CBD 100 CBD 120 CBD 130

Komentarze

Transkrypt

CBD 100 CBD 120 CBD 130
FI
SV
CZ
PL
HU
Käyttöohje
Bruksanvisning
Automatická praöka
Instrukcja obsäugi
Használati utasítás
CBD 100
CBD 120
CBD 130
FI
SV
PL
HU
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
ÚVOD
GRATULACJE
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
VáÏen˘ zákazníku,
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem
fogadja el a
kompromisszumokat: csakis
a legjobbat akarja.
A Candy örömmel mutatja
be Önnek új mosógépét,
amely több éves kutatás és
a vevŒkkel fennálló
közvetlen kapcsolat révén
szerzett piaci tapasztalat
eredménye. Ön a mosógép
által nyújtott minŒség,
tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint
hıtŒ- és fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ezt a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal
szolgál a készülék
biztonságos telepítésével,
használatával és
karbantartásával
kapcsolatban, továbbá
hasznos tanácsokat ad a
legkedvezŒbb eredmények
eléréséhez a mosógép
használata során.
Kérjük, tartsa ezt a
tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a
késŒbbiek során is bármikor
belelapozhasson.
A Candy vagy a
VevŒszolgálat felkeresésekor
mindig adja meg a típust, a
típusszámot és a G-számot
(ha alkalmazható, lásd a
készülék adatlapját).
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
CANDY âR s.r.o.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma CANDY âR s.r.o.
dodává, a dÛslednû se jím
fiiìte. Návod, kter˘ jste k
v˘robku obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Candyn laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
2
CZ
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
3
FI
4
SV
KAPPALE
AVSNITT
KAPITOLA
ROZDZIAÄ
FEJEZET
CZ
PL
HU
OBSAH :
SPIS TREÉCI
TARTALOMJEGYZÉK
Úvod
Wstëp
Bevezetés
1
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Általános szállítási
tájékoztató
Garanti
2
Záruka
Gwarancja
Garancia
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Érodki bezpieczeñstwa
Biztonsági intézkedések
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Technické údaje
Dane techniczne
Mıszaki adatok
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Instalace
Instalacja pralki
A készülék elhelyezése és
telepítése
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Popis ovládacího panelu
Opis panelu sterujåcego
A készülék kezelése
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
7
Zásobník pracích prostüedkå
Szuflada na proszek
Mosószertároló fiók
Ohjelman valinta
Programval
8
Volba programå
Wybór programu
Programválasztás
9
Prádlo
Produkt
A termék
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Tabulka programå
Tabela programów
Programtáblázat
Ohjelmataulukko
Programtabell
11
Praní
Pranie
Mosás
Pesu
Tvätt
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Öiätëní a bëïná udrïba
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Tisztítás és karbantartás
Tarkastuslista
Checklista
13
Neï zavoláte odbornÿ servis
Lokalizacja usterek
Hibakeresés
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
Takuu
5
FI
CZ
PL
HU
1. FEJEZET
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITOLA 1
ROZDZIAÄ 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) KARTA
GWARANCYJNA
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
C) GARANCIAJEGY
D) TULPPA
D) PLUGG
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) ZATYCZKA
D) ZÁRÓSAPKA
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
F) NÁDOBKA NA TEKUTÉ
PRACÍ PROSTÜEDKY
F) POJEMNIK NA PÄYN
DO PRANIA
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZERTÁROLÓ
REKESZ
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
SV
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
A
B
C
D
F
E
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
EZEKET A TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Candy
Központtal.
7
SV
FI
PL
HU
2. FEJEZET
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITOLA 2
ROZDZIAÄ 2
TAKUU
GARANTI
ZÁRUKA
GWARANCJA
GARANCIA
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
A készüléket garanciajeggyel
szállítjuk, amely a
meghatározott kiszállási díjat
nem számítva a Mıszaki
Segélyszolgálat díjmentes
igénybevételét teszi
lehetŒvé.
Ne felejtse el a vásárlás
napjától számított 10 napon
belül visszaküldeni a
garanciajegy B. részét.
Az A. részt ki kell töltenie és
meg kell Œriznie, hogy szükség
esetén bemutathassa azt a
Mıszaki Segélyszolgálat
dolgozójának. Kérjük, Œrizze
meg a vásárláskor kapott
nyugtát is.
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
8
CZ
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
9
SV
FI
CZ
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITOLA 3
ROZDZIAÄ 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
● Irrota pistotulppa
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDR ÏBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Kaikki Candy pesukoneet
● Alla Candy maskiner är
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
ze zásuvky el. sítë
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.CANDY jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit
pracovníkem odborné firmy.
Tämä tuote täyttää
Direktiivin 89/336/EEC,
73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
Toto zaüízení
odpovídá Smërnicím EHS
89/336 a 73/23 a následnÿm
zmënám.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma
rukama nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
i badrum och våtutrymmen.
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v
místnostech se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
10
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90 °C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
HU
PL
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NAL EÃY
3. FEJEZET
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Húzza ki a
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Zárja el a vízcsapot. A
● Firma CANDY wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzådzenie niniejsze
zgodne jest z dyrektywami
Unii Europejskiej 89/336/CEE,
73/23/CEE, z uwzglëdnieniem
póãniejszych poprawek.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
csatlakozódugót.
Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz.
A készülék megfelel a
89/336/EGK és a 73/23/EGK
irányelveknek, illetve azok
késŒbbi módosításainak.
● Ne érintse meg a
készüléket vizes vagy nedves
kézzel vagy lábbal.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a
zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket
használ. Hacsak lehet, kerülje
a hosszabbító kábelek
használatát.
FIGYELMEZTETÉS: MOSÁS
KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE A 90°COT IS ELÉRHETI
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze,
hogy nincs-e víz a dobban.
11
FI
SV
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
haaroituspistorasiaa.
adapter eller skarvdosor.
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
sähkölaitteilla.
maskinen.
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Älä sijoita pesukonetta
● Utsätt inte maskinen för
ulkotiloihin
vädrets makter (regn, sol
etc.).
● Älä nosta konetta
● Håll inte i vreden eller
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Kuljetuksen aikana
● Tvättmaskinen för inte
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
det två personer som på
bilden.
CZ
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Nedovolte, aby püístroj
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani
rozgaäëãiaczy elektrycznych.
● Urzådzenie nie powinno
HU
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Gyermekek és
byç obsäugiwane przez dzieci
oraz osoby nie zaznajomione
z urzådzeniem.
cselekvésükben korlátozottak
felügyelet nélkül nem
használhatják a készüléket.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● W celu wyjëcia wtyczki z
● A csatlakozókábelt vagy
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
magát a készüléket
megrántva ne húzza ki a
csatlakozódugót a fali
aljzatból.
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Nie wolno naraãaç
● Ne tegye ki a készüléket az
pouïívaly dëti nebo
nekompetentní osoby bez
dozoru.
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Podczas przenoszenia
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
● Podczas transportu nie
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
FONTOS!
Ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen arra, hogy az
alsó szellŒzŒnyílások ne
duguljanak el.
● Pralka powinna byç zawsze
● A készüléket az ábrán
● Om maskinen går sönder
● Mikäli kone on
PL
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
pralki nie wolno chwytaç jej
za pokrëtäa ani za pojemnik
na érodek do prania.
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● W przypadku awarii czy teã
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● W przypadku gdyby
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony
jego wymiana na dobry
moãe byç wykonana tylko
przez punkt serwisowy.
helyezni a készüléket, soha ne
emelje meg azt a gomboknál
vagy a fióknál fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
látható módon párban kell
megemelni. Hiba és/vagy
hibás mıködés esetén
kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne
fogjon hozzá a készülék
szakszerıtlen javításához. A
készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy Mıszaki
Segélyszolgálatához, és kérjen
eredeti Candy
pótalkatrészeket. A fentiek
betartásának elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális
kábellel kell kicserélni azt.
13
SV
FI
KAPPALE 4
CZ
AVSNITT 4
KAPITOLA 4
PL
ROZDZIAÄ 4
HU
4. FEJEZET
52 cm
85 cm
60 cm
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
NORMAL VATTENMÄNGD
l
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 90°)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°)
TARVITTAVA SULAKE
14
TECHNICKÉ ÚDAJE
DANE TECHNICZNE
MÜSZAKI ADATOK
5
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
6÷15
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
POZIOM NORMALNY
WODY
NORMÁL VÍZSZINT
2150
MAX.PÜÍKON
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
kWh
1,8
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C PROGRAM)
SÄKRING
A
10
JIÄTËNÍ
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
BIZTOSÍTÉK
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
CBD 100
CBD 120
CBD 130
1000
1200
1300
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
CENTRIFUGÁLÁS, fordulat/perc
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TLAK VODY
CIÉNIENIE WODY W SIECI
VÍZNYOMÁS
JÄNNITE
SPÄNNING
V
230
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
NAPIËCIE ZASILANIA
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
15
FI
SV
CZ
PL
HU
5. FEJEZET
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITOLA 5
ROZDZIAÄ 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
INSTALACJA
PRALKI
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a
végleges felállítási helyére.
Katkaise johtojen nippuside.
Kapa bandet kring
slangarna.
Opatrnë prostüihnëte
plastovou sponu upevñující
odpadovou hadici a
püívodní äñåru s vidlicí.
Przeciåç taémy
przytrzymujåce wëãe i
przewody.
Irrota keskimmäinen ruuvi
(A) sekä 4 reunassa olevaa
ruuvia (B) ja poista
kuljetustuki (C).
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Kallista konetta eteenpäin.
Vedä ulos styroksia sisältävät
muovipussit koneen alta.
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Peitä reikä mukana
toimitetulla tulpalla.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
Odäroubujte stüedovÿ äroub
A) püepravní pojistky;
(A
odäroubujte 4 postranní
B) a sejmëte liätu
ärouby (B
C).
püepravní pojistky (C
Nakloñte praöku vpüed a
zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící
hrancly z pënového
polystyrénu.
Do otvoru po stüedovém
äroubu dopravní pojistky
zatlaöte záslepku z
püisluäenství a v této poloze ji
zajistëte otoöením pomoci
mince.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
Wykrëciç érodkowå érubë
A), 4 boczne (B
B) po czym
(A
zdemontowaç blokadë.
Pochyliç pralkë do przodu i
wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
Vágja el a csŒtartó
szalagokat. Csavarozza ki a
középsŒ csavart (A);
csavarozza ki a 4 oldalsó
csavart (B) és vegye le a
kereszttartót (C).
Döntse elŒre a gépet, és
lefelé húzva vegye ki a
kétoldalt lévŒ két polisztirol
blokkot tartalmazó
mıanyag zsákokat. Nyomja
be a dugót a nyílásba (a
dugó a kezelési utasításhoz
mellékelt borítékban
található).
