RAPORT 2011 - Wiadomości Turystyczne

Komentarze

Transkrypt

RAPORT 2011 - Wiadomości Turystyczne
Historia jednego sukcesu
Wydanie
specjalne
16 czerwca 2011
Wiadomości Turystyczne
– pismo branżowe pracowników turystyki
Wydawca: Eurosystem
Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa
tel. (022) 822 20 16,
e-mail: [email protected]
www.wiadomosciturystyczne.pl
Touroperatorzy
RAPORT 2011
Itaka już drugi rok z rzędu znajduje
się na samym szczycie rankingu
największych touroperatorów.
Strona 8
Raport | Rok nie był łatwy, ale bran˝a poradziła sobie z trudnoÊciami.
Analiza
Obroty spadły, ale liderzy
trwajà na swoich pozycjach
To nie był zły rok dla branży. Mimo różnych perturbacji ubiegły
rok nie należał do złych, gdy przyjrzeć się osiągniętym wynikom
sprzedaży.
Strona 5
promocja
Wi´kszoÊç polskich touroperatorów aktywnie walczy o polski rynek. W poprzednim roku tylko nielicznym
udało si´ zwi´kszyç przychody.
Maria Kilijańska
ok 2010 przyniósł bran˝y turystycznej wiele
wydarzeƒ, które zachwiały rynkiem i pogorszyły jej
ju˝ i tak nienajlepszà sytuacj´.
W konsekwencji spowodowało
to, ˝e bran˝a turystyczna jest
nadal niestabilna, a organizatorzy ˝eby utrzymaç swojà pozycj´
zmuszeni sà do podejmowania
szybkich decyzji i cz´stej zmiany
swojej strategii sprzeda˝owej.
R
Rynek si´ skurczył
Z naszej analizy wynika, ˝e
jedynie nieliczne biura nie odnotowały spadków dochodów,
a tylko czterech organizatorów
z pierwszej dziesiàtki zwi´kszyło zyski. W 2010 r. łàczna suma
obrotów dziesi´ciu najwi´kszych touroperatorów wyniosła
3,424 mld zł, a to o 200 mln zł
mniej ni˝ w roku ubiegłym,
kiedy kwota ta osiàgn´ła poziom 3,224 mln zł. Niekwestionowanym liderem rynku nadal
jest Itaka, która pozostawiła
daleko w tyle konkurencj´
zwi´kszajàc swoje obroty o 180
mln zł i osiàgajàc przychody na
poziomie 900 mln zł. Razem z
polepszeniem wyników finan-
sowych touroperator zwi´kszył
liczb´ wysłanych klientów o ponad 75 tys. W pierwszej trójce
niezmiennie od wielu lat, ale w
tym roku z gorszymi wynikami
finansowymi, znajduje si´ biuro
Triada, którego obroty wyniosły
507 mln zł i TUI Polska z wynikiem 322,13 mln zł. Tak˝e pod
wzgl´dem liczby wysłanych
klientów zauwa˝yç mo˝na wyraênà tendencje do spadku liczby osób podró˝ujàcych. W roku
2010 tylko Itaka, TUI, Wezyr
Holiday i Sun&Fun odnotowali wzrost liczby klientów. Łàczna liczba wysłanych osób w
2010 r. wyniosła nieco ponad
1,257 mln, a to o 86 tys. mniej
ni˝ w roku ubiegłym.
W tegorocznym rankingu w
pierwszej dziesiàtce nie ma ju˝
biura Orbis Travel, które w połowie roku ogłosiło upadłoÊç
oraz poznaƒskiego touroperatora Ecco Holiday. Ich miejsce
zaj´ły Oasis Tours i Wezyr
Holiday. Ci dwaj organizatorzy
jako jedni z nielicznych mogà
uznaç rok 2010 za czas, w którym ich sytuacja finansowa
wyraênie si´ polepszyła. Oasis
Tours zwi´kszył obroty o 95
mln zł, a Wezyr Holiday osiàgnàł wynik w wysokoÊci 197,78
10 NAJWI¢KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW
Obroty w roku Obroty w roku Pozycja
2010 (w mln z∏) 2009 (w mln z∏) 2009
Liczy się wiarygodność
i gwarancja
Jakość jest i pozostanie wartością,
która będzie wyróżniała TUI. Naszą
ideą jest pokazanie,
że nie rezygnując z
jakości można oferować atrakcyjne
ceny. Jako jedyni
prowadzimy program lojalnościowy „Klub w Podróży” – mówi
Marek Andryszak, Prezes
Zarządu TUI Poland.
str. 11
Pozycja
2010
Organizator
1.
Itaka
900,00
720,00
(1)
2.
Triada
507,00*
515,00
(2)
3.
TUI Poland
322,13
364,50
(3)
4.
Rainbow Tours
318,00
302,00
(6)
5.
Neckermann
280,00
325,00
(4)
6.
Alfa Star
278,28
306,97
(5)
Liczy się sztuka zarządzania ryzykiem. Mnogość niekorzystnych sytuacji, każe zapytać, jak
organizatorzy radzą sobie z ryzykiem prowadzenia firm touroperatorskich.
Strona 10
7.
Exim Tours
270,00
300,00
(7)
Analiza
8.
Wezyr Holidays
197,78
126,00
(11)
9.
Oasis Tours
185,00
90,00
(14)
10.
Sun&Fun Holidays 166,00
174,95
(8)
èród∏o: ranking Wiadomości Turystycznych, Touroperatorzy RAPORT 2011
* wstępne skonsolidowane przychody Triada S.A., rok finansowy spółki kończy się we wrześniu 2011 r.
mln zł, a to o 71,78 mln zł wi´cej ni˝ w roku ubiegłym. Sukces finansowy pierwsza dziesiàtka touroperatorów osià-
gn´ła dzi´ki sprzeda˝y ofert do
pi´ciu destynacji.
>> Strona 5
Polskie Hotele we Włoszech, Bułgarii i Czarnogórze
www.buksatravel.pl
Branża
Branża choruje na niskie
marże. Czasy kryzysowe zepsuły klientów, którzy uwierzyli że
można wypoczywać tanio i luksusowo. Rozmowa z Jackiem
Dąbrowskim.
Strona 19
Internet
Są perspektywy, ale dynamika spadła. Sprzedaż internetowa rozwija się zbyt wolno.
Strona 23
2
PROMOCJA
Touroperatorzy 2011
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
WYDANIE SPECJALNE
3
od redakcji
szyscy myÊleli, ˝e gorzej ni˝ w 2009 r. byç nie mo˝e, a jednak...
Kryzys ekonomiczny z tego okresu to ju˝ jedynie mgliste wspomnienie bo bran˝a turystyczna jednym
tchem wymienia kolejne ciosy na jakie była nara˝ona w ostatnim czasie: pył wulkaniczny, powódê, Grecja,
Afryka Północna, Japonia, stały wzrost cen ropy i niestabilne kursy walut. Miesiàc po miesiàcu dochodziły
kolejne wydarzenia, które osłabiały rynek. Jednak wbrew prognozom analityków touroperatorzy poradzili
sobie z nimi lepiej ni˝ zakładano. Mimo czarnych scenariuszy zachowywali spokój i podejmowali rozsàdnie
decyzje, trafnie zmieniajàc swoje strategie sprzeda˝owe i otwierajàc nowe kierunki w miejsce tych, które wypadły z ich oferty. Sytuacja wymusiła, ˝e organizatorzy musieli udowodniç swojà pozycj´ na rynku. Znacznej
wi´kszoÊci si´ to udało, jednak nie wszystkim. Kryzys oczyÊcił bran˝´. BezlitoÊnie pokazał kto jest silnym, a
kto słabym organizatorem. BezlitoÊnie te˝ wyeliminował tych, którzy nie byli przygotowani na sytuacje nadzwyczajne i tych, którzy nie umiejà podejmowaç szybkich decyzji. Ostatni rok zweryfikował na kim mogà
polegaç turyÊci udajàcy si´ na wakacje i komu warto powierzyç swoje pieniàdze, aby póêniej nie byç rozczarowanym. Tym którzy zdali egzamin pozostaje tylko czekaç na popraw´ sytuacji i stabilizacj´ dochodów bo jedno jest pewne, bran˝a turystyczna poradziła sobie znacznie lepiej ni˝ mo˝na było si´ spodziewaç.
Maria Kilijaƒska
W
WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE
WYDANIE SPECJALNE
TOUROPERATORZY RAPORT 2011
16 czerwca 2011
ISSN 1731-7452
Zespół:
Marzena German,
Joanna Morawska,
Liliana Olchowik,
Marzena Zarzycka,
Maria Kilijańska,
Reklama:
Jagoda Walczak (dyrektor),
Anna Beszterda,
Joanna Mputu Lese,
Karolina Tamioła
NIEPRZEWIDYWALNA PRZYSZŁOŚĆ
Turystyka przejdzie całkowicie do internetu
Skład: Studio4you, Iwona Bóta
ednym z najwa˝niejszych w mojej ocenie trendów obserwowanym ju˝ od kilku sezonów, jest
systematyczne przenoszenie si´ biznesu turystycznego do internetu. W coraz wi´kszej skali
przenoszone sà tam bud˝ety marketingowe bran˝y turystycznej. Mo˝na ju˝ dziÊ Êmiało zało˝yç,
˝e wi´kszoÊç działaƒ promocyjnych i marketingowych firm turystycznych prowadzonych jest w
sieci lub korzysta z aktywnoÊci internautów na serwisach społecznoÊciowych, forach dyskusyjnych i portalach turystycznych.
Według badaƒ PhoCusWright, w Europie w latach 2006-2011 doszło do wzrostu udziału w rynku sprzeda˝y internetowej usług turystycznych z 21% do 35%. DziÊ w krajach takich jak Francja czy
Wielka Brytania zaledwie 5% nabywców wcale nie korzysta z Internetu przy wyborze i zakupie imprez turystycznych. Coraz wi´ksza rola Internetu dotyczy nie tylko sprzeda˝y prowadzonej na stronach internetowych poszczególnych touroperatorów, biur podró˝y i portali turystycznych, ale równie˝ licznych aspektów współpracy B2B. Coraz wi´ksze wykorzystywanie internetu widzimy zarówno w relacjach touroperatorów z kontrahentami zagranicznymi, jak i w działaniach konsolidacyjnych, skierowanych do biur podró˝y, a prowadzonych na wirtualnych platformach sprzeda˝owych.
J
Wydawca:
Eurosystem,
Jaros∏aw Âleszyƒski,
02-034 Warszawa,
ul. Wawelska 78, ap. 30,
tel. (22) 822 20 16, faks (22) 823 78 83,
e-mail: [email protected],
www.wiadomosciturystyczne.pl
„WiadomoÊci Turystyczne“
to specjalistyczny dwutygodnik
bran˝y turystycznej. Opisujàc
najwa˝niejsze wydarzenia
turystyczne w Polsce i na Êwiecie,
gazeta dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji
z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu.
Redakcja przygotowuje równie˝ specjalne wydania
targowe, dodatki regionalne i tematyczne.
WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE
Prenumerata:
Zamówienia na prenumerat´ przyjmujemy
pod tel./faks (22) 822 20 16,
e-mail: [email protected],
www.wiadomosciturystyczne.pl
Zamówienia realizujà tak˝e:
Ruch, Kolporter, Garmond.
Prenumerata standard: automatycznie odnawiana
prenumerata, 24 numery w cenie 157 zł, standard
edukacja: oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 112 zł (50 proc. upustu) i terminowa: roczna
prenumerata w cenie 184 zł
Grzegorz Karolewski, dyrektor generalny Oasis Tours
W NAJBLIŻSZYM CZASIE NIE BĘDZIE ŁATWO
Mniejsi b´dà mieç pod górk´
o kluczowych czynników, które w 2010 roku odpowiadały za kłopoty wielu biur podró˝y,
nale˝y zaliczyç wiosenne wydarzenia zwiàzane z ˝ałobà po katastrofie smoleƒskiej
(relatywnie niska sprzeda˝ wycieczek) oraz zamro˝enie ruchu lotniczego w wyniku
utrzymywania si´ pyłu po erupcji wulkanu na Islandii. Ponadto popyt na wycieczki zagraniczne,
które dla relatywnie mniej zamo˝nych konsumentów wcià˝ pozostajà dobrem luksusowym,
był w pierwszym pokryzysowym roku ograniczony, a decyzji wyjazdowych nie wspierało
stosunkowo dynamiczne osłabienie złotego w okresie przedwakacyjnym (kwiecieƒ-czerwiec).
W tym roku upatruj´ zagro˝eƒ dla bran˝y w trzech czynnikach: niepokojach społecznych
w krajach Afryki Północnej, które były jednymi z najbardziej popularnych letnich destynacji,
silnego wzrostu kosztów transportu lotniczego wywołanego zwy˝kami cen ropy naftowej
oraz wprowadzeniem wy˝szych składek za obowiàzkowe ubezpieczenia, co przeło˝y si´ na
koniecznoÊç deponowania wy˝szych gwarancji gotówkowych. W przypadku mniejszych
touroperatorów mo˝e to byç nie lada wyzwaniem..
D
Grzegorz Pułkotycki, dyrektor ds. analiz,
Dom Maklerski BZWBK SA
Indeks osób i firm
Indeks osób
Andryszak Marek................1, 11
Antkowska Joanna..................16
Antkowski Michał ...................16
Błoński Jan.............................29
Bratkowska Emilia .................5,6
Chomicz Wojtek .....................16
Czechowska Beata .................26
Czerwińska Anna ....................26
Dąbrowski Jacek ................1, 19
Drączkowska Anna .................27
Gajewska Ewa ........................25
Glapiak Andrzej.......................25
Głowacka-Szwajca Bożena .....16
Gugała Janusz ........................27
Henicz Piotr........................8, 16
Hiszpańska Monika.................26
Iwanowska Magda..................29
Jankowski Marek....................29
Jańczuk Mariusz.......................8
Karolewski Grzegorz .........3, 5, 6
Karkosz Adam ........................25
Kobielski Andrzej ....................13
Korsak Jan ...............................6
Krawczyńska Alicja.................23
Malarski Jacek........................23
Mazurek Radosław .................29
Mikosz Łukasz........................16
Mojzych Jarosław...................29
Nykiel Maciej ..........................29
Pacha-Jania Anna...................23
Pawelczyk Szymon.................16
Pietraszewski Łukasz..............29
Polaniecki Grzegorz ................13
Pułkotycki Grzegorz ..................3
Raban Mariusz .......................29
Rećko Marcin .........................29
Roch Nowik Bartosz ...............23
Ryglewicz Filip........................29
Schwarzkopf Peter..................25
Sierant-Hatala Oliwia...............16
Słoniewski Krzysztof...............16
Strzeszewski Michał ...............27
Strzylak Sylwester ....................6
Szagdaj Leszek.........................8
Szklarski Marcin .......................9
Śmigielski Janusz ...................10
Truskolaski Maciej......10, 15, 17
Türkel Efe ...............................16
Verhuven Willi.........................14
Wiktorko Piotr.........................27
Wojas Magdalena ...................29
Wójciak Bartłomiej..................26
Wróbel Michał ..........................8
Zawistowska Ewa ..................5,6
Zawistowski Piotr ...................15
Indeks firm
7islands ..........................12, 38
Agencja Turystyczna Wilejka ..30
Aida Cruises ..........................14
Alfa Star ..................1, 6, 32, 38
alltours GmbH .......................14
Almatur Polska ................36, 38
Alpetour ..........................25, 27
Aquamaris .................16, 18, 20
BeeFree ...........................19, 31
Biuro Podróży OK Services .....30
Biuro Podróży Rego Bis .........31
Biuro Turystyki Joanna ..........26
Biuro Turystyki Młodzieżowej Atas
........................................30, 38
Buksa Travel ............................1
CBOS ....................................27
Centrum Podróży SA .............29
Citron Travel ..........................16
Comfort Club .........................29
CST Travel ............................29
CT Poland .............................22
Delta Travel ...........................10
Dertour ..................................24
Dom Maklerski BZWBK SA ......3
EasyGo.pl ..............................25
Ecco Holiday ...............1, 34, 38
Ecco Travel .....................36, 38
Enovatis S.A. .........................25
Enter Air ................................13
Eurosystem Wydawnictwo........3
Exim Tours ..................1, 34, 38
Explorer .................................25
Fly.pl .....................................29
FTI .........................................14
FunClub .................................29
GB Ipsos ...............................27
Google ..................................23
Grecos Holidays ....................10
GTI Travel ...........16, 36, 37, 38
Hit Travel ...............................26
HolidayCheck.pl .....................25
Intourist Polska Sp. z o.o. ......31
Itaka ..............1, 5, 8, 19, 32, 38
Jet Touristic ....................36, 38
Kopernik ..........................19, 20
Lemur Travel .........................29
Let’s Go Cyprus ..............12, 16
Logos Travel ...................30, 38
LogosTour .................20, 36, 38
Neckermann ....1, 19, 29, 32, 38
Nice Trip ...............................23
Novasol .................................27
Oasis Tours ...............................
..................1, 3, 5, 6, 29, 34, 38
OK Tours .........................20, 38
Orbis Travel ...................1, 5, 19
Orlando Travel ...................9, 38
Oskar ..............................36, 38
OST Gromada ........................29
OTI Holding ...........................29
Otium Polska Sp. z o.o. .........31
PhoCusWright .........................3
Polan Travel ..........................27
Polar Travel ...........................16
Polska Izba Turystyki ...............6
Przedsiębiorstwo TurystycznoHandlowe Janter ....................27
Rainbow Tours ..........................
......................1, 5, 6, 19, 32, 38
Scan Holiday ...................23, 29
Schauinsland Reisen .............14
Selectours ...................5, 13, 19
Sindbad .....................24, 34, 38
Sky Club .........................10, 17
SowiloDuo .............................26
Sport Vita ..............................26
Summerelse ....................16, 39
Sun&Fun Holidays .......1, 34, 38
Super-Tramp .........................27
Thomas Cook ..................14, 19
TNS OBOP .............................23
Tourisitk der Rewe Group ......14
Trade & Travel ...........22, 34, 38
Traveliada ..............................23
Traveligo ...............................23
Travelplanet.pl .......................23
Triada ......1,5, 6, 15, 19, 32, 38
TU Europa .............................40
TUI Deutschland ....................14
TUI Poland ................................
......1, 16, 19, 20, 23, 29, 32, 38
Urlopy.pl ................................25
Vacansoleil ............................18
Ving ......................................19
Viva .......................................26
Volare Travel .........................29
Wakacje.pl .............................25
Wezyr Holidays ...........1, 34, 38
Wygoda Travel Group ............29
Zu Ways ................................16
4
PROMOCJA
Touroperatorzy 2011
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
WYDANIE SPECJALNE
5
Analiza Mimo katastrof, jakie nawiedziły Polsk´ i Europ´ w 2010 r. touroperatorzy oceniajà miniony sezon pozytywnie.
To nie był zły rok dla bran˝y
Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeƒ,
które odcisn´ły pi´tno na rynku turystycznym. WÊród nich pojawiły si´ zarówno
te o wymiarze mi´dzynarodowym, jak
i lokalnym.
Marzena German
Choç poszczególne wydarzenia dotykały touroperatorów w ró˝nym stopniu,
wszyscy musieli stawiç czoła nieprzewidzianym trudnoÊciom. – MnogoÊç niekorzystnych wydarzeƒ podniosła poprzeczk´ dla osób zarzàdzajàcych firmami
touroperatorskimi. Z naszego punktu widzenia, poza oczywistymi kłopotami wynikajàcymi z zamkni´cia przestrzeni powietrznej oraz polskich tragedii, niekorzystne było bankructwo znanego touroperatora o niemal identycznym portfolio
produktowym jak nasz. Upadek firmy
identyfikowanej przez rynek z konkretnym obszarem działalnoÊci zawsze êle
wpływa na wizerunek innych graczy wyspecjalizowanych w tym samym rodzaju
produktu, jak dobrzy by oni nie byli – mówi Grzegorz Karolewski, dyrektor generalny Oasis Tours. Szef Oasis Tours przytacza jeszcze kilka niepokojàcych zjawisk
2010 r., a mianowicie pojawiajàcy si´ w
zeszłym roku czarny piar, czy słaboÊç organizacji turystycznych wyra˝ajàcà si´
m.in. brakiem skutecznej reprezentacji
wzgl´dem działaƒ legislacyjnych bezpoÊrednio dotyczàcych bran˝y. Rainbow Tours równie˝ odczuło skutki wielu wydarzeƒ, które na przestrzeni roku destabilizowały bran˝´ turystycznà. – Poczàtkiem
nieszcz´Êç była katastrofa w Smoleƒsku.
Gdy ju˝ wydawało si´, ˝e nie mo˝e byç
gorzej, nastàpił wybuch wulkanu na Islandii, który spowodował totalny chaos w
bran˝y lotniczej, a tym samym w turystyce – wymienia Emilia Bratkowska, brand
manager w Rainbow Tours. – MieliÊmy
wtedy grupy w wielu miejscach na Êwiecie
i du˝o wysiłku kosztowało nas opanowanie sytuacji i sprowadzenie ich do kraju.
Na szcz´Êcie nie był to jeszcze szczyt sezonu – dodaje Bratkowska. Przedstawicielka Rainbow Tours wspomina tak˝e powodzie, które zahamowały sprzeda˝ na
około miesiàc. – We wrzeÊniu upadły dwa
biura – Selectours, a póêniej Orbis Travel.
Bran˝a przewidywała taki obrót rzeczy,
klienci indywidualni, dla których ta druga
firma była synonimem turystyki, znaleêli
potwierdzenie opinii o niestabilnoÊci pol-
>> Ze strony 1
Obroty spadły, ale liderzy trwajà
Ulubionymi kierunkami były: Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania i Tunezja,
przy czym, a˝ czterech touroperatów
uznało Turcj´ za jeden ze swoich głównych kierunków .
Itaka wyprzedza konkurencj´
Liderem rynku pozostało biuro Itaka. Touroperator w 2010 roku wysłała
361 782 klientów, a jego głównym kierunkiem była Turcja i Hiszpania. Razem z poprawà wyników finansowych
biuro rozwin´ło swojà sieç sprzeda˝owà. Zwi´kszyło liczb´ salonów własnych o 21 placówek i liczb´ biur agencyjnych do 1 200 miejsc. Biuro wprowadziło nowe kierunki w 2011 takie
jak: Porto Santo i Cypr-Pafos oraz
utworzyło 46 nowych programów wycieczek.
Oasis Tours zaskakuje wzrostem
Biuro podró˝y Oasis Tours zaskoczyło swoimi wynikami za rok 2010.
Touroperator uzyskał obrót w wysokoÊci 185 mln zł, co stanowi 200 proc.
wzrost w porównaniu z rokiem 2009,
gdzie wynik osiàgnàł 90 mln zł. Tak˝e
pod wzgl´dem liczby wysłanych klientów widaç znaczne polepszenie wyników. Liczba ta wzrosła z 55 do 100 tys.
osób. Organizator komentujàc te wyniki podkreÊla, ˝e rok 2010 był najlepszym rokiem od wielu lat dla Oasis Tours. – Nigdy dotàd nie osiàgn´liÊmy ta-
kie skali sprzeda˝y jak w tym roku. Nasze obroty sà wynikiem przyj´tej strategii, która opierała si´ na tworzeniu
oferty według specjalizacji w dwóch
kierunkach Tunezja i Egipt. Dzi´ki niej
zaj´liÊmy połow´ rynku w sprzeda˝y
ofert do Tunezji i zostaliÊmy jednym z
pi´ciu czołowych organizatorów wyjazdów do Egiptu – mówi Grzegorz Karolewski, dyrektor generalny Oasis Tours.
Czas przemian rozpocz´ty
Wydarzenia ostatniego roku pokazujà, ˝e bran˝a turystyczna zaczyna si´
zmieniaç. Mimo, ˝e rok 2010 był czasem trudnym widaç wyraênà tendencj´
do coraz lepszego radzenia sobie
z problemami na jakie nara˝eni sà organizatorzy. WłaÊciciele biur sà znacznie lepiej przygotowani na sytuacje
kryzysowe i nie podejmujà ju˝ rozpaczliwych decyzji a rozwa˝nie decydujà si´
na Êmiałe ruchy. Ostatni rok pokazał
równie˝, ˝e zmienia si´ ÊwiadomoÊç
samych turystów. Sà oni coraz bardziej
przygotowani i majà wi´kszà wiedz´
o tym jak reagujà organizatorzy i co
mogà im zaoferowaç w przypadku
niespodziewanych sytuacji kryzysowych. Ostatni rok wyeliminował tych,
którzy ju˝ sobie nie radzili i wzmocnił
pozycj´ tych organizatorów, którzy
b´dà wyznaczaç kierunek rozwoju w
najbli˝szym czasie.
RANKING NAJWI¢KSZYCH TOUROPERATORÓW 2010
Redakcja Wiadomości Turystycznych przygotowała po raz trzeci ranking organizatorów
turystyki w Polsce i wyłoniła pierwszą dziesiątkę touroperatorów, którzy osiągnęli najwyższe
wyniki sprzedaży. Naszym celem jest szczegółowa prezentacja oferty, zakresu działania oraz
wyników finansowych osiągniętych w 2010 r. – po analizie danych wyłoniliśmy pierwszą
dziesiątkę o najwyższych przychodach.
Dane zbierane były drogą elektroniczną za pomocą kwestionariuszy wypełnianych przez osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji finansowych. Następnie formularze był podpisywane przez dyrektorów, prezesów, managerów w celu potwierdzenia wiarygodności udostępnianych danych. W naszych kwestionariuszach zadaliśmy pytania dotyczące m.in. obrotów w
2010 r., liczby wysłanych klientów i głównych destynacji oraz organizacji firmy. Ranking liderów zamieściliśmy na pierwszej stronie, pełne dane o touroperatorach na ostatnich stronach
naszego wydania specjalnego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania rankingu. MAK
Pełne dane na stronach 32–38
skich touroperatorów. To oczywiÊcie miało wpływ na start sprzeda˝y oferty na lato
2011 – tłumaczy brand manager Rainbow
Tours. W nieco innym tonie wypowiada
si´ Ewa Zawistowska, pełnomocnik zarzàdu Triada S.A. – Biura, które upadły,
były znane, ale nie miały du˝ego udziału
w rynku. W sensie realnym, nie stało si´
wi´c nic, co mogłoby zachwiaç sytuacjà
polskich touroperatorów – uwa˝a Zawistowska. – Problem był raczej wizerunkowy, zwłaszcza jeÊli chodzi o Orbis Travel,
choç miało to paradoksalnie pozytywny
wymiar – klienci stali si´ w swoich wyborach ostro˝niejsi i zwrócili si´ w kierunku
touroperatorów o ugruntowanej pozycji –
>> Strona 6
6
WYDANIE SPECJALNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
>> Ze strony 5
To nie był zły rok dla bran˝y
konkluduje Zawistowska. Podobnie argumentuje Sylwester Strzylak, prezes Alfa Star. – Upadki kolejnych touroperatorów przyczyniły si´ do tego, ˝e klienci zacz´li zwracaç uwag´ na wpis firmy do rejestru organizatorów turystyki, wysokoÊç
gwarancji ubezpieczeniowej, czy członkowstwo w Polskiej Izbie Turystyki. Znaczenia nabrał tak˝e certyfikat Rzetelna
Firma przyznawany przez Krajowy Rejestr Długów potwierdzajàcy transparentnoÊç firmy oraz uczciwe zasady działania
– mówi Strzylak.
Bilans jednak na plusie
Mimo ró˝nych perturbacji ubiegły rok
nie nale˝ał do złych, gdy przyjrzeç si´ wynikom sprzeda˝y. – W 2010 r. zanotowaliÊmy du˝à dynamik´ wzrostu, osiàgajàc
rekordowà w historii Oasis Tours liczb´
klientów (ponad dwukrotny wzrost).
Udało si´ zbudowaç silnà pozycj´ na
dwóch kluczowych dla nas kierunkach –
Tunezji i Egipcie, wzmocniç organizacj´
firmy, uporzàdkowaç jej struktur´, wprowadziç reorganizacj´ w obszarze sprzeda˝y, zaczàç bardziej Êwiadomie i systemowo zarzàdzaç jakoÊcià – wymienia Karolewski tłumaczàc, ˝e za pozytywnymi
efektami stoi nie tylko nowa strategia firmy, ale tak˝e wzrost PKB w Polsce i zamo˝noÊci klientów, którzy ch´tniej wydawali swoje pieniàdze na zagraniczne woja˝e.
Dobrze ocenia miniony rok tak˝e Rainbow Tours. – Z punktu widzenia bran˝y turystycznej wa˝ne było przyspieszenie gospodarki, mogliÊmy tak˝e korzystaç na lepszej sytuacji makroekonomicznej – uwa˝a Bratkowska. – Kolejnym pozytywem było ustanie medialnego szumu z 2009 r. przypominajàcego o
kryzysie Êwiatowym, spadku zatrudnienia i trudnej sytuacji ekonomicznej wielu krajów, co z kolei przeło˝yło si´ na
wi´kszy optymizm konsumencki. Równie˝ kurs głównej waluty naszych rozliczeƒ – euro – spadł z ok. 4,5 zł w 2009 do
ok. 4,10 zł w 2010 – wymienia brand manager Rainbow Tours. – Choç wszyscy
spodziewali si´, ˝e protesty i strajki w
Grecji wpłynà negatywnie na liczb´ rezerwacji wyjazdów do Hellady, ostatecznie klienci wcale nie zrezygnowali z tego
kierunku – mówi z kolei Zawistowska. –
Koniec roku przyniósł popraw´ i o˝ywienie. W ofercie zimowej odnotowaliÊmy a 35-proc. wzrost sprzeda˝y rok do
roku – dodaje pełnomocnik zarzàdu
Triada S.A. Dla tego touroperatora 2010
r. upłynàł pod znakiem reorganizacji,
obejmujàcej usuni´cie z oferty ok. 10
proc. hoteli. Dzi´ki temu Triada zanotowała na poczàtku roku wzrost sprzeda˝y
oferty letniej o 60 proc. w stosunku do
stycznia 2010.
– W 2010 r. otrzymaliÊmy wyró˝nienie od Biura Turystyki Ambasady Egiptu – tytuł lidera sprzeda˝y wyjazdów do
Egiptu – informuje Sylwester Strzylak –
W ubiegłym roku wyjechało z nami ponad 143 tys. osób. Jest to zadowalajàcy
wynik, bioràc pod uwag´ wszystkie kata-
Ewa Zawistowska: Biura, które upadły, były
znane, ale nie miały dużego udziału w rynku.
