PODSUMOWANIE (I+II) ........................ zł

Transkrypt

PODSUMOWANIE (I+II) ........................ zł
INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
W RADZIKOWIE
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W BOGUCHWALE
KARTA UCZESTNICTWA
XVII KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA
28-29 sierpnia 2010 r.
1. Nazwa Wystawcy .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Adres ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. NIP ...................................................................... REGON .....................................................
4. tel. .................................... fax. ............................ e-mail. .......................................................
I. ZAMAWIAM NIśEJ WYMIENIONE USŁUGI:
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
1.
Zamawiana
pow. (m2)
………………..
Cena brutto
za 1m2
60
RAZEM
m2 x zł/ m2
...............................
Za miejsce pod stoisko na terenie otwartym
Za miejsce w pomieszczeniu lub pod namiotem
...............................
2.
………………..
PODR
120
3. Za miejsce pod wystawę sprzętu rolniczego
i ogrodniczego (maszyn)
- do 100 m2
...................
...................
30
- 101 do 200 m2
...................
...................
25
- 201 do 300 m2
...................
...................
20
- pow. 300 m2
...................
...................
15
Istnieje moŜliwość negocjacji cen za 1 m2 powierzchni.
Proszę o zabezpieczenie na stoisku: energii elektrycznej, stolika, krzeseł (rodzaj, ilość)*
………………………………………………………………………………………………………………
Za podłączenie prądu dodatkowa opłata w kwocie 100 zł.
II. ODPŁATNOŚĆ ZA WPIS DO KATALOGU I REKLAMĘ FIRMY:
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Dane oraz LOGO FIRMY
2. Reklama czarno – biała format A5
3. Reklama kolorowa format A5
CENA brutto (zł)
50
200
350
Wpis do katalogu obowiązkowy dla kaŜdego wystawcy. Tekst wpisu (standard – do ośmiu wierszy poza nazwą firmy,
w ramach opłaty za wpis).
Tekst prosimy przesłać na adres e-mail: [email protected] Prosimy o dostarczenie materiałów do dnia
30.07.2010 r. [w Corel Draw 9.0, Corel Draw 12.0 lub format: jpg (300 dpi) a tekst w Word 97-2003]
UpowaŜniam do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Opłaty wynikające z zamawianej powierzchni wystawowej oraz odpłatności za wpis do katalogu i reklamę firmy naleŜy
dokonać w terminie do 13.08.2010 r., na konto Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Tkaczowa 146,
36-040 Boguchwała na numer rachunku - 17101015280027271341000000 lub w kasie PODR w Boguchwale
z dopiskiem „Dni Ziemniaka Boguchwała 2010”. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie www.podrb.pl
PODSUMOWANIE (I+II) ........................ zł
....................................................................
podpis osoby upowaŜnionej
Kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa Stanisław Kawa
tel. 017 87 01 540; 723 977 552
Kartę zgłoszeniową proszę przesłać do 30 czerwca 2010 r. na adres: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała, fax 017 87 01 502; e-mail: [email protected]
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty