
audycji, na wyĞwietlaczu pojawia siĊ >| To seek.
NaciĞniĊcie
przycisku nawigacyjnego powoduje wyszukanie kolejnej stacji o okreĞlonym
profilu programowym.
WyĞwietlanie nazwy profilu programu
Na wyĞwietlaczu moĪe byü widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu FM settings
PTY
Show PTY.
UWAGA
Nie wszystkie stacje radiowe obsáugują tĊ
funkcjĊ.
Funkcja ta zapewnia staáy odbiór wybranej stacji z nadajnika o najsilniejszym sygnale w danym regionie. Niekiedy znalezienie silnego nadajnika przekaĨnikowego danej stacji wymagaü
moĪe przeszukania caáego zakresu czĊstotliwoĞci w paĞmie FM. W takim przypadku gáos
jest wyciszany i na wyĞwietlaczu widoczne jest
PI Seek Press Exit to cancel.
• Local – Przeáączanie tylko na pobliskie
nadajniki radiowe.
• Distant1 – Przeáączanie tylko na daleko
poáoĪone nadajniki radiowe, nawet gdy
wystĊpują zakáócenia.
• Off – Przeáączenie na inne nadajniki radiowe
nie nastĊpuje.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu FM settings
Advanced radio
settings
AF.
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia
odbioru radiowego. Dokonuje siĊ tego podczas
odbioru stacji FM, wybierając opcjĊ FM settings
Advanced radio settings
Reset all.
Odbiór rozgáoĞni regionalnych – REG
Wáączenie tej funkcji umoĪliwia pozostawanie
przy odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej
sygnaá staje siĊ sáaby. O wáączeniu funkcji
informuje komunikat REG.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu FM settings
Advanced radio
settings
Regional.
04
Przywrócenie standardowych ustawieĔ
funkcji RDS
Ustawienia gáoĞnoĞci dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe, np. odbierane za pomocą funkcji NEWS lub TP, odtwarzane są z ustaloną dla nich gáoĞnoĞcią. JeĪeli w trakcie odbioru
tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja gáoĞnoĞci, zmiana ta zostaje zapamiĊtana.
1
Ustawienie fabryczne.
115
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Komputer pokáadowy
Uwagi ogólne
Funkcje
UWAGA
2
3
3603794s
1
JeĪeli informacja przedstawiana na wyĞwietlaczu zostanie przerwana komunikatem ostrzegawczym, naleĪy zapoznaü siĊ z tym komunikatem. NastĊpnie nacisnąü przycisk READ
w celu powrócenia do funkcji komputera
pokáadowego.
04
WyĞwietlacz i przeáączniki
Przycisk READ – Potwierdzanie
PokrĊtáo nawigacyjne – Przewijanie menu
i listy opcji
W celu zmiany jednostek miary odlegáoĞci
i prĊdkoĞci jazdy naleĪy zwróciü siĊ do
autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
Aktualna prĊdkoĞü*
Aktualna prĊdkoĞü jazdy pokazywana jest
w milach na godzinĊ (mph).
Przycisk RESET – Zerowanie wskazaĔ
ĝrednia prĊdkoĞü jazdy
Stopniowo obracając pokrĊtáo nawigacyjne do
góry lub do doáu moĪna wybieraü rodzaj pokazywanej informacji. Kolejny obrót powoduje
powrót do punktu wyjĞcia.
BieĪące zuĪycie paliwa
Podawana jest Ğrednia prĊdkoĞü jazdy od chwili
ostatniego wyzerowania wskazaĔ. Zerowanie
wskazaĔ za pomocą przycisku RESET.
BieĪące zuĪycie paliwa obliczane jest co
sekundĊ. Wskazanie aktualizowane jest co
kilka sekund. Kiedy samochód nie jedzie,
pokazywane jest „----”.
ĝrednie zuĪycie paliwa
Podawane jest Ğrednie zuĪycie paliwa od chwili
ostatniego wyzerowania wskazaĔ. Zerowanie
wskazaĔ za pomocą przycisku RESET.
116
UWAGA
W przypadku korzystania ze spalinowej
nagrzewnicy postojowej* wskazania mogą byü
niedokáadne.
ZasiĊg do wyczerpania paliwa
Pokazywana jest odlegáoĞü, jaką moĪna jeszcze
przejechaü na paliwie znajdującym siĊ w zbiorniku. Parametr ten jest wyliczany na podstawie
Ğredniego zuĪycia paliwa na dystansie ostatnich
30 kilometrów oraz iloĞci paliwa pozostaáego
w zbiorniku. JeĪeli moĪliwa do przejechania
odlegáoĞü spadnie poniĪej 20 km, wówczas na
wyĞwietlaczu pokazywane jest „----”.
UWAGA
W przypadku korzystania ze spalinowej
nagrzewnicy postojowej* wskazania mogą byü
niedokáadne.
Zerowanie wskazaĔ
1. Wybraü Average speed lub Average fuel
consumption.
2. W celu wyzerowania aktualnie wybranego parametru naleĪy nacisnąü przycisk RESET
i przytrzymaü wciĞniĊty przez okoáo 1 sekundĊ.
Przytrzymanie wciĞniĊtego przycisku RESET
przez co najmniej 3 sekundy powoduje
równoczesne wyzerowanie wskazaĔ Ğredniej
prĊdkoĞci jazdy i Ğredniego zuĪycia paliwa.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Kompas*
Dziaáanie
Kalibracja kompasu
Wybór strefy magnetycznej
9
6
8
10
7
9
8
7
11
6
12
8803554s
8803562s
13
WewnĊtrzne lusterko wsteczne z wbudowanym
kompasem
W prawym górnym naroĪu lusterka znajduje siĊ
wyĞwietlacz, na którym pokazywany jest kierunek geograficzny, w jakim ustawiony jest
przód samochodu. MoĪe byü pokazywany
jeden z oĞmiu kierunków: N (póánocny),
NE (póánocno-wschodni), E (wschodni),
SE (poáudniowo-wschodni), S (poáudniowy),
SW (poáudniowo-zachodni), W (zachodni) oraz
NW (póánocno-zachodni).
Wskazania są widoczne po uruchomieniu silnika lub gdy wyáącznik zapáonu jest w pozycji II.
Kompas moĪna wáączaü i wyáączaü naciskając
np. spinaczem przycisk z tyáu lusterka.
14
15
4
3
2
1
3905558s
5
Kalibracja kompasu
Strefy magnetyczne
W niektórych przypadkach moĪe okazaü siĊ konieczna kalibracja kompasu. W takim przypadku
na wyĞwietlaczu w lusterku widoczne jest CAL.
Powierzchnia Ziemi podzielona jest na 15 stref
magnetycznych. Warunkiem prawidáowego dziaáania kompasu jest wybranie odpowiedniej strefy.
1. Zatrzymaü samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni.
2. Uruchomiü silnik.
3. Przytrzymaü wciĞniĊty przycisk z tyáu lusterka wstecznego (np. naciskając spinaczem),
aĪ tekst CAL pojawi siĊ ponownie (po okoáo
6 sekundach).
4. W zwykáy sposób rozpocząü jazdĊ. Po zakoĔczeniu kalibracji zniknie tekst CAL na wyĞwietlaczu.
Alternatywny sposób kalibracji: Powoli zatoczyü
samochodem koáo, nie przekraczając prĊdkoĞci
8 km/h, aĪ zniknie tekst CAL na wyĞwietlaczu,
potwierdzając zakoĔczenie kalibracji.
04
1. Ustawiü wyáącznik zapáonu w pozycji II.
2. Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymaü
wciĞniĊty przycisk z tyáu lusterka wstecznego (np. naciskając spinaczem). Zostanie
wyĞwietlony numer aktualnie wybranej
strefy.
3. Naciskając przycisk odpowiednią liczbĊ razy
doprowadziü do wyĞwietlenia wáaĞciwego
numeru strefy (1-15).
4. Po kilku sekundach powraca zwykáy obraz
kompasu.
117
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Wspomaganie statecznoĞci ruchu
Ukáad przeciwpoĞlizgowy DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) pomaga uniknąü
poĞlizgu kóá oraz poprawia wáasnoĞci trakcyjne
samochodu.
04
Ukáad reguluje indywidualnie dla kaĪdego z kóá
siáĊ napĊdową lub odpowiednio przyhamowuje
je, pomagając uniknąü poĞlizgu bocznego.
ZwiĊksza to statecznoĞü samochodu, a tym
samym bezpieczeĔstwo jazdy w razie nagáej
zmiany kierunku ruchu.
Lampki w zespole wskaĨników
Odpowiednie rozdzielanie siáy napĊdowej na
poszczególne koáa ogranicza ich poĞlizg
wzdáuĪny. Dziaáanie to ma miejsce przy maáych
prĊdkoĞciach jazdy, na nawierzchniach
o sáabej przyczepnoĞci.
• Báyskanie lampki sygnalizuje dziaáanie ukáadu.
• ZaĞwiecenie siĊ lampki na 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika sygnalizuje autodiagnostykĊ ukáadu.
• Gdy lampka pozostaje zapalona po uruchomieniu silnika lub podczas jazdy, sygnalizuje
usterkĊ ukáadu.
Dziaáaniu ukáadu z uĪyciem hamulców towarzyszy pulsujący odgáos. Samochód moĪe nie
reagowaü z normalną dynamiką na naciskanie
pedaáu przyspieszania.
Komunikaty na wyĞwietlaczu informacyjnym
DSTC Temporarily OFF – Nastąpiáo czasowe
wyáączenie ukáadu z powodu przegrzania
hamulców. Gdy temperatura ukáadu hamulcowego wróci do normy, dziaáanie ukáadu
zostanie wznowione.
DSTC Service required – Ukáad nie dziaáa
z powodu usterki.
118
Zmiana ustawienia
Zatrzymaü samochód w bezpiecznym miejscu
i wyáączyü silnik. JeĪeli po ponownym uruchomieniu silnika komunikat ten bĊdzie nadal
wyĞwietlany, naleĪy skierowaü siĊ do
autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
JeĪeli równoczeĞnie Ğwiecą siĊ lampki
i
naleĪy odczytaü komunikat na wyĞwietlaczu
informacyjnym.
Lampka
1
,
moĪe teĪ Ğwieciü siĊ samodzielnie:
Ograniczone dziaáanie ukáadu
MoĪliwe jest ograniczenie dziaáania ukáadu
w reakcji na poĞlizg boczny lub wzdáuĪny kóá.
Powoduje to opóĨnienie reakcji ukáadu na
poĞlizg boczny, pozwalając na bardziej
dynamiczną jazdĊ. Ponadto dziĊki wstrzymaniu
dziaáania funkcji eliminującej poĞlizg wzdáuĪny
kóá samochód moĪe sprawniej pokonywaü
gáĊboki Ğnieg lub piach.
3603838s
Uwagi ogólne
1. Obracając pokrĊtáo
doprowadziü do
wyĞwietlenia menu DSTC.
DSTC ON oznacza, Īe wszystkie funkcje
ukáadu są wáączone.
DSTC spin control OFF oznacza ograniczone
dziaáanie ukáadu.
2. W celu zmiany ustawienia stanu ukáadu
DSTC naleĪy przytrzymaü wciĞniĊty
przycisk RESET.
Po kaĪdym uruchomieniu silnika przywracane
są wszystkie funkcje ukáadu.
OSTRZEĩENIE
NaleĪy pamiĊtaü, Īe ograniczenie dziaáania
ukáadu przeciwpoĞlizgowego powoduje
zmianĊ wáasnoĞci jezdnych samochodu.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Adaptacyjne wáasnoĞci jezdne
Aktywne zawieszenie Four-C*
Wspomaganie w ukáadzie kierowniczym uzaleĪnione od prĊdkoĞci jazdy*
Zmiana ustawienia
W ukáadzie zawieszenia Four-C (Continuously
Controlled Chassis Concept) charakterystyki
dziaáania amortyzatorów są elektronicznie
modulowane, co umoĪliwia zmianĊ wáasnoĞci
jezdnych samochodu. MoĪliwe są trzy ustawienia: komfortowe, sportowe i wyczynowe.
Wraz ze wzrostem prĊdkoĞci jazdy opór przy
skrĊcaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy
lepsze wyczucie reakcji samochodu. Przy
maáych prĊdkoĞciach jazdy wysiáek wymagany
do obrotu kierownicy jest mniejszy, co uáatwia
na przykáad parkowanie.
Ustawienie to zapewnia wysoki komfort jazdy
i jest zalecane do dalekich podróĪy. Amortyzatory są bardziej podatne, a ruchy nadwozia są
páynne i delikatne.
Ustawienie sportowe
Ustawienie to zapewnia bardziej sportowe wraĪenia z jazdy i jest zalecane do aktywniejszego
stylu prowadzenia. Samochód szybciej reaguje
na ruchy kierownicy niĪ przy ustawieniu komfortowym. Zawieszenie jest sztywniejsze, co
ogranicza przechyáy nadwozia przy pokonywaniu zakrĊtów z duĪą prĊdkoĞcią.
3801181s
Ustawienie komfortowe
WielkoĞü wspomagania moĪna zmieniü w opcji
menu Car settings
Steering force level.
Struktura menu opisana jest na stronie 94.
04
Przeáączniki charakterystyki zawieszenia
Pokazane na rysunku przyciski w Ğrodkowej
konsoli sáuĪą do przeáączania ustawieĔ
charakterystyki zawieszenia. Przy uruchamianiu silnika automatycznie przywracane jest
ustawienie, które byáo aktywne w momencie
ostatniego wyáączenia zapáonu.
Ustawienie wyczynowe
To ustawienie zalecane jest wyáącznie do dróg
o bardzo równej i gáadkiej nawierzchni.
Charakterystyka dziaáania amortyzatorów jest
ukierunkowana na zapewnienie maksymalnego
trzymania siĊ drogi oraz zminimalizowanie
przechyáów nadwozia na zakrĊtach.
119
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Automatyczne utrzymywanie prĊdkoĞci jazdy*
Obsáuga ukáadu
zostaje wprowadzona do pamiĊci jako wartoĞü
docelowa. Nastawiona prĊdkoĞü pokazywana
jest na wyĞwietlaczu.
1
UWAGA
2
5
3
Zmiana ustalonej prĊdkoĞci
___
0
1
2700812s
4
Automatycznej kontroli prĊdkoĞci nie daje siĊ
uruchomiü przy prĊdkoĞci jazdy poniĪej 30 km/h.
04
WyĞwietlacz i przeáączniki
Stan gotowoĞci
Przywrócenie nastawionej prĊdkoĞci
Wyáączanie
Uruchamianie ukáadu i nastawianie
prĊdkoĞci
Nastawiona prĊdkoĞü
Uruchamianie ukáadu i nastawianie
prĊdkoĞci
Uruchomienie automatycznego utrzymywania
prĊdkoĞci jazdy wymaga wczeĞniejszego przeáączenia ukáadu w stan gotowoĞci przyciskiem
CRUISE. Zostanie podĞwietlony symbol
,
zaĞ tekst (---) km/h potwierdza, Īe ukáad jest
gotowy do pracy. NastĊpnie moĪna uruchomiü
automatyczną kontrolĊ prĊdkoĞci przyciskiem
lub
, po czym aktualna prĊdkoĞü jazdy
120
Nastawioną prĊdkoĞü moĪna zwiĊkszyü lub zmniejszyü krótkimi naciĞniĊciami przycisku
lub .
Krótkotrwaáe przyspieszenie, na przykáad
w trakcie wyprzedzania, nie zmienia zaprogramowanej prĊdkoĞci. Po zdjĊciu stopy z pedaáu
przyspieszania samochód samoczynnie
powraca do nastawionej prĊdkoĞci jazdy.
UWAGA
Przytrzymanie któregokolwiek z przycisków
sterujących ukáadu automatycznej kontroli
prĊdkoĞci w pozycji wciĞniĊtej dáuĪej niĪ okoáo
1 minutĊ powoduje wyáączenie ukáadu.
Ponowne jego wáączenie bĊdzie moĪliwe po
uprzednim wyáączeniu silnika.
Samoczynne przerwanie dziaáania ukáadu
Samoczynne przerwanie utrzymywania ustalonej prĊdkoĞci nastĊpuje w przypadku poĞlizgu
wzdáuĪnego kóá napĊdowych samochodu bądĨ
gdy prĊdkoĞü samochodu spadnie poniĪej
okoáo 30 km/h. Przerwanie dziaáania ukáadu
nastĊpuje takĪe w przypadku uruchomienia
hamulców, przestawienia dĨwigni skrzyni
biegów w poáoĪenie neutralne lub dáuĪszego
(powyĪej okoáo 60 sekund) naciskania pedaáu
przyspieszania. Ukáad przechodzi w stan
gotowoĞci, a nastawiona prĊdkoĞü pozostaje
w pamiĊci.
Wstrzymanie dziaáania ukáadu
NaciĞniĊcie 0 powoduje czasowe wstrzymanie
dziaáania ukáadu automatycznej kontroli
prĊdkoĞci. Nastawiona prĊdkoĞü pokazywana
jest w nawiasach na wyĞwietlaczu.
Przywrócenie nastawionej prĊdkoĞci
Tymczasowo wstrzymane dziaáanie ukáadu
automatycznej kontroli prĊdkoĞci moĪna
wznowiü naciskając
. Nastąpi powrót do
uprzednio nastawionej prĊdkoĞci jazdy.
UWAGA
Wznowienie dziaáania ukáadu przyciskiem
moĪe spowodowaü doĞü znaczny wzrost
prĊdkoĞci samochodu.
Wyáączenie podtrzymywania prĊdkoĞci
Wyáączenie ukáadu automatycznej kontroli
prĊdkoĞci nastĊpuje po naciĞniĊciu przycisku
CRUISE lub wyáączeniu silnika. Nastawiona
prĊdkoĞü zostaje skasowana.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy*
Uwagi ogólne
Ukáad aktywnej kontroli prĊdkoĞci jazdy
przeznaczony jest do wspomagania kierowcy
na dáugich, prostoliniowych trasach o staáym
natĊĪeniu ruchu, na przykáad na autostradach
i drogach ekspresowych.
Dziaáanie ukáadu
OSTRZEĩENIE
Nie naleĪy korzystaü z aktywnej kontroli prĊdkoĞci jazdy w ruchu miejskim, przy duĪym
natĊĪeniu ruchu, na skrzyĪowaniach, na
Ğliskich, bardzo mokrych lub zabáoconych nawierzchniach, podczas intensywnych opadów
deszczu bądĨ Ğniegu, w warunkach niedostatecznej widocznoĞci oraz na krĊtych drogach.
1
Do serwisowania elementów ukáadu uprawniony
jest wyáącznie wykwalifikowany personel Volvo.
2
3
Ukáad aktywnej kontroli prĊdkoĞci jazdy nie
jest w stanie uwzglĊdniü wszystkich
warunków drogowych i pogodowych.
W dalszej czĊĞci opisu ukáadu przedstawione
są ograniczenia, o których kierowca powinien
pamiĊtaü przy korzystaniu z aktywnej kontroli
prĊdkoĞci jazdy.
Podczas jazdy wyáącznie kierowca pozostaje
odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego odstĊpu od poprzedzającego pojazdu
i adekwatnej do warunków prĊdkoĞci, nawet
gdy korzysta z ukáadu aktywnej kontroli prĊdkoĞci jazdy. NaleĪy zawsze zwracaü uwagĊ
na warunki drogowe i w razie potrzeby interweniowaü, gdy ukáad nie utrzyma prawidáowej
prĊdkoĞci samochodu lub odstĊpu od pojazdu
z przodu.
3905615s
OSTRZEĩENIE
Elementy ukáadu
Sygnalizacja koniecznoĞci uruchomienia
hamulców przez kierowcĊ
Przyciski sterujące
Czujnik radarowy
W skáad ukáadu aktywnej kontroli prĊdkoĞci
jazdy wchodzi ukáad automatycznej kontroli
prĊdkoĞci oraz ukáad lokacyjny.
OSTRZEĩENIE
Ukáad aktywnej kontroli prĊdkoĞci jazdy nie
eliminuje ryzyka wypadku. Kierowca musi
odpowiednio interweniowaü, gdy ukáad nie
zareaguje na pojazd z przodu.
OSTRZEĩENIE
Automatyczne hamowanie nie jest
uruchamiane w reakcji na jadące powoli bądĨ
nieruchome pojazdy.
OdlegáoĞü od poprzedzającego pojazdu mierzona jest przez czujnik radarowy. PrĊdkoĞü jazdy
jest regulowana z wykorzystaniem automatycznego przyspieszania i hamowania. Uruchomieniu hamulców przez ukáad moĪe towarzyszyü
charakterystyczny, niezbyt gáoĞny odgáos.
04
OSTRZEĩENIE
W przypadku automatycznego hamowania
pedaá hamulca porusza siĊ. Nie naleĪy
trzymaü stopy pod pedaáem, poniewaĪ moĪe
dojĞü do jej przyciĞniĊcia.
Zadaniem ukáadu aktywnej kontroli prĊdkoĞci jazdy jest utrzymywanie ustalonej odlegáoĞci od pojazdu poruszającego siĊ z przodu po tym samym
pasie ruchu. JeĪeli czujnik radarowy nie wykryje
Īadnego pojazdu z przodu, wtedy ukáad jedynie
utrzymuje zadaną prĊdkoĞü jazdy. Ma to takĪe
miejsce w przypadku, gdy poprzedzający pojazd
porusza siĊ z prĊdkoĞcią wiĊkszą od nastawionej.
Ukáad reguluje prĊdkoĞü jazdy w sposób páynny.
W sytuacjach wymagających gwaátownego hamowania kierowca musi sam uruchomiü hamulce.
121
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy*
Dotyczy to przypadków duĪej róĪnicy prĊdkoĞci lub
gdy pojazd z przodu silnie hamuje. Ze wzglĊdu na
opisane dalej ograniczenia ukáadu moĪe siĊ zdarzyü, Īe automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie bądĨ nie nastąpi w ogóle.
04
Aktywna kontrola prĊdkoĞci dziaáa powyĪej
30 km/h. Gdy prĊdkoĞü samochodu spadnie poniĪej 30 km/h lub gdy prĊdkoĞü obrotowa silnika
bĊdzie zbyt niska, ukáad przestaje dziaáaü
i automatyczne hamowanie zostaje przerwane.
W takim przypadku kierowca musi natychmiast
podjąü odpowiednie dziaáania, by utrzymaü bezpieczną odlegáoĞü od poprzedzającego pojazdu. Maksymalna prĊdkoĞü, jaką moĪna nastawiü, to 200 km/h. W przypadku, gdy nie jest
moĪliwe uruchomienie aktywnej kontroli prĊdkoĞci, na wyĞwietlaczu zostaje wyĞwietlony komunikat Cruise Unavailable (patrz strona 124).
Sygnalizacja koniecznoĞci uruchomienia
hamulców przez kierowcĊ
Automatyczne hamowanie wykorzystuje w przybliĪeniu 30% moĪliwoĞci ukáadu hamulcowego.
JeĪeli konieczne jest zahamowanie z wiĊkszą
siáą, a kierowca w odpowiednim momencie nie
reaguje, rozlega siĊ dĨwiĊk ostrzegawczy i
przednią szybĊ oĞwietla czerwony blask lampki
ostrzegawczej. W warunkach intensywnego
oĞwietlenia promieniami sáonecznymi lub gdy
kierowca ma zaáoĪone okulary przeciwsáoneczne, zaĞwiecenie siĊ czerwonej lampki ostrzegawczej moĪe byü trudne do zauwaĪenia.
122
OSTRZEĩENIE
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana
jedynie w przypadku wykrycia przez czujnik
radarowy innego pojazdu. MoĪe siĊ zdarzyü,
Īe ostrzeĪenie nie zostanie wygenerowane
bądĨ nastąpi z opóĨnieniem. Hamowanie
naleĪy rozpoczynaü natychmiast, gdy
zaistnieje taka koniecznoĞü, nie czekając na
sygnalizacjĊ ostrzegawczą.
Samoczynne przerwanie dziaáania ukáadu
Dziaáanie ukáadu aktywnej kontroli prĊdkoĞci zaleĪne jest od innych urządzeĔ w samochodzie,
m.in. ukáadu przeciwpoĞlizgowego DSTC.
JeĪeli którekolwiek z tych urządzeĔ przestanie
dziaáaü, aktywna kontrola prĊdkoĞci zostaje
automatycznie przerwana.
W przypadku samoczynnego przerwania
dziaáania ukáadu rozlega siĊ sygnaá akustyczny
i na wyĞwietlaczu pojawia siĊ komunikat
Cruise Cancelled. W takim przypadku kierowca musi odpowiednio zareagowaü, dostosowując prĊdkoĞü jazdy do pojazdów z przodu.
Czujnik radarowy i jego ograniczenia
funkcjonalne
Czujnik radarowy wykorzystywany jest zarówno
przez ukáad aktywnej kontroli prĊdkoĞci jazdy,
jak i ukáad ostrzegający o ryzyku kolizji. Jego
zadaniem jest wykrywanie samochodów i wiĊkszych pojazdów poruszających siĊ w tym samym kierunku. Nie reaguje on na przechodniów, na pojazdy jadące z przeciwka bądĨ wolno poruszające siĊ w tym samym kierunku, a
takĪe na pojazdy i obiekty nieruchome. W takich
przypadkach nie jest uruchamiana sygnalizacja
ostrzegawcza ani automatyczne hamowanie.
Wszelkie modyfikacje czujnika groĪą jego
nieprawidáowym dziaáaniem.
OSTRZEĩENIE
Z przodu osáony cháodnicy nie wolno
umieszczaü Īadnych akcesoriów ani
jakichkolwiek innych przedmiotów.
Do samoczynnego przerwania dziaáania ukáadu
moĪe dojĞü w nastĊpujących sytuacjach:
W nastĊpujących sytuacjach zdolnoĞü do
wykrywania pojazdów z przodu przez czujnik
radarowy ulega ograniczeniu:
• gdy prĊdkoĞü samochodu spadnie poniĪej
30 km/h,
• gdy koáa samochodu stracą przyczepnoĞü do
podáoĪa,
• gdy hamulce ulegną przegrzaniu,
• gdy prĊdkoĞü obrotowa silnika bĊdzie zbyt niska,
• gdy czujnik radarowy zostanie zakryty.
• przy intensywnych opadach deszczu;
• w przypadku zakrycia przedniej czĊĞci czujnika przez zabrudzenia, lód, Ğnieg lub inne
obiekty. Okolice przedniej czĊĞci czujnika
powinny byü utrzymywane w czystoĞci.
• gdy prĊdkoĞü poprzedzającego pojazdu znacznie róĪni siĊ od prĊdkoĞci tego samochodu.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy*
Czujnik radarowy ma ograniczone pole detekcji.
W pewnych sytuacjach moĪe zareagowaü na nieodpowiedni pojazd lub nie zareagowaü w ogóle.
Obsáuga ukáadu
Uruchamianie ukáadu i nastawianie
prĊdkoĞci
1
2
3
2
3
0
1/2
1
2700813s
4
Pole detekcji czujnika radarowego
14s
WyĞwietlacz i przeáączniki
W pewnych sytuacjach czujnik nie jest w stanie wykryü pojazdu znajdującego siĊ blisko
naroĪa tego samochodu, np. gdy pomiĊdzy
ten samochód a pojazd poruszający siĊ
przed nim wjeĪdĪa z boku inny pojazd.
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które
nie jadą Ğrodkiem pasa ruchu, mogą
pozostaü nie wykryte.
Na áuku drogi czujnik moĪe zareagowaü na
nieodpowiedni pojazd, a takĪe straciü
kontakt z pojazdem wczeĞniej wykrytym.
Uruchamianie ukáadu i przywracanie
ustawieĔ, zwiĊkszanie prĊdkoĞci
Stan gotowoĞci, wáączanie i wyáączanie
Ustawianie odstĊpu od poprzedzającego
pojazdu
Uruchamianie ukáadu i nastawianie prĊdkoĞci
Reakcja na dziaáania kierowcy
W przypadku uruchomienia hamulców, przestawienia dĨwigni skrzyni biegów w poáoĪenie neutralne lub dáuĪszego naciskania pedaáu przyspieszania aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy
zostaje przerwana. Ukáad przechodzi w stan
gotowoĞci i kierowca przejmuje peáną kontrolĊ
nad samochodem. Krótkotrwaáe przyspieszenie,
na przykáad w trakcie wyprzedzania, powoduje
chwilowe wstrzymanie dziaáania ukáadu, które
po zdjĊciu stopy z pedaáu zostaje wznowione.
Uruchomienie aktywnej kontroli prĊdkoĞci jazdy
wymaga wczeĞniejszego przeáączenia ukáadu
w stan gotowoĞci przyciskiem
. Na wyĞwietlaczu przez chwilĊ widoczna jest informacja
o nastawionym odstĊpie czasowym. NastĊpnie
moĪna uruchomiü aktywną kontrolĊ prĊdkoĞci
przyciskiem
lub , po czym aktualna prĊdkoĞü jazdy zostaje wprowadzona do pamiĊci
jako wartoĞü docelowa. Nastawiona prĊdkoĞü
pokazywana jest na wyĞwietlaczu. W trakcie
pracy ukáadu moĪna ją regulowaü dáugimi lub
krótkimi naciĞniĊciami przycisków
,
i
.
Dziaáanie przycisku
jest podobne jak
,
powoduje jednak mniejszy przyrost prĊdkoĞci.
04
UWAGA
JeĪeli samochód wydaje siĊ nie reagowaü na
uruchomienie aktywnej kontroli prĊdkoĞci, powodem moĪe byü to, Īe ustawiony odstĊp czasowy od poprzedzającego pojazdu chwilowo
uniemoĪliwia zwiĊkszenie prĊdkoĞci jazdy.
UWAGA
W pewnych sytuacjach nie jest moĪliwe
uruchomienie aktywnej kontroli prĊdkoĞci.
Wówczas na wyĞwietlaczu zostaje wyĞwietlony komunikat Cruise Unavailable (patrz
strona 124).
123
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy*
Ustawianie odstĊpu czasowego
04
Ustawiony odstĊp czasowy od poprzedzającego
pojazdu moĪna zwiĊkszaü przyciskiem
i
zmniejszaü przyciskiem
. Po wprowadzeniu
zmian aktualnie ustawiona wartoĞü jest przez
chwilĊ pokazywana na wyĞwietlaczu. MoĪna
wybraü jedną z piĊciu wielkoĞci odstĊpu
czasowego. WiĊkszy odstĊp czasowy oznacza
bardziej páynne zmiany prĊdkoĞci. Zalecane jest
wybieranie wartoĞci 3 do 5. WielkoĞci 1 i 2 przeznaczone są do jazdy w gĊstym ruchu drogowym, który powoduje koniecznoĞü czĊstszej
ingerencji kierowcy.
UWAGA
NaleĪy utrzymywaü odstĊp od poprzedzającego pojazdu zgodny z lokalnymi przepisami
drogowymi.
Przerywanie i wznawianie dziaáania ukáadu
Przerwanie dziaáania ukáadu aktywnej kontroli
prĊdkoĞci nastĊpuje po krótkim naciĞniĊciu
przycisku
lub np. uruchomieniu przez kierowcĊ hamulców. Nastawiona prĊdkoĞü pokazywana jest w nawiasach na wyĞwietlaczu.
NaciĞniĊcie
powoduje wznowienie dziaáania
ukáadu z poprzednio nastawioną prĊdkoĞcią
i odstĊpem czasowym.
124
UWAGA
Wznowienie dziaáania ukáadu przyciskiem
moĪe spowodowaü doĞü znaczny wzrost
prĊdkoĞci samochodu.