Nie stało się więc nic, co mogłoby zachwiać
sytuacją polskich touroperatorów.
Sylwester Strzylak: Wyniki w 2010 były gorsze,
ale zadawalające jeśli weźmie się pod uwagę
wydarzenia jakie miały miejsce w Polsce
i Europie.
Emilia Bratkowska: Dla branży turystycznej
ważne było przyspieszenie gospodarki, lepsza
sytuacja makroekonomiczna oraz wzrost
optymizmu konsumenckiego.
strofy, jakie miały miejsce w Polce i w
Europie – dodaje Strzylak.
ta przestała byç ona najistotniejszym kryterium, zainteresowanie przesun´ło si´
raczej w stron´ jakoÊci. W Alfa Star dobrze sprzedawały si´ oferty typu first minute, poniewa˝ klienci planujà urlop z
kilkumiesi´cznym wyprzedzeniem, du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ równie˝
oferty typu last minute. Wielu klientów
skorzystało z ró˝nego rodzaju promocji,
takich jak : „Baby Boom”, czy „ wakacje
od tysiaka”, które sà wpisane na stałe w
kalendarz promocji firmy. U radomskiego touroperatora na jednà rezerwacj´
przypadały Êrednio 2,5 osoby, jej przeci´tna wartoÊç wyniosła 5 432 zł. Coraz
wi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ równie˝
wycieczki objazdowe połàczone ze zwiedzaniem.
suje umowy z nowymi punktami agencyjnymi. Zwi´kszenie sieci agencyjnej oznacza dla nas wzrost sprzeda˝y proponowanej oferty – wyjaÊnia prezes Strzylak. Z
kolei Rainbow Tours ogranicza liczb´
współpracowników, która utrzymuje si´
na poziomie 1200 biur. Umowy sà ka˝dego roku weryfikowane, w przypadku niezadowalajàcego poziomu sprzeda˝y, ulegajà rozwiàzaniu. – Nie potrzebujemy
„martwych” umów, poniewa˝ koszty
zwiàzane z utrzymywaniem takich agentów sà zbyt wysokie, jednoczeÊnie jesteÊmy otwarci na nowe firmy, którym ch´tnie udost´pnimy ofert´ do sprzeda˝y – informuje Bratkowska. – Z własnych êródeł
wiemy, ˝e minione dwa lata były wyjàtkowo trudne dla sieci agencyjnej, notowała
ona spadki sprzeda˝y, stàd w efekcie miały miejsce upadki słabszych punktów
agencyjnych – mówi Zawistowska. – Triada stale powi´ksza sieç sprzeda˝y, a wià˝e
si´ to z koniecznoÊcià dotarcia do jak najszerszego grona klientów. Nasza oferta
mimo mo˝liwoÊci zakupu jej on-line w
wi´kszym zakresie sprzedawana jest tradycjnie, przez biura podró˝y. W tej sytuacji konieczna jest rozbudowa sieci opartej o dobre punkty handlowe – argumentuje pełnomocnik zarzàdu Triada SA.
Rok 2010 był wyjàtkowo intensywny i
bogaty w wydarzenia, niestety w du˝ej
mierze negatywne. Choç turystyka jest
bran˝à wra˝liwà, odczuwajàcà niemal
ka˝de zawirowanie, polscy touroperatorzy poradzili sobie z przeciwnoÊciami losu AD 2010, a osiàgni´te wyniki zapisali
po stronie plusów.
JakoÊç wa˝niejsza ni˝ cena
Ubiegły rok nie przyniósł spektakularnych zmian w tendencjach zakupowych
Polaków. Nadal pozostaliÊmy rynkiem
wra˝liwym na cen´, choç coraz cz´Êciej
analizujemy nie koƒcowà wartoÊç nominalnà rezerwacji, a raczej stosunek ceny
do jakoÊci. – W przypadku bardzo tanich
ofert polski klient zastanawia si´, na jaki
poziom usług mo˝e liczyç na miejscu,
kiedy jednak mówimy o niezłym hotelu
czterogwiazdkowym za 2 tys. zł i Êwietnym pi´ciogwiazdkowym za 4 tys. od
osoby, zazwyczaj wygrywa ta pierwsza
opcja – twierdzi Karolewski. – Z powodu
sytuacji na poczàtku 2010 r. wi´kszoÊç
wyjazdów sprzedawanych była w ofercie
last minute, dzi´ki du˝emu zainteresowaniu mar˝e pozostały na przyzwoitym
poziomie, co sprawiło, ˝e nie musieliÊmy
drastycznie obni˝aç cen – mówi Bratkowska, jednoczeÊnie zauwa˝a, ˝e w zeszłym roku widoczna była zmiana tendencji w wyborze standardu hoteli – wi´cej sprzedawało si´ obiektów czterogwiazdkowych z dwoma posiłkami lub all
inclusive.
Z badaƒ konsumenckich przeprowadzonych przez Rainbow Tours wynika, ˝e
klienci lepiej rozumiejà ró˝nice mi´dzy
trzy- a czterogwiazdkowymi hotelami i sà
gotowi dopłaciç za wi´kszy komfort wypoczynku. – JeÊli miałabym wskazaç na
nowe trendy, które zaobserwowaliÊmy w
2010 roku, byłyby to: wzrost sprzeda˝y
wycieczek w ofercie all inclusive oraz zainteresowanie hotelami o wy˝szym standardzie – wymienia Zawistowska z Triady
S.A. – Najcz´Êciej wybieranym wariantem, jeÊli chodzi o długoÊç wypoczynku,
były wyjazdy siedmiodniowe z pobytem w
jednym hotelu oraz oferty w ramach produktu 7+7 – informuje pełnomocnik zarzàdu Triada S.A. tłumaczàc jednoczeÊnie, ˝e popularnoÊç tych pierwszych wynika ze zmian w sposobie ˝ycia naszego
społeczeƒstwa – ˝yjemy coraz szybciej i
bardziej intensywnie, dlatego decydujemy si´ na krótszy urlop, te drugie pozwalajà na spełnienie dwóch potrzeb – prawdziwego, niezmàconego niczym wypoczynku oraz poznawania Êwiata. W Triadzie sukcesem była sprzeda˝ ofert first
minute (dotyczàcych lata 2011). Zawistowska zapytana o wra˝liwoÊç Polaka na
cen´ odpowiada, ˝e dla rodzimego klien-
Od przybytku zaboleç mo˝e głowa
Ubiegły rok przyniósł nie tylko upadki
touroperatorów, zamkn´ła si´ tak˝e cz´Êç
biur agencyjnych. Z punktu widzenia niektórych organizatorów miało to negatywne skutki, dla innych koniec działalnoÊci
agentów zupełnie nie był odczuwalny. –
Polscy touroperatorzy działajà według
ró˝nych strategii, dla niektórych wa˝na
jest koncentracja na mniejszej iloÊci mocniejszych agentów, inni stawiajà na zasi´g
– mówi szef Oasis Tours. – W przypadku
Oasis Tours zastosowanie ma ta druga
wersja, naszà ofert´ sprzedaje obecnie
ponad 3 tys. biur w całym kraju i liczba ta
stale roÊnie m.in. dzi´ki temu, ˝e stawiamy na cz´ste, bezpoÊrednie spotkania i
prezentacje dla agentów w regionach –
wyjaÊnia Karolewski. – Alfa Star podpi-
OPINIA
Jan Korsak,
prezes Polskiej Izby Turystyki
Ubiegły rok obfitował w wydarzenia, które nie pozostały bez znaczenia dla
polskiej branży turystycznej. W kwietniu, kiedy pył wulkaniczny uniemożliwił realizację lotów, organizatorzy stanęli przed koniecznością zapewnienia
pełnych świadczeń klientom, którzy nie mogli powrócić z zagranicznych
wakacji. Touroperatorzy musieli także zwrócić w całości pieniądze osobom, które z tego samego powodu nie wyleciały na swój urlop. Uważam,
że polskie biura podróży stanęły na wysokości zadania, a ich szefowie pokazali, że potrafią skutecznie działać w sytuacji niespodziewanego zagrożenia. Niestety nie wszyscy udźwignęli ciężar obciążeń i w drugiej połowie roku byliśmy świadkami upadku dwóch znanych biur podróży.
Porównując polski rynek turystyczny do brytyjskiego, na którym do 10 sierpnia 2010 r. upadło
17 touroperatorów (w Polsce do samego dnia zbankrutował jeden organizator), możemy pokusić się o stwierdzenie, że zeszły rok, mimo wielu zawirowań, okazał się korzystny dla polskiej
branży turystycznej.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
7
8
WYDANIE SPECJALNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Zwycięzca Historia Itaki to dwadzieÊcia lat nowych doÊwiadczeƒ.
Historia jednego sukcesu
Biuro Podró˝y Itaka ju˝ drugi rok z rz´du znajduje si´ na samym szczycie w rankingu najwi´kszych touroperatorów. Jaka była droga
do sukcesu, mówià prezes zarzàdu Mariusz Jaƒczuk oraz wiceprezesi: Leszek Szagdaj, Piotr Henicz i Michał Wróbel.
˝y w bran˝y turystycznej.
Gdy powstawały fundamenty biura Itaka, był rok
1989, pamiętny rok wielkich
przemian. Zorganizowana turystyka dopiero się rodziła.
Jak Panowie sobie wtedy poradzili i jaki mieli pomysł na
swój biznes?
Mariusz Jańczuk (pierwszy z prawej), ur. 1.09.1963 r., wykształcenie
wyższe techniczne. Zaczynał jako pracownik naukowy na Politechnice
Opolskiej, później: współzałożyciel biura Itaka. Hobby: turystyka i sport. Michał Wróbel, ur. 3.02.1978 r., wykształcenie wyższe ekonomiczne. Początek kariery zawodowej w Ernst and Young, w Itace od roku 2005. Hobby:
podróże, książki, kino, zabawa z dziećmi, poznawanie nowych smaków. Leszek Szagdaj ur. 11.11.1962 r., zawodowo od początku związany z Itaką,
którą współtwożył i prowadzi z Mariuszem Jańczukiem. Hobby: piłka nożna i narciarstwo. Piotr Henicz, ur. 22.01.1965 r., wykształcenie wyższe
ekonomiczne. Kariera zawodowa od początku związana z Itaką. Hobby:
sport i rywalizacja sportowa jako sposób na życie.
Jak to się dzieje, że wszelakie branżowe kryzysy zdają
się nie tykać Biura Podróży
Itaka i raz po raz wysuwa się
ono na pozycję lidera? Czy
mogą Panowie o sobie jako
szefach Itaki powiedzieć: jesteśmy dziećmi szczęścia, czy
może zawdzięczają Panowie
sukcesy firmy jakimś swoim
cechom, decyzjom?
Piotr Henicz: „Szcz´Êcie
sprzyja lepszym”, jak mawiajà
sportowcy. OczywiÊcie jesteÊmy
przekonani, ˝e Itaka urodziła
si´ pod szcz´Êliwà gwiazdà, bo
powstaniu firmy towarzyszyły
same szcz´Êliwe zbiegi okolicznoÊci, jak otwarcie Polski na
Êwiat i olbrzymie zainteresowanie Polaków zorganizowanymi
wyjazdami za granic´. Był wyjàtkowy prezent od losu i nasz
˝yciowy handicap. Wszystkie
sukcesy Itaki zawdzi´czamy wyłàcznie własnej pracy; ci´˝kiej,
ale wykonywanej z pasjà i dostarczajàcà olbrzymiej satysfakcji. Trudno mówiç generalnie o
naszych cechach – w zarzàdzie
Itaki jest nas czterech i ka˝dy to
zupełnie inna osobowoÊç, ale
Êwietnie si´ dogadujemy. Mariusz to urodzony przywódca,
człowiek – idea, kapryÊny jak to
zodiakalna Panna; Leszek jest
człowiekiem – instytucjà, zna
nie tylko najnowsze strategie
zarzàdzania firmà, ale tak˝e
wszystkich pracowników z
imienia i nazwiska i Michał
– nasz minister finansów, pogodny i przyjacielski na co
dzieƒ, zawodowo nieubłagany
stra˝nik ka˝dej firmowej złotówki.
Jakie były Panów początki
w turystyce: dlaczego wybór
drogi zawodowej padł akurat
na tę branżę?
Mariusz Jaƒczuk: „Inspirujà
nas marzenia” to nie tylko hasło reklamowe Itaki. To tak˝e
prawda o poczàtkach firmy. Było wiele pomysłów, natomiast
turystyka to był pomysł na biznes, który b´dzie jednoczeÊnie
realizacjà marzeƒ o odkrywaniu Êwiata. Na poczàtku lat 90.
realia były całkiem inne, wyjazd
do Włoch był wyprawà, o masowej turystyce do Kenii nikomu
si´ jeszcze nie Êniło. ByliÊmy
wtedy tak˝e przekonani, ˝e
właÊnie w turystyce jest miejsce
na kreatywnoÊç – biura podró˝y funkcjonujàce do tej pory
sprzedawały standardowe programy „z rozdzielnika”, o turystyce na masowà skal´ trudno
było mówiç. Po prostu ciekawy
pomysł na biznes, od poczàtku
naszej drogi zawodowej było
wiadomo, ˝e ˝aden z nas nie
b´dzie urz´dnikiem na paƒstwowej posadzie. Dodam jeszcze, ˝e skład zarzàdu wchodzi
oczywiÊcie mój przedmówca
Piotr – wiecznie w ruchu, kreujàcy wizerunek Itaki, twórca najwi´kszej w Polsce sieci sprzeda-
Mariusz Jaƒczuk: Przede
wszystkim natychmiast zareagowaliÊmy na zachodzàce
zmiany, co przy naszym szcz´Êciu zaowocowało pionowym
startem. Zaraz po zniesieniu
dla Polaków wiz do Włoch, troch´ przypadkiem nawiàzaliÊmy
kontakt z biurem z Rimini i tak
w bardzo krótkim czasie biliÊmy wszelkie rekordy w wysyłaniu Polaków do Włoch. Hotele
sprzedawały si´ jak ciepłe bułeczki, na wycieczki były tzw. listy rezerwowe. PracowaliÊmy
wtedy w zupełnie szalonych godzinach, a klienci ustawiali si´
ju˝ wczeÊnie rano w kolejce.
Cz´Êç programów włoskich
sprzedajemy nieprzerwanie od
ponad 20 lat. Potem przyszła
kolej na inne destynacje, pierwsze czartery, budowanie sieci
sprzeda˝y i otwieranie kolejnych salonów. Ju˝ wtedy wiedzieliÊmy, ˝e musimy mieç perfekcyjnie działajàcà sieç dystrybucji i ˝e dobry sprzedawca to
pot´ga. Do tej pory, przed
okresem przemian, turystyka
była bran˝à, gdzie popyt był
wi´kszy ni˝ poda˝. Dzisiaj jest
sytuacja odwrotna – na całym
Êwiecie, tak˝e w Polsce, jest
nadprodukcja oferty turystycznej, jest to rynek klienta. Przewidujàc to zawsze staraliÊmy
si´, aby nasz produkt był w pełni oryginalny, uwzgl´dniajàcy i
najmodniejsze pla˝e, i ciekawe
zakàtki Êwiata.
Wyobraźmy sobie, że biuro
Itaka powstaje dzisiaj, w
obecnie panujących warunkach. Czy Panów zdaniem
dziś byłoby łatwiej niż na
przełomie lat 80. i 90.? Co
wtedy było dla Panów największym wyzwaniem, a co
byłoby nim dzisiaj? A może
widzą Panowie jakieś podobieństwa?
Leszek Szagdaj: Czy dziÊ byłoby łatwiej ni˝ na przełomie lat
80. i 90.? Polski rynek turystyczny jest podzielony mi´dzy kilku
znaczàcych touroperatorów,
młodym ludziom bez wielkiego
kapitału trudno byłoby z nimi
konkurowaç, szczególnie z Itakà... Najwi´ksze wyzwanie? To
nie najlepsze słowo. Zawsze
mieliÊmy ambicj´, ˝eby Itaka
była firmà numer 1 w Polsce i
tak si´ stało. Wynikało to tak˝e
bardziej z konsekwentnego
rozwoju firmy – po prostu na
pewnym etapie nie mo˝na stanàç w miejscu.
Ale wróćmy do początków
Itaki. Jak dalej potoczyły się
losy biura i jak Panowie dostosowywali model zarządzania firmą do zmieniających się
realiów?
Piotr Henicz: Mimo ˝e wiekowo nale˝ymy do koƒcówki
minionej epoki i nasi rodzice
pracowali jeszcze w innych realiach, w czasie prywatnych wyjazdów „na saksy”, wczeÊnie
zdaliÊmy sobie spraw´ z mechanizmów rynkowych i wartoÊci
pieniàdza. Lubimy si´ uczyç i
cała historia Itaki to ponad 20
lat nowych doÊwiadczeƒ. Nasza
bran˝a to praca z ludêmi dla ludzi, musieliÊmy wi´c wypracowaç taki styl pracy i zarzàdzania, aby z jednej strony iÊç z duchem czasu i wprowadzaç
wszelkie dost´pne technologie,
jak i nie zapominaç o ludziach,
których zatrudniamy, bo to
właÊnie oni: pracownicy salonów, rezydenci, piloci, kierowcy, majà bezpoÊredni kontakt z
naszymi klientami. Itaka rozwijała si´ bardzo dynamicznie,
mamy za sobà tak˝e pouczajàcy
epizod wejÊcia do mi´dzynarodowej korporacji. Cały czas
konsekwentnie stawiamy na
produkcj´ konkurencyjnej merytorycznie i cenowo oferty
oraz inwestowanie w sieç dystrybucji.
Czy któryś rok z tych ponad 20 lat działalności Itaki
mogą Panowie uznać za przełomowy w jej historii?
Leszek Szagdaj: W historii
naszej firmy nie było ˝adnych
dramatycznych przełomów i
wydarzeƒ, które miały wpływ
na działalnoÊç Itaki. Bardzo dynamiczny, lecz konsekwentny
rozwój wymagał ogromnej dyscypliny i poÊwi´cenia wszystkich sił i Êrodków, aby uchroniç
okr´t Itaki przed burzami, jakie
czekajà na pełnym morzu. Pewnie zabrzmi to jak frazes, ale
ka˝dy rok, a właÊciwie ka˝dy se-
zon, przynosi nowe problemy.
Którą z decyzji biznesowych w historii Itaki mogą
Panowie nazwać „interesem
życia”, swoim największym
sukcesem?
Leszek Szagdaj: Dawnej
uwa˝aliÊmy, ˝e takim interesem była transakcja z My Travel, ale to ju˝ przeszłoÊç i od tej
pory zdarzyło si´ bardzo wiele.
Ostatnie dwa lata, kiedy uzyskaliÊmy i umocniliÊmy pozycj´
lidera na polskim rynku turystycznym, przyniosły nam wiele
spektakularnych sukcesów.
Rekordowa sprzeda˝, nowe salony sprzeda˝y, milionowe nakłady katalogów, wiele nagród
konsumenckich to nasze wymierne sukcesy.
A największy biznesowy
błąd? Zdarzył się kiedyś
taki?
Michał Wróbel: KiedyÊ zamierzaliÊmy otworzyç własnà
lini´ lotniczà. PrzygotowaliÊmy
si´ do tego przedsi´wzi´cia
bardzo solidnie od strony administracyjnej, zgromadziliÊmy
potrzebne pozwolenia, nie mówiàc oczywiÊcie o Êrodkach finansowych. Niestety nic z tego
nie wyszło, zawiodła firma, z
którà mieliÊmy współpracowaç.
Jakie mają Panowie plany,
co do dalszego rozwoju firmy?
Michał Wróbel: Strategia
rozwoju firmy to dalsze inwestycje w destynacje i sieç sprzeda˝y a tak˝e wdra˝anie nowych
technologii. Du˝y nacisk kładziemy na jakoÊç obsługi naszych klientów podczas wakacji, z tego te˝ powodu coraz intensywniej pracujemy nad
stworzeniem nowych struktur
w destynacjach gwarantujàcych
najlepszy serwis na miejscu.
Itaka to firma zatrudniajàca ludzi wykształconych i gwarantujàca stały rozwój. Organizujemy profesjonalne szkolenia,
wyjazdy studyjne i konferencje.
Inwestujemy w nowe technologie, wprowadzamy i rozwijamy
instrumenty usprawniajàce
przepływ informacji w firmie
oraz do klienta. Stosujemy innowacyjne aplikacje do analizy
sprzeda˝y, pomocne w podejmowaniu decyzji biznesowych.
W takim razie trzymamy kciuki. Dziękuję za rozmowę. (JM)
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
9
Przez papieski test przeszliśmy z sukcesem
O tym, jak biuro Orlando Travel poradziło sobie z trudnym logistycznie przedsięwzięciem – organizacją
pielgrzymki na beatyfikację papieża Jana Pawła II – rozmawiamy z prezesem firmy Marcinem Szklarskim.
Ważnym segmentem działalności biura Orlando Travel jest turystyka pielgrzymkowa. Niedawno
miało miejsce ważne dla Polaków
wydarzenie – beatyfikacja papieża
Jana Pawła II. Jak wypadła pielgrzymka z Państwa firmą, ilu turystów skorzystało z oferty?
Od wielu lat turystka pielgrzymkowa zajmuje czołowe miejsce w ofercie naszej firmy. Mogę powiedzieć,
że wyspecjalizowaliśmy się w tym jakże niszowym segmencie. Orlando Travel na pewno
jest jednym z czołowych organizatorów turystyki pielgrzymkowej w Polsce. Do beatyfikacji
Jana Pawła II przygotowywaliśmy się od dawna. Ostatni rok to rok najbardziej intensywnej
pracy. Najważniejszą rzeczą dla nas była
możliwość tego by spróbować przewidzieć
prawdopodobny termin tej uroczystości.
Szczerze przyznaję, że był to już trzeci termin,
który przewidywaliśmy. Kiedy została ogłoszona data beatyfikacji Jana Pawła II, byliśmy
bardzo szczęśliwi, że termin został wyznaczony na 1 maja. Mimo że większość rezerwacji
hotelowych dokonaliśmy dwa miesiące przed
ogłoszeniem daty beatyfikacji, nie uniknęliśmy
pewnych komplikacji z niektórymi kontrahentami, którzy chcieli nam podnieść wcześniej
ustalone i potwierdzone ceny lub odwołać rezerwację. Pierwsze dwa tygodnie były chyba
najtrudniejsze. Zainteresowanie wyjazdem na
uroczystości w Rzymie było ogromne. Wpły-
wało do nas mnóstwo zapytań
zarówno od grup zorganizowanych, jak i klientów indywidualnych. Następnie okazało się, że
entuzjazm nieco opadł i nie ma
aż tylu chętnych. Tak było znowu
do momentu, kiedy Polacy postanowili wyjechać i zostawili dokonanie formalności na ostatnią
chwilę. Logistycznie było to na
pewno największe przedsięwzięcie, z jakim do tej pory udało się nam zmierzyć. Trzeba było przewidzieć najdrobniejsze
szczegóły tak, aby później uniknąć problemów. I tak na przykład mieliśmy zarezerwowany jeden hotel rezerwowy w okolicy Rzymu, w
którym nie była zakwaterowana żadna grupa,
w razie gdyby zaistniała jakaś sytuacja awaryjna. Jak się okazało, był bardzo przydatny, ponieważ jeden z hotelarzy okazał się nieuczciwy i hotel awaryjny przyjął gości. Z naszym
biurem podróży wyjechało 50 grup autokarowych i wyczarterowaliśmy jeden samolot.
Spodziewaliśmy się, że wyślemy do Rzymu
więcej pielgrzymów, ale ta liczba to jest i tak
bardzo dobry wynik.
Wydaje mi się, że ten rok ze względu na to,
że wielu pielgrzymów przyjechało do Rzymu
na beatyfikację, może być nieco słabszy. Podejrzewam, że w następnych latach ruch pielgrzymkowy da Watykanu i innych miast włoskich wzrośnie. Wiele parafii będzie organizować pielgrzymki dziękczynne do grobu błogosławionego Jana Pawła II.
Jaki w Pana odczuciu będzie ten rok dla
polskiej turystyki pielgrzymkowej? Czy fakt
wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze może
się przyczynić do nasilenia się ruchu pielgrzymkowego do Watykanu i innych
miejsc świętych we Włoszech?
Jakie Państwo mają plany co do rozwoju
pozostałej oferty biura Orlando Travel?
Cały czas staramy się być jednym z liczących się touroperatorów autokarowej turystyki wyjazdowej. Jesteśmy świadomi, że coraz
więcej klientów chce podróżować na swój
A inne miejsca pielgrzymkowe? Co Państwo chcą zaproponować swoim klientom
na ten rok, czy w ofercie Orlando Travel
pojawiły się jakieś nowe kierunki?
Bardzo dużą popularnością w tym sezonie
cieszą się wyjazdy do Portugalii. Organizujemy kilkanaście grup zarówno autokarowych,
jak i samolotowych do Fatimy. Jest to pielgrzymka wyjątkowa, ponieważ oprócz Sanktuarium w Fatimie nasi pielgrzymi odwiedzają
ponad 16 najpiękniejszych miejsc w Portugalii. Ponadto nowością w naszej ofercie jest
pielgrzymka do Meksyku. W ostatnim czasie
zorganizowaliśmy kilka grup, które wróciły
pełne wrażeń. Dla tej grupy klientów, która
wybiera dalsze podróże, będziemy starali się
przygotowywać coraz to nowe propozycje.
wypoczynek samolotem, ale co roku nie odnotowujemy spadku sprzedaży oferty wczasów autokarowych, a nawet mamy z roku na
rok coraz więcej klientów, tak że widać przywiązanie Polaków do tego tradycyjnego środka transportu. W zeszłym roku wprowadziliśmy nowość wczasy we Włoszech na Riwierze Liguryjskiej, ale okazało się, że jest to
piękny kierunek, ale obecnie za drogi na kieszeń polskiego turysty.
A plany marketingowe?
Staramy się być obecni na przynajmniej
dwóch imprezach targowych w Polsce. Nasi
przedstawiciele handlowi odwiedzają naszych agentów, by umacniać wzajemną
współpracę. Przygotowaliśmy w tym sezonie
absolutny hit, płytę z filmem o naszej ofercie
w jakości 3D. Już otrzymujemy sygnały, że
nasi klienci są tą formą reklamy zachwyceni.
ul. 29-go Listopada 5F, 32-050 Skawina
Tel: 12/276-24-39, 12/276-64-79
www.orlando.com.pl
10
WYDANIE SPECJALNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Branża Zarzàdzanie ryzykiem w turystyce oznacza umiej´tnoÊç przewidywania i inwestowania.
Liczy si´ sztuka zarzàdzania ryzykiem
MnogoÊç niekorzystnych sytuacji, które miały miejsce w 2010 r., ka˝e zapytaç jak organizatorzy radzà sobie
z ryzykiem prowadzenia firm touroperatorskich.
Wiktoria Buczkowska
iestabilna sytuacja polityczna na
Êwiecie, problemy gospodarcze,
niekorzystne kursy walut, wzrosty
cen paliw, załamania pogody, kataklizmy
naturalne, zamachy terrorystyczne, to
wszystko, bez wyjàtku, dotyka bran˝y turystycznej. Skutkiem takich wydarzeƒ jest cz´sto spadek zainteresowania turystów zagranicznymi woja˝ami. – Gdy, w którymÊ z krajów tradycyjnie wybieranych za cel wakacyjnych podró˝y wydarza si´ tragedia, mieszkaƒcy krajów Europy Zachodniej zazwyczaj
odwracajà si´ od niego, przenoszàc swoje
zainteresowanie na inne miejsca lub całkowicie rezygnujàc z wyjazdu – mówi Janusz
Âmigielski, wiceprezes Grecos Holidays.
– Na szcz´Êcie polski klient podchodzi do
takich sytuacji bardziej racjonalnie, niepoddajàc si´ ogólnoeuropejskiej panice. Trudno to zjawisko wytłumaczyç, praktyka pokazuje, ˝e mimo zamachów terrorystycznych,
strajków, czy innych zawirowaƒ, o ile zagro˝enie nie jest rzeczywiÊcie powa˝ne, nasz
klient decyduje si´ na wylot – konkluduje
Âmigielski.
N
Gdy cena nagle roÊnie
Szef Grecos Holidays wskazuje tak˝e
na mniej spektakularne wydarzenia, które potrafià zatrzàÊç pozycjà niejednej firmy turystycznej. – Problemem dla organizatorów sà nieprzewidziane wzrosty cen
paliw, czy kursów walut. Co prawda te
ostatnie podlegajà negocjacji w rozmowach z partnerami biznesowymi, czasem
nieprzewidziane wydarzenia na Êwiecie
sprawiajà, ˝e ustalone stawki zostajà zastàpione nowymi – zazwyczaj wy˝szymi.
A na tym traci touroperator. Na wzrost
cen paliwa lotniczego jako powa˝ny problem bran˝y wskazuje tak˝e prezes Sky
Club. – Kiedy podnosi si´ cena za rop´,
tracà na tym wszyscy, którzy organizujà
wakacje lotnicze – mówi Maciej Truskolaski. – Ryzykiem zwiàzanym ze wzrostem kosztów paliwa lotniczego zarzàdza
si´ bardzo trudno, poniewa˝ w przypadku lotów czarterowych przewoênicy przenoszà je całkowicie na touroperatora. By
zabezpieczyç si´ przed stratami wynikajàcymi z nagłych podwy˝ek, analizujemy
ceny ropy z ostatnich kilku lat, przyglàdamy si´ równie˝ kalkulacjom rejsowych linii lotniczych, poniewa˝ w tym przypadku
ryzyko zwiàzane z podniesieniem cen paliwa le˝y całkowicie po ich stronie – tłumaczy Truskolaski. Prezes Sky Clubu mówi, ˝e w tym roku negatywny wpływ wysokiej wartoÊci baryłki ropy nieco zniweluje
korzystniejszy kurs złotego do euro. – ZakładaliÊmy słabszego złotego, poniewa˝
okazał si´ byç mocniejszy, ogólne rozliczenie imprezy wypadnie dla nas korzystniej ni˝ w pierwotnym planie. Ten plus
nie jest niestety na tyle du˝y, by zupełnie
wyrównaç straty wynikajàce z drogiej ro-
py – wyjaÊnia Truskolaski. Kalkulujàc ceny imprez z kilkumiesi´cznym wyprzedzeniem, organizatorzy zakładajà zmiany
wartoÊci złotego w pewnych granicach,
takie „zakładki” nie mogà byç zbyt du˝e,
w przeciwnym razie ostateczna kwota, jakà turyÊci musieliby zapłaciç za wakacje,
mogłaby niebezpiecznie poszybowaç. –
JeÊli cena wycieczki b´dzie zbyt wysoka,
rynek jej nie zaakceptuje, sprzeda˝ stanie, a wtedy straty mogà okazaç si´ jeszcze wi´ksze – konkluduje Âmigielski.
