Powitanie roku 2010 - Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Komentarze

Transkrypt

Powitanie roku 2010 - Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
styczeń 2010
Powitanie roku 2010
01(186)
W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowonoworoczne, organizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta.
4 stycznia gośćmi przewodniczącego RM
Henryka Wieczorka byli radni, przedstawiciele służb mundurowych, placówek
oświatowych, instytucji i stowarzyszeń
działających na terenie miasta. Obecni byli
m.in. przedstawiciele TS AKS i KS Ruch
Chorzów – klubów sportowych, które w
roku 2010 obchodzić będą ważne jubileusze swojego istnienia. Chorzowską
Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentował prezes Grzegorz Gowarzewski.
Noworoczne spotkania są zawsze okazją
do wspólnego składania życzeń, przedstawiania planów na rozpoczynający się
rok i wspominania istotnych rocznic.
Oprócz 100-lecia AKS-u i 90-lecia Ruchu
Chorzów wspomniano o 20-leciu istnienia Związku Górnośląskiego. Prezydent
Chorzowa złożył indywidualne życzenia
reprezentantom wszystkich obecnych na
spotkaniu instytucji i środowisk.
(k)
Szanowni Państwo
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała
przed ponad stu laty, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe społeczności miasta. Dziś w zasobach ChSM ma
swoje mieszkania i firmy wielu chorzowian. Spółdzielcy angażują się na różnych polach działalności na rzecz
miasta, wpływając na jego kształt. Widoczna jest dbałość Spółdzielni o poprawę warunków mieszkaniowych
oraz estetykę osiedli.
W nowym roku 2010 wszystkim Spółdzielcom współ- Marek Kopel
tworzącym Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową Prezydent
życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Miasta Chorzów
Chorzów, ul. Śląska 1 (boczna Gwareckiej)
tel. (032) 247 70 54; tel. kom. 0602 268 951
www.rcc.pl
Oferujemy
obiady, kolacje
organizujemy przyjęcia okolicznościowe
od 2 do 300 osób (wesela, komunie, stypy, itp.)
szkolenia, sympozja
BILARD
DRINK-BAR
poleca duży wybór alkoholi
ch011k
do wynajęcia limuzyna
Serdecznie Państwa zapraszamy!
Restauracja czynna codziennie
CZYSZCZENIE DYWANÓW
WYKŁADZIN I TAPICEREK
RÓWNIEŻ ZABIERAMY DO PRALNI
OBSZYWANIE
tel. (032) 254-37-46 0503 592-364
Z ogromną satysfakcją informujemy, że Kapituła
Konkursu pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Forum Biznesu postanowiła przyznać Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności
- Dobra Firma 2009.
Przyznanie prestiżowego wyróżnienia przez uznane i cenione w skali ogólnokrajowej instytucje to
kolejne potwierdzenie dobrego kierunku w którym
podąża Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, dobrej jakości świadczonych usług oraz, co jest dla nas
szczególnie istotne – tytuł przyznano w odniesieniu
do społecznych aspektów działalności ChSM. Taka
nagroda stanowi wyzwanie do osiągania następnych,
ambitnych celów, jak przystało na Dobrą Firmę.
strona 2
Wiadomości Spółdzielcze
ŻYCIE SPÓŁDZIELNI
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
Administracja
Trwają prace związane z planowaniem
robót remontowych na 2010 r.
W opracowywanych planach szczególne miejsce zajmują prace dociepleniowe
oraz rozwiązania mogące minimalizować koszty bieżącej eksploatacji. W celu
zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w piwnicach budynków planujemy
ograniczanie wysokości napięcia do 24 V,
co eliminuje podłączanie różnego rodzaju urządzeń.
Planujemy także budowę zamykanych
placyków gospodarczych w celu wyeliminowania możliwości podrzucania
śmieci przez mieszkańców innych zasobów.
Na bieżąco usuwano zgłaszanie awarie wodno-kanalizacyjne, dekarskie,
centralnego ogrzewania.
Rada Osiedla
Rada przyjęła plan pracy na rok 2010
zgodnie z którym zajmować będzie się
między innymi oceną działalności konserwatorów osiedlowych i oceną realizacji prac remontowych. Zaplanowano
wizje w terenie, w trakcie których oceniane będzie utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw, stan chodników
i dróg osiedlowych, a także ogólny wygląd osiedla.
Członkowie Rady przypominają, że
w każdą środę w siedzibie Administracji
w godz. od 16.00 do 17.00 odbywa się
dyżur, w trakcie którego można zgłaszać
uwagi i spostrzeżenia.
Rada Nadzorcza ChSM
Ostatnie plenum Rady Nadzorczej
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2009 roku odbyło się
22 grudnia. Rada według zatwierdzonego porządku obrad przyjęła plan
pracy Rady Nadzorczej na 2010 rok,
zapoznała się z informacją na temat
zrealizowanych przetargów na prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych w III–IV kwartale 2009r.
oraz rozpatrzyła sprawy członkowsko-mieszkaniowe. Podjęła uchwałę
CHORZÓW BATORY
Administracja
Zgodnie z harmonogramem dokonano
rocznych przeglądów instalacji gazowej
i przewodów kominowych dymowych
- wentylacyjnych, spalinowych w budynkach Osiedla Chorzów Batory. Na Osiedlu
dokonano częściowej wymiany skrzynek
pocztowych na nowe, zgodnie z wymogiem Unii Europejskiej. Przy ul. Granicznej 82 wykonano remont instalacji odgromowej oraz, podobnie jak przy ul. Farnej
15-17, kapitalny remont dachu. Dokonano
odbioru częściowego prac dociepleniowych budynku przy ul. Zwycięstwa 3a,
5a. Przy ul. Karłowicza 27-29 wymieniono poziomy wodne. Noc Sylwestrowa na
Osiedlu przebiegła spokojnie, nie odnotowano żadnych aktów dewastacji
Rada Osiedla
Na grudniowym posiedzeniu Rada Osiedla
ustaliła plan pracy na rok 2010, oceniła pracę
Administracji, jak również zaopiniowała plan remontów na 2010 rok i omówiła sprawy bieżące.
RÓŻANA-GAŁECZKI
Administracja
W grudniu 2009r. w zasobach administracji „Różana Gałeczki” zakończono
prace związane z remontem nawierzchni terenu wokół pawilonu przy ul. Kilińskiego 5. Wymienione zostały piony
wodno-kanalizacyjne w budynkach przy
ul. Gałeczki 40 i 47. Ponadto rozpoczęto prace
związane z wymianą skrzynek pocztowych.
Prowadzone były również okresowe
kontrole szczelności instalacji gazowych
i przeglądy kominiarskie oraz realizacja
wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco
usuwano zgłaszane awarie.
o wykreśleniu z rejestru członka z uwagi na zaległości we wnoszeniu opłat za
lokal mieszkalny oraz podjęła uchwały o wykreśleniu z rejestru członków
osób, które dotychczas nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
w zasobach Spółdzielni, a od wielu lat
nie kontaktowały się ze Spółdzielnią
i nie podały aktualnego adresu zamieszkania. Rada Nadzorcza zapoznała się
z pismami do niej skierowanymi.
Krzysztof Łazikiewicz,
RN ChSM
nr 01/2010
Rada Osiedla
Na grudniowym posiedzeniu Rada
Osiedla dokonała omówienia działalności Rady za 2009r. oraz przyjęła
plan pracy na 2010r. Ponadto Rada
zapoznała się oraz omówiła projekt
planu remontów na 2010r. Rozpatrywane były także sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców osiedla.
CENTRUM
Administracja
W grudniu 2009 roku zakończono
i odebrano roboty termorenowacyjne
budynków przy ul. Krzyżowej 26 i 28,
wykonano tam także remont instalacji
odgromowej. Zakończono pierwszy
etap dostawy i montażu euroskrzynek
w zasobach Administracji „Centrum”
(dla 2065 mieszkań). Wykonano częściowy remont instalacji odgromowej
budynku przy ul. Księcia Władysława
Opolskiego 1. Kontynuowano wymianę
stolarki okiennej w lokalach, zgodnie
z kolejnością złożonych wniosków.
Usuwano i rozliczono zgłoszone
awarie dekarskie, wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania.
Trwały prace związane z opracowaniem planu remontów Administracji
na 2010 rok.
Rada Osiedla
Na grudniowym posiedzeniu Rada
Osiedla dokonała podsumowania swojej działalności za 2009 rok, a także
pozytywnie zaopiniowała projekt planu remontów Administracji Osiedla
„Centrum” na rok 2010. Ponadto
rozpatrywane były sprawy bieżące
i wniesione przez mieszkańców Osiedla.
Chorzów 22.12.2009 r.
Zgodnie z § 13 ust.1 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dniem
4 stycznia 2010 roku udział i wpisowe
wynoszą:
Wpisowe 329,25 zł
Udział 329,25 zł
W/w kwoty zostały określone w stosunku
do minimalnego wynagrodzenia za pracę ,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U.Nr 200, poz.1679
ze zmianami/ i wynoszą po 1/4 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w dniu uzyskania członkostwa.
Minimalne wynagrodzenie w roku 2010
wynosi 1.317,00 zł.
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
nr 01/2010
Wiadomości Spółdzielcze
Euroskrzynki
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2008/6/WE/
z dnia 20 lutego 2008r. oraz uwzględniając liczne wnioski mieszkańców,
w grudniu 2009 r. w 146 budynkach
wymieniła skrzynki pocztowe starego typu, należące do Poczty Polskiej, na nowe tzw. euroskrzynki.
Pozwalają one również na korzystanie
z ofert innych operatorów pocztowych
oraz eliminują konieczność odbierania
przesyłek w siedzibie operatora pocztowego. Operatorzy alternatywni będą
mogli zostawiać listy w skrzynkach,
a nie jak dotychczas dostarczać je do rąk
własnych. Działania takie mają na celu
ograniczenie praktyk monopolistycznych
Poczty Polskiej i umożliwiają w ramach
konkurencji działanie innym operatorom
pocztowym.
Sukcesywnie do maja 2010r. zostaną
wymienione wszystkie skrzynki pocztowe
starego typu w pozostałej części zasobów.
