DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Komentarze

Transkrypt

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
My:
"INVENTOR" Joński Jan
ul. Leśna 20,
08-124 Mokobody
Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:
Przetrząsaczo-zgrabiarka przyczepiana
Z-277/0/1/2/3
Numer fabryczny............................ Rok produkcji.......................
do którego ta deklaracja się odnosi, spełnia wszystkie odpowiednie
postanowienia zawarte w:
- Dyrektywie 2006/42/WE, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228),
W celu uzupełnienia odpowiednich wymagań bezpieczeństwa, zdrowia i
ochrony środowiska, uwzględnione są następujące normy zharmonizowane:
- PN- EN ISO 12100-1:2005/A1:2009
- PN- EN ISO 12100-2:2005/A1:2009
- PN- EN ISO 4254-1:2009
- PN- EN ISO 13857:2008
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Leszek Seredziński - Dyrektor Zakładu, ul. Leśna 20, 08-124 Mokobody
Ta deklaracja zgodności traci swoją ważność jeżeli przetrząsaczo-zgrabiarka
zostanie zmieniona lub przebudowana bez naszej zgody.
Mokobody 28.12.2009
Dyrektor Zakładu
Leszek Seredziński
OPIS RYZYKA SZCZĄTKOWEGO
Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się
obsługującego przetrząsaczo-zgrabiarkę przyczepianą. Największe
niebezpieczeństwo następuje przy wykonaniu następujących zabronionych czynności:
·
obsługi przetrząsaczo-zgrabiarki przez osoby niepełnoletnie jak również nie
zapoznane z instrukcją obsługi lub nie posiadające uprawnień do kierowania
ciągnikami rolniczymi,
·
obsługi przetrząsaczo-zgrabiarki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających,
·
nie zachowania ostrożności podczas transportu i manewrowania ciągnikiem
(maszyna zachodzi znacznie poza ciągnik z prawej strony),
·
transportu maszyny z zamocowanym dyszlem do górnego zaczepu transportowego
ciągnika,
·
przebywania osób i zwierząt w zasięgu działania przetrząsaczo-zgrabiarki,
·
przewożenia osób na przetrząsaczo-zgrabiarce,
·
przebywania między przetrząsaczo-zgrabiarką, a ciągnikiem podczas pracy
ciągnika,
·
wykonywania czynności związanych z obsługą i regulacją podczas pracy maszyny
przy włączonym silniku.
Przy przedstawieniu ryzyka szczątkowego przetrząsaczo-zgrabiarki Z-277/0, Z277/1, Z-277/2, Z-277/3 traktuje się jako maszyny , które od momentu uruchomienia
produkcji zaprojektowano i wykonano wg obecnego stanu techniki.
OCENA RYZYKA SZCZĄTKOWEGO
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:
·
uważne czytanie instrukcji obsługi,
·
zakaz przebywania osób na przetrząsaczo-zgrabiarce podczas pracy i w czasie
przejazdów,
·
zakaz przebywania między ciągnikiem, a maszyną podczas pracy silnika,
·
zakaz transportu maszyny z dyszlem zaczepionym do górnego zaczepu
transportowego ciągnika,
·
regulacji pracy przetrząsaczo-zgrabiarki tylko w przypadku wyłączonego napędu
silnika ciągnika,
·
konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby,
·
obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania
ciągnikami rolniczymi, i które zapoznały się z instrukcją obsługi,
·
zabezpieczenia przetrząsaczo-zgrabiarki przed dostępem dzieci,
może być wyeliminowane zagrożeie szczątkowe przy używaniu przetrząsaczozgrbiarek Z-277/0, Z-277/1, Z-277/2, Z-277/3 bez zagrożenia dla ludzi i środowiska.
UWAGA!
Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do
wyszczególnionych zaleceń i wskazówek.
-2-
1. WSTĘP
Niniejszą instrukcję obsługi należy uważać za istotną część składową
maszyny.
Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.
Dostawca maszyn zarówno nowych jak i starych powinien łącznie z
maszyną dostarczać dokumentację przewidzianą w niniejszej instrukcji.
Przed przystąpieniem do pracy nabywca zobowiązany jest zapoznać się z
niniejszą instrukcją, która w sposób przejrzysty ukazuje wszystkie
zagadnienia związane z prawidłowym użytkownikiem i obsługą danej
maszyny. Instrukcja użytkowania i obsługi przeznaczona jest dla
użytkownika przetrząsaczo-zgrabiarki w celu zapoznania się z:
- budową maszyny,
- prawidłową eksploatacją,
- przepisami bezpiecznej pracy.