Tanie wakacje? Nie w tym roku
Przeciwna sytuacja ma miejsce, gdy
pojawiajà si´ zagro˝enia wynikajàce z sytuacji politycznej danego kraju. Zamachy
terrorystyczne oraz zamieszki w Afryce
Północnej, jakich jesteÊmy Êwiadkami od
póênej jesieni zeszłego roku, potrafià
skutecznie odstraszyç klientów od sp´dzenia urlopu w kraju nimi dotkni´tymi.
W takich przypadkach organizatorzy próbujà kusiç klientów cenà, zgadzajàc si´ na
bardzo niski, czy nawet zerowy zarobek
tylko po to, by zminimalizowaç straty.
– By zabezpieczyç firm´ na wypadek niskiego zainteresowania klientów flagowym kierunkiem, trzeba dywersyfikowaç
produkt – uwa˝a prezes Sky Clubu. – JeÊli jakaÊ destynacja stanowi 50 proc. portfela produktowego touroperatora, pojawiajàce si´ w nim zagro˝enie, jak choçby
zamieszki w Egipcie i Tunezji, których byliÊmy ostatnio Êwiadkami, mo˝e doprowadziç firm´ na skraj bankructwa. W
przypadku Sky Clubu Egipt stanowi 20
proc. oferty, jeÊli sytuacja w nim spowoduje dalszy odwrót klientów i tak b´dziemy bezpieczni, bo klienci b´dà mogli polecieç z nami do Turcji, Hiszpanii, czy
Grecji – wyjaÊnia Truskolaski.
Gdy natura wkracza do gry
O ile sytuacj´ gospodarczà czy ekonomicznà krajów mo˝na w pewnym stopniu
przewidzieç, o tyle katastrofy naturalne
spadajà na bran˝´ jak grom z jasnego
nieba. – Niestety od kl´sk ˝ywiołowych
nie mo˝na si´ ubezpieczyç, ryzyko ich
wystàpnienia wpisane jest w charakter
prowadzonej przez nas działalnoÊci – wyjaÊnia szef Grecos Holidays. – Niektórzy
touroperatorzy, tak jak to było w przypadku wybuchu wulkanu na Islandii, z
czysto marketingowych pobudek szli
klientom na r´k´ realizujàc wszystkie ich
˝àdania dotyczàce np. zwrotu kosztów za
wycieczki, inni próbowali zaproponowaç
alternatywne rozwiàzania, oferujàc wyjazd w innym terminie. Ka˝dy touroperator samodzielnie podejmuje decyzje dotyczàce dalszego post´powania na podstawie analizy konkretnej sytuacji, jej
wpływu na finanse firmy oraz wizerunek
– uwa˝a Âmigielski. Truskolaski przyznaje, ˝e zdarzenia typu chmura pyłu wulkanicznego mogà zatrzàÊç podstawami fir-
Maciej Truskolaski: Ryzykiem wzrostu kosztów
paliwa lotniczego zarządza się bardzo trudno,
ponieważ w przypadku czarterów przewoźnicy
przenoszą je całkowicie na touroperatora.
Janusz Śmigielski: Kalkulując ceny imprez
organizatorzy zakładają zmiany wartości
złotego w pewnych granicach, takie „zakładki”
nie mogą być zbyt duże.
my, dlatego znowu podkreÊla, ˝e na takie
nieprzewidziane przypadki trzeba si´ zabezpieczyç, najlepiej inwestujàc w ró˝ne
produkty finansowe oraz tworzàc dodatkowe usługi, na których da si´ zarobiç.
– Stosunkowo niedawno pojawił si´ na
naszym rynku nowy produkt – gwarancja
niezmiennoÊci ceny. Zdarza si´, ˝e w ramach promocji jest on dodawany do pakietu bezpłatnie, w rzeczywistoÊci to kolejna usługa, na której mo˝emy troch´
zarobiç – mówi Truskolaski. – Zysk nie
jest zbyt wysoki, ale pozwala stworzyç
dodatkowe rezerwy finansowe, które
mo˝na wykorzystaç np. do pokrycia ró˝nic w cenach paliw – podkreÊla prezes
Sky Club.
W ostanich latach wystàpiły bodaj
wszystkie rodzaje katastrof, które mogły
dotknàç bran˝´. Firmy musiały radziç sobie z zagro˝eniami, nie wszystkim udało
si´ z nich wyjÊç obronnà r´kà. Wygrali ci,
którzy stworzyli odpowiednie rezerwy finansowe i rozproszyli działalnoÊç stawiajàc np. na szeroki produkt lub dokonujàc
bezpiecznych transakcji finansowych.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
11
Liczy się wiarygodność i gwarancja
Rozmowa z Markiem Andryszakiem, Prezesem Zarządu TUI Poland.
Czy Polacy chętnie kupują wycieczki
na wakacje i czy widać, że ten rok będzie
lepszy od ubiegłego?
MA: Do końca marca 2011 roku odnotowaliśmy rekordowy wzrost sprzedaży oferty
letniej, która jest o 48 proc. wyższa w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. O 55 proc. wzrosła także liczba klientów.
Wyniki te są bardzo dobrym prognostykiem
jeśli chodzi o cały sezon letni. Mogę nieco
przekornie powiedzieć, że sytuacja w Afryce
Północnej wbrew pierwotnym przewidywaniom nieco nam pomogła.
rencja czy kategorie lokalne. Naszą ideą
jest pokazanie, że nie rezygnując z jakości
można oferować atrakcyjne ceny. To wynik
naszej pozycji lidera na rynku wakacji czarterowych i związanej z tym pozycji negocjacyjnej. Dołożyliśmy do tej jakości bardzo
dobrą cenę i klienci oraz agenci dostrzegli
tę pozytywną zmianę.
Jak chcecie wzmacniać lojalność klientów?
MA: Jako jedyni prowadzimy program lojalnościowy „Klub w Podróży” oparty nie
na zbieraniu punktów ale na nagradzaniu
ilości wyjazdów z TUI, gdzie nagrodami są
benefity okołoproduktowe. Lojalność klientów jest nagradzana np. darmowymi wycieczkami
fakultatywnymi,
wstępem
do komfortowych saloników Business Longue w większości portów lotniczych, bezpłatnymi miejscami postojowymi na parkingach przy lotnisku czy o połowę tańszym
ubezpieczeniem. Dla osób stale podróżujących z TUI przewidzieliśmy także rozszerzenie ubezpieczenia, indywidualne transfery
z lotniska do hotelu czy bezpłatne noclegi
w hotelach tranzytowych w przypadku
oczekiwania na dalsze połączenie. Ilość
dostępnych przywilejów jest oczywiście
uzależniona od liczby wycieczek, a także
od kierunku czy rodzaju wyjazdów.
Branża turystyczna jest nieprzewidywalna. Ostatnimi czasy co roku jakieś
wydarzenie psuje plany touroperatorów.
Jak ocenia pan kondycję branży
po ostatnich wydarzeniach?
MA: Sytuacja w Tunezji, a następnie
w Egipcie bardzo negatywnie wpłynęła
na kondycję biur podroży. W Polsce
blisko 25 proc. rynku biur podroży wyspecjalizowało się w tych kierunkach. Szacuję,
że około 32 proc. letniej pojemności czarterowej wylatującej z Polski to kierunki egipskie i tunezyjskie.
W zeszłym sezonie letnim do tych destynacji realizowanych było około 140 lotów tygodniowo. Touroperatorzy, wysyłający dotychczas swoich klientów głównie do Egiptu
i Tunezji, znaleźli się więc w bardzo ciężkiej
sytuacji bo albo nie mają żadnego przychodu albo też realizują loty z wypełnieniem samolotów na poziomie około 50 proc. Wiąże
się to z koniecznością dopłaty do każdego
przelotu, która pokrywana jest z wpłat klientów dokonujących wcześniejszej rezerwacji
i koło się zamyka…
Co w takim razie było powodem, że TUI
osiągnęło rekordowe wzrosty sprzedaży
oferty letniej?
MA: Wyniki sprzedaży są rezultatem naszej strategii i dostosowania się do rynku
polskiego. Produkt jaki w tej chwili oferujemy jest odpowiedzią na potrzeby klienta.
Firma przeszła na system gwarancyjny
w hotelach, a to oznacza, że dokonuje
przed sezonem przedpłat za zarezerwowane miejsca. W takiej sytuacji cena za nocleg
może być dwa razy korzystniejsza niż
przy płaceniu dopiero w momencie pozyskania klientów. Prócz cen dla polskiego
konsumenta liczy się wiarygodność i gwarancja jakości. Egzamin z wiarygodności
w tej branży zdaje się najpełniej w obliczu
sytuacji kryzysowych, chociażby takich jak
ta w Egipcie czy Tunezji. My mamy tutaj
ocenę celującą!
Czy Polacy w tym roku są skłonni wydawać więcej na wypoczynek niż w ubiegłym roku?
MA: Przeciętna cena rezerwacji jest
na poziomie ok. 10 proc. poniżej zeszłego
roku, przy równoczesnym zachowaniu lub
zwiększeniu jakości hotelu. Zapowiedziana przez nas około 20 proc. obniżka znajduje więc odzwierciedlenie w rezerwacji
klientów.
Jaki wpływ na ceny wyjazdów ma podwyższona cena paliwa i walut?
MA: TUI Poland od przeszło 2 lat stosuje
rodzaj hedging’u jako zabezpieczenie
przed wahaniami kursów walut. Cena paliwa jest jedną ze zmiennych, które oprócz
kursów walut oraz wysokości opłat i podatków lotniskowych wpływa na koszt imprezy
turystycznej. Mimo znaczących wzrostów
cen paliwa, jako jeden z nielicznych touroperatorów na rynku polskim, zdecydowaliśmy o nie wprowadzaniu dodatkowych
opłat. To też weryfikuje nas w oczach klientów.
Z tegorocznych badań przeprowadzonych na państwa zlecenie przez Millword
Brawn SMG/KRC wynika, że TUI postrzegane jest jako operator, który wyznacza
trendy na rynku turystycznym…
MA: Nie tylko, choć oczywiście takie postrzeganie TUI bardzo nas cieszy i mobilizuje! Zajmujemy też drugą pozycję wśród polskich touroperatorów, jeśli chodzi o liczbę
wskazań respondentów w obszarze „Top of
Mind”. Dodatkowo jesteśmy niekwestiono-
wanym liderem jeśli chodzi o organizację
rodzinnego wypoczynku. Respondenci jako
główny powód wyboru TUI na organizatora
wyjazdów z rodziną wskazują na gwarancję
bezpieczeństwa i jakości.
Co uważa Pan za swój osobisty sukces?
MA: Osobisty sukces w takiej organizacji
jak moja nie istnieje. Sprzedajemy beztroskie wakacje – czas, na który każdy z nas
czeka przez cały rok, a to wbrew pozorom
jest bardzo trudne i wymagające zadanie.
I tak jak szyty na miarę garnitur jest w stanie
w 100% spełnić oczekiwania Klienta, tak
i my musimy mieć najlepszej jakości materiał, super krawca, marketingowca i sprzedawcę, aby uzyskać ten sam efekt. Korzystam z wiedzy i doświadczenia – moim zdaniem – najlepszych ludzi na rynku i to jest
nasz wspólny sukces.
To od dawna były cechy charakteryzujące TUI...
MA: Jakość jest i pozostanie wartością,
która będzie wyróżniała TUI. Mamy własny
system oceny standardu hotelu, który zazwyczaj jest twardszy, bardziej zaostrzony
w stosunku do tego co prezentuje konku-
Marek Andryszak
Absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.
Od października 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu TUI Poland, odpowiadając za działalność operacyjną firmy. Na stanowisku tym zastąpił Fritz’a Baumgartner’a, który szefował firmie w Polsce od 1998 roku.
Pracę dla marki TUI Marek Andryszak rozpoczął w TUI Deutschland, gdzie od 2000 roku zajmował stanowisko process reengineering specialist. W tym czasie był odpowiedzialny za zarządzanie portfolio projektowym, a następnie rozwój strategii przelotowej TUI i zakup pojemności
samolotowej.
12
PROMOCJA
Touroperatorzy 2011
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
13
Polski rynek jest dla nas najważniejszy
Rozmowa z Andrzejem Kobielskim oraz Grzegorzem Polanieckim, członkami zarządu Enter Air.
Nieco ponad rok temu wzbił się w powietrze pierwszy samolot w barwach EnterAir. Jak Panowie oceniają miniony
rok: czy udało się Państwu zrealizować
wszystkie założone plany? Ilu pasażerów
skorzystało z Państwa oferty?
Andrzej Kobielski: To, co udało się zrobić, to niewątpliwie w relatywnie trudnym okresie dla branży turystycznej,
stworzyć największą czarterową linię lotniczą w Polsce, która do tego realizuje
przyjęte założenia, zarówno w kwestii
wielkości przewozowych jak i ekonomicznych. Dzięki doświadczeniu naszego
zespołu poradziliśmy sobie z tym dużym
wyzwaniem, przewożąc w ciągu praktycznie pół roku działalności w 2010 roku ponad 200 tys. pasażerów. Latamy z wielu
polskich miast, m.in. z Warszawy, Katowic, Poznania, Gdańska, Krakowa, i Wrocławia dzięki czemu jesteśmy linią coraz
bardziej rozpoznawalną w całej Polsce.
Miniony rok uznajemy zdecydowanie za
bardzo udany, ponieważ zrealizowaliśmy
postawione sobie założenia strategiczne.
Jak Panowie oceniają obecnie panujące
warunki rynkowe: jakie zjawiska mogą
sprzyjać rozwojowi działalności Enter
Air, a jakie mogą go przyhamować?
Grzegorz Polaniecki: Warunki rynkowe
są obecnie bardzo trudne, ale właśnie takie warunki sprzyjają rozwojowi Enter
Air. Mamy model biznesowy zaprojektowany na właśnie takie warunki. Dlatego
też problemy takie jak bankructwo Orbisu i Selectours oraz upadek rynków Tunezji i Egiptu jedynie wzmocniły naszą
pozycję na rynku. Ogólnie rzecz ujmując
najważniejszym czynnikiem wspomagającym rynek wyjazdów turystycznych w
Polsce jest spadek cen wycieczek. Jest on
wywoływany spadkiem cen w kurortach
zagranicznych po kryzysie w Europie zachodniej, nadpodażą bazy hotelowej oraz
spadkiem cen relatywnych wywoływanych umacnianiem się złotówki. Jedynym
poważnym hamulcem rynku jest wzrost
ceny paliwa, która jednak powinno się już
na jakiś czas uspokoić. Kto miał spanikować, to już spanikował i zakontraktował
hedging paliwa na wysokich poziomach
i spekulanci paliwowi mogą już grać „na
krótko”, czyli na spadek ceny.
EnterAir to nie jedyna na polskim rynku młoda czarterowa linia lotnicza. Czy
nie obawiają się Panowie, że konkurencja może nieco utrudnić dążenia do powtórzenia sukcesu z poprzedniego roku?
Co stanowi o sile EnterAir?
G.P.: Jeśli chodzi o konkurentów na
rynku, to na szczęście jest ich coraz
mniej. Dobrze, że coraz więcej jest samolotów latających w polskich barwach.
Dzięki temu mamy wszyscy niskie ceny
wakacji, co jest głównym stymulatorem
dynamicznego rozwoju rynku turystycznego.
EnterAir nie jest już taką młodą linią
czarterową i nie jesteśmy zapatrzeni w
ponad 70 ofert. Są to bardzo solidne maszyny zaprojektowane i specjalnie
skonfigurowane do tras
dostępnych z Polski. Latamy obecnie do wszystkich
najpiękniejszych miejsc
urlopowych takich jak
Wyspy Kanaryjskie, Portugalia, Madera, Maroko,
Hiszpania (w tym Majorka i Minorka), Włochy,
Tunezja, Egipt, Chorwacja, Bułgaria, Grecja,
Andrzej Kobielski
Grzegorz Polaniecki
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie (a konkretnie
nasz zeszłoroczny sukces. Zajmujemy się Dubaj), Izrael i Turcja. A planujemy kojuż tylko latami następnymi i realizacją
lejne dalsze kierunki na zimę takie jak
naszej przyszłej strategii. Siła EnterAir leTajlandia, Kenia, oraz Sri Lanka i inne.
ży w profesjonalnym zespole ludzi, który
Jesteśmy operatorem czarterowym i dozwyczajnie robi swoje nie oglądając się na starczamy naszym biurom podróży flotę,
innych.
jaka jest im potrzebna. Jeśli biura zamówią u nas loty na B777, to taki samolot
Co w ciągu tego roku było dla linii Enpozyskamy. Jeśli wybiorą inny samolot, to
terAir największym sukcesem?
włączymy do floty inny typ. Dziś jednak
A.K.: Do tej pory udało się zrealizować
planujemy skupić się na samolotach
jedynie część planów. Powiększyliśmy B737, ze wskazaniem na B737-800/900,
skokowo nasze oferowanie w oparciu o które to mają najniższy koszt na jedno
flotę Boeingów 737 – 400 ze 168 fotelami
miejsce, są bardzo wygodne dla pasażeoraz 737 – 800, które pozwalają zabrać na rów oraz odznaczają się najwyższą niezaraz 189 pasażerów. Przed raptem kilkoma
wodnością operacyjną ze wszystkich tytygodniami uruchomiliśmy całkowicie
pów samolotów dostępnych na świecie.
nową stronę internetową. Jednakże z całą A przede wszystkim dolatują wszędzie
pewnością jednym z największych naszych sukcesów jest zespół, który udało
nam się zbudować. Wyniki roku 2010
oraz pierwsze 5 miesięcy tego roku pokazały, jak cenne było doświadczenie naszych pracowników. Dzięki niemu praktycznie bez żadnych turbulencji przeszliśmy przez czas załamania rynku w związku z wydarzeniami w Afryce Północnej.
Obecnie jesteśmy na etapie dynamicznego powiększania zespołu. Szczególnie w
związku z rosnącą o blisko 300 proc. flotą. Kilka szkoleń personelu pokładowego
jest już za nami, część jeszcze w trakcie.
Cieszymy się, że mamy szansę być pierwszym pracodawcą dla wielu młodych i pełnych zapału osób. Warto także podkreślić, że praktycznie niewiele wzrasta liczba personelu naziemnego, mimo tak dra- tam, gdzie chcą nasi turyści. Zapraszamy
stycznego wzrostu wielkości przewozona pokłady naszych samolotów.
wych, co nie ma żadnego wpływu na efektywność funkcjonowania organizacji. To
Z jakimi biurami podróży obecnie
chyba rzeczywiście dobry dowód na pro- współpracuje linia EnterAir i czy planują
fesjonalizm moich koleżanek i kolegów.
Państwo poszerzyć grono partnerów? Co
Co do przyszłych wyzwań – najlepsze poPaństwo mogą zaoferować touroperatomysły jeszcze czekają na realizację.
rom chcącym nawiązać współpracę, aby
ich zachęcić do skorzystania z usług EnCzy mogą Panowie powiedzieć coś wię- terAir?
cej o flocie? Ile samolotów lata obecnie w
A.K.: Obecnie współpracujemy ze
barwach EnterAir, a ile ma ich być doce- wszystkimi najlepszymi biurami podróży
lowo? Na jakich trasach operuje linia En- w Polsce oraz z kilkoma biurami działająterAir?
cymi za granicą. Jesteśmy jak najbarG.P.: Nasza flota liczy obecnie 8 samo- dziej otwarci na współpracę z nowymi
lotów. 6 samolotów typu B737-400 oraz 2 partnerami za granicą, ale przede wszystsamoloty typu B737-800. Jest to optymal- kim skupiamy się na rozwijaniu współny mix floty na nasz rynek. Najważniejsza
pracy z naszymi obecnymi partnerami
jest dla nas wysoka sprawność techniczna
na rynku polskim. Jesteśmy polską linią i
naszych samolotów, które wybraliśmy z polski rynek jest dla nas najważniejszy.
Naszym partnerom oferujemy przede
wszystkim świadomą i transparentną politykę handlową, nastawioną na długofalową współpracę, która, mamy nadzieję,
pozwala im również w sposób przewidywalny zarządzać biznesem.
Jakie Państwo mają plany na najbliższy
czas co do rozwoju działalności i promocji EnterAir?
A.K.: Myślę, że rozwój naszej działalności jest nieunikniony, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Kusi nas wiele
pomysłów, z kilkoma czekamy na dobry
moment. Staramy się być innowacyjni, a
jednocześnie zaskakujący w swoich
przedsięwzięciach, jednak agresywna i
kontrowersyjna strategia marketingowa
to nie jest model, do którego będziemy
zmierzać. Od początku naszej działalności staramy się być przyjazną wakacyjną
linią lotniczą dla naszych pasażerów i
partnerów biznesowych.
Każdy jubileusz to moment, w którym
stawiamy sobie pytanie – czego byśmy
sobie życzyli na dalsze lata. Zatem największe Panów marzenie związane rozwojem młodego przewoźnika czarterowego to...?
A.K.: Marzeń jest kilka, ale ich nie chce
teraz zdradzać. Tak jak do tej pory, będziemy się starali, aby rynek widział wyni-
ki realizacji naszych marzeń, a nie słuchał
o nich. Przede wszystkich chcemy być
linią lotniczą pierwszego wyboru zarówno dla naszych partnerów biznesowych,
jak również – a może przede wszystkim
– naszych pasażerów. Życzymy sobie, aby
nawet najmłodsi podniebni podróżnicy
nie mieli problemu z wypowiedzeniem
naszej nazwy: EnterAir. Tak w Polsce, jak
i za granicą.
14
WYDANIE SPECJALNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
alltours W 2010 roku niemieccy turyÊci wybierali inne kierunki, a w konsekwencji rezerwowali dro˝sze wycieczki z dłu˝szym pobytem na miejscu.
Niemiecki rynek roÊnie w sił´
Z Willim Verhuvenem, prezesem alltours GmbH, czwartym co do wielkoÊci touroperatorem na niemieckim
rynku turystycznym rozmawia Marzena German.
Jak scharakteryzowałby Pan niemiecki
rynek turystyczny?
Rynek touroperatorów w Niemczech nie
jest skonsolidowany. Mimo wielu starań
ze strony koncernów dążących do takiej
konsolidacji, nadal panuje tu wielka różnorodność, dzięki której pracujemy w bardzo konkurencyjnym środowisku. To z
kolei motywuje nas do tworzenia ofert o
atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.
Przykładowo alltours nie jest notowany na
giełdzie, dlatego nasze działania nie mają
na celu usatysfakcjonowania udziałowców, analityków czy inwestorów – pracujemy na zadowolenie naszych klientów.
Jak ocenia Pan rok 2010 na niemieckim
rynku turystycznym? Co wpłynęło na poziom sprzedaży Państwa oferty?
Rok 2010 upłynął pod znakiem kilku
niekorzystnych wydarzeń, do których zaliczam przede wszystkim negatywny wpływ
kryzysu finansowego oraz fali strajków,
które przetoczyły się przez Europę. Oczywiście duże znaczenie miał wybuch wulkanu islandzkiego oraz związany z nim
paraliż ruchu lotniczego. W okresie, kiedy
kryzys nie był jedynie pustym słowem, ale
realnym zagrożeniem, klienci zwlekali z
rezerwacją swoich wakacji z obawy przed
utratą pracy. Zauważyliśmy także, że wykupowali krótsze urlopy. Początek tego
roku to z kolei niepokoje w Afryce Północnej, a co za tym idzie zmniejszenie ilości
rezerwacji do tych krajów. Na szczęście
mimo odwołanych lotów do Tunezji i
Egiptu, alltours zdołał poprawić obrót w
okresie zimowym o 16 proc. Wynika to z
faktu, że niemieccy klienci nie zrezygnowali całkowicie z podróży, wybierali inne
kierunki, a w konsekwencji rezerwowali
droższe wycieczki z dłuższym pobytem na
miejscu.
Jak mógłby Pan podsumować trendy zakupowe Niemców, które królowały na
dowe. W przyszłości także zamierzamy
rozwijać ten kierunek naszej działalności.
(klasycznym produktem jest połączenie
zwiedzania Sri Lanki z wypoczynkiem na
Malediwach – w ramach tych destynacji
firma wprowadziła nowe programy, dodatkowo w ofercie znalazły się propozycje
wakacji w Tajlandii „Dżungla i kultura“ –
przyp. red.).
niemieckim rynku turystycznym w zeszłym roku?
Wskazałbym tu na kilka prawidłowości.
W zeszłym roku świetnie sprzedawały się
destynacje hiszpańskie, zarówno ląd, jak i
Wyspy Kanaryjskie oraz Baleary. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się Turcja. Co
do długości pobytu, dało się zauważyć, że
w okresie letnim turyści najchętniej wyjeżdżali na 10 dni, zimą na 7 dni. Na swoje
wakacje wydawali między 500 a 800 euro
na osobę, przeznaczając pieniądze na pobyt w hotelu czterogwiazdkowym lub o
wyższej kategorii z wyżywieniem w formie
all inclusive.
Co było bestsellerem zimą tego roku?
alltours wysłał tegoroczną zimą ponad
45 tys. klientów na Riwierę Turecką – tak
wielu turystów zainteresowanych tą destynacją nie zanotowaliśmy od momentu założenia firmy w 1974 r. W porównaniu z
zimą 2009/2010 ilość rezerwacji do Turcji
wzrosła o 70 proc. Riwiera Turecka cieszy
się tak wielką popularnością dzięki dobrym hotelom oraz świetnym komplek-
Willi Verhuven (ur. 1950 r.) jest założycielem, szefem i
jedynym udziałowcem alltoursu. 15 stycznia 1974 r. otworzył
on w Kleve niewielkie biuro podróży kładąc tym samym
podwaliny dla obecnie czwartej co do wielkości firmy turystycznej na rynku niemieckim. Organizacją wyjazdów zajął się
już w pierwszym roku swojej działalności, wysyłając początkowo 500 osób na grecką wyspę Mykonos. Jego wyczucie
trendów wyjazdowych sprawiło, że jego firma dziś jest największym prywatnym przedsiebiorstwem turystycznym w
Niemczech.
alltours GmbH to czwarty pod względem wielkości
touroperator na rynku niemieckim. Firma, niezależna od inwestorów, udziałowców czy innych korporacji, może pochwalić się obrotem na poziomie 1,17 mld euro oraz ponad 1,5 mln obsłużonch gości (dane z sezonu 2009 – 2010).
Jej udział w rynku w 2009 r. wynosił 7,3 proc. alltours zatrudnia 1800 osób. Obecnie firma operuje nie tylko na te-
som spa. Dla nas wiodącym kierunkiem
była Hiszpania z przynależącymi do niej
wyspami – zimą 60 proc. klientów alltoursu poleciało właśnie tam, co przełożyło się
ok. 200 tys. gości. Wprowadzona przez
nas przed paroma laty strategia rozbudowy programu hiszpańskiego przyniosła
efekty – możemy pochwalić się dużo większym obrotem na tych kierunkach niż
konkurencja. Powiew tego zimowego
trendu odczuwamy także teraz.
Wedłu ADAC – Monitora Podróży, który zapytał 4 tys. osób o ich urlopowe preferencje, obecny trend w turystyce to duże zainteresowanie nowymi kierunkami,
kulturami i naturą. Wnioski mówią, że
Niemcy chcą uczestniczyć w objazdówkach i wycieczkach po miastach. Jak na tę
tendecję reagują touroperatorzy?
Zauważyliśmy, że coraz więcej naszych
klientów łączy wycieczki objazdowe z pobytówkami. Trend ten widoczny jest już
od kilku lat, w alltours stale na niego reagujemy. W tym roku postanowiliśmy
wprowadzić cztery nowe programy objaz-
renie Niemiec, ale także w Austrii, Szwajcarii oraz w Holandii. Touroperator pozycjonuje się jako marka rodzinna.
Agenci współpracujący z alltoursem (10 600 agentów
łącznie, z czego 8,5 tys. w Niemczech) otrzymują prowizję
w wysokości 10 proc. od momentu uzyskania obrotu 35
tys. euro, najwyższa prowizja dochodzi do 13,4 proc. Firma posiada 210 własnych salonów sprzedaży, planowany
jest dalszy rozwój sieci.
Niemieccy touroperatorzy 2010
Łączny obrót organizatorów zza zachodniej
granicy wyniósł w 2010 r. 21,3 mld euro:
TUI Deutschland – obrót 3844 mln euro
Tourisitk der Rewe Group – obrót 2978 mln euro
Thomas Cook – obrót 2850 mln euro
Alltours – obrót 1170 mln euro
FTI – obrót 1066 mln euro
Aida Cruises – obrót 883 mln euro
Schauinsland Reisen – obrót 496 mln euro
Niemiecki rynek podróży to nie tylko
wakacje czaretowe, Polacy pamiętają turystów zza zachodniej granicy podróżujących samochodami osobowymi i kempingerami. Czy zainteresowanie tym rodzajem wojaży jest nadal zauważalne?
Tak, alltours od przyszłego sezonu letniego zaoferuje klientom nowy katalog,
właśnie z dojazdem własnym. Wchodząc
w ten segment rynku rozwijamy naszą firmę, dokładając nowe destynacje, do tej
pory niedostępne w naszym portfolio. alltours specjalizuje się w wakacjach rodzinnych, dzięki katalogowi z dojazdem własnym jeszcze bardziej wzmocnimy naszą
pozycję na tym rynku.
A gdyby odnieść się do sposobu rezerwacji wakacji – jaki model króluje w
Niemczech?
alltours sprzedaje swoje wakacje głównie za pośrednictwem sieci agentów – to
oni generują 90 proc. naszego obrotu,
choć od kilku lat notujemy wzrost ilości
rezerwacji za pośrednictwem internetu, w
tym poprzez naszą własną stronę internetową. Kolejna prawidłowość to preferencje Niemców do korzystania z programu
wczesna rezerwacja, który znów jest w
modzie. Jak wspomniałem wcześniej, w
zeszłym roku trend ten był odwrotny. Dziś
nastroje konsumenckie są na lepszym poziomie, turyści chcą znowu wyjeżdżać, jeśli więc komuś zależy na konkretnym terminie lub określonym hotelu, wykupuje
swoje wakacje wcześniej.
