Skróty i kody ICAO

Transkrypt

Skróty i kody ICAO
Procedury
Służb Żeglugi Powietrznej
SKRÓTY I KODY STOSOWANE
W MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM
PANS-ABC
PL-8400
Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie zmiany przyjęte
przez Radę przed dniem 7 maja 2004 r. i zastępuje, z dniem
25 listopada 2004 r., wszystkie poprzednie wydania
PANS-ABC (Doc 8400).
Szóste wydanie – 2004 r.
ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO LOTNICTWA CYWILNEGO (ICAO)
REJESTRACJA POPRAWEK I KOREKT
O wprowadzaniu poprawek regularnie podawane są zawiadomienia w Dzienniku ICAO i w comiesięcznym
uzupełnieniu do Katalogu wydawnictw i środków audiowizualnych ICAO, które zaleca się wykorzystywać
w celach informacyjnych. Poniżej umieszczono tabelę służącą do rejestracji poprawek i korekt.
POPRAWKI
Nr
1-27
Data, od kiedy
obowiązuje
Data
wprowadzenia
KOREKTY
Kto
wprowadził
Nr
Wprowadzone do niniejszego wydania
(ii)
Data, od kiedy
obowiązuje
Data
wprowadzenia
Kto
wprowadził
SPIS TREŚCI
Strona
Przedmowa ………………………..………..….
(iv)
Strona
Oznaczenia typowych emisji radiokomunikacyjnych ……………..…...…….
5-1
6-1
Skróty ……………………………………..…...
Dekodowanie …………………….......…...
1-1
1-1
Kody służące do podawania słyszalności sygnałów ……………………….....
Kodowanie ………………………………..
Skróty stosowane do oznaczania rodzaju depesz
w stałej telekomunikacyjnej służbie lotniczej …
Kodowanie ………………………….…......
1-28
Kod NOTAM …………………………
Przedmowa …………………………
Dekodowanie ………………………
Druga i trzecia litera …………..
Czwarta i piąta litera …………
Kodowanie ……………………….
Druga i trzecia litera …………
Czwarta i piąta litera …………
7-6
7-11
7-14
7-14
7-19
Załącznik 1. – Skróty i kody nie zawarte w dokumencie ICAO Doc 8400/5,
stosowane w Systemie wstępnego
przetwarzania planów lotu (IFPS) ……
8-1
Skróty i terminy, które w łączności radiotelefonicznej należy nadawać jako pełne wyrazy …...
Dekodowanie …………………………......
Kodowanie ………………….………….....
Skróty i terminy, które w łączności radiotelefonicznej należy nadawać używając pojedynczych liter w niefonetycznej formie ….……..…
Dekodowanie ……………..……………....
Kodowanie ……………….…………….....
2-1
2-1
3-1
3-1
3-3
4-1
4-1
4-2
(iii)
7-1
7-1
7-6
25/11/04
PRZEDMOWA
1.
Wstęp
Niniejszy dokument zawiera skróty i kody zatwierdzone przez Radę Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego (ICAO) do powszechnego stosowania w międzynarodowej telekomunikacyjnej służbie lotniczej i w
dokumentach informacji lotniczej oraz jednolitą frazeologię skróconą - do stosowania w biuletynach informacji
przed lotem. Skróty i kody posiadają status Procedur służb żeglugi powietrznej (w skrócie PANS-ABC).
Niniejszy dokument jest wynikiem badań przeprowadzonych przez Komisję Żeglugi Powietrznej w konsultacji z
Państwami Członkowskimi dotyczącymi kontroli i koordynacji stosowania kodów i skrótów. Zawiera on
wszystkie skróty i kody używane podczas lotów statków powietrznych, z wyjątkiem:
a)
oznaczników lotniczych towarzystw, władz i służb zawartych w Doc 8585 (Designators for Aircraft
Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services),
b) oznaczników danych i oznaczników geograficznych dla biuletynów meteorologicznych zawartych w
Podręczniku meteorologii lotniczej (Manual of Aeronautical Meteorological Practice - Doc 8896),
c)
lotniczych kodów meteorologicznych zawartych w Podręczniku meteorologii lotniczej (Manual of Aeronautical Meteorological Practice - Doc 8896),
d) dodatkowych skrótów do ograniczonego użytku w dokumentach służb informacji lotniczej (AIS), zawartych w Podręczniku służb informacji lotniczej (Aeronautical Information Services Manual - Doc
8126),
e)
wskaźników lokalizacji (Location Indicators) zawartych w Doc 7910,
f)
oznaczników typów statków powietrznych (Aircraft Type Designators) zawartych w Doc 8643.
Tabela A przedstawia historię każdego z wydań PANS-ABC, jakie zostały opublikowane od 1964 r. oraz ich
dalsze zmiany, wykazy zasadniczych tematów, daty ich zatwierdzenia przez Radę oraz daty, od kiedy zaczęły
być stosowane.
2.
Zasady tworzenia skrótów
Zasady stosowane podczas tworzenia skrótów ICAO są następujące:
a)
należy unikać przydzielania jednemu skrótowi więcej niż jednego znaczenia, za wyjątkiem sytuacji, w
których nie spowoduje to błędnej interpretacji skrótu
b) należy unikać przydzielania więcej niż jednego skrótu do tego samego znaczenia, nawet jeżeli opisuje
on inne zastosowanie,
c)
skrót powinien wykorzystywać rdzeń słowa lub słów i powinien wywodzić się ze słów powszechnie
stosowanych w języku roboczym, za wyjątkiem sytuacji, w których stosowanie tej zasady jest niepraktyczne. Skrót powinien następować po angielskim tekście,
d) zastosowanie liczby pojedynczej lub mnogiej dla oznaczenia skrótu powinno być określane na podstawie powszechnego zastosowania,
e)
skrót może stanowić odzwierciedlenie gramatycznych wariantów podstawowego znaczenia, w sytuacji,
w której zastosowanie skrótu nie pociągnie za sobą ryzyka popełnienia pomyłki i pożądana forma gramatyczna może zostać określona z kontekstu depeszy.
3.
Przepisy regulujące stosowanie kodów i skrótów
Zasady stosowania kodów i skrótów zostały zawarte w polskich przepisach lotniczych opracowanych na podstawie następujących dokumentów ICAO i PANS:
a) skróty stosowane w służbie informacji lotniczej - Załącznik 15, pkt 3.6.4,
(iv)
25/11/04
(v)
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
b) skróty stosowane w kodzie NOTAM - Załącznik 15, pkt 5.2,
c) skróty i kody stosowane w międzynarodowej służbie łączności lotniczej - Załącznik 10, Tom II, pkt 3.7,
d) skróty stosowane na mapach lotniczych - Załącznik 4, pkt 2.3.3 i 2.9,
e) skróty stosowane w depeszach meteorologicznych pisanych otwartym tekstem: Rozdział 3, 4, 6 i 7, Dodatki 1, 2 i 5 oraz Załącznik A Załącznika 3,
f) skróty stosowane w raportach z powietrza: Rozdział 4, pkt 4.12 i Dodatek 1 PANS-ATM (Doc 4444),
g) skróty i oznaczniki stosowane w planach lotu i innych depeszach służb ruchu lotniczego: Rozdział 12 i
16 oraz Dodatki 2 i 3 PANS-ATM (Doc 4444).
4.
Status
Procedury Służb Żeglugi Powietrznej (PANS) nie posiadają takiego samego statusu jak Międzynarodowe Normy
i Zalecane Praktyki, które są przyjmowane przez Radę zgodnie z Artykułem 37 Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym i podlegają pełnej procedurze stosownie do Artykułu 90. PANS są zatwierdzane przez Radę
i zalecane do powszechnego stosowania przez Umawiające się Państwa.
5.
Implementacja
Implementacja Międzynarodowych Norm, Zalecanych Praktyk i Procedur ICAO jest obowiązkiem Umawiających się Państw. Są one stosowane w faktycznych działaniach tylko po ich wdrożeniu przez Państwa. Mając na
uwadze ułatwienie procesu ich wdrożenia przez Państwa, niniejszy dokument został przygotowany w sposób,
który umożliwi bezpośrednie ich zastosowanie przez personel operacyjny.
6.
Powiadomienie o różnicach
PANS nie mają takiego statusu jak Międzynarodowe Normy i Zalecane Praktyki przyjmowane przez Radę w
formie Załączników do Konwencji, dlatego nie podlegają obowiązkowi nałożonemu przez Artykuł 38 Konwencji o powiadamianiu o istniejących różnicach, w przypadku gdy wymagania nie zostały wdrożone przez Państwo.
Zwraca się uwagę Umawiających się Państw na przepis zawarty w Załączniku 15, dotyczący publikacji w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP) listy skrótów i ich znaczeń stosowanych przez Państwa we własnych AIP i przy
rozpowszechnianiu informacji lotniczych. Jakiekolwiek różnice w stosunku do skrótów ICAO powinny być
jasno przedstawiane.
7.
Uwaga redakcyjna
W celu ułatwienia kodowania skróty zawarte w niniejszym dokumencie zostały podzielone na kilka kategorii, tj.
na kategorię "ogólną" i kilka kategorii specjalistycznych. W celu udogodnienia redagowania depesz niektóre z
tych skrótów są powtórzone w kilku kategoriach. W przypadku redagowania depeszy z wykorzystaniem jednej z
kategorii specjalistycznych, może zaistnieć konieczność korzystania z kategorii ogólnej.
Niektóre sygnały kodu Q, które poprzez ciągłe stosowanie uzyskały status otwartego tekstu, zostały umieszczone
wraz z ich oznaczeniami pisanymi otwartym tekstem w kategorii ogólnej skrótów.
25/11/04
Przedmowa
(vi)
Tabela A. Zmiany do PANS-ABC.
Temat(y)
Zatwierdzenie
Stosowanie
Zmiana
Źródło(a)
1 wydanie
Komisja żeglugi
powietrznej
Badanie odnośnie kontroli i koordynacji stosowania kodów i
skrótów.
18 marca 1964 r.
1 listopada 1964 r.
Zmiana 1
Spotkanie MET/OPS
(1964 r.);
5 spotkanie Grupy
specjalistów dalekopisowych (1963 r.)
Poprawki redakcyjne wynikające ze Zmiany 44 do Załącznika 10, Zmiany 9 do PANS-MET i Zmiany 7 do PANS-RAC;
dodanie i zmiana skrótów meteorologicznych; zmiana skrótów stosowanych w AFTN.
7 czerwca 1964 r.
10 marca 1966 r.
Zmiana 2
Sekretariat ICAO
Poprawki redakcyjne Przedmowy wynikające z prac Komisji
żeglugi powietrznej i Rady nad różnymi dokumentami odnośnie regulacji i służb.
25 sierpnia 1966 r.
2 wydanie
(1967 r.)
Zmiana 3
Spotkanie wydziału
AIS/MAP (1966 r.)
Zmiany kodów i skrótów mające na celu odzwierciedlenie
bieżących wymogów i praktyk operacyjnych.
13 czerwca 1967 r.
8 lutego 1968 r.
Zmiana 4
Komisja żeglugi
powietrznej
Zmiany skrótów stosowanych dla celów ruchu lotniczego
wynikające ze Zmiany 2 do 8 wydania PANS-RAC (Doc
4444).
4 kwietnia 1968 r.
4 kwietna 1968 r.
Zmiana 5
Komisja żeglugi
powietrznej
Zmiany skrótów stosowanych w depeszach meteorologicznych pisanych otwartym tekstem, wynikające ze Zmiany 14
do PANS-MET ( Doc 7605).
28 czerwca 1968 r.
9 stycznia 1969 r.
Zmiana 6
Komisja żeglugi
powietrznej
Zmiany wynikające z Rezolucji Zgromadzenia A16-19 i
Zmiany 54 do Załącznika 3.
23 stycznia 1969 r.
18 września 1969 r.
3 wydanie
(1971 r.)
Zmiana 7 i 8
Komisja żeglugi
powietrznej
Badanie składu NOTAM powodującego szerokie stosowanie
skrótów i kodów w NOTAM Klasa I; zmiany w skrótach
wynikające z poprawionych lotniczych kodów meteorologicznych wprowadzonych przez WMO; zmiany wprowadzone w wyniku uproszczenia terminów kontroli ruchu lotniczego, zawartych w dokumentach regulacyjnych ICAO.
19 marca 1971 r.
6 stycznia 1972 r.
Zmiana 9
Komisja żeglugi
powietrznej
Poprawki wynikające ze Zmiany 1 do 10 wydania PANSRAC ( Doc 4444).
24 marca 1972 r.
7 grudnia 1972 r.
Zmiana 10
Komisja żeglugi
powietrznej;
3 spotkanie Grupy ds.
przewyższeń nad
przeszkodami
(1971 r.)
Zmiany skrótów i ich znaczeń (QFE i QNH); zmiany skrótów
wprowadzonych przez WMO.
21 marca 1973 r.
16 sierpnia 1973 r.
Zmiana 11
Komisja żeglugi
powietrznej
Dodanie skrótów RNAV i STAR; usunięcie skrótu SIA.
29 maja 1973 r.
23 maja 1974 r.
Zmiana 12
Komisja żeglugi
powietrznej
Włączenie dodatkowych skrótów do stosowania w kodzie
NOTAM.
11 grudnia 1974 r.
9 października 1975 r.
Zmiana 13
Komisja żeglugi
powietrznej;
8 Konferencja żeglugi
powietrznej (1974 r.)
Dodanie, usunięcie i zmiany znaczących skrótów, wynikających głównie ze zmian do Załącznika 3.
8 grudnia 1975 r.
12 sierpnia 1976 r.
25/11/04
(vii)
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Zmiana 14
Komisja żeglugi
powietrznej;
9 Konferencja żeglugi powietrznej (1976
r.)
Dodanie skrótów COP, INOP, MRP, RPS i WPT; zmiana
znaczenia skrótu ACP wynikająca ze Zmiany 30 do Załącznika 14.
9 grudnia 1977 r.
10 sierpnia 1978 r.
Zmiana 15
Komisja żeglugi
powietrznej
Dodanie i zmiana znaczenia skrótów.
26 lutego 1979 r.
29 listopada 1979 r.
Zmiana 16
Komisja żeglugi
powietrznej
Dodanie, usunięcie i zmiana znaczenia skrótów wynikających
z badań nad skrótami do powszechnego stosowania w Zbiorach Informacji Lotniczych poszczególnych Państw.
11 marca 1981 r.
26 listopada 1981 r.
Zmiana 17
Komisja żeglugi
powietrznej
Obszerne zmiany skrótów i kodów wynikające z propozycji
składanych przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.
14 grudnia 1981 r.
9 czerwca 1983 r.
Zmiana 18
Komisja żeglugi
powietrznej
Obszerne zmiany kodów i skrótów wynikające z rewizji kodu
NOTAM; dodanie skrótów stosowanych w PANS-OPS (Doc
8168).
11 czerwca 1982 r.
9 czerwca 1983 r.
Zmiana 19
Komisja żeglugi
powietrznej;
3 spotkanie Grupy ds.
gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych
(ADAPT) (1981 r.)
Poprawki wynikające ze Zmiany 64 i 65 do Załącznika 3,
Zmiany 14 do Załącznika 5, Zalecenia 1/5 i 3/1 ADAPT/3 i
nowej metody ITU służącej do oznaczania emisji radiowych.
15 marca 1985 r.
21 listopada 1985 r.
4 wydanie
(1989 r.)
Zmiana 20
Komisja żeglugi
powietrznej
Dodanie, zmiana i usunięcie skrótów i kodów odzwierciedlających bieżące wymogi i praktyki operacyjne; wprowadzenie
nowych części ze skrótami stosowanymi w radiotelefonii w
formie mówionej (dekodowanie, kodowanie) oraz dla sygnałów proceduralnych stosowanych w służbie łączności lotniczej (dekodowanie); zmiany i poprawki redakcyjne.
24 lutego 1989 r.
16 listopada 1989 r.
Zmiana 21
Komisja żeglugi
powietrznej; Spotkanie wydziałowe
COM/MET/OPS
(1990 r.)
Dodanie, zmiana i usunięcie kodów i skrótów odzwierciedlających bieżące wymogi i praktyki operacyjne, poprawki
wynikające ze Zmiany 69 do Załącznika 3, Zmiany 13 do
Załącznika 5, Zmiany 39 do Załącznika 14, Zmiany 27 do
Załącznika 15 i Zmiany 13 do PANS-OPS.
2 grudnia 1992 r.
1 lipca 1993 r.
Zmiana 22
Komisja żeglugi
powietrznej
Poprawki wynikające z następujących zmian:
Zmiana 70 do Załącznika 3, Zmiana 69 do Załącznika 10,
Zmiana 15 do Załącznika 12, Zmiana 28 do Załącznika 15,
Zmiana 7 do PANS-OPS, Tom I.
30 listopada 1995 r.
7 listopada 1996 r.
5 wydanie
(1999 r.)
Zmiana 23
Spotkanie regionalne
AIS/MAP (1998 r.);
Komisja żeglugi
powietrznej
Obszerne zmiany wynikające ze spotkania regionalnego
AIS/MAP (1998 r.) i Komisji żeglugi powietrznej, łącznie ze
zmianami, dodaniem i usunięciem skrótów; dodanie i usunięcie skrótów oraz terminów nadawanych w formie ustnej;
dodanie skrótów i terminów nadawanych z wykorzystaniem
pojedynczych liter w formie niefonetycznej; dodanie kodu
NOTAM dla łączności CPDLC i automatycznego dozorowania zależnego; usunięcie sygnałów proceduralnych do stosowania w międzynarodowej służbie łączności lotniczej (dekodowanie i kodowanie); usunięcie kodu Q (przedmowa, dekodowanie i kodowanie).
26 lutego 1999 r.
4 listopada 1999 r.
25/11/04
Przedmowa
(viii)
Zmiana 24
Komisja żeglugi
powietrznej
Poprawki wynikające ze Zmiany 71 do Załącznika 3.
9 czerwca 2000 r.
2 listopada 2000 r.
Zmiana 25
Komisja żeglugi
powietrznej
Poprawki wynikające ze Zmiany 72 do Załącznika 3.
10 lipca 2002 r.
28 listopada 2002 r.
Zmiana 26
Konkluzja 40/51b)
Grupy planowania
europejskiej żeglugi
powietrznej (EANPG)
i Sekretariatu
Poprawki wynikające ze Zmiany 32 do Załącznika 15.
23 lipca 2003 r.
27 listopada 2003 r.
6 wydanie
(2004 r.)
Zmiana 27
Grupa ds. systemu
globalnej nawigacji
satelitarnej
(GNSSP/4); Spotkanie wydziału MET
(2002 r.); Komisja
żeglugi powietrznej
Nowe skróty i uaktualnione znaczenia dla kodu NOTAM
dotyczące GNSS; poprawki wynikające ze Zmiany 73 do
Załącznika 3, Zmiany 53 do Załącznika 4 oraz Zmiany 13 i
12 do PANS-OPS, Tomy I i II, odpowiednio.
6 maja 2004 r.
25 listopada 2004 r.
25/11/04
SKRÓTY
DEKODOWANIE
A
SKRÓT
A
A/A
ANGIELSKIE ZNACZENIE
Amber
(or AAB, AAC... etc., in sequence) Amended
meteorological message (message type designator)
Air-to-air
AAD
Assigned altitude deviation
AAIM
Aircraft autonomous integrity monitoring
AAL
ABI
ABM
ABN
ABT
ABV
AC
ACAS†
ACC‡
ACCID
ACFT
ACK
ACL
ACN
ACP
ACPT
Above aerodrome level
Advance boundary information
Abeam
Aerodrome beacon
About
Above
Altocumulus
Aircraft communication addressing and reporting system (to be pronounced AY-CARS)
Airborne collision avoidance system
Area control centre or area control
Notification of an aircraft accident
Aircraft
Acknowledge
Altimeter check location
Aircraft classification number
Acceptance (message type designator)
Accept or accepted
ACT
Active or activated or activity
AD
ADA
ADC
ADDN
ADF‡
Aerodrome
Advisory area
Aerodrome chart
Addition or additional
Automatic direction-finding equipment
Air defence identification zone (to be pronounced AY-DIZ)
Adjacent
Aerodrome office (specify service)
Advisory route
Automatic dependent surveillance
The address (when this abbreviation is used to
request a repetition, the question mark (IMI)
precedes the abbreviation, e.g. IMI ADS) (to be
used in AFS as a procedure signal)
Automatic dependent surveillance unit
Advisory service
AAA
†
ACARS
ADIZ†
ADJ
ADO
ADR
ADS
ADS*
ADSU
ADVS
†
‡
∗
#
POLSKIE ZNACZENIE
Bursztynowy
(lub AAB, AAC... itd., w kolejności) Poprawiona
depesza meteorologiczna (oznacznik rodzaju
depeszy)
Powietrze-powietrze
Odchylenie od wyznaczonej wysokości bezwzględnej
Autonomiczne monitorowanie integralności
statku powietrznego
Nad poziomem lotniska
Informacja o przecięciu granicy
Na trawersie
Latarnia lotniskowa
Około
Ponad, nad, powyżej
Altocumulus
Lotniczy system adresowania i przekazywania
wiadomości (wymawianie EJ-KARS)
Pokładowy system zapobiegania kolizjom
Ośrodek kontroli obszaru lub kontrola obszaru
Zawiadomienie o wypadku lotniczym
Statek powietrzny
Potwierdź
Miejsce sprawdzania wysokościomierzy
Liczba klasyfikacyjna statku powietrznego
Akceptacja (oznacznik rodzaju depeszy)
Przyjąć/przyjmij lub przyjęto
Czynny lub uruchomiony, lub czynność/działalność
Lotnisko
Obszar ze służbą doradczą
Mapa lotniska
Dodatek/dodanie lub dodatkowy
Radionamiernik automatyczny
Strefa rozpoznawcza obrony powietrznej (wymawianie EJ-DIZ)
Przyległy, sąsiedni
Biuro lotniska (wymienić służbę)
Trasa ze służbą doradczą
Automatyczne zależne dozorowanie
Adres (gdy skrót jest używany w prośbie o powtórzenie, to po znaku zapytania (IMI) podaje
się ten skrót, np. IMI ADS) (używany w AFS
jako sygnał proceduralny)
Organ automatycznego zależnego dozorowania
Służba doradcza
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
1-1
25/11/04
1-2
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
ADZ
AES
AFIL
AFIS
Advise
Aircraft earth station
Flight plan filed in the air
Aerodrome flight information service
AFM
Yes or affirm or affirmative or that is correct
AFS
AFT...
AFTN‡
A/G
AGA
AGL
AGN
AIC
Aeronautical fixed service
After... (time or place)
Aeronautical fixed telecommunication network
Air-to-ground
Aerodromes, air routes and ground aids
Above ground level
Again
Aeronautical information circular
Air traffic services inter-facility data communication
Aeronautical information publication
AIDC
AIP
AIRAC
†
Aeronautical information regulation and control
AIREP
Air-report
AIRMET†
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of lowlevel aircraft operations
AIS
ALA
ALERFA†
ALR
ALRS
ALS
ALT
ALTN
ALTN
AMA
AMD
AMDT
AMS
AMSL
AMSS
ANCS...
ANCS...
ANS
AOC...
AP
†
‡
∗
#
Aeronautical information services
Alighting area
Alert phase
Alerting (message type designator)
Alerting service
Approach lighting system
Altitude
Alternate or alternating (light alternates in
colour)
Alternate (aerodrome)
Area minimum altitude
Amend or amended (used to indicate amended
meteorological message; message type designator)
Amendment (AIP Amendment)
Aeronautical mobile service
Above mean sea level
Aeronautical mobile satellite service
Aeronautical navigation chart – small scale
(followed by name/title and scale)
Aeronautical navigation chart - small scale
(followed by name/title and scale)
Answer
Aerodrome obstacle chart (followed by type and
name/title)
Airport
Zawiadom, zawiadomić, doradzić
Stacja pokładowa do łączności naziemnej
Plan lotu zgłoszony z powietrza
Lotniskowa służba informacji powietrznej
Tak lub potwierdzić, lub potwierdzenie, lub
prawidłowo
Stała służba lotnicza
Po... lub za... (czas lub miejsce)
Stała telekomunikacyjna sieć lotnicza
Powietrze-ziemia
Lotniska, trasy lotnicze i pomoce naziemne
Nad poziomem terenu
Ponownie, znowu
Biuletyn informacji lotniczej
Wymiana danych między urządzeniami służb
ruchu lotniczego
Zbiór informacji lotniczych
Regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji lotniczych
Meldunek z powietrza
Informacja dotycząca zjawisk pogody na trasie,
które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo
statków powietrznych wykonujących loty na
małych wysokościach
Służby informacji lotniczej
Powierzchnia (obszar) wodowania
Faza alarmu
Alarmowa (oznacznik rodzaju depeszy)
Służba alarmowa
System świateł podejścia
Wysokość bezwzględna
Zmienić lub przemienne (światło zmienia się w
kolorze)
Zapasowe (lotnisko)
Minimalna wysokość bezwzględna dla obszaru
Popraw/poprawić lub poprawiono (używa się do
oznaczenia poprawionej depeszy meteorologicznej; oznacznik rodzaju depeszy)
Zmiana (zmiana do AIP)
Ruchoma służba lotnicza
Nad średnim poziomem morza
Satelitarna ruchoma służba lotnicza
Nawigacyjna mapa lotnicza – mała skala (po
którym podaje się nazwę/tytuł i skalę)
Nawigacyjna mapa lotnicza w małej skali (po
którym podaje się nazwę/tytuł i skalę)
Odpowiedź
Mapa przeszkód lotniskowych (po którym podaje się typ i nazwę/tytuł)
Port lotniczy
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
APR
APRX
APSG
Abbreviated precision approach path indicator (to be pronounced AY-PAPI)
Approach
Aircraft parking/docking chart (followed by
name/title)
Apron
Approach control office or approach control
or approach control service
April
Approximate or approximately
After passing
APV
Approve or approved or approval
ARC
ARNG
ARO
ARP
Area chart
Arrange
Air traffic services reporting office
Aerodrome reference point
ARP
Air-report (message type designator)
ARQ
ARR
ARR
Automatic error correction
Arrival (message type designator)
Arrive or arrival
ARS
Special air-report (message type designator)
APAPI†
APCH
APDC...
APN
APP
ARST
AS
ASC
ASDA
ASE
ASPEEDG
ASPEEDL
ASPH
AT...
ATA‡
ATC‡
ATD‡
ATFM
ATIS†
ATM
ATN
ATP
ATS
ATTN
†
AT-VASIS
ATZ
AUG
†
‡
∗
#
Arresting (specify part of aircraft arresting
equipment)
Altostratus
Ascend to or ascending to
Accelerate-stop distance available
Altimetry system error
Airspeed gain
Airspeed loss
Asphalt
At (followed by time at which weather
change is forecast to occur)
Actual time of arrival
Air traffic control (in general)
Actual time of departure
Air traffic flow management
Automatic terminal information service
Air traffic management
Aeronautical telecommunication network
At... (time or place)
Air traffic services
Attention
Abbreviated T visual approach slope indicator system (to be pronounced AY-TEEVASIS)
Aerodrome traffic zone
August
1-3
Uproszczony wizualny wskaźnik ścieżki podejścia (wymawianie EJ-PAPI)
Podejście, zbliżanie
Mapa parkowania/dokowania statku powietrznego (po którym podaje się nazwę/tytuł)
Płyta
Ośrodek kontroli zbliżania lub kontrola zbliżania, lub służba kontroli zbliżania
Kwiecień
Zbliżony lub w przybliżeniu
Po przejściu
Zatwierdzić lub zatwierdzono, lub zatwierdzenie
Mapa obszarowa
Ustalać/urządzać
Biuro odpraw załóg
Punkt odniesienia lotniska
Meldunek z powietrza (oznacznik rodzaju depeszy)
Automatyczna korekta błędu
Przylot (oznacznik rodzaju depeszy)
Przybyć lub przybycie/przylot
Specjalny meldunek z powietrza (oznacznik
rodzaju depeszy)
Zatrzymujący (wymienić środki lub ich część
zatrzymujące statki powietrzne)
Altostratus
Wznosić się do lub wznoszenie się do
Rozporządzalna długość przerwanego startu
Błąd systemu pomiaru wysokości
Przyrost prędkości
Spadek prędkości
Asfalt
O (po którym podaje się czas, kiedy zgodnie z
prognozą nastąpi zmiana pogody)
Rzeczywisty czas przylotu
Kontrola ruchu lotniczego (ogólnie)
Rzeczywisty czas odlotu
Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego
Służba automatycznej informacji lotniskowej
Zarządzanie ruchem lotniczym
Telekomunikacyjna sieć lotnicza
O... lub w... (czas lub miejsce)
Służby ruchu lotniczego
Uwaga
Skrócony T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (wymawianie EJ-TI-WASIS)
Strefa ruchu lotniskowego
Sierpień
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-4
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
AUTH
AUW
AUX
Authorized or authorization
All up weight
Auxiliary
AVBL
Available or availability
AVG
AVGAS†
AWTA
AWY
AZM
Average
Aviation gasoline
Advise at what time able
Airway
Azimuth
Upoważniony lub upoważnienie
Ciężar całkowity
Pomocniczy
Dostępny/osiągalny/do dyspozycji lub dyspozycyjność
Przeciętny, średni
Benzyna lotnicza
Powiadom, w jakim czasie jest możliwe
Droga lotnicza
Azymut
B
B
BA
BASE†
BCFG
BCN
BCST
BDRY
BECMG
BFR
BKN
Blue
Braking action
Cloud base
Fog patches
Beacon (aeronautical ground light)
Broadcast
Boundary
Becoming
Before
Broken
Blowing (followed by DU = dust, SA = sand or
SN = snow)
Building
Below clouds
Below...
Bombing
Mist
BL...
BLDG
BLO
BLW…
BOMB
BR
BRF
Short (used to indicate the type of approach
desired or required)
BRG
BRKG
BS
BTL
BTN
Bearing
Braking
Commercial broadcasting station
Between layers
Between
Niebieski
Hamowanie
Podstawa chmur
Mgła w płatach
Latarnia (lotnicze światło naziemne)
Rozgłaszanie
Granica
Stosowny, właściwy
Przed
Przerywane, poprzerywane (dot. chmur)
Zawieja (po którym podaje się DU - pył, SA piasek lub SN - śnieg)
Budynek
Pod chmurami
Poniżej..., pod...
Bombardowanie
Zamglenie
Krótkie/skrócone (używa się do określania
pożądanego lub wymaganego podejścia do
lądowania)
Namiar
Hamowanie
Komercyjna stacja rozgłaszania
Między warstwami
Między
C
Centre (preceded by runway designation number
to identify a parallel runway)
…C
C
CAT
CAT
†
CAVOK
CB‡
CC
†
‡
∗
#
Degrees Celsius (Centigrade)
Category
Clear air turbulence
Visibility, cloud and present weather better than
prescribed values or conditions(to be pronounced
KAV-OH-KAY)
Cumulonimbus (to be pronounced CEE-BEE)
Cirrocumulus
Środkowa (poprzedzona przez oznaczenie drogi
startowej dla zidentyfikowania równoległej
drogi startowej)
Stopnie Celsjusza
Kategoria
Turbulencja w czystym powietrzu
Widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są lepsze niż zalecane wartości lub warunki(wymawianie KEW-OU-KEJ)
Cumulonimbus (wymawianie SI-BI)
Cirrocumulus
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
1-5
CHG
CI
†
CIDIN
CIT
CIV
CK
CL
CLA
(or CCB, CCC… etc., in sequence) Corrected
meteorological message (message type designator)
Candela
Coordination (message type designator)
Change frequency to…
Confirm or I confirm (to be used in AFS as a
procedure signal)
Circling guidance light(s)
Channel
This is a channel-continuity-check of transmission to permit comparison of your record of
channel-sequence numbers of messages received
on the channel (to be used in AFS as a procedure signal)
Modification (message type designator)
Cirrus
Common ICAO data interchange network
Near or over large towns
Civil
Check
Centre line
Clear type of ice formation
CLBR
Calibration
CLD
CLG
CLIMBOUT
Cloud
Calling
Modyfikacja (oznacznik rodzaju depeszy)
Cirrus
Wspólna sieć wymiany danych ICAO
W pobliżu lub nad wielkimi miastami
Cywilny
Sprawdzenie
Linia centralna
Oblodzenie szkliste
Cechowanie/skalowanie/wzorcowanie/ kalibrowanie
Chmura
Wywołanie
Climb-out area
Obszar/strefa wznoszenia początkowego
CLR
Clear(s) or cleared to... or clearance
CLRD
Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI)
CLSD
CM
CMB
CMPL
CNL
CNS
COM
CONC
COND
CONS
Close or closed or closing
Centimetre
Climb to or climbing to
Completion or completed or complete
Cancel or cancelled
Flight plan cancellation (message type designator)
Communications, navigation and surveillance
Communications
Concrete
Condition
Continuous
CONST
Construction or constructed
CONT
COOR
COORD
COP
Continue(s) or continued
Coordinate or coordination
Coordinates
Change-over point
CCA
CD
CDN
CF
CFM*
CGL
CH
CH#
CNL
†
‡
∗
#
(lub CCB, CCC… itd., w kolejności) Poprawiona
depesza meteorologiczna (oznacznik rodzaju
depeszy)
Kandela
Koordynacja (oznacznik rodzaju depeszy)
Zmiana częstotliwości na…
Potwierdź lub Potwierdzam (używany w AFS
jako sygnał proceduralny)
Światło(a) prowadzenia po kręgu
Kanał
To jest kontrola ciągłości transmisji umożliwiająca porównanie kolejnych numerów depesz
odebranych za pośrednictwem tego kanału
(używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Wolny/zezwalać lub zezwolono na..., lub zezwolenie
Droga(i) startowa(e) wolna(e) (stosowane w
METAR/SPECI)
Zamykać lub zamknięty, lub zamykanie
Centymetr
Wznosić się do lub wznoszenie się do
Zakończenie lub zakończony, lub całkowity
Anulować/odwołać lub anulowany
Unieważnienie planu lotu (oznacznik rodzaju
depeszy)
Łączność, nawigacja i dozorowanie
Łączność/telekomunikacja
Beton
Warunek/stan
Ciągły
Budowa/konstrukcja lub zbudowany/ skonstruowany
Kontynuować lub kontynuowany/ciągły
Koordynować lub koordynacja
Współrzędne
Punkt zmiany namiaru
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-6
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
COT
COV
Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message; message type designator)
At the coast
Cover or covered or covering
CPDLC‡
Controller-pilot data link communications
CPL
CRC
CRZ
CS
CS
CTA
CTAM
CTC
CTL
CTN
CTR
CU
CUF
CUST
CVR
CW
CWY
Current flight plan (message type designator)
Cyclic redundancy check
Cruise
Call sign
Cirrostratus
Control area
Climb to and maintain
Contact
Control
Caution
Control zone
Cumulus
Cumuliform
Customs
Cockpit voice recorder
Continuous wave
Clearway
COR
Poprawić lub poprawka lub poprawiono (używa
się do oznaczenia poprawionej depeszy meteorologicznej; oznacznik rodzaju depeszy)
Na wybrzeżu
Pokryć lub pokryty lub pokrycie
Łączność kontroler-pilot przy wykorzystaniu
linii przesyłania danych
Bieżący plan lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Cykliczna kontrola nadmiarowa
Lecieć z prędkością przelotową
Znak wywoławczy
Cirrostratus
Obszar kontrolowany
Wznieś się i utrzymuj
Nawiązać łączność
Kontrola
Ostrożność/ostrzeżenie/ostrzegać
Strefa kontrolowana lotniska
Cumulus
Kłębiasty
Cło/urząd celny
Rejestrator rozmów w kabinie pilotów
Fala ciągła
Zabezpieczenie wydłużonego startu
D
D
Downward (tendency in RVR during previous 10
minutes)
D...