Zatkaç otwór w tylnym
panelu zatyczkå
dostarczonå wraz z pralkå.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
17
FI
CZ
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
HU
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni. A
régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
PL
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
18
Állítsa a mosógépet a fal
mellé. Akassza a kifolyócsövet
a kád peremére úgy, hogy a
csΠne tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg. Ennél jobb
megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix
elvezetŒ nyílásra
csatlakoztatja, amelynek az
átmérŒje nagyobb a
kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm
magasságban van.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
FONTOS! NE NYISSA KI
EZZEL EGYIDEJÙLEG A
CSAPOT.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
PL
HU
SV
CZ
Säädä kone suoraan
etujalkojen avulla.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Praöka má 2 pohyblivé
noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorovnou polohu praöky.
Wypoziomowaç pralkë
manipulujåc jej przednimi
nóãkami.
Használja a mellékelt
mıanyag csŒtoldatot.
A gép vízszintbe állításához
használja az elülsŒ lábakat.
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Otáöejte maticí äroubu
po smëru hod. ruöiöek a
pak måïete püizpåsobit
vÿäku noïiöky.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával
megegyezŒ irányban
(jobbra), hogy szabaddá
váljon a lábszabályozó
csavar.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe
przyleganie do podäoãa.
b) A készülék
megemeléséhez vagy
lesüllyesztéséhez forgassa el
a lábat, amíg az stabilan
meg nem áll a padlón.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Rögzítse a lábat a
megfelelΠhelyzetben az
anya óramutató járásával
ellentétes irányban (balra)
csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
Zkontrolujte, Ïe tlaãítko START
není stisknuté.
Sprawdziç czy przycisk START
nie jest wciÊni´ty
Vigyázzon, hogy ne nyomja
meg a START gombot.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että START-painike
ei ole painettu alaasentoon.
Kontrollera att startknappen
är intryckt.
Varmista, että
ohjelmavalitsin on OFFasennossa ja luukku suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Ügyeljen arra, hogy a gomb
a „KI” helyzetben legyen, és
az ajtó legyen becsukva.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Zapojte záströku do sítë.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Dugja be a csatlakozódugót.
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla
snadno püístupná zásuvka.
Po zainstalowaniu,
urzådzenie naleãy ustawiç w
pozycji zapewniajåcej
swobodny dostëp do
kontaktu (wtyczki).
A telepítés után a készüléket
úgy kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó
hozzáférhetŒ legyen.
20
B
C
21
SV
FI
CZ
AVSNITT 6
KAPPALE 6
N
A DEFG
22
HU
PL
6. FEJEZET
KAPITOLA 6
ROZDZIAÄ 6
OVLÁDACÍ PRVKY
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
KEZELÃSZERVEK
Zásobník pracích prostüedkå
Szuflada na proszek
Mosószertároló fiók
Tlaöítko otevírání dveüí
Przycisk odblokowujåcy
drzwiczki
Ajtónyitó gomb
Tlaöítko “START”
Przycisk “START”
Start gomb
Tlaöítko pro velmi rychlé praní
Przycisk Super szybkiego
prania
„Szuper Gyors” Gomb
M
H
I BC
L
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
Luukunaukaisu kytkin
Lucköppningsknapp
Start Kytkin
Start-knapp
Super Rapid-painike
Snabbknapp
C
D
Rypistymisen esto painike
Kapp för skrynkelskydd
E
Tlaöítko pro zabránëní
pomaökání
Przycisk äatwe prasowanie
GYRRDDÉSVÉD gomb
Activa Lisähuuhtelu Painike
Activa sköliknappar
F
Tlaãítko MÁCHÁNÍ “ACTIVA”
Przycisk P¸UKANIE ACTIVA
„ACTIVA ÖBLÍTÉS” gomb
Tehopesu painike
Knapp för intensivtvätt
G
Tlaöítko intenzivního praní
Przycisk intensywnego prania
„INTENZÍV MOSÁS” gomb
Ajastin
Senare start knapp
H
Voliö “odloïenÿ start”
pokr´t∏o “opóêniony start”
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
Linkousnopeuden valitsin
Knapp för val av
centrifugeringshastighet
I
Voliö otáöek odstüed’ování
Pokrëtäo regulacji prëdkoéci
wirowania
A Centrifuga Fordulatszámszabályozása
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljare med OFF
position
L
Voliö programå s OFF
Pokrëtäo programatora Z OFF
Programválasztó Gomb Ki
Helyzettel
Käynnin merkkivalo
Signallampa
M
Indikátor START/STOP
Lampka kontrolna zasilania
Be/Ki jelzŒlámpa
Pesuvaiheen
ilmaisevat merkkivalot
Signallampor som visar
programförloppet
N
Kontrolky znázorÀující fázi
programu
Lampki wskazujàce kolejne
fazy prania
A jelzllámpák azt jelzik, hogy
a program melyik fázisa van
folyamatban.
A
B
23
FI
CZ
HU
PL
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
POPIS
OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
OPIS ELEMENTÓW
PANELU
STEROWANIA
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
LUUKUNAUKAISU KYTKIN
LUCKÖPPNINGSKNAPP
TLAÖÍTKO OTEVÍRÁNÍ DVEÜÍ
PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY
DRZWICZKI
AJTÓNYITÓ GOMB
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
24
SV
B
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
START-PAINIKE
Start knapp
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman (yksi
merkkivalo syttyy)
Tryck in startknappen
(kontrollampan lyser för det
valda programmet)
2 min.
C
AJTÓNYITÓ GOMB
FONTOS! A
MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT. A
CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR VÁRJON
2 PERCET AZ AJTÓ
KINYITÁSA ELÃTT.
TLAâÍTKO START
PRZYCISK START
START GOMB
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ (na základû druhu
zvoleného programu se
rozsvítí jedna z kontrolek).
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà
pokr´t∏a programów, cykl
prania .( W zale˝noÊci od
ustawionego cyklu zapali si´
jedna z kontrolek czasu
pozosta∏ego do
zakoƒczenia prania)
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot (a kiválasztott
ciklusnak megfeleleen az
egyik jelzllámpa kigyullad).
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
ASETUSTEN MUUTTAMINEN
KESKEN OHJELMAN (PAUSE)
Ohjelman alettua asetuksia
voidaan muuttaa
painamalla vastaavia
painimia.
Vapauta START-painike.
Pesuvaiheen ilmaiseva
merkkivalo välkkyy, tee
haluamasi muutokset
asetuksiin, paina STARTpainiketta uudelleen.
ÄNDRING AV VALT
PROGRAM EFTER START, PAUS
I PROGRAMMET.
Tryck ut startknappen igen.
Stopp kontrollampan
kommer att lysa, man kan
nu trycka på den önskade
funktionsknappen och
Därefter på startknappen
igen.
ÚPRAVA NASTAVENÍ PO
SPU·TùNÍ PROGRAMU (PAUZA)
Po spu‰tûní programu mohou
b˘t upravena pouze
nastavení pomocí tlaãítek
pro jednotlivé volby.
Uvolnûte tlaãítko START.
Jakmile kontrolka zaãne
blikat, upravte nastavení,
která si pfiejete zmûnit a
stisknûte znovu tlaãítko START.
ZMIANY USTAWIE¡ PO
W¸ÑCZENIU PROGRAMU
(PAUSA)
Po w∏àczeniu programu
mo˝na zmieniç ustawienia i
opcje jedynie za pomocà
przycisków opcje. Zwolniç
przycisk START Kontrolka czasu
pozosta∏ego do koƒca cyklu
zacznie migotaç.Nale˝y taraz
dokonaç ˝àdanych zmian i
ponownie wcisnàç przycisk
START.
MEGJEGYZÉS: A START
GOMB LENYOMÁSA
UTÁN A KÉSZÜLÉK CSAK
NÉHÁNY MÁSODPERC
ELTELTÉVEL LÉP
MKKÖDÉSBE.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN
(SZÜNET)
A program beindítása után a
beállítások csak a megfelel
gombok lenyomásával
változtathatók meg.
Engedje fel a START gombot.
Az egyik jelzllámpa felvillan,
végezze el a változtatásokat
és nyomja le még egyszer a
START gombot.
25
FI
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
vapauta START-painike ja
odota 2 minuuttia ennen
kuin turvalukitus
mahdollistaa luukun
avaamisen.
Kun olet lisännyt tai
poistanut pyykkiä, sulje ovi,
paina START-painiketta ja
laite jatkaa toimintaansa
siitä kohdasta mihin se jäi.
VALITUN OHJELMAN
PYSÄYTTÄMINEN
Ohjelma voidaan pysäyttää
milloin tahansa seuraavasti:
Vapauta START-painike
Käännä ohjelmanvalitsinta
ensin OFF-asentoon ja sitten
hieman eteenpäin.
Odota noin 5 sekuntia.
Laite on valmis seuraavaa
ohjelmaa varten tai se
voidaan sulkea kokonaan.
HUOM.
LUUKKUA EI VOI AVATA
ENNEN KUIN STARTPAINIKE ON
VAPAUTETTU.
SV
CZ
PL
HU
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in, skall
man trycka ut Startknappen
och vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní,
uvolnûte tlaãítko START a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu
od stejného místa, ve kterém
byl cyklus pfieru‰en.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, nale˝y
zwolniç przycisk START i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i nacisnàç
przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
Ha a mosás közben szeretne
ruhadarabokat betenni
vagy kivenni, akkor engedje
fel a START gombot, és
várjon 2 percig, amíg a
biztonsági berendezés oldja
az ajtó rögzítését.
A mvvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le
a START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát,
ahol abbahagyta.
ANNULLERING AV ETT
PROGRAM
Programmet kan avbrytas
eller annulleras när som
helst.
Tryck ut startknappen och
vrid programväljaren till OFF,
därefter vrids knappen från
OFF, och vänta i 5 sekunder,
nu kan det väljas ett annat
program eller annulleras
genom att vrida tillbaka till
OFF.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Je moÏné zru‰it program v
jak˘koli okamÏik, a to
následujícím zpÛsobem:
Uvolnûte tlaãítko START
Nastavte voliã programÛ do
polohy OFF
VymaÏte pÛvodnû nastaven˘
program z pamûti praãky
nastavením voliãe programÛ
do jakékoli polohy odli‰né od
OFF. Vyãkejte zhruba 5 vtefiin,
pak je praãka pfiipravená
buì pro nastavení nového
programu nebo pro
definitivní vypnutí. Pro
definitivní vypnutí praãky je
nutné znovu nastavit voliã
programÛ do polohy OFF.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Jest mo˝liwe skasowanie
ustawionego programu w
ka˝dym momencie prania .
Nale˝y postàpiç nast´pujàco:
- zwolniç przycisk START
- ustawiç pokr´t∏o wyboru
programów na pozycj´´ OFF.
- przestawiç pokr´t∏o programów
na pozycj´ poza OFF
- poczekaç oko∏o 5 sekund.
Pralka jest teraz gotowa do
ustawienia nowego programu
lub do wy∏àczenia.
EGY KIVÁLASZTOTT
PROGRAM TÖRLÉSE
A program az alábbiak
szerint bármikor törölhet::
Engedje fel a START gombot.
Elsször fordítsa el a
választógombot a KI
helyzetbe, majd vissza.
Várjon körülbelül 5
másodpercig.
A gép készen áll egy másik
programra, vagy pedig
kikapcsolható.
