Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
PODRĘCZNIK INSTALACJI, OBSŁUGI I
EKSPLOATACJI
Seria NXD
KAMERA SIECIOWA MEGAPIXEL
1
2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
• Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania kamery należy przeczytać poniższą instrukcję
dotyczącą bezpieczeństwa i obsługi.
• Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
• Kamerę należy chronić przed wodą i wilgocią, która może spowodować trwałe uszkodzenia.
Nie wolno włączać kamery, gdy jest wilgotna. W takim przypadku powinna zostać sprawdzona
przez autoryzowany punkt serwisowy.
• Nie wolno użytkować kamery poza zakresem jej parametrów technicznych, ponieważ może to
uniemożliwić jej działanie.
• Nie wolno użytkować kamery poza wyznaczonymi zakresami temperatury, wilgotności i
parametrów zasilania.
• Kamera powinna być używana tylko w temperaturze od -10°C do +45°C i przy wilgotności poniżej
80%.
• Przy odłączaniu przewodu zasilania należy ciągnąć za wtyczkę.
Nie wolno ciągnąć za przewód.
• Należy starannie układać przewód połączeniowy, zwracając uwagę, żeby nie był silnie obciążony,
załamany, uszkodzony ani narażony na działanie wilgoci.
• Nie wolno demontować układu kamery z jej kopuły.
• W przypadku przeprowadzania napraw przez nieupoważnione osoby gwarancja przestaje
obowiązywać.
Nie wolno otwierać obudowy kamery.
• Nie wolno zwracać kamery w kierunku słońca przy otwartej przysłonie.
Może to spowodować zniszczenie czujnika.
• Instalacja, prace konserwacyjne i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane
punkty serwisowe.
Przed zdjęciem pokrywy konieczne jest odłączenie urządzenia od zasilania.
• W przypadku awarii należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
• Należy używać wyłącznie oryginalnych części i oryginalnych akcesoriów dostarczanych przez firmę
3
• Do czyszczenia kopuły nie wolno stosować silnych ani ściernych detergentów.
Powierzchnię kopuły należy przecierać suchą szmatką.
W przypadku zabrudzeń trudniejszych do usunięcia można użyć łagodnego detergentu i delikatnie
przetrzeć powierzchnię.
• Wszystkie otwory w obudowie przeznaczone do montażu należy zamknąć i/lub uszczelnić.
• Instalator jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie
z danymi technicznymi, np. przez wykorzystanie wszystkich dołączonych uszczelek i
pierścieni o-ring, zabezpieczenie wyjść przewodów przed wodą za pomocą silikonu lub
poprzez ułożenie kabla w taki sposób, aby nie zbierała się przy nim woda.
• Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby uszczelki były
poprawnie umieszczone i żeby się nie przesunęły w trakcie składania urządzenia.
Nie wolno używać uszkodzonych uszczelek.
UWAGA: Jest to urządzenie cyfrowe klasy A. To urządzenie cyfrowe może powodować
powstawanie szkodliwych zakłóceń w obszarach mieszkalnych.
W takim przypadku użytkownik może być zmuszony do podjęcia właściwych
działań naprawczych na własny koszt.
4
SPIS TREŚCI
OPIS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
Główne cechy --------------------------------------------------------------------------------------------9
Elementy ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Układ kamery ------------------------------------------------------------------------------------------ 11
INSTALACJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Przed instalacją ---------------------------------------------------------------------------------------- 13
Rozpoczęcie instalacji --------------------------------------------------------------------------------- 13
Instalacja podstawy ----------------------------------------------------------------------------------- 13
Instalacja zestawu grzałki (opcjonalnego) --------------------------------------------------------- 15
Pobór mocy przez grzałkę ---------------------------------------------------------------------------- 15
Instalacja karty microSD (opcjonalnej) ------------------------------------------------------------ 15
OBSŁUGA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Wymagania minimalne do korzystania z przeglądarki WWW ----------------------------------- 16
Uzyskanie dostępu do kamery IP ------------------------------------------------------------------- 16
Menu główne ------------------------------------------------------------------------------------------- 17
LIVE VIEW -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Ikony strony Live Video (Podgląd na żywo) ------------------------------------------------------- 18
SETUP (USTAWIENIA) ------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Users (Użytkownicy) ---------------------------------------------------------------------------------- 21
Network (Sieć) ----------------------------------------------------------------------------------------- 24
Image (Obraz) ----------------------------------------------------------------------------------------- 25
Audio (Dźwięk) ----------------------------------------------------------------------------------------- 27
Date & Time (Data i godzina) ----------------------------------------------------------------------- 28
Live View – Source (Podgląd na żywo – Źródło) ------------------------------------------------- 30
Image – Basic (Obraz – Ustawienia podstawowe) ----------------------------------------------- 32
Image – AE & AWB (Obraz – Automatyczna ekspozycja i balans bieli) ----------------------- 34
Image – Day & Night (Obraz – Dzień i noc) ------------------------------------------------------- 36
Video & Image – Stream1 (Wideo i obraz – Strumień1) ---------------------------------------- 38
Video & Image – Stream2 (Wideo i obraz – Strumień2) ---------------------------------------- 40
Video & Image – Stream3 (Wideo i obraz – Strumień3) ---------------------------------------- 43
Video & Image – Stream4 (Wideo i obraz – Strumień4) ---------------------------------------- 46
Video & Image – Webcasting (Wideo i obraz – Transmisja WWW) --------------------------- 49
Audio – Basic (Dźwięk – Ustawienia podstawowe) ----------------------------------------------- 50
Event In – Alarm-In (Wejście zdarzenia – Wejście alarmu) ------------------------------------ 52
Event In – Manual Trigger (Wejście zdarzenia – Wyzwolenie ręczne) ------------------------ 54
Event In – VMD Stream1 (Wejście zdarzenia – Strumień1 VMD) ------------------------------ 55
Event In – VMD Stream3 (Wejście zdarzenia – Strumień3 VMD) ------------------------------ 57
5
Event In – VMD Stream4 (Wejście zdarzenia – Strumień4 VMD) ------------------------------ 59
Event Out – SMTP (Wyjście zdarzenia – SMTP) -------------------------------------------------- 61
Event Out – FTP& JPEG (Wyjście zdarzenia – FTP i JPEG) ------------------------------------- 63
Event Out – Audio Alert (Wyjście zdarzenia – Alarm dźwiękowy) ----------------------------- 65
Event Out – Audio Alert – Audio Recorder
(Wyjście zdarzenia – Alarm dźwiękowy – Rejestrator dźwięku) -------------------------------- 66
Event Out – SD Record (Wyjście zdarzenia – Rejestracja na karcie SD) --------------------- 68
Event Map (Mapa zdarzeń) --------------------------------------------------------------------------- 69
Event Map – Add (Mapa zdarzeń – Dodaj) -------------------------------------------------------- 70
SD Playback – SD Playback List View
(Odtwarzanie z karty SD – Widok listy odtwarzania SD) ---------------------------------------- 72
Security – Users (Bezpieczeństwo – Użytkownicy) ----------------------------------------------- 74
Security – HTTPS (Bezpieczeństwo – HTTPS) ---------------------------------------------------- 77
Security – IP Filtering (Bezpieczeństwo – Filtrowanie adresów IP) ---------------------------- 79
Date & Time (Data i godzina) ----------------------------------------------------------------------- 80
Network – Basic (Sieć – Ustawienia podstawowe) ----------------------------------------------- 82
Network – DDNS (Sieć – DDNS) -------------------------------------------------------------------- 84
Network – RTP (Sieć – RTP) ------------------------------------------------------------------------- 85
Network – UPnP (Sieć – UPnP) ---------------------------------------------------------------------- 87
Network – QoS (Sieć – Jakość usług QoS) -------------------------------------------------------- 88
Language (Język) -------------------------------------------------------------------------------------- 89
Maintenance (Konserwacja) ------------------------------------------------------------------------- 90
Support (Wsparcie) ------------------------------------------------------------------------------------ 92
About (Informacje) ------------------------------------------------------------------------------------ 93
Dane techniczne ------------------------------------------------------------------------------------------------- 94
Modele --------------------------------------------------------------------------------------------------- 94
Informacje ogólne ------------------------------------------------------------------------------------- 94
Dane elektryczne, złącza ----------------------------------------------------------------------------- 94
Wideo ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 95
Dźwięk --------------------------------------------------------------------------------------------------- 96
Możliwość integracji z systemem -------------------------------------------------------------------- 96
Dane środowiskowe ----------------------------------------------------------------------------------- 96
Charakterystyka fizyczna ----------------------------------------------------------------------------- 97
Rozwiązywanie problemów ------------------------------------------------------------------------------------- 98
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ------------------------------------------------------- 98
Rozwiązywanie problemów ogólnych --------------------------------------------------------------- 98
6
SPIS ILUSTRACJI
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Otwory montażowe ------------------------------------------------------------------------------- 13
Śruby zabezpieczające ----------------------------------------------------------------------------- 14
Mocowanie do skrzynki elektrycznej ----------------------------------------------------------- 14
Instalacja zestawu grzałki ------------------------------------------------------------------------ 15
Pobór mocy przez grzałkę ------------------------------------------------------------------------ 15
Strona główna Live View (Podgląd na żywo) ------------------------------------------------- 18
Okno Basic Configuration (Konfiguracja podstawowa) -------------------------------------- 20
Okno Basic Configuration / Users (Konfiguracja podstawowa / Użytkownicy) ---------- 21
Okno Basic Configuration / Users / Add User (Konfiguracja podstawowa /
Użytkownicy / Dodaj użytkownika) ------------------------------------------------------------ 22
10. Okno Basic Configuration / Users / Modify User
(Konfiguracja podstawowa / Użytkownicy / Modyfikuj użytkownika) -------------------- 23
11. Okno Basic Configuration / Network (Konfiguracja podstawowa / Sieć) ---------------- 24
12. Okno Basic Configuration / Image (Konfiguracja podstawowa / Obraz) ---------------- 25
13. Okno Basic Configuration / Audio (Konfiguracja podstawowa / Dźwięk) --------------- 26
14. Okno Basic Configuration / Date & Time
(Konfiguracja podstawowa / Data i godzina) ----------------------------------------------- 28
15. Okno Live View / Source (Podgląd na żywo / Źródło) ------------------------------------- 30
16. Video & Image / Image – Basic (Wideo i obraz / Obraz – Ustawienia podstawowe) - 32
17. Video & Image / Image – AE & AWB
(Wideo i obraz / Obraz – Automatyczna ekspozycja i balans bieli) --------------------- 34
18. Video & Image / Day & Night (Wideo i obraz / Dzień i noc) ------------------------------ 36
19. Okno Video & Image / Stream1 (Wideo i obraz / Strumień1) ---------------------------- 38
20. Okno Video & Image / Stream2 (Wideo i obraz / Strumień2) ---------------------------- 40
21. Okno Video & Image / Stream2 ROI setting
(Wideo i obraz / Ustawienie obszaru zainteresowania Strumień2) ---------------------- 42
22. Okno Video & Image / Stream3 (Wideo i obraz / Strumień3) ---------------------------- 43
23. Okno Video & Image / Stream3 ROI setting
(Wideo i obraz / Ustawienie obszaru zainteresowania Strumień3) ---------------------- 45
24. Okno Video & Image / Stream4 (Wideo i obraz / Strumień4) ---------------------------- 46
25. Okno Video & Image / Stream4 ROI setting
(Wideo i obraz / Ustawienie obszaru zainteresowania Strumień4) ---------------------- 48
26. Okno Video & Image / Webcasting (Wideo i obraz / Transmisja WWW) --------------- 49
27. Okno Audio / Basic (Dźwięk – Ustawienia podstawowe) ---------------------------------- 50
28. Okno Event / Event In – Alarm-In (Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Wejście alarmu) 52
29. Okno Event / Event In – Manual Trigger
(Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Wyzwolenie ręczne) ------------------------------------ 54
30. Okno Event / Event In – VMD Stream1
(Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Strumień1 VMD) ---------------------------------------- 55
31. Okno Event / Event In – VMD Stream3
(Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Strumień3 VMD) ---------------------------------------- 57
7
Rysunek 32. Okno Event / Event In – VMD Stream4
(Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Strumień4 VMD) ---------------------------------------- 59
Rysunek 33. Okno Event / Event Out – SMTP (Email)
(Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – SMTP (E-mail)) ------------------------------------------ 61
Rysunek 34. Okno Event / Event Out – FTP & JPEG
(Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – FTP i JPEG) ---------------------------------------------- 63
Rysunek 35. Okno Event / Event Out – Audio Alert
(Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – Alarm dźwiękowy) -------------------------------------- 65
Rysunek 36. Okno Event / Event Out – Audio Alert / Audio Recorder
(Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – Alarm dźwiękowy / Rejestrator dźwięku) ----------- 66
Rysunek 37. Okno Event / Event Out – Audio Alert / ARecorder
(Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – Alarm dźwiękowy / Rej. dźwięku) ------------------- 66
Rysunek 38. Okno Event / Event Out – Audio Alert / Encode setup
(Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – Alarm dźwiękowy / Ustawienia kodowania) -------- 67
Rysunek 39. Okno Event / Event Out – SD Record
(Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – Rejestracja na karcie SD) ----------------------------- 68
Rysunek 40. Okno Event / Event Map (Zdarzenie / Mapa zdarzeń---------------------------------------- 69
Rysunek 41. Okno Event / Event Map – Add (Zdarzenie / Mapa zdarzeń – Dodaj) ------------------- 70
Rysunek 42. Okno SD Playback / Playback List View
(Odtwarzanie z karty SD / Widok listy odtwarzania) -------------------------------------- 72
Rysunek 43. Okno SD Playback / Playback List View – Playback
(Odtwarzanie z karty SD / Widok listy odtwarzania – Odtwarzanie) -------------------- 73
Rysunek 44. Okno System / Security – Users (System / Bezpieczeństwo – Użytkownicy) ---------- 74
Rysunek 45. Okno System / Security – Users / Add User
(System / Bezpieczeństwo – Użytkownicy / Dodaj użytkownika) ----------------------- 75
Rysunek 46. Okno System / Security – Users / Modify User
(System / Bezpieczeństwo – Użytkownicy / Modyfikuj użytkownika) ------------------- 76
Rysunek 47. Okno System / Security – HTTPS (System / Bezpieczeństwo – HTTPS) ---------------- 77
Rysunek 48. Okno System / Security – IP Filtering
(System / Bezpieczeństwo – Filtrowanie adresów IP) ------------------------------------- 79
Rysunek 49. Okno System / Date & Time (System / Data i godzina) ----------------------------------- 80
Rysunek 50. Okno System / Network – Basic (System / Sieć – Ustawienia podstawowe) ----------- 82
Rysunek 51. Okno System / Network – DDNS (System / Sieć – DDNS) -------------------------------- 84
Rysunek 52. Okno System / Network – RTP (System / Sieć – RTP) ------------------------------------- 85
Rysunek 53. Okno System / Network – UPnP (System / Sieć – UPnP) --------------------------------- 87
Rysunek 54. Okno System / Network – QoS (System / Sieć – Jakość usług QoS) -------------------- 88
Rysunek 55. Okno System / Language (System / Język) ------------------------------------------------- 89
Rysunek 56. Okno System / Maintenance (System / Konserwacja) ------------------------------------- 90
Rysunek 57. Okno System / Support (System / Wsparcie) ----------------------------------------------- 92
Rysunek 58. Okno About (Informacje) ----------------------------------------------------------------------- 93
8
OPIS
Urządzenie serii NXD to megapikselowa kamera internetowa (IP) z wbudowaną przeglądarką
internetową opartą na programie Internet Explorer®. Kamerę można używać w połączeniu z
aplikacjami innych producentów, a także dostarczonym oprogramowaniem narzędziowym,
ułatwiającym instalację i oprogramowaniem klienckim, umożliwiającym wyszukiwanie,
konfigurowanie, zarządzanie, wyświetlanie podglądu na żywo, rejestrowanie i odtwarzanie obrazu.
Kamera obsługuje jednocześnie formaty podwójnej kompresji oraz wielokrotną transmisję
strumieniową. Dwa standardowe formaty kompresji to H.264 i MJPEG. Wiele strumieni danych
można skonfigurować z różną rozdzielczością, prędkością bitową i liczbą klatek na sekundę.
W kamerze zastosowano przetwornik obrazu CMOS o przekątnej 1/2,5 cala i obiektyw o ogniskowej
3–9 mm. Kamera obsługuje także zasilanie zgodne z PoE (Power over Ethernet), 12 V prądu stałego
i 24 V prądu przemiennego.
Modele
NXD-1401M
NXD-1402M
NXD-1301M
NXD-1302M
seria NXD,
seria NXD,
seria NXD,
dzień/noc
seria NXD,
dzień/noc
1 megapiksel, 30 obrazów/s z rozdzielczością 1280x720
2 megapiksele, 15 obrazów/s z rozdzielczością 1600x1200
1 megapiksel, 30 obrazów/s z rozdzielczością 1280x720, tryb
2 megapiksele, 15 obrazów/s z rozdzielczością 1600x1200, tryb
Główne cechy
– Obraz w jakości HDTV
Kamery serii NXD zapewniają obraz w jakości HDTV w następujących profilach: High, Main i
Baseline, skompresowany w formacie H.264.
– Wielokrotna transmisja strumieniowa
Każdy strumień danych można zaprogramować oddzielnie i przesyłać przy użyciu innych konfiguracji.
– ROI (obszar zainteresowania)
Funkcja ROI (obszar zainteresowania) umożliwia transmisję wybranego obszaru w strumieniu
głównym z innym ustawieniem liczby klatek na sekundę, rozdzielczości, prędkości bitowej i jakości
obrazu.
– Funkcja Easy Focus
Funkcja Easy Focus (Łatwe ustawianie ostrości) zmniejsza nakład pracy podczas instalacji, a
zwłaszcza ustawienie ostrości obrazu wideo kamery.
– Podwójny kodek (H.264, MJPEG)
Urządzenia serii NXD obsługują dwa standardowe formaty kompresji – H.264 i MJPEG.
– Funkcja cyfrowego PTZ
Obsługa powiększenia cyfrowego (maks. 10x).
9
– Funkcja inteligentnego wykrywania ruchu w obrazie (VMD)
Urządzenia serii NXD umożliwiają inteligentne i zaawansowane wykrywanie ruchu w obrazie w wielu
strumieniach jednocześnie.
– Potrójne zasilanie (Power over Ethernet, 12 V prądu stałego, 24 V prądu
przemiennego)
Ta kamera obsługuje protokół Power over Ethernet (PoE), który umożliwia zasilanie urządzeń
podłączonych do sieci komunikacyjnej. Jeśli sieć nie oferuje funkcji PoE, można wykorzystać złącze
zasilania 12 V prądu stałego lub 24 V prądu przemiennego.
– Dzień i noc
Kamera serii NXD zapewnia wyraźny obraz podglądu nawet w warunkach słabego oświetlenia
dzięki zastosowaniu filtra podczerwieni.
– Lokalne rejestrowanie obrazu na karcie SD
Kamera serii NXD udostępnia funkcję lokalnego rejestrowania obrazu wideo. Gdy kamera wykryje
ruch lub wystąpi zdarzenie alarmowe bądź wyzwolenie ręczne, może lokalnie zarejestrować obraz
wideo.
– Funkcja alarmu głosowego połączona z wykrywaniem alarmu
Kamera serii NXD może odtworzyć zapisany w jej pamięci plik dźwiękowy po wykryciu alarmu na
wejściu czujnika lub przez funkcję wykrywania ruchu.
– Kontrola transmisji danych w sieci
Kamera serii NXD udostępnia funkcję kontroli transmisji danych w sieci, która zwiększa jej
wydajność przez ograniczenie strumieni wideo użytkownika i przyznanie im maksymalnego pasma.
– Certyfikat ONVIF
Kamera sieciowa serii NXD jest zgodna ze standardem ONVIF. ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
to otwarte forum branżowe, którego celem jest opracowanie globalnego standardu w zakresie interfejsu dla
sieciowych urządzeń wideo.
Elementy
Liczba
1
1
1
1
1
Opis
Kamera
Dysk CD z programem instalacyjnym
Dodatkowy zestaw do zainstalowania kamery kopułowej
Arkusz z szablonem
Zestaw złącza przedłużacza
UWAGA
Zasilacz 12 V prądu stałego / 24 V prądu przemiennego nie wchodzi w skład zestawu.
10
Układ kamery
Widok z góry
Obiektyw: umożliwia monitorowanie szerokokątne
Kabel połączeniowy: 26-stykowy kabel przedłużający z kamery
Kabel połączeniowy
Złącze zasilania sieciowego
– CZERWONY: 12 V prądu stałego lub 24 V prądu przemiennego
– BIAŁY: masa lub 24 V prądu przemiennego
Złącze zasilania grzałki (opcjonalnej)
– POMARAŃCZOWY:12 V prądu stałego lub 24 V prądu przemiennego – CZARNY: masa
lub 24 V prądu przemiennego
11
Złącze alarmu
- RÓŻOWY: Wejście alarmu 1
- ZIELONY:masa
- ŻÓŁTY: Wejście alarmu 2
- BRĄZOWY: masa
- JASNONIEBIESKI: Wyjście alarmu
- SZARY: masa
Złącze RJ-45: Możliwość podłączenia kabla Ethernet lub zasilania kamery, jeśli obsługiwany
jest protokół PoE.