Danger area (followed by identification)
DA
DCD
DCKG
Decision altitude
Data link automatic terminal information service
(to be pronounced DEE-ATIS)
Double channel duplex
Docking
DCP
Datum crossing point
DCPC
DCS
Direct controller-pilot communications
Double channel simplex
DCT
Direct (in relation to flight plan clearances and
type of approach)
†
D-ATIS
DE*
DEC
DEG
DEP
DEP
DES
DEST
†
‡
∗
#
From (used to precede the call sign of the calling station) (to be used in AFS as a procedure
signal)
December
Degrees
Depart or departure
Departure (message type designator)
Descend to or descending to
Destination
Zmniejszający się (tendencja w RVR w ciągu
poprzedzających 10 minut)
Strefa niebezpieczna (po którym podaje się identyfikację)
Wysokość bezwzględna decyzji
Linia przesyłania danych służby automatycznej
informacji lotniskowej (wymawianie DI-ATIS)
Dupleks o dwóch kanałach
Dokowanie
Podstawa odniesienia punktu przejścia / przecięcia
Łączność bezpośrednia kontroler-pilot
Simpleks o dwóch kanałach
Bezpośrednie/na wprost (w odniesieniu do zezwoleń dotyczących planu lotu i podejścia do
lądowania)
Od (używany przed znakiem rozpoznawczym
stacji wywołującej) (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
Grudzień
Stopnie
Odlecieć lub odlot
Startowa (oznacznik rodzaju depeszy)
Zniżać się do lub zniżanie do
Punkt docelowy
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
1-7
DFTI
DH
DIF
DIST
DIV
DLA
DLA
Distress phase
Deviation or deviating
Digital flight data recorder
Distance from touchdown indicator
Decision height
Diffuse
Distance
Divert or diverting
Delay or delayed
Delay (message type designator)
DLIC
Data link initiation capability
DLY
DME‡
DNG
DOM
DP
DPT
DR
Daily
Distance measuring equipment
Danger or dangerous
Domestic
Dew point temperature
Depth
Dead reckoning
Low drifting (followed by DU = dust, SA
= sand or SN = snow)
During
Duststorm
Double sideband
Descend to and maintain
Date-time group
Displaced runway threshold
Deteriorate or deteriorating
Dual tandem wheels
Dust
Dense upper cloud
This is a duplicate message (to be used in
AFS as a procedure signal)
Duration
Data link VOLMET
Doppler VOR
Dual wheels
Drizzle
DETRESFA†
DEV
DFDR
DR...
DRG
DS
DSB
DTAM
DTG
DTHR
DTRT
DTW
DU
DUC
DUPE#
DUR
D-VOLMET
DVOR
DW
DZ
Faza niebezpieczeństwa
Odchylenie lub odchylający się
Cyfrowy przyrząd rejestrujący dane lotu
Odległość od wskaźnika punktu przyziemienia
Wysokość względna decyzji
Rozszerzać się/rozpraszać się
Odległość
Zmienić kierunek lub zmieniający kierunek
Opóźnienie lub opóźniony
Opóźniona (oznacznik rodzaju depeszy)
Możliwość uruchomienia linii przesyłania
danych
Codziennie
Radioodległościomierz
Niebezpieczeństwo lub niebezpieczny
Krajowy
Temperatura punktu rosy
Głębokość
Zliczanie
Zamieć niska (po którym podaje się DU - pył, SA –
piasek lub SN - śnieg)
Podczas
Burza pyłowa
Podwójna wstęga boczna
Zniż się do i utrzymuj
Grupa cyfr określająca datę i godzinę
Przesunięty próg drogi startowej
Pogarszać się lub pogarszający się
Koła w układzie podwójnego tandemu
Pył
Gęste wysokie chmury
To jest duplikat depeszy (używany w AFS jako
sygnał proceduralny)
Czas trwania/trwanie
Linia przesyłania danych VOLMET
VOR dopplerowski
Podwójne koła
Mżawka
E
E
EAT
EB
EEE#
EET
EFC
EGNOS†
EHF
†
ELBA
†
‡
∗
#
East or eastern longitude
Expected approach time
Eastbound
Error (to be used in AFS as a procedure
signal)
Estimated elapsed time
Expect further clearance
European geostationary navigation overlay service (to be pronounced EGG-NOS)
Extremely high frequency (30 000 do
300 000 MHz)
Emergency location beacon – aircraft
Wschód lub długość geograficzna wschodnia
Spodziewany czas podejścia
Na wschód
Błąd (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Przewidywany czas przelotu
Oczekuj na następne zezwolenie
Europejski satelitarny system wspomagania (wymawianie EG-NOS)
Ekstremalnie wielka częstotliwość (30 000 do
300 000 MHz)
Radiolatarnia ratunkowa – pokładowa
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-8
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
ELEV
ELR
ELT
EM
Elevation
Extra long range
Emergency locator transmitter
Emission
EMBD
Embedded in a layer (to indicate Cumulonimbus
embedded in layers of other clouds)
EMERG
END
ENE
ENG
ENR
Emergency
Stop-end (related to RVR)
East-north-east
Engine
En route
ENRC
Enroute chart (followed by name/title)
EOBT
EQPT
ER*
ESE
Estimated off-block time
Equipment
Here... or herewith
East-south-east
Estimate or estimated or estimate (message type
designator)
EST
ETA*‡
Estimated time of arrival or estimating arrival
ETD
Estimated time of departure or estimating departure
ETO
Estimated time over significant point
EV
EXC
Every
Except
EXER
Exercises or exercising or to exercise
EXP
Expect or expected or expecting
EXTD
Extend or extending
‡
Wzniesienie
Szczególnie duży zasięg
Nadajnik radiolatarni ratunkowej
Emisja
Wbudowane w warstwie (celem wskazania
chmur Cumulonimbus znajdujących się w warstwach innych chmur)
Zagrożenie
Punkt końcowy (w odniesieniu do RVR)
Wschodnio-północny wschód
Silnik
Na trasie
Mapa trasowa (po którym podaje się nazwę/tytuł)
Przewidywany czas odblokowania
Wyposażenie/sprzęt
Tu... lub wraz z tym
Wschodnio-południowy wschód
Przewidywać lub przewidywany, lub przewidywanie (oznacznik rodzaju depeszy)
Przewidywany czas przylotu lub przewidywany
przylot
Przewidywany czas odlotu lub przewidywany
odlot
Przewidywany czas przelotu nad znaczącym
punktem nawigacyjnym
Każdy
Z wyjątkiem
Ćwiczenia lub wykonując ćwiczenia, lub ćwiczyć
Spodziewać się lub spodziewany, lub spodziewający się
Rozciągać/wydłużać lub rozciągający się/wydłużający
F
F
FAC
FAF
Fixed
Facilities
Final approach fix
FAL
Facilitation of international air transport
FAP
FATO
FAX
Final approach point
Final approach and take-off area
Facsimile transmission
Light (used to indicate the intensity of weather
phenomena, interference or static reports, e.g.
FBL RA = light rain)
Funnel cloud (tornado or water spout)
Forecast
Friction coefficient
FBL
FC
FCST
FCT
†
‡
∗
#
Stały/ustalony
Urządzenia/ułatwienia/udogodnienia
Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia końcowego
Ułatwienia w międzynarodowym transporcie
lotniczym
Punkt rozpoczęcia podejścia końcowego
Strefa podejścia końcowego i startu
Transmisja faksymile
Słaby (używa się do określania intensywności
zjawisk pogody lub zakłóceń atmosferycznych,
np. FBL RA - słaby deszcz)
Trąba powietrzna (tornado lub wodna)
Prognoza
Współczynnik tarcia
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
1-9
FDPS
FEB
FEW
FG
FIC
FIR‡
FIS
FISA
FL
FLD
FLG
FLR
FLT
FLTCK
FLUC
Flight data processing system
February
Few
Fog
Flight information centre
Flight information region
Flight information service
Automated flight information service
Flight level
Field
Flashing
Flares
Flight
Flight check
Fluctuating or fluctuation or fluctuated
FLW
Follow(s) or following
FLY
FM
Fly or flying
From
From (followed by time weather change is forecast to begin)
Flight management system
Flow management unit
Final approach
Flight path alignment point
Filed flight plan (message type designator)
Feet per minute
Flight plan route
Fuel remaining
Frequency
Friday
Firing
Front (relating to weather)
Frequent
Full stop landing
Flight service station
First
Feet (dimensional unit)
Smoke
Freezing
Freezing drizzle
Freezing fog
Freezing rain
FM...
‡
FMS
FMU
FNA
FPAP
FPL
FPM
FPR
FR
FREQ
FRI
FRNG
FRONT†
FRQ
FSL
FSS
FST
FT
FU
FZ
FZDZ
FZFG
FZRA
System przetwarzania danych lotu
Luty
Mało/kilka
Mgła
Centrum informacji powietrznej
Rejon informacji powietrznej
Służba informacji powietrznej
Zautomatyzowana służba informacji powietrznej
Poziom lotu
Pole
Błyskowy
Rakiety świetlne
Lot
Sprawdzanie w locie
Zmieniający się lub fluktuacja, lub zmieniony
Następować/podążać za lub następujący/ podążający za
Leć, lecieć lub lecący
Z, od
Od (po którym podaje się czas przewidywanej
zmiany pogody)
System zarządzania lotem
Organ zarządzania przepływem
Podejście końcowe
Punkt wyrównania ścieżki podejścia
Zgłoszony plan lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Stopy (stóp) na minutę
Planowana trasa lotu
Pozostała ilość paliwa
Częstotliwość
Piątek
Strzelanie
Front (dotyczy pogody)
Częsty
Lądowanie z pełnym zatrzymaniem
Stacja służby powietrznej
Pierwszy
Stopy (jednostka miary)
Dym
Marznący
Marznąca mżawka
Marznąca mgła
Marznący deszcz
G
G
Green
G…
Variations from the mean wind speed (gusts)
(followed by figures in METAR/SPECI and TAF)
GA
Go ahead, resume sending (to be used in AFS as
a procedure signal)
†
‡
∗
#
Zielony
Odchylenia od średniej prędkości wiatru/podmuchów wiatru (po których podaje się
liczby w METAR/SPECI i TAF)
Nadawaj, wznów nadawanie (używany w AFS
jako sygnał proceduralny)
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-10
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
G/A
G/A/G
GAGAN†
Ground-to-air
Ground-to-air and air-to-ground
GPS and geostationary earth orbit augmented
navigation
GAMET
Area forecast for low-level flights
GARP
GBAS azimuth reference point
Ground-based augmentation system (to be
pronounced GEE-BAS)
Ground controlled approach system or ground
controlled approach
General
Geographic or true
Ground earth station
Glider
Global orbiting navigation satellite system (to
be pronounced GLO-NAS)
Ground movement chart (followed by name/title)
Ground
Ground check
Global navigation satellite system
Glide path
Global positioning system
Hail
Ground-based regional augmentation system
(to be pronounced GRASS)
Grass landing area
GBAS†
GCA‡
GEN
GEO
GES
GLD
GLONASS†
GMC…
GND
GNDCK
GNSS‡
GP
GPS‡
GR
GRAS†
GRASS
GRIB
Processed meteorological data in the form of
grid point values expressed in binary form
(aeronautical meteorological code)
GRVL
GS
GS
GUND
Gravel
Ground speed
Small hail and/or snow pellets
Geoid undulation
Ziemia-powietrze
Ziemia-powietrze i powietrze-ziemia
Nawigacja wspomagana przez GPS i geostacjonarnego satelitę ziemi
Prognoza dla obszaru, w którym są wykonywane
loty na małych wysokościach
Punkt odniesienia azymutu GBAS
System wspomagania bazujący na wyposażeniu
naziemnym (wymawianie DŻI-BAS)
System podejścia kontrolowanego z ziemi lub
podejście kontrolowane z ziemi
Ogólny
Geograficzny lub rzeczywisty
Naziemna stacja lądowa
Szybowiec
Globalny orbitalny nawigacyjny system satelitarny (wymawianie GLO-NAS)
Mapa ruchu naziemnego (po którym podaje się
nazwę/tytuł)
Teren/ziemia
Sprawdzanie na ziemi
Globalny satelitarny system nawigacyjny
Ścieżka schodzenia
Globalny system pozycyjny
Grad
Regionalny system wspomagania bazujący na
wyposażeniu naziemnym (wymawianie GRAS)
Trawiaste pole wzlotów
Dane meteorologiczne przetworzone do postaci
cyfrowej w punktach siatki geograficznej, przedstawione w formie dwójkowej (lotniczy kod
meteorologiczny)
Żwir
Prędkość podróżna/prędkość względem ziemi
Krupa lodowa i/lub śnieżna
Undulacja geoidy
H
H24
HAPI
HBN
HDF
HDG
HEL
HF‡
High pressure area or the centre of high pressure
Continuous day and night service
Helicopter approach path indicator
Hazard beacon
High frequency direction-finding station
Heading
Helicopter
High frequency (3 000 to 30 000 kHz)
HGT
Height or height above
HJ
HLDG
HN
Sunrise to sunset
Holding
Sunset to sunrise
Service available to meet operational requirements
H
HO
†
‡
∗
#
Obszar wysokiego ciśnienia lub centrum wyżu
Działanie służby przez całą dobę
Wskaźnik ścieżki podejścia dla śmigłowca
Latarnia ostrzegawcza
Radionamiernik wielkiej częstotliwości
Kurs
Śmigłowiec
Wielka częstotliwość (3 000 do 30 000 kHz)
Wysokość względna lub wysokość względna
nad
Od wschodu do zachodu słońca
Oczekiwanie
Od zachodu do wschodu słońca
Służba dostępna dla spełnienia wymagań operacyjnych
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
1-5
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
HOL
HOSP
HPA
HR
HS
HURCN
HVDF
HVY
HVY
HX
HYR
HZ
HZ
1-11
Holiday
Hospital aircraft
Hectopascal
Hours
Service available during hours of scheduled
operations
Hurricane
High and very high frequency direction-finding
stations (at the same location)
Heavy
Heavy (used to indicate the intensity of weather
phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain)
No specific working hours
Higher
Haze
Hertz (cycle per second)
Święto
Statek powietrzny sanitarny
Hektopaskal
Godziny
Służba dostępna w czasie operacji rozkładowych
Nawałnica/huragan
Radionamierniki wielkiej i bardzo wielkiej częstotliwości (zlokalizowane w tym samym miejscu)
Ciężki
Silny (używa się do określania intensywności
zjawisk pogody, np. HVY RA - silny deszcz)
Godziny pracy nieokreślone
Wyższy/wyżej
Zmętnienie
Herc (okresy na sekundę)
I
IAC…
Instrument approach chart (followed by name/title)
IAF
Initial approach fix
IAO
IAP
IAR
IAS
IBN
In and out of clouds
Instrument approach procedure
Intersection of air routes
Indicated airspeed
Identification beacon
IC
Ice crystals (very small ice crystals in suspension, also known as diamond dust)
ICE
ID
†
IDENT
IF
Icing
Identifier or identify
Identification
Intermediate approach fix
IFF
Identification friend/foe
IFR‡
Instrument flight rules
IGA
ILS‡
IM
International general aviation
Instrument landing system
Inner marker
IMC‡
Instrument meteorological conditions
IMG
Immigration
Interrogation sign (question mark) (to be used in
AFS as a procedure signal)
Improve or improving
IMI*
IMPR
†
‡
∗
#
Mapa podejścia według wskazań przyrządów
(po którym podaje się nazwę/tytuł)
Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia początkowego
W chmurach i poza chmurami
Procedura podejścia wg wskazań przyrządów
Skrzyżowanie tras lotniczych
Prędkość przyrządowa
Latarnia identyfikacyjna
Kryształy lodowe (bardzo drobne kryształy
lodowe w stanie zawieszonym, nazywane także
proszkiem diamentowym)
Oblodzenie
Identyfikator lub identyfikować
Identyfikacja
Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia pośredniego
Rozpoznawanie czy statek powietrzny jest statkiem swoim, czy obcym
Przepisy wykonywania lotów według wskazań
przyrządów
Międzynarodowe lotnictwo ogólne
System lądowania według wskazań przyrządów
Marker wewnętrzny
Warunki meteorologiczne dla lotów według
wskazań przyrządów
Przedstawicielstwo urzędu imigracyjnego
Pytajnik (znak zapytania) (używany w AFS jako
sygnał proceduralny)
Polepszać lub polepszający
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-12
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
IMT
INA
INBD
INC
INCERFA†
INFO†
INOP
INP
INPR
Immediate or immediately
Initial approach
Inbound
In cloud
Uncertainty phase
Information
Inoperative
If not possible
In progress
INS
Inertial navigation system
INSTL
INSTR
INT
INTL
INTRG
INTRP
INTSF
INTST
IR
ISA
ISB
ISOL
Install or installed or installation
Instrument
Intersection
International
Interrogator
Interrupt or interruption or interrupted
Intensify or intensifying
Intensity
Ice on runway
International standard atmosphere
Independent sideband
Isolated
Natychmiastowy lub natychmiast
Podejście początkowe
Przybywający/przylatujący
W chmurach
Faza niepewności
Informacja
Nieczynny
Jeżeli nie jest możliwe
W toku
Bezwładnościowy/inercyjny system nawigacyjny
Instalować lub zainstalowany, lub instalacja
Przyrząd/instrument
Skrzyżowanie/przecięcie się
Międzynarodowy
Urządzenie zapytujące/interogator
Przerywać lub przerwa, lub przerwany
Wzmagać się lub wzmagający się
Natężenie
Droga startowa oblodzona
Międzynarodowa atmosfera wzorcowa
Niezależna wstęga boczna
Izolowany/separowany/wydzielony
J
JAN
JTST
JUL
JUN
January
Jet stream
July
June
Styczeń
Prąd strumieniowy
Lipiec
Czerwiec
K
KG
KHZ
KM
KMH
KPA
KT
KW
Kilograms
Kilohertz
Kilometres
Kilometres per hour
Kilopascal
Knots
Kilowatts
Kilogramy
Kiloherc
Kilometry
Kilometry na godzinę
Kilopaskal
Węzły
Kilowaty
L
Left (preceded by runway designation number to
identify a parallel runway)
…L
L
L
LAM
LAN
LAT
†
‡
∗
#
Locator (see LM, LO)
Low pressure area or the centre of low pressure
Logical acknowledgement (message type designator)
Inland
Latitude
Lewa (poprzedzone przez oznaczenie drogi
startowej dla identyfikacji równoległej drogi
startowej)
Lokator (patrz LM, LO)
Obszar niskiego ciśnienia lub centrum niżu
Potwierdzenie logiczne (oznacznik rodzaju depeszy)
Śródlądowy
Szerokość geograficzna
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
LDA
LDAH
LDG
LDI
LEN
LF
LGT
LGTD
LIH
LIL
LIM
LLZ
LM
LMT
1-13
LO
Landing distance available
Landing distance available, helicopter
Landing
Landing direction indicator
Length
Low frequency (30 to 300 kHz)
Light or lighting
Lighted
Light intensity high
Light intensity low
Light intensity medium
Localizer
Locator, middle
Local mean time
Long (used to indicate the type of approach
desired or required)
Locator, outer
LOC
Local or locally or location or located
LNG
LONG
Longitude
†
LORAN
LORAN (long range air navigation system)
The last message received by me was... (to
be used in AFS as a procedure signal)
Long range
The last message sent by me was... or Last
message was... (to be used in AFS as a
procedure signal)
Limited
Landing threshold point
Landline teletypewriter
Light and variable (relating to wind)
Leave or leaving
Level
Layer or layered
LR
LRG
LS
LTD
LTP
LTT
LV
LVE
LVL
LYR
Rozporządzalna długość lądowania
Rozporządzalna długość lądowania śmigłowca
Lądowanie
Wskaźnik kierunku lądowania
Długość
Mała częstotliwość (30 do 300 kHz)
Światło lub oświetlenie
Oświetlony
Duże natężenie światła
Małe natężenie światła
Średnie natężenie światła
Radiolatarnia kierunku
Lokator środkowy
Średni czas lokalny
Wydłużone (używane do określenia pożądanego lub
wymaganego rodzaju podejścia do lądowania)
Lokator zewnętrzny
Lokalny lub lokalnie, lub położenie, lub położony/usytuowany
Długość geograficzna
System nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu LORAN
Ostatnią depeszą odebraną przeze mnie była ... (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Duży zasięg
Ostatnią depeszą nadaną przeze mnie była... lub
Ostatnią depeszą była...(używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
Ograniczony
Punkt progu do lądowania
Dalekopis przewodowy
Słaby i zmienny (dotyczy wiatru)
Opuszczać lub opuszczanie
Poziom
Warstwa lub warstwami
M
M…
…M
MAA
MAG
MAINT
MAP
Mach number (followed by figures)
Metres (preceded by figures)
Minimum value of runway visual range
(followed by figures in METAR/SPECI)
Maximum authorized altitude
Magnetic
Maintenance
Aeronautical maps and charts
MAPT
Missed approach point
MAR
MAR
MAS
MAX
MAY
At sea
March
Manual A1 simplex
Maximum
May
M…
†
‡
∗
#
Liczba Macha (po której podaje się cyfry)
Metry (poprzedzone cyframi)
Minimalny zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej
(po którym podaje się cyfry w METAR/SPECI)
Zatwierdzona maksymalna wysokość bezwzględna
Magnetyczny
Utrzymanie, konserwacja
Mapy lotnicze
Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu
Na morzu
Marzec
Radiotelegrafia ręczna A1 simpleks
Maksimum
Maj
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-14
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
MBST
MCA
MCW
MDA
MDF
MDH
MEA
Microburst
Minimum crossing altitude
Modulated continuous wave
Minimum descent altitude
Medium frequency direction-finding station
Minimum descent height
Minimum en-route altitude
MEHT
Minimum eye height over threshold (for visual
approach slope indicator systems)
†
MET
Meteorological or meteorology
METAR†
Aviation routine weather report (in aeronautical
meteorological code)
MET
REPORT
Local routine meteorological report (in abbreviated plain language)
MF
Medium frequency (300 to 3 000 kHz)
Medium and high frequency direction-finding
stations (at the same location)
MHDF
MHVDF
MHZ
MID
MIFG
MIL
MIN*
Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
MKR
MLS‡
MM
MNM
Megahertz
Mid-point (related to RVR)
Shallow fog
Military
Minutes
Missing ... (transmission identification) (to be
used in AFS as a procedure signal)
Marker radio beacon
Microwave landing system
Middle marker
Minimum
MNPS
Minimum navigation performance specifications
MNT
MNTN
MOA
Monitor or monitoring or monitored
Maintain
Military operating area
MOC
Minimum obstacle clearance (required)
MIS
MOD
MON
MON
MOPS
†
‡
∗
#
Moderate (used to indicate the intensity of
weather phenomena, interference or static reports, e.g. MOD RA = moderate rain)
Above mountains
Monday
Minimum operational performance standards
Podmuchy
Minimalna wysokość bezwzględna przelotu
Fala ciągła modulowana
Minimalna wysokość bezwzględna zniżania
Radionamiernik średniej częstotliwości
Minimalna wysokość względna zniżania
Minimalna wysokość bezwzględna na trasie
Minimalna wysokość wzrokowa nad progiem
(dla wizualnych systemów wskazujących ścieżkę
podejścia)
Meteorologiczny lub meteorologia
Komunikat regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Lokalny regularny komunikat meteorologiczny
(redagowany tekstem otwartym z użyciem obowiązujących skrótów)
Średnia częstotliwość (300 do 3 000 kHz)
Radionamierniki średniej i wielkiej częstotliwości (zlokalizowane w tym samym miejscu)
Radionamierniki średniej, wielkiej i bardzo
wielkiej częstotliwości (zlokalizowane w tym
samym miejscu)
Megaherc
Punkt środkowy (dotyczy RVR)
Mgła przyziemna
Wojskowy
Minuty
Brak ... (identyfikacja transmisji) (używany w
AFS jako sygnał proceduralny)
Marker
Mikrofalowy system lądowania
Marker środkowy
Minimum
Specyfikacje minimalnej charakterystyki nawigacyjnej
Monitor lub monitorowanie, lub monitorowane
Utrzymywać
Wojskowa strefa operacyjna
Minimalne przewyższenie nad przeszkodami
(wymagane)
Umiarkowany (używa się do określania intensywności zjawisk pogody lub zakłóceń atmosferycznych, np. MOD RA - umiarkowany deszcz)
Nad górami
Poniedziałek
Standardy minimalnych osiągów operacyjnych
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
MOTNE
MOV
MPS
MRA
MRG
MRP
MS
MSA
MSAS†
MSG
MSL
MSR#
MSSR
MT
MTU
MTW
1-15
Meteorological Operational Telecommunications Network Europe
Move or moving or movement
Metres per second
Minimum reception altitude
Medium range
ATS/MET reporting point
Minus
Minimum sector altitude
Multifunctional transport satellite (MTSAT)
satellite-based augmentation system (to be pronounced EM-SAS)
Message
Mean sea level
Message... (transmission identification) has been
misrouted (to be used in AFS as a procedure
signal)
Monopulse secondary surveillance radar
Mountain
Metric units
Mountain waves
MVDF
Medium and very high frequency directionfinding stations (at the same location)
MWO
MX
Meteorological watch office
Mixed type of ice formation (white and clear)
Sieć operacyjnej łączności meteorologicznej w
Europie
Poruszać się lub poruszający się, lub ruch
Metry na sekundę
Minimalna wysokość bezwzględna odbioru
Średni zasięg
Punkt meldowania ATS/MET
Minus
Minimalna sektorowa wysokość bezwzględna
Wielofunkcyjny satelitarny system wspomagania (wymawianie EM-SAS)
Depesza
Średni poziom morza
Depesza... (identyfikacja transmisji) błędnie
skierowana (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Monoimpulsowy wtórny radar dozorowania
Góra
Metryczne jednostki miar
Fale górskie
Radionamierniki średniej i bardzo wielkiej częstotliwości (zlokalizowane w tym samym miejscu)
Biuro nadzoru meteorologicznego
Różne rodzaje oblodzenia (białe i przezroczyste)
N
N
N
NASC†
NAT
NAV
NB
NBFR
NC
NCD
NDB‡
NDV
NE
NEB
NEG
NGT
NIL*†
NM
NML
†
‡
∗
#
North or northern latitude
No distinct tendency (in RVR during previous 10
minutes)
National AIS system centre
North Atlantic
Navigation
Northbound
Not before
No change
No cloud detected (used in automated METAR/SPECI)
Non-directional radio beacon
No directional variations available (used in automated METAR/SPECI)
North-east
North-eastbound
No or negative or permission not granted or that
is not correct
Night
I have nothing to send to you or none
Nautical miles
Normal
Północ lub północna szerokość geograficzna
Brak wyraźnej tendencji (w RVR w ciągu poprzedzających 10 minut)
Państwowy ośrodek systemu AIS
Północny Atlantyk
Nawigacja
Na północ
Nie przed
Bez zmian
Brak chmur (używane w automatycznych METAR/SPECI)
Radiolatarnia bezkierunkowa
Zmiany kierunku niedostępne (używane w automatycznych METAR/SPECI)
Północny wschód
Na północny wschód
Nie lub przeczenie, lub zezwolenia nie udzielono lub nieprawidłowo
Noc
Nie mam dla was nic do nadania lub nic
Mile morskie
Normalny
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-16
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
NNE
NNW
NO
NOF
†
NOSIG
North-north-east
North-north-west
No (negative) (to be used in AFS as a procedure signal)
International NOTAM office
No significant change (used in trend-type landing forecasts)
NOTAM†
A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the
establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard,
the timely knowledge of which is essential to
personnel concerned with flight operations
NOV
NOZ‡
NR
NRH
NS
NSC
NSW
NTL
NTZ‡
NW
NWB
NXT
November
Normal operating zone
Number
No reply heard
Nimbostratus
Nil significant cloud
Nil significant weather
National
No transgression zone
North-west
North-westbound
Next
Północno-północny wschód
Północno-północny zachód
Nie (odmowa) (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
Międzynarodowe biuro NOTAM
Bez istotnych zmian (używa się w prognozach
do lądowania typu trend)
Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach a także o
niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi
Listopad
Strefa normalnych operacji
Numer/liczba
Odpowiedzi nie odebrano
Nimbostratus
Bez istotnych chmur
Bez istotnych zjawisk pogody
Państwowy/narodowy
Nieprzekraczalna strefa
Północny zachód
Na północny zachód
Następny
O
OAC
OAS
OBS
OBSC
OBST
Oceanic area control centre
Obstacle assessment surface
Observe or observed or observation
Obscure or obscured or obscuring
Obstacle
OCA
Obstacle clearance altitude
OCA
OCC
Oceanic control area
Occulting (light)
OCH
Obstacle clearance height
OCNL
Occasional or occasionally
OCS
Obstacle clearance surface
OCT
OFZ
October
Obstacle free zone
Originate (to be used in AFS as a procedure
signal)
Overhead
We agree or It is correct (to be used in AFS as a
procedure signal)
OGN
OHD
OK*
†
‡
∗
#
Oceaniczny ośrodek kontroli obszaru
Powierzchnia oceny przeszkód
Obserwować lub obserwowany lub obserwacja
Zasłonić lub zasłonięty lub zasłaniający
Przeszkoda
Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami
Oceaniczny obszar kontrolowany
Przerywane (światło)
Wysokość względna zapewniająca minimalne
przewyższenie nad przeszkodami
Nieregularny lub nieregularnie
Powierzchnia pionowego zabezpieczenia przelotu nad przeszkodami
Październik
Strefa wolna od przeszkód
Rozpoczynać (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Nad
Zgadzamy się lub To jest poprawne (używany w
AFS jako sygnał proceduralny)
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
OLDI†
OM
OPA
OPC
†
OPMET
OPN
OPR
OPS†
O/R
ORD
OSV
1-17
On-line data interchange
Outer marker
Opaque, white type of ice formation
Control indicated is operational control
Operational meteorological (information)
Open or opening or opened
Operator or operate or operative or operating or
operational
Operations
On request
Order
Ocean station vessel
OTLK
Outlook (used in SIGMET messages for volcanic
ash and tropical cyclones)
OTP
OTS
OUBD
OVC
On top
Organized track system
Outbound
Overcast
Wymiana danych w czasie rzeczywistym
Marker zewnętrzny
Oblodzenie porowate
Wskazana kontrola jest kontrolą operacyjną
Operacyjne meteorologiczne (informacje)
Otwierać lub otwarcie/otwierający lub otwarty
Operator/użytkownik lub działać lub działający
lub użytkowany lub czynny
Operacje
Na żądanie
Polecenie
Oceaniczna stacja okrętowa
Prognoza orientacyjna (używany w depeszach
SIGMET dotyczących popiołu wulkanicznego i
cyklonów tropikalnych)
Na szczycie/na wierzchu
Zorganizowany system linii dróg
Wylatujący
Zachmurzenie całkowite
P
P...
Maximum value of wind speed or runway visual
range (followed by figures in METAR/SPECI
and TAF)
P…
Prohibited area (followed by identification)
PA
PAX
PCD
PCL
PCN
PDC‡
PDG
PER
PERM
PIB
Precision approach
Precision approach lighting system (specify
category)
Procedures for air navigation services
Precision approach path indicator
Precision approach radar
Parallel
Precision approach terrain chart (followed by
name/title)
Passenger(s)
Proceed or proceeding
Pilot-controlled lighting
Pavement classification number
Pre-departure clearance
Procedure design gradient
Performance
Permanent
Pre-flight information bulletin
PJE
Parachute jumping exercise
PL
PLA
PLN
PLVL
PN
Ice pellets
Practice low approach
Flight plan
Present level
Prior notice required
PALS
PANS
PAPI†
PAR‡
PARL
PATC…
†
‡
∗
#
Maksymalna wartość prędkości wiatru lub zasięgu widzenia wzdłuż drogi startowej (po których podaje się liczby w METAR/SPECI i TAF)
Strefa zakazana (po którym podaje się identyfikację)
Podejście precyzyjne
System świetlny precyzyjnego podejścia (podać
kategorię)
Procedury służb żeglugi powietrznej
Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia
Radar precyzyjnego podejścia
Równoległy/równolegle/równoleżnik
Mapa terenów precyzyjnego podejścia (po którym podaje się nazwę/tytuł)
Pasażer(owie)
Postępować lub postępowanie
Sterowane przez pilota urządzenia świetlne
Liczba klasyfikacyjna nawierzchni
Zezwolenie przed odlotem
Przyjęty gradient procedury
Osiągi/charakterystyki
Stały
Biuletyn informacji przed lotem
Ćwiczenia w wykonywaniu skoków spadochronowych
Deszcz lodowy
Ćwiczebne niskie podejście
Plan lotu
Obecny poziom
Wymagane uprzednie powiadomienie
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-18
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
PNR
PO
POB
POSS
PPI
PPR
PPSN
PRFG
PRI
PRKG
†
PROB
PROC
PROV
PS
PSG
PSN
PSP
PSR‡
PTN
PTS
PWR
Point of no return
Dust/sand whirls (dust devils)
Persons on board
Possible
Plan position indicator
Prior permission required
Present position
Aerodrome partially covered by fog
Primary
Parking
Probability
Procedure
Provisional
Plus
Passing
Position
Pierced steel plank
Primary surveillance radar
Procedure turn
Polar track structure
Power
Krytyczny punkt powrotu
Wiry pyłowe/piaskowe (burze pyłowe)
Osoby na pokładzie
Możliwy
Wskaźnik obserwacji okrężnej
Wymagane uprzednie uzyskanie zezwolenia
Obecna pozycja
Lotnisko częściowo pokryte mgłą
Pierwotny
Parking
Prawdopodobieństwo
Procedura
Tymczasowy/prowizoryczny
Plus
Przejście/przelot
Pozycja
Perforowane płyty stalowe
Radar pierwotny dozorowania
Zakręt proceduralny
Struktura polarnych linii dróg
Moc
Q
Do you intend to ask me for a series of bearings?
or I intend to ask you for a series of bearings (to
be used in radiotelegraphy as a Q Code)
QDL
QDM‡
QDR
QFE‡
QFU
Magnetic heading (zero wind)
Magnetic bearing
Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or
at runway threshold)
Magnetic orientation of runway
QGE
What is my distance to your station? or Your distance to my station is (distance figures and units)
(to be used in radiotelegraphy as a Q Code)
QJH
Shall I run my test tape/a test sentence? or Run
your test tape/a test sentence (to be used in AFS as
a Q Code)
QNH‡
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation
when on the ground
Will you relay to... free of charge? or I will relay
to... free of charge (to be used in AFS as a Q
Code)
Shall I cancel telegram number... ? or Cancel telegram number... (to be used in AFS as a Q Code)
True bearing
QSP
QTA
QTE
†
‡
∗
#
Czy masz zamiar zażądać ode mnie serii namiarów? lub Mam zamiar zażądać od was serii
namiarów (używany w radiotelegrafii jako kod
Q)
Kurs magnetyczny (przy pogodzie bezwietrznej)
Namiar magnetyczny
Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska
(lub na progu drogi startowej)
Kierunek magnetyczny drogi startowej
W jakiej odległości jestem od waszej stacji? lub
Twoja odległość od naszej stacji (cyfry i jednostki namiaru odległości) (używany w radiotelegrafii jako kod Q)
Czy mam nadawać moją taśmę testową/sentencję testową? lub Nadawaj swoją taśmę
testową/sentencję testową (używany w AFS jako
kod Q)
Nastawienie skali wysokościomierza znajdującego się na ziemi, tak aby wskazywał wzniesienie tego miejsca
Czy możecie przekazać do... bezpłatnie? lub
Przekażę do... bezpłatnie (używany w AFS jako
kod Q)
Czy mam anulować depeszę nr... ? lub Anuluj
depeszę nr... (używany w AFS jako kod Q)
Namiar geograficzny
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
QTF
QUAD
1-19
Will you give me the position of my station
according to the bearings taken by the D/F stations which you control? or The position of
your station according to the bearings taken by
the D/F stations that I control was... latitude...
longitude (or other indication of position),
class... at... hours (to be used in radiotelegraphy
as a Q Code)
Quadrant
Will you indicate the TRUE track to reach you?
or The TRUE track to reach me is ... degrees at
... hours (to be used in radiotelegraphy as a Q
Code)
QUJ
Czy możecie podać mi pozycję mojej stacji na
podstawie namiarów wykonanych przez stacje
D/F przez was nadzorowane? lub Pozycja waszej stacji na podstawie namiarów wykonanych
przez stacje D/F, które kontroluję, była... szerokości geograficznej, ... długości geograficznej
(lub inne wskazanie pozycji), klasa... w ... godzinach (używany w radiotelegrafii jako kod Q)
Kwadrant
Czy możecie podać mi RZECZYWISTY kąt
drogi, aby do was dolecieć? lub RZECZYWISTY kąt drogi, aby do nas dolecieć wynosi...
stopni, o godzinie... (używany w radiotelegrafii
jako kod Q)
R
Right (preceded by runway designation number
to identify a parallel runway)
…R
R
Red
Received (acknowledgement of receipt) (to be
used in AFS as a procedure signal)
R*
R...
