torque wrench - Lidl Service Website

Transkrypt

torque wrench - Lidl Service Website
8499804-Drehmoment-man_a 29.04.11 09:31 Seite 1
GB
PL
HU
SI
SK
CZ
TORQUE WRENCH SET
GB
DE
AT
CH
TORQUE WRENCH SET
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY – KOMPLET
NYOMATÉKKULCS KÉSZLET
ŠKATLE MOMENTNEGA KLJUČA
SÚPRAVA MOMENTOVÝCH KĽÚČOV
SADA MOMENTOVÝCH KLÍČŮ
DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET
TORQUE WRENCH
Reading all the safety guideline and information contained in these Operating Instructions is a prerequisite for using this torque
wrench according to the regulations.
Any usage not complying with the information provided shall be regarded as not according with the regulations. The operator
and user are solely responsible for any injury or damage caused by incorrect application.
The trigger accuracy is ± 4% of the set gauge value in the direction of actuation. The torque wrench has adjustment gauges with
both European and American measuring units. The button in the centre of the ratchet makes ejecting the mounted
insertable tools easier.
Here are two examples: one for 130 Nm (Newton metres) and one for 9.0 kg/m:
Contents of the torque wrench box
- Torque wrench
- 125 mm extension
- 3 inserts 17, 19 and 21 mm
Example 1
For fine adjustment to 130 Nm, the ,4' on the
Rough adjustment
rotating handle should also be positioned by turning
it to the right to the centre line on the adjustment
gauge (see Fig. right).
Safety guidelines
Before use, check that the trigger value is adjusted correctly and that the insert and/or insertable tool is fitted securely.
Always apply the tool so that it cannot slip from the screw connection, otherwise people and objects will be set at risk.
Force transmission errors must be avoided. For this reason, use as few articulated links or extensions as possible. It is also
possible to loosen screws using this product (switch the small lever on the ratchet head to the left - switch it to the right again
to tighten screws). During this process, never exceed the maximum torque value on the gauge (for example when cutting
rusted screw connections). Overload can damage the torque wrench and possibly generate an incorrect trigger value.
Torque wrenches are calibrated precision tools and should be treated gently. Therefore, avoid mechanical, chemical or thermal
influences over and above the strains determined for correct usage. The torque wrench must never be used to hit objects
(danger of accident or damage). Extreme climactic conditions such as cold, heat or high humidity may have a negative
influence on the trigger accuracy.
The accessories delivered in the box are suitable for the torque wrench. When using inserts or insertable tools which are not
included in the scope of delivery, you must ensure that they are standard designs and that they have the correct shape and
size for connection with the screw connection to be tightened.
The maximum permitted load on the insert or insertable tool used must also be observed. These may be lower than the
achievable release torque on the torque wrench. The use of specially produced tools may be a source of danger which is
hard to assess. Thoughtless usage can lead to injury and/or to damage.
Important guidelines
The following guidelines must be taken into account. Only then can long-term, problem-free usage of the precision tool be
expected. Before tightening the screws, please check that their threads are free of dirt and lightly oiled. Basically, the torque
wrench should be used so that the required torque lies roughly in the centre of the gauge range; but never at its upper limit.
During longer periods of non-use, the wrench should be reset to the lowest gauge value. As the most important function
components of the torque wrench are pre-greased at the site of manufacture, do not clean with or in solvents!
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY – KOMPLET
Poniżej przykład dla 130 Nm (Niutonometr) i 9,0 kg/m:
Przykład 1 (Zakres skali 28-210 Nm)
Aby osiągnąć wartość 130 Nm należy nastawić
górny brzeg uchwytu obrotowego najpierw na 126
Nm przekręceniem w prawo. Przy tym pozycja-0 musi
zbiegać się ściśle ze środkową linią skali
nastawczej (ilustracja prawo).
Przykład 1
Do precyzyjnego ustawienia na 130 Nm należy
Nastawienie zgrubne
wypozycjonować cyfrę , 4' skali uchwytu obrotowego
– również przekręceniem w prawo - na środkową linię skali nastawczej (ilustracja prawo).
Zawartość zestawu klucza dynamometrycznego w etui
- Klucz dynamometryczny
- Przedłużenie 125 mm,
- 3 nasady kluczowe 17,19 i 21 mm
Wskazówki bezpieczeństwa
Przed użyciem klucza należy sprawdzić zarówno właściwe nastawienie wartości rozruchowej, jak również bezpieczne osadzenie stosowanych nasad i narzędzi nasadowych. Narzędzie musi zostać zawsze tak osadzone, aby nie mogło
się ono ześlizgnąć ze złącza śrubowego. W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo szkód osobowych i/lub
rzeczowych.
Unikać bezwzględnie błędów przy przenoszeniu siły. W związku z tym należy stosować możliwie jak najmniej złączy
przegubowych lub przedłużeń. Możliwe jest także luzowanie śrub (w tym celu należy przesunąć małą dźwigienkę przy przycisku grzechotki w lewo, a przy dokręcaniu na pozycję w prawo). W żadnym przypadku nie wolno przekraczać najwyższej
dopuszczalnej wartości skali momentu obrotowego ( na przykład przy odkręcaniu zardzewiałych złączy
śrubowych). Przeciążenie może uszkodzić klucz dynamometryczny i spowodować możliwe wypaczenie dokładności
wartości rozruchowej.
