spis treści digital foto video 2013

Komentarze

Transkrypt

spis treści digital foto video 2013
(01/64)
Konkurs
– wyślij zdjęcie, wygraj tablet Wacoma
> 72
6W\F]HĆOXW\˕˓˔˖
',*,7$/)2729,'(2
Styczeń/luty 2013 (64) | 19,99 zł (w tym 8% VAT) | Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
www.dfv.pl
7(67<L635=Ú7&DQRQ(26˙'&DQRQ(2606RQ\5;˔ɧ7(0$7180(58:V]\VWNRRIRUPDFLH5$:ɧ:<:,$'$QQD3RZLHUľD$QGU]HM=\JPXQWRZLF]
Wszystko o RAW-ach
Od a
Odczarowujemy
j
cyfrowy
f
negatyw:
at
zobacz,
ba ki
kiedy
d warto
at
zapychać kartę, a kiedy format RAW nic nie zmieni
EOS M
Ten aparat bije rekordy sprzedaży w Japonii.
Sprawdziliśmy, co potrafi bezlusterkowiec Canona
Canon EOS 6D
Sprawdź, ile jest warta
najnowsza lustrzanka
pełnoklatkowa Canona
Zapraszamy do Afryki
Chcesz odpocząć od zimowych
krajobrazów. Przeczytaj relację z Etiopii
FOTOGRAF
=2.ă$'.,
Regina Nowotarska od lat
MHļG]L]H6]F]HFLQDZ.DUNRQRV]HE\SRORZDÉQDSLÛNQH
ĝZLDWĄRSRGF]DVJG\UHV]WDURG]LQ\V]XVXMHSR
]ERF]DFK
ISSN 1898-035X
01
9
771898
035139
>
160
STRON!
Anna Powierża
Jest uzależniona od ludzkich
twarzy, choć niewiele
brakowało, a pracowałaby
w urzędzie
Superkompakt
Przetestowaliśmy Sony RX1
z pełnoklatkową matrycą,
czyli obiekt marzeń fotografów
Wydobyte z mroku
ku
W poprzednim numerze
otulaliśmy bielą, teraz ledwo
oświetlamy, czyli low key
7RPDV].XODV
Czekaliśmy, czekaliśmy i czekaliśmy. W końcu, kiedy już wszyscy inni producenci pokazali
swoje propozycje systemowych
aparatów bez lustra, swoją premierę miał też Canon EOS M.
Czym prędzej wziąłem go zatem
do testu...
> 40
1RUEHUW*DMOHZLF]
Studio to wspaniały świat. Nie
trzeba tracić czasu, czekając na
światło. W lutym to szczególnie
ważne, bo można zamarznąć. Ja
tam wolę ciepłe, przytulne studio, gdzie zapraszam wszystkich chętnych na warsztaty.
> 153
Ewa Prus
RAW czy nie RAW? Nawet jeśli
odpowiedź na to pytanie wydaje
się oczywista, warto się dowiedzieć, czego można się spodziewać po tym trybie oraz... czego
się spodziewać nie należy. Wyciągać cienie czy robić drugie
zdjęcie? Oto jest pytanie!
> 74
3LRWU'ÛEHN
Fotowyprawa do Etiopii była naszym najbardziej egzotycznym
spotkaniem z Czytelnikami.
Przy całej niezwykłości „Tybetu
Afryki” było to przede wszystkim spotkanie z ludźmi zakręconymi na punkcie fotografii.
I już się cieszę na kolejną fotowyprawę!
3U]HVWDZLDP\OLF]QLN
Całkiem niedawno w świetle fajerwerków i przy dźwięku strzałów korków od szampana przestawiliśmy licznik. Było nerwowo, bo niektórzy spodziewali się końca świata kilka dni wcześniej. Na nasze szczęście świat
się nie skończył, a rok 2013 zaczął się targami w Las Vegas, gdzie po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że aparat cyfrowy to
sprzęt konsumencki (na relację zapraszam na str. 8).
My też postanowiliśmy przestawić licznik. Poprzednie wydanie
DIGITAL FOTO VIDEO trafiło do
kiosków 12 grudnia. Zgodnie z kalendarzem styczniowe wydanie powinno ukazać się w okolicach 12 stycznia, ale od dłuższego czasu narzekaliście
Państwo, że w kioskach jest „stare” wydanie.
Postanowiliśmy delikatnie przeciągnąć datę wydania
i wprowadzić na półki numer łączony styczeń/luty. Kolejne wydanie, z datą marcową, trafi do sklepów pod
koniec lutego, dzięki czemu przez cały marzec napis na
okładce pisma będzie świeżutki. I tak już zostanie, czyli tuż przed końcem miesiąca na półkach będą pojawiać
się wydania na kolejny miesiąc.
To w zasadzie tylko delikatny zabieg na kalendarzu,
ale skoro Państwo nalegali, żeby data wydania pasowała do czasu dystrybucji, to my dostosujemy się do Państwa wymagań.
Prenumeratorzy na połączeniu wydań nie stracą
– każdy dostanie dokładnie tyle gazet, ile zamówił,
czyli 12 w prenumeracie rocznej i 24 w dwuletniej.
Na przykład osoby zamawiające roczną prenumeratę od
stycznia otrzymają w tym roku 12 wydań, a ostatnie wydanie, jakie trafi pod koniec grudnia do państwa skrzynek pocztowych, będzie miało na okładce datę „styczeń
2014”.
> 144
67 <& =(ą̡/87 <˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
Dziewczyny z okładek pism to chodzące ideały – ich cera jest nieskazitelna,
a budowa doskonała. Ty też możesz
wyglądać jak dziewczyna z okładki!
102
54
6LJPDPP– SRF]\WDMMDN
ʹUPDSRUDG]LĄDVRELH]DEHUUDFMÇ
:DUV]WDWSRND]XMÇF\UHWXV]SRUWUHWXRGVNµU\SR
SRSUDZNLNUDZLHFNLH
1RZRĝFL
4
8
14
16
1DWLRQDO*HRJUDSKLF3KRWR&RQWHVW
UR]VWU]\JQLÛW\
CES ɜSU]HF]\WDMFRFLHNDZHJRPRľQDE\ĄR]REDF]\ÉQD
WDUJDFKZ/DV9HJDV
3OHQHURZ\NRQNXUV.OXEX$OID
5HFHQ]MHNVLÇľHN-RH0F1DOO\ɤĜZLDWEĄ\VNX&/6L77/
QDQLH]QDQ\FKZRGDFKɣ%LOO\3HJUDPɤ)RWRJUDIRZDQLH
PRGHOHNɣ&KULVWLH0XPPɤ)RWRJUDʹDURG]LQQDɣ
Wywiad
18
26
*G\E\QLH8QLDE\ĄDE\PZELXU]HɜZ\ZLDG]$QQÇ
3RZLHUľÇ
=Z\F]DMQRĝÉMHVWIRWRJHQLF]QDɜZ\ZLDG]$QGU]HMHP
=\JPXQWRZLF]HP
6SU]ÛWLWHVW\
34
40
46
52
54
56
3HĄQDNODWNDGODPDV"
0LHOLĝP\RND]MÛ]DSR]QDÉVLÛ]&DQRQHP'
%U]\GNLHNDF]ÇWNR
7HVWSLHUZV]HJREH]OXVWHUNRZFD&DQRQDɜPRGHOX(260
$SDUDWGľHQWHOPHQD– WHVWDSDUDWX]SHĄQRNODWNRZÇ
PDWU\FÇɜNRPSDNWRZHJR6RQ\&\EHUVKRW5;
1LHZV]\VWNR]ĄRWRɜSU]HGVWDZLDP\QRZ\RELHNW\Z
2O\PSXVDPP
6LJPDGDMHF]DGXɜVSUDZG]LOLĝP\PRľOLZRĝFLQRZHJR
VWDĄRRJQLVNRZHJR„V]NĄD”6LJP\ɜPP
+ROO\ZRRGZSOHFDNXɜQRZDOLQLDSOHFDNµZ/RZHSUR
9LGHR)DVW3DFN
2 ',*,7$/)2729,'(2ɧ67 <& =(ą̡/87 <˧˥˦˨
34
&DQRQ(26'
– F]\QDMQRZV]DOXVWU]DQND
dla amatora jest
ZDUWDXZDJL"
*DOHULH
58
62
66
68
70
72
)RWRRFHQD
:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLDQDGHVĄDQHQDZZZGIYSO
'DZLGăR]LĆVNLɜVSHFMDOLVWDRGIRWRJUDʹLF]DUQRELDĄHM
0DĄJRU]DWD3DQDMRWRZɜSLÛNQR„PDOXMH”RELHNW\ZHP
0DĄJRU]DWD6]F]HUEDɜIRWRJUDIXMHJĄµZQLHOXG]L
5R]ZLÇ]DQLHNRQNXUVXɜɤ.UDMREUD]PLHMVNLɣ
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ%HDXW\LVP\/RYHɣ
7HPDWQXPHUX
74
:V]\VWNRFRFKFLDĄE\ĝZLHG]LHÉRIRUPDFLH5$:
&]\F\IURZ\QHJDW\ZMHVWJHQLDOQ\PSDQDFHXPQD
ZV]HONLHEROÇF]NL"6SUDZGļQDFRPRľQDVRELHSR]ZROLÉ
DQDFRZFLÇľWU]HEDXZDľDÉ
3URJUDP\
96
97
&RQD'9'ɜ*,03
=GMÛFLDWHVWRZHɜGRGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
Warsztat
98
100
=H6]F]HFLQDZ.DUNRQRV]H
:<'$1,(
-DNSRZVWDĄR]GMÛFLH
67<&=(ą/87<
]QDV]HMRNĄDGNL
:W\PPLHVLÇFXRGGDMHP\
2GZLHG]LQ\
ZZDV]HUÛFHSRĄÇF]RQHZ\GDQLH
XPLVWU]µZ
]HVW\F]QLDLOXWHJR'RNLRVNµZWUD*DOHULHLQWHUQHWRZH
ʹĄRG]LHVLÛÉGQLSµļQLHMQLľ]Z\NOH
NWµUHPXVLV]
DOH]DWRMHVWJUXEV]HDľRVWUR]REDF]\É
Q\F]\OLRSURFHQWĽ\F]\P\
SU]\MHPQHMOHNWXU\:\GDQLHPDUFRZHMXľZOXW\P
67<&=(ą̡/87<˧˥˦˨
128
*G\VSDGQLH
ĝQLHJ warto roELÉ]GMÛFLD,WR
V]\ENR]DQLP
SXFKRSDGQLH
]GU]HZ
74
:V]\VWNR
RIRUPDFLH
RAW – NLHG\F\IURZ\QHJDW\Z
SRPDJDDNLHG\QLHZDUWR
PDUQRZDÉPLHMVFDQDNDUFLH"
102
110
114
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
ZZZGIYSO
LZ\JUDMWDEOHWʹUP\:DFRP
72
%X]LDMDNPDORZDQLH– ZDUV]WDW3KRWRVKRSDɜUHWXV]SRUWUHWX
3UDZG]LZD]LPDɜZDUV]WDW$GREH&DPHUD5$:
=GDOHNLHMSRGUµľ\ɜ]F\NOX*UDPDW\NDʹOPX
Porady
118
126
128
132
138
:FLHPQRĝFL
=GMÛFLDZFLHPQHMWRQDFMLɜORZNH\
ăDEÛG]LĝSLHZɜNODQJRU]LPRZHJRSHM]DľX
6]HSW\SU]\URG\
:ĝQLHJXɜ]F\NOX+LVWRULDMHGQHJR]GMÛFLD
ĜZLDWĄRZʹOPLHɜQDMZDľQLHMV]HUHJXĄ\NUHRZDQLDQDVWURMX]D
SRPRFÇĝZLDWĄD
1DWURSLHZĄDVQHJRVW\OXɜ]F\NOX(MDNHVWHW\ND
0DJD]\Q
144
154
156
:JµUDFK$ELV\QLLɜUHODFMD]IRWRZ\SUDZ\GR(WLRSLL
)LOP\)XOO+'GRODPXVD"ɜVWDQGDUG8OWUD+'
6NRNQDJĄÛERNÇZRGÛɜ+'5$6F]\OLSRP\VĄ6RQ\QD
NDPHUÛVSRUWRZÇ
5XEU\NLVWDĄH
89
158
159
160
3UHQXPHUDWD
.DOHQGDULXPɜMDNLHZ\VWDZ\IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZVW\F]QLXLOXW\P"
/LVW\ – RGSRZLHG]LQDOLVW\&]\WHOQLNµZFLHNDZHZÇWNL]IRUXP
')9SO
=DPLHVLÇFɜ]DSRZLHG]LWHPDWµZ]QDVWÛSQHJRZ\GDQLD
',*,7$/)2729,'(2
,1'(.6635=Ú78
&DQRQ(26'&DQRQ(2606RQ\&\EHUVKRW5;
2O\PSXVPPI6LJPDPPI'&/RZHSUR9LGHR)DVW3DFN$:/RZHSUR9LGHR)DVW3DFN$:
6RQ\+'5$6156
67 <& =(ą̡/87 <˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 (03/65)
Konkurs
– wyślij zdjęcie, wygraj ciekawe książki
> 54
0DU]HF˕˓˔˖
',*,7$/)2729,'(2
Marzec 2013 (65) | 15,99 zł (w tym 8% VAT) | Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
www.dfv.pl
7(67<L635=Ú7)XMLILOP;(˔&DQRQ3RZHUVKRW*˔˘ɧ7(0$7180(58&\IURZH]LDUQRɧ:<:,$'0DUFLQ-DPNRZVNL
Cyfrowe ziarno
Kompendium wiedzy o szumach w aparatach cyfrowych. Skąd się biorą,
jak ich unikać, jak je usuwać, kiedy polubić?