Restricted area (followed by identification)
RA
Runway visual range (followed by figures in
METAR/SPECI)
Rain
RAC
Rules of the air and air traffic services
RAFC
RAG
Regional area forecast centre
Ragged
RAG
Runway arresting gear
RAI
Runway alignment indicator
R…
RAIM†
†
Receiver autonomous integrity monitoring
RASC
RASS
RB
RCA
Regional AIS system centre
Remote altimeter setting source
Rescue boat
Reach cruising altitude
RCC
Rescue coordination centre
RCF
RCH
RCL
RCLL
RCLR
RDH
RDL
RDO
RE
REC
†
‡
∗
#
Radiocommunication failure (message type
designator)
Reach or reaching
Runway centre line
Runway centre line light(s)
Recleared
Reference datum height
Radial
Radio
Recent (used to qualify weather phenomena, e.g.
RERA = recent rain)
Receive or receiver
Prawa (poprzedzone oznaczeniem drogi startowej dla identyfikacji równoległej drogi startowej)
Czerwony
Odebrano (potwierdzenie odbioru) (używany w
AFS jako sygnał proceduralny)
Strefa ograniczona (po którym podaje się identyfikację)
Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej (po
którym podaje się liczby w METAR/SPECI)
Deszcz
Przepisy ruchu lotniczego i służb ruchu lotniczego
Regionalny ośrodek prognoz obszarowych
Postrzępiony, poszarpany
Urządzenie do zatrzymywania na drodze startowej
Światła wskazujące kierunek drogi startowej
Autonomiczne monitorowanie integralności
odbiornika
Regionalne centrum systemu AIS
Źródło zdalnego ustawienia wysokościomierza
Łódź ratunkowa
Osiągnąć wysokość bezwzględną przelotu
Ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego
Utrata łączności radiowej (oznacznik rodzaju
depeszy)
Osiągnąć lub osiąganie
Linia centralna drogi startowej
Światło(a) linii centralnej drogi startowej
Zmiana zezwolenia
Wysokość względna punktu odniesienia
Radial
Radio
Niedawny (używa się do określania zjawisk
pogody, np. RERA - niedawny deszcz)
Odbierać lub odbiornik
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
1-5
25/11/04
1-20
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
REDL
Runway edge light(s)
REF
Reference to... or refer to...
REG
RENL
Registration
Runway end light(s)
REP
Report or reporting or reporting point
REQ
RERTE
RESA
RG
RHC
RIF
RITE
RL
RLA
RLCE
Request or requested
Re-route
Runway end safety area
Range (lights)
Right-hand circuit
Reclearance in flight
Right (direction of turn)
Report leaving
Relay to
Request level change en route
RLLS
Runway lead-in lighting system
RLNA
RMAC
RMK
†
RNAV
RNG
RNP
Request level not available
Radar minimum altitude chart
Remark
Area navigation (to be pronounced AR-NAV)
Radio range
Required navigation performance
ROBEX†
Regional OPMET bulletin exchange (scheme)
ROC
ROD
Rate of climb
Rate of descent
Route forecast (in aeronautical meteorological
code)
Receiving only
Radar position indicator
Repetitive flight plan
Replace or replaced
Radar position symbol
Repeat or I repeat (to be used in AFS as a procedure signal)
Indication of a request (to be used in AFS as a
procedure signal)
Requirements
Request flight plan (message type designator)
Request supplementary flight plan (message
type designator)
Report reaching
(or RRB, RRC... etc., in sequence) Delayed
meteorological message (message type designator)
Rescue sub-centre
Runway surface condition
Responder beacon
ROFOR
RON
RPI‡
RPL
RPLC
RPS
RPT*
RQ*
RQMNTS
RQP
RQS
RR
RRA
RSC
RSCD
RSP
†
‡
∗
#
Światło(a) krawędziowe drogi startowej
Odnośnie.../powołując się na... lub odnosząc się
do...
Rejestracja
Światło(a) końca drogi startowej
Meldunek lub meldowanie lub punkt meldowania
Prośba/prosić lub żądany
Zmiana trasy
Strefa bezpieczeństwa końca drogi startowej
Zasięg (świateł)
Okrążenie prawoskrętne
Zmiana zezwolenia podczas lotu
Prawy, w prawo (kierunek zakrętu)
Zgłoś opuszczenie
Przekaż do
Żądać zmiany poziomu na trasie
Świetlny system wprowadzania na drogę startową
Żądany poziom jest niedostępny
Mapa minimalnej wysokości radarowej
Uwaga/zgłosić uwagę
Nawigacja obszarowa (wymawianie AR-NAW)
Zasięg radiowy
Wymagana charakterystyka nawigacyjna
Regionalna wymiana biuletynów OPMET (schemat)
Prędkość wznoszenia (pionowa)
Prędkość zniżania (pionowa)
Prognoza na trasę dla lotnictwa (w lotniczym
kodzie meteorologicznym)
Tylko odbiór
Zobrazowanie radarowe pozycji
Powtarzalny plan lotu
Zastąpić lub zastąpiony
Symbol pozycji radarowej
Powtórz lub Powtarzam (używany w AFS jako
sygnał proceduralny)
Sygnał zapotrzebowania (używany w AFS jako
sygnał proceduralny)
Wymagania, potrzeby
Żądanie planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Żądanie uzupełnienia planu lotu (oznacznik
rodzaju depeszy)
Zgłoś osiągnięcie
(lub RRB, RRC... itd., w kolejności) Opóźniona
depesza meteorologiczna (oznacznik rodzaju
depeszy)
Podośrodek ratownictwa
Stan nawierzchni drogi startowej
Urządzenie odzewowe
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
1-21
RSR
En-route surveillance radar
RTD
Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator)
RTE
RTF
RTG
RTHL
Route
Radiotelephone
Radiotelegraph
Runway threshold light(s)
RTN
Return or returned or returning
RTODAH
Rejected take-off distance available, helicopter
RTS
RTT
RTZL
Return to service
Radioteletypewriter
Runway touchdown zone light(s)
RUT
Standard regional route transmitting frequencies
RV
RVR‡
Rescue vessel
Runway visual range
Reduced vertical separation minimum (300 m
(1 000 ft)) between FL 290 and FL 410
Runway
RVSM‡
RWY
Trasowy radar dozorowania
Opóźniona (stosuje się do wskazania opóźnionej
depeszy meteorologicznej; oznacznik rodzaju
depeszy)
Trasa
Radiotelefon
Radiotelegraf
Światło(a) progu drogi startowej
Powracać/powrót lub zawrócony, lub zawracanie
Rozporządzalna długość przerwanego startu dla
śmigłowca
Przywrócenie do służby
Radiodalekopis
Światło(a) strefy przyziemienia
Standardowe częstotliwości nadawcze dla tras
regionalnych
Statek/okręt ratowniczy
Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej
Zredukowane minimum separacji pionowej (300
m (1 000 ft)) pomiędzy FL 290 a FL 410
Droga startowa
S
S…
State of the sea (followed by figures in
METAR/SPECI)
S
South or southern latitude
SA
SALS
SAN
SAP
SAR
SARPS
SAT
Sand
Simple approach lighting system
Sanitary
As soon as possible
Search and rescue
Standards and Recommended Practices (ICAO)
Saturday
Satellite communication
Southbound
Satellite-based augmentation system (to be
pronounced ESS-BAS)
Stratocumulus
Scattered
Stand by
South-east
Sea (used in connection with sea-surface temperature and state of the sea)
South-eastbound
Section
Seconds
Sector
Selective calling system
September
SATCOM†
SB
SBAS†
SC
SCT
SDBY
SE
SEA
SEB
SEC
SEC
SECT
SELCAL†
SEP
†
‡
∗
#
Stan morza (po którym podawane są liczby w
METAR/SPECI)
Południe lub południowa szerokość geograficzna
Piasek
Uproszczony system świateł podejścia
Sanitarny
Najwcześniej/najszybciej jak to jest możliwe
Poszukiwanie i ratownictwo
Normy i Zalecane Praktyki (ICAO)
Sobota
Łączność satelitarna
Na południe
System wspomagania bazujący na wyposażeniu
satelitarnym (wymawianie ES-BAS)
Stratocumulus
Rozproszone
Czekaj i bądź na nasłuchu
Południowy wschód
Morze/morski (stosowane przy temperaturze
powierzchni morza i stanu morza)
Na południowy wschód
Sekcja
Sekundy
Sektor
System selektywnego wywoływania
Wrzesień
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-22
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
SER
SEV
SFC
SG
SGL
SH...
SHF
SID†
SIF
SIG
SIGMET†
SIMUL
SIWL
SKC
SKED
SLP
SLW
SMC
SMR
SN
SNOCLO
SNOWTAM†
Service or servicing or served
Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports)
Surface
Snow grains
Signal
Shower (followed by RA = rain, SN = snow,
PE = ice pellets, GR = hail, GS = small
hail and/or snow pellets or combinations
thereof, e.g. SHRASN = showers of rain and
snow)
Super high frequency (3 000 do 30 000
MHz)
Standard instrument departure
Selective identification feature
Significant
Information concerning en-route weather
phenomena which may affect the safety of
aircraft operations
Simultaneous or simultaneously
Single isolated wheel load
Sky clear
Schedule or scheduled
Speed limiting point
Slow
Surface movement control
Surface movement radar
Snow
Aerodrome closed due to snow (used in
METAR/SPECI)
Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions
due to snow, ice, slush or standing water
associated with snow, slush and ice on the
movement area, by means of a specific
format
SPECI†
Aviation selected special weather report (in
aeronautical meteorological code)
SPECIAL†
Special meteorological report (in abbreviated plain language)
SPOC
Supplementary flight plan (message type
designator)
SAR point of contact
SPOT†
Spot wind
SQ
SQL
SR
SRA
Squall
Squall line
Sunrise
Surveillance radar approach
SPL
†
‡
∗
#
Służba lub obsługiwanie, lub obsługiwany
Silny, silne (używa się np. do określania oblodzenia i turbulencji)
Powierzchnia
Śnieg ziarnisty
Sygnał
Opady przelotne (po którym podaje się RA deszcz, SN - śnieg, PE - deszcz lodowy, GR grad, GS - krupa lodowa i/lub śnieżna lub połączenie tych zjawisk, np. SHRASN - przelotny
deszcz i śnieg)
Super wielka częstotliwość (3 000 do 30 000
MHz)
Standardowy odlot według wskazań przyrządów
Urządzenie selektywnej identyfikacji
Znaczący/istotny
Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie,
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
lotów statków powietrznych
Równoczesny lub równocześnie
Obciążenie na pojedyncze koło
Bezchmurnie
Rozkład lub rozkładowy
Punkt ograniczenia prędkości
Wolno/powoli/powolny
Kontrola ruchu naziemnego
Radar kontroli ruchu naziemnego
Śnieg
Lotnisko zamknięte z powodu śniegu (stosowane w METAR/SPECI)
NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający, przy
użyciu specjalnego formularza, o zaistnieniu lub
usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie
pola naziemnego ruchu lotniczego, powodowanych przez śnieg, lód, śnieg topniejący lub stojącą wodę związaną ze śniegiem
Depesza do przekazywania specjalnie wybranych informacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Specjalny komunikat meteorologiczny (redagowany tekstem otwartym z użyciem obowiązujących skrótów)
Uzupełnienie planu lotu (oznacznik rodzaju
depeszy)
Punkt łączności SAR
Pomiar wiatru w jednym punkcie (wiatr punktowy)
Nawałnica
Linia nawałnicy
Wschód słońca
Podejście za pomocą radaru dozorowania
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
SRE
SRG
SRR
SRY
SS
SS
SSB
SSE
SSR‡
SST
SSW
ST
STA
STAR†
STD
STF
STN
STNR
STOL
STS
STWL
SUBJ
SUN
SUP
SUPPS
SVC
SVCBL
SW
SWB
SWY
1-23
Surveillance radar element of precision approach radar system
Short range
Search and rescue region
Secondary
Sandstorm
Sunset
Single sideband
South-south-east
Secondary surveillance radar
Supersonic transport
South-south-west
Stratus
Straight-in approach
Standard instrument arrival
Standard
Stratiform
Station
Stationary
Short take-off and landing
Status
Stopway light(s)
Subject to
Sunday
Supplement (AIP Supplement)
Regional supplementary procedures
Service message
Serviceable
South-west
South-westbound
Stopway
Radar dozorowania jako element radarowego
systemu precyzyjnego podejścia
Mały zasięg
Rejon poszukiwań i ratownictwa
Wtórny
Burza piaskowa
Zachód słońca
Pojedyncza wstęga boczna
Południowo-południowy wschód
Radar wtórny dozorowania
Transport naddźwiękowy
Południowo-południowy zachód
Stratus
Podejście bezpośrednie z trasy
Standardowy dolot według wskazań przyrządów
Standard
Warstwowy, o budowie warstwowej
Stacja
Stacjonarny
Krótki start i lądowanie
Status
Światło(a) zabezpieczenia przerwanego startu
Pod warunkiem, że ..., podlegający
Niedziela
Uzupełnienie (uzupełnienie do AIP)
Dodatkowe procedury regionalne
Depesza służbowa
Nadający się do użytku
Południowy zachód
Na południowy zachód
Zabezpieczenie przerwanego startu
T
T
TA
TACAN†
†
TAF
TAIL†
Temperature
Transition altitude
UHF tactical air navigation aid
Aerodrome forecast
Tail wind
TAR
Terminal area surveillance radar
TAS
TAX
TC
TCAC
TCU
TDO
TDZ
TECR
TEL
TEMPO†
True airspeed
Taxiing or taxi
Tropical cyclone
Tropical cyclone advisory centre
Towering cumulus
Tornado
Touchdown zone
Technical reason
Telephone
Temporary or temporarily
†
‡
∗
#
Temperatura
Wysokość bezwzględna przejściowa
Taktyczna lotnicza pomoc nawigacyjna UHF
Prognoza dla lotniska
Tylny wiatr
Radar dozorowania rejonu kontrolowanego
lotniska
Rzeczywista prędkość powietrzna
Kołowanie lub kołuj
Cyklon tropikalny
Centrum doradcze ds. cyklonu tropikalnego
Cumulusy wypiętrzone
Tornado, trąba powietrzna
Strefa przyziemienia
Przyczyna techniczna
Telefon
Czasowy/chwilowy lub czasowo/chwilowo
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-24
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
TFC
TGL
TGS
THR
THRU
THU
Traffic
Touch-and-go landing
Taxiing guidance system
Threshold
Through
Thursday
TIBA†
Traffic information broadcast by aircraft
TIL†
TIP
TKOF
Until
Until past... (place)
Take-off
Till (followed by time which weather change
is forecast to end)
Touchdown and lift-off area
Terminal control area
Minimum temperature
(followed by figures in TAF)
Turn altitude
Turn height
To... (place)
Top of climb
Take-off distance available
Take-off distance available, helicopter
Cloud top
Take-off run available
Turning point
Track
Temporary reserved airspace
Transmits or transmitter
Trend forecast
Transition level
Tropopause
TL...
TLOF
TMA‡
TN…
TNA
TNH
TO…
TOC
TODA
TODAH
TOP†
TORA
TP
TR
TRA
TRANS
TREND†
TRL
TROP
Thunderstorm (in aerodrome reports and
forecasts, TS used alone means thunder heard
but no precipitation at the aerodrome)
TS
TS...
TT
TUE
TURB
†
T-VASIS
TVOR
TWR
TWY
†
‡
∗
#
Thunderstorm (followed by RA = RAIN, SN =
snow, PE = ice pellets, GR = hail, GS = small
hail and/or snow pellets or combinations
thereof, e.g. TSRASN = thunderstorm with
rain and snow)
Teletypewriter
Tuesday
Turbulence
T visual approach slope indicator system (to
be pronounced TEE-VASIS)
Terminal VOR
Aerodrome control tower or aerodrome control
Taxiway
Ruch
Przyziemienie i natychmiastowy start
System prowadzenia na drogach kołowania
Próg drogi startowej
Poprzez, przez
Czwartek
Transmisja informacji o ruchu przez statek powietrzny
Aż do/do
Aż za... (miejsce)
Start
Do (po którym podaje się, zgodnie z prognozą,
czas kiedy zakończy się zmiana pogody)
Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej
Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk
Minimalna temperatura
(po której następują liczby w TAF)
Wysokość bezwzględna zakrętu
Wysokość względna zakrętu
Do... (miejsce)
Górna granica wznoszenia
Rozporządzalna długość startu
Rozporządzalna długość startu dla śmigłowca
Wierzchołki chmur
Rozporządzalna długość rozbiegu
Punkt rozpoczęcia zakrętu
Linia drogi
Czasowo zarezerwowana przestrzeń powietrzna
Nadaje lub nadajnik
Prognoza typu trend
Poziom przejściowy
Tropopauza
Burza (w komunikatach i prognozach lotniskowych skrót TS - używany bez innych znaków oznacza że słyszany był grzmot, lecz nie wystąpiły opady na lotnisku)
Burza (po którym podaje się RA - deszcz, SN śnieg, PE - deszcz lodowy, GR - grad, GS - krupa lodowa i(lub) śnieżna, lub połączenie tych
zjawisk, np. TSRASN - burza z deszczem i śniegiem)
Dalekopis
Wtorek
Turbulencja
T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (wymawianie TI-WASIS)
Dolotowa radiolatarnia VOR
Wieża kontroli lotniska lub kontrola lotniska
Droga kołowania
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
TWYL
TXT*
TYP
TYPH
1-25
Taxiway-link
Text (when the abbreviation is used to request a
repetition, the question mark (IMI) precedes the
abbreviation, e.g. IMI TXT) (to be used in AFS
as a procedure signal)
Type of aircraft
Typhoon
Łączność radiowa podczas kołowania
Tekst (gdy skrót ten jest używany w prośbie o
powtórzenie, to po znaku zapytania (IMI) podaje
się ten skrót, np. IMI TXT) (używany w AFS jako
sygnał proceduralny)
Typ statku powietrznego
Tajfun
U
U
Upward (tendency in RVR during previous 10
minutes)
UAB…
Until advised by...
UAC
Upper area control centre
UAR
UDF
UFN
UHDT
UHF‡
UIC
UIR‡
ULR
UNA
UNAP
UNL
UNREL
Upper air route
Ultra high frequency direction-finding station
Until further notice
Unable higher due traffic
Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)
Upper information centre
Upper flight information region
Ultra long range
Unable
Unable to approve
Unlimited
Unreliable
Unidentified precipitation (used in automated
METAR/SPECI)
Unserviceable
Upper control area
Coordinated Universal Time
UP
U/S
UTA
UTC‡‡
Zwiększający się (tendencja do zmiany RVR w
ciągu poprzedzających 10 minut)
Aż do podania przez.../Aż do zawiadomienia
przez...
Ośrodek kontroli obszaru górnej przestrzeni
powietrznej
Trasa w górnej przestrzeni powietrznej
Radionamiernik ultra wielkiej częstotliwości
Aż do odwołania
Nie można wyżej z powodu ruchu
Ultra wielka częstotliwość (300 do 3 000 MHz)
Ośrodek informacji dla górnej przestrzeni
Górny rejon informacji powietrznej
Ultra duży zasięg
Nie być w stanie
Nie być w stanie zatwierdzić
Nieograniczony
Niepewny
Niezidentyfikowany opad (używane w automatycznych METAR/SPECI)
Niesprawny/niezdatny do użytku
Górny obszar kontrolowany
Uniwersalny czas skoordynowany
V
VA
VAAC
Variations from the mean wind direction (preceded
and
followed
by
figures
in
METAR/SPECI, e.g. 350V070)
Volcanic ash
Volcanic ash advisory centre
VAC
Visual approach chart (followed by name/title)
VAL
VAN
VAR
VAR
In valleys
Runway control van
Magnetic variation
Visual-aural radio range
…V…
†
‡
∗
#
Odchylenia od kierunku wiatru (w METAR/SPECI przed i po podaje się np. 350V070)
Popiół wulkaniczny
Ośrodek doradczy ds. popiołu wulkanicznego
Mapa podejścia z widocznością (po którym
podaje się nazwę/tytuł)
W dolinach
Wóz kontroli drogi startowej
Deklinacja magnetyczna
Wizualno-słuchowa radiolatarnia
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-26
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
VASIS
Visual approach slope indicator systems
VC
Vicinity of the aerodrome (followed by FG =
fog, FC = funnel cloud, SH = shower, PO =
dust/sand whirls, BLDU = blowing dust,
BLSA = blowing sand or BLSN = blowing
snow, e.g. VC FG = vicinity fog)
VCY
VDF
VER
VFR‡
VHF‡
VIP‡
VIS
VLF
VLR
Vicinity
Very high frequency direction-finding station
Vertical
Visual flight rules
Very high frequency (30 to 300 MHz)
Very important person
Visibility
Very low frequency (3 to 30 MHz)
Very long range
VMC‡
Visual meteorological conditions
†
VOLMET
VOR‡
VORTAC†
VOT
VRB
VSA
VSP
VTOL
VV…
Meteorological information for aircraft in
flight
VHF omnidirectional radio range
VOR and TACAN combination
VOR airborne equipment test facility
Variable
By visual reference to the ground
Vertical speed
Vertical take-off and landing
Vertical visibility (followed by figures in
METAR/SPECI and TAF)
Wizualne systemy wskazujące ścieżkę schodzenia
W okolicy lotniska (po którym podaje się FG mgła, FC - trąba powietrzna, SH - opady przelotne, PO - wir pyłowy lub piaskowy, BLDU zawieja pyłowa, BLSA - zawieja piaskowa lub
BLSN - zawieja śnieżna, np. VC FG - mgła w
okolicy lotniska)
Okolica/sąsiedztwo/pobliże
Radionamiernik bardzo wielkiej częstotliwości
Pionowy
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Bardzo wielka częstotliwość (30 do 300 MHz)
Bardzo ważna osoba
Widzialność, widoczność
Bardzo mała częstotliwość (3 do 30 kHz)
Bardzo duży zasięg
Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
Informacje meteorologiczne dla statków powietrznych w locie
Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF
Połączenie systemów VOR i TACAN
Pokładowe wyposażenie do sprawdzania VOR
Zmienny
Z widocznością terenu (powierzchni ziemi)
Prędkość pionowa
Pionowy start i lądowanie
Widzialność pionowa (po której podaje się liczby w METAR/SPECI i TAF)
W
W
W
W…
WAAS†
WAC
WAFC
WB
WBAR
WDI
WDSPR
WED
WEF
WGS-84
WI
†
‡
∗
#
West or western longitude
White
Sea-surface temperature (followed by figures
in METAR/SPECI)
Wide area augmentation system
World Aeronautical Chart - ICAO 1:1 000
000 (followed by name/title)
World area forecast centre
Westbound
Wing bar lights
Wind direction indicator
Widespread
Wednesday
With effect from or effective from
World geodetic system – 1984
Within
Zachód lub długość geograficzna zachodnia
Biały
Temperatura powierzchni morza (po której podawane są liczby w METAR/SPECI)
System wspomagania na dużym obszarze
Mapa lotnicza świata ICAO 1:1 000 000 (po
którym podaje się nazwę/tytuł)
Światowy ośrodek prognoz obszarowych
Na zachód
Poprzeczka świateł (element VASIS)
Wskaźnik kierunku wiatru
Rozległy, rozprzestrzeniony
Środa
Z ważnością od lub ważny od
Światowy system geodezyjny – 1984
W granicach, w obrębie, w zasięgu
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Dekodowanie
WID
WIE
†
WILCO
WIND
WINTEM
WIP
WKN
WNW
WO
WPT
WRNG
WS
WSPD
WSW
WT
WTSPT
WWW
WX
1-27
Width
With immediate effect or effective immediately
Will comply
Wind
Forecast upper wind and temperature for aviation
Work in progress
Weaken or weakening
West-north-west
Without
Way-point
Warning
Wind shear
Wind speed
West-south-west
Weight
Waterspout
Worldwide web
Weather
Szerokość
Z ważnością natychmiastową lub ważny natychmiast
Wykonam, zastosuję się
Wiatr
Prognoza górnego wiatru i temperatury dla lotnictwa
Prace w toku
Słabnąć lub słabnący
Zachodnio-północny zachód
Bez (czego?)
Punkt drogi RNAV
Ostrzeżenie
Uskok wiatru
Prędkość wiatru
Zachodnio-południowy zachód
Ciężar/waga
Trąba wodna
Światowa sieć informacyjna
Pogoda
X
X
XBAR
XNG
XS
Cross
Crossbar (of approach lighting system)
Crossing
Atmospherics
Przecinać
Poprzeczka (systemu świateł podejścia)
Przecinanie
Zakłócenia atmosferyczne
Y
Y
Yellow
YCZ
Yellow caution zone (runway lighting)
YES*
YR
Yes (affirmative) (to be used in AFS as a
procedure signal)
Your
Żółty
Żółta strefa ostrzegawcza (światła drogi startowej)
Tak (potwierdzenie) (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Wasz, twój
Z
Z
†
‡
∗
#
Coordinated Universal Time (in meteorological messages)
Uniwersalny czas skoordynowany (w depeszach
meteorologicznych)
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
SKRÓTY
KODOWANIE
A
POLSKIE ZNACZENIE
Adres (gdy skrót ten jest używany w prośbie o powtórzenie, to po znaku zapytania (IMI) podaje się ten
skrót, np. IMI ADS) (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
Akceptacja (oznacznik rodzaju depeszy)
Alarmowa (oznacznik rodzaju depeszy)
Altocumulus
Altostratus
Anulować/odwołać lub anulowany
Asfalt
Automatyczna korekta błędu
Automatyczne zależne dozorowanie
Autonomiczne monitorowanie integralności odbiornika
Autonomiczne monitorowanie integralności statku
powietrznego
Azymut
Aż do/do
Aż do odwołania
Aż do podania przez.../Aż do zawiadomienia przez...
Aż za... (miejsce)
ANGIELSKIE ZNACZENIE
The address (when this abbreviation is
used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI ADS) (to be used in AFS
as a procedure signal)
Acceptance (message type designator)
Alerting (message type designator)
Altocumulus
Altostratus
Cancel or cancelled
Asphalt
Automatic error correction
Automatic dependent surveillance
Receiver autonomous integrity monitoring
Aircraft autonomous integrity monitoring
Azimuth
Until
Until further notice
Until advised by…
Until past… (place)
SKRÓT
ADS*
ACP
ALR
AC
AS
CNL
ASPH
ARQ
ADS
†
RAIM
AAIM
AZM
TIL†
UFN
UAB…
TIP
B
Bardzo duży zasięg
Bardzo mała częstotliwość (3 do 30 kHz)
Bardzo ważna osoba
Bardzo wielka częstotliwość (30 do 300 MHz)
Benzyna lotnicza
Beton
Bez (czego?)
Bezchmurnie
Bez istotnych chmur
Bez istotnych zmian (używa się w prognozach do
lądowania typu trend)
Bez istotnych zjawisk pogody
Bezpośrednie/na wprost (w odniesieniu do zezwoleń
dotyczących planu lotu i podejścia do lądowania)
Bezwładnościowy/inercyjny system nawigacyjny
Bez zmian
Biały
Bieżący plan lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Biuletyn informacji lotniczej
Biuletyn informacji przed lotem
†
‡
∗
#
Very long range
Very low frequency (3 to 30 kHz)
Very important person
Very high frequency (30 to 300 MHz)
Aviation gasoline
Concrete
Without
Sky clear
Nil significant cloud
No significant change (used in trendtype landing forecast)
Nil significant weather
Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)
Inertial navigation system
No change
White
Current flight plan (message type designator)
Aeronautical information circular
Pre-flight information bulletin
VLR
VLF
VIP‡
VHF‡
AVGAS†
CONC
WO
SKC
NSC
NOSIG†
NSW
DCT
INS
NC
W
CPL
AIC
PIB
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
1-28
25/11/04
1-29
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Biuro lotniska (wymienić służbę)
Biuro nadzoru meteorologicznego
Biuro odpraw załóg
Błąd (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Błąd systemu pomiaru wysokości
Błyskowy
Bombardowanie
Brak ... (identyfikacja transmisji) (używany w AFS
jako sygnał proceduralny)
Brak chmur (używane w automatycznych METAR/SPECI)
Brak wyraźnej tendencji (w RVR w ciągu poprzedzających 10 minut)
Budowa/konstrukcja lub zbudowany/skonstruowany
Budynek
Bursztynowy
Burza (po którym podaje się RA - deszcz, SN - śnieg,
PE – deszcz lodowy, GR - grad, GS - krupa lodowa
i/lub śnieżna lub połączenie tych zjawisk, np. TSRASN
- burza z deszczem i śniegiem)
Burza (w komunikatach i prognozach lotniskowych
skrót TS używany bez innych znaków oznacza, że słyszany był grzmot, lecz nie wystąpiły opady na lotnisku)
Burza piaskowa
Burza pyłowa
Aerodrome office (specify service)
ADO
Meteorological watch office
MWO
Air traffic services reporting office
ARO
Error (to be used in AFS as a procedure EEE#
signal)
Altimetry system error
ASE
Flashing
FLG
Bombing
BOMB
Missing … (transmission identification)
(to be used in AFS as a procedure signal) MIS
No cloud detected (used in automated NCD
METAR/SPECI)
No distinct tendency (in RVR during
previous 10 minutes)
N
Construction or constructed
CONST
Building
BLDG
Amber
A
Thunderstorm (followed by RA = rain, SN
= snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS
= small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. TSRASN = thunderstorm with rain and snow)
TS...
Thunderstorm (in aerodrome reports and
forecasts, TS used alone means thunder
heard but no precipitation at the aerodrome)
TS
Sandstorm
SS
Duststorm
DS
C
Cechowanie/skalowanie/wzorcowanie/kalibrowanie
Centrum informacji powietrznej
Centymetr
Chmura
Ciągły
Ciężar/waga
Ciężar całkowity
Ciężki
Cirrocumulus
Cirrostratus
Cirrus
Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska (lub na
progu drogi startowej)
Cło/urząd celny
Codziennie
Cumulonimbus (wymawianie SI-BI)
Cumulus
Cumulus wypiętrzony
Cyfrowy przyrząd rejestrujący dane lotu
†
‡
∗
#
Calibration
CLBR
Flight information centre
FIC
Centimetre
CM
Cloud
CLD
Continuous
CONS
Weight
WT
All up weight
AUW
Heavy
HVY
Cirrocumulus
CC
Cirrostratus
CS
Cirrus
CI
Atmospheric pressure at aerodrome eleva‡
QFE
tion (or at runway threshold)
Customs
CUST
Daily
DLY
Cumulonimbus (to be pronounced CEE
BEE)
CB‡
Cumulus
CU
Towering cumulus
TCU
Digital flight data recorder
DFDR
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
Cyklon tropikalny
Cywilny
Czasowo zarezerwowana przestrzeń powietrzna
Czasowy/chwilowy lub czasowo/chwilowo
Czas trwania/trwanie
Czekaj i bądź na nasłuchu
Czerwiec
Czerwony
Częstotliwość
Częsty
Czwartek
Czy mam anulować depeszę nr ... ? lub Anuluj depeszę nr ... (używany w AFS jako kod Q)
Czy mam nadawać moją taśmę testową/sentencję
testową? lub Nadawaj swoją taśmę testową/sentencję
testową (używany w AFS jako kod Q)
Czy masz zamiar zażądać ode mnie serii namiarów?
lub Mam zamiar zażądać od was serii namiarów (używany w radiotelegrafii jako kod Q)
Czy możecie przekazać do... bezpłatnie? lub Przekażę
do... bezpłatnie (używany w AFS jako kod Q)
Czy możecie mi podać pozycję mojej stacji na podstawie namiarów wykonanych przez stacje D/F przez
was nadzorowane? lub Pozycja waszej stacji na podstawie namiarów wykonanych przez stacje D/F, które
kontroluję, była... szerokości geograficznej, ... długości geograficznej (lub inne wskazanie pozycji), klasa... w ... godzinach (używany w radiotelegrafii jako
kod Q)
Czy możecie mi podać RZECZYWISTY kąt drogi,
aby do was dolecieć? lub RZECZYWISTY kąt drogi,
aby do nas dolecieć wynosi... stopni, o godzinie...
