Nea HT 24 V, Nea HT 230 V

Komentarze

Transkrypt

Nea HT 24 V, Nea HT 230 V
DE
EN
CZ
ES
FR
GR
HU
IT
NL
PL
RO
RS
Nea HT 24 V, Nea HT 230 V
Regulator pokojowy rEHAU
instrukcja obsługi i montażu
www.rehau.pl
RU
SE
TR
Informacje na wyświetlaczu . . . . . . 213
Spis treści
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . 196 Informacje o ogólnych funkcjach . . . 213
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . 197 Dane techniczne . . . . . . . . . . . 214
Zgodność z normami i bezpieczeństwo 197
Informacje dotyczące bezpieczeństwa . 197
Ustawianie parametrów przez instalatora
– eksperta . . . . . . . . . . . . . . 198
Miejsce montażu . . . . . . . . . . . 199
Zdejmowanie pokrywy . . . . . . . . 205
Sterowanie regulatorem i wyświetlacz . 206
Bezpieczeństwo
Ustawianie wartości zadanej . . . . . 208
Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . 208
Ważna informacja
Program sterowania czasowego . . . . 210
Godzina, data i tryb urlopowy . . . . . 211
Zaleta
Zakres dostawy
Regulator (1 szt.) 196
Kołki i śruby (po 2 szt.) Instrukcja obsługi (1 szt.)
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup regulatora pokojowego
REHAU Nea. Nea HT jest programowalnym,
cyfrowym regulatorem pokojowym
dostępnym w wersji 24 V i 230 V, który
umożliwia łatwe wybieranie temperatury
urządzeń grzewczych.
Zgodność z normami i bezpieczeństwo
Zgodność produktu z normami
Ten produkt jest zgodny z następującymi
wytycznymi Wspólnot Europejskich:
-- Dyrektywa WE o kompatybilności
elektromagnetycznej 2004/108/WE
-- Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
Kupując regulator pokojowy REHAU Nea
zdecydowali się Państwo na urządzenie
elektroniczne regulujące oddzielnie różne
rodzaje ogrzewania płaszczyznowego, tzn.
podłogowe, ścienne lub sufitowe. W
zależności od rodzaju instalacji można
indywidualnie regulować temperaturę
poszczególnych pomieszczeń. Obniżając
temperaturę można uzyskać wyraźną
oszczędność energii.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Regulator pokojowy Nea HT może być
używany tylko do regulacji temperatury
pomieszczeń w hydraulicznych instalacjach
ogrzewania płaszczyznowego wewnątrz
budynku. Nie jest on przeznaczony do
regulacji lub kontroli temperatury zasilania w
trybie grzewczym lub chłodniczym. W
związku z tym regulator pokojowy Nea HT
może być stosowany wyłącznie do napędu
siłowników termicznych. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
Mamy nadzieję, że są Państwo zadowoleni
z tego produktu.
197
DE
EN
CZ
ES
FR
GR
HU
IT
NL
PL
RO
RS
RU
SE
TR
Autoryzowany personel
Instalacja urządzeń elektrycznych
musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami oraz
zgodnie z zaleceniami miejscowego
dostawcy energii elektrycznej. Niniejsza
instrukcja wymaga wiedzy fachowej, którą
posiadają osoby posiadające potwierdzone
dyplomem uprawnienia i kwalifikacje
jednego z następujących zawodów:
regulacji temperatury pomieszczenia.
Ustawianie parametrów przez instalatora – eksperta
Serwis parametrów i eksperci
Regulator Nea jest wyposażony w różne
parametry, które mogą być łatwo zmienione
stosownie do Państwa specyficznego
zastosowania. Patrz serwis i parametry
eksperckie Nea pod adresem
www.rehau.pl/nea.
-- elektryk lub elektronik
zgodnie z przepisami międzynarodowymi
oraz zgodnie z porównywalnymi zawodami
w Państwa specyficznym krajowym
ustawodawstwie.
Proszę przestrzegać zasady, że
zmiany parametrów może dokonywać
tylko instalator lub inna kompetentna osoba.
Zmiana parametrów może mieć poważne
skutki dla instalacji grzewczej.
Źródła niebezpieczeństwa
Przed zdjęciem pokrywy regulator
należy odłączyć od sieci elektrycznej.
Proszę odnotowywać wszystkie
zmiany parametrów w dziale „notatki
instalatora“.
W razie awarii
Wyłączyć zasilanie całego systemu
198
Miejsce montażu
Aby zapewnić bezawaryjną
eksploatację i efektywne130cm
sterowanie,
regulator pokojowy Nea najlepiej umieścić
w miejscu nienarażonym na przeciągi, na
wysokości 130 cm od podłogi.