Kalibratory dla mas
Czy warto kupić ColorMunki Smile
i ile jest wart kalibrator Eizo EasyPIX
FOTOGRAF
=2.ă$'.,
=GMÛFLH0DUFLQD5\F]ND
ZFLÇJXNLONXGQL]REDF]\ĄRZLÛFHMOXG]LQLľVHULDOɤ1D
GREUHLQD]ĄHɣ2GVĄDQLDP\
NXOLV\SRZVWDQLDWHMIRWRJUDʹL
Pomysł na biznes
Zobacz, jak można wzbogacić
ofertę usług fotograficznych
Przestrzeń negatywna
Jak wykorzystać „nic”, aby stało się
bardziej znaczące niż „coś”?
ISSN 1898-035X
03
9
771898
035139
>
Fujifilm X-E1
Najnowszy aparat
Fujifilm ledwo
przeżył nasz test.
Zobacz, dlaczego
Sesj z dubl
Sesja
dublerem
Kiedy modelka
musi posłużyć się
niebezpiecznym
narzędziem...
Canon G15
Jedna z najdłuższych serii
kompaktów na świecie.
Zobacz, co oferuje
najnowszy Canon G
Ma in JJamkowski
Marcin
ko ki
Był u źródeł Amazonki i na
egzorcyzmach koptyjskich.
Fotograf, podróżnik,
słowem: ciekawy człowiek...
7RPDV].XODV
Robienie zdjęć bez obiektywu kojarzy nam się z fotografią otworkową i tragiczną jakością zdjęć. Ostatnio modny staje
się jednak jeszcze inny ciekawy
sposób ich rejestrowania. Niby
bez obiektywu, ale soczewka
jest...
> 32
1RUEHUW*DMOHZLF]
Ponoć kończy się już era aparatów kompaktowych. Rolę tanich
modeli przejmują telefony komórkowe. Nie wydaje mi się jednak, że kompakty znikną z rynku. Nadal będzie popyt na małe
aparaty z dobrą optyką. Choćby
taką, jaką ma Canon G15.
> 28
Ewa Prus
„Gdy coś wygląda dobrze, zrób
zdjęcie. Jeśli później będzie wyglądało jeszcze lepiej, najwyżej zrobisz drugie”. Ta maksyma Galena Rowella sprawdza się
w przypadku fotografii burzowego nieba wyjątkowo dobrze.
> 108
3LRWU'ÛEHN
Zero jest bardzo ważne w matematyce, a pustka w fotografii.
Dobrze skomponowana nicość
na zdjęciu może być bardzo znacząca, czasem nawet nie mniej
niż główne motywy. Warto się
nauczyć semiotyki japońskiego ɤma”.
3RWDUJXMP\VLÛ
ZăRG]L
Marzec to szczególny miesiąc. Mamy Wielkanoc, największe święto chrześcijaństwa, a tydzień wcześniej targi Film Video Foto w Łodzi. W zeszłym roku
siermiężne tereny targowe zamienione zostały we wspaniałą, nowoczesną halę wystawienniczą. Teraz już
nie jedziemy w nieznane – wiemy,
że będzie ciepło, miło, estetycznie,
nowocześnie. Oby też było tłumnie. Dlatego serdecznie zapraszam
do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Jak co roku redakcja przygotowała
szereg atrakcji. Przede wszystkim cykl
warsztatów realizowanych wspólnie z Canonem, Olympusem i Sony. Na warsztaty z Sony zaprasza w tym roku Norbert, który bardzo chce opowiedzieć,
jak fotografować NEX-em, również w studio. Olympus
to od dawna domena naszego redakcyjnego kolegi i jednego z lepszych specjalistów od PEN-ów i całego systemu Mikro 4/3 na świecie, czyli Tomka Kulasa. Ja z kolei
poprowadzę warsztaty, na których poznać będzie można tajniki bezprzewodowego sterowania lampami błyskowymi Canona. Oprócz teoretycznej wiedzy za każdym razem będzie można w praktyce sprawdzić, jak
działa sprzęt, o którym będziemy opowiadać, więc warto się zapisać. Zapraszamy do rejestracji: www.dfv.pl/
warsztaty. Warto naprawdę zrobić to szybko, bo dla każdej pierwszej dwudziestki, która zapisze się na konkretny termin, mamy darmowe wejściówki.
Węcej na temat imprez towarzyszących targom można poczytać na stronach 13–15. Mam nadzieję, że spotkamy się z Wami na naszym stoisku. Dla nas jest to
zawsze wspaniałe doświadczenie. Redakcja stawi się
w komplecie i będziemy pełne trzy dni. A Wy?
> 112
0 $5 =(&˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
16
Marcin Jamkowski – niezależny
dziennikarz naukowy i fotograf
wyprawowy, współpracujący m.in.
z „National Geographic Polska”
28
24
)XMLʹOP;(ɜWZDUG]LHOZVW\OXUHWUR
1RZRĝFL
4
8
12
13
:RUOG3UHVV3KRWR
)LQDĄ6RQ\:RUOG3KRWRJUDSK\$ZDUGV
5HFHQ]MHNVLÇľHNɤ0DUNHWLQJ)LQH$UW3KRWRJUDSK\”
„-DNľHZLHONLMHVWHĝ3DQLHɣɤ6]WXNDSR]RZDQLDZIRWRJUDʹL
SRUWUHWRZHMɣ
=DSUDV]DP\GRăRG]L
Canon G15 – QDMQRZV]\NRPSDNWNXOWRZHM
VHULL*
7HPDWQXPHUX
:\ZLDG
16
28
32
34
38
0ĄRGV]\EUDFLV]HNɜSU]HWHVWRZDOLĝP\QDMQRZV]HJR
EH]OXVWHUNRZFD)XMLʹOPɜPRGHO;(
-HGHQDVWDZHUVMDNXOWRZHJRNRPSDNWXɜWHVW&DQRQD
3RZHU6KRW*
)RWRJUDIRZDQLHGHNLHONLHP– WHVWRELHNW\ZX2O\PSXVDɜ
PRGHOX%RG\&DS/HQVPPI
-DVQHɤVWDĄNLɣGOD6RQ\1(; – SU]HWHVWRZDOLĝP\GZD
RELHNW\Z\6RQ\ɜPPLPP
-DNLNRORUZLG]Û – WHVWSRUµZQDZF]\WU]HFKNDOLEUDWRUµZ
70
71
72
74
*DOHULH
42
48
)RWRRFHQDɜ:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLDQDGHVĄDQH
QDZZZGIYSO
.DWDU]\QD*ULW]PDQQɜVSHFMDOLVWNDRGNUDMREUD]µZ
7RPDV]%HGQDUF]\NɜLQWHUHVXMHVLÛIRWRJUDʹÇOXG]L
',*,7$/)2729,'(2ɧ0 $5 =(&˧˥˦˨
&RQD'9'
-3(*6DYHU
=GMÛFLDWHVWRZHLʹOP\
'RGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
:DUV]WDW
76
42
&\IURZH]LDUQR
.RPSHQGLXPZLHG]\RV]XPDFKZDSDUDWDFKF\IURZ\FK
6NÇGVLÛELRUÇMDNLFKXQLNDÉMDNXVXZDÉDNLHG\SROXELÉ"
Programy
7U]HEDE\ÉU\]\NDQWHPɜZ\ZLDG]0DUFLQHP-DPNRZVNLP
6SU]ÛWLWHVW\
24
$UNDGLXV].LNXOVNLɜWZRU]\VZRMHZĄDVQHREUD]\
5R]ZLÇ]DQLHNRQNXUVXɜɤ%HDXW\LVP\/RYHɣ
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ:ĝUµGGU]HZɣ
82
&]ĄRZLHNNDUPLÇF\ĄDEÛG]LH
-DNSRZVWDĄR]GMÛFLH]QDV]HMRNĄDGNL
2
GZLHG]LQ\XPLVWU]µZ
*DOHULHLQWHUQHWRZHNWµUHPXVLV]