W ramach zorganizowanego przetargu wyłonione zostały dwie firmy, które
dokonują wymiany skrzynek w zasobach
Spółdzielni. W Administracji „Żołnierzy Września” skrzynki wymieniono już w 24 budynkach, natomiast w zasobach Administracji
„Różana – Gałeczki” w 16 budynkach.
Wymiany skrzynek dokonała tam firma
„Domator” z Tychów. W Administracji
„Chorzów Batory” skrzynki wymieniono
w 54 budynkach, natomiast w zasobach
Administracji „Centrum” w 52 budynkach.
W tych Administracjach skrzynki dostarczyła i zamontowała firma „INTERESPOL”
z Siemianowic Śląskich.
Euroskrzynki są wygodne i bezpieczne,
ponieważ klucze posiadają jedynie lokatorzy mieszkania, do którego dana skrzynka
jest przypisana. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, euroskrzynki powinny być zainstalowane w sposób
trwały nie niżej niż 70 cm, mierząc od
podłoża i nie wyżej niż 160 cm.
strona 3
Po wymianie euroskrzynki przynależą
do lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia
odpowiada za ich wymianę, ponosi koszty ewentualnej dewastacji i utrzymania
w należytym stanie technicznym.
Każdemu użytkownikowi mieszkania
przekazane zostaną dwa klucze do przedmiotowych skrzynek. Za dorobienie kluczy w przypadku ich zgubienia, uszkodzenia zamka odpowiada użytkownik, który
we własnym zakresie i na własny koszt
musi dokonać przedmiotowej naprawy
bądź musi dorobić klucze.
W przypadku przekazania do Spółdzielni
mieszkania, dotychczasowy lokator wraz z
kluczami do mieszkania zobowiązany jest
dostarczyć komplet dwóch kluczy do euroskrzynki, natomiast w przypadku zbycia
mieszkania na rynku wtórnym użytkownik
zobowiązany jest do przekazania kluczy
stronie przejmującej mieszkanie.
Podjęte przez ChSM działania mają
na celu usprawnienie dostarczania korespondencji mieszkańcom.
mgr inż. Bożena Hamela
pełnomocnik Zarządu ds. GZM
Niebezpieczny tlenek węgla
Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w domach mieszkalnych to, co roku okres zwiększonej ilości zagrożeń z powodu
zatrucia tlenkiem węgla. Bardzo często zdarzenia te pociągają za sobą ofiary śmiertelne. Skąd się bierze czad i dlaczego
jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw,
które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Bardzo ważnym elementem jest więc sprawna i właściwie działająca wentylacja.
Zakrywanie i oklejanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach jest zabronione.
W mieszkaniach posiadających nowe
okna, dopływ powietrza potrzebnego do
spalania gazu jest ze względu na ich szczelność utrudniony i często powoduje odwrócenie ciągu kominowego w kanałach wentylacyjnych. Dlatego też należy pamiętać,
aby w trakcie użytkowania urządzeń gazowych okna ustawić w pozycji „mikrowentylacja” lub w inny sposób zapewnić dopływ
powietrza.
Zaklejanie kratek wentylacyjnych
To bardzo częsty sposób radzenia sobie z
tym, że z kratki wieje lub śmierdzi i „ucieka
ciepło”. Skutek: zaklejenie kratki tylko pozornie poprawia sytuację. W rzeczywistości
droga do usuwania na zewnątrz zużytego
powietrza zostaje całkowicie zamknięta.
Niewiele osób zdaje sobie również sprawę, że należy czyścić także okapy kuchenne
oraz piecyki gazowe. Na skutek gotowania,
w okapach kuchennych znajdujących się
bezpośrednio nad kuchenka może dojść
do zapchania filtrów w okapie i zapchania
przewodów wentylacyjnych, a przez to
mogą się tam zbierać spaliny gazowe oraz
inne szkodliwe substancje. Wszystkie urządzenia, w których odbywa się proces spalania,
powinny być sprawne technicznie i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta.
Do przewodów wentylacji grawitacyjnej
nie można podłączać okapów i wentylatorów, gdy w budynku znajdują się zbiorcze
przewody wentylacyjne tzn. więcej niż
jedno mieszkanie korzysta z tego samego
przewodu wentylacyjnego - okap lub wentylator mógłby spowodować nawiewanie
powietrza do sąsiadów. Gdy w mieszkaniu
znajduje się urządzenie grzewcze podłączone do przewodu spalinowego i czerpiące
powietrze do spalania wprost z pomieszczenia istnieje ryzyko odwrócenia ciągu w
przewodzie spalinowym i nawiew spalin do
mieszkania.
Prawidłowo działająca wentylacja jest
niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Poprzez wymianę powietrza
wyprowadzamy na zewnątrz wilgoć, która
w nadmiernej ilości powoduje pojawianie
się na ścianach grzybów i pleśni. Dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże,
niezbędne do oddychania oraz prawidłowej
i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających
powietrze.
inż. Wiesław Polański
Kierownik Działu
Inspektorów Nadzoru
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
strona 4
Wiadomości Spółdzielcze
nr 01/2010
SPÓŁDZIELCZE PREZENTACJE
Rada Osiedla „Żołnierzy Września”
Stoją od lewej: Jerzy Kalota, Stefan Dudek (Zastępca Przewodniczącego), Józef Klimek,
Jan Pawletko (Przewodniczący), Maria Kubala, Karol Boncol, Ryszard Knypczyk,
Rada Osiedla „Żołnierzy Września”
w aktualnym składzie pracuje od czerwca 2009r. W stosunku do składu jaki został wybrany na Zebraniu Grupy Członkowskiej w 2006r, w skład Rady weszły
2 osoby wybrane jako zastępcy.
Na comiesięcznych posiedzeniach Rada
obraduje zgodnie z przyjętym na dany rok
planem pracy i dokonuje między innymi:
- oceny realizacji zadań remontowych
na osiedlu,
- oceny stanu przygotowań do sezonu
grzewczego
- analizy zaległości opłat i kosztów
eksploatacji
- wizytacji wybranych obiektów i oceny
utrzymania terenów zielonych oraz stanu technicznego placów zabaw.
- oceny propozycji zgłaszanych do
Konkursu na najładniejszy balkon i ogródek
przydomowy oraz rozpatruje i opiniuje
skargi zgłaszane przez członków.
Pomaga także w rozwiązywaniu konfliktów międzysąsiedzkich, których częstym podłożem jest brak rozmowy z sąsiadem i zaproponowania wzajemnych relacji
i zachowań.
Rada Osiedla jest łącznikiem pomiędzy
członkami Spółdzielni a Administracją,
Radą Nadzorczą i Zarządem. Powyższym organom przekazuje swoje opinie
i propozycje, których podstawą są roz-
mowy z mieszkańcami osiedla
Członkowie Rady biorą udział w odbiorach prac remontowych oraz dokonują wizji oceniając stan porządkowy jak
i argumenty podnoszone przez członków
w swoich pismach o przyspieszanie prac
remontowych.
Rada Osiedla zajmuje się także działalnością sportowo-kulturalną w ramach
której wspólnie z Ogniskiem TKKF-u
oraz MORiS-em w 2009 r zorganizowała już po raz X Międzyszkolny Turniej
Tenisa Stołowego .
Przypominamy, że członkowie Rady
pełnią dyżury w siedzibie Administracji
w każda środę w godzinach 16ºº- 17ºº.
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
nr 01/2010
Wiadomości Spółdzielcze
strona 5
Przygoda z rzeźbą
25 wystawą w dziewięcioletniej historii Galerii Spełnionych Marzeń działającej w Klubie ChSM „Pokolenie” była ekspozycja rzeźb Konstantego
Korabowicza „Czas emeryta – czyli ukryte pasje”.
– Któregoś dnia pan Konstanty, członek naszej Spółdzielni, mieszkający
niedaleko Klubu „Pokolenie” zjawił się
w Klubie z pytaniem, czy możliwe byłoby zorganizowanie tu wystawy jego prac.
Dodał, że od wielu lat amatorsko zajmuje
się rzeźbą. Nie mieliśmy wątpliwości, że
warto zaprezentować szerzej jego niezwykłą pasję – mówi Krzysztof Łazikiewicz,
inicjator Galerii Spełnionych Marzeń, kurator organizowanych tam wystaw.
Wernisaż wystawy Konstantego Korabowicza zorganizowano 11 grudnia
ubiegłego roku.
z uśmiechem. Później rzeźbiłem rozmaite rzeczy z kory topolowej, tematem
moich prac były m.in. maski.
W szkole podstawowej, gdzie swoimi
talentami mógł wykazywać się na zajęciach techniki, polecono mu wykonanie w drewnie pierwszej strony okładki
„Złotej Księgi”. – Zadanie to pochłonęło
miesiąc żmudnej pracy, ale udało się –
opowiada. – Potem była rodzina, praca
zawodowa (m.in. w ChSM) i coraz mniej
czasu na rozwijanie pasji, której jednak
mimo wszystko nigdy nie porzuciłem.
Zawsze towarzyszyła mi nadzieja, że na
Konstantego Korabowicza przedstawił gościom wernisażu komisarz wystawy
Krzysztof Łazikiewicz
- Zainteresowanie rzeźbą zaczęło się
u mnie dosyć wcześnie. Podczas pierwszych w życiu kolonii, w Srebrnej Górze, podpatrzyłem miejscowych chłopaków, którzy rzeźbili ozdobne elementy
drewnianych lasek. Podczas następnych
kolonii, w Niechorzu, gdy pierwszy
raz zobaczyłem morze, choć wówczas
mieszkałem zaledwie 20 km dalej, zafascynowała mnie sylwetka płynącego
po falach statku. Wyrzeźbiłem wówczas
ponad trzydziestocentymetrowy okręt
z ożaglowaniem, który tak spodobał się
kolonijnemu wychowawcy, że musiałem się z tą rzeźbą pożegnać – wspomina
emeryturze będę mógł poświęcić rzeźbie
tyle czasu, ile będę chciał – kontynuuje.
Obecnie pracuje nad nietypowym ujęciem wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zafascynowała go też lwowska
cerkiew św. Paraskewy Piatnicy.
Korzeni swoich artystycznych zainteresowań upatruje w znaku zodiaku.
– Jestem zodiakalną Wagą, a to podobno
osoby, które mają szczególne predyspozycje do realizowania się w sztuce. Sam
oprócz rzeźby, gram na instrumentach
klawiszowych – kończy Konstanty Korabowicz.
(KrzyK)
Wernisaż kolejnej wystawy w Galerii
Spełnionych Marzeń (Klub ChSM „Pokolenie”, ul. Młodzieżowa 29) zaplanowano na 29 stycznia br. o godz. 18.00.
Tym razem będzie to niespodziewanie
inna, niezwykła ekspozycja. Wojciech
Szczęśniak swoimi rysunkami poprzez
blog rysunkowy zaprasza do zabawy.
Wystawa nosi tytuł RYSKOMILUS.
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
strona 6
Wiadomości Spółdzielcze
nr 01/2010
Plan remontów na rok 2010
Administracja ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
W 2010 roku Administracja Osiedla „Żołnierzy Września”
dysponować będzie kwotą 5.003.700 zł. W ramach tej kwoty,
oprócz zabezpieczenia pieniędzy na usuwanie awarii i drobnych
robót remontowych, zaplanowano wykonanie między innymi:
- wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach
przy ul. 3-go Maja 113 i ul. Żołnierzy Września 23,
- remontów instalacji odgromowych w budynkach przy ul. Węglowej 1,3, ul. Powstańców 54, 67, ul. Żołnierzy Września 13, 23,
- zmiany zasilania piwnic na 24V w budynkach na osiedlu
Pnioki,
- docieplenia budynków przy ul. Węglowej 1,3, ul. Powstańców 54,67, ul. Żołnierzy Września13, 23, ul. Wolskiego 13-15,
17-19, 18-20, 22-24 – część tych prac zostanie sfinansowana
z kredytów o jakie ChSM występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- remontów dachów na budynkach przy ul. Bocznej 8 oraz
Kopalnianej 2, 4, 13-17 – uzupełnienie farby refleksyjnej na
powłoce pianki poliuretanowej, którą pokryte są ww. dachy,
- wymiany drzwi wejściowych do budynków przy ul. Nowaka
3, 5, 7, 9, ul. Józefa 1,
- modernizacji dźwigów osobowych w budynku przy
ul. Nowaka 3,
- prześwietlenia, wycinki i nasadzenia drzew w zasobach
zgodnie z decyzjami Wydziału Środowiska Naturalnego
UM oraz zgłoszeniami mieszkańców.
Administracja CHORZÓW BATORY
Plany remontowe w Administracji Osiedla „Chorzów Batory” na 2010 rok, opiewające na kwotę 5.376.200 zł, przedstawiają się następująco:
- w zakresie prac instalacyjnych: wymiana pionów wodnokanalizacyjnych przy ul. Karłowicza 29/3-15, ul. Karpackiej
36c/l i 2, ul. Karpackiej 40a/4 i 5, ul. Karpackiej 32/4 i 5, wymianę poziomów wodnych przy ul. Kaliny 62, ul. St. Batorego 70-80, ul. St. Batorego 68, zmianę usytuowania instalacji
deszczowej - docieplenie przy ul. Bema - Dyrekcyjnej, ul. St.
Batorego 13, ul. Karwińskiej 5-5a;
- w zakresie prac c.o.: regulacja, instalacja c.o. przy ul. Podmiejskiej 15-25, ul. Machy 3, ul. Francuskiej 6, ul. Konarskiego l, ul. Żółkiewskiego 9-11;
- w zakresie prac elektrycznych: modernizacja oświetlenia
klatki schodowej wraz z zabudową czujników ruchu przy ul.
Kaliny 62, ul. Kochłowickiej 9, przełożenie instalacji odgromowej pod docieplenie przy ul. Bema - Dyrekcyjnej, ul. Zwycięstwa 3-5, modernizację oświetlenia klatki schodowej przy
ul. Czempiela 42, remont tablicy WL7 przy ul. Granicznej
70, montaż monitoringu parkingu przy ul. Brzozowej l, 3, 5,
ul. St. Batorego 62-66;
- w zakresie dociepleń: projekt techniczny oraz docieplenie budynków zgodnie z projektem przy ul. Farnej 9a, 9-17, ul. Karwińskiej 3, 5-5a, docieplenie budyn-
ków przy ul. Bema, ul. Dyrekcyjnej, ul. S. Batorego 13,
dokończenie prac dociepleniowych przy ul. Czempiela 2, 6-8,
ul. Zwycięstwa 3a-5a, docieplenie budynku przy ul. Zwycięstwa 3-5, docieplenie strychu przy ul. Farnej 9a, 9-17, Karpackiej 9, docieplenie stropodachu przy ul. St. Batorego 68;
- w zakresie prac elewacyjnych: remont balkonów przy
ul. Brzozowej 2, 3, ul. Kochłowickiej 15-17, naprawa elewacji
przy ul. Bema, ul. Dyrekcyjnej, ul. St. Batorego 13, naprawa
elewacji, schodów, 2 szt. drzwi przy ul. Kaliny 86 (pawilon);
- w zakresie prac dekarsko-blacharskich: krycie papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, remont kominów przy ul. Kochłowickiej 15-17, ul. St. Batorego 92-96, 98,
ul. Brzozowej 4, 6, ul. Jubileuszowej 34-40, ul. Farnej 2-4 a;
- w zakresie prac malarskich: malowanie klatek schodowych w
budynkach przy ul. Karpackiej 36-40a, 40b-c, ul. Jubileuszowej
26-32, ul. Brzozowej 52-58, ul. Czempiela 42, ul. Granicznej 104110, ul. Machy 3, ul. Francuskiej 6, ul. Konarskiego 1;
- w zakresie prac stolarskich: wymiana okien i zwroty kosztów za wymianę okien (realizacja roku 2006);
- w zakresie innych prac budowalnych: wymiana wykładzin
podestów oraz schodów w budynkach przy ul. Farnej 9a, 13,
15, 17, projekt techniczny przebudowy ściany - witrolit, remont
balkonów i galerii przy ul. Orląt 3, projekt techniczny przebudowy naświetli przy ul. Czempiela 42, 48, 50, projekt techniczny
przebudowy ścian - witrolit przy ul. Karpackiej 28, remont podestów wejść do budynku przy ul. Granicznej 50-60, 68-72, remont
schodów do budynku przy ul. Czempiela 63, wymiana drzwi do
komory zsypowej przy ul. Brzozowej 3, wymiana drzwi do budynku przy ul. Karpackiej 28, ul. Kaliny 87, 98, ul. Brzozowej l,
4, postawienie ogródka gospodarczego wraz z zamknięciem przy
ul. Mickiewicza 4, ul. Karwińskiej 5, partycypacja w kosztach
ogrodzenia przy ul. Farnej 9;
- w zakresie zieleni, dróg, małej architektury: remont wjazdu
- brama przy ul. Bema 2-4, wykonanie chodnika przy ul. Czempiela 42, Czempiela 50, wykonanie chodnika oraz podestów przy
ul. Brzozowej 21-23, 25, remont drogi do komory zsypowej
w budynku przy ul. Kaliny 98, remont parkingu przy ul. Podmiejskiej 15-25, wykonanie parkingu + szlaban przy ul. Karpackiej
40 b-c, ul. Kaliny 93, 95.
- w zakresie dźwigów: wymiana dźwigów przy ul. Brzozowej 5. Administracja RÓŻANA GAŁECZKI
Na roboty remontowe w Administracji Osiedla „Różana Gałeczki” w 2010 przewidziano 6.275.600 zł. W ramach tej kwoty planowane są prace związane z termomodernizacją budynków przy ul. Górniczej 26-28, 30-32 oraz ul. Szczecińskiej 10,
wymianą stolarki okiennej wg wniosków złożonych w 2006r.,
wymianami pionów wodno-kanalizacyjnych (m.in. ul. Barbary 21ab i ul. Górnicza 26-32). Przeprowadzona zostanie modernizacja kotłowni gazowej przy ul. Gałeczki 26. Przy ul. Gałeczki 41-47 oraz ul. Ryszki 57 nastąpi wymiana oświetlenia
na energooszczędne. Ponadto w budynku przy ul. Ryszki 57
zaplanowano wymianę dźwigów osobowych. Prace malarskie
wykonane zostaną m.in. w budynkach przy ul. Gałeczki 38,
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
nr 01/2010
Wiadomości Spółdzielcze
ul. Racławickiej 31-37, ul. Ryszki 57 i ul. Działkowej 7-11.
Przewidziano także do wykonania wymianę drzwi do klatek
schodowych m.in. przy ul. Różanej 1,8-18 oraz ul. Racławickiej
39. Wykonana zostanie renowacja terenu przy budynkach przy
ul. Racławickiej 7-11, ul. Trzynieckiej 5-5a, ul. Długiej 14-18, powstaną nowe miejsca parkingowe przy ul. Różanej 8-18, ul. Różanej l, ul. Krzywej 33-43 oraz wymienione zostaną chodniki przy
ul. Gałeczki 36, ul. Ryszki 11 i ul. Gałeczki 41. To tylko część
z planowanych na 2010r. robót remontowych. Ze szczegółowym
planem remontów zapoznać się można w siedzibie administracji
przy ul. Gałeczki 41.
Administracja CENTRUM
Opracowany plan remontów na rok 2010 w Administracji
Osiedla „Centrum” opiewa na kwotę 6.304.000 zł. Zaplanowano w nim m.in. docieplenia budynków wraz z wymianą okien
strona 7
w klatkach schodowych i drzwi wejściowych do budynków
przy ul. Krzyżowej 8, 10, 12, 14, Grunwaldzkiej 1-3, św. Pawła
4, 4a, 2, Pudlerskiej 18. W budynku przy ul. Księcia Władysława Opolskiego 7 kontynuowana będzie przebudowa głównego
ciągu klatki schodowej, docieplenie ścian podłużnych wraz
z remontem balkonów. W budynku przy ul. Księcia Władysława Opolskiego 11 wykonana będzie przebudowa głównego
ciągu komunikacyjnego obejmująca również wymianę okien
i drzwi wejściowych klatki schodowej. W ramach robót dekarskich zostanie wykonana konserwacja dachu budynku przy
ul. Konopnickiej 38. Malowanie klatek schodowych zaplanowano w budynkach przy ul. Poniatowskiego 17-19, Księcia
Władysława Opolskiego 1, Sienkiewicza 12, Konopnickiej 27
a, b. Na osiedlu Karolinki-Majętnego przy budynkach nr 3, 5,
10, 14 zaplanowano remont chodników i dróg dojazdowych
pożarowych. W obrębie budynku przy ul. Krzywej 9 wykonany będzie remont drogi wjazdowej. W budynku przy ul. Kazimierza 8-10 zostaną zmodernizowane dźwigi osobowe.
