Strona 1 z 5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „Innowacyjny Młody

Transkrypt

Strona 1 z 5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „Innowacyjny Młody
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Innowacyjny Młody Rolnik 2014”
Dane producenta rolnego:
Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dokładny adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon kontaktowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E- mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja niżej podpisany, posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni ………….….ha,
położonego w
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
zgłaszam swoją kandydaturę do udziału w Konkursie „Innowacyjny Młody Rolnik 2014”.
Krótka charakterystyka gospodarstwa (powierzchnia, kierunki produkcji itp.):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Strona 1 z 5
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Krótka charakterystyka zakończonej inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej (rodzaj zrealizowanej operacji osiągnięte cele inwestycji, termin rozpoczęcia
i zakończenia inwestycji, poziom dofinansowania środkami UE itp.):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Strona 2 z 5
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Do formularza dołączam załączniki
(dokumentacja zdjęciowa, film itp.)
Załączniki:
1……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Strona 3 z 5
Wyrażam zgodę na wizytację i ocenę mojego gospodarstwa przez Komisję Egzaminacyjną,
podawania do publicznej wiadomości informacji (związanych z przebiegiem Konkursu)
o moim gospodarstwie i zajętym miejscu. W przypadku uzyskania nagrody rzeczowej
zobowiązuje się do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
PODPIS UCZESTNIKA
POTWIERDZENIE OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
Niniejszym potwierdzam, iż informacje zawarte powyżej są zgodne ze stanem
faktycznym.
Imię i Nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Stanowisko…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Dane adresowe ODR
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi ODR (prezentowane gospodarstwo w opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Strona 4 z 5
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
PODPIS
Strona 5 z 5

Podobne dokumenty