Opis budynek inst elekt Bulionik IVp

Transkrypt

Opis budynek inst elekt Bulionik IVp
3. Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnętrznych
remontu IVp DS. Bulionik PWSZ ul.Łódzka 149
1. Zakres projektu
-
sposób zasilania,,
tablice rozdzielcze,
instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
instalacja komputerowa
instalacja p-poż i tv
instalacje ochronne,
uwagi końcowe.
1.1. Sposób zasilania
Dla projektowanych pomieszczeń należy doprowadzić nowe obwody oświetlenia
i gniazd wtykowych .
Remontowane pomieszczenia należy zasilić z tablic rozdzielczych umieszczonych w pomieszczeniach
technicznych przy windach na IVp. Przewody zasilające pomieszczenia należy układać w korytku
metalowym na korytarzu. Układ zasilania całego obiektu TNC-S. Układ zasilania IV piętra TN-S.
Ochrona od porażeń – samoczynne odłączenie zasilania
1.2. Tablice rozdzielcze
Projektuje się wymianę czterech tablic rozdzielczych .
Tablice wykonać należy wg schematów oraz rysunków rozmieszczenia aparatów przedstawionych na rys.
TK4-1, TK4-2, TP4-1, TP4-2 wg materiałów firmy Legrand lub innej o równym lub wyższym poziomie
technicznym.
Tablice zamontowane zostaną w dwóch pomieszczeniach technicznych w szczytach budynku po dwie
tablice /TK4 i TP4/ w przygotowanych wnękach
1.3 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
Plany instalacji wykonano dla wybranych pomieszczeń. W pozostałych pomieszczeniach należy plany te
odpowiednio powielić i zastosować.
Instalacje oświetleniową wykonać należy przewodami typu YDYp 3(4) x 1,5 mm2 a instalację
gniazd wtykowych przewodami typu YDYp 3x2,5 mm2 .
Należy zastosować oprawy oświetleniowe firmy ES System,Elgo lub innych producentów o równym lub
wyższym poziomie technicznym
Łączniki instalować na wysokości 1,4m a gniazda wtykowe na wysokości 0,3m od podłogi.
W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt bryzgoszczelny.
Należy zastosować sprzęt POLO, Legrand lub inny o równym lub wyższym poziomie technicznym
Przewody układać pod tynkiem.
Na korytarzu w wyznaczonych oprawach zamontowane zostaną moduły oświetlenia awaryjnego
1.4 Instalacja komputerowa
Planowany remont obejmuje wymianę tablic zasilania instalacji komputerowej /tablice TK4-1 i TK4-2/ wg
załaczonych schematów.
W części pomieszczeń /pokoje studenckie większe/ zaplanowano również wymianę instalacji logicznej.
1.5 Instalacja p-poż i TV
Przed rozpoczęciem prac remontowych należy zdemontować częściowo instalację p-poż. /np.czujki/.
W wybranych pokojach studenckich należy wymienić instalację do odbioru telewizji.
1.6 Instalacja odgromowa
Ze względu na planowaną wymianę pokrycia dachowego należy wymienić instalację piorunochronna na
dachu oraz poprawić rezystancję uziemienia wybranych uziomów
1.6. Instalacja ochronna
Zgodnie z normą PN-91/E-5009, jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym
Zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłaczenie zasilania w przypadku przekroczenia
bezpiecznej wartości napięcia dotykowego. Do tego celu wykorzystane zostaną urządzenia
ochrony przetężeniowej i wyłączniki różnicowo-prądowe.
W pomieszczeniach sanitarnych z natryskami należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe.
Połaczenia te należy wykonać przewodem LY(żo) 6 mm2, łącząc metalowe elementy instalacji
i wyposażenia sanitariatów oraz obudowy kabin i niecki z przewodem ochronnym.
1.7 Uwagi końcowe
Wszystkie prace wykonać należy zgodnie z PBUE i BHP .
Prace związane z prowadzeniem instalacji elektrycznej wykonać po ułożeniu instalacji
sanitarnych .
Po zakończeniu prac montażowych wykonać należy pomiary rezystancji izolacji i rezystancji
uziemienia .
Wyniki pomiarów zestawić należy w specjalnym protokóle .

Podobne dokumenty