Uwaga ! NOWE ZASADY
Legalizacja wodomierzy
W zasobach ChSM większość mieszkań posiada indywidualne wodomierze, które są podstawą do rozliczenia
zużycia wody. Wykonywane analizy, po każdorazowych odczytach wskazują znaczne różnice w ilości zużytej
wody pomiędzy wodomierzem zbiorczym a sumą wodomierzy w mieszkaniach.
W celu zmniejszenia strat wody oraz
optymalizacji kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2009r. rozpoczęto pilotażową akcję wymiany wodomierzy tradycyjnych na wodomierze
nowej generacji z odczytem radiowym.
Wodomierze te w porównaniu do poprzednio montowanych charakteryzują się:
- dużą dokładnością pomiarów,
- posiadają zabezpieczenia przed zewnętrzną ingerencją,
- odczyt ich jest wykonywany niezależnie od obecności w mieszkaniu,
a stan zużycia wody może być na bieżąco sprawdzany na zamontowanym wyświetlaczu.
W ramach ww. akcji dokonano montażu ok. 3.000 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym.
Analizując wyniki pierwszych odczytów wykonanych drogą radiową Zarząd
ChSM podjął decyzję, że od bieżącego
roku w naszych zasobach montowane
będą tylko wodomierze z odczytem
radiowym.
Dla każdej nieruchomości wybrany
zostanie system rozliczeniowy i określone zostaną parametry wodomierzy.
W związku z tym mieszkańcy, którzy
planują wymianę wodomierzy we własnym zakresie powinni skontaktować
się z właściwą administracją w celu
uzyskania informacji o obowiązującym
systemie.
Dla złagodzenia skutków jednorazowego obciążenia za wymianę wodomierza, również w mieszkaniach, w których
nie upłynął jeszcze okres ważności cechy legalizacyjnej, Rada Nadzorcza
podjęła Uchwałę, zgodnie z którą opłata
wnoszona będzie w miesięcznych ratach
przez okres 36 miesięcy w wysokości
1/36 kosztów jednego wodomierza. Osoby, które nie wyrażą zgody na wymianę
według powyższych zasad, w chwili
utraty ważności legalizacji będą musiały
dokonać wymiany z jednorazową odpłatnością, wg. ceny obowiązującej w
chwili wymiany.
Aby uzyskać najlepsze efekty obni-
żenia strat wody, wymiana wszystkich
wodomierzy powinna zostać przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie.
Dlatego planujemy do 2011 roku
wprowadzenie systemów radiowych we
wszystkich nieruchomościach i wymianę
wszystkich wodomierzy na elektroniczne
z radiowym systemem odczytu.
Do chwili wymiany wszystkich wodomierzy obowiązywać będzie system
mieszany, tzn.:
- wodomierze tradycyjne odczytywane będą przez upoważnionych pracowników (nadal konieczna będzie obecność
w mieszkaniu w wyznaczonym terminie)
- wodomierze z odczytem radiowym
(odczytywane niezależnie od obecności
w mieszkaniu)
Aby podjęte działania przyniosły odczuwalny efekt, koniecznym jest sprawne przeprowadzenie wymiany wodomierzy i dlatego zwracamy się do wszystkich
mieszkańców zasobów ChSM o dotrzymywanie uzgodnionych terminów wymiany wodomierzy.
GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. Redakcja i DTP: Agencja Mediów Lokalnych „mediaL”,
ul. Wolności 19/21/1, tel. 32 2413-374, fax. 32 2413-474. Materiały i listy prosimy kierować na ten sam adres lub do siedziby Spółdzielni
(ul. Kopalniana 4a). Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja
nie zwraca. Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Ogłoszenia przyjmowane są w Agencji Mediów Lokalnych „mediaL”. Druk: Centrum
Usług Drukarskich Henryk Miler tel. 32 244-38-39, e-mail: [email protected] Ogłoszenia drobne przyjmuje także Dział Organizacji
i Kadr w siedzibie ChSM, ul. Kopalniana 4a.
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
strona 8
Wiadomości Spółdzielcze
nr 01/2010
Półkolonie na Alasce
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że przyjmowane są zapisy
na zimowe półkolonie dla dzieci w Klubie ChSM „Pokolenie” przy
ul. Młodzieżowej 29.
Koszt jednego turnusu 30,00 zł. Zajęcia odbywać się będą w godz. od 8.00
do 16.00. Uczestnicy mają zapewnione
wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie oraz obiad
jednodaniowy) a także bogaty program
zajęć sportowych i kulturalnych.
I turnus 15.02.2010r. - 19.02.2010r.
II turnus 22.02.2010r. – 26.02.2010r.
- Tegoroczne ferie przebiegać będą
pod hasłem „Przygoda na Alasce“.
Uczestnicy będą mogli m.in. zobaczyć
zaprzęg psów husky, a także posłuchać
opowieści alpinisty o zdobywaniu górskich szczytów. W każdym z turnusów
zaplanowana jest także wycieczka autokarowa – zapowiada Ireneusz Warta, kierownik klubu. – Ilość miejsc jest
ograniczona, warto szybko decydować
się na udział w półkoloniach. Program
każdego dnia wypełniony jest rozmaitymi atrakcjami – kontynuuje.
Szczegółowe informacje na temat
półkolonii uzyskać można u kierownika Klubu „Pokolenie”, pod nr telefonu
32-241-94-73 w godz. 15.00-20.00.
Klubowy luty
Wśród imprez, które w Klubie ChSM
„Pokolenie” zaplanowano na luty 2010
znajdą się popisy młodych muzyków
w koncercie „Mali Mistrzowie Nastroju”
(3 lutego), tradycyjny „Śledź” Klubu Seniora (9 lutego) oraz Koncert Noworoczny
(12 lutego). Pozostałą część lutowego kalendarza zajmą już spotkania półkolonijne.
Planowane imprezy kulturalne i sportowo - rekreacyjne w 2010r.
organizowane przez
Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową i Klub „Pokolenie”
STYCZEŃ
SIERPIEŃ
LUTY
WRZESIEŃ
• Złaz Rodzinny Spółdzielców
• Turniej Piłki Nożnej o Puchar ChSM
• Turniej Tenisa Stołowego
• Dzień Seniora
•Wielka Degustacja - konkurs ludowych przetworów domowych
• Koncert „Fryderyk Chopin”
PAŹDZIERNIK
GRUDZIEŃ
• Galeria Spełnionych Marzeń
• Klub Seniora
• Galeria Spełnionych Marzeń
• Koncert Zimowy
• Półkolonie Zima 2010
MARZEC
• Galeria Spełnionych Marzeń
• Pasja Panewnicka- wystawa i koncert
KWIECIEŃ
• Galeria Spełnionych Marzeń
• Konkurs „Świąteczna Baba”
LISTOPAD
•Turniej Piłki Nożnej INTERLATO
•Ż
niwniok”- rozstrzygnięcie konkursu
na „Najładniejszy balkon i ogródek
przydomowy
• Galeria Spełnionych Marzeń”
• wystawa „Święte obrazy sypialne”
• Mikołaj w Klubie
• Wigilia dla samotnych Spółdzielców
Ponadto
•Zajęcia stałe w Klubie ChSM
„Pokolenie”
Jak trafić do Klubu ChSM „Pokolenie”
MAJ
• Festyn Osiedlowy „Powitanie Lata”
• Galeria Spełnionych Marzeń
• Wystawa Poplenerowa
• Półkolonie Lato 2010
AUTOBUSY 98, 165, 663, 998
CZERWIEC- LIPIEC
TR
AM
ks. J. Gałeczki
• Prezentacje 2010 wystawa prac nauczycieli plastyki
• Dzień Matki organizowany przez
Klub Seniora
• Warsztaty Muzyczne
• Piknik dla Osób Niepełnosprawnych
• Spartakiada Dzieci i Młodzieży
• Wycieczka dla samotnych Spółdzielców
Młodzieżowa
Kat
ow
WA
J
icka
E
Centrum Handlowe
AKS
6,
11
,1
9
AU
T
OB
Klub ChSM
„Pokolenie”
Młodzieżowa
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
US
Y6
,9
8,
66
3,
nr 01/2010
Wiadomości Spółdzielcze
strona 9
Spotkanie wigilijne
Tego dnia w Klubie ChSM „Pokolenie” królowały na stołach tradycyjne potrawy
wigilijne. Wigilia dla samotnych spółdzielców, jeden ze stałych elementów grudniowego programu Klubu, zgromadziła tym razem około 60 uczestników. 23 grudnia
były życzenia przy opłatku i wspólne kolędowanie. Program artystyczny przedświątecznego wieczoru wypełnił występ Teatru Małych Form ze spektaklem „Bombki
świąteczne” oraz koncert zespołu ludowego „Lędzinianie”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes ChSM Grzegorz Gowarzewski, reprezentujący Radę Nadzorczą
Spółdzielni Ryszard Pawlik oraz przewodniczący Rady Osiedla Różana-Gałeczki
Romuald Lachowicz.