Klucze dynamometryczne to wykalibrowane narzędzia precyzyjne, z którymi należy się odpowiednio ostrożnie obchodzić.
Dlatego też należy unikać oddziaływań mechanicznych , chemicznych lub termicznych, które wykraczają poza obciążenie
stosowania zgodnego z przeznaczeniem. Nigdy nie wolno używać klucza dynamometrycznego jako narzędzia udarowego
(niebezpieczeństwo wypadku i uszkodzenia). Ekstremalne warunki klimatyczne jak na przykład zimno, gorąco lub wysoka
wilgotność powietrza mogą negatywnie wpływać na dokładność wartości rozruchowej.
Akcesoria dostarczane razem w etui są wyregulowane i dopasowane odpowiednio do klucza dynamometrycznego.
Przy użytkowaniu nasad wzg. narzędzi nasadowych, które nie są objęte dostawą, należy koniecznie przestrzegać
odpowiedniego znormowanego wykonania, jak również odpowiedniego kształtu oraz wielkości do dociąganego złącza
śrubowego.
Przestrzegać należy również maksymalnego dopuszczalnego obciążenia stosowanej nasady wzg. narzędzia nasadowego.
Może być ono niższe od osiągalnego momentu wyzwalającego klucza dynamometrycznego. Stosowanie samodzielnie
sporządzonych narzędzi specjalnych może stać się źródłem zagrożenia, którego nie można ocenić. Taka lekkomyślność
może spowodować szkody osobowe lub rzeczowe.
Przykład 1
Nastawienie precyzyjne
Przykład 2 (Zakres skali 2,9 - 21,4 kg/m)
Aby osiągnąć wartość 9,0 kg/m należy nastawić
górny brzeg uchwytu obrotowego najpierw na 8,6
kg/m przekręceniem w prawo. Przy tym pozycja-0
musi zbiegać się ściśle ze środkową linią skali
nastawczej (ilustracja prawo).
Przykład 2
Przykład 2
Do precyzyjnego ustawienia na 9,0 kg/m należy
Nastawienie zgrubne
Nastawienie precyzyjne
wypozycjonować cyfrę , 4' skali uchwytu
obrotowego – również przekręceniem w prawo - na środkową linię skali nastawczej (ilustracja prawo).
Po nastawieniu precyzyjnym i przed zastosowaniem klucza należy każdorazowo zablokować uchwyt obrotowy
przekręceniem przycisku blokującego w prawo.
Osiągnięcie ustawionego momentu obrotowego jest sygnalizowane akustycznie wyraźnym kliknięciem (zwolnienie
automatyczne). W żadnym przypadku nie wolno po kliknięciu uruchamiać klucza dalej. Klucz dynamometryczny
gotowy jest ponownie do użycia dopiero po zwolnieniu.
Ważne wskazówki
Następujące wskazówki muszą być obowiązkowo uwzględniane.
Tylko wówczas można zapewnić długotrwałą, bezzakłóceniową pracę niniejszego narzędzia precyzyjnego.
Przed dociągnięciem śrub należy sprawdzić, czy ich gwinty są czyste i lekko naoliwione.
Klucz dynamometryczny należy zasadniczo tak stosować, aby żądany moment obrotowy znajdował się mniej więcej w
środku zakresu skali, w żadnym przypadku nie może znajdować się na jej górnej granicy.
Po użyciu oraz przy dłużych przerwach w użytkowaniu klucza należy go z powrotem nastawić na najniższą wartość skali.
Najważniejsze części funkcyjne klucza dynamometrycznego nasmarowane są przez producenta, w związku z tym należy
bezwzględnie odstąpić od czyszczenia rozpuszczalnikami lub bez rozpuszczalników!
Ustawianie żądanych momentów obrotowych
Przy stosowanych momentach obrotowych należy obowiązkowo uwzględniać specyficzne dane producenta pojazdu.
Samo ustawienie następuje w dwóch krokach pracy w oparciu o skalę, która znajduje się przy uchwycie obrotowym.
Dźwigienka przełączająca przy grzechotce musi znajdować się w pozycji na prawo.
NYOMATÉKKULCS KÉSZLET
A nyomatékkulcs előírásoknak megfelelő használata a jelen kezelési útmutatóban található valamennyi biztonsági
utasítás és információ lelkiismeretes figyelembevetelét tételezi fel.
Minden attól eltérő használat az előírásoknak nem megfelelőnek minősül. Az esetleges, nem szakszerű használatból
eredő személyi és anyagi károkért kizárólag az üzemeltető és a felhasználó vállal felelősséget.
A kioldó pontosság a működési irányban a beállított skálaérték ± 4%-a. A nyomatékkulcs európai és amerikai
mértékegységekkel ellátott beállítási skálával rendelkezik. A gomb a nyomatékváltó közepén megkönnyíti a feltett
csatlakozó szerszámok kidobását.
Az alábbiakban megtalálható egy-egy példa a 130 Nm-hez (Newtonméter) és 9,0 Kg/m-hez:
1. példa (Skálatartomány 28-210 Nm)
Ahhoz, hogy elérjék a 130 Nm-es értéket, a
forgónyél felső peremét jobbra forgatással először
126 Nm-re kell beállítani. Ennek során a 0-állásnak
pontosan egy síkba kell esnie a beállítás skálájának
középvonalával (jobb oldali ábra).
