Zakład Geografii Społeczno

Transkrypt

Zakład Geografii Społeczno
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Propozycje tematów prac dyplomowych- licencjackich przewidzianych do realizacji od roku akademickiego 2016/2017 przez
studentów gospodarki przestrzennej
Lp.
1
2
3
Temat pracy
Kierunki przemian prawnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej w Polsce
Sposoby planowania i kontroli sprzedaży produktów na przykładzie wybranej
działalnści gospodarczej
Strategiczne uwarunkowania rozwoju energetyki jądrowej w Polsce ze
szczególnym uwzględnieniem polityki przestrzennej
st.naukowy
Promotor
imę
nazwisko
dr
Paweł
Brezdeń
dr
Paweł
Brezdeń
dr hab.
Beata
Namyślak
4
Bariery naturalne i antropogeniczne w rozwoju przestrzennym miasta
dr
Dominik
Sikorski
5
Zagospodarowanie przestrzeni zamkniętych w miastach
dr
Dominik
Sikorski
6
Współczesne mury obronne - bariera czy ochrona?
dr
Dominik
Sikorski
7
Współczesne przeksztacenia i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
dr
Dominik
Sikorski
8
Znaczenie i rola użytków rolnych w miastach Polski
dr
Dominik
Sikorski
9
Zagospodarowanie i rozmieszczenie terenów zielonych w miastach
dr
Dominik
Sikorski
10 Struktura użytkowania ziemii w wybranym mieście
dr
Dominik
Sikorski
11 Kontrasty w przestrzeni - problem czy urozmaicenie?
dr
Dominik
Sikorski
12 Miejskie obszary funkcjonalne województwa… w świetle dojazdów do pracy
dr
Robert
Szmytkie
13 Rewitalizacja obszaru/osiedla…
dr
Robert
Szmytkie
14 Zróżnicowanie przestrzenne cen mieszkań na terenie Wrocławia
dr
Robert
Szmytkie
uwagi
15 Wysypiska śmieci na Dolnym Śląsku
dr
Przemysław
Tomczak
16 Rolnicze użytkowanie ziemi we Wrocławiu
dr
Przemysław
Tomczak
17 Uprawy ogrodnicze pod osłonami na Dolnym Śląsku
dr
Przemysław
Tomczak
18 Zdarzenia drogowe we Wrocławiu (ich liczba i przestrzenne zróżnicowanie)
dr
Przemysław
Tomczak
dr
Przemysław
Tomczak
dr inż.
Michał
Wójcik
Salony samochodowe jako nieodzowny elemet przestrzeni architektonicznej
przedmieścia (przykład Wrocławia
Przegląd nieudanych projektów przekształcania przestrzeni przez władze
20
państwowe
19
czytanie po
angielsku

Podobne dokumenty