Krótkie naciĞniĊcie
, gdy ukáad jest w stanie
gotowoĞci, bądĨ dáugie naciĞniĊcie tego przycisku, gdy ukáad dziaáa, powoduje wyáączenie
ukáadu aktywnej kontroli prĊdkoĞci. Nastawiona
prĊdkoĞü zostaje skasowana.
Symbole na wyĞwietlaczu
Symbol
Znaczenie
Ukáad w stanie gotowoĞci lub
dziaáa, ale nie wykryá Īadnego
pojazdu.
Ukáad dziaáa i wykryá pojazd, do
którego automatycznie dostosowywana jest prĊdkoĞü jazdy.
Informacja o utrzymywanym
odstĊpie.
Komunikaty na wyĞwietlaczu
Komunikat Znaczenie
Clean the
radar
sensor in
the grille
Ukáad aktywnej kontroli
prĊdkoĞci czasowo
wyáączony. Komunikat ten
moĪe byü okresowo
wyĞwietlany, gdy czujnik
zostanie przesáoniĊty np.
rozchlapywanym báotem
poĞniegowym.
Cruise
Cancelled
Cruise
Service
required
Patrz strona 122.
Cruise
Unavailable
Nie jest moĪliwe uruchomienie
aktywnej kontroli prĊdkoĞci.
MoĪe to byü spowodowane:
• Ograniczeniem dziaáania
ukáadu przeciwpoĞlizgowego
DSTC – patrz strona 118.
• Przegrzaniem hamulców.
• Zabrudzeniem lub
przesáoniĊciem czujnika
np. Ğniegiem.
Aktywna kontrola prĊdkoĞci
nie dziaáa. Skontaktowaü siĊ
z autoryzowaną stacją obsáugi
Volvo.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z przygotowaniem do hamowania*
Ukáad ostrzegający o ryzyku kolizji z funkcją
przygotowania do hamowania sygnalizuje kierowcy groĨbĊ najechania na tyá pojazdu poruszającego siĊ z przodu w tym samym kierunku.
Funkcja przygotowania do hamowania pozwala
zmniejszyü prĊdkoĞü, przy jakiej dojdzie do
ewentualnego zderzenia.
Do serwisowania elementów ukáadu uprawniony
jest wyáącznie wykwalifikowany personel Volvo.
Dziaáanie ukáadu
Ograniczenia funkcjonalne
W warunkach intensywnego oĞwietlenia promieniami sáonecznymi lub gdy kierowca ma zaáoĪone okulary przeciwsáoneczne, sygnalizacja
optyczna ryzyka kolizji moĪe byü trudna do zauwaĪenia. Dlatego w takich warunkach nie powinna byü wyáączana sygnalizacja dĨwiĊkowa.
1
UWAGA
2
3905613s
Uwagi ogólne
OSTRZEĩENIE
Ukáad ostrzegający o ryzyku kolizji z funkcją
przygotowania do hamowania nie jest w stanie
uwzglĊdniü wszystkich warunków drogowych
i pogodowych. Ukáad nie reaguje na jadące
powoli bądĨ nieruchome pojazdy, jak równieĪ
na pojazdy poruszające siĊ w innym kierunku.
Sygnalizacja ostrzegawcza jest uruchamiana
natychmiast po pojawieniu siĊ wysokiego
ryzyka kolizji. W dalszej czĊĞci opisu ukáadu
przedstawione są ograniczenia, o których
kierowca powinien pamiĊtaü.
Funkcja przygotowania do hamowania pozwala
zmniejszyü prĊdkoĞü, przy jakiej dojdzie do
ewentualnego zderzenia jedynie w przypadku,
gdy kierowca uruchomi hamulce.
Nie naleĪy czekaü, aĪ zostanie uruchomiona
sygnalizacja ostrzegawcza. Podczas jazdy
wyáącznie kierowca pozostaje odpowiedzialny
za utrzymywanie odpowiedniego odstĊpu od
poprzedzającego pojazdu i adekwatnej do
warunków prĊdkoĞci, nawet gdy korzysta
z ukáadu ostrzegającego o ryzyku kolizji.
Elementy ukáadu
Sygnalizacja optyczna ryzyka kolizji
Czujnik radarowy
Gdy w kabinie samochodu panuje wysoka
temperatura spowodowana na przykáad intensywnym nasáonecznieniem, moĪe nastąpiü
czasowe wyáączenie sygnalizacji optycznej
ryzyka kolizji. W takim przypadku dziaáa jednak sygnalizacja dĨwiĊkowa, nawet gdy zostaáa wyáączona w odpowiedniej opcji menu.
Czujnik radarowy wykrywa znajdujące siĊ z przodu
pojazdy, które poruszają siĊ w tym samym kierunku. W przypadku wystąpienia ryzyka najechania na
taki pojazd, kierowca jest ostrzegany czerwoną
lampką ostrzegawczą i sygnaáem akustycznym.
Sygnalizacja ostrzegawcza moĪe nie zostaü
uruchomiona, gdy odlegáoĞü od poprzedzającego pojazdu jest bardzo maáa lub kierowca
intensywnie manewruje kierownicą i pedaáami,
na przykáad podczas bardzo dynamicznej jazdy.
JeĪeli mimo tego ostrzeĪenia ryzyko kolizji jest
coraz wiĊksze, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania. Ukáad hamulcowy
zostaje przygotowany do gwaátownego hamowania i nastĊpuje delikatne przyhamowanie,
odczuwalne jako lekkie szarpniĊcie. JeĪeli
kierowca odpowiednio szybko naciĞnie pedaá
hamulca, uruchamiane jest maksymalne hamowanie, nawet gdy nacisk na pedaá nie jest zbyt
silny. Ostrzeganie o ryzyku kolizji dziaáa przy
prĊdkoĞciach od 7 km/h do 180 km/h.
JeĪeli sytuacja drogowa uniemoĪliwia
precyzyjne wykrywanie przez czujnik radarowy
pojazdów z przodu, sygnalizacja ostrzegawcza
moĪe byü uruchamiana z opóĨnieniem lub
niepotrzebnie, bądĨ moĪe nie byü uruchamiana
w ogóle. Ukáad ostrzegający o ryzyku kolizji
korzysta z tego samego czujnika, co ukáad
aktywnej kontroli prĊdkoĞci. WiĊcej informacji
o czujniku radarowym i jego ograniczeniach
funkcjonalnych podano na stronie 122.
04
125
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Ostrzeganie o ryzyku kolizji z przygotowaniem do hamowania*
Brak sygnalizacji ostrzegawczej lub jej zadziaáanie ze zwáoką oznacza brak reakcji ze strony
ukáadu hamulcowego lub jej opóĨnienie.
Faászywa sygnalizacja ostrzegawcza moĪe byü
w formie dĨwiĊkowej i optycznej. Sposobem na
ograniczenie liczby faászywych alarmów jest
skrócenie dystansu reakcji ukáadu.
Obsáuga ukáadu
Niektóre ustawienia kontrolowane są za pomocą
menu na wyĞwietlaczu w Ğrodkowej konsoli.
Struktura menu opisana jest na stronie 94.
Ustawienie dystansu reakcji
Ustawiona czuáoĞü ukáadu determinuje, jak
wczeĞnie uruchamiana jest sygnalizacja
akustyczna i optyczna ryzyka zderzenia.
MoĪna ją zmieniü, wybierając jedną z pozycji
w opcji menu Car settings
Collision
warn. settings
Warning distance.
04
3603839s
UWAGA
Wyáącznik sygnalizacji ostrzegawczej
UWAGA
Opisane w tym miejscu ustawienia nie mają wpáywu na funkcjĊ przygotowania do hamowania.
Wáączanie i wyáączanie sygnalizacji ostrzegawczej
SygnalizacjĊ akustyczną i optyczną ryzyka kolizji
moĪna wáączaü i wyáączaü przyciskiem
.
ĝwiecąca siĊ dioda kontrolna w przycisku potwierdza wáączenie sygnalizacji ostrzegawczej.
Przy uruchamianiu silnika sygnalizacja akustyczna i optyczna zostaje automatycznie wáączona. Automatyczne wáączanie sygnalizacji
ostrzegawczej moĪna anulowaü w opcji menu
Car settings
Collision warn. settings
On at start up.
126
SygnalizacjĊ akustyczną moĪna osobno wáączaü i wyáączaü w opcji menu Car settings
Collision warn. settings
Warning sound.
W niektórych sytuacjach, mimo ustawienia
dystansu reakcji na Long ostrzeĪenie moĪe
nastĊpowaü z opóĨnieniem.
Sprawdzanie ustawieĔ
Aktualne ustawienia najáatwiej jest sprawdziü
dwukrotnie w krótkim odstĊpie czasu naciskając przycisk
. Ustawienia zostaną
pokazane na wyĞwietlaczu.
Komunikaty na wyĞwietlaczu
Clean the radar sensor in grille – Ukáad
ostrzegający o ryzyku kolizji czasowo wyáączony. Komunikat ten moĪe byü okresowo
wyĞwietlany, gdy czujnik zostanie przesáoniĊty
np. rozchlapywanym báotem poĞniegowym.
Collision warn. Service required – Sygnalizacja ostrzegawcza ryzyka kolizji nie dziaáa.
JeĪeli komunikat nie zniknie, skontaktowaü siĊ
z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Wspomaganie kierowcy przy parkowaniu*
Uwagi ogólne
Ukáad wspomagający parkowanie informuje za
pomocą sygnaáów dĨwiĊkowych o odlegáoĞci
od wykrytej przeszkody.
OSTRZEĩENIE
Ukáad wspomagający parkowanie nie zwalnia
z obowiązku zachowania ostroĪnoĞci oraz
odpowiedzialnoĞci przy manewrowaniu samochodem. Czujniki mają martwe pola detekcji, w których nie wykrywają ewentualnych
przeszkód. NaleĪy zwracaü uwagĊ na maáe
dzieci i zwierzĊta w pobliĪu samochodu.
ne są przerwy pomiĊdzy impulsami dĨwiĊkowymi. JeĪeli ustawiona jest zbyt wysoka gáoĞnoĞü
innego Ĩródáa dĨwiĊku odtwarzanego przez
zestaw audio, zostaje automatycznie obniĪona.
Przy odlegáoĞci okoáo 30 cm sygnaá przerywany
przechodzi w ciągáy. JeĪeli w podanej odlegáoĞci znajdują siĊ obiekty zarówno za, jak i przed
samochodem, sygnaá emitowany jest na
przemian z tylnych i przednich gáoĞników.
ukáad musi byü wyáączony. Inaczej bĊdzie
nastĊpowaáo wzbudzanie tylnych czujników.
W przypadku podáączenia przyczepy za
pomocą oryginalnego przewodu Volvo, tylne
czujniki zostają automatycznie wyáączone.
ZasiĊg dziaáania z przodu
ZasiĊg dziaáania z tyáu
04
Przednie czujniki dziaáają przy prĊdkoĞci poniĪej 15 km/h, takĪe przy cofaniu. Po przekroczeniu tej prĊdkoĞci ukáad przechodzi w stan
pasywny. Jednak dioda kontrolna w przycisku
pozostaje zapalona sygnalizując, Īe ukáad jest
gotowy do pracy przy kolejnym parkowaniu.
Gdy prĊdkoĞü jazdy spadnie poniĪej 10 km/h,
ukáad wznawia dziaáanie.
Wraz ze zbliĪaniem siĊ do obiektu poáoĪonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skraca-
3603802s
Ukáad jest gotowy do pracy z chwilą uruchomienia silnika. Potwierdza to zaĞwiecenie siĊ diody
kontrolnej w przycisku na panelu sterowania.
Po wáączeniu biegu wstecznego lub gdy przednie czujniki wykryją przeszkodĊ, na wyĞwietlaczu w Ğrodkowej konsoli pojawia siĊ komunikat
Park Assist ON.
3603803s
Dziaáanie ukáadu
ZasiĊg dziaáania czujników odlegáoĞci z tyáu
samochodu wynosi okoáo 1,5 m. Monitorowanie
odlegáoĞci od przeszkody z tyáu samochodu
uruchamiane jest po wáączeniu biegu
wstecznego. Sygnaáy akustyczne emitowane
są przez tylne gáoĞniki.
Podczas cofania z przyczepą bądĨ gdy na
haku holowniczym zamocowany jest uchwyt do
przewoĪenia rowerów lub podobne urządzenie,
ZasiĊg dziaáania czujników odlegáoĞci z przodu
samochodu wynosi okoáo 0,8 m. Sygnaáy dĨwiĊkowe emitowane są przez przednie gáoĞniki.
ObecnoĞü przednich czujników odlegáoĞci wyklucza moĪliwoĞü zamontowania dodatkowych
Ğwiateá, poniewaĪ znalazáyby siĊ one w polu
detekcji czujników.
Sygnalizacja usterek
Gdy Ğwieci siĊ symbol informacyjny i równoczeĞnie na wyĞwietlaczu informacyjnym pokazywany jest komunikat Park assist syst Service
required, wspomaganie parkowania nie dziaáa.
127
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Wspomaganie kierowcy przy parkowaniu*
WAĩNE
Wyáączanie i wáączanie ukáadu
Czyszczenie czujników
04
Ukáad wspomagający parkowanie moĪna
wyáączyü przyciskiem na panelu sterowania.
ZgaĞnie wtedy dioda kontrolna w przycisku.
Gdy przycisk zostanie ponownie wciĞniĊty
i zaĞwieci siĊ dioda kontrolna, ukáad zostaje
wáączony.
UWAGA
Uruchomienie hamulca postojowego powoduje automatyczne wyáączenie przednich czujników w ukáadzie wspomagającym parkowanie.
128
3603804s
3501920s
W pewnych warunkach mogą byü generowane nieprawidáowe sygnaáy ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnĊtrzne
Ĩródáa ultradĨwiĊki o podobnej czĊstotliwoĞci,
jak uĪywana przez ukáad wspomagający
parkowanie. Tego typu zakáócenia mogą byü
powodowane przez samochodowe sygnaáy
dĨwiĊkowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne ukáady hamulcowe
i ukáady wydechowe motocykli.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogáy prawidáowo funkcjonowaü. NaleĪy je
zmywaü wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
Pokrycie czujników lodem lub Ğniegiem moĪe
powodowaü ich wadliwe dziaáanie.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widocznoĞci*
Uwagi ogólne
Ukáad jest najbardziej przydatny podczas jazdy
w gĊstym ruchu na drodze wielopasmowej.
Wykrycie przez kamerĊ
pojazdu, który
pojawiá siĊ w monitorowanym obszarze,
sygnalizowane jest zaĞwieceniem siĊ lampki
sygnalizacyjnej
.
B
A
Kamera
Lampka sygnalizacyjna
Symbol ukáadu BLIS
Dziaáający z uĪyciem kamer cyfrowych ukáad
BLIS w okreĞlonych sytuacjach sygnalizuje pojawienie siĊ w tzw. martwym polu widocznoĞci
poruszającego siĊ w tym samym kierunku
pojazdu.
OSTRZEĩENIE
Ukáad monitorujący martwe pola widocznoĞci
uzupeánia funkcje lusterek wstecznych, lecz
nie zastĊpuje ich. W Īadnym wypadku nie
zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania
ostroĪnoĞci i rozwagi. Peána odpowiedzialnoĞü za bezpieczne wykonywanie manewru
zmiany pasa ruchu spoczywa na kierowcy.
Lampka zapala siĊ po stronie wykrytego przez
ukáad pojazdu. W przypadku, gdy z obu stron
samochodu pojawią siĊ inne pojazdy,
zaĞwiecą siĊ obie lampki.
Ukáad monitorujący ma wewnĊtrzną funkcjĊ
autodiagnostyki, która ostrzega kierowcĊ
o ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer báyska lampka sygnalizacyjna i na wyĞwietlaczu w desce rozdzielczej
pojawia siĊ odpowiedni komunikat. NaleĪy
wtedy sprawdziü i oczyĞciü obiektywy kamer.
W razie potrzeby ukáad moĪna tymczasowo
wyáączyü przyciskiem BLIS (patrz strona 130).
3603842s
8401361s
UWAGA
04
Monitorowane martwe pola widocznoĞci
OdlegáoĞü A = okoáo 9,5 m, odlegáoĞü B = okoáo 3 m
Czyszczenie
Warunkiem skutecznego dziaáania ukáadu jest
utrzymywanie w czystoĞci obiektywów kamer.
MoĪna je czyĞciü miĊkką Ğciereczką lub
wilgotną gąbką. NaleĪy przy tym zachowaü
ostroĪnoĞü, aby nie zarysowaü soczewek.
WAĩNE
Obiektywy kamer są podgrzewane elektrycznie, by topiü przywierający lód i Ğnieg. W razie
potrzeby moĪna odĞnieĪyü obiektyw szczotką.
129
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widocznoĞci*
Ukáad monitorujący dziaáa przy prĊdkoĞci jazdy
powyĪej 10 km/h.
Wyprzedzanie
Ukáad reaguje, gdy:
04
• Podczas wyprzedzania innego pojazdu
róĪnica prĊdkoĞci obu pojazdów nie
przekracza 10 km/h.
• Podczas wyprzedzania przez inny pojazd
róĪnica prĊdkoĞci obu pojazdów nie
przekracza 70 km/h.
OSTRZEĩENIE
Ukáad monitorujący nie dziaáa na ostrych
zakrĊtach.
Ukáad monitorujący nie dziaáa podczas jazdy
na biegu wstecznym.
Holowana przyczepa o duĪej szerokoĞci
moĪe przesáaniaü pojazdy na sąsiednich
pasach ruchu, uniemoĪliwiając ich wykrycie
przez ukáad.
Dziaáanie ukáadu przy Ğwietle dziennym
i po zmroku
Przy Ğwietle dziennym ukáad reaguje na
kontury pojazdów znajdujących siĊ w pobliĪu.
Rozpoznawane są samochody osobowe
i ciĊĪarowe oraz autobusy i motocykle.
Po zmroku ukáad reaguje na Ğwiatáa pojazdów
znajdujących siĊ w pobliĪu. Gdy pojazd ma wy-
130
áączone Ğwiatáa, nie zostanie wykryty. Oznacza
to na przykáad, Īe ukáad nie reaguje na pozbawioną przednich Ğwiateá przyczepĊ holowaną
przez samochód osobowy lub ciĊĪarowy.
Wyáączanie i wáączanie ukáadu
monitorującego
OSTRZEĩENIE
Ukáad nie reaguje na rowery i motorowery.
W warunkach zbyt intensywnego oĞwietlenia
lub braku oĞwietlenia (np. gdy droga jest nieoĞwietlona i nie ma na niej innych pojazdów
z wáączonymi Ğwiatáami) kamery monitorujące
martwe pola widocznoĞci mogą nie dziaáaü.
W takim przypadku ukáad moĪe zareagowaü
jak w przypadku zabrudzenia obiektywu.
Na wyĞwietlaczu ukazuje siĊ odpowiedni
komunikat.
W takich warunkach moĪe nastąpiü samoczynne wyáączenie ukáadu z odpowiednim
komunikatem tekstowym (patrz strona 131).
Gdy zniknie komunikat na wyĞwietlaczu,
ukáad powróciá do normalnego
funkcjonowania.
Kamery monitorujące mają podobne ograniczenia jak ludzkie oko – np. gorzej „widzą”
w trakcie intensywnych opadów Ğniegu lub
gĊstej mgáy.
3905609s
Dziaáanie ukáadu
Wyáącznik ukáadu
Ukáad jest automatycznie wáączany po uruchomieniu silnika. RównoczeĞnie trzykrotnie
báyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
NaciĞniĊcie przycisku BLIS wyáącza ukáad.
RównoczeĞnie gaĞnie dioda kontrolna w
przycisku i pojawia siĊ odpowiedni komunikat
na wyĞwietlaczu.
Ponowne naciĞniĊcie przycisku przywraca dziaáanie ukáadu. RównoczeĞnie zapala siĊ dioda
kontrolna w przycisku i pojawia siĊ odpowiedni
komunikat na wyĞwietlaczu oraz trzykrotnie
báyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
W celu skasowania komunikatu naleĪy
nacisnąü przycisk READ (patrz strona 97).
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Monitorowanie martwych pól widocznoĞci*
Komunikaty ukáadu monitorującego
martwe pola widocznoĞci
Komunikat na
wyĞwietlaczu
Blind spot syst.
Service required
Blind spot syst.
camera blocked
Blind spot syst. ON
Blind spot syst. OFF
BLIS function
reduced
Stan ukáadu
Ukáad nie dziaáa
ZasáoniĊta kamera
Ukáad wáączony
Ukáad wyáączony
Wyáączone niektóre
funkcje ukáadu
04
131
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
WyposaĪenie sáuĪące wygodzie podróĪowania
Schowki
1
2
3
04
4
8
6
5
8505323s
7
132
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
WyposaĪenie sáuĪące wygodzie podróĪowania
KieszeĔ drzwiowa
ĝrodkowa konsola pomiĊdzy fotelami
Schowek podrĊczny
KieszeĔ z przodu siedzenia
A
Uchwyt na bilety parkingowe
Schowek podrĊczny w desce rozdzielczej
1
B
2
Schowek w Ğrodkowej konsoli i uchwyt na
kubki
Zaczep do wieszania ubraĔ
Uchwyt na kubki w tylnym podáokietniku
Zaczep do wieszania ubraĔ
Zaczep ten przeznaczony jest wyáącznie do
zawieszania lekkiej odzieĪy.
Schowek (np. na páyty CD) i gniazdo
wejĞciowe AUX pod podáokietnikiem.
Uchwyt na kubki dla kierowcy i pasaĪera,
gniazdo zasilania 12 V i maáy schowek.
(W wersji z zapalniczką i popielniczką
w miejsce gniazda 12 V jest zapalniczka,
a zamiast schowka – wyjmowana
popielniczka.)
Zapalniczka i popielniczka*
W celu opróĪnienia popielniczki w Ğrodkowej
konsoli naleĪy ją wyciągnąü pionowo do góry.
ZapalniczkĊ wáącza siĊ wciskając jej przycisk.
Po rozgrzaniu przycisk wyskakuje do poáoĪenia
wyjĞciowego. W celu uĪycia zapalniczki naleĪy
ją wyciągnąü z gniazda. Do zapalenia
papierosa uĪyü rozgrzanej spirali grzejnej.
8302560s
8505331s
KieszeĔ za oparciem fotela
04
W schowku tym moĪna przechowywaü instrukcjĊ obsáugi samochodu, mapy itp. Znajdują siĊ
w nim takĪe dodatkowe uchwyty na dáugopis
i karty paliwowe. Zamek schowka moĪna
otwieraü i zamykaü wyáącznie kluczykiem
mechanicznym – patrz strona 37.
Dywaniki podáogowe*
Volvo oferuje dywaniki podáogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEĩENIE
Dywanik podáogowy przy fotelu kierowcy
naleĪy prawidáowo uáoĪyü i umocowaü zaciskami, aby wyeliminowaü ryzyko zaczepiania
go pedaáami.
133
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
WyposaĪenie sáuĪące wygodzie podróĪowania
Lusterko osobiste
Gniazdo 12 V
Gniazdo elektryczne sáuĪy do zasilania
napiĊciem 12 V róĪnych akcesoriów, takich jak
áadowarka telefonu komórkowego czy
cháodziarka. Maksymalny pobór prądu nie
moĪe przekraczaü 10 A. Gniazdo jest pod
napiĊciem, gdy wyáącznik zapáonu jest co
najmniej w pozycji I (patrz strona 58).
04
Lusterko osobiste z oĞwietleniem
Gniazdo 12 V w Ğrodkowej konsoli pomiĊdzy
przednimi fotelami
3100218s
Po uniesieniu osáony lusterka zapala siĊ
lampka.
3100219s
3501887s
OSTRZEĩENIE
Gniazdo 12 V w tylnej czĊĞci Ğrodkowej konsoli
134
Gdy gniazdo elektryczne nie jest uĪywane,
powinno byü zakryte zaĞlepką.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
WyposaĪenie sáuĪące wygodzie podróĪowania
Apteczka*
Gniazdo elektryczne w bagaĪniku*
3603814s
Miejsce na apteczkĊ przewidziane jest
w bagaĪniku. Mocowanie na rzep pozwala
przytwierdziü ją do Ğciany bagaĪnika.
04
W celu uzyskania dostĊpu do gniazda naleĪy
odchyliü na dóá jego zaĞlepkĊ. Gniazdo jest pod
napiĊciem bez wzglĊdu na to, czy zapáon jest
wáączony, czy nie. W celu unikniĊcia ryzyka
rozáadowania akumulatora zalecane jest
korzystanie z gniazda elektrycznego przy
pracującym silniku.
135
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Zdalna obsáuga telefonu komórkowego Bluetooth*
Uwagi ogólne
UWAGA
Peána moĪliwoĞü zdalnej obsáugi w trybie
zestawu gáoĞnomówiącego dotyczy niektórych
rodzajów aparatów telefonicznych. Informacje
dotyczące obsáugiwanych aparatów dostĊpne
są w autoryzowanej stacji obsáugi Volvo i na
stronie internetowej – www.volvocars.com.
2
3
4
6
5
3
4
Rozmieszczenie elementów
Panel sterowania w Ğrodkowej konsoli
Telefon komórkowy
GáoĞnoĞü
Mikrofon
Przyciski numeryczne i znakowe
Przyciski w kierownicy
Wyáącznik
ĝrodkowa konsola
Przycisk nawigacyjny
Bluetooth™
Telefon komórkowy wyposaĪony w system komunikacji bezprzewodowej Bluetooth™ moĪe
zostaü bez uĪycia przewodów podáączony do
zestawu audio w samochodzie. WyposaĪenie
audio przejmuje wtedy rolĊ zestawu gáoĞnomówiącego, z moĪliwoĞcią zdalnego sterowania
funkcjami telefonu. Wáasna klawiatura telefonu
pozostaje czynna niezaleĪnie od tego, czy jest
on podáączony, czy nie.
136
2
3905557s
04
1
3801194s
1
Przyciski i pokrĊtáa do obsáugi telefonu
ZakoĔczenie lub odrzucenie poáączenia
telefonicznego, kasowanie wprowadzanych
znaków, przerwanie aktualnie wykonywanej
operacji. Analogiczne dziaáanie ma
odpowiedni przycisk w kierownicy.
Odbiór poáączenia telefonicznego.
Analogiczne dziaáanie ma odpowiedni
przycisk w kierownicy.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Zdalna obsáuga telefonu komórkowego Bluetooth*
Podstawowe informacje
3. Wybraü Add phone.
3. Nacisnąü ENTER.
Menu obsáugiwane jest za pomocą panelu sterowania w Ğrodkowej konsoli oraz przycisków w kierownicy. Struktura menu opisana jest na stronie 94.
Rozpocznie siĊ wyszukiwanie telefonów komórkowych znajdujących siĊ w pobliĪu, które trwa
okoáo 30 sekund. PrzyjĊte na potrzeby systemu
Bluetooth™ nazwy wykrytych aparatów ukazują
siĊ na wyĞwietlaczu. Z kolei na wyĞwietlaczu
telefonu widoczna jest nazwa identyfikująca ten
aparat w trybie zdalnej obsáugi i wspóápracy
z zestawem gáoĞnomówiącym, np. My Car.
NaciĞniĊcie EXIT przerywa poáączenie.
Wáączanie i wyáączanie zdalnej obsáugi
telefonu
Krótkie naciĞniĊcie przycisku PHONE przeáącza na obsáugĊ telefonu. Tekst PHONE u góry
wyĞwietlacza informuje o przeáączeniu na
obsáugĊ telefonu. Symbol
informuje
o pracy w trybie zestawu gáoĞnomówiącego.
Dáugie naciĞniĊcie przycisku PHONE przerywa
obsáugĊ telefonu w trybie zestawu gáoĞnomówiącego i powoduje odáączenie telefonu.
Nawiązywanie komunikacji bezprzewodowej z telefonem komórkowym
Sposób postĊpowania jest róĪny, w zaleĪnoĞci
od tego, czy dany aparat byá juĪ wczeĞniej podáączany, czy nie. Przy podáączaniu po raz pierwszy naleĪy wykonaü czynnoĞci opisane poniĪej.
1. Uruchomiü w aparacie telefonicznym komunikacjĊ bezprzewodową Bluetooth™ (patrz instrukcja obsáugi telefonu lub www.volvocars.com).
2. Przyciskiem PHONE przeáączyü na obsáugĊ
telefonu.
Na wyĞwietlaczu pojawi siĊ opcja menu Add phone.
JeĪeli wczeĞniej zostaáy juĪ zarejestrowane inne
aparaty telefoniczne, zostaną takĪe pokazane.
4. Wybraü odpowiedni aparat spoĞród widocznych na wyĞwietlaczu zestawu audio.
5. Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego wprowadziü ciąg cyfr pokazywany na
wyĞwietlaczu zestawu audio.
Przerywanie i wznawianie komunikacji bezprzewodowej z telefonem komórkowym
Automatyczne przerwanie komunikacji bezprzewodowej z samochodowym zestawem audio
nastĊpuje w przypadku, gdy telefon komórkowy
znajdzie siĊ poza jej zasiĊgiem. Komunikacja
bezprzewodowa zostanie automatycznie wznowiona, gdy telefon komórkowy znajdzie siĊ
z powrotem w jej zasiĊgu. WiĊcej informacji
o nawiązywaniu komunikacji bezprzewodowej
z telefonem komórkowym – patrz strona 139.
Gdy tekst Synchronizing widoczny jest na wyĞwietlaczu, telefon komórkowy jest rejestrowany
w systemie i nawiązywana jest z nim komunikacja bezprzewodowa. WiĊcej informacji o rejestrowaniu telefonu komórkowego – patrz strona 139.
W celu rĊcznego przerwania komunikacji
bezprzewodowej z telefonem komórkowym
naleĪy przytrzymaü wciĞniĊty przycisk PHONE.
Przerwanie zdalnej obsáugi telefonu i funkcji
zestawu gáoĞnomówiącego nastĊpuje równieĪ
po wyáączeniu silnika lub otwarciu drzwi1.
Po nawiązaniu áącznoĞci wyĞwietlony zostaje
symbol
oraz nazwa aparatu w systemie
Bluetooth™. Od tej chwili telefon komórkowy
moĪe byü obsáugiwany za poĞrednictwem
samochodowego zestawu audio.
Po przerwaniu funkcji zestawu gáoĞnomówiącego rozpoczĊtą rozmowĊ telefoniczną moĪna
kontynuowaü z uĪyciem wbudowanego mikrofonu i gáoĞnika aparatu telefonicznego.
Uzyskiwanie poáączeĔ telefonicznych
1. Sprawdziü, czy u góry wyĞwietlacza widoczny jest tekst PHONE oraz wyĞwietlany jest
symbol
.
2. Wprowadziü numer lub wybraü go z ksiąĪki
telefonicznej (patrz strona 139).
04
UWAGA
Niektóre aparaty telefoniczne wymagają
potwierdzenia z klawiatury telefonu operacji
przeáączenia z zestawu gáoĞnomówiącego.
1 Tylko
w wersji ze zdalnym rozpoznawaniem
elektronicznego kluczyka.
137
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Zdalna obsáuga telefonu komórkowego Bluetooth*
Odbiór poáączeĔ telefonicznych
RĊczny odbiór poáączeĔ
Odbiór poáączenia telefonicznego nastĊpuje po
naciĞniĊciu ENTER, takĪe podczas odtwarzania páyty CD lub sáuchania radia. Przyciskiem
EXIT moĪna odrzuciü poáączenie, a takĪe je
zakoĔczyü.