]REDF]\É
ESTETYKA PU,QVWD*,03
67<&+35=(675=(1,
ɤ,QVWDJUDPRZDWHɣHIHNW\
=Z\NOHSU]\RND]MLSRUDG
ɜZDUV]WDW*,03D
NRPSR]\F\MQ\FKSRZWDU]DP\
6HVMD]GXEOHUHP
„:\SHĄQLMNDGU”7\PUD]HPVWRVX6SRVµEQDXGDQÇVHVMÛ
MÇFVLÛGRUHJXĄ\PµZLÇFHMľHľDGQH
ZQLHEH]SLHF]Q\FK
UHJXĄ\QLHVÇEH]ZDUXQNRZHRSRZDUXQNDFK
ZLDGDP\RW\PľHSXVWDSU]HVWU]HĆQD]GMÛFLXWHľPDVZµM
VHQV1LHEDQDOQ\
&\IURZH]LDUno – ZV]\VWNR
FRSRZLQQLĝP\
ZLHG]LHÉRV]XPDFKZDSDUDWDFKF\IURZ\FK
82
0$5=(&˧˥˦˨
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
ZZZGIYSO
LZ\JUDMFLHNDZÇNVLÇľNÛ
RIRWRJUDʹL
6HVMD]GXEOHUHP– HIHNW
NRĆFRZ\X]\VNXMHP\ZSRVWSURGXNFML
90
94
3RP\VĄQDEL]QHV
'RGDWNRZHļUµGĄRGRFKRGXGODIRWRJUDIDĝOXEQHJR
.DOLEUDFMDGODOXG]L
.URNSRNURNXSRND]XMHP\MDNVNDOLEURZDÉPRQLWRU
3RUDG\
100
106
108
112
118
:LRVHQQHSRU]ÇGNL
6SRVRE\NDWDORJRZDQLD]GMÛÉ
6WUXNDQLHZROVLHREU]DVNXF]\OL]DORW\ľXUDZL
6]HSW\SU]\URG\
']LHĆZNWµU\PRWZRU]\ĄRVLÛQLHER
+LVWRULDMHGQHJR]GMÛFLD
3U]HVWU]HĆQHJDW\ZQD
(MDNHVWHW\ND
(NZLZDOHQW\RJQLVNRZ\FK
=LHORQHVWURQ\
0DJD]\Q
124
7U]\GQL]EU\ĄDPL:URFĄDZLDɜZDUV]WDW\„(WLRSLDZH:URFĄDZLX”
5XEU\NLVWDĄH
126
127
128
3UHQXPHUDWD
.DOHQGDULXPɜMDNLHZ\VWDZ\IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZPDUFX"
Listy – RGSRZLHG]LQDOLVW\&]\WHOQLNµZFLHNDZHZÇWNL
]IRUXP')9SO
=DPLHVLÇFɜ]DSRZLHG]LWHPDWµZ]QDVWÛSQHJRZ\GDQLD
',*,7$/)2729,'(2
,1'(.6635=Ú78
)XMLʹOP;(&DQRQ3RZHU6KRW*2O\PSXV %RG\&DS
/HQVPPI6RQ\&DUO=HLVVPPI=(76RQ\
PPI266(L]R(DV\3,;;5LWHL3URL3XEOLVK;5LWH&RORU0XQNL6PLOH
0 $5 =(&˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 (04/66)
Konkurs
– wyślij zdjęcie, wygraj ciekawą książkę > 58
Kwiecień 2013
',*,7$/)2729,'(2
Kwiecień 2013 (66) | 15,99 zł (w tym 8% VAT) | Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
www.dfv.pl
7(67<L635=Ú73HQWD[.˘,,3DQDVRQLF*+˖ɧ7(0$7180(580DNURIRWRJUDILDɧ:<:,$'.RQUDG%ÇN
Makrofotografia
Czyli co trzeba mieć i wiedzieć,
żeby podglądać pasikoniki
dla każdego
Fujifilm X100S i X20
Dzielimy się wrażeniami
z fotografowania nowymi
kompaktami Fujifilm
RAW po latach
Czasem warto wrócić do starych plików
Plastyka i estetyka
Czy gloryfikowane cechy obrazu
zawsze zależą od sprzętu?
David DuChemin
Prezentujemy fragment
najnowszej książki
popularnego fotografika
Makro do Mikro 4/3
Dwa sposoby na makrofotografię w systemie Mikro
Cztery Trzecie
Praska fotowyprawa
Relacja z kolejnych warsztatów
fotograficznych w stolicy Czech
FOTOGRAF
=2.ă$'.,
3LRWU+DĄNDRSRZLDGDMDN
ZHMĝÉ]RELHNW\ZHPZĝZLDW
QRUPDOQLHVNU\W\SU]HGQDV]\PZ]URNLHPFKRÉ]QDMGXMÇF\VLÛGRVĄRZQLH
RERNQDV
Konrad Bąk
Wywiad z jednym z najlepszych fotografików sprzedających zdjęcia przez fotolia.com
7RPDV].XODV
Dawno nie przygotowywałem
porównania, w którym jakość
zdjęć pochodzących z dwóch
obiektywów była tak wysoka
i tak do siebie podobna. W przypadku pojedynku „szkieł” makro
do systemu Mikro Cztery Trzecie
zadecydowała więc... cena.
> 38
1RUEHUW*DMOHZLF]
Któregoś dnia postanowiłem zrobić kilka zdjęć swoim dzieciom.
Szło opornie, nie byłem w stanie chłopaków zmusić do pozowania. Sytuacja zmieniła się,
gdy zamocowałem na aparacie
uchwyt ze smartfonem. Pokazuję, jak go samodzielnie wykonać.
> 98
Ewa Prus
Jak poprawić kolory, nie ruszając jasności? Albo jeszcze lepiej
odwrotnie: poprawić precyzyjnie kontrast, nie ruszając kolorów? W używanym na co dzień
trybie RGB bywa to trudne, ale
LAB da radę.
)272*5$),$1$2.ă$'&(3,275+$ă.$
> 84
3LRWU'ÛEHN
Warto wracać do starszych
zdjęć, bo i nasze umiejętności
rosną, i estetyka ewoluuje, ale
też narzędzia, także te do wywoływania RAW-ów, stają się coraz
doskonalsze. Stare pliki mogą
nabrać nowego blasku – tylko
dajmy im szansę!
5RELVLÛFLHSOHM]QDF]\
EÛG]LHZLRVQD
Nadchodzi taka pora roku, gdy większość z nas wstaje
za dnia i wraca z pracy za dnia. Świt nieuchronnie przesuwa się w kierunku kompletnie niefotograficznych godzin, na zachód też trzeba długo czekać. Ptaki drą ryje, koty
z ogniem w oczach szukają drugich
połówek pomarańczy, wyśpiewując serenady pod oknami prawych
obywateli, żądnych snu w godzinach koncertów, a alergicy zaraz
będą cierpieć z powodu kwitnięcia traw. Słowem: wiosna. Czas, kiedy przyroda włazi drzwiami i oknami,
i prosi się, żeby ją fotografować. Stąd też wybór kwietniowego tematu wydania – szeroko rozumiana makrofotografia. Na stronach 62–79 opisujemy, jak
rozpocząć zabawę w makrofotografię i co jest potrzebne,
żeby osiągnąć dobre efekty. Co ważniejsze, nie wszystkie ujęcia wymagają kosmicznego budżetu...
Wiosna to też czas, kiedy ogłaszane są wszelkie nagrody fotograficzne i rozstrzygane konkursy. Dla nas
oraz trzech innych instytucji to szczególny moment, po
raz pierwszy w fotograficznej branży w Polsce została bowiem wręczona nagroda dla producentów sprzętu
przyznawana przez większe gremium niż jedna redakcja. Wspólnie z portalem Optyczne.pl, Fotograficznym
Programem Bez Nazwy z Bankier.tv i sklepem Agito.pl
przyznaliśmy nagrody STAR, o których można przeczytać na stronach 4–6. Laureatom pierwszej edycji gratulujemy i już zapowiadamy, że będą kolejne. Tymczasem
wszystkim życzę miłej lektury wiosennego wydania.