PS. LUCKAN KAN INTE
ÖPPNAS INNAN START
KNAPPEN ÄR UTRYCKT
OCH VÄNTETIDEN ÄR I
2 MINUTER.
POZOR:
NESMÍTE OTEVÍRAT
DVͤKA PRAâKY, POKUD
TLAâÍTKO START NENÍ
UVOLNùNÉ.
SUPER RAPID-PAINIKE
SNABBKNAPP “SUPER RAPID”
Super Rapid painikkeen
avulla pesuaika lyhenee
maksimissaan 50 minuutilla
riippuen valitusta ohjelmasta
ja lämpötilasta. Painiketta
voidaan käyttää millä
tahansa täyttömäärällä.
Toiminto on valittu kun
painike on pohjassa.
Lisätoimintoa voidaan
käyttää vain puuvilla- ja
tekokuituohjelmissa.
När du trycker på den här
knappen reduceras
tvättprogrammet med 50
minuter eller mindre,
beroende på vilket program
och vilken temperatur du
har valt. Knappen “Super
Rapid” kan du använda för
tvättar mellan 1 och 5 kg.
(Denna funktion kan
används bara med
bomull- och
syntetmaterialprogrammen).
26
D
TLAÖÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ
PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaöítka se
zkrátí öas praní o max. 50
minut, a to v závislosti na
zvoleném programu a teplotë
praní. Tlaöítko pro velmi rychlé
praní måïe bÿt pouïito pro
náplñ od 1 do 5 kg suchého
prádla.
(Toto tlaöítko je aktivní pouze u
pracích cyklå pro bavlnëné a
smíäené tkaniny).
UWAGA: NIE MO˚NA
OTWORZYå DRZWICZEK
JEÂLI PRZYCISK START
NIE JEST ZWOLNIONY.
FIGYELEM!
A START GOMB
FELENGEDÉSE ELTTT AZ
AJTÓ NEM NYITHATÓ KI.
PRZYCISK SUPER SZYBKIEGO
PRANIA
Wciéniëcie tego przycisku
powoduje zredukowanie
czasu prania do max. 50
minut w zaleãnoéci od
wybranego programu i
temperatury. Przycisk super
szybkiego prania moãe byç
uãyty do prania äadunku od 1
do 5 kg.
„SZUPER GYORS” GOMB
Ten przycisk mo˝e byç
wykorzystany przy
programach: bawe∏na i
tkaniny mieszane.
(A gomb csak pamuthoz és
szintetikus anyagokhoz
használható).
A gomb lenyomásakor – a
kiválasztott programtól és
hmmérséklettll függeen – a
mosóprogram idttartama
legfeljebb 50 percre
csökken.
A „SZUPER GYORS” gomb
1-5 kg-os ruhaadagokhoz
használható.
27
FI
SV
RYPISTYMISEN ESTO PAINIKE
Knapp för SKRYNKELSKYDD
Tämän toiminnon avulla
voidaan vähentää ryppyjen
muodostumista . Sekoite- ja
tekokuituohjelmissa
yhdistetään veden
asteittainen jäähtyminen,
rummun pyörimisen esto
veden poiston ajaksi ja
hellävarainen linkous.
Hienopesuohjelmissa, ei
villapesussa, rypistymisen
esto toimii kuten sekoite- ja
tekokuituohjelmissa ja lisäksi
ohjelma pysähtyy viimeisen
huuhtelu jälkeen ja jättää
pyykin veteen.
Villapesussa painikkeen
ainoa toiminto on jättää
pyykki veteen viimeisessä
huuhtelussa.
Hienopesu- ja villaohjelma
voidaan päättää
seuraavasti:
- Vapauta RYPISTYMISEN
ESTO painike lopettaaksesi
ohjelman veden poistoon ja
linkoukseen.
Jos et halua lingota pyykkiä
vaan ainoastaan poistaa
veden:
- vapauta START-painike
- käännä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon
- valitse vedenpoistoohjelma
- odota noin 5 sekuntia
- käynnistä laite jälleen
painamalle START-painiketta
Denna funktion kan aktiveras
för att minimera skrynklor,
varefter man specificerar
tvättprocessen närmare
genom att välja
tvättprogram och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning
av blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har
beskrivits ovan för blandad
tvätt, med undantag av den
gradvisa avkylningen av
vattnet, men med ett extra
skede där vattnet står stilla i
trumman med stopp efter
den sista sköljningen.
I ylleprogrammet har denna
tryckknapp endast den
funktionen, att textilerna
lämnas kvar i vattnet efter
den sista sköljningen, så att
fibrerna blir så smidiga som
möjligt.
Tvättprocessen för ömtålig
tvätt och ylle kan avslutas
på följande sätt:
- Återställ knappen för
SKRYNKELSKYDD för att
avsluta processen med
tömning och centrifugering.
Om tvätten inte skall
centrifugeras:
- Tryck ut startknappen
- Vrid programväljarknappen
till OFF
- Vrid programväljarknappen
till program "tömning"
- Vänta i 5 sekunder
- Tryck in startknappen igen
28
CZ
E
PL
TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ
PRZYCISK ¸ATWE
PRASOWANIE
Nastavením této funkce, aktivní
pouze u pracích cyklå pro
smíäené a jemné tkaniny, je
moïné sníïit na minimum
pomaökání prádla v návaznosti
na prací cyklus zvolenÿ
vÿbërem programu a druhu
praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a pro
jemné odstüed’ování, öímï je
zajiätëna nevyääí regenerace
pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou
vlny, je postup stejnÿ jako u vÿäe
uvedenÿch smësnÿch tkanin, je
ale doplnën o funkci ponechání
vody v bubnu po ukonöení
závëreöného máchání.
U programu pro praní vlny má
toto tlaöítko pouze funkci
ponechání vody v bubnu po
skonöení posledního máchání,
aby se tím zachovala dokonalá
pruïnost vláken.
Pro dokonöení cyklu praní
jemnÿch tkanin a vlny måïete
zvolit následující postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus bude
ukonãen fází vypuätëní vody a
odstüedëním prádla.
V pfiípadû, Ïe chcete pouze
vypustit vodu:
- vypnûte praãku tlaãítkem START
- otoãte voliãem programÛ do
polohy OFF
- zvolte program pro pouhé
vypu‰tûní vody
- vyãkejte 5 vtefiin
- znovu uveìte praãku do chodu
Uruchomienie tej funkcji
pozwala zmniejszyç do
minimum gniecenie si´
pranych tkanin przez
modyfikacj´ parametrów
programu dla wybranego
cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych po∏àczone
dzia∏anie fazy stopniowego
sch∏adzania wody, braku
obrotów b´bna podczas
odprowadzania wody i
delikatnego wirowania
minimalizuje gniecenie si´
w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie
po ostatnim p∏ukaniu, a
wyeliminowano etap
sch∏adzania wody - pozwoli∏o
to uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny
przycisk ten wymusza jedynie
pozostawienie prania w
wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Na zakoƒczenie cyklu prania
tkanin delikatnych i we∏ny
mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE, pozwalajàc
zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
Je˝eli chcemy ustawiç program
TYLKO ODPROWADZANIE WODY
nale˝y:
- wy∏àczyç pralk´ naciskajà
przycisk START
- ustawiç pokr´t∏o progamów
na pozycj´ OFF
- wybraç program TYLKO
ODPROWADZANIE WODY
- poczekaç 5 sekund
- w∏àczyç pralk´
HU
GYRRDDÉSVÉD GOMB
E funkció bekapcsolásával
minimálisra csökkenthet a
ruhagyrrddés, miután a
program és a mosásra váró
ruha típusának a
kiválasztásával „személyre
szabtuk” a mosást.
A víz fokozatos httése, a víz
leeresztése közben
mozdulatlan dob és a finom
centrifugálás az anyagok
maximális mérték
„pihentetését”
eredményezi, különösen a
kevert textíliák esetében.
A finom textíliák esetében (a
gyapjú kivételével) a kevert
textíliáknál már ismertetett
fázisok alkalmazhatók azzal
a kivétellel, hogy nem
történik meg a víz fokozatos
httése, viszont az öblítés
után a víz a dobban marad.
A gyapjúhoz kialakított
programoknál ennek a
gombnak csak az a
funkciója, hogy az utolsó
öblítés után a ruhát a vízben
hagyja, hogy a szálak
megnyúlhassanak.
A finom textíliák és a gyapjú
mosásának befejezéséhez
végezze el az alábbi
mvveleteket:
Állítsa vissza a
GYRRDDÉSVÉD gombot
alaphelyzetbe a ciklus
vízleürítéssel és
centrifugálással történ
befejezéséhez.
Ha nem akar centrifugálni,
hanem csak a vizet akarja
leereszteni:
- Engedje fel a START
gombot.
- Állítsa a beállítógombot a
KI helyzetbe.
- Válassza a vízürít
programot.
- Várjon körülbelül 5
másodpercig.
- A START gomb
lenyomásával kapcsolja
be újra a készüléket.
29
FI
SV
ACTIVA LISÄHUUTELU-PAINIKE
ACTIVA SKÖLJKNAPPAR
Uusi, elektroninen ACTIVAhuuhtelumenetelmä
mahdollistaa
erikoishuuhtelun, jossa
vesimäärää on
huomattavasti lisätty. Lisäksi
tehostettu rummun
pyörimisliike yhdistettynä
veden poistoon ja
sisäänottoon tekee
huuhtelutuloksesta
täydellisen.Tämä toiminto on
erityisen tärkeä henkilöille,
joilla on erittäin herkkä iho ja
joille jo pienetkin
pesuainejäämät saattavat
aiheuttaa ärsytystä ja
allergiaa.
Myös hyvin likaisten
lastenvaatteiden pesun
yhteydessä, jolloin
pesuainetta usein käytetään
runsaasti, ACTIVAhuuhtelumenetelmä on
suositeltava samoin kuin
paksujen pyyheliinojen
pesussa, sillä pesuainetta jää
usein kuitujen väliin.
Tätä toimintoa ei voi käyttää
Villaohjelman yhteydessä.
Tack vare det nya
elektroniska ACTIVAsystemet kan man göra
sköljningarna ännu mer
effektiva. Systemet tillför
väsentligt mycket mer
vatten till sköljningarna när
kläderna roterar i trumman
och vid utpumpning.
Systemet är speciellt
utvecklat för folk som är
allergiska mot
tvättmedelsrester i kläderna.
Dessutom är det speciellt
bra om man varit tvungen
att tillsätta mycket
tvättmedel på grund av
hårt smutsade kläder
(barnkläder, träningskläder).
Det kan också med fördel
användas när man tvättar
mycket handdukar eftersom
de har en tendens att
behålla tvättmedelsrester.
Tillvalsknappen kan inte
användas samtidigt med
tvättprogrammen för ylle.
TEHOPESU PAINIKE
KNAPP FÖR INTENSIVTVÄTT
Tehopesu painike on
tarkoitettu erittäin likaiselle
pyykille ja toimii vain
puuvilla ohjelmissa.
Tehopesu painikkeen avulla
valittu lämpötila säilytetään
muuttumattomana koko
pesuvaiheen ajan.
Toiminto on valittu kun painike
on pohjassa.