Złącze BNC: Można podłączyć kabel BNC złożonego sygnału wizji.
Złącze głośnika (SZARY): Umożliwia podłączenie głośnika zewnętrznego.
Złącze mikrofonu (CZARNY): Umożliwia podłączenie mikrofonu zewnętrznego jak źródła
dźwięku.
12
INSTALACJA
Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji kamery należy zapoznać się z informacjami podanymi w tym
rozdziale instrukcji.
– Zalecane jest podłączenie kamery do sieci, w której używany jest serwer dynamicznej konfiguracji
adresów DHCP.
– Aby zapewnić dostęp do kamery IP, należy ją podłączyć do sieci za urządzeniem zapory ogniowej.
Rozpoczęcie instalacji
Instalacja podstawy
1. Posługując się dostarczonym szablonem, wykonaj otwory montażowe i otwór na kabel w suficie
(lub w ścianie), w miejscu, gdzie ma być przymocowana kamera kopułowa.
UWAGA
Całkowita masa jednostki głównej wynosi 1,3 kg. Sprawdź, czy sufit, do którego jest mocowana
kamera kopułowa, ma dostateczną wytrzymałość. W przeciwnym razie kamera kopułowa może
spaść, powodując obrażenia ciała.
Rysunek 1. Otwory montażowe
2. Przymocuj linkę zabezpieczającą w celu zabezpieczenia kamery kopułowej przed odpadnięciem
od sufitu lub ściany.
3. Przeprowadź wszystkie kable przez otwór, podłącz kabel BNC i kable komunikacyjne.
13
4. Odkręć śruby torx (4x) w pokrywie kamery kopułowej. Przymocuj korpus kamery kopułowej,
używając dostarczonych śrub mocujących (4x), plastikowych kotew (4x) i pierścieni
samouszczelniających (4x).
5. Ustaw żądaną ostrość i pokrycie sceny, ręcznie obracając i przesuwając półkulę kopuły.
6. Przykręć pokrywę obudowy śrubami torx (4x).
Rysunek 2. Śruby zabezpieczające
UWAGI
– Kabel należy przeprowadzić przez skrzynkę elektryczną w podstawie kamery kopułowej.
Obudowę można także zamontować na skrzynce elektrycznej z dwoma lub czterema otworami
montażowymi na wkręty.
– Użycie zaślepki otworu na przelotkę kabla w podstawie kamery kopułowej.
Należy usunąć zaślepkę otworu służącego do przeprowadzenia kabla.
Rysunek 3. Mocowanie do skrzynki elektrycznej
14
Instalacja zestawu grzałki (opcjonalnego)
1. Umieść element grzejny w gnieździe „A”. Upewnij się, że kable są skierowane do góry, a grzałka
skierowana w stronę kopuły.
2. Umieść płytkę obwodów drukowanych w gnieździe „B”. Upewnij się, że płytka obwodów
drukowanych jest skierowana do wnętrza kopuły, a listwy zacisków znajdują się na górze.
3. Umieść wtyczkę w gnieździe „C” (J3), które znajduje się na karcie sterownika.
Rysunek 4. Instalacja zestawu grzałki
UWAGI
– Pobór mocy przez grzałkę
Zasilanie
Pobór mocy
24 V prądu
przemiennego
20 W
12 V prądu stałego
10 W
Grzałka włączona
przy 41°F (5°C)
Grzałka wyłączona
przy 59°F (15°C)
Rysunek 5. Pobór mocy przez grzałkę
– Zasilanie
Należy używać wyłącznie zasilaczy z wymaganiami klasy 2.
Instalacja karty microSD (opcjonalnej)
1. Najpierw otwórz obudowę i upewnij się, czy przełącznik SW2 jest wyłączony (OFF).
Domyślne ustawienie to wyłączony (Off ).
2. Włóż kartę microSD i ustaw przełącznik SW2 w pozycji włączonej (On).
3. Aby wyjąć kartę microSD, najpierw ustaw przełącznik SW2 w pozycji wyłączonej (Off), a
następnie wyjmij kartę.
15
OBSŁUGA
Należy zakończyć instalację kamery przed jej uruchomieniem. Po podłączeniu zasilania czas
przetwarzania konfiguracji w kamerze wynosi około 40 sekund. Po zakończeniu sekwencji
konfiguracyjnej pomarańczowa dioda LED kamery megapikselowej miga raz na sekundę.
UWAGI
– Jeśli włączono usługę DHCP, ale kamera nie jest podłączona do serwera DHCP, w kamerze
zostanie ustawiony domyślny adres IP 192.168.30.220 i co dwie sekundy będzie podejmowana
próba uzyskania adresu IP z serwera DHCP.
– Ograniczenia przepustowości sieci i mocy procesora mogą powodować chwilowe wstrzymywanie
strumienia wideo lub wyświetlanie obrazu z widocznymi pikselami, gdy duża liczba użytkowników
interfejsu WWW uzyska połączenie z kamerą. Należy zmniejszyć ustawienia liczby obrazów na
sekundę, rozdzielczości, kompresji lub prędkości bitowej strumieni wideo interfejsu WWW w celu
skompensowania ograniczeń wprowadzanych przez sieć lub wynikających z liczby procesorów.
Wymagania minimalne do korzystania z przeglądarki WWW
Poniżej przedstawiono wymagania minimalne dotyczące używania przeglądarki WWW z tą kamerą
IP:
– Procesor: Pentium® 4, zegar 2,0 GHz
– System operacyjny: Windows XP®, Windows Vista® lub Windows7®
– Pamięć systemowa: RAM, 512 MB
– Ethernet: 100 Mbit
– Rozdzielczość wideo: 1024 (poziomo) x 768 (pionowo) pikseli lub wyższa
– Internet Explorer® w wersji 7 lub wyższej
– ActiveX® w wersji 1.0.0.13 lub wyższej
Uzyskanie dostępu do kamery IP
1. Otwórz przeglądarkę WWW.
– Kliknij dwukrotnie ikonę Internet Explorer®.
2. Wpisz adres IP.
– Wpisz adres IP kamery w pasku adresu przeglądarki Internet Explorer®.
– Domyślny adres IP to 192.168.30.220
UWAGI
– Jeśli nie jest znany adres IP kamery, można zainstalować program narzędziowy SmartManager®,
dostępny na płycie CD dostarczonej w zestawie z urządzeniem. Program narzędziowy umożliwi
wyszukanie takich przypisanych danych, jak Model name (nazwa modelu), Host name (nazwa
hosta), MAC address (adres MAC), IP address (adres IP), Version (wersja) itd.
– Więcej informacji można znaleźć w instrukcji programu narzędziowego SmartManager®.
3. Zaloguj się do kamery.
– Kliknij ikonę Live View (Podgląd na żywo), aby wyświetlić domyślny obraz na żywo, lub ikonę
Setup (Ustawienia), aby zmienić wartości parametrów konfiguracji.
16
Menu główne
Rysunek 5. Menu główne
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
– Wpisz odpowiednie wartości w polach User ID (Identyfikator użytkownika) i Password (Hasło)
okna dialogowego. Domyślne wartości w polach User ID (Identyfikator użytkownika) i Password
(Hasło) to admin.
UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu.
17
LIVE VIEW (PODGLĄD NA ŻYWO)
Strona Live View (Podgląd na żywo) umożliwia wybór właściwości źródła sygnału wideo. Na tej
stronie można wyświetlić obraz podglądu na żywo, a także uzyskać dostęp do menu Setup
(Ustawienia) i do głównych funkcji.
Rysunek 6. Strona główna Live View (Podgląd na żywo)
Ikony strony Live Video (Podgląd na żywo)
Hide Main Icons (Ukryj główne ikony): umożliwia ukrycie głównych ikon na stronie Live View
(Podgląd na żywo).
Show Main Icons (Pokaż główne ikony): umożliwia wyświetlenie głównych ikon na stronie Live
View (Podgląd na żywo).
Live view (Podgląd na żywo): umożliwia wyświetlenie strumienia podglądu na żywo.
Setup (Ustawienia): otwarcie menu ustawień.
Help (Pomoc): umożliwia wyświetlenie danych systemu pomocy.
18
Source (Źródło): można określić, który strumień wideo będzie wyświetlany na stronie Live View
(Podgląd na żywo).
View Size (Rozmiar podglądu): można określić rozmiar strumienia wideo wyświetlanego na
stronie Live View (Podgląd na żywo).
Stream Type (Typ transmisji strumieniowej): można określić protokół internetowy strumienia
wideo wyświetlanego na stronie Live View (Podgląd na żywo).
ROI View (Widok obszaru zainteresowania): można określić specjalnie wybrany obszar, którego
obraz będzie przesyłany jako strumień specjalny w głównym obrazie wideo. ROI to skrót od „Region
of Interest” (obszar zainteresowania).
Pause (Chwilowe wstrzymanie): chwilowe wstrzymanie strumienia podglądu na żywo.
Snapshot (Migawka): można zrobić zdjęcie obrazu wideo wyświetlanego obecnie na ekranie.
Możliwa jest obsługa obrazu w rozmiarze oryginalnym, a także dostępne funkcje Print (Drukuj) i
Save (Zapisz).
Digital Zoom (Powiększenie cyfrowe): możliwość uzyskania powiększenia cyfrowego w obrazie
podglądu na żywo.
Full Screen (Pełny ekran): Możliwość rozciągnięcia obrazu wideo na całym ekranie.
Manual Trigger (Wyzwolenie ręczne): możliwość ręcznego wyzwolenia wyjścia alarmu.
Speaker (Głośnik): możliwość regulacji poziomu dźwięku w głośniku, a także
włączenia lub wyłączenia dźwięku.
Microphone (Mikrofon): możliwość regulacji poziomu dźwięku z mikrofonu, a także
włączenia lub wyłączenia dźwięku.
19
SETUP (USTAWIENIA)
Strona SETUP (Ustawienia) umożliwia zarządzanie kamerą i zmianę wartości ustawień. W celu
ułatwienia i przyspieszenia dostępu do obrazu wideo, menu Setup (Ustawienia) zostało podzielone
na dwie części – Basic Configuration (Konfiguracja podstawowa) i Advanced configuration
(Konfiguracja zaawansowana). Menu Basic Configuration (Konfiguracja podstawowa) umożliwia
skonfigurowanie użytkowników, sieci i obrazu. Pozostałe części menu konfiguracji umożliwiają
ustawienie wartości dla poszczególnych użytkowników i wprowadzenie ustawień zaawansowanych.
Okno Basic Configuration (Konfiguracja podstawowa)
Okno Basic Configuration (Konfiguracja podstawowa) umożliwia skonfigurowanie podstawowych
ustawień obrazu z kamery. Umożliwia także wyświetlenie podstawowych informacji na temat
kamery, na przykład: Model name (Nazwa modelu), Firmware version (Wersja oprogramowania
sprzętowego) czy MAC address (Adres MAC).
Rysunek 7. Okno Basic Configuration (Konfiguracja podstawowa)
UWAGA
Menu ustawień może nie być wyświetlone, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do ich wyświetlenia.
Jedyne wymagane ustawienie to adres IP, który można wprowadzić na stronie Network (Sieć).
Wszystkie inne ustawienia są dostępne z wartościami domyślnymi i ich ustawienie jest opcjonalne.
20
Users (Użytkownicy)
Można użyć karty Users (Użytkownicy) do zarządzania uprawnieniami dostępu do kamery.
Rysunek 8. Okno Basic Configuration / Users (Konfiguracja podstawowa / Użytkownicy)
User Setting (Ustawienia użytkownika): Zaznacz pole wyboru Enable anonymous
viewer login (Zezwalaj na logowanie anonimowych użytkowników), aby umożliwić logowanie do
kamery anonimowym użytkownikom. Domyślne ustawienie jest nieaktywne.
User List Setting (Ustawienia listy użytkowników): Można dodawać,
modyfikować lub usuwać konta użytkowników. Uprawnienia zależą w sposób automatyczny od
grupy użytkowników i przedstawiają stan dostępu do menu.
Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to admin.
User Name (Nazwa użytkownika): można wyświetlić zarejestrowaną nazwę, która ma
dostęp do kamery.
User Group (Grupa użytkowników): można wyświetlić uprawnienia przypisane
użytkownikom.
Authority (Uprawnienia): Można wyświetlić stan uprawnień w celu dostępu do menu.
– Kliknij przycisk Add (Dodaj), Modify (Modyfikuj) lub Remove (Usuń), aby zarządzać kontem
użytkownika.
21
Rysunek 9. Okno Basic Configuration / Users / Add User (Konfiguracja podstawowa / Użytkownicy /
Dodaj użytkownika)
Aby dodać nowego użytkownika:
1. Kliknij kartę Add (Dodaj). Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe.
2. Kliknij pole User name (Nazwa użytkownika) i wpisz nazwę nowego użytkownika (od 1 do 14
znaków alfanumerycznych). W nazwie użytkownika nie jest rozróżniana wielkość liter.
3. Kliknij pole Password (Hasło) i wpisz hasło (od 1 do 8 znaków alfanumerycznych). W hasłach jest
rozróżniana wielkość liter.
4. Kliknij pole Confirm password (Potwierdź hasło) i wpisz ponownie hasło.
5. Kliknij pole User group (Grupa użytkowników) i wybierz jedną z grup, do której ma należeć
użytkownik.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i dodać nowego użytkownika.
22
Rysunek 10. Okno Basic Configuration / Users / Modify User (Konfiguracja podstawowa /
Użytkownicy / Modyfikuj użytkownika)
Aby zmodyfikować użytkownika:
1. Wybierz użytkownika do zmodyfikowania z pola User Name (Nazwa użytkownika) w obszarze
User List Setting (Ustawienia listy użytkowników).
2. Kliknij kartę Modify (Modyfikuj). Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe.
3. Kliknij pole Password (Hasło) i wpisz hasło (od 1 do 8 znaków alfanumerycznych). W hasłach jest
rozróżniana wielkość liter.
4. Kliknij pole Confirm password (Potwierdź hasło) i wpisz ponownie hasło.
5. Kliknij pole User group (Grupa użytkowników) i wybierz jedną z grup, do której ma należeć
użytkownik.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zmodyfikować użytkownika.
UWAGA
Nazwy użytkownika nie można modyfikować.
Aby usunąć użytkownika:
1. Wybierz użytkownika do usunięcia z pola User Name (Nazwa użytkownika) w obszarze User List
Setting (Ustawienia listy użytkowników).
2. Kliknij kartę Remove (Usuń). Zostanie wyświetlone okno dialogowe z komunikatem
potwierdzającym.
3. Kliknij przycisk OK. Profil użytkownika zostanie usunięty z profilu User List Setting (Ustawienia
listy użytkowników).
UWAGA
Nie można modyfikować nazwy użytkownika „admin”.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
23
Network (Sieć)
Karty Network (Sieć) można użyć do zarządzania podstawowymi ustawieniami sieci.
Rysunek 11. Okno Basic Configuration / Network (Konfiguracja podstawowa / Sieć)
IP Address Configuration (Konfiguracja adresu IP): Serwer DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) umożliwia automatyczne przypisywanie adresów IP urządzeniom
podłączonym do sieci.
Obtain IP address via DHCP (Uzyskaj adres IP od serwera DHCP): Zaznacz to pole
wyboru, jeśli adres IP ma być przypisywany automatycznie przez serwer DHCP. Pozostałe
ustawienia są wyświetlane jedynie do odczytu.
Use the following IP address (Użyj następującego adresu IP): Zaznacz to pole
wyboru, jeśli adres IP ma być przypisywany ręcznie.
IP address (Adres IP): Adres IP kamery, która jest podłączona do sieci. Podaj unikatowy adres
IP tej kamery sieciowej.
Subnet mask (Maska podsieci): Adres określający sieć IP, do której jest podłączona kamera
(względem tego adresu). Podaj maskę podsieci, w której znajduje się kamera.
Default router (Domyślny router): Jest to router, który ma dostęp do innych sieci. Podaj
adres IP domyślnego routera (bramy) używanego do łączenia urządzeń podłączonych do różnych
sieci i segmentów sieci.
DNS Configuration (Konfiguracja DNS): Usługa DNS umożliwia translację nazw
hostów na adresy IP w sieci.
24
Obtain DNS server via DHCP (Uzyskaj adres serwera DNS od serwera DHCP):
Zaznacz to pole wyboru, jeśli ustawienia serwera DNS mają być przypisywane automatycznie przez
serwer DHCP. Pozostałe ustawienia są wyświetlane jedynie do odczytu.
Use the following DNS server address (Użyj następującego adresu serwera
DNS): Zaznacz to pole wyboru, jeśli adres serwera DNS ma być przypisywany ręcznie.
Domain name (Nazwa domeny): Wprowadź nazwę domeny, w której ma być wyszukiwana
nazwa hosta używana przez kamerę sieciową.
Primary DNS server (Podstawowy serwer DNS): Podaj adres IP podstawowego serwera DNS.
Secondary DNS server (Pomocniczy serwer DNS): Podaj adres IP pomocniczego serwera DNS.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
Image (Obraz)
Można użyć karty Image (Obraz) do wyregulowania ustawień obrazu i jego orientacji.
Rysunek 12. Okno Basic Configuration / Image (Konfiguracja podstawowa / Obraz)
Image Appearance (Wygląd obrazu): Można użyć karty Image Appearance (Wygląd
obrazu) do wyregulowania parametrów kamery i zmiany jej orientacji. Zalecane jest dostosowanie
wszystkich parametrów, aby uzyskać dobrą jakość obrazu w miejscu instalacji.
25
Brightness (Jasność): Jasność obrazu można dostosować w zakresie od 0 do 20, gdzie wyższa
wartość oznacza jaśniejszy obraz. Domyślne ustawienie to 6.
Gamma (Korekcja gamma): Można dostosować szczegóły w jasnych i ciemnych obszarach
sceny. Korekcję gamma można dostosować w zakresie od 0,2 do 1,2, gdzie niższa wartość
powoduje uwypuklenie większej liczby szczegółów w jasnych obszarach sceny, a wyższa wartość
powoduje uwypuklenie większej liczby szczegółów w ciemnych obszarach sceny. Domyślne
ustawienie to 0,5.
Contrast (Kontrast): Można dostosować przejścia w jasnych i ciemnych obszarach sceny.
Kontrast można zmieniać w zakresie 1,0–2,0. Domyślne ustawienie to 1,0.
Saturation (Nasycenie): Umożliwia dostosowanie intensywności lub jasności kolorów w scenie.
Nasycenie można zmieniać w zakresie 0–16. Domyślne ustawienie to 8.
Sharpness (Ostrość): Umożliwia dostosowanie wyraźności szczegółów w scenie. Ostrość można
zmieniać w zakresie 0–20. Domyślne ustawienie to 12.
Enable flip image (Włącz odbicie obrazu): Możliwość obrócenia obrazu z kamery o 180° w
pionie.
Enable mirror image (Włącz obraz lustrzany): Umożliwia uzyskanie obrazu lustrzanego
przez obrócenie obrazu z kamery o 180° w poziomie.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
Dane dotyczące toru dźwiękowego
Można użyć karty Audio (Dźwięk) do zarządzania podstawowymi ustawieniami dźwięku kamery.
Rysunek 13. Okno Basic Configuration / Audio (Konfiguracja podstawowa / Dźwięk)
26
Audio Setting (Ustawienia dźwięku): Zaznacz pole wyboru Enable audio (Włącz
dźwięk), aby włączyć dźwięk. Ta karta opisuje sposób konfigurowania podstawowych ustawień
dźwięku kamery. Ta kamera obsługuje w pełni dwukierunkową transmisję dźwięku. Oznacza to, że
możliwe jest jednoczesne przesyłanie i odbieranie sygnału dźwiękowego.
Compression type (Typ kompresji): G.711 to międzynarodowy standard kodowania sygnału
dźwiękowego telefonii stacjonarnej w kanale 64 kbit/s. Jest to schemat modulacji impulsowokodowej PCM z częstotliwością próbkowania 8 kHz. Domyślne ustawienie to G.711 µ-law.
Sample rate (Prędkość próbkowania): Wskazuje liczbę próbek pobieranego dźwięku w
ciągu jednej sekundy. Domyślne ustawienie to 8 kHz.
UWAGA
Kodek G.711, znany także jako modulacja impulsowo-kodowa (PCM), to bardzo często stosowany
kodek dźwięku. W przypadku G.711 stosowana jest prędkość próbkowania 8000 próbek na sekundę,
przy tolerancji równej 50 części na milion (ppm). Nierównomierna kwantyzacja (logarytmiczna) o 8
bitach jest używana do przedstawienia każdej próbki, co w rezultacie daje prędkość bitową 64 kbit/s.
Dostępne są dwie nieznacznie różniące się wersje: μ-law, która jest używana głównie w Ameryce
Północnej, oraz A-law, używana głównie poza terenem Ameryki Północnej. Wersja G.711 μ-law
zapewnia wyższą rozdzielczość w przypadku sygnałów o większym zakresie, a wersja G.711 A-law
zapewnia więcej poziomów kwantyzacji przy sygnałach o niższym poziomie.