Jeżeli w instrukcji znajdują się informacje niezrozumiałe dla
użytkownika, może on uzyskać wyczerpujące informacje u producenta
maszyny lub w punkcie sprzedaży maszyny. W instrukcji, dla podkreślenia
informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń, użyto symbolu
ostrzegawczego z odpowiednim opisem:
Jeżeli widzisz ten znak, to należy strzec się ewentualnego
zagrożenia i uważnie przeczytać odpowiednią informację
oraz poinformować o tym innych operatorów.
Stosowanie się do zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji
gwarantuje użytkownikowi pełną satysfakcję z pracy przetrząsaczozgrabiarką wyprodukowaną przez INVENTOR - JOŃSKI JAN.
Identyfikacja wyrobu
Tabliczka znamionowa zamocowana jest do ramy nośnej, w części przedniej
z lewej strony. Dane tabliczki znamionowej (symbol, nr. fabryczny, rok
produkcji maszyny) powinny być zgodne z danymi zamieszczonymi w
dokumencie sprzedaży, instrukcji obsługi i gwarancji.
-3-
2. PRZEZNACZENIE
PRZETRZĄSACZO-ZGRABIARKI
Przetrząsaczo-zgrabiarka Z-277/0/1/2/3 jest przeznaczona do
przetrząsania skoszonych roślin niskołodygowych (traw, lucreny, koniczyny),
suszonych na siano w warunkach polowych oraz zgrabiania podsuszonego
lub suchego już siana w podłużne wały. Można nią również zgrabiać resztki
pożniwowe, np. słomę. Może być użytkowana na polach i łąkach o
pochyleniu nie przekraczającym 12°, w warunkach, gdzie brak jest
większych kamieni, miejscowych nierówności oraz innych nieoznakowanych
przeszkód terenowych.
Przetrząsaczo-zgrabiarka Z-277/3 może współpracować z
ciągnikami klasy (w/g siły uciągu) 9kN, natomiast Z-277/0/1/2 z ciągnikiem
klasy 6kN.
3. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY
Aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom i okaleczeniom podczas
obsługiwania przetrząsaczo-zgrabiarki, należy bezwzględnie przestrzegać
poniższych zaleceń
·
Agregat (ciągnik-maszyna) może obsługiwać osoba zapoznana z
instrukcją obsługi oraz posiadająca uprawnienia do kierowania
ciągnikami rolniczymi.
·
Niedopuszczalna jest obsługa (ciągnika-maszyny) przez osoby
niepełnoletnie.
·
Przed wykonaniem czynności związanych z obsługą, regulacją,
usuwaniem zapadni lub nawinięć, należy najpierw wyłączyć silnik
ciągnika oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.
·
W czasie przygotowywania maszyny do pracy zachować ostrożność przy
opuszczaniu kół zgrabiających.
·
Po pracy nie wolno zostawiać maszyny w miejscu łatwo dostępnym,
gdzie mogłaby stać się przyczyną okaleczenia ludzi lub zwierząt.
·
W czasie przejazdów po nierównym terenie (drogi polne) należy jechać
ostrożnie i zmniejszyć prędkość.
·
Nie wolno jeździć po drogach z prędkością większą niż 12 km/h.
·
Nie wolno mocować dyszla do górnego zaczepu transportowego ciągnika
i na wysokości większej niż 0,4m od ziemi, dyszel zabezpieczyć
łańcuchem.
-4-
·
Zabrania się wsiadać na maszynę, jak również wchodzić między
maszynę a ciągnik w czasie ruchu agregatu.
·
Niedopuszczalne jest wykonywanie regulacji, gdy maszyna jest w ruchu.
·
W czasie pracy niedopuszczalne jest przebywanie osób, zwierząt w
zasięgu działania maszyny.
ZAGROŻENIA:
·
uwaga na ostre wystające palce kół zgrabiających - istnieje
możliwość okaleczenia.
·
zachować ostrożność w czasie wykonywania czynności
wokół kół zagrabiających
·
w czasie transportu maszyna zachodzi znacznie poza
ciągnik z prawej strony
·
uwzględnić zachowanie maszyny podczas
manewrowania ciągnikiem
4. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkie znaki bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie wykonane są
w postaci naklejek samoprzylepnych. Dla zapewnienia czytelności znaków
należy je utrzymywać w czystości.
W przypadku utraty czytelności lub zniszczenia naklejki nakłada się
obowiązek na użytkownika maszyny do jej uzupełnienia. Powyższe dotyczy
również w przypadku wymiany zespołów na nowe, na których producent
przewidział stosownie odpowiednich znaków lub napisów.
1. Znaki ostrzegawcze
- Przeczytaj instrukcję użytkownika i obsługi
- Zachowaj bezpieczną odległość od maszyny
-5-
- Przed rozpoczęciem naprawy lub opuszczając kabinę
ciągnika wyjmij kluczyki ze stacyjki.
Znaki i napisy ostrzegawcze są umieszczone w przedniej części ramy
nośnej.