Wpływy poszczególnych touroperatorów pod względem
liczby obsłużonych klientów:
TUI Deutschland – 7700 tys. osób
Tourisitk der Rewe Group – 6555 tys. osób
Thomas Cook – 5500 tys. osób
FTI – 1900 tys. osób
Alltours – 1540 tys. osób
Schauinsland Reisen – 745 tys. osób
Aida Cruises – 511 tys. osób
Udział w niemieckim rynku poszczególnych organizatorów
po podsumowaniu 2010 r. w następujący sposób:
TUI Deutschland – 18 proc.
Tourisitk der Rewe Group – 14 proc.
Thomas Cook – 13,4 proc.
Alltours – 5,5 proc.
FTI – 5 proc.
Aida Cruises – 4,1 proc.
Schauinsland Reisen – 2,3 proc.
pozostali – 37,7 proc.
źródło: Deutscher ReiseVerband, Fakty i liczby niemieckiego rynku podróży 2010 (Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2010)
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
15
Od ksera do milionowego pasa˝era
… czyli 20 krótkich pytaƒ do Prezesa Piotra Zawistowskiego
na 20-lecie Triady.
uświadomiło mi, jak ważna jest dobra
lokalizacja.
Czy klienci Triady miewają czasem
nietypowe wymagania?
Był klient, którzy podczas rejsu po Nilu życzył sobie, aby w nocy statek nie płynął – nie
chciał tracić widoków. Gdyby nie było to tak
kosztowne, chętnie spełnilibyśmy prośbę
(śmiech).
Do ilu krajów można było pojechać
z Triadą 20 lat temu i jak wygląda to
obecnie?
Na początku, były to Słowacja i Francja,
obecnie to ponad pięćdziesiąt państw na
czterech kontynentach.
Jakie są najbardziej egzotyczne
z nich?
Kuba, Tajlandia, Wenezuela, Kenia – w zimie szczególnie przyciągają naszych klientów tęskniących za słońcem.
Ilu pracowników zatrudnia obecnie
Triada?
Obecnie to ponad 250 osób.
Skąd się wziął pomysł założenia
Triady?
Prowadziliśmy z dwoma kolegami punkt
ksero na naszej uczelni, Szkole Głównej
Handlowej. Jeden z wykładowców, widząc
naszą przedsiębiorczość, namówił nas na
zajęcie się turystyką.
A skąd pomysł na nazwę?
Jak w „Autobiografii” Perfectu – bo było nas
trzech, faktycznie w każdym z nas płynęła „inna krew”, ale mieliśmy jeden wspólny cel.
Jak wyglądały początki działalności?
Wszystkiego musieliśmy nauczyć się od
początku. Byliśmy jednocześnie organizatorami, sprzedawcami i pilotami wycieczek.
Nasza pierwsza oferta – autokarowe wyjazdy
na narty do Słowacji, sprzedała się błyskawicznie.
Czy pamięta Pan pierwszego klienta
Triady?
Niestety nie, ale musiał to być student
Szkoły Głównej Handlowej.
A czy mają Państwo swoich stałych
klientów, którzy są z Triadą od początku?
Tak – są klienci, którzy w ciągu tych
dwudziestu lat wyjechali z nami na ponad 30
wycieczek.
Ilu klientów udało się obsłużyć od
założenia Biura?
Na pewno ponad milion. W sensie
metaforycznym z naszymi klientami dotarliśmy już na Marsa, bo tyle kilometrów przebyliśmy razem!
Najzabawniejsza historia, która
przytrafiła się Wam w ciągu tych 20 lat?
Kiedyś zdecydowaliśmy się otworzyć
biuro w lokalizacji atrakcyjnej cenowo,
ale dość dalekiej od centrum miasta.
Przyjechała do nas klientka i wpłaciła
zaliczkę na poczet wycieczki. Po
kilkudziesięciu minutach wróciła, bo
uznała, że woli z góry opłacić cały wyjazd,
niż przebywać jeszcze raz tak długą drogę
tramwajem do naszego biura. To
Maciej Truskolaski,
Piotr Zawistowski
i Marek Markiewicz
podczas otwarcia
nowej siedziby
Triady
na Nowogrodzkiej 42
(rok 1998 )
A ile placówek posiada w tej chwili
biuro?
Przez 20 lat stworzyliśmy ponad sześćdziesiąt placówek w całej Polsce.
Jak zmieniały się preferencje
turystyczne Polaków na przestrzeni
tych 20 lat?
W pierwszych 10 latach naszej działalności
była to przede wszystkim turystyka autokarowa, po roku 2000 nadeszła era turystyki czarterowej. Polacy stali się odważniejsi
w swoich wyborach i coraz ciekawsi egzotycznych kierunków. A my podążaliśmy za
ich życzeniami, na przykład wprowadzając
do oferty Azję i Karaiby, co czyniliśmy sukcesywnie od 2000 roku.
Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu
biura podróży?
Liczba niezależnych od nas i niedających
się przewidzieć czynników, które trzeba
wziąć pod uwagę. Trzeba samodzielnie
przejść przez wszystkie etapy prowadzenia
tego biznesu, aby posiąść zdolność przewidywania, umieć „wyczuwać” potrzeby
klientów.
Jak więc utrzymać się na rynku przez
20 lat?
Potrzebna jest chęć rozwoju i odwaga do
zmian. W branży o tak dużej konkurencji
trzeba mieć wiele inicjatywy i nie obawiać się
bycia pionierami nowych rozwiązań.
Co wyróżnia Triadę na tle konkurencji?
Myślę, że te dwadzieścia lat pracy i rozwijania Triady „od zera” do obecnego etapu,
dało nam naprawdę gruntowną wiedzę o po-
trzebach Polaków w zakresie wypoczynku,
turystyki i rekreacji. „Czujemy” polskiego
klienta: wiemy, co lubi, za czym nie
przepada, na co zwraca uwagę.
Z jakich osiągnięć są Państwo najbardziej dumni?
Jestem dumny, że to, czym dziś jest Triada, udało nam się stworzyć ze studenckiego
zapału i otwartej głowy pełnej pomysłów.
Z tego, że na „osiemnastkę” dostaliśmy
od naszych klientów wspaniały prezent
w postaci pozycji największego touroperatora w Polsce, detronizując po raz pierwszy
w historii naszego kraju zagranicznych
konkurentów. Jako pierwsi sprzedaliśmy
wycieczkę on-line przy pomocy płatności
kartą kredytową. Opracowaliśmy autorski
program 7+7, który dziś wybierają tysiące
naszych klientów.
Plany na przyszłość?
Przede wszystkim nie zamierzamy zwalniać tempa. Będziemy uważnie obserwować
zmieniające się potrzeby i marzenia naszych
klientów. Oprócz tego mam mały, osobisty
plan, aby wreszcie się wyspać, ale to mi chyba w najbliższym czasie nie grozi (śmiech).
Co robi Prezes Triady w wolnym
czasie?
Wolnego czasu to ja nie mam. A to dlatego, że jest podzielony pomiędzy obowiązki
firmowe i rodzinne. Ale poza Triadą najważniejsza jest dla mnie moja rodzina. Często uciekamy od wielkomiejskiego zgiełku,
gramy w piłkę, wybieramy się z dziećmi na
mecze lub ścigamy się na gokartach.
A gdzie lubi podróżować Prezes
jednego z największych polskich biur
podróży?
W moich ustach to może zabrzmieć jak
herezja, ale mnie jest właściwie obojętne
w jakim kraju wypoczywam, byle na miejscu
było ciepłe morze, bo bardzo nie lubię zimnej wody (śmiech). Ostatnie wakacje spędziliśmy we Włoszech, ale jeszcze nie wiem,
dokąd wybierzemy się w tym roku. Myślę,
że mam z czego wybierać.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Kalina Paluch
Warszawa, 27 maja 2011 r.
16
WYDANIE SPECJALNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Produkt Najwi´ksi touroperatorzy ograniczajà ryzyko działalnoÊci stale rozbudowujàc swój produkt.
Zró˝nicowana oferta kluczem do sukcesu
Analizujàc rankingi najwi´kszych polskich i zagranicznych touroperatorów łatwo zauwa˝yç jednà prawidłowoÊç – du˝a firma mo˝e pochwaliç si´ du˝ym portfelem produktowym. Szeroki wachlarz ofertowy nie tylko zapewnia jej zwi´kszenie wolumenu sprzeda˝y, ale pozwala tak˝e ograniczaç ryzyko działalnoÊci operacyjnej. Bo du˝y ryzykiem zarzàdzaç potrafi.
Wiktoria Buczkowska
ydarzenia w Północnej Afryce z
poczàtku roku pokazały, jak niemal z dnia na dzieƒ zachwianiu
ulec mo˝e pozycja dobrze prosperujàcej firmy,
która w swojej ofercie posiada tylko jeden lub
dwa kierunki. Kiedy nieprzewidziane sytuacje
uniemo˝liwiajà lub wr´cz ograniczajà realizacj´ w nich wakacji, touroperator staje przed
groêbà powa˝nych problemów finansowych, z
których nie zawsze udaje si´ wyjÊç obronnà r´kà. Antidotum na takie zagro˝enia jest szeroki
wachlarz produktów. – Dywersyfikacja odgrywa du˝à rol´ z punktu widzenia zarzàdzania
firmà w aspekcie strategicznym, operacyjnym i
finansowym – wyjaÊnia Bo˝ena GłowackaSzwajca, prezes Summerelse. – Rynek turystyczny jest wra˝liwy na zmiany polityczne,
makroekonomiczne i bywa bardzo nieprzewidywalny.
W
Zdobyç klienta
Szerokie portfolio produktowe to tak˝e sposób na pełniejsze zaistnienie na
rynku i zdobycie w nim wi´kszych udziałów. – Zarówno utrzymanie tych dotychczasowych, jak równie˝ pozyskanie nowych wymaga stworzenia mo˝liwoÊci wyboru ró˝nych wersji wakacyjnych pobytów, obejmujàcych takie zmienne jak nowe kierunki, dost´pnoÊç wylotów z wielu
portów, bogaty wybór hoteli czy programów zwiedzania – wyjaÊnia GłowackaSzwajca podkreÊlajàc, ˝e w bran˝y turystycznej trudno byłoby osiàgnàç pozycj´
lidera nie majàc szerokiego portfela produktowego. Według szefowej Summerelse firma multiproduktowa jest atrakcyjniejszym partnerem zarówno w relacji
B2B, jak i B2C, a zatem wizerunkowo,
im szerszy produkt, tym wi´ksze korzyÊci
dla biura podró˝y. – W ofercie Itaki znaleêç mo˝na praktycznie wszystkie rodzaje standardu hoteli, wy˝ywienia oraz sposobu sp´dzania wakacji – od leniwego
pla˝owania do intensywnego zwiedzania
lub miksu tych dwóch rodzajów wypoczynku – tłumaczy Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. – Dzi´ki szerokiej ofercie jesteÊmy w stanie obsłu˝yç praktycznie ka˝dego klienta, łàcznie z ogranizatorami konferencji, incentivów i turystycznych wyjazdów grupowych – informuje Henicz.
Jednak sama wielkoÊç programu nie decyduje o pot´dze touroperatora. Szeroki
produkt trzeba nie tylko przygotowaç,
ale tak˝e sprzedaç, a to wià˝e si´ z umiej´tnym dotarciem do odpowiedniej grupy turystów. – Co prawda dywersyfikacja
słu˝y obni˝eniu ryzyka poprzez rozproszenie działalnoÊci, zwi´kszeniu zysku
(stabilnoÊci dochodów) oraz zdobyciu
wi´kszego udziału w rynku, to jednak
wià˝e si´ z koniecznoÊcià umiej´tnego
przeprowadzenia promocji produktów w
taki sposób, by dotrzeç do jak najszerszego grona klientów z grupy docelowej.
Działania marketingowe przy du˝ym
rozproszeniu działalnoÊci sà dla touroperatora powa˝nym wyzwaniem – tłumaczy
Oliwia Sierant-Hatala, kierownik produktu i pricingu w TUI Poland.
Bożena Głowacka-Szwajca: Pozyskanie nowych klientów wymaga szerokiego portfela
produktowego i stworzenia możliwości wyboru
różnych wersji wakacyjnych pobytów
Oliwia Sierant-Hatala: Dywersyfikacja
oznaczająca działania marketingowe przy dużym rozproszeniu produktów jest dla touroperatora poważnym wyzwaniem
˝onych klientów. – Na rynku sà gracze,
którzy skupiajà uwag´ na jednym, dwóch
kierunkach, zaÊ pozostałe traktujà jako
uzupełniajàce lub rezerwowe, w tym
przypadku o ich powodzeniu, bàdê pora˝ce, decyduje kierunek wiodàcy – zauwa˝a
prezes Summerelse. W Itace mo˝na znaleêç kilka takich strategicznych destynacji. – Tradycyjnie najwa˝niejsze dla nas
kierunki to Turcja, Grecja, Egipt oraz
Hiszpania z Wyspami Kanaryjskimi – informuje wiceprezes Itaki. – Rynek turystyczny podlega okreÊlonym modom, jest
wra˝liwy zarówno na sytuacj´ politycznà,
jak i na kl´ski ˝ywiołowe. Z tych właÊnie
powodów nasza działalnoÊç nie ogranicza
si´ ani do jednego regionu Êwiata, ani do
jednego rodzaju hoteli. Ostatnie sezony
udowodniły zasadnoÊç zró˝nicowania
oferty – tłumaczy Henicz.
êródłami jest przede wszystkim sposób
prowadzenia firmy, konkurencja, dostawcy oraz płynnoÊç finansowa. – MyÊl´,
˝e mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e
w bran˝y turystycznej szeroka oferta produktowa nie tyle zwi´ksza ryzyko działania, co jest sposobem na jego ograniczenie, oczywiÊcie pod warunkiem, ˝e nie
dojdzie do przeinwestowania w zbyt wiele nowych produktów – uwa˝a Głowacka-Szwajca.
Praktyka pokazuje, ˝e by osiàgnàç
sukces na rynku turystycznym, trzeba
umiej´tnie dostosowywaç si´ do jego wymagaƒ i ewoluowaç razem z nim. Tajemnicà du˝ego touroperatora sà dziÊ nie tylko szeroki wachlarz oferowanych destynacji, ale tak˝e ró˝norodnoÊç programów pobytowych i objazdowych, bogaty
wybór hoteli, rodzajów wy˝ywienia i długoÊci pobytu. By staç si´ organizatorem
wakacji dla wszystkich, trzeba zbudowaç
program, który wszystkich zadowoli, a to
oznacza koniecznoÊç podzielenia oferty
na segmenty dostosowane do wielu, precyzyjnie okreÊlonych grup docelowych.
A mo˝e specjalizacja?
Choç niektórzy touroperatorzy chwalà
si´ produktem zło˝onym z kilkudziesi´ciu
kierunków, czasem tylko kilka z nich
traktowanych jest strategicznie – to one
decydujà o obrotach firmy i iloÊci obsłu-
Zminimalizowaç ryzyko
Firmy podejmujà równie˝ ryzyko indywidualne, którym mo˝na zarzàdzaç,
gdy˝, przynajmniej cz´Êciowo, poddaje
si´ kontroli albo przewidywaniu. Jego
Dossier Rynek touroperatorów wzbogacił si´ o kilka nowych firm.
Nowi touroperatorzy na polskim rynku
Aquamaris
Biuro powstało w paêdzierniku 2010
roku. MieÊci si´ w Bielsku-Białej, a jego
prezesem jest Łukasz Mikosz. Biuro
zajmuje si´ organizacjà wyjazdów wypoczynkowych do Bułgarii oraz Grecji
(Kreta, Rodos, Korfu, Thassos, Riwiera
Olimpijska). Jest zorientowane głównie
na rodziny. www.aquamaris.pl
Citron Travel
Biuro zadebiutowało na poczàtku
kwietnia na tegorocznych targach Lato
w Warszawie, gdzie te˝ ma swojà siedzib´. Dyrektorem generalnym jest Efe
Türkel, były wieloletni dyrektor generalny GTI Travel. Podstawowym (i jak
na razie jedynym) kierunkiem w działalnoÊci Citron Travel jest Cypr Północny, ale oferta ma zostaç poszerzona w
przyszłym sezonie o Turcj´. Pierwsza
grupa na Cypr poleciała 6 czerwca, w
dniu 33. urodzin szefa biura. www.citrontravel.pl
Let’s Go Cyprus
Biuro powstało w listopadzie 2010
roku. MieÊci si´ w Warszawie. Prezesem zarzàdu jest Krzysztof Słoniewski.
Firma specjalizuje si´ w ofercie na
Cypr, skierowanej do szerokiego grona
odbiorców: osób wymagajàcych, aktywnych, fanów sportów ekstremalnych,
rodzin. Siatka agencyjna liczy kilkuset
agentów i wcià˝ si´ powi´ksza. Mogà
oni korzystaç z systemów MerlinX oraz
Sykon. www.letsgocyprus.pl
Polar Travel
WłaÊcicielami tego działajàcego od
1 kwietnia krakowskiego biura sà Joanna i Michał Antkowscy oraz Wojtek
Chomicz. Specjalizuje si´ ono w Skandynawii, Antarktydzie i Arktyce, a wkrótce
tak˝e w Kanadzie i Alasce. W ofercie sà
wyjazdy indywidualne, wyprawy na zamówienie dla małych grup i wycieczki
objazdowe do Norwegii, Islandii, Finlandii i Szwecji oraz na Antarktyd´
i Grenlandi´. www.polartravel.pl
Summerelse
Biuro powstało w listopadzie 2010
roku. Prezesem firmy jest Bo˝ena Głowacka-Szwajca, a jej siedziba mieÊci si´
w Warszawie. Oferta opiera si´ na czterech destynacjach: Egipcie, Grecji,
Hiszpanii i Bułgarii, a w katalogu przewa˝ajà hotele 3- i 4-gwiazdkowe z opcjà
all inclusive. Poczàtek sprzeda˝y imprez na tegoroczne lato jednak zbiegł
si´ w czasie z niepokojami w dwóch
pierwszych krajach, przez co biuro mu-
siało do 28 lutego odwołaç loty do
Egiptu. Wyloty odbywajà si´ z Warszawy, Katowic i Poznania, a rezerwacji
mo˝na dokonywaç w systemach MerlinX i BlueVendo. www.summerelse.pl
Zu Ways
Poczàtki tego warszawskiego biura
si´gajà koƒcówki roku 2009, ale oficjalnie działa ono od poczàtku roku 2011.
SpecjalnoÊcià firmy, której właÊcicielem jest Szymon Pawelczyk, sà wyjazdy
autokarowe i z dojazdem własnym, a
kierunki, na których operuje to Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Czarnogóra
oraz BoÊnia i Hercegowina. Swojà ofert´ biuro sprzedaje za poÊrednictwem
ponad 80 punktów na terenie całego
kraju. WłaÊciciel szacuje, ˝e w tym roku
sprzeda si´ ok. 1000-2000 pakietów.
www.zuways.pl
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
17
Zaufanie do marki jest naszą siłą
O sukcesach i planach biura Sky Club rozmawiamy z Maciejem Truskolaskim,
prezesem zarządu firmy.
Rok 2010 okazał się dla Sky Club bardzo udany. Co było dla Państwa największym sukcesem?
Naszym największym sukcesem są nasi
stali klienci – dotychczas z usług Sky Club
skorzystało ponad 180 tysięcy osób, dzięki
którym w roku 2010 osiągnęliśmy rekordowy
zysk, który dał nam najlepszą rentowność
na tle innych, czołowych organizatorów. To
dowód solidności i rzetelności marki Sky
Club, która skupia wymagających klientów
zainteresowanych nieco droższymi, ale również bezproblemowymi wakacjami all inclusive.
Czym zatem biuro Sky Club zaskarbiło
sobie tak dużą liczbę zadowolonych
klientów i co stanowi o jego sile?
Siłą i celem biura jest zaufanie do marki
Sky Club, którą budowaliśmy od początku
naszej działalności, proponując wyselekcjonowane hotele klubowe, w większości
na wyłączność na polski rynek, posiadające
bogatą infrastrukturę, zwłaszcza dla dzieci,
i oferujące przestrzeń do komfortowego wypoczynku – są to też nasze podstawowe kryteria doboru obiektów. Bardzo ważna jest
dla nas również obecność innych marek klubowych w proponowanych przez nas hotelach, ponieważ pozwala to na funkcjonowa-
nie wieloosobowych grup animatorów, którzy uatrakcyjniają czas zarówno dzieciom,
jak również ich rodzicom. Sky Club prowadzi
systematyczne szkolenia dla animatorów
i co roku zwiększa ich liczbę w swoich hotelach. Ponadto po każdym sezonie przeprowadzamy badania zadowolenia klientów, tak
więc zdając się na nasze doświadczenie,
zdajemy się również na opinie naszych gości wyrażane w ankietach, a co najważniejsze wyciągamy z nich wnioski.
Jakie nowości przygotowali Państwo
dla polskich turystów na ten rok?
Na ten sezon przygotowaliśmy nowe kierunki wakacyjne, a wśród nich takie jak Ibiza,
Kos, Hiszpania Andaluzja i Costa de Almeria
oraz rozbudowaliśmy programy Stay&Go
polegające na połączeniu wypoczynku ze
zwiedzaniem, w tym m.in. Hiszpania + Maroko/Portugalia, Turcja + Rodos, Izrael +
Egipt, Portugalia + Algarve, Turcja + Turcja
Egejska, Kuba + Varadero. Prawdziwym
szlagierem okazały się rejsy po Nilu w formie
all inclusive. Wyczarterowaliśmy cały statek
„Nile Treasure” i dostosowaliśmy go do potrzeb klientów Sky Club.
Polacy chyba powoli przekonują się
do wcześniejszej rezerwacji wakacji,
w każdym razie touroperatorzy coraz częściej rozpoczynają sprzedaż oferty letniej
jeszcze poprzedniej jesieni. Jak Państwo
oceniają start sprzedaży na lato 2011?
Czy są widoki na powtórzenie, a może nawet przebicie sukcesu z roku 2010?
Początek sprzedaży sezonu 2011 miał
miejsce w połowie października 2010 i był
bardziej udany niż rok wcześniej. Sky Club
realizuje konsekwentnie politykę przedsprzedaży i minimalizuje skalę ofert last minute. Klienci Sky Club w przedsprzedaży zyskują więcej i tego zamierzamy się trzymać.
Wzrost sprzedaży zapewniają nam nasi
agenci, którzy ufają w solidność Sky Club
i polecają go swoim klientom. Dbamy o naszych agentów i staramy się zapewnić im jak
najlepszy serwis obsługi sprzedaży.
Na koniec prośba o podzielenie się planami na najbliższą, a także bardziej odległą przyszłość. Jakie narzędzia chcieliby
Państwo wykorzystać do tego, by bardziej zapisać się w świadomości polskich
turystów?
Sky Club posiada strategię na wiele lat
do przodu. Budujemy pierwszą w Polsce
markę klubową wzorując się na najlepszych
markach klubowych na świecie. Wiemy, jakie kierunki i hotele chcemy proponować na-
szym klientom, natomiast klubowy charakter
wypoczynku all inclusive gwarantujemy zapewniając profesjonalne i przeszkolone zespoły ludzi (rezydenci, animatorzy), mając
świadomość, że klubowe wakacje to przede
wszystkim wysoki poziom serwisu i organizacji wypoczynku. Na naszej stronie internetowej www.sky-club.eu mamy bogatą galerię zdjęć i filmów z hoteli. Nieustannie też
rozwijamy naszą witrynę i inwestujemy
w najnowsze technologie, by w profesjonalny sposób prezentować nasz wyjątkowy
produkt.
18
PROMOCJA
Touroperatorzy 2011
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
WYDANIE SPECJALNE
19
Analiza Czasy kryzysowe zepsuły klientów, którzy uwierzyli ˝e mo˝na wypoczywaç tanio i luksusowo.
Bran˝a choruje na niskie mar˝e
Z Jackiem Dàbrowskim, ekspertem bran˝y turystycznej, wiceprezesem Infoservices i byłym dyrektorem finansowym Triada S.A.
o cechach i problemach bran˝y rozmawiała Maria Kilijaƒska.
Jak ocenia Pan miniony rok dla branży
turystycznej? Czy można mówić, że był on
udany czy był to jeden z cięższych okresów dla branży?
Rok 2010 był drugim po 2009 bardzo
trudnym okresem dla zagranicznej turystyki wyjazdowej. Był to rok wydarzeń nadzwyczajnych, które negatywnie wpłynęły
na kondycję branży i wyniki touroperatorów. Katastrofa w Smoleńsku na kilka tygodni wyhamowała czarterowy ruch lotniczy. Chmura wulkanicznego pyłu znad Islandii spowodowała zamknięcie lotnisk w
całej Europie i wymusiła na touroperatorach dodatkowe koszty związane ze zmianami terminów wylotów i powrotów ich
klientów. Powódź w Polsce skutecznie
zniechęciła część Polaków do podróży zagranicznych. Kryzys i zamieszki uliczne w
Grecji oznaczały zmniejszenie popytu na
wyjazdy nie tylko do Grecji, ale również na
wyspy greckie, które zawsze były podstawowym kierunkiem wakacyjnym Polaków. Jeśli do tego dodamy jeszcze upadłości Selectours i Orbis Travel to mamy pakiet wydarzeń nadzwyczajnych, które skutecznie osłabiały sprzedaż w roku 2010.
Żeby zrealizować podpisane kontrakty
gwarancyjne z hotelarzami i firmami czarterowymi, touroperatorzy sprzedawali dużą część swojej oferty jako last minute po
kosztach lub nawet poniżej kosztów, co
miało negatywny wpływ na ich końcowe
wyniki finansowe.
Dlaczego biura turystyczne są tak słabo
przygotowane na sytuacje nadzwyczajne?
Sytuacje nadzwyczajne są nieprzewidywalne, stąd też trudno jest się przed
nimi uchronić i w pełni zabezpieczyć.
Ale, jeżeli dotyczy to działalności podstawowej, należy zrobić wszystko, żeby
jedno wydarzenie nie spowodowało
katastrofy finansowej.
W przypadku sytuacji, które mogą w sposób nagły zablokować ruch czarterowy, touroperatorzy z firmami ubezpieczeniowymi powinni wypracować taki typ ochrony,
który minimalizowałby tego rodzaju ryzyka. Na pewno składki ubezpieczeniowe
płacone przez kilka lub też kilkanaście lat
byłyby mniejsze niż jednoroczne straty wywołane przez np. wybuch wulkanu w Islandii. Warto zauważyć, że dodatkowe
koszty TUI Travel PLC związane z tym zeszłorocznym wydarzeniem to 104 mln funtów brytyjskich, czyli około 468 mln zł.
W przypadku wydarzeń o charakterze lokalnym, touroperatorzy poprzez dywersyfikację swojej oferty zmniejszają ryzyko
związane np. z występowaniem regionalnych kryzysów, katastrof, niepokoi społecznych i konfliktów obejmujących wybrane rejony turystyczne. Biura podróży
mogą wtedy zaoferować swoim klientom
kierunki zastępcze i w ten sposób próbują
zmniejszyć swoje straty.
Touroperatorzy powinni w sposób szczególnie ochronny potraktować swoje podstawowe destynacje i największe źródła
przychodów.
Ryzyko kursów walutowych nie kwalifikuję do sytuacji nadzwyczajnych, ponieważ jest to ryzyko typowe i wpisane w charakter rynku zagranicznej turystyki wyjazdowej. Jeżeli wpływy od klientów są w innej walucie niż koszty z tym związane i jeżeli jest długi okres między wpływem złotówek, a wpłatą waluty obcej zagranicznym dostawcom, to spółki powinny stosować instrumenty finansowe pozwalające
na niwelowanie tego ryzyka.
Czy upadek biura Selectours i Orbis
Travel to początek konsolidacji branży w
Polsce? Kto według Pana na tym zyska?
Dlaczego największe europejskie kapitały
nie wchodza na Polski rynek?
Upadki biur podróży pokazują, że na tym
rynku trzeba działać ostrożnie i w sposób
ekonomicznie uzasadniony. Jeżeli pojawiają się w danym roku kłopoty płynnościowe, to nie można tego lekceważyć i
próbować ratować się z przyszłych wpłat
klientów lub poprzez zaniechanie płatności hotelarzom. Należy jak najszybciej podjąć decyzję o dokapitalizowaniu firmy ze
środków jej właścicieli, lub też szukać innych rozwiązań, które polepszą jej standing finansowy.
Rynek zagranicznej turystyki wyjazdowej powinien w najbliższym czasie
przejść pewną metamorfozę. Klienci
przez ostatnie dwa lata kryzysowe przyzwyczaili się, że wakacje wykupują w
ostatniej chwili. Oferta jest duża i tania.
Jeśli touroperatorzy nie przekonają klientów, że last minute obejmuje jedynie
ostatnich kilka miejsc w słabszych hotelach i dlatego sprzedawane jest z rabatem,
to co roku będziemy rozmawiać o firmach
które nie poradziły sobie pod koniec sezonu i upadły. Będzie to oznaczało konsolidację branży kosztem klientów, ponieważ
to ich urlopy będą zmarnowane. Ostatni
rok pokazał, że nie tylko upadają małe firmy (jak Kopernik w 2009), ale też duże
(Selectours) i z długoletnim doświadczeniem (Orbis Travel).
Kto zyskał na ubiegłorocznych upadłościach? Bezpośrednio Rainbow Tours,
który przejął sieć Orbis Travel, dzięki czemu zwiększył swoją sieć dystrybucji oraz
poszerzył swoją ofertę o sektor usług
świadczonych dla przedsiębiorstw. Pośrednio zaś wszyscy touroperatorzy, których w tym roku i w latach następnych
wybiorą klienci upadłych biur.
Jeśli chodzi o zagraniczne kapitały, to
dwie największe europejskie grupy touroperatorskie: TUI Travel PLC i Thomas
Cook Group PLC mają od wielu lat swoje spółki zależne w Polsce: TUI Poland
oraz Neckermann. Skandynawski Ving
działał w Polsce przez kilka lat, ale w
2003 roku wycofał się z naszego rynku.
Co się w tym roku zmieniło na rynku touroperatorskim? I jakie wydarzenia miały
na to wpływ?