Audio Input (Wejście dźwięku):
Umożliwia dostosowanie poziomu dźwięku, zwłaszcza
w przypadku mikrofonu.
Input volume (Wzmocnienie wejściowe): Wzmocnienie wejściowe można regulować w
zakresie od –21,00 dB do 21,00 dB. Domyślne ustawienie to 0 dB. Zaznacz pole wyboru Mute
(Wycisz), aby dźwięk z wejścia nie był odtwarzany.
Audio Output (Wyjście dźwięku): Umożliwia dostosowanie poziomu dźwięku,
zwłaszcza w przypadku głośnika.
Output volume (Wzmocnienie wyjściowe): Wzmocnienie wyjściowe można regulować w
zakresie od –18,1 dB do 6,0 dB. Domyślne ustawienie to 0 dB. Zaznacz pole wyboru Mute (Wycisz),
aby dźwięk na wyjściu nie był odtwarzany.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
27
Date & Time (Data i godzina)
Można użyć karty Date & Time (Data i godzina) do ustawienia daty i godziny kamery (w sposób
ręczny lub automatyczny).
Rysunek 14. Okno System / Date & Time (System / Data i godzina)
Current Server Time (Bieżący czas serwera): Wyświetlane są bieżąca data i
godzina.
Date (Data): Domyślne ustawienie to 1970-01-01.
Time (Godzina): Domyślne ustawienie to 00:00:00.
New Server Time (Nowy czas serwera): Można wybrać strefę czasową, w której
znajduje się kamera.
Zaznacz pole wyboru Automatycznie uwzględniaj zmiany czasu, aby automatycznie uwzględniać
zmianę czasu na letni i zimowy.
Time zone (Strefa czasowa): Domyślne ustawienie to GMT (Czas GMT).
Time mode (Tryb zmiany czasu): Domyślne ustawienie to Set manually (Ustaw ręcznie).
28
Synchronize with computer time (Synchronizuj z czasem komputera): Możliwość
ustawienia czasu zgodnie z zegarem komputera.
Synchronize with NTP Server (Synchronizuj z serwerem NTP): Ta opcja umożliwia
uzyskanie poprawnego czasu z serwera NTP (odczyt co 60 minut). Adres IP serwera NTP lub jego
nazwa hosta są określane w serwerze czasu.
Set manually (Ustaw ręcznie): Można użyć tej opcji do ręcznego ustawienia daty i godziny.
Date & Time Format (Format daty i godziny): Można wybrać jeden z dostępnych
formatów daty i godziny.
Date Format (Format daty): Domyślne ustawienie to RRRR-MM-DD.
Time Format (Format czasu): Domyślne ustawienie to 24 godziny.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
29
Live View (Podgląd na żywo)
Można użyć karty Source (Źródło) do skonfigurowania źródła sygnału podglądu na żywo i
właściwości wyjścia złożonego sygnału wideo.
Source (Źródło)
Można skonfigurować domyślne źródło sygnału podglądu na żywo w przeglądarce WWW i źródło
wyjścia złożonego sygnału wideo.
Rysunek 15. Okno Live View /Source (Podgląd na żywo / Źródło)
Default Live View (Domyślny podgląd na żywo): Można wybrać formaty dla
domyślnego źródła podglądu na żywo.
Enable cookie (Włącz cookies): Zaznacz pole wyboru Enable cookie (Włącz cookies), jeśli mają
zostać załadowane ostatnie ustawienia konfiguracji.
Use the followings (Użyj następujących): Zaznacz pole wyboru Use the followings (Użyj
następujących), aby skonfigurować właściwości sygnału wideo wyświetlanego na stronie Live View
(Podgląd na żywo).
Source (Źródło): Można wybrać jedno ze źródeł transmisji strumieniowej, które będzie wyświetlane
na stronie Live View (Podgląd na żywo). Domyślne ustawienie to Stream1 (Strumień1).
View size (Rozmiar podglądu): Można wybrać jeden z rozmiarów podglądu, który będzie
wyświetlany na stronie Live View (Podgląd na żywo). Domyślne ustawienie to 1280x720.
Stream type (Typ transmisji strumieniowej): Można wybrać jeden z protokołów transmisji
strumieniowej. Domyślne ustawienie to UDP.
30
Default TV out (Domyślne wyjście TV): Można skonfigurować właściwości wyjścia
złożonego sygnału wideo.
Mode (Tryb): Można wybrać format wyjścia złożonego sygnału wideo. Domyślne ustawienie to NTSC.
Source (Źródło): Można wybrać jedno ze źródeł wyjścia złożonego sygnału wideo. Domyślne
ustawienie to Stream1 (Strumień1).
UWAGI
– Jeśli źródło Stream1 (Strumień1) ma rozdzielczość 1600x1200, pierwsze okno podzielnika obrazu
będzie wyświetlane z obniżoną rozdzielczością maks. 480x360 i współczynnikiem kształtu 4:3 albo z
rozdzielczością maks. 544x306 i współczynnikiem kształtu 16:9.
– Sequence (Sekwencja): Po wybraniu opcji Sequence (Sekwencja) złożony sygnał wideo
jest powtarzany w jednym panelu wideo na podstawie parametru <Sequence Mode Setting>
(Ustawienie trybu sekwencji).
<Sequence Mode Setting> (Ustawienie trybu sekwencji)
Zaznacz pole wyboru, jeśli każdy strumień ma być przypisany w trybie sekwencji.
Czas przełączenia każdego strumienia przedstawia czas przełączania / interwał strumienia, gdy znajduje
się on w trybie sekwencji.
– Stream1 Dwell Time (Czas przełączania strumienia1): Wprowadź czas
przełączania strumienia1. Czas przełączania można regulować w zakresie 3–3600 sekund. Domyślne
ustawienie to 5 sekund.
– Stream2 Dwell Time (Czas przełączania strumienia2): Wprowadź czas
przełączania strumienia2. Czas przełączania można regulować w zakresie 3–3600 sekund. Domyślne
ustawienie to 5 sekund.
– Stream3 Dwell Time (Czas przełączania strumienia3): Wprowadź czas
przełączania strumienia3. Czas przełączania można regulować w zakresie 3–3600 sekund. Domyślne
ustawienie to 5 sekund.
– Stream4 Dwell Time (Czas przełączania strumienia4): Wprowadź czas
przełączania strumienia4. Czas przełączania można regulować w zakresie 3–3600 sekund. Domyślne
ustawienie to 5 sekund.
Enable Easy Focus (Włącz funkcję Easy Focus): Zaznacz pole wyboru Enable Easy Focus
(Włącz funkcję Easy Focus), aby włączyć wyjście złożonego sygnału wideo w trybie Easy Focus (Łatwe
ustawianie ostrości). Funkcja Easy Focus (Łatwe ustawianie ostrości) zmniejsza nakład pracy podczas
instalacji, szczególnie ułatwia ustawianie ostrości obrazu wideo kamery. Jeśli aktywna jest funkcja Easy
Focus (Łatwe ustawianie ostrości), w prawym rogu środkowego panelu zostanie wyświetlone nowe okno
dialogowe. W tym oknie można łatwo ustawić ostrość kamery.
Dwell time (Czas przełączania): Wprowadź czas przełączania dla funkcji Easy Focus (Łatwe
ustawianie ostrości). Czas przełączania można regulować w zakresie 1–60 minut. Domyślne ustawienie
to 5 minut. Po upłynięciu czasu przełączania zostanie przywrócony normalny tryb wyjścia złożonego
sygnału wideo.
31
UWAGI
– Opcja Stream1 (Strumień1) jest dostępna jako źródło sygnału tylko w trybie Easy Focus (Łatwe
ustawianie ostrości).
– W trakcie czasu przełączania funkcji Easy Focus (Łatwe ustawianie ostrości) przesyłany jest tylko
sygnał Stream1 (Strumień1). Inne strumienie nie są przesyłane.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
Video & Image (Wideo i obraz)
Można użyć karty Video & Image (Wideo i obraz) do wyboru ustawień wstępnych konfiguracji
strumienia lub skonfigurować własne ustawienia strumienia wideo. Kamera udostępnia wiele
strumieni, w przypadku których można wybrać wiele ustawień parametrów: Profile (Profil),
Resolution (Rozdzielczość), Bit rate control (Sterowanie prędkością bitową), Compression
(Kompresja) i Frame rate (Liczba klatek na sekundę). Domyślne nazwy tych strumieni to Stream1
(Strumień1), Stream2 (Strumień2), Stream3 (Strumień3) i Stream4 (Strumień4). Choć każdy
strumień można zaprogramować indywidualnie, ustawienia jednego strumienia mogą ograniczać
dostępność opcji dla innego strumienia, w zależności od wykorzystanej mocy obliczeniowej.
UWAGI
– H.264 to nowy standard kompresji cyfrowego sygnału wideo, znany także jako MPEG4 Part 10. Ta
funkcja zapewnia wyższą rozdzielczość sygnału wideo niż Motion JPEG lub MPEG4 przy tej samej
prędkości bitowej i paśmie albo tę samą jakość obrazu wideo przy niższej prędkości bitowej.
– MJPEG (Motion Joint Photographic Experts Group) to prosta technika kompresji do przesyłania
sygnału wideo w sieci. Charakteryzuje się małym opóźnieniem i gwarancją jakości obrazu, bez
względu na ruch i złożoność obrazu. Jakość obrazu jest kontrolowana poprzez dostosowanie
poziomu kompresji, co z kolei umożliwia kontrolowanie rozmiaru pliku oraz prędkości bitowej.
Image – Basic (Obraz – Ustawienia podstawowe)
Można użyć karty Image – Basic (Obraz – Ustawienia podstawowe) do wyregulowania ustawień
obrazu i jego orientacji.
32
Rysunek 16. Video & Image / Image – Basic (Wideo i obraz / Obraz – Ustawienia podstawowe)
Image Appearance (Wygląd obrazu): Można użyć karty Image Appearance (Wygląd
obrazu) do wyregulowania parametrów kamery i zmiany jej orientacji. Zalecane jest dostosowanie
wszystkich parametrów, aby uzyskać dobrą jakość obrazu w miejscu instalacji.
Brightness (Jasność): Jasność obrazu można dostosować w zakresie od 0 do 20, gdzie wyższa
wartość oznacza jaśniejszy obraz. Domyślne ustawienie to 6.
Gamma (Korekcja gamma): Można dostosować szczegóły w jasnych i ciemnych obszarach
sceny. Korekcję gamma można dostosować w zakresie od 0,2 do 1,2, gdzie niższa wartość
powoduje uwypuklenie większej liczby szczegółów w jasnych obszarach sceny, a wyższa wartość
powoduje uwypuklenie większej liczby szczegółów w ciemnych obszarach sceny. Domyślne
ustawienie to 0,5.
Contrast (Kontrast): Można dostosować przejścia w jasnych i ciemnych obszarach sceny.
Kontrast można zmieniać w zakresie 1,0–2,0. Domyślne ustawienie to 1,0.
Saturation (Nasycenie): Umożliwia dostosowanie intensywności lub jasności kolorów w scenie.
Nasycenie można zmieniać w zakresie 0–16. Domyślne ustawienie to 8.
Sharpness (Ostrość): Umożliwia dostosowanie wyraźności szczegółów w scenie. Ostrość można
zmieniać w zakresie 0–20. Domyślne ustawienie to 12.
Enable flip image (Włącz odbicie obrazu): Możliwość obrócenia obrazu z kamery o 180° w
pionie.
Enable mirror image (Włącz obraz lustrzany): Umożliwia uzyskanie obrazu lustrzanego
przez obrócenie obrazu z kamery o 180° w poziomie.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
33
Image – AE & AWB (Obraz – Automatyczna ekspozycja i balans bieli)
Można użyć karty AE & AWB (Automatyczna ekspozycja i balans bieli) do dostosowania ustawień
automatycznej ekspozycji i balansu bieli.
Rysunek 17. Video & Image / Image – AE & AWB (Wideo i obraz / Obraz – Automatyczna
ekspozycja i balans bieli)
Exposure Control (Sterowanie ekspozycją): Ekspozycja to ilość światła, która
jest wykrywana przez przetwornik obrazu kamery. Scena o poprawnej ekspozycji charakteryzuje się
dostateczną liczbą szczegółów i kontrastu pomiędzy obszarami jasnymi i ciemnymi. Obraz o zbyt
małej lub zbyt dużej ekspozycji wpływa na liczbę szczegółów w scenie. Kamera udostępnia opcje
ręcznego i automatycznego ustawienia ekspozycji.
Exposure mode (Tryb ekspozycji): Obsługiwane są różne tryby sterowania ilością światła,
która jest wykrywana przez przetwornik obrazu kamery na podstawie ustawień warunków
oświetlenia. Domyślne ustawienie to Auto with DC-IRIS (Automatyczne z przesłoną prądu stałego).
34
– Auto with DC-IRIS (Automatyczne z przesłoną prądu stałego): Automatyczne
ustawienie ilości światła, która jest wykrywana przez przesłonę prądu stałego i funkcję AGC.
– Auto without DC-IRIS (Automatyczne bez przesłony prądu stałego):
Automatyczne ustawienie ilości światła, która jest wykrywana przez funkcję automatycznej regulacji
wzmocnienia (AGC).
– Off (Wyłączona): Funkcja automatycznej ekspozycji jest wyłączona.
– Manual Gain (Wzmocnienie ręczne): Umożliwia ręczne zwiększenie wzmocnienia
analogowego.
– Manual Shutter (Migawka ręczna): Umożliwia ręczne ustawienie migawki
elektronicznej.
– Manual Gain&Shutter (Ręczne wzmocnienie i migawka): Umożliwia ręczne
ustawienie jednocześnie wzmocnienia i migawki elektronicznej.
Exposure sensitivity (Czułość ekspozycji): Wskazuje poziom czułości względem ilości
padającego światła. Czułość ekspozycji można dostosować w zakresie 0–14. Wyższa wartość
oznacza wyższą czułość. Domyślne ustawienie to 10.
Low Light (Słabe oświetlenie): Możliwość uzyskania dobrej jakości obrazu w warunkach
słabego oświetlenia.
– Off (Wyłączona): Zachowanie ustawionej przez użytkownika liczby klatek na sekundę.
– Frame control (Sterowanie liczbą klatek na sekundę): Możliwość zwiększenia lub
zmniejszenia szerokości migawki i liczby klatek na sekundę w zależności od aktualnej jasności.
– Gain control (Regulacja wzmocnienia): Zwiększenie wzmocnienia obrazu spowoduje
także pojawienie się szumów.
Exposure gain (Wzmocnienie ekspozycji): Zwiększenie wzmocnienia ekspozycji spowoduje
zwiększenie jasności obrazu, ale jednocześnie wzrosną jego szumy. Wzmocnienie ekspozycji można
dostosować w zakresie 0–10. Domyślne ustawienie to 5.
Shutter speed (Szybkość migawki): Umożliwia wybór szybkości migawki elektronicznej. Ta
opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jako tryb ekspozycji wybrano tryb migawki ręcznej. Szybkość
migawki można regulować w zakresie od 1/1000 do 1/2 sekundy. Domyślne ustawienie to 1/25
sekundy.
Exposure flickless mode (Tryb ekspozycji bez migotania): Możliwość wyboru opcji bez
migotania.
– 50Hz: Wybór częstotliwości 50 Hz.
– 60 Hz: Wybór częstotliwości 60 Hz.
White Balance Control (Regulacja balansu bieli): Funkcja regulacji balansu
bieli umożliwia zdefiniowanie, w jaki sposób kamera przetwarza obrazy w celu odtworzenia
rzeczywistych kolorów w scenie. Balans bieli ma szczególne znaczenie w scenach ze zmiennymi
warunkami oświetlenia lub w takich, w których występuje więcej niż jeden typ źródła światła.
White balance mode (Tryb balansu bieli): Możliwość wyboru opcji balansu bieli. Domyślne
ustawienie to Auto (Automatyczny).
– Auto (Automatyczny): Możliwość automatycznego uzyskania najlepszego obrazu przez
dostosowanie balansu bieli na podstawie kolorów sceny.
– Indoor (W pomieszczeniach): Gdy kamera jest zainstalowana w pomieszczeniach.
– Outdoor (Na zewnątrz): Gdy kamera jest zainstalowana na zewnątrz.
– Manual gain (Wzmocnienie ręczne): Wybór trybu ręcznego ustawienia wzmocnienia.
UWAGA
W niektórych instalacjach należy użyć opcji ręcznej regulacji balansu bieli w celu najwierniejszego
odtworzenia kolorów.
35
White balance position (Opcja balansu bieli): Należy wybrać obecną temperaturę
kolorów dla balansu bieli.
Wyższa wartość w przypadku opcji Indoor (W pomieszczeniach) oznacza przewagę koloru
niebieskiego, a wyższa wartość w przypadku opcji Outdoor (Na zewnątrz) oznacza przewagę koloru
czerwonego. Balans bieli można regulować w zakresie 0–127. Domyślne ustawienie to 64.
White balance R gain (Balans bieli – wzmocnienie koloru czerwonego): Możliwość
dostosowania ilości czerwonego koloru w obrazie. Wzmocnienie koloru czerwonego dla balansu bieli
można dostosować w zakresie 0–255, gdzie wyższa wartość oznacza przewagę koloru czerwonego.
Domyślne ustawienie to 127.
White balance G gain (Balans bieli – wzmocnienie koloru zielonego): Możliwość
dostosowania ilości zielonego koloru w obrazie. Wzmocnienie koloru zielonego dla balansu bieli
można dostosować w zakresie 0–255, gdzie wyższa wartość oznacza przewagę koloru zielonego.
Domyślne ustawienie to 117.
White balance B gain (Balans bieli – wzmocnienie koloru niebieskiego): Możliwość
dostosowania ilości niebieskiego koloru w obrazie. Wzmocnienie koloru niebieskiego dla balansu
bieli można dostosować w zakresie 0–255, gdzie wyższa wartość oznacza przewagę koloru
niebieskiego. Domyślne ustawienie to 127.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
Image – Day & Night (Obraz – Dzień i noc)
Można użyć karty Day & Night (Dzień i noc) do zapewnienia wyraźnego obrazu podglądu nawet w
warunkach słabego oświetlenia dzięki zastosowaniu filtra podczerwieni.
Rysunek 18. Video & Image / Image – Day & Night (Wideo i obraz / Obraz – Dzień i noc)
36
Day & Night Control (Dzień i noc – sterowanie): Możliwość sterowania
ustawieniem filtra podczerwieni kamery, który określa wybór obrazu kolorowego lub czarnobiałego z kamery. Ustawienia funkcji D&N (Dzień i noc) zależą od ustawień ekspozycji. Jeśli jako
tryb ekspozycji wybrano opcję Auto with DC-IRIS (Automatyczne z przesłoną prądu stałego), w
trybie D&N (Dzień i noc) można wybrać opcje Auto (Automatyczny), Off (Wyłączony) lub Manual
(Ręcznie). Jeśli zostanie wybrane ustawienie Manual (Ręcznie), użytkownik może ustawić poziom
przejścia i czas przejścia.
Day & Night mode (Tryb dzień i noc): Ustawienie parametrów przejścia filtru podczerwieni
w trybie D&N (Dzień i noc). Domyślne ustawienie to Auto (Automatyczny).
– Auto (Automatyczny): Automatyczne sterowanie filtrem podczerwieni w zależności od
oświetlenia.
– Off (Wyłączony): Stała nastawa filtra podczerwieni.
– Manual (Ręcznie): Ręczne ustawienie trybu przejścia filtra podczerwieni w zależności od
oświetlenia.
Transition Level (Poziom przejścia): Możliwość ustawienia różnych poziomów przejścia w
celu zoptymalizowania funkcji przejścia filtra podczerwieni przy takim oświetleniu jak np. lampa
halogenowa, tradycyjna żarówka itd. Domyślne ustawienie to Middle (Środek).
Transition Time (Czas przejścia): Możliwość ustawienia czasu wykrywania przejścia filtra
podczerwieni w zależności od oświetlenia. Domyślne ustawienie to Off (Wyłączone).
UWAGA
Ustawienie Transition Time (Czas przejścia) służy do kontrolowania czasu, w jakim kamera pracuje
z danym poziomem oświetlenia, zanim nastąpi zmiana trybu Day & Night (Dzień i noc). To
ustawienie przydaje się w przypadku ciemnych scen, które są chwilowo rozjaśniane jasnym
światłem. Przykład: przejazd przed kamerą samochodu z włączonymi światłami drogowymi.
Switch to B/W (Przełączenie na czarno-biały): Zaznacz pole wyboru Switch to B/W
(Przełączenie na czarno-biały), aby ustawić na stałe tryb czarno-biały.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
37
Stream1 (Strumień1)
W przypadku Stream1 (Strumień1) w strumieniu głównym stosowany jest standard kompresji H.264.
Rysunek 19. Okno Video & Image / Stream1 (Wideo i obraz / Strumień1)
H.264 Setting (Ustawienia H.264): Możliwość skonfigurowania ustawień protokołu
H.264 dla Stream1 (Strumień1).
Profile (Profil): Wybór profilu strumienia, który będzie używany podczas transmisji. Domyślne
ustawienie to High (Wysoka jakość).
