formularz dla niestandardowej kasety npa-cp

Transkrypt

formularz dla niestandardowej kasety npa-cp
FORMULARZ DLA NIESTANDARDOWEJ KASETY NPA-CP
Zrób kopiê, wype³nij i przeœlij go do nas
ELEMENT STERUJ¥CY
Hak
8
3
9
4
10
5
11
6
12
Przycisk STOP - grzybek
14 PRSL0520PI
Przycisk STOP z kluczem
15 PRSL0515PI
Lampka czerwona
16 PRSL0516PI
Lampka ¿ó³ta
17 PRSL0521PI
Lampka zielona
18 PRSL0517PI
Zaœlepka
STYKI
1
PRSL0458PI
Modu³ 1-biegowy, 2-fazowy
2
PRSL0459PI
Modu³ 1-biegowy, 2-fazowy + styk hamulca
3
PRSL0460PI
Modu³ 2-biegowy, 2-fazowy
4
PRSL0461PI
Modu³ 2-biegowy, 2-fazowy + styk hamulca
5
PRSL0471PI
Modu³ 1-biegowy, 3-fazowy
6
PRSL0472PI
Modu³ 1-biegowy, 3-fazowy + styk hamulca
7
PRSL0508PI
Styk 3-fazowy
8
PRSL0501PI
Uchwyt ¿arówki
INSTRUKCJA:
- Wype³nij schemat kasety si³owej dla odpowiedniej iloœci przycisków
(2, 3, 4, 6 lub 8)
- Wpisz odpowiedni numer ELEMENTU STERUJ¥CEGO do kwadratu z linii
przerywanej. Jeœli potrzebne s¹ przyciski kierunkowe zaznacz w okrêgu
kierunek strza³ek, Modu³y o numerach 1 do 6 liczone s¹ jako dwa przyciski
- Wpisz, do kwadratów z linii ci¹g³ej, odpowiedni numer STYKU, styki nr 1 i 2 mog¹
byæ u¿yte po dwa, styki pozosta³e mog¹ byæ montowane tylko po jednym dla przycisku.
UWAGI:
F.P.H.U. ETHOS Tomasz Czech
tel./fax +48 (32) 232 85 53
www.ethos.pl e-mail: [email protected]
Tuleja gumowa
Element
steruj¹cy
2
13 PRSL0511PI
Styk lub
Uchwyt
7
Modu³
1

Podobne dokumenty