> 88
. :,(&,(ą˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
O przepisie na zarabianie na zdjęciach
„sztokowych”, szukaniu nowych nisz
i ważności przypadku w starannie
zaplanowanych sesjach komercyjnych
34
12
.RQUDG%ÇNɜZURFĄDZVNLIRWRJUDʹN
VSU]HGDMÇF\]GMÛFLDSU]H]IRWROLDFRP
1LNRQ3– QLHSR]RUQ\NRPSDNW
ZVDPUD]GRVWUHHWSKRWR
1RZRĝFL
4
7
10
11
1DJURG\67$5UR]GDQH
:DUV]WDW\6DPVXQJ1;GODEORJHUµZ
5HFHQ]MHNVLÇľHNɤ)RWRJUDIRZDQLHOXG]L2WZRU]HQLX
SUDZG]LZ\FKSRUWUHWµZ”„$GREH3KRWRVKRS&6&63/
RʹFMDOQ\SRGUÛF]QLN”„/LIH-RXUQH\WKURXJKWLPHɣ
:VWURQÛZLHONLHMNODWNL
*DOHULH
48
Wywiad
12
3U]HVWU]HĆZ\REUDļQLɜZ\ZLDG].RQUDGHP%ÇNLHP
6SU]ÛWLWHVW\
20
24
30
34
38
42
44
3RSUDZLDQLHLGHDĄX
7HVWDPDWRUVNLHMOXVWU]DQNLɜ3HQWDNVD.,,
2NUÛWʺDJRZ\
7HVWQDMQRZV]HJREH]OXVWHUNRZFD3DQDVRQLFDɜPRGHOX
/XPL[*+
7RFROXELIRWRJUDI
0LHOLĝP\RND]MÛ]DSR]QDÉVLÛ]NRPSDNWDPLʹUP\)XMLʹOP
ɜPRGHODPL;6L;
1LNRQ&RROSL[3– WHVW]DDZDQVRZDQHJRNRPSDNWX
1LNRQD
'ZDVSRVRE\QDPDNUR– WHVWSRUµZQDZF]\RELHNW\ZµZ
3DQDVRQLFD/HLFDPPIRUD]2O\PSXVDPPI
$SDUDWF]\NRPµUND"
7HVWNRPSDNWX6DPVXQJ*DOD[\&DPHUD
'ZDSRP\VĄ\QDPRQLWRU– VSUDZG]DOLĝP\F]\SURGXNW\
ʹUP\(L]RQDGDMÇVLÛGRREUµENL]GMÛÉ
2 ',*,7$/)2729,'(2ɧ. :,(&,(ą˧˥˦˨
)RWRRFHQD
:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLD
QDGHVĄDQHQDZZZGIYSO
$QQD5DZNDɜZIRWRJUDʹLLQWHUHVXMHMÇGUXJLF]ĄRZLHN
=\JPXQW0DFKDMɜ]SU]\URGÇ]DSDQEUDW
0DULXV]'DFNRɜVSHFMDOLVWDRGPDUWZHMQDWXU\
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ,G]LHZLRVQDɣ
7HPDWQXPHUX
:V]\VWNRRPDNURIRWRJUDʹL
&]\OLFRWU]HEDPLHÉLZLHG]LHÉ
ľHE\SRGJOÇGDÉSDVLNRQLNL
Programy
80
81
&RQD'9'
1DPDY
=GMÛFLDWHVWRZHLʹOP\
'RGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
:DUV]WDW
82
84
2
GZLHG]LQ\XPLVWU]µZ
*DOHULHLQWHUQHWRZH
NWµUHPXVLV]]REDF]\É
Gdy RGB
SU]HV]NDG]D–
ZDUV]WDW3KRWRVKRSD
'$9,''8&+(0,1
1$:<63,(=,(/(1,
,:2'263$'•:
']LÛNLXSU]HMPRĝFLZ\GDZQLFWZD*DODNW\NDSXEOLNXMHP\REV]HUQ\IUDJPHQWZ\GDQHMZĄDĝQLHNVLÇľNL'DYLGDGX&KHPLQDSWɤ=GMÛFLH
SURFHVWZRU]HQLD”=DSUDV]DP\
GRREHMU]HQLDFRPLVWU]REUD]XZ\F]DURZDĄQD,VODQGLL
.:,(&,(ą˧˥˦˨
102
3ODVW\ND
– FRWRZĄDĝFLZLHMHVW"-DNMÇ
UR]SR]QDÉLMDN
VWZRU]\ÉQD
]GMÛFLX"
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
ZZZGIYSO
LZ\JUDMNVLÇľNÛR
WHPDW\FHIRWRJUDʹF]QHM
7HPDWQXPHUX
:V]\VWNRRPDNURIRWRJUDʹL
Porady
88
94
98
102
110
5$:MDVNLQLRZ\
+LVWRULDMHGQHJR5$:D
:LEUDFMHPLNUXVDZLHF]RURZÇSRUÇ
6]HSW\SU]\URG\
.UµWNLHSRUDG\PLHVLÇFD
:V]\VWNRFRSRZLQLHQZLHG]LHÉIRWRJUDI
6PDUWIRQQDDSDUDFLH
=F\NOX=UµEWRVDP
3ODVW\NDREUD]X
=F\NOX(MDNHVWHW\ND
,VODQG]NLHNRPSR]\FMH
)UDJPHQWNVLÇľNL'DYLGDGX&KHPLQD
SW„=GMÛFLHSURFHVWZRU]HQLD”
0DJD]\Q
122
=ĄRWD3UDJDɜUHODFMD]ZDUV]WDWµZ
'LJLWDO)RWR9LGHRZ3UDG]H
5XEU\NLVWDĄH
127
128
3UHQXPHUDWD
.DOHQGDULXPɜMDNLHZ\VWDZ\IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZNZLHWQLX"
/LVW\ – RGSRZLHG]LQDOLVW\&]\WHOQLNµZFLHNDZHZÇWNL]IRUXP
')9SO
=DPLHVLÇFɜ]DSRZLHG]LWHPDWµZ]QDVWÛSQHJRZ\GDQLD
',*,7$/)2729,'(2
,1'(.6635=Ú78
1LNRQ&RROSL[1LNRQ&RROSL[1LNNRUɜ95,,
1LNNRUɜPP 3HQWD[.,,3DQDVRQLF/XPL[*+
)XMLʹOP;6L)XMLʹOP;1LNRQ&RROSL[3PaQDVRQLFPPI0DFUR0HJD2,62O\PSXVPPI
0DFUR6DPVXQJ*DOD[\&DPHUD(L]R&;(L]R)RULV
)644
. :,(&,(ą˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 (05/67)
Konkurs
– wyślij zdjęcie, wygraj ciekawą książkę > 54
0DM˕˓˔˖
',*,7$/)2729,'(2
Maj 2013 (67) | 15,99 zł (w tym 8% VAT) | Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
www.dfv.pl
www.
ww
w.df
w.
dfv.
df
v.pl
v.
7(67<L635=Ú71LNRQ'˘˕˓˓ɧ7(0$7180(583U]H]]GMÛFLHGRSRUWIHODɧ:<:,$'6WDQLVĄDZ3XV]F]\ĆVNL
Przez zdjęcie
do portfela
C
t
f
ć
Czylili jjakk ffotografować,
żeby sprzedać ubranie,
butelkę i... SPA
Znikające
narzędzia
Niko D5
Nikon
D5200
Czy warto wymienić
dwuletniego D5100
na 24 megapiksele?
Slow down, slow foto
Gdy się spieszymy, mniej
widzimy, mniej rozumiemy
i gorzej fotografujemy
Co zrobić,
gdy Photoshop
płata nam figle?
Laptop dla fotografa?
Elegancki, szybki, lekki,
z doskonałą matrycą
i wielkim dyskiem
Tylko u nas!
Wirtualna płyta DVD
– ponad 3 GB dodatkowych materiałów
UWAGA,
Z NAMI TANIEJ!!
.XSXMÇFWRZ\GDQLH',*,7$/)2729,'(2PRľHV]]DRV]F]ÛG]LÉDľ]ĄQDOLFHQFMLSURJUDPX0DFKLQHU\
1DWXUDO+'5
Stanisław Puszczyński
Od czterdziestu lat poluje
na ptaki w dolinie Warty.
Żuraw to dla niego pestka...
Tomasz Kulas
Tradycją targów Film Video Foto
w Łodzi są warsztaty fotograficzne, na których pierwsze skrzypce grają systemowe aparaty
z wymienną optyką firmy Olympus. Zapraszam do przeczytania
relacji z tegorocznej edycji spotkania z PEN-ami.
>
1RUEHUW*DMOHZLF]
Pisanie artykułów nigdy nie dostarcza takiej przyjemności jak
możliwość fotografowania z czytelnikami naszego pisma. Podczas targów w Łodzi okazji nie
brakowało. Zapraszam do przeczytania relacji z warsztatów
NEX-a oraz Lumix Street Photo.
> 114
Ewa Prus
Znacie to powiedzenie, że po
wielkich porządkach w domu
nic znaleźć nie można? A ja zapraszam do porządków w Photoshopie... takich małych, w trakcie których będziemy znajdować
różne zaginione rzeczy. A potem
ich używać.
> 84
3LRWU'ÛEHN
Pośpiech jest naszym wrogiem.
Łatwo wówczas o błędy techniczne, a trudno o przemyślane
kadry, dobre kompozycje i zastanowienie się, co właściwie chcemy wyrazić. Uprawiajmy niespieszną fotografię!
-HGQDNPDP\ZLRVQÛ
Daję słowo honoru – gdy w zeszłym miesiącu pisałem
o nadchodzącej wiośnie, wszystko wskazywało na to,
że zaraz wybuchnie feerią zieleni. Synoptycy wieszczyli
koniec zimy, a mechanicy namawiali do wymiany opon
na letnie. A potem przyszła Wielkanoc, do
której bardziej pasowały choinki niż zajączki.
W zimowej scenerii odbyły się
też wiosenne targi Film Video
Foto w Łodzi. Rok temu można
było spacerować w krótkich rękawach, teraz na plenerach nie
chciało się zdejmować rękawiczek,
żeby przestawić funkcje aparatu. Ale
same targi można uznać za udane. Dla
nas i wielu innych wystawców to unikatowa możliwość spotkania się ze swoimi klientami, w naszym przypadku czytelnikami. Żaden Facebook czy NK
nie są w stanie zastąpić kontaktu twarzą w twarz, czego
chyba kilka firm nie rozumie, pakując fundusze w „profesjonalne utrzymanie profili”, dające złudne poczucie
kontaktu z ludźmi.
Jeśli któryś z menedżerów firm fotograficznych w Polsce zastanawia się, na czym polega fenomen unikatowej
na światową skalę, wysokiej pozycji Sony w rankingach
popularności sprzętu, to radzę obejrzeć stoisko Sony na
targach, a potem porównać to ze swoim stoiskiem. A co
najważniejsze – zapewne na Facebooka wydajecie więcej, niż kosztuje stoisko na FVF. Nie szkoda kasy?
Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, serdecznie dziękuję w imieniu całej redakcji i podpowiadam, że
kody promocyjne, które dostaliście na zdjęciach, wciąż
działają.
A teraz zapraszam do lektury majowego wydania naszego miesięcznika. Jak co miesiąc garść testów, porcja
porad, kilka ciekawostek i moc zdjęć, czyli DFV.