Sytuację kryzysową ostatnich dwóch lat
wykorzystała Itaka, która wygenerowała
najwyższe przychody i w sposób spektakularny zdystansowała konkurencję. Wydarzeniem roku było na pewno przejęcie
przez Rainbow Tours młodej spółki Bee
Free. Zarząd Rainbow Tours pokazał rynkowi, że jeśli jest dostęp do środków finansowych (a Rainbow Tours będąc spółką
giełdową ma dodatkowe możliwości pozyskiwania kapitału od swoich akcjonariuszy
poprzez emisję akcji) można je wykorzystać na rozwój poprzez przejęcia lub łączenie spółek.
Czy w najbliższym czasie Itaka zacznie
przejmować upadające firmy i stanie się
monopolistą w branży? Jaka jest Pana opinia?
Jest to pytanie do zarządu Itaki, ale nie
wydaje mi się, żeby Itaka chciała przejmować upadające firmy i brać na siebie ich
kłopoty żeby zostać monopolistą w branży.
Uważa Pan, że dla Rainbow Tours opłacalne było przejęcie słabej finansowo Bee
Free?
Przejęcie Bee Free jest dla Rainbow Tours kolejnym krokiem w realizacji strategii
budowy silnej grupy kapitałowej obejmującej wszystkie aspekty rynku turystycznego.
Grupa Rainbow Tours pokazała, że na polskim rynku można nie tylko rozwijać się w
sposób organiczny, ale również poprzez
przejęcia. Zarząd szacował, że po włączeniu Bee Free w struktury Grupy Kapitałowej, jej przychody w roku 2011 wzrosną o
około 70 mln zł. Czy tak się stanie, zobaczymy za rok. Po tegorocznych wydarzeniach w krajach, które obsługuje Bee Free
(Egipt, Tunezja) ta prognoza może być
trudna do zrealizowania.
Jakie są obecnie tendencje w branży i w
jakim kierunku ona zmierza?
Początek roku 2011 pokazuje, że wydarzenia nadzwyczajne mają niestety tendencję do „przechodzenia” na lata następne.
Styczeń był dla wielu touroperatorów miesiącem lepszym niż rok wcześniej, ale już
w lutym pojawiły się czarne chmury, tym
razem zawisły one nad Tunezją, Egiptem i
innymi krajami odwiedzanymi przez polskich turystów. Zamieszki i demonstracje
polityczne skutecznie zablokowały te kierunki i wymusiły na touroperatorach poszukiwanie destynacji zastępczych. Jeśli do
tego dodamy wysokie ceny ropy, które mogą skutkować przyszłymi „dopłatami paliwowymi” to ryzyko niezrealizowania planów na ten rok jest również wysokie.
Które biura według Pana najbardziej odczują skutki wydarzeń nadzwyczajnych w
2010 r. Czy sądzi Pan, że wydarzenia już z
początku 2011 skutecznie zagrożą, już i
tak słabej branży turystycznej i spowoduje
to upadek wielu firm turystycznych w najbliższym czasie?
Firmy które najbardziej odczują skutki
lat kryzysowych to te które mają słabą bazę kapitałową, bez możliwości jej poprawy. Zbyt niskie kapitały własne (u niektórych nawet ujemne), osłabione dodatkowo przez wyniki 2009 roku i 2010 roku są
nie tylko problemem dla zarządzających i
właścicieli. Ubezpieczyciele przygotowując ofertę na następny rok biorą pod uwagę dane finansowe i nakładają na takie firmy dużo większe depozyty zabezpieczające.
Głównym problemem, z którym od wielu
lat zmagają się touroperatorzy to niskie
marże. Firmy generują kilkuset milionowe
przychody, a zyski są znikome (a często
pojawiają się straty). Touroperator w porównaniu z agentem na pojedyńczej sprze-
>> Strona 20
20
WYDANIE SPECJALNE
Touroperatorzy 2011
>> Ze strony 19
daży zyskuje mniej. Średnio na wycieczce
za 2 tys. zł. od osoby zysk dla touroperatora wynosi od 50-100 zł, a dla agenta jest to
od kilku do kilkunastu proc. od przychodu, czyli ok. 200 zł.
Jeśli tylko zbuduje się za duży program, niedopasowany do popytu z powodu np. wydarzeń nadzwyczajnych,
czy też sytuacji kryzysowej w danej destynacji, to touroperator jest zmuszony
do sprzedawania dużej części oferty jako
last minute często poniżej kosztów co
prowadzi nieuchronnie do kłopotów
płynnościowych i finansowych.
Dokapitalizowanie firm turystycznych
oraz położenie większego nacisku na
zmniejszenie ryzyk obecnych w tej branży dałoby klientom większe poczucie
bezpieczeństwa i pewności, że w sytuacjach nadzwyczajnych i w momentach
trudnych płynnościowo zarządzający firmami będą w stanie podratować się z kapitału lub uruchomią opłacane na bieżąco polisy ubezpieczeniowe.
Jakie pojawiły się nowości, które są charakterystyczne dla roku 2010 r.
W zeszłym roku uchwalono ustawę o
usługach turystycznych, zmieniającą
przede wszystkim wysokość kwoty gwarancji ubezpieczeniowej. Było to spowodowane wymogami Unii Europejskiej
oraz tym, że klienci firm turystycznych,
które zbankrutowały w poprzednich latach nie odzyskali pełnych kwot wpłaconych tym firmom.
W związku z tą ustawą jesienią zeszłego roku obserwowaliśmy wzmożone tem-
po zawierania przez touroperatorów
umów gwarancji ubezpieczeniowych, żeby tylko zdążyć przed wprowadzeniem
zmian. Efekt tego jest taki, że zmiany
prawne wprowadzone w roku 2010 faktycznie zadziałają dopiero w roku 2011 i
większość touroperatorów będzie ubezpieczać się na nowych zasadach jesienią
tego roku. Ponieważ ponad dwukrotnie
wzrośnie kwota gwarancji ubezpieczeniowej, stosownie wzrosną też składki
oraz kwoty zabezpieczenia deponowane
u ubezpieczyciela. Oznacza to, że duża
część touroperatorów może poszukiwać
dodatkowego kapitału, żeby sprostać tym
wymogom.
W korzystniejszej sytuacji znajdą się
podmioty, które już ubezpieczyły się na
nowych zasadach i które kosztowny płynnościowo proces transformacji ze „starych warunków” na „nowe” mają już za
sobą. Poza tym takie firmy gwarantują
klientom dużo większą wypłacalność w
przypadku ewentualnego upadku. Warto
przypomnieć, że spora część klientów
upadłego biura Kopernik otrzymała jedynie jako rekompensatę 40% wpłaconych
środków. Po zwiększeniu kwoty gwarancji ubezpieczeniowej z 6% przychodów
do średnio 14% jest duża szansa, że w
przypadku upadłości klienci odzyskają
100% wpłaconych środków.
Jaka przyszłość czeka touroperatorów,
którzy nie znajdą dodatkowego kapitału?
Mogą mieć kłopoty z ubezpieczeniem,
które jest niezbędne, żeby kontynuować
działalność touroperatorską przez następny rok.
Konkurs Najlepsze katalogi 2011 nagrodzone.
Liderzy marketingu
ficznej, prawniczej i medialnej. Wzięto w
niej pod uwagę takie kryteria jak estetyka, przejrzystość, czytelność, efektywność marketingowa, zawartość merytoryczna, przydatność dla agenta i zgodność treści z obowiązującym praKonkurs „Róża Kolumba”
wem. Zwyciężyły te biura,
służy ocenie standardów
których katalogi zyskały najobsługi biur podróży, o
wyższą liczbę punktów.
których świadczą między
Pierwsze miejsce zajęła firinnymi właśnie katalogi. Mima Rainbow Tours za kamo powszechnego dostępu
talog „Zwiedzanie, wypoKolumba
do internetu ich rola naczynek i zwiedzanie, samodal nie sposób przecenić. Walotem i autokarem”, drugie –
żne są zarówno dla biura agencyjbiuro Grecos Holiday za „Zanego, gdzie służą jako narzędzie sprzesmakuj w udanych wakacjach”, a
daży, jak i dla klienta – jako medium słu- trzecie – Aquamaris za „Lato 2011”.
żące wyborowi odpowiedniej imprezy tu- Przyznano także wyróżnienia w kategorii
rystycznej. Zgłoszone do udziału w kon„Premium”, które otrzymały biura
Sun&Fun za katalog
„Zjednoczone Emiraty
Arabskie”, LogosTour
za „Lato 2011” oraz
TUI Poland za „Delektuj się chwilą luksusu”.
Rainbow Tours zajàł pierwsze miejsce w
III edycji konkursu „Ró˝a Kolumba” na
najlepszy katalog biura podró˝y, organizowanego przez redakcj´ „WiadomoÊci Turystycznych”.
Róża
kursie publikacje zostały poddane ocenie ekspertów z branży turystycznej (pilota, agenta i przedstawiciela branżowego samorządu gospodarczego), poligra-
W konkursie ocenionych zostało 47 katalogów. Wszystkie reprezentowały bardzo wysoki poziom, zarówno merytoryczny, jak i estetyczny. JM
Relacja i szczegóły konkursu na
www.wiadomosciturystyczne.pl
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
WYDANIE SPECJALNE
21
Prawo Jakie zmiany najbardziej wpłyn´ły na funkcjonowanie biur podró˝y.
2010 r. pod znakiem zmian
Ubiegły rok przyniósł wiele nowych regulacji bezpoÊrednio dotyczàcych biznesu turystycznego. Pojawiło si´ te˝ sporo propozycji majàcych na celu znoszenie formalnych barier.
Joanna Torbe
pewnoÊcià najbardziej
odczuwalnà zmianà dla
organizatorów turystki
działajàcych na polskim rynku
była zmiana podstawowej regulacji prawnej – czyli ustawy o
usługach turystycznych. Weszła
ona w ˝ycie 17 wrzeÊnia. Najwa˝niejsze zmiany dla funkcjonowania biur to przede wszystkim zliberalizowanie zasad prowadzenia działalnoÊci polegajàcej na Êwiadczeniu usług turystycznych polegajàce na zniesieniu wymogu aby działalnoÊcià
przedsi´biorstwa kierowały osoby posiadajàce odpowiednie
wykształcenie oraz wskazany w
ustawie praktyczny sta˝ w obsłudze turystów. Zniesiono te˝
obowiàzek niekaralnoÊci za
przest´pstwa przeciwko zdrowiu i ˝yciu, wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. Poza tym pojawiły si´ nieco
mniejsze zmiany, jak np. nowe
przepisy zwiàzane z rozpatrywaniem reklamacji, zawieszaniem
działalnoÊci gospodarczej, czy
przewodnictwem i pilota˝em.
Wprowadzono tak˝e nowà form´ zabezpieczenia finansowego
w postaci umo˝liwienia przyjmowania wpłat klientów wyłàcznie na rachunek powierniczy. Choç ta forma zabezpieczenia jest bardzo rzadko u˝ywana
dla nielicznych przedsi´biorców
mo˝e byç atrakcyjna. Najwi´cej
emocji jednak wzbudziły prace
nad rozporzàdzeniem w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w
zwiàzku z działalnoÊcià wykonywanà przez organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych. Celem nowelizacji miało
byç spowodowanie aby zabezpieczenia pokryły całoÊç szkód
zwiàzanych z niewypłacalnoÊcià
przedsi´biorców, a efektem
znacznie podwy˝szenie kwot zabezpieczenia.
Z
Trudniejsza organizacja wypoczynku dla najmłodszych
W marcu 2010 r. weszła w
˝ycie obszerna nowelizacja rozporzàdzenia w sprawie warunków, jakie muszà spełniaç organizatorzy wypoczynku dla dzie-
TOP 8 – ZMIANY W PRAWIE 2010 R.
Marzec
Wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia
dotyczącego organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Wrzesień Wchodzi w życie
Maj ETS wydał wyrok dotyczący odpowiedzialności za
Październik Wchodzi w życie ustawa o sporcie, która
uchyla ustawę o kulturze fizycznej, która określała szczegółowe wymagania związane z bezpieczeństwem przy
uprawianiu alpinizmu jaskiniowego, płetwonurkowania, czy
żeglarstwa. Nowa ustawa o sporcie nie zawiera takich regulacji. Jeśli chodzi o żeglarstwo postanowienia przeniesiono do ustawy o żegludze śródlądowej.
szkodę wyrządzoną utratą bagażu. Wskazał, że granica
odpowiedzialności, o której mowa w art. 22 ust. 2 konwencji montrealskiej obejmuje zarówno szkodę materialną jak i krzywdę moralną. Ograniczenie odpowiedzialności do 1000 SDR dotyczy obu tych szkód. Nie można
ubiegać się odrębnie o odszkodowanie w wysokości do
1000 SDR za utracony bagaż oraz dodatkowo w wysokości 1000 SDR za straty moralne.(wyrok ETS 6.5.210r.,
C-63/09).
Czerwiec Wchodzi w życie ustawa z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Lipiec Wchodzi w życie ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U.
Nr 7, poz. 44). Grupa, która chce dochodzić roszeń w tym
postępowaniu musi liczyć co najmniej 10 osób.
ci i młodzie˝y szkolnej. Szybko
okazało si´, ˝e zmiany nie do
koƒca były przemyÊlane. Szczególnie krytykowanym rozwiàzaniem jest zlikwidowanie obowiàzku posiadania karty kwalifikacyjnej obiektu. Zamiast tego organizator musi zło˝yç formularz zgłoszenia oraz przedstawiç liczne załàczniki wymienione w rozporzàdzaniu. Du˝a
liczba formalnoÊci znaczàco i
skutecznie utrudnia organizowanie tego typu wypoczynku.
W efekcie wielu mniejszych organizatorów (a mogà byç nie
tylko biura) w ogóle nie dokonuje zgłoszenia.
SN o odpowiedzialnoÊci biur
Na liÊcie zwiàzanej z nowymi
regulacjami nie mo˝e zabraknàç chyba najwa˝niejszego
orzeczenia SN wydanego w
ubiegłym roku odnoszàcego si´
do działalnoÊci bran˝y turystycznej. Choç orzeczenie nie
jest wià˝àce dla wszystkich sàdów to ma ogromny wpływ na
orzecznictwo ni˝szych sàdów.
W listopadzie ubiegłego roku
Sàd Najwy˝szy uznał, ˝e samoistnà podstawà do domagania
si´ zadoÊçuczynienia za zmarnowane wakacje jest art. 11a
ustawy o usługach turystycznych. SN wskazał, ˝e brak jest
innej mo˝liwoÊci interpretacji
przepisów. Wydajàc wyrok SN
kierował si´ m.in. orzecznictwem Trybunału SprawiedliwoÊci, który stoi na stanowisku, ˝e
art. 5 dyrektywy 90/314 powinien byç wykładany w sposób
obejmujàcy poj´ciem szkody
ustawa z dnia 29 kwietnia
2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o
zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.
Listopad
SN wydaje uchwałę zgodnie, z którą turyści
mogą dochodzić na podstawie ustawy o usługach turystycznych zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.
Grudzień
Wchodzi w życie rozporządzenie regulujące
obowiązkowe ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i
pośredników turystycznych. Podstawowa wysokość procentowego wskaźnika zabezpieczeń wyniesie odpowiednio
12%, 7% i 3% rocznych przychodów, ale nie mniej niż wskazane w rozporządzeniu kwoty (40 000,7 500, 4 500 euro).
tak˝e uszczerbek niemajàtkowy
w postaci „zmarnowanego urlopu”. Uchwała ma znaczenie nie
tylko dla wysokoÊci zasàdzonych od touroperatorów kwot,
ale tak˝e zapewne spowoduje,
˝e klienci cz´Êciej b´dà składali
pozwy. Niskie odszkodowania i
oddalanie roszczeƒ o zadoÊçuczynienie (a co najmniej niepewnoÊç w tym zakresie) powodowały, ˝e klientom cz´sto nie
opłacało si´ wyst´powaç z roszczeniami na drog´ sàdowà.
Uwaga na zadłu˝enia!
Konsumenci i kontrahenci
coraz cz´Êciej zaglàdajà do biur
informacji gospodarczej. I trudno si´ dziwiç skoro liczba zadłu˝onych biur podró˝y i agencji turystycznych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów stale
wzrasta – obecnie jest w nim no-
towanych 166 biur podró˝y (w
tym samym czasie w 2009 było
ich niemal o połow´ mniej), a
łàczne zadłu˝enie wynosi 2,17
mln zł. Wszystko to sprawia, ˝e
do wa˝nych zmian nale˝y zaliczyç wejÊcie w ˝ycie 14 czerwca
nowej ustawy o udost´pnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Oznacza to, ˝e łatwiej znaleêç
si´ na liÊcie dłu˝ników. Jednà z
najwa˝niejszych zmian było to,
˝e ka˝dy wierzyciel – w tym równie˝ osoba fizyczna (np. konsument) – mo˝e przekazaç do
BIG informacje o dłu˝niku. Warunkiem jest posiadanie przez
taka osob´ tytułu wykonawczego. Do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych regulacji organizatorzy imprez turystycznych zgłaszani byli
przez swoich kontrahentów. Ale
jednoczeÊnie nowe prawo to
nowe mo˝liwoÊci na tworzenie
m.in. pozytywnej historii płatniczej, która umacnia naszà pozycje na rynku. Pojawił si´ te˝ Êrodek dyscyplinujàcy na „nieplàcàcych” konsumentów. Od wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów
touroperator mo˝e przekazaç
informacje o konsumencie w
przypadku, gdy zobowiàzanie
powstało w zwiàzku z okreÊlonym stosunkiem prawnym, a
wi´c niemal ka˝dà umowà –
równie˝ o usługi turystyczne
22
PROMOCJA
Touroperatorzy 2011
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
WYDANIE SPECJALNE
23
Internet Dynamika sprzeda˝y internetowej jest mniejsza ni˝ mo˝na przypuszczaç.
Sà perspektywy, ale dynamika spadła
Ubiegłoroczne wydarzenia i bankructwa w
bran˝y turystycznej odbiły si´ nie tylko na
sprzeda˝y stacjonarnej. Prze˝ywajàca dotychczas rozkwit sprzeda˝ internetowa
mo˝e i nie spadła, ale te˝ nie rozwija si´
tak szybko, jak wskazywałaby na to rosnàca popularnoÊç mediów elektronicznych.
Marzena Zarzycka
loÊç zakupów dokonywanych przez nas
drogà elektronicznà roÊnie bardzo szybko.
W 2009 r 6,7 mln Polaków dokonało zakupów przez Internet, w 2010 r. było ich ju˝ 8
mln. Oznacza to, ˝e nastàpił wzrost ich iloÊci o
11 proc. Polska w 2009 r. była pod tym wzgl´dem na 19. miejscu w Europie. Łàczna wartoÊç zakupów internetowych dokonanych
przez Polaków w 2009 r. wyniosła 9,5 mln zł,
czyli ponad dwukrotnie wi´cej ni˝ w 2008 r.
Oznacza to, ˝e dwa lata temu ka˝dy obywatel
wwieku16-74latawydał320złnazakupydrogà elektronicznà.
– Wszyscy internauci zaczynajà swojà
przygod´ z zakupami od stosunkowo
drobnych zakupów – mówi Jacek Malarski, dyrektor biura Traveliada – Płyty,
ksià˝ki, elektronika, kosmetyki dobrze
sprzedajà si´ nie tylko dlatego, ˝e jest taniej, ale po prostu wygodniej. W koƒcu
taka osoba kupuje te˝ w Internecie wczasy zagraniczne, bo to wygodniejsze ni˝ wizyta w biurze, cz´sto majàcym ograniczonà liczb´ ofert – dodaje.
I
Turystyka sprzedaje si´ gorzej ni˝ inne
produkty
Imponujàce statystyki dotyczàce rozwoju sprzeda˝y internetowej w pewnym
stopniu dotyczà równie˝ ofert turystycznych. Dane z Raportu Internet Standard
wskazujà, ˝e sprzeda˝ przez Internet stale roÊnie i b´dzie si´ nadal rozwijaç. Wraz
z rozwojem Internetu i turystyki zmieniajà si´ oczekiwania klientów. Dlatego te˝
trzeba je stale Êledziç i na nie odpowiadaç, np. odpowiednio segmentujàc ofert´, dobierajàc kanały komunikacji, promocji i sprzeda˝y. Jednak w sektorze turystycznym, w szczególnoÊci wyjazdy za
granic´, sprzeda˝ internetowa równie˝
roÊnie, lecz z mniejszà dynamikà ni˝ np.
ksià˝ki, płyty, sprz´t elektroniczny. – Wynika to przede wszystkim z wartoÊci pojedynczej transakcji, Êrednio pomi´dzy 4 a
5 tys. złotych – mówi Alicja Krawczyƒska,
marketing manager z Travelplanet.pl –
OkreÊlajàc sprzeda˝ wyjazdów turystycznych przez Internet nale˝y zwróciç uwag´
na dwa aspekty: szerokà definicj´ „zakupów” i efekt ROPO (Research Online
Purchase Offline – przyp. red.). Otó˝, np.
w stałych badaniach Google, deklaracja
respondentów „zakupy przez Internet”
obejmuje zarówno transakcje zakupowe
on-line jak i offline – wyjaÊnia.
WielostopniowoÊç wyboru nie sprzyja
sprzeda˝y
Mo˝liwe sà zatem takie scenariusze
zakupów jak: wybór towaru i płatnoÊç
przez Internet (kartà lub szybkim przele-
wem), wybór i zamówienie wraz z dostarczeniem do domu (płatnoÊç gotówkowa),
zamówienie przez Internet, a nast´pnie
ustalanie szczegółów transakcji, płatnoÊç
i odbiór w sklepie czy innym miejscu.
Oznacza to, ˝e wst´pna decyzja – deklaracja zakupu nastàpiła w momencie kontaktu z produktem/usługà za poÊrednictwem e-sklepu, portalu czy strony internetowej. Bardzo cz´sto poszukiwanie wycieczki, wst´pny wybór, kontakt z biurem
podró˝y lub agencjà odbywa si´ za poÊrednictwem Internetu, ale finalnà decyzj´ o zakupie wycieczki Polacy podejmujà
kontaktujàc si´ bezpoÊrednio (przez telefon lub w Punkcie Obsługi Klientów). –
Trzeba przede wszystkim pami´taç, ˝e
decyzja o zakupie zorganizowanej wycieczki za granic´ jest kosztowna, zło˝ona
i nierutynowa i wymaga zaanga˝owania –
mówi Alicja Krawczyƒska. Internet jest
do naszej dyspozycji na ka˝dym etapie
decyzji i procesu zakupu. Klienci po prostu wybierajà form´, którà uznajà za wygodniejszà w danym momencie. – Je˝eli
kupujemy wycieczk´ przez Internet czy
telefon mo˝emy wszystko załatwiç nie
wychodzàc z domu – mówi Alicja Krawczyƒska – je˝eli zaÊ idziemy do Punktu
Obsługi Klienta mo˝emy uzyskaç wi´ksze
wsparcie osobiste konsultanta, który bezpoÊrednio odpowie na pytania – wyjaÊnia.
Badania Travelplanet.pl, TNS i Google
dla TUI i Scan Holiday z 2009 r. potwierdzajà, ˝e połàczenie portalu ze stacjonarnymi Punktami Obsługi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy klientów
i w przypadku decyzji zakupu wycieczki
obie formy kontaktu si´ uzupełniajà.
Dlatego te˝ mówi si´ o efekcie ROPO,
czyli poszukiwaniu on-line, a zakupach
offline. – Nadal jest cz´Êç klientów którzy
traktujà biura internetowe jak swoiste
wyszukiwarki – mówi Anna Pacha-Jania,
kierownik biura Nice Trip – Wielu klientów docenia jednak obsług´ internetowà,
gdy˝ pozwala ona na indywidualne podejÊcie do samego klienta i jego preferencji
wypoczynku – dodaje. Obydwa modele
sprzeda˝y majà wi´c swojà grup´ docelowà, z tym, ˝e ta „internetowa” stopniowo
si´ powi´ksza. Okazuje si´ jednak, ˝e
wolniej ni˝ w innych dziedzinach handlu
internetowego.
Bezpieczeƒstwo znowu cenne
W 2009 r. 2,9 proc. Polaków pomi´dzy
16 a 74 rokiem ˝ycia kupiło w ten sposób
wczasy, wycieczki, zakwaterowanie i bilety. W 2010 r. odsetek ten wzrósł do
3,8 proc. SpoÊród osób deklarujàcych zakupy przez Internet zaledwie 13 proc. wybrało t´ drog´ do nabycia oferty turystycznej. Na tle Europy Polska nie prezentuje
si´ imponujàco. W 27 krajach Unii Europejskiej 19 proc. wszystkich osób zakupiło
w ubiegłym roku usług´ turystycznà przez
Internet. Na tym tle nasze 4 proc. wyglàda
mizernie. Nasi rozmówcy z mniejszych
biur twierdzà, ˝e boom na sprzeda˝ internetowà si´ skoƒczył, z powodu upadku
dwóch biur i spowodowanego tym podko-
SPRZEDA˚ INTERNETOWA W LICZBACH - 2010 R.
66,7 proc.
17,4 proc.
29,6 proc.
3,8 proc.
13 proc.
osób korzystających z Internetu wyszukiwało
informacji o towarach i usługach
Polaków korzystało z serwisów poświęconych
turystyce
osób korzystających z Internetu używało
serwisów poświęconych turystyce
osób w wieku 16-74 lata kupiło przez Internet
wczasy, wycieczki, hotel lub bilety
osób kupujących przez Internet, kupiło wczasy,
wycieczki, zakwaterowanie lub bilety
pania zaufania klientów. Klienci, szczególnie ci starsi, ciàgle wolà mieç kogoÊ
„po drugiej stronie biurka”, ˝ywà osob´,
która b´dzie dla nich gwarantem bezpieczeƒstwa, do której b´dà mogli wystàpiç z
pretensjami jeÊli wypoczynek im si´ nie
uda. Zakoƒczył si´ te˝ w opinii niektórych
przedstawicieli bran˝y złoty okres internetowej sprzeda˝y biletów lotniczych. Klient
woli dopłaciç nieco za bezpieczeƒstwo, jakie daje mu bilet liniowy i nie martwic si´
o nadbaga˝ lub problemy zwiàzane z bł´dem w nazwisku. Tanie bilety kupowane
przez Internet cz´sto bowiem wià˝à si´ z
niespodziankami i dopłatami „na miejscu”. – Sprzeda˝ si´ rozwija jednak wolniej ni˝ oczekiwaliÊmy, przyczyny upatruj´ w tym, ˝e 2010 rok obfitował w nieoczekiwane wydarzenia, jak pyły wulkaniczne
czy katastrofa smoleƒska. Te czynniki
miały wpływ nie tylko na sprzeda˝ internetowà ale na całà turystyk´ – mówi Bartosz Roch Nowik, prezes zarzàdu Traveligo, firmy, której cała działalnoÊç prowadzona jest przez Internet.
Najlepiej sprzedajà
internetowi giganci
Du˝e portale natomiast nie majà powodów do narzekaƒ, liczba ich klientów
stale roÊnie. – Sektor sprzeda˝y internetowej cały czas si´ rozwija. Turystyka
przez Internet równie˝ – twierdzi mimo
wszystko Alicja Krawczyƒska. – Zwracamy uwag´ na to, ˝eby stale znajdowaç nowe rozwiàzania, które ułatwiajà poruszanie si´ po stronie i wybór oferty, np. wybór w wielu kierunkach, ró˝ne mo˝liwoÊci filtrowania i dopasowywania ofert –
dodaje. Miniony rok był dla bran˝y turystycznej specyficzny, był raczej okresem
powolnego wychodzenia z kryzysu ni˝
wzrostu. IloÊç klientów, którzy decydujà
si´ na zakupy w sieci, w tym równie˝ na
zakupy wyjazdów zagranicznych nie roÊnie mo˝e szybko, ale w sposób stały. –
Jest to tendencja ogólna i nic jej nie zmieni. Liczba klientów internetowych wzrasta i b´dzie tak nadal. MyÊlenie, ˝e Internet jest czymÊ co mo˝na przeczekaç i ˝e
wrócà stare, dobre czasy dla biur stacjonarnych jest całkowicie bł´dne – mówi
Jacek Malarski, dyrektor biura Traveliada. – OczywiÊcie nie twierdz´, ˝e biura
Źródło: GUS
stacjonarne zniknà, ale te˝ czeka je zadanie sprostania internetowej konkurencji –
dodaje.
Sprzeda˝ internetowa tylko
dla dynamicznych
Sprzeda˝ internetowa staje si´ coraz
bardziej skomplikowana i wymagajàca in
westycji. W Internecie, ˝eby staç w miejscu, trzeba biec bardzo szybko. – Internet
pod wzgl´dem dostarczania informacji
klientom to wyzwanie dla wszystkich pracujàcych w naszej bran˝y. Muszà wiedzieç
wi´cej, muszà si´ uczyç – mówi Jacek Malarski. Chocia˝ istnieje bardzo du˝o stron
internetowych biur podró˝y, pod wzgl´dem funkcjonalnym, estetycznym i technologicznym nie wszystkie sà doskonałe.
ObecnoÊç w Internecie wymaga nakładów na sprz´t, marketing, pozycjonowanie w wyszukiwarce i nieustanny rozwój
strony. – Z naszej perspektywy niezmiernie wa˝nym elementem sprzeda˝y przez
Internet jest szybka i profesjonalna odpowiedê na rezerwacj´ czy zapytanie klientów. Dlatego jesteÊmy do dyspozycji telefonicznie przez 7 dni w tygodniu, a w sezonie wydłu˝amy godziny pracy do 22.00
– mówi Alicja Krawczyƒska. Nie bez znaczenia jest te˝ odpowiednie przygotowanie pracowników i ich Êrodowiska pracy,
bo sprzeda˝ internetowa niesie z sobà
specyficzne wymagania. Zaniedbanie któregokolwiek z tych elementów oznacza po
prostu strat´ pieni´dzy ju˝ na rozwój tej
działalnoÊci wydanych.
zamów prenumeratę
„Wiadomości Turystycznych”
też
przez internet
www.wiadomosciturystyczne.pl
24
PROMOCJA
Touroperatorzy 2011
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Destynacje Wakacyjne wybory Polaków w tym roku nie wskazujà na nowe trendy.