04
Automatyczny odbiór poáączeĔ
telefonicznych
Przychodzące poáączenia telefoniczne mogą
byü odbierane w sposób automatyczny.
FunkcjĊ tĊ moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji
menu Phone settings
Call options
Automatic answer.
Menu w trakcie rozmowy telefonicznej
NaciĞniĊcie MENU lub ENTER w trakcie rozmowy telefonicznej udostĊpnia nastĊpujące funkcje:
• Mute – wyciszenie mikrofonu zestawu audio.
• Secrecy – przekazanie poáączenia na aparat
telefoniczny.
UWAGA
W przypadku niektórych rodzajów telefonów
komórkowych przekazanie poáączenia na
aparat telefoniczny moĪe spowodowaü
rozáączenie rozmowy. Jest to objaw normalny.
Kierowca zostanie zapytany, czy ponownie
nawiązaü poáączenie.
138
• Phone book – przeglądanie ksiąĪki
telefonicznej.
UWAGA
W trakcie trwania poáączenia telefonicznego
nie jest moĪliwe uzyskanie kolejnego.
Ustawienia dotyczące telefonu
GáoĞnoĞü rozmowy telefonicznej
GáoĞnoĞü rozmowy telefonicznej moĪna regulowaü
podczas korzystania z funkcji zestawu gáoĞnomówiącego. Regulacji dokonuje siĊ odpowiednimi
przyciskami w kierownicy lub pokrĊtáem VOLUME.
GáoĞnoĞü radioodtwarzacza
JeĪeli w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna, gáoĞnoĞü radioodtwarzacza
moĪna regulowaü w zwykáy sposób pokrĊtáem
VOLUME. W trakcie trwającego poáączenia
telefonicznego w celu dokonania takiej regulacji konieczne jest przeáączenie na jedno ze
Ĩródeá dĨwiĊku radioodtwarzacza.
W opcji menu Phone settings
Sounds
and volume
Mute radio moĪna ustawiü
automatyczne wyciszanie radioodtwarzacza w
reakcji na przychodzące poáączenia telefoniczne.
GáoĞnoĞü sygnaáu dzwonienia
Regulacja w opcji menu Phone settings
Sounds and volume
Ring volume
za pomocą
/
przycisku nawigacyjnego.
Sygnaá dzwonienia
W ramach funkcji zestawu gáoĞnomówiącego
dostĊpne są róĪne sygnaáy dzwonienia, które
moĪna wybieraü w opcji menu Phone settings
Sounds and volume
Ring signals
Ring signal 1, 2, 3 itd.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Zdalna obsáuga telefonu komórkowego Bluetooth*
UWAGA
W przypadku wybrania sygnaáu dzwonienia
dostĊpnego w ramach funkcji zestawu gáoĞnomówiącego, integralny sygnaá dzwonienia
podáączonego aparatu telefonicznego
pozostaje aktywny.
Wyboru integralnego sygnaáu dzwonienia podáączonego aparatu telefonicznego1 moĪna dokonaü w opcji menu Phone settings
Sounds
and volume
Ring signals
Use mobile
phone signal.
Kontrolowany przepáyw informacji
Funkcja kontrolowanego przepáywu informacji
IDIS (Intelligent Driver Information System)
umoĪliwia w newralgicznych momentach chwilowe wstrzymywanie sygnalizowania przychodzących poáączeĔ telefonicznych, aby kierowca
mógá w peáni skoncentrowaü siĊ na prowadzeniu samochodu. FunkcjĊ tĊ moĪna wyáączyü
w opcji menu Phone settings
IDIS.
UWAGA
Funkcja kontrolowanego przepáywu informacji
IDIS dotyczy tylko sygnalizowania przychodzących poáączeĔ telefonicznych przez gáoĞniki
samochodowe. Nie obejmuje ona sygnaáu
dzwonienia aparatu telefonicznego, który
naleĪy wyáączyü rĊcznie.
1
Nie wszystkie aparaty telefoniczne wspóápracują
z tą funkcją.
Dodatkowe informacje o rejestrowaniu
w systemie oraz komunikacji bezprzewodowej z telefonem komórkowym
MoĪna zarejestrowaü do piĊciu telefonów
komórkowych. Dla danego aparatu telefonicznego rejestracja wykonywana jest jeden raz.
Aparat moĪna wyrejestrowaü w opcji Bluetooth
Remove phone. Zarejestrowany aparat telefoniczny nie musi pozostawaü w zasiĊgu detekcyjnym. W danej chwili do zestawu audio moĪe
byü podáączony tylko jeden telefon komórkowy.
Automatyczne podáączanie
Gdy funkcja zestawu gáoĞnomówiącego jest
aktywna i ostatnio obsáugiwany przez nią telefon komórkowy jest w zasiĊgu detekcyjnym, komunikacja bezprzewodowa zostaje nawiązana
automatycznie. W trakcie automatycznego
wyszukiwania tego aparatu na wyĞwietlaczu
widoczna jest jego nazwa. W celu przeáączenia
na rĊczne podáączenie innego telefonu
komórkowego naleĪy nacisnąü EXIT.
RĊczne podáączanie
W celu podáączenia innego niĪ ostatnio uĪywany
telefonu komórkowego lub wybrania innego
aparatu, naleĪy wykonaü nastĊpujące czynnoĞci:
1. Przeáączyü zestaw audio na tryb obsáugi telefonu.
2. Nacisnąü PHONE i wybraü aparat z listy.
MoĪna tego dokonaü równieĪ za poĞrednictwem opcji menu Bluetooth
Connect
phone lub Change phone.
KsiąĪka telefoniczna
Korzystanie z funkcji ksiąĪki telefonicznej jest
moĪliwe, gdy u góry wyĞwietlacza widoczny jest
tekst PHONE oraz wyĞwietlany jest symbol
.
W pamiĊci zestawu audio przechowywane są
kopie ksiąĪek telefonicznych ze wszystkich zarejestrowanych w niej aparatów komórkowych.
Kopiowanie wpisów realizowane jest automatycznie w trakcie kaĪdej operacji podáączania
telefonu. MoĪna to wyáączyü w opcji menu
Phone settings
Synchronize phone
book. Transfer danych kontaktowych nastĊpuje tylko z ksiąĪki telefonicznej aktualnie
podáączonego aparatu komórkowego.
04
UWAGA
JeĪeli telefon komórkowy nie umoĪliwia
kopiowania ksiąĪki telefonicznej, na koniec
operacji zostaje wyĞwietlone List is empty.
JeĪeli ksiąĪka telefoniczna zawiera dane kontaktowe aktualnego rozmówcy, są one pokazywane na wyĞwietlaczu.
Wyszukiwanie danych
Najprostszym sposobem przejĞcia do przeglądania ksiąĪki telefonicznej jest dáugie naciĞniĊcie przycisku numerycznego od 2 do 9. Uruchamia to wyszukiwanie na podstawie pierwszej
litery przyporządkowanej danemu przyciskowi.
139
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Zdalna obsáuga telefonu komórkowego Bluetooth*
KsiąĪka telefoniczna udostĊpniana jest równieĪ
po naciĞniĊciu
przycisku nawigacyjnego
lub
w kierownicy.
Przeglądanie moĪna takĪe uruchomiü po
wybraniu w menu ksiąĪki telefonicznej Phone
book
Search:
1. Wprowadziü kilka pierwszych liter i nacisnąü
ENTER lub od razu nacisnąü ENTER.
04
2. Przewinąü do odpowiedniej pozycji i nacisnąü ENTER w celu uzyskania poáączenia.
Rozpoznawanie poleceĔ gáosowych
Funkcji telefonu komórkowego, pozwalającej
na wybieranie numeru poleceniem gáosowym,
moĪna uĪyü przytrzymując wciĞniĊty przycisk
ENTER.
Numer poczty gáosowej
Numer dostĊpowy poczty gáosowej moĪna
zmieniü w opcji menu Phone settings
Call
options
Voice mail number. OpcjĊ tĊ
moĪna wywoáaü dáugim naciĞniĊciem 1, jeĪeli
przyciskowi temu nie jest przyporządkowany
numer telefonu. Przyporządkowany numer
udostĊpniany jest po dáuĪszym naciĞniĊciu 1.
Lista poáączeĔ telefonicznych
Przy kaĪdym podáączeniu aparatu komórkowego kopiowana jest do pamiĊci lista poáączeĔ
telefonicznych i przy kaĪdym nowym poáączeniu telefonicznym jest ona aktualizowana.
140
NaciĞniĊcie ENTER udostĊpnia listĊ wybieranych numerów. Pozostaáe listy dostĊpne są
w opcji Call list.
Przycisk
1
Dziaáanie
spacja 1-? ! , . : " ' ( )
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe udostĊpniają
listĊ ostatnio wybieranych numerów
w kolejnoĞci odwrotnej.
Wprowadzanie tekstu
Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury
w Ğrodkowej konsoli. NaciĞniĊcie przycisku
jeden raz udostĊpnia pierwszy znak przyporządkowany przyciskowi, naciĞniĊcie dwa razy
udostĊpnia drugi znak itd. Kolejne naciĞniĊcia
udostĊpniają dalsze znaki – patrz tabela obok.
Krótkie naciĞniĊcie EXIT powoduje wykasowanie ostatnio wprowadzonego znaku. Dáugie naciĞniĊcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków. NaciĞniĊcie
/
przycisku
nawigacyjnego przewija wprowadzony tekst.
2
ABC
ABC2ÄÅÀÆÇ
3
DEF
DEF3ÈÉ
4
GHI
GHI4Ì
5
JKL
JKL5
6
MNO
MNO6ÑÖÒØ
7
PQRS
PQRS7ß
8
TUV
TUV8ÜÙ
9
WXYZ
AUTO
*
0
+
SCAN
#
WXYZ9
Krótkie naciĞniĊcie jako separator w przypadku wprowadzania
dwóch jednakowych znaków.
[email protected]*#&$£/%
#
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Telefon samochodowy*
Uwagi ogólne
Podstawowe informacje
Poáączenia telefoniczne
Karta SIM
Uzyskiwanie poáączenia
1. Wáączyü telefon.
3
Korzystanie z telefonu moĪliwe jest tylko
z waĪną kartą identyfikacyjną abonenta (kartą
SIM). Wkáadanie karty SIM – patrz strona 144.
Poáączenia alarmowe ze sáuĪbami ratunkowymi
mogą byü realizowane bez karty SIM.
4
Obsáuga menu
5
3905635s
2
1
Rozmieszczenie elementów
Mikrofon
Czytnik karty SIM
Przyciski w kierownicy (patrz strona 108)
Panel sterowania
Sáuchawka
Zasady bezpieczeĔstwa
ObsáugĊ techniczną integralnego telefonu
moĪe wykonywaü wyáącznie wykwalifikowany
personel Volvo. Podczas uzupeániania paliwa,
a takĪe w pobliĪu haáaĞliwych miejsc integralny
telefon powinien byü wyáączony. Funkcja
kontrolowanego przepáywu informacji IDIS
uzaleĪnia dostĊp do menu telefonu od
prĊdkoĞci samochodu (patrz strona 139).
Menu obsáugiwane jest za pomocą panelu
sterowania
w Ğrodkowej konsoli oraz
przycisków
w kierownicy. Struktura menu
opisana jest na stronie 94. Przyciski i pokrĊtáa
do obsáugi telefonu – patrz strona 136.
Wáączanie i wyáączanie integralnego
telefonu
Krótkie naciĞniĊcie przycisku PHONE wáącza
telefon. W razie potrzeby naleĪy wprowadziü
kod PIN. Symbol
informuje, Īe telefon
jest wáączony. Gdy symbol ten jest widoczny,
poáączenia telefoniczne moĪna odbieraü nawet
gdy wyĞwietlone jest menu innej funkcji, np.
odtwarzania páyty CD. Krótkie naciĞniĊcie
przycisku PHONE wywoáuje menu telefonu,
pozwalając uzyskaü poáączenie telefoniczne.
Tekst PHONE informuje, Īe menu telefonu jest
aktywne.
Dáugie naciĞniĊcie przycisku PHONE wyáącza
telefon.
2. Gdy na wyĞwietlaczu nie jest widoczny tekst
PHONE, krótko nacisnąü PHONE.
3. Wprowadziü numer lub wybraü go z ksiąĪki
telefonicznej (patrz strona 139).
4. Nacisnąü ENTER w celu przeáączenia na
zestaw gáoĞnomówiący lub podnieĞü
sáuchawkĊ. W celu uwolnienia sáuchawki
z uchwytu naleĪy ją pociągnąü do doáu.
04
ZakoĔczenie rozmowy telefonicznej
W celu zakoĔczenia rozmowy telefonicznej
naleĪy nacisnąü EXIT lub zawiesiü sáuchawkĊ.
Odbieranie poáączenia
Nacisnąü ENTER w celu przeáączenia na zestaw gáoĞnomówiący lub podnieĞü sáuchawkĊ.
W celu uwolnienia sáuchawki z uchwytu naleĪy
ją pociągnąü do doáu. JeĪeli w momencie, gdy
sáuchawka nie jest w uchwycie, rozlegnie siĊ
sygnaá poáączenia przychodzącego, w celu
jego odebrania naleĪy nacisnąü ENTER.
W celu zakoĔczenia rozmowy telefonicznej naleĪy
nacisnąü EXIT lub zawiesiü sáuchawkĊ. Odrzucenie poáączenia równieĪ przyciskiem EXIT.
Automatyczny odbiór poáączeĔ telefonicznych
Patrz strona 138.
141
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Telefon samochodowy*
Poáączenie oczekujące
Podczas rozmowy telefonicznej moĪliwy jest
odbiór kolejnego poáączenia przychodzącego.
Nowe poáączenie jest odbierane w zwykáy
sposób, a w tym czasie poprzednie pozostaje
zawieszone. FunkcjĊ obsáugi poáączeĔ oczekujących moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji menu
Phone settings
Call options
Call
waiting.
04
Automatyczne przekierowanie poáączeĔ
Poáączenia przychodzące mogą byü automatycznie przekierowywane, w zaleĪnoĞci od ich
rodzaju i okolicznoĞci. FunkcjĊ tĊ moĪna
wáączaü i wyáączaü w opcji menu Call options
Diversions.
Funkcje dostĊpne w trakcie rozmowy
telefonicznej
NaciĞniĊcie MENU lub ENTER w trakcie rozmowy telefonicznej wywoáuje dostĊpne menu.
Uzyskanie kolejnego poáączenia
1. Zawiesiü aktualne poáączenie w opcji Hold.
2. Wybraü numer nastĊpnego poáączenia lub
uĪyü opcji menu Phonebook.
Przeáączanie pomiĊdzy rozmówcami za
pomocą opcji menu Change.
Poáączenie konferencyjne
Poáączenie konferencyjne áączy kilku rozmówców. MoĪna je zainicjowaü w trakcie trwania
poáączenia, gdy kolejne jest zawieszone.
Poáączenie konferencyjne uruchamiane jest za
pomocą opcji menu Connect.
Wraz z zakoĔczeniem poáączenia konferencyjnego nastĊpuje zakoĔczenie wszystkich
poáączeĔ wchodzących w jego skáad.
Przeáączanie pomiĊdzy sáuchawką
a zestawem gáoĞnomówiącym
Przeáączenie z zestawu gáoĞnomówiącego na
sáuchawkĊ realizowane jest przez podniesienie
sáuchawki lub wybranie Handset w menu.
Przeáączenie ze sáuchawki na zestaw gáoĞnomówiący nastĊpuje po wybraniu Handsfree
w menu.
142
Wyciszenie
Tryb wyciszenia związany jest z wyáączeniem
mikrofonu (patrz strona 138). Wáączanie
i wyáączanie mikrofonu w opcji menu
Microphone On/Off.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Telefon samochodowy*
Ustawienia dĨwiĊku
KsiąĪka telefoniczna
GáoĞnoĞü rozmowy telefonicznej
Dane kontaktowe przechowywane są w pamiĊci
karty SIM lub telefonu.
Gáos rozmówcy transmitowany jest przez
gáoĞniki w przednich drzwiach. Jego gáoĞnoĞü
moĪna regulowaü, gdy u góry wyĞwietlacza
widoczny jest tekst PHONE. Regulacji
dokonuje siĊ odpowiednimi przyciskami
w kierownicy lub pokrĊtáem VOLUME.
GáoĞnoĞü radioodtwarzacza
Patrz strona 138.
Sygnalizacja dĨwiĊkowa
Sygnaá dzwonienia moĪna zmieniü w opcji menu
Phone settings
Sounds and volume
Ring signals.
Zapisywanie danych w ksiąĪce telefonicznej
1. Nacisnąü MENU, wybraü Phonebook
New contact.
2. Wprowadziü nazwisko lub nazwĊ i nacisnąü
ENTER. Wprowadzanie tekstu – patrz
strona 140.
3. Wprowadziü numer telefonu i nacisnąü ENTER.
4. Wybraü rodzaj pamiĊci SIM card lub
Phone memory i nacisnąü ENTER.
Wyszukiwanie danych
Patrz strona 139.
SygnalizacjĊ dĨwiĊkową wiadomoĞci tekstowej
moĪna wáączaü i wyáączaü w opcji menu
Phone settings
Sounds and volume
Message beep.
Kasowanie danych
GáoĞnoĞü sygnaáu dzwonienia moĪna regulowaü
w opcji menu Phone settings
Sounds and
volume
Ring volume za pomocą
/
przycisku nawigacyjnego.
Kasowanie wszystkich wpisów w opcji
Phonebook
Erase SIM lub Erase phone.
W celu skasowania wpisu w ksiąĪce telefonicznej naleĪy ją wybraü i nacisnąü ENTER.
NastĊpnie wybraü Erase i nacisnąü ENTER.
Przenoszenie danych pomiĊdzy kartą SIM
a ksiąĪką telefoniczną
Wybraü Phonebook
Copy all
SIM to
phone lub Phone to SIM i nacisnąü ENTER.
Pozostaáe funkcje i ustawienia
Odczytywanie wiadomoĞci tekstowych
1. Wybraü Messages
Read i nacisnąü
ENTER.
2. Wybraü wiadomoĞü i nacisnąü ENTER.
3. Zostaje wyĞwietlona treĞü wiadomoĞci.
Kolejnych wyborów moĪna dokonaü
naciskając ENTER.
Redagowanie i wysyáanie wiadomoĞci
tekstowych
1. Wybraü Messages
Write new i nacis-
04
nąü ENTER.
2. Wprowadziü tekst wiadomoĞci i nacisnąü
ENTER. Wprowadzanie tekstu – patrz
strona 140.
3. Wybraü Send i nacisnąü ENTER.
4. Wprowadziü numer telefonu i nacisnąü ENTER.
Ustawienia dotyczące wiadomoĞci
tekstowych
Standardowo ustawienia dotyczące wiadomoĞci tekstowych nie podlegają zmianom. Szczegóáowych informacji o tych ustawieniach moĪe
udzieliü operator sieci komórkowej. W opcji
menu Messages
Message settings są
trzy ustawienia:
Numer poczty gáosowej
Patrz strona 140.
143
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Telefon samochodowy*
04
branych poáączeĔ oraz ostatnio wybieranych numerów. Lista wybieranych numerów dostĊpna jest
takĪe po naciĞniĊciu ENTER. Pozycje na liĞcie
mogą zostaü zapisane w ksiąĪce telefonicznej.
Czas trwania rozmowy telefonicznej
Informacja o czasie trwania rozmowy
telefonicznej przechowywana jest w opcji menu
Call list
Call duration. Kasowanie zapisów
w opcji menu Call list
Call duration
Reset timers.
Pokazywanie i ukrywanie numeru
Numer telefonu moĪna ukryü przed rozmówcą w
opcji menu Call options
Send my number.
Numer IMEI
W celu zablokowania telefonu naleĪy podaü operatorowi sieci komórkowej numer IMEI aparatu.
W celu jego wyĞwietlenia naleĪy wybraü *#06#.
Wskazane jest zanotowanie tego numeru i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.
144
Wybór sieci moĪe byü realizowany automatycznie lub moĪna go dokonaü rĊcznie w opcji
menu Phone settings
Network selection.
Wkáadanie karty SIM
1
Kod karty SIM i bezpieczeĔstwo
Kod karty SIM chroni przed jej niepowoáanym
uĪyciem. MoĪna go zmieniü w opcji menu
Phone settings
Edit PIN code.
Poziom zabezpieczenia moĪna zmieniü w opcji
menu Phone settings
SIM security.
Wybranie On ustawia maksymalny poziom
ochrony. Kod wymaga wprowadzenia za
kaĪdym razem po wáączeniu telefonu. Opcja
Automatic oznacza Ğredni poziom ochrony.
Kod zostaje zapisany w pamiĊci telefonu i za
kaĪdym razem po jego wáączeniu jest automatycznie porównywany. W przypadku uĪycia
karty SIM do innego aparatu telefonicznego,
konieczne jest rĊczne wprowadzenie tego
kodu. NajniĪszy poziom ochrony ustawiany jest
po wybraniu Off. W tym przypadku karta SIM
moĪe byü uĪywana bez kodu.
Przywrócenie ustawieĔ fabrycznych
Opcja menu Phone settings
Reset Phone
settings pozwala przywróciü standardowe
ustawienia dla wszystkich funkcji i parametrów.
3905628s
Lista poáączeĔ telefonicznych
Opcja Call list zawiera listĊ odebranych i nieode-
Wybór sieci
2
3905629s
• SMSC number – numer centrum obsáugi
wiadomoĞci tekstowych przekazującego
wysáane wiadomoĞci.
• Validity time – czas przechowywania
wiadomoĞci w centrum obsáugi wiadomoĞci
tekstowych.
• Message type.
Sprawdziü, czy telefon jest wyáączony i wyjąü
gniazdo karty SIM.
WáoĪyü kartĊ stroną metaliczną na
zewnątrz
SIM
i naáoĪyü osáonĊ gniazda karty
. WáoĪyü gniazdo karty z powrotem.
04 Komfort jazdy i przyjemnoĞü prowadzenia
Telefon samochodowy*
04
145
Zalecenia dotyczące jazdy ....................................................................... 148
Uzupeánianie paliwa ................................................................................. 151
Paliwo....................................................................................................... 152
PrzewoĪenie bagaĪu ................................................................................ 154
Jazda z przyczepą.................................................................................... 158
Holowanie samochodu ............................................................................. 164
146
JAZDA
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Uwagi ogólne
Zasady jazdy ekonomicznej
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu prowadzenia
do bieĪących warunków.
05
• Rozgrzewaü silnik w jak najkrótszym czasie.
• Po uruchomieniu silnika nie pozostawiaü go
na biegu jaáowym, lecz jak najszybciej
rozpocząü jazdĊ, przyspieszając w sposób
áagodny.
• Zimny silnik zuĪywa wiĊcej paliwa niĪ po
rozgrzaniu.
• Nie woziü zbĊdnych ciĊĪarów w samochodzie.
• Nie jeĨdziü na zimowych oponach, jeĪeli
jezdnie są wolne od Ğniegu i suche.
• Demontowaü nie uĪywany aktualnie
bagaĪnik dachowy.
• Unikaü jazdy z otwartymi oknami.
• Przy niskiej temperaturze otoczenia wskazane jest uĪywaü nagrzewnicy postojowej*, aby
umoĪliwiü szybsze rozgrzanie silnika do
normalnej temperatury pracy.
ĝliska nawierzchnia drogi
Dobrze jest w bezpiecznym miejscu przeüwiczyü jazdĊ na Ğliskiej nawierzchni, co pozwoli
poznaü zachowanie samochodu w takich
warunkach.
148
Brodzenie
Samochód ten jest w stanie pokonywaü przeszkody wodne o gáĊbokoĞci nie przekraczającej
25 cm, z maksymalną prĊdkoĞcią 10 km/h.
Szczególną ostroĪnoĞü naleĪy zachowaü przy
przejeĪdĪaniu przez páynącą wodĊ.
Podczas brodzenia naleĪy utrzymywaü niską
prĊdkoĞü i nie zatrzymywaü samochodu. Po
przejechaniu przez wodĊ naleĪy lekko nacisnąü pedaá hamulca, sprawdzając skutecznoĞü
hamowania. Woda, báoto itp. mogą doprowadziü do zawilgocenia okáadzin ciernych i w
rezultacie do opóĨnionego dziaáania hamulców.
Po przejechaniu przez wodĊ lub báoto naleĪy
oczyĞciü styki elektryczne nagrzewnicy silnika
oraz gniazda elektrycznego przyczepy.
Nie wolno dopuszczaü, aby samochód przez
dáuĪszy czas staá w wodzie siĊgającej powyĪej
progów nadwozia. MoĪe to doprowadziü do
usterek instalacji elektrycznej.
UWAGA
Gdy woda dostanie siĊ do filtra powietrza
doprowadzanego do silnika, moĪe dojĞü do
powaĪnego uszkodzenia silnika.
UWAGA
W przypadku wiĊkszych gáĊbokoĞci woda
moĪe przedostaü siĊ do skrzyni biegów.
Pogorszy to warunki smarowania i spowoduje
przedwczesne zuĪycie mechanizmów.
WAĩNE
W przypadku zgaĞniĊcia silnika podczas
pokonywania przeszkody wodnej nie wolno
próbowaü go uruchomiü. Samochód powinien
zostaü wyciągniĊty z wody za pomocą
holowania.
Silnik i ukáad cháodzenia silnika
W pewnych warunkach jazdy, np. w terenie
górzystym lub z ciĊĪkim áadunkiem, a w
szczególnoĞci przy wysokich temperaturach
otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania silnika
lub jego ukáadu cháodzenia. Aby tego uniknąü,
naleĪy przestrzegaü poniĪszych wskazówek.
• W przypadku jazdy z przyczepą pod stromą
górĊ utrzymywaü maáą prĊdkoĞü.
• Nie wyáączaü silnika natychmiast po
zatrzymaniu siĊ po dynamicznej jeĨdzie.
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia
zdemontowaü ewentualne dodatkowe Ğwiatáa
przesáaniające wlot powietrza do cháodnicy.
• W przypadku jazdy w terenie górzystym
z przyczepą nie przekraczaü prĊdkoĞci obrotowej 4500 obr/min (lub 3500 obr/min w wersji z silnikiem o zapáonie samoczynnym),
poniewaĪ grozi to nadmiernym wzrostem
temperatury oleju.
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
Otwarty bagaĪnik
Nie naleĪy jeĨdziü z otwartym bagaĪnikiem.
JeĪeli jednak zajdzie taka koniecznoĞü, moĪna
to zrobiü jedynie na krótkim odcinku. NaleĪy
wtedy zamknąü wszystkie okna, ustawiü
nawiew powietrza na szybĊ i przypodáogowy
oraz wybraü wysoką prĊdkoĞü dmuchawy.
OSTRZEĩENIE
Nie naleĪy jeĨdziü z otwartym bagaĪnikiem.
Grozi to zasysaniem do kabiny toksycznych
spalin.
Ograniczaü zuĪycie energii elektrycznej
Urządzenia elektryczne w samochodzie
w róĪnym stopniu obciąĪają akumulator. Po
zatrzymaniu pracy silnika nie jest zalecane
pozostawianie wyáącznika zapáonu w pozycji II.
Lepiej jest pozostawiü w pozycji I, w której
pobór energii elektrycznej jest mniejszy.
Dobrze jest zdawaü sobie sprawĊ z zapotrzebowania na moc elektryczną przez róĪne
urządzenia. Gdy silnik nie pracuje, nie naleĪy
korzystaü z urządzeĔ elektrycznych o duĪym
poborze prądu. Są to miĊdzy innymi:
•
•
•
•
dmuchawa w ukáadzie wentylacji,
wycieraczki szyby,
radioodtwarzacz (przy duĪej gáoĞnoĞci),
Ğwiatáa pozycyjne.
Rozáadowanie akumulatora sygnalizowane jest
komunikatem na wyĞwietlaczu. RównoczeĞnie,
w celu zmniejszenia obciąĪenia akumulatora
nastĊpuje samoczynne ograniczenie poboru
prądu przez niektóre odbiorniki energii
elektrycznej lub ich wyáączenie, np.
zredukowanie prĊdkoĞci dmuchawy, czy
wyáączenie radioodtwarzacza. NaleĪy wtedy
uruchomiü silnik, aby podáadowaü akumulator.
Przed wyruszeniem w dalszą podróĪ
• Sprawdziü, czy silnik pracuje normalnie
i zuĪycie paliwa jest na zwykáym poziomie.
• Sprawdziü, czy nie ma wycieków (paliwa,
oleju lub innych páynów).
• Sprawdziü wszystkie Ğwiatáa oraz gáĊbokoĞü
bieĪnika opon.
• W niektórych krajach przepisy wymagają
posiadania trójkąta ostrzegawczego.
Jazda w warunkach zimowych
Szczególnie w sezonie zimowym naleĪy dbaü
o nastĊpujące elementy:
• Páyn w ukáadzie cháodzenia silnika powinien
zawieraü co najmniej 50% glikolu. Taka proporcja zapewnia ochronĊ przed zamarzaniem do okoáo –35°C. Nie wolno mieszaü
róĪnych rodzajów páynów niskokrzepnących,
poniewaĪ moĪe to spowodowaü obniĪenie
wáasnoĞci antykorozyjnych.
• W zbiorniku paliwa powinien pozostawaü
zawsze wiĊkszy zapas paliwa, co ograniczy
kondensacjĊ wilgoci.
• Istotnym parametrem oleju silnikowego jest
jego lepkoĞü. Olej o niĪszej lepkoĞci
(rzadszy) uáatwia rozruch silnika w niskich
temperaturach oraz obniĪa zuĪycie paliwa,
gdy silnik nie jest rozgrzany. Informacje na
temat doboru oleju – patrz strona 212.
05
WAĩNE
Olej o niskiej lepkoĞci nie moĪe byü uĪywany
w warunkach bardzo dynamicznej jazdy lub
przy wysokiej temperaturze otoczenia.
• NaleĪy kontrolowaü stan akumulatora i stopieĔ
jego naáadowania. Warunki zimowe stawiają wysokie wymagania akumulatorowi, a niska temperatura powoduje obniĪenie jego pojemnoĞci.
• NaleĪy stosowaü niskokrzepnący roztwór
páynu do spryskiwaczy szyb, aby nie dochodziáo do jego zamarzania w zbiorniku.
149
05 Jazda
Zalecenia dotyczące jazdy
W celu uzyskania maksymalnej przyczepnoĞci
do nawierzchni, Volvo zaleca zaáoĪenie na
wszystkie cztery koáa opon zimowych.
UWAGA
W niektórych krajach stosowanie opon
zimowych jest wymagane przepisami prawa.
W niektórych krajach zabronione jest
stosowanie opon kolcowych.
05
150
05 Jazda
Uzupeánianie paliwa
Uzupeánianie paliwa
Otwieranie i zamykanie wlewu paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
RĊczne otwieranie pokrywy wlewu paliwa
3603844s
Przed otwarciem pokrywy wlewu paliwa naleĪy
wyáączyü silnik. Do otwierania pokrywy wlewu
paliwa sáuĪy przycisk na panelu przeáączników
Ğwiateá. Pokrywa wlewu paliwa znajduje siĊ na
prawym tylnym báotniku samochodu, jak
wskazuje strzaáka symbolu
w zespole
wskaĨników.
Zamykając pokrywĊ wlewu paliwa naleĪy
docisnąü pokrywĊ do nadwozia, aĪ zostanie
zablokowana w zaczepie.
Przy wysokiej temperaturze otoczenia korek
wlewu paliwa naleĪy odkrĊcaü powoli, stopniowo uwalniając nadciĞnienie zgromadzonych
par paliwa.