A nyomatékkulcsdoboz tartalma
- nyomatékkulcs
- rátét, 125 mm,
- 3 csatlakozó betét, 17,19 és 21 mm
A 130 Nm-es finom beállításhoz a forgónyél
skáláján a ,4'-t – újra jobbra forgatással – a
beállítás skálájának középvonalára kell állítani
(jobb oldali ábra).
Biztonsági utasítások
Használat előtt ellenőrizni kell a kioldóérték helyes beállítását, valamint a felhasznált betét és/vagy csatlakozó szerszám
szoros illeszkedését. Mindig úgy kell felhelyezni a szerszámot , hogy az ne tudjon lecsúszni a csavarkötésről. Ellenkező
esetben személyi és anyagi károk veszélye áll fenn.
Az erőátvitelben fellépő hibát mindenképpen meg kell akadályozni. Ezért lehetőség szerint ne használjanak csuklókötést
vagy hosszabbítást. A csavarok meglazítása is lehetséges (ehhez a nyomatékváltó fejen lévő kis kart kell balra állítani –
meghúzáshoz jobb oldali állítás). Ennek során azonban semmi esetre sem szabad meghaladni a skála legnagyobb
értékének forgatónyomatékát (például a berozsdásodott csavarkötések leválasztásakor). A túlterhelés károsíthatja a
nyomatékkulcsot és esetleg meghamisíthatja a kioldó értéket.
A nyomatékkulcsok kalibrált precíziós szerszámok, amelyeket ennek megfelelően kíméletesen kell kezelni. Ezért kerülni
kell azon mechanikus, kémiai vagy termikus befolyásokat, amelyek az előírásoknak megfelelő használat igénybevételén túlmutatnak. A nyomatékkulcsot soha ne használják ütőszerszámként (baleset- és sérülésveszély áll fenn). Szélsőséges klímafeltételek, mint például hideg, hőség, vagy a levegő magas nedvességtartalma a kioldó pontosságot negatívan
befolyásolhatják.
A dobozban megtalálható tartozékokat hozzáigazították a nyomatékkulcshoz. Az olyan betétek, ill. csatlakozó s
zeszámok használatakor, amelyek nem tartoznak a csomagolásba, mindenképpen figyelni kell azok normának
megfelelő kivitelezésére, valamint a meghúzandó csavarkötéssel ellátott csatlakozás helyes formájára és méretére.
Hasonlóképpen figyelembe kell venni a felhasznált betét vagy csatlakozó szerszám maximum megengedett terhelését.
Ez a nyomatékkulcs elérhető kioldó nyomatékánál kisebb lehet. Az önállóan gyártott célszerszámok használata adott
esetben be nem tervezhető veszélyforrást jelenthet. A könnyelműség személyi és anyagi károkhoz vezethet.
1. példa
Durva beállítás
1. példa
Finom beállítás
2. példa
Durva beállítás
2. példa
Finom beállítás
2. példa (Skálatartomány 2,9 - 21,4 Kg/m)
Ahhoz, hogy a 9,0 Kg/m-es értéket elérjék, a
forgónyél felső peremét jobbra forgatással először
8,6 Kg/m-re kell beállítani. Ennek során a
0-állásnak pontosan egy síkba kell esnie a beállítás
skálájának középvonalával (jobb oldali ábra).
A 9,0 Kg/m es finom beállításhoz a forgónyél
skáláján a ,4'-t – újra jobbra forgatással – a beállítás
skálájának középvonalára kell állítani
(jobb oldali ábra).
A finom beállítás után és a használat előtt a forgónyelet a reteszelőgomb jobbra forgatásával mindig reteszelni kell.
A beállított forgatónyomaték elérését egy nyilvánvaló kattanással akusztikusan(hallható módon) jelzik (automatikus
kioldás). Ezután a kulcsot semmi esetben sem szabad tovább működtetni. A nyomatékkulcs csak a szabadra állítás
után lesz újra használatra kész.
Fontos utasítások
A következő utasításokat mindenképpen figyelembe kell venni. Csak így várható el a precíziós szerszám hosszútávú,
zavartalan használata. A csavarok meghúzása előtt ellenőrizni kell, hogy a menet szennyeződésektől mentes és enyhén
olajozott legyen. A nyomatékkulcsot mindig úgy kell használni, hogy a kívánt forgatónyomaték körülbelül a skálája közepén
legyen, semmi esetre sem annak felső határán. A kulcsot használat után nagyobb használati szünetek esetén a
legalacsonyabb skálaértékre kell visszaállítani. Mivel a nyomatékkulcs fontos működési elemeit gyárilag előre bezsírozták,
az oldószerrel vagy anélkül való tisztítást mindenképpen el kell kerülni!
A kívánt nyomaték beállítása
Az alkalmazandó nyomatékokhoz figyelembe kell venni az autógyártó speciális adatait.
Maga a beállítás két munkalépcsőben zajlik a forgónyélen található skála alapján. Az átváltó kar a nyomatékváltón jobb
oldalon található.
SI
Example 1
Fine adjustment
Example 2
Example 2
Rough adjustment
Fine adjustment
For fine adjustment to 9.0 kg/m, the ,4' on the
rotating handle should also be positioned by turning
it to the right to the centre line on the adjustment gauge (see Fig. right).
After fine adjustment and before each application, the rotating handle must be locked by turning the lock button to the right.
On reaching the set torque, the product clicks audibly (automatic trigger). After this, do not continue to operate the wrench.
The torque wrench is not ready for use until it has been released again.
