Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu

Komentarze

Transkrypt

Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Monitorowanie pracy takich elementów komputera jak pamięć operacyjna, procesor czy dysk, pozwala nie tylko
diagnozować ewentualne problemy, ale równieŜ obserwować wpływ zmian w konfiguracji na wydajność
komputera.
System Windows XP Professional (wersja Home Edition nie zawiera zaawansowanych narzędzi
administracyjnych) zawiera zestaw narzędzi słuŜących do monitorowania i konfiguracji pracy komputera.
MenedŜer zadań Windows umoŜliwia przeglądanie, uruchamianie i zamykanie programów i poszczególnych
procesów, monitorowanie pracy sieci i zaradzanie sesjami uŜytkowników.
Konsole Wydajność i Zarządzanie komputerem umoŜliwiają wykrycie i naprawienie problemów sprzętowych i
programowych.
Poznajmy swój system
Informacje o systemie to zbiór danych o systemie operacyjnym, BIOS-ie, zainstalowanych aplikacjach i
urządzeniach.
Ćwiczenie - wyświetlanie informacji na temat systemu i sprzętu w komputerze:
1.
Z menu Start wybierz Uruchom...
2.
W polu Otwórz: wpisz msinfo32. Zostanie wyświetlone okno pokazane na rysunku 11.1. Informacje o
systemie moŜna równieŜ wyświetlić wybierając kolejno menu Start | Wszystkie programy |
Akcesoria | Narzędzia systemowe | Informacje o systemie.
3.
JeŜeli chcesz otrzymać znacznie bardziej szczegółowe info o systemie i sprzęcie jaki masz w
komputerze to skorzystaj z programów takich jak Dr. Hardware czy Sisoft Sandra.
Rysunek 11.1. Dostępne
informacje o systemie
podzielono kilka kategorii
4.
Wybierając pozycję Podsumowanie systemu poznany takie dane jak: nazwa i wersja systemu
operacyjnego, wersja systemu BIOS, lokalizacje katalogu Windows, rozmiar i połoŜenie pliku
wymiany, typ procesora.
5. Pozycja
Zasoby sprzętowe umoŜliwia wyświetlenie listy urządzeń pogrupowanych wg
wykorzystywanych zasobów takich jak: bezpośredni dostęp do pamięci czy przerwania programowe.
6. Pozycja Składniki zawiera bardzo dokładne dane o kaŜdym urządzeniu podłączonym do komputera.
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 1 z 9
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
7. Pozycja Środowisko oprogramowania zawiera dane o konfiguracji systemu Windows, w tym dane
o środowisku systemowym, sterownikach, usługach oraz o zarejestrowanych błędach w działaniu
programów.
8.
Wybierając pozycję Ustawienia
internetowej i jej konfiguracji.
internetowe
poznamy dane o środowisku przeglądarki
9. Pozycja Aplikacje jest tworzona przez programy firmy Microsoft, takie jak pakiet Office. W
poszczególnych podfolderach znajdziemy dane o najdrobniejszych aspektach środowiska pracy
aplikacji wchodzących w skład pakietu.
Rysunek 11.2.
Przeglądając
informacje o
systemie moŜemy
poznać takie
szczegóły jak
lista stylów
dostępnych w
programie Word
Ćwiczenie - wyświetlanie informacji na temat sprzętu w komputerze za pomocą Pomocy systemowej :
1.
Otwórz Pomoc Windows (przejdź na Pulpit i wciśnij F1 albo otwórz Pomoc za pomocą Start)
2.
Wybierz -> UŜyj narzędzi aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy
3.
Wybierz -> Mój komputer - informacje -> Wyświetl informacje o sprzęcie zainstalowanym na tym
komputerze
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 2 z 9
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Ćwiczenie - wyświetlanie dokładniejszych informacji na temat sprzętu w komputerze :
4.
Otwórz Pomoc Windows (przejdź na Pulpit i wciśnij F1 albo otwórz Pomoc za pomocą Start)
5.
Wybierz -> UŜyj narzędzi aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy
6.