Egipt liderem, choç goni
go szybko Turcja
W przededniu rozpocz´cia wielkich wakacyjnych woja˝y postanowiliÊmy przyjrzeç si´ tegorocznym
listom przebojów wakacyjnych kierunków. Doszło do lekkiego przesuni´cia zainteresowaƒ klientów,
drastycznych zmian na rynku jednak nie widaç.
Marzena German
nacja cieszy si´ zainteresowaniem mimo wy˝szych cen
ortale Wakacje.pl i Easy– klienci zazwyczaj wybieraGo.pl (Enovatis S.A.) po
jà wypoczynek na wyspach,
raz kolejny przygotowały zestata druga przyciàga dobrà powienie preferencji zakupowych
godà i wyjàtkowo niskimi ceswoich klientów. W statystykach
nami.
za okres styczeƒ-kwiecieƒ 2011
Glapiak zwraca uwag´,
prym wiedzie Egipt. – Jeszcze w
˝e niewymienone w raporcie
marcu notowaliÊmy 23-procenEasyGo.pl i Wakacje.pl kietowy udział tego kierunku w turunki zyskały sympati´ a˝ 17
Ewa Gajewska: Wy- Andrzej Glapiak:
rystyce. WskazywaliÊmy wówproc. klientów. Mo˝e to
Kurorty
i
plaże
Mogrywają destynację
czas na 26-procentowy „rewoÊwiadczyç o du˝o wi´kszym
dające gwarancję rza Czerwonego
lucyjny” spadek zainteresowani˝ zazwyczaj rozproszeniu
dobrej pogody i bo- były liderem
nia, rok do roku (2010 – 49
kierunkowym tegorocznego
gatego programu. turystyki masowej.
proc.) – mów Andrzej Glapiak,
sezonu. To szansa dla bli˝PR manager portali Wakacje.pl oraz EasyGo.pl.
szych, zazwyczaj taƒszych od wycieczek samolotowych ofert z dojazdem własnym. Zalicza do nich
Osłabiony lider
Bułgari´, Chorwacj´ i Włochy.
– W kwietniu 2011 r., po uspokojeniu nastrojów
społecznych i politycznych oraz pozytywnej reko- Oczywiste powody
Przyczyn takiego a innego rozkładu zainteresomendacji polskiego MSZ dla wyjazdów turystycznych do Egiptu, sprzeda˝ wycieczek do kraju fara- waƒ polskich turystów dost´pnymi destynacjami
onów uplasowała si´ ponownie na pierwszym miej- upatrywaç mo˝na w specyfice poszczególnych kiescu zyskujàc zainteresowanie wÊród 28 proc. klien- runków. – Turcja 100 proc. gwarancja pogody, bartów. Dla porównania, w ubiegłym roku wartoÊç ta dzo wysoki standard i poziom obsługi goÊci w hotewynosiła 39 proc. Kurorty i pla˝e Morza Czerwo- lach, kolebka formatu all inclusive i rodzinnych
nego znowu zostały liderem kierunkowym turysty- wakacji z dzieçmi oraz hoteli z wyjàtkowà infraki masowej – komentuje Glapiak. Podobnie wyglà- strukturà wypoczynkowà, w tym bardzo cz´sto z
własnymi aqua parkami – tłumaczy Glapiak.
da sytuacja w sieci biur podró˝y Urlopy.pl.
– To tak˝e najwi´ksza oferta w sezonie LATO
– Nadal obserwujemy du˝e zainteresowanie
Egiptem, choç przyznaç nale˝y, ˝e zaczyna ono tro- 2011 z mo˝liwoÊcià wylotów z niemal wszystkich
ch´ słabnàç – informuje Ewa Gajewska, manager krajowych lotnisk regionalnych. Z kolei Hiszpania
biura podrózy Urlopy.pl. Nieco inaczej przedsta- proponuje atrakcyjne, jak na europejski kierunek
wiajà si´ zestawienia internetowego biura podró˝y ceny, wysoki standard hoteli, ró˝norodnoÊç ofertoHolidayCheck.pl. – Według naszych statystyk Egipt wà obejmujàcà pobyt zarówno na làdzie, jak i na
nie jest liderem sprzeda˝y, zanotowaliÊmy spadki w wyspach, w tym tak˝e tych z pogranicza pop turystosunku do zeszłego roku o 30 proc., znacznie le- styki i egzotyki (Wyspy Kanaryjskie). Nie bez znapiej sprzedaje si´ Turcja – mówi Peter Schwarz- czenia pozostaje fakt, ˝e Hiszpania jako pierwszy
kopf, dyrektor zarzàdzajàcy HolidayCheck.pl. za- kraj turystyczny otworzyła si´ promocyjnie na polstrzegajàc jednoczeÊnie, ˝e 2010 r. był pierwszym skich seniorów w programie 55+ – dodaje PR marokiem operacyjnym firmy w Polsce. O du˝ym za- nager portali Wakacje.pl i EasyGo.pl. Gajewska z
interesowaniu Turcjà mówi te˝ Gajewska z Urlo- Urlopy.pl mówi, ˝e nasi turyÊci kierujà si´ co prawpy.pl, zaraz za nià plasuje si´ Hellada, podobnie da cenà w swoich wyborach, ale du˝à rol´ odgrywa
jest w HolidayCheck.pl. – Kolejne miejsce na na- gwarancja dobrej pogody, jakoÊç pla˝y, mo˝liwoÊç
szej liÊcie przebojów nale˝y do Grecji. Tak˝e w por- skorzystania z all inclusive oraz ciekawa oferta roztalach Wakacje.pl i EasyGo.pl kierunki te pojawia- rywkowa hoteli obejmujàca np. własne aquaparki.
jà si´ w rankingu, choç w nieco innej konfiguracji. Choç w Top 5 nie znalazła si´ Bułgaria, bran˝a za– W kwietniu Grecja znalazła si´ na drugim miej- uwa˝a wzrosty na tym kierunku.
– Szczególnym zainteresowaniem cieszà si´ złoscu, trzecie przypadło Turcji. – Hellada wydaje si´
odrabiaç nadszarpni´te przed rokiem zaufanie pol- ciste pla˝e wybrze˝a Morza Czarnego – mówi
skich podró˝ników awansujàc, rok do roku, o 4 Adam Karszkosz biura podró˝y Explorer. – Bułgapunkty proc. Jej kwietniowy wynik to 17 proc. rzy całkowicie zmienili podejÊcie do turystyki w powszystkich dokonanych rezerwacji. Turcja z takim równaniu do kilkunastu lat wstecz. DziÊ jest tam
samym, 16 proc. zainteresowaniem jak przed ro- mnóstwo ekskluzywnych restauracji, pubów i hotekiem zajmuje pozycj´ nr 3 naszego kwietniowego li all inclusive. Mo˝na te˝ uprawiaç ˝eglarstwo, nurpodsumowania – informuje Glapiak. W zestawie- kowanie, narciarstwo wodne, łucznictwo, tenis, a
niach gdaƒskich portali czwarte miejsce nale˝y si´ nawet jeêdziectwo – podkreÊla Karkosz.
Wakacyjna lista przebojów w tym roku jeszcze
Hiszpanii, która co prawda uzyskała wynik lepszy o
4 proc. w porównaniu z 2010 r., ale pozostała jed- si´ drastycznie nie zmieni. Powoli widaç przesuni´nak na tej samej pozycji w rankingu. Tunezja zamy- cie zainteresowania klientów w stron´ innych deka list´ Top 5 z wynikiem 10 proc. wyborów kierun- stynacji, póki co mo˝emy mówiç o zmianie miejsc
kowych. W Urlopy.pl trzecie i czwarte miejsce na- na szczycie, ale jeszcze ciàgle nie o nowodkrytej
le˝à kolejno do Grecji i Tunezji. Ta pierwsza desty- gwieêdzie.
P
WYDANIE SPECJALNE
25
26
WYDANIE SPECJALNE
WT SONDA
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Co decyduje o tym, które oferty najcz´Êciej Pani/Pan sprzedaje?
Czy praktycznie najwa˝niejsze sà pieniàdze, które płaci touroperator?
Chocia˝ jako agent nie tworz´
ofert turystycznych i nie ponosz´ za nie formalnej odpowiedzialnoÊci,
czuj´ si´ jednak w pełni odpowiedzialna za
produkty, w których sprzeda˝y poÊrednicz´.
Dlatego najwa˝niejszym kryterium jakim
kierujemy si´ przy wyborze partnera to jakoÊç jego produktów. Najwa˝niejsze dla nas
jest zadowolenie naszych klientów, przecie˝
chcemy aby do nas wracali. Klienci identyfikujà produkty z nami, polegajà na naszej
opinii i radach. Nie chcemy ich zawieÊç.
Nie sprzedam zatem klientowi oferty, co
do której mam wàtpliwoÊci lub zastrze˝enia, mimo wysokiej prowizji. Drugà wa˝nà
rzeczà jest prosty i przejrzysty system rezerwacji, który szybko, bez bł´dów, pozwoli
wyszukaç oferty.
NIE
Anna Czerwińska, agent turystyczny
biuro podróży SowiloDuo
WysokoÊç prowizji od touroperatora nie jest najwa˝niejsza. Kluczowa jest atrakcyjnoÊç oferty.
Przy zakupie klienci zwracajà uwag´ na
relacje jakoÊç-cena. Wa˝nà rol´ zaczynajà
pełniç internetowe fora, które niektórzy
klienci traktujà niemal jak wyroczni´.
Komfortowà dla agenta sytuacjà jest ta, w
której klient sam, bez nacisków wybiera
jakàÊ ofert´ i o jej jakoÊci jest w pełni
przekonany. Kluczowà rol´ gra cena wycieczki, z uwagi na zało˝ony przez klienta
bud˝et na wyjazd. Dla agenta, prowizja
jest wa˝na, ale najwa˝niejszym jest sprzedaç imprez´, nawet z mniejszym zyskiem,
ni˝ wypuÊciç klienta z biura z niczym, poniewa˝ konkurencja na pewno nie popełni
tego bł´du.
NIE
Bartłomiej Wójciak, agent turystyczny,
biuro podróży Sport Vita
www.joanna.wroc.pl
Przede wszystkim liczy si´
klient i jego oczekiwania, to
jest najwa˝niejsze. Staramy si´ dostosowywaç jego wymagania i bud˝et do ofert.
Wa˝ne jest te˝ zaufanie klienta do danego
touroperatora. Nie jest tajemnicà, ˝e turyÊci
przed wykupieniem wycieczki Êledzà w internecie wszelkie fora i komentarze na temat touroperatora, którego planujà wybraç.
JeÊli jest coÊ niepokojàcego szybko zniech´cajà si´ i szukajà innych opcji. Z drugiej
strony po udanych wakacjach z wybranym
touroperatorem klienci za rok proszà o tego samego organizatora. Natomiast jeÊli
chodzi o prowizje od touroperatów to sà
one bardzo podobne i nie sà najwa˝niejszà
kwestià. Powtórz´ jeszcze raz najwa˝niejszy,
jest klient.
NIE
Beata Czechowska, agent turystyczny,
biuro podróży Hit Travel
Prowizje od touroperatorów
sà na pewno istotne, prowadzimy przecie˝ działalnoÊç gospodarczà,
ka˝dy chciałby wi´c mieç je jak najwy˝sze. Przy wyborze oferty nie sà jednak
priorytetem. Istotny jest klient, jego potrzeby i to, ˝eby do nas wrócił po powrocie z wyjazdu. Na tym buduje si´ zaufanie, które zawsze póêniej procentuje.
Nie przekonuj´ tak˝e klienta do innej
oferty tylko dlatego, ˝e mam z niej wi´kszà prowizj´. Sprzedaj´ według mnie
najlepszà dla niego w danej chwili ofert´. Wa˝ne jest te˝ to, jak układa si´ moja
współpraca z touroperatorem i wzajemne zaufanie. To wszystko składa si´
na zadowolenie klienta, które jest tak
wa˝ne w tym wzgl´dzie.
NIE
Monika Hiszpańska, agent turystyczny,
biuro podróży Viva
50-020 WROCŁAW,
ul. Piłsudskiego 74/45a, (budynek NOT-u)
tel. (71) 341 84 62
(71) 344 19 30
(71) 347 14 59
[email protected]
Infolinia 801 000 674
Touroperator kierunków wschodnich i Bułgarii
• KRYM samolotem – chartery
z Warszawy,
• wyjazdy sanatoryjne
– TRUSKAWIEC na Ukrainie,
– DRUSKIENNIKI i Pałanga na Litwie,
– BARANOWICZE na Białorusi,
• ODESSA – wczasy i pobyty
lecznicze,
• BUŁGARIA – wczasy, Złote Piaski,
Kranewo, Słoneczny Brzeg,
• SYLWESTER i wypoczynek zimowy
w górach,
• super BAL SYLWESTROWY
we Wrocławiu, na 600 osób!,
• SOCZI – wczasy
• GRUZJA – wczasy, wycieczki
• Rejs na Krym po Dnieprze i Morzu
Czarnym
• SANKT PETERSBURG – wycieczki
• MOSKWA – wycieczki
• IZRAEL – wycieczki
• wczasy i wycieczki zagraniczne,
• wczasy krajowe,
• kolonie i obozy młodzieżowe,
• wczasy dla singli,
• sprzedaż biletów autokarowych
i lotniczych.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji:
wczasów krajowych, pobytów sanatoryjnych w Druskiennikach, Pałandze i w Truskawcu, Odessie i w Jałcie, Ewpatorii, Ałuszcie i Sudaku na Krymie oraz w Soczi, wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne).
Przez cały rok zapewniamy świadczenia w sprawdzonych hotelach,
ośrodkach wypoczynkowych, apartamentach, pensjonatach, kwaterach
prywatnych. W programie Latam z Katowic” uzyskaliśmy tytuł Touroperatora nowego kierunku roku 2005 – KRYMU.
Naszą dewizą jest profesjonalizm, wysoka jakość
świadczeń, solidność i wiarygodność.
Zapraszamy do współpracy!
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Marketing Całà prawd´ o Polakach pokazujà badania konsumenckie.
Jak Polak wybiera?
Według danych CBOS, na co najmniej siedmiodniowy wypoczynek wyjechał lub zamierzał wyjechaç do koƒca 2010 co trzeci dorosły Polak. Jednak zanim rzeczywiÊcie na wypoczynek si´ udał, długo si´ zastanawiał, gdzie sp´dziç ten cenny czas.
Maria Kilijańska
idaç wyraênà tendencj´ do zmian zachowaƒ planujàcych urlop. W ostatnim roku wi´kszoÊç osób, które myÊlały o swoich wakacjach rozpocz´ły planowanie du˝o wczeÊniej ni˝ robiły to dotychczas. – W ubiegłym roku
osoby planowały wyjazdy wakacyjne ju˝ na jesieni i
zimà. Obserwujemy, ˝e jest to coraz bardziej powszechne – mówi Piotr Wiktorko, właÊciciel biura
Polan Travel. Tak˝e coraz wi´cej klientów darzy zaufaniem zaprzyjaênione biura podro˝y i decyduje
si´ na wyjazdy przez nie polecane.
W
Najpierw internet, potem decyzja
W ostatnim roku zaobserwowaç mo˝na, ˝e
klienci coraz cz´Êciej si´gali do internetu podczas
planowania swojego urlopu. Badania TNS OBOP
pokazujà, ˝e 63 proc. Polaków wykorzystuje sieç
przy wyborze dogodnego miejsca na wakacje, czy
korzystnej cenowo oferty. Internet okazuje si´
tak˝e pomocny przy rezerwacji biletów lotniczych
czy hoteli. Pracownicy biur wskazujà, ˝e coraz cz´Êciej klienci zanim przyjdà do biura podró˝y, aby
zasi´gnàç wiedzy o wyjazdach, ju˝ znajà wiele
ofert i czekajà, a˝ pracownicy zaproponujà im
jeszcze atrakcyjniejsze. – Teraz klient najpierw zapoznaje si´ z naszà ofertà prezentowanà przez pra-
DEKLAROWANE CELE
WYJAZDÓW POLAKÓW
30 proc. 26 proc. 24 proc
Na łono natury
Relaks
i rekreacja
Typowo dla
rodzin z dziećmi
21 proc. 13 proc. 5 proc.
Kosmopolityczne
wakacje
Zanurzenie
w kulturze
Poszukiwanie
wrażeń
cownika, potem sprawdza jà w internecie i dopiero wtedy decyduje si´ na zakup. Rzadko kiedy decyduje si´ na wybór od razu – mówi Anna Dràczkowska, specjalista ds. turystyki biura Super-Tramp. Obecni klienci to partnerzy do rozmowy,
którzy nie chwytajà wszystkiego, co zaproponuje
im biuro. – Sà Êwiadomi i wiedzà czego chcà. Przychodzà przygotowani, targujà si´ i szukajà upustów
– mówi Janusz Gugała, prezes Przedsi´biorstwa
Turystyczno-Handlowego Janter. Wyraênie widaç,
˝e przy poszukiwaniu informacji w sieci du˝e znaczenie odgrywajà fora dyskusyjne i serwisy specjalistyczne, na których turyÊci wymieniajà si´ informacjami o danej destynacji czy hotelu, w którym
sp´dzili wakacje. Polacy du˝o wi´kszym zaufaniem
darzà prywatne galerie ze zdj´ciami, które umieszczajà podró˝ni, ni˝ zdj´cia prezentowane w katalogach, które jak mówià, cz´sto nie oddajà stanu faktycznego, który zastajà ju˝ na miejscu.
Liczba podró˝ujàcych na podobnym poziomie
Z analizy wyników badania CBOS wyraênie widaç, ˝e w ciàgu ostatnich czterech lat proporcja
osób wyje˝d˝ajàcych i niewyje˝d˝ajàcych utrzymuje si´ na zbli˝onym poziomie, choç w perspektywie ostatniego dwudziestolecia tendencja jest
dodatnia. – Wypoczynek poza miejsce zamieszkania zwiàzany jest z sytuacjà materialnà, wykształceniem i pozycjà zawodowà – wskazuje Michał
Strzeszewski, autor badaƒ. WÊród osób z wy˝szym
wykształceniem proporcja tych, którzy w roku
2010 wyjechali na wypoczynek i tych, którzy pozostali w domu, jest niemal dokładnie odwrotna ni˝
w całej populacji (wyjechało 64 proc. badanych,
nie wyjechało 35 proc.). Poza miejscem zamieszkania wypoczywało te˝ blisko trzy czwarte (72
proc.) kadry kierowniczej i specjalistów z wy˝szym
wykształceniem, a tak˝e 60 proc. techników i osób
nale˝àcych do Êredniego personelu kierowniczego. Z drugiej zaÊ strony z dłu˝szego wypoczynku
poza domem skorzystało tylko 21 proc. rencistów,
18 proc. robotników niewykwalifikowanych i 17
proc. emerytów. Ale ju˝ wÊród robotników wykwalifikowanych wyjechało na urlop 34 proc., a
pracowników usług – 33 proc.
Polak a reszta Êwiata
– Widzimy, ˝e najwi´cej osób zainteresowanych jest biernym wypoczynkiem – mówi Anna
Dràczkowska. I to odró˝nia Polaków od reszty podró˝ujàcego Êwiata, bo tam, dominuje „relaks i rekreacyjne zwiedzanie”. Tak wynika z mi´dzynarodowego badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Ipsos w 24 krajach Êwiata. Polacy
jednak cz´Êciej wybierajà wakacje „na łonie natury”. Du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ te˝ w´drówki po górach, ˝eglarstwo, kajaki czy w´dkowanie. 30 proc. respondentów w Polsce uznało taki rodzaj wyjazdu za najbardziej atrakcyjny. Wyraênie rzadziej interesujà si´ podró˝ami, które pozwoliłyby zanurzyç si´ w odmiennej kulturze, poszukaç mocnych wra˝eƒ czy pobyç w najmodniejszych miejscach.
Brak pieni´dzy to (nie)główny problem
Respondenci, którzy nie wyjechali w 2010 roku
na dłu˝szy wypoczynek zapytano o przyczyny takiego stanu rzeczy. Najcz´Êciej, bo wymieniany
przez dwie trzecie badanych (66 proc.), był brak
pieni´dzy.
Brak decyzji o wyjeêdzie tłumaczono brakiem
czasu (38 proc.) oraz obowiàzkami domowymi
(32 proc.). Co czwartemu (26 proc.) z tej grupy
badanych wyjazd uniemo˝liwiał wiek lub stan
zdrowia, a tak˝e obowiàzki zawodowe (23 proc.).
Tylko co piàty (19 proc.) z tej grupy stwierdził, ˝e
nie wyjechał, poniewa˝ nie odczuwał takiej potrzeby. – Choç brak pieni´dzy to najcz´Êciej wymieniana i uwa˝ana za najwa˝niejszà przyczyna
rezygnacji z wyjazdów urlopowych, to jednak w
ciàgu ostatnich siedmiu lat obserwujemy systematyczny spadek odsetka respondentów wskazujàcych na brak pieni´dzy jako najwa˝niejszà przyczyn´ rezygnacji z urlopu poza miejscem zamieszkania.
CBOS, Wyjazdy wypoczynkowe Polaków
w 2010, styczeƒ 2011
GB Ipsos, Jakie wakacje lubià Polacy,
a jakie Êwiat?, marzec 2011
PROMOCJA
27
28
PROMOCJA
Touroperatorzy 2011
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
www.novasol.pl
NOVASOL – Domy wakacyjne w 23 krajach Europy!
Wywodząca się ze Skandynawii firma NOVASOL to jeden z wiodących oferentów domów i apartamentów wakacyjnych w Europie. Przez
ponad 40 lat swojej działalności NOVASOL udało się stworzyć ofertę doskonałą na indywidualny wypoczynek, zaspokajającą każde gusta
i wymagania. To 28.000 w pełni wyposażonych domów i apartamentów do wynajęcia na wakacje w 23 krajach: od Skandynawii
(Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia oraz Islandia) przez Europę Centralną (Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia,
Niemcy, Szwajcaria) po południową część kontynentu: Francję, Włochy, Hiszpanię, Chorwację, Grecję, Bułgarię, Słowenię, Czarnogórę
i Turcję.
NOVASOL to jednak nie tylko domy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku obiekty NOVASOL zyskały charakter i cechy, które
wyróżniają je na tle podobnych ofert. Można wśród nich znaleźć: popularne w Skandynawii, wyposażone w łodzie do wędkowania na
fiordach, domy dla wędkarzy; domy typu Wellness & Spa, wyposażone we własne sauny, jacuzzi, baseny i solarium; domy na wakacje w
siodle z możliwością jazdy konnej; wyselekcjonowane domy położone w pobliżu plaż piaszczystych na Południu Europy; domy, do
których można przyjeżdżać z naszymi czworonożymi pupilami; domy z widokiem panoramicznym – położone w najpiękniejszych
miejscach Europy, z widokiem na cudne fiordy norweskie czy morze na Południu, na jeziora i góry; domy na wyjazdy narciarskie położone
w pobliżu wyciągów; po prostu zwykłe mieszkania i domki na lato, komfortowe wille a nawet zamki.
W Polsce NOVASOL jest obecna od ponad 19 lat i z powodzeniem tworzy bazę domów i apartamentów wysokiej jakości na terenie
kraju, a także zajmuje się obsługą klientów NOVASOL z Polski.
Rezerwacji bardzo prosto można dokonać poprzez stronę internetową NOVASOL w języku polskim: . Jest to strona w systemie online,
która pozwala na natychmiastową rezerwację obiektu wyszukanego zgodnie ze wskazanymi kryteriami. Po przejściu przez 4 proste kroki
rezerwacyjne, klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drogą elektroniczną wraz z interaktywnym podglądem złożonego zamówienia.
Dużą zaletą jest fakt, iż wyniki wyszukiwania na stronie NOVASOL są ściśle związane z założonymi przez Klienta kryteriami wyszukiwania
(jak termin, cena, wyposażenie itp.), a więc otrzymujemy ofertę dopasowaną do wymagań.
Ponadto dla współpracujących biur podróży NOVASOL oferuje wygodny system rezerwacyjny online oraz ciekawe warunki prowizyjne.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
WYDANIE SPECJALNE
29
Dossier W 2010 roku nastàpiły zmiany na kilku wa˝nych stanowiskach.
Ruch personalny
Jan Błoƒski w
koƒcu kwietnia 2010
roku został prezesem
OST Gromada, zast´pujàc zasiadajàcego na tym stanowisku
od wielu lat Romana
Budzyƒskiego. Jan
Błoƒski, urodzony w
roku 1949 w Kuryłówce pod Rzeszowem, jest absolwentem Wydziału Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego. B´dàc jeszcze studentem nale˝ał do sekcji wioÊlarskiej AZS, działał tak˝e w organizacjach
sportowych (LZS) i turystycznych (Juventur). Ju˝ raz zasiadał na stanowisku prezesa Gromady – w latach 1990 – 1995. W roku 1995 roku został wiceprezesem Urz´du Kultury Fizycznej i Turystyki.
Magda Iwanowska na poczàtku lutego
2010 roku została w biurze podró˝y
FunClub specjalistkà ds. marketingu i PR.
Ma wykształcenie ekonomiczne i z zakresu PR. Obecnie jest w trakcie studiów
doktoranckich na Wydziale Ekonomii w
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Marek Jankowski z dniem 1 marca został dyrektorem sprzeda˝y TUI Poland.
Od lutego br. jest tak˝e prezesem zarzàdu
Centrum Podró˝y SA. Urodził si´ w roku
1984. Ukoƒczył studia na Wydziale Finansów i BankowoÊci w warszawskiej
SGH. DoÊwiadczenie zawodowe zdobywał w dziale marketingu firmy Procter&Gamble Prestige Products, gdzie był
odpowiedzialny za marketing handlowy i
zarzàdzanie takimi markami perfum jak
Hugo Boss, Mexx i Christina Aguilera.
Nast´pnie objàł stanowisko konsultanta
w firmie doradztwa strategicznego A.T.
Kearney.
Radosław Mazurek 1 grudnia został
dyrektorem regionalnym Oasis Tours na
Polsk´ południowà. Ma 32 lata. Ukoƒczył
studia na Wydziale Zarzàdzania Akademii Ekonomicznej. W roku 2001 uzyskał
licencj´ pilota wycieczek.
Jarosław Mojzych od 4 lutego jest prezesem biura Lemur Travel. Ma 56 lat.
Ukoƒczył studia na wydziale In˝ynierii
Ârodowiska na Politechnice Warszawskiej
oraz MBA na Uniwersytecie Warszawskim.
Maciej Nykiel objàł z poczàtkiem
kwietnia 2010 roku funkcj´ dyrektora zarzàdzajàcego spółki Fly.pl. Urodzony w
roku 1974, z wykształcenia jest ekonomistà ze specjalizacjà: handel zagraniczny.
Prac´ w turystyce rozpoczàł w 1996 roku
jako destination manager w Scan Holi-
day. W 2000 roku był
jednym ze współzało˝ycieli portalu travelplanet.pl, zasiadajàc
tam na stanowisku
content directora.
Od 2001 roku przez 9
lat był zwiàzany z
TUI Poland. W latach 2007-2008 pełnił
tak˝e obowiàzki dyrektora marketingu TUI Poland.
Łukasz Pietraszewski, dyrektor operacyjny biura CST Travel, od lipca 2010 roku odpowiada w nowym jego oddziale
zlokalizowanym przy ul. Bobrzyƒskiego w
Krakowie za budow´ i organizacj´ pracy
działu turystyki indywidualnej. Dyrektorem operacyjnym CST Travel został w
paêdzierniku roku 2009. Ma 33 lata.
Mariusz Raban od lutego jest dyrektorem zarzàdzajàcym Comfort Club, spółki
nale˝àcej do Wygoda Travel Group. Ma
39 lat. Z wykształcenia jest filologiem
orientalnym, ukoƒczył tak˝e studia MBA
w warszawskiej Akademii Leona Koêmiƒskiego, Podyplomowe Studium Negocjacji i Mediacji w Szkole Wy˝szej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Negocjacji i Techniki
Kierowania Zespołem w Akademii Górni
czo-Hutniczej w Krakowie.
Marcin Reçko od
20 lutego kieruje biurem TUI Centrum
Podró˝y w Białymstoku. WczeÊniej był kierownikiem biura sieci
turystycznej Neckermann. Ma 27 lat.
Filip Ryglewicz został w paêdzierniku
2010 roku dyrektorem regionalnym Oasis
Tours na Polsk´ północnà i zachodnià.
Urodził si´ w roku
1971. Jest absolwentem Wydziału
Turystyki i Rekreacji
poznaƒskiej
AWF.
Magdalena Wojas od 1 wrzeÊnia
2010 roku odpowiada za rynek włoski w Volare Travel. Jej
dotychczasowa praca zawsze była zwiàzana z Włochami i j´zykiem włoskim. Po
studiach praktyk´ i doÊwiadczenie zdobywała podczas sta˝y przy placówkach dyplomatycznych w Rzymie, była tak˝e lektorkà włoskiego i tłumaczkà.
Kochaj, podróżuj i inwestuj.
Rozmowa z Panem Kaan Ergun, Dyrektorem Generalnym Wezyr Holiday Service Sp. z o.o.
pu i pieniędzy. Klient chce po
prostu wypocząć i zrobić dobry interes, jak każdy z nas.
Kaan Ergun, Dyrektor Generalny i Izabela
Jurczewska, Kierownik ds. komunikacji
marketingowej Wezyr Holidays.
Turystyka jest dla wielu osób
synonimem pozytywnych
emocji, dla Pana też?
Zdecydowanie tak. Pewnie
gdyby nie, to dawno by mnie
w tej branży nie było. To taka
dziedzina biznesu, gdzie twarde cyfry konkurują z emocjami. Z jednej strony zmusza,
by kalkulować, szacować ryzyko i przewidywać zagrożenia, a z drugiej pokazuje
twarz człowieka i jego marzenia o upragnionych wakacjach.
Zapracowaną i tęskniącą za
wyczekanym urlopem, często
skrupulatnie zaplanowanym.
I trudno jej tego odmówić,
tym bardziej, że czasami to
oszczędności, inwestycja urlo-
I robi „dobry interes”?
