myœliwskie

Komentarze

Transkrypt

myœliwskie
nmyœliwskie
o¿ e
hunting knives
Chifa Sp. z o.o., ul. Tysi¹clecia 14, 64-300 Nowy Tomyœl
tel. (61) 44 20 100, fax (61) 44 23 936,
www.chifa.com.pl,
e-mail: [email protected]
3. znakowanie motywami
myœliwskimi lub innymi znakami
na ¿yczenie klienta
3. electro-chemical etehing with
hunting motives or other sings
on customer request
1. wyj¹tkowo precyzyjne i trwa³e
ostrzenie.
2. specjalny profil ostrza
dostosowany do indywidualnych
funkcji no¿a.
1. highly preise and resistant
sharpening
2. profile of the blade specially
adjusted to individual features
of a knife
5. ergonomiczna rêkojeœæ
wykonana z naturalnego rogu,
nadaj¹ca niepowtarzalny
charakter.
5. ergonomic handle made of
natural horn (autler) provides
a knife with unique character
50 lat
45 krajów
50 years
45 countries
4. specjalistyczna stal
nierdzewna zapewnia wysok¹
odpornoœæ na korozjê.
4. special stainless steel highly
corrosion resistant
n
1
hunting knives
o¿ e m yœliwskie
2
no¿e m yœliwskie
SN - 007-110-PS
(nó¿ sk³adany wielofunkcyjny)
SN - 007-110-PS
(fold - up versatile knife big)
SN - 012-165-PB
(nó¿ reklamowy ma³y)
SN - 012-165-PB
advertising knife - small
SN - 013-204-PB
(nó¿ reklamowy du¿y)
SN - 013-204-PB
(advertising knife - big)
SN - 008-125-PS
(nó¿ myœliwski sk³adany)
finka w drewnie
SN - 008-125-PS
(fold - up hunting knife big)
finka in bubingo wood
3
SN - 004-310-PB
(kordelas)
SN - 010-100-PS
(nó¿ myœliwski sk³adany ma³y)
SN - 004-310-PB
(kordelas)
SN - 010-100-PS
(fold up hunting knife small)
hunting knives
4
no¿e m yœliwskie
SN - 001-205-PB
(puma ma³a)
SN - 001-205-PB
(puma small)
NZ - 001-205-Pms
(nó¿ ¿eglarski)
NZ - 001-205-Pms
(sailor's knife)
SN - 009-275-PB
(puma du¿a)
SN - 009-275-PB
(puma big)
SN - 002-230-PB
(finka)
SN - 002-230-PB
(finka)
SN - 006-280-PB
(puma bowie)
SN - 006-280-PB
(puma bowie)
SN - 003-220-PB
SN - 003-220-PB
NR - 008-230-PB
(nó¿ rybacki)
NR - 008-230-PB
(fishing knife)
5
hunting knives
6
no¿e m yœliwskie
SN - 011-200-PB
(nó¿ do papieru)
SN - 011-200-PB
(paper knife)
SN - 220-010-20
widelec myœliwski ma³y,
rêkojeœæ w ok³adzinie z poro¿a
SN - 220-010-10
nó¿ myœliwski ma³y rêkojeœæ
w ok³adzinie z poro¿a
SN - 220-010-20
grill, hunting fork - small
(antler facing)
SN - 220-010-10
grill, hunting knife - small
(antler facing)
TM - 001-310-PB
(tasak myœliwski)
TM - 001-310-PB
(hunting cleaver)
opis, opis, opis, opis, opis,
opis, opis, opis, opis, opis,
7
hunting knives
SN - 200-010-20
widelec myœliwski rêkojeœæ w
ok³adzinie z poro¿a
SN - 200-010-10
nó¿ myœliwski rêkojeœæ w
ok³adzinie z poro¿a
SN - 200-010-20
grill fork big
(antler facing)
SN - 200-010-10
grill knife big
(antler facing)
8
opakowania
SN - 200-010-PB
zestaw myœliwski nó¿ i widelec,
rêkojeœæ w ok³adzinie z poro¿a
SN - 200-010-PB
grill hunting set (knife and fork)
9
etuis
and
boxes
10

Podobne dokumenty