Instalacja Elektryczna Modernizacja bud. mieszkalnego w

Transkrypt

Instalacja Elektryczna Modernizacja bud. mieszkalnego w
OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
1. Dane wyjściowe.
1. Temat opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Dane dot. wyposażenia budynku w instalacje.
4. Dane dotyczące funkcji obiektu i użytkowania.
5. Zakres opracowania.
2. Opis techniczny:
1. Instalacje elektryczne,
2. Dane elektroenergetyczne,
3. Zasilanie budynku,
4. Obliczenia Techniczne,
5. Pomiar Energii,
6. Uwagi,
7. Ochrona przepięciowa,
8. Wyposażenie,
9. Połączenie kabli i przewodów.
3. Instalacje elektryczne zasilające obwody gniazd wtykowych.
4. Instalacja oświetleniowa.
5. Instalacja telefoniczna.
6. Instalacja RTV.
7. Instalacja przyzewowa.
8. Instalacja ochrony od porażeń, połączenia wyrównawcze.
9. Uwagi końcowe.
10. Obliczenia techniczne:
a/ Dobór mocy, przekroju przewodów i wielkości zabezpieczeń, obliczenie spadku napięcia,
sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodu zasilającego "TM",
Rysunki:
1. Schemat rozdzielnicy XL3-160,
2. Schemat Instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia, zasilanie, połączenia wyrównawcze
– rzut parteru i piwnicy 1:100,
1
2
Dane wyjściowe.
1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie w istniejącym budynku modernizacji
lokalu mieszkalnego w m. Potrzanowo ul. Włókna 18, Gminy Skoki, wewnętrznej instalacji
elektrycznej oraz wewnętrznej linii zasilającej „WLZ”.
1.2. Podstawa opracowania.
− zlecenie Inwestora,
− rozpoznanie własne w terenie,
− projekt techniczny architektury,
− obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia,
1.3. Dane dot. wyposażenia budynku w instalacje.
Projektowany lokal mieszkalny w m. Potrzanowo ul. Włókna 18, w projekcie stanowiącym
odrębne opracowanie w zakresie instalacji sanitarnych obejmuje:
− instalacje wodno-kanalizacyjne,
− instalacje ogrzewania,
− instalacje CWU.
1.4. Dane dotyczące funkcji obiektu i użytkowania.
Projektowany lokal mieszkalny jest obiektem użyteczności publicznej o charakterze
mieszkalnym w zabudowie wielo-lokalowej.
1.5. Zakres opracowania:
Projekt swym zakresem obejmuje:
− wewnętrzną linię zasilającą projektowany budynek,
− ochronę przepięciową,
− instalację oświetlenia,
− instalację gniazd wtykowych i innych odbiorów na napięcie 230V,
− instalację ochrony od porażeń i uziemienie ochronne,
− wskazówki do montażu instalacji,
− niezbędne obliczenia.
Opis techniczny.
2.1 . Instalacje elektryczne.
2.2 . Dane elektroenergetyczne.
Napięcie zasilania:
Un =400V
Przyłącze :
z istniejącej tablicy licznikowej TL YKY 5x6mm2
Moc szczytowa:
Ps =10,06kW
Prąd obliczeniowy:
Iob =3x20,0A
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TNC oraz połączenia wyrównawcze.
2.3. Zasilanie budynku.
Inwestor zwróci się do Inwestora o wyłączenie zabezpieczeń przelicznikowych i odłączenie
istniejącego zasilania w energię elektryczną przedmiotowego lokalu. Projektowane zasilanie
w układzie TN-C-S. Projektowany lokal należy zasilić z istniejącej tablicy licznikowej.
Na odcinku od projektowanej rozdzielnicy „TM” o zapotrzebowanej mocy 10kW do
istniejącej tablicy licznikowej „TL” projektowany kabel YKY 5x6mm2 o długości 10m i
obciążalności dopuszczalnej długotrwałej Idd–37,8098A układać w rurze ochronnej
osadzonej w bruździe ściany zewnętrznej budynku zgodnie z załączonym planem trasy
przyłącza. Projektowaną rozdzielnicę „TM” izolacyjną wnękową XL3-160 o IP 40, Icc
=6kA przy 400/230V, zabudować w pomieszczeniu „p.pokój” projektowanego budynku na
wysokości 1,40m, w miejscu wskazanym częścią rysunkową dokumentacji technicznej.