(używany w radiotelegrafii jako kod Q)
Czynny lub uruchomiony, lub czynność/działalność
1-30
Tropical cyclone
Civil
Temporary reserved airspace
Temporary or temporarily
Duration
Stand by
June
Red
Frequency
Frequent
Thursday
Shall I cancel telegram number …? or
Cancel telegram number … (to be used in
AFS as a Q code)
Shall I run my test tape/a test sentence? or
Run my test tape/a test sentence (to be
used in AFS as a Q code)
Do you intend to ask me for a series of
bearings? or I intend to ask you for a
series of bearings (to be used in radiotelegraphy as a Q Code)
Will you relay to… free of charge? or I
will relay to… free of charge (to be used
in AFS as a Q Code)
Will you give me the position of my station according to the bearings taken by the
D/F stations which you control? or The
position of your station according to the
bearings taken by the D/F stations that I
control was… latitude… longitude (or
other indication of position), class… at…
hours (to be used in radiotelegraphy as a
Q Code)
Will you indicate the TRUE track to reach
you? or The TRUE tack to reach me is …
degrees at … hours (to be used in radiotelegraphy as a Q Code)
Active or activated or activity
TC
CIV
TRA
†
TEMPO
DUR
SDBY
JUN
R
FREQ
FRQ
THU
QTA
QJH
QDL
QSP
QTF
QUJ
ACT
Ć
Ćwiczebne niskie podejście
Ćwiczenia lub wykonując ćwiczenia, lub ćwiczyć
Ćwiczenia w wykonywaniu skoków spadochronowych
Practice low approach
Exercises or exercising or to exercise
Parachute jumping exercise
PLA
EXER
PJE
D
Dalekopis
Dalekopis przewodowy
†
‡
∗
#
Teletypewriter
Landline teletypewriter
TT
LTT
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-31
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Dane meteorologiczne przetworzone do postaci cyfrowej w punktach siatki geograficznej, przedstawione w formie dwójkowej (lotniczy kod meteorologiczny)
Deklinacja magnetyczna
Depesza
Depesza... (identyfikacja transmisji) błędnie skierowana (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Depesza do przekazywania specjalnie wybranych
informacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Depesza służbowa
Deszcz
Deszcz lodowy
Długość
Długość geograficzna
Do... (miejsce)
Do (po którym podaje się, zgodnie z prognozą, czas
kiedy zakończy się zmiana pogody)
Dodatek/dodanie lub dodatkowy
Dodatkowe procedury regionalne
Dokowanie
Dolotowa radiolatarnia VOR
Dopplerowski VOR
Dostępny/osiągalny/do dyspozycji lub dyspozycyjność
Droga kołowania
Droga lotnicza
Droga startowa
Droga startowa oblodzona
Droga(i) startowa(e) wolna(e) (stosowane w METAR/SPECI)
Dupleks o dwóch kanałach
Duże natężenie światła
Duży zasięg
Dym
Działanie służby przez całą dobę
Processed meteorological data in the
form of grid point values expressed in
binary form (meteorological code)
Magnetic variation
Message
Message… (transmission identification) has been misrouted (to be used
in AFS as a procedure signal)
Aerodrome special meteorological
report (in meteorological code)
Service message
Rain
Ice pellets
Length
Longitude
To… (place)
Till (followed by time by which
weather change is forecast to end)
Addition or additional
Regional supplementary procedures
Docking
Terminal VOR
Doppler VOR
Available or availability
Taxiway
Airway
Runway
Ice on runway
Runway(s) cleared
(used in METAR/SPECI)
Double channel duplex
Light intensity high
Long range
Smoke
Continuous day and night service
GRIB
VAR
MSG
MSR#
SPECI†
SVC
RA
PL
LEN
LONG
TO…
TL...
ADDN
SUPPS
DCKG
TVOR
DVOR
AVBL
TWY
AWY
RWY
IR
CLRD
DCD
LIH
LRG
FU
H24
E
Ekstremalnie wielka częstotliwość (30 000 do
300 000 MHz)
Emisja
Europejski satelitarny system wspomagania (wymawianie EG-NOS)
Extremely high frequency (30 000 to
300 000 MHz)
Emission
European geostationary navigation
overlay service (to be pronounced
EGG-NOS)
EHF
EM
EGNOS†
F
Fala ciągła
Fala ciągła modulowana
Fale górskie
†
‡
∗
#
Continuous wave
Modulated continuous wave
Mountain waves
CW
MCW
MTW
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
1-32
Faza alarmu
Faza niebezpieczeństwa
Faza niepewności
Front (dotyczy pogody)
Alert phase
Distress phase
Uncertainty phase
Front (relating to weather)
ALERFA†
DETRESFA†
INCERFA†
FRONT†
G
Geograficzny lub rzeczywisty
Gęste wysokie chmury
Globalny orbitalny nawigacyjny system satelitarny
(wymawianie GLO-NAS)
Globalny satelitarny system nawigacyjny
Globalny system pozycyjny
Głębokość
Godziny
Godziny pracy nieokreślone
Góra
Górna granica wznoszenia
Górny obszar kontrolowany
Górny rejon informacji powietrznej
Grad
Granica
Grudzień
Grupa cyfr określająca datę i godzinę
Geographic or true
Dense upper cloud
Global orbiting navigation satellite
system (to be pronounced GLO-NAS)
Global navigation satellite system
Global positioning system
Depth
Hours
No specific working hours
Mountain
Top of climb
Upper control area
Upper flight information region
Hail
Boundary
December
Date-time group
GEO
DUC
†
GLONASS
GNSS‡
GPS‡
DPT
HR
HX
MT
TOC
UTA
UIR‡
GR
BDRY
DEC
DTG
H
Hamowanie
Hamowanie
Hektopaskal
Herc (okres na sekundę)
Braking action
Braking
Hectopascal
Hertz (cycle per second)
BA
BRKG
HPA
HZ
Identification
Identifier or identify
Information
Information
concerning
en-route
weather phenomena which may affect
the safety of low-level aircraft operations
Advance boundary information
Information
concerning
en-route
weather phenomena which may affect
the safety of aircraft operations
Meteorological information for aircraft
in flight
Install or installed or installation
Isolated
IDENT†
ID
INFO†
I
Identyfikacja
Identyfikator lub identyfikować
Informacja
Informacja dotycząca zjawisk pogody na trasie, które
mogą oddziaływać na bezpieczeństwo statków powietrznych wykonujących loty na małych wysokościach
Informacja o przecięciu granicy
Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów statków
powietrznych
Informacje meteorologiczne dla statków powietrznych
w locie
Instalować lub zainstalowany, lub instalacja
Izolowany/separowany/wydzielony
AIRMET†
ABI
SIGMET†
VOLMET†
INSTL
ISOL
J
Jeżeli nie jest możliwe
†
‡
∗
#
If not possible
INP
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-33
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
K
Kanał
Kandela
Kategoria
Każdy
Kierunek magnetyczny drogi startowej
Kilogramy
Kiloherc
Kilometry
Kilometry na godzinę
Kilopaskal
Kilowaty
Kłębiasty
Koła w układzie podwójnego tandemu
Kołowanie lub kołuj
Komercyjna stacja rozgłaszania
Komunikat regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Kontrola
Cykliczna kontrola nadmiarowa
Kontrola ruchu lotniczego (ogólnie)
Kontrola ruchu naziemnego
Kontynuować lub kontynuowany/ciągły
Koordynacja (oznacznik rodzaju depeszy)
Koordynować lub koordynacja
Krajowy
Krótkie/skrócone (używa się do określania pożądanego lub wymaganego podejścia do lądowania)
Krótki start i lądowanie
Krupa lodowa i/lub śnieżna
Kryształy lodowe (bardzo drobne kryształy lodowe w
stanie zawieszonym, nazywane także proszkiem diamentowym)
Krytyczny punkt powrotu
Kurs
Kurs magnetyczny (przy pogodzie bezwietrznej)
Kwadrant
Kwiecień
Channel
Candela
Category
Every
Magnetic orientation of runway
Kilograms
Kilohertz
Kilometres
Kilometres per hour
Kilopascal
Kilowatts
Cumuliform
Dual tandem wheels
Taxiing or taxi
Broadcasting station, commercial
Aerodrome routine meteorological
report (in meteorological code)
Control
Cyclic redundancy check
Air traffic control (in general)
Surface movement control
Continue(s) or continued
Coordination (message type designator)
Coordinate or coordination
Domestic
Short (used to indicate the type of approach desired or required)
Short take-off and landing
Small hail and/or snow pellets
Ice crystals (very small ice crystals in
suspension, also known as diamond
dust)
Point of no return
Heading
Magnetic heading (zero wind)
Quadrant
April
CH
CD
CAT
EV
QFU
KG
KHZ
KM
KMH
KPA
KW
CUF
DTW
TAX
BS
†
METAR
CTL
CRC
ATC‡
SMC
CONT
CDN
COOR
DOM
BRF
STOL
GS
IC
PNR
HDG
QDM‡
QUAD
APR
L
Latarnia (lotnicze światło naziemne)
Latarnia identyfikacyjna
Latarnia lotniskowa
Latarnia ostrzegawcza
Lądowanie
Lądowanie z pełnym zatrzymaniem
Leć/lecieć lub lecący
†
‡
∗
#
Beacon (aeronautical ground light)
Identification beacon
Aerodrome beacon
Hazard beacon
Landing
Full stop landing
Fly or flying
BCN
IBN
ABN
HBN
LDG
FSL
FLY
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
Lecieć z prędkością przelotową
Lewa (poprzedzona przez oznaczenie drogi startowej
dla określenia równoległej drogi startowej)
Liczba klasyfikacyjna nawierzchni
Liczba klasyfikacyjna statku powietrznego
Liczba Macha (po której podaje się cyfry)
Linia centralna
Linia centralna drogi startowej
Linia drogi
Linia nawałnicy
Linia przesyłania danych służby automatycznej informacji lotniskowej (wymawianie DI-ATIS)
Linia przesyłania danych VOLMET
Lipiec
Listopad
Lokalny lub lokalnie, lub położenie, lub położony,
usytuowany
Lokalny regularny komunikat meteorologiczny (redagowany tekstem otwartym z użyciem obowiązujących
skrótów)
Lokator (patrz LM, LO)
Lokator środkowy
Lokator zewnętrzny
Lot
Lotniczy system adresowania i przekazywania wiadomości (wymawianie EJ-KARS)
Lotniska, trasy lotnicze i pomoce naziemne
Lotnisko
Lotnisko częściowo pokryte mgłą
Lotniskowa służba informacji powietrznej
Lotnisko zamknięte z powodu śniegu (stosowane w
METAR/SPECI)
Lód na drodze startowej
Luty
1-34
Cruise
Left (preceded by runway designation
number to identify a parallel runway)
Pavement classification number
Aircraft classification number
Mach number (followed by figures)
Centre line
Runway centre line
Track
Squall line
Data link automatic terminal information service (to be pronounced DEEATIS)
Data link VOLMET
July
November
Local or locally or location or located
CRZ
…L
PCN
ACN
M…
CL
RCL
TR
SQL
D-ATIS†
D-VOLMET
JUL
NOV
LOC
Local routine meteorological report (in
abbreviated plain language)
Locator
Locator, middle
Locator, outer
Flight
Aircraft communication addressing and
reporting system (to be pronounced
AY-CARS)
Aerodrome, air routes and ground aids
Aerodrome
Aerodrome partially covered by fog
Aerodrome flight information service
Aerodrome closed due to snow (used in
METAR/SPECI)
Ice on runway
February
MET
REPORT
L
LM
LO
FLT
ACARS†
AGA
AD
PRFG
AFIS
SNOCLO
IR
FEB
Ł
Łączność bezpośrednia kontroler-pilot
Łączność kontroler-pilot przy wykorzystaniu linii
przesyłania danych
Łączność, nawigacja i dozorowanie
Łączność radiowa podczas kołowania
Łączność satelitarna
Łączność/telekomunikacja
Łódź ratunkowa
Direct controller-pilot communication
Controller-pilot data link communications
Communications, navigation and surveillance
Taxiway-link
Satellite communication
Communications
Rescue boat
DCPC
CPDLC‡
CNS
TWYL
†
SATCOM
COM
RB
M
Magnetyczny
Maj
Maksimum
†
‡
∗
#
Magnetic
May
Maximum
MAG
MAY
MAX
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-35
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Maksymalna wartość prędkości wiatru lub zasięgu
widzenia wzdłuż drogi startowej (po których podaje
się liczby w METAR/SPECI i TAF)
Mała częstotliwość (30 do 300 kHz)
Małe natężenie światła
Mało/kilka
Mały zasięg
Mapa minimalnej wysokości radarowej
Mapa lotnicza świata – ICAO 1:1 000 000 (po którym
podaje się nazwę/tytuł)
Mapa lotniska
Mapa obszarowa
Mapa parkowania/dokowania statku powietrznego (po
którym podaje się nazwę/tytuł)
Mapa podejścia według wskazań przyrządów (po
którym podaje się nazwę/tytuł)
Mapa podejścia z widocznością (po którym podaje się
nazwę/tytuł)
Mapa przeszkód lotniskowych (po którym podaje się
typ i nazwę/tytuł)
Mapa ruchu naziemnego (po którym podaje się nazwę/tytuł)
Mapa terenów precyzyjnego podejścia (po którym
podaje się nazwę/tytuł)
Mapa trasowa (po którym podaje się nazwę/tytuł)
Mapy lotnicze
Marker
Marker środkowy
Marker wewnętrzny
Marker zewnętrzny
Marzec
Marznąca mgła
Marznąca mżawka
Marznący
Marznący deszcz
Megaherc
Meldunek lub meldowanie lub punkt meldowania
Meldunek z powietrza
Meldunek z powietrza (oznacznik rodzaju depeszy)
Meteorologiczny lub meteorologia
Metry (poprzedzone cyframi)
Metryczne jednostki miar
Metry na sekundę
Mgła
Mgła przyziemna
Mgła w płatach
Miejsce sprawdzania wysokościomierzy
Między
Międzynarodowa atmosfera wzorcowa
Międzynarodowe biuro NOTAM
Międzynarodowe lotnictwo ogólne
†
‡
∗
#
Maximum value of wind speed or runway visual range (followed by figures
in METAR/SPECI and TAF)
Low frequency (30 do 300 kHz)
Light intensity low
Few
Short range
Radar minimum altitude chart
World Aeronautical Chart – ICAO
1:1 000 000 (followed by name/title)
Aerodrome chart
Area chart
Aircraft parking/docking chart (followed by name/title)
Instrument approach chart (followed by
name/title)
Visual approach chart (followed by
name/title)
Aerodrome obstacle chart (followed by
type and name/title)
Ground movement chart (followed by
name/title)
Precision approach terrain chart (followed by name/title)
Enroute chart (followed by name/title)
Aeronautical maps and charts
Marker radio beacon
Middle marker
Inner marker
Outer marker
March
Freezing fog
Freezing drizzle
Freezing
Freezing rain
Megahertz
Report or reporting or reporting point
Air-report
Air-report (message type designator)
Meteorological or meteorology
Metres (preceded by figures)
Metric units
Metres per second
Fog
Shallow fog
Fog patches
Altimeter check location
Between
International standard atmosphere
International NOTAM office
International general aviation
P…
LF
LIL
FEW
SRG
RMAC
WAC
ADC
ARC
APDC…
IAC…
VAC…
AOC…
GMC…
PATC…
ENRC
MAP
MKR
MM
IM
OM
MAR
FZFG
FZDZ
FZ
FZRA
MHZ
REP
†
AIREP
ARP
MET†
…M
MTU
MPS
FG
MIFG
BCFG
ACL
BTN
ISA
NOF
IGA
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
Międzynarodowy
Między warstwami
Mikrofalowy system lądowania
Mile morskie
Minimalna sektorowa wysokość bezwzględna
Minimalny zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej
(po którym podaje się liczby w METAR/SPECI)
Minimalna wysokość bezwzględna dla obszaru
Minimalna wysokość bezwzględna na trasie
Minimalna wysokość bezwzględna odbioru
Minimalna wysokość bezwzględna przelotu
Minimalna wysokość bezwzględna zniżania
Minimalna wysokość względna zniżania
Minimalna wysokość wzrokowa nad progiem (dla
wizualnych systemów wskazujących ścieżkę podejścia)
Minimalne przewyższenie nad przeszkodami (wymagane)
Minimum
Minus
Minuty
Moc
Modyfikacja (oznacznik rodzaju depeszy)
Monoimpulsowy wtórny radar dozorowania
Monitor lub monitorowanie, lub monitorowane
Morze/morski (stosowane w związku z temperaturą
powierzchni morza i stanem morza)
Możliwość uruchomienia linii przesyłania danych
Możliwy
Mżawka
1-36
International
Between layers
Microwave landing system
Nautical miles
Minimum sector altitude
Minimum value of runway visual range
(followed by figures in METAR/SPECI)
Area minimum altitude
Minimum en-route altitude
Minimum reception altitude
Minimum crossing altitude
Minimum descent altitude
Minimum descent height
Minimum eye height over threshold
(for visual approach slope indicator
system)
Minimum obstacle clearance (required)
Minimum
Minus
Minutes
Power
Modification (message type designator)
Monopulse secondary surveillance
radar
Monitor or monitoring or monitored
Sea (used in connection with seasurface temperature and state of sea)
Data link initiation capability
Possible
Drizzle
INTL
BTL
‡
MLS
NM
MSA
M…
AMA
MEA
MRA
MCA
MDA
MDH
MEHT
MOC
MNM
MS
MIN*
PWR
CHG
MSSR
MNT
SEA
DLIC
POSS
DZ
N
Nad
Nadający się do użytku
Nadaje lub nadajnik
Nadajnik radiolatarni ratunkowej
Nadawaj, wznów nadawanie (używany w AFS jako
sygnał proceduralny)
Nad górami
Nad poziomem lotniska
Nad poziomem terenu
Nad średnim poziomem morza
Najwcześniej/najszybciej jak to jest możliwe
Namiar
Namiar geograficzny
Namiar magnetyczny
Na morzu
Na południe
Na południowy wschód
Na południowy zachód
†
‡
∗
#
Overhead
Serviceable
Transmits or transmitter
Emergency locator transmitter
Go ahead, resume sending (to be used
in AFS as a procedure signal)
Above mountains
Above aerodrome level
Above ground level
Above mean sea level
As soon as possible
Bearing
True bearing
Magnetic bearing
At sea
Southbound
South-eastbound
South-westbound
OHD
SVCBL
TRANS
ELT
GA
MON
AAL
AGL
AMSL
SAP
BRG
QTE
QDR
MAR
SB
SEB
SWB
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-37
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Na północ
Na północny wschód
Na północny zachód
Nastawienie skali wysokościomierza znajdującego się
na ziemi, tak aby wskazywał wzniesienie tego miejsca
Następny
Następować/podążać za lub następujący/podążający
za
Na szczycie, na wierzchu
Natężenie
Na trasie
Na trawersie
Natychmiastowy lub natychmiast
Nawałnica
Nawałnica/huragan
Nawiązać łączność
Nawigacja
Nawigacja wspomagana przez GPS i geostacjonarnego satelitę ziemi
Nawigacja obszarowa (wymawianie AR-NAW)
Nawigacyjna mapa lotnicza w małej skali (po którym
podaje się nazwę/tytuł i skalę)
Na wschód
Na wybrzeżu
Na zachód
Naziemna stacja lądowa
Na żądanie
Nie mam dla was nic do nadania lub nic
Nie (odmowa) (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Niebezpieczeństwo lub niebezpieczny
Niebieski
Nie być w stanie
Nie być w stanie zatwierdzić
Nieczynny
Niedawny (używa się do określania zjawisk pogody,
np. RERA - niedawny deszcz)
Niedziela
Nie lub przeczenie, lub zezwolenia nie udzielono, lub
nieprawidłowo
Nie można wyżej z powodu ruchu
Nieograniczony
Niepewny
Nie przed
Nieprzekraczalna strefa
Niesprawny/niezdatny do użytku
†
‡
∗
#
Northbound
North-eastbound
North-westbound
Altimeter sub-scale setting to obtain
elevation when on the ground
Next
Follow(s) or following
On top
Intensity
En route
Abeam
Immediate or immediately
Squall
Hurricane
Contact
Navigation
GPS and geostationary earth orbit
augmented navigation
Area navigation (to be pronounced ARNAV)
Aeronautical navigation chart – small
scale (followed by name/title and scale)
Eastbound
At the coast
Westbound
Ground earth station
On request
I have nothing to send you or none
No (negative) (to be used in AFS as a
procedure signal)
Danger or dangerous
Blue
Unable
Unable to approve
Inoperative
Recent (used to qualify weather phenomena, e.g. recent rain = RERA)
Sunday
No or negative or permission not
granted or that is not correct
Unable higher due traffic
Unlimited
Unreliable
Not before
No transgression zone
Unserviceable
NB
NEB
NWB
QNH‡
NXT
FLW
OTP
INTST
ENR
ABM
IMT
SQ
HURCN
CTC
NAV
GAGAN†
†
RNAV
ANCS…
EB
COT
WB
GES
O/R
NIL*†
NO
DNG
B
UNA
UNAP
INOP
RE...
SUN
NEG
UHDT
UNL
UNREL
NBFR
NTZ‡
U/S
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
Niezależna wstęga boczna
Niezidentyfikowany opad (używane w automatycznych METAR/ SPECI)
Nimbostratus
Noc
Normalny
Normy i Zalecane Praktyki (ICAO)
NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający przy użyciu
specjalnego formularza o zaistnieniu lub usunięciu
warunków niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, powodowanych przez śnieg, lód,
śnieg topniejący lub stojącą wodę związaną ze śniegiem
Numer/liczba
1-38
Independent sideband
Unidentified precipitation (used in
automated METAR/SPECI)
Nimbostratus
Night
Normal
Standards and Recommended Practices (ICAO)
Special series NOTAM notifying the
presence or removal of hazardous
conditions due to snow, ice, slush or
standing water associated with snow,
slush and ice on the movement area,
by means of a specific format
Number
ISB
UP
NS
NGT
NML
SARPS
†
SNOWTAM
NR
O
O (po którym podaje się czas, kiedy zgodnie z prognozą nastąpi zmiana pogody)
O... lub w... (czas lub miejsce)
Obciążenie na pojedyncze koło
Obecna pozycja
Obecny poziom
Oblodzenie
Oblodzenie porowate
Oblodzenie szkliste
Obserwować lub obserwowany, lub obserwacja
Obszar kontrolowany
Obszar niskiego ciśnienia lub centrum niżu
Obszar wysokiego ciśnienia lub centrum wyżu
Obszar/strefa wznoszenia początkowego
Obszar ze służbą doradczą
Oceaniczna stacja okrętowa
Oceaniczny obszar kontrolowany
Oceaniczny ośrodek kontroli obszaru
Oczekiwanie
Oczekuj na następne zezwolenie
Od (po którym podaje się czas przewidywanej zmiany
pogody)
Od (używany przed znakiem rozpoznawczym stacji
wywołującej) (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Odbierać lub odbiornik
Odchylenia od kierunku wiatru (w METAR/SPECI
przed i po podaje się np. 350V070)
†
‡
∗
#
At (followed by time at which
weather change is forecast to occur)
At … (time or place)
Single isolated wheel load
Present position
Present level
Icing
Opaque, white type of ice formation
Clear type of ice formation
Observe or observed or observation
Control area
Low pressure area or the centre of
low pressure
High pressure area or the centre of
high pressure
Climb-out area
Advisory area
Oceanic station vessel
Oceanic control area
Oceanic area control centre
Holding
Expect further clearance
From (followed by time weather
change is forecast to begin)
From (used to precede the call sign
of the calling station) (to be used In
AFS as a procedure signal)
Receive or receiver
Variations from the mean wind direction (preceded and followed by in
METAR/SPECI, e.g. 350V070)
AT...
ATP
SIWL
PPSN
PLVL
ICE
OPA
CLA
OBS
CTA
L
H
CLIMB-OUT
ADA
OSV
OCA
OAC
HLDG
EFC
FM...
DE*
REC
…V…
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-39
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Odchylenia od prędkości wiatru/podmuchów wiatru
(po których podaje się liczby w METAR/SPECI i TAF)
Odchylenie lub odchylający się
Odchylenie od wyznaczonej wysokości bezwzględnej
Odebrano (potwierdzenie odbioru) (używany w AFS
jako sygnał proceduralny)
Odlecieć lub odlot
Odległość
Odległość od wskaźnika punktu przyziemienia
Odnośnie.../powołując się na... lub odnosząc się do...
Odpowiedź
Odpowiedzi nie odebrano
Od wschodu do zachodu słońca
Od zachodu do wschodu słońca
Ogólny
Ograniczony
Okazyjny lub okazyjnie
Okolica/sąsiedztwo/pobliże
Około
Okrążenie prawoskrętne
Opady przelotne (po którym podaje się RA - deszcz,
SN - śnieg, PL - deszcz lodowy, GR - grad, GS - krupa
lodowa i/lub śnieżna, lub połączenie tych zjawisk, np.
SHRASN – przelotny deszcz i śnieg)
Operacje
Operacyjne meteorologiczne (informacje)
Operator/użytkownik lub działać, lub działający, lub
użytkowany lub czynny
Opóźnienie lub opóźniony
Opóźniona (oznacznik rodzaju depeszy)
Opóźniona depesza meteorologiczna (oznacznik rodzaju depeszy)
Opóźniona (stosuje się do wskazania opóźnionej depeszy meteorologicznej; oznacznik rodzaju depeszy)
Opuszczać lub opuszczanie
Organ automatycznego zależnego dozorowania
Organ zarządzania przepływem
Osiągi/charakterystyki
Osiągnąć lub osiąganie
Osiągnąć wysokość bezwzględną przelotu
Osoby na pokładzie
Ostatnią depeszą nadaną przeze mnie była... lub Ostatnią depeszą była... (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
†
‡
∗
#
Variations from the mean wind speed
(gusts) (followed by figures in
METAR/SPECI and TAF)
G…
Deviation or deviating
DEV
Assigned altitude deviation
AAD
Received (acknowledgement of receipt) R*
(to be used in AFS as a procedure signal)
Depart or departure
DEP
Distance
DIST
Distance from touchdown indicator
DFTI
Reference to… or refer to…
REF
Answer
ANS
No reply heard
NRH
Sunrise to sunset
HJ
Sunset to sunrise
HN
General
GEN
Limited
LTD
Occasional or occasionally
OCNL
Vicinity
VCY
About
ABT
Right-hand circuit
RHC
Shower (followed by RA = rain, SN =
snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS
= small hail an/or snow pellets or
combinations thereof, e.g. SHRASN =
showers of rain and snow)
SH...
Operations
OPS†
Operational meteorological (informa- OPMET†
tion)
Operator or operate or operative or
operating or operational
OPR
Delay or delayed
DLA
Delay (message type designator)
DLA
Delayed meteorological message (mes- RRA (lub
sage type designator)
RRB, RRC...
itd. w kolejności)
Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type
designator)
RTD
Leave or leaving
LVE
Automatic dependent surveillance unit
ADSU
Flow management unit
FMU
Performance
PER
Reach or reaching
RCH
Reach cruising altitude
RCA
Persons on board
POB
The last message sent by me was … or
Last message was … (to be used in
AFS as a procedure signal)
LS
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
Ostatnią depeszą odebraną przeze mnie była... lub
Ostatnią depeszą była… (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
Ostrożność/ostrzeżenie/ostrzegać
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie o minimalnej bezpiecznej wysokości
bezwzględnej
Ośrodek doradczy ds. cyklonu tropikalnego
Ośrodek doradczy ds. popiołu wulkanicznego
Ośrodek informacji dla górnej przestrzeni
Ośrodek kontroli obszaru górnej przestrzeni powietrznej
Ośrodek kontroli obszaru lub kontrola obszaru
Ośrodek kontroli zbliżania lub kontrola zbliżania, lub
służba kontroli zbliżania
Ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa
lotniczego
Oświetlony
Otwierać lub otwarcie/otwierający lub otwarty
Oznaczenie polecenia
1-40
The last message received by me was…
or Last message was … (to be used in
AFS as a procedure signal)
Caution
Warning
Minimum safe altitude warning
Tropical cyclone advisory centre
Volcanic ash advisory centre
Upper information centre
Upper area control centre
Area control centre or area control
Approach control office or approach
control or approach control service
Rescue coordination centre
Lighted
Open or opening or opened
Order
LR
CTN
WRNG
MSAW
TCAC
VAAC
UIC
UAC
ACC‡
APP
RCC
LGTD
OPN
ORD
P
Państwowy/narodowy
Państwowy ośrodek systemu AIS
Parking
Pasażer(owie)
Październik
Perforowane płyty stalowe
Piasek
Piątek
Pierwotny
Pierwszy
Pionowy
Pionowy kąt ścieżki schodzenia
Pionowy start i lądowanie
Plan lotu
Plan lotu zgłoszony z powietrza
Planowana trasa lotu
Plus
Płyta
Po... lub za... (czas lub miejsce)
Pod chmurami
Podczas
Podejście bezpośrednie z trasy
Podejście końcowe
Podejście początkowe
Podejście precyzyjne
Podejście za pomocą radaru dozorowania
Podejście/zbliżanie
Podmuchy
†
‡
∗
#
National
National AIS system centre
Parking
Passenger(s)
October
Pierced steel plank
Sand
Friday
Primary
First
Vertical
Vertical path angle
Vertical take-off and landing
Flight plan
Flight plan in the air
Flight plan route
Plus
Apron
After… (time or place)
Below clouds
During
Straight-in approach
Final approach
Initial approach
Precision approach
Surveillance radar approach
Approach
Microburst
NTL
†
NASC
PRKG
PAX
OCT
PSP
SA
FRI
PRI
FST
VER
VPA
VTOL
PLN
AFIL
FPR
PS
APN
AFT
BLO
DRG
STA
FNA
INA
PA
SRA
APCH
MBST
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-41
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Podośrodek ratownictwa
Podstawa chmur
Podstawa odniesienia punktu przejścia/przecięcia
Pod warunkiem, że.../podlegający
Podwójna wstęga boczna
Podwójne koła
Pogarszać się lub pogarszający się
Pogoda
Pojedyncza wstęga boczna
Pokładowe wyposażenie do sprawdzania VOR
Pokładowy system zapobiegania kolizjom
Pokryć lub pokryty, lub pokrycie
Pole
Polepszać lub polepszający
Połączenie systemów VOR i TACAN
Południe lub południowa szerokość geograficzna
Południowo-południowy wschód
Południowo-południowy zachód
Południowy wschód
Południowy zachód
Pomiar wiatru w jednym punkcie/wiatr punktowy
Pomocniczy
Ponad/nad/powyżej
Poniedziałek
Poniżej.../pod...
Ponownie/znowu
Popiół wulkaniczny
Popraw/poprawić lub poprawiono (używa się do oznaczenia poprawionej depeszy meteorologicznej;
oznacznik rodzaju depeszy)
Poprawić lub poprawka, lub poprawiono (używa się
do oznaczenia poprawionej depeszy meteorologicznej;
oznacznik rodzaju depeszy)
Poprawiona depesza meteorologiczna (oznacznik
rodzaju depeszy)
Poprawiona depesza
rodzaju depeszy)
meteorologiczna
(oznacznik
Poprzeczka (systemu świateł podejścia)
Poprzeczka świateł (element VASIS)
Po przejściu
Poprzez/przez
Port lotniczy
Poruszać się lub poruszający się, lub ruch
Postępować lub postępowanie
Postrzępiony/poszarpany
Poszukiwanie i ratownictwo
Potwierdzenie logiczne (oznacznik rodzaju depeszy)
†
‡
∗
#
Rescue sub-centre
RSC
Cloud base
BASE†
Datum crossing point
DCP
Subject to
SUBJ
Double sideband
DSB
Dual wheels
DW
Deteriorate or deteriorating
DTRT
Weather
WX
Single sideband
SSB
VOR airborne equipment test facility
VOT
Airborne collision avoidance system
ACAS†
Cover or covered or covering
COV
Field
FLD
Improve or improving
IMPR
VOR and TACAN combination
VORTAC†
South or southern latitude
S
South-south-east
SSE
South-south-west
SSW
South-east
SE
South-west
SW
†
Spot wind
SPOT
Auxiliary
AUX
Above
ABV
Monday
MON
Below
BLW…
Again
AGN
Volcanic ash
VA
Amend or amended (used to indicate
amended meteorological message;
message type designator)
AMD
Correct or correction or corrected (used
to indicate correct meteorological
message; message type designator)
COR
Amended meteorological message
AAA (lub AAB,
(message type designator)
AAC... itd.
w kolejności)
Corrected meteorological message
CCA (lub CCB,
(message type designator)
CCC... itd.
