SK - Kaukaz.pl

Komentarze

Transkrypt

SK - Kaukaz.pl
1230–1430 Sala Senatu Pałac Kazimierzowski
„Zasłużone mniejszości narodowe II Rzeczypospolitej:
Ormianie, Gruzini, Czerkiesi, Azerowie i Górale Kaukascy”
Georges M A M O U L I A
(Centre d’Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen, Paris)
Poland and the Projects of the Caucasian Confederation (1924–1939)
Chaleddin IBRAHIMLI (Baku Azerbaijan University, Azerbaijan)
The Azerbaijan Emigration in Poland and the Idea of Caucasus Home (1920–1935)
Paweł O L S Z E W S K I
(Instytut Historii, Akad. Świętokrzyska, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Przeobrażenia wewnętrzne na radzieckim Zakaukaziu w okresie międzywojennym
(wybrane zagadnienia)
Zaur GASIMOV (Katholische Universität Eichstä-Ingolstadt, Germany)
National Armies Building in Azerbaijan and Georgia in the Years of the
First Independence 1918–1921
Ryszard Ż E L I C H O W S K I (Instytut Studiów Politycznych, PAN)
O romansie gruzińskiej księżniczki Nino i azerskiego księcia Ali raz jeszcze
(na marginesie książki: Tom Reiss, The Orientalist)
Lubica H A R B U L O V A (University of Preśov, Słowacja)
Życie i działalność Konstantyna Czchaidze w Czechosłowacji
Dariusz M A C I A K
(Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski)
Szlak gruziński w łączności zagranicznej Związku Walki Zbrojnej w 1941 roku
Kamal A B D U L L AY E V (Rector, Baku Slavic University, Azerbaijan)
Ancient Turkish epos and its associations with the Ancient Hellenic mythology
Tamila M G A L O B L I S H V I L I (Institute of Manuscripts, Georgia)
The Holy Cross Monastery of Jerusalem – Legends and Reality
Albert S T E P A N Y A N (Yerevan State University, Armenia)
Models of Involvement of Transcaucasia in Globalization Movements of Antiquity
(Roman Globalization)
Sophia V A S H A L O M I D Z E
(Martin-Luther-Universität Halle-Wienberg, Germany)
Der heilige Georg: Georgischer Synkretismus zwischen vorchristlichem
Polytheismus und christlicher Symbolik
Elżbieta PRZYBYŁ (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)
Specyfika teologii ormiańskiej w oparciu o Wyznania wiary
Aleksandra S U L I K O W S K A - G Ą S K A (Instytut Historii Sztuki, UW)
Kult ikon Matki Boskiej Iwierskiej w Europie Środkowo-Wschodniej
Buba K U D A V A (Tbilisi State University, Georgia)
The Archive of St. Grigol Peradze at the Institute of Manuscripts of Georgia
Ks. Henryk P A P R O C K I
(Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytet w Bałymstoku)
Znaczenia „Dziennika podróży po Ziemi Świętej i Syrii”
autorstwa o. Grzegorza Peradze dla kultury gruzińskiej
Dyskusja
Dawid K O L B A I A
(Studium Europy Wschodniej, UW)
Oświata i ośrodki kultury Gruzji w V-X wieku
1500–1900 Sala Narożna Pałac Potockich-Tyszkiewiczów
Dyskusja, podsumowanie sesji
Grigol Peradze Lectures
„900-lecie założenia Akademii w Gelati w Gruzji”
Jan B R A U N (Instytut Orientalistyczny UW)
Język protokartwelski
Ks. Jerzy W O Ź N I A K (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Gruzińskie przekłady biblijne – zarys problematyki
S K E
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ
Pa³ac Potockich, Krakowskie Przedmieœcie 26/28, PL 00-927 Warszawa
Św. Grzegorz Peradze (1899–1942)
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
(1933–1939)
Fotografia z 1936 r. publikowana po raz pierwszy
(„Pro Georgia”, t. 13)
Tel. 55 22 555; fax 55 22 222; e-mail: [email protected]; www.studium.uw.edu.pl
Zaproszenie_Peradze_06.indd 1
2006-11-17 18:33:18
PROGRAM
Czwartek, 7 grudnia 2006 r.
