Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna Białe Błota WND

Transkrypt

Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna Białe Błota WND
Załącznik do uchwały Nr 3/67/14
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Lista projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego,
Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej,
Konkurs Nr RPOWKP 123/I/1.4/2014.
Tytuł projektu
Całkowita
wartość
projektu
PLN
Koszty
kwalifikowalne
PLN
Dotacja
EFRR
PLN
Budżet
państwa
PLN
Suma dotacji
PLN
Lp.
Wnioskodawca
Siedziba
Numer
wniosku
1.
Port Lotniczy
Bydgoszcz
Spółka Akcyjna
Białe
Błota
WNDRPKP.01.0
4.00-04002/14
Etap II - Zakup sprzętu i
systemów do utrzymania
bezpieczeństwa lotniska.
5.042.011,32
4.122.207,10
3.503.876,03
(85,00%)
0,00
3.503.876,03
2.
Port Lotniczy
Bydgoszcz
Spółka Akcyjna
Białe
Błota
WNDRPKP.01.0
4.00-04003/14
Etap IV – Remont dróg
technicznych Portu
Lotniczego Bydgoszcz.
14.883.000,00
12.094.400,00
7.812.982,40
(64,60%)
1.378.761,60
(11,40%)
9.191.744,00
19.925.011,32
16.216.607,10
11.316.858,43
1.378.761,60
12.695.620,03
Razem:

Podobne dokumenty