> 96
0 $-˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
16
1DMWUXGQLHMV]\
URG]DMUHSRUWDľX
ɜ Z\ZLDG]H6WDQLVĄDZHP3XV]F]\ĆVNLP
Stanisław Puszczyński, autor niezwykłych kadrów przyrodniczych,
opowiada nam o swojej wieloletniej
przygodzie z fotografią
1LNRQ'
ɜQDVWÛSFD
QLHMQDMSRSXODUQLHMRUV]HJRDPDWRUSXVX
VNLHJRNRUSXVX
1LNRQD
1RZRĝFL
4
14
15
15
Dwie nowe armatkiɜ&DQRQ(26'L'
7DUJLăµGļ)9)
&RZ\SDWU]\OLĝFLHQDWDUJDFK)9)ɜUR]ZLÇ]DQLH
NRQNXUVX
5HFHQ]MHNVLÇľHNɤ.RPSR]\FMDEH]WDMHPQLF”
„=GMÛFLHSURFHVWZRU]HQLD2SRZLHĝÉRIRWRJUDʹLRG
SRP\VĄXGRREUD]Xɣ„)RWRJUDIRZDQLHPRGHOHN7HFKQLNL
SR]RZDQLD”
6LJPD]QRZXGDĄDF]DGX
7HOHRELHNW\Z]EDJQHWHP)XMLʹOP;
Wywiad
16
Galerie
46
48
54
Temat Numeru
58
1DMWUXGQLHMV]\URG]DMUHSRUWDľXɜZ\ZLDG]H
6WDQLVĄDZHP3XV]F]\ĆVNLP
6SU]ÛWLWHVW\
34
36
38
%H]U\]\NRZQ\FK]PLDQ
7HVWDPDWRUVNLHMOXVWU]DQNLɜ1LNRQD'
:LHGHĆVNLHVSRWNDQLH
3DQDVRQLNL*L*)ɜSLHUZV]HZUDľHQLD
5\ENLF]\DNZDULXP"ɜ WHVWGZµFKZ\]ZDODF]\
UDGLRZ\FKʹUP\+DKQHO
Laptop dla fotografaɜVSUDZG]LOLĝP\GZDODSWRS\;127(
ɜPRGHOH:(8L3(0
3DSLHU\GRZ\ERUXɜSU]HWHVWRZDOLĝP\V]HĝÉURG]DMµZ
SDSLHUXIRWRJUDʹF]QHJRʹUP\7HFFR
',*,7$/)2729,'(2ɧ0 $-˧˥˦˨
)RWRRFHQD
:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLDQDGHVĄDQH
QDZZZGIYSO
0LURVĄDZ*UREHOVNLɜIRWRJUDIXMHSHM]DľHLDUFKLWHNWXUÛ
5REHUW3UDVROLNɜHNVSHU\PHQWXMHZF\IURZHMFLHPQL
0RQLND.OLFKɜVSHFMDOLVWNDRGDNWµZLSRUWUHWµZ
Marek RopellaɜQDMFKÛWQLHMSRGJOÇGDRZDG\
5R]ZLÇ]DQLHNRQNXUVXɜɤ:ĝUµGGU]HZɣ
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ3ROVNLHODWRɣ
6IRWRJUDIXMľHE\VSU]HGDÉ
-DNIRWRJUDIRZDÉľHE\VSU]HGDÉIU\]XUÛELľXWHULÛ
OXEF]ÛĝFLVDPRFKRGRZHF]\OLZV]\VWNRR]GMÛFLDFK
SURGXNWRZ\FK
Programy
=GMÛFLDWHVWRZHLʹOP\ɜGRGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
Warsztat
Maszyneria naturalna
0DFKLQHU\1DWXUDO+'5
RUD]0DFKLQHU\(ʸHFWV
ZSUDNW\FH
0LQL9HJDVEH]9HJDVD
1DMQRZV]DRGVĄRQDSDNLHWX
6RQ\0RYLH6WXGLR
ELEGANCJA
PRAKTYCZNA
)RWRJUDIRZDQLHSU]HGPLRWµZ
WDNľHE\Z\JOÇGDĄ\DWUDNF\MQLH
WRFRĝZLÛFHMQLľVWXGLXPPDUWZHM
QDWXU\7XWU]HEDVLÛ]DVWDQRZLÉ
FRQD]GMÛFLDFKPDE\ÉRGUD]XZLGRF]QHDFRɜQLHU]XFDÉVLÛ
ZRF]\:7HPDFLH1XPHUX
SRGSRZLDGDP\MDNWR
RVLÇJQÇÉ
0$-˧˥˦˨
96
)RWRJUDIRZDnie w stylu
slow ɜ VSLHV]
VLÛSRZROLER
GREUHNDGU\Z\PDJDMÇF]DVX
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
ZZZGIYSO
LZ\JUDMNVLÇľNÛ
RWHPDW\FH
IRWRJUDʹF]QHM
54
58
84
Temat Numeru
ɜ 6IRWRJUDIXM
ľHE\VSU]HGDÉ
:SRV]XNLZDQLX]DJLQLRQ\FKQDU]ÛG]Lɜ 3KRWRVKRS
Bat na szum ɜ SU]HJOÇGRSURJUDPRZDQLDGRXVXZDQLD
V]XPµZ
Porady
96
)RWRJUDIRZDQLHZVW\OXVORZ
3RĝSLHFKQLHVSU]\MDSRZVWDZDQLXGREU\FKIRWRJUDʹL
3RUDQQDSLHĝĆJRGRZDWUXEDGXUD
6]HSW\SU]\URG\
*G\SRWU]HEDZLDWUX
=UµEWRVDPZHQW\ODWRUVWXG\MQ\
&KXGHɤSLÛNQRɣ
6WDQGDUG\ZPRGHOLQJX
Magazyn
114
/XPL[6WUHHW)RWRɜUHODFMD]WDUJRZ\FKZDUV]WDWµZ
Olympus PEN i OM-DɜNROHMQHZDUV]WDW\SRGF]DVWDUJµZ)9)
:DUV]WDW\6RQ\1(;ɜUHODFMD]ZDUV]WDWµZNUHDW\ZQHJR
IRWRJUDIRZDQLDDSDUDWDPL]VHULL1(;
5XEU\NLVWDĄH
56
Prenumerata
KalendariumɜMDNLHZ\VWDZ\IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZPDMX"
ListyɜRGSRZLHG]LQDOLVW\&]\WHOQLNµZFLHNDZHZÇWNL]IRUXP
')9SO
=DPLHVLÇFɜ]DSRZLHG]LWHPDWµZ]QDVWÛSQHJRZ\GDQLD
',*,7$/)2729,'(2
,1'(.6635=Ú78
&DQRQ(26'4,&DQRQ(26'4, 6LJPDɜPPI
'&+6015, )XMLQRQ;)ɜPP)ɜ5/02,615, 1LNRQ
'3DQDVRQLF*)3DQDVRQLF*+DKQHO7Xʸ77/
+DKQHO9LSHU;127(:(8L3(0
0 $-˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 (06/68)
Konkurs
– wyślij zdjęcie, wygraj ciekawą książkę > 68
&]HUZLHF˕˓˔˖
',*,7$/)2729,'(2
Czerwiec 2013 (68) | 17,99 zł (w tym 8% VAT) | Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
www.dfv.pl
7(67<L635=Ú71LNRQ'˚˔˓˓ɧ7(0$7180(58/LJKWURRP˘ɧ:<:,$'%U\DQ3HWHUVRQ
RQ'˚˔˓˓ ɧ 7(0$7180
Lightroom 5
Wypróbuj
W
ypró
ób
óbujj z nami
nam
mi najnowszy
j
program d
do obróbki
obró
b óbki plików
likó RAW
Sztuka wyboru
Jak ułożyć serię zdjęć, by nie zanudzić widza?
Canon EOS 100D
Przetestowaliśmy
najmniejszą lustrzankę
świata. Zobacz, ile jest warta
Toskania to raj dla oka
Zobacz relację ze wspólnej
fotowyprawy z Czytelnikami do
przeuroczego zakątka Włoch
Nikon D7100
Sprawdziliśmy, jak spisują się
24 megapiksele w profesjonalnej lustrzance Nikona
BRYAN
PETERSON
Znany w naszym kraju auWRUIDQWDVW\F]Q\FKSRGUÛF]QLNµZJRĝFLĄZ3ROVFH7R
MHJR]GMÛFLHMHVWQDRNĄDGFHDZĝURGNXZ\GDQLD
wywiad!
Tylko u nas!
Test Fujifilm X20
Wirtualna płyta DVD –
ponad 3 GB dodatkowych materiałów
Prawdopodobnie najlepszy kompakt, jaki
ukazał się w tym roku
Koniec Photoshopa CS
Adobe zmienia radykalnie
sposób podejścia do klienta.
Płacimy mniej, ale częściej
Tomasz Kulas
Samsung NX300 to, wydawałoby się, kolejny z wielu bezlusterkowców tej firmy, następca modeli NX200, a wcześniej NX100.
Moim zdaniem historia pokaże
jednak, że właśnie na tym modelu dokonał się pewien przełom. To przełomowy aparat!
> 44
1RUEHUW*DMOHZLF]
Wiosna zaczęła się intensywnie.
Już w pierwszych jej dniach miałem przyjemność poprowadzić
warsztaty z czytelnikami. Teraz napięcie rośnie: architektura, street i folk photo, portret. Relację z warsztatów w Warszawie
prezentujemy na stronie
> 12
Ewa Prus
Czym się różni miękkie zdjęcie
od nieostrego? Nieostrego nie
da się utwardzić, ale ostre można zmiękczyć i uzyskać w ten
sposób piękny, lekko baśniowy
efekt. Dla pewnego typu krajobrazów jakby stworzony.
> 88
3LRWU'ÛEHN
Dobrą kompozycję pejzażową trzeba sobie wychodzić. Nie
da się zastąpić zmiany pozycji
przez zmianę ogniskowej, ale też
jedna ogniskowa nie wystarczy.
Kontrola perspektywy wymaga
spacerów i... właściwego dla tej
sceny obiektywu.
%XMDQLHZREĄRNDFK
Szanowni Państwo, zmieniamy zasady sprzedaży pisma. Od dziś możecie kupić wydanie w kiosku, ale jeśli za miesiąc nie kupicie nowego, wyślemy posłańca do
waszego domu, który zabierze wam wszystkie dotychczas nabyte egzemplarze pisma. Nie płacicie, nie będziecie mieli też tego, za co już
zapłaciliście. Nazwiemy to DFV READERS CLOUD. Fajny pomysł?
Z punktu widzenia biznesu
wymuszenie wierności (i stałych
opłat) ma sens. Obecnie najmniej
problemów mają operatorzy takich
usług jak prąd, gaz, telefon. Nie ma
się co dziwić, że Adobe w obliczu spadających słupków sprzedaży postanowiło przełączyć się na ten model. Nie płacisz
– nie masz prądu. Nie płacisz – nie masz Photoshopa.
Nie miałbym pretensji do Adobe, gdyby po roku czy
dwóch subskrypcji użytkownik nabywał prawo do aplikacji w takim stanie, w jakim ją miał w ostatnim miesiącu płacenia. Ale niestety, tak nie jest. Jest dokładnie jak
z gazem, prądem i telefonem. Przestajesz płacić, odcinamy usługę. Kuchenka zostaje, ale jest bezużyteczna.
Tyle że gaz, albo prąd jest dostarczany na bieżąco. Gaz
trzeba wydobyć, prąd wyprodukować. A co produkuje
Adobe? OK, kolejne aktualizacje.
I tu jest punkt sporny między użytkownikiem a korporacją. Bo co, jeśli ja nie potrzebuję kolejnych aktualizacji? Photoshop CC w dzisiejszym kształcie mi wystarcza? Nikogo to nie obchodzi. Mam płacić i już. Czyli
zdaniem Adobe sam fakt, że istnieją, jest już wystarczającym powodem, żeby im płacić. Kurcze, to przecież
za komuny mówiono, że „czy się stoi, czy się leży, pińćset złotych się należy”. Ech, na dobrą sprawę to im zazdroszczę...