„85-ta rocznica przyjęcia oficerów kontraktowych z Gruzji,
Azerbejdżanu i Północnego Kaukazu w Wojsku Polskim”
900–1400 Sala Senatu Pałac Kazimierzowski
Środa, 6 grudnia 2006 r.
900 Msza w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim p.w. św. męczennika
Archimandryty Grzegorza (Warszawa, ul. Wilcza 31)
1700-1900 Sala Senatu Pałac Kazimierzowski
Aram S I M O N Y A N
(Rector, Yerevan State University, Armenia)
Comparative-historical analysis of the independent statehood foundation
and development in the South Caucasus (political and economic aspects)
Powitanie
przybyłych gości i uczestników uroczystości
Prorektor UW, Prof. Wojciech TYGIELSKI
Tadeusz Ś W I Ę T O C H O W S K I (Columbia University, USA)
The Oil Booms and the World of Baku
Wystąpienia:
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić w środę 6-go grudnia 2006 roku,
na godzinę 5-tą p.p. do Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim UW
na PIĄTĄ DOROCZNĄ MIĘDZYNARODOWĄ
SESJĘ KAUKAZOLOGICZNĄ IM. ŚW. GRZEGORZA PERADZE
profesora przedwojennego Uniwersytetu Warszawskiego
W uroczystości wezmą udział Władze Uniwersytetu Warszawskiego,
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,
Wielce Błogosławiony SAWA Prawosławny Metropolita Warszawski
i Całej Polski, ministrowie, ambasadorowie
oraz wielu innych znakomitych gości
Wiceminister Obrony Narodowej RP – Bogusław W I N I D
Wiceminister Spraw Zagranicznych RP – Paweł K O WA L
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Andrzej P R Z E W O Ź N I K
Ambasador Republiki Gruzji w Warszawie – JE Konstantin K A V T A R A D Z E
U&$$ W#'
Stepan G R I G O R Y A N
(Analytical Center on Globalization and Regional Cooperation, Armenia)
Increasing Role of South Caucasus in the International Affairs
Swietłana C Z E R W O N N A J A
(Katedra Etnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
The Russian Politics towards North-Caucasian Peoples:
its Trans-Caucasian Address and Context
Ambasador Republiki Azerbejdżanu w WarszawieJE – Vilayat G U L I Y E V
Ambasador Republiki Armenii w Warszawie – JE Ashot G A L O Y A N
*
Jan M A L I C K I , Dawid K O L B A I A (Studium Europy Wschodniej UW)
– Współpraca Studium Europy Wschodniej z krajami Zakaukazia
– Kaukascy podchorążowie i oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim
Prezentacja:
K !
J"# S$ E%& W
„Współczesne oblicza Kaukazu”
Wojciech M A T E R S K I
(Instytut Studiów Politycznych, PAN)
– książki autorstwa Tadeusza Świętochowskiego, Azerbejdżan,
(z serii Historia Państw Świata XX wieku), Wyd. TRIO, Warszawa 2006
– nowych tomów „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”.
Centre for East European Studies Oriental Institute Warsaw University
Warsaw/Varsovie, t. 13 i t. 14, 2006.
Alexander R U S E T S K Y
(Południowokaukaski Instytut Regionalnego Bezpieczeństwa, Tbilisi
Stypendysta im. Lane’a Kirklanda, Warszawa)
Konflikty wewnętrzne Gruzji w kontekście stosunków gruzińsko-rosyjskich
Tomasz M A R C I N I A K
(Centrum Badań Ormiańskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Uchodźcy i przesiedleńcy w Armenii. Migracje wewnętrzne i emigracja do Polski
Maciej F A L K O W S K I (Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa)
Polityka rosyjska wobec Gruzji po rewolucji róż
Jan B R O D O W S K I
(Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński)
Gruzińska droga do NATO
Zaśpiewa Chór
z Dolnej Cerkwi Katedry Prawosławnej p.w. Męki Pańskiej na Pradze
pod dyrekcją ks. Jerzego K U L I K A
Zaproszenie_Peradze_06.indd 2
2006-11-17 18:33:19

Podobne dokumenty