Znak bezpieczeństwa B informuje użytkownika maszyny
rolniczej o tym, że dana maszyna została wykonana zgodnie z
wytycznymi kryteriami technicznymi i normami. Znak B
oznacza, iż maszyna uzyskała zezwolenie na oznaczenie
znakiem bezpieczeństwa zwanego dalej certyfikatem. Znak B
umieszczany jest w przedniej części ramy nośnej.
5. ZNAKI I NAPISY INFORMACYJNE
Na elementach nastawczych oraz na dyszlu przetrząsaczo-zgrabiarki są
oznaczenia literowe, które umożliwiają przestawienie maszyny w trzy różne
układy
T - transport
P - przetrząsanie
Z - Zgrabianie
- maksymalne ciśnienie powietrza w kole. Umieszczony na
obsadzie osi przy kole jezdnym. rys. nr 2.
- pozycja transportowa. Umieszczony na segmencie
nastawczym znajdującym się przy tylnej obsadzie osi koła
jezdnego, rys. nr 1 oraz na dyszlu rys. nr 3.
- pozycja przetrząsanie. Umieszczony na segmencie
nastawczym znajdującym się przy tylnej obsadzie osi koła
jezdnego, rys. nr 1 oraz na dyszlu rys. nr 4.
-6-
- pozycja "zgrabianie". Umieszczony na segmencie nastawczym
znajdującym się przy tylnej obsadzie koła jezdnego, rys. nr 1
oraz na dyszlu rys. nr 3.
rys. nr 1A Znak T w pozycji transportowej
rys. nr 2 prawidłowe umieszczenie znaku
1,5 atm.
Dla Z-277/3
Dla Z-277/0/1/2
rys. nr 3 Rozmieszczenie znaku T,Z na
dyszlu
rys. nr 3 Rozmieszczenie znaku T,Z na
dyszlu
rys. nr 4 rozmieszczenie znaku P na dyszlu
rys. nr 4 rozmieszczenie znaku P na dyszlu
rys. nr 1 Prawidłowe rozmieszczenie
znaków T,P,Z.
rys. nr 1 Prawidłowe rozmieszczenie
znaków T,P,Z.
-7-
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA
Przetrząsaczo-zgrabiarka ma beznapędowe koła zgrabiające, które
unoszą się lub opuszczają za pomocą mechanizmu wydźwigowego (rys. 5).
Elementami roboczymi maszyny są sprężyste palce kół zgrabiających.
Palce kół zgrabiających powinny podczas pracy lekko dotykać ścierniska i
dlatego sprężyny, które obciążają koła zagrabiające muszą być odpowiednio
napięte (rys. 6).
Zgarniacz talerzowy (zamocowany na ostatnim kole zgrabiającym)
zapobiega zawijaniu się siana na tym kole przy zgrabianiu, natomiast do
przetrząsania należy go zdjąć z maszyny. Zgarniacz powinien być
zamontowany w taki sposób, aby końce palców sprężystych przechodziły
obok talerza w odległości od niego o około 25 mm.
Maszynę należy połączyć z dolnym zaczepem transportowym lub
zaczepem rolniczym ciągnika, a nie belką rolniczą. Natomiast zabrania się
łączyć dyszel z górnym zaczepem ciągnika (wyżej niż 40 do 45 cm od
ziemi).
7. UŻYTKOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Przetrząsaczo-zgrabiarka jest maszyną przeznaczoną wyłącznie do
zastosowania w rolnictwie lub pracach podobnych. Użytkowanie jej do
innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem. Spełnienie i ścisłe dotrzymanie warunków eksploatacji
zawartych w niniejszej instrukcji jest również nieodłączną częścią składową
wymogu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Maszyna ta powinna
być obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z
instrukcją obsługi. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz
wszystkie podstawowe przepisy bezpiecznej pracy, a także przepisy ruchu
drogowego muszą być zawsze przestrzegane. Samowolne zmiany
wprowadzone do maszyny mogę zwolnić producenta od odpowiedzialności
za powstałe uszkodzenia lub szkody.
-8-
8. WYDŹWIG I DOCIĄŻENIE
KÓŁ GRABIĄCYCH
rys. 5 Wydźwig kół zagrabiających
A - podnoszenie, B - opuszczanie
rys. 6 Dociążenie kół zgrabiających
a - łańcuch,
b - sprężyna ramienia koła grabiącego,
c - ramię koła grabiącego,
d - zaczep sprężyny ramienia koła grabiącego,
e - ucho ramienia koła grabiącego
f - otwory regulujące położenie sprężyn.
Nacisk "S" (rys. 6) kół zagrabiających reguluje się położeniem ucha sprężyny
RKG w odpowiedni otwór ucha ramienia koła grabiącego. Palce sprężyste
powinny dotykać, a łańcuchy muszą być luźne. Nacisk dla kół od pierwszego
do przedostatniego powinien wynosić 39-59N, a dla ostatniego, koła 60-80N.