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano w sieci ENEA- OPERATOR
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C. W tablicy licznikowej „TL” jako
zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłącznik typu S303 C20A, a w rozdzielnicy
XL3-160 wyłącznik różnicowy typu P304 40A 100mA.
2.4. Obliczenia Techniczne
Dobór przekroju przewodów i wielkość zabezpieczeń w/g załączonych obliczeń.
Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania dla zabezpieczenia w istniejącej
„TL” oraz zabezpieczeń w projektowanej „TM” jest spełnione. Ochrona przed dotykiem
pośrednim w rozdzielnicy „TM” i w tablicy „TL” jest zapewniona.
2.5. Pomiar Energii
Układ zalicznikowy Odbiorcy.
2.6. Uwagi
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z zapisami zawartymi w protokole
uzgodnień zakresu robót, powiadomić odpowiednie instytucje o zamierzonym przystąpieniu
do robót celem wyłączenia istniejącej WLZ i wskazania istniejących linii kablowych. Prace
montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu prac wykonać
obowiązujące pomiary elektryczne rezystancji izolacji i uziemienia. Uporządkować teren
placu budowy.
2.7. Ochrona przepięciowa.
Do ochrony od przepięć instalacji elektrycznych projektowanego lokalu mieszkalnego
zaprojektowano na „TM” I i II stopień ochrony przeciw przepięciowej w
postaci ochronnika WEIDMULLER PU 4B i PU 4C.
2.8. Wyposażenie.
Wyposażenie "TM" w aparaturę zabezpieczeniowo-rozdzielczą pokazano na
schematach części rysunkowej DT. Aparaty należy instalować na płytach montażowych.
Wszystkie części obce powinny być osłonięte. Każdy aparat i listwy należy oznaczyć
trwałym opisem wg schematu. Na elewacji maskownicy pod aparatami należy umieścić
numery obwodów. Na drzwiach od strony wewnętrznej zamocować zabezpieczone folią
schematy poszczególnych grup odbiorów. Wykonać dokumentację powykonawczą po
zakończeniu robót. Z rozdzielnicy "TM " typu XL3-160 o IP40 izolacyjnej, Icc 6kA
P=10,07kW
Ib=15,7708A
cos fi=0,947
tg fi=0,34
∆u=0,2325%
Iz=37,8098A
Kj=0,55 (współczynnik jednoczesności uzgodniono z Inwestorem)
zasilać wszystkie obwody odbiorcze przewodami wielożyłowymi układanymi w rurach
karbowanych ułożonych w bruździe izolowanej cieplnie ściany budynku.
Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosić Ruz<30 Ω. Zakres prac w
istniejącej „TL” zlokalizowanej w ciągu komunikacyjnym, oraz czas wyłączenia i
ponownego załączenia na okres trwania tych prac uzgodnić z upoważnionym
pracownikiem INWESTORA.
2.9. Połączenie kabli i przewodów
Wszystkie kable i przewody stosować na znamionowe napięcie izolacji Ui=750V.
Wszystkie kable i przewody doprowadzone do "TM" mają być wyposażone w trwałe
oznaczniki z naniesionymi numerami obwodu. Należy je starannie podłączyć do listew i
zacisków umieszczonych w dolnej i górnej części "TM", stosownie do kierunku skąd
przychodzą. Na podejściach pod listwy kable zamocować tak, aby nie obciążały mechanicznie
listew przyłączeniowych.
3. Instalacje elektryczne zasilające obwody gniazd wtykowych.
Istniejące obwody gniazd wtykowych należy wyłączyć, zabezpieczyć przed
ponownym włączeniem i zdemontować. Instalację należy wykonać w celu zasilania urządzeń
stanowiących wyposażenie pomieszczeń projektowanego budynku. Odbiory należy zasilać
przez odgałęzienia od "TM". Odgałęzienia te należy prowadzić bezpośrednio w rurach
karbowanych RK LG osadzonych w bruździe izolowanej cieplnie ściany budynku o
minimalnym przykryciu 5mm, przewodami o izolacji z tworzyw sztucznych DY3x2,5mm 2
(YDYp3x2,5 mm 2 ). Każde odgałęzienie od "TM" wyposażyć w zabezpieczenie nadprądowe
wyłącznikiem instalacyjnym różnicowoprądowym montowanym w rozdzielnicy usytuowanej
w miejscu odgałęzienia. Do jednego obwodu można podłączyć nie więcej niż 10 gniazd.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach montować na wysokości 0,2 m od podłogi. W
pomieszczeniach wilgotnych, kuchennych, technicznych, sanitarnych, zastosować osprzęt
bryzgoszczelny montowany na wysokości 1,6m. Obwody do zasilania zmywarki pralki,
kuchenki i lodówki zabezpieczać indywidualnie.