Stosowanie klucza dynamometrycznego zgodnie z przeznaczeniem zakłada skrupulatne przestrzeganie wszystkich
wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
Każde inne lub wykraczające poza określony zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za
ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego stosowania odpowiadają wyłącznie użytkownik
i operator.
Dokładność w kierunku uruchomienia Ī 4% nastawionej wartości skali. Klucz wyposażony jest w skale nastawacze z
europejskimi i amerykańskimi jednostkami miary. Przycisk w środku grzechotki ułatwia zwalnianie narzędzia nasadowego.
HU
kg
Example 2
(Gauge range 2.9 - 21.4 kg/m)
In order to achieve a value of 9.0 kg/m, first set the
upper edge of the rotating handle to 8.6 kg/m by
turning it to the right. The 0 position must align
exactly with the centre line on the adjustment gauge
(see Fig. right).
Setting the required torques
The specific information from the car manufacturers on the torques to be applied must be taken into
account. Adjustment is carried out in two work steps based on the gauge located in the rotating handle. The switch lever on
the ratchet is turned to the right.
PL
Conversion table
Example 1 (Gauge range 28-210 Nm)
In order to achieve a value of 130 Nm, first set the
upper edge of the rotating handle to 126 Nm by
turning it to the right. The 0 position must align
exactly with the centre line on the adjustment gauge
(see Fig. right).
ŠKATLE MOMENTNEGA KLJUČA
Uporaba momentnega ključa v skladu z določili predpostavlja vestno upoštevanje vseh varnostnih napotkov in informacij v teh
navodilih za uporabo. Vsaka uporaba, ki odstopa od le-teh, ni veljavna v skladu z določili. Za morebitne poškodbe oseb ali
stvari zaradi neustrezne uporabe so odgovorni izključno upravljavci in uporabniki. Sprožilna natančnost znaša v smeri
delovanja Ī 4 % nastavljene vrednosti lestvice. Momentni ključ razpolaga z nastavitveno lestvico z evropskimi in ameriškimi
merskimi enotami. Gumb v središču zatičnika olajša izmet nataknjenih natičnih orodij.
Vsebina škatle momentnega ključa
- Momentni ključ
-
Podaljšek 125 mm,
3 natični vložki 17,19 in 21 mm
Varnostni napotki
Pred uporabo je potrebno preveriti tako pravilno nastavitev sprožilne vrednosti kot tudi varno sedišče uporabljenega vložka
in/ali natičnega orodja. Orodje nastavite tako, da ne more zdrseti z navojnega spoja. Sicer obstaja nevarnost poškodb oseb ali
stvari. Napake pri transmisiji je nujno potrebno preprečiti. Zato po možnosti ne uporabljajte členkastega spoja ali podaljškov.
Tudi odvitje vijakov je možno (za to premaknite majhno ročico na gumbu zatičnika v levo – za privitje desni položaj).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Nm
9.81
19.61
29.42
39.22
49.03
58.83
68.64
78.44
88.23
98.05
107.86
117.66
127.47
137.27
147.08
156.88
166.69
176.49
186.30
196.10
205.91
215.71
225.52
235.32
245.13
254.93
264.74
274.54
284.35
294.15
303.96
313.76
323.57
333.37
343.18
352.98
362.79
372.60
382.40
392.20
402.01
8499804-Drehmoment-man_a 29.04.11 09:31 Seite 2
Pri tem pa v nobenem primeru ne prekoračite vrtilnega momenta najvišje vrednosti lestvice (na primer pri ločitvi zarjavelih
navojnih spojev). Preobremenitev lahko momentni ključ poškoduje in morda popači sprožilno vrednost. Momentni ključi so
kalibrirana natančna orodja in je zato z njimi potrebno ustrezno ravnati. Zato preprečite mehanske, kemične in termične
vplive, ki presegajo obremenitve, določene v skladu z določili za uporabo. Momentni ključ se ne sme nikoli uporabiti kot
udarno orožje (nevarnost nesreče in poškodbe). Ekstremni klimatski pogoji, kot so na primer mraz, vročina in visoka vlažnost
zraka, lahko negativno vplivajo na sprožilno natančnost. Kosi opreme, dobavljeni skupaj v škatli, so prilagojeni za momentni
ključ. Pri uporabi vložkov oz. natičnih orodij, ki ne sodijo k dobavljeni opremi, bodite nujno pozorni, da je njihova izvedba v
skladu s predpisi, kot tudi na pravilno obliko in velikost za spoj s privitim vijakom. Prav tako bodite pozorni na maksimalno
dovoljeno obremenitev uporabljenega vložka ali natičnega orodja. Ta je lahko nižja kot doseženi sprožilni moment
momentnega ključa. Uporaba samostojno izdelanih specialnih orodji prestavlja morebiten vir neocenjene nevarnosti.
Lahkomiselnost pri tem lahko vodi do poškodb oseb in/ali stvari.
Nastavitev želenega vrtilnega momenta
Pri uporabljenih vrtilnih momentih je potrebno upoštevati specifične podatke proizvajalca vozila.
Nastavitev sledi v dveh delovnih korakih s pomočjo lestvice, ki se nahaja na vrtljivem ročaju. Preklopna ročica na
zatičniku je na desni.
SK
Primer 1
Groba nastavitev
Primer 2
Groba nastavitev
Po fini nastavitvi in pred uporabo je v vsakem primeru potrebno vrtljivi ročaj aretirati (blokirati) z vrtenjem zapornega
gumba v desno.