Za mało napięte sprężyny przyspieszają zużywanie się palców i łożysk kół
zgrabiających.
-9-
9. PRACA MASZYNĄ
(PRZETRZĄSANIE DLA Z-277/3)
·
dyszel 1 połączyć z zaczepem 8 koła bocznego 3,
·
koło jezdne tylne 4 zablokować przetyczką na segmencie nastawczym
w pozycji oznaczonej literą "P". Przetyczkę zabezpieczyć zawleczką,
·
listwę 6 przesunąć jak na rys. 7,
·
koła zagrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować.
Rys. 7/Z-277/3 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do przetrząsania.
Przy przetrząsaniu prędkość robocza nie może być większa iż 10 km/h.
Zakręty w lewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być
wówczas większy. Przetrząsanie wykonuje się przy okrężnych przejazdach
maszyną.
- 10 -
10. PRACA MASZYNĄ
(ZGRABIANIE DLA Z-277/3)
·
dyszel 1 połączyć z zaczepem 2 koła przedniego. Płytka nastawcza 7
jest zwolniona i znajduje się z dołu,
·
koło jezdne tylne 4 zablokować przetyczką na segmencie nastawczym
w pozycji oznaczonej literą "Z",
·
listwę 6 ustawić jak na rys. 8 zablokować przetyczką. Przetyczkę
zabezpieczyć zawleczką.
·
koła zgrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować.
rys. 8/Z-277/3 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do zagrabiania
Przy zgrabianiu prędkość robocza nie może być większa niż 8,5 km/h.
Zakręty w ewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być
wówczas większy. Zgrabiać najlepiej sposobem zagonowym. Wały można
formować podczas jednego lub dwóch przejazdów maszyną.
- 11 -
11. PRACA MASZYNĄ
(PRZETRZĄSANIE DLA Z-277/0/1/2)
·
Dyszel 1 połączyć z zaczepem 12 koła bocznego 3.
·
Połączenie jest prawidłowe, gdy litera "P" jest na górze dyszla.
·
Koło jezdne tylne 4 zablokować dźwignią 11 na segmencie
nastawczym 5 w pozycji oznaczonej literą "P".
·
Listwę 8 przesunąć do tyłu tak, aby jej otwór oznaczony literą "P"
pokrył się z otworem na ustalaczu 9, a następnie zablokować
przetyczką 10.
·
Koła zagrabiająe opuścić w położenie robocze, łańcuchy poluzować.
rys. 7/Z-277/0/1/2 Ustawianie przetrząsaczo-zgrabiarki do przetrząsania.
Przy przetrząsaniu prędkość robocza nie może być większa iż 10 km/h.
Zakręty w lewo wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być
wówczas większy. Przetrząsanie wykonuje się przy okrężnych przejazdach
maszyną.
- 12 -
12. PRACA MASZYNĄ
(ZGRABIANIE DLA Z-277/0/1/2)
- Dyszel 1 połączyć z zaczepem z koła przedniego. Prawidłowe połączenie
uzyskuje się wówczas, gdy litery "T" i "Z" są na dyszlu, a płytka nastawcza
7 jest zwolniona i znajduje się z boku.
- Koło jezdne tylne 4 zablokować dźwignią 11 na segmencie nastawczym 5
w pozycji oznaczonej literą "Z".
- Listwę 8 przesunąć tak, aby jej otwór między literami "T" i "Z" pokrył się z
otworem na ustalaczu 9, a następnie zablokować przetyczkę 10.
- Koła zagrabiające opuścić w położenie robocze, łańcuch poluzować.
- Otwór Z1 - zgrabianie traw wysokich
- Owtór Z2 - zgrabianie traw niskich
Rys 8/Z-277/0/1/2 Ustawnianie przetrząsaczo-zgrabiarki do zgrabiania.
Przy zgrabianiu prędkość robocza nie powinna być większa niż 8,5 km/h.
Zakręty w lewo należy wykonywać ostrożnie, a promień skrętu powinien być
wówczas większy.
Zagrabiać najlepiej sposobem zagonowym. Wały można formować podczas
jednej lub dwóch przejazdów maszyną.
- 13 -
13. SMAROWANIE
Przetrząsaczo-zgrabiarkę należy smarować w miejscach oznaczonych
na rys. 9 strzałkami.
Z-277/0/1/2
Z-277/3
rys. 9 Miejsce smarowania.