> 106
& =(5:,(&˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
16
Rozmowa z Bryanem Petersonem,
zdobywcą licznych nagród, w tym
prestiżowej New York Art Directors
Gold Award
34
Canon EOS 100D – QDMPQLHMV]DDPDWRUVNDOXVWU]DQND]DVNDNXMHIXQNFMRQDOQRĝFLÇ
1RZRĝFL
4
6
8
12
14
Samsung NX2000
3F]\OLF]ZDUW\3(1
*UDQG3UHVV3KRWR
/XPL[6WUHHW3KRWRZ:DUV]DZLH
5HFHQ]MHNVLÇľHNɤ)RWRJUDIRZDQLHNRELHW
NUHDW\ZQ\FKXMÛÉ”ɤ)RWRJUDIRZDQLHSDQLHQPĄRG\FK
NUHDW\ZQ\FKXMÛÉ”, ɤ)RWRJUDIRZDQLHSDUNUHDW\ZQ\FK
XMÛÉɣ„2IRWRJUDʹLSRUWUHWRZHM3U]HZRGQLN”
:\ZLDG
16
6]NRĄ\WHJRQLHXF]ÇɜZ\ZLDG]%U\DQHP3HWHUVRQHP
6SU]ÛWLWHVW\
26
28
34
38
44
48
7XU\VWDIRWRJUDIXMÇF\ – WHVWSOHFDND/RZHSUR5RYHU3UR
/$:
1LHELHU]HP\MHĆFµZ– WHVWPHJDSLNVHORZHM
SURIHVMRQDOQHMOXVWU]DQNL1LNRQ'
0DĄ\QLF]\PEH]OXVWHUNRZLHF
3U]HWHVWRZDOLĝP\DPDWRUVNÇOXVWU]DQNÛ&DQRQ(26'
6RQ\6/7$
7HVWNROHMQHJRDSDUDWX6RQ\]SµĄSU]HSXV]F]DOQ\POXVWUHP
6NRNGRSU]RGXɜGRQDV]HJRODERUDWRULXPWUDʹĄ nowy
EH]OXVWHUNRZLHF6DPVXQJDɜPRGHO1;
6RQ\1(;1 – WHVWQDMWDĆV]HJREH]OXVWHUNRZFD6RQ\
0DĄ\FZDQLDN])XMLʹOP – WHVWNRPSDNWXZVW\OXUHWURɜ
)XMLʹOP;
2 ',*,7$/)2729,'(2ɧ& =(5:,(&˧˥˦˨
Galerie
62
64
66
68
)RWRRFHQD
:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLDQDGHVĄDQHQDZZZ
GIYSO
7RPDV]3ĄXFLHQQLNɜVSHFMDOLVWDRGXOLF]Q\FKSRUWUHWµZ
$GDP6NRWDUF]DNɜIRWRJUDIXMHJĄµZQLHSHM]DľH
%RJGDQ*UXG]LHĆɜQRZHPLHMVFDRGNU\ZD]DSDUDWHP
ZUÛNX
5R]ZLÇ]DQLHNRQNXUVXɜɤ,G]LHZLRVQDɣ
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ3RUWUHWEOLVNLHMRVRE\ɣ
Temat numeru
/LJKWURRP]P\ĝOÇRIRWRJUDIDFK
3LÇWDRGVĄRQDMHGQHJR]QDMOHSV]\FKSDNLHWµZGR
]DU]ÇG]DQLD]GMÛFLDPLLZ\ZRĄ\ZDQLDSOLNµZ5$:ɜ$GREH
3KRWRVKRS/LJKWURRP
3URJUDP\
86
Co na DVD – Hugin 2012
=GMÛFLDWHVWRZHLʹOP\
'RGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
:DUV]WDW
88
0DJLDOHWQLHJRNUDjobrazu
:DUV]WDW*,03D
*'<-('12='-Ú&,(72=$0$ă2
6HULD]GMÛÉWRFRĝZLÛFHMQLľ
W\ONRNLONDREUD]NµZQDWHQVDP
WHPDW6HULDWRRGUÛEQHVNRĆF]RQH
G]LHĄRNWµUHWU]HEDVNRPSRQRZDÉ
ɜLQDF]HMQLľVLÛNRPSRQXMHSRMHG\QF]HXMÛFLD1DVWURQLH
SRND]XMHP\FR]URELÉľHE\
VHULDE\ĄDXGDQD
&=(5:,(&˧˥˦˨
112
7RVNDQLD– kraLQDĄDJRGQ\FK
Z]JµU]LVWU]HOLstych cyprysów
WRUDMGODIRWRgrafów
94
%RJDW\ĝZLDW
SU]\URG\–
sztuka fotograIRZDQLD]ZLHU]ÇW
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
ZZZGIYSO
LZ\JUDMNVLÇľNÛ
RWHPDW\FH
IRWRJUDʹF]QHM
68
3RUDG\
92
100
102
106
)RWRJUDʹD]ZLHU]ÇW
3RGSRZLDGDP\MDN]ZLÛNV]\ÉVNXWHF]QRĝÉIRWRĄRZµZ
&KZLODSU]HGOÇGRZDQLHPQDJQLD]GR
6]HSW\SU]\URG\
6]WXNDSU]HVWDZLDQLDJµU
+LVWRULDMHGQHJR]GMÛFLD
6HULDIRWRJUDʹL
(MDNHVWHW\ND
0DJD]\Q
112
120
)RWRZ\SUDZDGR7RVNDQLL
5HODFMD]ZDUV]WDWµZIRWRJUDʹF]Q\FK
2VWDWQL3KRWRVKRS
5HZROXF\MQHUR]ZLÇ]DQLH
5XEU\NLVWDĄH
126
128
Prenumerata
Kalendarium
-DNLHZ\VWDZ\IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZF]HUZFX"
/LVW\
OGSRZLHG]LQDOLVW\&]\WHOQLNµZFLHNDZHZÇWNL
]IRUXP')9SO
=DPLHVLÇF
=DSRZLHG]LWHPDWµZ]QDVWÛSQHJRZ\GDQLD',*,7$/)272
9,'(2
,1'(.6635=Ú78
6DPVXQJ1;4,2O\PSXV3(1(36, &DQRQ(26'
6RQ\6/7$1LNRQ'6RQ\1(;1Samsung
1;44, )XMLʹOP;52, /RZHSUR5RYHU3UR26
& =(5:,(&˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 (7-8/69)
Konkurs – wyślij zdjęcie, wygraj dysk sieciowy Seagate > 74
/LSLHFVLHUSLHĆ˕˓˔˖
',*,7$/)2729,'(2
Lipiec/sierpień 2013 (69) | 19 zł (w tym 8% VAT) | Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
www.dfv.pl
TESTY i SPRZĘT: Canon 700D, Sigma 18–35 mm f/1,8 ɧ7(0$7180(58'ĄXJDHNVSR]\FMDɧ:<:,$'7RPDV]7RPDV]HZVNL-DFHN%RQHFNL
Długa ekspozycja
Czyli dobre sposoby na tworzenie nieziemskich krajobrazów
Zawód fotograf
Wywiady z Tomaszem Tomaszewskim
i Jackiem Boneckim
Brian Peterson dla DFV
Naucz się czytać drobny druczek
Canon 70D i 700D
Pierwsze wrażenia z używania EOSa 70D, test EOSa
700D
Skalne labirynty
Relacja z warsztatów fotograficznych w niezwykłym zakątku Polski
Sigma 18–35 mm f/1,8
Niespotykana w zoomach jasność, przyzwoita cena. A co
z jakością? Przeczytaj test...
Tylko u nas!
Wirtualna płyta DVD
– ponad 3 GB dodatków
144
STRONY!
Reportaż uliczny
Bądź jak Cartier-Bresson
i spróbuj swoich sił w klasycznym stylu fotograficznym
1RUEHUW*DMOHZLF]
Tak intensywnie jak tej
wiosny jeszcze nie było.
Wraz z Olympusem zorganizowaliśmy pięć
warsztatów w czterech
miastach Polski. Miałem
też przyjemność prowadzić zajęcia na Śląsku dla
użytkowników Lumiksów. Efekty prezentujemy
w tym numerze.
> 108
(ZD3UXV
Chętnie pokażesz swoje
zdjęcia w Internecie, ale
chcesz, żeby przynajmniej było wiadomo,
że są Twoje? Lepiej podpisz się na nich sam, bo
nikt tego za Ciebie nie
zrobi. A internetowe
mechanizmy mogą wysłać zdjęcia hen, daleko
od autora...
> 102
3LRWU'ÛEHN
Czasem po prostu
trzeba długo naświetlać, żeby zdjęcie było
wystarczająco jasne.
A czasem nie trzeba, ale
warto. Dzięki długim,
naprawdę długim czasom ekspozycji nawet
proste sceny mogą nabrać niesamowitej aury,
której bez aparatu nie
mamy szans dostrzec.
6ĄRĆFHĝZLHFLF]DVQD
]DEDZÛ
Słońce świeci jak wściekłe, wszyscy myślami jesteśmy gdzieś daleko na urlopach, a tu nagle ni stąd, ni
zowąd Canon wyskakuje z nową lustrzanką, a co ważniejsze – z nową matrycą.
I wreszcie pokazuje pazury, bo od kilku aparatów wydawało mi się, że
ten tygrys wpadł w letarg. Niestety,
czy pazury są ostre, przekonamy
się po wakacjach.
Tymczasem oddajemy w Wasze ręce kolejne w tym roku wydanie łączone, tym razem wakacyjne,
idąc za przykładem wielu firm, które na
czas wakacji w zasadzie wstrzymują funkcjonowanie. Dużym problemem naszej gospodarki są długie weekendy, a lipiec i sierpień należą do najdłuższych
weekendów w roku. Mam nadzieję, że grubsze wydanie
będzie dodatkową osłodą wakacyjnego wypoczynku.
W wakacje każdy ma więcej czasu na hobby, dlatego
nie bez powodu wybraliśmy temat o dłuuugiej ekspozycji. W ten sposób zachęcamy do eksperymentowania
z fotografią i zapuszczania się w rzadko odwiedzane rejony techniki robienia zdjęć.
Nie chcemy spoczywać na laurach – w sierpniu zapraszamy na spotkania plenerowe, gdzie w miłym gronie i wakacyjnej atmosferze można będzie porobić zdjęcia i porozmawiać o fotografii. W czerwcu udało nam się
spotkać w Warszawie, już teraz zapraszamy do Wrocławia i Poznania. Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie 96.
A jeśli jeszcze nie zaplanowaliście wakacji albo planujecie urlop we wrześniu, to może warto rozważyć wyjazd na naszą fotowyprawę, o której można przeczytać
na stronie 141.