Doseg nastavljenega vrtljivega momenta je signaliziran z razločnim akustičnim klikom (samodejna sprožitev).
Po tem v nobenem primeru več ne uporabljajte ključa. Šele po sprostitvi je momentni ključ ponovno uporaben.
SÚPRAVA MOMENTOVÝCH KĽÚČOV
Obsah škatule s momentovým kľúčom
- momentový kľúč
- nástavec 125 mm,
- 3 nástrčné násady 17, 19 a 21 mm
Uvádzame príklady pre 130 Nm (Newtonmetrov) a 9,0 kg/m:
Príklad č. 1 (rozsah stupnice 28 - 210 Nm)
Pre dosiahnutie hodnoty 130 Nm nastavte hornú
hranu otočnej rukoväte otáčaním vpravo najskôr na
126 Nm. Poloha 0 sa pritom musí dostať presne do
jednej roviny so stredovou líniou nastavovacej
stupnice (obr. vpravo).
Pre jemné nastavenie na 130 Nm treba
číslicu ‚4' stupnice na otočnej rukoväti taktiež
otáčaním vpravo dostať na stredovú líniu
nastavovacej stupnice (obr. vpravo).
Bezpečnostné pokyny
Pred použitím je potrebné skontrolovať správne nastavenie spínacej hodnoty, ako aj bezpečné osadenie použitej násady
a/alebo nástrčného nástroja. Nástroj nasadzujte vždy tak, aby sa nemohol zošmyknúť zo skrutkového spoja. Inak existuje
nebezpečenstvo ujmy na zdraví osôb a/alebo vecných škôd.
Je bezpodmienečne potrebné zabrániť chybám v prenose síl. Preto podľa možnosti nepoužívajte kĺbové spoje alebo
nástavce. Možné je aj povoľovanie skrutiek (za týmto účelom presuňte páčku na hlave račny doľava - pri doťahovaní
poloha vpravo). Pritom však v žiadnom prípade neprekračujte moment dotiahnutia maximálnej hodnoty stupnice
(napríklad pri oddeľovaní zhrdzavených skrutkových spojov). Preťaženie môže poškodiť momentový kľúč a poprípade
narušiť hodnotu spínania.
Momentové kľúče sú kalibrované precízne nástroje, takže s nimi treba zaobchádzať šetrne. Vyhýbajte sa preto mechanickým,
chemickým alebo tepelných vplyvom, ktoré presahujú rámec zaťažení v rámci použitia v súlade s nariadením. Momentový
kľúč sa nesmie nikdy používať ako úderný nástroj (nebezpečenstvo úrazu a poškodenia). Extrémne klimatické podmienky,
napríklad chlad, horúčava alebo vysoká vlhkosť vzduchu, môžu negatívne ovplyvniť presnosť spínania.
Časti príslušenstva dodané v škatuli sú zladené s momentovým kľúčom. Pri používaní násad, resp. nástrčných nástrojov,
ktoré nepatria k obsahu dodávky, dbajte bezpodmienečne na ich normalizované vyhotovenie, ako aj na správny tvar a
veľkosť pre spájanie s doťahovaným skrutkovým spojom.
Taktiež je potrebné dodržať maximálne povolené zaťaženie používanej násady alebo nástrčného nástroja. Toto zaťaženie
môže byť nižšie, ako je dosiahnuteľný moment spínania momentového kľúča. Používanie vlastnoručne
zhotovených špeciálnych nástrojov môže byť zdrojom neodhadnuteľného rizika. Ľahkovážnosť môže viesť k ujme na zdraví
osôb a/alebo vecným škodám.
Nastavenie požadovaných momentov dotiahnutia Pri používaných momentoch dotiahnutia je
potrebné zohľadniť špecifické údaje výrobcu automobilu.
Samotné nastavenie prebieha v dvoch pracovných krokoch pomocou stupníc nachádzajúcich sa na otočnej rukoväti.
repínacia páka na račne je v polohe vpravo.
Príklad č. 1
Hrubé nastavenie
Príklad č. 1
Jemné nastavenie
Príklad č. 2 (rozsah stupnice 2,9 - 21,4 kg/m)
Pre dosiahnutie hodnoty 9,0 kg/m nastavte hornú
hranu
otočnej rukoväte otáčaním vpravo najskôr na 8,6
kg/m. Poloha 0 sa pritom musí dostať presne do
jednej roviny so stredovou líniou nastavovacej
stupnice (obr. vpravo).
Príklad č. 2
Príklad č. 2
Hrubé nastavenie
Jemné nastavenie
Pre jemné nastavenie na 9,0 kg/m treba číslicu
‚4' stupnice na otočnej rukoväti taktiež otáčaním vpravo dostať na stredovú líniu nastavovacej stupnice (obr. vpravo).
Po jemnom nastavení a pred použitím treba otočnú rukoväť každopádne zaistiť otočením zaisťovacieho tlačidla vpravo.
Dosiahnutie nastaveného momentu dotiahnutia je signalizované akusticky zreteľným kliknutím (automatické spustenie).
Kľúč následne v žiadnom prípade ďalej nestláčajte. Momentový kľúč je znovu pripravený na použitie až po uvoľnení.
Dôležité upozornenia
Nasledujúce upozornenia treba bezpodmienečne rešpektovať. Len tak možno očakávať dlhodobé, bezporuchové
používanie tohto precízneho nástroja. Pred dotiahnutím skrutiek skontrolujte, či sú ich závity čisté a jemne naolejované.