Poz.
na rys
1
Nazwa miejsca smarowania
Częstotliwość
(godz. pracy)
Liczba punktów
Rodzaj smaru
smar stały
ŁT 43
smar stały
ŁT 43
smar stały
ŁT 43
smar stały
ŁT 43
smar stały
ŁT 43
Oś kół jezdnych
50
6
2
Łożysko toczne kół jezdnych
300
4
3
Oś talerza zgarniacza
50
1
4
Wydźwig kół zgrabiających
300
1
5
Łożysko toczne kół zgrabiających
300
9
14. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Po skończonej pracy maszynę należy starannie oczyścić i wykonać
przegląd w celu wykrycia uszkodzeń. Uszkodzone palce wymienić na nowe.
W razie stwierdzenia luzów w kołach grabiących tulejki ślizgowe wymienić na
nowe. Po zakończonym sezonie agrotechnicznym należy przeprowadzić
smarowanie wszystkich powierzchni współpracujących. Pod osie kół
jezdnych podłożyć podpory drewniane tak, aby opony nie dotykały podłoża, a
stabilność maszyn była zapewniona. Koła zagrabiające ustawić w górnym
położeniu.
Miejsce przechowywania maszyny powinno wykluczać
możliwość okaleczenia ludzi lub zwierząt.
- 14 -
15. PRZEJAZD PO DROGACH
Z-277/3
·
koła podnieś jak najwyżej za pomocą mechanizmu wydźwigowego,
uzyskując prześwit transportowy, około 0,3 m,
·
dyszel 1 połączyć z zaczepem 2 koła przedniego 5. Płytka nastawcza
7 jest zwolniona i znajduje się z tyłu,
·
przy kole jezdnym tylnym 4 zablokować przetyczkę na segmencie w
pozycji oznaczonej literą "T". Przetyczkę zabezpieczyć zawleczką,
·
listwę 6 ustawić jak na rys. 10 Przetyczę zabezpieczyć zawleczką.
Z-277/0/1/2
Z-277/3
rys. 10 Ustawienie przetrząsaczo-zgrabiarki do transportu
Z-277/0/1/2
·
Koła zagrabiające unieść jak najwyżej za pomocą mechanizmu
wydźwigowego, uzyskując prześwit transportowy około 0,3 m..
·
Dyszel 1 połączyć z zaczepem 2 koła przedniego 6. Prawidłowe
położenie uzyskuje się, gdy litera "T" jest na górze dyszla, a płytka
nastawcza 7 jest z tyłu koła,
·
Koło jezdne tylne 4 zablokować dźwignią 11 na segmencie w pozycji
oznaczonej literą "T".
·
Listwę 8 ustawić tak jak do zgrabiania, tzn. przesunąć w ten sposób,
aby jej otwór między literami "T" i "Z" pokrył się z otworem na ustalaczu
9, a następnie zablokować przetyczkę 10.
Prędkość dostosować do istniejących warunków i ograniczeń ruchu. Nie
wolno transportować maszyn z prędkością większą niż 12km/h. W uchwytach mocować urządzenia świetlne i wyróżniające według rys. 11.
- 15 -
W czasie przejazdów po drogach publicznych Przetrząsaczo-zgrabiarka
powinna spełniać wymagania w zakresie oświetlenia, oznakowania i
wyposażenia (Rozp. MTiGM z dnia 01.04.1999r. Dz. U. n 44 15.05.1999r.
1. Montaż wymaganego oświetlenia i wyposażenia (rys. 11):
- w uchwycie nr 1 zamocować zespół świetlny składający się ze światła
pozycyjnego i odblaskowego białego skierowanego do przodu oraz
bocznego pomarańczowego skierowanego na zewnątrz,
- w uchwycie nr 2 zamocować zespół świetlny składający sie ze światła
pozycyjnego i odblaskowego białego skierowanego do przodu oraz
bocznego pomarańczowego skierowanego na zewnątrz,
- do wspornika nr 3 zamontować dwa światła odblaskowe pomarańczowe
boczne,
- w uchwycie nr 4 zamocować belkę ze światłami zespolonymi (pozycja,
stop, kierunkowskaz) oraz światłami odblaskowymi - czerwonymi
trójkątami,
- w uchwycie nr 5 zamocować tablicę wyróżniającą TW 1 skierowaną
wierzchołkiem do góry.
Z-277/3
Z-277/0/1/2
rys. 11 Rozmieszczenie oznakowania ostrzegawczego i świetlnego.
Światła zespolone oraz pozycyjne przednie połączone są przewodem
poprowadzonym wzdłuż ramy, pałąka oraz dyszla w specjalnych uchwytach,
przewód zakończony jest wtyczką.
W czasie poruszania się po drogach publicznych oświetlenie musi być
włączone.
2. Wyposażenie:
W czasie poruszania się po drogach publicznych użytkownik
przetrząsaczo-zgrabiarki zobowiązany jest posiadać w wyposażeniu
- dwa kliny (np. wykonane z drewna) pod koła w przypadku konieczności
pozostawienia maszyny na pochyłości drogi.