– High (Wysoka jakość): Główny profil w przypadku transmisji wysokiej jakości i do
zapisu na dyskach, np. w przypadku telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV lub dysków Blu-ray.
– Main (Główny): Przeznaczony jako główny profil klienta w przypadku transmisji i zapisu
na dyskach. W stosunku do profilu podstawowego dostępne są dodatkowe narzędzia: typ warstwy B.
– Baseline (Podstawowy): Przeznaczony głównie do niedrogich zastosowań, w których
wymagana jest dodatkowa odporność na błędy, jak np. wideokonferencje, transmisja wideo w sieci
IP i aplikacje mobilne. W stosunku do profilu podstawowego dostępne są narzędzia: typ warstwy I
oraz P.
Resolution (Rozdzielczość): Określana jako liczba pikseli w poziomie (szerokość) razy liczba
pikseli w pionie (wysokość). Rozdzielczość może być regulowana w zakresie od 320x240 do
1600x1200. Domyślne ustawienie to 1280x720.
UWAGA
38
Może nie być możliwe uzyskanie maksymalnej rozdzielczości z powodu wstępnie zaprogramowanego
standardu kompresji i mocy obliczeniowej procesora.
Bit rate control (Kontrola prędkości transmisji): Można wybrać następujące prędkości
transmisji – zmienną VBR (Variable Bit Rate) lub stałą CBR (Constant Bit Rate).
– VBR (Zmienna prędkość transmisji): Automatyczne dostosowanie prędkości
transmisji w zależności od złożoności obrazu. Użycie większego pasma w przypadku wyższej
aktywności w obrazie i mniejszego pasma w przypadku mniejszej aktywności w monitorowanym
obszarze.
– CBR (Stała prędkość transmisji): Możliwość ustawienia stałej docelowej prędkości
transmisji, w której jest używana przewidywalna szerokość pasma. Zwykle w przypadku wyższej
aktywności w obrazie wymagane jest szersze pasmo. W tym przypadku nie jest to możliwe, co
odbija się negatywnie na jakości obrazu.
Bit rate (Prędkość transmisji): Określenie jakości strumienia wideo (w kilobitach na sekundę).
Wyższa wartość oznacza wyższą jakość wideo oraz wymagane szersze pasmo. Kompresję można
regulować w zakresie od 100 do 6000 kb/s. Domyślne ustawienie to 4000 kb/s.
Quality (Jakość): Automatyczne dostosowanie stopnia kompresji w celu zagwarantowania
jakości obrazu (tylko w trybie VBR). Domyślne ustawienie to Middle (Środek).
Frame rate (Liczba klatek na sekundę): Wskazuje liczbę klatek na sekundę dostępną w
danej konfiguracji strumienia wideo. Liczbę klatek na sekundę można zmieniać w zakresie od 1 do
30. Domyślne ustawienie to 30.
UWAGI
– Może nie być możliwe uzyskanie maksymalnej liczby klatek na sekundę z powodu wstępnie
zaprogramowanego standardu kompresji, rozdzielczości strumienia i mocy obliczeniowej procesora.
– Wyższa liczba klatek na sekundę jest korzystna w przypadku występowania ruchu w strumieniu
wideo, ponieważ umożliwia zachowanie jakości.
GOP structure (Struktura GOP): Opisuje skład strumienia wideo. To ustawienie GOP (Grupa
obrazu) umożliwia skonfigurowanie liczby klatek częściowych, które występują pomiędzy pełnymi
klatkami w strumieniu wideo. Przykładowo, w scenie, w której osoba otwiera drzwi i przez nie
przechodzi, zostaną zapisane przez koder wideo tylko ruch drzwi i ruch osoby. Nieruchome tło,
które było takie same w poprzednich klatkach częściowych, nie zostanie zakodowane, ponieważ nie
wystąpiła żadna zmiana w tej części sceny. Nieruchome tło jest kodowane tylko w pełnych klatkach.
Częściowe klatki umożliwiają podniesienie stopnia kompresji dzięki zmniejszeniu rozmiaru obrazu
wideo. Gdy wzrasta wartość GOP, rośnie liczba częściowych klatek pomiędzy pełnymi klatkami. To
ustawienie jest dostępne tylko w przypadku standardu kompresji H.264. Domyślne ustawienie to IP.
Jego zmianę należy skonsultować z administratorem sieci.
GOP size (Rozmiar GOP): Wyższa wartość zapewnia znaczną oszczędność pasma, ale ma też
negatywny wpływ na jakość obrazu. Wyższe wartości są zalecane tylko w przypadku sieci o
wysokiej niezawodności. Rozmiar GOP można regulować w zakresie od 1 do 60. Domyślne
ustawienie to 30. Jego zmianę należy skonsultować z administratorem sieci.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
39
Stream2 (Strumień2)
W przypadku Stream2 (Strumień2) stosowany jest standard kompresji MJPEG dla obszaru
zainteresowania (ROI).
Rysunek 20. Okno Video & Image / Stream2 (Wideo i obraz / Strumień2)
MJPEG Setting (Ustawienia MJPEG): Możliwość skonfigurowania ustawień protokołu
MJPEG dla Stream2 (Strumień2).
Resolution (Rozdzielczość): Określana jako liczba pikseli w poziomie (szerokość) razy liczba
pikseli w pionie (wysokość). Rozdzielczość można regulować w zakresie od 320x240 do 720x576.
Domyślne ustawienie to 640x480.
UWAGA
Może nie być możliwe uzyskanie maksymalnej rozdzielczości z powodu wstępnie zaprogramowanego
standardu kompresji i mocy obliczeniowej procesora.
40
Bit rate control (Kontrola prędkości transmisji): Można wybrać następujące prędkości
transmisji – zmienną VBR (Variable Bit Rate) lub stałą CBR (Constant Bit Rate).
– VBR (Zmienna prędkość transmisji): Automatyczne dostosowanie prędkości
transmisji w zależności od złożoności obrazu. Użycie większego pasma w przypadku wyższej
aktywności w obrazie i mniejszego pasma w przypadku mniejszej aktywności w monitorowanym
obszarze.
– CBR (Stała prędkość transmisji): Możliwość ustawienia stałej docelowej prędkości
transmisji, w której jest używana przewidywalna szerokość pasma. Zwykle w przypadku wyższej
aktywności w obrazie wymagane jest szersze pasmo. W tym przypadku nie jest to możliwe, co
odbija się negatywnie na jakości obrazu.
Bit rate (Prędkość transmisji): Określenie jakości strumienia wideo (w kilobitach na sekundę).
Wyższa wartość oznacza wyższą jakość wideo oraz wymagane szersze pasmo. Kompresję można
regulować w zakresie od 100 do 8000 kb/s. Domyślne ustawienie to 4000 kb/s.
Frame rate (Liczba klatek na sekundę): Wskazuje liczbę klatek na sekundę dostępną w
danej konfiguracji strumienia wideo. Liczbę klatek na sekundę można zmieniać w zakresie od 1 do
30. Domyślne ustawienie to 30.
UWAGI
– Może nie być możliwe uzyskanie maksymalnej liczby klatek na sekundę z powodu wstępnie
zaprogramowanego standardu kompresji, rozdzielczości strumienia i mocy obliczeniowej procesora.
– Wyższa liczba klatek na sekundę jest korzystna w przypadku występowania ruchu w strumieniu
wideo, ponieważ umożliwia zachowanie jakości.
Text Overlay Setting (Ustawienia nakładki tekstowej): Możliwość nałożenia
tekstu użytkownika na obrazie. Zaznacz pole wyboru Enable text overlay (Włącz nakładkę tekstową),
aby włączyć tekst.
Content (Treść): Zaznacz pole Content (Treść) i wpisz opis tekstu (od 1 do 20 znaków
alfanumerycznych).
Location (Położenie): Można wybrać odpowiednie miejsce dla tekstu z pola Content (Treść).
Display timer (Wyświetl timer): Możliwość wyświetlenia wartości nastawy timera. Domyślne
ustawienie to OFF.
ROI Setting (Ustawienia ROI): Funkcja ROI (obszaru zainteresowania) umożliwia
transmisję wybranego obszaru w strumieniu głównym z innym ustawieniem kanału, rozdzielczości i
liczby klatek na sekundę.
41
Open ROI viewer (Otwórz podgląd obszaru zainteresowania): Zaznacz pole wyboru
Open ROI viewer (Otwórz podgląd obszaru zainteresowania). Zostanie wyświetlone nowe okno
dialogowe, w którym można przypisać strumień wideo obszaru zainteresowania.
Rysunek 21. Okno Video & Image / Stream2 ROI setting (Wideo i obraz / Ustawienie obszaru
zainteresowania Strumień2)
Obszar zainteresowania można skonfigurować w następujący sposób:
1. Przenieś kwadratowe pole w wybrany obszar lub dostosuj jego rozmiar.
2. Można też skonfigurować obszar zainteresowania, używając klawiszy strzałek do przesunięcia
kwadratowego pola lub suwaka do zmiany jego rozmiaru.
3. Użytkownik może zapisać obszar zainteresowania jako ustawienie i łatwo go odczytać. Najpierw
należy wybrać ustawienie, a następnie kliknąć przycisk „Go” (Przejdź).
UWAGA
Ustawienia obszaru zainteresowania na tej stronie są wprowadzane natychmiast po kliknięciu lub
przesunięciu.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
42
Stream3 (Strumień3)
W przypadku Stream3 (Strumień3) stosowany jest standard kompresji H.264 dla obszaru
zainteresowania (ROI).
Rysunek 22. Okno Video & Image / Stream3 (Wideo i obraz / Strumień3)
H.264 Setting (Ustawienia H.264): Możliwość skonfigurowania ustawień protokołu
H.264 dla Stream3 (Strumień3).
Profile (Profil): Można wybrać profil. Domyślne ustawienie to High (Wysoka jakość).
– High (Wysoka jakość): Główny profil w przypadku transmisji wysokiej jakości i do
zapisu na dyskach, np. w przypadku telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV lub dysków Blu-ray.
– Main (Główny): Przeznaczony jako główny profil klienta w przypadku transmisji i zapisu
na dyskach. W stosunku do profilu podstawowego dostępne są dodatkowe narzędzia: typ warstwy B.
– Baseline (Podstawowy): Przeznaczony głównie do niedrogich zastosowań, w których
wymagana jest dodatkowa odporność na błędy, jak np. wideokonferencje, transmisja wideo w sieci
IP i aplikacje mobilne. W stosunku do profilu podstawowego dostępne są narzędzia: typ warstwy I
oraz P.
Resolution (Rozdzielczość): Określana jako liczba pikseli w poziomie (szerokość) razy liczba
pikseli w pionie (wysokość). Rozdzielczość można regulować w zakresie od 320x240 do 720x576.
Domyślne ustawienie to 640x480.
43
UWAGA
Może nie być możliwe uzyskanie maksymalnej rozdzielczości z powodu wstępnie zaprogramowanego
standardu kompresji i mocy obliczeniowej procesora.
Bit rate control (Kontrola prędkości transmisji): Można wybrać następujące prędkości
transmisji – zmienną VBR (Variable Bit Rate) lub stałą CBR (Constant Bit Rate).
– VBR (Zmienna prędkość transmisji): Automatyczne dostosowanie prędkości
transmisji w zależności od złożoności obrazu. Użycie większego pasma w przypadku wyższej
aktywności w obrazie i mniejszego pasma w przypadku mniejszej aktywności w monitorowanym
obszarze.
– CBR (Stała prędkość transmisji): Możliwość ustawienia stałej docelowej prędkości
transmisji, w której jest używana przewidywalna szerokość pasma. Zwykle w przypadku wyższej
aktywności w obrazie wymagane jest szersze pasmo. W tym przypadku nie jest to możliwe, co
odbija się negatywnie na jakości obrazu.
Bit rate (Prędkość transmisji): Określenie jakości strumienia wideo (w kilobitach na sekundę).
Wyższa wartość oznacza wyższą jakość wideo oraz wymagane szersze pasmo. Kompresję można
regulować w zakresie od 100 do 8000 kb/s. Domyślne ustawienie to 2000 kb/s.
Quality (Jakość): Automatyczne dostosowanie stopnia kompresji w celu zagwarantowania
jakości obrazu (tylko w trybie VBR). Domyślne ustawienie to Middle (Środek).
Frame rate (Liczba klatek na sekundę): Wskazuje liczbę klatek na sekundę dostępną w
danej konfiguracji strumienia wideo. Liczbę klatek na sekundę można zmieniać w zakresie od 1 do
30. Domyślne ustawienie to 30.
UWAGI
– Może nie być możliwe uzyskanie maksymalnej liczby klatek na sekundę z powodu wstępnie
zaprogramowanego standardu kompresji, rozdzielczości strumienia i mocy obliczeniowej procesora.
– Wyższa liczba klatek na sekundę jest korzystna w przypadku występowania ruchu w strumieniu
wideo, ponieważ umożliwia zachowanie jakości.
GOP structure (Struktura GOP): Opisuje skład strumienia wideo. To ustawienie GOP (Grupa
obrazu) umożliwia skonfigurowanie liczby klatek częściowych, które występują pomiędzy pełnymi
klatkami w strumieniu wideo. Przykładowo, w scenie, w której osoba otwiera drzwi i przez nie
przechodzi, zostaną zapisane przez koder wideo tylko ruch drzwi i ruch osoby. Nieruchome tło,
które było takie same w poprzednich klatkach częściowych, nie zostanie zakodowane, ponieważ nie
wystąpiła żadna zmiana w tej części sceny. Nieruchome tło jest kodowane tylko w pełnych klatkach.
Częściowe klatki umożliwiają podniesienie stopnia kompresji dzięki zmniejszeniu rozmiaru obrazu
wideo. Gdy wzrasta wartość GOP, rośnie liczba częściowych klatek pomiędzy pełnymi klatkami. To
ustawienie jest dostępne tylko w przypadku standardu kompresji H.264. Domyślne ustawienie to IP.
Jego zmianę należy skonsultować z administratorem sieci.
GOP size (Rozmiar GOP): Wyższa wartość zapewnia znaczną oszczędność pasma, ale ma też
negatywny wpływ na jakość obrazu. Wyższe wartości są zalecane tylko w przypadku sieci o
wysokiej niezawodności. Rozmiar GOP można regulować w zakresie od 1 do 60. Domyślne
ustawienie to 30. Jego zmianę należy skonsultować z administratorem sieci.
Text Overlay Setting (Ustawienia nakładki tekstowej): Możliwość nałożenia
tekstu użytkownika na obrazie. Zaznacz pole wyboru Enable text overlay (Włącz nakładkę tekstową),
aby włączyć tekst.
44
Content (Treść): Zaznacz pole Content (Treść) i wpisz opis tekstu (od 1 do 20 znaków
alfanumerycznych).
Location (Położenie): Można wybrać odpowiednie miejsce dla tekstu z pola Content (Treść).
Display timer (Wyświetl timer): Możliwość wyświetlenia wartości nastawy timera. Domyślne
ustawienie to OFF.
ROI Setting (Ustawienia ROI): Funkcja ROI (obszaru zainteresowania) umożliwia
transmisję wybranego obszaru w strumieniu głównym z innym ustawieniem kanału, rozdzielczości i
liczby klatek na sekundę.
Open ROI viewer (Otwórz podgląd obszaru zainteresowania): Zaznacz pole wyboru
Open ROI viewer (Otwórz podgląd obszaru zainteresowania). Zostanie wyświetlone nowe okno
dialogowe, w którym można przypisać strumień wideo obszaru zainteresowania.
Rysunek 23. Okno Video & Image / Stream3 ROI setting (Wideo i obraz / Ustawienie obszaru
zainteresowania Strumień3)
Obszar zainteresowania można skonfigurować w następujący sposób:
1. Przenieś kwadratowe pole w wybrany obszar lub dostosuj jego rozmiar.
2. Można też skonfigurować obszar zainteresowania, używając klawiszy strzałek do przesunięcia
kwadratowego pola lub suwaka do zmiany jego rozmiaru.
3. Użytkownik może zapisać obszar zainteresowania jako ustawienie i łatwo go odczytać. Najpierw
należy wybrać ustawienie, a następnie kliknąć przycisk „Go” (Przejdź).
UWAGA
Ustawienia obszaru zainteresowania na tej stronie są wprowadzane natychmiast po kliknięciu lub
przesunięciu.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
45
Stream4 (Strumień4)
W przypadku Stream4 (Strumień4) stosowany jest standard kompresji H.264 dla obszaru
zainteresowania (ROI).
Rysunek 24. Okno Video & Image / Stream4 (Wideo i obraz / Strumień4)
H.264 Setting (Ustawienia H.264): Możliwość skonfigurowania ustawień protokołu
H.264 dla Stream4 (Strumień4).
Profile (Profil): Można wybrać profil. Domyślne ustawienie to High (Wysoka jakość).
– High (Wysoka jakość): Główny profil w przypadku transmisji wysokiej jakości i do
zapisu na dyskach, np. w przypadku telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV lub dysków Blu-ray.
– Main (Główny): Przeznaczony jako główny profil klienta w przypadku transmisji i zapisu
na dyskach. W stosunku do profilu podstawowego dostępne są dodatkowe narzędzia: typ warstwy B.
– Baseline (Podstawowy): Przeznaczony głównie do niedrogich zastosowań, w których
wymagana jest dodatkowa odporność na błędy, jak np. wideokonferencje, transmisja wideo w sieci
IP i aplikacje mobilne. W stosunku do profilu podstawowego dostępne są narzędzia: typ warstwy I
oraz P.
Resolution (Rozdzielczość): Określana jako liczba pikseli w poziomie (szerokość) razy liczba
pikseli w pionie (wysokość). Rozdzielczość można regulować w zakresie od 320x240 do 640x480.
Domyślne ustawienie to 640x480.
46
UWAGA
Może nie być możliwe uzyskanie maksymalnej rozdzielczości z powodu wstępnie zaprogramowanego
standardu kompresji i mocy obliczeniowej procesora.
Bit rate control (Kontrola prędkości transmisji): Można wybrać następujące prędkości
transmisji – zmienną VBR (Variable Bit Rate) lub stałą CBR (Constant Bit Rate).
– VBR (Zmienna prędkość transmisji): Automatyczne dostosowanie prędkości
transmisji w zależności od złożoności obrazu. Użycie większego pasma w przypadku wyższej
aktywności w obrazie i mniejszego pasma w przypadku mniejszej aktywności w monitorowanym
obszarze.
– CBR (Stała prędkość transmisji): Możliwość ustawienia stałej docelowej prędkości
transmisji, w której jest używana przewidywalna szerokość pasma. Zwykle w przypadku wyższej
aktywności w obrazie wymagane jest szersze pasmo. W tym przypadku nie jest to możliwe, co
odbija się negatywnie na jakości obrazu.
Bit rate (Prędkość transmisji): Określenie jakości strumienia wideo (w kilobitach na sekundę).
Wyższa wartość oznacza wyższą jakość wideo oraz wymagane szersze pasmo. Kompresję można
regulować w zakresie od 100 do 8000 kb/s. Domyślne ustawienie to 500 kb/s.
Quality (Jakość): Automatyczne dostosowanie stopnia kompresji w celu zagwarantowania
jakości obrazu (tylko w trybie VBR). Domyślne ustawienie to Middle (Środek).
Frame rate (Liczba klatek na sekundę): Wskazuje liczbę klatek na sekundę dostępną w
danej konfiguracji strumienia wideo. Liczbę klatek na sekundę można zmieniać w zakresie od 1 do
30. Domyślne ustawienie to 30.
UWAGI
– Może nie być możliwe uzyskanie maksymalnej liczby klatek na sekundę z powodu wstępnie
zaprogramowanego standardu kompresji, rozdzielczości strumienia i mocy obliczeniowej procesora.
– Wyższa liczba klatek na sekundę jest korzystna w przypadku występowania ruchu w strumieniu
wideo, ponieważ umożliwia zachowanie jakości.
GOP structure (Struktura GOP): Opisuje skład strumienia wideo. To ustawienie GOP (Grupa
obrazu) umożliwia skonfigurowanie liczby klatek częściowych, które występują pomiędzy pełnymi
klatkami w strumieniu wideo. Przykładowo, w scenie, w której osoba otwiera drzwi i przez nie
przechodzi, zostaną zapisane przez koder wideo tylko ruch drzwi i ruch osoby. Nieruchome tło,
które było takie same w poprzednich klatkach częściowych, nie zostanie zakodowane, ponieważ nie
wystąpiła żadna zmiana w tej części sceny. Nieruchome tło jest kodowane tylko w pełnych klatkach.
Częściowe klatki umożliwiają podniesienie stopnia kompresji dzięki zmniejszeniu rozmiaru obrazu
wideo. Gdy wzrasta wartość GOP, rośnie liczba częściowych klatek pomiędzy pełnymi klatkami. To
ustawienie jest dostępne tylko w przypadku standardu kompresji H.264. Domyślne ustawienie to IP.
Jego zmianę należy skonsultować z administratorem sieci.
GOP size (Rozmiar GOP): Wyższa wartość zapewnia znaczną oszczędność pasma, ale ma też
negatywny wpływ na jakość obrazu. Wyższe wartości są zalecane tylko w przypadku sieci o
wysokiej niezawodności. Rozmiar GOP można regulować w zakresie od 1 do 60. Domyślne
ustawienie to 30.