Momentový kľúč by sa mal zásadne používať tak, aby sa zvolený moment dotiahnutia nachádzal približne uprostred
rozsahu stupnice, v žiadnom prípade nie na jej hornej hranici. Kľúč treba po použití v prípade dlhších prestávok nastaviť
späť na najnižšiu hodnotu stupnice.
Keďže dôležité funkčné časti momentového kľúča sú od výroby vopred namazané, treba bezpodmienečne upustiť od ich
čistenia použitím rozpúšťadiel alebo v rozpúšťadlách!
SADA MOMENTOVÝCH KLÍČŮ
Používání momentového klíče v souladu s jeho určením předpokládá svědomité dodržování všech bezpečnostních
pokynů a informací uvedených v tomto návodu na obsluhu.
Jakékoliv jiné použití je v rozporu s jeho určením. Za případnou újmu na zdraví osob a/nebo věcné škody v důsledku
nepřiměřeného použití ručí výlučně provozovatel a uživatel.
Přesnost upínání dosahuje ve směru ovládání ± 4% nastavené hodnoty stupnice. Momentový klíč je vybaven
nastavovacími stupnicemi s evropskými a americkými měrnými jednotkami. Knoflík uprostřed ráčny usnadňuje
uvolňování nasazených nástrčných nástrojů.
Obsah boxu s momentovým klíčem
- momentový klíč
- nástavec 125 mm,
- 3 nástrčné násady 17, 19 a 21 mm
Bezpečnostní pokyny
Před použitím je nutné zkontrolovat správné nastavení spínací hodnoty, jakož i bezpečné osazení použité násady a/nebo
nástrčného nástroje. Nástroj nasazujte vždy tak, aby nemohl sklouznout ze šroubového spoje. V opačném případě hrozí
nebezpečí újmy na zdraví osob a/nebo věcných škod.
Je bezpodmínečně nutné vyhnout se chybám týkajících se přenosu sil. Proto pokud možno nepoužívejte kloubové
spoje nebo nástavce. Možné je i povolení šroubů (za tímto účelem přesuňte páčku na hlavě ráčny doleva - při dotahování
poloha vpravo). Přitom však v žádném případě nepřekračujte utahovací moment maximální hodnoty stupnice (například při
oddělovaní zrezivělých šroubových spojů). Přetížení může poškodit momentový klíč, popřípadě narušit hodnotu spínání.
Momentové klíče jsou kalibrované precizní nástroje, takže je nutné s nimi zacházet šetrně. Vyhýbejte se proto mechanickým, chemickým nebo tepelným vlivům, které přesahují rámec zatížení v rámci použití v souladu s určením. Momentový
klíč se nesmí nikdy používat jako úderný nástroj (nebezpečí úrazu a poškození). Extrémní klimatické
podmínky, například chlad, horko nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou negativně ovlivnit přesnost spínání.
Díly příslušenství dodané v boxu jsou přizpůsobeny na momentový klíč. Při používání násad, příp. nástrčných nástrojů,
které nejsou součástí dodávky, bezpodmínečně dbejte na jejich normalizované vyhotovení, jakož i na správný tvar a
velikost pro spojení s dotahovaným šroubovým spojem.
Rovněž je třeba dodržovat maximálně povolené zatížení používané násady nebo nástrčného nástroje. Toto zatížení může
být nižší, než je dosažitelný moment spínání momentového klíče. Používání vlastnoručně zhotovených speciálních nástrojů
může být zdrojem neodhadnutelného rizika. Lehkovážnost může vést k újmě na zdraví osob a/nebo věcným škodám.
Nastavení požadovaných utahovacích momentů
U používaných utahovacích momentů je nutné zohlednit specifické údaje výrobce automobilu.
Samotné nastavení probíhá ve dvou pracovních krocích pomocí stupnic nacházejících se na otočné rukojeti.
Přepínací páka na ráčně je v poloze vpravo.
DE
Primer 2
Groba nastavitev
Primer 1
Groba nastavitev
Používanie momentového kľúča v súlade s nariadením predpokladá svedomité dodržiavanie všetkých bezpečnostných
pokynov a informácií v tomto návode na obsluhu.
Akékoľvek iné použitie je v rozpore s nariadením. Za prípadnú ujmu na zdraví osôb a/alebo vecné škody v dôsledku
neprimeraného používania nesie zodpovednosť výlučne prevádzkovateľ a používateľ.
Presnosť spínania sa dosahuje v smere ovládania ± 4% nastavenej hodnoty stupnice. Momentový kľúč je vybavený
nastavovacími stupnicami s európskymi a americkými jednotkami miery. Gombík uprostred račny uľahčuje vyhadzovanie
nasadených nástrčných nástrojov.
CZ
Za fino nastavitev na 9,0 kg/m je ,4' lestvice
vrtljivega ročaja – prav tako z vrtenjem v desno,
potrebno naravnati na sredinsko linijo nastavitvene
lestvice (slika desno).
Pomembni napotki
Naslednje napotke nujno upoštevajte. Samo tako lahko pričakujete dolgoročno in nemoteno uporabo tega natančnega
orodja. Pred privitjem vijakov preverite, če je navoj čist in rahlo naoljen.
Momentni ključ se bi naj v načelu uporabljal tako, da želen vrtljivi moment leži približno v sredini njegovega
območja lestvice, v nobenem primeru na njegovi zgornji meji.
