Podstrefa tomaszów lubelski

Komentarze

Transkrypt

Podstrefa tomaszów lubelski
Miasto zorientowane na przedsiębiorczość
wzrost inwestycji
gospodarczych
Janowska Strefa
Inwestycyjna
„Borownica”
rozwój turystyki
Park Rekreacji
ZOOM NATURY
TERENY INWESTYCYJNE
•
ok. 200 ha gruntów przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego pod funkcje przedsiębiorczości
•
NISKIE CENY gruntów
•
Ponad 50 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych – sieć elektryczna,
gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, trakty teletechniczne, system dróg
dojazdowych
•
Dogodne położenie przy drogach krajowych 19 (docelowo S19) i 74
•
Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
o minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej - 3000 m2
o szerszy zakres dopuszczonych przedsięwzięć
• PRZYJAZNĄ POLITYKĘ PODATKOWĄ - obniżone stawki podatku od
nieruchomości oraz środków transportu
• Wysokość obowiązujących rocznych stawek podatku od nieruchomości
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
na obszarze gminy Janów Lubelski:
•
od gruntów - 0,73 PLN od 1 m2
•
od budynków lub ich części - 18,00 PLN od 1 m2
górne granice stawek podatkowych:
•
od gruntów – 0,89 PLN od m2
•
od budynków lub ich części – 22,86 PLN od 1 m2
• Na dobry początek - ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI w ramach pomocy de
minimis - jest ono uzależnione od ilości utworzonych nowych, pełnoetatowych miejsc pracy.
• Pierwsze 12 miesięcy – obligatoryjnie, dla każdego pomiotu rozpoczynającego działalność,
dodatkowo:
•
•
•
•
•
12 miesięcy
18 miesięcy
24 miesiące
30 miesięcy
36 miesięcy
-
jeśli przedsiębiorca utworzył co najmniej 5 nowych miejsc pracy
jeśli przedsiębiorca utworzył co najmniej 10 nowych miejsc pracy
jeśli przedsiębiorca utworzył co najmniej 15 nowych miejsc pracy
jeśli przedsiębiorca utworzył co najmniej 20 nowych miejsc pracy
jeśli przedsiębiorca utworzył co najmniej 30 nowych miejsc pracy
• W rezultacie, jeżeli do wyżej wymienionych 36 miesięcy dodamy roczny okres zwolnienia
obligatoryjnego, a przedsiębiorca rozpocznie działalność na początku roku kalendarzowego,
może uzyskać zwolnienie z podatku nawet na 5 lat !
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
•
Pomoc i doradztwo przy wyborze lokalizacji i zakupie działki
•
Dostarczanie informacji i danych potrzebnych w procesie inwestycyjnym
•
Pomoc w kompletowaniu dokumentacji, zaświadczeń
•
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów, organizacja spotkań
ZAKŁADKA DLA INWESTORÓW
•
http://www.janowlubelski.pl/dla-inwestorow
Zapraszamy do współpracy
PUNKT OBSŁUGI INWESTORA
Referat Promocji i Rozwoju
Urząd Miejski
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
tel. +48 15 87 24 313
fax +48 15 87 24 670
[email protected]
[email protected]
www.janowlubelski.pl

Podobne dokumenty