Wybierz -> Mój komputer - informacje -> Znajdź informacje o sprzęcie zainstalowanym na tym
komputerze :
Wydajność i konserwacja
JeŜeli chcemy, aby system Windows XP pracował na naszym komputerze długo, wydajnie i stabilnie,
powinniśmy okresowo uruchamiać zadania z kategorii Wydajność i konserwacja.
Po uruchomieniu Panelu sterowania i wybraniu kategorii Wydajność i konserwacja będziemy mieli
dostęp do trzech zadań związanych z wydajnością systemu:
Dostosuj efekty wizualne
Po wybraniu zadania Dostosuj efekty wizualne na ekranie wyświetlone zostanie okno Opcje wydajności
(rysunek 11.9). Zakładka Efekty wizualne pozwala na dostosowanie liczby wyświetlanych przez system
efektów wizualnych do wydajności naszego komputera.
Wybierając opcję Niestandardowe będziemy mogli włączyć lub wyłączyć wybrane efekty.
Pozostawienie wybranej domyślnie opcji Niech system Windows wybierze optymalne ustawienia
spowoduje automatyczne wybranie, na podstawie parametrów komputera, optymalnej liczby włączonych
efektów.
Wybór jednej z dwóch kolejnych opcji spowoduje odpowiednio włączenie albo wyłączenie wszystkich efektów
wizualnych.
Za pomocą tej zakładki moŜna wyłączyć funkcje, które obciąŜają pracę starszych komputerów z niewielką
ilością pamięci RAM i słabym procesorem. Im więcej dodatkowych efektów poprawiających wygląd
elementów systemu tym komputer musi wykonać więcej operacji a to właśnie spowalnia stare modele.
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 3 z 9
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Rysunek 11.9. UŜytkownicy
mniej wydajnych komputerów
mogą zrezygnować z
dodatkowych efektów
wizualnych zyskując w zamian
poprawę wydajności systemu
Wybierając zakładkę Zaawansowane, będziemy mogli skonfigurować uŜycie procesora, pamięci oraz pamięć
wirtualną. UŜytkownicy stacji roboczych lub komputerów wolnostojących powinni zaznaczyć opcję Programy.
W ten sposób uruchomiona aplikacja pierwszoplanowa będzie miała wyŜszy priorytet niŜ usługi uruchomione w
tle, a system Windows dobierze rozmiar pamięci podręcznej tak, aby program działał z maksymalną szybkością.
Po naciśnięciu przycisku Zmień wyświetlone zostanie okno dialogowe Pamięć wirtualna.
W ramach powtórzenia materiału :
Pamięć wirtualna jest zarezerwowanym obszarem na dysku twardym komputera, który moŜe być
wykorzystywany przez system i programy, tak jak zwykła pamięć RAM.
PoniewaŜ średni czas dostępu do dysku twardego jest 1 000 razy większy niŜ do pamięci operacyjnej, trudno
uznać pamięć wirtualną za funkcjonalny odpowiednik pamięci RAM.
Optymalny rozmiar pliku pamięci wirtualnej moŜemy obliczyć na podstawie ilości zainstalowanej w komputerze
pamięci operacyjnej, według wzoru: rozmiar pliku = 1,5 * ilość pamięci RAM. Plik ten moŜe być
utworzony na dowolnej liczbie partycji dysku twardego. Aby nie dopuścić do fragmentacji tego pliku, naleŜy
ustawić rozmiar początkowy równy rozmiarowi maksymalnemu pliku.
UŜytkownicy, których komputery wyposaŜone są w jeden dysk twardy (niezaleŜnie od liczby utworzonych na
nim partycji), powinni umieścić plik wymiany na tej samej partycji, na której jest zainstalowany system
Windows. Natomiast uŜytkownicy komputerów wyposaŜonych w kilka dysków twardych powinni przenieść plik
wymiany na dysk (lub dyski) niezawierające systemu operacyjnego.
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 4 z 9
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Zwolnij miejsce na dysku twardym
Wybierając to zadanie moŜemy usunąć z wybranego dysku nieuŜywane lub tymczasowe pliki danych i
programów. Po wybraniu dysku zostanie wyświetlone okno dialogowe pokazane na rysunku 11.10. Po
zaznaczeniu typów plików, które mogą zostać usunięte, system usunie wybrane pliki przywracając wolne
miejsce na dysku.