Zdjęcia: Paweł Mikołajczyk
Stałe Zajęcia w Klubie ChSM „Pokolenie”
Chorzów, ul. Młodzieżowa 29
Callanetics
Zajęcia muzyczne
Aerobik
Remi brydż
poniedziałki i czwartki 18.00-19.00
poniedziałki i środy 16.00-20.00
Klub Osób Niepełnosprawnych
„Krystian”
poniedziałki
10.00-13.00
czwartki
16.00-19.00
Klub Seniora
we wtorki i czwartki
15.00-18.00
Klub haftu i szycia
wtorki i czwartki 15.00-18.00
Hip-hop
poniedziałki, wtorki i piątki
15.00 do 17.30
Taniec towarzyski
Teatr Małych Form
wtorki
17.00-19.30
Taniec latino
Plastyka - Klub Małolat
Cymbergaj
poniedziałki i środy 20.15-21.15
wtorki 15.00-18.00
Gry planszowe
wtorki 15.00-18.00
Break Dance
czwartki od 16.45-17.45
czwartki 19.10-20.10
w czwartki 20.15-21.15
poniedziałki i piątki 17.00-19.00
we wtorki i czwartki 16.30-18.30
Szachy
w poniedziałki, wtorki, środy
i czwartki 15.00-20.30
Tenis stołowy
poniedziałki i piątki 18.00 - 20.00
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
strona 10
Wiadomości Spółdzielcze
DROBNE DROBNE
USŁUGI
• CAŁODOBOWE MONTAŻ, naprawa piecyków gazowych i
instalacji wodnych, kanalizacyjnych wodnych, kanalizacyjnych, C.O. elektrycznych, kafelkowanie, Junkers – Termet,
tel. (032) 241-99-81, 0601-477-527
• CERTYFIKATY ENERGETYCZNE – opracowywanie, ekspertyzy, tel. 0666-701-445
• CHEMIA, MATEMATYKA, tel. (032) 0609-313-634
• CYKLINOWANIE, UKŁADANIE podłóg, kafelkowanie, gładzie gipsowe, malowanie, tel. 0500-631-520
• CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerek, odbiór od klienta,
tel. 692-987-987
• CZYSZCZENIE DYWANÓW,
tel. 0508-993-402
wykładzin,
tapicerki,
• ELEKTRYK USŁUGI tel. 0664-967-550
• KOREPETYCJE – język niemiecki, wszystkie poziomy,
nauczyciel – egzaminator, tel. (032) 247-75-14, 0607378-064 (po 15.00)
• KOMPLEKSOWE REMONTY mieszkań oraz usługi elektroinstalacyjne, tel. 0509-154-550
• MATEMATYKA PRZYGOTOWANIE do matury, studia,
tel. 0666-275-686
• MEBLE NA WYMIAR, kuchnie, zabudowy wnęk, tel. 503-592-364
• MONTAŻ TV SAT, sprzedaż akcesoriów, tel. 508-757-508
• REMONTY, łazienki, tel. 0512-317-944
• REMONTY KOMPLEKSOWE, tel. 798-730-884
• REMONTY MIESZKAŃ, tel. (32) 289-03-69, 0510-385-134
• REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENKI, tel. 0512-317-944
• REMONTY MIESZKAŃ, wielokolorowe, tapety natryskowe, tynki
dekoracyjne, stiuki, tel. (032) 289-03-69 i 0510-385-134
• REMONTY wod. kan. Gaz. C.O. usługi budowlane,
tel. 0501-573-004
• RENOWACJA WANIEN, brodzików itp. również kolory; szybko solidnie – pisemna gwarancja, tel. 0696-197-493
• SPRZĄTANIE GROBÓW, 0507-523-623
• TRANSPORT rzeczy, tel. 0503-592-364
• USŁUGI TRANSPORTOWE, przeprowadzki, tanio,
tel. 0601-975-845
• 3 pokojowe, Stabika, 73 m2, 1 p., 209 tys. LOKUS,
tel. 0668-156-048
• 4 pokojowe, Krzyżowa, 84 m2, komfort LOKUS,
tel. 0668-156-048
• Świętochłowice M-3: Polna 38 m2 Krzywa 47 m2, LOKUS,
tel. 0668-156-048
• Zamienię mieszkanie PGM wspólnota mieszkaniowa
44 m2, 2 pokoje + kuchnia + łazienka + przedpokój i
balkon, II piętro, C.O.(własne), nowe okna, drzwi, panele,
gipsy na mieszkanie 3 pokojowe z C.O. Spłacę zadłużenie
lub dam odstępne. tel.: 888-516-980, (32) 771-07-05
po 17 - tej
• Zamienię mieszkanie na ul. Wiosennej w Chorzowie,
koło ul. Gałeczki, Ryszki, spółdzielcze 38 m2, 2 pokoje,
niski czynsz, na mieszkanie 3 pokojowe, najlepiej okolice
Klimzowca. Warunki do uzgodnienia. tel.: 693-233-801.
nr 01/2010
• Zamienię mieszkanie własnościowe I piętro w bloku
trzypiętrowym o pow. 73 m2. 4 pokoje, duża kuchnia z
oknem, łazienka, przedpokój i WC. Wyremontowane,
nowe okna, na podłogach panele i kafelki, a na ścianach
gładź gipsowa i panele boazeryjne - na 2 mieszkania
dwupokojowe spółdzielcze własnościowe, I lub II piętro
(parter wykluczony). tel. 508-135-359
• Zamienię mieszkanie własnościowe PGM, 2 pokoje, Chorzów Osiedle Ruch, o pow. 47 m2 na 3 pokoje minimum
60 m2.tel.: 505-947-355.
• Pilnie zamienię! Zamienię mieszkanie w Chorzowie,
os. Ruch 47 m2, 2 pokoje, łazienka, WC, z C.O. gazowe, I
piętro, po remoncie - na mieszkanie mniejsze do II piętra o
podobnym standardzie w Chorzowie. tel.; 660-495-247 lub
(32) 249-35-59.
• Sprzedam mieszkanie ul. Gałeczki, 9 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, garderoba. tel.: 515-137-618
• Zamienię mieszkanie, kawalerka, kuchnia z oknem, łazienka, przedpokój, C.O., meble zabudowane na wymiar, panele,
II piętro - na 3 pokojowe z C.O. tel.: 507-828-161
• Wynajmę pomieszczenie 20 m2, C.O. na działalność ,
Chorzów ul. Kazimierza 8. tel.: (32) 241-26-83 do 18:00,
kom. 509-439-306.
• Zamienię własnościowe spółdzielcze mieszkanie - komfort 28,6 m2 (kawalerka) w Chorzowie na większe lokatorskie spółdzielcze. Mile widziane z wodą i C.O.. Zapłacę
wszelkie koszty zamiany. tel.: (32) 249-60-54.
• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe, 65 m2 do 90m2 w Chorzowie (centrum lub na Klimzowcu). tel.: 607-108-012,
510-024-123
• Zamienię mieszkanie własnościowe, (3 pokoje, kuchnia trójfazowy i 2 taryfowy licznik, łazienka z WC) 49,9 m2 ul.
Złota w Katowicach (na przeciwko WPKiW), niski czynsz,
C.O, na mieszkanie o podobnym metrażu, na parterze lub
w budynku z windą również w okolicy Wojewódzkiego
Parku Kultury. tel.: (32) 250-88-27, 508-280-267.
• Sprzedam garaż pod budynkiem Chorzów ul. Gałeczki.
tel.: 604-220-449
• Zamienię M-4 własnościowe w Sosnowcu na mniejsze
(M-2) w Chorzowie lub Katowicach. tel. 600-365-363.
• Zamienię mieszkanie PGM 123 m2 w centrum Chorzowa,
4 pokoje, WC, łazienka (piece), na 2 pokoje w centrum. tel.: 608-379-537
• Sprzedam mieszkanie ChSM - odrębna własność,
2 pokojowe, 46 m2, IV piętro na ul. Wiosennej.
tel.: 880-506-940
• Zamienię mieszkanie 1 - pokojowe (25 m2), kuchnia, łazienka z WC, na II piętrze w bloku w dzielnicy „Stare Osiedle - Chorzów Batory”, niski czynsz 160 zł., ogrzewanie
etażowe, zamienię na większe 2 pokojowe (max 45m2).
Dam odstępne lub spłacę zadłużenie. tel.: 664-862-432.
• Zamienimy 2 mieszkania oddzielne komunalne o powierzchni 37 m2 i 27 m2 na jedno mieszkanie z dwoma
pokojami o powierzchni ok. 40 m2. tel.: (32) 736-61-76
• Sprzedam spółdzielcze własnościowe mieszkanie w centrum Chorzowa - I piętro, 2 pokoje, 70 m2 wyremontowane. tel .: 501-369-529
• Zamienię w Chorzowie mieszkanie własnościowe 51 m2
po kapitalnym remoncie, stare budownictwo, I piętro, 2
pokoje z kuchnią, przedpokój, łazienka, WC, ogrzewanie
elektryczne (siła) na mniejsze 38 m2 w nowym budownictwie z możliwością spłaty zadłużenia. tel.: 660-126-455
• Sprzedam mieszkanie 65 m2,2 pokoje, Chorzów ul. Żołnierzy Wrzesnia. tel.: 604-220-449
• Sprzedam mieszkanie własnościowe w Chorzowie na
ul. Węglowej , 29 m2. tel.: 502-059-672
• Sprzedam mieszkanie w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej 38/18, 37m², kuchnia z oknem. Wolne od 1 lutego
2010r. Tel.: 516-183-413
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. 73 m2
(4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, wc), I piętro , niska
zabudowa na dwa mieszkania dwupokojowe, spóldzielcze
własnościowe w Chorzowie (I lub II piętro) tel. 511 568 426
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe 3 pokoje, 48 m2 w Chorzowie os. Różanka, na kawalerkę
za dopłatą, w tym rejonie lub okolicach Klimzowca.
tel.: 510-371-529
• Sprzedam mieszkanie w Chorzowie , ul. Lompy, 46 m2, 2 pokoje, parter, cena do uzgodnienia. tel.: 604-892-949
• Sprzedam mieszkanie ul. Karpacka w Świętochłowicach,
40 m2, wysoki parter, bez pośredników. tel.: 514-955-246
• Sprzedam kiosk wolnostojący pod sprzedaż prasy, papierosów,
chemii itp. Na osiedlu „Różana - Gałeczki” tel.: 602-376-841
• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe na ulicy Brzozowej 23,
25 bądź Stefana Batorego 98 w Chorzowie Batorym.
tel.: 502-425-292
• 1 pokój 36 m2 80 tys. Bończyka LOKATOR, tel. 0793-775-040
• Kupię garaż na terenie Chorzowa najlepiej w ok. Osiedla „Różana - Gałeczki” , Klimzowiec ale niekoniecznie.