Genom att trycka på denna
knapp, som är aktiv endast i
perioder för
motståndskraftiga tyger, är
det möjligt att hålla den
valda temperaturen
konstant under samtliga
skeden av tvättproceduren.
Denna egenskap i
kombination med en
oavbruten mekanisk aktion
möjliggör ett gott resultat
med synnerligen smutsiga
och motståndskraftiga tyger.
30
CZ
PL
HU
F
Tlaãítko MÁCHÁNÍ “ACTIVA”
Przycisk P¸UKANIE ACTIVA
„ACTIVA ÖBLÍTÉS” GOMB
Díky novému elektronickému
pracímu systému ACTIVA, je
moÏné stlaãením tlaãítka
uskuteãnit nov˘ speciální cyklus
máchání.
Také díky mnohem vût‰ímu
mnoÏství vody a pÛsobení
nové kombinace rotaãních
cyklÛ bubnu se stfiídav˘m
napu‰tûním a vypu‰tûním
vody, je prádlo dokonale
vymáchané.
Tato funkce byla studována
v˘slovnû pro osoby s
choulostivou a citlivou
pokoÏkou, pro které i malé
mnoÏství pracího prá‰ku by
zpÛsobilo vyráÏku nebo alergie.
Tato funkce se doporuãuje
také pro dûtské obleãení
nebo v pfiípadû praní velmi
za‰pinûného prádla, pro
které je zapotfiebí pouÏít více
pracího prá‰ku, také pfii praní
froté, kde vlákna mají
tendenci prá‰ek zadrÏovat.
Toto tlaãítko nelze pouÏít u
programÛ VLNA.
Nowy elektroniczny system
ACTIVA pozwala, za
pomocà przycisku , wybraç
specjalny cykl p∏ukania, w
czasie którego zwi´kszona
iloÊç wody oraz obroty
b´bna po∏àczone z
kilkakrotnym pobieraniem i
wypuszczaniem wody
powodujà znacznie
dok∏adniejsze wyp∏ukanie
pranej bielizny.
Ten nowy cykl p∏ukania
zosta∏ opracowany
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej, u
których nawet minimalne
resztki detergentu mogà
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Doradzamy stosowanie tego
programu przy praniu
odzie˝y dzieci´cej, oraz przy
praniu tkanin silnie
zabrudzonych, do których
u˝ywa si´ zwi´kszonych iloÊci
detergentu, jak równie˝ przy
praniu tkanin frotte, które
majà sk∏onnoÊç do
zatrzymywania
detergentów.
Ten przycisk nie jest aktywny
przy programach WE¸NA.
Az új ACTIVA elektronikus
rendszernek köszönheteen a
gomb lenyomásával egy új,
speciális öblítési ciklus
indítható be. További
jelentss vízmennyiség
hozzáadása, valamint az az
új megoldás, amely a dob
forgási ciklusait a víz
hozzáadásával és
elvételével kombinálja, a
ruha tökéletes öblítését teszi
lehetvvé.
Ezt a funkciót érzékeny brr
emberekkel vizsgáltattuk
meg, akiknél a legkisebb
mosószermaradvány is
brrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Célszer ezt a funkciót
gyermekruhák és nagyon
piszkos ruhadarabok
esetében is használni,
amelyekhez nagy
mennyiség mosószer
használata szükséges, vagy
törülközaanyag mosásához,
amelyek szövetszálai
hajlamosak a mosószer
megkötésére.
A gyapjúmosó programok
esetében ez a gomb nem
használható.
G
TLAÖÍTKO INTENZIVNÍHO
PRANÍ
PRZYCISK INTENSYWNEGO
PRANIA.
„INTENZÍV MOSÁS” GOMB
Stisknutím tohoto tlaöítka,
které je funköní pouze u
programu pro odolné
tkaniny, se udrïuje teplota
prací láznë na hodnotë
nastavené bëhem väech fází
pracího cyklu.
Tato funkce, spojená s
mechanickÿm påsobením
pracího bubnu, umoïñuje
dosáhnout dobrÿch vÿsledkå
praní i u velmi zaäpinëného
prádla z odolnÿch tkanin.
WciÊni´cie tego przycisku,
aktywnego wy∏àcznie w
przypadku prania tkanin
odpornych o trwa∏ych
kolorach pozwala utrzymaç
na sta∏ym poziomie
wybranà temperatur´ wody
we wszystkich fazach cyklu
prania. Ta
charakterystyczna funkcja w
po∏àczeniu z
oddzia∏ywaniem
mechanicznym zapewnia
uzyskanie dobrych wyników
prania w przypadku
szczególnie zabrudzonych
tkanin o trwa∏ych kolorach.
A pamutmosó
programoknál rendelkezésre
álló funkció az erssen
szennyezett ruhadarabok
esetében hasznos.
A mosási fázisok alatt a
hmmérséklet állandó szinten
marad, és a program
meghosszabbodik, hogy
nagyon alapos tisztítást
végezzen.
31
FI
AJASTIN
TÄMÄ VALITSIN PYÖRII
MOLEMPIIN SUUNTIIN.
SV
SENARE START KNAPP
Senare start knappen
används för att senarelägga
starten av programet upp till
12 timmar.
Detta moment måste göras
före intryckningen av START
knappen
När man skall sätt en kort
senare tid(1 till 2 timmar) är
det klokt att vrida knappen till
den sista positionen(12 tim)
och sedan vrida tillbaka till
önskad tid.
HUOM.
Kun ajastus on meneillään,
pesuvaiheen merkkivalot
vilkkuvat. Sähkökatkoksen
sattuessa, ajastustoiminto
jatkuu katkoksen päätyttyä siitä
kohdasta mihin se jäi juuri
ennen katkosta.
Mikäli ajastus halutaan
peruuttaa, on ajastinvalitsinta
käännettä kohtaan ”
” ja
sitten painettava ”START”painiketta.
OBS
Under den “senare start”
perioden, så lyser tvättfas
lamporna.
Om det sker strömavbrott, så
återstartar “senare start” med
det samma värde som den
hade innan strömavbrottet.
Om man önskar anullera
“senare start”, så vrid “senare
start” knappen till “
” och
tryck sedan start.
LINKOUSNOPEUDEN VALITSIN
KNAPP FÖR VAL AV
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Lingon kierrosnopeus on
merkittävä tekijä poistettessa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä. Voit valita
linkousnopeuden, joka sopii
sinun tarpeisiisi. Kääntämällä
valitsinta voit vähentää lingon
kierrosnopeutta
maksimaalisesta
kierrosnopeudesta.
Kiertämällä valitsimen
asentoon, voit estää
linkouksen.
JOS PYYKKI EI OLE
JAKAUTUNUT TASAISESTI
RUMMUSSA, ELEKTRONINEN
OHJAIN ESTÄÄ LINKOUKSEN.
TÄMÄ VÄHENTÄÄ ÄÄNTÄ
SEKÄ TÄRINÄÄ KONEESSA
JA NÄIN PIDENTÄÄ KONEEN
KÄYTTÖIKÄÄ.
JOS LINKOUS ON ESTYNYT,
JAA PYYKKI TASAISESTI
RUMPUUN JA KÄYNNISTÄ
LINKOUSOHJELMA
UUDELLEEN.
32
H
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA
VOLIâ “ODLOÎEN¯ START”
VOLIâEM JE MOÎNÉ OTÁâET
V OBOU SMùRECH
VRIDBAR I BÅDA RIKTNINGAR
Ajastinta käytettäessä on
mahdollista siirtää ohjelman
alkamisajankohtaa jopa 12
tunnilla.
Tämä valinta on tehtävä
ennen kuin painetaan STARTkytkintä.Valittaessa hyvin lyhyitä
ajastusaikoja (1 tai 2 tuntia), on
suositeltavaa ensin kääntää
ajastinvalitsinta äärimmäiseen
asentoon (12 tuntia) ja sitten
takaisin halutun ajastusajan
kohdalle.
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
CZ
Tímto voliãem fiídíte ãasové
nastavení, které Vám umoÏÀuje
odloÏit zaãátek pracího cyklu o 1
aÏ 12 hodin.
Nastavení musí b˘t provedeno
pfied zmáãknutím tlaãítka spu‰tûní
programu (START).
Pro krátké nastavení odloÏeného
startu (1 aÏ 2 hodiny) otoãte
voliãem aÏ do poslední polohy (12
h) a poté voliã vraÈte na
vybranou pozici.
POZNÁMKA
Bûhem nastavené doby pro
ODLOÎEN¯ START, svûtelné
kontrolky FÁZÍ PRANÍ pfieru‰ovanû
blikají.
V pfiípadû v˘padku proudu se
funkce ODLOÎEN¯ START zpozdí o
dobu, po kterou trval v˘padek
proudu.
Pokud chcete vynulovat
nastavené funkce „ODLOÎEN¯
START“, otoãte voliãem do polohy
“
”. Poté zmáãknûte tlaãítko
START.
I
VOLIÖ OTÁÖEK
ODSTÜED’OVÁNÍ
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
Syftet med centrifugering är
att avlägsna så mycket
vatten som möjligt ur tvätten,
dock utan att textilierna
skadas.
Centrifugeringshastigheten
kan väljas efter behov.
Genom vridning av knappen
kan den maximala
hastigheten sänkas eller vid
behov helt kopplas bort om
knappen vrids till läge
.
Cyklus odstüed’ování je velmi
dåleïitÿ pro odstranëní
maximálního mnoïství vody z
prádla, aniï by doälo k
poäkození tkanin. Måïete
nastavit otáöky odstüed’ování
podle svého poïadavku. Sníïí
se tím rychlost otáöení bubnu
püi koneöném odstüedëní
prádla u programå pro odolné
tkaniny. Pokud chcete
odstüed’ování zcela vylouöit,
nastavte voliö do polohy
.
MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED
EN ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGS-KONTROLL,
SOM AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN
ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I
TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD
OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER MASKINENS
LIVSLÄNGD.
OM CENTRIFUGERINGEN
AVBRUTITS,
FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I
TRUMMAN OCH STARTA
CENTRIFUGERINS-PROGRAMMET
PÅ NYTT.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM,
KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBRACEMI A
HLUKEM BËHEM
ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD
ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
PL
POKR¢T¸O “OPÓèNIONY
START”
MO˚NA NIM OBRACAå W
OBIE STRONY
Za pomocà tego pokr´t∏a mo˝na
ustawiç poczàtek prania przesuniety od
1 godz do 12 godzin.
Ustawienie przesuni´tego poczàtku
prania nale˝y wykonaç przed
naciÊni´ciem przycisku START
Aby ustawiç poczàtek prania
przesuni´ty o krótki czas ( 1-2 godziny)
nale˝y przekr´ciç pokr´t∏o do
ostatniego oznaczenia (12 godz), a
nast´pnie cofnàç go na wybranà
pozycj´.
UWAGA
Kiedy nastawiony jest “opóêniony start”
lampki kontrolne faz cyklu prania
migoczà bez przerwy.
JeÊli nastàpi przerwa w dop∏ywie pràdu
funkcja” opóêniony start”zapami´ta ten
okres czasu i o tyle przed∏u˝y czas
w∏àczenia si´ programu.