- trójkąt ostrzegawczy do ustawienia za maszyną na drodze w przypadku
jej unieruchomienia lub konieczności pozostawienia.
W w/w wyposażenie użytkownik maszyny zobowiązany jest zaopatrzyć
się we własnym zakresie.
- 16 -
Producent wyposaża przetrząsaczo-zgrabiarkę wyłącznie
w uchwyty służące do mocowania powyższego
oświetlenia świetlnego i ostrzegawczego.
W komplet lamp zespolonych, pozycyjnych, odblaskowych, tablicę
wyróżniającą TW 1 zakład wyposaża przetrząsaczo-zgrabiarkę na
indywidualne życzenie odbiorcy.
16. SPOSÓB DOSTAWY / WYPOSAŻENIE
Nabywca otrzymuje przetrząsaczo-zgrabiarkę zamontowaną i
przygotowaną do eksploatacji (maszyna jest ustawiona w położeniu
transportowym). Do maszyny jest dołączone następujące wyposażenie:
palec sprężysty
urządzenie odblaskowe pomarań. UOLA-75
belka świateł zespolonych z zawleczką A11x50
- 10 szt
- 2 szt
- 1 szt
17. DANE TECHNICZNE
Szerokość robocza użyteczna:
przetrząsanie
zgrabianie
Prędkość robocza:
przetrząsanie
zgrabianie
Prędkość transportowa
Prześwit transportowy
Ciśnienie w ogumieniu
Liczba kół zgrabiających
Średnica koła zgrabiającego
Wydajność efektywna:
przetrząsanie (przy prędkości 9 km/h)
zgrabianie ( przy prędkości 7 km/h)
Wymiary:
długość bez dyszla
szerokość
wysokość
Masa maszyny
Obsługa
Ciągnik - klasa (według siły ciągu)
Z-277/0 Z-277/1 Z-277/2 Z-277/3
ok. 3 m ok. 3,8 m ok. 4 m ok. 5,3 m
ok. 1,7 m ok. 2,8 m ok. 3 m ok. 4 m
5 sztuk
do 10 km/h
do 8,5 km/h
do 12 km/h
0,3 m
0,15 MPa (1,5 atm)
6 sztuk
7 sztuk
1,2 m
9 sztuk
ok.2,6ha/h ok.3,0ha/h ok.3,6ha/h ok.4,0ha/h
ok.1,5ha/h ok.1,8ha/h ok.2,1ha/h ok.2,4ha/h
- 17 -
4,72 m
330 kg
6 kN
5,42 m
5,90 m
2,2 m
1,5 m
380 kg
430 kg
traktorzysta
6 kN
6 kN
7,30 m
480 kg
9 kN
18. KARTA GWARANYJNA
Nabywca........................................................................................................
.......................................................................................................................
Przetrząsaczo-zgrabiarka
nr fabryczny...........................................rok produkcji.....................................
Gwarancja niniejsza ważna jest 12 miesięcy od dnia zakupu..........................
tj. do dnia..........................................
..................................................
pieczęć i podpis punktu sprzedaży
Przy reklamacji należy okazać kartę gwarancyjną. Gwarancja obejmuje
wady i uszkodzenia wynikłe z winy producenta, wskutek wady materiału, złej
obróbki lub montażu.
Przez udzielenie reklamacji producent zobowiązuje się do:
·
zwrotu kosztów naprawy reklamowanego sprzętu we własnym zakresie,
przyjmując wartość jednej roboczogodziny 15 zł, którą producent zwróci po
uznanej reklamacji,
·
dostarczenia użytkownikowi bezpłatnych nowych, właściwie wykonanych
części,
·
całkowitej wymiany sprzętu na inny wolny od wad egzemplarz, o ile
naprawa w okresie gwarancyjnym była wykonana co najmniej 3 razy.
Nabywca przetrząsaczo-zgrabiarki otrzymuje 12-miesięczną gwarancję.
Warunki gwarancji są podane w karcie gwarancyjnej, którą wraz z instrukcją
obsługi otrzymuje w punkcie sprzedaży maszyny.
- 18 -
- 19 -
Data
Data
zgłoszenia wykonania
naprawy naprawy
Krótki opis wykonywanej naprawy
Ważność gwarancji
zostaje przedłużona
do dnia
19. REJESTR NAPRAW
Podpis
i pieczęć
20. DEMONTAŻ, KASACJA MASZYNY
W czasie demontażu maszyny należy zachować ogólne zasady
bezpieczeństwa dotyczące prac warsztatowych.
W czasie demontażu chroń ręce (ciało) przed
okaleczeniem i szkodliwym oddziaływaniem smarów i
olejów
- używaj rękawic ochronnych,
- korzystaj z narzędzi w dobrym stanie technicznym i
zgodnie z ich przeznaczeniem,
- pamiętaj o zapewnieniu stabilności demontowanych
zespołów i części.