Ključ se po uporabi pri daljših prekinitvah uporabe nastavi nazaj na najnižjo vrednost lestvice.
Ker so pomembni deli delovanja momentnega ključa tovarniško nastavljeni, ni priporočljivo čiščenje s ali v topilnih sredstvih!
Navajamo primer za 130 Nm (Newtonmeter) in 9,0 kg/m:
Primer 1 (Območje na lestvici 28-210 Nm)
Za doseg vrednosti 130 Nm, zgornji rob vrtljivega ročaja z
vrtenjem v desno nastavite najprej na
126 Nm. Pri tem mora biti 0-položaj točno v liniji s
sredinsko linijo nastavitvene lestvice (slika desno).
Za fino nastavitev na 130 Nm je ,4' lestvice vrtlji
vega ročaja – prav tako z vrtenjem v desno,
potrebno naravnati na sredinsko linijo nastavitvene
lestvice (slika desno).
Primer 2 (Območje na lestvici 2,9 – 21,4 kg/m)
Za doseg vrednosti 9,0 kg/m, zgornji rob vrtljivega
ročaja z vrtenjem v desno nastavite najprej na
8,6 kg/m. Pri tem mora biti 0-položaj točno v liniji s
sredinsko linijo nastavitvene lestvice (slika desno).
AT
CH
Uvádíme příklady pro 130 Nm (Newtonmetrů) a 9,0 kg/m:
Příklad č. 1 (rozsah stupnice 28 - 210 Nm)
K dosažení hodnoty 130 Nm nastavte horní hranu
otočné rukojeti otáčením doprava nejdříve na 126
Nm. Poloha 0 se přitom musí dostat přesně do
jedné roviny se středovou čárou nastavovací
stupnice (obr. vpravo).
Pro přesné nastavení na 130 Nm je nutné číslici ‚
Příklad č. 1
4' stupnice na otočné rukojeti rovněž otáčením
Hrubé nastavení
doprava dostat na středovou čáru nastavovací
stupnice (obr. vpravo).
Příklad č. 2 (rozsah stupnice 2,9 - 21,4 kg/m)
K dosažení hodnoty 9,0 kg/m nastavte horní hranu
otočné rukojeti otáčením doprava nejdříve na 8,6
kg/m. Poloha 0 se přitom musí dostat přesně do
jedné roviny se středovou čárou nastavovací
stupnice (obr. vpravo).
Příklad č. 2
Hrubé nastavení
Příklad č. 1
Přesné nastavení
Příklad č. 2
Přesné nastavení
Pro přesné nastavení na 9,0 kg/m je nutné číslici ‚
4' stupnice na otočné rukojeti rovněž otáčením doprava dostat na středovou čáru nastavovací
stupnice (obr. vpravo). Po přesném nastavení a před použitím je v každém případě nutné zajistit otočnou rukojeť otočením
zajišťovacího tlačítka doprava.
Dosažení nastaveného utahovacího momentu je signalizováno akusticky zřetelným kliknutím (automatické spuštění).
Poté klíč v žádném případě dále neovládejte. Momentový klíč je k použití znovu připraven až po uvolnění.
Důležitá upozornění
Následující upozornění je nutné bezpodmínečně respektovat. Pouze tak můžete očekávat dlouhodobé a bezporuchové
používání tohoto precizního nástroje.
Před utahováním šroubů zkontrolujte, zda jsou jejich závity čisté a jemně naolejované.
Momentový klíč by se měl zásadně používat tak, aby se zvolený utahovací moment nacházel přibližně uprostřed rozsahu
stupnice, v žádném případě ne na její horní hranici. Klíč je po použití nutné v případě delších přestávek nastavit zpět na
nejnižší hodnotu stupnice.
Protože důležité funkční části momentového klíče jsou předem namazané ve výrobním podniku, je nutné upustit od čištění
s použitím rozpouštědel nebo v rozpouštědlech samotných!
DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET
Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Drehmomentschlüssels setzt die gewissenhafte Beachtung aller Sicherheitshinweise und
Informationen in dieser Bedienungsanleitung voraus. Jeder davon abweichende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Für eventuelle Personen- und/oder Sachschäden durch nicht sachgemäßen Einsatz haften ausschließlich Betreiber und Anwender.
Die Auslösegenauigkeit beträgt in Betätigungsrichtung ± 4% des eingestellten Skalenwertes. Der Drehmomentschlüssel verfügt über
Einstellskalen mit europäischen und amerikanischen Maßeinheiten. Der Knopf im Zentrum der Knarre erleichtert das Auswerfen der
aufgesetzten Steckwerkzeuge.
Inhalt
- Drehmomentschlüssel,
- Verlängerung 125 mm,
- 3 Steckeinsätze 17, 19 und 21 mm,
Sicherheitshinweise
Vor Gebrauch sind sowohl die korrekte Einstellung des Auslösewertes als auch der sichere Sitz des verwendeten Einsatzes und/oder
Einsteck-Werkzeugs zu kontrollieren. Setzen Sie das Werkzeug immer so an, dass es nicht von der Schraubverbindung abrutschen
kann. Sonst besteht die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden. Fehler in der Kraftübertragung sind unbedingt zu vermeiden.