Je˝eli chcemy anulowaç ustawienie
“opóênionego startu”nale˝y obróciç
pokr´t∏o “opóênionego startu “
na pozycj´
, a nast´pnie wcisnàç
przycisk START.
POKRËTÄO REGULACJI
PRËDKOÉCI WIROWANIA
POKRËTÄEM MOÃNA
OBRACAÇ W OBU
KIERUNKACH
Celem wirowania jest
odprowadzenie jak najwiëkszej
iloéci wody z pranej bielizny bez
powodowania uszkodzeñ
pranych tkanin. Obracajåc
pokrëtäem moãna obniãyç
prëdkoéç wirowania do
ãådanego poziomu.
Moãna równieã caäkowicie
wyäåczyç wirowanie ustawiajåc
pokrëtäo w pozycji ‘
’.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST
W ELEKTRONICZNY UKÄAD
KONTROLI PRËDKOÉCI
WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY NIE
RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ
ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE.
DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA SIË
GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE
PRALKI A W KONSEKWENCJI
WYDÄUÃA JEJ ÃYWOTNOÉÇ.
HU
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
MINDKÉT IRÁNYBAN
FOROG
A „késleltetett indítás” gombot
a programok megkezdésének
legfeljebb 12 órával történ
elhalasztására használjuk. Ezt az
opciót a “START” gomb
lenyomása elttt kell kiválasztani.
Nagyon rövid késleltetési id (1
vagy 2 óra) beállításakor célszer
a gombot elsször a legutolsó
helyzetbe (12 óra) elfordítani,
majd pedig visszaállítani a kívánt
idrre.
MEGJEGYZÉS:
A „késleltetett indítási”
periódusban a mosási fázis
jelzllámpái villognak.
Áramkimaradás esetén a
késleltetett indítási funkció az
áramkimaradás elttti értékkel
indítja újra a késleltetett indítást.
Ha törölni szeretné a késleltetett
indítást, akkor fordítsa el a
„késleltetett indítás” gombot a
„
” helyzetbe, majd pedig
nyomja le a START gombot.
A CENTRIFUGA
FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁSA
MINDKÉT IRÁNYBAN
FOROG
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet vonjon ki a
ruhákból.
A gép centrifugálási
sebességét saját igényeinek
megfeleleen állíthatja be.
A szabályozógombbal
csökkenthet a maximális
sebesség, és ha akarja, a
centrifugázást egyszerre is
törölheti – " " helyzet.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
33
FI
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
ON/OFF MERKKIVALO
SYTTYY
Taulukot kuvaavat
pesuohjelman valitun
numeron tai symbolin
perusteella.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
SV
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
HUOM. MERKKIVALON
SAMMUTTAMISEKSI
KÄÄNNÄ
OHJELMAVALITSIN
OFF-ASENTOON
Stäng av maskinen genom
att trycka ut startknappen
och vrida
programväljarknappen till
OFF.
= esipesu
= pesu
= huuhtelu
= linkous
34
SIGNALLAMPA FÖR
START/STOPP
SIGNALLAMPOR SOM VISAR
PROGRAMFÖRLOPPET
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
LZE JÍM OTÁâET V OBOU
SMùRECH
-ROZSVÍTÍ SE SVùTELNÁ
KONTROLKA “ON” –
Tabulky v kapitole t˘kající
se praní popisují rÛzné
programy a oznaãují ãíslo
nebo symbol pro nastavení
pfiíslu‰ného programu.
Översiktstabellen visar de
olika programmen med
nummer och synboler.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
PESUVAIHEEN ILMAISEVAT
MERKKIVALOT
L
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA
OCH ON/OFF
KONTROLLAMPAN
KOMMER ATT LYSA NÄR
KNAPPEN VRIDS FRÅN
OFF.
Sammuta pyykkikone
painamalla START-painiketta
ja käännä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
KÄYNNIN MERKKIVALO
CZ
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
MO˚NA NIM OBRACAå
W OBIE STRONY
-ZAPALA SI¢
SYGNALIZACJA
ÂWIETLNA ONTabele w rozdziale
dotyczàcym prania opisujà
ró˝ne programy i wskazujà
numer programu lub symbol
który nale˝y ustawiç.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Vypnûte praãku tlaãítkem
START a nastavte voliã
programÛ do polohy OFF.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Wy∏àczyç pralk´ wciskajàç
przycisk START i ustawiajàc
pokr´t∏o programów na
pozycj´ OFF
POZOR: PRO VYPNUTÍ
SVùTELNÉ KONTROLKY
“ON” OTOâTE VOLIâEM
PROGRAMÒ DO
POLOHY OFF.
PAMI¢TAJ: ABY ZGASIå
SYGNALIZACJ¢
ÂWIETLNÑ ON NALE˚Y
PRZESTAWIå POKR¢T¸O
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ OFF.
HU
PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB
KI HELYZETTEL
KÉT IRÁNYBAN FOROG
A BE/KI JELZLLÁMPA
FELGYULLAD.
A táblázat a kiválasztott
szám vagy szimbólum
alapján ismerteti a
mosóprogramot.
A program úgy zajlik le,
hogy a ciklus
befejezddéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon
marad.
A START gomb
lenyomásával, és a
választógomb KI helyzetbe
fordításával kapcsolja ki a
mosógépet.
MEGJEGYZÉS:
A JELZLLÁMPA
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
ÁLLÍTSA A
PROGRAMVÁLASZTÓT A
KI HELYZETBE.
M
INDIKÁTOR START/STOP
LAMPKA KONTROLNA
ZASILANIA
BE/KI JELZOLÁMPA
N
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÍCÍ FÁZI
PROGRAMU
ÅCE
LAMPKI WSKAZUJÅ
KOLEJNE FAZY PRANIA
A JELZLLÁMPÁK AZT JELZIK,
HOGY A PROGRAM MELYIK
FÁZISA VAN FOLYAMATBAN.
= förtvätt
= Pfiedpírkou
= pranie wst´pne
= tvätt
= Hlavní praní
= pranie
= sköljningar
= Máchání
= p∏ukanie
= centrifugering
= Odstfiedûní
= wirowanie.
= Elmmosás
= Fmmosás
= Öblítés
= Centrifugálás
35
FI
SV
KAPPALE 7
PESUAINEKOTELO
Pesuainekotelo on jaettu
neljään kaukaloon :
PL
CZ
AVSNITT 7
KAPITOLA 7
ROZDZIAÄ 7
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
ZÁSOBNÍK
PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
SZUFLADA NA
PROSZEK
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
Szuflada na proszek jest
podzielona na 4 przegródki:
A mosószertároló fiók 4
rekeszre oszlik:
Zásobník pracích prostüedkå
je rozdëlen do ötyü öástí:
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i fyra fack:
cl
- Ensimmäinen,“I”, on
esipesua varten.
- Toinen,“II”-merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA
. TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
- kolmas kaukalo
valkaisuaineelle
HUOM !
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
KAUKALOIHIN KOLME
JA NELJÄ.
✿
- neljäs kaukalo
is
voor huuhteluaineelle ,
tärkille ym. lisäaineille
36
HU
- Den första med tecknet
”I” anger tvättmedel för
förtvätt
- Facket märkt ”II”, är till
huvudtvätten.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
- blekningsmedel i det
tredje facket
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKEN TRE OCH FYRA.
- sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det fjärde
facket
.
✿
- první öást pro prací
práäek na püedpírku
- druhá öást pro prací
práäek na hlavní praní
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
- tüetí
öást se pouïívá
pro bëlicí prostüedky.
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ A ÖTVRTOU ÖÁST
MÅÏETE PLNIT POUZE
TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
- ötvrtá öást se pouïívá
pro speciální püídavné
prostüedky
✿
zmëköovaöe, äkrob,
aviváï, bëlící prostüedky,
vånë aj.
- Pierwsza przegródka I jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Druga przegródka II jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI
cl
- trzecia
przegródka
szuflady jest
przeznaczona na
wybielacz
UWAGA:
TRZECIA I CZWARTA
PRZEGRÓDKA
PRZEZNACZONE SÅ
WYÄÅCZNIE NA
PRODUKTY PÄYNNE
✿
- czwarta
przegródka
jest przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
7. FEJEZET
- az elsŒ, „I”-gyel jelölt
rekeszbe az elŒmosószer
kerüljön,
- A második a fŒmosáshoz
használatos mosószert
tartalmazza. A folyékony
mosószerekhez speciális
tartály
áll rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
FONTOS! NE
FELEDKEZZEN MEG
ARRÓL, HOGY
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET NEHÉZ
ELTÁVOLÍTANI. EBBEN AZ
ESETBEN AZT
JAVASOLJUK, HOGY
EGY SPECIÁLIS
TARTÁLYT HASZNÁLJON
A DOB BELSEJÉBEN.
- A harmadik az öblítŒszert
tartalmazza. cl
FONTOS! A HARMADIK
ÉS A NEGYEDIK
REKESZBE CSAK
FOLYÉKONY SZERT
SZABAD ÖNTENI.
✿
A negyedik speciális
adalékokat, lágyítószereket,
parfümöket, keményítŒt,
fehérítŒt stb. tartalmaz.
37
FI
38
SV
CZ
PL
HU
8. FEJEZET
KAPPALE 8
AVSNITT 8
KAPITOLA 8
ROZDZIAÄ 8
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
VOLBA PROGRAMÅ
WYBÓR
PROGRAMU
PROGRAMVÁLASZT
ÁS
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on
erilainen käyntirytmi,
pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det 4
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
Pralka posiada 4 róãne
grupy programów
stosowane w zaleãnoéci od
rodzaju materiaäu i jego
stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië
rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus, a
ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
1 Valko- ja kirjopyykki
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous
, jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman
tehokkaasti. Pesuveden
hidas jäähdytys estää
rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
1. Vit- och kulörtvätt
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
1 Nem érzékeny anyagok
A programot alapos
mosáshoz és öblítéshez,
valamint tökéletes öblítést
biztosító centrifugáláshoz
terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
2 Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä
ovat hellävaraisia ja
takaavat hyvän
huuhtelutuloksen.
2 Bland- och syntetmaterial
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2 Materiaäy z wtókien
mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza
ryzyko pogniecenia pranych
tkanin.
2 Kevert és szintetikus
anyagok
A fŒmosás és az öblítés a
dob forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugálás azt
jelenti, hogy a textíliák
kevésbé gyırŒdnek össze.
3 Hienopyykki
3 Fintvätt
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille mm. villalle.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
Novÿ koncept praní, kterÿ
stüídá fáze praní a fáze
odmáöení, obzvláät’ vhodnÿ
pro praní velmi jemnÿch
tkanin, napü. öisté stüiïní vlny
se znaökou moïnosti praní v
praöce.
Praní a máchání probíhá püi
vysoké hladinë vody a tím
jsou zajiätëny dokonalé
vÿsledky.