w kolejności)
Crossbar (of approach lighting system) XBAR
Wind bar lights
WBAR
After passing
APSG
Through
THRU
Airport
AP
Move or moving or movement
MOV
Proceed or proceeding
PCD
Ragged
RAG
Search and rescue
SAR
Logical acknowledgement (message
type designator)
LAM
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
Potwierdź
Potwierdź lub Potwierdzam (używany w AFS jako
sygnał proceduralny)
Powiadom, w jakim czasie jest możliwe
Powierzchnia
Powierzchnia/obszar wodowania
Powierzchnia oceny przeszkód
Powierzchnia pionowego zabezpieczenia przelotu nad
przeszkodami
Powietrze-powietrze
Powietrze-ziemia
Powracać/powrót lub zawrócony, lub zawracanie
Powtarzalny plan lotu
Powtórz lub Powtarzam (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
Poziom
Poziom lotu
Poziom przejściowy
Pozostała ilość paliwa
Pozycja
Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia końcowego
Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia początkowego
Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia pośredniego
Północ lub północna szerokość geograficzna
Północno-północny wschód
Północno-północny zachód
Północny Atlantyk
Północny wschód
Północny zachód
Prace w toku
Prawa (poprzedzona oznaczeniem drogi startowej dla
identyfikacji równoległej drogi startowej)
Prawdopodobieństwo
Prawy/w prawo (kierunek zakrętu)
Prąd strumieniowy
Prędkość pionowa
Prędkość podróżna (prędkość względem ziemi)
Prędkość przyrządowa
Prędkość wiatru
Prędkość wznoszenia (pionowa)
Prędkość zniżania (pionowa)
Procedura
Procedura podejścia według wskazań przyrządów
Procedury służb żeglugi powietrznej
Prognoza
Prognoza dla lotniska (w kodzie meteorologicznym)
Prognoza dla obszaru, w którym są wykonywane loty
na małych wysokościach
Prognoza górnych wiatrów i temperatury dla lotnictwa
†
‡
∗
#
1-42
Acknowledge
Confirm or I confirm (to be used in
AFS as a procedure signal)
Advise at what time able
Surface
Alighting area
Obstacle assessment surface
Obstacle clearance surface
Air-to-air
Air-to-ground
Return or returned or returning
Repetitive flight plan
Repeat or I repeat (to be used in AFS as
a procedure signal)
Level
Flight level
Transition level
Fuel remaining
Position
Final approach fix
Initial approach fix
Intermediate approach fix
North or northern latitude
North-north-east
North-north-west
North Atlantic
North-east
North-west
Work in progress
Right (preceded by runway designation
number to identify a parallel runway)
Probability
Right (direction of turn)
Jet stream
Vertical speed
Ground speed
Indicated airspeed
Wind speed
Rate of climb
Rate of descent
Procedure
Instrument approach procedure
Procedures for air navigation services
Forecast
Aerodrome forecast (in meteorological
code)
Area forecast for low-level flights
ACK
CFM*
AWTA
SFC
ALA
OAS
OCS
A/A
A/G
RTN
RPL
RPT*
LVL
FL
TRL
FR
PSN
FAF
IAF
IF
N
NNE
NNW
NAT
NE
NW
WIP
…R
PROB†
RITE
JTST
VSP
GS
IAS
WSPD
ROC
ROD
PROC
IAP
PANS
FCST
†
TAF
GAMET
Forecast upper wind and temperature
for aviation
WINTEM
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-43
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Prognoza na trasę dla lotnictwa (w lotniczym kodzie
meteorologicznym)
Prognoza orientacyjna (używany w depeszach SIGMET dotyczących popiołu wulkanicznego i cyklonów
tropikalnych)
Prognoza typu trend
Prośba (stosowana w AFS jako sygnał proceduralny)
Prośba/prosić lub żądany
Próg drogi startowej
Przeciętny/średni
Przecinać
Przecinanie
Przed
Przedstawicielstwo urzędu imigracyjnego
Przejście/przelot
Wysokość bezwzględna przejściowa
Przekaż do
Przepisy ruchu lotniczego i służb ruchu lotniczego
Przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Przerywać lub przerwa, lub przerwany
Przerywane (światło)
Przerywane/poprzerywane (dot. chmur)
Przesunięty próg drogi startowej
Przeszkoda
Przewidywać lub przewidywany, lub przewidywanie
(oznacznik rodzaju depeszy)
Przewidywany czas odblokowania
Przewidywany czas odlotu lub przewidywany odlot
Przewidywany czas przelotu
Przewidywany czas przelotu nad znaczącym punktem
nawigacyjnym
Przewidywany czas przylotu lub przewidywany przylot
Przybyć lub przybycie/przylot
Przybywający/przylatujący
Przyczyna techniczna
Przyjąć/przyjmij lub przyjęto
Przyjęty gradient procedury
Przyległy/sąsiedni
Przylot (oznacznik rodzaju depeszy)
Przyrost prędkości
Przyrząd, instrument
Przywrócenie do służby
Przyziemienie i natychmiastowy start
Punkt docelowy
Punkt fikcyjnego progu
Punkt wyrównania ścieżki podejścia
†
‡
∗
#
Route forecast (in meteorological code)
ROFOR
Outlook (used in SIGMENT messages
for volcanic ash and tropical cyclones)
Trend forecast
Request (to be used in AFS as a procedure signal)
Request or requested
Threshold
Average
Cross
Crossing
Before
Immigration
Passing
Transition altitude
Relay to
Rules of the air and air traffic services
Instrument flight rules
Visual flight rules
Interrupt or interruption or interrupted
Occulting
Broken
Displaced runway threshold
Obstacle
Estimate or estimated or estimation
(message type designator)
Estimated off-block time
Estimated time of departure or estimating departure
Estimated elapsed time
Estimated time over significant point
OTLK
†
TREND
RQ*
REQ
THR
AVG
X
XNG
BFR
IMG
PSG
TA
RLA
RAC
IFR‡
VFR‡
INTRP
OCC
BKN
DTHR
OBST
EST
EOBT
ETD‡
EET
ETO
Estimated time of arrival or estimating
arrival
Arrive or arrival
Inbound
Technical reason
Accept or accepted
Procedure design gradient
Adjacent
Arrival
Airspeed gain
Instrument
Return to service
Touch-and-go landing
Destination
Fictitious threshold point
Flight path alignment point
ETA*‡
ARR
INBD
TECR
ACPT
PDG
ADJ
ARR
ASPEEDG
INSTR
RTS
TGL
DEST
FTP
FPAP
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
Punkt drogi RNAV
Punkt końcowy (w odniesieniu do RVR)
Punkt łączności SAR
Punkt meldowania ATS/MET
Punkt progu do lądowania
Punkt odniesienia azymutu GBAS
Punkt odniesienia lotniska
Punkt ograniczenia prędkości
Punkt rozpoczęcia podejścia końcowego
Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu
Punkt rozpoczęcia zakrętu
Punkt środkowy (dotyczy RVR)
Punkt zmiany namiaru
Pył
Pytajnik/znak zapytania (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
1-44
Waypoint
Stop-end (related to RVR)
SAR point of contact
ATS/MET reporting point
Landing threshold point
GBAS azimuth reference point
Aerodrome reference point
Speed limiting point
Final approach time
Missed approach point
Turning point
Mid-point (related to RVR)
Change over point
Dust
Interrogation sign (question mark) (to be
used in AFS as a procedure signal)
WPT
END
SPOC
MRP
LTP
GARP
ARP
SLP
FAP
MAPT
TP
MID
COP
DU
IMI*
R
Radar dozorowania jako element radarowego systemu
precyzyjnego podejścia
Radar dozorowania rejonu kontrolowanego lotniska
Radar kontroli ruchu naziemnego
Radar pierwotny dozorowania
Radar precyzyjnego podejścia
Radar wtórny dozorowania
Radial
Radio
Radiodalekopis
Radiolatarnia bezkierunkowa
Radiolatarnia kierunku
Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF
Radiolatarnia ratunkowa – pokładowa
Radionamiernik automatyczny
Radionamiernik bardzo wielkiej częstotliwości
Radionamiernik średniej częstotliwości
Radionamiernik ultra wielkiej częstotliwości
Radionamiernik wielkiej częstotliwości
Radionamierniki średniej i bardzo wielkiej częstotliwości (zlokalizowane w tym samym miejscu)
Radionamierniki średniej i wielkiej częstotliwości
(zlokalizowane w tym samym miejscu)
Radionamierniki średniej, wielkiej i bardzo wielkiej
częstotliwości (zlokalizowane w tym samym miejscu)
Radionamierniki wielkiej i bardzo wielkiej częstotliwości (zlokalizowane w tym samym miejscu)
Radioodległościomierz
Radiotelefon
†
‡
∗
#
Surveillance radar element of precision
approach radar system
Terminal area surveillance radar
Surface movement radar
Primary surveillance radar
Precision approach radar
Secondary surveillance radar
Radial
Radio
Radioteletypewriter
Non-directional radio beacon
Localizer
VHF omnidirectional radio range
Emergency location-beacon
Automatic direction-finding equipment
Very high frequency direction finding
station
Medium frequency direction-finding
station
Ultra high frequency direction-finding
station
High frequency direction-finding station
Medium and very high frequency direction-finding stations (at the same location)
Medium and high frequency directionfinding stations (at the same location)
Medium, high and very high frequency
direction-finding stations (at the same
location)
High and very high frequency directionfinding station (at the same location)
Distance measuring equipment
Radiotelephone
SRE
TAR
SMR
PSR‡
PAR‡
SSR‡
RDL
RDO
RTT
NDB‡
LLZ
VOR‡
ELBA†
ADF‡
VDF
MDF
UDF
HDF
MVDF
MHDF
MHVDF
HVDF
DME‡
RTF
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-45
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Radiotelegraf
Radiotelegrafia ręczna A1 simpleks
Rakiety świetlne
Regionalna wymiana biuletynów OPMET (schemat)
Radiotelegraph
Manual A1 simpleks
Flares
Regional OPMET bulletin exchange
(scheme)
Regional AIS system centre
Ground-based regional augmentation
system (to be pronounced GRASS)
Aeronautical information regulation and
control
Registration
Cockpit voice recorder
Flight information region
Terminal control area
Search and rescue region
Extend or extending
Broadcast
Schedule or scheduled
Widespread
Originate (to be used in AFS as a procedure signal)
Landing distance available
Landing distance available, helicopter
Accelerate-stop distance
Rejected take-off distance available, helicopter
Take-off run available
Take-off distance available
Take-off distance available, helicopter
Identification friend/foe
Regionalne centrum systemu AIS
Regionalny system wspomagania bazujący na wyposażeniu naziemnym (wymawianie GRAS)
Regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji
lotniczych
Rejestracja
Rejestrator rozmów w kabinie pilotów
Rejon informacji powietrznej
Rejon kontrolowany lotniska/węzła lotnisk
Rejon poszukiwań i ratownictwa
Rozciągać/wydłużać lub rozciągający się/wydłużający
Rozgłaszanie
Rozkład lub rozkładowy
Rozległy/rozprzestrzeniony
Rozpoczynać (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Rozporządzalna długość lądowania
Rozporządzalna długość lądowania dla śmigłowca
Rozporządzalna długość przerwanego startu
Rozporządzalna długość przerwanego startu dla śmigłowca
Rozporządzalna długość rozbiegu
Rozporządzalna długość startu
Rozporządzalna długość startu dla śmigłowca
Rozpoznawanie czy statek powietrzny jest statkiem
swoim, czy obcym
Rozproszone
Rozszerzać się/rozpraszać się
Równoczesny lub równocześnie
Równoległy/równolegle/równoleżnik
Różne rodzaje oblodzenia (białe i przezroczyste)
RTG
MAS
FLR
ROBEX†
RASC†
GRAS†
AIRAC
REG
CVR
FIR‡
TMA‡
SRR
EXTD
BCST
SKED
WDSPR
OGN
LDA
LDAH
ASDA
RTODAH
TORA
TODA
TODAH
IFF
SCT
DIF
SIMUL
PARL
Scattered
Diffuse
Simultaneous or simultaneously
Parallel
Mixed type of ice formation (white and
clear)
Traffic
Aeronautical mobile service
True airspeed
Actual time of departure
Actual time of arrival
MX
TFC
AMS
TAS
‡
ATD
ATA‡
Sanitary
Aeronautical mobile satellite service
Section
SAN
AMSS
SECN
Ruch
Ruchoma służba lotnicza
Rzeczywista prędkość powietrzna
Rzeczywisty czas odlotu
Rzeczywisty czas przylotu
S
Sanitarny
Satelitarna ruchoma służba lotnicza
Sekcja
†
‡
∗
#
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
Sektor
Sekundy
Sieć operacyjnej łączności meteorologicznej w Europie
Sierpień
Silnik
Silny/silne (używa się do określania oblodzenia i
turbulencji)
Silny (używa się do określania intensywności zjawisk
pogody, np. HVY RA - silny deszcz)
Simpleks o dwóch kanałach
Skrócony T wizualny system wskazujący ścieżkę
schodzenia (wymawianie EJ-TI-WASIS)
Skrzyżowanie/przecięcie się
Skrzyżowanie tras lotniczych
Słabnąć lub słabnący
Słaby (używa się do określania intensywności zjawisk
pogody lub zakłóceń atmosferycznych, np. FBL RA słaby deszcz)
Słaby i zmienny (dotyczy wiatru)
Służba alarmowa
Służba automatycznej informacji lotniskowej
Służba doradcza
Służba dostępna dla spełnienia wymagań operacyjnych
Służba dostępna w czasie operacji rozkładowych
Służba informacji powietrznej
Służba lub obsługiwanie, lub obsługiwany
Służby informacji lotniczej
Służby ruchu lotniczego
Sobota
Spadek prędkości
Specjalny komunikat meteorologiczny (redagowany
tekstem otwartym z użyciem obowiązujących skrótów)
Specjalny meldunek z powietrza (oznacznik rodzaju
depeszy)
Specyfikacje minimalnej charakterystyki nawigacyjnej
Spodziewać się lub spodziewany, lub spodziewający
się
Spodziewany czas podejścia
Sprawdzanie na ziemi
Sprawdzanie w locie
Sprawdzenie
Stacja
Stacja pokładowa do łączności naziemnej
†
‡
∗
#
1-46
Sector
Seconds
Meteorological Operational Telecommunications Network Europe
August
Engine
Severe (e.g. used to qualify icing and
turbulence reports)
Heavy (used to indicate the intensity of
weather phenomena, e.g. heavy rain =
HVY RA)
Double channel simplex
Abbreviated T visual approach slope
indicator system (to be pronounced AYTEE-VASIS)
Intersection
Intersection of air routes
Weaken or weakening
Light (used to indicate the intensity of
weather phenomena, interference or
static reports, e.g. light rain = FBL RA)
Light and variable
Alerting service
Automatic terminal information service
Advisory service
Service available to meet operational
requirements
Service available during hours of
scheduled operation
Flight information service
Service or servicing or served
Aeronautical information service
Air traffic services
Saturday
Airspeed loss
Local special meteorological report (in
abbreviated plain language)
Special air-report (message type designator)
Minimum navigation performance
specifications
Expect or expected or expecting
Expected approach time
Ground check
Flight check
Check
Station
Aircraft earth station
SECT
SEC
MOTNE
AUG
ENG
SEV
HVY
DCS
AT-VASIS†
INT
IAR
WKN
FBL
LV
ALRS
ATIS†
ADVS
HO
HS
FIS
SER
AIS
ATS
SAT
ASPEEDL
SPECIAL†
ARS
MNPS
EXP
EAT
GNDCK
FLTCK
CK
STN
AES
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-47
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Stacja służby powietrznej
Stacjonarny
Stała służba lotnicza
Stała telekomunikacyjna sieć lotnicza
Stały
Stały/ustalony
Standard
Standardowe częstotliwości nadawcze dla tras regionalnych
Standardowy dolot według wskazań przyrządów
Standardowy odlot według wskazań przyrządów
Standardy minimalnych osiągów operacyjnych
Stan morza (po którym podaje się liczby w METAR/SPECI)
Stan nawierzchni drogi startowej
Start
Startowa (oznacznik rodzaju depeszy)
Statek/okręt ratowniczy
Statek powietrzny
Statek powietrzny sanitarny
Status
Sterowane przez pilota urządzenia świetlne
Stopnie
Stopnie Celsjusza
Stopy (jednostka miary)
Stopy (stóp) na minutę
Stosowny/właściwy
Stratocumulus
Stratus
Strefa bezpieczeństwa końca drogi startowej
Strefa kontrolowana lotniska
Strefa niebezpieczna (po którym podaje się identyfikację)
Strefa normalnych operacji
Strefa ograniczona (po którym podaje się identyfikację)
Strefa podejścia końcowego i startu
Strefa przyziemienia
Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej
Strefa rozpoznawcza obrony powietrznej (wymawianie EJ-DIZ)
Strefa ruchu lotniskowego
Strefa wolna od przeszkód
Strefa zakazana (po którym podaje się identyfikację)
Struktura polarnych linii dróg
Strzelanie
Styczeń
Super wielka częstotliwość (3 000 do 30 000 MHz)
†
‡
∗
#
Flight service station
Stationary
Aeronautical fixed service
Aeronautical fixed telecommunication
network
Permanent
Fixed
Standard
Standard regional route transmitting
frequencies
Standard instrument arrival
Standard instrument departure
Minimum operational performance
standards
State of the sea (followed by figures in
METAR/SPECI)
Runway surface condition
Take-off
Departure (message type designator)
Rescue vessel
Aircraft
Hospital aircraft
Status
Pilot-controlled lighting
Degrees
Celsius (Centigrade), Degrees
Feet (dimensional unit)
Feet per minute
Becoming
Stratocumulus
Stratus
Runway end safety area
Control zone
Danger area (followed by identification)
FSS
STNR
AFS
AFTN‡
PERM
F
STD
RUT
STAR†
SID†
MOPS†
S…
RSCD
TKOF
DEP
RV
ACFT
HOSP
STS
PCL
DEG
C
FT
FPM
BECMG
SC
ST
RESA
CTR
D...
Normal operating zone
NOZ‡
Restricted area (followed by identification)
R...
Final approach and take-off area
FATO
Touchdown zone
TDZ
Touchdown and lift-off area
TLOF
Air defence identification zone (to be
†
ADIZ
pronounced AY-DIZ)
Aerodrome traffic zone
ATZ
Obstacle free zone
OFZ
Prohibited area (followed by identification)
P...
Polar track structure
PTS
Firing
FRNG
January
JAN
Super high frequency (3 000 to 30 000
MHz)
SHF
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
Skróty – Kodowanie
1-48
Sygnał
Sygnał zapotrzebowania (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
Symbol pozycji radarowej
System(y) ciśnieniowy(e)
Wielofunkcyjny satelitarny system wspomagania
(wymawianie EM-SAS)
Signal
SGL
Request (to be used in AFS as a procedure signal)
RQ*
Radar position symbol
RPS
Pressure system(s)
PSYS
Multi-functional
transport
satellite
(MTSAT) satellite-based augmentation
system (to be pronounced EM-SAS)
MSAS†
System lądowania według wskazań przyrządów
Instrument landing system
ILS‡
System nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu
LORAN (long range air navigation sys†
LORAN
tem)
System podejścia kontrolowanego z ziemi lub podej- Ground controlled approach system or
ście kontrolowane z ziemi
ground controlled station
GCA‡
System prowadzenia na drogach kołowania
Taxiing guidance system
TGS
System przetwarzania danych lotu
Flight data processing system
FDPS
System selektywnego wywoływania
Selective calling system
SELCAL†
System świateł podejścia
Approach lighting system
ALS
System świetlny precyzyjnego podejścia (podać kate- Precision approach lighting system (specgorię)
ify category)
PALS
System zarządzania lotem
Flight management system
FMS‡
System wspomagania bazujący na wyposażeniu na- Ground-based augmentation system (to
ziemnym (wymawianie DŻI-BAS)
be pronounced GEE-BAS)
GBAS†
System wspomagania bazujący na wyposażeniu sate- Satellite-based augmentation system (to be
litarnym (wymawianie ES-BAS)
pronounced ESS-BAS)
SBAS†
System wspomagania na dużym obszarze
Wide area augmentation system
WAAS†
Szczególnie duży zasięg
Extra long range
ELR
Szerokość
Width
WID
Szerokość geograficzna
Latitude
LAT
Szybowiec
Glider
GLD
Ś
Ścieżka schodzenia
Śmigłowiec
Śnieg
Śnieg ziarnisty
Średni czas lokalny
Średni poziom morza
Średni zasięg
Średnia częstotliwość (300 do 3 000 kHz)
Średnie natężenie światła
Środa
Środkowa (poprzedzona przez oznaczenie drogi startowej dla określenia równoległej drogi startowej)
Śródlądowy
Światła wskazujące kierunek drogi startowej
Światło(a) końca drogi startowej
Światło(a) krawędziowe drogi startowej
Światło(a) linii centralnej drogi startowej
Światło lub oświetlenie
Światło(a) progu drogi startowej
Światło(a) prowadzenia po kręgu
†
‡
∗
#
Glide path
Helicopter
Snow
Snow grains
Local mean time
Mean sea level
Medium range
Medium frequency (300 to 3000 kHz)
Light intensity medium
Wednesday
Centre (preceded by runway designation
number to identify a parallel runway)
Inland
Runway alignment indicator
Runway end light(s)
Runway edge light(s)
Runway centre line light(s)
Light or lighting
Runway threshold light(s)
Circling guidance light(s)
GP
HEL
SN
SG
LMT
MSL
MRG
MF
LIM
WED
…C
LAN
RAI
RENL
REDL
RCLL
LGT
RTHL
CGL
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-49
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Światło(a) strefy przyziemienia
Światło(a) zabezpieczenia przerwanego startu
Światowa sieć informacyjna
Światowy ośrodek prognoz obszarowych
Światowy system geodezyjny – 1984
Świetlny system wprowadzania na drogę startową
Święto
Runway touchdown zone light(s)
Stopway light(s)
Worldwide web
World area forecast centre
World Geodetic System - 1984
Runway lead-in lighting system
Holiday
RTZL
STWL
WWW
WAFC
WGS-84
RLLS
HOL
T
Tajfun
Tak lub potwierdzić, lub potwierdzenie, lub prawidłowo
Tak (potwierdzenie) (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
Taktyczna lotnicza pomoc nawigacyjna UHF
Tekst (gdy skrót ten jest używany w prośbie o powtórzenie, to po znaku zapytania (IMI) podaje się ten
skrót, np. IMI TXT) (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Telefon
Telekomunikacyjna sieć lotnicza
Temperatura
Temperatura minimalna (po którym podaje się liczby
w TAF)
Temperatura maksymalna (po którym podaje się liczby
w TAF)
Temperatura powierzchni morza (po którym podaje
się liczby w METAR/SPECI)
Temperatura punktu rosy
Teren/ziemia
To jest duplikat depeszy (używany w AFS jako sygnał
proceduralny)
To jest kontrola ciągłości transmisji umożliwiająca
porównanie kolejnych numerów depesz odebranych
za pośrednictwem tego kanału (używany w AFS jako
sygnał proceduralny)
Tornado/trąba powietrzna
Transmisja faksymile
Transmisja informacji o ruchu przez statek powietrzny
Transport naddźwiękowy
Trasa
Trasa w górnej przestrzeni powietrznej
Trasa ze służbą doradczą
Trasowy radar dozorowania
Trawiaste pole wzlotów
Trąba powietrzna (tornado lub wodna)
Trąba wodna
Tropopauza
Tu... lub wraz z tym
†
‡
∗
#
Typhoon
Yes or affirm or affirmative or that is
correct
Yes (affirmative) (to be used in AFS as a
procedure signal)
UHF tactical air navigation aid
Text (when the abbreviation is used to
request a repetition, the question mark
(IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI
TXT) (to be used in AFS as a procedure
signal)
Telephone
Aeronautical telecommunication network
Temperature
Minimum temperature (followed by figures in TAF)
Indicator for maximum temperature (used
in the TAF code form)
Sea-surface temperature (followed by
figures in METAR/SPECI)
Dew point temperature
Ground
This is a duplicate message (to be used in
AFS as a procedure signal)
This is a channel-continuity check of
transmission to permit comparison of
your record of channel-sequence numbers
of messages received on the channel (to
be used in AFS as a procedure signal)
Tornado
Facsimile transmission
Traffic information broadcast by aircraft
Supersonic transport
Route
Upper air route
Advisory route
En-route surveillance radar
Grass landing area
Funnel cloud (tornado or water spout)
Waterspout
Tropopause
Here or herewith
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
TYPH
AFM
YES*
†
TACAN
TXT*
TEL
ATN
T
TN…
TX…
W…
DP
GND
DUPE#
CH#
TDO
FAX
TIBA†
SST
RTE
UAR
ADR
RSR
GRASS
FC
WTSPT
TROP
ER*
Skróty – Kodowanie
Turbulencja
Turbulencja w czystym powietrzu
T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia
(wymawianie TI-WASIS)
Tylko odbiór
Tylny wiatr
Tymczasowy/prowizoryczny
Typ statku powietrznego
1-50
Turbulence
Clear air turbulence
T visual approach slope indicator system (to be pronounced TEE-VASIS)
Receiving only
Tail wind
Provisional
Type of aircraft
TURB
CAT
T-VASIS†
RON
TAIL†
PROV
TYP
U
Ultra duży zasięg
Ultra wielka częstotliwość (300 do 3 000 MHz)
Ułatwienia w międzynarodowym transporcie lotniczym
Umiarkowany (używa się do określania intensywności
zjawisk pogody lub zakłóceń atmosferycznych, np.
MOD RA - umiarkowany deszcz)
Undulacja geoidy
Unieważnienie planu lotu
(oznacznik rodzaju depeszy)
Uniwersalny czas skoordynowany
Uniwersalny czas skoordynowany (w depeszach meteorologicznych)
Upoważniony lub upoważnienie
Uproszczony system świateł podejścia
Uproszczony wizualny wskaźnik ścieżki podejścia
(wymawianie EJ-PAPI)
Urządzenia/ułatwienia/udogodnienia
Urządzenie do zatrzymywania na drodze startowej
Urządzenie odzewowe
Urządzenie selektywnej identyfikacji
Urządzenie zapytujące/interrogator
Uskok wiatru
Ustalać/urządzać
Utrata łączności radiowej (oznacznik rodzaju depeszy)
Utrzymanie, konserwacja
Utrzymywać
Uwaga
Uwaga/zgłosić uwagę
Uzupełnienie planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Uzupełnienie (Uzupełnienie do AIP)
Ultra long range
Ultra high frequency (300 to 3 000
MHz)
Facilitation of international air transport
Moderate (used to indicate the intensity
of weather phenomena, interface of
static reports, e.g. moderate rain =
MOD RA)
Geoid undulation
Flight plan cancellation
(message type designator)
Coordinated Universal Time
Coordinated Universal Time (in meteorological messages)
Authorized or authorization
Simple approach lighting system
Abbreviated precision approach path
indicator (to be pronounced AY-PAPI)
Facilities
Runway arresting gear
Responder beacon
Selective identification feature
Interrogator
Wind shear
Arrange
Radiocommunication failure (message
type designator)
Maintenance
Maintain
Attention
Remark
Supplementary flight plan (message
type designator)
Supplement (AIP Supplement)
ULR
UHF‡
FAL
MOD
GUND
CNL
UTC‡
Z
AUTH
SALS
†
APAPI
FAC
RAG
RSP
SIF
INTRG
WS
ARNG
RCF
MAINT
MNTN
ATTN
RMK
SPL
SUP
W
Warstwa lub warstwami
Warstwowy, o budowie warstwowej
Warunek/stan
†
‡
∗
#
Layer or layered
Stratiform
Condition
LYR
STF
COND
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-51
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań
przyrządów
Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
Współrzędne
Wasz/twój
Wbudowane w warstwie (celem wskazania chmur
Cumulonimbus znajdujących się w warstwach innych
chmur)
W chmurach
W chmurach i poza chmurami
W dolinach
Węzły
W granicach/w obrębie/w zasięgu
Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków
telekomunikacyjnych, zawierająca informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych,
służbach, procedurach a także o niebezpieczeństwie,
których znajomość we właściwym czasie jest istotna
dla personelu związanego z operacjami lotniczymi
Widzialność/widoczność
Wiatr
Widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są
lepsze niż zalecane wartości lub warunki (wymawianie
KEW-OU-KEJ)
Widoczność pionowa (po której podaje się liczby w
METAR/SPECI i TAF)
Wielka częstotliwość (3 000 do 30 000 kHz)
Wierzchołki chmur
Wieża kontroli lotniska lub kontrola lotniska
Wiry pyłowe/piaskowe (burze pyłowe)
Wizualne systemy wskazujące ścieżkę schodzenia
Wizualno-słuchowa radiolatarnia
W jakiej odległości jestem od waszej stacji? lub Jesteś
w odległości od naszej stacji (cyfry i jednostki namiaru odległości) (używany w radiotelegrafii jako kod Q)
Wojskowa strefa operacyjna
Wojskowy
W okolicy lotniska (po którym podaje się FG - mgła,
FC – trąba powietrzna, SH - opady przelotne, PO wir pyłowy lub piaskowy, BLDU - zawieja pyłowa,
BLSA - zawieja piaskowa lub BLSN - zawieja śnieżna,
np. VCFG - mgła w okolicy lotniska)
Wolno/powoli/powolny
†
‡
∗
#
Instrument meteorological conditions
Visual meteorological conditions
Coordinates
Your
Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other
clouds)
In cloud
In and out of clouds
In valleys
Knots
Within
Notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or
change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely
knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations
Visibility
Wind
Visibility, cloud and present weather
better than prescribed values or conditions (to be pronounced KAV-OH-KAY)
Vertical visibility (followed by figures in
METAR/SPECI and TAF)
High frequency (3 000 to 30 000 kHz)
Cloud top
Aerodrome control tower or aerodrome
control
Dust/sand whirls
Visual approach slope indicator systems
Visual-aural radio range
What is my distance to your station? or
Your distance to my station is (distance
figures and units) (to be used in radiotelegraphy as a Q Code)
Military operating area
Military
Vicinity of the aerodrome (followed by
FG = fog, FC = funnel cloud, SH =
shower, PO = dust/sand whirls, BLDU =
blowing dust, BLSA = blowing sand,
BLSN = blowing snow, DS = duststorm,
SS = sandstorm, TS = thunderstorm or
VA = volcanic ash, e.g. VCFG = vicinity)
Slow
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
IMC‡
VMC‡
COORD
YR
EMBD
INC
IAO
VAL
KT
WI
†
NOTAM
VIS
WIND
CAVOK†
VV…
HF‡
TOP†
TWR
PO
VASIS
VAR
QGE
MOA
MIL
VC
SLW
Skróty – Kodowanie
Wolny/zezwalać lub zezwolono na..., lub zezwolenie
Wóz kontroli drogi startowej
W pobliżu lub nad wielkimi miastami
Wrzesień
Wschodnio-południowy wschód
Wschodnio-północny wschód
Wschód lub długość geograficzna wschodnia
Wschód słońca
Wskazana kontrola jest kontrolą operacyjną
Wskaźnik maksymalnej temperatury (stosowany w
formularzu kodu TAF)
Wskaźnik kierunku lądowania
Wskaźnik kierunku wiatru
Wskaźnik obserwacji okrężnej
Wskaźnik ścieżki podejścia dla śmigłowca
Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia
Wspólna sieć wymiany danych ICAO
Współczynnik tarcia
Współrzędne
W toku
Wtorek
Wtórny
Wydłużone (używane do określenia pożądanego lub
wymaganego rodzaju podejścia do lądowania)
Wykonam/zastosuję się
Wylatujący
Wymagana charakterystyka nawigacyjna
Wymagane uprzednie powiadomienie
Wymagane uprzednie uzyskanie zezwolenia
Wymagania/potrzeby
Wymiana danych między urządzeniami służb ruchu
lotniczego
Wymiana danych w czasie rzeczywistym
Wyposażenie/sprzęt
Wysokość bezwzględna
Wysokość bezwzględna dolotu
Wysokość bezwzględna decyzji
Wysokość bezwzględna zakrętu
Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne
przewyższenie nad przeszkodami
Wysokość względna decyzji
Wysokość względna lub wysokość względna nad
Wysokość względna punktu odniesienia
Wysokość względna zakrętu
Wysokość względna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami
Wywołanie
Wyższy/wyżej
Wzmagać się lub wzmagający się
Wzniesienie
†
‡
∗
#
1-52
Clear(s) or cleared to…. or clearance
Runway control van
Near or over large towns
September
East-south-east
East-north-east
East or eastern longitude
Sunrise
Control indicated is operational control
Indicator for maximum temperature (used
in the TAF code form)
Landing direction indicator
Wind direction indicator
Plan position indicator
Helicopter approach path indicator
Precision approach path indicator
Common ICAO data interchange network
Friction coefficient
Coordinates
In progress
Tuesday
Secondary
Long (used to indicate the type of approach desired or required)
Will comply
Outbound
Required navigation performance
Prior notice required
Prior permission required
Requirements
Air traffic services inter-facility data
communication
On-line data interchange
Equipment
Altitude
Terminal arrival altitude
Decision altitude
Turn altitude
Obstacle clearance altitude
Decision height
Height or height above
Reference datum height
Turn height
Obstacle clearance height
Calling
Higher
Intensify or intensifying
Elevation
CLR
VAN
CIT
SEP
ESE
ENE
E
SR
OPC
TX
LDI
WDI
PPI
HAPI
†
PAPI
CIDIN†
FCT
COORD
INPR
TUE
SRY
LNG
WILCO†
OUBD
RNP
PN
PPR
RQMNTS
AIDC
OLDI†
EQPT
ALT
TAA
DA
TNA
OCA
DH
HGT
RDH
TNH
OCH
CLG
HYR
INTSF
ELEV
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
1-53
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Wznieść się i utrzymywać
Wznosić się do lub wznoszenie się do
Wznosić się do lub wznoszenie się do
Climb to and maintain
Ascend to or ascending to
Climb to or climbing to
CTAM
ASC
CMB
Z
Z/od
Zabezpieczenie przerwanego startu
Zabezpieczenie wydłużonego startu
Zachmurzenie całkowite
Zachodnio-południowy zachód
Zachodnio-północny zachód
Zachód lub długość geograficzna zachodnia
Zachód słońca
Zagrożenie
Zakłócenia atmosferyczne
Zakończenie lub zakończony, lub całkowity
Zakręt proceduralny
Zamglenie
Zamieć niska (po którym podaje się DU - pył, SA piasek lub SN - śnieg)
Zamykać lub zamknięty, lub zamykanie
Zapasowe (lotnisko)
Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego
Zarządzanie ruchem lotniczym
Zasięg radiowy
Zasięg (świateł)
Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej
Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej (po którym
podaje się liczby w METAR/SPECI)
Zasłonić lub zasłonięty, lub zasłaniający
Zastąpić lub zastąpiony
Zatrzymujący (wymienić środki lub ich część zatrzymujące statki powietrzne)
Zatwierdzić lub zatwierdzono, lub zatwierdzenie
Zatwierdzona maksymalna wysokość bezwzględna
Zautomatyzowana służba informacji powietrznej
Zawiadom/zawiadomić/doradzić
Zawiadomienie o wypadku lotniczym
Zawieja (po którym podaje się DU - pył, SA - piasek
lub SN - śnieg)
Zbiór informacji lotniczych
Zbliżony lub w przybliżeniu
Zezwolenie przed odlotem
Zgadzamy się lub To jest poprawne (używany w AFS
jako sygnał proceduralny)
Zgłoś opuszczenie
Zgłoś osiągnięcie
Zgłoszony plan lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Zielony
Ziemia-powietrze
†
‡
∗
#
From
Stopway
Clearway
Overcast
West-south-west
West-north-west
West or western longitude
Sunset
Emergency
Atmospherics
Completion or completed or complete
Procedure turn
Mist
Low drifting (followed by DU = dust, SA
= sand or SN = snow)
Close or closed or closing
Alternate (aerodrome)
Air traffic flow management
Air traffic management
Radio range
Range (lights)
Runway visual range
Runway visual range (followed by figures
in METAR/SPECI)
Obscure or obscured or obscuring
Replace or replaced
Arresting (specify (part of) aircraft arresting equipment)
Approve or approved or approval
Minimum authorized altitude
Automated flight information service
Advise
Aircraft accident, notification of
Blowing (followed by DU = dust, SA =
sand or SN = snow)
Aeronautical information publication
Approximate or approximately
Pre-departure clearance
We agree or It is correct (to be used in
AFS as a procedure signal)
Report leaving
Report reaching
Filed flight plan (message type designator)
Green
Ground-to-air
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
FM
SWY
CWY
OVC
WSW
WNW
W
SS
EMERG
XS
CMPL
PTN
BR
DR...
CLSD
ALTN
ATFM
ATM
RNG
RG
‡
RVR
R…
OBSC
RPLC
ARST
APV
MAA
FISA
ADZ
ACCID
BL...
AIP
APRX
PDC‡
OK*
RL
RR
FPL
G
G/A
Skróty – Kodowanie
Ziemia-powietrze i powietrze-ziemia
Zliczanie
Zmętnienie
Zmiana (zmiana do AIP)
Zmiana częstotliwości na...
Zmiana trasy
Zmiana zezwolenia
Zmiana zezwolenia podczas lotu
Zmiany kierunku niedostępne (używane w automatycznych METAR/SPECI)
Zmieniający się lub fluktuacja, lub zmieniony
Zmienić kierunek lub zmieniający kierunek
Zmienić lub przemienne (światło zmienia się w kolorze)
Zmienny
Zmniejszający się (tendencja w RVR w ciągu poprzedzających 10 minut)
Znaczący/istotny
Znak wywoławczy
Zniż się do i utrzymuj
Zniżać się do lub zniżanie do
Zobrazowanie radarowe pozycji
Zorganizowany system linii dróg
Zredukowane minimum separacji pionowej (300 m
(1 000 ft) pomiędzy FL 290 a FL 410)
Z ważnością od lub ważny od
Z ważnością natychmiastową lub ważne natychmiast
Z widocznością terenu/ziemi
Zwiększający się (tendencja do zmiany RVR w ciągu
poprzedzających 10 minut)
Z wyjątkiem
1-54
Ground-to-air and air-to-ground
Dead reckoning
Haze
Amendment (AIP Amendment)
Change frequency to …
Re-route
Recleared
Reclearance in flight
No directional variations available (used
in automated METAR/SPECI)
Fluctuating or fluctuation or fluctuated
Divert or diverting
Alternate or alternating (light alternates
in colour)
Variable
Downward (tendency in RVR during
previous 10 minutes)
Significant
Call sign
Descend to and maintain
Descend to or descending to
Radar position indicator
Organized track system
Reduced vertical separation minimum
(300 m (1 000 ft) between FL 290 and
FL 410
Effective from or with effect from
Effective immediately or with immediate
effect
By visual reference to the ground
Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
Except
G/A/G
DR
HZ
AMDT
CF
RERTE
RCLR
RIF
NDV
FLUC
DIV
ALTN
VRB
D
SIG
CS
DTAM
DES
‡
RPI
OTS
RVSM‡
WEF
WIE
VSA
U
EXC
Ź
Źródło zdalnego ustawienia wysokościomierza
Remote altimeter setting source
RASS
Ż
Żądać zmiany poziomu na trasie
Żądanie planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Żądanie uzupełnienia planu lotu (oznacznik rodzaju
depeszy)
Żądany poziom jest niedostępny
Żółta strefa ostrzegawcza (światła drogi startowej)
Żółty
Żwir
†
‡
∗
#
Request level change en route
Requested flight plan (message type designator)
Request supplementary flight plan (message type designator)
Requested level not available
Yellow caution zone (runway lighting)
Yellow
Gravel
RLCE
RQP
RQS
RLNA
YCZ
Y
GRVL
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane jako pełne wyrazy.