Po nabraniu paliwa naleĪy naáoĪyü i dokrĊciü
korek, aĪ rozlegnie siĊ odgáos zapadki.
Wlewanie paliwa
Nie naleĪy przepeániaü zbiornika. Przerwaü
tankowanie po samoczynnym odciĊciu przez
dozownik dopáywu paliwa.
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar paliwa
moĪe wydostaü siĊ ze zbiornika.
2303554s
2303544s
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Gdy nie jest moĪliwe otwarcie pokrywy wlewu
paliwa przyciskiem w kabinie, moĪna ją
otworzyü rĊcznie.
05
Zdjąü osáonĊ tylnych Ğwiateá po prawej
stronie komory bagaĪnika.
SiĊgając dáonią uchwyciü wygiĊtą metalową
dĨwigniĊ, umieszczoną po wewnĊtrznej
stronie pokrywy wlewu paliwa, przy jej tylnej
krawĊdzi.
Pociągając dĨwigniĊ otworzyü pokrywĊ
wlewu paliwa.
OSTRZEĩENIE
Ze wzglĊdu na ostre krawĊdzie wewnĊtrzne
naleĪy poruszaü dáoĔmi powoli i ostroĪnie.
151
05 Jazda
Paliwo
Uwagi ogólne
Olej napĊdowy
Nie wolno stosowaü paliwa o jakoĞci niĪszej niĪ
zalecana przez Volvo, poniewaĪ spowoduje to
obniĪenie osiągów silnika i zwiĊkszenie
zuĪycia paliwa.
Olej napĊdowy do silnika o zapáonie samoczynnym musi speániaü wymagania normy EN 590
lub JIS K2204. Tego typu silniki są wraĪliwe na
zanieczyszczenia paliwa. NaleĪy stosowaü olej
napĊdowy wyáącznie dobrze znanych producentów. Nie wolno uĪywaü paliwa niepewnej
jakoĞci.
OSTRZEĩENIE
05
Rozlane paliwo moĪe ulec zapaleniu.
Przed przystąpieniem do tankowania naleĪy
wyáączyü nagrzewnicĊ spalinową.
Podczas tankowania nie naleĪy mieü przy
sobie telefonu komórkowego. Sygnaá
dzwonienia moĪe spowodowaü powstanie
iskry elektrycznej i doprowadziü do zapáonu
oparów paliwa. Grozi to spowodowaniem
poĪaru i obraĪeĔ ciaáa.
WAĩNE
Jako paliwa do silnika o zapáonie samoczynnym nie wolno stosowaü:
paliwa okrĊtowego, oleju opaáowego, paliwa
rzepakowego (na bazie estrów metylowych
oleju rzepakowego – RME), olejów roĞlinnych.
Nie naleĪy takĪe stosowaü jakichkolwiek dodatków do oleju napĊdowego. Paliwa te nie
speániają wymogów technicznych Volvo oraz
powodują przyspieszone zuĪycie mechaniczne i uszkodzenie elementów silnika, które nie
są objĊte gwarancją producenta samochodu.
W niskich temperaturach (–6°C do –40°C) z
oleju napĊdowego mogą wytrącaü siĊ parafiny,
utrudniając rozruch silnika. W sezonie zimowym naleĪy zawsze stosowaü specjalny olej
napĊdowy do warunków zimowych. W sezonie
zimowym dostĊpny jest olej napĊdowy przystosowany do eksploatacji w warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkoĞü w niskich temperaturach oraz mniejszą skáonnoĞü do wytrącania záogów parafiny w ukáadzie paliwowym.
152
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawaá
zawsze wiĊkszy zapas paliwa, co ograniczy
kondensacjĊ wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny byü zawsze czyste. NaleĪy unikaü
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie Ğlady paliwa zmyü wodą
z detergentem.
Caákowite wyczerpanie paliwa
Nie są wymagane Īadne dodatkowe dziaáania
po caákowitym wyczerpaniu paliwa w zbiorniku
samochodu. Ukáad paliwowy jest odpowietrzany samoczynnie – wystarczy przed próbą rozruchu silnika przez okoáo 60 sekund pozostawiü
wyáącznik zapáonu w pozycji II.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w ukáadzie paliwowym filtr zbiera
wodĊ pochodzącą z kondensacji wilgoci w paliwie, która w przeciwnym razie mogáaby uniemoĪliwiü prawidáowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa naleĪy opróĪniaü zgodnie z terminarzem obsáugi okresowej podanym w ksiąĪce
„Program obsáugi Volvo i rejestr przeglądów”
oraz w kaĪdym przypadku podejrzenia uĪycia
zanieczyszczonego paliwa.
WAĩNE
Niektóre specjalne dodatki do paliwa są
wychwytywane przez odstojnik wody w filtrze
paliwa.
05 Jazda
Paliwo
Benzyna
Reaktor katalityczny
Benzyna do silnika o zapáonie iskrowym musi
speániaü wymagania normy EN 228. Do
wiĊkszoĞci silników moĪna stosowaü benzynĊ
bezoáowiową o liczbie oktanowej 95 lub 98.
Benzyna o liczbie oktanowej 91 moĪe byü
stosowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
Reaktor katalityczny jest dodatkowym urządzeniem w ukáadzie wydechowym, przeznaczonym
do oczyszczania spalin. Jest on umieszczony
blisko silnika, aby w moĪliwie najkrótszym
czasie osiągaá temperaturĊ roboczą.
• Do normalnej jazdy moĪna stosowaü
benzynĊ o liczbie oktanowej 95.
• W celu maksymalnego wykorzystania moĪliwoĞci silnika i uzyskania najmniejszego zuĪycia paliwa zalecana jest benzyna o liczbie
oktanowej 98.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38°C zalecane jest stosowanie paliwa
o jak najwyĪszej liczbie oktanowej, co pozwoli
utrzymaü optymalny poziom osiągów silnika
i zuĪycia paliwa.
WAĩNE
NaleĪy stosowaü wyáącznie paliwo nie zawierające domieszek oáowiu, poniewaĪ mogą one
spowodowaü uszkodzenie reaktora katalitycznego w ukáadzie wydechowym. Do benzyny
nie wolno stosowaü domieszek alkoholowych,
poniewaĪ grozi to uszkodzeniem ukáadu paliwowego i utratą uprawnieĔ gwarancyjnych.
Nie naleĪy na wáasną rĊkĊ stosowaü Īadnych
dodatków do paliwa jeĪeli nie zostanie to
wyraĨnie zalecone przez Volvo.
Gáównym elementem reaktora katalitycznego
jest wkáad z materiaáu ceramicznego (lub
metalu) z wewnĊtrznymi kanalikami. ĝcianki
kanalików powleczone są cienką warstwą
platyny, rodu i palladu. Metale te peánią funkcjĊ
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Sonda Lambda™ (czujnik tlenu)
Jest to element ukáadu sterującego ograniczającego toksycznoĞü spalin i przyczyniającego
siĊ do zmniejszenia zuĪycia paliwa.
05
Czujnik tlenu kontroluje zawartoĞü tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyáany jest do elektronicznego moduáu
sterującego, który na bieĪąco reguluje pracĊ
wtryskiwaczy. Skáad mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskaü
optymalne warunki spalania, a równoczeĞnie
w wyniku reakcji katalitycznej skutecznie
ograniczyü zawartoĞü w spalinach trzech
podstawowych skáadników toksycznych
(wĊglowodorów, tlenku wĊgla i tlenków azotu).
153
05 Jazda
PrzewoĪenie bagaĪu
Na áadownoĞü samochodu wpáywa zamontowane dodatkowe wyposaĪenie, takie jak hak holowniczy, bagaĪniki dachowe i pojemniki transportowe. àadownoĞü ograniczona jest równieĪ
liczbą przewoĪonych osób.
OSTRZEĩENIE
ObciąĪenie przewoĪonym áadunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpáywa na
wáasnoĞci jezdne samochodu.
Zaáadunek bagaĪnika
05
Na czas zaáadunku i rozáadunku dáugich
przedmiotów naleĪy wyáączyü silnik i uruchomiü
hamulec postojowy. UniemoĪliwi to ruszenie
pojazdu w razie przypadkowego zawadzenia
o dĨwigniĊ skrzyni biegów.
PokrywĊ bagaĪnika moĪna otwieraü
przyciskiem na panelu przeáączników
Ğwiateá lub przy uĪyciu zdalnego sterowania
(patrz strona 43).
• àadunki naleĪy mocno dosuwaü do oparü
siedzeĔ.
• Szerokie áadunki umieszczaü poĞrodku
przestrzeni bagaĪowej.
• CiĊĪkie áadunki ukáadaü jak najniĪej. Unikaü
umieszczania ich na záoĪonych oparciach
siedzeĔ.
154
• Ostre krawĊdzie osáoniü np. miĊkkim
materiaáem.
• Umocowaü áadunki taĞmami mocowanymi do
zaczepów stabilizacyjnych w podáodze
przestrzeni bagaĪowej.
Zaczepy do umocowania bagaĪu
OSTRZEĩENIE
NaleĪy mieü ĞwiadomoĞü, Īe przy zderzeniu
czoáowym przy prĊdkoĞci 50 km/h obiekt o
masie 20 kg oddziaáuje z siáą odpowiadającą
masie 1000 kg.
PrzewoĪone áadunki naleĪy zawsze umocowaü.
OSTRZEĩENIE
Wysokie áadunki mogą ograniczyü zakres
dziaáania ochronnego ukrytych w podsufitce
kurtyn powietrznych. Nie naleĪy ukáadaü
áadunków powyĪej oparü siedzeĔ. Nieumocowane przedmioty mogą przemieĞciü siĊ przy
silniejszym hamowaniu i spowodowaü
obraĪenia.
8505313s
Uwagi ogólne
Chowane w podáodze bagaĪnika uchwyty sáuĪą
do zaczepienia np. pasów unieruchamiających
przewoĪone bagaĪe.
OSTRZEĩENIE
Nie wolno dopuszczaü, aby jakiekolwiek
twarde, mające ostre krawĊdzie lub ciĊĪkie
przedmioty byáy przewoĪone w sposób
stwarzający zagroĪenie dla pasaĪerów przy
silnym hamowaniu.
DuĪe i ciĊĪkie przedmioty naleĪy zawsze
unieruchomiü pasami bezpieczeĔstwa lub
specjalnymi pasami przytrzymującymi.
05 Jazda
PrzewoĪenie bagaĪu
Mocowanie toreb z zakupami*
Skáadanie oparcia tylnego siedzenia
PrzewoĪenie dáugich przedmiotów
W oparciu tylnego siedzenia znajduje siĊ
uchylna przegroda, umoĪliwiająca przewiezienie dáugich i wąskich przedmiotów.
1. PodnieĞü uchylną czĊĞü podáogi bagaĪnika.
2. Umocowaü torby z zakupami.
W razie potrzeby przewiezienia dáugich
przedmiotów moĪna záoĪyü jedną lub obie
czĊĞci oparcia tylnego siedzenia.
05
2
1. Pociągnąü dĨwigniĊ (lub dĨwignie) blokady
oparcia. Zagáówki tylnego siedzenia powinny
byü podniesione (patrz strona 61).
2. PoáoĪyü oparcie do przodu. MoĪe okazaü siĊ
konieczne skorygowanie ustawienia
Ğrodkowego zagáówka (patrz strona 61).
OSTRZEĩENIE
8505328s
Funkcja ta sáuĪy do przytrzymywania w miejscu
toreb z zakupami.
8505314s
8904104s
1
Po podniesieniu do normalnej pozycji oparcie
powinno zostaü prawidáowo zaczepione
i zablokowane.
155
05 Jazda
PrzewoĪenie bagaĪu
Przegroda za integralnym podwyĪszeniem
dla dziecka*
3
Przegroda nie ma zawiasów, lecz jest
wyjmowana.
8505329s
Wyjmowanie przegrody
Pochyliü do przodu prawą czĊĞü oparcia
tylnego siedzenia.
05
Przesunąü do góry zatrzask z tyáu oparcia
i otworzyü przegrodĊ, naciskając ją do doáu
i do przodu.
PodnieĞü oparcie z otwartą przegrodą.
UWAGA
JeĪeli samochód wyposaĪony jest w integralne
podwyĪszenie dla dziecka*, naleĪy wczeĞniej
je rozáoĪyü.
PrzewoĪony áadunek naleĪy umocowaü pasami
bezpieczeĔstwa.
OSTRZEĩENIE
Na czas zaáadunku i rozáadunku samochodu
naleĪy wyáączyü silnik i zaciągnąü hamulec postojowy. Pozwoli to uniknąü ryzyka niespodziewanego ruszenia samochodu w razie przypadkowego przestawienia dĨwigni skrzyni biegów.
156
Po zwolnieniu zaczepu i záoĪeniu oparcia do
przodu odchyliü przegrodĊ o kąt okoáo 30°,
a nastĊpnie wyciągnąü ją do góry.
Wkáadanie przegrody
Wsunąü przegrodĊ w rowki pod pokryciem
tapicerskim i zamknąü przegrodĊ.
Przedni fotel
W celu przewiezienia bardzo dáugich przedmiotów moĪna takĪe záoĪyü oparcie przedniego
fotela pasaĪera (patrz strona 59).
05 Jazda
PrzewoĪenie bagaĪu
BagaĪnik dachowy
UĪywanie bagaĪnika dachowego
Trójkąt ostrzegawczy
Trójkąt ostrzegawczy jest umocowany zaciskami po wewnĊtrznej stronie pokrywy bagaĪnika.
1
Wyjąü oprawĊ z trójkątem ostrzegawczym.
Zalecane jest stosowanie bagaĪników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, które nie
spowodują jego uszkodzenia i gwarantują
maksimum bezpieczeĔstwa.
Wyjąü trójkąt ostrzegawczy z oprawy.
RozáoĪyü podpory trójkąta.
Po uĪyciu naleĪy schowaü trójkąt w futerale
i odpowiednio umocowaü w bagaĪniku
samochodu.
2
05
8904089s
• NaleĪy okresowo sprawdzaü mocowanie
bagaĪnika dachowego i umieszczonych na
nim áadunków. àadunki dokáadnie umocowaü
specjalnymi pasami.
• àadunek musi byü równomiernie rozáoĪony.
NajciĊĪsze przedmioty umieĞciü na spodzie.
• Zaáadowanie bagaĪu na dach powoduje
zwiĊkszenie powierzchni czoáowej samochodu i tym samym zwiĊkszenie zuĪycia paliwa.
• NaleĪy jechaü páynnie. Unikaü gwaátownego
ruszania i hamowania oraz zbyt szybkiego
pokonywania zakrĊtów.
8904088s
NaleĪy ĞciĞle przestrzegaü podanych przez
producenta wskazówek montaĪowych.
NaleĪy przestrzegaü obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących uĪywania trójkąta
ostrzegawczego. Trójkąt ostrzegawczy naleĪy
ustawiü w odpowiednim miejscu, z uwzglĊdnieniem sytuacji na drodze i ruchu drogowego.
3
8904090s
OSTRZEĩENIE
ObciąĪenie bagaĪnika dachowego powoduje
przesuniĊcie w górĊ Ğrodka masy samochodu
oraz zmianĊ jego wáasnoĞci jezdnych.
Sumaryczna masa skáadająca siĊ na
obciąĪenie dachu samochodu nie moĪe
przekraczaü 100 kg.
157
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
JeĪeli hak holowniczy jest zamontowany
fabrycznie, samochód jest równieĪ
wyposaĪony we wszystkie niezbĊdne do
holowania przyczepy urządzenia.
05
158
• NaleĪy stosowaü wyáącznie atestowane haki
holownicze.
• W przypadku póĨniejszego zamontowania
haka holowniczego, naleĪy zwróciü siĊ do
autoryzowanej stacji obsáugi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód zostaá w peáni
przystosowany do holowania przyczepy.
• àadunek w przyczepie naleĪy tak rozmieĞciü,
aby nacisk na hak nie przekraczaá podanej
w danych technicznych wartoĞci maksymalnej.
• CiĞnienie w ogumieniu naleĪy zwiĊkszyü do
poziomu odpowiedniego dla peánego obciąĪenia samochodu. Umiejscowienie naklejki
z wartoĞciami ciĞnieĔ w oponach podane jest
na stronie 202.
• Hak naleĪy regularnie czyĞciü, a jego gáowicĊ
smarowaü.
• Fabrycznie nowym samochodem nie wolno
holowaü ciĊĪkiej przyczepy. Minimalny
przebieg to 1000 km.
• Na dáugich i stromych zjazdach hamulce poddawane są obciąĪeniom znacznie wiĊkszym niĪ
normalnie. NaleĪy zredukowaü bieg i w ten sposób utrzymywaü odpowiednią prĊdkoĞü jazdy.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest bardziej obciąĪony niĪ w zwykáych warunkach.
• JeĪeli samochód jedzie z duĪym obciąĪeniem w upalny dzieĔ, moĪe dochodziü do
przegrzewania siĊ silnika i skrzyni biegów.
Gdy temperatura w ukáadzie cháodzenia silnika bĊdzie zbyt wysoka, zaĞwieci siĊ symbol
ostrzegawczy i na wyĞwietlaczu w zespole
wskaĨników pojawi siĊ komunikat High
engine temp Stop safely. NaleĪy zatrzymaü samochód w bezpiecznym miejscu i
przez kilka minut pozostawiü silnik na biegu
jaáowym, aby doprowadziü do jego ostygniĊcia. JeĪeli zostanie wyĞwietlony komunikat
High engine temp Stop engine lub
Coolant level low, Stop engine, zatrzymaü
samochód i wyáączyü silnik.
W przypadku przegrzania automatycznej
skrzyni biegów uruchamiana jest funkcja bezpieczeĔstwa. NaleĪy obserwowaü komunikaty
na wyĞwietlaczu informacyjnym. W sytuacji
przegrzania silnika moĪe nastąpiü chwilowe
samoczynne wyáączenie klimatyzacji.
• Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa nie naleĪy
przekraczaü prĊdkoĞci 80 km/h, nawet jeĪeli
przepisy w danym kraju dopuszczają
prĊdkoĞci wyĪsze.
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
naleĪy ustawiü dĨwigniĊ automatycznej
skrzyni biegów w poáoĪeniu P. BezwzglĊdnie
uruchomiü hamulec postojowy. W przypadku
parkowania na pochyáoĞci naleĪy podáoĪyü
pod koáa kliny, aby uniemoĪliwiü stoczenie
siĊ samochodu z doáączoną przyczepą.
Przewód zasilania elektrycznego przyczepy
W przypadku 13-stykowego gniazda
elektrycznego w samochodzie, do podáączenia
przyczepy z gniazdem 7-stykowym konieczny
jest specjalny rodzaj przewodu. NaleĪy uĪyü
oryginalnego przewodu poáączeniowego Volvo.
Przewód nie moĪe ciągnąü siĊ po ziemi.
Dodatkowe zalecenia dotyczące
automatycznej skrzyni biegów
Parkowanie na pochyáoĞci
1. Uruchomiü hamulec postojowy.
2. Przestawiü dĨwigniĊ skrzyni biegów w poáoĪenie P.
Ruszanie na pochyáoĞci
1. Ustawiü dĨwigniĊ skrzyni biegów w poáoĪeniu
jazdy D.
2. Zwolniü hamulec postojowy.
Jazda pod stromą górĊ
• Jadąc pod stromą górĊ, a takĪe podczas powolnej jazdy, naleĪy dobieraü odpowiedni zakres automatycznej skrzyni biegów. Zapobiegnie to niepotrzebnemu samoczynnemu przeáączaniu na wyĪszy bieg i pozwoli ograniczyü
ryzyko przegrzania oleju w skrzyni biegów.
• Nie naleĪy rĊcznie zmieniaü biegu na wyĪszy,
jeĪeli nie pozwala na to moc silnika. Nie zawsze jazda na wysokim biegu jest ekonomiczna.
• Unikaü wjeĪdĪania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym 15%.
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Samoczynne poziomowanie zawieszenia*
Hak holowniczy
Tylne zawieszenie samochodu utrzymuje podczas jazdy prawidáową wysokoĞü niezaleĪnie
od obciąĪenia (do maksymalnej dopuszczalnej
wartoĞci). Kiedy samochód stoi, tyá pojazdu
obniĪa siĊ, co jest caákowicie prawidáowe.
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego
naleĪy ĞciĞle przestrzegaü instrukcji dotyczących
jego zamocowania (patrz strona 161).
OSTRZEĩENIE
NaleĪy ĞciĞle przestrzegaü podanych zaleceĔ
dotyczących jazdy z przyczepą. W przeciwnym
razie mogą wystąpiü trudnoĞci z opanowaniem
samochodu i przyczepy np. przy omijaniu
nagle pojawiającej siĊ przeszkody lub
hamowaniu.
OSTRZEĩENIE
1
8601526s
Obowiązujące przepisy drogowe mogą wprowadzaü ograniczenia dotyczące masy holowanej przyczepy i prĊdkoĞci jazdy z przyczepą.
Hak holowniczy moĪe mieü atest na obciąĪenia
wiĊksze niĪ dopuszczalne dla tego samochodu. Ustalone przez producenta samochodu
ograniczenia w zakresie dopuszczalnego
obciąĪenia przy holowaniu przyczepy podane
są na stronie 210.
OSTRZEĩENIE
Po doczepieniu przyczepy naleĪy pamiĊtaü
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
zabezpieczającej.
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego: ĝciĞle przestrzegaü instrukcji dotyczących jego zamocowania. Po zamocowaniu
naleĪy zablokowaü zamek haka kluczykiem.
Sprawdziü, czy w okienku kontrolnym widaü
zielony wskaĨnik.
05
2
UWAGA
Po uĪyciu hak naleĪy zdjąü i schowaü
w przestrzeni bagaĪowej.
8601527s
Dopuszczalne obciąĪenia przy holowaniu
przyczepy
Wymiary montaĪowe
Staáy i zdejmowany hak holowniczy: 1126 mm
Staáy i zdejmowany hak holowniczy: 90 mm
159
05 Jazda
Jazda z przyczepą
WaĪny element obsáugi
• Gáowica haka holowniczego wymaga regularnego czyszczenia i smarowania.
UWAGA
Gáowica haka holowniczego z amortyzatorem
drgaĔ nie wymaga smarowania.
05
160
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Zakáadanie haka holowniczego
7
4
8904103s
8904094s
8904091s
1
8
5
2
8904097s
8904095s
8904092s
05
Zdjąü osáonĊ gniazda zaczepowego.
6
WáoĪyü kluczyk do zamka i obróciü w prawo
do poáoĪenia zwolnionej blokady.
3
W okienku kontrolnym musi byü widoczny
czerwony wskaĨnik.
8904096s
8904093s
Wsunąü w gniazdo koĔcówkĊ haka i docisnąü, aĪ rozlegnie siĊ odgáos zatrzasku.
W okienku kontrolnym musi byü widoczny
zielony wskaĨnik.
Obróciü kluczyk w zamku do poáoĪenia
blokady. Wyjąü kluczyk z zamka.
161
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Pociągając hak do góry i do doáu oraz do
siebie sprawdziü, czy jest prawidáowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
Nieprawidáowo zamocowany hak naleĪy
zdjąü i zamocowaü zgodnie z powyĪszą
procedurą.
Do uchwytu przy gnieĨdzie haka holowniczego zaczepiü linkĊ asekuracyjną.
05
162
05 Jazda
Jazda z przyczepą
Zdejmowanie haka holowniczego
4
2
8904101s
8904098s
1
WáoĪyü kluczyk do zamka i obróciü w prawo
do poáoĪenia zwolnionej blokady.
Wcisnąü gaákĊ blokady i obróciü w lewo, aĪ
rozlegnie siĊ odgáos zatrzasku.
Kontynuowaü obrót gaáki blokady, aĪ wystąpi
opór. Przytrzymując gaákĊ w tej pozycji
wyciągnąü hak holowniczy z gniazda,
poruszając nim do góry i do tyáu.
8904099s
1
2
05
WáoĪyü osáonĊ gniazda zaczepowego.
8904100s
3
163
05 Jazda
Holowanie samochodu
Uwagi ogólne
Nie wolno uruchamiaü silnika poprzez pchanie
lub holowanie samochodu. JeĪeli nastąpiáo
rozáadowanie akumulatora, naleĪy skorzystaü
z akumulatora wspomagającego.
WAĩNE
Uruchamianie silnika przez pchanie lub holowanie samochodu grozi uszkodzeniem reaktora katalitycznego w ukáadzie wydechowym.
Automatyczna skrzynia biegów
Ustawiü dĨwigniĊ skrzyni biegów w poáoĪeniu N.
05
WAĩNE
Wersja z automatyczną skrzynią biegów moĪe
byü holowana z prĊdkoĞcią nie przekraczającą 80 km/h i na dystansie nie dáuĪszym niĪ
80 km. Samochód musi byü ustawiony przodem do kierunku holowania.
PowyĪsze ograniczenia dotyczą równieĪ holowania w pozycji z uniesioną jedną osią jezdną.
Koáa pozostające na jezdni muszą obracaü siĊ
do przodu.
Mechaniczna skrzynia biegów
Ustawiü dĨwigniĊ skrzyni biegów w poáoĪeniu
neutralnym. Lina holownicza powinna byü stale
naprĊĪona, aby uniknąü szarpniĊü. Trzymaü
stopĊ w gotowoĞci do naciĞniĊcia pedaáu
hamulca.
164
OSTRZEĩENIE
Zamek blokady kierownicy pozostaje w pozycji, w której byá w momencie zaniku zasilania
elektrycznego. Przed przystąpieniem do
holowania naleĪy zwolniü blokadĊ kierownicy.
Wyáącznik zapáonu musi pozostawaü w pozycji II. Nie wolno wyjmowaü elektronicznego
kluczyka z gniazda wyáącznika zapáonu
w czasie jazdy lub gdy samochód ten jest
holowany.
OSTRZEĩENIE
Przy wyáączonym silniku nie dziaáa wspomaganie w ukáadzie hamulcowym oraz kierowniczym. Przy hamowaniu potrzebny bĊdzie
okoáo piĊciokrotnie silniejszy niĪ normalnie
nacisk na pedaá hamulca, a ukáad kierowniczy
bĊdzie stawiaá wyraĨnie zwiĊkszony opór.
Zaczep do holowania
Zaczep ten sáuĪy do holowania samochodu wyáącznie po drogach o utwardzonych nawierzchniach. Zaczep mocowany jest w gnieĨdzie z
prawej strony przedniego lub tylnego zderzaka.
Po uĪyciu zaczep wykrĊciü i schowaü w bagaĪniku. ZaáoĪyü zaĞlepkĊ otworu w zderzaku.
OSTRZEĩENIE
Zaczep ten sáuĪy do holowania samochodu
wyáącznie po drogach i nie moĪe byü
wykorzystywany do awaryjnego wyciągania
pojazdu np. z rowu. W takim przypadku
naleĪy skorzystaü z pomocy drogowej.
Przed przystąpieniem do holowania naleĪy
sprawdziü obowiązujące w takich sytuacjach
ograniczenia prĊdkoĞci.
OSTRZEĩENIE
Przed przystąpieniem do holowania naleĪy
wáoĪyü elektroniczny kluczyk do gniazda
wyáącznika zapáonu, by zwolniü blokadĊ
obrotu kierownicy (umoĪliwiając kierownie).
05 Jazda
Holowanie samochodu
Zamocowanie zaczepu do holowania
8601528s
1
2
8601529s
05
Wyjąü zaczep, który znajduje siĊ pod páytą
podáogi bagaĪnika.
PodwaĪyü dolny brzeg zaĞlepki w zderzaku
páaską koĔcówką wkrĊtaka lub monetą.
Prawidáowo wkrĊciü zaczep holowniczy
w gniazdo, aĪ oprze siĊ na koánierzu.
Dociągnąü zaczep za pomocą klucza do
kóá.
165
Komora silnikowa ..................................................................................... 168
Wymiana Īarówek .................................................................................... 173
Pióra wycieraczek i páyn do spryskiwaczy szyb ....................................... 180
Akumulator ............................................................................................... 182
Bezpieczniki ............................................................................................. 185
Koáa i ogumienie....................................................................................... 190
PielĊgnacja samochodu ........................................................................... 204
Tabliczki znamionowe............................................................................... 208
Dane techniczne....................................................................................... 209
166
OBSàUGA OKRESOWA I DANE TECHNICZNE
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Komora silnikowa
Program serwisowy Volvo
Aby w peáni korzystaü z wysokiej niezawodnoĞci i bezpieczeĔstwa oferowanego przez Volvo,
naleĪy przestrzegaü programu serwisowego
Volvo, przedstawionego w ksiąĪce „Program
obsáugi Volvo i rejestr przeglądów”. CzynnoĞci
tam wymienione najlepiej jest zlecaü do wykonania autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, dokumentacją techniczną i wyposaĪeniem, co stanowi gwarancjĊ,
Īe praca bĊdzie wykonana na najwyĪszym
poziomie.
OSTRZEĩENIE
Wentylator cháodnicy moĪe zacząü pracowaü
nawet po wyáączeniu silnika.
Mycie gorącego silnika grozi poĪarem. CzynnoĞü tĊ naleĪy powierzaü wyspecjalizowanej
firmie.
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
1
WAĩNE
Ryzyko kolizji! Przed otwarciem pokrywy
komory silnikowej naleĪy uruchomiü hamulec
postojowy (dotyczy hamulca uruchamianego
dĨwignią).
8200268s
Uwagi ogólne
2
WAĩNE
NaleĪy regularnie sprawdzaü
NastĊpujące elementy naleĪy kontrolowaü
w regularnych odstĊpach czasu, np. przy okazji
uzupeániania paliwa:
• Páyn w ukáadzie cháodzenia silnika
• Olej w silniku
• Páyn w obwodzie wspomagania ukáadu
kierowniczego
• Páyn do spryskiwaczy
168
8200269s
06
Warunkiem moĪliwoĞci korzystania z uprawnieĔ gwarancyjnych jest Ğcisáe przestrzeganie
zaleceĔ podanych w ksiąĪce „Program obsáugi
Volvo i rejestr przeglądów”.
Pociągnąü dĨwigniĊ obok pedaáów.
Rozlegnie siĊ odgáos zwalniania zamka.
Nacisnąü w lewo dĨwigniĊ zaczepu pomocniczego i podnieĞü pokrywĊ komory silnikowej.
(Zaczep pomocniczy znajduje siĊ pomiĊdzy
reflektorami i osáoną cháodnicy, nieco na lewo
od Ğrodka przedniej krawĊdzi pokrywy.)
OSTRZEĩENIE
Po zamkniĊciu pokrywy komory silnikowej naleĪy sprawdziü, czy jest prawidáowo zatrzaĞniĊta.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Komora silnikowa
Widok komory silnikowej
OSTRZEĩENIE
6
7
2
8
3
9
4
10
2000480s
5
Wygląd komory silnikowej moĪe byü róĪny
w zaleĪnoĞci od wariantu silnika
Zbiornik wyrównawczy páynu cháodzącego
Zbiornik páynu w obwodzie wspomagania
ukáadu kierowniczego
Miarka poziomu oleju w silniku
Cháodnica
Filtr powietrza
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik páynu w ukáadzie hamulcowym
i sprzĊgáa (w wersji z kierownicą po lewej
stronie)
Akumulator
Skrzynka przekaĨników i bezpieczników
Wlew páynu do spryskiwaczy
Ukáad zapáonowy samochodu wytwarza wysokie napiĊcie. NapiĊcia elektryczne wytwarzane w ukáadzie zapáonowym groĪą poraĪeniem. Podczas wykonywania czynnoĞci
w komorze silnikowej wyáącznik zapáonu musi
byü w pozycji 0.