Text Overlay Setting (Ustawienia nakładki tekstowej): Możliwość nałożenia
tekstu użytkownika na obrazie. Zaznacz pole wyboru Enable text overlay (Włącz nakładkę tekstową),
aby włączyć tekst.
47
Content (Treść): Zaznacz pole Content (Treść) i wpisz opis tekstu (od 1 do 20 znaków
alfanumerycznych).
Location (Położenie): Można wybrać odpowiednie miejsce dla tekstu z pola Content (Treść).
Display timer (Wyświetl timer): Możliwość wyświetlenia wartości nastawy timera. Domyślne
ustawienie to OFF.
ROI Setting (Ustawienia ROI): Funkcja ROI (obszaru zainteresowania) umożliwia
transmisję wybranego obszaru w strumieniu głównym z innym ustawieniem kanału, rozdzielczości i
liczby klatek na sekundę.
Open ROI viewer (Otwórz podgląd obszaru zainteresowania): Zaznacz pole wyboru
Open ROI viewer (Otwórz podgląd obszaru zainteresowania). Zostanie wyświetlone nowe okno
dialogowe, w którym można przypisać strumień wideo obszaru zainteresowania.
Rysunek 25. Okno Video & Image / Stream4 ROI setting (Wideo i obraz / Ustawienie obszaru
zainteresowania Strumień4)
Obszar zainteresowania można skonfigurować w następujący sposób:
1. Przenieś kwadratowe pole w wybrany obszar lub dostosuj jego rozmiar.
2. Można też skonfigurować obszar zainteresowania, używając klawiszy strzałek do przesunięcia
kwadratowego pola lub suwaka do zmiany jego rozmiaru.
3. Użytkownik może zapisać obszar zainteresowania jako ustawienie i łatwo go odczytać. Najpierw
należy wybrać ustawienie, a następnie kliknąć przycisk „Go” (Przejdź).
UWAGA
Ustawienia obszaru zainteresowania na tej stronie są wprowadzane natychmiast po kliknięciu lub
przesunięciu.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
48
Webcasting (Transmisja WWW)
Kamera serii NXD umożliwia transmisję podglądu na żywo do strony WWW. Należy skopiować kod
HTML wygenerowany na ekranie i wkleić do kodu strony WWW, na której ma być wyświetlany
obraz podglądu na żywo.
Rysunek 26. Okno Video & Image / Webcasting (Wideo i obraz / Transmisja WWW)
Webcasting HTML code (Kod HTML do transmisji WWW):
Obsługa 4
strumieni do transmisji WWW obrazu. Najpierw należy wybrać jeden ze strumieni – od Stream1
(Strumień1) do Stream4 (Strumień4), a następnie skopiować kod HTML i wkleić go do kodu strony
WWW.
UWAGA
Aby używać usługi transmisji WWW, należy włączyć opcję Enable Anonymous viewer login
(Zezwalaj na logowanie anonimowych użytkowników).
49
Dane dotyczące toru dźwiękowego
Ta kamera obsługuje w pełni dwukierunkową transmisję dźwięku. Oznacza to, że możliwe jest
jednoczesne przesyłanie i odbieranie sygnału dźwiękowego.
Basic (Ustawienia podstawowe)
Można użyć karty Audio (Dźwięk) do zarządzania podstawowymi ustawieniami dźwięku kamery i ich
skonfigurowania.
Rysunek 27. Okno Audio / Basic (Dźwięk – Ustawienia podstawowe)
Audio Setting (Ustawienia dźwięku): Zaznacz pole wyboru Enable audio (Włącz
dźwięk), aby włączyć dźwięk. Ta karta opisuje sposób konfigurowania podstawowych ustawień
dźwięku kamery.
Compression type (Typ kompresji): G.711 to międzynarodowy standard kodowania sygnału
dźwiękowego telefonii stacjonarnej w kanale 64 kbit/s. Jest to schemat modulacji impulsowokodowej PCM z częstotliwością próbkowania 8 kHz. Domyślne ustawienie to G.711 µ-law.
Sample rate (Prędkość próbkowania): Wskazuje liczbę próbek pobieranego dźwięku w
ciągu jednej sekundy. Domyślne ustawienie to 8 kHz.
50
UWAGI
– Kodek G.711, znany także jako modulacja impulsowo-kodowa (PCM), to bardzo często stosowany
kodek dźwięku. W przypadku G.711 stosowana jest prędkość próbkowania 8000 próbek na sekundę,
przy tolerancji równej 50 części na milion (ppm). Nierównomierna kwantyzacja (logarytmiczna) o 8
bitach jest używana do przedstawienia każdej próbki, co w rezultacie daje prędkość bitową 64 kbit/s.
– Dostępne są dwie nieznacznie różniące się wersje: μ-law, która jest używana głównie w Ameryce
Północnej, oraz A-law, używana głównie poza terenem Ameryki Północnej. Wersja G.711 μ-law
zapewnia wyższą rozdzielczość w przypadku sygnałów o większym zakresie, a wersja G.711 A-law
zapewnia więcej poziomów kwantyzacji przy sygnałach o niższym poziomie.
Audio Input (Wejście dźwięku):
Umożliwia dostosowanie poziomu dźwięku, zwłaszcza
w przypadku mikrofonu.
Input volume (Wzmocnienie wejściowe): Wzmocnienie wejściowe można regulować w
zakresie od –21,00 dB do 21,00 dB. Domyślne ustawienie to 0 dB. Zaznacz pole wyboru Mute
(Wycisz), aby dźwięk z wejścia nie był odtwarzany.
Audio Output (Wyjście dźwięku): Umożliwia dostosowanie poziomu dźwięku,
zwłaszcza w przypadku głośnika.
Output volume (Wzmocnienie wyjściowe): Wzmocnienie wyjściowe można regulować w
zakresie od –18,1 dB do 6,0 dB. Domyślne ustawienie to 0 dB. Zaznacz pole wyboru Mute (Wycisz),
aby dźwięk na wyjściu nie był odtwarzany.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
51
Zdarzenie
Karta Event (Zdarzenie) umożliwia skonfigurowanie sposobu i czasu wykonywania pewnych akcji
przez urządzenie. Jako źródła alarmów można wybrać takie zdarzenia jak Alarm In (Wejście
alarmu), Manual Trigger (Wyzwolenie ręczne) i VMD (Wykrywanie ruchu VMD). Event Out (Wyjście
zdarzenia) często jest konfigurowane w celu wysyłania obrazów, wiadomości e-mail oraz
uaktywniania portów wyjściowych. Do obsługi wielu zdarzeń wymagane jest zastosowanie
narzędzia Event server (Serwer zdarzeń). Ten serwer jest używany do odbierania wysyłanych
obrazów Motion JPEG.
UWAGA
Nie jest obsługiwana funkcja VMD dla strumienia Stream2 (MJPEG) (Strumień2 MJPEG).
Event In – Alarm-In (Wejście zdarzenia – Wejście alarmu)
Ta strona umożliwia konfigurowanie 2 wejść obsługiwanych przez kamerę. Portom wejściowym
można przypisać stan normalnie otwarty lub normalnie zamknięty. Można także skonfigurować ich
stan spoczynkowy.
Wejście będzie nieaktywne, jeśli jego stan spoczynkowy będzie odpowiadał stanowi bieżącemu. W
przypadku stanu spoczynkowego można wybrać 2 opcje: NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie
zamknięty). Wejście jest uaktywniane, gdy zmieni się jego stan bieżący (na inny niż stan
spoczynkowy).
Rysunek 28. Okno Event / Event In – Alarm In (Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Wejście alarmu)
52
Alarm In Port 1 Setting (Ustawienie portu 1 wejścia alarmu): Zaznacz
pole wyboru Enable alarm in port 1 (Włącz port 1 wejścia alarmu), aby włączyć port 1 wejścia
alarmu.
Type (Typ): Domyślne ustawienie to NO (Normalnie otwarty).
– NO (Normalnie otwarty): Normalnie otwarty.
Przykład: jeśli stanem spoczynkowym podłączonego przycisku jest obwód otwarty, oznacza to, że
dopóki przycisk nie jest naciśnięty (i obwód otwarty będzie stanem bieżącym), jego stan pozostanie
nieaktywny.
– NC (Normalnie zamknięty): Normalnie zamknięty.
Gdy przycisk jest naciśnięty, obwód jest zwarty do masy i stan wejścia zmienia się na zwarty do
masy; wejście nie jest już w stanie bieżącym i stan zmienia się na aktywny.
Wejście kamery ma obwód otwarty, jeśli jest odłączone lub jeśli pojawia się napięcie.
Dwell time (Czas przełączania): Domyślne ustawienie to 60 sekund.
UWAGA
Czas przełączania to czas, w którym sygnał wejścia alarmu jest podtrzymywany jako źródło sygnału
alarmowego.
Alarm In Port 2 Setting (Ustawienie portu 1 wejścia alarmu): Zaznacz
pole wyboru Enable alarm in port 2 (Włącz port 2 wejścia alarmu), aby włączyć port 2 wejścia
alarmu.
Type (Typ): Domyślne ustawienie to NO (Normalnie otwarty).
– NO (Normalnie otwarty): Normalnie otwarty.
Przykład: jeśli stanem spoczynkowym podłączonego przycisku jest obwód otwarty, oznacza to, że
dopóki przycisk nie jest naciśnięty (i obwód otwarty będzie stanem bieżącym), jego stan pozostanie
nieaktywny.
– NC (Normalnie zamknięty): Normalnie zamknięty.
Gdy przycisk jest naciśnięty, obwód jest zwarty do masy i stan wejścia zmienia się na zwarty do
masy; wejście nie jest już w stanie bieżącym i stan zmienia się na aktywny.
Wejście kamery ma obwód otwarty, jeśli jest odłączone lub jeśli pojawia się napięcie.
Dwell time (Czas przełączania): Domyślne ustawienie to 60 sekund.
UWAGA
Jeśli stan spoczynkowy jest taki sam, jak stan bieżący, port jest nieaktywny.
53
Event In – Manual Trigger (Wejście zdarzenia – Wyzwolenie
ręczne)
Funkcja Manual Trigger (Wyzwolenie ręczne) umożliwia wygenerowanie sygnału wyjściowego,
przesłanie pliku JPEG do serwera FTP oraz wysłanie wiadomości e-mail do serwera SMTP, gdy
operator kliknie przycisk Manual Trigger (Wyzwolenie ręczne) w oknie Live View (Podgląd na żywo).
Rysunek 29. Okno Event / Event In – Manual Trigger (Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Wyzwolenie
ręczne)
Manual Trigger Setting (Ustawienie wyzwolenia ręcznego): Zaznacz pole
wyboru Enable manual trigger (Włącz wyzwolenie ręczne), aby włączyć wyzwolenie ręczne.
Dwell time (Czas przełączania): Domyślne ustawienie to 60 sekund.
UWAGA
Czas przełączania to czas, w którym sygnał wyjścia alarmu jest podtrzymywany jako wyjście
sygnału alarmowego.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
54
Event In – VMD Stream1 (Wejście zdarzenia – Strumień1
VMD)
Funkcja VMD (wykrywanie ruchu w obrazie) umożliwia wygenerowanie alarmu, gdy w obrazie
zostanie wykryty ruch. Ruch jest wykrywany w wybranych oknach, które są umieszczane w
pewnych obszarach obrazu wideo. Ruch w obszarach leżących poza wybranymi oknami będzie
ignorowany. Kamera umożliwia skonfigurowanie maksymalnie 8 okien kontrolnych. Okna można w
dowolnym momencie przesuwać, usuwać i zmieniać ich rozmiar. Konfigurację każdego okna można
dostosować przy użyciu parametrów: Sensitivity (Czułość), Threshold (Próg) i Motion dwell time
(Czas przełączania ruchu). Funkcja VMD jest dostępna tylko dla strumienia H.264.
Rysunek 30. Okno Event / Event In – VMD Stream1 (Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Strumień1
VMD)
Pre-Viewer (Podgląd wstępny): Udostępnienie obrazu podglądu na żywo w celu
skonfigurowania obszaru wykrywania ruchu.
55
Video Motion Detection Setting (Ustawienie wykrywania ruchu w
obrazie): Poniżej przedstawiono sposób skonfigurowania wykrywania ruchu przez kamerę.
Najpierw zaznacz pole wyboru Enable VMD stream1 (Włącz wykrywanie ruchu w strumieniu1), aby
włączyć ustawienia funkcji VMD.
1. Ustaw kursor myszy nad oknem Pre-Viewer (Podgląd wstępny) i kliknij prawym przyciskiem
myszy. Zostanie wyświetlone nowe menu podręczne.
2. Kliknij kartę New (Nowy), a następnie skonfiguruj obszar wykrywania ruchu, zmień jego rozmiar i
ustaw go w oknie.
3. Kliknij pole Windows title (Tytuł okna) i wpisz tytuł (od 1 do 31 znaków alfanumerycznych).
4. Dostosuj wartości parametrów w polach: Sensitivity (Czułość), Threshold (Próg) i Motion dwell
time (Czas przełączania ruchu).
5. Po wybraniu jednej z list zostanie wyświetlony obszar VMD oraz jego ustawienia.
6. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia.
UWAGI
– Jeśli mają być skonfigurowane dodatkowe obszary VMD, należy powtórzyć powyższe czynności.
– Jeśli ma być usunięty obszar VMD, należy wybrać wyświetlony tytuł okna i kliknąć przycisk
Remove (Usuń).
Windows title (Tytuł okna): Zaznacz pole wyboru Windows title (Tytuł okna) i wpisz tytuł
tworzonego okna (od 1 do 31 znaków alfanumerycznych).
Sensitivity (Czułość): Ruch zostanie wyzwolony przez obiekty o normalnych kolorach,
znajdujące się na tle o normalnym kolorze.
UWAGA
Aby wykrywać tylko rozbłysk światła, należy ustawić niską czułość. W innych wypadkach zalecana
jest wysoka czułość.
Threshold (Object Size) (Próg (rozmiar obiektu)): Tylko duże obiekty spowodują
wyzwolenie wykrywania ruchu.
UWAGA
Aby uniknąć wyzwalania w przypadku niewielkich obiektów, można wybrać wysoki poziom. Aby
wykrywać także niewielkie obiekty, należy ustawić niski poziom.
Motion dwell time (Czas przełączania ruchu): Jest to czas, w którym sygnał wyjścia
alarmu jest podtrzymywany jako wyjście sygnału alarmowego. Domyślne ustawienie to 60 sekund.
Enable down FPS (Włącz zmniejszenie liczby klatek na sekundę): Zaznacz pole
wyboru Enable down FPS (Włącz zmniejszenie liczby klatek na sekundę), aby włączyć funkcję
zmniejszenia liczby klatek na sekundę w stanie spoczynkowym. Domyślne ustawienie to wyłączona
funkcja.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
56
Event In – VMD Stream3 (Wejście zdarzenia – Strumień3
VMD)
Funkcja VMD (wykrywanie ruchu w obrazie) umożliwia wygenerowanie alarmu, gdy w obrazie
zostanie wykryty ruch. Ruch jest wykrywany w wybranych oknach, które są umieszczane w
pewnych obszarach obrazu wideo. Ruch w obszarach leżących poza wybranymi oknami będzie
ignorowany. Kamera umożliwia skonfigurowanie maksymalnie 8 okien kontrolnych. Okna można w
dowolnym momencie przesuwać, usuwać i zmieniać ich rozmiar. Konfigurację każdego okna można
dostosować przy użyciu parametrów: Sensitivity (Czułość), Threshold (Próg) i Motion dwell time
(Czas przełączania ruchu). Funkcja VMD jest dostępna tylko dla strumienia H.264.
Rysunek 31. Okno Event / Event In – VMD Stream3 (Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Strumień3
VMD)
57
Pre-Viewer (Podgląd wstępny): Udostępnienie obrazu podglądu na żywo w celu
skonfigurowania obszaru wykrywania ruchu.
Video Motion Detection Setting (Ustawienie wykrywania ruchu w
obrazie): Poniżej przedstawiono sposób skonfigurowania wykrywania ruchu przez kamerę.
Najpierw zaznacz pole wyboru Enable VMD stream3 (Włącz wykrywanie ruchu w strumieniu3), aby
włączyć ustawienia funkcji VMD.
1. Ustaw kursor myszy nad oknem Pre-Viewer (Podgląd wstępny) i kliknij prawym przyciskiem
myszy. Zostanie wyświetlone nowe menu podręczne.
2. Kliknij kartę New (Nowy), a następnie skonfiguruj obszar wykrywania ruchu, zmień jego rozmiar i
ustaw go w oknie.
3. Kliknij pole Windows title (Tytuł okna) i wpisz tytuł (od 1 do 31 znaków alfanumerycznych).
4. Dostosuj wartości parametrów w polach: Sensitivity (Czułość), Threshold (Próg) i Motion dwell
time (Czas przełączania ruchu).
5. Po wybraniu jednej z list zostanie wyświetlony obszar VMD oraz jego ustawienia.
6. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia.
UWAGI
– Jeśli mają być skonfigurowane dodatkowe obszary VMD, należy powtórzyć powyższe czynności.
– Jeśli ma być usunięty obszar VMD, należy wybrać wyświetlony tytuł okna i kliknąć przycisk
Remove (Usuń).
Windows title (Tytuł okna): Zaznacz pole wyboru Windows title (Tytuł okna) i wpisz tytuł
tworzonego okna (od 1 do 31 znaków alfanumerycznych).
Sensitivity (Czułość): Ruch zostanie wyzwolony przez obiekty o normalnych kolorach,
znajdujące się na tle o normalnym kolorze.
UWAGA
Aby wykrywać tylko rozbłysk światła, należy ustawić niską czułość. W innych wypadkach zalecana
jest wysoka czułość.
Threshold (Object Size) (Próg (rozmiar obiektu)): Tylko duże obiekty spowodują
wyzwolenie wykrywania ruchu.
UWAGA
Aby uniknąć wyzwalania w przypadku niewielkich obiektów, można wybrać wysoki poziom. Aby
wykrywać także niewielkie obiekty, należy ustawić niski poziom.
Motion dwell time (Czas przełączania ruchu): Jest to czas, w którym sygnał wyjścia
alarmu jest podtrzymywany jako wyjście sygnału alarmowego. Domyślne ustawienie to 60 sekund.
Enable down FPS (Włącz zmniejszenie liczby klatek na sekundę): Zaznacz pole
wyboru Enable down FPS (Włącz zmniejszenie liczby klatek na sekundę), aby włączyć funkcję
zmniejszenia liczby klatek na sekundę w stanie spoczynkowym. Domyślne ustawienie to wyłączona
funkcja.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
58
Event In – VMD Stream4 (Wejście zdarzenia – Strumień4
VMD)
Funkcja VMD (wykrywanie ruchu w obrazie) umożliwia wygenerowanie alarmu, gdy w obrazie
zostanie wykryty ruch. Ruch jest wykrywany w wybranych oknach, które są umieszczane w
pewnych obszarach obrazu wideo. Ruch w obszarach leżących poza wybranymi oknami będzie
ignorowany. Kamera umożliwia skonfigurowanie maksymalnie 8 okien kontrolnych. Okna można w
dowolnym momencie przesuwać, usuwać i zmieniać ich rozmiar. Konfigurację każdego okna można
dostosować przy użyciu parametrów: Sensitivity (Czułość), Threshold (Próg) i Motion dwell time
(Czas przełączania ruchu). Funkcja VMD jest dostępna tylko dla strumienia H.264.
Rysunek 32. Okno Event / Event In – VMD Stream4 (Zdarzenie / Wejście zdarzenia – Strumień4
VMD)
Pre-Viewer (Podgląd wstępny): Udostępnienie obrazu podglądu na żywo w celu
skonfigurowania obszaru wykrywania ruchu.
59
Video Motion Detection Setting (Ustawienie wykrywania ruchu w
obrazie): Poniżej przedstawiono sposób skonfigurowania wykrywania ruchu przez kamerę.
Najpierw zaznacz pole wyboru Enable VMD stream4 (Włącz wykrywanie ruchu w strumieniu4), aby
włączyć ustawienia funkcji VMD.
1. Ustaw kursor myszy nad oknem Pre-Viewer (Podgląd wstępny) i kliknij prawym przyciskiem
myszy. Zostanie wyświetlone nowe menu podręczne.
2. Kliknij kartę New (Nowy), a następnie skonfiguruj obszar wykrywania ruchu, zmień jego rozmiar i
ustaw go w oknie.
3. Kliknij pole Windows title (Tytuł okna) i wpisz tytuł (od 1 do 31 znaków alfanumerycznych).
4. Dostosuj wartości parametrów w polach: Sensitivity (Czułość), Threshold (Próg) i Motion dwell
time (Czas przełączania ruchu).
5. Po wybraniu jednej z list zostanie wyświetlony obszar VMD oraz jego ustawienia.
6. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia.
UWAGI
– Jeśli mają być skonfigurowane dodatkowe obszary VMD, należy powtórzyć powyższe czynności.
– Jeśli ma być usunięty obszar VMD, należy wybrać wyświetlony tytuł okna i kliknąć przycisk
Remove (Usuń).