W łączności radiotelefonicznej skróty i terminy są nadawane za pomocą pojedynczych liter
w niefonetycznej formie.
Skróty, które mogą być jednocześnie używane w łączności ze stacjami ruchomej służby morskiej.
Skróty, które są używane tylko w łączności dalekopisowej.
25/11/04
SKRÓTY STOSOWANE DO OZNACZANIA RODZAJU DEPESZ W STAŁEJ
TELEKOMUNIKACYJNEJ SŁUŻBIE LOTNICZEJ (AFS)
Skróty używane jako pierwszy wyraz tekstu depeszy
KODOWANIE
Depesze informujące o wypadku lotniczym
Zawiadomienie o wypadku lotniczym
Notification of an aircraft accident
ACCID
Depesze służb ruchu lotniczego
Alarmowa
Modyfikująca
O akceptacji
O bieżącym planie lotu
O koordynacji
O logicznym potwierdzeniu
O opóźnieniu
O przewidywanym wlocie
O przylocie
O unieważnieniu planu lotu
O utracie łączności radiowej
O żądaniu planu lotu
O żądaniu uzupełnienia planu lotu
Startowa
Uzupełnienia planu lotu
Zgłoszonego planu lotu
Alerting
Modification
Acceptance
Current flight plan
Coordination
Logical acknowledgement
Delay
Estimate
Arrival
Flight plan cancellation
Radio communication failure
Request flight plan
Request supplementary flight plan
Departure
Supplementary flight plan
Filed flight plan
ALR
CHG
ACP
CPL
CDN
LAM
DLA
EST
ARR
CNL
RCF
RQP
RQS
DEP
SPL
FPL
Depesze meteorologiczne
Oznaczenia danych biuletynów meteorologicznych podane są w Podręczniku lotniczych praktyk meteorologicznych (Doc 8896)
Inne depesze
Depesza służbowa (tylko do używania przez
stacje AFS)
NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający
przy użyciu specjalnego formularza o zaistnieniu lub usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, powodowanych przez śnieg, lód, śnieg
topniejący lub stojącą wodę związaną ze
śniegiem
Wiadomość rozpowszechniana za pomocą
środków telekomunikacyjnych, zawierająca
informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach a także o niebezpieczeństwie, których
znajomość we właściwym czasie jest istotna
dla personelu związanego z operacjami lotniczymi
Service message (to be used by AFS stations
only)
Special series NOTAM notifying the presence
or removal of hazardous conditions due to
snow, ice, slush or standing water associated
with snow, slush or ice on the movement area,
by means of a specific format.
SVC
SNOWTAM
Notice distributed by means of telecommunications containing information concerning the
establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard,
the timely knowledge of which is essential to
personnel concerned with flight operations.
NOTAM
2-1
25/11/04
SKRÓTY I TERMINY, KTÓRE W ŁĄCZNOŚCI
RADIOTELEFONICZNEJ NALEŻY NADAWAĆ JAKO PEŁNE WYRAZY
DEKODOWANIE
SKRÓT
ACARS
ACAS
ADIZ
AIREP
AIRMET
ALERFA
APAPI
ATIS
AT-VASIS
AVGAS
BASE
CAVOK
CIDIN
D-ATIS
DETRESFA
EGNOS
ELBA
FRONT
GAGAN
GBAS
GLONASS
GRAS
IDENT
INCERFA
INFO
LORAN
ANGIELSKIE ZNACZENIE
Aircraft communication addressing and reporting system (to be pronounced AY-CARS)
Airborne collision avoidance system
Air defence identification zone (to be pronounced AY-DIZ)
Air-report
Information concerning en-route weather
phenomena which may affect the safety of
low-level aircraft operations
Alert phase
Abbreviated precision approach path indicator
(to be pronounced AY-PAPI)
Automatic terminal information service
Abbreviated T visual approach slope indicator
system (to be pronounced AY-TEE-VASIS)
Aviation gasoline
Cloud base
Visibility, cloud and present weather better
than prescribed values or conditions (to be
pronounced KAV-OH-KAY)
Common ICAO data interchange network
Data link automatic terminal information
service (to be pronounced DEE-ATIS)
Distress phase
European geostationary navigation overlay
service (to be pronounced EGG-NOS)
Emergency location beacon - aircraft
Front (relating to weather)
GPS and geostationary earth orbit augmented
navigation
Ground-based augmentation system (to be
pronounced GEE-BAS)
Global orbiting navigation satellite system (to
be pronounced GLO-NAS)
Ground-based regional augmentation system
(to be pronounced GRASS)
Identification
Uncertainty phase
Information
LORAN (long range air navigation system)
MET
METAR
Meteorological or meteorology
Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code)
MOPS
MSAS
Minimum operational performance standards
Multi-functional transport satellite (MTSAT)
satellite-based augmentation system (to be
pronounced EM-SAS)
National AIS system centre
None or I have nothing to send you
No significant change (used in trend type
landing forecast)
A notice distributed by means of telecommu-
NASC
NIL
NOSIG
NOTAM
3-1
POLSKIE ZNACZENIE
Lotniczy system adresowania i przekazywania
wiadomości (wymawianie EJ-KARS)
Pokładowy system zapobiegania kolizjom
Strefa rozpoznawcza obrony powietrznej (wymawianie EJ-DIZ)
Meldunek z powietrza
Informacja dotycząca zjawisk pogody na trasie,
które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo statków powietrznych wykonujących loty na małych
wysokościach
Faza alarmu
Uproszczony wizualny wskaźnik ścieżki podejścia
(wymawianie EJ-PAPI)
Służba automatycznej informacji lotniskowej
Skrócony T wizualny system wskazujący ścieżkę
schodzenia (wymawianie EJ-TI-WASIS)
Benzyna lotnicza
Podstawa chmur
Widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są lepsze niż zalecane wartości lub warunki
(wymawianie KEW-OU-KEJ)
Wspólna sieć wymiany danych ICAO
Linia przesyłania danych służby automatycznej
informacji lotniskowej (wymawianie DI-ATIS)
Faza niebezpieczeństwa
Europejski satelitarny system wspomagania (wymawianie EG-NOS)
Radiolatarnia ratunkowa – pokładowa
Front (dotyczy pogody)
Nawigacja wspomagana przez GPS i geostacjonarnego satelitę ziemi
System wspomagania bazujący na wyposażeniu
naziemnym (wymawianie DŻI-BAS)
Globalny orbitalny nawigacyjny system satelitarny
(wymawianie GLO-NAS)
Regionalny system wspomagania bazujący na
wyposażeniu naziemnym (wymawianie GRAS)
Identyfikacja
Faza niepewności
Informacja
System nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu
LORAN
Meteorologiczny lub meteorologia
Komunikat regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Standardy minimalnych osiągów operacyjnych
Wielofunkcyjny satelitarny system wspomagania
(wymawianie EM-SAS)
Państwowy ośrodek systemu AIS
Nic lub Nie mam dla was nic do nadania
Bez istotnych zmian (używa się w prognozach do
lądowania typu trend)
Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środ25/11/04
3-2
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
OLDI
OPMET
OPS
PAPI
PROB
nication containing information concerning
the establishment, conditions or change in any
aeronautical facility, service, procedure or
hazard, the timely knowledge of which is
essential to personnel concerned with flight
operations
On-line data interchange
Operational meteorological (information)
Operations
Precision approach path indicator
Probability
RAIM
Receiver autonomous integrity monitoring
RASC
RNAV
Regional AIS system centre
Area navigation (to be pronounced AR-NAV)
ROBEX
Regional OPMET bulletin exchange (scheme)
SATCOM
Satellite communication
Satellite-based augmentation system (to be
pronounced ESS-BAS
Selective calling system
Standard instrument departure
Information concerning en-route weather
phenomena which may affect the safety of
aircraft operations
SBAS
SELCAL
SID
SIGMET
SNOWTAM
A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due
to snow, slush and ice on the movement area,
by means of a specific format
SPECI
Aviation selected special weather report (in
aeronautical meteorological code)
SPECIAL
Special meteorological report (in abbreviated
plain language)
SPOT
STAR
TACAN
TAF
TAIL
TEMPO
TREND
TIBA
Spot wind
Standard instrument arrival
UHF tactical air navigation system
Aerodrome forecast
Tail wind
Temporary or temporarily
Trend forecast
Traffic information broadcast by aircraft
TIL
TOP
T-VASIS
Until
Cloud top
T visual approach slope indicator system (to
be pronounced TEE-VASIS)
Meteorological information for aircraft in
flight
VOR and TACAN combination
Wide area augmentation system
Will comply
VOLMET
VORTAC
WAAS
WILCO
25/11/04
ków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje
o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń
lotniczych, służbach, procedurach a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego
z operacjami lotniczymi
Wymiana danych w czasie rzeczywistym
Operacyjne meteorologiczne (informacje)
Operacje
Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia
Prawdopodobieństwo
Autonomiczne monitorowanie integralności odbiornika
Regionalne centrum systemu AIS
Nawigacja obszarowa (wymawianie AR-NAW)
Regionalna wymiana biuletynów OPMET (schemat)
Łączność satelitarna
System wspomagania bazujący na wyposażeniu
satelitarnym (wymawianie ES-BAS)
System selektywnego wywoływania
Standardowy odlot według wskazań przyrządów
Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie,
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów
statków powietrznych
NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający przy
użyciu specjalnego formularza o zaistnieniu lub
usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie
pola naziemnego ruchu lotniczego, powodowanych przez śnieg, lód, śnieg topniejący lub stojącą
wodę związaną ze śniegiem
Depesza do przekazywania specjalnie wybranych
informacji meteorologicznych dla lotnictwa
(w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Specjalny komunikat meteorologiczny (redagowany tekstem otwartym z użyciem obowiązujących
skrótów)
Pomiar wiatru w jednym punkcie/wiatr punktowy
Standardowy dolot według wskazań przyrządów
Taktyczna lotnicza pomoc nawigacyjna UHF
Prognoza dla lotniska
Tylny wiatr
Czasowy/chwilowy lub czasowo/chwilowo
Prognoza typu trend
Transmisja informacji o ruchu przez statek powietrzny
Aż do/do
Wierzchołki chmur
T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia
(wymawianie TI-WASIS)
Informacje meteorologiczne dla statków powietrznych w locie
Połączenie systemów VOR i TACAN
System wspomagania na dużym obszarze
Wykonam/zastosuję się
SKRÓTY I TERMINY, KTÓRE W ŁĄCZNOŚCI
RADIOTELEFONICZNEJ NALEŻY NADAWAĆ JAKO PEŁNE WYRAZY
KODOWANIE
POLSKIE ZNACZENIE
Autonomiczne monitorowanie integralności odbiornika
Aż do/do
Benzyna lotnicza
Bez istotnych zmian (używa się w prognozach do
lądowania typu trend)
Czasowy/chwilowy lub czasowo/chwilowo
Depesza do przekazywania specjalnie wybranych
informacji meteorologicznych dla lotnictwa (w
lotniczym kodzie meteorologicznym)
Europejski satelitarny system wspomagania (wymawianie EG-NOS)
Faza alarmu
Faza niebezpieczeństwa
Faza niepewności
Front (dotyczy pogody)
Globalny orbitalny nawigacyjny system satelitarny (wymawianie GLO-NAS)
Identyfikacja
Informacje
Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie,
które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo statków powietrznych wykonujących loty na małych
wysokościach
Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie,
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów
statków powietrznych
Informacje meteorologiczne dla statków powietrznych w locie
Komunikat regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Linia przesyłania danych służby automatycznej
informacji lotniskowej (wymawianie DI-ATIS)
Lotniczy system adresowania i przekazywania
wiadomości (wymawianie EJ-KARS)
ANGIELSKIE ZNACZENIE
Receiver autonomous integrity monitoring
SKRÓT
RAIM
Until
Aviation gasoline
No significant change (used in trend type
landing forecast)
Temporary or temporarily
Aviation selected special weather report (in
aeronautical meteorological code)
TIL
AVGAS
European geostationary navigation overlay
service (to be pronounced EGG-NOS)
Alert phase
Distress phase
Uncertainty phase
Front (relating to weather)
Global orbiting navigation satellite system
(to be pronounced GLO-NAS)
Identification
Information
Information concerning en-route weather
phenomena which may affect the safety of
low-level aircraft operations
NOSIG
TEMPO
SPECI
EGNOS
ALERFA
DETRESFA
INCERFA
FRONT
GLONASS
IDENT
INFO
AIRMET
Information concerning en-route weather
phenomena which may affect the safety of
aircraft operations
Meteorological information for aircraft In
flight
Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code)
SIGMET
VOLMET
METAR
Data link automatic terminal information
service (to be pronounced (DEE-ATIS)
Aircraft communication addressing and
reporting system (to be pronounced AYCARS)
Satellite communication
Air report
Meteorological or meteorology
Area navigation (to be pronounced AR-NAV)
GPS and geostationary earth orbit augmented navigation
None or I have nothing to send you
Special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due
to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
D-ATIS
ACARS
SATCOM
AIREP
MET
RNAV
GAGAN
Łączność satelitarna
Meldunek z powietrza
Meteorologiczny lub meteorologia
Nawigacja obszarowa (wymawianie AR-NAW)
Nawigacja wspomagana przez GPS i geostacjonarnego satelitę ziemi
Nic lub Nie mam dla was nic do nadania
NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający przy
użyciu specjalnego formularza o zaistnieniu lub
usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie
pola naziemnego ruchu lotniczego, powodowanych przez śnieg, lód, śnieg topniejący lub stojącą wodę związaną ze śniegiem
Operacje
Operacyjne meteorologiczne (informacje)
Operations
Operational meteorological (information)
SNOWTAM
OPS
OPMET
Państwowy ośrodek systemu AIS
Podstawa chmur
Pokładowy system zapobiegania kolizjom
National AIS system centre
Cloud base
Airborne collision avoidance system
NASC
BASE
ACAS
3-3
NIL
25/11/04
3-4
Połączenie systemów VOR i TACAN
Pomiar wiatru w jednym punkcie/wiatr punktowy
Prawdopodobieństwo
Prognoza dla lotniska
Prognoza typu trend
Radiolatarnia ratunkowa – pokładowa
Regionalna wymiana biuletynów OPMET (schemat)
Regionalne centrum systemu AIS
Regionalny system wspomagania bazujący na
wyposażeniu naziemnym (wymawianie GRAS)
Skrócony T wizualny system wskazujący ścieżkę
schodzenia (wymawianie EJ-TI-WASIS)
Służba automatycznej informacji lotniskowej
Specjalny komunikat meteorologiczny (redagowany tekstem otwartym z użyciem obowiązujących skrótów)
Standardowy dolot według wskazań przyrządów
Standardowy odlot według wskazań przyrządów
Standardy minimalnych osiągów operacyjnych
Strefa rozpoznawcza obrony powietrznej (wymawianie EJ-DIZ)
System radionawigacyjny dalekiego zasięgu
LORAN
System selektywnego wywoływania
System wspomagania bazujący na wyposażeniu
naziemnym (wymawianie DŻI-BAS)
System wspomagania bazujący na wyposażeniu
satelitarnym (wymawianie ES-BAS)
System wspomagania na dużym obszarze
Taktyczna lotnicza pomoc nawigacyjna UHF
Transmisja informacji o ruchu przez statek powietrzny
T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (wymawianie TI-WASIS)
Tylny wiatr
Uproszczony wizualny wskaźnik ścieżki podejścia (wymawianie EJ-PAPI)
Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych zawierająca informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń
lotniczych, służbach, procedurach a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego
z operacjami lotniczymi
Widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są lepsze niż zalecane wartości lub warunki
(wymawianie KEW-OU-KEJ)
Wielofunkcyjny satelitarny system wspomagania
(wymawianie EM-SAS)
Wierzchołki chmur
Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia
Wykonam
Wymiana danych w czasie rzeczywistym
25/11/04
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
VOR and TACAN combination
Spot wind
Probability
Aerodrome forecast
Trend forecast
Emergency location beacon - aircraft
Regional OPMET bulletin exchange
(scheme)
Regional AIS system centre
Ground-based regional augmentation system
(to be pronounced GRASS)
Abbreviated T visual approach slope indicator system (to be pronounced AY-TEEVASIS)
Automatic terminal information service
Special meteorological report (in abbreviated plain language)
Standard instrument arrival
Standard instrument departure
Minimum operational performance standards
Air defence identification zone (to be pronounced AY-DIZ)
LORAN (long range area navigation)
Selective calling system
Ground-based augmentation system (to be
pronounced GEE-BAS)
Satellite-based augmentation system (to be
pronounced ESS-BAS)
Wide area augmentation system
UHF tactical air navigation system
Traffic information broadcast by aircraft
VORTAC
SPOT
PROB
TAF
TREND
ELBA
ROBEX
RASC
GRAS
AT-VASIS
ATIS
SPECIAL
STAR
SID
MOPS
ADIZ
LORAN
SELCAL
GBAS
SBAS
WAAS
TACAN
TIBA
T visual approach slope indicator system (to
be pronounced TEE-VASIS)
Tail wind
Abbreviated precision approach path indicator (to be pronounced AY-PAPI)
Notice distributed by means of telecommunication containing information concerning
the establishment, conditions or change in
any aeronautical facility, service, procedure
or hazard, the timely knowledge of which is
essential to personnel concerned with flight
operations
Visibility, cloud and present weather better
than prescribed values or conditions (to be
pronounced KAV-OH-KAY)
Multi-functional
transport
satellite
(MTSAT) satellite-based augmentation
system (to be pronounced EM-SAS)
Cloud top
Precision approach path indicator
Will comply
On-line data interchange
T-VASIS
TAIL
APAPI
NOTAM
CAVOK
MSAS
TOP
PAPI
WILCO
OLDI
SKRÓTY I TERMINY, KTÓRE W ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ NALEŻY NADAWAĆ
UŻYWAJĄC POJEDYNCZYCH LITER W NIEFONETYCZNEJ FORMIE
DEKODOWANIE
SKRÓT
ACC
ADF
AFTN
ATA
ATC
ATD
CB
CPDLC
ANGIELSKIE ZNACZENIE
Area control centre or area control
Automatic direction-finding equipment
Aeronautical fixed telecommunication network
Actual time of arrival
Air traffic control (in general)
Actual time of departure
Cumulonimbus (to be pronounced CEE-BEE)
Controller-pilot data link communications
DME
ETA
Distance measuring equipment
Estimated time of arrival or estimating arrival
ETD
GNSS
GPS
HF
IFR
Estimated time of departure or estimating departure
Flight information region
Flight management system
Ground controlled approach system or ground
controlled approach
Global navigation satellite system
Global positioning system
High frequency (3 000 to 30 000 KHz)
Instrument flight rules
ILS
IMC
Instrument landing system
Instrument meteorological conditions
MLS
NDB
NOZ
NTZ
PAR
PDC
PSR
QDM
QFE
Microwave landing system
Non-directional beacon
Normal operating zone
No transgression zone
Precision approach radar
Pre-departure clearance
Primary surveillance radar
Magnetic heading (zero wind)
Atmospheric pressure at aerodrome elevation
(or at runway threshold)
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation
when on the ground
FIR
FMS
GCA
QNH
RPI
RVSM
RVR
SSR
TMA
UHF
UIR
UTC
VFR
VHF
VIP
VMC
Radar position indicator
Reduced vertical separation minimum (300 m
(1000 ft)) between FL 290 and FL 410
Runway visual range
Secondary surveillance radar
Terminal control area
Ultra high frequency (300 to 3000 MHz)
Upper flight information region
Coordinated universal time
Visual flight rules
Very high frequency (30 to 300 MHz)
Very important person
Visual meteorological conditions
VOR
VHF omnidirectional radio range
4-1
POLSKIE ZNACZENIE
Ośrodek kontroli obszaru lub kontrola obszaru
Radionamiernik automatyczny
Stała telekomunikacyjna sieć lotnicza
Rzeczywisty czas przylotu
Kontrola ruchu lotniczego (ogólnie)
Rzeczywisty czas odlotu
Cumulonimbus (wymawiane SI-BI)
Łączność kontroler-pilot przy wykorzystaniu linii
przesyłania danych
Radioodległościomierz
Przewidywany czas przylotu lub przewidywany
przylot
Przewidywany czas odlotu lub przewidywany
odlot
Rejon informacji powietrznej
System zarządzania lotem
System podejścia kontrolowanego z ziemi lub
podejście kontrolowane z ziemi
Globalny satelitarny system nawigacyjny
Globalny system pozycyjny
Wielka częstotliwość (3 000 do 30 000 kHz)
Przepisy wykonywania lotów według wskazań
przyrządów
System lądowania według wskazań przyrządów
Warunki meteorologiczne dla lotów według
wskazań przyrządów
Mikrofalowy system lądowania
Radiolatarnia bezkierunkowa
Strefa normalnych operacji
Nieprzekraczalna strefa
Radar precyzyjnego podejścia
Zezwolenie przed odlotem
Radar pierwotny dozorowania
Kurs magnetyczny (przy pogodzie bezwietrznej)
Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska
(lub na progu drogi startowej)
Nastawienie skali wysokościomierza znajdującego się na ziemi, tak aby wskazywał wzniesienie
tego miejsca
Zobrazowanie radarowe pozycji
Zredukowane minimum separacji pionowej (300
m (1000 ft)) pomiędzy FL 290 a FL 410
Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej
Radar wtórny dozorowania
Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk
Ultra wielka częstotliwość (300 do 3 000 MHz)
Górny rejon informacji powietrznej
Uniwersalny czas skoordynowany
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Bardzo wielka częstotliwość (30 do 300 MHz)
Bardzo ważna osoba
Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF
25/11/04
SKRÓTY I TERMINY, KTÓRE W ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ NALEŻY NADAWAĆ
UŻYWAJĄC POJEDYNCZYCH LITER W NIEFONETYCZNEJ FORMIE
KODOWANIE
ZNACZENIE POLSKIE
Bardzo ważna osoba
Bardzo wielka częstotliwość (30 do 300 MHz)
Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska (lub
na progu drogi startowej)
Cumulonimbus (wymawianie SI-BI)
Globalny satelitarny system nawigacyjny
Globalny system pozycyjny
Górny rejon informacji powietrznej
Kontrola ruchu lotniczego (ogólnie)
Kurs magnetyczny (przy pogodzie bezwietrznej)
Łączność kontroler-pilot przy wykorzystaniu linii
przesyłania danych
Mikrofalowy system lądowania
Nastawienie skali wysokościomierza znajdującego
się na ziemi, tak aby wskazywał wzniesienie tego
miejsca
Strefa normalnych operacji
Ośrodek kontroli obszaru lub kontrola obszaru
Radar pierwotny dozorowania
Nieprzekraczalna strefa
Przepisy wykonywania lotów według wskazań
przyrządów
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Przewidywany czas odlotu lub przewidywany odlot
Przewidywany czas przylotu lub przewidywany
przylot
Radar precyzyjnego podejścia
Radar wtórny dozorowania
Radiolatarnia bezkierunkowa
Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF
Radionamiernik automatyczny
Radioodległościomierz
Rejon informacji powietrznej
Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk
Rzeczywisty czas odlotu
Rzeczywisty czas przylotu
Stała telekomunikacyjna sieć lotnicza
System lądowania według wskazań przyrządów
System podejścia kontrolowanego z ziemi lub
podejście kontrolowane z ziemi
System zarządzania lotem
Ultra wielka częstotliwość (300 do 3 000 MHz)
Uniwersalny czas skoordynowany
Warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań przyrządów
Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
Wielka częstotliwość (3 000 do 30 000 kHz)
Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej
Zezwolenie przed odlotem
Zobrazowanie radarowe pozycji
Zredukowane minimum separacji pionowej (300 m
(1000 ft)) pomiędzy FL 290 a FL 410
ZNACZENIE ANGIELSKIE
Very important person
Very high frequency (30 do 300 MHz)
Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold)
Cumulonimbus (to be pronounced CEEBEE)
Global navigation satellite system
Global positioning system
Upper information region
Air traffic control (in general)
Magnetic heading (zero wind)
Controller-pilot data link communications
Microwave landing system
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
Normal operating zone
Area control centre or area control
Primary surveillance radar
No transgression zone
Instrument flight rules
Visual flight rules
Estimated time of departure or estimating
departure
Estimated time of arrival or estimating
arrival
Precision approach radar
Secondary surveillance radar
Non-directional beacon
VHF omnidirectional radio range
Automatic direction-finding equipment
Distance measuring equipment
Flight information region
Terminal control area
Actual time of departure
Actual time of arrival
Aeronautical fixed telecommunication
network
Instrument landing system
Ground controlled approach system or
ground controlled approach
Flight management system
Ultra high frequency (300 do 3 000 MHz)
Universal coordinated time
Instrument meteorological conditions
SKRÓT
VIP
VHF
QFE
CB
GNSS
GPS
UIR
ATC
QDM
CPDLC
MLS
QNH
NOZ
ACC
PSR
NTZ
IFR
VFR
ETD
ETA
PAR
SSR
NDB
VOR
ADF
DME
FIR
TMA
ATD
ATA
AFTN
ILS
GCA
FMS
UHF
UTC
IMC
Visual meteorological conditions
High frequency (3 000 to 30 000 KHz)
Runway visual range
Pre-departure clearance
Radar position indicator
Reduced vertical separation minimum (300
m (1000 ft)) between FL 290 and FL 410
4-2
VMC
HF
RVR
PDC
RPI
RVSM
25/11/04
OZNACZENIA TYPOWYCH EMISJI RADIOKOMUNIKACYJNYCH
Rodzaj modulacji
głównej fali nośnej
Rodzaj transmisji
Charakterystyki
uzupełniające
Oznaczenia
Nie modulowana
Fala ciągła
—
NON
Modulacja
amplitudy
Telegrafia bez modulacji częstotliwością akustyczną (kluczowanie przez przerywanie fali
nośnej)
—
A1A
Telegrafia przez kluczowanie modulacją amplitudy częstotliwości akustycznej lub częstotliwości akustycznych lub przez kluczowanie
fali zmodulowanej (przypadek szczególny: nie
kluczowana fala zmodulowana amplitudowo)
—
A2A
Podwójna wstęga boczna
A3A
Pojedyncza wstęga
boczna, fala nośna zredukowana
R3E
Pojedyncza wstęga
boczna, pełna fala nośna
H3E
Pojedyncza wstęga
boczna, fala nośna wytłumiona
J3E
Dwie niezależne wstęgi
boczne zawierające
kwantowaną lub cyfrową
informację
B7E
Dwie niezależne wstęgi
boczne zawierające analogową informację
B8E
—
A4
Telefonia
Faksymile (przez modulację częstotliwości
podnośnej)
Pojedyncza wstęga
boczna, częstotliwość
nośna zredukowana
R3C
Pojedyncza wstęga
boczna, częstotliwość
nośna wytłumiona
J3C
Telewizja
Szczątkowa wstęga
boczna
C3F
Telegrafia wielokanałowa na częstotliwościach akustycznych
Pojedyncza wstęga
boczna, fala nośna zredukowana
R7B
5-1
25/11/04
5-2
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Przypadki nie ujęte wyżej, np. kombinacja
telefonii i telegrafii
Modulacja
częstotliwości (lub
fazy)
Modulacja
impulsowa
Dwie niezależne wstęgi
boczne
B9W
Telegrafia (kluczowanie przesuwem częstotliwości) bez modulacji częstotliwością akustyczną, przy czym jedna z dwóch częstotliwości jest nadawana w danej chwili
—
F1A
Telegrafia z kluczowaniem przez przerywanie
modulującej częstotliwości akustycznej lub z
kluczowaniem przez przerywanie emisji modulowanej częstotliwości (przypadek szczególny: emisja z modulowaną częstotliwością,
nie kluczowana)
—
F2A
Telefonia
—
F3E
Faksymile z bezpośrednią modulacją częstotliwości fali nośnej
—
F1C
Telewizja
—
F3F
Czteroczęstotliwościowa telegrafia dupleksowa
—
F7B
Fala nośna nadawana impulsami bez żadnej
modulacji przeznaczonej do przesyłania informacji (np. radar)
—
P0N
Telegrafia z kluczowaniem fali nośnej nadawanej impulsami bez modulacji częstotliwością akustyczną
—
P1D
Przypadki nie ujęte wyżej, w których główna
fala nośna jest modulowana impulsami
—
WXX
Uwaga 1. - Emisje, których podstawowa częstotliwość nośna modulowana jest bezpośrednio sygnałem w kodzie
kwantowym (np. przy modulacji kodowo-impulsowej), powinny być oznaczane zgodnie z podanymi wyżej zasadami dotyczącymi modulacji amplitudy lub częstotliwości.
Uwaga 2. - Jako dodatkowy materiał pomocniczy należy wykorzystywać Regulamin radiokomunikacyjny ITU,
Dodatek 1 i Zalecenie ITU-R SM.1138.
25/11/04
KODY SŁUŻĄCE DO PODAWANIA SŁYSZALNOŚCI SYGNAŁÓW
Kody do stosowania w międzynarodowej telekomunikacyjnej służbie lotniczej
do redagowania depesz dotyczących nasłuchów kontrolnych,
zakłóceń propagacyjnych i zakłóceń radiowych
Wstęp
1. Biuletyn o słyszalności sygnałów powinien składać się z kodowego słowa SINPO lub SINPFEMO i z pięciolub ośmiocyfrowej grupy odpowiednio zestawionej z pięciu lub ośmiu cech charakterystycznych w omawianym
kodzie.
2. W przypadku, gdy któraś z cech nie jest podawana, należy zamiast cyfry wstawić literę X.
3. Pomimo iż słowo kodowe SINPFEMO przeznaczone jest dla radiotelefonii, to oba słowa kodowe mogą być
używane, w razie potrzeby, również w radiotelegrafii i w radiotelefonii.
KOD SINPO
S
Skala
oceny
5
4
3
2
1
I
N
P
O
Przyczyny pogarszające słyszalność
Natężenie sygnału
Zakłócenia
(QRM)
Doskonałe
Dobre
Dość dobre
Słabe
Ledwie słyszalne
Brak
Słabe
Umiarkowane
Silne
Bardzo silne
Zakłócenia atmosferyczne
(QRN)
Brak
Słabe
Umiarkowane
Silne
Bardzo silne
Ogólna ocena
słyszalności
(QRK)
Doskonała
Dobra
Dość dobra
Słaba
Niedostateczna
Zakłócenia
propagacyjne
Brak
Słabe
Umiarkowane
Silne
Bardzo silne
KOD SINPFEMO
S
I
N
P
F
E
M
O
Jakość
Głębokość
Ocena ogólna
Przyczyny pogarszające słyszalność
Modulacja
Brak
Zakłócenia
atmosferyczne
(QRN)
Brak
Brak
Brak
Doskonała
Maksymalna
Doskonała
Dobre
Słabe
Słabe
Słabe
Powolna
Dobra
Dobra
Dobra
3
Dość dobre
Umiarkowane
Umiarkowane
Umiarkowane
Umiarkowana
Dość
dobra
Dość dobra
Dość dobra
2
Słabe
Silne
Silne
Silne
Szybka
Słaba
Słaba lub
brak
Słaba
1
Ledwie
słyszalne
Bardzo silne
Bardzo silne
Bardzo silne
Bardzo szybka
Bardzo
słaba
Stale przemodulowana
Niedostateczna
Skala
oceny
Natężenie
sygnału
5
Doskonałe
4
Zakłócenia
(QRM)
Zakłócenia
propagacyjne
6-1
Częstość
zanikań
25/11/04
KOD NOTAM
PRZEDMOWA
(Patrz ust. 5.2.2 i Dodatek 6 do Załącznika 15)
1.
Wstęp
Kod NOTAM jest stosowany do kodowania informacji dotyczących uruchomienia, stanu lub zmiany urządzeń
radiowych, lotnisk i urządzeń świetlnych, niebezpieczeństwa statków powietrznych, lub urządzeń poszukiwawczo-ratowniczych. Kod NOTAM umożliwia wyczerpujące określanie informacji zawartej w NOTAM. Spełnia
on ważne kryteria do przechowywania i otrzymywania informacji, jak również do decydowania, czy dana wiadomość jest ważna ze względów operacyjnych. Pozwala również ustalać stosowność NOTAM do różnego rodzaju operacji lotniczych i podejmowania decyzji, czy musi on być ze względu na to częścią biuletynu informacji przed lotem. Ponadto, umożliwia ustalanie tych spraw, które wymagają natychmiastowego powiadomienia.
Kod NOTAM umożliwia również normalizowanie przedstawiania odpowiedniego tekstu otwartego wymaganego w punkcie E. Tak więc kod NOTAM stanowi podstawę do określania kwalifikatorów RUCH (TRAFFIC),
CEL (PURPOSE) i ZAKRES DZIAŁANIA (SCOPE), używanych w wierszu Q i w odpowiednim tekście pola E
układu NOTAM.
2.
Procedury
Przesyłanie NOTAM za pośrednictwem międzynarodowej telekomunikacyjnej służby lotniczej regulują odpowiednie rozdziały Załącznika 10, tom 2 i Załącznika 15. Pierwsze z nich zawierają informacje dotyczące przyjmowania NOTAM do nadania i określają cechę pierwszeństwa, jaka powinna być stosowana przy przesyłaniu
ich za pośrednictwem międzynarodowej telekomunikacyjnej służby lotniczej. Drugie zaś podają szczegółowe
wytyczne co do układu i treści NOTAM.
3.
Układ
Zasady ogólne
3.1 Wszystkie grupy kodu NOTAM składają się z pięciu liter. Pierwszą literą grupy jest zawsze litera Q w celu
wskazania, że jest to skrót kodowy używany do redagowania NOTAM. Litera Q została wybrana, żeby uniknąć
pomyłek z radiowym znakiem wywoławczym.
3.2 Druga i trzecia litera oznaczają przedmiot, o którym mowa, a czwarta i piąta litera - jego stan działania. Kod
oznaczający przedmiot lub podający jego stan działania jest, gdy to możliwe, oczywisty. Gdy więcej niż jeden
przedmiot mógłby być oznaczony tym samym oczywistym kodem, to wybiera się przedmiot najważniejszy.