Rysunek 11.10. Oczyszczanie
dysku pomaga zapanować nad
lawiną starych danych i
nieuŜywanych programów
przechowywanych na dyskach
Rozmieść elementy na dysku twardym tak, aby programy uruchamiały się
szybciej
Wybranie tego zadania spowoduje uruchomienie Defragmentatora dysków. Działanie tego programu będzie
dokładnie omówione w dalszej części zajęć.
Usługi
Niemały wpływ na wydajność komputera ma liczba uruchomionych automatycznie podczas startu systemu
usług. W zaleŜności od tego, które usługi systemowe rzeczywiście wykorzystujemy moŜemy zmienić tryb
uruchomienia lub nawet wyłączyć niewykorzystywane przez nas usługi. Dzięki temu system będzie uruchamiał
się szybciej.
Bardzo dobrym narzędziem do wyłączania zbędnych usług i programów, przez które haker(cracker)
moŜe dostać się do naszego komputera jest program XP-Spy
Zmiana sposobu uruchamiania usług
Ćwiczenie - zmiana typu uruchamiania wybranej usługi:
1.
Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Usługi.
2.
Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy wybraną usługę. Zostanie wyświetlone okno
właściwości danej usługi (rysunek 11.11).
3.
W polu Typ uruchomienia wybierz opcję Ręczny.
4.
Naciśnij klawisz Zatrzymaj. Po chwili usługa zostanie zatrzymana.
5.
Naciśnij klawisz OK.
Zatrzymanie, a tym bardziej wyłączenie niektórych usług, moŜe spowodować awarię całego systemu. W
niektórych wypadkach, po wyłączeniu usługi system nie wystartuje prawidłowo i będziemy musieli go
naprawiać z poziomu Konsoli odzyskiwania.
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 5 z 9
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Rysunek 11.11. Nieprzemyślane
wyłączenie usługi moŜe być
źródłem wielu problemów
ZaleŜności pomiędzy usługami
Przed zatrzymaniem usługi warto sprawdzić, jakie inne usługi są od niej zaleŜne. Po zatrzymaniu usługi
niezbędnej do działania innych usług automatycznie zatrzymane zostaną wszystkie usługi zaleŜne.
Ćwiczenie – sprawdzenie czy zatrzymanie wybranej usługi nie wpłynie na pracę innych usług
systemowych:
1.
Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Usługi.
2.
Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy wybraną usługę. Wyświetlone zostanie okno
właściwości wybranej usługi.
3.
Wybierz opcje ZaleŜności. Po chwili zostanie wyświetlona lista usług, które, aby działać wymagają
uruchomienia wybranej usługi.
Rysunek 11.12. Zatrzymanie
usługi Stacja robocza
spowodowałoby zatrzymanie
pracy sześciu innych usług
systemowych
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 6 z 9
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Monitorowanie pracy systemu
Windows XP jest wyposaŜony w trzy dzienniki zdarzeń: Aplikacja, Zabezpieczenia, Systemy.
Lista dostępnych dzienników będzie automatycznie uzupełniana o dzienniki zainstalowanego i
skonfigurowanego programu systemowego. Na przykład, skonfigurowanie i uruchomienie serwera DNS
spowodowałby dodanie dziennika DNS.
W dzienniku aplikacji zapisywane są informacje o zdarzeniach generowanych przez programy. Dokładniejsze
komunikaty o błędach aplikacji moŜna uzyskać za pomocą programu Dr. Watson.
W dzienniku zabezpieczeń zapisywane są informacje o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem danych.
Domyślnie dziennik zabezpieczeń nie zawiera Ŝadnych wpisów. Administrator komputera musi określić, jaki
zdarzenia mają być monitorowane.
Dziennik systemu przechowuje dane o zdarzeniach wywołanych przez system operacyjny.
System Windows XP jest równieŜ wyposaŜony w bardzo rozbudowane narzędzie słuŜące do zbierania danych
dotyczących wydajności. MoŜna określić czas automatycznego uruchomienia i zatrzymania pracy programu oraz
ustawić na komputerze alert, który powoduje wysłanie wiadomości lub rozpoczęcie rejestrowania, gdy zostaną
spełnione pewne kryteria.