Nie należy montować regulatora w pobliżu
źródeł ciepła, za zasłonami, w miejscach
bezpośrednio nasłonecznionych lub o dużej
wilgotności powietrza.
DE
EN
CZ
ES
FR
130cm 130cm
GR
130cm 130cm
HU
IT
NL
PL
RO
RS
RU
Nie umieszczać regulatora na ścianie
zewnętrznej
SE
TR
199
Montaż
1 Montaż na ścianie
Zaznaczyć i zamontować tylną obudowę na
ścianie. Regulator pasuje do puszek
podtynkowych o odległości dziurek
wynoszącej 60 mm.
2 Okablowanie
Przewód instalacyjny
230V: o przekroju 1,5 mm²
24V: o przekroju 0,75 mm² – 1,5 mm²
A 55 mm
B 8 mm
* maksymalna wielkość główki śruby
88 mm
A
75 mm
7 mm*
19 mm
B
60 mm
200
okablowanie Nea HT 24 V i 230 V
Okablowanie Nea HT
DE
EN
CZ
230 V AC / 0,2 A
obciążenie rezystancyjne
230 V AC
L
N
ES
24 V AC / 1 A
obciążenie rezystancyjne
24 V AC
L1
L2
FR
H* H*
230 V 24 V
GR
opcjonalnie zewnętrzny program
L/L1 N/L2
sterowania czasowego
HU
max 5 siłowników termicznych
N
L
NL
obciążenie (siłowniki termiczne)
L1
H* H*
230 V 24 V
IT
zegar sterujący (równowaga fazowa)
L2
N
przewód neutralny
L
faza
PL
RO
RS
RU
SE
TR
* Regulatory pokojowe Nea HT 230 V i 24 V są oddzielnymi modelami
201
230 V AC / 0,2 A
obciążenie rezystancyjne
230 V AC
L
N
24 V AC / 1 A
24 V AC
obciążenie rezystancyjne
L1
L2
opcjonalnie zewnętrzny program
H* H*
230 V 24 V
L/L1 N/L2
sterowania czasowego
N
L2
L
L1
N
L2
L
L1
max 5 siłowników termicznych
max 5 siłowników termicznych
H* H*
230 V 24 V
zegar sterujący (równowaga fazowa)
obciążenie (siłowniki termiczne)
N
przewód neutralny
L
faza
* Regulatory pokojowe Nea HT 230 V i 24 V są oddzielnymi modelami
202
230 V AC / 0,2 A
obciążenie rezystancyjne
230 V AC
L
N
24 V AC / 1 A
obciążenie rezystancyjne
24 V AC
L1
L2
N
L2
L
L1
L/L1
EN
CZ
ES
N/L2
FR
ROZDZIELACZ REGULACJI
H* H*
230 V 24 V
DE
GR
HU
IT
NL
zegar sterujący (równowaga fazowa)
N
L2
L
L1
H* H*
230 V 24 V
obciążenie (siłowniki termiczne)
N
przewód neutralny
L
faza
PL
RO
RS
RU
SE
TR
* Regulatory pokojowe Nea HT 230 V i 24 V są oddzielnymi modelami
203
20 mm
25 mm
Upewnić się, że kabel znajduje się w
zaznaczonym miejscu.
3 Umieścić przednią pokrywę na tylnej
części obudowy tak, aby klipsy zawiasów
były zwrócone do siebie.
Przed zamknięciem obudowy
upewnić się, że dwie strzałki są
zwrócone do siebie.
4
Zamocować zawiasy.
5 Umieścić ostrożnie zatrzask pokrywy w
odpowiednim miejscu tylnej obudowy i
204
Zalecana szerokość narzędzia:
5 mm.
zamknąć ją.
2 Odciągnąć dół pokrywy od tylnej
obudowy.
DE
EN
CZ
ES
FR
Upewnić się, że zatrzask prawidłowo
trzyma pokrywę na obudowie.
Zdejmowanie pokrywy
1 Zatrzask pokrywy ostrożnie wcisnąć do
góry odpowiednim narzędziem.
GR
HU
IT
Zdjąć pokrywę i odłożyć w bezpieczne
miejsce.
3
NL
PL
RO
RS
RU
SE
TR
205
Sterowanie regulatorem i wyświetlacz
Pierwsze włączenie
A
AM
PM
1234567
R
S
F
B
R
A Po włączeniu wszystkie segmenty LCD są
włączone przez dwie sekundy.
B Po starcie regulator pokojowy wyświetla
standardowy obraz.