3 Materiaäy wyjåtkowo
delikatne
Jest to nowy rodzaj prania,
który äåczy w sobie na
przemian pranie i
namaczanie, i jest
szczególnie zalecany w
przypadku bardzo
delikatnych materiaäów,
takich jak wyroby weäniane
dopuszczonych do prania
mechanicznego. Aby
zapewniç najlepsze wyniki
pranie i päukanie odbywa
sië w duãej iloéci wody.
3. Különleges kezelést igénylŒ
anyagok
Ez újfajta mosási elvet jelent,
azaz olyan ciklust, melynek
során mıködési szakaszok és
szünetek váltakoznak
egymással. Ez különösen
alkalmas nagyon finom
anyagok, például tiszta
újgyapjú mosásakor. A mosás
és az öblítés magas vízszint
mellett történik; ez adja a
legjobb eredményt.
39
FI
SV
CZ
PL
HU
4. ERIKOIS OHJELMAT
4. Specialprogram
4. Speciální programy
4. Programy specjalne
4. Speciális lehetsségek
KÄSIPESU 30°
HANDTVÄTT 30°
RUâNÍ PRANÍ 30°
PRANIE R¢CZNE 30°
KÉZI MOSÁS 30°
Tässä pesukoneessa on
myös hellävarainen
Käsipesu-ohjelma. Tämä
ohjelma mahdollistaa
konepesun sellaisillekin
vaatteille, joissa on
pesumerkintä ”Vain käsipesu
sallittu”. Ohjelman
pesulämpötila on 30°C ja
siihen kuuluu 2 huuhtelua ja
lyhyt linkous.
Tvättmaskinen har också ett
"handtvättprogram" som
kan användas om plaggets
tvättråd visar "bara
Handtvätt". Programmet
innehåller skontvätt 30
grader därefter 2
skonsamma sköljningar med
en svag centrifugering.
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen
dvûma máchacími cykly a
jemn˘m odstfiedûním.
Pralka ma równie˝ cykl
prania delikatnego ,
zwanego –pranie r´czne
Jest to kompletny cykl
prania dla bielizny
przeznaczonej wy∏àcznie do
prania r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 2
p∏ukaniami i delikatnym
wirowaniem.
A mosógép finom „kézi
mosás” programmal is
rendelkezik. Ezzel a
programmal azok a
ruhadarabok moshatók ki,
amelyek címkéjén a „Csak
kézzel mosható” felirat
található. A program 30°C
hmmérsékleten mkködik, két
öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
ERITYINEN ‘’HUUHTELU’’
OHJELMA
TILLÄGGSPROGRAM
”SKÖLJNING”
SPECIÁLNÍ "MÁCHÁNÍ"
PROGRAM
SPECJALNY PROGRAM
P∏UKANIA
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Kolme huuhtelua ja lyhyt
linkous enintään 800
kierrosta minuutissa.
Detta program utför tre
sköljningar och avslutas med
en skoncentrifugering vid
800 varv/min.
Programmet kan användas
till alla typer av textil.
Praktiskt vid sköljning av
handtvättade plagg.
Tento program "máchání"
provede 3 máchání s
jemn˘m odstfiedûním pfii 800
ot/min. Program mÛÏe b˘t
pouÏit pro jak˘koliv druh
prádla, napfi. po skonãení
ruãního praní.
Program p∏ukania wykonuje
trzy p∏ukania przy
ograniczonej pr´dkoÊci
wirowania 800
obrotów/minut´. Mo˝na go
wykorzystaç do p∏ukania
ka˝dego rodzaju tkanin, na
przyk∏ad wykorzystaç ten
program po p∏ukaniu
r´cznym.
A program 3 öblítést végez, a
centrifuga fordulatszáma 800
fordulat/perc.
Bármilyen típusú anyag
öblítéséhez használható, pl. a
kézi mosást követeen.
ERITYINEN ‘’TEHOKAS
LINKOUS’’OHJELMA
TILLÄGGSPROGRAM
”CENTRIFUGERING”
Speciální program pro
"intenzivní odst¤eD’ování"
SPECJALNY PROGRAM
“SZYBKIEGO WIROWANIA”
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS” PROGRAM
Pitkä linkous
maksiminopeudella.
Detta program utför en
kraftig centrifugering vid
1000 varv/min. (CBD 100),
1200 varv/min. (CBD 120),
1300 varv/min. (CBD 130).
Program "intenzivní
odstfied’ování" provede
odstfiedûní prádla pfii
1000 ot/min.(CBD 100),
1200 ot/min.(CBD 120),
1300 ot/min.(CBD 130).
Program “szybkiego
wirowania” wykonuje
wirowanie z pr´dkoÊcià
1000 obrotów naminut´
(CBD 100),
1200 obrotów naminut´
(CBD 120),
1300 obrotów naminut´
(CBD 130).
Ez a program
1000 (CBD 100),
1200 (CBD 120),
1300 (CBD 130).
fordulat/perc sebességgel
végzi el a centrifugálást.
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
UTPUMPNINGSPROGRAM
POUZE VYPOU·TùNÍ
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
Program vypou‰tûní provede
vypu‰tûní vody.
Program tilko wypuszczenie
wody przeznaczony jest
tylko do wypuszczenia
wody.
Ez a program kiüríti a vizet.
40
41
FI
42
SV
CZ
PL
HU
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM” 40°
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM, 40°
Ekologick˘ prací systém,
kter˘ umoÏÀuje prát
spoleãnû rozdílné druhy
tkanin.
Jest to ekologiczny system
prania pozwalajàcy na
jednoczesne pranie ró˝nych
rodzajów tkanin.
Olyan gazdaságos mosási
rendszer, amely különböz
típusú szövetek együttes
mosását teszi lehetvvé.
32 MINUTERS
SNABBPROGRAM 50°
RYCHLOPROGRAM 32 MINUT
50°
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
50°
32 PERCES GYORS PROGRAM,
50°
32 minuters programmet
innehåller ett komplett
tvättprogram för max 2 kg
tvätt och max 50 grader.
Då du väljer “32 minuters
snabbprogram”
rekommenderar vi att
endast ca. 20% av
tvättmedelmängden
används som nämns på
förpackningen.
Rychloprogram 32 minut
vykoná za zhruba 30 min.
kompletní prací cyklus pro
max. 2 kg prádla pfii teplotû
50° C.
Program szybki 32 minuty
pozwala na wykonanie w
ciàgu oko∏o 30 minut
pe∏nego cyklu prania dla 2
kg. bielizny w temperaturze
50°C.
Pokud zvolíte
“Rychloprogram 32’”,
pouïijte pouze 20%
doporuöeného mnoïství
pracího prostüedku.
Gdy wybieramy program
"Szybki" wsypujemy tylko 20%
normalnej iloÊci proszku.
A 32 perces gyors program
körülbelül 30 perc alatt
elvégezhet mosási ciklust
tesz lehetvvé legfeljebb 2 kgos adaggal és max. 50°C
hmmérsékleten.
A „32 perces gyors program”
kiválasztásakor ne felejtse el,
hogy a mosóporos dobozon
ajánlott mennyiségnek csak
a 20%-át javasoljuk
felhasználni.
“MIX & WASH SYSTEM”
OHJELMA 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
Ekologinen pesujärjestelmä,
joka mahdollistaa erilaisten
tekstiilityyppien yhtäaikaisen
pesun.
Ett ekologiskt tvättprogram
som gör det möjligt att
tvätta olika textiltyper på
samma gång.
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA
50°
32 minuutin pikaohjelma on
tarkoitettu 2 kg:n
pyykkimäärälle ja
korkeintaan 50°C:en
pesuohjelmalle, jolloin pesu
tapahtuu noin puolessa
tunnissa.
Käyttäessäsi “32 minuutin
pikaohjelma” suosittelemme
käytettävän pesuainetta
ainoastaan n. 20%
pakkauksessa mainitusta
määrästä.
M&W
43
FI
SV
CZ
PL
HU
9. FEJEZET
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITOLA 9
ROZDZIAÄ 9
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
PRÁDLO
PRODUKT
A TERMÉK
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy
más nehéz anyagok
mosásakor ne végezzen
centrifugálást.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
Gyapjúból készült
ruhadarabok vagy más
gyapjútartalmú ruhák csak
akkor moshatók gépben, ha
megtalálható rajtuk a
“Géppel mosható” címke.
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
44
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
FONTOS! A
ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek
fémtárgyak a szennyes
között (pl. brosstık,
biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be
kell gombolni, a
cipzárakat fel kell húzni,
a köntösök laza öveit és
hosszú pántjait össze
kell csomózni;
- a függönykarikákat le
kell venni, és ügyelni
kell az anyagok
címkéire.
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén
ajánlott folttisztítóval el
kell távolítani a mosás
elŒtt.
45
FI
KAPPALE 10
TEKSTIILITYYPPI
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
Kaikki yllämainitut
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
OHJELMATAULUKKO
OHJELMANVALITSIN
Valko-kirjopyykki
5
90
90°
Valko-kirjopyykki + esipesu
5
60
P
60°
5
60
Kirjopyykki, kestävät värit
5
Kirjopyykki, arat värit
5
Kirjopyykki, arat värit, kylmäpesu
5
Kirjopyykki, kestävät värit
(*
Hienopyykki
●
●
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai
hellävarainen pyykki voidaan jättää linkoamatta.
60°
●
●
●
* EN 60456 mukainen ohjelma
40
40°
●
●
●
30
30°
Tekokuidut, kestävät värit
2
Tekokuidut, arat värit
Tekokuidut, arat värit
44
●
●
●
Hanki paras mahdollinen pesutulos uudella Candy pesukoneellasi
●
60°
●
●
50
50°
●
●
2
40
40°
●
●
2
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
1,5
40
Villa
Erikoisohjelmat
●
●
2
(*
●
-
60
Hienopyykki
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3 kg.
Taulukon mukaisissa ohjelmissa on automaattinen valkaisu. Lisää
valkaisuaine omaan lokeroonsa
.
(Suomessa valko- ja yleispesuaineet sisältävät valmiiksi valkaisuaineen
eikä erillisiä valkaisuaineita juuri käytetä
●
2
Tekokuidut, arat värit, kylmäpesu
❀
❙❙
●
60°
(*
❙
●
2
Tekokuidut, kestävät värit + esipesu
Huom!
PESUAINEKOTELO
●
60
P
Tekokuidut, kestävät värit
Kaikki yllämainitut
LÄMPÖTILA
°C
MAX
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
Ohjelmataulukko
Konepesun kestävä villa
1
Konepesun kestävä villa,
kylmäpesu
1
-
Käsipesu
1
30°
Huuhtelu
-
-
Normaali linkous
-
-
Tyhjennys
-
-
“Mix & Wash System” ohjelma
5
32 min pikaohjelma
2
30
M&W
●
Varmistaaksesi parhaan mahdollisen pesutuloksen uudella Candy
pesukoneellasi on tärkeää, että käytät oikeaa pesuainetta
jokapäiväisessä pyykinpesussasi. Markkinoilla on paljon erilaisia
pesuaineita ja joskus oikean pesuaineen valitseminen saattaa olla
vaikeaa.