Komunikaty systemu
Ćwiczenie - wyświetl listę komunikatów systemowych:
1. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Podgląd
zdarzeń.
2.
Wybierz dziennik zdarzeń. Zostanie wyświetlona lista informacji, ostrzeŜeń i ewentualnych błędów
systemu.
3.
Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły zdarzenia, dwukrotnie kliknij komunikat błędu.
4.
Zrób kopię zapasową dzienników zdarzeń w wybranym przez Ciebie katalogu czyszcząc je
jednocześnie
Rysunek
11.13.
W
dziennikach
zdarzeń
zapisywane są trzy typy
informacji:
Błędy,
OstrzeŜenia i Informacje
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 7 z 9
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Wydajność komputera
Planując rozbudowę komputera warto sprawdzić, jaki element komputera rzeczywiście jest „wąskim gardłem”
obniŜającym wydajność całego systemu.
Ćwiczenie - uruchamianie narzędzia Wydajność :
1.
Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Wydajność.
2.
Zostanie wyświetlone okno Wydajność. Po wybraniu opcji Monitor systemu
zobaczysz
generowane w czasie rzeczywistym statystki wydajności trzech liczników dysku,
pamięci i procesora.
3. JeŜeli ich nie ma lub chcesz dodać nowy licznik, kliknij ikonę „+”albo naciśnij kombinację
klawiszy CTR+I.
4.
Z listy dostępnych obiektów wybierz ten, którego wydajność chcesz monitorować. W dolnej części
okna zostanie wyświetlona lista dostępnych dla tego obiektu liczników.
5.
Naciśnięcie przycisku Wyjaśnij spowoduje wyświetlenie dokładnych informacji na temat wybranego
licznika.
6.
Naciśnij przycisk Zamknij. Do wykresu zostanie dodany kolejny licznik.
Rysunek 11.14. Monitor
systemu pozwala nie tylko
na przeglądanie danych o
wydajności, ale równieŜ na
zapisywanie ich w pliku,
tworzenie dzienników
śledzenia i alarmów
wywoływanych
przekroczeniem zadanych
wartości liczników
Za pomocą paska narzędzi nad wykresem moŜna dostosować wygląd wykresu i kolor lini wykresu do swoich
potrzeb, wyświetlić info w postaci wykresu lub histogramu i wiele innych.
Ćwiczenie :
1.
Dostosuj Okno Wydajność do swoich upodobań.
2.
Dodaj kilka nowych liczników do wykresu.
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 8 z 9
www.graphium.pl
Monitorowanie i optymalizacja pracy systemu
Proszę udzielić pisemnej odpowiedzi na pytania z działu MONITOROWANIE I OPTYMALIZACJA
PRACY SYSTEMU:
1.
Znajdź następujące info o Twoim systemie i opisz schematem strzałkowym jak trafić do tej informacji
(np. system Windows XP Home Edition– start->uruchom->msinfo32->podsumowanie systemu lub Mój
Komputer->Właściwości->Ogólne) :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
2.
3.
4.
System (jaki Service Pack, kiedy zainstalowany)
cd/dvd/blue-ray/hd-dvd
Procesor (producent, typ, taktowanie, liczba rdzeni, pamięć drugiego poziomu-L2)
Karta graficzna (producent, czy zintegrowana z płytą główną, własna pamięć RAM)
Pamięć RAM (typ, ilość, taktowanie)
Dysk twardy (typ, pojemność, prędkość obrotowa talerzy, interfejs dysku (ATA czy SATA))
Płyta główna
Chipset płyty głównej
BIOS (producent i wersja)
Monitor (odświeŜanie)
Co to jest dziennik zdarzeń, do czego słuŜy i jakie zdarzenia monitoruje?
Z jakim rozszerzeniem zapisują się pliki z dzienników zdarzeń?
Gdzie moŜna sprawdzić jak wydajnie pracują wybrane przez uŜytkownika podzespoły komputera? Do
czego moŜe przydać nam się ta wiedza?
Opracował: inŜ. Marcin Zajdowski
Strona 9 z 9

Podobne dokumenty