Gdy wyáącznik zapáonu jest w pozycji II lub
silnik jest gorący, nie wolno dotykaü Ğwiec ani
cewek zapáonowych.
2000481s
1
Sprawdzanie poziomu oraz wymiana
oleju i filtra oleju
Tabliczka okreĞlająca gatunek oleju silnikowego
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych
warunków eksploatacji samochodu podane są
na stronie 212.
WAĩNE
06
NaleĪy zawsze stosowaü olej zalecanego
gatunku – patrz tabliczka w komorze
silnikowej. Olej w silniku naleĪy regularnie
wymieniaü oraz czĊsto kontrolowaü jego
poziom. UĪycie oleju silnikowego niĪszego niĪ
zalecany gatunku lub zbyt niski jego poziom
doprowadzi do uszkodzenia silnika.
Firma Volvo zaleca oleje
.
169
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Komora silnikowa
Wlew oleju i miarka poziomu oleju
Olej naleĪy wymieniaü zgodnie z terminarzem
obsáugi okresowej podanym w ksiąĪeczce
„Program obsáugi Volvo i rejestr przeglądów”.
WAĩNE
MIN
MAX
Silnik o zapáonie iskrowym
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku
jest szczególnie waĪne w samochodzie
fabrycznie nowym, w okresie do pierwszej
wymiany oleju.
Pomiar jest najdokáadniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany
bezpoĞrednio po przerwaniu pracy silnika jest
niedokáadny. Wykazywany wtedy bĊdzie zbyt
niski poziom oleju, który nie zdąĪyá jeszcze
spáynąü do miski olejowej.
06
2200330s
2200328s
Przy uzupeánianiu poziomu naleĪy zawsze
stosowaü olej takiego samego gatunku
i o takiej samej lepkoĞci, jak olej znajdujący siĊ
w silniku – patrz strona 212.
Poziom oleju musi zawieraü siĊ w zaznaczonym
polu miarki
Ustawiü samochód w poziomym miejscu,
wyáączyü silnik i odczekaü 10-15 minut, aĪ olej
Ğcieknie do miski olejowej. Informacje dotyczące iloĞci oleju podane są na stronie 213.
Sprawdzanie poziomu oleju w zimnym
silniku
2200327s
1. Wytrzeü miarkĊ poziomu oleju.
Silnik o zapáonie samoczynnym
170
2. Sprawdziü poziom oleju za pomocą miarki.
Powinien mieĞciü siĊ pomiĊdzy znakami
MIN i MAX.
3. Gdy poziom jest w pobliĪu MIN, naleĪy dolaü
oleju porcjami, zaczynając od objĊtoĞci
0,5 litra. Dolaü oleju tyle, aby jego poziom
byá bliĪej znaku MAX niĪ znaku MIN.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Komora silnikowa
WAĩNE
Nie wolno dolewaü oleju powyĪej znaku MAX.
Zbyt wysoki poziom oleju w silniku spowoduje
nadmierne jego zuĪycie.
Páyn w ukáadzie cháodzenia silnika
WAĩNE
NaleĪy zawsze stosowaü zalecany przez
Volvo páyn cháodzący o odpowiednich
wáasnoĞciach antykorozyjnych. Ukáad
cháodzenia silnika jest fabrycznie napeániony
roztworem zapewniającym ochronĊ przed
zamarzaniem do okoáo –35°C.
Sprawdzanie poziomu i uzupeánianie
páynu w ukáadzie cháodzenia silnika
OSTRZEĩENIE
Nie naleĪy dopuszczaü do rozlania oleju na
gorący kolektor wydechowy, poniewaĪ grozi
to poĪarem.
Poziom páynu cháodzącego naleĪy
regularnie sprawdzaü
1. Wytrzeü miarkĊ poziomu oleju.
2. Sprawdziü poziom oleju za pomocą miarki.
3. Gdy poziom jest w pobliĪu MIN, naleĪy dolaü
oleju porcjami, zaczynając od objĊtoĞci
0,5 litra. Dolaü oleju tyle, aby jego poziom
byá bliĪej znaku MAX niĪ znaku MIN.
2600518s
Sprawdzanie poziomu oleju w ciepáym
silniku
Stosowaü siĊ do zaleceĔ podanych na opakowaniu páynu. Páyn w ukáadzie cháodzenia silnika
powinien byü roztworem zawierającym 50%
koncentratu niskokrzepnącego i 50% wody.
Taka proporcja zapewnia optymalną ochronĊ
przed zamarzaniem i korozją. Nie wolno dolewaü do ukáadu cháodzenia samej wody. Ryzyko
zamarzniĊcia wzrasta zarówno przy zbyt maáej,
jak i przy zbyt duĪej zawartoĞci koncentratu
niskokrzepnącego. Informacje dotyczące iloĞci
páynu podane są na stronie 214.
Poziom páynu powinien mieĞciü siĊ pomiĊdzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom páynu moĪe powodowaü lokalne wzrosty temperatury, groĪące
uszkodzeniem silnika.
OSTRZEĩENIE
Páyn w ukáadzie cháodzenia silnika moĪe byü
bardzo gorący. JeĪeli zajdzie potrzeba
uzupeánienia páynu, gdy silnik jest rozgrzany,
naleĪy zakrĊtkĊ zbiornika wyrównawczego
odkrĊcaü powoli, stopniowo uwalniając
nadciĞnienie.
06
171
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Komora silnikowa
Sprawdzanie poziomu páynu
Ukáad hamulcowy i ukáad hydrauliczny sprzĊgáa
mają wspólny zbiornik páynu. Poziom páynu
powinien mieĞciü siĊ pomiĊdzy znakami MIN
i MAX widocznymi na zbiorniku. Poziom páynu
naleĪy regularnie kontrolowaü.
1
Max
Min
2
06
OSTRZEĩENIE
JeĪeli poziom páynu w zbiorniku spadnie poniĪej znaku MIN, do czasu jego uzupeánienia nie
wolno kontynuowaü jazdy. Konieczne jest ustalenie przyczyny ubytku páynu hamulcowego.
5200696s
Wymiana páynu zalecana jest co drugi rok lub
przy okazji co drugiego przeglądu okresowego.
Informacje dotyczące iloĞci oraz doboru páynu
podane są na stronie 214. JeĪeli hamulce są
intensywnie uĪywane (np. w warunkach jazdy
górskiej) lub jeĞli samochód eksploatowany jest
w klimacie tropikalnym o duĪej wilgotnoĞci,
wówczas páyn hamulcowy naleĪy wymieniaü
co rok.
Páyn w obwodzie wspomagania ukáadu
kierowniczego
Uzupeánianie páynu
5200697s
Páyn w ukáadzie hamulcowym i sprzĊgáa
Zbiornik páynu jest po stronie kierowcy
Zbiornik páynu znajduje siĊ pod pokrywą
ochronną w komorze silnikowej, w miejscu
mniej naraĪonym na wysoką temperaturĊ.
DostĊp do zbiornika moĪliwy po zdjĊciu
okrągáej zaĞlepki otworu w pokrywie.
Obróciü i zdjąü zaĞlepkĊ otworu w pokrywie.
OdkrĊciü korek zbiornika i wlaü páyn hamulcowy. Poziom páynu powinien mieĞciü siĊ
pomiĊdzy znakami MIN i MAX.
UWAGA
NaleĪy pamiĊtaü o zamkniĊciu zbiornika.
WAĩNE
Podczas sprawdzania okolice zbiornika páynu
powinny byü czyste.
Poziom páynu naleĪy regularnie kontrolowaü.
Páyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
páynu powinien mieĞciü siĊ pomiĊdzy znakami
MIN i MAX. Informacje dotyczące iloĞci oraz
doboru páynu podane są na stronie 214.
UWAGA
W razie awarii wspomagania w ukáadzie
kierowniczym lub gdy silnik nie pracuje,
moĪliwoĞü kierowania samochodem
pozostaje zachowana.
172
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Wymiana Īarówek
Uwagi ogólne
Przednia lampa zespolona
Wyjmowanie lampy zespolonej
Dane dotyczące Īarówek podane są na
stronie 179. NiĪej wyszczególnione lampy są
specjalnego typu i wymiany Īarówek tych
Ğwiateá powinien dokonywaü wyáącznie
odpowiednio przygotowany warsztat.
1. Krótkim naciĞniĊciem przycisku rozruchu
wyáączyü zapáon i wyjąü elektroniczny
kluczyk.
•
•
•
•
4. Wciskając zacisk do doáu pociągnąü i rozáączyü záącze elektryczne.
OSTRZEĩENIE
Wymiany Īarówek reflektorów biksenonowych zwykáych i aktywnych moĪe dokonywaü
wyáącznie wykwalifikowany personel Volvo.
Przy obsáudze reflektorów naleĪy zachowaü
maksymalną ostroĪnoĞü, poniewaĪ Īarówki
ksenonowe zasilane są wysokim napiĊciem.
3. Wyciągnąü lampĊ do przodu
3501873s
Górne lampki oĞwietlenia kabiny
Lampki do czytania
OĞwietlenie schowka w desce rozdzielczej
Kierunkowskazy w zewnĊtrznych lusterkach
wstecznych
• Lampki oĞwietlenia asekuracyjnego
w zewnĊtrznych lusterkach wstecznych
• ĝwiatáa hamowania
• Reflektory biksenonowe i Ğwiatáa diodowe
2. Wyciągnąü trzpienie blokady lampy
Wszystkie Īarówki przednich Ğwiateá (oprócz
przeciwmgielnych) wymienia siĊ po wyjĊciu
lampy zespolonej od strony komory silnika.
WAĩNE
Nie wolno dotykaü palcami czĊĞci szklanej
Īarówki. Smar i táuszcz przeniesiony z palców
w wyniku rozgrzania odparowuje i osadza siĊ
na odbáyĞniku reflektora, powodując jego
uszkodzenie.
OSTRZEĩENIE
Przed przystąpieniem do wymiany Īarówki
naleĪy zawsze wyáączyü zapáon i wyjąü
elektroniczny kluczyk.
.
.
5. Wyciągnąü lampĊ i umieĞciü ją na miĊkkim
podáoĪu, aby uniknąü zarysowania klosza.
6. Wymieniü odpowiednią ĪarówkĊ (patrz
strona 179).
Zamocowanie lampy zespolonej
1. Poáączyü záącze elektryczne (rozlegnie siĊ
odgáos zatrzaskiwania).
2. WáoĪyü lampĊ i wsunąü trzpienie blokujące.
Sprawdziü, czy zostaáy prawidáowo
osadzone.
06
3. Sprawdziü dziaáanie Ğwiateá.
Przed wáączeniem Ğwiateá lub wáoĪeniem
elektronicznego kluczyka do gniazda
wyáącznika zapáonu lampĊ naleĪy prawidáowo
zamocowaü i podáączyü.
173
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Wymiana Īarówek
UWAGA
Przed przystąpieniem do wymiany Īarówki
naleĪy zapoznaü siĊ z informacjami podanymi
na stronie 173.
06
1. Naciskając do góry i na zewnątrz zwolniü
zacisk mocujący.
2. Wcisnąü zaczepy i zdjąü pokrywĊ.
Zamocowanie pokrywy przebiega w odwrotnej
kolejnoĞci.
174
Halogenowe Ğwiatáa drogowe
3501877s
3501875s
Halogenowe Ğwiatáa mijania
3501876s
Zdejmowanie tylnej pokrywy lampy
1. Wyjąü lampĊ zespoloną.
1. Wyjąü lampĊ zespoloną.
2. Zdjąü tylną pokrywĊ lampy.
2. Zdjąü tylną pokrywĊ lampy.
3. Naciskając zaczep do doáu wyjąü ĪarówkĊ.
3. Obróciü w lewo i wyjąü ĪarówkĊ.
4. Odáączyü záącze elektryczne od Īarówki.
4. Odáączyü záącze elektryczne od Īarówki.
5. WáoĪyü nową ĪarówkĊ do gniazda i zamocowaü. ĩarówka moĪe zostaü unieruchomiona
tylko w jednej pozycji.
5. WáoĪyü nową ĪarówkĊ do gniazda i obróciü
w prawo w celu zamocowania. ĩarówka
moĪe zostaü unieruchomiona tylko w jednej
pozycji.
Zamocowaü pozostaáe elementy w kolejnoĞci
odwrotnej.
Zamocowaü pozostaáe elementy w kolejnoĞci
odwrotnej.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Wymiana Īarówek
ĝwiatáa pozycyjne
Kierunkowskazy
3501897s
1. Wyjąü lampĊ zespoloną.
2. Zdjąü tylną pokrywĊ lampy.
3. Naciskając zaczep do doáu wyjąü ĪarówkĊ.
3501872s
3501879s
Dodatkowa Īarówka Ğwiatáa drogowego
w reflektorach biksenonowych
zwykáych i aktywnych*
1. Wyjąü lampĊ zespoloną.
1. Wyjąü lampĊ zespoloną.
2. Zdjąü tylną pokrywĊ lampy.
2. Zdjąü maáą okrągáą zaĞlepkĊ.
3. W celu uáatwienia dostĊpu wyjąü ĪarówkĊ
Ğwiatáa drogowego.
3. Wyciągnąü oprawĊ z Īarówką.
4. Odáączyü záącze elektryczne od Īarówki.
4. Pociągając przewód wyjąü oprawĊ
z Īarówką.
5. WáoĪyü nową ĪarówkĊ do gniazda i zamocowaü. ĩarówka moĪe zostaü unieruchomiona
tylko w jednej pozycji.
5. Wyjąü przepaloną ĪarówkĊ i wáoĪyü na jej
miejsce nową. ĩarówka moĪe zostaü
unieruchomiona tylko w jednej pozycji.
Zamocowaü pozostaáe elementy w kolejnoĞci
odwrotnej.
6. WáoĪyü oprawĊ z Īarówką do gniazda i wcisnąü, aĪ rozlegnie siĊ odgáos zatrzaskiwania.
Zamocowaü pozostaáe elementy w kolejnoĞci
odwrotnej.
4. Wyjąü przepaloną ĪarówkĊ i wáoĪyü na jej
miejsce nową. ĩarówka moĪe zostaü
unieruchomiona tylko w jednej pozycji.
5. WáoĪyü oprawĊ z Īarówką do gniazda i wcisnąü, aĪ rozlegnie siĊ odgáos zatrzasku.
06
6. ZaáoĪyü zaĞlepkĊ. NaleĪy ją wcisnąü, aĪ rozlegnie siĊ odgáos zatrzaskiwania.
Zamocowaü pozostaáe elementy w kolejnoĞci
odwrotnej.
175
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Wymiana Īarówek
UWAGA
Przed przystąpieniem do wymiany Īarówki
naleĪy zapoznaü siĊ z informacjami podanymi
na stronie 173.
06
1. Wyjąü lampĊ zespoloną.
2. Zdjąü maáą okrągáą zaĞlepkĊ.
3. Pociągając przewód wyjąü oprawĊ z Īarówką.
4. Wyjąü przepaloną ĪarówkĊ i wáoĪyü na jej
miejsce nową. ĩarówka moĪe zostaü
wáoĪona tylko w jednej pozycji.
5. WáoĪyü oprawĊ z Īarówką do gniazda i wcisnąü, aĪ rozlegnie siĊ odgáos zatrzasku.
6. ZaáoĪyü zaĞlepkĊ. NaleĪy ją wcisnąü, aĪ
rozlegnie siĊ odgáos zatrzaskiwania.
Zamocowaü pozostaáe elementy w kolejnoĞci
odwrotnej.
176
3501878s
Tylna lampa zespolona
3501874s
Przednie Ğwiatáa przeciwmgielne
3501880s
ĝwiatáa obrysowe
1. Wciskając zaczepy wyciągnąü i wyjąü osáonĊ.
2. WykrĊciü wkrĊt mocujący obudowĊ lampy
i wyciągnąü lampĊ.
3. Obróciü w lewo i wyjąü ĪarówkĊ.
4. Nową ĪarówkĊ mocuje siĊ obracając ją
w prawo.
5. WáoĪyü i zamocowaü nową ĪarówkĊ. (Profil
oprawy Īarówki odpowiada ksztaátowi stopy
Īarówki.)
6. WáoĪyü oprawĊ z Īarówką. Znak TOP na
oprawie powinien byü u góry.
Wszystkie Īarówki (oprócz diodowych) w tylnej
lampie zespolonej wymienia siĊ od strony
bagaĪnika.
1. Zdjąü panel osáonowy po odpowiedniej stronie bagaĪnika, uzyskując dostĊp do oprawy
Īarówek. ĩarówki rozmieszczone są w oddzielnych gniazdach we wspólnej oprawie.
2. ĝcisnąü dwa zaczepy i wyciągnąü oprawĊ.
3. Wymieniü ĪarówkĊ.
4. Poáączyü záącze elektryczne.
5. Wcisnąü oprawĊ na miejsce i zaáoĪyü panel
osáonowy.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Wymiana Īarówek
Rozmieszczenie Īarówek w tylnej
lampie zespolonej
OĞwietlenie tablicy rejestracyjnej
1
6
2
2
6
4
5
3501885s
4
3501894s
5
Prawa tylna lampa zespolona
Rozmieszczenie Īarówek w oprawie lewej tylnej
lampy zespolonej
ĝwiatáo pozycyjne (diodowe)
ĝwiatáo hamowania
Kierunkowskaz
Kierunkowskaz
ĝwiatáo obrysowe (diodowe)
ĝwiatáo przeciwmgielne (tylko po jednej
stronie)
ĝwiatáo hamowania
ĝwiatáo przeciwmgielne (tylko po jednej
stronie)
3501910s
3
ĝwiatáo cofania
1. Przy uĪyciu wkrĊtaka wykrĊciü wkrĊty
mocujące.
2. OstroĪnie odczepiü i wyciągnąü caáą lampkĊ
na zewnątrz.
3. Wymieniü ĪarówkĊ.
4. WáoĪyü lampkĊ na miejsce i umocowaü
wkrĊtami.
06
ĝwiatáo cofania
UWAGA
JeĪeli po wymianie przepalonej Īarówki nadal
wyĞwietlany jest komunikat ostrzegawczy
o awarii Ğwiateá, naleĪy zwróciü siĊ do
autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
177
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Wymiana Īarówek
OĞwietlenie podáogi
OĞwietlenie bagaĪnika
PodĞwietlenie lusterka osobistego
Przed przystąpieniem do wymiany Īarówki
naleĪy zapoznaü siĊ z informacjami podanymi
na stronie 173.
06
1. Wsunąü koĔcówkĊ wkrĊtaka od strony
wĊĪszego boku lampki bliĪej konsoli
Ğrodkowej i delikatnie przekrĊcając
podwaĪyü lampkĊ (dotyczy obu lampek).
2. OstroĪnie kontynuując obrót wkrĊtaka
wypchnąü lampkĊ.
3. Wymieniü ĪarówkĊ.
4. Zamocowaü klosz lampki.
3501883s
UWAGA
3501903s
3501902s
Wyjmowanie lusterka
1. Wsunąü koĔcówkĊ wkrĊtaka i delikatnie
przekrĊciü, wypychając lampkĊ.
2. Wymieniü ĪarówkĊ.
3. Sprawdziü, czy lampka dziaáa i wcisnąü ją
z powrotem.
1. Wsunąü koĔcówkĊ wkrĊtaka pod dolną krawĊdĨ lusterka w poáowie jej dáugoĞci. OstroĪnie
przekrĊcając podwaĪyü i wypchnąü zaczep.
2. Wsuwając koĔcówkĊ wkrĊtaka pod boczne
krawĊdzie lusterka (przy czarnych elementach gumowych) ostroĪnie podwaĪyü je do
góry, uwalniając w efekcie dolną krawĊdĨ
lusterka.
3. OstroĪnie odczepiü i wyjąü lusterko z pokrywą.
4. Wymieniü ĪarówkĊ.
Wkáadanie lusterka
1. Wcisnąü trzy zaczepy mocujące górną
krawĊdĨ lusterka.
2. NastĊpnie wcisnąü trzy dolne zaczepy.
178
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Wymiana Īarówek
ĩarówki
ĩarówka
Moc/NapiĊcie (W/V)
Gniazdo
Biksenonowe Ğwiatáa drogowe i mijania
35/12
D1 S
Dodatkowe Ğwiatáo drogowe w reflektorach biksenonowych
55/12
H7LL
Halogenowe Ğwiatáa mijania
55/12
H7LL
Halogenowe Ğwiatáa drogowe
65/12
H9
ĝwiatáa hamowania
21/12
P21W
ĝwiatáa cofania
21/12
P21WLL
ĝwiatáo przeciwmgielne tylne
21/12
P21/4W
Kierunkowskazy tylne
21/12
PY21W
Kierunkowskazy przednie
21/12
H21LL
Tylne Ğwiatáa pozycyjne i obrysowe
–
LED
OĞwietlenie kabiny, bagaĪnika, tablicy rejestracyjnej
5/12
SV8.5
PodĞwietlenie lusterka osobistego
1,2/12
SV5.5
Przednie Ğwiatáa pozycyjne
5/12
W5WLL
Przednie Ğwiatáa obrysowe
5/12
W5WLL
Kierunkowskazy boczne w lusterkach zewnĊtrznych (Īóáte)
5/12
W5WLL
ĝwiatáa przeciwmgielne przednie
35/12
H8
OĞwietlenie schowka w desce rozdzielczej
5/12
BA9
06
179
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Pióra wycieraczek i páyn do spryskiwaczy szyb
Pióra wycieraczek
Pozycja serwisowa
Wymiana piór wycieraczek
Odchyliü ramiĊ wycieraczki. Wcisnąü
przycisk zatrzasku w uchwycie pióra
wycieraczki i zsunąü pióro równolegle do
ramienia.
1
W celu wymiany lub umycia piór wycieraczek
naleĪy je ustawiü w pozycji serwisowej.
Wsunąü nowe pióro, aĪ rozlegnie siĊ
odgáos zatrzasku.
1. Wyáączyü zapáon, lecz pozostawiü elektroniczny kluczyk w gnieĨdzie wyáącznika
zapáonu.
3603785s
2. Wychyliü w górĊ prawą dĨwigniĊ przeáącznika zespolonego przy kierownicy. Wycieraczki wykonają w ciągu 3 sekund pojedyncze przetarcie szyby. NastĊpnie pozostaną
w pozycji pionowej.
Sprawdziü, czy pióro jest bezpiecznie
zamocowane.
2
3603786s
Po uruchomieniu silnika wycieraczki powracają
do normalnej pozycji.
06
3603787s
3
180
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Pióra wycieraczek i páyn do spryskiwaczy szyb
Uzupeánianie páynu do spryskiwaczy
szyb
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są róĪnej dáugoĞci.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dáuĪsze niĪ po stronie pasaĪera.
Pióra wycieraczek naleĪy myü ciepáym roztworem mydáa lub szamponu samochodowego.
3603783s
3603784s
Mycie piór wycieraczek
Spryskiwacze szyby oraz zmywacze
reflektorów mają wspólny zbiornik páynu.
W sezonie zimowym naleĪy stosowaü páyn
niskokrzepnący, aby nie nastąpiáo zamarzniĊcie páynu w pompie, zbiorniku lub przewodach.
Dane dotyczące iloĞci páynu podane są na
stronie 214.
06
181
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Akumulator
Symbole na obudowie akumulatora
Stosowaü okulary ochronne.
Przechowywaü w miejscu
niedostĊpnym dla dzieci.
Nie zbliĪaü siĊ ze Ĩródáem
iskrzenia lub otwartym ogniem.
i
Zapoznaü siĊ z instrukcją
obsáugi.
Zawiera Īrący kwas.
06
NiebezpieczeĔstwo eksplozji.
UWAGA
ZuĪyty akumulator naleĪy poddaü recyklingowi
w sposób nie powodujący zagroĪenia dla
Ğrodowiska naturalnego z powodu zawartego
w nim oáowiu.
182
Uwagi eksploatacyjne
• Zaciski przewodów akumulatora powinny byü
prawidáowo podáączone i dokrĊcone.
• Nie wolno odáączaü akumulatora, gdy silnik
samochodu pracuje.
Na trwaáoĞü i funkcjonowanie akumulatora mogą
mieü wpáyw takie czynniki, jak czĊstotliwoĞü
rozruchów silnika, obciąĪenie elektryczne,
sposób prowadzenia samochodu, warunki
jazdy, warunki klimatyczne itp.
W Īadnym wypadku nie wolno stosowaü
przyspieszonego áadowania akumulatora.
OSTRZEĩENIE
We wnĊtrzu akumulatora znajduje siĊ niezwykle wybuchowa mieszanina wodoru i tlenu.
ZbliĪanie siĊ z otwartym ogniem lub palenie w
pobliĪu akumulatora moĪe spowodowaü jego
eksplozjĊ, groĪącą obraĪeniami ciaáa i uszkodzeniem samochodu. Akumulator zawiera
równieĪ kwas siarkowy, który ma wáasnoĞci
silnie korozyjne. JeĪeli kwas dostanie siĊ do
oczu, na skórĊ lub ubranie, naleĪy zmyü go
duĪą iloĞcią wody. W przypadku dostania siĊ
kwasu do oczu naleĪy natychmiast skontaktowaü siĊ z lekarzem.
UWAGA
Wielokrotne caákowite rozáadowanie
akumulatora skraca jego trwaáoĞü.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Akumulator
Wymiana akumulatora
Odáączyü czarny przewód ujemny
4
.
Odáączyü czerwony przewód dodatni
2
Wymontowanie akumulatora
odczepiü przewód wentylacyjny
,
od
akumulatora i poluzowaü wkrĊt mocujący
1
obejmĊ
4
1
3100220s
3100223s
3
2
akumulatora.
Przesunąü do boku i wyciągnąü akumulator
do góry.
5
2
3100225s
1
3100221s
Wyáączyü zapáon i odczekaü co najmniej 5 minut.
3
06
Zwolniü zaczepy i zdjąü przednią pokrywĊ.
Zdjąü gumową uszczelkĊ, uwalniając tylną
pokrywĊ.
Wyciągnąü i wyjąü tylną pokrywĊ.
OSTRZEĩENIE
3100222s
Dodatni i ujemny zacisk akumulatora naleĪy
odáączaü i podáączaü we wáaĞciwej kolejnoĞci.
183
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Akumulator
Konserwacja akumulatora
Zamontowanie akumulatora
• Sprawdzaü wszystkie komory akumulatora.
Do zdjĊcia korków (lub pokrywy) naleĪy uĪyü
duĪego wkrĊtaka lub monety.
• W razie potrzeby uzupeániü do poziomu maksymalnego. W kaĪdej komorze jest oddzielny
wskaĨnik poziomu minimalnego i maksymalnego.
• Mocno dokrĊciü korki (lub zaáoĪyü pokrywĊ).
1. WáoĪyü akumulator do skrzynki akumulatora.
A
3100224s
3100217s
WAĩNE
2. Przesunąü akumulator do tyáu i do boku, do
tylnej krawĊdzi skrzynki.
3. WkrĊciü wkrĊt mocujący obejmĊ akumulatora.
4. Podáączyü przewód wentylacyjny.
06
5. Podáączyü czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
A
7. Wcisnąü na miejsce tylną pokrywĊ (patrz
procedura wymontowania).
8. ZaáoĪyü uszczelkĊ strefy izolowanej
termicznie (patrz procedura wymontowania).
9. ZaáoĪyü i umocowaü w zaczepach przednią
pokrywĊ (patrz procedura wymontowania).
184
3100229s
6. Podáączyü czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
Akumulator moĪe byü jednego z dwóch typów.
Oba typy są caákowicie zamienne.
• NaleĪy regularnie sprawdzaü, czy poziom
elektrolitu w akumulatorze jest prawidáowy
i nigdy nie dolewaü powyĪej znaku
.
Do akumulatora moĪna dolewaü wyáącznie
wodĊ destylowaną lub dejonizowaną.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Bezpieczniki
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej
w samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciąĪenia, wszystkie obwody
i urządzenia elektryczne chronione są
bezpiecznikami. JeĪeli przestaje dziaáaü jakieĞ
urządzenie lub funkcja elektryczna, to prawdopodobnie nastąpiáo chwilowe przeciąĪenie
obwodu i przepalenie bezpiecznika. JeĪeli ten
sam bezpiecznik przepala siĊ regularnie, oznacza to, Īe w jego obwodzie elektrycznym jest
uszkodzenie. NaleĪy zwróciü siĊ do autoryzowanej stacji obsáugi Volvo w celu sprawdzenia
i naprawy.
Wymiana bezpiecznika
Rozmieszczenie skrzynek
bezpieczników
1
2
3
Skrzynki bezpieczników w wersji z kierownicą po
lewej stronie
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizowaü przepalony bezpiecznik.
W wersji z kierownicą po prawej stronie
2. Wyciągnąü bezpiecznik i obejrzeü go z boku,
sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik
nie zostaá przepalony.
przeciwnej stronie.
3. JeĪeli jest przepalony, wáoĪyü nowy
bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
3703828s
Uwagi ogólne
skrzynka bezpieczników
znajduje siĊ po
06
Pod deską rozdzielczą
W komorze silnikowej
W komorze bagaĪnika
185
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Bezpieczniki
W komorze silnikowej
Rozmieszczenie bezpieczników
1
1
2
Po wewnĊtrznej stronie pokrywy znajdują siĊ
szczypce uáatwiające wyciąganie i wkáadanie
bezpieczników.
39 36
5
40 37
6
41 38
34
32
30
35
33
31
Górna grupa w komorze silnikowej
Przednia grupa w komorze silnikowej
7
44
43
Dolna grupa w komorze silnikowej
42
Pokazane bezpieczniki znajdują siĊ w skrzynce
w komorze silnikowej. Bezpieczniki
umieszczone są pod
.
2
20
16
15
27
24
28
25
29
26
21
17
22
18
23
19
3703832d
06
• Pozycje 16-33 oraz 35-41 są bezpiecznikami
typu „Mini”.
• Pozycje 8-15 oraz 34 są bezpiecznikami typu
„JCASE”, których wymianĊ naleĪy zleciü
wykwalifikowanemu personelowi Volvo.
• Pozycje 1-7 oraz 42-44 są bezpiecznikami
typu „Midi”, których wymianĊ naleĪy zleciü
wykwalifikowanemu personelowi Volvo.