Me Candylla testaamme säännöllisesti erilaisia pesuaineita
saadaksemme selville, millä pesuaineella saadaan aikaan paras
pesutulos pesukoneissamme. Me olemme löytäneet vain yhden
pesuaineen, mikä vastaa meidän korkeita standardejamme. Se poistaa
tehokkaasti monia erilaisia tahroja samalla antaen korkeatasoisen
suojan kankaille. Tämän vuoksi Candy on antanut virallisen suosituksensa
Ariel: lle.
●
40°
●
50°
●
●
44
SV
AVSNITT 10
PROGRAM TABELL
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
PROGRAMVÄLJARE
Vittvätt
5
90
90°
Vittvätt med förtvätt
5
60
P
60°
5
60
Kulörtvätt färgäkta
5
Kulörtvätt inte färgäkta
5
Alla ovannämnda
Kulörtvätt inte färgäkta med förtvätt
5
Bland- och
syntetmaterial
Kulörtvätt färgäkta med förtvätt
2
60
P
60°
2
60
TEXTILTYP
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
Tåligt blandmaterial
Bomull
Tvättprogram
Kulörtvätt färgäkta
(*
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Kulörtvätt färgäkta
(*
OBS!:
TVÄTTMEDELSFACK
❙
❙❙
❀
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
Programmen som visat i tabellen har automatisk blekning. Häll
blekningsmedlet i därför avsett fack
.
(I Finland innehåller vittvätt- och universaltvättmedlen blekningsmedel
och därför behövs just ingen extra tillsats av blekningsmedel).
●
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på
tygets lapp eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket
ömtåliga tyger.
* Program enligt EN 60456.
●
●
Få bästa resultat från din nya Candy maskin
●
●
●
●
För att se till att du får bästa tvättresultat med din nya Candy maskin
är det viktigt att du använder rätt tvättmedel till din vardagstvätt. Det
finns en mängd olika tvättmedel ute på marknaden och att välja
tvättmedel kan ibland vara förvillande.
60°
●
●
-
●
Kulörtvätt färgäkta
2
50
50°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta
2
40
40°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta
2
30
30°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta med förtvätt
2
-
●
●
På Candy testar vi regelbundet många olika typer av tvättmedel för
att utvärdera vilket som ger det bästa tvättresultatet i våra maskiner. Vi
kom fram till att bara ett märke lever upp till vår höga standard och
ger utmärkt tvättresultat över ett brett urval av fläckar samtidigt som
det ger en hög nivå av klädvård. Detta är anledningen till att Candy
har gett Ariel sitt officiella bevis på erkännande.
Alla ovannämnda
Fintvätt
Ylle
Skontvätt
Ullprogram
(*
1,5
40
40°
●
●
1
30
30°
●
●
Ullprogram
1
-
●
●
Handtvätt
1
30°
●
●
Sköljningar
-
-
Normal centrifugering
-
-
Utpumpning
-
-
“Mix &Wash System” program
5
32 minuters snabbtvätt
2
Special
●
FÖR DIN NYA TVÄTTMASKIN
48
M&W
40°
●
50°
●
●
49
CZ
KAPITOLA 10
DRUH TKANINY
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
MAX.
NÁPLÑ
kg
OZNAÖENÍ
PROGRAMU
VOLBA
TEPLOTY
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
❙
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bílé tkaniny
5
90
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
●
90°
❀
❙❙
●
●
U programå uvedenÿch v tabulce s teökou u násypky pro bëlení
probëhne v pracím cyklu automaticky bëlení prádla, pokud
nadávkujete tekutÿ bëlicí prostüedek do komory oznaöené cl .
*) Programy podle evropské normy EN 60456.
Bavlna, smësné odolné
Bavlna, smësné
Bavlna
Barevné odolné tkaniny s pfiedpírkou
5
60
P
60°
5
60
Barevné odolné tkaniny
5
Jemné barevné tkaniny
5
Jemné barevné tkaniny
praní za studena
5
Barevné odolné tkaniny
Smësné a syntetické
tkaniny
Smësné odolné
Barevné odolné tkaniny s pfiedpírkou
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
Barevné odolné tkaniny
Syntetické tkaniny (silon,
perlon), smësná bavlna
Smësné, jemné
syntetické
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
2
60
P
60°
2
60
Barevné odolné tkaniny
2
Jemné barevné tkaniny
2
Jemné barevné tkaniny
2
Jemné barevné tkaniny
praní za studena
2
Jemné tkaniny
Velmi jemné tkaniny
Vlna urãená k praní v praãce
(*
(*
●
●
60°
●
●
50
50°
●
●
40
40°
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
1,5
40
40°
●
●
1
30
30°
●
●
●
●
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
-
Ruãní praní
1
30°
Máchání
-
-
Intenzivní odstfiedûní
-
-
Pouhé vypu‰tûní vody
-
-
“MIX & WASH SYSTEM” PROGRAM
5
Rychloprogram 32’
2
Speciální programy
50
(*
●
M&W
●
40°
●
50°
●
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné
prádlo lze odstüed’ování zcela vylouöit.
Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou Candy?
Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Candy dosáhnete nejlepších
možných výsledků, je důležité, abyste pro každodenní praní používali správný
prací prášek. Na trhu je k dostání široká řada pracích prášků a vybrat si ten
vhodný bývá často složité.
V Candy pravidelně testujeme různé typy pracích prášků, abychom mohli určit
ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší výsledky. Zjistili jsme, že pouze
jedna značka odpovídá našemu vysokému standardu - značka, díky které
bude Vaše prádlo dokonale čisté a beze skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše
prádlo vypadat dobře i po mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální
doporučení od firmy Candy.
PRO VAŠI NOVOU PRAČKU
●
51
PL
ROZDZIAÄ 10
MATERIAÄ
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
MAKS.
ÄADUNEK
kg
PROG.
TEMP.
°C.
ÉRODEK PIORÅCY
❙
Uwagi:
❀
❙❙
●
W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne wybielanie
po nalaniu päynnego wybielacza do przegródki szuflady oznaczonej
symbolem (
).
●
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami
podanymi na wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo
delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
Materiaäy wytrzymaäe
5
60
P
60°
5
60
60°
●
●
●
Trwa∏e kolory
5
40
40°
●
●
●
Nietrwaääe kolory
5
30
30°
Nietrwaääe kolory, pranie na zimno
5
Trwa∏e kolory z praniem wst´pnym
2
60
P
60°
2
60
60°
●
●
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
Biaääe z praniem wst´pnym
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Trwa∏e kolory
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
●
90
Bia∏e
baweäna
●
90°
5
baweäna, len
(*
mieszane, wytrzymaäe
(*
●
●
●
* Programy zgodne z normå EN 60456
-
●
●
●
●
●
●
●
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Trwa∏e kolory
Syntetyczne (nylon, perlon),
baweäniane mieszana
Trwa∏e kolory
2
50
50°
●
●
Nietrwaääe kolory
2
40
40°
●
●
Nietrwaääe kolory
2
30
30°
●
●
Nietrwaääe kolory, pranie na zimno
2
-
●
●
mieszane, delikatne
syntetyczne
Bardzo delikatne
materiaäy
Programy specjalne
1,5
40
40°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
30
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
●
●
Pranie r´czne
1
30°
●
●
P∏ukanie
-
-
Szybkiego wirowania
-
-
-
-
Tkaniny delikatne
Tylko odprowadzanie wody
52
(*
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do
pralki maksymalnie 3 kg bielizny.
-
Jak osiagnåç najlepsze rezultaty z nowå pralkå Candy
Jééli chcesz osiågnåç doskonale wyniki prania w nowej pralce Candy
pamiëtaj, ãe waźny jest wybór odpowiedniego proszku do kaźdego
prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór poéród ich
oferty moãe byç nieäatwy.
Producent pralek Candy przeprowadza badania wielu proszków, aby
oceniç które zapewniajå najlepsze efekty prania w naszych pralkach.
Udaäo nam sië znaleźç tylko jeden proszek, który speänia nasze
wymagania; zapewnia nieskazitelnå czystoéç usuwajåc róznorodne
plamy i zabrudzenia, a przy tym w duãym stopniu chroni tkaniny.
Dlatego wlaénie Candy oficjalnie rekomenduje Ariela.
●
DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI
PROGRAM “MIX & WASH SYSTEM”
5
Cykl szybki 32’
2
M&W
40°
●
50°
●
●
53
HU
10. FEJEZET
ANYAG
PROGRAMTÁBLÁZAT
MAX. SÚLY,
kg
PROGRAM
PROGR.
VÁLASZT
ÁS
HÃM.,
°C
❙
Nem érzékeny
anyagok
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket.
MOSÓSZERADAG
❀
❙❙
Fhérnemı
5
90
90°
Pamut, vegyes nem
érzékeny
Fehérnemı és elŒmosás
5
60
P
60°
Pamut, vegyes
Gyorsan fakuló
5
60
60°
●
●
●
Gyorsan fakuló
5
40
40°
●
●
●
Nem gyorsan fakuló
5
30
30°
Pamut, vászon
(*
●
60°
●
●
50
50°
●
●
2
40
40°
●
●
2
30
30°
●
●
-
●
●
60
P
60°
Pamut, kevert textília,
szintetikus
Gyorsan fakuló
2
60
2
Nem gyorsan fakuló
Nem gyorsan fakuló
Speciális
54
-
2
(*
●
●
2
Finom anyagok
●
●
Gyorsan fakuló és elŒmosás
Nem gyorsan fakuló
Hideg mosás
●
●
Kevert és szintetikus
anyagok
Vegyes,
nem érzékeny anyagok
Vegyes, finom szintetikus
anyagok
●
●
5
Gyorsan fakuló
●
●
Pamut
Szintetikus (nejlon,
perlon), vegyes pamut
●
*) Programok az EN 60456 irányelv szerint.
Nem gyorsan fakuló
Hideg mosás
(*
●
●
1,5
40
40°
●
●
"GÉPPEL MOSHATÓ" gyapjúáru
1
30
30°
●
●
"GÉPPEL MOSHATÓ" gyapjúáru
1
●
●
Kézi mosás
1
●
●
Öblítés
-
-
Centrifugálás
-
-
Csak vízürítés
-
-
“Mix & wash” vegyes mosóprogram
5
GYORS CIKLUS
2
Finom mosás
-
30°
M&W
Nagyon piszkos alsónemı esetén maximum 3 kg-os adagot
javasolunk.
A táblázatban szereplŒ programok esetében az automatikus
fehérítés úgy végezhetŒ el, hogy a folyékony fehérítŒt a
mosószertároló fiókba töltjük
.
A centrifugálási sebesség is csökkenthet a ruhadarab címkéjén
található kezelési útmutató betartásához, vagy a nagyon finom
textíliák esetében a centrifugálás teljes egészében elhagyható. Ez
az opció a centrifuga-sebesség választógombbal áll rendelkezésre.
●
40°
●
50°
●
●
55
FI
SV
CZ
PL
HU
11. FEJEZET
KAPPALE 11
AVSNITT 11
KAPITOLA 11
ROZDZIAÄ 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
PORADY DLA
KLIENTA
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
Útmutató a készülék
környezetbarát és
gazdaságos használatához.
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
Maximalizujte velkost náplnû
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez uãycie
rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb
felhasználása érdekében
maximális ruhaadagok
használatát javasoljuk.