> 76
/,3,(&̡6,(53,(ą˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
12
Rozmawiamy z Tomaszem
Tomaszewskim – o magicznej
różdżce i uprzywilejowanym
momencie
30
&DQRQ(26'–PLHOLĝP\ZUÛNDFK
QDMQRZV]ÇOXVWU]DQNÛ&DQRQD]QRZ\PVHQVRUHPPHJDSLNVHOL
1RZRĝFL
$QGURLGSRUD]GUXJLɜ6DPVXQJ*DOD[\1;
:LÛNV]DURG]LQDLNVµZ)XMLʹOP
'ZLHOXVWU]DQNL3HQWDNVD6WXG\MQDODPSDQDEDWHULH
$SDUDWGODGľHQWHOPHQD1RZHEH]OXVWHUNRZFH3HQWDNVD
/XPL[ZH:URFĄDZLXLQDXOLFDFK.DWRZLF
5HFHQ]MHNVLÇľHNɤ7UDFLQJWKH(SLF9R\DJHVRI&KLQD
V
*UHDWHVW([SORUHU”ɤĜZLDWĄDXMÛFLHUHWXV]”
:\ZLDG
1LHFKFÛE\ÉRV]XNLZDQ\ɜZ\ZLDG]7RPDV]HP
7RPDV]HZVNLP
1DMZDľQLHMV]\MHVWIRWRJUDIɜZ\ZLDG]-DFNLHP
%RQHFNLP
*DOHULH
7HPDWQXPHUX
6SU]ÛWLWHVW\
:UHV]FLHQRZ\VHQVRUɜG]LHOLP\VLÛSLHUZV]\PL
ZUDľHQLDPL]Xľ\WNRZDQLD&DQRQD(26'
3RU]ÇGNLZQXPHUDFML–WHVWOXVWU]DQNL&DQRQ(26'
0DU]HQLHPDGHLQ-DSDQ
3U]HWHVWRZDOLĝP\SURIHVMRQDOQ\NRPSDNW)XMLʹOP;V
3DQDVRQLF/XPL[*
7HVWNROHMQHJREH]OXVWHUNRZFD0LNUR
/HSV]\QLľQDMOHSV]\NRPSDNWĝZLDWD
6RQ\5;,,ɜSLHUZV]HZUDľHQLD
-HMMDVQRĝÉ6LJPD
7HVWRELHNW\ZX6LJPDɜI'&+60$
3ĄDVNLVWDW\ZɜWHVWVWDW\ZµZ%HQUR]VHULL7UDYHOHU)ODW
2 ',*,7$/)2729,'(2ɧ/,3,(&̡6,(53,(ą˧˥˦˨
)RWRRFHQD
:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLDQDGHVĄDQHQDZZZGIYSO
-RDQQD*µUQLFNDɜVSHFMDOLVWNDRGIRWRJUDIRZDQLD
RZVFKRG]LHVĄRĆFD
-RODQWD%RUNɜIRWRJUDIXMHJĄµZQLHOXG]L
%RJXVĄDZ1RZDNɜRGNU\ZDSLÛNQRNRORUµZ
5R]ZLÇ]DQLHNRQNXUVXɜɤ3ROVNLHODWRɣ
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ:VSRPQLHQLHODWDɣ
'ĄXJDHNVSR]\FMD
3RND]XMHP\MDNZ\NRQDÉIRWRJUDʹHREUD]µZMDNLFKJRĄ\P
RNLHPQLH]REDF]\P\
3Ą\WD
=GMÛFLDWHVWRZH
'RGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
:DUV]WDW
:DNDFMH]GXFKDPL
:DUV]WDW3KRWRVKRSD
3RGSLVXMP\VLÛ
:DUV]WDW3KRWRVKRSD
='-Ú&,$352672
=$3$5$78
2F]\ZLĝFLHQDFLĝQLÛFLHVSXVWXPLJDZNLQLHNRĆF]\SUDF\QDG
]GMÛFLHP:LDGRPRľHWU]HEDMH
MHV]F]HGRNRĆF]\ÉQDNRPSXWHU]H
$OHF]\PRľQDFRĝ]URELÉľHE\REUD]NLSURVWR]DSDUDWXQDGDZDĄ\
VLÛSU]\QDMPQLHMGRZ\VĄDQLD
]QDMRP\P"0RľQD
V
/,3,(&̡6,(53,(ą˧˥˦˨
76
ăDJRGQ\ĝZLDW
–GĄXJLHHNVSR]\FMHGDMÇRU\JLQDOQH]GMÛFLD
DOHMDNVLÛ]DQLH
]DEUDÉ"
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
ZZZGIYSO
LZ\JUDMG\VNVLHFLRZ\
6HDJDWH
74
%ÇGļMDN&DUWLHU%UHVVRQ–
ZUDFDP\GRNRU]HQLIRWRJUDʹL
UHSRUWHUVNLHM
3RUDG\
-HVWHPLQQ\QLľZV]\VWNLHɜSRP\VĄQDIDMQH]GMÛFLH
]Z\NRU]\VWDQLHP1LNRQDDNZDULXPLPDOLQ
8OLFDZRELHNW\ZLH
6WUHHW3KRWRɜSDUÛVĄµZRW\PSRSXODUQ\PJDWXQNXIRWRJUDʹL
&]HUQLFD]F]HUQLF]NDPLSURVWR]ɨPRVWX
6]HSW\SU]\URG\
6XSHU]GMÛFLDSURVWR]DSDUDWX
=LHORQHVWURQ\
&]\WDMGUREQ\GUXN
%U\DQ3HWHUVRQVSHFMDOQLHGOD')9
2ND]MHGRSU]HJOÇGX
3U]HJOÇGU\QNXVWDUV]\FKDSDUDWµZF\IURZ\FK
2G]LDQLZVSU]ÛW
=UµEWRVDPXSU]ÇľGODIRWRJUDID
0DJD]\Q
6NDOQHODELU\QW\
5HODFMD]ZDUV]WDWµZ
5XEU\NLVWDĄH
3UHQXPHUDWD
.DOHQGDULXP-DNLHZ\VWDZ\IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZOLSFXLVLHUSQLX"
/LVW\2GSRZLHG]LQDOLVW\&]\WHOQLNµZFLHNDZHZÇWNL
]IRUXP')9SO
:NUµWFHɜ]DSRZLHG]LNROHMQ\FKWHPDWµZ
,1'(.6635=Ú78
6DPVXQJ*DOD[\1;4,)XMLʹOP;0ɜPPIɜPP
I3HQWD[..)RPHL'LJLWDOLV3526'&6RQ\
&\EHUVKRW5;53HQWD[4&DQRQ(26'&DQRQ(26
')XMLʹOP;V3DQDVRQLF/XPL[*6RQ\5;
,,6LJPDɜI'&+60$%HQUR7UDYHOHU)ODW&7
&7&7
/,3,(&̡6,(53,(ą˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 3
(9/70)
Konkurs – wyślij zdjęcie, wygraj ciekawe książki > 62
Wrzesień 2013
DIGITAL FOTO VIDEO
Wrzesień 2013 (70) | 17,99 zł (w tym 8% VAT) | Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
www.dfv.pl
TESTY i SPRZĘT: Canon EOS 70D, Fujifilm X-M1, Olympus PEN E-P5ɧ TEMAT NUMERU: Tuzin pomysłów na błysk
Tuzin
pomysłów na
błysk
Test Canona 70D
Po raz pierwszy od wielu lat
Canon pokazał nową matrycę APS-C. Zobacz, jak działa
Potrenuj z nami wykorzystanie flesza. W domu
i w plenerze
Kopalnia tematów
Od szczytów kaukaskich pięściotysięczników po Morze
Czerwone, czyli Gruzja
Dynamiczny
montaż
Jak montować filmy,
żeby było ciekawie
BRYAN
PETERSON
Po raz kolejny na naszych
ĄDPDFKJRĝFL]QDQ\IRWRJUDI
DXWRUZLHOXNVLÇľHNLZVSDQLDĄ\QDXF]\FLHO:W\PZ\GDQLXNROHMQDSLJXĄND
ZLHG]\
Najtańszy X
Testujemy najtańszego i jednocześnie najnowszego bezlusterkowca firmy Fujifilm
Autofokus – jak
ustawić ostrość
Czyli kolejny odcinek
„Zielonych stron”
Człowiek pośród biur
Jak wykorzystać architekturę
do stworzenia niebanalnego
tła do portretu?
1RUEHUW*DMOHZLF]
Pod koniec czerwca
miałem przyjemność
poprowadzić pierwsze
zajęcia z nowego cyklu, który nazwałem
„Folk Photo”. Warsztaty odbywały się w małej wiosce Topilec. Jakby ktoś nie wiedział,
gdzie to jest, podpowiem: w gminie Turośń
Kościelna.
> 114
Ewa Prus
Raz, dwa, trzy... I raz,
dwa, trzy... Rytm przydaje się nie tylko w walczyku. Rytmicznie
skomponowane zdjęcie
będzie wciągać, porywać ze sobą i pokieruje
widza tam, gdzie podąża autor. Warto spróbować kompozycji opartej
na rytmie.
> 88
3LRWU'ÛEHN
Autofokus – wynalazek sprzed 30 lat, który
nadal powoduje wiele
problemów i nieporozumień. Poznanie kilku zasad pozwoli go
opanować i ustawiać
ostrość w punkt. Nie
tylko dla zielonych!
Nieoczekiwana
zmiana miejsc
Kiedy w połowie lipca oglądałem na zamkniętym pokazie Lumiksa GX7, zachodziłem w głowę, co się stało, że Panasonic postanowił wejść w buty
Sony i wyprodukował bezlusterkowca
do złudzenia wręcz przypominającego NEX-a 7. Miesiąc później okazało
się, że korporacje pozamieniały się
butami, bo Sony pokazało bezlusterkowca do złudzenia przypominającego koncept Panasonica G, to
znaczy aparatu do złudzenia przypominającego kształtem lustrzankę,
ale lustra pozbawionego.
Ciekawe, co będzie dalej? Skoro Canon
wypuścił model 70D z układem guzików dokładnie takim samym jak w 60D, to teraz Nikon powinien dostać
syndromu niespokojnego interfejsu i poprzestawiać coś
w lustrzance D400 (czy jakkolwiek inaczej będzie się nazywał następca D300s).
To, co się dzieje w tej chwili na rynku, jest niewątpliwie efektem poszukiwania nowych sposobów na dotarcie do klienta. Produkcja aparatów cyfrowych spadła
w Japonii o 30 procent, a to znaczy, że w korporacjach
robi się nerwowo. To dobrze! Może korporacje zaczną
wsłuchiwać się mocniej w potrzeby użytkowników i zaczną nas zasypywać prawdziwie przydatnymi funkcjami w aparatach. Ja poproszę światłomierz, w którym
można ustawić określony procent przepalonych pikseli,
szesnastobitowe przetwarzanie danych RAW i jakiś patent na gubiące się dekielki od obiektywów.
A tymczasem zapraszam do lektury kolejnego wydania. Mam nadzieję, że tuzin pomysłów na zdjęcia z fleszem zaowocuje wieloma tuzinami fajnych fotografii.