W przypadku całkowitego zużycia maszyny należy ją zdemontować, części
posegregować pod względem rodzaju materiału i przekazać do punktów
skupu surowców wtórnych.
21. KATALOG CZĘŚCI
Przy nabywaniu części należy podać nazwę i numer części wg katalogu,
zaznaczając dodatkowo dla jakiego numeru fabrycznego przetrząsaczograbiarki są przeznaczone. Części zamienne produkowane są przez Zakład
INVENTOR Joński Jan w Mokobodach i są rozprowadzane przez składnice
maszyn rolniczych na terenie kraju i dostarczane przez producenta.
·
21.1 RAMA
·
21.2 OSIE KÓŁ JEZDNYCH, DYSZEL
·
21.3 KOŁO JEZDNE
·
21.4 KOŁO ZAGRABIAJĄCE
·
21.5 ZGARNIACZ TALERZOWY
·
21.6 WYDŹWIG KÓŁ ZGRABIAJĄCYCH
- 20 -
21.1 KATALOG CZĘŚCI
rys. 12 Rama
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nazwa części
Rama kpl.
Zaczep sprężyny
Ramię nastawcze 1
Ramię nastawcze 2
Rolka kierująca
Przetyczka kpl. f
16x60
Listwa kpl.
Widełki kierujące kpl.
Smarowniczka St 1/8"
Sworzeń f
20x80/68
Podkładka f
16,5
Podkładka f
20,5
Zawleczka S 6,3x70
Zawleczka S-Zn-4x25
Zawleczka S-Zn-4x32
Zawleczka spr. A71
Numer KTM lub normy
8245-211-050-015
8245-211-040-060
8245-211-010-168
8245-211-010-170
8245-211-010-101
8245-211-010-114
8245-211-010-127
8245-211-030-075
PN-76/M-82002
PN-63/M-83001
PN-63/M-82004
PN-63/M-82004
PN-76/M-82001
PN-76/M-82001
PN-76/M-82001
BN-63/1902-04
- 21 -
Liczba sztuk
1
9
8
1
9
1
1
9
6
9
18
9
9
9
18
4
21.2 KATALOG CZĘŚCI
rys. 13 Osie kół jezdnych - dyszel
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nazwa części
Oś przednia kpl.
Oś boczna kpl.
Oś tylna kpl. dla Z-277/3
Oś tylna kpl. dla Z-277/0/1/2
Dyszel kpl.
Sworzeń f
20
Nakładka f
41
Nakładka f
36
Zawleczka spr. A71
Zawleczka 58x70
Przetyczka kpl. f
16x60
Przetyczka kpl. f
16x48
Numer KTM lub normy
8245-211-000-014
8245-211-000-030
8245-211-000-042
8245-211-000-042
8245-211-000-103
8245-211-000-083
PN-/M-83222
PN-/M-83221
BN-63/M-1902-04
PN-76/M-82001
8245-211-010-114
8245-211-010-114
- 22 -
Liczba sztuk
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
21.3 KATALOG CZĘŚCI
rys. 14 Koło jezdne.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nazwa części
Półobręcz lewa kpl.
Piasta koła
Uszczelka wałka
Uszczelka piasty
Pokrywa piasty
Półobręcz prawa 2,45-10/2,5
Łożysko kulkowe 6205
Pierścień osadczy spr. Z25
Pierścień osadczy spr. W52
Smarowniczka M 10 x 1
Śruba M8x20-3,6-III
Śruba M10x30-3,6-III
Nakrętka M8-4-III
Nakrętka M10-4-III
Podkładka spr. 8,2 Fe/Zn5
Podkładka spr. 10,2 Fe/Zn5
Opona 4,00-10 2PR AM-2 I
Dętka 4,00-10 I-GW1z-B-70-41,5-A
Pierścień osadczy spr. 52 lub poz.9
Numer KTM lub normy
8245-211-000-096
8245-211-000-322
8245-211-000-348
8245-211-000-335
8245-211-000-350
8245-211-000-287
PN-79/M-86100
PN-81/M-85111
PN-81/M-85111
PN-76/M-86002
PN-74/M-82105
PN-74/M-82105
PN-75/M-82144
PN-75/M-82144
PN-77/M-82008
PN-77/M-82008
PN-81/C-94300
PN-74/C-94300
RN-53/MPM-12017
- 23 -
Liczba sztuk
4
4
4
4
4
4
8
4
8
4
24
16
24
16
24
16
4
4
4
21.4 KATALOG CZĘŚCI
rys. 15 Koło zagrabiające
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nazwa części
Ramię koła pospawane
Piasta koła
Osłona piasty
Tarcza koła
Obręcz
Palec sprężysty
Nakładka palca
Uszczelka wałka
Uszczelka piasty
Pokrywka piasty
Pierścień sprężysty 52
Łożysko kulkowe 6205
Pierścień osadczy 52 W
Pierścień osadczy 25 Z
Smarowniczka M10 x 1
Śruba podsadzana M10 x 30
Nakrętka M10
Podkładka sprężysta f
10.2
Zawleczka f
6,3 x 45
Sworzeń f
30
Tulejka wewnętrzna
Sprężyna
Łańcuch wydźwigu
Numer KTM lub normy
8245-211-020-051
8245-211-000-322
8245-211-020-036
8245-499-043-018
8245-211-020-092
8245-499-042-017
8249-499-044-021
8245-499-000-348
8245-499-000-335
8245-499-000-350
PN-81/M-85111
PN-79/M-86100
PN-81/M-85111
PN-81/M-85111
PN-76/M-86003
PN-76/M-82406
PN-75/M-82144
PN-77/M-82008
PN-76/M-82001
8245-211-010-155
8245-211-020-049
8245-211-020-010
8245-211-020-140
- 24 -
Liczba sztuk
1
1
1
1
1
16
16
1
1
1
1
2
2
1
1
16
16
16
1
1
2
1
1
21.5 KATALOG CZĘŚCI
rys. 16 Zgarniacz talerzowy.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa części
Rura zgarniacza kpl.