Jeśli zdecyduje się na wyjazd
z Wezyr Holidays, to tak. Jesteśmy silnym biurem, ze wsparciem międzynarodowej grupy
OTI Holding. A to oznacza,
że nasza obsługa i pomoc nie
kończy się w momencie zakupu, tutaj w kraju, ale jest kontynuowana w miejscu wakacji. O dobrej jakość naszego
serwisu najlepiej przekonali się Klienci, choćby Ci, którzy zaplanowali wyjazd w czasie, kiedy wybuchła rewolucja
w Egipcie. Zorganizowaliśmy
wcześniejsze powroty dla chętnych, zmienialiśmy rezerwacje lub bez żadnych kosztów
Klienci mogli zrezygnować
z wyjazdu. Dla tych, którzy terminu wakacji nie mogli przełożyć a ceny innych kierunków
były poza zasięgiem ich budżetów już w lutym wprowadziliśmy wyloty do Turcji.
Zawirowania w krajach arabskich wpłynęły na całą branże turystyczną. Czy przyblokowały też plany Wezyr
Holidays?
To prawda, że branża turystyczna jest mocno kapryśna,
taki jej urok. Ale wszelkie zawirowania motywują nas jeszcze bardziej do działania. Nieświadomi czekających nas
arabskich niespodzianek zorganizowaliśmy event, ,,Party Wezyr Holidays – Kochaj,
tańcz i podróżuj’’, otwierający
sezon turystyczny 2011. Gościliśmy całą branżę turystyczną
(blisko 800 os.) i wszyscy wierzyliśmy, że czeka nas wyjątkowy rok. I tak się stało, nic nie
zniwelowało naszych planów
rozwoju na 2011r.
Plany rozwoju w roku kryzysu w krajach arabskich –
brzmi odważnie.
Może to zbyt mocne określenie ,,odważnie’’, bo jako wiodący organizator wyjazdów
do Turcji nie możemy narze-
kać. Turcja od zawsze jest jednym z najlepiej sprzedających
się kierunków wakacyjnych,
a w tym roku dodatkowo stała się substytutem Egiptu. Dlatego na sezon lato 2011 powiększyliśmy produkt turecki
o 15%. Poza tym wprowadziliśmy nowe kierunki – Majorka
oraz Costa Brava. Chcąc rozwijać i wspierać sieć sprzedaży zaproponowaliśmy współpracującym z nami agencjom
turystycznym przystąpienie do
programu ,,Autoryzowane Biuro Podróży”. Dzięki temu zyskują m.in. status kluczowego
partnera przy lokalnych kampaniach reklamowych zachęcających Klientów do korzystania
z ich biur podróży. Na chwilę
obecną do programu przystąpiło blisko 110 biur. Stworzyliśmy też sieć firmowych salonów sprzedaży Wezyr Holidays
w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie oraz na Śląsku. Ich celem
jest nie tylko bezpośrednia
sprzedaż, ale przede wszystkim regionalne wsparcie ope-
racyjne i marketingowe dla sieci sprzedaży agencyjnej.
Szeroka sieć dystrybucji pociąga za sobą konieczność
poszerzania wachlarza produktu.
Zdecydowanie tak, dlatego konsekwentnie będziemy
dalej rozwijać ofertę Deluxe
i Family. Na sezon zimowy
2011/2012 planujemy poszerzyć ofertę o Tajlandię oraz
Tener yfę. Ponadto, f ir ma
Odeon Tours należąca także
do grupy OTI Holding podjęła decyzję o otwarciu biur własnych w Egipcie oraz Tajlandii, co bezpośrednio wpłynie
na wzrost jakości usług także
Klientów Wezyr Holidays.
Pozostaje tylko życzyć dalszych sukcesów?
Przede wszystkim chciałbym
podziękować naszej lojalnej
sieci sprzedaży agencyjnej
i zespołowi Wezyr Holidays,
bez których żaden sukces nie
byłby możliwy.
30
PROMOCJA
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Wyjazdy nie tylko na Kresy.
Agencja Turystyczna
WILEJKA
90-269 Łódź
ul. Piotrkowska 20
tel./faks: +48 42 630 – 68 – 00,
tel.: +48 42 630 – 60 – 70
e-mail [email protected]
www.wilejka.pl
Od kilkunastu lat organizujemy wyjazdy polskimi szlakami na byłe kresy I i II Rzeczypospolitej i dalej do Petersburga, Katynia, na Krym.
Kiedyś przeważały wyjazdy sentymentalne (Wilno, Grodno, Lwów), dziś jesteśmy
w stanie zaproponować każdą trasę w krajach nadbałtyckich, na Białorusi, Ukrainie,
Rosji, Mołdawii, na Kaukazie.
Najpopularniejsze wyjazdy to:„Szlak Bohaterów Trylogii”, „Białe Noce”, „Syberyjskim
szlakiem” (koleją transsyberyjską nad Bajkał).Ostatnim hitem jest Gruzja (Tbilisi, Batumi,
Kazbek)
Rekomendacje: Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej, Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej,
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Jesteśmy założycielem
Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej.
Zapraszamy do współpracy
Turystyka młodzieżowa i językowa to nasza mocna strona.
Biuro Turystyki Młodzieżowej
ATAS
ul. Koszykowa 60/62 lok 3
00-673 Warszawa
tel. 22 625 17 28, 22 625 18 51
faks 22 489 62 70
email: [email protected]
www.atas.pl
Podstawową działalnością firmy ATAS jest organizacja wyjazdów dla młodzieży.
Można wydzielić trzy podstawowe działy:
- Wyjazdy językowe czyli: Kursy językowe za granicą, obozy językowe w Londynie,
na Malcie oraz w Polsce i warsztaty językowe.
(Wyjazdy na kursy językowe za granicą organizujemy również dla dorosłych).
- Obozy turystyczno wypoczynkowe głównie za granicą. Wycieczki szkolne do
stolic Europy.
- Zimowiska narciarskie pod nazwą „Alpejska Szkoła Narciarska ATAS”.
Sukces osiaganej sprzedaży leży w oferowaniu imprez o dopracowanym programie
i najwyższej wartości poznawczej. Każdy oferowany wyjazd jest bardzo dokładnie przeanalizowany przez specjalistów róznych dziedzin. Na przykład obozy językowe przez:
pedagoga, metodyka językowego i najwyższej klasy przewodnika. W ten sposób powstał
autorski program ATAS pod nazwą: „Niestandardowa Nauka Języka Angielskiego”.
Najnowsze Podróże z pasją!
Logos Travel
Marek Śliwka sp.j.
ul. Mickiewicza 28
60-836 Poznań
tel. (+48) 61 843 30 16
847 53 04
faks: (+48) 61 842 01 28
[email protected]
www.wyprawy.pl
Kolejna edycja katalogu „Podróże z pasją” zawiera prawie 130 propozycji wypraw
i wycieczek na wszystkie kontynenty świata.
Oferta adresowana jest głównie do osób, które cenią sobie intensywne zwiedzanie
świata. Są tu więc propozycje zarówno dla początkujących globtroterów jak też i zaawansowanych obieżyświatów.
Obok klasycznych tras objazdowych jak np. Indie, Nepal, Peru, Chiny, USA,
Kanada, Brazylia, RPA, Birma, Wietnam, Rosja, Indonezja, Meksyk, Kuba, kraje
Zatoki Perskiej i wiele innych. Są też unikatowe programy połączone z trekingiem lub
raftingiem jak np. Buthan, Kongo, Mauretania, Dzika Rosja, Mali, Burkina Faso, Korea
Północna, Afganistan, Kolumbia.
Wszystkie programy są starannie dopracowane i sprawdzone, co w połączeniu z kompetencjami pilotów daje gwarancję bezpieczeństwa i satysfakcji z wyjazdów.
Zapraszamy do współpracy
OK – znaczy „w porządku”.
Biuro Podróży OK Services
43-300 Bielsko Biała,
ul. Piastowska 2
tel. 33 828 19 80
tel. 33 828 19 90
www.okservices.pl
Wszyscy znamy hasło OK – nie wszyscy jednak wiedzą, że symbol ten wywodzi się
z języka greckiego od słów Ola Kala – „wszystko dobrze”. Ostatnim sezonem OK
Services potwierdziło swoją wysoką pozycję plasując się w czołówce wiodących
touroperatorów organizujących pobyty z transportem autokarowym. Naszą specjalizacją
jest Grecja oraz wyspy greckie Thassos i Korfu z transportem autokarowym. Nowością
w sezonie 2011 jest nasz pilotażowy program All Inclusive na Wyspie Thassos – jedyna
taka oferta w Polsce! Bułgaria to kolejny z naszych kierunków, cieszący się niesłabnącą
popularnością i oferujący wysokiej klasy hotele w Słonecznym Brzegu oraz sympatyczne
obiekty w nieco mniejszej Rawdzie. Kolejny popularny kierunek to Chorwacja, gdzie
oferujemy wypoczynek w apartamentach oraz hotelach – świetne położenie, bogata
infrastruktura oraz wyżywienie w formie bogatego bufetu to główne zalety tych obiektów.
Dzięki naszemu prawie 20-letniemu doświadczeniu w branży turystycznej,
jesteśmy w stanie przygotować ofertę dla każdego klienta „szytą na miarę”.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Dewizą naszego biura jest „Dobra jakość za rozsądną cenę”.
Biuro Podróży „Rego Bis” już od 17 lat organizuje wyjazdy za granicę w najciekawsze
zakątki Europy. Wypoczynek dla dorosłych i młodzieży proponuje w: Grecji, Bułgarii,
Chorwacji, Hiszpanii, Włoszech oraz Turcji.
Doświadczenie jakie pozyskaliśmy na przestrzeni 17 lat gwarantuje rzetelność wykonania usługi na co składa się pozycja wśród partnerów za granicą dzięki długoletniej współpracy.
Biuro podróży Rego Bis
ul. Kochanowskiego 18/11-12
40-035 Katowice
Tel. 48 32 253 88 48
Faks.: 48 32 720 26 58
e-mail: [email protected]
www.rego-bis.pl
Jesteśmy w stanie sprostać coraz bardziej wymagającym Klientom pod względem jakości, ceny imprezy, bezpieczeństwa przejazdu, bazy hotelowej, programów imprez oraz
profesjonalnej obsługi. Dlatego oferta zróżnicowana jest pod względem standardu hoteli jak i środka transportu (dojazd własny, przejazd autokarem, przelot samolotem).
Bagaż naszych doświadczeń daje pewność
udanego i spokojnego wypoczynku!
Wakacje spędzone z „Bee Free” na długo zostaną w Państwa pamięci.
Bee & Free Sp. z o.o.
Warszawa 02-927
ul. Zawojska 34
(wejście od ulicy Zelwerowicza)
Infolinia dla klientów
indywidualnych
0 801 44 80 80
www.beefree.pl
„Bee Free” tworzą ludzie posiadający wieloletnie doświadczenie w branży turystycznej,
podchodzący do swojej pracy z pasją i uśmiechem, wierzący, że starannie przygotowana
oferta spełni oczekiwania i potrzeby każdego turysty.
Dobre wyniki sprzedaży i profesjonalizm całego zespołu zostały docenione przez Klientów
oraz rynek turystyczny. Dzięki temu dołączyliśmy do grupy kapitałowej Rainbow Tours S.A.
Marka Bee Free Holidays zyskała solidnego partnera oraz nowe możliwości sprzedaży w całej Polsce. Działając wspólnie staliśmy się jednym z największych organizatorów turystyki na
polskim rynku. W roku ubiegłym – roku debiutu, wysłaliśmy na wakacje 40.000 Klientów. Nasza oferta skierowana jest głównie dla rodzin, pragnących wspólnie wypocząć. Chcemy,
aby najważniejszy czas w roku, jakim jest wyczekiwany urlop, kojarzył się naszym Klientom
nie tylko z plażą i słońcem, ale przede wszystkim z uśmiechem i pełnym relaksem w otoczeniu rodziny, dzieci i przyjaciół. Proponujemy niezmiennie najbardziej popularne kierunki wakacyjne: Egipt, Tunezja, Turcja i Grecja.
Naszym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań i pomoc
w realizacji marzeń związanych z podróżowaniem
Zima należy do Otium.
Otium Polska Sp. z o.o.
31-027 Kraków
ul. Św. Tomasza 34
tel./faks +48 12 421 27 77 (6 linii)
e-mail: [email protected]
www.alpytravel.pl
Otium Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzi w swój dziewiąty sezon zimowy z pełną nadzieją utrzymania dominującej pozycji na rynku wyjazdów naszych
rodaków w Alpy i Dolomity.
Na nadchodzącą zimę przygotowanych będzie kilka nowości, przede wszystkim oferta
premium, (kilka wybranych hoteli pięciogwiazdkowych w renomowanych kurortach, takich
jak choćby Courchevel, Bormio czy Crans Montana) oraz narty w Borovcu w Górach
Riła oraz Pireneje. Egzotyka, to wyjazdy w Andy do Chile lub Argentyny.
Nie zabraknie przebojów ubiegłych lat, jak choćby FREE SKI w rezydencji Ambiez
w Madonnie, czy pobytów w Valmalenco. Nowy katalog to 550 obiektów, w tym hotele
o różnym standardzie i apartamenty, oraz tak lubiana przez Klientów oferta FREE SKI.
Oczywiście poza wyjazdami zimowymi do Włoch, Austrii, Francji czy Szwajcarii proponujemy latem wypoczynek w Chorwacji i Włoszech.
Ostatnio zostaliśmy uhonorowani nagrodami „Gepardy Biznesu”, nominacją do konkursu „Jakość 2011”.
Zapraszamy
Intourist Polska – lider w wyjazdach na „Wschód”.
Intourist Polska Sp. z o.o.
Al. KEN 36 lok 120
(Galeria Ursynów, I p.)
02-797 Warszawa
tel. 22 629-02-02
e-mail: [email protected]
www.intourist.pl
Kim jesteśmy? rosyjskim tour operatorem w Polsce z ponad 80-letnim
doświadczeniem w branży
Co robimy?
ROSJA, UKRAINA, BIAŁORUŚ, KAZACHSTAN, ARMENIA, AZERBEJDŻAN,
GRUZJA, UZBEKISTAN
Zapewniamy: Programy pobytowe z dużym wyborem hoteli oraz wycieczek. Weekendy
– Moskwa, Sankt Petersburg, Kijów, Mińsk. Wyjazdy dla grup i turystów
indywidualnych, również nad Bajkał i Kamczatkę. Kolej Transsyberyjską.
Rezerwacje hotelowe, wyjazdy biznesowe, wyjazdy na targi, konferencje,
incentive tours, organizację wiz.
Co zyskasz ze znajomości z nami?
• radość z podróżowania i całkowitą swobodę! • bezpieczeństwo!
• oszczędność czasu i pieniędzy! • gwarancję współpracy z profesjonalistami!
• optymalizację wydatków! • europejski standard usług!
Wyjazdy na „Wschód” z najlepszej strony!
PROMOCJA
31
32
WYDANIE SPECJALNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Dossier Baza najwi´kszych polskich touroperatorów według wielkoÊci obrotów w 2010 roku.
Najwi´ksi touroperatorzy według obrotów
1. Itaka
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży
Itaka (forma prawna: Nowa Itaka
sp. z o. o.);
Właściciel: Mariusz Jańczuk,
Leszek Szagdaj;
Zarząd: Mariusz Jańczuk,
Leszek Szagdaj, Piotr Henicz,
Michał Wróbel;
Adres: ul. Ozimska 9-11, 45-057
Opole, tel. 77 44 29 202;
Strona www: www.itaka.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Wojciech Kowalski
tel. 77 54 12 253, Tomasz
Borychowski, tel. 77 54 12 248,
Rafał Mańczak tel. 77 54 12 248;
Rok powstania: 1989;
Kapitał zakładowy: 3,25 mln zł;
Obroty w 2010: 900 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
45,7 mln zł;
Liczba oddziałów własnych:
82 salony firmowe;
Liczba pracowników: 200;
Liczba agentów: 1200 biur
agencyjnych;
Wysokość prowizji dla agentów:
b. d.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 361,7 tys.;
Nowości w ofercie 2011: Porto Santo,
Cypr – Pafos, 46 nowych programów
wycieczek;
Katalogi wydane w 2011: 4 katalogi
tematyczne z ofertą Lato 2011, katalog
Zima 11/12, 2 katalogi Itaka&Gala
Podróże w Stylu Gwiazd;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 55 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: turystyka
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Turcja,
Hiszpania;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): b. d.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: b. d.;
Segment rynku: grupa docelowa 25+,
oferta Premium;
Przynależność do organizacji: PIT,
WIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
Topmarka, Diament Forbesa, Lista 500
Rzeczpospolitej, Złoty Laur Klienta,
Superbrands;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b. d.;
Prognozy na 2011 rok:
400 tys. klientów.
2. Triada
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy:
TRIADA S. A.;
Właściciel: spółka akcyjna;
Zarząd: Piotr Zawistowski, prezes
zarządu;
Adres: ul. Nowogrodzka 42,
00-695 Warszawa, tel. 22 333 39 99;
Strona www: www.triada.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Piotr Łabędowicz
tel. 22 333 37 30;
Rok powstania: 1991;
Kapitał zakładowy: 8, 275 mln zł;
Obroty w 2010: 507 mln zł; *
Wysokość gwarancji finansowej:
21, 5 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 71;
Liczba pracowników: dane niedostępne;
Liczba agentów: blisko 1300;
Wysokość prowizji dla agentów:
dane niedostępne;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
dane niedostępne;
Nowości w ofercie 2011: 75 proc.
w katalogu zwiedzanie 2011, 44 proc.
nowości w katalogu Lato 2011;
Katalogi wydane w 2011: Lato 2011
Wypoczynek & 7+7, Zwiedzanie 2011;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: dane
niedostępne;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
dane niedostępne;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
dane niedostępne;
Rodzaj działalności: zagraniczna
turystyka wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Grecja
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): dane niedostępne;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: bilety lotnicze, obsługa
imprez specjalnych;
Segment rynku: oferta rodzinna
i zwiedzanie;
Przynależność do organizacji: WIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
godło „Jakość Obsługi” Wybór
Konsumentów 2010, kryształowe godło
„Trusted Brand” – nagroda przyznawana
przez miesięcznik Reader’s Digest;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży:
dane niedostępne;
Prognozy na 2011 rok:
dane niedostępne;
* wstępne skonsolidowane przychody
TRIADA S.A., rok finansowy spółki
kończy się we wrześniu 2011 r.
3. TUI Poland
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy:
TUI Poland Sp. z o. o.;
Właściciel: TUI Travel PLC.;
Zarząd: Marek Andryszak, prezes
zarządu;
Adres: ul. Wołoska 9A,
02-583 Warszawa, tel. 22 568 01 25;
Strona www: www.tui.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Artur Rezner
tel. 0 515 008 030;
Rok powstania: 1997;
Kapitał zakładowy: 200 tys. zł;
Obroty w 2010: 322,1 mln zł (rok
budżetowy: X 2009-IX 2010);
Wysokość gwarancji
finansowej: 20 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 44;
Liczba pracowników: 296;
Liczba agentów: 750;
Wysokość prowizji dla agentów:
11 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 141,2 tys (zima 09/10,
lato 2010);
Nowości w ofercie 2011: b. d.;
Katalogi wydane w 2011: TUI Family,
TUI Samolotem x 2, TUI Dojazd
Własny, TUI Premium;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: b. d.;
Główny kierunek w 2010: Turcja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 26 224;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: b. d.;
Segment rynku: b. d.;
Przynależność do organizacji: PIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: Róża
Kolumba;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 9 proc.;
Prognozy na 2011 rok: b. d.
4. Rainbow Tours
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Rainbow
Tours S. A.;
Właściciel: spółka akcyjna: Grzegorz
Baszczyński, Remigiusz Talarek,
Tomasz Czapla;
Zarząd: Grzegorz Baszczyński,
Remigiusz Talarek, Tomasz Czapla;
Adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361
Łódź, tel. 42 680 38 20;
Strona www: www.rainbowtours.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Rafał Wasiak
tel. 42 680 38 61;
Rok powstania: 1990;
Kapitał zakładowy: 1,445 mln zł;
Obroty w 2010: 318 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
15 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 50;
Liczba pracowników: 286;
Liczba agentów: ok. 1200;
Wysokość prowizji dla agentów:
7–14 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 117,3 tys.;
Nowości w ofercie 2011: wczasy:
Kos, Turcja Egejska + 20 nowych
programów wycieczek objazdowych;
Katalogi wydane w 2011: 2 katalogi
Wypoczynek lato 2011, Zwiedzanie
i wypoczynek lato 2011,
Zima/egzotyka 2011/2012;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 42 proc.;
Wyniki sprzedaży
za I kwartał 2011: 53,5 mln zł;
Wyniki sprzedaży
za I kwartał 2010: 43,3 mln zł;
Rodzaj działalności: turystyka
wyjazdowa incentive, obsługa firm,
bilety lotnicze;
Główny kierunek w 2010: Hiszpania,
Grecja, Chorwacja, Bułgaria, wycieczki
autokarowe;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 40 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: –
Segment rynku: pary, rodziny
z dziećmi, seniorzy;
Przynależność do organizacji: PIT,
IATA;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: –
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 10 proc.;
Prognozy na 2011 rok: wzrost
sprzedaży o ok. 30 proc., zwiększenie
udziału w segmencie rodzin z dziećmi,
zwiększenie udziału i utrzymanie
pozycji lidera w segmencie wycieczek
objazdowych samolotem i autokarem.
5. Neckermann
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Neckermann
Polska Biuro Podróży Sp. z o. o.;
Właściciel: Neckermann Polska jest
samodzielną Sp. z o. o, która należy
do międzynarodowego koncernu
Thomas Cook Group plc.;
Zarząd: Krzysztof Piątek, prezes;
Adres: ul. Dubois 9, 00-182
Warszawa, tel. 22 536 98 98,
infolinia 0 804 200 111;
Strona www: www.neckermann.pl,
www.thomascook.pl,
www.kataloghit.pl,
www.happyevents.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: kierownik działu
współpracy agencyjnej: Rafał Buczak
tel. 22 536 79 42; region Polski
centralnej: Elżbieta Antosiak
tel. 22 536 98 79 00; region Polski
wschodniej: Joanna Cetlin
tel. 22 536 98 77; region Polski
północnej i zachodniej: Rafał Żak
tel. 22 536 98 76; region Polski
południowej: Alina Dybaś
tel. 22 536 79 41;
Rok powstania: 1996;
Kapitał zakładowy: 4,874 mln zł;
Obroty w 2010: 280 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
20,5 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 60: (20
własnych, 40 franchisingowych);
Liczba pracowników: 119;
Liczba agentów: 600;
Wysokość prowizji dla agentów:
8-13,68 proc., dodatkowo od wzrostu
sprzedaży 4 proc. brutto;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 140 tys.;
Nowości w ofercie 2011: nowe
kierunki: Bodrum, Marsa Alam,
Prowansja, Ateny, Zanzibar, Panama;
rozszerzenie oferty Happy Events
– Kluby Aktywnego Wypoczynku
z polskimi animatorami – 32 hotele
na 18 kierunkach; Kluby Aldiana
z polskimi animatorami Happy Events;
nowe hotele Prestige i marki Sentido;
specjalna oferta dla seniorów; oferta
„z wyspy na wyspę” – Teneryfa,
-La Gomera i Kreta-Santorini; rejsy;
wycieczki objazdowe po Turcji
i Maroku; wycieczki samochodowe
m. in.: po Kalabrii i Prowansji;
wycieczki rowerowe w Austrii; oferta
fly&drive; gwarancja niezmiennej ceny;
Katalogi wydane w 2011:
7 katalogów: „Hiszpania, Portugalia”,
„Grecja, Cypr”, „Afryka Płn., Europa
Płd, Turcja”, „Egipt”, „Hit”, „Dalekie
Podróże”, „Europa” – katalog
z dojazdem własnym;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 40 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: turystyka
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Grecja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): b. d.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: bilety lotnicze, hotele
na całym świecie: Thomas Cook UK,
GTA, oferta dla firm, sprzedaż
ubezpieczeń;
Segment rynku: rodziny z dziećmi,
seniorzy, grupa premium, ludzie
młodzi, nowożeńcy, grupy;
Przynależność do organizacji: PIT,
IATA;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
Superbrands, Godło Jakość Obsługi,
Diament Forbesa, Gazele Biznesu;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 13,5 proc.;
Prognozy na 2011 rok: b. d.
6. Alfa Star
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Alfa Star Biuro
Podróży Izabela Strzylak, Sylwester
Strzylak Sp. j.;
Właściciel: Izabela Strzylak, Sylwester
Strzylak;
Zarząd: –
Adres: ul. Warszawska 126, 26-600
Radom, tel. 48 384 55 00;
Strona www: www.alfastar.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Lidia Armedowicz
Zawadzka tel. 48 384 55 11,
Agnieszka Włodarczyk
tel. 48 384 42 42;
Rok powstania: 1995;
Kapitał zakładowy: 10, 4 mln zł;
Obroty w 2010: 278, 2 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
15,9 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 7;
Liczba pracowników: 62;
Liczba agentów: 3,5 tys.;
Wysokość prowizji dla agentów:
10 – 15 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 143,5 tys.;
Nowości w ofercie 2011:
Fuerteventura;
Katalogi wydane w 2011: Katalog
Lato 2011;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 68 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał
2011: 49 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał
2010: 64 mln zł;
Rodzaj działalności: zagraniczna
turystyka wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Egipt;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 119 tys;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: wyjazdy grupowe,
sprzedaż alfa bonów;
Segment rynku: rodziny z dziećmi,
klient indywidualny, grupy;
Przynależność do organizacji: PIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
Największy Touroperator Sezonu
Zima 2009/2010 – Airport Kraków;
Lider Sprzedaży Wycieczek do Egiptu
w 2010 roku – Ambasada Egiptu,
Biuro Ds. Turystyki; I miejsce
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
33
34
WYDANIE SPECJALNE
w Programie Premiowym dla
Touroperatorów Zima 2009/2010
– Copernicus Airport Wrocław; Lider
Regionu/Wizytówka Regionu – Echo
Dnia;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 9 proc.;
Prognozy na 2011 rok: 120 tys. pax.
7. Exim Tours
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Exim Tours
Sp. z o. o.;
Właściciel: Ferid Nasr;
Zarząd: Ferid Nasr, prezes; Abdelfettah
Gaida, wiceprezes;
Adres: al. Jerozolimskie 148, 02-326
Warszawa, tel. 0 801 443 030;
Strona www: www.eximtours.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: dyrektor działu
marketingu, PR, technologii: Piotr
Czorniej tel. 22 332 71 36;
Rok powstania: 1996;
Kapitał zakładowy: 4,9 mln zł;
Obroty w 2010: 270 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
18,4 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 18;
Liczba pracowników: 107;
Liczba agentów: 2000;
Wysokość prowizji dla agentów:
10-16 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 164 tys.;
Nowości w ofercie 2011: Kos,
Bułgaria, Saidia, Costa del Sol;
Katalogi wydane w 2011: Lato 2011,
Zima 2010/12;
Procent sprzedaży oferty na lato
2011 w momencie wypełnienia
ankiety: 50 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
65 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
62 mln zł;
Rodzaj działalności: turystyka ogólna,
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: nie ma
kierunku wiodącego, 100 proc.
dywersyfikacja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): b. d.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: b. d.;
Segment rynku: rodziny z dziećmi,
seniorzy, oferta dla grupy premium;
Przynależność do organizacji: PIT
i lokalne;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
Srebrna Jakość Roku, „Q” Jakość
Roku 2010;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 5 proc.;
Prognozy na 2011 rok: 350 mln zł;
8. Wezyr Holidays
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Wezyr Holiday
Service Sp. z o. o.;
Właściciel: OTI Holding;
Zarząd: Ayhan Akan Bektas, prezes;
Coskun Yurt, wiceprezes; Kaan Ergun,
dyrektor generalny;
Adres: ul. Tamka 38, 00-355
Warszawa, tel. 22 581 57 34;
Strona www: www.wezyrholidays.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Marlena Kamińska,
Dariusz Matwiejczuk tel. 22 58 15 700;
Rok powstania: 1999;
Kapitał zakładowy: 1 mln zł.;
Obroty w 2010: 197,7 mln zł;
Wysokość gwarancji
finansowej: 7,756 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 5;
Liczba pracowników: 91
Touroperatorzy 2011
w Polsce, 105 rezydentów;
Liczba agentów: 2100;
Wysokość prowizji dla agentów:
10-16 proc.;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
112 tys. pax;
Nowości w ofercie 2011: Hiszpania;
Katalogi wydane w 2011: Lato 2011
Turcja; Lato 2011 Egipt, Tunezja,
Maroko, Grecja, Hiszpania;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 58 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
35 tys. pax;
Wyniki sprzedaży
za I kwartał 2010: 27 tys. pax;
Rodzaj działalności:
Główny kierunek w 2010: Turcja,
Egipt;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): Turcja: 70 tys. pax,
Egipt: 45 tys. pax
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: organizacja imprez
pod indywidualne potrzeby
i oczekiwania klientów indywidualnych
i instytucji;
Segment rynku: oferta dla wszystkich
rodzajów grup;
Przynależność do organizacji: PIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
Jakość Roku Srebro 2010, Jakość
Roku 2010;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b. d.;
Prognozy na 2011 rok: b. d.
9. Oasis Tours
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Oasis Tours
Sp. z o. o.;
Właściciel: Slim Zghal;
Zarząd: Zaid Zghal, prezes;
Adres: ul. Złota 11, 00-019 Warszawa,
tel. 22 501 94 00;
Strona www: www.oasistours.com.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Grzegorz Karolewski,
dyrektor generalny tel. 22 501 94 94;
Rok powstania: 1993;
Kapitał zakładowy: 4 tys. zł;
Obroty w 2010: 185 tys. zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
3,5 tys. zł;
Liczba oddziałów własnych: 6;
Liczba pracowników: ok. 80;
Liczba agentów: ok. 3 tys.;
Wysokość prowizji dla agentów:
11 – 18 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 100 tys.;
Nowości w ofercie 2011: Turcja,
Grecja;
Katalogi wydane w 2011: katalog
2011;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: turystyka ogólna,
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Tunezja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 65 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: –
Segment rynku: rodziny z dziećmi;
Przynależność do organizacji: PIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: TOP 5
czołowy touroperator na kierunku Egipt
– wyróżnienie przyznane przez
Ambasadę Egiptu; wyróżnienia
za budowanie ruchu czarterowego
przyznane przez lotniska: Kraków,
Rzeszów, Katowice, Wrocław;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b. d.;
Prognozy na 2011 rok: b. d.;
10. Sun&Fun
Holidays
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Sun&Fun
Holidays Sp. z o. o.;
Właściciel: Voyages 2000, Samir
Hamouda, Hamdi Hamouda, Wael
Iskander, Bassem Iskander;
Zarząd: Samir Hamouda, Hamdi
Hamouda;
Adres: ul. Pruszkowska 29 lok.