Benutzen Sie deshalb möglichst keine Gelenkverbindungen oder Verlängerungen. Das Lösen von Schrauben ist auch möglich (dazu
den kleinen Hebel am Knarrenkopf nach links umlegen - zum Anziehen rechte Stellung). Überschreiten Sie dabei aber auf keinen Fall
das Drehmoment des Skalenhöchstwertes (beispielsweise beim Trennen eingerosteter Schraubverbindungen). Eine Überlastung kann
den Drehmomentschlüssel beschädigen und möglicherweise den Auslösewert verfälschen. Drehmomentschlüssel sind kalibrierte Präzisions-Werkzeuge und entsprechend schonend zu behandeln. Vermeiden Sie deshalb mechanische, chemische oder thermische Einflüsse, die über die Beanspruchungen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs hinausgehen. Der Drehmomentschlüssel darf niemals als
Schlagwerkzeug benutzt werden (Unfall- und Beschädigungsgefahr). Extreme klimatische Bedingungen wie beispielsweise Kälte,
Hitze oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Auslösegenauigkeit negativ beeinflussen. Die in der Box mitgelieferten Zubehörteile sind
auf den Drehmomentschlüssel abgestimmt. Bei der Verwendung von Einsätzen bzw. Einsteck-Werkzeugen, die nicht zum Lieferumfang gehören, achten Sie unbedingt auf deren normgerechte Ausführung sowie die richtige Form und Größe für die Verbindung mit
der anzuziehenden Verschraubung. Ebenfalls zu beachten ist die maximal zulässige Belastung des verwendeten Einsatzes oder Einsteck-Werkzeugs. Diese kann niedriger sein als das erreichbare Auslösemoment des Drehmomentschlüssels. Die Verwendung selbst
gefertigter Spezialwerkzeuge stellt möglicherweise eine nicht einzuschätzende Gefahrenquelle dar. Leichtfertigkeit kann hier zu
Personen- und/oder Sachschäden führen.
Einstellen gewünschter Drehmomente
Bei den anzuwendenden Drehmomenten sind die spezifischen Angaben des Autoherstellers zu berücksichtigen. Das Einstellen selbst
erfolgt in zwei Arbeitsschritten anhand der am Drehgriff befindlichen Skalen. Der Umschalthebel an der Knarre steht rechts.
Hier je ein Beispiel für 130 Nm
(Newtonmeter) und 9,0 Kg/m:
Beispiel 1
(Skalenbereich 28 – 210 Nm)
Um einen Wert von 130 Nm zu erreichen, die
obere Kante des Drehgriffs durch Rechtsdrehen
zunächst auf 126 Nm einstellen. Dabei muss die
Beispiel 1
Beispiel 1
0-Postion exakt mit der Mittellinie der Einstellskala
Grobeinstellung
Feineinstellung
fluchten (Abbildung rechts).
Für die Feineinstellung auf 130 Nm ist die ,4’
der Skala des Drehgriffs - ebenfalls durch Rechtsdrehen - auf die Mittellinie der Einstellskala zu positionieren (Abbildung rechts).
Beispiel 2
(Skalenbereich 2,9 – 21,4 Kg/m)
Um einen Wert von 9,0 Kg/m zu erreichen, die
obere Kante des Drehgriffs durch Rechtsdrehen zunächst auf 8,6 Kg/m einstellen. Dabei muss die
0-Postion exakt mit der Mittellinie der Einstellskala
fluchten (Abbildung rechts).
Beispiel 2
Für die Feineinstellung auf 9,0 Kg/m ist die ,4’ der
Grobeinstellung
Skala des Drehgriffs - ebenfalls durch Rechtsdrehen auf die Mittellinie der Einstellskala zu positionieren (Abbildung rechts).
Beispiel 2
Feineinstellung
Nach der Feineinstellung und vor dem Einsatz ist in jedem Fall der Drehgriff durch Rechtsdrehen des Verriegelungsknopfes zu arretieren.
Das Erreichen des eingestellten Drehmoments wird akustisch durch deutliches Klicken signalisiert (automatische Auslösung). Danach den
Schlüssel auf keinen Fall weiter betätigen. Erst nach dem Freisetzen ist der Drehmomentschlüssel wieder einsatzbereit.
Wichtige Hinweise
Die folgenden Hinweise sind unbedingt zu berücksichtigen. Nur dann ist ein langfristiger, störungsfreier Einsatz dieses Präzisions-Werkzeugs zu erwarten. Vor dem Anziehen der Schrauben ist zu überprüfen, ob ihre Gewinde schmutzfrei und leicht geölt sind.
Der Drehmomentschlüssel sollte grundsätzlich so eingesetzt werden, dass das gewünschte Drehmoment ungefähr in der
Mitte seines Skalenbereiches liegt, auf keinen Fall an dessen Obergrenze. Der Schlüssel ist nach Gebrauch bei längeren Einsatzpausen
auf den niedrigsten Skalenwert zurückzustellen. Da die wichtigen Funktionsteile des Drehmomentschlüssels werkseitig vorgefettet sind, ist
von einer Reinigung mit oder in Lösungsmitteln unbedingt abzusehen!
IAN 66290
ABRAHAM DIEDERICHS GmbH & Co oHG · Kundenservice · Hastener Straße 4 - 8 · D-42349 Wuppertal · Germany
Hotline: +49 (0) 01805/99 21 21 (14 Cent/min aus dem Festnetz der deutschen Telekom) · Fax: +49 (0) 0202/6 98 05 88 · E-mail: [email protected]
Nr. 8499804

Podobne dokumenty