Windows title (Tytuł okna): Zaznacz pole wyboru Windows title (Tytuł okna) i wpisz tytuł
tworzonego okna (od 1 do 31 znaków alfanumerycznych).
Sensitivity (Czułość): Ruch zostanie wyzwolony przez obiekty o normalnych kolorach,
znajdujące się na tle o normalnym kolorze.
UWAGA
Aby wykrywać tylko rozbłysk światła, należy ustawić niską czułość. W innych wypadkach zalecana
jest wysoka czułość.
Threshold (Object Size) (Próg (rozmiar obiektu)): Tylko duże obiekty spowodują
wyzwolenie wykrywania ruchu.
UWAGA
Aby uniknąć wyzwalania w przypadku niewielkich obiektów, można wybrać wysoki poziom. Aby
wykrywać także niewielkie obiekty, należy ustawić niski poziom.
Motion dwell time (Czas przełączania ruchu): Jest to czas, w którym sygnał wyjścia
alarmu jest podtrzymywany jako wyjście sygnału alarmowego. Domyślne ustawienie to 60 sekund.
Enable down FPS (Włącz zmniejszenie liczby klatek na sekundę): Zaznacz pole
wyboru Enable down FPS (Włącz zmniejszenie liczby klatek na sekundę), aby włączyć funkcję
zmniejszenia liczby klatek na sekundę w stanie spoczynkowym. Domyślne ustawienie to wyłączona
funkcja.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
60
Event Out – SMTP (Email) (Wyjście zdarzenia – SMTP
(e-mail))
Można wykorzystać serwer SMTP do wysyłania powiadomienia w wiadomości e-mail, gdy zostanie
uaktywniony serwer zdarzeń. Można skonfigurować kamerę tak, aby wysyłać zdarzenia i
wiadomości e-mail przy użyciu serwera SMTP.
Jeśli serwer wymaga uwierzytelniania, zaznacz pole wyboru Use (SMTP) authentication (Użyj
uwierzytelniania SMTP), aby włączyć uwierzytelnianie przy logowaniu do tego serwera.
Rysunek 33. Okno Event / Event Out – SMTP (Email) (Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – SMTP (email))
SMTP (Email) Setting (Ustawienie SMTP (e-mail)): Zaznacz pole wyboru
Enable SMTP (Włącz SMTP) i podaj następujące informacje, wymagane do powiadamiania przez
wiadomość e-mail:
Mail server (Serwer pocztowy): Wprowadź nazwy hostów lub adresy IP serwerów
pocztowych w podanych polach.
61
UWAGI
– Jeśli te dane nie zostaną skonfigurowane, wiadomości e-mail nie będą wysyłane.
– Jeśli używana jest nazwa hosta, w ustawieniach Network-Basic (Sieć – Ustawienia podstawowe)
należy podać poprawny serwer DNS.
Port (Port): Wprowadź numery portów serwera SMTP dla głównego i pomocniczego serwera
SMTP. Numer portu może być liczbą z zakresu 1–65535. Domyślne ustawienie to 25.
UWAGI
– Jeśli serwer wymaga uwierzytelniania, zaznacz pole wyboru Use (SMTP) authentication (Użyj
uwierzytelniania SMTP), aby włączyć uwierzytelnianie przy logowaniu do tego serwera.
– Jeśli ma zostać zmieniony numer portu, należy skonsultować się z administratorem sieci.
User name (Nazwa użytkownika): W polu User name (Nazwa użytkownika) wpisz nazwę
podaną przez administratora sieci.
Password (Hasło): W polu Password (Hasło) wpisz hasło podane przez administratora sieci.
Login method (Metoda logowania): Wybierz jedną z dozwolonych metod uwierzytelniania
SMTP.
UWAGI
– Jeśli negocjowany jest mechanizm PLAIN lub LOGIN, kamera wysyła nazwę użytkownika i hasło
do serwera SMTP.
– Mechanizm LOGIN jest obsługiwany przez programy Microsoft, a także inne klienty. W przypadku
większości pozostałych klientów obsługiwany jest mechanizm uwierzytelniania PLAIN.
– Ponieważ większość klientów e-mail obsługuje tylko mechanizm PLAIN lub LOGIN,
administratorzy serwerów pocztowych mogą rozważyć użycie funkcji STARTTLS w celu zapewnienia
tunelu szyfrującego pomiędzy klientem i serwerem, aby zabezpieczyć nazwę użytkownika i hasło.
Sender (Nadawca): Kliknij pole Sender (Nadawca) i wpisz adres e-mail nadawcy.
Interval (Odstęp czasu): Wprowadź odstęp czasu na wysłanie wiadomości e-mail po
wystąpieniu zdarzenia.
Limit (Limit): Ustaw liczbę zdarzeń do wysyłania wiadomości e-mail.
Receiver (Odbiorca): Podaj adres e-mail odbiorcy.
UWAGA
Adres e-mail nadawcy będzie używany jako adres rozsyłania w przypadku wszystkich odbiorców, do
których zostaną wysłane wiadomości e-mail przez kamerę. Wymienieni tu odbiorcy także dostaną tę
samą wiadomość e-mail. Maksymalna liczba odbiorców to 8.
SMTP (Email) Test (Test SMTP (e-mail)):
Wprowadź adres e-mail odbiorcy i kliknij
przycisk Test (Testuj), aby sprawdzić, czy działają serwery pocztowe i czy adres e-mail jest
poprawny. Po zakończeniu konfigurowania można sprawdzić połączenie, klikając przycisk Test
(Testuj).
Receiver (Odbiorca): Podaj adres e-mail odbiorcy do sprawdzenia.
UWAGA
– Więcej informacji na temat konfigurowania funkcji powiadamiania przez e-mail w sieci lokalnej
można uzyskać od administratora sieci.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
62
Event Out – FTP & JPEG (Wyjście zdarzenia – FTP i JPEG)
Można zapisać obraz uaktywnionego zdarzenia (w formacie JPEG) na zdefiniowanym serwerze FTP.
Rysunek 34. Okno Event / Event Out – FTP & JPEG (Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – FTP i JPEG).
FTP Setting (Ustawienia FTP): Powiadomienie FTP zostanie zapisane jako plik na
podanym serwerze FTP. Zaznacz pole wyboru Enable FTP (Włącz FTP) i podaj następujące
informacje, wymagane do powiadamiania FTP:
Server (Serwer): Podaj adres IP lub nazwę hosta docelowego serwera FTP.
– Passive Mode (Tryb pasywny): W normalnych warunkach kamera sieciowa zgłasza
docelowemu serwerowi FTP żądanie otwarcia transmisji danych. Zaznaczenie tego pola wyboru
powoduje wysłanie polecenia PASV do serwera FTP i ustanowienie pasywnego połączenia FTP,
dzięki któremu kamera sieciowa aktywnie steruje sesją FTP i transmisją danych z docelowym
serwerem. Jest to zwykle wymagane wtedy, gdy pomiędzy kamerą sieciową a docelowym serwerem
FTP znajduje się zapora ogniowa.
Port (Port): Wprowadź numer portu używanego przez serwer FTP. Numer portu może być liczbą
z zakresu 1–65535. Domyślne ustawienie to 25.
Remote directory (Zdalny katalog): Określ ścieżkę do katalogu, w którym będą zapisywane
wysyłane obrazy. Jeśli na serwerze FTP nie ma tego katalogu, podczas wysyłania zostanie
wygenerowany komunikat o błędzie.
63
User name (Nazwa użytkownika): W polu User name (Nazwa użytkownika) wpisz nazwę
podaną przez administratora sieci.
– Anonymous login (Logowanie anonimowe): Zaznacz pole wyboru Anonymous login
(Logowanie anonimowe), aby każdy użytkownik miał dostęp do serwera FTP.
Password (Hasło): W polu Password (Hasło) wpisz hasło podane przez administratora sieci.
UWAGA
Jeśli każdy użytkownik ma mieć możliwość logowania się do serwera FTP bez podawania hasła,
należy zaznaczyć pole wyboru Anonymous login (Logowanie anonimowe).
JPEG Setting (Ustawienia JPEG): Można skonfigurować ustawienia pliku JPEG, który
będzie wysyłany do serwera FTP.
Pre-event (Przed zdarzeniem): Można zdefiniować, ile plików JPEG zostanie utworzonych na
1–5 sekund przed wygenerowaniem zdarzenia.
Post-event (Po zdarzeniu): Można zdefiniować, ile plików JPEG zostanie utworzonych w ciągu
1–5 sekund po wygenerowaniu zdarzenia.
Quality (Jakość): Automatyczne dostosowanie stopnia kompresji w celu zagwarantowania
jakości obrazu (tylko w trybie VBR). Domyślne ustawienie to Middle (Środek).
Image size (Rozmiar obrazu): Można skonfigurować rozmiar pliku JPEG, który będzie
wysyłany do serwera FTP. Domyślne ustawienie to 640x480.
Prefix file name (Prefiks nazwy pliku): Kliknij pole Prefix file name (Prefiks nazwy pliku) i
wpisz nazwę pliku JPEG (od 1 do 35 znaków alfanumerycznych).
Additional suffix (Dodatkowy przyrostek): Można podać dodatkowe informacje dotyczące
pliku JPEG.
– None (Brak): Bez dodatkowego przyrostka.
– Date/Time (Data/godzina): Dodanie daty i godziny w przyrostku pliku JPEG.
– Sequence number (Numer kolejny): Dodanie kolejnego numeru w przyrostku pliku
JPEG.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
64
Event Out – Audio Alert (Wyjście zdarzenia – Alarm
dźwiękowy)
Gdy kamera sieciowa wykryje zdarzenie, np. alarm lub ruch, może odtworzyć przez głośnik
zewnętrzny zdefiniowany plik dźwiękowy.
Rysunek 35. Okno Event / Event Out – Audio Alert (Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – Alarm
dźwiękowy).
Audio Alert Setting (Ustawienia alarmu dźwiękowego): Aby użyć funkcji
alarmu dźwiękowego, należy przesłać z komputera plik dźwiękowy, utworzony przez użytkownika.
Podaj bezpośrednią ścieżkę do pliku lub użyj przycisku Browse (Przeglądaj), aby wskazać
odpowiednie miejsce. Następnie kliknij przycisk Upload (Prześlij). Plik dźwiękowy można utworzyć
przy użyciu narzędzia Audio Recorder z pakietu NT-Manager16.
Audio Alert Test (Test alarmu dźwiękowego): Po zakończeniu konfigurowania
można sprawdzić odtwarzanie dźwięku, klikając przycisk Test (Testuj). Aby usunąć plik dźwiękowy,
wybierz indeks i kliknij przycisk Remove (Usuń).
UWAGA
Aby funkcja alarmu dźwiękowego działała poprawnie, należy zaznaczyć pole wyboru Enable audio
(Włącz dźwięk) na stronie Audio setting (Ustawienia dźwięku).
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
65
Narzędzie Audio Recorder (Rejestrator dźwięku)
Aby użyć narzędzia Audio Recorder do utworzenia plików dźwiękowych do funkcji alarmu
dźwiękowego, należy najpierw zainstalować oprogramowanie NT-Manager16m, znajdujące się na
dysku CD z programem instalacyjnym. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy > NT-Manager16
> NT-Manager16. Zostanie wyświetlone okno główne programu NT-Manager16 (patrz poniżej).
Rysunek 36. Okno Event / Event Out – Audio Alert / Audio Recorder (Zdarzenie / Wyjście zdarzenia
– Alarm dźwiękowy / Narzędzie Audio Recorder)
Wybierz opcję Tool w menu głównym programu, a następnie wybierz opcję Audio Recorder
(Rejestrator dźwięku), aby uruchomić program Audio Recorder. Zostanie wyświetlone okno
programu Audio Recorder.
Rysunek 37. Okno Event / Event Out – Audio Alert / ARecorder (Zdarzenie / Wyjście zdarzenia –
Alarm dźwiękowy / ARecorder)
Poniżej przedstawiono opis każdego przycisku w oknie programu ARecorder.
Open (Otwórz): Otwarcie pliku dźwiękowego.
Capture (Rejestruj): Zarejestrowanie dźwięku z mikrofonu podłączonego do komputera.
Save (Zapisz): Zapisanie zarejestrowanego dźwięku na komputerze (format PCM).
Encode (Koduj): Zakodowanie obecnie zarejestrowanego lub otwartego pliku PCM w formacie
G.711 dla funkcji alarmu dźwiękowego.
Play (Odtwórz): Odtwarzanie bieżącego pliku dźwiękowego.
Stop (Zatrzymaj): Przerwanie odtwarzania pliku dźwiękowego.
66
Procedura tworzenia pliku dźwiękowego w formacje G.711 dla funkcji alarmu dźwiękowego:
1. Podłącz mikrofon do komputera.
2. Kliknij przycisk Capture (Rejestruj) i mów do mikrofonu w celu zarejestrowania głosu lub dźwięku.
Nagranie może trwać maksymalnie 30 sekund. Kliknij przycisk Stop (Zatrzymaj), aby przerwać
rejestrowanie.
3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), a następnie podaj nazwę pliku, aby zapisać bieżący plik w formacie
PCM.
Jeśli nie chcesz tworzyć pliku PCM, pomiń tę czynność i przejdź bezpośrednio do kroku 5.
4. Kliknij przycisk Open (Otwórz), a następnie wybierz nazwę pliku, aby otworzyć plik w formacie
PCM.
5. Kliknij przycisk Encode (Koduj), aby zakodować bieżący plik dźwiękowy w formacie G.711 dla
funkcji alarmu dźwiękowego.
Podaj nazwę pliku i parametry kodowania.
Rysunek 38. Okno Event / Event Out – Audio Alert / Encode Setup (Zdarzenie / Wyjście zdarzenia –
Alarm dźwiękowy / Ustawienia kodowania)
UWAGA
Wszystkie parametry muszą być zgodne z tymi, które zostały podane na stronie Audio setting
(Ustawienia dźwięku) urządzeń sieciowych, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji.
67
Event Out – SD Record (Wyjście zdarzenia – Rejestracja na karcie SD)
Gdy kamera sieciowa wykryje zdarzenie, np. alarm lub ruch,
może zarejestrować strumień1 (stream1) zgodnie
z ustawieniami użytkownika.
Rysunek 39. Okno Event / Event Out – SD Record (Zdarzenie / Wyjście zdarzenia – Rejestracja na
karcie SD)
Record setting (Ustawienia nagrywania): Zaznacz pole wyboru Enable record
(Włącz rejestrację), aby uaktywnić funkcję rejestracji na karcie SD.
Enable overwrite mode (Włącz tryb zastępowania): Zaznacz to pole wyboru, aby
zastępować dane na karcie SD.
Pre-event (Przed zdarzeniem): Wprowadź zakres czasu przed zdarzeniem do
zarejestrowania na karcie SD.
Post-event (Po zdarzeniu): Wprowadź zakres czasu po zdarzeniu do zarejestrowania na
karcie SD.
SD Format (Formatowanie karty SD): Umożliwia wyświetlenie stanu karty SD.
Obsługa funkcji formatowania. Jeśli karta SD nie jest włożona, kamera wyświetla komunikat „No
SD card” (Brak karty SD). Po wykryciu karty SD zostanie wyświetlony komunikat „New (need
format)” (Nowa – wymagane formatowanie). Po włożeniu nowej karty SD należy ją sformatować
przed rozpoczęciem rejestrowania. Jeśli kamera jest gotowa do rejestrowania, zostanie
wyświetlony komunikat „Mount” (Gotowość).
SD State (Stan karty SD): Umożliwia wyświetlenie bieżącego stanu karty SD, np.: No SD card
(Brak karty SD), New (need format) (Nowa – wymagane formatowanie),
Formatting (formatowanie) lub Mount (gotowość).
SD Format (Formatowanie karty SD): Kliknij okno dialogowe SD Format (Formatowanie
karty SD), aby sformatować kartę SD.
SD Information (Karta SD – informacje): Umożliwia wyświetlenie informacji o
karcie SD.
68
Event Map (Mapa zdarzeń)
Ta strona przedstawia stan bieżącej konfiguracji po uaktywnieniu zdarzenia.
W przypadku zdarzenia zwykle są wykonywane takie akcje jak przesłanie obrazów do określonej
lokalizacji docelowej, wysłanie wiadomości e-mail lub uaktywnienie portu wyjściowego.
Rysunek 40. Okno Event / Event Map (Zdarzenie / Mapa zdarzeń)
Event Map List (Lista mapy zdarzeń): Typ zdarzenia to zestaw parametrów
opisujących sposób wykonywania pewnych akcji przez kamerę. W zależności od wymagań, dany
typ zdarzenia może być ustawiony jako Triggered (Wyzwolony).
Event Name (Nazwa zdarzenia): Umożliwia wyświetlenie opisowej nazwy wprowadzonej
przez użytkownika.
Event In (Wejście zdarzenia): Umożliwia wyświetlenie typu zdarzenia jako Alarm-In-1
(Wejście alarmu 1), Alarm-In-2 (Wejście alarmu 2) i VMD (Wykrywanie ruchu w obrazie),
skonfigurowanego przez użytkownika.
Event Out (Wyjście zdarzenia): Umożliwia wyświetlenie wyjścia zdarzenia: SMTP server
(Serwer SMTP), FTP server (Serwer FTP), Alarm-out port (Port wyjściowy alarmu), Audio alert
(Alarm dźwiękowy), PTZ preset (Zaprogramowane ustawienie PTZ) i SD record (Rejestracja na
karcie SD).
UWAGA
Aby dodać nowe zdarzenie, kliknij przycisk Add (Dodaj). Po kliknięciu tego przycisku zostanie
wyświetlone nowe okno dialogowe, w którym można wprowadzić wszystkie ustawienia niezbędne
dla nowej mapy zdarzeń.
Dodaj: Aby dodać nową listę mapy zdarzeń, wybierz ją i kliknij przycisk Add (Dodaj).
Modify (Modyfikuj): Aby zmodyfikować istniejącą listę mapy zdarzeń, wybierz ją i kliknij
przycisk Modify (Modyfikuj).
Remove (Usuń): Aby usunąć listę mapy zdarzeń, wybierz ją i kliknij przycisk Remove (Usuń).
69
Strona Event Map – Add (Mapa zdarzeń – Dodaj)
Strona Event Map (Mapa zdarzeń) umożliwia skonfigurowanie akcji zdarzenia po wyzwoleniu
zdarzenia, np. Alarm-In (Wejście alarmu) i Manual trigger (Wyzwolenie ręczne).
Rysunek 41. Okno Event / Event Map – Add (Zdarzenie / Mapa zdarzeń – Dodaj)
General (Ogólne): Wprowadź własną nazwę dla zdarzenia.
Name (Nazwa): Kliknij pole Name (Nazwa) i wpisz własną nazwę zdarzenia (od 1 do 31 znaków
alfanumerycznych).
Event In (Wejście zdarzenia): Umożliwia wyświetlenie typu źródła zdarzenia, które ma
być skonfigurowane.
Type (Typ): Umożliwia wybór typu źródła zdarzenia.
70
Event Out (Wyjście zdarzenia): Opcja Event Out (Wyjście zdarzenia) umożliwia
skonfigurowanie pewnych akcji wykonywanych przez kamerę.
Active output port (Aktywny port wyjściowy): Zaznacz pole wyboru Active output port
(Aktywny port wyjściowy), aby włączyć port wyjściowy alarmu.
E-mail: Zaznacz pole wyboru Email (E-mail), aby włączyć wysłanie wiadomości e-mail pod każdy
poniższy adres.
– To email address (Pod adres e-mail): Zaznacz pole wyboru każdego adresu e-mail.
UWAGA
Jeśli chcesz wysłać dodatkowe informacje w wiadomości e-mail, kliknij pole Subject (Temat) /
Additional Info (Dodatkowe informacje) i wpisz opis tekstu (od 0 do 255 znaków alfanumerycznych).
FTP & JPEG (FTP i JPEG): Zaznacz pole wyboru FTP & JPEG (FTP i JPEG), aby włączyć
wysłanie obrazu JPEG do serwera FTP.
Audio Alert (Alarm dźwiękowy): Zaznacz pole wyboru Audio Alert (Alarm dźwiękowy), aby
włączyć funkcję alarmu dźwiękowego.
PTZ Preset (Zaprogramowane ustawienie PTZ): Zaznacz pole wyboru PTZ Preset
(Zaprogramowane ustawienie PTZ), aby włączyć funkcję zaprogramowanego ustawienia PTZ.
SD Record (Rejestracja na karcie SD): Zaznacz pole wyboru SD Record (Rejestracja na
karcie SD), aby włączyć funkcję rejestracji na karcie SD.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
71
Strona SD Playback (Odtwarzanie z karty SD)
Na tej stronie przedstawione są bieżące listy nagrań na karcie SD oraz odpowiednie informacje.
Ułatwia ona także dostęp do zarejestrowanych strumieni danych.
Okno Playback List View (Widok listy odtwarzania)
Użytkownik może sprawdzić zarejestrowany obraz w przeglądarce WWW.
Rysunek 42. Okno SD Playback / Playback List View (Odtwarzanie z karty SD / Widok listy
odtwarzania)
Playback List (Lista odtwarzania): Przedstawione są takie informacje jak np. strona,
typ zdarzenia i czas jego wystąpienia.