tel.: 511-553-798
• Zamienię mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, usytuowane w
Chorzowie przy ulicy Brzozowej 21, na większe 3 lub 4 pokojowe usytuowane przy ulicy Brzozowej 23, 25 bądź
St. Batorego 98 w Chorzowie. Dam odstępne, spłacę zadłużenie. Istnieje również możliwość nie tylko zamiany,
ale kupna takiego mieszkania. tel.: 502-425-292
• 2 pokoje 34 m2 105 tys. Gwarecka LOKATOR, tel. 0793-775-040
• Sprzedam garaż na ul. Gałeczki 22. tel.: 604-220-449
• Chorzów Stary - kupię mieszkanie tel.: 501-487-225
• 2 pokoje 38 m 98 tys. Kazimierza LOKATOR, tel. 0793-775-040
• Kupię lub wynajmę garaż przy ul. Gwareckiej. tel.: 664-747-291
• 2 pokoje 50 m 140 tys. po remoncie Kochłowicka koło
basenu LOKATOR, tel. 0793-775-040
• Kupię mieszkanie na Klimzowcu: 3 pokoje, niski blok
(1-6 pięter), piętro 1-3. tel.: 886-832-510
• Zamienię kawalerkę 34 m2 (prawo spółdzielcze własnościowe) II p. na większe w Chorzowie Starym (dam odstępne, spłacę zadłużenie), tel.: 501-487-225
• 2 pokoje 45 m2 125 tys. Cieszyńska LOKATOR,
tel. 0793-775-040
• 2 pokoje 46 m2 129 tys. Odrowążów LOKATOR,
tel. 0793-775-040
• Sprzedam mieszkanie własnościowe na osiedlu „Irys” , IV
piętro do remontu, 52 m2, WC osobno, niski czynsz. cena 148
tys., do uzgodnienia. Bez pośredników. tel.: 0692-189-348
SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ
• 1, 2, 3, 4 pokoje na www.lokator.nieruchomości.pl
• 1 pokój 29 m2 Boczna LOKATOR, tel. 0793-775-040
2
2
• 3 pokoje 49 m2 118 tys. Długa LOKATOR, tel. 0793-775-040
• 3 pokoje 63 m2 179 tys. Kalidego LOKATOR, tel. 0793-775-040
• Pilnie kupię mieszkanie w Chorzowie tel. 0515-356-832
• 2 pokojowe, Lwowska, 59 m2, 1 p., 130 tys. LOKUS,
tel. 0668-156-048
• 2 pokojowe, Młodzieżowa, 40 m2, 129 tys. LOKUS,
tel. 0668-156-048
• Zamienię, mieszkanie własnościowe w bloku o pow. 30 m2
w Chorzowie przy ul. Węglowej. Składa się ono z pokoju
z balkonem, jasnej kuchni, łazienki i przedpokoju, po generalnym remoncie. Zamienię na większe lokatorskie lub
własnościowe. Możliwa dopłata/spłata zadłużenia. tel.:
502-059-672
• Zamienię mieszkanie o pow. 35 m2, kamienica, Chorzów II, II
piętro, łazienka, WC, okna plastikowe, na większe w Chorzowie, spłacę zadłużenie, dam odstępne. tel.: 600-632-509
• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Chorzowie na ul.
Kaliny, parter, cena 159.000 zł. tel.: 515-208-116
• Zamienię własnościowe spółdzielcze mieszkanie o pow. 48
m2, 3 pokoje z kuchnią, II piętro, niska zabudowa, przy ul.
Gałeczki na 2 pokoje również spółdzielcze własnościowe,
do 40 m2 w okolicy osiedla Gałeczki, Różana, Młodzieżowa.
tel.: (32) 241-92-12, 694-026-113 .
• Sprzedam garaż murowany z kanałem przy ul. Kasprowicza. tel.: 503-374-844, 695-203-223
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe Chorzów ul. Wileńska, kamienica, I piętro, 52,3 m2, 2 pokoje,
kuchnia. tel.: 503-374-844
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
nr 01/2010
Wiadomości Spółdzielcze
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe przy
ul. Gwareckiej, 3 pokoje, o pow. 52 m2, na IV piętrze
(winda) - na mniejsze spółdzielcze własnościowe (I lub II
piętro) tel.: (32) 241-86-62, po godz. 17:00
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe, 49 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, na mniejsze. Cena
mieszkania do uzgodnienia przy zamianie. Kontakt listowny: Urbaś Jan ul. Józefa 1/16 41-500 Chorzów.
• Sprzedam mieszkanie w centrum Chorzowa, 71 m2, I piętro,
2 pokoje, wyremontowane. tel.: 501-369-529
• Wynajmę mieszkanie w Chorzowie ul. Gałeczki 40/26,
2 pokoje, 48 m2, II piętro, winda, umeblowane. Cena
1.500 zł/m-c, od stycznia 2010 r. tel.: 798-438-871
• Zamienię mieszkanie 49 m2 w wieżowcu na osiedlu Pnioki, III piętro na mniejsze do 34 m2 w Chorzowie. tel.: 510169-425 po godz. 17:00
• Zamienię własnościowe spółdzielcze mieszkanie o pow. 48 m2,
3 pokoje z kuchnią, II piętro, niska zabudowa, przy
ul. Gałeczki na 2 pokoje również spółdzielcze własnościowe,
do 40 m2 w okolicy osiedla Gałeczki, Różana, Młodzieżowa.
tel.: (32) 241-92-12, 694-026-113
• Zamienię mieszkanie własnościowe 48 m2, 2 pokoje z
jasną kuchnią w Chorzowie, dzielnica parkowa na wzgórzu
Redena, z dużym balkonem, parkiety, ciepła woda dostarczana centralnie, IV piętro, niska zabudowa na podobne
lub mniejsze do II piętra w Chorzowie. tel.: (32) 249-5695, 691-354-962
• Sprzedam mieszkanie 52 m2, 2 pokoje, do remontu, na Irysie w Chorzowie, 4 piętro, cena do 148 tys. do negocjacji.
tel.: 692-189-348
• Kupię garaż przy ul. Granicznej. tel.: 606-989-270
• Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe os. Różanka – Chorzów,
tel. 513-271-199
INFORMATOR
CENTRALA ChSM:
032 241 42 71 do 3; 032 241 52 08;
032 241 05 28
●s
ekretariat prezesa i dyrektora
ds. ekonomicznych:
032 241 68 56: fax: 032 241 60 12
●d
yrektor ds. techn. i eksploatacji:
032 241 14 26
ADMINISTRACJE ChSM
●o
s. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11
tel. 032 241 59 83; 032 349 66 66
●o
s. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4
tel. 032 246 46 12, 032 246 12 84
●o
s. Centrum, ul. Krasickiego 7a
tel. 032 241 35 97, 032 241 41 16
●o
s. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki
tel. 032 241 95 62, 032 241 98 13
INNE
● POGOTOWIE AWARYJNE
Zakład Robót Konserwacyjno-Remontowych: 032 246 48 16
●K
lub ChSM „Pokolenie” ul. Młodzieżowa 29,
tel. 032 241 94 73
POGOTOWIA
● ratunkowe: 999, 032 241 39 30, 032 241 39 40
●e
nergetyczne i oświetlenia ulic: 991,
032 303 03 03,
● wod.- kan.: 032 241 32 77, 032 770 37 00
● dźwigowe (całodobowe): 0 601 515 812
● Zakład urządzeń dzwigowych „Eldźwig”:
032 241 60 58
●S
półdzielnia Kominiarzy: 032 241 18 48,
032 266 60 84-5
• Zamienię własnościowe M-4 – 3 pokoje, na M-3, na os.
Irys, własnościowe tel. 661-162-432
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe na ul.
Młodzieżowej, odrębna własność, 40 m2, na mieszkanie
w innej dzielnicy Chorzowa ew. Siemianowice Śl. lub
Świętochłowice tel. (32) 247-51-62
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe pow. 56
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, C.O. na mniejsze, również
spółdzielcze własnościowe, lud sprzedam tel. 602-715-863
• Mieszkanie do wynajęcia 42 m2, pokój, kuchnia, łazienka,
umeblowane, ogrzewanie piecowe, gaz sieciowy, 700 zł,
Chorzów Stary, tel. 609-741-345
• Wynajmę pokój samotnej kobiecie, bez opłat, w zamian za
pomoc, Chorzów Batory, tel. 601-140-042
• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 48 m2, własnościowe w Chorzowie, zamienię na większe 3 lub 4 pokoje, najchętniej os. Różana – Gałeczki, tel. 503-133-529 lub
501-927-041
• Lokal do wynajęcia 70 m2 w Chorzowie ul. Karola Miarki
8, tel. 501-745-341
• Sprzedam mieszkanie Chorzów, ul. Stabika, ok. 29 m2
(1 pokój), tel. 509-077-579
• Sprzedam mieszkanie Chorzów ul. Gałeczki 47 m2, 2 pokoje, tel. 509-077-579
• Sprzedam mieszkanie Bytom ul. Arkii Bożka 38 m2, 2 pokoje, tel. 509-077-579
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe – 40 m2,
w centrum Chorzowa, na ul. Lompy – III piętro w niskiej zabudowie. 2 niezależne pokoje, widna kuchnia (meble na wymiar
z 2008 r. i AGD), okna PCV, łazienka z WC. Mieszkanie słoneczne i ekonomiczne w utrzymaniu. Mieszkanie wolne od
lutego 2010 r. tel. w godz. 8.00 – 21.00, tel. 502-463-828
• Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe z księgą wieczystą, cena do negocjacji, Chorzów – Centrum,
ul. Dąbrowskiego niedaleko ZUS – u, I piętro, pow. 100 m2
● Dział Usług: 032 266 76 12
● Straż Pożarna: 998, 032 241 10 08
● Komenda Miejska Policji: 032 771 52
● Straż Miejska: 032 241 61 45
00
GODZINY PRACY CHSM
poniedziałek, wtorek, czwartek
od 7.00 do 15.00
środa od 7.00 do 17.00
piątek 7.00 do 13.00
DYŻURY RADY NADZORCZEJ
- poniedziałek: 14.00 - 15.00
- środa: 16.00 - 17.00
- piątek: 8.00 - 9.00
DYŻURY RAD OSIEDLI
●Rada Osiedla „Żołnierzy Września”
- w każdą środę od godz. 16.00 do 17.00
● Rada Osiedla „Chorzów Batory”
- w każdą drugą środę miesiąca
od 16.15 do 17.00
● Rada Osiedla „Centrum” - w każdą
środę od 16.00 do 17.00
●Rada Osiedla „Różana- Gałeczki”
- w każdą środę od 16.00 do 17.00
DYŻURY KAS:
Dyrekcja Spółdzielni, ul. Kopalniana 4a
Kasa na parterze:
czynna: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 7.00 do 14.30 ,
w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od
7.00 do 12.30.
przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 10.00 do 10.15 i od 13.00 do 13.30
strona 11
– 3 duże pokoje, przedpokój, duża kuchnia, łazienka, piwnica ok. 20 m2. Mieszkanie komfortowe – po remoncie
m.in. zabudowa kuchni, własne C.O., niski czynsz, tel.