4
3703833d
3703824s
3
186
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Bezpieczniki
Obwód
A
Obwód
A
Obwód
A
Bezpiecznik gáówny CEM KL30A
60
Zawory sterujące faz rozrządu
10
60
60
10
Bezpiecznik gáówny RJBB/RJBC
KL30
60
Podgrzewanie dysz
spryskiwaczy
EVAP / Sonda Lambda / Wtrysk
paliwa
15/10
Bezpiecznik gáówny RJBA KL30
Moduá sterujący silnika (ECM),
obwód sygnaáowy ukáadu SRS i
skrzyni biegów
10
Bezpiecznik gáówny CEM KL30B
Pompa podciĞnieniowa I5T
20
Pompa cieczy cháodzącej V8 /
Podgrzewacz filtra paliwa I5D
10/20/
20
Bezpiecznik gáówny RJBD KL30
50
Panel przeáączników oĞwietlenia
5
Diagnostyka nieszczelnoĞci
ukáadu zasilania*
5
Rezerwa
–
Zmywacze reflektorów
15
ĝwiece Īarowe I5D
70
Podgrzewacz powietrza PTC*
100
Gniazdo 12 V, przednie i tylne
15
Wentylator cháodzący
50
Rezerwa
–
10
60
Wycieraczki przedniej szyby
30
Okno dachowe*, konsola
dachowa / ECC*
Wentylator cháodzący
Nagrzewnica postojowa*
25
PrzekaĨnik w komorze silnikowej
5
Dmuchawa wentylacji
40
Dodatkowe Ğwiatáa*
20
Rezerwa
–
Sygnaá dĨwiĊkowy
15
30
Moduá sterujący silnika (ECM)
10
Zawory ABS
20
15
Rezerwa
–
Moduá sterujący automatycznej
skrzyni biegów*
Poziomowanie reflektorów*
(biksenonowe)
10
SprĊĪarka w ukáadzie
klimatyzacji
15
Bezpiecznik gáówny CEM
20
PrzekaĨniki elektromagnetyczne
5
Czujnik radarowy, moduá
sterujący aktywnej kontroli
prĊdkoĞci*
5
PrzekaĨnik rozrusznika
30
Cewki zapáonowe / ĝwiece
Īarowe I5D
20/10
Wspomaganie w ukáadzie
kierowniczym uzaleĪnione od
prĊdkoĞci jazdy
5
Moduá sterujący silnika (ECM) –
silnik ZI/ZS
10/15
Ukáad wtrysku paliwa
15
Pompa ABS
06
187
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Bezpieczniki
Pod deską rozdzielczą
Rozmieszczenie bezpieczników
1
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
3501898s
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A
Okno dachowe*
20
ĝwiatáa cofania
7,5
Rezerwa
–
Przednie Ğwiatáa przeciwmgielne*
15
Spryskiwacze przedniej szyby
15
Ukáad aktywnej kontroli prĊdkoĞci*
10
Rezerwa
–
OĞwietlenie sufitowe, panel sterowa- 7,5
nia w drzwiach kierowcy / elektryczna
regulacja fotela pasaĪera
3501899s
2
06
W celu uzyskania dostĊpu do skrzynki
bezpieczników naleĪy odchyliü fragment
wykáadziny.
Nacisnąü zacisk i odchyliü wykáadzinĊ do
góry.
DostĊp do bezpieczników jest otwarty.
WyĞwietlacz informacyjny
5
Elektryczna regulacja fotela
kierowcy
5
Skáadanie zagáówka tylnego
siedzenia*
15
Odbiornik sygnaáów zdalnego sterowania, czujniki instalacji alarmowej
5
Pompa paliwa
20
Elektryczna blokada kierownicy
20
Rezerwa
–
10
Obwód
A
Czujnik deszczu
5
Ukáad SRS
10
Ukáad ABS, elektrycznie
uruchamiany hamulec postojowy
5
Pedaá przyspieszania*,
podgrzewacz powietrza (PTC),
podgrzewanie foteli*
7,5
Rezerwa
–
WyĞwietlacz ICM, radioodtwarzacz
15
Blokada pokrywy wlewu paliwa
i pokrywy bagaĪnika
Moduá elektroniczny kierownicy
7,5
Syrena autoalarmu, ECC
5
–
Przycisk rozruchu
5
15
Wyáącznik Ğwiateá hamowania
5
Rezerwa
ĝwiatáa drogowe
188
Obwód
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Bezpieczniki
W komorze bagaĪnika
7
8
7
6
4
8
2
6
B
C
1
5
3
3
2
4
A
1
D
Rozmieszczenie bezpieczników
5
12
9
11
11
Skrzynka bezpieczników znajduje siĊ pod
wykáadziną po lewej stronie
3703834d
10
10
9
12
Moduá B (biaáy), obwód
A
Rezerwa
–
Moduá A (czarny), obwód
A
Panel sterowania w lewych
przednich drzwiach
Panel sterowania w prawych
przednich drzwiach
Panel sterowania w lewych tylnych
drzwiach
Panel sterowania w prawych tylnych
drzwiach
Rezerwa
Gniazdo 12 V w bagaĪniku
Ogrzewanie tylnej szyby
Rezerwa
Gniazdo elektryczne przyczepy 2*
Rezerwa
Gniazdo elektryczne przyczepy 1*
25
Rezerwa
–
Moduá D (niebieski), obwód
A
Moduá B (biaáy), obwód
A
10
Wspomaganie parkowania*
Moduá sterujący zawieszenia Four-C*
Podgrzewanie fotela kierowcy
Podgrzewanie przedniego fotela
pasaĪera
Podgrzewanie tylnego siedzenia,
strona prawa
Moduá sterujący AWD
Podgrzewanie tylnego siedzenia,
strona lewa
5
15
15
15
WyĞwietlacz wspomagania
parkowania, RTI
Rezerwa
Rezerwa
Rezerwa
Wzmacniacz zestawu audio
Radioodtwarzacz
Telefon, komunikacja Bluetooth
25
25
25
–
15
30
–
15
–
40
15
10
15
-
Moduá C (szary), obwód
A
Rezerwa
Elektrycznie uruchamiany hamulec
postojowy*, strona lewa
Elektrycznie uruchamiany hamulec
postojowy*, strona prawa
Ukáad zdalnego rozpoznawania
elektronicznego kluczyka*
Rezerwa
Elektryczna regulacja siedzenia,
strona pasaĪera
Elektryczna regulacja siedzenia,
strona kierowcy
–
30
Rezerwa
–
Rezerwa
-
-
30
20
–
25
25
06
–
–
–
25
15
5
–
189
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Uwagi ogólne
Opony mają znaczący wpáyw na wáasnoĞci
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, jak i
ciĞnienie w ogumieniu mają istotne znaczenie
dla zachowania siĊ samochodu na drodze.
Kierunek obrotu
gorsze wáasnoĞci odprowadzania wody, Ğniegu
i báota.
UWAGA
Zmiana koáa
Zdejmowanie koáa
Na wszystkich czterech koáach powinny byü
zaáoĪone opony tego samego typu i rozmiaru
oraz pochodzące od tego samego
producenta.
7700602s
NaleĪy utrzymywaü wáaĞciwe ciĞnienie w ogumieniu, zgodnie z podanym na naklejce informacyjnej (patrz równieĪ strona 203).
7700600s
Punkty przyáoĪenia podnoĞnika
06
Strzaáka pokazuje kierunek obrotu opony
Opony z bieĪnikiem kierunkowym powinny
obracaü siĊ w kierunku wskazywanym strzaáką.
Opony powinny przez caáy okres eksploatacji
mieü ten sam kierunek obracania siĊ. Zamieniaü miejscami moĪna jedynie koáa pomiĊdzy
przednią i tylną osią jezdną po tej samej stronie
samochodu – nie wolno ich przekáadaü z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidáowo zamontowana opona kierunkowa negatywnie wpáywa na sprawnoĞü hamowania oraz ma
190
JeĪeli zmiana koáa odbywa siĊ na drodze publicznej, naleĪy w odpowiednim miejscu wystawiü trójkąt ostrzegawczy. Samochód i podnoĞnik powinny staü na páaskim i twardym podáoĪu.
1. Uruchomiü hamulec postojowy. W przypadku
mechanicznej skrzyni biegów wáączyü
pierwszy bieg, a w przypadku automatycznej
skrzyni biegów – zakres P.
2. Wyjąü koáo zapasowe, podnoĞnik i klucz do
nakrĊtek kóá. Elementy te znajdują siĊ pod
wykáadziną w bagaĪniku.
3. Pod koáa, które pozostają na ziemi, podáoĪyü
z obu stron kliny. Do tego celu moĪna wykorzystaü duĪe klocki drewniane lub kamienie.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Zakáadanie koáa
1. OczyĞciü powierzchnie przylegania koáa
i piasty.
OSTRZEĩENIE
2. Osadziü koáo na piaĞcie i wkrĊciü Ğruby
mocujące koáo.
7700603s
3. OpuĞciü samochód, aby koáo nie mogáo siĊ
obracaü.
Nie wolno wsuwaü siĊ pod samochód wsparty
na podnoĞniku.
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywaü Īadne osoby.
PasaĪerowie samochodu powinni pozostawaü
od strony pobocza jezdni, odgrodzeni od drogi
samochodem, a najlepiej barierką ochronną.
4. Koáa z tarczami stalowymi mają zaáoĪone
osáony ozdobne. NaleĪy ją podwaĪyü páaską
koĔcówką klucza do kóá lub Ğciągnąü dáoĔmi.
6. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyáoĪenia podnoĞnika.
Obracając korbą doprowadziü do zetkniĊcia
siĊ caáej powierzchni stopy podnoĞnika
z podáoĪem. Sprawdziü, czy podnoĞnik jest
prawidáowo zaczepiony do podwozia, jak
pokazano na rysunku, a jego stopa znajduje
siĊ dokáadnie pod punktem zaczepienia.
7. PodnieĞü samochód na tyle, aby koáo
uniosáo siĊ ponad podáoĪe. WykrĊciü Ğruby
mocujące i zdjąü koáo.
7700605s
5. Kluczem do kóá poluzowaü Ğruby mocujące
o 1/2 -1 obrotu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
4. Stopniowo dokrĊciü Ğruby mocujące koáo
w kolejnoĞci „na krzyĪ”. Bardzo waĪne jest
dokrĊcenie Ğrub wáaĞciwym momentem,
który wynosi 140 Nm. NaleĪy go sprawdziü
kluczem dynamometrycznym.
06
5. NaáoĪyü osáony ozdobne (w przypadku koáa
ze stalową tarczą).
UWAGA
Przy zakáadaniu osáony ozdobnej naleĪy ją tak
ustawiü, aby zaworek w oponie trafiá w przewidziane do tego celu wyprofilowanie.
191
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
ĩywotnoĞü opon
KaĪda opona mająca wiĊcej niĪ szeĞü lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistĊ, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, Īe opony starzeją siĊ i ulegają
deterioracji, nawet gdy są rzadko uĪywane lub
nie są uĪywane w ogóle. Na skutek degradacji
materiaáów skáadowych opona utraci swoje wáasnoĞci. Dotyczy to takĪe opony w kole zapasowym, opon zimowych lub przechowywanych na
przyszáoĞü. ZewnĊtrzne oznaki, kwalifikujące
oponĊ jako nieprzydatną do dalszego uĪytku,
to miĊdzy innymi pĊkniĊcia i odbarwienia.
Nowe opony
1502
7700607s
06
Opony są produktami, które ulegają starzeniu.
Po okoáo piĊciu latach od wyprodukowania
stopniowo twardnieją i pogarsza siĊ ich
192
przyczepnoĞü do nawierzchni. Opony naleĪy
wymieniaü w miarĊ moĪliwoĞci na nowe –
szczególnie w przypadku opon zimowych.
TydzieĔ i rok, w którym opona zostaáa wyprodukowana, oznaczane są 4 cyframi kodu DOT
(Department of Transportation), np. 1502.
Opona na ilustracji zostaáa wyprodukowana
w 15 tygodniu 2002 roku.
Koáa naleĪy przechowywaü w pozycji wiszącej
lub uáoĪone na boku – nigdy w pozycji stojącej.
OSTRZEĩENIE
Uszkodzona opona moĪe byü przyczyną
utraty panowania nad pojazdem.
WskaĨniki zuĪycia bieĪnika
Zmiana opon letnich i zimowych
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie naleĪy je odpowiednio oznakowaü,
aby wiadomo byáo, po której stronie samochodu byáy zamocowane (np. L = lewa, P = prawa).
Równomierne zuĪycie bieĪnika
Utrzymywanie prawidáowego ciĞnienia
w ogumieniu (patrz strona 203) przyczynia siĊ
do bardziej równomiernego zuĪycia bieĪnika.
W celu uzyskania moĪliwie najlepszych
wáasnoĞci trakcyjnych i wyrównania gáĊbokoĞci
bieĪnika, zalecane jest regularne zamienianie
miejscami kóá przednich i tylnych. Pierwsza
zmiana zalecana jest po 5000 km przebiegu,
a kolejne w odstĊpach 10000 km. Opony
o gáĊbszym bieĪniku powinny byü zaáoĪone na
koáa tylne, w celu ograniczenia ryzyka poĞlizgu
tylnej osi jezdnej. W razie jakichkolwiek wątpliwoĞci dotyczących ogumienia naleĪy zwróciü
siĊ do autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
7700601s
Informacje o oponach
WskaĨniki zuĪycia bieĪnika są to wąskie elementy biegnące w poprzek bieĪnika. Na boku
opony w tym miejscu widoczne są litery TWI,
oznaczające poáoĪenie wskaĨników. JeĪeli
gáĊbokoĞü bieĪnika zmaleje do 1,6 mm
i fragment ten stanie siĊ wyraĨnie widoczny,
oznacza to, Īe oponĊ naleĪy jak najszybciej
wymieniü na nową. Taka opona wykazuje
bardzo sáabą przyczepnoĞü na mokrej lub
oĞnieĪonej nawierzchni.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Tarcze kóá i Ğruby mocujące
WAĩNE
ĝruby mocujące koáa powinny byü dokrĊcone
momentem 140 Nm. Zbyt mocne dokrĊcenie
grozi uszkodzeniem Ğrub i tarczy koáa.
Do tego samochodu moĪna stosowaü
wyáącznie tarcze kóá atestowane i dopuszczone
przez Volvo lub rozprowadzane jako oryginalne
akcesoria Volvo. Moment dokrĊcenia naleĪy
kontrolowaü kluczem dynamometrycznym.
ĝruby antykradzieĪowe
ĝruby antykradzieĪowe mogą byü stosowane
zarówno w przypadku stalowych tarcz kóá, jak
i tarcz ze stopu aluminium.
Opony zimowe
àaĔcuchy przeciwpoĞlizgowe
Zalecane przez producenta tego samochodu
rozmiary opon zimowych (báotno-Ğniegowych)
podane są na naklejce informacyjnej dotyczącej ogumienia (patrz strona 202). Rozmiar
opon zaleĪy od wersji silnikowej. Opony zimowe naleĪy zakáadaü na wszystkie cztery koáa.
àaĔcuchy przeciwpoĞlizgowe moĪna zakáadaü
tylko na koáa przednie. Dotyczy to takĪe wersji
z napĊdem na wszystkie koáa.
UWAGA
W sprawie doboru tarcz kóá i ogumienia do
tego samochodu naleĪy zawsze konsultowaü
siĊ z autoryzowaną stacją obsáugi Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500-1000 km. W tym okresie naleĪy jeĨdziü
páynnie i delikatnie, aby kolce miaáy moĪliwoĞü
dobrego uáoĪenia siĊ w oponie. PrzedáuĪy siĊ
przez to trwaáoĞü opon, a takĪe samych kolców.
Z áaĔcuchami na koáach nie naleĪy przekraczaü
prĊdkoĞci 50 km/h. Nie stosowaü áaĔcuchów do
jazdy po szosie o czarnej nawierzchni,
poniewaĪ powoduje to przyspieszone zuĪycie
zarówno áaĔcuchów, jak i opon. Nie stosowaü
záączy szybkomocujących, poniewaĪ w ich
przypadku zbyt maáa jest odlegáoĞü pomiĊdzy
tarczą hamulcową a koáem.
WAĩNE
NaleĪy stosowaü wyáącznie áaĔcuchy przeciwpoĞlizgowe przeznaczone do tego modelu
samochodu oraz dostosowane do wymiarów
opon i obrĊczy kóá. W razie wątpliwoĞci
skonsultowaü siĊ z autoryzowaną stacją
obsáugi Volvo.
06
UWAGA
Przepisy dotyczące stosowania opon
kolcowych są róĪne w zaleĪnoĞci od kraju.
GáĊbokoĞü bieĪnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub
Ğniegiem, a takĪe niskie temperatury otoczenia
stawiają przed ogumieniem samochodu
znacznie wyĪsze wymagania niĪ latem.
Dlatego gáĊbokoĞü bieĪnika opon zimowych
nie powinna byü mniejsza niĪ 4 mm.
193
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Monitorowanie ciĞnienia w ogumieniu*
Kalibracja ukáadu
Ukáad TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
ostrzega kierowcĊ o zbyt niskim ciĞnieniu w jednym lub wiĊkszej liczbie kóá. Wykorzystuje do
tego celu czujniki umieszczone wewnątrz zaworów w kaĪdym kole. Ukáad rejestruje ciĞnienie w
ogumieniu przy prĊdkoĞci jazdy okoáo 30 km/h.
JeĪeli bĊdzie ono zbyt niskie, zaĞwieci siĊ
lampka ostrzegawcza w zespole wskaĨników
i na wyĞwietlaczu informacyjnym pojawi siĊ
odpowiedni komunikat.
Zarejestrowane w ukáadzie monitorującym
wartoĞci wzorcowe ciĞnieĔ moĪna zmieniaü, na
przykáad dostosowując je do zalecanych przez
Volvo przy jeĨdzie z ciĊĪkim áadunkiem.
Po zmianie koáa naleĪy zawsze sprawdziü, czy
ukáad wspóápracuje z zaáoĪonym koáem.
Ukáad monitorujący ciĞnienie nie zastĊpuje
normalnych czynnoĞci obsáugowych
związanych z ogumieniem. Zalecane wartoĞci
ciĞnienia podane są na stronie 203.
06
UWAGA
W razie wykrycia nieprawidáowoĞci w ukáadzie
monitorującym ciĞnienie w ogumieniu
zaĞwieci siĊ lampka ostrzegawcza w zespole
wskaĨników. RównoczeĞnie zostanie
wyĞwietlony komunikat Tyre press. syst
Service required. Przyczyną nieprawidáowoĞci moĪe byü np. brak odpowiedniego czujnika
w zaáoĪonym kole.
UWAGA
Silnik samochodu nie moĪe w tym czasie
pracowaü.
1. Doprowadziü ciĞnienie w oponach do
wymaganych wartoĞci.
2. Ustawiü wyáącznik zapáonu w pozycji 0 lub I,
bądĨ nacisnąü przycisk READ.
3. Obracając pokrĊtáo w lewej dĨwigni
przeáącznika zespolonego doprowadziü
do wyĞwietlenia tekstu Tyre pressure
Calibration na wyĞwietlaczu informacyjnym
(patrz strona 96).
4. Przytrzymaü wciĞniĊty przycisk RESET, aĪ
pojawi siĊ komunikat Tyre pressure
Calibrated!.
Sposób reagowania na komunikaty
Gdy na wyĞwietlaczu informacyjnym pojawi siĊ
komunikat o spadku ciĞnienia w ogumieniu
i zaĞwieci siĊ lampka ostrzegawcza:
1. Za pomocą manometru sprawdziü ciĞnienie
we wszystkich czterech koáach.
194
2. Doprowadziü ciĞnienie w oponach do
wymaganych wartoĞci.
3. Przejechaü samochodem przez co najmniej
1 minutĊ z prĊdkoĞcią co najmniej 30 km/h
i sprawdziü, czy komunikat zniknąá.
Informacje
Jedynie zawory opon stanowiących fabryczne
wyposaĪenie tego samochodu mają czujniki
ciĞnienia.
• Dojazdowe koáo zapasowe nie ma takiego
czujnika.
• W przypadku zaáoĪenia kóá bez czujników
ciĞnienia, za kaĪdym razem gdy samochód
przejedzie ponad 10 minut z prĊdkoĞcią co
najmniej 30 km/h, pojawi siĊ komunikat Tyre
press. syst Service required.
• Volvo zaleca zaáoĪenie czujników ciĞnienia
do wszystkich stosowanych do tego
samochodu kóá (letnich i zimowych).
Nie jest zalecane przekáadanie czujników
pomiĊdzy róĪnymi koáami.
WAĩNE
Podczas pompowania opony z czujnikiem
naleĪy utrzymywaü dyszĊ dokáadnie w linii
zaworu, aby uniknąü jego uszkodzenia.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Opony pozwalające kontynuowaü jazdĊ
mimo spadku ciĞnienia*
Opony samonoĞne (SST)
UWAGA
Samochód moĪe byü wyposaĪony w opony
samonoĞne jedynie w poáączeniu z ukáadem
monitorującym ciĞnienie w ogumieniu.
Ten rodzaj opon ma specjalnie wzmocnione
Ğciany boczne, co umoĪliwia kontynuowanie
jazdy mimo spadku ciĞnienia wewnĊtrznego.
Opony takie są zakáadane na specjalny rodzaj
obrĊczy. (Na obrĊcz taką moĪna takĪe zaáoĪyü
zwykáą oponĊ.)
Gdy spadnie ciĞnienie w oponie samonoĞnej,
w zespole wskaĨników zaĞwieci siĊ Īóáta lampka
ukáadu monitorującego ciĞnienie w ogumieniu,
a na wyĞwietlaczu pojawi siĊ odpowiedni
komunikat tekstowy. W takiej sytuacji naleĪy
ograniczyü prĊdkoĞü do 80 km/h i jak najszybciej
zmieniü koáo.
OSTRZEĩENIE
Opony samonoĞne mogą byü zakáadane
wyáącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.
Opony samonoĞne mogą byü stosowane
wyáącznie w poáączeniu z ukáadem monitorującym ciĞnienie w ogumieniu.
Po wyĞwietleniu komunikatu o spadku ciĞnienia nie naleĪy przekraczaü prĊdkoĞci 80 km/h.
Maksymalna odlegáoĞü, jaką moĪna przejechaü z obniĪonym ciĞnieniem w oponie,
wynosi 80 km.
W takiej sytuacji naleĪy unikaü zbyt dynamicznej jazdy.
Przebita lub w inny sposób uszkodzona opona
samonoĞna wymaga wymiany.
06
Podczas jazdy naleĪy zachowaü ostroĪnoĞü.
W niektórych przypadkach mogą wystąpiü
trudnoĞci z rozstrzygniĊciem, która opona ma
obniĪone ciĞnienie. Dlatego naleĪy uwaĪnie
sprawdziü wszystkie cztery opony.
195
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
NarzĊdzia samochodowe
Dojazdowe koáo zapasowe*
4. Wyjąü koáo zapasowe.
Dojazdowe koáo zapasowe przeznaczone jest
wyáącznie do krótkotrwaáego uĪycia. Jak najszybciej naleĪy je zastąpiü koáem normalnym.
Dojazdowe koáo zapasowe zmienia wáasnoĞci
jezdne samochodu. Prawidáowe ciĞnienie
w oponie koáa zapasowego podane jest na naklejce informacyjnej (patrz równieĪ strona 203).
Pozostaáe dwa klocki piankowe mogą pozostaü
na miejscu.
WAĩNE
7700618s
Z zaáoĪonym dojazdowym koáem zapasowym
nie wolno przekraczaü prĊdkoĞci 80 km/h.
06
Wewnątrz obrĊczy koáa zapasowego znajduje
siĊ piankowy pojemnik ze wszystkimi narzĊdziami samochodowymi. W ich skáad wchodzi
zaczep do holowania awaryjnego, podnoĞnik
i klucz do kóá. Pojemnik jest zamocowany do
wspornika na spodzie wnĊki na koáo zapasowe.
PodnoĞnik
PodnoĞnik stanowiący fabryczne wyposaĪenie
tego samochodu moĪe byü uĪywany wyáącznie
do zmiany koáa. Elementy gwintowane powinny
byü zawsze odpowiednio nasmarowane.
WAĩNE
Nie wolno zakáadaü wiĊcej niĪ jednego
dojazdowego koáa zapasowego.
Koáo zapasowe umieszczone jest we wnĊce
stroną zewnĊtrzną do doáu. Utrzymują je
w jednej pozycji trzy klocki piankowe – dwa od
spodu i jeden od góry, wewnątrz obrĊczy koáa.
Górny peáni rolĊ pojemnika, zawierającego
narzĊdzia samochodowe.
Koáo i pojemniki piankowe mocuje jedna,
przechodząca na wylot Ğruba.
Wyjmowanie koáa zapasowego
1. Odwinąü tylny brzeg wykáadziny bagaĪnika.
2. WykrĊciü ĞrubĊ mocującą.
3. Wyjąü pojemnik piankowy z narzĊdziami.
196
Po uĪyciu
WáoĪyü pojemnik piankowy i koáo zapasowe
w kolejnoĞci odwrotnej niĪ przy wyjmowaniu.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony
Po naprawie opony lub przed upáywem terminu
waĪnoĞci Ğrodek uszczelniający naleĪy
wymieniü na nowy.
Uwagi ogólne1
Data waĪnoĞci Ğrodka uszczelniającego
widoczna jest na przedniej Ğcianie kompresora.
Informacje dotyczące wymiany pojemnika ze
Ğrodkiem uszczelniającym podane są na
stronie 200.
7700608s
UWAGA
Zestawu naprawczego do ogumienia moĪna
uĪywaü do naprawy przebitej opony oraz do
sprawdzania i uzupeániania ciĞnienia w ogumieniu. W skáad zestawu wchodzi elektryczna
sprĊĪarka oraz pojemnik ze Ğrodkiem uszczelniającym. Zestaw ten sáuĪy wyáącznie do tymczasowej naprawy ogumienia w sytuacji awaryjnej, pozwalając na przejechanie do 200 km
lub dojechanie do najbliĪszego warsztatu.
ĝrodek uszczelniający jest skuteczny w przypadku przebicia bieĪnika opony.
1 JeĪeli
samochód jest wyposaĪony w innego
rodzaju zestaw naprawczy do ogumienia niĪ
opisany w tym miejscu, naleĪy zastosowaü siĊ
do doáączonych do niego instrukcji.
ĝrodek uszczelniający przeznaczony jest do
tymczasowej naprawy przebicia czĊĞci
bieĪnikowej opony.
ĝrodek uszczelniający ma ograniczone moĪliwoĞci naprawy przebitych Ğcian bocznych
opony. Nie naleĪy go takĪe stosowaü w przypadku rozleglejszych bruzd, pĊkniĊü, wybrzuszeĔ i podobnego typu uszkodzeĔ.
Gniazda 12 V do zasilania sprĊĪarki znajdują
siĊ w Ğrodkowej konsoli, przy tylnym siedzeniu
oraz w bagaĪniku. NaleĪy uĪyü gniazda poáoĪonego najbliĪej naprawianego koáa.
Wyjmowanie zestawu naprawczego do
ogumienia
JeĪeli operacja ta wykonywana jest w pobliĪu
ruchu drogowego, naleĪy w odpowiednim
miejscu wystawiü trójkąt ostrzegawczy.
Zestaw naprawczy do ogumienia wraz ze
sprĊĪarką i narzĊdziami znajduje siĊ pod
podáogą bagaĪnika.
1. Odwinąü do przodu tylny brzeg wykáadziny
podáogi bagaĪnika.
2. WykrĊciü ĞrubĊ mocującą.
3. Wyjąü pojemnik piankowy zawierający
podnoĞnik i klucz do kóá.
4. Wyjąü piankĊ poĞrednią.
5. Wyjąü zestaw naprawczy do ogumienia.
Po uĪyciu
OdáoĪyü czĊĞci na miejsce w odwrotnej kolejnoĞci. Pianka poĞrednia moĪe zostaü wáoĪona
tylko w jednej pozycji, inaczej zestaw naprawczy do ogumienia nie zmieĞci siĊ w dolnej
czĊĞci pojemnika.
06
OSTRZEĩENIE
W kontakcie ze skórą Ğrodek uszczelniający
moĪe powodowaü podraĪnienia. Wszelkie
Ğlady tego Ğrodka na skórze naleĪy zmyü
wodą z mydáem.
197
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Pompowanie opony
3. Przewód zasilania
podáączyü do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie.
Naprawa przebitej opony
4. JeĪeli samochód stoi w dobrze wentylowanym miejscu, uruchomiü silnik.
OSTRZEĩENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
Ğmiertelne zagroĪenie. Nie wolno uruchamiaü
silnika, gdy samochód stoi w zamkniĊtym
i sáabo wentylowanym pomieszczeniu.
7700609s
2
3
2
7700609s
3
5. Uruchomiü sprĊĪarkĊ, przestawiając przycisk wyáącznika
do pozycji I.
6. Napeániü oponĊ do zalecanego ciĞnienia.
5
4
8
6000034s
06
1. Sprawdziü, czy pomaraĔczowy przycisk wyáącznika
jest w pozycji 0 i wyjąü przewód
zasilania elektrycznego
oraz przewód
sprĊĪonego powietrza
z bocznego
pojemnika
.
2. WkrĊciü koĔcówkĊ przewodu sprĊĪonego
powietrza do koĔca czĊĞci gwintowanej
zaworu opony.
198
8. WáoĪyü przewód elektryczny
i przewód
sprĊĪonego powietrza
do bocznego
pojemnika
.
9. Schowaü zestaw naprawczy pod podáogą
bagaĪnika.
SprĊĪarka nie powinna jednorazowo pracowaü
dáuĪej niĪ 10 minut. W razie groĨby przegrzania
sprĊĪarki naleĪy pozwoliü jej ostygnąü.
SprĊĪarki moĪna uĪywaü do napeániania obiektów o pojemnoĞci nie przekraczającej 50 litrów.
1
6
7700610s
7. Wyáączyü sprĊĪarkĊ, przestawiając przycisk
wyáącznika
do pozycji 0. Odáączyü
przewód sprĊĪonego powietrza i wyjąü
z gniazda wtyczkĊ przewodu zasilania
elektrycznego. NaáoĪyü na zawór i dokrĊciü
kapturek ochronny.
1. Odkleiü naklejkĊ z symbolem ograniczenia
prĊdkoĞci
z opakowania zestawu do uszczelniania ogumienia i nakleiü ją na kierownicy w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy.
2. Sprawdziü, czy pomaraĔczowy przycisk wyáącznika
jest w pozycji 0 i wyjąü przewód
zasilania elektrycznego
oraz przewód
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
sprĊĪonego powietrza
pojemnika
.
manometr wskaĪe wartoĞü bardziej zbliĪoną
do wartoĞci ciĞnienia w oponie.
z bocznego
3. WkrĊciü koĔcówkĊ przewodu sprĊĪonego
powietrza do koĔca czĊĞci gwintowanej
zaworu opony.
4. Przewód zasilania
podáączyü do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie.
5. Zwolniü zabezpieczenie
i obróciü pomaraĔczową sekcjĊ
o kąt 90 stroni, do
pozycji pionowej, w której rozlegnie siĊ
odgáos zapadki.
6. JeĪeli samochód stoi w dobrze wentylowanym miejscu, uruchomiü silnik.
7
8. Napeániü oponĊ do ciĞnienia pomiĊdzy 1,8
a 3,5 bara. JeĪeli po 10 minutach pracy
sprĊĪarki ciĞnienie w oponie nie osiągnie
wartoĞci 1,8 bara, sprĊĪarkĊ naleĪy
wyáączyü, aby nie ulegáa przegrzaniu.
OSTRZEĩENIE
Podczas pracy sprĊĪarki nie naleĪy przebywaü bezpoĞrednio przy pompowanej oponie.
NaleĪy zwracaü szczególną uwagĊ na boczne powierzchnie opony. W razie zauwaĪenia
pĊkniĊü, wybrzuszeĔ lub podobnych uszkodzeĔ naleĪy natychmiast wyáączyü sprĊĪarkĊ.
W takiej sytuacji naleĪy przerwaü dalszą
podróĪ i skontaktowaü siĊ z autoryzowanym
punktem serwisowym ogumienia.
9. Odáączyü przewód sprĊĪonego powietrza
i naáoĪyü kapturek ochronny na zawór opony.
Wyjąü koĔcówkĊ przewodu elektrycznego
5
4
8
7700611s
z gniazda w samochodzie. Obróciü pomaraĔ-
7. Uruchomiü sprĊĪarkĊ, przestawiając przycisk
wyáącznika
do pozycji I. W trakcie przetáaczania Ğrodka uszczelniającego nastąpi chwilowy wzrost ciĞnienia do wartoĞci 4 barów. Po
upáywie okoáo 30 sekund ciĞnienie spadnie i
czową sekcjĊ
pieczyü blokadą
do pierwotnej pozycji i zabez. UmieĞciü zestaw napraw-
czy w bezpiecznym miejscu w samochodzie.