3.3 Jeżeli podany w NOTAM przedmiot nie jest ujęty w wykazie kodu NOTAM, to w miejscach drugiej i trzeciej litery należy umieścić "XX".
3.4 Jeżeli stan działania urządzenia nie jest ujęty w wykazie kodu NOTAM, to w miejscach czwartej i piątej
litery należy umieścić "XX".
3.5 W przypadku wydania NOTAM zawierającego listę kontrolną ważnych NOTAM, w miejscach drugiej, trzeciej, czwartej i piątej litery należy umieścić "KKKK". Kiedy NOTAM zawierający ważne informacje operacyjne
wydawany jest zgodnie z Dodatkiem 4 i Rozdziałem 6 Załącznika 15 i kiedy jest on wykorzystywany do ogłoszenia zmian lub suplementów AIRAC AIP, w miejscach czwartej i piątej litery należy umieścić "TT".
Klasyfikacja według przedmiotu (druga i trzecia litera)
3.6 Urządzenia, służby i inne informacje, które wymagają zakodowania, zostały sklasyfikowane według przedmiotu w grupy lub podgrupy. Druga litera grupy kodowej, którą może być każda litera alfabetu z wyjątkiem Q,
wskazuje podgrupy przedmiotu, następująco:
7-1
25/11/04
7-2
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
AGA (Lotniska)
Pomoce ŚWIETLNE
LIGHTING facilities
POLE NAZIEMNEGO RUCHU LOTNICZEGO i pole wzlotów
…..
MOVEMENT and landing area
URZĄDZENIA i służby
…..
FACILITIES and services
COM (Telekomunikacja)
Urządzenia TELEKOMUNIKACYJNE i radarowe
…..
COMMUNICATION and radar facilities
INSTRUMENTALNE i mikrofalowe systemy lądowania
…..
INSTRUMENT and microwave landing systems
GNSS services
Służby GNSS
…..
Lotniskowe i trasowe pomoce NAWIGACYJNE
Terminal and en-route NAVIGATION facilities
…..
RAC (Przepisy ruchu lotniczego i służby ruchu lotniczego)
Organizacja PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
…..
AIRSPACE organization
SŁUŻBY ruchu lotniczego i VOLMET
air traffic and VOLMET SERVICES
…..
PROCEDURY ruchu lotniczego
air traffic PROCEDURES
…..
Ostrzeżenia nawigacyjne
OGRANICZENIA przestrzeni powietrznej
…..
Airspace RESTRICTIONS
OSTRZEŻENIA
WARNINGS
…..
Inne informacje
INNE informacje
…..
OTHER information
…..
—L
—M
—F
—C
—I
—G
—N
—A
—S
—P
—R
—W
—O
Klasyfikacja według stanu działania (czwarta i piąta litera)
3.7 Czwarta litera grupy kodowej, którą może być każda litera alfabetu z wyjątkiem Q, wskazuje podgrupy stanu
działania, jak następuje:
A
C
H
L
XX
DYSPOZYCYJNOŚĆ
AVAILABILITY
ZMIANY
CHANGES
WARUNKI RYZYKA (niebezpieczne)
HAZARD conditions
OGRANICZENIA
LIMITATIONS
INNE
OTHER
3.8 Do anulowania NOTAM powinny być używane następujące czwarte i piąte litery kodu NOTAM:
AK:
AL:
AO:
25/11/04
NORMALNA PRACA WZNOWIONA
RESUMED NORMAL OPERATION
PRACUJE (LUB PRACĘ WZNOWIONO) Z UWZGLĘDNIENIEM
UPRZEDNIO OPUBLIKOWANYCH OGRANICZEŃ (WARUNKÓW)
OPERATIVE (OR REOPERATIVE) SUBJECT TO PREVIOUSLY
PUBLISHED LIMITATIONS/CONDITIONS
CZYNNY
Kod NOTAM – Przedmowa
CC:
XX:
7-3
OPERATIONAL
ZAKOŃCZONY
COMPLETED
TEKST OTWARTY
PLAIN LANGUAGE
4.
Znaczenia jednolitej frazeologii skróconej
Znaczenia zatwierdzonej jednolitej frazeologii skróconej przydzielone dla grup kodu NOTAM i wymagane do
używania w punkcie E) układu NOTAM (Dodatek 6 do Załącznika 15), mogą być powiększone lub uzupełnione,
w razie potrzeby, przez dodanie odpowiednich oznaczeń nazw miejscowości, nazw stacji, współrzędnych geograficznych, skrótów, częstotliwości, znaków wywoławczych, cyfr i tekstów otwartych. We wszystkich sytuacjach, gdy jest to możliwe, zamiast tekstu otwartego należy używać skrótów ICAO. W celu ułatwienia rozpowszechniania NOTAM przez skrócenie czasu transmisji łączami telekomunikacyjnymi, eliminowania tłumaczenia i umożliwiania odpowiedniego zapisu w biuletynie informacji przed lotem, należy, gdy jest to możliwe,
zamiast znaczeń używać zatwierdzonej jednolitej frazeologii skróconej przydzielonej dla każdej dwu-literowej
grupy kodu NOTAM – gdzie jest to możliwe należy stosować znaczenia zawarte w części „Dekodowanie”.
5.
Tekst w nawiasach
Informacje niezbędne do uzupełnienia znaczenia jednolitej frazeologii skróconej, które podawane są w nawiasach, należy stosować w zależności od potrzeb.
6.
Uzupełnianie znaczeń jednolitej frazeologii skróconej
Uzupełnianie znaczeń jednolitej frazeologii skróconej stosowane jest następująco:
a)
uzupełnienia dotyczące znaczeń jednolitej frazeologii skróconej drugiej i trzeciej litery (NOTAM) muszą poprzedzać znaczenie jednolitej frazeologii skróconej kodu NOTAM;
b) uzupełnienia dotyczące znaczeń jednolitej frazeologii skróconej czwartej i piątej litery (stan działania)
muszą następować po znaczeniu jednolitej frazeologii skróconej kodu NOTAM.
Przykłady układu NOTAM (stosowane w punkcie E)
a)
brak świateł strefy przyziemienia drogi startowej 27 z powodu przerwy w zasilaniu;
E) RWY 27 RTZL NOT AVBL DUE PWR FAILURE
b) światła krawędziowe drogi kołowania B są przysypane śniegiem;
E) TWY B EDGE LGT OBSCURED BY SN
c)
na pasie drogi startowej 09/27 znajdują się zwały śniegu o wysokości 15 stóp;
E) RWY 09/27 STRIP SN BANKS HGT 15 FT
d) minimalna sektorowa wysokość bezwzględna dolotu do VOR w sektorze 90° do 180° o znaku rozpoznawczym DOM została zmieniona na 3600 FT MSL;
E) 90 TO 180 DEG INBD VOR DOM MSA CHANGED 3600 FT MSL
7.
Stosowanie grup kodu NOTAM
7.1 Pięcioliterowe grupy kodu NOTAM należy stosować w układzie NOTAM (Załącznik 15 ust. 5.2.1 i 5.3.2 i
Dodatek 6). One stanowią również podstawę do określania kwalifikatorów: ruch, cel i zakres działania. Grupy
kodu NOTAM i kwalifikatory NOTAM należy umieszczać w wierszu Q (kwalifikatory) układu NOTAM.
Uwaga. - Informacja o najczęściej powszechnie stosowanych grupach kodu NOTAM i ich powiązaniu z kwalifikatorami: ruch, cel i zakres działania są przedstawione w tabelach Kryteria selekcji NOTAM (Doc 8126 - Podręcznik służb informacji lotniczej, Uzupełnienie do Dodatku C).
25/11/04
7-4
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
7.2 Pięcioliterowe grupy kodu NOTAM tworzy się w następujący sposób:
PIERWSZA LITERA
Litera Q (patrz ust. 3.1)
DRUGA I TRZECIA LITERA
Jest to odpowiednie połączenie dwóch liter wybranych z działu kodu NOTAM "Druga i trzecia litera" - do określenia urządzenia, służby lub niebezpieczeństwa dla statku powietrznego, będących tematem depeszy (patrz ust.
3.3, 3.5 i 3.6)
CZWARTA I PIĄTA LITERA
Jest to odpowiednie połączenie dwóch liter wybranych z działu kodu NOTAM "Czwarta i piąta litera" - do
podania stanu działania urządzenia, służby lub stanu niebezpieczeństwa dla statku powietrznego, będących tematem depeszy (patrz ust. 3.4, 3.5 i 3.7)
Przykłady
Uwaga. – W poniższych przykładach NOTAM litery od Q do G włącznie, po których następują nawiasy zamykające, oznaczają punkt w układzie NOTAM (Załącznik 15, Dodatek 6).
a)
Radioodległościomierz (DME) w Paryżu/Orly nie będzie do dyspozycji od godziny 2359 UTC 31 marca 1992 r. do godziny 0600 UTC 1 kwietnia 1992 r.
NOTAM:
Q) LFFF/QNDAU/IV/BO/AE/...
A) LFPO B) 9203312359 C) 9204010600
E) DME NOT AVBL
Znaczenie NOTAM:
Punkt Q):
— LFFF: lokalizacyjne oznaczenie ICAO FIR Paryż, w którym zlokalizowane jest wymienione urządzenie;
— QNDAU: litera Q oznacza, że pięcioliterowa grupa kodowa stanowi grupę kodu NOTAM. Litery
druga i trzecia ND są oznaczeniem radioodległościomierza, a litery czwarta i piąta AU oznaczeniem, że urządzenie nie jest dostępne;
— IV: litery oznaczające, że informacja dotyczy lotów IFR i VFR;
— BO: litery oznaczające, że NOTAM został wybrany do włączenia do biuletynu informacji przedodlotowej i zawiera ważną ze względów operacyjnych informację dla lotów IFR;
— AE: litery oznaczające, że urządzenie jest wykorzystywane jako pomoc lotniskowa i trasowa.
Punkt A):
— LFPO: oznaczenie lokalizacji ICAO lotniska Paryż/Orly, gdzie jest zlokalizowane omawiane urządzenie.
Punkt B):
— 9203312359: grupa data-godzina rozpoczęcia okresu, podczas którego urządzenie nie będzie dostępne.
Punkt C):
— 9204010600: grupa data-godzina zakończenia okresu, podczas którego urządzenie nie będzie dostępne.
25/11/04
Kod NOTAM – Przedmowa
7-5
Punkt E):
— DME NOT AVBL: zapis tekstem otwartym, używając skrótów ICAO.
b) Do wykorzystania natychmiast. Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF w Nowym Yorku/La Guardia na
częstotliwości 116,9 MHz będzie nieczynna przypuszczalnie do godziny 0900 UTC 13 listopada 1992 r.
NOTAM:
Q) KZWY/QNVAS/IV/BO/AE/...
A) KLGA B) 9211020615 C) 9211130900 EST
E) 116,9 MHZ VOR U/S
Uwaga. – W powyższym przykładzie uzupełnienie (tj. częstotliwość VOR 116,9 MHz) dotyczące drugiej i
trzeciej litery poprzedza znaczenia kodu NOTAM.
c)
Droga startowa 30 na lotnisku Stockholm/Bromma jest na stałe zamknięta dla operacji VFR.
NOTAM:
Q) ESOS/QMRLV/V/NB/A/...
A) ESSB B) 9210221430 C) PERM
E) RWY 30 CLSD TO VFR OPS
d) Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF na częstotliwości 116,30 MHz stacji VOZICE w FIR PRAHA
będzie nieczynna od godziny 0800 UTC 10 listopada 1992 r. do godziny 0900 UTC 13 listopada 1992 r.
NOTAM:
Q) LKAA/QNVAS/IV/BO/E/...
A) LKAA B) 9211100800 C) 9211130900
E) VOZ 116.30 MHZ VOR U/S
Uwaga. – W powyższym przykładzie uzupełnienie (tj. nazwa stacji VOZICE ze znakiem rozpoznawczym
VOZ i częstotliwością 116,30 MHz) dotyczące znaczenia drugiej i trzeciej litery poprzedza znaczenie
kodu NOTAM.
e)
W FIR Montreal od godziny 0800 UTC 21 lutego 1993 r. do godziny 1100 UTC odbędzie się strzelanie
artyleryjskie od powierzchni ziemi do wysokości bezwzględnej 6100 m (20000 stóp) MSL w obszarze
o promieniu 10 mil morskich od punktu o współrzędnych 45°37' N i 74°00' W.
NOTAM:
Q) CZUL/QWMLW/IV/BO/W/000/200/4537N07400W010
A) CZUL B) 9302210800 C) 9302211100
E) GUN FRNG WILL TAKE PLACE RADIUS 10 NM AROUND 4537N07400W
F) SFC G) 6100 M (20000 FT) MSL
25/11/04
KOD NOTAM - DEKODOWANIE
DRUGA I TRZECIA LITERA
Kod
Znaczenie
Jednolita frazeologia skrócona
AGA
Urządzenia świetlne (L) / Lighting facilities (L)
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LH
LI
LJ
LK
LL
LM
LP
LR
LS
LT
LU
LV
LW
LX
LY
LZ
Approach lighting system (specify
runway and type)
Aerodrome beacon
Runway centre line lights (specify
runway)
Landing direction indicator lights
Runway edge lights (specify runway)
Sequenced flashing lights (specify
runway)
High intensity runway lights (specify
runway)
Runway end identifier lights (specify
runway)
Runway alignment indicator lights
(specify runway)
Category II components of approach
lighting system (specify runway)
Low intensity runway lights (specify
runway)
Medium intensity runway lights (specify runway)
Precision approach path indicator
(specify runway)
All landing area lighting facilities
Stopway lights (specify runway)
Threshold lights (specify runway)
Helicopter approach path indicator
Visual approach slope indicator system (specify type and runway)
Heliport lighting
Taxiway centre line lights (specify
taxiway)
Taxiway edge lights (specify taxiway)
Runway touchdown zone lights
(specify runway)
Świetlny system podejścia (podać drogę
startową i typ systemu)
Latarnia lotniskowa
Światła linii centralnej drogi startowej (podać drogę startową)
Światła wskaźnika kierunku lądowania
Światła krawędziowe drogi startowej (podać
drogę startową)
Sekwencyjne światła błyskowe (podać drogę startową)
Światła drogi startowej o dużym natężeniu
(podać drogę startową)
Światła końca drogi startowej (podać drogę
startową)
Światła naprowadzające na kierunek drogi
startowej (podać drogę startową)
Elementy świetlnego systemu podejścia
kategorii II (podać drogę startową)
Światła drogi startowej o małym natężeniu
(podać drogę startową)
Światła drogi startowej o średnim natężeniu
(podać drogę startową)
Precyzyjny wskaźnik ścieżki podejścia (podać drogę startową)
Wszystkie pomoce świetlne pola wzlotów
Światła zabezpieczenia przerwanego startu
(podać drogę startową)
Światła progu (podać drogę startową)
Wskaźnik ścieżki schodzenia dla śmigłowca
Wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (podać typ i drogę startową)
Świetlne oznakowanie lotniska śmigłowcowego
Światła osi drogi kołowania (podać drogę
kołowania)
Światła krawędziowe drogi kołowania (podać drogę kołowania)
Światła strefy przyziemienia drogi startowej
(podać drogę startową)
als
abn
rcll
ldi lgt
redl
sequenced flg
lgt
high intst rwy
lgt
rwy end id lgt
rai lgt
cat II compo
nents als
low intst rwy lgt
medium intst
rwy lgt
papi
ldg area lgt fac
stwl
thr lgt
hapi
vasis
heliport lgt
twy cl lgt
twy edge lgt
rtzl
AGA
Pole naziemnego ruchu lotniczego i pole wzlotów (M) / Movement and landing area (M)
MA
MB
Movement area
Bearing strength (specify part of
landing area or movement area)
MC
Clearway (specify runway)
MD
Declared distances (specify runway)
MG
Taxiing guidance system
Pole naziemnego ruchu lotniczego
Nośność nawierzchni lotniskowej (podać
daną część pola wzlotów lub pola naziemnego ruchu lotniczego)
Zabezpieczenie wydłużonego startu (podać
drogę startową)
Długości deklarowane (podać drogę startową)
System prowadzenia na drogach kołowania
7-6
mov area
bearing strength
cwy
declared dist
tgs
25/11/04
7-7
MH
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
MN
MP
Runway arresting gear (specify runway)
Parking area
Daylight markings (specify threshold,
centre line, etc.)
Apron
Aircraft stands (specify)
MR
MS
Runway (specify runway)
Stopway (specify runway)
MT
MU
Threshold (specify runway)
Runway turning bay (specify runway)
MW
MX
Strip (specify runway)
Taxiway(s) (specify)
MK
MM
Urządzenie do zatrzymywania na drodze
startowej (podać drogę startową)
Pole (płyta) parkowania
Oznakowanie dzienne (podać próg, oś drogi
startowej itd.)
Płyta
Stanowiska postojowe statków powietrznych
(podać które)
Droga startowa (podać która)
Zabezpieczenie przerwanego startu (podać
drogę startową)
Próg drogi startowej (podać drogę startową)
Zatoka zakrętowa drogi startowej (podać
drogę startową)
Pas (podać drogę startową)
Droga(i) kołowania (podać która)
rag
prkg area
day markings
apron
acft stand
rwy
swy
thr
rwy turning bay
strip
twy
AGA
Urządzenia i służby (F) / Facilities and services (F)
FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG
FH
FJ
FL
FM
FO
FP
FS
FT
FU
FW
FZ
Aerodrome
Friction measuring device (specify
type)
Ceiling measurement equipment
Lotnisko
Urządzenie do pomiaru tarcia (podać typ)
Docking system (specify AGNIS,
BOLDS, etc.)
Oxygen (specify type)
Fire fighting and rescue
Ground movement control
Helicopter alighting area/platform
System dokowania (podać AGNIS, BOLDS
itd.)
Tlen (podać typ)
Zwalczanie pożaru i ratownictwo
Kontrola ruchu naziemnego
Lądowisko śmigłowcowe/platforma
Oils (specify type)
Landing direction indicator
Meteorological service (specify type)
Fog dispersal system
Heliport
Snow removal equipment
Transmissometer (specify runway
and, where applicable, designator(s)
of transmissometer(s))
Fuel availability
Wind direction indicator
Customs
Oleje (podać typ)
Wskaźnik kierunku lądowania
Służba meteorologiczna (podać rodzaj)
System rozpraszania mgły
Lotnisko śmigłowcowe
Sprzęt do usuwania śniegu
Transmisjometr (podać drogę startową i,
jeśli to stosowne, typ transmisjometru)
Urządzenie do pomiaru podstawy chmur
Dostępne paliwo
Wskaźnik kierunku wiatru
Cło
ad
friction measu
ring device
ceiling measu
rement eqpt
dckg system
oxygen
fire and rescue
gnd mov ctl
hel alighting
area
oil
ldi
met
fg dispersal
heliport
sn removal eqpt
transmissometer
fuel avbl
wdi
cust
COM
Urządzenia telekomunikacyjne i dozorowania (C) / Communication and surveillance facilities (C)
CA
CD
CE
CG
CL
CM
CP
25/11/04
Air/ground facility (specify service
and frequency)
Controller-pilot data link communications and automatic dependent
surveillance (specify application)
En-route surveillance radar
Ground controlled approach system
Selective calling system
Surface movement radar
Precision approach radar (specify
runway)
Urządzenie łączności powietrze-ziemia
(podać służbę i częstotliwość)
Łączność kontroler-pilot przy wykorzystaniu
linii przesyłania danych i zależne automatyczne dozorowanie (podać stosowanie)
Trasowy radar dozorowania
System podejścia kontrolowanego z ziemi
System selektywnego wywoływania
Radar kontroli ruchu naziemnego
Radar precyzyjnego podejścia (podać drogę
startową)
a/g fac
cpdlc/ads
rsr
gca
selcal
smr
par
Kod NOTAM – Dekodowanie
CR
CS
CT
Surveillance radar element of precision approach radar system (specify
wavelength)
Secondary surveillance radar
Terminal area surveillance radar
7-8
Radar dozorowania jako element systemu
radarowego precyzyjnego podejścia (podać
długość fali)
Radar wtórny dozorowania
Radar dozorowania rejonu kontrolowanego
lotniska
sre
ssr
tar
COM
Służby GNSS (G) / GNSS Services (G)
GA
GNSS airfield-specific operations Operacje lotniskowe GNSS (podać jakie)
(specify operations)
gnss airfield
GW
GNSS area-wide operations (specify Operacje obszarowe GNSS (podać jakie)
operations)
gnss area
COM
Instrumentalne i mikrofalowe systemy lądowania (I) / Instrument and microwave landing systems (I)
IC
Instrument landing system (specify System lądowania według wskazań przyrząrunway)
dów (podać drogę startową)
ils
ID
DME associated with ILS
DME sprzężony z ILS
ils dme
IG
Glide path (ILS) (specify runway)
Ścieżka schodzenia (ILS) (podać drogę
startową)
ils gp
II
Inner marker (ILS) (specify runway)
Marker wewnętrzny (ILS) (podać drogę
startową)
ils im
IL
Localizer (ILS) (specify runway)
Radiolatarnia kierunku (ILS) (podać drogę
startową)
ils llz
IM
Middle marker (ILS) (specify run- Marker środkowy (ILS) (podać drogę starway)
tową)
ils mm
IN
Localizer (not associated with ILS)
Radiolatarnia kierunku (nie sprzężona z ILS) llz
IO
Outer marker (ILS) (specify runway)
Marker zewnętrzny (ILS) (podać drogę
startową)
ils om
IS
ILS Category I (specify runway)
ILS kategorii I (podać drogę startową)
ils cat I
IT
ILS Category II (specify runway)
ILS kategorii II (podać drogę startową)
ils cat II
IU
ILS Category III (specify runway)
ILS kategorii III (podać drogę startową)
ils cat III
IW
Microwave landing system (specify Mikrofalowy system lądowania (podać
runway)
drogę startową)
mls
IX
Locator, outer (ILS) (specify runway) Lokator zewnętrzny (ILS) (podać drogę
startową)
ils lo
IY
Locator, middle (ILS) (specify run- Lokator środkowy (ILS) (podać drogę starway)
tową)
ils lm
COM
Lotniskowe i trasowe urządzenia nawigacyjne (N) / Terminal and en-route navigation facilities (N)
NA
NB
NC
ND
NF
NL
NM
NN
NO
NT
NV
NX
All radio navigation facilities (except...)
Non-directional radio beacon
DECCA
Distance measuring equipment
Fan marker
Locator (specify identification)
VOR/DME
TACAN
OMEGA
VORTAC
VOR
Direction finding station
(specify type and frequency)
Wszystkie urządzenia radionawigacyjne (z
wyjątkiem...)
Radiolatarnia bezkierunkowa
DECCA
Radioodległościomierz
Marker wachlarzowy
Lokator (podać znak rozpoznawczy)
VOR/DME
TACAN
OMEGA
VORTAC
VOR
Radionamiernik
(podać typ i częstotliwość)
RAC
Organizacja przestrzeni powietrznej (A) / Airspace organization (A)
AA
Minimum altitude
Minimalna wysokość bezwzględna (podać
(specify en-route/crossing/safe)
trasę/przecięcie//bezpieczną wysokość)
AC
Control zone
Strefa kontrolowana lotniska
all rdo nav fac
ndb
decca
dme
fan mkr
l
vor/dme
tacan
omega
vortac
vor
df
mnm alt
ctr
25/11/04
7-9
AD
AE
AF
AH
AL
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AV
AX
AZ
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Air defence identification zone
Control area
Flight information region
Upper control area
Minimum usable flight level
Area navigation route
Oceanic control area
Reporting point (specify name or
coded designator)
ATS route (specify)
Terminal control area
Upper flight information region
Upper advisory area
Intersection
Aerodrome traffic zone
Strefa rozpoznawcza obrony powietrznej
Obszar kontrolowany
Rejon informacji powietrznej
Górny obszar kontrolowany
Minimalny dostępny poziom lotu
Trasa nawigacji obszarowej
Oceaniczny obszar kontrolowany
Punkt meldowania (podać nazwę lub
oznacznik kodowy)
Trasa ATS (podać która)
Rejon kontrolowany lotniska
Górny rejon informacji powietrznej
Górna przestrzeń doradcza
Skrzyżowanie, przecięcie się
Strefa ruchu lotniskowego
adiz
cta
fir
uta
mnm usable fl
rnav rte
oca
rep
ats rte
tma
uir
uda
int
atz
RAC
Służby ruchu lotniczego i VOLMET (S) / Air traffic and VOLMET services (S)
SA
SB
SC
SE
SF
SL
Automatic terminal information service
ATS reporting office
Area control centre
Flight information service
Aerodrome flight information service
Flow control centre
SO
SP
SS
ST
SU
SV
SY
Oceanic area control centre
Approach control service
Flight service station
Aerodrome control tower
Upper area control centre
VOLMET broadcast
Upper advisory service (specify)
Służba automatycznej informacji lotniskowej
Biuro składania meldunków ATS
Ośrodek kontroli obszaru
Służba informacji powietrznej
Lotniskowa służba informacji powietrznej
Ośrodek kontroli przepływu (ruchu lotniczego)
Oceaniczny ośrodek kontroli obszaru
Służba kontroli zbliżania
Stacja służby powietrznej
Wieża kontroli lotniska
Ośrodek kontroli górnego obszaru
Nadawanie komunikatów VOLMET
Górna służba doradcza (podać jaka)
atis
aro
acc
fis
afis
flow ctl centre
oac
app
fss
twr
uac
volmet
upper advisory
ser
RAC
Procedury służb ruchu lotniczego (P) / Air traffic procedures (P)
PA
PB
PD
PE
PF
PH
PI
PK
PM
PO
PP
25/11/04
Standard instrument arrival (specify
route designator)
Standard VFR arrival
Standard instrument departure (specify route designator)
Standard VFR departure
Flow control procedure
Holding procedure
Instrument approach procedure (specify type and runway)
VFR approach procedure
Aerodrome operating minima (specify procedure and amended minimum)
Obstacle clearance altitude (specify
procedure)
Obstacle clearance height (specify
procedure)
Standardowy dolot według wskazań przyrządów (podać oznacznik trasy)
Standardowy dolot według VFR
Standardowy odlot według wskazań przyrządów (podać oznacznik trasy)
Standardowy odlot według VFR
Procedura kontroli przepływu (ruchu lotniczego)
Procedura oczekiwania
Procedura podejścia według wskazań przyrządów (podać rodzaj i drogę startową)
Procedura podejścia według VFR
Lotniskowe minima operacyjne (podać
procedurę i zmienione minimum)
star
std vfr arr
sid
std vfr dep
flow ctl proc
hldg proc
instr apch proc
vfr apch proc
opr minima
Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami
(podać procedurę)
Wysokość względna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami (podać
procedurę)
oca
och
Kod NOTAM – Dekodowanie
PR
Radio failure procedure
PT
PU
Transition altitude
Missed approach procedure (specify
runway)
Minimum holding altitude (specify
fix)
ADIZ procedure
PX
PZ
7-10
Procedura w przypadku utraty łączności
radiowej
Wysokość bezwzględna przejściowa
Procedura po nieudanym podejściu (podać
drogę startową)
Minimalna wysokość bezwzględna oczekiwania (podać pozycję)
Procedura ADIZ
Ostrzeżenia nawigacyjne / Navigation Warnings
Ograniczenia przestrzeni powietrznej (R) / Airspace restrictions (R)
RA
Airspace reservation (specify)
Rezerwacja przestrzeni powietrznej (podać
jakiej)
RD
Danger area (specify national prefix Strefa niebezpieczna (podać oznacznik kraju
and number)
i numer)
RM
Military operating area
Wojskowa strefa operacyjna
RO
Overflying of... (specify)
Przelot nad... (podać)
RP
Prohibited area (specify national Strefa zakazana (podać oznacznik kraju i
prefix and number)
numer)
RR
Restricted area (specify national Strefa ograniczona (podać oznacznik kraju i
prefix and number)
numer)
RT
Temporary restricted area (specify Strefa czasowo ograniczona (podać strefę)
area)
Ostrzeżenia nawigacyjne / Navigation Warnings
Ostrzeżenia (W) / Warnings (W)
WA
Air display
Pokaz lotniczy
WB
Aerobatics
Akrobacje powietrzne
WC
Captive balloon or kite
Balon na uwięzi lub latawiec
WD
Demolition of explosives
Detonacja materiałów wybuchowych
WE
WF
WG
WJ
Exercises (specify)
Air refuelling
Glider flying
Banner/target towing
Ćwiczenia (podać jakie)
Tankowanie paliwa w locie
Loty szybowcowe
Holowanie flagi/celu
WL
Ascent of free balloon
Wznoszenie się balonu wolnego
WM
Missile, gun or rocket firing
Wystrzeliwanie pocisków lub rakiet
WP
WR
Parachute jumping exercise
Radioactive materials or toxic chemicals (specify)
Ćwiczenia w skokach ze spadochronem
Materiały radioaktywne lub chemikalia
toksyczne (podać)
WS
Burning or blowing gas
Płonący lub eksplodujący gaz
WT
Mass movement of aircraft
Masowy ruch statków powietrznych
WV
WW
Formation flight
Significant volcanic activity
Lot w szyku
Znaczące oddziaływanie wulkaniczne
WZ
Model flying
Loty modeli
rdo failure proc
ta
missed apch
proc
mnm hldg alt
adiz proc
airspace reservation
..d..
moa
overflying
..p..
..r..
tempo
restri cted area
air display
aerobatics
captive balloon/kite
demolition of
explosives
exer
air refuelling
gld fly
banner/target
towing
ascent of free
balloon
missile/ gun/
rocket/ frng
pje
radioactive
materials/toxic
chemicals
burning/blowing
gas
mass mov of
acft
formation flt
significant volcanic act
model fly
Inne informacje (O) / Other Information (O)
OA
OB
OE
Aeronautical information service
Obstacle (specify details)
Aircraft entry requirements
Służba informacji lotniczej
Przeszkoda (podać szczegóły)
Wymagania na wlot statku powietrznego
OL
OR
Obstacle lights on... (specify)
Rescue co-ordination centre
Światła przeszkodowe na... (podać gdzie)
Ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego
ais
obst
acft entry
rqmnts
obst lgt
rcc
25/11/04
KOD NOTAM - DEKODOWANIE
CZWARTA I PIĄTA LITERA
Kod
Znaczenie
Jednolita frazeologia skrócona
Dostępność (A) / Availability (A)
AC
AD
AF
Withdrawn for maintenance
Available for daylight operation
Flight checked and found reliable
AG
Operating but ground checked only,
awaiting flight check
AH
AK
AL
Hours of service are now... (specify)
Resumed normal operation
Operative (or reoperative) subject to
previously
published
limitations/conditions
Military operations only
Available for night operation
Operational
Available, prior permission required
AM
AN
AO
AP
AR
AS
AU
AW
AX
Available on request
Unserviceable
Not available (specify reason if appropriate)
Completely withdrawn
Previously promulgated shutdown has
been cancelled
Wycofany z powodu konserwacji
Dostępny dla operacji dziennych
Sprawdzony w locie i uznany za
niezawodny
Czynny, lecz sprawdzony tylko na
ziemi, oczekuje się sprawdzenia w
locie
Aktualne godziny pracy to... (podać)
Podjął normalną pracę
Czynny (lub ponownie uruchomiony)
z zachowaniem uprzednio opublikowanych ograniczeń/warunków
Tylko loty wojskowe
Dostępny dla operacji nocnych
Operacyjny
Do dyspozycji, lecz wymagane jest
uprzednie zezwolenie
Dostępny na żądanie
Niesprawny
Niedostępny (podać przyczynę, jeśli
jest to stosowne)
Wycofany całkowicie
Uprzednio ogłoszone zamknięcie
zostało odwołane
withdrawn maint
avbl day ops
fltck okay
opr but gnd ck only,
awaiting fltck
hr ser
okay
opr subj previous
cond
mil ops only
avbl ngt ops
opr
avbl, ppr
avbl o/r
u/s
not avbl
withdrawn
promulgated shutdown cnl
Zmiany (C) / Changes (C)
CA
CC
CD
CE
Activated
Completed
Deactivated
Erected
CF
Operating frequency(ies) changed to
CG
CH
CI
Downgraded to
Changed
Identification or radio call sign changed to
Realigned
Displaced
Cancelled
Operating
Operating on reduced power
Temporarily replaced by
Installed
On test, do not use
CL
CM
CN
CO
CP
CR
CS
CT
Czynny (uruchomiony)
Zakończony (kompletny)
Nieczynny
Wzniesiony (zmontowany, wybudowany)
Częstotliwość(ci) robocza zmieniona
na
Obniżony (nachylony) do
Zmieniony (wymieniony)
Znak rozpoznawczy lub radiowy
znak wywoławczy zmieniony na
Zmieniono ukierunkowanie
Przeniesiony (przesunięty)
Anulowany
Czynny
Pracujący ze zmniejszoną mocą
Czasowo zastąpiony przez
Zainstalowany
W toku prób, nie używać
7-11
act
cmpl
deactivated
erected
opr freq changed to
downgraded to
changed
ident/rdo call sign
changed to
realigned
displaced
cnl
opr
opr reduced pwr
tempo rplcd by
instl
on test, do not use
25/11/04
7-12
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Stan ryzyka (niebezpieczeństwa) (H) / Hazard conditions (H)
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
Braking action is ...
1) Poor
2) Medium/Poor
3) Medium
4) Medium/Good
5) Good
Friction coefficient is... (specify friction
measuring device used)
Covered by compacted snow to a depth
of
Covered by dry snow to a depth of
depth
Covered by water to a depth of
Totally free of snow and ice
Grass cutting in progress
Hazard due to (specify)
HI
HJ
Covered by ice
Launch planned ... (specify balloon
flight identification or project code
name, launch site, planned period of
launch(es) - date/time, expected climb
direction, estimated time to pass
18 000 m (60 000 ft), or reaching
cruise level if at or below 18 000 m
(60 000 ft) together with estimated
location)
HK
Bird migration in progress (specify
direction)
Snow clearance completed
Marked by
Covered by wet snow or slush to a
depth of
Obscured by snow
Snow clearance in progress
Operation cancelled ... (specify balloon
flight identification or project code
name)
Standing water
Sanding in progress
Approach according to signal area only
HL
HM
HN
HO
HP
HQ
HR
HS
HT
HU
25/11/04
Launch in progress ... (specify balloon
flight identification or project code
name, launch site, date/time of
launch(es), estimated time passing
18 000 m (60 000 ft), or reaching
cruising level if at or below 18 000 m
(60 000 ft), together with estimated
location estimated date/time of termination of the flight and planned location of ground contact, when applicable)
Hamowanie jest ...