516-062-204
• Zamienię mieszkanie II pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 36,5 m2 (Stare Osiedle), na większe, możliwość
spłaty zadłużenia, tel. 609-645-514
• Okazyjnie sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z łazienką,
pow. 42,8 m2 w Rudzie Śląskiej – Kochłowice, ul. Hełmońskiego, tel. 509-224-070
• Zamienię kawalerkę PGM o pow. 38 m2, kamienica Chorzów Batory, II piętro z możliwością przebudowy na 2 pokoje, na mniejsze, tel. 509-478-638
• Okazyjnie sprzedam mieszkanie w starym budownictwie
pow. 35 m2 w Chorzowie, ul. Wolności, mieszkanie do
remontu tel. 509-224-070
• Kupię mieszkanie 3, 4 pokojowe tel. 605-613-386
• Do wynajęcia 2 pokoje (46 m2) WC, C.O., II piętro,
telewizja kablowa, duży balkon, Bytków TV (blok),
tel. 600-854-219
• Zamienię 2 samodzielne mieszkania spółdzielcze – własnościowe: jedno położone w Chorzowie na ul. Kordeckiego o pow. 49 m2 i drugie w Chorzowie Batorym na ul.
Brzozowej o pow. 30,1 m2 na większe (czteropokojowe)
również własnościowe – spółdzielcze o powierzchni nie
większej niż 80 m2. tel. w godzinach popołudniowych,
w soboty i niedziele od godz. 10.00, tel. 0660-125-929,
tel. (032) 246-29-20
• Sprzedam samodzielne mieszkanie spółdzielcze własnościowe ul. Kordeckiego, 49 m2, tel. 0660-125-929,
tel. (032) 246-29-20
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.00 do 14.30,
w piątki od 9.15 do 9.30 i 11.00 do 11.30.
Kasa na I piętrze:
czynna przez pięć pierwszych oraz pięć
ostatnich dni roboczych miesiąca:
w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do
14.30
w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od 7.00
do 12.30.
przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 10.30 do 10.45 i od 13.30 do 14.00
w środy od 10.30 do 10.45 i od 14.30 do 15.00,
w piątki od 9.30 do 9.45 i od 11.30 do 12.00.
Kasy w Administracjach Osiedli „Centrum”,
ul. Krasickiego 7a, „Różana-Gałeczki”,
ul. Ks. Gałeczki 41.
czynne: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 7.00 do 14.30 ,
w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od
7.00 do 12.30.
przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 10.00 do 10.15 i od 12.30 do 13.00
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.30 do
15.00,
w piątki od 9.15 do 9.30 i od 11.00 do 11.30.
Kasa w Administracji Osiedla
„Chorzów-Batory”, ul. Strzybnego 4,
czynne: w poniedziałki, wtorki i czwartki
od 7.00 do 14.30 ,
w środy od 7.00 do 16.30, w piątki od
7.00 do 12.30.
przerwy: w poniedziałki, wtorki
i czwartki od 10.00 do 10.15 i od 12.30 do 13.00
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.00 do 14.30,
w piątki od 9.15 do 9.30 i od 11.00 do
11.30.
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
strona 12
Wiadomości Spółdzielcze
nr 01/2010
BEHABUD ŚWIĘTOCHŁOWICE
> Instalacje wod - kan, gaz, co
> Proby szczelności instalacji gazowych
> Pomiary elektryczne
> Sprzedaż naprawa, montaż piecyków gazowych
> Szkolenia bhp ppoż energetyczne obsługa bhp
ul. Powstańców Śl. 26, Tel. 032/ 2450-962, Kom. 0601-468-575
WULKANIZACJA
OPONY
SPRZEDAŻ
SERWIS
KLIMATYZACJA
odgrzybianie
ozonowe
Czynne pon - pt 800 - 1800 sob 800 - 1500
Chorzów, ul. Leśna 9, tel. 032246 86 41
„GREAT LASHES”- rzęsy w rozmiarze XXL
Biżuteria
oryginalna, ręcznie robiona
Chorzów ul. Wolności 56/3 Tel. 032/24-15-279, 0506-146-876
www.agencja-domena.pl
e-mail:[email protected]
KUPNO, SPRZEDAŻ, WYNAJEM
Pilnie poszukujemy dla naszych
Klientów mieszkań, domów i działek
do sprzedaży i wynajmu
Zapewniamy szybką i solidną obsługę.
Zapraszamy!
wisiorki kolczyki
różne wzory i kolory
również na indywidualne
zamówienie klienta
tel. 607-837-236
[email protected]
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
nr 01/2010
Wiadomości Spółdzielcze
SOLIDNIE
strona 13
MEBLE KUCHENNE
SZAFY, WNĘKI
DO ZABUDOWY
FACHOWO
NIEDROGO
www.meblegandg.pl
ienia
amów st
acja z
Realiz ą objęta je
k
z ulot BATEM
RA
ZAPRASZAMY!
F.H.U. „MEBLE G&G”
CHORZÓW ul. Sobieskiego 14
tel. 032 241-07-93; 508 290 230
ZAKŁAD TAPICERSKI „EFEKT”
POLECA
●ROGÓWKI NA DOWOLNY WYMIAR
●KOMPLETY WYPOCZYNKOWE
●WERSALKI, TAPCZANY, FOTELE
●RENOWACJA MEBLI TAPICEROWANYCH
●DUŻY WYBÓR TKANIN OBICIOWYCH
RA
TY
0501 204 207
●WŁASNY TRANSPORT
REKLAMA w WIADOMOŚCIACH SPÓDZIELCZYCH
SKUTECZNA I TANIA
bezpłatne ogłoszenia o zamianie i sprzedaży mieszkań
tel. 32 241 33 74
www.medial.media.pl
032 241 70 44
CHORZÓW STARY
UL. BOŻOGROBCÓW 13
pn-pt. 9.00-17.00, sb 9.00-13.00
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
strona 14
Wiadomości Spółdzielcze
nr 01/2010
Czasowy kapitał
Rok 2010 w pełni. Od sylwestrowej nocy minęło już wiele dni. Ten poprzedni 2009 przeszedł już do historii.
Przed nami wielka niewiadoma kolejnych dni bieżącego roku. Jakie one będą? Co wniosą do naszego życia?
Czy spełnią nasze nadzieje, oczekiwania? Czy będzie to czas bezpieczny dla nas i naszej ojczyzny?
Mijające dni, tygodnie, miesiące to
efekt upływu czasu, naturalnego propro
cesu fizycznego, na który nie mamy
żadnego wpływu. To tylko w bajkowych
opowieściach lub różnego rodzaju fantafanta
stycznych rozważaniach ukazywane są
próby manipulowania czasem.
Podstawowymi miernikami czasu są
różnego rodzaju zegary, których długa i
ciekawa historia świadczy o potrzebie rere
jestrowania oraz określenia jego upływu.
Potrzeba ta istniała w każdej cywilizacji.
Stosownie do aktualnych możliwości
naukowych i technicznych w ciągu mimi
nionych tysiącleci starano się na różne
sposoby mierzyć i określać mijające
jednostki czasu. Prawdopodobnie pierwpierw
szym miernikiem czasu był gnomon. Był
to pionowy słup, którego długość cienia
wskazywała porę dnia. Z upływem czasu
doskonalony stał się zegarem słoneczsłonecz
nym, ukazującym godziny od świtu do
zachodu słońca.
Kolejnymi niezależnymi od światła
słonecznego były zegary wodne i piapia
skowe, zwane klepsydrami. Klepsydry
piaskowe szybko zrobiły karierę jako
mierniki czasu przeznaczonego na określone czynności. Przykładowo: modlitwa, kazanie, wystąpienie lub działanie
praktyczne. Wraz z klepsydrami roz-
KLUB POMOCY
KOLEŻEŃSKIEJ
przy kościele św. Antoniego w Chorzowie,
ul. Kopernika 1
zaprasza
osoby bezrobotne
na spotkania klubowe
w każdy czwartek o godz. 17.00
do Domu Katechetycznego.
Celem spotkań jest udzielanie pomocy
w uzyskaniu pracy.
Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej
powszechniały się zegary ogniowe, w
których upływ czasu rejestrowany był
długością spalonego knota lub ilością
wypalonej oliwy.
W wieku XIII nastąpił światowy rozwój rzemiosła, co przeniosło się na pojawienie się zegarów mechanicznych o
napędzie obciążnikowym. Mimo tego, że
były to konstrukcje bardzo drogie, zaczęto
budować zegary wieżowe, które doskonalone wraz z upływem lat, ukazywały godziny oraz sterowały biciem dzwonów.
Budowano też zegary z dodatkową
funkcją prezentowania w określonych
porach dnia scenek rodzajowych (Poznańskie Koziołki). Równocześnie z innymi
krajami europejskimi, wielkie zegary
wieżowe instalowane były na ziemiach
polskich w takich miastach jak: Wrocław,
Gniezno, Gdańsk, Kraków, Lwów, Warszawa.
Wiek XVI, to pojawienie się mechanicznych zegarów pokojowych oraz sprężynowych zegarków kieszonkowych. Z racji
ceny były one dostępne dla ludzi bardzo
zamożnych. Tak popularne dzisiaj zegarki
naręczne pojawiły się dopiero w 1919 roku.
Pierwszy elektroniczny zegarek naręczny
został skonstruowany w 1952 roku.
Wraz z rozwojem nauki i techniki,
szczególnie na początku XX wieku za-
istniała potrzeba, coraz dokładniejszego
określenia czasu. Wielkim krokiem w
tym kierunku było zastosowanie w meme
chanizmach zegarowych w 1929 roku
kryształu kwarcu. A w latach 1952-54
zbudowanie pierwszego zegara atomoatomo
wego.