10.W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia
przebitej opony naleĪy jak najszybciej rozpocząü jazdĊ i przejechaü odcinek okoáo 3 kilometrów, nie przekraczając prĊdkoĞci 80 km/h.
Kontrola koĔcowa
OSTRZEĩENIE
PrĊdkoĞü jazdy samochodu z oponą tymczasowo naprawioną przy uĪyciu zestawu do
uszczelniania ogumienia nie moĪe przekraczaü 80 km/h. Prowizorycznie naprawioną
w ten sposób oponĊ naleĪy jak najszybciej
wymieniü (maksymalny przebieg takiej opony
to 200 km).
UWAGA
Nie podnosiü pomaraĔczowej sekcji (7), gdy
sprĊĪarka wykorzystywana jest jedynie do
uzupeániania powietrza w oponie.
1. Poáączyü przewód sprĊĪonego powietrza
z zaworem opony. Podáączyü przewód
zasilania
do gniazda elektrycznego
w samochodzie. Odczytaü wartoĞü ciĞnienia
na manometrze sprĊĪarki. JeĪeli ciĞnienie
w oponie jest poniĪej 1,3 bara, oznacza to,
Īe uszczelnienie nie jest wystarczające.
W takiej sytuacji naleĪy przerwaü dalszą
podróĪ i skontaktowaü siĊ z autoryzowanym
punktem serwisowym ogumienia.
06
2. JeĪeli ciĞnienie w oponie przekracza 1,3 bara,
naleĪy doprowadziü je do wartoĞci podanej na
naklejce z zalecanymi wartoĞciami ciĞnienia
w ogumieniu (patrz równieĪ strona 203). Zbyt
199
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Wymiana pojemnika ze Ğrodkiem
uszczelniającym
3. Wyáączyü sprĊĪarkĊ, przestawiając przycisk
wyáącznika
do pozycji 0. Odáączyü przewód sprĊĪonego powietrza i wyjąü z gniazda
wtyczkĊ przewodu zasilania elektrycznego.
NaáoĪyü na zawór i dokrĊciü kapturek
ochronny.
5. Schowaü zestaw naprawczy pod podáogą
bagaĪnika.
SprĊĪarka nie powinna jednorazowo pracowaü
dáuĪej niĪ 10 minut. W razie groĨby przegrzania
sprĊĪarki naleĪy pozwoliü jej ostygnąü.
06
UWAGA
Po jednorazowym uĪyciu pojemnik ze Ğrodkiem uszczelniającym i przewód sprĊĪonego
powietrza naleĪy wymieniü na nowy.
6
2
5
3
9
Pojemnik ze Ğrodkiem uszczelniającym naleĪy
wymieniü przed upáywem podanego na etykiecie
terminu waĪnoĞci lub po jego uĪyciu do
naprawy opony. W przypadku uĪycia zestawu
naprawczego, oprócz pojemnika
naleĪy
wymieniü uchwyt
oraz przewód sprĊĪonego
powietrza
.
Wymiany moĪe dokonaü autoryzowana stacja
obsáugi Volvo lub moĪna ją przeprowadziü
samodzielnie, postĊpując wedáug podanych
dalej wskazówek.
WAĩNE
NaleĪy zapoznaü siĊ z uwagami podanymi na
spodzie pojemnika.
200
7700614s
4
8
7700616s
4. WáoĪyü przewód elektryczny
i przewód
sprĊĪonego powietrza
do bocznego
pojemnika
.
1
10
7700615s
wysokie ciĞnienie moĪna obniĪyü za pomocą
zaworu upustowego
.
OSTRZEĩENIE
Podczas wymiany pojemnika ze Ğrodkiem
uszczelniającym sprĊĪarka nie moĪe byü
podáączona do gniazda 12 V.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Wymiana nieuĪywanego pojemnika
4. Sprawdziü, czy uszczelka
nowego
pojemnika nie jest uszkodzona. WkrĊciü
pojemnik na miejsce.
1
6. Nakleiü etykiety z ograniczeniem prĊdkoĞci
oraz datą waĪnoĞci
na zestaw
uszczelniający.
3
7700616s
5
i uchwyt
5. WáoĪyü z powrotem wkáadkĊ
. Sprawdziü,
czy jest prawidáowo uáoĪona. Umocowaü
wkrĊtami
.
2
4
3. Naciskając przycisk
4. Wyciągnąü przewód sprĊĪonego powietrza
(patrz strona 200).
5. Wytrzeü pozostaáoĞci Ğrodka uszczelniającego lub odskrobaü je, jeĪeli zdąĪyáy
zaschnąü.
6. Zamocowaü nowy przewód sprĊĪonego
powietrza
Wymieniony pojemnik naleĪy traktowaü jako
odpad niebezpieczny.
7. Sprawdziü, czy uszczelka
nowego
pojemnika nie jest uszkodzona. WkrĊciü
6
uchwyt
7
na pojemnik
, obracając
w lewo aĪ rozlegnie siĊ odgáos zatrzasku.
6
8. WáoĪyü z powrotem wkáadkĊ
10
8
7700615s
w pomaraĔczowej
1. WykrĊciü dwa wkrĊty
wkáadce
.
2. Zdjąü etykiety z ograniczeniem prĊdkoĞci
i otworzyü zaczep
.
.
06
9. Nakleiü etykiety z ograniczeniem prĊdkoĞci
7700617s
9
. Sprawdziü,
czy jest prawidáowo uáoĪona. Umocowaü
wkrĊtami
oraz datą waĪnoĞci
i sprawdziü, czy jest
prawidáowo naáoĪony.
Wymiana uĪywanego pojemnika
1. WykrĊciü dwa wkrĊty
wkáadce
.
wykrĊciü pojemnik
, obracając je w prawo.
oraz datą waĪnoĞci
na zestaw
uszczelniający.
OpróĪniony pojemnik i przewód sprĊĪonego
powietrza moĪna traktowaü jako zwykáe
odpady.
w pomaraĔczowej
2. Zdjąü etykiety z ograniczeniem prĊdkoĞci
Poluzowaü i wyjąü wkáadkĊ
.
oraz datą waĪnoĞci
3. WykrĊciü i wyjąü pojemnik
.
Poluzowaü i wyjąü wkáadkĊ
i otworzyü zaczep
.
.
201
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
indeksem prĊdkoĞci (np. Q oznacza
maksymalną prĊdkoĞü 160 km/h).
Oznaczenie rozmiaru opony
NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe maksymalną
prĊdkoĞü, z jaką moĪe poruszaü siĊ samochód
determinuje nie indeks prĊdkoĞü zaáoĪonego
ogumienia, lecz przepisy drogowe.
KaĪda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykáadowe oznaczenie: 225/50 R17 94 W.
225
SzerokoĞü przekroju opony w mm
50
Procentowy stosunek wysokoĞci
przekroju opony do jego szerokoĞci
R
Symbol opony radialnej
17
ĝrednica obrĊczy w calach
94
W
WskaĨnik maksymalnego
obciąĪenia opony
Indeks prĊdkoĞci
(w tym przypadku 270 km/h)
Q
160 km/h (stosowany
wyáącznie dla opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Indeks prĊdkoĞci
Jedynym wyjątkiem od tego jest moĪliwoĞü
zaáoĪenia opon zimowych lub kolcowych. Nie
naleĪy wtedy przekraczaü dopuszczalnych
prĊdkoĞci dla danego ogumienia, wyraĪonych
202
• CiĞnienie dla zalecanego rozmiaru
ogumienia
• CiĞnienie ECO („ekonomiczne”)
• CiĞnienie w oponie dojazdowego koáa
zapasowego
UWAGA
06
Samochód ten zostaá dopuszczony do ruchu
jako caáoĞü, co oznacza, Īe nie są dopuszczalne jakiekolwiek odstĊpstwa rozmiarów
i wskaĨników eksploatacyjnych od danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
CiĞnienie w ogumieniu
7700650s
Dane techniczne
UWAGA
W powyĪszej tabeli podane są maksymalne
dopuszczalne prĊdkoĞci.
CiĞnienie w ogumieniu zmienia siĊ wraz
z temperaturą otoczenia.
Na naklejce informacyjnej na sáupku drzwi kierowcy (pomiĊdzy przednimi i tylnymi drzwiami)
podane są wartoĞci ciĞnienia w ogumieniu dla
róĪnych warunków obciąĪenia i prĊdkoĞci
jazdy. Informacje te zebrane są równieĪ
w tabeli na stronie 203.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Koáa i ogumienie
Zalecane wartoĞci ciĞnienia w ogumieniu
Wersja
Rozmiar ogumienia
8-cyl.
245/45 R 17
245/40 R 18
6-cyl.
225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5-cyl.
225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
Wszystkie
Koáo zapasoweb
Wszystkie
T 125/80 R 17
a
CiĞnienie „ekonomiczne”, jazda ekonomiczna.
b
Dojazdowe koáo zapasowe.
CiĞnienie w ogumieniu powinno byü kontrolowane co miesiąc. Dotyczy to równieĪ koáa
zapasowego.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają siĊ i ciĞnienie w nich roĞnie. CiĞnienie
naleĪy mierzyü w zimnym ogumieniu – tzn. gdy
ma ono temperaturĊ otoczenia. Zbyt niskie
ciĞnienie w ogumieniu powoduje zwiĊkszone
PrĊdkoĞü
(km/h)
ObciąĪenie 1-3 osoby
ObciąĪenie maksymalne
Przód (kPa)
Tyá (kPa)
Przód (kPa)
Tyá (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
maks. 80
230
280
250
270
230
270
240
270
230
260
240
260
260a
420
230
280
250
270
230
270
240
270
230
260
240
260
260a
420
260
300
260
290
260
290
260
290
260
270
260
270
260a
420
260
300
260
290
260
290
260
290
260
270
260
270
260a
420
06
zuĪycie paliwa, pogorszenie wáasnoĞci jezdnych i przyczepnoĞci do nawierzchni. Jazda
przy zbyt niskim ciĞnieniu w oponach grozi ich
przegrzaniem i rozwarstwieniem. CiĞnienie
w ogumieniu ma wpáyw takĪe na komfort
podróĪowania, poziom generowanego haáasu
i sposób reagowania samochodu na ruchy
kierownicy.
ZuĪycie paliwa, ciĞnienie „ekonomiczne”
Przy prĊdkoĞciach jazdy poniĪej 160 km/h
zalecana jest jedna dla wszystkich warunków
obciąĪenia wartoĞü ciĞnienia, przy której
zuĪycie paliwa jest mniejsze.
203
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
PielĊgnacja samochodu
Mycie samochodu
Samochód naleĪy myü gdy tylko stanie siĊ
brudny. NaleĪy korzystaü z myjni wyposaĪonych w separator substancji ropopochodnych.
Stosowaü odpowiedni szampon do nadwozi.
06
204
• Wszelkie Ğlady ptasich odchodów na powierzchniach lakierowanych naleĪy jak najszybciej usuwaü. Zawarte w nich agresywne
związki chemiczne w krótkim czasie uszkadzają lakier i powodują jego odbarwienie.
Zalecane jest powierzenie usuniĊcia tego
rodzaju odbarwieĔ autoryzowanej stacji
obsáugi Volvo.
• Dokáadnie zmyü strumieniem wody brud ze
spodnich partii samochodu. W przypadku mycia strumieniem wody pod wysokim ciĞnieniem nie zbliĪaü dyszy wylotowej przewodu
wysokociĞnieniowego do powierzchni lakierowanych na odlegáoĞü mniejszą niĪ 30 cm.
• Spáukaü caáy samochód, rozmiĊkczając zabrudzenia. W przypadku mycia strumieniem
wody pod wysokim ciĞnieniem nie zbliĪaü
dyszy wylotowej przewodu wysokociĞnieniowego do powierzchni lakierowanych na
odlegáoĞü mniejszą niĪ 30 cm. Nie kierowaü
strumienia wody bezpoĞrednio na zamki.
• Przy uĪyciu gąbki umyü nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem
szamponu samochodowego.
• Pióra wycieraczek myü ciepáym roztworem
mydáa lub szamponu samochodowego.
• Trwaáe zabrudzenia moĪna spróbowaü
usunąü na zimno Ğrodkiem odtáuszczającym.
• Wytrzeü samochód czystą i miĊkką
Ğciereczką irchową lub Ğciągaczką do wody.
OSTRZEĩENIE
Mycie silnika naleĪy powierzaü wyspecjalizowanej firmie. Mycie gorącego silnika grozi
poĪarem.
UWAGA
Na wewnĊtrznej powierzchni kloszy Ğwiateá
zewnĊtrznych, takich jak reflektory, przednie
Ğwiatáa przeciwmgielne czy Ğwiatáa tylne,
moĪe nastĊpowaü chwilowa kondensacja
wilgoci. Jest to zjawisko normalne i wszystkie
Ğwiatáa zewnĊtrzne są konstrukcyjnie przystosowane do tego. W niedáugim czasie po wáączeniu Ğwiateá Ğlady wilgoci odparowują.
Automatyczne myjnie samochodowe
Myjnia automatyczna jest prostym i szybkim
sposobem na umycie samochodu, jednak
szczotki w myjni automatycznej nie zawsze są
w stanie skutecznie siĊgnąü do wszystkich
miejsc samochodu. Dlatego zalecane jest
rĊczne mycie samochodu.
UWAGA
Przez pierwsze miesiące od nowoĞci samochód naleĪy myü wyáącznie rĊcznie, poniewaĪ
powáoka lakierowa nie jest jeszcze dostatecznie utwardzona.
OSTRZEĩENIE
Po umyciu samochodu naleĪy koniecznie
przetestowaü dziaáanie hamulców, aby wilgoü
lub korozja nie wpáynĊáy na wáasnoĞci okáadzin ciernych i nie ograniczyáy sprawnoĞci
hamowania.
RównieĪ w przypadku dáugiej jazdy w czasie
opadów deszczu lub mokrego Ğniegu naleĪy
od czasu do czasu delikatnie nacisnąü pedaá
hamulca, doprowadzając do rozgrzania i osuszenia okáadzin ciernych. Dobrze jest równieĪ
wykonaü to rozpoczynając jazdĊ w warunkach,
gdy na zewnątrz jest bardzo wilgotno lub
zimno.
ZewnĊtrzne elementy z tworzywa
sztucznego
Do czyszczenia zewnĊtrznych czĊĞci z tworzywa sztucznego zalecane jest stosowanie
specjalnych Ğrodków, dostĊpnych w sieci
sprzedaĪy Volvo. Nie wolno do tego celu
uĪywaü silnie dziaáających zmywaczy.
Tarcze kóá
NaleĪy stosowaü zalecane przez Volvo Ğrodki
zmywające. Silnie dziaáające preparaty mogą
uszkodziü powierzchniĊ oraz pozostawiü plamy
na chromowanych tarczach kóá.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
PielĊgnacja samochodu
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna traciü swój poáysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyü przed
sezonem zimowym, moĪna go wypolerowaü
i nawoskowaü.
Przez pierwszy rok uĪytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia, natomiast moĪna wykonywaü woskowanie. Nie naleĪy woskowaü ani polerowaü nadwozia, gdy samochód stoi w miejscu bezpoĞrednio nasáonecznionym.
Przed polerowaniem lub woskowaniem naleĪy
starannie umyü samochód. Plamy od smoáy
i asfaltu zmyü benzyną lakową. Trudniejsze do
usuniĊcia plamy moĪna wyczyĞciü delikatną
pastą Ğcierną do powierzchni lakierowanych.
W pierwszej kolejnoĞci wykonaü polerowanie,
a dopiero potem woskowanie preparatem páynnym lub staáym. NaleĪy uwaĪnie zapoznaü siĊ
ze sposobem uĪycia preparatu. Wiele preparatów dostĊpnych na rynku zawiera zarówno
Ğrodek polerujący, jak i wosk.
Kontrola i konserwacja zabezpieczenia
antykorozyjnego
Samochód ten zostaá starannie zabezpieczony
antykorozyjnie w procesie produkcji. Fragmenty nadwozia wykonane są z blach galwanizowanych. Spód pojazdu zostaá pokryty warstwą
trwaáego preparatu antykorozyjnego, a do
wnĊtrza belek noĞnych, przekrojów zamkniĊtych i drzwi bocznych wtryĞniĊto Ğrodek
antykorozyjny o wáasnoĞciach penetrujących.
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez okoáo 12 lat. Po
tym czasie powinno byü poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku koniecznoĞci wykonania dodatkowych zabiegów,
naleĪy zwróciü siĊ do autoryzowanej stacji
obsáugi Volvo.
Zabrudzenia i sól z drogi mogą doprowadziü do
powstania korozji, dlatego tak istotne jest utrzymywanie samochodu w czystoĞci. NaleĪy regularnie kontrolowaü stan zabezpieczenia antykorozyjnego i w miarĊ potrzeby dokonywaü
poprawek.
Czyszczenie wnĊtrza
NaleĪy stosowaü wyáącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosowaü je
regularnie, przestrzegając doáączonych do nich
instrukcji.
Usuwanie zabrudzeĔ z tapicerki tekstylnej
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych Ğrodków czyszczących, dostĊpnych w sieci sprzedaĪy Volvo. Stosowanie
innych preparatów moĪe zniszczyü odpornoĞü
przeciwpoĪarową materiaáu.
Do czyszczenia pasów bezpieczeĔstwa naleĪy
uĪyü ciepáej wody z delikatnym syntetycznym
Ğrodkiem myjącym. Przed umoĪliwieniem
zwiniĊcia pasa naleĪy dokáadnie go osuszyü.
WAĩNE
Przedmioty o ostrych krawĊdziach oraz zapiĊcia na rzepy mogą uszkodziü tkaninĊ tapicerki.
06
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Skórzane obicia w samochodzie Volvo są wypreparowane w sposób chroniący przed zabrudzeniem. Odpowiednie mycie konserwuje pokrycie ochronne, natomiast smar i brud powoduje jej uszkodzenie. Do czyszczenia i pielĊgnacji tapicerki skórzanej dostĊpna jest szeroka
gama Ğrodków. W sieci sprzedaĪy Volvo
205
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
PielĊgnacja samochodu
oferowane są preparaty konserwujące ochronne pokrycie. Raz lub dwa razy w roku zalecane
jest stosowanie zestawu do konserwacji skóry,
rozprowadzanego w sieci Volvo. Pozwoli to
utrzymaü skórĊ w doskonaáym stanie.
WAĩNE
Do czyszczenia tekstylnej, winylowej i skórzanej tapicerki nie wolno stosowaü silnie dziaáających rozpuszczalników, poniewaĪ grozi to jej
uszkodzeniem.
WAĩNE
Materiaáy o nietrwaáych barwach (np. nowe
dĪinsy, odzieĪ zamszowa) mogą zabarwiü
obicia tapicerskie.
06
W celu uzyskania najlepszych rezultatów, Volvo
zaleca wykonywanie zabiegów czyszczących
oraz nakáadania preparatów konserwujących
dwa do czterech razy w roku. W sprawie
Ğrodków do pielĊgnacji obiü skórzanych naleĪy
zwróciü siĊ do autoryzowanej stacji obsáugi
Volvo.
Wskazówki dotyczące mycia skórzanej
tapicerki
1. Wilgotną gąbkĊ nasączyü Ğrodkiem do
czyszczenia obiü skórzanych i wycisnąü
silną pianĊ.
206
2. Delikatnymi ruchami kolistymi zmyü
zabrudzenia.
Wykáadzina dywanowa w kabinie
i bagaĪniku
3. Precyzyjnie w zaplamione miejsce wklepaü
gąbką Ğrodek zmywający. Pozwoliü, by gąbka wcháonĊáa zabrudzenie. Nie szorowaü.
Wyjąü dodatkowe dywaniki, aby wyczyĞciü
oddzielnie. Przy uĪyciu odkurzacza usunąü
piach i brud.
4. Wytrzeü miĊkkim papierem lub szmatką
i pozwoliü, by powierzchnia wyscháa.
Konserwacja skórzanej tapicerki
1. NanieĞü niewielką iloĞü kremu ochronnego
na flanelową tkaninĊ i delikatnymi ruchami
kolistymi rozprowadziü cienką warstwĊ na
powierzchni tapicerki.
2. Pozostawiü przez 20 minut tapicerkĊ do
caákowitego wyschniĊcia.
W ten sposób tapicerka zyskuje wiĊkszą odpornoĞü na zaplamienia i promieniowanie UV.
Usuwanie plam z tapicerki i elementów
z tworzywa sztucznego
Do czyszczenia tapicerki i elementów z tworzywa sztucznego zalecana jest tkanina fibrylowana lub mikrowáóknina, dostĊpna w autoryzowanej stacji obsáugi Volvo.
Nie zdrapywaü ani nie szorowaü zabrudzeĔ. Nie
uĪywaü silnie dziaáających odplamiaczy. Zalecane jest stosowanie specjalnych Ğrodków czyszczących, dostĊpnych w sieci sprzedaĪy Volvo.
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
PielĊgnacja samochodu
Naprawa uszkodzeĔ powáok lakierowych
Odpryski i zarysowania lakieru
4. Odczekaü kilka dni i wykoĔczyü naprawiane
miejsce przez polerowanie. Stosowaü
niewielką iloĞü pasty polerskiej naáoĪonej na
miĊkką tkaninĊ.
Powáoka lakierowa stanowi istotny element antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i dlatego powinna byü regularnie kontrolowana. Wszelkie uszkodzenia wymagają natychmiastowej
interwencji, aby zapobiec powstaniu ognisk
korozji. Do najczĊĞciej spotykanych uszkodzeĔ
powáoki lakierowej, które moĪna naprawiü samodzielnie, naleĪą drobne odpryski, zarysowania
oraz uszkodzenia krawĊdzi báotników i progów.
UWAGA
1700382s
JeĪeli odprysk nie siĊga do metalu i pozostaáa
w tym miejscu nieuszkodzona warstwa farby,
zaprawkĊ moĪna wykonaü bezpoĞrednio po
oczyszczeniu danego miejsca.
Materiaáy
•
•
•
•
puszka farby podkáadowej
puszka lakieru lub tak zwany pisak do zaprawek
pĊdzelek
taĞma maskująca
Kod koloru lakieru
Naprawiana powierzchnia musi byü czysta
i sucha, a temperatura otoczenia powinna
przekraczaü +15°C.
1. Na uszkodzone miejsce nakleiü kawaáek
taĞmy maskującej, a nastĊpnie oderwaü go.
W ten sposób usuniĊte zostaną wszelkie
pozostaáoĞci lakieru, które nie przylegają
dobrze do podáoĪa.
06
0300443s
2. Dokáadnie wymieszaü farbĊ podkáadową
i naáoĪyü na uszkodzone miejsce maáym
pĊdzelkiem lub zapaáką. Kiedy podkáad
wyschnie, pĊdzelkiem naáoĪyü wierzchnią
warstwĊ lakieru.
NaleĪy dobraü odpowiedni kolor lakieru. Kod
koloru lakieru samochodu podany jest na
tabliczce znamionowej (patrz strona 208).
3. W przypadku zarysowaĔ naleĪy postĊpowaü
podobnie, z tym, Īe dobrze jest przy uĪyciu
taĞmy maskującej zabezpieczyü sąsiednie
obszary.
207
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Tabliczki znamionowe
Tabliczki znamionowe
Przy kontaktowaniu siĊ z autoryzowaną
stacją obsáugi Volvo w sprawach
samochodu oraz przy zamawianiu czĊĞci
zamiennych podanie oznaczenia typu oraz
numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN)
wraz z numerem silnika usprawni obsáugĊ
i uáatwi realizacjĊ zamówienia.
1
2
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu, dopuszczalnymi masami, symbolami koloru lakieru i tapicerki oraz
numerem Ğwiadectwa homologacji.
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
Naklejka informacyjna nagrzewnicy
postojowej.
3
Naklejka informacyjna okreĞlająca
gatunek i lepkoĞü oleju silnikowego.
6
5
A
B
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
AISIN AW
LTD
MADE IN JAPAN
TF-80SC
SERIAL NO
208
CO
Oznaczenie typu oraz numer czĊĞci
i numer seryjny silnika.
3YYYYYYY
0300444s
4
30748043
06
Oznaczenie typu oraz numer czĊĞci
i numer seryjny skrzyni biegów
Skrzynia mechaniczna
Skrzynia automatyczna
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Dane techniczne
Wymiar
WartoĞü w cm
DáugoĞü
485
WysokoĞü
150
SzerokoĞü
189
Rozstaw osi
284
Rozstaw kóá przednich
158 – 159
Rozstaw kóá tylnych
158 – 159
Dopuszczalna áadownoĞü: patrz dowód
rejestracyjny
OSTRZEĩENIE
WielkoĞü obciąĪenia przewoĪonym
áadunkiem oraz jego rozkáad wpáywają na
wáasnoĞci jezdne samochodu.
1
2
3
4
Masy i obciąĪenia
Masa wáasna pojazdu w stanie gotowym do
drogi uwzglĊdnia miĊdzy innymi masĊ paliwa
w zbiorniku napeánionym do 90% objĊtoĞci oraz
áączną masĊ wszystkich páynów eksploatacyjnych. Na áadownoĞü samochodu wpáywa ciĊĪar
zamontowanego dodatkowego wyposaĪenia,
takiego jak hak holowniczy, pionowe obciąĪenie haka holowniczego (dyszlem przyczepy),
ciĊĪar bagaĪników dachowych i pojemników
transportowych oraz áączny ciĊĪar pasaĪerów.
Dopuszczalna áadownoĞü (bez ciĊĪaru
kierowcy) = dopuszczalny ciĊĪar caákowity
pojazdu – ciĊĪar wáasny pojazdu.
Dopuszczalne obciąĪenie dachu: 100 kG
Umiejscowienie tabliczki znamionowej podane
jest na stronie 208
0300445s
Wymiary, masy i obciąĪenia
06
Dopuszczalna masa caákowita pojazdu
Dopuszczalna masa przypadająca na oĞ
przednią
Dopuszczalna masa przypadająca na oĞ
tylną
Dopuszczalna masa sumaryczna
(samochód + przyczepa)
209
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Dane techniczne
Dopuszczalna masa caákowita holowanej przyczepy
Wersja
Skrzynia biegów
Masa przyczepy z hamulcem (kg)
Nacisk na hak holowniczy (kG)
Wszystkie
Wszystkie
0 – 1200
50
2.5T
Mechaniczna (M66)
maks. 1800
75
Automatyczna (TF-80SC)
maks. 1800
75
3.2
Automatyczna (TF-80SC)
maks. 1800
75
V8
Automatyczna (TF-80SC)
maks. 2000
90
2.4D
Mechaniczna (M66)
maks. 1600
75
D5
Mechaniczna (M66)
maks. 1600
75
Automatyczna (TF-80SC)
maks. 2000
75
06
210
Masa przyczepy bez hamulca (kg)
Nacisk na hak holowniczy (kG)
maks. 750
50
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne silników
Parametr / Wersja
2.5T
3.2
V8
D5
2.4D
Oznaczenie silnika
B5254T6
B6324S
B8444S
D5244T4
D5244T5
Moc
(kW / obr/min)
147 / 4800
175 / 6200
232 / 5950
136 / 4000
120 / 4000
Moc
(KM / obr/min)
200 / 4800
238 / 6200
315 / 5950
185 / 4000
163 / 4000
Moment obrotowy (Nm / obr/min)
300 / 1500-4500
320 / 3200
440 / 3900
400 / 2000-2750
340 / 1750-2750
Liczba cylindrów
5
6
8
5
5
ĝrednica cylindra
[mm]
83
84
94
81
81
Skok táoka
[mm]
93,2
96
79,5
93,1
93,1
2,5
3,192
4,4
2,4
2,4
9,0:1
10,8:1
10,4:1
17,0:1
17,0:1
PojemnoĞü skokowa
StopieĔ sprĊĪania
[dm3 (l)]
06
211
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Dane techniczne
Olej silnikowy
OSTRZEĩENIE
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
moĪe dochodziü do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiĊkszonego zuĪycia.
W przypadku dáuĪszych podróĪy w niĪej
wyszczególnionych warunkach, konieczne jest
czĊstsze sprawdzanie poziomu oleju w silniku:
•
•
•
•
06
holowanie przyczepy,
jazda w terenie górzystym,
jazda z duĪymi prĊdkoĞciami,
przy temperaturze otoczenia poniĪej –30°C
lub powyĪej +40°C,
• krótkie przejazdy (poniĪej 10 km) przy niskiej
temperaturze otoczenia (poniĪej +5°C).
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju caákowicie
syntetycznego, który zapewni dodatkową
ochronĊ silnika.
Firma Volvo zaleca oleje
212
.
2200331s
Niekorzystne warunki eksploatacji
NaleĪy zawsze stosowaü olej zalecanego
gatunku i prawidáowo dobranej lepkoĞci.
W razie uzupeánienia poziomu olejem nie
speániającym wymaganych kryteriów naleĪy
zwróciü siĊ do najbliĪszej autoryzowanej stacji obsáugi Volvo w celu wykonania odpowiednich zabiegów serwisowych. Do oleju silnikowego nie wolno stosowaü Īadnych dodatków.
Mogą one spowodowaü uszkodzenie silnika.
Tabela doboru lepkoĞci oleju silnikowego
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Dane techniczne
Gdy w komorze silnikowej znajduje siĊ pokazana
obok naklejka informacyjna dotycząca oleju silnikowego, obowiązują podane niĪej wskazania.
Lokalizacja naklejki podana jest na stronie 208.
ATTENTION!
Klasa jakoĞci oleju: ACEA A5/B5
Engine oil quality ACEA A5/B5
Viscosity SAE 0W-30
2200329s
LepkoĞü oleju: SAE 0W-30
Silnik
ObjĊtoĞü pomiĊdzy znakami
MIN i MAX (litry)
ObjĊtoĞü caákowita (litry)
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8
B8444S
1,1
7,0
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
213
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Dane techniczne
Pozostaáe materiaáy eksploatacyjne
Zespóá
Wersja
ObjĊtoĞü (litry) Zalecany gatunek
Skrzynia biegów
Mechaniczna (M66)
2,0
Páyn do skrzyĔ biegów MTF 97309
Automatyczna (TF-80SC)
7,0
Páyn do skrzyĔ biegów JWS 3309
Silnik o zapáonie iskrowym 3.2
7,5
Silnik o zapáonie iskrowym 2.5T
9,0
Roztwór wodny koncentratu niskokrzepnącego o wáasnoĞciach
antykorozyjnych – patrz informacje na opakowaniu.
Silnik o zapáonie iskrowym V8
10,2
Silnik o zapáonie samoczynnym
12,5
–
–
Olej: PAG
Czynnik cháodniczy: R134a (HFC134a)
Ukáad hamulcowy
0,6
DOT4+
Wspomaganie w ukáadzie kierowniczym
1,2
Páyn do obwodu wspomagania: WSS M2C204-A2 lub jego
zamiennik.
Zbiornik páynu do spryskiwaczy
6,5
4,5b
Przy temperaturach ujemnych stosowaü zalecany przez Volvo
koncentrat niskokrzepnący wymieszany z wodą.
Ukáad cháodzenia silnika
Ukáad
06
klimatyzacjia
a
WielkoĞü uzaleĪniona od wariantu silnika. Szczegóáowych informacji udzieli wykwalifikowany personel Volvo.
b
Wersja bez zmywaczy reflektorów.