1) Złe
2) Średnie/złe
3) Średnie
4) Średnie/dobre
5) Dobre
Współczynnik tarcia wynosi... (podać
urządzenie stosowane do pomiaru
tarcia)
Pokryty ubitym śniegiem o grubości
Pokryty suchym śniegiem o grubości
Pokryty wodą o głębokości
Całkowicie wolny od śniegu i lodu
Koszenie trawy w toku
Ryzyko (niebezpieczeństwo) z powodu (podać)
Pokryty lodem
Planuje się wypuszczanie ... (podać
identyfikację lotu balonu lub proponowaną nazwę kodową, miejsce wypuszczania, planowany okres wypuszczania - data/godzina, przewidywany kierunek wznoszenia, przewidywane: czas i miejsce przekroczenia wysokości 18 000 m (60 000 ft),
albo osiągnięcia poziomu lotu 18 000
m (60 000 ft) lub najbliższego poziomu poniżej, łącznie z przewidywaną
lokalizacją)
Migracja ptaków w toku (podać kierunek)
Usuwanie śniegu zakończone
Oznaczony (rodzaj oznaczenia)
Pokryty mokrym lub topniejącym
śniegiem (śryzem) o grubości
Przysłonięty śniegiem
Usuwanie śniegu w toku
Odwołana operacja ... (podać identyfikację lotu balonu lub proponowaną
nazwę kodową)
Woda stojąca
Posypywanie piaskiem w toku
Podejście tylko zgodnie z polem
sygnałowym
Odbywa się wypuszczanie ...(podać
identyfikację lotu balonu lub proponowaną nazwę kodową, miejsce wypuszczania, datę/godzinę wypuszczania, przewidywane czas i miejsce
przekroczenia wysokości 18 000 m
(60 000 ft), albo osiągnięcia poziomu
lotu 18 000 m (60 000 ft) lub poziomu
poniżej, łącznie z przewidywaną
lokalizacją,
przewidywane
datę/godzinę zakończenia lotu i planowane miejsce lądowania, jeśli ma się
odbyć)
ba is ...
friction coefficient
is
cov compacted sn
depth
cov dry sn depth
cov water depth
free of sn and ice
grass cutting inpr
hazard due
cov ice
launch plan
bird migration inpr
sn clr cmpl
marked by
cov wet sn/slush
depth
obscured by sn
sn clr inpr
opr cnl
standing water
sanding inpr
apch according
signal
launch inpr
Kod NOTAM – Dekodowanie
HV
HW
HX
HY
HZ
Work completed
Work in progress
Concentration of birds
Snow banks exist (specify height)
Covered by frozen ruts and ridges
7-13
Prace zakończone
Prace w toku
Koncentracja ptaków
Są zwały śniegu (podać wysokość)
Pokryty zamarzniętymi koleinami i
grudami
work cmpl
wip
bird concentration
sn banks hgt
cov frozen ruts and
ridges
Pracujący na awaryjnym zasilaniu
Zarezerwowany dla statków powietrznych bazujących na danym
lotnisku
Zamknięty
Niebezpieczny
Pracujący bez awaryjnego zasilania
opr aux pwr
reserved for acft
based therein
Zakłócenia od
Pracujący bez identyfikacji
Niedostępny dla statków powietrznych, cięższych niż…
Zamknięte dla lotów IFR
Pracujący jako stałe oświetlenie
Nadaje się do użytku na długości... i
szerokości...
Zamknięte dla wszystkich lotów
nocnych
Obowiązuje zakaz do
Poruszanie się statków powietrznych
ograniczone do dróg startowych i
dróg kołowania
Pracuje z przerwami
Ograniczony do
Zamknięte dla lotów VFR
Odbędzie się (nastąpi, będzie mieć
miejsce)
Czynny, lecz zaleca się ostrożność ze
względu na
interference fm
opr wo ident
u/s acft heavier than
Ograniczenia (L) / Limitations (L)
LA
LB
Operating on auxiliary power supply
Reserved for aircraft based therein
LC
LD
LE
LI
LK
LL
Closed
Unsafe
Operating without auxiliary power
supply
Interference from
Operating without identification
Unserviceable for aircraft heavier
than…
Closed to IFR operations
Operating as a fixed light
Useable for length of... and width of...
LN`
Closed to all night operations
LP
LR
Prohibited to
Aircraft restricted to runways and taxiways
LS
LT
LV
LW
Subject to interruption
Limited to
Closed to VFR operations
Will take place
LX
Operating but caution advised due to
LF
LG
LH
clsd
unsafe
opr aux wo pwr
clsd ifr ops
opr as flgt
usable len.../wid...
clsd to all ngt ops
prohibited to
acft restricted to rwy
and twy
subj intrp
ltd to
clsd vfr ops
will take place
opr but ctn advised
due to
Inne (XX) / Other (XX)
XX
Plain language
Tekst otwarty
25/11/04
KOD NOTAM - KODOWANIE
DRUGA I TRZECIA LITERA
Znaczenie
Kod
AGA
Urządzenia świetlne (L) / Lighting facilities (L)
Elementy świetlnego systemu podejścia kategorii II
(podać drogę startową)
Latarnia lotniskowa
Precyzyjny wskaźnik ścieżki podejścia (podać drogę
startową)
Sekwencyjne światła błyskowe (podać drogę startową)
Światła drogi startowej o dużym natężeniu (podać
drogę startową)
Światła drogi startowej o małym natężeniu (podać
drogę startową)
Światła drogi startowej o średnim natężeniu (podać
drogę startową)
Światła końca drogi startowej (podać drogę startową)
Światła krawędziowe drogi kołowania (podać drogę
kołowania)
Światła krawędziowe drogi startowej (podać drogę
startową)
Światła naprowadzające na kierunek drogi startowej
(podać drogę startową)
Światła osi drogi kołowania (podać drogę kołowania)
Światła osi drogi startowej (podać drogę startową)
Światła progu (podać drogę startową)
Światła strefy przyziemienia drogi startowej (podać
drogę startową)
Światła wskaźnika kierunku lądowania
Światła zabezpieczenia przerwanego startu (podać
drogę startową)
Świetlne oznakowanie lotniska śmigłowcowego
Świetlny system podejścia (podać drogę startową i typ
systemu)
Wizualny system ścieżki schodzenia (podać typ i drogę startową)
Wskaźnik ścieżki podejścia dla śmigłowca
Wszystkie pomoce świetlne pola wzlotów
Category II component of approach lighting
system (specify runway)
Aerodrome beacon
Precision approach path indicator (specify
runway)
Sequenced flashing lights (specify runway)
LB
LP
High intensity runway lights (specify runway)
LH
Low intensity runway lights (specify runway)
LL
Medium intensity runway lights (specify runway)
Runway end identifier lights (specify runway)
Taxiway edge lights (specify taxiway)
LM
Runway edge lights (specify runway)
LE
Runway alignment indicator lights
(specify runway)
Taxiway centre line lights (specify taxiway)
Runway centre line lights (specify runway)
Threshold lights (specify runway)
Runway touchdown zone lights (specify runway)
Landing direction indicator light
Stopway lights (specify runway)
LJ
Heliport lighting
Approach lighting system (specify runway and
type)
Visual approach slope indicator system (specify type and runway)
Helicopter approach path indicator
All landing area lighting facilities
LK
LF
LI
LY
LX
LC
LT
LZ
LD
LS
LW
LA
LV
LU
LR
AGA
Pole naziemnego ruchu lotniczego i pole wzlotów (M) / Movement and landing area (M)
Długości deklarowane (podać drogę startową)
Droga kołowania (podać która)
Droga startowa (podać która)
Nośność nawierzchni lotniskowej (podać daną część
pola wzlotów lub pola naziemnego ruchu lotniczego)
Oznakowanie dzienne (podać próg, oś drogi startowej
itd.)
Pas (podać drogę startową)
Płyta
Pole naziemnego ruchu lotniczego
Pole (płyta) parkowania
Próg drogi startowej (podać drogę startową)
Declared distances (specify runway)
Taxiway(s) (specify)
Runway (specify runway)
Bearing strength (specify part of landing area
or movement area)
Daylight marking (specify threshold, centre
line, etc.)
Strip (specify runway)
Apron
Movement area
Parking area
Threshold (specify runway)
7-14
MD
MX
MR
MB
MM
MW
MN
MA
MK
MT
25/11/04
7-15
Stanowiska postojowe statków powietrznych (podać
które)
System prowadzenia na drogach kołowania
Urządzenie na drodze startowej do zatrzymywania
(podać drogę startową)
Zabezpieczenie przerwanego startu (podać drogę startową)
Zabezpieczenie wydłużonego startu (podać drogę
startową)
Zatoka zakrętowa drogi startowej (podać drogę startową)
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Aircraft stands (specify)
MP
Taxiing guidance system
Runway arresting gear (specify runway)
MG
MH
Stopway (specify runway)
MS
Clearway (specify runway)
MC
Runway turning bay (specify runway)
MU
Customs
Fuel availability
Ground movement control
Helicopter alighting area/platform
Aerodrome
Heliport
Oils (specify type)
Meteorological service (specify type)
Snow removal equipment
Docking system (specify AGNIS, BOLDS,
etc.)
Fog dispersal system
Oxygen (specify type)
Transmissometer (specify runway and, where
applicable, designator(s) of transmissometer(s))
Ceiling measurement equipment
Friction measuring device (specify type)
Landing direction indicator
Wind direction indicator
Firefighting and rescue
FZ
FU
FG
FH
FA
FP
FJ
FM
FS
FD
AGA
Urządzenia i służby (F) / Facilities and services (F)
Cło
Dostępne paliwo
Kontrola ruchu naziemnego
Lądowisko śmigłowcowe/platforma
Lotnisko
Lotnisko śmigłowcowe
Oleje (podać typ)
Służba meteorologiczna (podać rodzaj)
Sprzęt do usuwania śniegu
System dokowania (podać AGNIS, BOLDS itd.)
System rozpraszania mgły
Tlen (podać typ)
Transmisjometr (podać drogę startową i, jeśli to stosowne, typ transmisjometru)
Urządzenie do pomiaru podstawy chmur
Urządzenie do pomiaru tarcia (podać typ)
Wskaźnik kierunku lądowania
Wskaźnik kierunku wiatru
Zwalczanie pożaru i ratownictwo
FO
FE
FT
FC
FB
FL
FW
FF
COM
Urządzenia telekomunikacyjne i dozorowania (C) / Communications and surveillance facilities (C)
Łączność kontroler-pilot przy wykorzystaniu linii
przesyłania danych i zależne automatyczne dozorowanie (podać stosowanie)
Radar dozorowania jako element systemu radarowego
precyzyjnego podejścia (podać długość fali)
Radar dozorowania rejonu kontrolowanego lotniska
Radar kontroli ruchu naziemnego
Radar precyzyjnego podejścia (podać drogę startową)
Radar wtórny dozorowania
System podejścia kontrolowanego z ziemi
System selektywnego wywoływania
Trasowy radar dozorowania
Urządzenie łączności powietrze-ziemia (podać służbę i
częstotliwość)
Controller-pilot data link communications and
automatic dependent surveillance (specify
application)
Surveillance radar element of precision approach radar system (specify wavelength)
Terminal area surveillance radar
Surface movement radar
Precision approach radar (specify runway)
Secondary surveillance radar
Ground controlled approach system
Selective calling system
En-route surveillance radar
Air/ground facility (specify service and frequency)
CD
CR
CT
CM
CP
CS
CG
CL
CE
CA
COM
Służby GNSS (G) / GNSS Services (G)
Operacje lotniskowe GNSS (podać jakie)
Operacje obszarowe GNSS (podać jakie)
25/11/04
GNSS airfield-specific operations (specify
operations)
GNSS area-wide operations (specify operations)
GA
GW
Kod NOTAM – Kodowanie
7-16
COM
Instrumentalne i mikrofalowe systemy lądowania (I) / Instrument and microwave landing system (I)
DME sprzężony z ILS
ILS kategorii I (podać drogę startową)
ILS kategorii II (podać drogę startową)
ILS kategorii III (podać drogę startową)
Lokator środkowy (ILS) (podać drogę startową)
Lokator zewnętrzny (ILS) (podać drogę startową)
Marker środkowy (ILS) (podać drogę startową)
Marker wewnętrzny (ILS) (podać drogę startową)
Marker zewnętrzny (ILS) (podać drogę startową)
Mikrofalowy system lądowania (podać drogę startową)
Radiolatarnia kierunku (ILS) (podać drogę startową)
Radiolatarnia kierunku (nie sprzężona z ILS)
System lądowania według wskazań przyrządów (podać drogę startową)
Ścieżka schodzenia (ILS) (podać drogę startową)
DME associated with ILS
ILS Category I (specify runway)
ILS Category II (specify runway)
ILS Category III (specify runway)
Locator, middle (ILS) (specify runway)
Locator, outer (ILS) (specify runway)
Middle marker (ILS) (specify runway)
Inner marker (ILS) (specify runway)
Outer marker (ILS) (specify runway)
Microwave landing system (specify runway)
ID
IS
IT
IU
IY
IX
IM
II
IO
IW
Localizer (ILS) (specify runway)
Localizer (not associated with ILS)
Instrument landing system (specify runway)
IL
IN
IC
Glide path (ILS) (specify runway)
IG
COM
Lotniskowe i trasowe urządzenia nawigacyjne (N) / Terminal and en-route navigation facilities (N)
DECCA
Lokator (podać znak rozpoznawczy)
Marker wachlarzowy
OMEGA
Radioodległościomierz
Radiolatarnia bezkierunkowa
Radionamiernik (podać typ i częstotliwość)
TACAN
VOR
VOR/DME
VORTAC
Wszystkie urządzenia radionawigacyjne (z wyjątkiem...)
DECCA
Locator (specify identification)
Fan marker
OMEGA
Distance measuring equipment
Non-directional radio beacon
Direction-finding station (specify type and
frequency)
TACAN
VOR
VOR/DME
VORTAC
All radio navigation facilities (except…)
NC
NL
NF
NO
ND
NB
NX
NN
NV
NM
NT
NA
RAC
Organizacja przestrzeni powietrznej (A) / Airspace organisation (A)
Górna przestrzeń doradcza
Górny obszar kontrolowany
Górny rejon informacji powietrznej
Minimalna wysokość bezwzględna (podać trasę/przecięcie/bezpieczną wysokość)
Minimalny dostępny poziom lotu
Obszar kontrolowany
Oceaniczny obszar kontrolowany
Punkt meldowania (podać nazwę lub oznacznik kodowy)
Rejon informacji powietrznej
Rejon kontrolowany lotniska
Skrzyżowanie, przecięcie się
Strefa kontrolowana lotniska
Strefa rozpoznawcza obrony powietrznej
Strefa ruchu lotniskowego
Trasa ATS (podać która)
Trasa nawigacji obszarowej
Upper advisory area
Upper control area
Upper flight information region
Minimum
altitude
(specify
enroute/crossing/safe)
Minimum usable flight level
Control area
Oceanic control area
Reporting point (specify name or coded designator)
Flight information region
Terminal control area
Intersection
Control zone
Air defence identification zone
Aerodrome traffic zone
ATS route (specify)
Area navigation route
AV
AH
AU
AA
AL
AE
AO
AP
AF
AT
AX
AC
AD
AZ
AR
AN
25/11/04
7-17
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
RAC
Służby ruchu lotniczego i VOLMET (S) / Air traffic and VOLMET services (S)
Biuro odpraw załóg
Górna służba doradcza (podać jaka)
Lotniskowa służba informacji powietrznej
Nadawanie komunikatów VOLMET
Oceaniczny ośrodek kontroli obszaru
Ośrodek kontroli górnego obszaru
Ośrodek kontroli obszaru
Ośrodek kontroli przepływu (ruchu lotniczego)
Służba automatycznej informacji lotniskowej
Służba informacji powietrznej
Służba kontroli zbliżania
Stacja służby powietrznej
Wieża kontroli lotniska
ATS reporting office
Upper advisory service (specify)
Aerodrome flight information service
VOLMET broadcast
Oceanic area control centre
Upper area control centre
Area control centre
Flow control centre
Automatic terminal information service
Flight information service
Approach control service
Flight service station
Aerodrome control tower
SB
SY
SF
SV
SO
SU
SC
SL
SA
SE
SP
SS
ST
RAC
Procedury służb ruchu lotniczego (P) / Air traffic procedures (P)
Lotniskowe minima operacyjne (podać procedurę i
zmienione minimum)
Minimalna wysokość bezwzględna oczekiwania (podać pozycję)
Procedura ADIZ
Procedura kontroli przepływu (ruchu lotniczego)
Procedura oczekiwania
Procedura podejścia według VFR
Procedura podejścia według wskazań przyrządów
(podać rodzaj i drogę startową)
Procedura po nieudanym podejściu (podać drogę startową)
Procedura w przypadku utraty łączności radiowej
Wysokość bezwzględna przejściowa
Standardowy dolot według wskazań przyrządów (podać oznacznik trasy)
Standardowy odlot według VFR
Standardowy odlot według wskazań przyrządów (podać oznacznik trasy)
Standardowy dolot według VFR
Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne
przewyższenie nad przeszkodami (podać procedurę)
Wysokość względna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami (podać procedurę)
Aerodrome operating minima (specify procedure and amended minimum)
Minimum holding altitude (specify fix)
PM
ADIZ procedure
Flow control procedure
Holding procedure
VFR approach procedure
Instrument approach procedure (specify type
and runway)
Missed approach procedure (specify runway)
PZ
PF
PH
PK
PI
Radio failure procedure
Transition altitude
Standard instrument arrival (specify route
designator)
Standard VFR departure
Standard instrument departure (specify route
designator)
Standard VFR. arrival
Obstacle clearance altitude (specify procedure)
Obstacle clearance height (specify height)
PR
PT
PA
PX
PU
PE
PD
PB
PO
PP
Ostrzeżenia nawigacyjne / Navigation warnings
Ograniczenia przestrzeni powietrznej (R) / Airspace restrictions (R)
Przelot nad... (podać)
Rezerwacja przestrzeni powietrznej (podać jakiej)
Strefa czasowo ograniczona (podać strefę)
Strefa niebezpieczna (podać oznacznik kraju i numer)
Strefa ograniczona (podać oznacznik kraju i numer)
Strefa zakazana (podać oznacznik kraju i numer)
Wojskowa strefa operacyjna
25/11/04
Overflying of… (specify)
Airspace reservation
Temporary restricted area (specify area)
Danger area (specify national prefix and number)
Restricted area (specify national prefix and
number)
Prohibited area (specify national prefix and
number)
Military operating area
RO
RA
RT
RD
RR
RP
RM
Kod NOTAM – Kodowanie
7-18
Ostrzeżenia nawigacyjne / Navigation warnings
Ostrzeżenia (W) / Warnings (W)
Akrobacje powietrzne
Balon na uwięzi lub latawiec
Ćwiczenia (podać jakie)
Ćwiczenia w skokach ze spadochronem
Detonacja materiałów wybuchowych
Holowanie flagi/celu
Lot w szyku
Loty modeli
Loty szybowcowe
Masowy ruch statków powietrznych
Materiały radioaktywne lub chemikalia toksyczne
(podać)
Płonący lub eksplodujący gaz
Pokaz lotniczy
Tankowanie paliwa w locie
Wystrzeliwanie pocisków lub rakiet
Wznoszenie się balonu wolnego
Znaczące oddziaływanie wulkaniczne
Aerobatics
Captive balloon or kite
Exercises (specify)
Parachute jumping exercise
Demolition of explosives
Banner/target towing
Formation flight
Model flying
Glider flying
Mass movement of aircraft
Radioactive materials or toxic chemicals
(specify)
Burning or blowing gas
Air display
Air refuelling
Missile, gun or rocket firing
Ascent of free balloon
Significant volcanic activity
WB
WC
WE
WP
WD
WJ
WV
WZ
WG
WT
WR
Rescue coordination centre
Obstacle (specify details)
Aeronautical information service
Obstacle lights on… (specify)
Aircraft entry requirements
OR
OB
OA
OL
OE
WS
WA
WF
WM
WL
WW
Inne informacje (O) / Other information (O)
Ośrodek koordynacji ratownictwa
Przeszkoda (podać szczegóły)
Służba informacji lotniczej
Światła przeszkodowe na... (podać gdzie)
Wymagania na wlot statku powietrznego
25/11/04
KOD NOTAM - KODOWANIE
CZWARTA I PIĄTA LITERA
Znaczenie
Kod
Dyspozycyjność (A) / Availability (A)
Aktualne godziny pracy to... (podać)
Czynny, lecz sprawdzony tylko na ziemi, oczekuje
się sprawdzenia w locie
Czynny (lub ponownie uruchomiony) z zachowaniem
uprzednio opublikowanych ograniczeń/warunków
Do dyspozycji, lecz wymagane jest uprzednie zezwolenie
Dostępny dla operacji dziennych
Dostępny dla operacji nocnych
Dostępny na żądanie
Niedostępny (podać przyczynę, jeśli to jest stosowne)
Niesprawny
Operacyjny
Podjął normalną pracę
Sprawdzony w locie i uznany za niezawodny
Tylko loty wojskowe
Uprzednio ogłoszone zamknięcie zostało odwołane
Wycofany całkowicie
Wycofany z powodu konserwacji
Hours of service are now… (specify)
Operating but ground checked only, awaiting
flight check
Operative (or reoperative) subject to previously published limitations/conditions
Available, prior permission required
AH
AG
Available for daylight operations
Available for night operations
Available on request
Not available (specify reason if appropriate)
Unserviceable
Operational
Resumed normal operation
Flight checked and found reliable
Military operations only
Previously promulgated shutdown has been
cancelled
Completely withdrawn
Withdrawn for maintenance
AD
AN
AR
AU
AS
AO
AK
AF
AM
AX
AW
AC
Cancelled
Temporarily replaced by
Operating frequency(ies) changed to
Operating
Activated
Deactivated
Downgraded to
Operating on reduced power
Displaced
On test, do not use
Erected
Installed
Completed
Realigned
Changed
Identification or radio call sign changed to
CN
CR
CF
CO
CA
CD
CG
CP
CM
CT
CE
CS
CC
CL
CH
CI
AL
AP
Zmiany (C) / Changes (C)
Anulowany
Czasowo zastąpiony przez
Częstotliwość(ci) robocza zmieniona na
Czynny
Czynny (uruchomiony)
Nieczynny
Obniżony (nachylony) do
Pracujący ze zmniejszoną mocą
Przeniesiony (przesunięty)
W toku prób, nie używać
Wzniesiony (zmontowany, wybudowany)
Zainstalowany
Zakończony (kompletny)
Zmieniono ukierunkowanie
Zmieniony (zamieniony, wymieniony)
Znak rozpoznawczy lub radiowy znak wywoławczy
zmieniony na
Stan ryzyka (niebezpieczeństwa) (H) / Hazard conditions (H)
Całkowicie wolny od śniegu i lodu
Hamowanie jest…
1. Złe
2. Średnie/złe
3. Średnie
4. Średnie/dobre
5. Dobre
Totally free of snow and ice
Braking action is…
1. Poor
2. Medium/Poor
3. Medium
4. Medium/Good
5. Good
7-19
HF
HA
25/11/04
7-20
Koncentracja ptaków
Koszenie trawy w toku
Migracja ptaków w toku (podać kierunek)
Odbywa się wypuszczanie... (podać identyfikację
lotu balonu lub proponowaną nazwę kodową, miejsce wypuszczania, datę/godzinę wypuszczania, przewidywane czas i miejsce przekroczenia wysokości
18 000 m (60 000 stóp), albo osiągnięcia poziomu
lotu 18 000 m (60 000 stóp) lub poziomu poniżej,
łącznie z przewidywaną lokalizacją, przewidywane
datę/godzinę zakończenia lotu i planowane miejsce
lądowania, jeśli ma się odbyć)
Odwołana operacja... (podać identyfikację lotu balonu lub proponowaną nazwę kodową)
Oznaczony (rodzaj oznaczenia)
Planuje się wypuszczanie... (podać identyfikację lotu
balonu lub proponowaną nazwę kodową, miejsce
wypuszczania, planowany okres wypuszczania data/godzina, przewidywany kierunek wznoszenia,
przewidywane czas i miejsce przekroczenia wysokości 18 000 m (60 000 stóp), albo osiągnięcia poziomu lotu 18 000 m (60 000 stóp) lub najbliższego
poziomu poniżej, łącznie z przewidywaną lokalizacją)
Podejście tylko zgodnie z polem sygnałowym
Pokryty lodem
Pokryty mokrym lub topniejącym śniegiem (śryzem)
o grubości
Pokryty suchym śniegiem o grubości
Pokryty ubitym śniegiem o grubości
Pokryty wodą o głębokości
Pokryty zamarzniętymi koleinami i grudami
Posypywanie piaskiem w toku
Prace w toku
Prace zakończone
Przysłonięty śniegiem
Ryzyko (niebezpieczeństwo) z powodu (podać)
Są zwały śniegu (podać wysokość)
Usuwanie śniegu w toku
Usuwanie śniegu zakończone
Woda stojąca
Współczynnik tarcia wynosi... (podać urządzenie
stosowane do pomiaru tarcia)
Skróty i kody ICAO (PANS-ABC)
Concentration of birds
Grass cutting in progress
Bird migration in progress (specify direction)
Launch in progress… (specify balloon flight
identification or project code name, launch
site, date/time of launch(es), estimated time
passing 18 000 m (60 000 ft), or reaching
cruising level if at or below 18 000 m
(60 000 ft), together with estimated location,
estimated date/time of termination of the flight
and planned location of ground contact, when
applicable)
Operation cancelled… (specify balloon flight
identification or project code name)
Marked by
Launch planned… (specify balloon flight
identification or project code name, launch
site, planned period of launch(es) – date/time,
expected climb direction, estimated time to
pass18 000 m (60 000 ft) ), or reaching cruising level if at or below 18 000 m (60 000 ft),
together with estimated location)
HX
HG
HK
HU
HQ
HM
HJ
Approach according to signal area only
Covered by ice
Covered by wet snow or slush to a depth of
HT
HI
HN
Covered by dry snow to a depth of
Covered by compacted snow to a depth of
Covered by water to a depth of
Covered by frozen ruts and ridges
Sanding in progress
Work in progress
Work completed
Obscured by snow
Hazard due to (specify)
Snow banks exist (specify height)
Snow clearance In progress
Snow clearance completed
Standing water
Friction coefficient is… (specify friction
measuring device used)
HD
HC
HE
HZ
HS
HW
HV
HO
HH
HY
HP
HL
HR
HB
Operating but caution advised due to
Usable for length of…and width of…
Unsafe
Unserviceable for aircraft heavier than…
LX
LL
LD
LH
Prohibited to
Will take place
Limited to
Aircraft restricted to runways and taxiways
LP
LW
LT
LR
Subject to interruption
LS
Ograniczenia (L) / Limitations (L)
Czynny, lecz zaleca się ostrożność ze względu na
Nadaje się do użytku na długości... i szerokości...
Niebezpieczny
Niedostępny dla statków powietrznych cięższych
niż…
Obowiązuje zakaz do
Odbędzie się (nastąpi, będzie mieć miejsce)
Ograniczony do
Poruszanie się statków powietrznych ograniczone do
dróg startowych i dróg kołowania
Pracuje z przerwami
25/11/04
Kod NOTAM – Kodowanie
Pracujący bez awaryjnego zasilania
Pracujący bez identyfikacji
Pracujący jako stałe oświetlenie
Pracujący na awaryjnym zasilaniu
Zakłócenia od
Zamknięte
Zamknięte dla lotów IFR
Zamknięte dla lotów VFR
Zamknięte dla wszystkich lotów nocnych
Zarezerwowane dla statków powietrznych bazujących na danym lotnisku
7-21
Operating without auxiliary power supply
Operating without identification
Operating as a fixed light
Operating on auxiliary power supply
Interference from
Closed
Closed to IFR operations
Closed to VFR operations
Closed to all night operations
Reserved for aircraft based therein
LE
LG
LK
LA
LF
LC
LI
LV
LN
LB
Plain language
XX
Inne (XX) / Other (O)
Tekst otwarty
25/11/04
ZAŁĄCZNIK 1
Skróty i kody nie zawarte w dokumencie ICAO Doc 8400/5,
stosowane w Systemie wstępnego przetwarzania planów lotu (IFPS)
ADEP
Aerodrome of departure
Lotnisko odlotu
ADES
Aerodrome of destination
Lotnisko docelowe
ADEXP
ATS data exchange presentation
Przedstawienie (format) wymiany danych ATS
AFPL
ADEXP filed flight plan
Złożony plan lotu ADEXP
AIM
Air traffic flow management information message
Depesza informacyjna o przepływie ruchu lotniczego
ANM
Air traffic flow management notification message
Depesza powiadamiająca o przepływie ruchu lotniczego
ARCID
Aircraft identification
Znak rozpoznawczy statku powietrznego
ARS
Avoidance routing scheme
Schemat omijających tras lotniczych
ATFMP
Air traffic flow management position
Stanowisko zarządzania przepływem ruchu lotniczego
ATFMU
Air traffic flow management unit
Organ zarządzania przepływem ruchu lotniczego
CAP
Capacity
Pojemność
CASA
Computer assisted slot allocation
Komputerowe wspomaganie przydziału slotu
CEU
Central executive unit
Centralny organ wykonawczy
CFMU
Central flow management unit
Centralny organ zarządzania przepływem ruchu lotniczego
COBT
Calculated off-block time
Obliczony czas odblokowania
CRS
Contingency routing scheme
Schemat wyznaczania doraźnych dróg lotniczych
CS
Collapsed sectors
Sektory połączone
CTA
Calculated time of arrival
Obliczony czas przybycia
CTE
Calculated entry time
Obliczony czas wlotu
CTO
Calculated time over
Obliczony czas nad
CTOT
Calculated take-off time
Obliczony czas startu
8-1
CTX
Calculated exit time
Obliczony czas wylotu
DAF
Demand adjustment factor
Wskaźnik stosunku ruchu rzeczywistego do przewidywanego
DBE
Data Bank Eurocontrol
Bank danych Eurocontrol
Departure end of runway
Koniec drogi startowej w użyciu do startu
DER
DES
De-suspension message
Depesza o zakończeniu zawieszenia wykonywania lotu
DOF
Date of flight
Data wykonywania lotu
ECAC
European civil aviation conference
Europejska konferencja lotnictwa cywilnego
ENV
Environment system of CFMU
System środowiska CFMU
EOBD
Estimated off-block date
Przewidywana data odblokowania
ES
Elementary sector
Sektor podstawowy
ETE
Estimated entry time
Przewidywany czas wlotu
ETOT
Estimated take-off time
Przewidywany czas startu
ETX
Estimated exit time
Przewidywany czas wyjścia
FCM
Flight confirmation message
Depesza potwierdzająca wykonanie lotu
FDFM
Flight data and Flow management group
Grupa zarządzania przepływem i przetwarzania danych lotu
FIW
Flight plan input workstation
Stacja robocza do wprowadzania planów lotów
FLS
Flight suspension message
Depesza zawieszająca wykonanie lotu
FMP
Flow management position
Stanowisko zarządzania przepływem ruchu lotniczego
FNM
Flight notification message
Depesza powiadamiająca o locie
FPD
Flight plan data
Dane dotyczące planu lotu
FSR
Flight suspension request
Żądanie zawieszenia wykonania lotu
GAT
General air traffic (according to ICAO rules)
Ogólny ruch lotniczy (wg zasad ICAO)
IE
Exempted
Zwolniony
8-2
IFP
Keyword from IFPS in field 18
Słowo kluczowe od IFPS w polu 18 planu lotu
IFPL
Individual flight plan message
Depesza indywidualnego planu lotu
IFPS
Initial flight plan processing system
System wstępnego przetwarzania planów lotu
IFPU 1
IFPS Unit Haren Brussels (Belgium)
Organ IFPS 1 w Haren
IFPU 2
IFPS Unit Bretigny (France)
Organ IFPS 2 w Bretigny
IFPZ
IFPS zone
Strefa IFPS
Initial estimated off-block time
Początkowy przewidywany czas odblokowania
IOBT
LCM
Late change message
Depesza dotycząca opóźnionych zmian
LFU
Late filer and late updater
Późno składający i późno uaktualniany (plan lotu)
LTV
Load threshold values
Wartości progu obciążenia
MAN
Manual
Depesza odręcznie poprawiana (planu lotu)
MDI
Minimum departure interval
Minimalny odstęp przy odlocie
MFS
Message from Shanwick
Depesza z Shanwick
MRR
Mandatory rerouting message
Depesza o obowiązkowej zmianie trasy
NEWCTOT
New calculated take-off time
Nowy obliczony czas startu
NEWPTOT
New provisional take-off time
Nowy tymczasowy czas startu
NEWRTE
Nowa trasa lotnicza
New route
NOWEOBD
New estimated off-block date
Nowa przewidywana data odblokowania
NOWEOBT
New estimated off-block time
Nowy przewidywany czas odblokowania
OAT
Operational air traffic
Operacyjny ruch lotniczy
OLR
Off-load route
Trasa lotnicza odciążająca
Original route
Trasa lotnicza pierwotna
ORGRTE
PFD
Planned flight data
Dane dotyczące planowanych lotów
8-3
PTOT
Provisional take-off time
Tymczasowy czas startu
PWP
Published way point
Opublikowany punkt drogi RNAV
RDY
Ready message
Depesza o gotowości (wykonania lotu)
REGUL
Regulation (ATFM restriction)
Regulacja (ograniczenie ATFM)
REJ
Rejection
Depesza o odrzuceniu planu lotu
REJCTOT
Rejected calculated take-off time
Odrzucenie obliczonego czasu startu
RER
Rerouting
Trasa lotnicza zastępcza
RESPBY
Respond by (time limit)
Odpowiedzieć do ... (limit czasu)
RFP
Replacement flight plan
Zastępczy plan lotu
RFPM
Replacement flight plan message
Depesza zastępczego planu lotu
RJT
Rerouting rejection message
Depesza unieważniająca zmianę trasy
RRA
Rerouting proposal acceptance message
Depesza akceptująca proponowaną zmianę trasy
RRN
Rerouting notification message
Depesza powiadamiająca o zmianie trasy
RRP
Rerouting proposal message
Depesza zawierająca propozycję zmiany trasy
RRTEREF
Reroute reference designator
Oznacznik odnoszący się do zastępczej trasy lotniczej
RSUS
Repetitive flight plan suspension message
Depesza o zawieszeniu powtarzalnego planu lotu
SAL
Slot allocation list
Lista przydziału slotu
SAM
Slot allocation message
Depesza o przydzieleniu slotu
SCN
Slot cancellation (message type designator)
Odwołanie przydzielonego slotu (oznacznik rodzaju depeszy)
SIP
Slot improvement proposal
Propozycja modyfikacji slotu
SLC
Slot requirement cancellation message
Depesza o unieważnieniu wymagania slotu
SMM
Slot missed message
Depesza o nieotrzymaniu slotu
8-4
SPA
Slot proposal acceptance
Akceptacja proponowanego slotu
SRJ
Slot improvement proposal rejection
Odrzucenie propozycji zmodyfikowanego slotu
SRM
Slot revision message
Depesza o zmianie slotu
SRR
Slot revision request
Żądanie zmiany slotu
STRAT
Strategic system of CFMU
Strategiczny system CFMU
TACT
Tactical system of CFMU
Taktyczny system CFMU
TCA
Traffic count area
Obszar obliczania ruchu lotniczego
TD
Traffic demand
Ruch zapotrzebowany
TF
Traffic forecast
Ruch prognozowany
TFV
Traffic volume
Natężenie ruchu lotniczego
TL
Traffic load
Obciążenie ruchem lotniczym
TMT
CFMU technical monitoring team
Techniczny zespół monitorujący CFMU
TOS
Traffic orientation scheme
Schemat orientacji ruchu lotniczego
8-5

Podobne dokumenty