Playback (Odtwarzanie): Kliknij pole Playback (Odtwarzanie), aby sprawdzić zarejestrowany
obraz.
Reload Page (Odśwież stronę): Umożliwia ponowne odświeżenie listy zarejestrowanych
obrazów na podstawie parametru Count (Liczba).
Previous Page (Poprzednia strona): Umożliwia wyświetlenie poprzedniej listy
zarejestrowanych obrazów na podstawie parametru Count (Liczba).
Next Page (Następna strona): Umożliwia wyświetlenie następnej listy zarejestrowanych
obrazów na podstawie parametru Count (Liczba).
72
UWAGA
Skróty w kolumnie Event In (Wejście zdarzenia): „A” – zdarzenie Alarm In (Wejście zdarzenia), „T”
– Manual Trigger (Wyzwolenie ręczne), „M” – zdarzenie Motion (Ruch).
Rysunek 43. Okno SD Playback / Playback List View – Playback (Odtwarzanie z karty SD / Widok
listy odtwarzania – Odtwarzanie)
Playback View (Widok odtwarzania): Umożliwia wyświetlenie odtwarzanego obrazu
po kliknięciu przycisku Playback (Odtwarzanie).
Szybkie przewijanie wstecz
Klatka wstecz
Odtwarzanie wstecz
Chwilowe wstrzymanie
Odtwarzanie
Klatka do przodu
Szybkie przewijanie do przodu
73
Okno System (System)
Karta System zawiera różne informacje na temat systemu, zwłaszcza bezpieczeństwa sieci,
zaawansowanych parametrów ustawień sieci, konfiguracji systemu i jego konserwacji.
Security – Users (Bezpieczeństwo – Użytkownicy)
Można użyć karty Users (Użytkownicy) do zarządzania uprawnieniami dostępu do kamery.
Wyświetlane są też takie dane jak User name (Nazwa użytkownika) i User Group (Grupa
użytkowników).
Rysunek 44. Okno System / Security – Users (System / Bezpieczeństwo – Użytkownicy)
User Setting (Ustawienia użytkownika): Zaznacz pole wyboru Enable anonymous
viewer login (Zezwalaj na logowanie anonimowych użytkowników), aby umożliwić logowanie do
kamery anonimowym użytkownikom. Domyślne ustawienie jest nieaktywne.
User List Setting (Ustawienia listy użytkowników): Można dodawać,
modyfikować lub usuwać konta użytkowników. Uprawnienia zależą w sposób automatyczny od
grupy użytkowników i przedstawiają stan dostępu do menu.
Domyślna nazwa użytkownika to admin. Domyślne hasło użytkownika „admin” to admin.
User Name (Nazwa użytkownika): Można wyświetlić zarejestrowane nazwy, która mają
dostęp do kamery.
74
User Group (Grupa użytkowników): Można wyświetlić uprawnienia przypisane
użytkownikom.
Authority (Uprawnienia): Można wyświetlić stan uprawnień w celu dostępu do menu.
Rysunek 45. Okno System / Security / Users – Add User (System / Bezpieczeństwo / Użytkownicy –
Dodaj użytkownika)
Aby dodać nowego użytkownika:
1. Kliknij kartę Add (Dodaj). Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe.
2. Kliknij pole User name (Nazwa użytkownika) i wpisz nazwę nowego użytkownika (od 1 do 14
znaków alfanumerycznych). W nazwie użytkownika nie jest rozróżniana wielkość liter.
3. Kliknij pole Password (Hasło) i wpisz hasło (od 1 do 8 znaków alfanumerycznych). W hasłach jest
rozróżniana wielkość liter.
4. Kliknij pole Confirm password (Potwierdź hasło) i wpisz ponownie hasło.
5. Kliknij pole User group (Grupa użytkowników) i wybierz jedną z grup, do której ma należeć
użytkownik.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i dodać nowego użytkownika.
75
Rysunek 46. Okno System / Security / Users – Modify User (System / Bezpieczeństwo / Użytkownicy
– Modyfikuj użytkownika)
Aby zmodyfikować użytkownika:
1. Wybierz użytkownika do zmodyfikowania z pola User Name (Nazwa użytkownika) w obszarze
User List Setting (Ustawienia listy użytkowników).
2. Kliknij kartę Modify (Modyfikuj). Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe.
3. Kliknij pole Password (Hasło) i wpisz hasło (od 1 do 8 znaków alfanumerycznych). W hasłach jest
rozróżniana wielkość liter.
4. Kliknij pole Confirm password (Potwierdź hasło) i wpisz ponownie hasło.
5. Kliknij pole User group (Grupa użytkowników) i wybierz jedną z grup, do której ma należeć
użytkownik.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zmodyfikować użytkownika.
UWAGA
Nazwy użytkownika nie można modyfikować.
Aby usunąć użytkownika:
1. Wybierz użytkownika do usunięcia z pola User Name (Nazwa użytkownika) w obszarze User List
Setting (Ustawienia listy użytkowników).
2. Kliknij kartę Remove (Usuń). Zostanie wyświetlone okno dialogowe z komunikatem
potwierdzającym.
3. Kliknij przycisk OK. Profil użytkownika zostanie usunięty z profilu User List Setting (Ustawienia
listy użytkowników).
UWAGA
Nazwy użytkownika „admin” nie można usunąć.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
76
Security – HTTPS (Bezpieczeństwo – HTTPS)
Można użyć karty HTTPS, aby umożliwić użytkownikom dostęp do kamery przy użyciu bezpiecznej,
szyfrowanej komunikacji.
Rysunek 47. Okno System / Security – HTTPS (System / Bezpieczeństwo – HTTPS)
HTTPS Connection Policy (Strategia połączenia HTTPS): Umożliwia
zdefiniowanie strategii połączenia, aby umożliwić użytkownikom dostęp do kamery przy użyciu
przeglądarki WWW.
Connection mode (Tryb połączenia): Domyślne ustawienie to HTTP & HTTPS.
– HTTP: Poufne dane będą przesyłane bez szyfrowania. Obsługa adresów URL, które
zaczynają się od „HTTP:”.
– HTTPS: HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) to protokół zapewniający
szyfrowanie podczas transmisji. Obsługa adresów URL, które zaczynają się od „HTTPS:”.
– HTTP&HTTPS: Jednoczesna obsługa protokołu HTTP i HTTPS. Można uzyskać dostęp do
kamery przy użyciu standardowego adresu „HTTP:”, ale poufne dane nie będą szyfrowane podczas
transmisji. Aby poufne dane były szyfrowane podczas transmisji, należy użyć bezpiecznego adresu
URL „HTTPS:”.
UWAGI
– Aby zapewnić bezpieczeństwo w Internecie, wszystkie przeglądarki WWW udostępniają różne
poziomy bezpieczeństwa, które można konfigurować w przypadku witryny, w której do przesyłania
danych zastosowano technikę SSL (Secure Socket Layer). Technika SSL umożliwia szyfrowanie
77
komunikacji, utrudniając nieautoryzowanym użytkownikom przechwycenie i wyświetlenie nazwy
użytkownika i hasła.
– W komunikacji SSL wymagane są podpisane certyfikaty w celu określenia, czy przeglądarka WWW
ma wymagane uwierzytelnienie. Ta kamera ma możliwość wygenerowania automatycznie
podpisanego certyfikatu przy użyciu techniki Open SSL.
– Jeśli zostanie wybrana strategia połączenia HTTP, nie można uzyskać dostępu do kamery przy
użyciu adresu URL zaczynającego się od „HTTPS:”.
– Automatycznie podpisane certyfikaty są ważne przez 10 lat.
Install (Instaluj): Aby używać protokołu HTTPS do komunikowania się z kamerą sieciową,
należy przesłać z komputera oficjalny certyfikat, wystawiony przez organ certyfikujący CA
(Certificate Authority). Wpisz bezpośrednią ścieżkę do certyfikatu lub użyj przycisku Browse
(Przeglądaj), aby wskazać odpowiednie miejsce. Następnie kliknij przycisk Upload (Prześlij).
Installed Certificate (Zainstalowany certyfikat): Po pomyślnym zainstalowaniu
zostanie wyświetlona nazwa oficjalnego certyfikatu wraz z czasem instalacji.
UWAGI
Informacje na temat wysyłania żądań certyfikatów można znaleźć na stronie głównej organu
certyfikującego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej (online).
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
78
Security – IP Filtering (Bezpieczeństwo – Filtrowanie
adresów IP)
Można użyć karty IP Filtering (Filtrowanie adresów IP) do uaktywnienia funkcji filtrowania adresów
IP, która umożliwia dopuszczenie i zablokowanie pewnych adresów IP.
Rysunek 48. Okno System / Security – IP Filtering (System / Bezpieczeństwo – Filtrowanie adresów
IP)
IP Filtering Setting (Ustawienie filtrowania adresów IP): Dostępne są
następujące opcje filtrowania IP: On/Off (Włącz/wyłącz), Priority (Priorytet), Policy (Strategia) oraz
IP Ranges (Zakresy adresów IP). Domyślne ustawienie to wyłączona funkcja.
Enable IP filtering (Włącz filtrowanie adresów IP): Zaznacz pole wyboru Enable IP
filtering (Włącz filtrowanie adresów IP), aby włączyć funkcję filtrowania adresów IP. W tym oknie
dialogowym można dodać nowy dopuszczony lub zablokowany adres IP. Można bezpośrednio
dodawać całe zakresy (podsieci) adresów IP.
On/Off (Włącz/wyłącz): Zaznacz pole wyboru, aby uaktywnić ustawienia (Priority (Priorytet),
Policy (Strategia) i IP ranges (Zakresy adresów IP)).
Priority (Priorytet): Liczba oznacza priorytet, jeśli występują zduplikowane adresy IP w każdym
zakresie IP.
Policy (Strategia): Umożliwia określenie atrybutu filtrowania wybranego adresu IP.
79
Start IP (Początkowy adres IP): Wprowadź początkowy adres IP, aby użyć funkcji ALLOW/
DENY (ZEZWALAJ/ZABLOKUJ) w wybranym zakresie IP.
End IP (Końcowy adres IP): Wprowadź końcowy adres IP, aby użyć funkcji ALLOW/ DENY
(ZEZWALAJ/ZABLOKUJ) w wybranym zakresie IP.
UWAGI
– Aby dodać podsieć adresów sieciowych, muszą one zostać dodane w notacji CIDR (Classless
Inter-Domain Routing).
Przykładowo: wprowadzenie zakresu 192.168.1.0/24 spowoduje dodanie wszystkich adresów w
zakresie od 192.168.1.1 do 192.168.1.254. Więcej informacji można uzyskać od administratora sieci.
– Jeśli dostęp do kamery sieciowej odbywa się przez serwer proxy, adres IP tego serwera należy
dodać jako adres dozwolony.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
Date & Time (Data i godzina)
Można użyć karty Date & Time (Data i godzina) do ustawienia daty i godziny kamery (w sposób
ręczny lub automatyczny).
Rysunek 49. Okno System / Date & Time (System / Data i godzina)
80
Current Server Time (Bieżący czas serwera): Wyświetlane są bieżąca data i
godzina.
Date (Data): Domyślne ustawienie to 1970-01-01.
Time (Godzina): Domyślne ustawienie to 00:00:00.
New Server Time (Nowy czas serwera): Można wybrać strefę czasową, w której
znajduje się kamera.
Zaznacz pole wyboru Automatycznie uwzględniaj zmiany czasu, aby automatycznie uwzględniać
zmianę czasu na letni i zimowy.
Time zone (Strefa czasowa): Domyślne ustawienie to GMT (Czas GMT).
Time mode (Tryb zmiany czasu): Domyślne ustawienie to Set manually (Ustaw ręcznie).
Synchronize with computer time (Synchronizuj z czasem komputera): Możliwość
ustawienia czasu zgodnie z zegarem komputera.
Synchronize with NTP Server (Synchronizuj z serwerem NTP): Ta opcja umożliwia
uzyskanie poprawnego czasu z serwera NTP (odczyt co 60 minut). Adres IP serwera NTP lub jego
nazwa hosta są określane w serwerze czasu.
Set manually (Ustaw ręcznie): Można użyć tej opcji do ręcznego ustawienia daty i godziny.
Date & Time Format (Format daty i godziny): Można wybrać jeden z dostępnych
formatów daty i godziny.
Date Format (Format daty): Domyślne ustawienie to RRRR-MM-DD.
Time Format (Format czasu): Domyślne ustawienie to 24 godziny.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
81
Network (Sieć)
Przed ustawieniem lub zmianą adresu IP kamery należy skontaktować się z administratorem sieci,
aby uniknąć konfliktów w sieci.
Network – Basic (Sieć – Ustawienia podstawowe)
Karty Network – Basic (Sieć – Ustawienia sieciowe) można użyć do zarządzania ustawieniami sieci.
Rysunek 50. Okno System / Network – Basic (System / Sieć – Ustawienia podstawowe)
IP Address Configuration (Konfiguracja adresu IP): Serwer DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) umożliwia automatyczne przypisywanie adresów IP urządzeniom
podłączonym do sieci.
Obtain IP address via DHCP (Uzyskaj adres IP od serwera DHCP): Zaznacz to pole
wyboru, jeśli adres IP ma być przypisywany automatycznie przez serwer DHCP. Pozostałe
ustawienia są wyświetlane jedynie do odczytu.
Use the following IP address (Użyj następującego adresu IP): Zaznacz to pole
wyboru, jeśli adres IP ma być przypisywany ręcznie.
82
IP address (Adres IP): Adres IP kamery, która jest podłączona do sieci. Podaj unikatowy adres
IP tej kamery sieciowej.
Subnet mask (Maska podsieci): Adres określający sieć IP, do której jest podłączona kamera
(względem tego adresu). Podaj maskę podsieci, w której znajduje się kamera.
Default router (Domyślny router): Jest to router, który ma dostęp do innych sieci. Podaj
adres IP domyślnego routera (bramy) używanego do łączenia urządzeń podłączonych do różnych
sieci i segmentów sieci.
DNS Configuration (Konfiguracja DNS): Usługa DNS umożliwia translację nazw
hostów na adresy IP w sieci.
Obtain DNS server via DHCP (Uzyskaj adres serwera DNS od serwera DHCP):
Zaznacz to pole wyboru, jeśli ustawienia serwera DNS mają być przypisywane automatycznie przez
serwer DHCP. Pozostałe ustawienia są wyświetlane jedynie do odczytu.
Use the following DNS server address (Użyj następującego adresu serwera
DNS): Zaznacz to pole wyboru, jeśli adres serwera DNS ma być przypisywany ręcznie.
Domain name (Nazwa domeny): Wprowadź nazwę domeny, w której ma być wyszukiwana
nazwa hosta używana przez kamerę sieciową.
Primary DNS server (Podstawowy serwer DNS): Podaj adres IP podstawowego serwera
DNS.
Secondary DNS server (Pomocniczy serwer DNS): Podaj adres IP pomocniczego serwera
DNS.
Services (Usługi): Możliwość uzyskania dostępu do kamery przy użyciu szyfrowanej
komunikacji z poziomu przeglądarki WWW.
HTTP port (Port HTTP): Domyślny numer portu protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
to 80. Można go zmienić na inny port z zakresu 1024–65535.
HTTPS port (Port HTTPS): Domyślny numer portu to 443. Można go zmienić na inny port z
zakresu 1024–65535.
RTSP port (Port RTSP): Protokół RTSP (Real Time Streaming Protocol) umożliwia podłączenie
klienta w celu uruchomienia strumienia wideo. Domyślne ustawienie to 7070. Można go zmienić na
inny port z zakresu 1024–65535.
Network Traffic (Ruch sieciowy): Można określić maksymalną przepustowość tej
kamery. Ta funkcja sprawdza się zwłaszcza po podłączeniu kamery do obciążonej sieci lub sieci o
dużym natężeniu ruchu. Domyślne ustawienie to Unlimited (Nieograniczone).
Unlimited (Nieograniczone): Możliwość zapewnienia dobrej jakości obrazu kosztem
zwiększenia przepustowości i miejsca na dysku w warunkach słabego oświetlenia.
Limited to (Ograniczone do): Zoptymalizowana przepustowość i miejsce na dysku, ale gorsza
jakość obrazu. Aby uniemożliwić zwiększenie przepustowości i zajmowanego miejsca na dysku,
należy ustawić zoptymalizowaną przepustowość.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
83
Network – DDNS (Sieć – DDNS)
Usługa DDNS (Dynamic DNS) umożliwia przypisanie kamerze własnego adresu URL (adres WWW),
który następnie może być wykorzystany do uzyskania do niej dostępu przez Internet. Można użyć
usługi DDNS do przypisania nazwy hosta i ułatwienia dostępu do kamery sieciowej.
UWAGI
– Jeśli kamera nie była uprzednio rejestrowana w usłudze DDNS, należy ją najpierw zarejestrować.
Aby to wykonać, należy otworzyć stronę http://www.security-nazwa.urządzenia.
– Jeśli kamera jest już zarejestrowana w usłudze DDNS i jej adres IP ulegnie zmianie, należy
zaktualizować adres IP w usłudze DDNS.
– Regularne aktualizacje są wykonywane zawsze w określonych odstępach czasu, bez względu na
to, czy skonfigurowano automatyczną aktualizację.
Rysunek 51. Okno System / Network – DDNS (System / Sieć – DDNS)
Internet DDNS [Dynamic Domain Naming Service] (Usługa DDNS):
Można przypisać nazwę hosta do kamery w celu uzyskania do niej dostępu.
Enable DDNS (Włącz usługę DDNS): Zaznacz pole wyboru Enable DDNS (Włącz usługę
DDNS), aby uaktywnić funkcję DDNS.
DDNS server (Serwer DDNS): Wprowadź nazwę serwera DDNS. Domyślna nazwa serwera
DDNS to security-nazwa.urzadzenia.
Registered host (Zarejestrowany host): Wprowadź zarejestrowaną nazwę hosta.
84
User name (Nazwa użytkownika): Wprowadź zarejestrowaną nazwę użytkownika, która
będzie używana w celu uzyskania dostępu do serwera DDNS.
Password (Hasło): Wprowadź hasło użytkownika, które będzie używane w celu uzyskania
dostępu do serwera DDNS.
Confirm password (Potwierdź hasło): Wprowadź hasło ponownie w celu potwierdzenia.
Maximum time interval (Maksymalny przedział czasu): Można ustawić przedział czasu
regularnej aktualizacji usługi DDNS.
Domyślne ustawienie to 10 minut.
□ Register local network IP address (Zarejestruj adres IP kamery w sieci
lokalnej): Można zarejestrować adres IP kamery sieciowej na serwerze DDNS.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
Network – RTP (Sieć – RTP)
Ustawienia RTP dotyczą adresów IP oraz numerów portów, które będą używane do transmisji
strumieniowej wideo oraz dźwięku.
Rysunek 52. Okno System / Network – RTP (System / Sieć – RTP)
Port Range (Zakres portów): Opcja RTP Port range (Zakres portów RTP) umożliwia
zdefiniowanie zakresu portów, z których automatycznie są wybierane porty do transmisji wideo i
dźwięku. Ta funkcja jest pomocna, gdy kamera jest podłączona do routera NAT z ręcznie
konfigurowanym odwzorowaniem portów.
85
UWAGA
Należy ograniczyć zakresów portów dozwolonych w transmisji pojedynczej/wielokrotnej RTP przez
wprowadzenie wartości w polach Start port (Port początkowy) i End port (Port końcowy).
Start port (Port początkowy): Numer portu początkowego może być liczbą z zakresu 1024–
65532. Domyślne ustawienie to 5008.
End port (Port końcowy): Numer portu końcowego może być liczbą z zakresu 1024–65532.
Domyślne ustawienie to 50999.
Uwaga
Wprowadzone numery portów do transmisji wideo i dźwięku muszą być liczbami parzystymi.
Multicast (Transmisja wielokrotna):
Do transmisji wielokrotnej można wykorzystać adresy IP tylko z niektórych zakresów. Te zakresy
zostały fabrycznie skonfigurowane w kamerze i nie trzeba ich ponownie konfigurować. Jeśli zachodzi
potrzeba zmiany tego adresu, należy skontaktować się z administratorem sieci.
Multicast destination IP (Adres docelowy IP transmisji wielokrotnej): Kliknij pole
Multicast destination IP (Adres docelowy IP transmisji wielokrotnej) i wpisz adres IP.
UWAGI
– Adresy transmisji wielokrotnej są przydzielane zgodnie ze strategiami IANA.
– Domyślny adres IP to 231.1.128.20.
RTP port (Port RTP): Numer portu RTP może być liczbą z zakresu 1024–65532. Domyślne
ustawienie to 5000.
UWAGA
Wprowadzony numer portu RTP musi być liczbą parzystą.
RTP TTL (Wartość RTP TTL): Wartość RTP TTL może być liczbą z zakresu 1-255. Domyślne
ustawienie to 1.
UWAGI
– TTL (Time To Live) – czas aktywności. Jeśli pakiety IP (tj. dane) nie będą dostarczane do
lokalizacji docelowej w pewnym okresie (z różnych powodów), to ustawienie definiuje czas
skasowania pakietu danych przez router sieciowy.