4. Instalacja oświetleniowa.
Istniejące obwody oświetleniowe należy wyłączyć, zabezpieczyć przed ponownym
włączeniem i zdemontować. Doboru typu opraw oraz typu osprzętu dokona Inwestor własnym
staraniem, z uwzględnieniem stopnia ochrony dla opraw w pomieszczeniach wilgotnych i
technicznych. Rozmieszczenie powinno gwarantować równomierność oświetlenia. Odbiory
należy zasilać przez odgałęzienia od "TM". Każde odgałęzienie od „TM” wyposażyć w
zabezpieczenie nadprądowe wyłącznikiem instalacyjnych różnicowo-prądowym.
Odgałęzienia te należy prowadzić bezpośrednio w rurach karbowanych RK LG osadzonych w
bruździe izolowanej cieplnie ściany budynku o minimalnym przykryciu 5mm, przewodami o
izolacji z tworzyw sztucznych DY3x1,5mm 2 (YDYp3x1,5 mm 2 ). Do jednego obwodu
można podłączyć nie więcej niż 30 opraw oświetleniowych z lampami fluorescencyjnymi lub
20 z lampami żarowymi. Łączniki należy umieszczać w pomieszczeniach przy drzwiach od
strony klamki na wysokości 1,4m od podłogi i w odległości 0,2m od ościeżnicy. W łazienkach
i WC łączniki instaluje się na zewnątrz tych pomieszczeń. W korytarzach stosować oprawy o
izolacji wzmocnionej, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (pom. gospodarcze,
kuchenne, WC, łazienki, kotłownia oraz na zewnątrz budynku) stosować oprawy i osprzęt
bryzgoszczelny. Do obwodu oświetleniowego może być włączone zasilanie i sterowanie
pracą wentylatorów promieniowych typu 23W z opóźnieniem czasowym sprzężonym z
obwodem danych pomieszczeń sanitarnych.
5. Instalacja telefoniczna.
Dla doprowadzenia sygnału telefonicznego należy przewidzieć wykonanie tablicy
przyłączeniowej „TP” we wnęce na zewnętrznej ścianie budynku.
Instalację wykonać poprzez ułożenie w rurce RVL 15 kabla ALCATEL UTP kategorii 5e 2
x 4 drut, na odcinku od zamontowanej „TP” do pomieszczenia gdzie zlokalizowany będzie
odbiornik telefoniczny. Gniazda telefoniczne typu RJ 45 Cat. 3e-UTP pojedyncze montować
na wysokości 0,2 m od podłogi. Zaciąganie przewodów dokona TP S.A. .
6. Instalacja RTV.
Instalację wykonać poprzez ułożenie w rurce elektroinstalacyjnej RVL 22 kabla antenowego
19VATC/21 na odcinku od zamontowanych na dachu anten do pokoju gdzie zlokalizowany
będzie odbiornik RTV. Montaż anten oraz zaciąganie przewodów wykona zakład
specjalistyczny.
7. Instalacja przyzewowa.
Przewidzieć zamontowanie dzwonka przyzewowego w pomieszczeniu, zasilanego
bezpośrednio z „TM” lub z obwodu oświetlenia. Przewidzieć montaż przycisku
sygnalizacyjnego na zewnątrz przy drzwiach wejściowych.
