Prezent dla Mamy- coś ładnego prawie z niczego

Transkrypt

Prezent dla Mamy- coś ładnego prawie z niczego
Dzień Matki to święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku dla
wszystkich matek. W Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu
matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju
prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu
okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony
w wychowanie.
Przed uczniami stoi zadanie wykonania prezentu ( coś z niczego).
Regulamin konkursu plastycznego
„Prezent dla Mamycoś ładnego prawie z niczego ”
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zerówki, klas podstawowych
i gimnazjum. Tym razem chcielibyśmy zainteresować dzieci ideą
powtórnego wykorzystywania odpadów, czyli tzw. recyklingu. Wiele
przedmiotów kończy swe „życie” przedwcześnie, mając przed sobą
jeszcze wiele możliwości cieszenia nas swoją obecnością – a zwykle
wystarczy tylko odrobina wyobraźni, by nadać im drugą „młodość” oraz
sprawić, by odżyły na nowo i służyły w nowej roli. Tę wyobraźnię
i świadomość chcielibyśmy wspólnie z Państwem rozbudzić w dzieciach!
2. Cel konkursu:
- utrwalanie daty święta Dzień Matki
- uświadomienie ważnej roli matki w życiu każdego człowieka
- wdrażanie do okazywania szacunku matce
- tworzenie poczucia emocjonalnych więzi rodzinnych,
- podniesienie świadomości proekologicznej;
- propagowanie dbałości o środowisko w miejscu zamieszkania;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
i troski o najbliższe otoczenie;
- uświadomienie dzieciom możliwości powtórnego wykorzystywania odpadów
- kształcenie umiejętności wyrażania dziecięcych przeżyć estetycznych w
formie plastycznej;
- rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dziecięcej, kreatywności;
- doskonalenie sprawności manualnych;
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań;
- wzbogacenie doświadczeń plastyczno- technicznych dzieci.
3.Uczestnik konkursu wykonuje prezent dla mamy z okazji Dnia Matki,
wykorzystując do tego odpady, które mogą być wykorzystane powtórnie typu:
papier, butelki, tworzywa sztuczne, folie itp.
4.Na konkurs należy przekazać pracę wykonaną techniką dowolną.
5. Prace muszą być wykonane samodzielnie i według własnego pomysłu.
6.Do konkursu może być zgłoszona tylko jedna praca danego dziecka.
7.Prace muszą zawierać metryczkę:
* Imię i nazwisko autora
* klasa
Prace należy dostarczyć do dnia 15 maja 2016 r.
1.Oceny prac konkursowych dokona jury i wyłoni 3 najlepsze prace z KL 0-III,
IV-VI i I-IIIGimn.
2.Pod uwagę brane będą:
*
*
*
*
*
Indywidualne podejście do tematu
Samodzielność
Oryginalność i pomysłowość
Kompozycja
Zgodność tematyczna;
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w dniu
22.O5.2016 r.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.