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej w
skrzyni biegów nie wymaga wymiany. Jednak
koniecznoĞü taka moĪe wystąpiü w przypadku
niekorzystnych warunków eksploatacji (patrz
strona 212).
214
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Dane techniczne
ZuĪycie paliwa, emisja dwutlenku wĊgla i pojemnoĞü zbiornika paliwa
Wersja
Silnik
Skrzynia biegów
ZuĪycie paliwa
(litry / 100 km)
Emisja dwutlenku wĊgla
(g/km)
PojemnoĞü zbiornika
paliwa (litry)
2.5T
B5254T6
Mechaniczna (M66)
9,2
219
70
Automatyczna (TF-80SC)
9,9
236
3.2
B6324S
Automatyczna (TF-80SC)
9,8
234
V8
B8444S
Automatyczna (TF-80SC)
–
293
D5
D5244T4
Mechaniczna (M66)
6,4
169
Automatyczna (TF-80SC)
7,3
193
2.4D
D5244T5
Mechaniczna (M66)
ZuĪycie paliwa i emisja dwutlenku wĊgla
06
Dane dotyczące zuĪycia paliwa uzyskane są
na podstawie standardowego mieszanego
cyklu jazdy, zgodnie z Dyrektywą UE 80/1268.
Na rzeczywistą wielkoĞü zuĪycia paliwa
wpáywają takie czynniki, jak dodatkowe
wyposaĪenie powodujące zwiĊkszenie masy
caákowitej samochodu, styl jazdy oraz inne
czynniki nietechniczne.
215
06 Obsáuga okresowa i dane techniczne
Dane techniczne
Instalacja elektryczna
Homologacja ukáadu zdalnego
sterowania
Informacje ogólne
Instalacja 12-woltowa z alternatorem o regulowanym napiĊciu. Ukáad jednoprzewodowy,
z wykorzystaniem nadwozia i kadáuba silnika
jako przewodników prądu. Biegun ujemny
poáączony jest z masą nadwozia.
Parametry techniczne – akumulator
Kraj
A, B, CY, CZ, D, DK, E, EST, F, FIN,
GB, GR, H, I, IRL, L, LT, LV, M, NL,
P, PL, S, SK, SLO
a
IS, LI, N, CH
HR
06
Silnik
2.5T
V8
D5
NapiĊcie (V)
12
12
12
Prąd
zimnego
rozruchu (A)
520-800
600-800
700
Rezerwa
pojemnoĞci
(min)
100-150
120-150
135
WAĩNE
W razie koniecznoĞci wymiany akumulatora
naleĪy zastąpiü go akumulatorem o prądzie
rozruchowym i rezerwie pojemnoĞci odpowiadającym zamontowanemu fabrycznie (patrz
etykieta na obudowie).
216
a
Siemens VDO niniejszym zaĞwiadcza, Īe ukáad
zdalnego sterowania speánia podstawowe
wymogi oraz inne istotne zalecenia dyrektywy
Unii Europejskiej 1999/5/EU.
Alfabetyczny wykaz haseá
A
ABS ............................................................... 86
Adaptacyjne wáasnoĞci jezdne .................... 119
AF (automatyczna aktualizacja
czĊstotliwoĞci) .......................................... 115
Aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy ............... 121
czujnik radarowy...................................... 122
Aktywne reflektory biksenonowe................... 64
Akumulator ............................................ 81, 182
dane techniczne ...................................... 216
symbole ostrzegawcze ............................ 182
Ğrodki ostroĪnoĞci.................................... 182
uwagi eksploatacyjne .............................. 182
wymiana .................................................. 183
Alergeny i substancje powodujące
dolegliwoĞci astmatyczne............................ 99
Amortyzator drgaĔ, hak holowniczy ............ 160
AUTO
automatyczna praca ukáadu klimatyzacji ....102
automatyczne programowanie odbioru
stacji radiowych .................................... 113
Autoalarm...................................................... 45
diodowy wskaĨnik stanu ukáadu ................ 45
pozostaáe funkcje....................................... 46
przerywanie wzbudzonego alarmu............ 46
sprawdzanie statusu.................................. 35
sygnalizacja alarmu................................... 46
testowanie ukáadu...................................... 47
tymczasowe ograniczenie zakresu
monitorowania ........................................ 47
wáączanie ...................................................45
wyáączanie .................................................46
Automatyczna regulacja gáoĞnoĞci ..............110
Automatyczna skrzynia biegów .....................83
tryb sterowania rĊcznego skrzyni
biegów Geartronic ...................................84
Automatyczne myjnie samochodowe ..........204
Automatyczne przyciemnianie lusterka .........77
Automatyczne utrzymywanie prĊdkoĞci
jazdy ..........................................................120
Automatyczne zablokowanie drzwi................42
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania...............................................42
Awaryjna naprawa przebitej opony..............198
Awaryjne holowanie, zaczep .......................164
Awaryjne uruchamianie silnika ......................81
B
Bateria w elektronicznym kluczyku................41
Bezpieczniki.................................................185
BLIS.............................................................129
Blokada dĨwigni skrzyni biegów ....................84
Blokada kierownicy........................................80
Blokada kluczyka w wyáączniku zapáonu .......84
Blokada przeáączania zakresów, kasowanie .....85
Blokada rozruchu silnika................................34
Blokada serwisowa........................................38
Bluetooth
funkcja zestawu gáoĞnomówiącego .........137
przekazanie poáączenia na aparat
telefoniczny ...........................................139
Boczne kurtyny powietrzne ........................... 20
Boczne poduszki powietrzne ........................ 18
Brodzenie.................................................... 148
C
Caákowita blokada zamków........................... 44
wyáączanie................................................. 44
CiĊĪar wáasny pojazdu ................................ 209
CzĊstotliwoĞü radiowa, automatyczna
aktualizacja ............................................... 115
Czoáowa poduszka powietrzna pasaĪera,
wyáącznik..................................................... 17
Czoáowa poduszka powietrzna ..................... 15
Czujnik deszczu ............................................ 72
Czujnik HBS (czujnik bicia serca) ................. 37
Czujnik radarowy ........................................ 122
Czynnik cháodniczy ....................................... 98
D
Dane techniczne silników............................ 211
Deska rozdzielcza......................................... 50
Dmuchawa .................................................. 101
Dodatkowa Īarówka Ğwiatáa drogowego..... 175
Dolby Surround Pro Logic II................ 108, 110
Dopuszczalna masa caákowita holowanej
przyczepy .................................................. 210
Dopuszczalna masa caákowita pojazdu ...... 209
DSTC .......................................................... 118
Dysze spryskiwaczy, podgrzewanie ............. 73
Dywaniki podáogowe ................................... 133
07
217
Alfabetyczny wykaz haseá
Dzieci w samochodzie
bezpieczeĔstwo przewoĪonych dzieci .......26
fotelik dzieciĊcy i poduszka powietrzna .....17
foteliki dzieciĊce ........................................26
pozycja fotelika dzieciĊcego
w samochodzie .................................26, 27
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz...........................30
zaczepy montaĪowe ..................................28
E
07
ECC (klimatyzacja regulowana
automatycznie) ..........................................101
Efekt dĨwiĊku przestrzennego ............108, 110
Elektroniczna blokada rozruchu silnika .........34
Elektryczne podnoszenie i opuszczanie
szyb .............................................................74
Elektryczne skáadanie zewnĊtrznych
lusterek wstecznych ....................................76
Elektrycznie uruchamiany hamulec postojowy
niskie napiĊcie akumulatora ......................89
zwalnianie automatyczne ..........................89
zwalnianie rĊczne ......................................89
Emisja dwutlenku wĊgla ..............................215
EON.............................................................115
F
Filtr cząstek staáych ukáadzie wydechowym
silnika o zapáonie samoczynnym .................81
Filtr paliwa w silniku o zapáonie
samoczynnym............................................152
218
Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny .... 99
Fotele, regulacja elektryczna ........................ 59
Funkcja cháodzenia kabiny.......................... 102
Funkcje programowe .................................. 113
Funkcje RDS............................................... 114
przywrócenie ustawieĔ standardowych .......115
G
GáoĞnoĞü, radioodtwarzacz......................... 110
Gniazdo AUX ...................................... 108, 110
gáoĞnoĞü zewnĊtrznego Ĩródáa
odtwarzanego dĨwiĊku ......................... 110
Gniazdo elektryczne
w bagaĪniku ............................................ 135
z przodu kabiny....................................... 134
z tyáu kabiny ............................................ 134
Gniazdo wejĞciowe urządzeĔ
zewnĊtrznych ............................................ 108
H
Hak holowniczy ........................................... 159
Hamulce........................................................ 86
hamulec postojowy ................................... 88
hamulec postojowy uruchamiany
elektrycznie ............................................ 89
hamulec postojowy uruchamiany
mechanicznie ......................................... 88
Holowanie awaryjne, zaczep ...................... 164
Holowanie przyczepy .................................. 158
Homologacja ukáadu zdalnego sterowania ......216
I
IAQS (system filtrujący powietrze
w kabinie samochodu).................................99
IDIS (funkcja kontrolowanego przepáywu
informacji).................................................. 139
Informacje tekstowe na páycie ..................... 112
Instalacja elektryczna.................................. 216
Integralne podwyĪszenie dla dziecka............29
Integralny telefon samochodowy................. 141
ISOFIX, mocowanie fotelika dzieciĊcego......28
J
Jazda ekonomiczna .................................... 148
Jazda, niekorzystne warunki eksploatacji ... 212
K
Kalibracja ukáadu elektrycznego
sterowania szyb........................................... 75
Karta SIM .................................................... 144
Kasowanie blokady przeáączania zakresów ... 85
Kierownica
przyciski................................................... 141
przyciski aktywnej kontroli prĊdkoĞci....... 121
przyciski po lewej stronie......................... 120
przyciski po prawej stronie ...................... 108
regulacja ustawienia..................................62
Kierunki nawiewu powietrza................ 100, 104
Kierunkowskazy ............................................ 66
Klimatyzacja ................................................ 101
Alfabetyczny wykaz haseá
Kluczyki ......................................................... 34
dostĊp do samochodu bez uĪycia
kluczyka .................................................. 39
kluczyk mechaniczny................................. 37
komunikator osobisty................................. 35
uruchamianie silnika bez uĪycia kluczyka...80
zdalne rozpoznawanie
elektronicznego kluczyka.................. 39, 80
zdalne sterowanie centralnego zamka ...... 34
Kobiety ciĊĪarne............................................ 13
Kod koloru lakieru ....................................... 207
Kolizja, tryb powypadkowy ............................ 25
Koáo
koáo zapasowe......................................... 196
áaĔcuchy przeciwpoĞlizgowe ................... 193
tarcze kóá ................................................. 193
zakáadanie ............................................... 191
zmiana..................................................... 190
Komora silnikowa
olej silnikowy ........................................... 169
páyn w obwodzie wspomagania ukáadu
kierowniczego ....................................... 172
páyn w ukáadzie cháodzenia silnika........... 171
pokrywa ................................................... 168
uwagi ogólne ........................................... 168
widok ....................................................... 169
Komórkowy telefon
funkcja zestawu gáoĞnomówiącego ......... 137
komunikacja bezprzewodowa ......... 137, 139
rejestrowanie w systemie ........................ 137
Kompas .......................................................117
kalibracja..................................................117
wybór strefy magnetycznej ......................117
Komputer pokáadowy ...................................116
Komunikator osobisty
przyciski funkcyjne.....................................35
zasiĊg ........................................................37
Komunikaty alarmowe RDS.........................114
Komunikaty tekstowe na wyĞwietlaczu
w zespole wskaĨników ................................97
Kondensacja wilgoci wewnątrz
kloszy lamp ................................................204
Konserwacja samochodu ............................204
Kontrola i konserwacja zabezpieczenia
antykorozyjnego ........................................205
Korektor graficzny........................................110
KsiąĪka telefoniczna, wybieranie numeru ...143
Kurtyny powietrzne ........................................20
L
Laminowane szyby ........................................74
Lampka ostrzegawcza poduszki
powietrznej ..................................................14
Lampki kontrolne i ostrzegawcze ..................54
Lampki w zespole wskaĨników..............54, 118
Licznik przebiegu dziennego .........................57
Lusterka wsteczne
ogrzewanie elektryczne .............................77
wewnĊtrzne................................................77
zewnĊtrzne ................................................76
Lusterko osobiste ........................................178
M
Maksymalne przewietrzanie.................... 35, 98
Masy i obciąĪenia
ciĊĪar wáasny pojazdu ............................. 209
masa caákowita pojazdu .......................... 209
masa przyczepy ...................................... 210
masa przypadająca na oĞ przednią ........ 209
masa przypadająca na oĞ tylną............... 209
masa sumaryczna
samochód + przyczepa ........................ 209
nacisk na hak holowniczy........................ 210
obciąĪenie dachu .................................... 209
Materiaáy eksploatacyjne............................. 214
Mechaniczna skrzynia biegów ...................... 83
Monitorowanie ciĞnienia w ogumieniu ........ 194
Monitorowanie martwych pól widocznoĞci ....129
Mycie i czyszczenie samochodu
automatyczna myjnia samochodowa ...... 204
czyszczenie pasów bezpieczeĔstwa....... 205
czyszczenie tapicerki .............................. 205
myjnia samochodowa.............................. 204
tarcze kóá................................................. 204
N
07
Nacisk na hak holowniczy........................... 210
Nadajnik zdalnego sterowania ................ 34, 35
bateria ....................................................... 35
dodatkowy kluczyk mechaniczny .............. 34
wymiana baterii ......................................... 41
zasiĊg........................................................ 36
219
Alfabetyczny wykaz haseá
Nagrzewnica postojowa ..............................105
parkowanie na pochyáoĞci .......................105
programator czasowy ..............................106
Nagrzewnica wspomagająca.......................107
NapĊd na dwie osie (AWD) ...........................85
Napinacze pasów bezpieczeĔstwa ...............14
NEWS..........................................................114
Niekorzystne warunki eksploatacji...............212
Niski poziom oleju .......................................169
Niskie napiĊcie akumulatora
elektrycznie uruchamiany hamulec
postojowy ................................................89
Numer IMEI .................................................144
O
07
220
Ochrona antykorozyjna ...............................205
Ochrona pasaĪerów ......................................12
Ochrona przed urazami krĊgów
szyjnych – system WHIPS...........................21
Odbiór radiowy
AF ............................................................115
automatyczna aktualizacja
czĊstotliwoĞci ........................................115
EON.........................................................115
informacje tekstowe.................................115
PTY..........................................................114
REG .........................................................115
strojenie ...................................................113
wyszukiwanie stacji radiowych ................113
zapamiĊtywanie stacji radiowych ............113
Odbiór rozgáoĞni regionalnych - REG ......... 115
Odbiór serwisów drogowych - TP ............... 114
Odblokowanie
od wewnątrz.............................................. 42
od zewnątrz............................................... 42
pokrywa bagaĪnika ................................... 43
zdalne ....................................................... 39
Odpryski i zarysowania ............................... 207
Odrzucenie poáączenia
przychodzącego................................ 138, 141
Odtwarzacz CD
funkcje..................................................... 111
wielopáytowy............................................ 111
Odtwarzanie plików MP3 ............................ 111
Odtwarzanie Ĩródáa dĨwiĊku ....................... 110
Ograniczanie zuĪycia paliwa ...................... 203
Ograniczenia dotyczące ustawienia
fotelika dzieciĊcego w samochodzie........... 26
Ogrzewanie tylnej szyby ............................... 77
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
czujniki ...................................................... 98
sterowanie elektroniczne ........................ 101
uwagi ogólne............................................. 98
Okno dachowe
otwieranie i zamykanie.............................. 78
uchylanie................................................... 78
zabezpieczenie przed przyciĞniĊciem....... 79
zasáona...................................................... 79
Olej silnikowy
filtr............................................................ 169
gatunek.................................................... 212
lepkoĞü .................................................... 212
niekorzystne warunki eksploatacji ........... 212
objĊtoĞci .................................................. 213
poziom..................................................... 169
Olej w skrzyni biegów.................................. 214
Oleje i páyny eksploatacyjne, objĊtoĞci........ 214
Oparcie siedzenia
przednie, skáadanie ...................................59
tylne, skáadanie........................................ 155
Opony samonoĞne ...................................... 195
Opony zimowe ............................................ 193
Opony
awaryjna naprawa przebicia.................... 198
ciĞnienie .................................................. 203
dane techniczne ...................................... 202
indeks prĊdkoĞci...................................... 202
kalibracja ukáadu monitorującego
ciĞnienie ................................................ 194
kierunek obrotu........................................ 190
opony zimowe ......................................... 193
przebicie .................................................. 198
samonoĞne.............................................. 195
sygnalizacja spadku ciĞnienia ................. 194
wskaĨniki zuĪycia bieĪnika...................... 192
wyrównywanie zuĪycia bieĪnika.............. 192
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
z przygotowaniem do hamowania ............. 125
czujnik radarowy...................................... 122
Alfabetyczny wykaz haseá
Ostrzegawcza lampka
aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy............ 121
ostrzeganie o ryzyku kolizji...................... 126
przeciwdziaáanie poĞlizgowi .................... 118
Ostrzegawcze lampki .................................... 54
Ostrzegawczy dĨwiĊk
aktywna kontrola prĊdkoĞci jazdy............ 121
ostrzeganie o ryzyku kolizji...................... 126
OĞwietlenie asekuracyjne wáączane zdalnie....68
OĞwietlenie asekuracyjne wyáączane
z opóĨnieniem ............................................. 68
OĞwietlenie wnĊtrza ...................................... 67
P
Pakiet „Sterylna kabina” ................................ 99
Paliwo
filtr paliwa ................................................ 152
zuĪycie .................................................... 215
PamiĊü ustawienia fotela .............................. 60
Panel wyáączników oĞwietlenia ..................... 63
Pasy bezpieczeĔstwa.................................... 12
napinacze .................................................. 14
Peáne otwieranie...................................... 35, 98
PI seek ........................................................ 115
PielĊgnacja samochodu .............................. 204
Pióra wycieraczek
mycie ............................................... 180, 181
pozycja serwisowa .................................. 180
wymiana .................................................. 180
Pliki dĨwiĊkowe ........................................... 111
Páyn do spryskiwaczy szyb, uzupeánianie....181
Páyn w obwodzie wspomagania ukáadu
kierowniczego ............................................214
Páyn w ukáadzie hamulcowym i sprzĊgáa .....172
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy .................73
Podgrzewanie siedzeĔ ................................101
PodĞwietlenie wskaĨników ............................63
PodĞwietlenie wyĞwietlacza ..........................63
Poduszka powietrzna czoáowa ......................15
Poduszki powietrzne boczne .........................18
Poduszki powietrzne......................................15
Pokonywanie przeszkód wodnych...............148
Pokrycie lakierowe
kod koloru ................................................207
naprawa drobnych uszkodzeĔ .................207
zarysowanie.............................................207
Pokrywa bagaĪnika
zablokowanie i odblokowanie ..............35, 43
Polerowanie.................................................205
Poáączenia alarmowe ..................................141
Poáączenia przychodzące....................138, 141
Poáączenia telefoniczne
obsáuga ....................................................141
uzyskiwanie i odbieranie..................137, 141
Poáączenie oczekujące ................................142
PoáoĪenie dĨwigni dla trybu sterowania
rĊcznego skrzyni biegów .............................84
Powáoka hydrofobowa ...................................74
Poziom gáoĞnoĞci, radioodtwarzacz ............110
Poziom páynu w ukáadzie cháodzenia
silnika.........................................................171
Poziomowanie reflektorów ............................ 63
aktywne biksenonowe ............................... 63
biksenonowe ............................................. 63
Pozycje wyáącznika zapáonu ......................... 58
Program serwisowy..................................... 168
Programowanie pozycji neutralnej
zewnĊtrznych lusterek wstecznych ............. 76
Przebicie opony .......................................... 197
Przeciwdziaáanie poĞlizgowi wzdáuĪnemu
kóá ............................................................. 118
Przednie Ğwiatáa przeciwmgielne .................. 65
Przeáączniki oĞwietlenia ................................ 63
PrzewoĪenie bagaĪu................................... 154
bagaĪnik dachowy................................... 157
zaczepy do umocowania bagaĪu ............ 154
zaáadunek bagaĪnika .............................. 154
PrzewoĪenie dáugich przedmiotów.............. 155
Przycisk informacyjny ................................... 36
Przyciski sterujące w kierownicy................... 62
lewa strona.............................................. 120
prawa strona ........................................... 108
Przyczepa, dopuszczalna masa caákowita .... 210
Przypadkowa kolejnoĞü odtwarzania .......... 112
Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie
páyty........................................................... 112
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego............................... 68
reflektory biksenonowe ............................. 69
reflektory biksenonowe aktywne ............... 69
reflektory halogenowe ............................... 69
PTY ............................................................. 114
07
221
Alfabetyczny wykaz haseá
R
07
222
Radioodtwarzacz
automatyczna korekcja gáoĞnoĞci ............110
efekt przestrzenny ...................................110
gáoĞnoĞü transmisji priorytetowych ..........115
gáoĞnoĞü zewnĊtrznego Ĩródáa
odtwarzanego dĨwiĊku..........................110
gniazda sáuchawkowe..............................109
pozycja odsáuchowa ................................110
regulacja gáoĞnoĞci ..................................110
ustawienia................................................110
uwagi ogólne ...........................................108
Ĩródáo dĨwiĊku .........................................110
Reaktor katalityczny ....................................153
Recyrkulacja powietrza w kabinie................103
Reflektory
przystosowanie do ruchu
lewo- i prawostronnego ...........................68
zmywacze..................................................73
REG.............................................................115
Regulacja gáoĞnoĞci radioodtwarzacza .......110
Regulacja gáoĞnoĞci w trakcie rozmowy
telefonicznej
radioodtwarzacz ..............................138, 143
sygnaá dzwonienia ...................................138
transmisja rozmowy telefonicznej ....138, 142
Regulacja temperatury ................................102
Regulacja ustawienia kierownicy...................62
RĊczne wyzwalanie alarmu ...........................36
RND.............................................................112
Rozmieszczenie Īarówek w tylnej lampie
zespolonej................................................. 177
Rozprowadzanie powietrza w kabinie......... 100
Rzeczywista temperatura w kabinie ............. 98
S
SCAN
przeszukiwanie páyty ............................... 112
wyszukiwanie stacji radiowych................ 113
Schowek w desce rozdzielczej ................... 133
zabezpieczanie dostĊpu ........................... 43
Schowki w kabinie samochodu ................... 132
Serwisy informacyjne .................................. 114
Siedzenia ...................................................... 59
pamiĊü ustawienia .................................... 60
podgrzewanie.......................................... 101
regulacja elektryczna ................................ 59
regulacja rĊczna........................................ 59
skáadanie oparcia przedniego fotela ......... 59
skáadanie oparcia tylnego siedzenia ....... 155
wentylacja przednich foteli ...................... 101
zagáówki tylnego siedzenia ....................... 61
zapamiĊtanie ustawieĔ przez ukáad
zdalnego sterowania .............................. 60
Silnik, uruchamianie...................................... 80
Skáadanie zewnĊtrznych lusterek
wstecznych ................................................. 76
Skrzynia biegów
automatyczna............................................ 83
Geartronic ................................................. 84
mechaniczna............................................. 83
Skrzynki bezpieczników
pod deską rozdzielczą............................. 188
rozmieszczenie........................................ 185
w bagaĪniku ............................................ 189
w komorze silnikowej............................... 186
Sáuchawki, gniazda podáączeniowe............. 109
Soot filter full .................................................81
Spryskiwacze szyby przedniej ...................... 73
Stabilizacja ruchu samochodu .................... 118
Struktura menu i komunikaty
na wyĞwietlaczu ..........................................94
Sygnalizacja niezapiĊcia pasów
bezpieczeĔstwa........................................... 13
Sygnalizacja skrĊtu .......................................66
Sygnaá dĨwiĊkowy .........................................62
Symbole w zespole wskaĨników ...................54
System kontroli jakoĞci powietrza ............... 103
Szyba przednia, spryskiwacze ...................... 73
Szyba przednia, wycieraczki .........................72
Szyby
laminowane ...............................................74
pokrycie powierzchniowe ..........................74
wzmocnione ..............................................74
S
ĝwiatáa awaryjne ........................................... 66
ĝwiatáa drogowe i mijania..............................64
ĝwiatáa hamowania .......................................65
ĝwiatáa mijania ............................................ 174
ĝwiatáa przeciwmgielne przednie ..................65
Alfabetyczny wykaz haseá
ĝwiatáa
aktywne reflektory biksenonowe ............... 64
automatyczny sterownik oĞwietlenia
kabiny ..................................................... 67
oĞwietlenie asekuracyjne wáączane
zdalnie .................................................... 68
oĞwietlenie asekuracyjne wyáączane
z opóĨnieniem......................................... 68
oĞwietlenie kabiny ..................................... 67
podĞwietlenie wskaĨników ........................ 63
poziomowanie reflektorów......................... 63
przednie Ğwiatáa przeciwmgielne............... 65
przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego........................... 68
Ğwiatáa mijania i drogowe .......................... 64
Ğwiatáa pozycyjne ...................................... 65
tylne Ğwiatáo przeciwmgielne ..................... 66
wyáączniki oĞwietlenia wnĊtrza.................. 67
T
Tabliczki znamionowe ................................. 208
Tapicerka .................................................... 205
Tarcze kóá, mycie ........................................ 204
Telefon
funkcja zestawu gáoĞnomówiącego .........137
ksiąĪka telefoniczna.................................143
odbiór poáączeĔ telefonicznych........138, 141
podáączanie..............................................139
poáączenia telefoniczne ...........................137
rejestrowanie w systemie.........................137
uzyskiwanie poáączeĔ telefonicznych ......137
wáączanie .................................................141
wyszukiwanie pozycji w ksiąĪce
telefonicznej ..........................................139
Testowanie dziaáania autoalarmu ..................47
TP ...............................................................114
Trójkąt ostrzegawczy...................................157
Tryb powypadkowy........................................25
Tylne Ğwiatáo przeciwmgielne ........................66
U
Ukáad czoáowych poduszek
powietrznych (SRS) .....................................15
Ukáad hamulcowy ..........................................86
lampki w zespole wskaĨników ...................87
Ukáad klimatyzacji, uwagi ogólne...................98
Ukáad przeciwpoĞlizgowy DSTC
ograniczone dziaáanie ukáadu ..................118
zmiana ustawienia ...................................118
Ukáad zdalnego sterowania, homologacja ...216
Uruchamianie silnika .....................................80
Ustawienia charakterystyki zawieszenia .....119
Usuwanie wody z filtra paliwa......................152
Usuwanie zaparowania i oblodzenia........... 103
Uzupeánianie paliwa
korek wlewu ............................................ 151
pokrywa wlewu, otwieranie elektryczne .... 151
pokrywa wlewu, otwieranie rĊczne.......... 151
Uzyskiwanie poáączeĔ
telefonicznych ................................... 137, 141
W
WewnĊtrzne lusterko wsteczne .................... 77
WHIPS .......................................................... 21
Wáączanie telefonu...................................... 141
Woskowanie nadwozia ............................... 205
Wskazówki dla kobiet ciĊĪarnych ................. 13
WskaĨniki informacyjne, komunikator
osobisty ....................................................... 36
WskaĨniki, przeáączniki i urządzenia
sterujące ..................................................... 50
Wspomaganie hamowania awaryjnego ........ 86
Wspomaganie parkowania.......................... 127
Wspomaganie statecznoĞci ruchu .............. 118
Wspomaganie w ukáadzie kierowniczym
uzaleĪnione od prĊdkoĞci jazdy ................ 119
Wspomaganie w ukáadzie kierowniczym,
páyn ........................................................... 172
Wspomaganie wáasnoĞci trakcyjnych ......... 118
Wybór profilu programu .............................. 114
Wycieraczki szyby przedniej ......................... 72
Wyloty wentylacyjne.................................... 100
Wyáącznik czasowy recyrkulacji .................. 103
07
223
Alfabetyczny wykaz haseá
07
Wyáącznik czoáowej poduszki powietrznej
po stronie pasaĪera .....................................17
Wyáącznik zapáonu.........................................58
Wymiana Īarówek .......................................173
dodatkowa Īarówka Ğwiatáa
drogowego ............................................175
halogenowe Ğwiatáa drogowe ..................174
halogenowe Ğwiatáa mijania .....................174
kierunkowskazy .......................................175
oĞwietlenie bagaĪnika .............................178
oĞwietlenie podáogi ..................................178
podĞwietlenie lusterka osobistego...........178
przednie Ğwiatáa przeciwmgielne .............176
Ğwiatáa obrysowe .....................................176
Ğwiatáa postojowe ....................................175
Ğwiatáa pozycyjne.....................................175
Ğwiatáa tylne .............................................176
Wymiary ......................................................209
WyposaĪenie awaryjne
apteczka ..................................................135
trójkąt ostrzegawczy ................................157
WysokociĞnieniowe zmywacze reflektorów ....73
Wyszukiwanie stacji radiowych ...................113
WyĞwietlacze informacyjne ...........................54
Z
Zabezpieczenie biegu wstecznego ...............83
Zabrudzenia ................................................205
Zaczep do holowania ..................................164
Zagáówek Ğrodkowy na tylnym siedzeniu ......61
224
Zamki
automatyczne zablokowanie drzwi ........... 42
odblokowanie drzwi................................... 42
pokrywa bagaĪnika ................................... 43
przycisk blokady drzwi .............................. 42
schowek w desce rozdzielczej .................. 43
zablokowanie drzwi................................... 42
Zamocowanie zaczepu do holowania ......... 165
Zapalniczka
z przodu kabiny....................................... 133
z tyáu kabiny ............................................ 134
ZapamiĊtywanie stacji radiowych ............... 113
Zaparowanie
intensywne usuwanie.............................. 103
kondensacja wilgoci wewnątrz kloszy
Ğwiateá .................................................. 204
szyby......................................................... 98
usuwanie nawiewem powietrza .............. 103
wyáącznik czasowy recyrkulacji ............... 103
Zapasowe koáo............................................ 196
Zawieszanie poáączenia telefonicznego ..... 142
Zbiornik paliwa, pojemnoĞü ........................ 215
Zdalne sterowanie ........................................ 34
Zegar ............................................................ 57
Zespóá wskaĨników ....................................... 54
ZewnĊtrzne lusterka wsteczne ..................... 76
ZewnĊtrzne Ĩródáo dĨwiĊku
gniazdo AUX ........................................... 108
regulacja gáoĞnoĞci ................................. 110
Zmywacze reflektorów .................................. 73
Z
ĩarówki
dane techniczne ...................................... 179
dodatkowa Īarówka Ğwiatáa drogowego ....175
halogenowe Ğwiatáa drogowe .................. 174
halogenowe Ğwiatáa mijania..................... 174
kierunkowskazy ....................................... 175
oĞwietlenie bagaĪnika ............................. 178
oĞwietlenie podáogi .................................. 178
oĞwietlenie tablicy rejestracyjnej ............. 177
podĞwietlenie lusterka osobistego........... 178
przednia lampa zespolona ...................... 173
przednie Ğwiatáa przeciwmgielne............. 176
Ğwiatáa obrysowe ..................................... 176
Ğwiatáa postojowe .................................... 175
Ğwiatáa pozycyjne .................................... 175
Ğwiatáa tylne............................................. 176
uwagi ogólne ........................................... 173
VOLVO S80
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2007
PL0620
Volvo Car Corporation PL0620 (Polish), Printed in Poland, Warszawa 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation

Podobne dokumenty