U1, 02-119 Warszawa,
tel. 22 257 08 00;
Strona www: www.sunfun.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Wiesława Przybylska,
Paweł Konopko, Adam Myszor,
Katarzyna Wantke, Arleta Plewczyńska,
Sabrina Hamouda;
Rok powstania: 2003;
Kapitał zakładowy: 440 tys. zł;
Obroty w 2010: 166 mln zł.;
Wysokość gwarancji
finansowej: 8,760 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 3;
Liczba pracowników: 60;
Liczba agentów: 1,8 tys.
Wysokość prowizji dla agentów:
b. d.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 78 tys.;
Nowości w ofercie 2011: Kreta,
Rodos;
Katalogi wydane w 2011: Egipt,
Turcja, Tunezja, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Grecja, Maroko;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 52 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Egipt,
Turcja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 60 proc.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: –
Segment rynku: młodzież, studenci,
rodziny z dziećmi, seniorzy i oferta dla
grup premium;
Przynależność do organizacji: PIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: Lider
Rynku PIT, Róża Kolumba Wiadomości
Turystycznych, Solidna Firma, Jakość
Roku;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 5 proc.;
Prognozy na 2011 rok: 5 proc.
11. Ecco Holiday
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Ecco Holiday
Sp. z o. o.;
Właściciel: Asekuracja Sp. z o. o.;
Zarząd: Piotr Kociołek, prezes zarządu;
Karol Marcińczak, członek zarządu;
Adres: ul. Wielka 18, 61-775 Poznań,
tel. 61 657 05 75;
Strona www: www.eccoholiday.com;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Karolina WarzybokWietecha tel. 61 647 46 80;
Rok powstania: 2002;
Kapitał zakładowy: 1,5 mln zł;
Obroty w 2010: 136,5 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
2 tys. euro na klienta;
Liczba oddziałów własnych: 8;
Liczba pracowników: 62 pracowników
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
oraz 65 osób na kierunkach
wakacyjnych;
Liczba agentów: 1,4 tys.;
Wysokość prowizji dla agentów:
od 10 proc. dla nowych agentów
do 16 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 65 tys.;
Nowości w ofercie 2011: Turcja
Egejska, Fuerteventura, Gran Canaria,
Bułgaria – Obzor;
Katalogi wydane w 2011: Katalog
lato 2011;
Procent sprzedaży oferty na lato 2011
w momencie wypełnienia ankiety: –
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
26 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
20 mln zł;
Rodzaj działalności: turystyka
wyjazdowa czarterowa (pobyty
i zwiedzanie);
Główny kierunek w 2010: Grecja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 27 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: –
Segment rynku: pary, rodziny
z dziećmi, młodzież, studenci,
seniorzy, wyjazdy grupowe;
Przynależność do organizacji: PIT,
IATA;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
Dobroczyńca Roku 2010, Jakość
Roku 2010;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: Prognozy na 2011 rok: 70 tys.
klientów.
12. Trade & Travel
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Trade & Travel
Company Sp. z o. o.- Konsorcjum
Polskich Biur Podróży
Właściciel: Artur Matiaszczyk,
Barbara Ladżyńska;
Zarząd: Artur Matiaszczyk,
Barbara Ladżyńska;
Adres: siedziba w Łodzi:
ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź,
tel. 42 639 80 47, 42 636 53 52,
infolinia 0 801 011 714;
oddział własny w Warszawie:
ul. Koszykowa 53, 00-659 Warszawa,
tel./fax. 22 622 82 96, 622 70 80;
Strona www:
www.konsorcjum.com.pl,
www.twojepodroze.com.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Barbara Ladżyńska,
dyrektor generalny tel. 42 639 80 47;
Rok powstania: 1988;
Kapitał zakładowy: 60 tys. zł;
Obroty w 2010: około 132 mln zł;
Wysokość gwarancji
finansowej: 1 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 1;
Liczba pracowników: 30;
Liczba agentów: ok. 1500 biur;
Wysokość prowizji dla agentów:
od 12 proc. przy wybranych
kierunkach, przy pozostałych od 450 zł
do 700 zł od osoby, w zależności
od sprzedanej oferty i poziomu
sprzedaży biura;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
ok. 19 200;
Nowości w ofercie 2011: rejsy
rzeczne m.in. po Wietnamie, Rosji
z opcją all inclusive, wycieczkami
w trakcie rejsu w cenie; Air Cruise
po USA – połączenie rejsów wraz
z przelotami ujętych w interesujący
dla turystów program;
Katalogi wydane w 2011: Afrykańska
Przygoda – cennik, Chiny, Europa,
Stany Zjednoczone i Kanada
– wycieczki autokarowe, Stany
Zjednoczone i Kanada – wycieczki
fly & drive, Floryda, Puerto Rico,
Kalifornia i Hawaje, Ameryka
Południowa, rejsy, Polska, pielgrzymki;
Procent sprzedaży oferty na lato
2011 w momencie wypełnienia
ankiety: 63 proc.
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
62 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
51 mln zł;
Rodzaj działalności: turystyka ogólna,
w tym wyjazdowa i przyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Izrael,
Malta, Indie, USA, Chiny;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: system
www.twojepodroze.com.pl – system
umożliwiający rezerwację hotelu,
atrakcji turystycznych, rejsów
na całym świecie, wynajęcie
samochodów, obsługa wyjazdów
incentive, śluby oraz podróże
poślubne, podróże kulinarne
i winiarskie, podróże tematyczne
np. rowerowe, samochodowe, imprezy
targowe;
Segment rynku: klienci premium,
odbiorca wyjazdów pielgrzymkowych,
klienci szukający alternatywy
do Tunezji i Egiptu o mniejszym
budżecie, klienci biznesowi, którzy
za pośrednictwem systemu
www.twojepodroze.com.pl dokonują
rezerwacji hoteli, atrakcji
turystycznych, rejsów czy wynajmują
samochody;
Przynależność do organizacji: PIT,
Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, American
Society of Travel Agents, akredytacja
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
przedłużenie prawa do używania Godła
Teraz Polska, ponowna weryfikacja
jakości – Certyfikat ISO 9001, udział
w programie Rzetelna Firma, nagroda
– Indonesian Top Tour Operator,
nagroda za najlepszą stronę
internetową – MTT Wrocław 2011,
II miejsce w konkursie „Podróże
Marzeń 2011” za najlepszy katalog
turystyki krajowej i przyjazdowej
za katalogi „USA, Kanada, Alaska” oraz
„Polska”- XVII MTT GLOB 2011, Hit
Lata 2011 za ofertę Malty – XVI Targi
Lato 2011, wyróżnienie w konkursie
Mercurius Gedanensis w kategorii
Turystyka Wyjazdowa – Katalog
„Europa” – XIV GTT Gdańsk;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 45 proc.;
Prognozy na 2011 rok: zwiększenie
wyników sprzedaży wszystkich
kierunków, dalsze budowanie marki
zarówno pod kątem lokalnym, jak
i ogólnopolskim, ścisła współpraca
z najlepszymi kontrahentami
zagranicznymi w zakresie zwiększania
możliwości wyjazdów turystycznych
dla Polaków.
13. Sindbad
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Prywatne Biuro
Podróży Sindbad – Ryszard Wójcik;
Właściciel: Ryszard Wójcik;
Zarząd: Ryszard Wójcik, właściciel;
Adres: ul. Rynek 8, 45-015 Opole,
tel. 77 443 44 44;
Strona www: www.sindbad.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: dział marketingu
tel. 77 402 15 11;
Rok powstania: 1983;
Kapitał zakładowy: 29,7 mln zł;
Obroty w 2010: 125,338 mln zł netto;
Wysokość gwarancji finansowej:
500 tys. zł;
Liczba oddziałów własnych: 3;
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
35
36
WYDANIE SPECJALNE
Liczba pracowników: 356;
Liczba agentów: około 1700;
Wysokość prowizji dla agentów:
11– 13 proc.;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
ponad 775 000 (wraz z regularnymi
liniami);
Nowości w ofercie 2011: wycieczki
objazdowe Paryż, Londyn, Benelux,
Skandynawia;
Katalogi wydane w 2011: wycieczki
objazdowe, imprezy szkolne;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 45 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: –
Główny kierunek w 2010: Niemcy,
Wielka Brytania, Francja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): b. d.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: imprezy sportowe oraz
incentive;
Segment rynku: klienci indywidualni,
dzieci i młodzież szkolna, grupy
firmowe;
Przynależność do organizacji:
Opolska Regionalna Organizacja
Turystyczna, IATA, PSPA, BCC;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
Gazela Biznesu 2010;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 20 proc.;
Prognozy na 2011 rok: 22 proc.
14. GTI Travel
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: GTI Travel
Poland Sp. z o. o.;
Właściciel: Talha Gorgülü, Tahir
Gorgülü;
Zarząd: Talha Gorgülü, Tahir Gorgülü;
Sławomir Szulc, dyrektor generalny;
Adres: ul. Altowa 6;
02-386 Warszawa;
Strona www: www.gtitravel.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Kazimierz Dębek,
tel. 22 256 89 68;
Rok powstania: 1999;
Kapitał zakładowy: 1 mln zł;
Obroty w 2010: 90 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
3,210 mln zł;
Liczba oddziałów własnych:
1 – siedziba główna;
Liczba pracowników: 16;
Liczba agentów: 3,5 tys;
Wysokość prowizji dla agentów:
14 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 35 tys.;
Nowości w ofercie 2011: -;
Katalogi wydane w 2011: Riwiera
Turecka i Turcja Egejska;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 40 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b.d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b.d.;
Rodzaj działalności: turystyka
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Turcja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 35 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: -;
Segment rynku: młodzież, rodziny
z dziećmi;
Przynależność do organizacji: PIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: -;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 4–5 proc.;
Prognozy na 2011 rok: 35 tys. pax
Touroperatorzy 2011
Sprzedaż przez stronę www: 5 proc.
15. Grecos
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Grecos
Holiday Sp. z o. o.;
Właściciel: Alicja Skoczyńska,
Wojciech Skoczyński, Janusz
Śmigielski;
Zarząd: Wojciech Skoczyński, prezes
zarządu; Janusz Śmigielski, wiceprezes
zarządu;
Adres: ul. św. Marcin 31/2, 61-806
Poznań, tel. 61 856 01 18;
Strona www: www.grecos.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Jacek Parysek, kierownik
działu współpracy agencyjnej
tel. 61 850 83 94;
Rok powstania: 2006;
Kapitał zakładowy: 440 tys. zł;
Obroty w 2010: 85,368 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej
na rok 2011: 4,280 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: b.d.;
Liczba pracowników: 28 w centrali +
zarząd (+ ok. 50 osób pracujących
w sezonie na destynacjach);
Liczba agentów: 1,6 tys.;
Wysokość prowizji dla agentów:
od 10–15 proc. w zależności
od wyników sprzedaży;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
ok. 32 tys.;
Nowości w ofercie 2011: destynacje
te same co w roku 2010;
Katalogi wydane w 2011: 2 edycje
katalogu na lato 2011 „Zasmakuj
w udanych wakacjach”
Procent sprzedaży oferty na lato
2011 w momencie wypełnienia
ankiety: ok. 50 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
24,631 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
10,965 mln zł;
Rodzaj działalności: turystyka ogólna
wyjazdowa; czarterowa;
Główny kierunek w 2010: Grecja
– wyspy: Kreta, Rodos, Korfu,
Zakynthos, Kos;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): ok. 27 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: w sektorze B2B
– konsolidowanie rejsów
czarterowych;
Segment rynku: klienci indywidualni,
pary oraz rodziny z dziećmi, średni
i wyższy portfel;
Przynależność do organizacji: PIT;
Nagrody i wyróżnienia
w 2010: I miejsce w rankingu
Złota 50-tka (firmy duże) Rynku
Turystycznego, nominacja do tytułu
Jakość Roku 2011, Róża Kolumba
za katalog Lato 2011;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: ok. 5 proc.;
Prognozy na 2011 rok: wzrost
na poziomie 40 proc. w stosunku
do 2010, sprzedaż na poziomie
120 mln zł.
16. Almatur Polska
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży
i Turystyki „Almatur Polska” S. A.;
Właściciel: spółka akcyjna, Mirosław
Sikorski – główny akcjonariusz;
Zarząd: Mirosław Sikorski, prezes
zarządu; Wiesław Krawczyński,
wiceprezes;
Adres: ul. Kopernika 15,
Warszawa 00-359,
infolinia 0 801 50 00 05;
Strona www: www.almatur.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Magda Strojek;
Rok powstania: 1956;
Kapitał zakładowy: 2 mln zł;
Obroty w 2010: 80 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
3,5 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 20;
Liczba pracowników: 110;
Liczba agentów: 1300;
Wysokość prowizji dla agentów:
8–12 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 75 tys.;
Nowości w ofercie 2011: podróże
i wypoczynek: Grecja, USA, Kanada,
Uzbekistan, Nepal, Himalaje, RPA,
Suazi, Mozambik; wycieczki
samolotowe do: Paryża, Lizbony,
Londynu, Pragi; obozy młodzieżowe:
Giżycko, Giby, Górki Zachodnie, USA;
kurs językowy – Sandomierz;
Katalogi wydane w 2011: b. d.;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 40 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: wyjazdowa,
turystyka młodzieżowa, językowa;
Główny kierunek w 2010: b. d.;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): b. d.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: b. d.;
Segment rynku: młodzież, studenci;
Przynależność do organizacji:
WYSETC, ISIC, PIT, IATA;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: b. d.;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b. d.;
Prognozy na 2011 rok: sprzedaż na
poziomie 2010 r.
17. LogosTour
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Biuro Turystyki
ZNP LogosTour Sp. z o. o.;
Właściciel: Związek Nauczycielstwa
Polskiego;
Zarząd: Teresa Górecka, prezes
zarządu; Barbara Skoczylas, członek
zarządu;
Adres: ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 31/33,
00-379 Warszawa;
tel. 22 397 52 00, faks 22 397 52 23;
Strona www: www.logostour.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Agnieszka Godlewska
tel. 22 39 75 209;
Rok powstania: 1981;
Kapitał zakładowy: 3,172 mln zł;
Obroty w 2010: 60 mln zł;
Wysokość gwarancji
finansowej: 3,317 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 10;
Liczba pracowników: 88;
Liczba agentów: 1400;
Wysokość prowizji dla agentów:
zróżnicowana w zależności
od produktu;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 31 tys.;
Nowości w ofercie 2011: oferta dla
koneserów: Japonia, Nowy Jork,
Brazylia – Argentyna – Chile, Seszele
– Mauritius, Cypr, Francja (Korsyka)
– Włochy (Sardynia – Sycylia),
Rumunia – Mołdawia, Korea – Tajwan
– Chiny, Tajwan – Filipiny;
Katalogi wydane w 2011: Sylwester/
Zima 2010/2011, Podróże na 7
kontynentów z LogosTour 2011,
Lato 2011;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: b. d.;
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: turystyka ogólna,
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Japonia,
Peru;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): Japonia – 560, Peru – 450;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: Hotel Logos w Krakowie;
Segment rynku: aktywni podróżnicy,
nauczyciele, przedsiębiorcy, prawnicy,
menadżerowie;
Przynależność do organizacji: IATA,
BCC, WIT, PIT, Regionalne Izby
Turystyki;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: Medal
Europejski, Gazele Biznesu, Róża
Kolumba, wyróżnienie Rynku
Turystycznego – Lider Polskiej
Turystyki w kategorii najwięksi
touroperatorzy, a także w kategorii
organizatora do krajów egzotycznych,
wyróżnienie za udział w kampanii
„Pamiątka, która nie krzywdzi”
organizowanej przez WWF, wyróżnienie
za wsparcie 1. Dziecięcej Olimpiady
Sportowej w Gliwicach;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b. d.;
Prognozy na 2011 rok: wzrost
ok. 15 proc. przychodu, planowany
wzrost usług na poziomie 10–20 proc.
18. Jet Touristic
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Jet Touristic
Poland sp. z o.o.;
Właściciel: Ekmel Akdeniz, Ayhan
Aydin;
Zarząd: Ekmel Akdeniz, Ayhan Aydin;
Adres: Al. Niepodległości 22,
70-412 Szczecin;
Strona www: www.jettouristic.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt z
agentami: Magda Fraszczyk,
tel. 914 800 000;
Rok powstania: 1997;
Kapitał zakładowy: 380 tys. zł;
Obroty w 2010: 45 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
1,9 mln zł;
Liczba oddziałów własnych:
2 oddziały własne;
Liczba pracowników: 17;
Liczba agentów: 2700;
Wysokość prowizji dla agentów:
15 proc.;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
b.d.;
Nowości w ofercie 2011: brak
Katalogi wydane w 2011: katalogi
ofertowe
Procent sprzedaży oferty na lato
2011 w momencie wypełnienia ankiety: brak danych
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b.d.
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b.d.
Rodzaj działalności: turystyka wyjazdowa pobytowo /objazdowa
Główny kierunek w 2010: Turcja – Riwiera Turecka
Liczba wysłanych klientów: ok.
20 000
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: brak
Segment rynku: młodzież, studenci,
rodziny z dziećmi, seniorzy, oferta dla
grupy Premium, oferty dla mniejszych
firm, dużych zakładów pracy
Przynależność do organizacji: PiT
Nagrody i wyróżnienia w 2010: –
Udział sprzedaży przez stronę www w
całości sprzedaży: 30 proc.
Prognozy na 2011 rok: umiarkowane
19. Ecco Travel
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Ecco Travel
Sp. z o. o.;
Właściciel: Asekuracja Sp. z o. o.;
Zarząd: Piotr Kociołek, prezes zarządu;
Karol Marcińczak, członek zarządu;
Radosław Olek, członek zarządu;
Adres: ul. Wielka 18, 61-775 Poznań,
tel. 61 647 45 70;
Strona www: www.eccotravel.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Karolina WarzybokWietecha, tel. 61 647 46 80;
Rok powstania: 2004;
Kapitał zakładowy: 50 tys. zł;
Obroty w 2010: 36,61 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
4,5 tys. euro na klienta;
Liczba oddziałów własnych: 8;
Liczba pracowników: 16;
Liczba agentów: 1500;
Wysokość prowizji dla agentów:
8–12 proc. w zależności od obrotu
agenta;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 8,4 tys.;
Nowości w ofercie 2011: nowe
programy w Chinach, Indiach,
Tajlandii, Iranie;
Katalogi wydane w 2011: –
Procent sprzedaży oferty na lato
2011 w momencie wypełnienia
ankiety: –
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
12,7 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
10,3 mln zł;
Rodzaj działalności: turystyka
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Chiny;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 1 390;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: bilety lotnicze, śluby,
incentive;
Segment rynku: młodzież, studenci,
oferta dla grupy premium;
Przynależność do organizacji: PIT,
IATA;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
najlepszy katalog 2010/11 wg Rynku
Turystycznego;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 5 proc.;
Prognozy na 2011 rok: 9 tys.
klientów, 42 mln zł obrotu.
20. Oskar
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Centrum Turystyki
Oskar sp. z o. o.;
Właściciel: Janusz Szymański,
Robert Waloch;
Zarząd: Janusz Szymański,
Robert Waloch;
Adres: pl. Wolności 2/4c,
61-738 Poznań;
Strona www: www.oskar.com.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Lilianna Lesińska
tel. 61 850 15 08;
Rok powstania: 1999;
Kapitał zakładowy: 50 000 zł;
Obroty w 2010: 19,711 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
ok. 469 tys. zł;
Liczba oddziałów własnych: 4;
Liczba pracowników: 40;
Liczba agentów: 1269;
Wysokość prowizji dla agentów:
10 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: ok. 18 tys.;
Nowości w ofercie 2011: wycieczki
objazdowe (Włochy, Paryż, Praga,
Litwa, 3 stolice), obozy młodzieżowe
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
37
38
WYDANIE SPECJALNE
(Chorwacja, Hiszpania, Bułgaria,
Grecja, Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra);
Katalogi wydane w 2011: Lato 2011,
Obóz 2011, Zima 2010/2011;
Procent sprzedaży oferty na lato
2011 w momencie wypełnienia
ankiety: 35 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
9 tys. zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
7 tys. zł;
Rodzaj działalności: turystyka
zagraniczna, młodzieżowa, wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Chorwacja;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 6,5 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: Albania, wyjazdy do Heine
Parku i na Tropikalną Wyspę, wyjazdy
narciarskie – Francja, Włochy, Austria;
Segment rynku: młodzież, studenci,
rodziny z dziećmi, seniorzy, oferta dla
grupy premium;
Przynależność do organizacji: WIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
Certyfikat Najwyższej Jakości, Jakość
Roku, Gazela Biznesu;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 5 proc.;
Prognozy na 2011 rok: 22 tys. zł.
21. Logos Travel
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Logos Travel
Marek Śliwka Sp. j.;
Właściciel: Marek Śliwka;
Zarząd: Marek Śliwka, Magdalena
Śliwka;
Adres: ul. Mickiewicza 28,
60-836 Poznań, tel. 61 843 30 16;
Strona www: www.wyprawy.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Alicja Miszkiewicz-Śliwka
tel. 61 843 30 17;
Rok powstania: 1995;
Kapitał zakładowy: 129 tys zł;
Obroty w 2010: 17 mln 686 tys. zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
2,6 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: –
Liczba pracowników: 67;
Liczba agentów: 1 870;
Wysokość prowizji dla agentów:
kwotowa;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
6 tys.;
Nowości w ofercie 2011: Bangladesz
– Indie Wschodnie, Chile Północ
– Południe, Grenlandia Arktyczna,
Kanada – Terytorium Północno
– Zachodnie, Rodrigues – Reunion
– Mauritius, Rosja: Jenisej
– Tuwa I Chakasja, Wietnam
(Północny Region Sapa) – Laos;
Katalogi wydane w 2011: Podróże
z Pasją 2011;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 42 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
4, 3 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
4,6 mln zł;
Rodzaj działalności: turystyka
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: USA;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): ok. 1300;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: trekkingi i wyprawy
górskie, wyjazdy typu incentive,
obsługa wyspecjalizowanych grup
zawodowych np. pszczelarze,
inżynierowie itd. Toyota w Japonii;
Segment rynku: w ramach ogólnej
oferty;
Przynależność do organizacji: WIT,
Konsorcjum Wielkopolskich Biur
Podróży, Konfederacja Pracodawców
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
Prywatnych Lewiatan;
Nagrody i wyróżnienia w 2010:
certyfikat Wiarygodności Biznesowej
i Stabilności Firmy Według Dun
&Bradstreet Poland, certyfikat „Solidna
Firma” za terminowe regulowanie
wszelkich zobowiązań, Gazela Biznesu;
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 40 proc.;
Prognozy na 2011 rok: stabilizacja
obrotów.
22. Atas
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Agencja
Wielobranżowa Atas Sp. z o. o.;
Właściciel: Andrzej Sławiński;
Zarząd: Andrzej Sławiński;
Adres: pl. Konstytucji 4/17, 00-552
Warszawa, tel. 22 628 41 06;
Strona www: www.atas.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Jacek Darnowski
tel. 22 621 51 16;
Rok powstania: 1989;
Kapitał zakładowy: 100 tys. zł;
Obroty w 2010: 13 860 tys. zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
b. d.;
Liczba oddziałów własnych: 8;
Liczba pracowników: 43;
Liczba agentów: 650;
Wysokość prowizji dla agentów:
5-10 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 11 tys.;
Nowości w ofercie 2011: obóz
językowy Malta;
Katalogi wydane w 2011: Kursy
Językowe za Granicą, Wakacje 2011,
Wycieczki Szkolne i Warsztaty
Językowe;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 35 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: turystyka
młodzieżowa i językowa;
Główny kierunek w 2010: Wielka
Brytania;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): ok. 8 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: wyjazdy narciarskie,
wyjazdy na konferencje, wyjazdy
integracyjne dla firm;
Segment rynku: młodzież, studenci;
Przynależność do organizacji: WIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: –
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: ok. 25 proc.;
Prognozy na 2011 rok: wzrost
sprzedaży o 20 proc.
23. 7islands
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: 7islands
Sp. z o. o.;
Właściciel: Red Hot Sp. z o. o.;
Zarząd: Michał Głowa, prezes zarządu,
Radosław Mazur, wiceprezes zarządu
ds. sprzedaży;
Adres: al. Jerozolimskie 133/73,
02-304 Warszawa, tel. 22 822 55 98;
Strona www: www.7islands.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Radosław Mazur
tel. 22 578 55 88;
Rok powstania: 2009;
Kapitał zakładowy: 350 tys. zł;
Obroty w 2010: 13 835 tys. zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
1, 096 mln zł;
Liczba oddziałów własnych: 0;
Liczba pracowników: 7;
Liczba agentów: 1500;
Wysokość prowizji dla agentów:
około 12 proc.;
Liczba wysłanych klientów
w 2010: 6,5 tys.;
Nowości w ofercie 2011:
Grecja – Kos, Turcja – Bodrum;
Katalogi wydane w 2011: Lato 2011;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 45 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
b. d.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
b. d.;
Rodzaj działalności: turystyka ogólna,
wyjazdowa;
Główny kierunek w 2010: Kreta,
Rodos, Majorka;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 6 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: obsługa wyjazdów
grupowych, turystyka młodzieżowa
oraz oferta na kierunkach: Egipt,
Turcja, Zakynthos, Maroko;
Segment rynku: rodziny z dziećmi,
seniorzy, oferta dla grupy premium;
Przynależność do organizacji: PIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: –
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: b. d.;
Prognozy na 2011 rok: 10 tys.
klientów.
24. ORLANDO
TRAVEL
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: Orlando Travel
Sp. z o.o.
Właściciel: Marcin Szklarski, Paweł
Wolnicki
Zarząd: Marcin Szklarski, Paweł
Wolnicki
Adres: ul. 29 Listopada 5F,
32-050 Skawina,
Strona www: www.orlando.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z
agentami: Agnieszka Juszczak,
tel. 12 276 24 39 wew.21;
Rok powstania: 1997;
Kapitał zakładowy: 99 tys. zł;
Obroty w 2010: 13 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
658 tys. zł;
Liczba oddziałów własnych: 2;
Liczba pracowników: 12;
Liczba agentów: 960;
Wysokość prowizji dla agentów:
10–12 proc.;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
15 tys.;
Nowości w ofercie 2011: b.d.;
Katalogi wydane w 2011: pielgrzymki,
Lato 2011;
Procent sprzedaży oferty na lato
2011 w momencie wypełnienia ankie ty: 75 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
6,5 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
1,5 mln zł;
Rodzaj działalności: pielgrzymki;
Główny kierunek w 2010: Hiszpania;
Liczba wysłanych klientów: 6 tys.;
Oferty niszowe/działalność dodatkowa: turystyka pielgrzymkowa;
Segment rynku: młodzież, studenci,
rodziny z dziećmi, seniorzy, oferta dla
grupy premium;
Przynależność do organizacji:
PIT, KIT;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: b.d.;
Udział sprzedaży przez stronę www w
całości sprzedaży: 50 proc.;
Prognozy na 2011 rok: wzrost sprzedaży o 30 proc.;
25. OK Tours
dane potwierdzone
Pełna nazwa firmy: OK Tours s. c.;
Właściciele: Barbara Oleśków,
Adam Drąg;
Zarząd: Barbara Oleśków, Adam Drąg;
Adres: ul. Podmurna 40, 87-100
Toruń, tel. 56 652 12 57;
Strona www: www.ok-tours.pl;
Osoba odpowiedzialna za kontakt
z agentami: Barbara Bielak
tel. 56 652 12 57;
Rok powstania: 1999;
Kapitał zakładowy: cały majątek
prywatny i firmy;
Obroty w 2010: 10 mln zł;
Wysokość gwarancji finansowej:
514 tys. zł;
Liczba oddziałów własnych: –
Liczba pracowników: 8;
Liczba agentów: 300;
Wysokość prowizji dla
agentów: 120 zł i 150 zł brutto;
Liczba wysłanych klientów w 2010:
7 tys.;
Nowości w ofercie 2011: nowe hotele
w Bułgarii, Grecji, Włoszech, Turcji,
na Krecie;
Katalogi wydane w 2011: Obozy
i kolonie Lato 2011;
Procent sprzedaży oferty
na lato 2011 w momencie
wypełnienia ankiety: 60 proc.;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2011:
1 mln zł;
Wyniki sprzedaży za I kwartał 2010:
1 mln zł;
Rodzaj działalności: turystyka
dziecięca i młodzieżowa;
Główny kierunek w 2010: Bułgaria;
Liczba wysłanych klientów (kierunek
główny): 2,5 tys.;
Oferty niszowe/działalność
dodatkowa: –
Segment rynku: dzieci, młodzież,
studenci;
Przynależność do organizacji: PITM;
Nagrody i wyróżnienia w 2010: –
Udział sprzedaży przez stronę www
w całości sprzedaży: 15 proc.;
Prognozy na 2011 rok:
zachowanie przychodu i zysku
podobnego jak w roku 2010.
NAJWI¢KSI POLSCY TOUROPERATORZY
Organizator
Obroty w roku 2010
(w mln z∏)
1. Itaka
2. Triada
3. TUI Poland
4. Rainbow Tours
5. Neckermann
6. Alfa Star
7. Exim Tours
8. Wezyr Holidays
9. Oasis Tours
10. Sun&Fun Holidays
11. Ecco Holiday
12. Trade & Travel
13. Sindbad
14. GTI Travel
15. Grecos
16. Almatur Polska
17. LogosTour
18. Jet Touristic
19. Ecco Travel
20. Oskar
21. Logos Travel
22. Atas
23. 7islands
24. Orlando Travel
25. OK Tours
900,00
507,00*
322,13
318,00
280,00
278,28
270,00
197,78
185,00
166,00
136,50
132,00
125,34
90,00
85,36
80,00
60,00
45,00
36,61
19,71
17,69
13,86
13,83
13,00
10,00
Obroty w roku 2009
(w mln z∏)
720,00
515,00
364,50
302,00
325,00
306,97
300,00
126,00
90,00
174,95
145,00
110,00
115,41
85,00
80,41
80,00
60,17
–
28,00
16,43
18,52
15,00
8,50
–
12,00
* wstępne skonsolidowane przychody Triada S.A., rok finansowy
spółki kończy się we wrześniu 2011 r.
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
39
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
Touroperatorzy 2011
PROMOCJA
40

Podobne dokumenty