Két féladag helyett egy
teljes adag kimosásával
akár 50% energia is
megtakarítható.
TARVITSETKO ESIPESUA
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Potfiebujete vÏdy pfiedepraní
prádla ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie wybierajåc
Prania Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az
áltagosan szennyezett ruha
esetében NEM választja ki az
elŒmosást, akkor azzal
mosóport, idŒt, vizet és 515%-ban energiát
TAKARÍTHAT MEG.
Je praní na 90°C nezbytné ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa
be a rászáradt foltokat
tartalmazó ruhákat a mosás
elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
PESU
TVÄTT
PRANÍ
PRANIE
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
MOSÁS
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Promënlivá kapacita praöky
ZMIENNY POZIOM WODY
VÁLTOZÓ MENNYISÉG
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Így a gép
energiatakarékossági
szempontból is "személyre
szabott" mosásra képes. A
rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érzékenyen lerövidíti a
mosási idŒt is.
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
56
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
57
FI
SV
CZ
PL
HU
Suositeltavat maksimi
täyttömäärät :
-valko-kirjopyykki 5 kg
-sekoitetekstiilit ja tekokuidut 2 kg
-hienopyykki ja villa 1 kg
Erittäin aroille vaatteille (esim.
sukkahousut) suosittelemme
pesupussin käyttöä.
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 5 kg
-bland- och syntetmaterial
2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg ( t
ex strumpbyxor)
rekommenderas användning
av tvättpåse.
Maximální hmotnost tëïkÿch
tkanin je 5 kg, zatímco v
püípadë jemnÿch tkanin
nedoporuöujeme
püekraöovat 2 kg (respektive
1 kg püi programu “öistá
vlna”), abyste püedeäli
zmaökání tkanin, které by se
pak äpatnë ïehlily.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A nehéz anyagok esetében a
maximális adag 5 kg, míg a
finom anyagok esetében ne
lépje túl a 2 kg-ot (a géppel
mosható tiszta gyapjú
esetében az 1 kg-ot), hogy a
ruhadarabok ne gyırŒdjenek
meg, mert a gyırŒdéseket
nehéz kivasalni. A nagyon
finom anyagból készült
ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Pesua edeltävä tahranpoisto
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Maksymalny äadunek dla
materiaäów wytrzymaäych to
5 kg, zaé w przypadku
materiaäów delikatnych
zaleca sië nie przekraczanie
2 kg (1 kg w przypadku
rzeczy z weäny nadajåcej sië
do prania mechanicznego),
co pozwoli uniknåç
marszczenia sië materiaäów i
trudnoéci przy prasowaniu.
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada
sië z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT kell
kimosnunk (a rászáradt
foltokat speciális krémmel kell
eltávolítani).
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i
stajå sië zbyt ciëãkie.
Javasoljuk, hogy a mosandó
adag ne álljon csak
törülközŒbŒl, mert az sok vizet
vesz fel, és túlságosan
nehézzé válik.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
90° C
5 kg MAX
ESIMERKKI:
EXEMPEL:
PÜÍK
KLAD:
PRZYKÄAD:
PÉLDA:
● Avaa täyttöluukku
painamalla
luukunaukaisukytkintä (B).
● Öppna luckan genom att
frydea på
lucköppningsknappen B.
● Otevüete dvíüka stiskem
tlaöítka B
● Otwórz drzwiczki
naciskajåc przycisk (B).
● A gomb (B) lenyomásával
nyissa ki az ajtót.
● Laita max 5 kg pyykkiä
rumpuun.
● Lägg in max 5 kg i
maskinen.
● Naplñte buben praöky
max. 5 kg prádla.
● Sulje luukku.
● Stäng luckan.
● Zaäaduj do bëbna pralki
maksymalnie 5 kg suchego
prania.
● Maximum 5 kg száraz
ruhával töltse fel a mosógép
dobját.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Zavüete dvíüka.
● Zamknij drzwiczki.
● Csukja be az ajtót.
● Annostele varsinaisen
pesun pesuaine kaukaloon II
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll tvättmedel för
huvudtvätten i fack II. Betr.
doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå A.
● Otwórz szufladå na
proszek (A).
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (A).
● Nasypejte cca 120 g
práäku do öásti zásobníku II.
● Wsyp 120 g proszku do
drugiej przegródki szuflady.
● Tegyen 120 g mosószert a
második rekeszbe.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
sköljmedel
.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
.
dodatki
● Öntsön 50 cm3
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe
✿
58
✿
✿
✿
✿
.
59
FI
SV
CZ
PL
HU
● Sulje pesuainekotelo (A).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky A.
● Zamknij szufladë na
proszek (A).
● Csukja be a
mosószertároló fiókot (A).
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
● EllenŒrizze, hogy az
ürítŒcsŒ a helyén van-e.
VOLBA PROGRAMU
WYBÓR PROGRAMU
PROGRAMVÁLASZTÁS
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
Valitse ohjelmataulukosta
sopiva ohjelma.
Käännä ohjelmanvalitsinta
valitun ohjelman kohdalle.
Kun START-painiketta
painetaan, kone aloittaa
ohjelman.
Välj ett program från
översiktstabellen som passar
till den aktuella tvätten och
ställ in program-Väljaren på
programmet. Tryck därefter
på startknappen och
maskinen startar.
S pomocí tabulky programÛ
zvolte vhodn˘ program.
Zvolen˘ program nastavíte
otáãením voliãe
programátoru do pfiíslu‰né
pozice a po stisknutí tlaãítka
START bude praãka uvedena
do chodu.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Przeczytajcie tabel´
programów aby wybraç
najbardzej odpowiedni
program dla waszego
prania
Obracajàc pokr´t∏em
programów uaktywnia si´
wybrany program a
wciskajàc przycisk START
uruchamia si´ prac´ pralki.
A legmegfelelbbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
A START gomb
lenyomásakor a gép
beállítja a mvveleti
sorrendet.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja
katkoksen päättyessä jatkaa
siitä mihin se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
A program úgy zajlik le,
hogy a ciklus
befejezddéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon
marad.
● Ohjelman päätyttyä
”Ohjelma päättynyt”
–merkkivalo syttyy.
● När programmet är slut
kommer Slutkontrollampan
att lysa.
● Sammuta pyykkikone
painamalla START-painiketta
ja käännä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
60
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k
v˘padku elektrického
proudu, praãka je vybavená
speciální pamûtí, která
zachová zvolené nastavení
a po návratu elektrického
proudu praãka spustí
program od místa, v nûmÏ
byl pfieru‰en.
UWAGA: Je˝eli nastàpi
przerwa w dostawie pràdu
w trakcie prania, specjalna
pami´ç pralki zapami´ta
ustawienia i po w∏àczeniu
pràdu pralka rozpocznie
pranie w tym momencie, w
którym zosta∏o przerwane.
● Na konci programu se
rozsvítí svûtelná kontrolka
konce pracího cyklu.
● Po zakoƒczeniu programu
zapala si´ kontrolka koƒca
cyklu.
● Stäng av maskinen genom
att trycka ut startknappen
och vrida
programväljarknappen till
OFF.
● Vypnûte praãku tlaãítkem
START a nastavte voliã
programÛ do polohy OFF.
● Wy∏àczyç pralk´
wciskajàç przycisk START i
ustawiajàc pokr´t∏o
programów na pozycj´ OFF
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
● Otevüete dvíüka praöky a
vyjmëte prádlo.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
● Otwórz drzwiczki i wyjmij
uprane rzeczy.
Figyelmeztetés: Ha a gép
mkködése közben
áramszünet következik be, a
készülék speciális programja
eltárolja a kiválasztott
programot, és az
áramszolgáltatás
helyreállítása után ott
folytatja a mosást, ahol
abbahagyta.
● A program végén
felgyullad a „ciklus vége”
jelzllámpa.
● A START gomb
lenyomásával, és a
választógomb KI helyzetbe
fordításával kapcsolja ki a
mosógépet.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye
ki a kimosott ruhákat.
DLA KAÃDEGO
RODZAJU PRANIA
SPRAWDÃ TABELË
PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE A
PROGRAMTÁBLÁZATOT,
ÉS KÖVESSE AZ OTT
MEGADOTT MÙVELETI
SORRENDET.
61
FI
62
SV
PL
HU
KAPITOLA 12
ROZDZIAÄ 12
12. FEJEZET
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
CZ
KAPPALE 12
AVSNITT 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Ne használjon a készülék
külsŒ részén dörzsölŒ hatású
szereket, alkoholt és/vagy
hígítószereket. Elég, ha csak
egy nedves ruhát használ.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Öiätëní filtru.
● czyszczenia filtra.
● SzırŒtisztítás.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
● Elszállítás vagy hosszú
ideig tartó üzemszünet.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Öiätëní dávkovaöe pracích
prostüedkå:
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
A FIÓKOS TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Bár nem feltétlenül
szükséges, de alkalmanként
célszerı kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat
tartalmazó rekeszeket.
Óvatosan meghúzva vegye
ki a rekeszeket.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Czyéç za pomocå wody.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
62
FI
SV
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Irrota jalkalista varovasti
kuten kuvassa.
● Lösgör sockel försiktigt som
bilden visar.
● Käytä jalkalistaa sihdistä
tulevan veden keräämiseen.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
CZ
PL
HU
ÖISTËNÍ FILTRU
CZYSZCZENIE FILTRA
SZÙRÃTISZTÍTÁS
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
A mosógép speciális szırŒvel
van felszerelve, amely az
olyan nagyobb idegen
anyagokat (pl. pénzérméket,
gombokat stb.) fogja fel,
amelyek eltömíthetik az
ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk.
A szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● Uvolnëte kryt zobrazenÿm
zpåsobem na obrázku.
● Äatwo zdejmowana
obudowa, jak pokazano na
rys.
● Lazítsa ki az alapot az
ábrán látható módon.
● Kryt pouïijte jako nádobu
na vodu vytékající z filtru.
● Wykorzystaj pokrywë do
zebrania wody znajdujåcej
sië w filtrze.
● Használja az alaprészt a
szırŒben maradt víz
felfogására.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Fordítsa el a szırŒt az
óramutató járásával
ellentétes irányban (balra),
amíg az meg nem áll
függŒleges helyzetben.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
● A tisztítás után tegye vissza
a szırŒt úgy, hogy a végén
található hornyot az
óramutató járásával
megegyezŒ irányban
(jobbra) fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze
el a fenti mıveleteket.
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
64
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a
benne maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni,
és ki kell húzni a
csatlakozódugóját. Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a
rögzítŒkapocsból, és tartsa az
edény fölé, amíg a víz ki nem
folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a
mıveletet a vízbevezetŒ
tömlŒvel is.
65
FI
SV
KAPPALE 13
VIKA
AVSNITT 13
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
66
67
PL
CZ
KAPITOLA 13
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOS ÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
68
69
HU
13. FEJEZET
HIBA
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón a
mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
1. Egyik program sem
mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem üríti
le a vizet
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
70
04.01 - 41010744 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
FI
SV
CZ
PL
HU

Podobne dokumenty