– Ta wartość zwykle jest mierzona w liczbie przeskoków, tj. liczbie routerów sieciowych, przez które
muszą przejść dane, zanim dotrą do lokalizacji docelowej lub zostaną skasowane.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
86
Network – UPnP (Sieć – UPnP)
Funkcja UPnP jest domyślnie włączona. Dzięki temu kamera sieciowa jest automatycznie wykrywana
przez systemy operacyjne i klienty obsługujące ten protokół.
Rysunek 53. Okno System / Network – UPnP (System / Sieć – UPnP)
UPnP Setting (Ustawienia UPnP): Zaznacz pole wyboru Enable UPnP (Włącz UPnP),
aby wyłączyć funkcję UPnP. Domyślne ustawienie to włączona funkcja.
Friendly name (Przyjazna nazwa): Zaznacz pole Friendly name (Przyjazna nazwa) i wpisz opis
tekstu (od 1 do 32 znaków alfanumerycznych). Jeśli funkcja jest włączona w komputerze, kamera
zostanie wykryta automatycznie i zostanie wyświetlona nowa ikona z opisem „Model Name-MAC
address” („Nazwa modelu – adres MAC”).
UWAGA
Funkcja UPnP musi być też włączona w komputerze z systemem operacyjnym Windows XP. Aby to
zrobić, w menu Start otwórz Panel sterowania i wybierz opcję Dodaj lub usuń programy. Wybierz
opcję Dodaj lub usuń składniki systemu Windows i wybierz część Usługi sieciowe. Kliknij przycisk
Szczegóły i wybierz UPnP jako usługę do dodania.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
87
Network – QoS (Sieć – Jakość usług QoS)
Funkcja jakości usług Quality of Service (QoS) umożliwia utrzymanie pewnego poziomu określonych
zasobów w przypadku wybranego ruchu w sieci IP. Jakość można zdefiniować np. jako utrzymany
poziom przepustowości, małe opóźnienie, brak utraty pakietów itd.
Rysunek 54. Okno System / Network – QoS (System / Sieć – Jakość usług QoS)
Ustawienia DSCP
W przypadku każdego obsługiwanego typu ruchu sieciowego należy podać wartość w polu DSCP
(Differentiated Services Code Point) w nagłówku IP pakietu danych. Ta wartość umożliwia
oznaczanie ruchu sieciowego, co pozwala na stosowanie odpowiednich usług przez routery sieciowe
w odniesieniu do pakietów danych, np. przepustowość zarezerwowaną dla danego typu ruchu.
Usługa QoS w kamerze sieciowej serii NXD umożliwia oznaczanie pakietów danych należących do
różnych typów ruchu sieciowego i pochodzących z urządzenia. Routery i przełączniki sieciowe z
obsługą QoS korzystają ze znaczników do szczególnej obsługi tych typów ruchu, np. do
zarezerwowania stałej przepustowości.
Można oznaczać transmisję wideo, dźwięku, zdarzenia/alarmy i ruch związany z zarządzaniem siecią.
88
UWAGI
Poniżej zestawiono główne zalety używania sieci z obsługą QoS:
– Możliwość ustanowienia priorytetów ruchu i wcześniejszej obsługi krytycznych transmisji przed
pozostałymi.
– Wyższa niezawodność w sieci dzięki sterowaniu przepustowością danej aplikacji, a także kontrola
nad wyścigami z przyznawaniem przepustowości pomiędzy aplikacjami.
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
Language (Język)
Karta Language (Język) umożliwia skonfigurowanie obsługiwanego języka.
Rysunek 55. Okno System / Language (System / Język)
Language Setting (Ustawienia języka): Możliwość wyboru obsługiwanego języka.
Language (Język): Domyślne ustawienie to English (Angielski).
– Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać ustawienia. Kliknij przycisk Reset (Zeruj), aby skasować
wszystkie wprowadzone informacje bez ich zapisywania.
89
Maintenance (Konserwacja)
Można użyć karty Maintenance (Konserwacja) do obsługi takich funkcji kamery jak reset
programowy, aktualizacja, wykonanie kopii parametrów i ich przywrócenie.
Rysunek 56. Okno System / Maintenance (System / Konserwacja)
Maintenance (Konserwacja): Możliwość wykonania resetu programowego kamery
podczas wykrywania usterek.
Restart (Uruchom ponownie): Ponowne uruchomienie kamery bez zmiany ustawień. Można
użyć tej funkcji, gdy urządzenie nie działa zgodnie z przewidywaniami.
Reset (Reset): Urządzenie jest uruchamiane ponownie i przywracana jest większość domyślnych
ustawień fabrycznych. Następujące ustawienia nie są zerowane:
– Protokół uruchamiania (DHCP lub statyczny)
– Statyczny adres IP
– Domyślny router
– Maska podsieci
– Czas systemowy
Default (Domyślne): Przycisk Default (Domyślne) powinien być używany z rozwagą. Jego
naciśnięcie powoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych kamery, w tym adresu IP.
90
Upgrade (Aktualizacja): Można zaktualizować oprogramowanie sprzętowe kamery do
najnowszej wersji. Po wykonaniu aktualizacji z pliku kamera uzyskuje najnowsze dostępne funkcje i
wyższą niezawodność.
UWAGA
Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy zapoznać się z
instrukcjami aktualizacji i uwagami do danej wersji.
Upgrade (Aktualizacja): Aktualizację oprogramowania sprzętowego można wykonać w
następujący sposób:
1. Zapisz na komputerze plik z oprogramowaniem sprzętowym.
2. Przejdź do pliku z oprogramowaniem sprzętowym zapisanym na komputerze.
3. Kliknij przycisk Upgrade (Aktualizacja).
UWAGI
– Nie wolno odłączać zasilania urządzenia w trakcie aktualizowania. Urządzenie automatycznie
uruchomi się ponownie po zakończeniu aktualizowania (po 3–4 minutach).
– Po rozpoczęciu aktualizowania należy zawsze odczekać 3–4 minuty przed ponownym
uruchomieniem kamery, nawet gdy istnieje przypuszczenie, że proces aktualizacji zakończył się
niepowodzeniem.
Backup (Kopia zapasowa): Można zapisać wszystkie parametry i zdefiniowane przez
użytkownika skrypty w pliku kopii zapasowej.
Backup (Kopia zapasowa): Kliknij przycisk Backup (Kopia zapasowa), aby wykonać kopię
zapasową wszystkich parametrów i zdefiniowanych przez użytkownika skryptów.
Restore (Przywróć): Można użyć zapisanego pliku kopii zapasowej i przywrócić poprzednią
konfigurację.
Restore (Przywróć): Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby odnaleźć plik z kopią zapasową.
Następnie kliknij przycisk Restore (Przywróć).
UWAGA
Funkcji wykonania kopii zapasowej i jej przywracania można używać tylko w obrębie tej samej
wersji oprogramowania sprzętowego. Ta funkcja nie jest przeznaczona do obsługi konfiguracji ani
aktualizowania wielu urządzeń.
91
Support (Wsparcie)
Części Log (Dziennik) i Reports (Raporty) udostępniają informacje na temat wykrywania usterek i
dane kontaktowe, jeśli wymagana jest pomoc techniczna.
Rysunek 57. Okno System / Support (System / Wsparcie)
Log (Dziennik): Plik dziennika zawiera zdarzenia zarejestrowane od ostatniego ponownego
uruchomienia urządzenia. Może być pomocny podczas wykrywania usterek.
System Log (Dziennik systemu): Zawiera informacje na temat zdarzeń systemowych.
Reports (Raporty): Sekcja Reports (Raporty) zawiera ważne informacje o serwerze.
Server Report (Raport serwera): Zawiera informacje na temat stanu serwera. Powinien być
dołączony po zgłoszeniu żądania raportu. Są to następujące informacje: wersja oprogramowania
sprzętowego kamery, adres MAC, informacje o systemie, adres IP i połączenia sieciowe.
Parameter List (Lista parametrów): Zawiera listę parametrów serwera i ich bieżące
ustawienia.
92
About (Informacje)
Można tu znaleźć podstawowe informacje na temat tej kamery.
Rysunek 58. Okno About (Informacje)
Strona About (Informacje) przedstawia podstawowe informacje na temat kamery:
– Megapixel / High Definition (HD) Network Camera (Kamera sieciowa megapikselowa / HD)
– Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego):
– MAC address (Adres MAC):
93
Dane techniczne
Modele
– NXD-1401M ----------------------------– NXD-1402M ----------------------------– NXD-1301M ----------------------------– NXD-1302M -----------------------------
seria NXD, 1 megapiksel, 30 obrazów/s z
rozdzielczością 1280x720
seria NXD, 2 megapiksele, 15 obrazów/s z
rozdzielczością 1600x1200
seria NXD, 1 megapiksel, 30 obrazów/s z
rozdzielczością 1280x720, tryb dzień/noc
seria NXD, 2 megapiksele, 15 obrazów/s z
rozdzielczością 1600x1200, tryb dzień/noc
Informacje ogólne
–
–
–
–
–
–
Przetwornik obrazu ---------------------------Typ przetwornika -----------------------------Odczyt z przetwornika -----------------------Rozdzielczość ----------------------------------Stosunek sygnału do szumu -----------------Typ obiektywu ---------------------------------
1/3,2 cala (4:3)
CMOS
Tryb skanowania progresywnego
Maks. 1600x1200 (piksele efektywne)
42,3 dB
Z automatyczną przesłoną prądu stałego, ogniskowa
3–9 mm, F1,2
– Zakres migawki elektronicznej --------------- do 1/2 do 1/1000
– Typ migawki ----------------------------------- Elektroniczna ERS (Electronic Rolling Shutter)
– Zakres dynamiki ------------------------------- 71 dB
– Regulacja balansu bieli -----------------------
4000 K–14 000 K
– Czułość ------------------------------------------ 3,5 luksa
Dane elektryczne, złącza
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Złącze Ethernet -------------------------------Typ okablowania Ethernet ------------------Złącze BNC ------------------------------------Złącze zasilania --------------------------------
RJ-45 dla 100Base-Tx
Kategoria 5
Analogowe wyjście złożonego sygnału wideo
Listwa zaciskowa do zasilania 12 V prądu stałego lub
24 V prądu przemiennego
Zasilanie ---------------------------------------- 12 V prądu stałego, 24 V prądu przemiennego lub
PoE (zgodne z IEEE802.3af, klasa 2)
Pobór mocy ------------------------------------ Poniżej 4,5 W
PoE --------------------------------------------- 3,5 W
12 V prądu stałego --------------------------- 3,12 W
24 V prądu przemiennego ------------------- 4,2 W
Wejście alarmu -------------------------------- Listwa zaciskowa dla dwóch wejść alarmu
Wyjście alarmu -------------------------------- Listwa zaciskowa dla jednego wyjścia alarmu
Wejścia i wyjścia dźwięku -------------------- Wejście 3,5 mm mikrofonu i wyjście 3,5 mm głośnika
Lokalne rejestrowanie ------------------------ Na karcie microSD
94
Dane dotyczące toru wideo
– Kompresja ------------------------------ H.264, profil High / Main / Baseline i MJPEG
– Wielokrotna transmisja strumieniowa ----------------------- Maks. 4 strumienie jednocześnie
– Stream1 (Strumień1): H.264
– Stream2 (Strumień2): MJPEG
– Stream3 (Strumień3): H.264
– Stream4 (Strumień4): H.264
– Liczba klatek na sekundę -------------------------------- Maks. 15 klatek/s przy 1600x1200 p, 24
klatki/s przy 1280x1024 p, 30 klatek/s przy 1152x864 p, 30 klatek/s przy 1280x720 p, 25 klatek/s
przy 720x576 p, 30 klatek/s przy 720x480 p, 30 klatek/s przy 640x480 p, 30 klatek/s przy 320x240
p
– Dostępne rozdzielczości i maksymalna liczba klatek na sekundę
Strumień 1
Strumień 2
Strumień 3
Strumień 4
Maksymalna
H264
MJPEG
H264
H264
liczba klatek na
sekundę
1600x1200 p
320x240 p
320x240 p
320x240 p
15
1280x1024 p
640x480 p
320x240 p
320x240 p
24
1152x864 p
640x480 p
640x480 p
320x240 p
30
1152x864 p
640x480 p
320x240 p
320x240 p
30
1280x720 p
640x480 p
640x480 p
640x480 p
30
1280x720 p
640x480 p
640x480 p
320x240 p
30
1280x720 p
640x480 p
320x240 p
320x240 p
30
720x576 p
720x576 p
720x576 p
640x480 p
30
720x576 p
720x576 p
720x576 p
320x240 p
30
720x576 p
720x576 p
720x480 p
640x480 p
30
720x576 p
720x576 p
720x480 p
320x240 p
30
720x576 p
720x576 p
640x480 p
640x480 p
30
720x576 p
720x576 p
640x480 p
320x240 p
30
720x576 p
720x576 p
320x240 p
320x240 p
30
720x480 p
720x480 p
720x480 p
640x480 p
30
720x480 p
720x480 p
720x480 p
320x240 p
30
720x480 p
720x480 p
640x480 p
640x480 p
30
720x480 p
720x480 p
640x480 p
320x240 p
30
720x480 p
720x480 p
320x240 p
320x240 p
30
640x480 p
640x480 p
640x480 p
640x480 p
30
640x480 p
640x480 p
640x480 p
320x240 p
30
640x480 p
640x480 p
320x240 p
320x240 p
30
320x240 p
320x240 p
320x240 p
320x240 p
30
95
– Protokoły --------------------------------------- TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast), UPnP, DNS, DHCP,
RTP, RTSP, NTP, IPv4, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, FTP
– Użytkownicy
– Unicast (pojedyncza transmisja) ------------- Maks. 10 jednocześnie
– Multicast (transmisja wielokrotna) ----------- Nieograniczona liczba użytkowników H.264
– Bezpieczeństwo dostępu -------------------------------- Wielopoziomowy dostęp, szyfrowanie danych,
ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP
– Funkcje ------------------------------------------ Obszar zainteresowania, łatwe ustawianie ostrości,
cyfrowe PTZ (powiększenie cyfrowe 10x), wykrywanie ruchu w obrazie (VMD), efekty obrazu,
wielokrotna transmisja strumieniowa, automatyczna ekspozycja, automatyczny balans bieli,
migawka, wyzwalanie ręczne, wyciszanie dźwięku, alarm dźwiękowy, reset programowy, zdalna
aktualizacja.
Dane dotyczące toru dźwiękowego
– Kompresja --------------------------------------- G.711 PCM 8 kHz (μ-law lub A-law)
– Transmisja strumieniowa --------------------- Pełna dwukierunkowa
– Wejście/wyjście -------------------------------- Wejście mikrofonu zewnętrznego / wyjście głośnika
zewnętrznego
Możliwość integracji z systemem
– Interfejs API ------------------------------------- Obsługiwany otwarty interfejs API w celu
zapewnienia integracji na poziomie oprogramowania
– Wyzwolenie alarmu ---------------------------- Sygnały wejściowe alarmu zewnętrznego,
wykrywanie ruchu w obrazie (VMD)
– Zdarzenia alarmowe
– Przesyłanie pliku JPEG na serwer FTP
– Powiadomienie przez e-mail
– Uaktywnienie urządzenia zewnętrznego
– Inteligentne wideo -------------------------------- Wykrywanie ruchu w obrazie (VMD)
– Buforowanie sygnału wideo -------------------- Maks. przed zdarzeniem: 25 klatek/s, po
zdarzeniu: 25 klatek/s
– Interfejs programowy ---------------------------- NT-Manager, SmartManager Utility, Nautilus
– Integracja z systemem --------------------------- Obsługiwany otwarty interfejs API
Dane środowiskowe
– Temperatura robocza ------------------------- –10°C do +50°C
– Temperatura przechowywania --------------- –20°C do +60°C
– Wilgotność przechowywania ------------------- 0 do 96%
96
Charakterystyka fizyczna
– Wymiary kamery (wys. x Ø) ----------------- 120 mm x 154 mm
–
–
–
–
Wymiary do wysyłki (wys. x szer. x gł.)----Waga kamery ---------------------------------Waga do wysyłki ------------------------------Akcesoria w zestawie -------------------------
190 mm x 190 mm x 195 mm
1000 g
1 300 g
Dysk CD z programem instalacyjnym, dodatkowy
zestaw do instalacji, szablon, zestaw złącza
przedłużacza
UWAGA
Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
97
Rozwiązywanie problemów
W razie przypuszczenia, że problem wynika z nieprawidłowej konfiguracji lub innych, mniej ważnych
usterek, można wykorzystać poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Oprogramowanie sprzętowe określa zakres funkcji kamery sieciowej. Pierwszym działaniem w
przypadku wystąpienia problemu powinno być sprawdzenie aktualności oprogramowania
sprzętowego. Najnowsza wersja oprogramowania może mieć usunięte obecnie występujące błędy.
Bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego w kamerze można wyświetlić za pomocą opcji Basic
Configuration (Konfiguracja podstawowa) lub About (Informacje). Informacje na temat
najnowszego oprogramowania sprzętowego można uzyskać od administratora urządzenia.
Każda nowa wersja oprogramowania zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące aktualizacji. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Maintenance (Konserwacja)n/ Upgrade (Aktualizacja).
Rozwiązywanie problemów ogólnych
Poniżej przedstawiono listę niektórych problemów oraz sposób ich usunięcia.
Objaw → Możliwe przyczyny lub działania naprawcze
1. Problem z uzyskaniem dostępu do kamery przez niektóre klienty.
→ Jeśli używany jest serwer proxy, można wyłączyć ustawienie proxy w przeglądarce. Sprawdź
okablowanie i złącza.
2. Kamera działa lokalnie, ale już nie z zewnętrz.
→ Sprawdź, czy trzeba zmienić ustawienia zapory ogniowej. Sprawdź, czy trzeba zmienić ustawienia
routera.
3. Niska jakość połączenia lub połączenie tymczasowe.
→ Jeśli używany jest przełącznik sieciowy, sprawdź, czy port, do którego jest podłączona kamera,
ma takie same ustawienia sieciowe (prędkość/transmisja dwukierunkowa).
4. Problem z uzyskaniem dostępu do kamery po podaniu nazwy hosta.
→ Sprawdź, czy ustawienia nazwy hosta i serwera DNS są prawidłowe.
5. Nie można się zalogować.
→ Gdy włączony jest protokół HTTPS, upewnij się, że jest używany poprawny protokół (HTTP lub
HTTPS). Podczas próby logowania może być konieczne ręczne wpisanie ciągu http lub https w
pasku adresu przeglądarki.
6. Brak obrazu po kliknięciu przycisku Reload (Odśwież) lub bardzo wolne aktualizowanie obrazu.
→ Jeśli obrazy są bardzo złożone, spróbuj ograniczyć liczbę klientów uzyskujących dostęp do kamery.
7. Wyświetlane są tylko monochromatyczne obrazy.
→ Sprawdź ustawienie opcji Video & Image (Wideo i obraz).
98
8. Obrazy są rozmazane.
→ Zmień ustawienie ostrości kamery.
9. Niska jakość obrazu.
→ Zwiększenie intensywności oświetlenia zwykle poprawia jakość obrazu. Sprawdź, czy w
monitorowanym obszarze występuje dostateczne oświetlenie. Sprawdź wszystkie ustawienia obrazu
i oświetlenia.
10. Czarne paski lub migotanie obrazu.
→ Spróbuj zmienić ustawienie Exposure Control (Sterowanie ekspozycją) w obszarze AE & AWB
(Automatyczna ekspozycja i balans bieli).
11. Strumień H.264 nie jest wyświetlany po stronie klienta.
→ Sprawdź, czy w opcji Video & Image/Stream (Wideo i obraz / Strumień) wybrano poprawny
interfejs sieciowy.
12. Wielokrotny strumień H.264 nie jest wyświetlany po stronie klienta.
→ Zapytaj administratora sieci, czy używane przez kamerę adresy transmisji wielokrotnej są
poprawne. Sprawdź, czy zostało zaznaczone pole wyboru Enable multicast (Włącz transmisję
wielokrotną) w karcie System/Network/RTP (System/Sieć/RTP). Zapytaj administratora sieci, czy
zapora ogniowa nie blokuje wyświetlania obrazu.
13. Wielokrotny strumień H.264 jest dostępny tylko u klientów lokalnych.
→ Sprawdź, czy router obsługuje transmisję wielokrotną i czy nie trzeba skonfigurować ustawień
routera pomiędzy klientem a serwerem. Może być konieczne zwiększenie wartości TTL.
14. Inne nasycenie kolorów w transmisji H.264 i Motion JPEG.
→ Zmodyfikuj ustawienia karty graficznej. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji karty
graficznej.
15. Niska jakość dźwięku.
→ Zbyt wielu użytkowników lub klientów ma połączenie z kamerą i wpływa to niekorzystnie na
jakość dźwięku. Ogranicz liczbę klientów z możliwością połączenia.
16. Zniekształcony dźwięk.
→ Sprawdź, czy wybrano odpowiednie źródło dźwięku. Jeśli jest podłączony mikrofon zewnętrzny,
wybierz opcję Microphone (Mikrofon). Jeśli podłączono urządzenie do wejścia liniowego, wybierz
opcję Line (Wejście liniowe).
UWAGA
Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub skontaktować
się z administratorem sieci.
99

Podobne dokumenty