Wszystkie zegary niezależnie od konkon
strukcji, zasady działania i wartości mama
terialnej wskazują coś co jest najbardziej
demokratyczną wielkością jednakową
dla wszystkich - upływ czasu. Każdy z
nas z chwilą pojawienia się na świecie
został obdarowany czasem życia i nikt
nie wie jaka jest jego wielkość. W dede
cydującym stopniu od nas samych zaza
leży jak ten osobisty, czasowy kapitał
zagospodarujemy. Czy należycie go popo
dzielimy na potrzeby osobiste, rodzinne,
zawodowe, społeczne, duchowe, czy też
inne. Jaka część tego kapitału jest marnomarno
wana przez bezczynność i zaniechanie.
Początek Nowego Roku to dobra pora do
różnego rodzaju postanowień, których
konsekwentna realizacja wypełni wiele
pustych chwil w naszym życiu. Dobrym
lekarstwem na bezczynność może być
wizyta w naszym spółdzielczym Klubie
„Pokolenie”, gdzie można pożytecznie
zagospodarować wolny czas.
Ryszard Pawlik
„Żyj bezpieczniej w dzielnicy”
POLICJA informuje - radzi - ostrzega
Komisariat Policji I w Chorzowie tel. 32 24-66-201 Telefon alarmowy 997
Zima to pora roku sprzyjająca zabawom na śniegu, których głównymi uczestnikami są dzieci
i młodzież, a okres zbliżających się ferii zimowych będzie sprzyjał takim zabawom.
Prosimy o przekazanie poniższych informacji swoim dzieciom i podopiecznym.
ABY UNIKNĄĆ TRAGEDII POLICJA RADZI:
• wychodząc na podwórko informuj swoich rodziców lub opiekunów gdzie wychodzisz,
z kim wychodzisz i kiedy wrócisz.
• baw się w grupie innych dzieci a nie samotnie, staraj się unikać zabaw w miejscach
ustronnych oraz mało uczęszczanych.
• unikaj kontaktów z osobami obcymi, nie korzystaj z oferowanych przez nich poczęstunków, które mogą być zatrute jak również nie korzystaj z podejrzanych zaproszeń,
np. podwiezienia na inny plac zabaw, zaproszenia do domu, itp.
• nie jeździj na sankach, nar tach, łyżwach itp na jezdni oraz nie próbuj „podczepiać się”
do samochodów.
• nie ślizgaj się na zamarzniętych zbiornikach wodnych i nie przechodź przez nie skracając sobie drogę.
• uprawiaj spor ty zimowe w miejscach do tego wyznaczonych.
• unikaj zbaw w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy po której jeżdżą samochody.
Ufamy, że przekazanie w/w informacji naszym pociechom pomoże uchronić je przed nieszczęśliwymi wypadkami.
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
nr 01/2010
Wiadomości Spółdzielcze
strona 15
REKLAMA
w WIADOMOŚCIACH
SPÓDZIELCZYCH
SKUTECZNA I TANIA
ogłoszenia o zamianie
i sprzedaży mieszkań
- bezpłatne
tel. 32 241 33 74
www.medial.media.pl
MICHNA -AUTO
SZYBY
TŁUMIKI
AMORTYZATORY
AMORTYZA
AUTO CZĘŚCI
WYMIANA OPON
Chorzów, ul. Krasickiego 7
tel. 3481- 826, 2490-051, kom. 0501 869 350
www.michna-auto.com.pl
Mieszkania sprzedam:
•Chorzów ul. Czempiela, 2 pokojowe 42,5 m2, 135.000 zł
•Chorzów, ul. Traugutta, 3 pokojowe w kamienicy 85 m2, 175.000 zł
•Chorzów Centrum, parter + przyziemie w willi 108 m2,
cena 315.000 zł
•Chorzów, Park Róż, 2 – pokojowe, 50 m2, cena 197.000 zł
•Chorzów, ul. Podmiejska, 2 pokojowe, 35 m2, cena 130.000 zł
•Chorzów Park Róż, 3 pokojowe, 72 m2, cena 270.000 zł
•KATOWICE, ul. Piastów, 55 m2, 3 pokojowe, cena 200.000 zł
•Chorzów, ul. Boczna, 2 pokojowe 40 m2, cena: 120.000 zł
•Świętochłowice Zgoda, 2 pokojowe do remontu 52 m2,
cena 70.000 zł
Domy sprzedam:
•Beskid
Beskid Żywiecki/Milówka, dom do remontu, działka 2000 m2,
cena 170.000 zł
•Cieniawa/ok.
Cieniawa/ok. Nowego Sącza, willa 300 m2 + działka 1700 m2
z zabudowaniami, cena 600.000 zł
•Siedlec/koło
Siedlec/koło Częstochowy, dom + działka 1166 m2, cena 230.000 zł
•Beskid
Beskid Żywiecki/Ujsoły, dom o pow. 100 m2, działka 686 m2,
cena: 230.000 zł
Renowacja wanien, brodzików itp.
również kolory
Szybko, Solidnie - pisemna gwarancja
Tel. 0696-197-493
Działki sprzedam
•Wilcza Góra – budowlana 4140, cena 40.000 zł
•Zwardoń – budowlana pow. 1108 m2, cena 55.000 zł
•Tychy – Czułów – budowlana pow. 1100 m2, cena 300,-/m2
Poszukujemy mieszkań, działek i domów
dla klientów naszego biura
Oferty zdjęciowe na: www.konkret.gratka.pl
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
• PEELING KAWITACYJNY – ULTRADŹWIĘKI
• MAKIJAŻ ŚLUBNY – DOJAZD DO KLIENTA
• ZABIEGI DLA OPALONEJ SKÓRY
• STYLIZACJA PAZNOKCI - TIPSY
CHORZÓW BATORY ul. ARMII KRAJOWEJ 53 (parter) tel. (32) 247-32-05
na nasze usługi!!!
- ŁÓŻKA ERGOLINE – LAMPY PODWÓJNE BRĄZUJĄCE
- PROFESJONALNE KOSMETYKI DO OPALANIA
Z tym kuponem
PROFESJONALNE STUDIO
KOSMETYCZNE I SOLARIUM:
specjalne promocje
ZADBAJ O SWÓJ WYGLĄD I HUMOR!! PRZYJDŹ DO NAS
PRZYJDŹ, UMÓW SIĘ I ZOBACZ EFEKT
Masaż leczniczy
w
d o m u
p a c j e n t a
obrzęki limfatyczne, świecowanie uszu
reflektoryczny (stóp), reiki (bioterapia)
miękka terapia manualna przeciwbólowa
tel. 0606-833-211
tel. , 501 545 411, (032) 2411 700
NAPRAWA PIECYKÓW GAZOWYCH
INSTALACJA WOD-KAN-GAZ
CENTRALNE OGRZEWANIE
SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI INSTALCJI GAZ.
AUTO SKUP
osobowe, dostawcze, stan obojętny
tel. 660-476-276, 032 793-94-11
płacimy gotówką CHORZÓW
P.U.H.
od
1992r
„INNEN”
CHORZÓW
192
OKNA - DRZWI
deceunick ® Aluplast Delta stalowe
PARAPETY - ROLETY - ŻALUZJE
►FARBY, KLEJE, LAKIERY, TYNKI,
►ARMATURA, ART. INSTALACYJNE
►PIECYKI GAZOWE
VAILLANT, ARISTON Z MONTAŻEM
►NARZĘDZIA, KOŁKI, WKRĘTY, WIERTŁA
WYNAJEM RUSZTOWAŃ - TRANSPORT
USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE
SKLEP ul. WANDY 47 od 9.00-17.00
e-mail: [email protected]
tel/fax: 32/247 70 95
Consensus s.c.
Rehabilitacja i profilaktyka w schorzeniach
i zespołach bólowych, mięśniowo –
stawowych oraz chorobie zwyrodnieniowej
stawów biodrowych. Indywidualny dobór
terapii w bezpłatnej konsultacji.
Czesław Stasiak
Chorzów, tel. 0506-188-725
nieruchomości
Rok założenia 1992
www.consensus.nieruchomości.pl
40-004 Katowice, Al. Korfantego 2, pok. 424
tel./fax. 253-61-51, 253-68-47
PILNIE KUPIMY: MIESZKANIA, DOMY, OBIEKTY, GRUNTY.
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ
NOWOŚĆ: ZAMIANY MIESZKAŃ
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
strona 16
Wiadomości Spółdzielcze
nr 01/2010
ANTYKI
(032) 249-32-03
0502-670-037
CZYSZCZENIE DYWANÓW
WYKŁADZIN, TAPICEREK MEBLOWYCH, ODPLAMIANIE,
SZOROWANIE, CHEMIA ANTYALERGICZNA
ZABIERAMY DYWANY DO PRALNI
FAKTURA VAT
www.zadbanydywan.pl
692-987-987
Dywany
i Wykładziny
Największy salon w Chorzowie
Chorzów ul. 3 Maja 2
tel. 032 2413 302
Największy wybór
najniższe ceny
transport
Promocja
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
do 3,5 t również zasilane gazem
L NAUKA JAZDY
NAPRAWA SAMOCHODÓW
USTAWIANIE GEOMETRII
NAPRAWA
SPRZĘTU RTV
TELEWIZORY●KAMERY●APARATY CYFROWE
●RADIA SAMOCHODOWE●PILOTY
DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY
TEL. 0609-645-514
ba
tu
5%
z tym ogłoszeniem
udzielamy dodatkowo
oferuje
ra
SERWIS RTV
CHORZÓW, STYCZYŃSKIEGO 22
tel, fax: 032 241-19-02
www.pzmotchorzow.pl
usługi naprawy
ŚLĄSKA SZKOŁA
TAŃCA J&D KURZEJA
rok założenia 1992
www.taniec.slask.pl
tel.
0609 645 514
18 lat doświadczeń
KURS TAŃCA
TOWARZYSKIEGO
MŁODZIEŻ
I DOROŚLI
Stopień I
3 marca, środa g.18.50
Stopień IV
kontynuacje g. 17.00
Klub dla dorosłych
kontynuacje g. 20.30
Chorzów
IV LO Dąbrowskiego 34
tel. 32 286 68 95
tel. 0 516 049 049; 0 502 300 641
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Podobne dokumenty

Spółdzielczy „Żniwniok” - Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielczy „Żniwniok” - Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Różanej 8-18. Ponadto wymieniono piony wodno-kanalizacyjne w budynkach przy ul. Krzywej 31, ul. Gałeczki 5 i 47. Prowadzone były również okresowe kontrole szczelności instalacji gazowych, a tak...

Bardziej szczegółowo