Przy pierwszym włączeniu regulator
pokazuje ustawienia fabryczne. Po przerwie
w dostawie prądu regulator nadal pracuje w
trybie ustawionym przed wyłączeniem
prądu. Dzieje się to przy braku prądu
trwającym do 15 godzin, jeśli regulator
wcześniej pracował przez 24 godziny.
206
W przypadku przerwy w dostawie
prądu ustawienia parametrów
instalatora i programy sterowania
czasowego pozostają zapisane.
Przyciski regulatora
Obniżanie temperatury. Także „powrót“
w menu ustawień
Podnoszenie temperatury. Także „dalej“
w menu ustawień
Wprowadzanie / Koniec
Migające symbole lub liczby można
zmieniać
-
+
PM
R
Symbole LCD
Symbol
R
S
Opis
Temperatura
Objaśnienie
Wyświetla faktyczną temperaturę pomieszczenia (R) lub wartość zadaną (S). Wartość
zadana jest określoną przez użytkownika temperaturą docelową.
Wyświetlana temperatura jest temperaturą aktualną
DE
Temperatura
pomieszczenia
Wartość zadana
Wyświetlana temperatura jest temperaturą docelową (zadaną).
Tryb grzewczy aktywny
Tryb grzewczy jest aktywny
ES
Tryb standardowy
Tryb standardowy jest aktywny
FR
Tryb zredukowany
Tryb zredukowany jest aktywny (oszczędzanie energii)
GR
Program sterowania
czasowego
Tryb blokady
Regulator wybiera automatycznie tryb standardowy lub zredukowany
na podstawie wewnętrznego/zewnętrznego programu sterowania czasowego
Chroni regulator pokojowy przed dostępem osób nieupoważnionych
Godzina
Wyświetlacz godziny. Używany również do wyświetlania daty w ustawieniach.
Tryb imprezowy
Tryb imprezowy jest aktywny
RO
Tryb urlopowy
Tryb urlopowy jest aktywny
RS
Dzień
Wyświetla dzisiejszy dzień
RU
Status czasu
Wyświetla wieczór lub poranek (zegar 12-godzinny)
SE
EN
CZ
HU
IT
NL
PL
TR
207
Ustawianie wartości zadanej
Obniżanie wartości zadanej
1
Tryby pracy
Wybór trybu pracy - regulator standardowy
lub
1
R
2
lub
R
lub
R
lub
R
lub
2
S
3
3
S
4
4
R
Aby zobaczyć wartość zadaną, nacisnąć raz
(patrz informacje na następnej stronie).
lub
1 Tryb standardowy: standardowa wartość zadana 22 °C
2 Tryb zredukowany: standardowa wartość zadana 18 °C
3 Tryb automatyczny: tylko jeśli jest podłączony
zewnętrzny program sterowania czasowego
4 Tryb pracy OFF/WYŁ (opcjonalnie)
Jeśli regulator Nea jest wyłączony (OFF/
WYŁ), działa automatyczna ochrona
208
przed zamarzaniem. Gdy temperatura spadnie
poniżej 5°C, aktywuje się zawór grzewczy.
A Aktywny program sterowania czasowego: tryb standardowy
B Aktywny program sterowania czasowego: tryb
zredukowany
Jeśli jest aktywny program sterowania
Tryb imprezowy
czasowego i wyświetla się zegar, to
lub
5s
zmiana wartości zadanej jest tymczasowa.
Ręcznie nastawiona wartość zadana obowiązuje
1
tylko do następnej zmiany w programie
sterowania czasowego. Jeżeli wyświetla się tryb
standardowy lub zredukowany, wówczas
2
zmiana wartości temperatury w tym trybie
będzie stała, jednakże jeśli wyświetla się symbol
zegara wówczas temperatura będzie aktywna
3
do momentu przejścia w inny tryb pracy.
DE
EN
CZ
lub
ES
FR
R
GR
lub
5s
HU
IT
NL
R
Tryb automatyczny - ustawienia standardowe
PL
2 Aby ręcznie zakończyć tryb imprezowy, 5 s
przytrzymać
lub .
A
R
B
R
RO
RS
Tryb imprezowy umożliwia użytkownikowi przełączenie trybu ze zredukowanego na standardowy przez wybrany czas. Po
upływie czasu imprezy regulator automatycznie powróci do trybu zredukowanego.