8. Instalacja ochrony od porażeń, połączenia wyrównawcze.
Instalację wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji części czynnych. Jako system
ochronny przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania przy
zwarciu w układzie TN-C-S, zrealizowane za pomocą bezpieczników, wyłączników
instalacyjnych i wyłączników ochronnych przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych o
prądzie zadziałania nie większym niż 30mA+obudowa izolacyjna tablic, oraz
ekwipotencjalizację wszystkich mas metalowych mogących znaleźć się pod napięciem tzn.
wszystkie urządzenia technologiczne wyposażone w przewodzące części (obudowy i
konstrukcje metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych oraz bolce
ochronne gniazd wtykowych w całym obiekcie. We wszystkich zasilanych urządzeniach
zaciski ochronne „PE” należy przyłączyć przewodem ochronnym do szyny ochronnej w „TM”.
Dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach wilgotnych oraz podłączonych do gniazd
wtykowych przewiduje się zastosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o
czułości 30mA. W celu uzyskania skutecznej ekwipotencjalizacji należy wykonać:
główną szynę wyrównawczą „GSU” którą należy zamontować we wnęce ściany
pomieszczenia „p.pokój” wewnątrz budynku, w miejscu ogólnie dostępnym.
Do głównej szyny ekwipotencjalnej należy podłączyć:
przewody uziemiające,
przewody ochronne,
funkcjonalny przewód uziemiający,
metalowe rury oraz urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody gorącej,
kanalizacji itp.
Przewód wyrównawczy główny należy poprowadzić od głównej szyny wyrównawczej do
„TM”. Przewód należy wykonać z ocynkowanego płaskownika FeZn25x4mm, oznaczonego
dwubarwnie barwą żółto-zieloną. Szyny wyrównawcze miejscowe montować we wnęce
ściany pomieszczenia budynku. Do szyny wyrównawczej miejscowej należy połączyć części
przewodzące dostępne, części przewodzące obce. Połączenia w pomieszczeniach wykonać
przewodem CU6mm2.
Uwaga!
Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie wymogów normy PN-IEC 60364-7701- „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposażone w wannę
lub i basen natryskowy.” Wypełniając podstawowe zasady, a mianowicie:
- wykonanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączących wszystkie
części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi;
dotyczy to takich części przewodzących jak: metalowe wanny, brodziki, rury, itp.
- Instalowanie gniazd wtykowych wyłącznie w 3 strefie,
- Instalowanie puszek, rozgałęźników oraz sprzętu łączeniowego poza strefami 0, 1, i 2,
- Rozdział przewodu PEN na przewód ochronny i neutralny, oraz uziemienie tego punktu,
dokonane zostanie w istniejącej tablicy licznikowe „TL”. Należy zwrócić uwagę na to, by
nie łączyć poza tym punktem przewodów PE i N.
Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN, uziemiające E oraz wyrównawcze CC
powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą (przewód PEN powinien
dodatkowo na końcach posiadać barwę jasnoniebieską).
Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosić Ruz<30 omów.
9. Uwagi końcowe.
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru
tego dokonuje Wykonawca instalacji w obecności Inspektora Nadzoru.
W trakcie odbioru technicznego należy sprawdzić:
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz ewentualnymi
zmianami, a także zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzą techniczną,
- jakość wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem
elektrycznym,
- spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych
dopuszczalnych oporności izolacji przewodów i kabli oraz uziemień instalacji i aparatów,
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami oraz obecność certyfikatów na urządzenia i
wyroby.
Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań
potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, poszczególnymi przepisami i
Polskimi Normami. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich
wprowadzeniem uzgodnić z projektantem.
UWAGA !!
1. Powyższe prace wykona zakład specjalistyczny, posiadający odpowiednie
uprawnienia w zakresie prowadzonych robót.
2. Urządzenia elektryczne objęte projektem mogą znajdować się pod napięciem,
dlatego przed przystąpieniem do prac realizujących ten projekt należy
bezwzględnie wyłączyć napięcie. Wyłączenie napięcia i dopuszczenie do prac
może dokonać upoważniony pracownik INWESTORA.
3. Wszystkie połączenia rur z uszczelnieniem wykonanym przy użyciu
materiałów izolacyjnych należy metalicznie zbocznikować.
4. Ewentualne uzupełnienia oporności przez pogrążenie odpowiedniej ilości
prętów stalowych.
5. Instalowanie i eksploatacja wyłącznika różnicowo-prądowego winno odbywać
się wg instrukcji producenta. Dla spr. prawidłowości działania zaleca się
nacisnąć przycisk oznaczony literą ”T”. Przy poprawnym działaniu wyłącznik
odłączy zasilanie.