Uchwyt talerza zgarniacza
Śruba M10x30-3.6-III
Talerz zgarniacza kpl.
Podkładka do sworznia 20,5
Zawleczka S-Zn 4x32
Numer KTM lub normy
8245-211-000-233
8245-211-000-218
PN-74/M-82105
8245-211-000-246
PN-63/M-82004
PN-76/M-82001
- 25 -
Liczba sztuk
1
1
1
1
1
1
21.4 KATALOG CZĘŚCI
rys. 17 Wydźwig kół zgrabiających.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Nazwa części
Wydźwig kpl.
Kierownica pospawana
Koło zębate I
Koło zębate II
Zapadka kpl.
Sprężyna
Skrzynka wydźwigu
Rura wydźwigu kpl.
Rolka nawijająca
Nakrętka M8-4-III
Śruba M8x80-3,6-III
Wpust pryzmatyczny A7x7x40
Wpust pryzmatyczny A6x6x40
Zawleczka S-Zn 8x80
Zawleczka S-Zn 4x22
Zawleczka S-Zn 4x32
Zawleczka S-Zn 5x40
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn5
Podkładka okrągła 19
Podkładka do sworznia 12,5
Podkładka do sworznia 30,5
Śruba M10x20-4,5-III
Podkładka spr. 10,2 Fe/Zn5
Śruba M8x20-3,6 III
Podkładka spr. 10,2 Fe/Zn5
Nakrętka M8-4-III
Numer KTM lub normy
8245-211-040-119
8245-211-010-040
8245-211-010-053
8245-211-040-032
8245-211-040-058
8245-211-040-134
8245-211-050-028
8245-211-000-129
PN-75/M-82144
PN-74/M-82101
PN-70/M-85005
PN-70/M-85005
PN-76/M-82001
PN-76/M-82001
PN-76/M-82001
PN-76/M-82001
PN-78/M-82005
PN-78/M-82005
PN-63/M-82004
PN-63/M-82004
PN-74/M-82105
PN-77/M-82008
PN-74/M-82105
PN-77/M-82008
PN-75/M-82144
- 26 -
Liczba sztuk
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
2
1
6
1
1
2
7
1
1
2
4
4
1
1
1
SPIS TREŚCI
1. Wstęp
str. 3
2. Przeznaczenie przetrząsaczo-zgrabiarki
str. 4
3. Warunki bezpiecznej pracy
str. 4
4. Znaki bezpieczeństwa
str. 5
5. Znaki i napisy informacyjne
str. 6
6. Informacje dotyczące użytkownika
str. 8
7. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
str. 8
8. Wydźwig i obciążenie kół zgrabiających
str. 9
9. Praca maszyną (przetrząsanie) dla Z-277/3
str. 10
10. Praca maszyną (zgrabianie)dla Z-277/3
str. 11
11. Praca maszyną (przetrząsanie) dla Z-277/0/1/2
str. 12
12. Praca maszyną (zgrabianie) dla Z-277/0/1/2
str. 13
13. Smarowanie
str. 14
14. Konserwacja i przechowywanie
str. 14
15. Przejazd po drogach
str. 15
16. Sposób dostawy / wyposażenie
str. 17
17. Dane techniczne
str. 17
18. Karta gwarancyjna
str. 18
19. Rejestr napraw
str. 19
20. Demontaż, kasacja maszyny
str. 20
21. Katalog części
str. 20

Podobne dokumenty