209
RU
SE
TR
Program sterowania czasowego
7
lub
5s
2 x szybko
8
lub
lub
9
lub
3
lub
10
lub
4
lub
11
lub
5
lub
12
wraziepotrzeby,
7-11
lub
13
2 x szybko
1
2
6
210
jeśliniepotrzebny,
13
-
patrz legenda
Przykładowe ustawienia
P1 6:00 - 12:00
P2 17:00 - 22:00
P3 --:-- - --:-Oznaczenie
1234567
Objaśnienie
Program na cały tydzień
123456/7
Program na pn do sb i na nd
12345/67
Program na pn do pt i na sb/nd
Godzina, data i tryb urlopowy
Ustawianie godziny
5s
DE
1
2
2 x szybko
EN
lub
CZ
patrz 6/11
lub
ES
FR
1/2/3/4/5/6/7 Programowanie poszczególnych dni
GR
Powrót do programu standardowego
Usunięcie wszystkich programów
Aby wybrać inny program (A-D) należy
skasować aktualny. W takim przypadku
należy wybrać „F” (usunięcie wszystkich
programów) i potwierdzić.
Ustawienia fabryczne
/ /
-
3
HU
lub
IT
4
NL
lub
PL
RO
5
2 x szybko
RS
RU
SE
TR
211
Ustawianie daty
Ustawianie trybu urlopowego
6
2 x szybko
11
2 x szybko
7
lub
12
lub
8
lub
13
lub
9
lub
14
lub
10
2 x szybko
15
lub
16
2 x szybko
212
Informacje na wyświetlaczu
A
R
B-D
A Aktywna ochrona przed zamarzaniem
B Er 4 – Temperatura pomieszczenia poza zakresem
pomiarowym
C Er 5 – Przerwa na czujniku temperatury
pomieszczenia
D Er 6 – Zwarcie na czujniku temperatury
pomieszczenia
przestoju.
Modulacja szerokości impulsów
Temperatura pomieszczenia jest regulowana
poprzez czasowe otwieranie zaworów. Na
długość czasu otwarcia zaworów wpływa
ilość doprowadzonej energii.
Regulator PI
Regulator PI optymalizuje wynik regulacji,
stopniowo dopasowując swój sygnał
sterowania do zapotrzebowania instalacji.
W systemach ogrzewania płaszczyznowego
ta funkcja optymalizacyjna musi być
używana bardzo ostrożnie.
Informacja o ochronie przed
Czyszczenie regulatora pokojowego REHAU Nea
zamarzaniem jest wyświetlana do
momentu naciśnięcia dowolnego przycisku. Do czyszczenia używać tylko miękkiej,
suchej szmatki bez rozpuszczalników.
Informacje o ogólnych funkcjach
Ochrona zaworów
Przepalony bezpiecznik oznacza błąd
W celu ochrony zaworów, odpływ jest
w instalacji. Dlatego przed wymianą
otwierany co tydzień na 5 minut. Zapobiega bezpiecznika urządzenia muszą być
to zakleszczeniu zaworu podczas dłuższego sprawdzone przez specjalistę.
213
DE
EN
CZ
ES
FR
GR
HU
IT
NL
PL
RO
RS
RU
SE
TR
Dane techniczne
Napięcie robocze
Max prąd zestyku
Bezpiecznik
Bezpieczeństwo**
Max. ilość siłowników
termicznych
Stopień ochrony
Sposób działania
Stopień zabrudzenia
Pomierzona próba
napięciowa napięciem
udarowym
Ochrona przed
zamarzaniem
Funkcja ochrony zaworów
Wymiary, przód
Wymiary, tył
Głębokość
Zakres temperatur
Temperatura
przechowywania
Temperatura otoczenia
Wzgl. wilgotność
powietrza
Nea HT 230 V
230V-AC+/-10%
0,2 A*
0,63 A T
klasa II
5x3W
Nea HT 24 V***
24V-AC+20%-10%
1 A*
1AT
klasa III
IP30
1.Y
2
4 kV
5 °C
5 min/tydzień
88 x 88 mm
75 x 75 mm
26 mm
6…37 °C
-20 do 60 °C
0 do 50 °C
max. 80 %, bez skraplania
* obciążenie rezystancyjne
** Przy właściwym montażu są spełnione wymagania klasy ochronnej.
*** Do zasilania użyj transformatora SELV o bezpiecznym obniżonym napięciu zasilania
214
Jeżeli przewidziany jest inny cel zastosowania niż opisane w
aktualnej informacji technicznej, użytkownik musi porozumieć
się z firmą REHAU i przed użyciem uzyskać jej pisemną
zgodę. Jeżeli zostanie to pominięte, dane zastosowanie
leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności użytkownika.
Zastosowanie i przetwarzanie produktów leży w tym
przypadku poza zasięgiem naszych możliwości kontroli. Jeśli
mimo to wchodzi w grę odpowiedzialność, to ogranicza się
ona dla wszystkich szkód do wartości dostarczonego przez
nas i zastosowanego przez Państwa wyrobu. Roszczenia
gwarancyjne wygasają w przypadku celów zastosowania
nieopisanych w informacjach technicznych.

Podobne dokumenty