> 100
:5 =( 6,(ą˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
18
12
&DQRQ(26'– SU]HWHVWRZDOLĝP\
QDMQRZV]ÇOXVWU]DQNÛ&DQRQD]QRZ\PVHQVRUHPPHJDSLNVHOL
Jest na każdej ważniejszej imprezie
sportowej na świecie, codziennie miliony
ludzi oglądają zrobione przez niego zdjęcia
© Eddie
ddie Keogh/Canon Europe
1RZRĝFL
6
6
7
8
10
Nowe kompakty Canona
-HJR-DVQRĝÉNVLÇľÛ9RLJWODQGHU1RNWRQPPI
1RZ\EH]OXVWHUNRZLHF6RQ\ɜSRGREQ\GROXVWU]DQNL
(NRQRPLF]Q\EĄ\VNRG1LVVLQD-HĝOLOXELV]PLHÉFDĄ\
VSU]ÛWSU]\VRELH
6SRWNDQLD]:DPL
5HFHQ]MHNVLÇľHN „3KRWRVKRS3LNDQWQHHIHNW\
VSHFMDOQH”ɤ)RWRJUDIRZDQLHG]LHFLĆVWZD”
*DOHULH
60
62
:\ZLDG
12
=DZRGRZLHFɜ&DQRQ(26';
6SU]ÛWLWHVW\
18
22
26
28
&RNU\MH&DQRQ'"– WHVWSU]HGSURGXNF\MQHJR
HJ]HPSODU]DQDMQRZV]HMOXVWU]DQNL&DQRQD
.ROHMQDNRPELQDFMD– WHVWEH]OXVWHUNRZFD)XMLʹOP;0
1DPRJĄÛ6RQ\ ɜ3DQDVRQLF/XPL[*;SLHUZV]HZUDľHQLD
6]\ENRĝÉLSHUIHNFMDɜWHVWNROHMQHJREH]OXVWHUNRZFD
0LNURɜ2O\PSXVD3(1(3
=ʹOWUHPF]\EH]"ɜ6RQ\5;5ZQDV]\PODERUDWRULXP
.RPSDNWURG]LQQ\"ɜ6RQ\&\EHU6KRW5;0DUN,,
'RWU]HFKUD]\V]WXND– WHVWRELHNW\ZXGRDSDUDWµZ
0LNURɜ6LJP\PPI'1
3RUWUHWZ'L'
=EDGDOLĝP\PRľOLZRĝFL 6DPVXQJDPPI''
3U]HQRĝQHVWXGLRɜWHVWODPS\)RPHL3UR6'&
'ODZÛGURZFDLGDP\ɜVSUDZG]DP\Z\WU]\PDĄRĝÉ
ZWHUHQLHGZµFKSOHFDNµZ&OLN(OLWH
',*,7$/)2729,'(2ɧ:5 =( 6,(ą˧˥˦˨
)RWRRFHQD
:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLDQDGHVĄDQHQDZZZGIYSO
-DURVĄDZ3DZODNɜVSHFMDOLVWDRGWRVNDĆVNLFKNUDMREUD]µZ
5DGRVĄDZ7URFKLPLDNɜSDVMRQDWIRWRJUDʹLXOLF]QHM
'DULXV]0XUDĆVNLɜRGNU\ZDOXG]NLHSLÛNQR
5R]ZLÇ]DQLHNRQNXUVXɜɤ3RUWUHWEOLVNLHMRVRE\ɣ
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ=GMÛFLHQDEĄ\VNɣ
7HPDWQXPHUX
7X]LQSRP\VĄµZQDEĄ\VN
3RGVXZDP\SRP\VĄµZQDNUHDW\ZQHZ\NRU]\VWDQLH
ODPSEĄ\VNRZ\FK
3Ą\WD
79
=GMÛFLDWHVWRZH
'RGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
:DUV]WDW
80
:U]RVGREU]H]DPDskowany
:DUV]WDW3KRWRVKRSD
'\QDPLF]Q\PRQWDľ
(VWHW\NDʹOPX
KOMPOZYCJA
FILMOWA
.RPSR]\FMDʹOPXPDZLHOH
ZVSµOQHJR]NRPSR]\FMÇIRWRJUDʹLDNRQNUHWQLHWRľHSRGVWDZRZÇF]\QQRĝFLÇSU]\NRPSRQRZDQLX
F]\OLĄÇF]HQLXVFHQMHVWZ\U]XFDQLH
]EÛGQ\FKHOHPHQWµZ-DNFLÇÉ
ľHE\WRFR]RVWDQLHZ\JOÇGDĄRGREU]HRW\PQD
V
:5=(6,(ą˧˥˦˨
7X]LQSRP\VĄµZQDEĄ\VN–
SRND]XMHP\MDN
NUHDW\ZQLHXľ\ZDÉODPSEĄ\VNRZ\FK
88
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
ZZZGIYSO
LZ\JUDMNVLÇNL
RWHPDW\FH
IRWRJUDʹF]QHM
62
3RZWµU]RQH
EDUG]LHM]DSDGDZSDPLÛÉ–
QDXF]VLÛVWRVRZDÉU\WP
ZIRWRJUDʹL
3RUDG\
88
96
98
100
108
110
5\WP\LSRZWµU]HQLDɜ(MDNHVWHW\ND
%LHOLNSU]\ZRGRSRMXQDSRľHJQDQLHODWD
6]HSW\SU]\URG\
3DPLÛWDMRSU]\VĄRQLH
%U\DQ3HWHUVRQVSHFMDOQLHGOD')9
$XWRIRNXVɜMDNXVWDZLDÉRVWURĝÉ
=LHORQHVWURQ\
Jestem zawsze gotowy
)RWRJUDIRZDQLH1LNRQHP-
&]ĄRZLHNSRĝUµGELXU
:DUV]WDW\IRWRJUDʹF]QH]2O\PSXVHP
2O\PSXV)RON3KRWR
:DUV]WDW\IRWRJUDʹF]QHQD3RGODVLX
Magazyn
118
:JµUDFK*UX]ML
5HODFMD]ZDUV]WDWµZ
5XEU\NLVWDĄH
126
127
128
3UHQXPHUDWD
.DOHQGDULXPɜMDNLHZ\VWDZ\IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZHZU]HĝQLX"
/LVW\ – oGSRZLHG]LQDOLVW\&]\WHOQLNµZFLHNDZHZÇWNL
]IRUXP')9SO
:NUµWFHɜ]DSRZLHG]LNROHMQ\FKWHPDWµZ
,1'(.6635=Ú78
&DQRQ3RZHU6KRW*&DQRQ3RZHU6KRW6&DQRQ3RZHU6KRW
6;+6&DQRQ3RZHU6KRW6;,6&DQRQ3,;0$0*
0*0*0*0*0*9RLJWODQGHU
1RNWRQPPI6RQ\$OID6RQ\1H[7=HLVVɜ
PPI=HLVVɜPPI=HLVVPPI1LVVLQ'L
&DQRQ(26';&DQRQ(26')XML)LOP;03DQDVRQLF/XPL[*;2O\PSXV3(1(36RQ\&\EHU6KRW5;5
6RQ\&\EHU6KRW5;0DUN,,6LJPDPPI'1
6DPVXQJPPI'')RPHL3UR6'&&OLN(OLWH
3URERG\6SRUW&OLN(OLWH3UR([SUHVV
:5 =( 6,(ą˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 (9/71)
Konkurs – wyślij zdjęcie, wygraj ciekawe książki > 62
3DļG]LHUQLNɜ/LVWRSDG˕˓˔˖ ',*,7$/)2729,'(2
www.dfv.pl
Październik–Listopad 2013 (71) | 17,99 zł (w tym 8% VAT)
Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
,,
7(67<L635=Ú7&DQRQ(26˚˓'2O\PSXV20'0˔ɧ7(0$7180(58:DUWRĝÉSRVWÛSXɧ=,(/21(67521<.RORULNRQWUDVW
Wartość
postępu
Ile zyskamy na jakości obrazu,
kupując nowy aparat?
Test Lumiksa GX7
Poprzednikiem tego aparatu
był Lumix GX1. Czy skok numeracji jest uzasadniony?
Niewidzialność
Kilka praktycznych rad
przydatnych przy filmowaniu
Prosta kompozycja
Czyli o tym, jak wyrzucanie
nadmiaru elementów wychodzi zdjęciom na dobre
ColorMunki Smile
Najtańszy sposób na
dobrą kalibrację monitora
Podwodniak bez lustra
Testujemy pierwszą na świecie podwodną cyfrówkę z wymienną optyką
KONTRAST,
KOLOR I RESZTA
3U]HF]\WDMDUW\NXĄQD
=LHORQ\FK6WURQDFK
DGRZLHV]VLÛFR]URELÉE\
7ZRMH]GMÛFLDQDEUDĄ\
prawdziwego
EODVNX
Bałkany z Olympusem
Z cyklu „Fotograf na urlopie”:
jak zrobić zdjęcia pamiątkowe
i się nie zmęczyć noszeniem?
1RUEHUW*DMOHZLF]
W Kraju Kwitnącej
Wiśni unika się pechowych czwórek,
a i na wszelki wypadek trzynastek. Nie
wiedzieć czemu, bezpośrednim następcą
Lumiksa GX1 został
GX7. Może dlatego,
że jest odeń daleko
doskonalszy?
> 26
(ZD3UXV
Po pierwsze: nie przesadzaj z efektami. Po drugie: uważaj, żeby własna kamera nie weszła
Ci w kadr. Brzmi dziwnie? No dobrze, w kadr
może i nie wejdzie, ale
jeśli nie będziemy uważać, kamera będzie widoczna na filmie. A to
niedobrze.
> 98
3LRWU'ÛEHN
Jak się nauczyć komponować kadry? Najprościej będzie zacząć od
starannego umieszczenia na zdjęciu jednej
rzeczy. Wbrew pozorom taka prosta, jednoelementowa kompozycja daje całkiem spore
możliwości kombinowania i... przekazywania swoich przemyśleń.
3DļG]LHUQLNSµĄQDSµĄ
]OLVWRSDGHP
Od razu chciałbym powiedzieć, że napis na okładce październik–listopad nie oznacza kolejnego wydania łączonego.
To po prostu przyznanie się z naszej strony,
że po raz kolejny przegraliśmy z kalendarzem. W tym roku planujemy jeszcze dwa wydania: listopad–grudzień
i grudzień–styczeń. Wiem, że obiecywałem w styczniu inny harmonogram wydawniczy, niestety rzeczywistość trudnego rynku prasy i reklamy
w naszym kraju zmusiła nas w sumie
do połączenia dwóch wydań w tym roku
i dodatkowych przesunięć harmonogramu.
Przepraszam, że tak wyszło.
Ponieważ zbliża się listopad, chciałem też skorzystać
z okazji i wspomnieć Bartka Kaczmarka, znanego społeczności skupionej wokół forum na naszym portalu www.dfv.
pl/forum jako JorddeKroy. Bartek założył konto na portalu cztery lata temu. Przez ten czas regularnie kupował nasz
miesięcznik (ostatnio nawet prenumerował). Napisał 3350
postów na forum. Nieraz w korespondencji prywatnej podrzucał nam ciekawe pomysły, mieliśmy okazję spotkać się
na warsztatach prowadzonych przez redakcję. Jest autorem
bloga www.apps-preview.pl. 8 października McKielich napisał na forum: Jako członek naszej małej forumowej społeczności czuję się w obowiązku poinformować Was wszystkich
o smutnej nowinie. Opuścił nas aktywny i wielu dobrze znany
forumowicz – Bartek Kaczmarek, ukrywający się pod nickiem
JorddeKroy. Odszedł nagle. Skończył 27 lat. Żegnaj.
W imieniu całej Redakcji oraz uczestników forum składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim
Bartka. Będzie nam go brakowało...
> 88
3$ Ļ'=,(51,.̡/,6723$'˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
106
Sprawdziliśmy, czy można
przywieźć z wakacji udane
zdjęcia, nie zabierając ze
sobą ani lustrzanki, ani
bezlusterkowca
1LNRQ$:– pierwszy
SRGZRGQ\DSDUDWF\IURZ\
]Z\PLHQQÇRSW\NÇ
1RZRĝFL
4
6
8
9
9
9
10
12
:VWU]ÇĝQLÛW\F]\OLUR]P\W\ɜ3HQWD[.
1LNRQ'ɜQDVWÛSFD„6]HĝÉVHWNL”
3LHUZV]\,NVEH];7UDQVD
1RZDNDWHJRULDDSDUDWµZɜEH]NRUSXVRZFH
3U]HQRĝQHVĄRĆFHʹUP\*HQHVLV
5LFRKSRND]XMHʺHV]HGR3HQWDNVD
/RWQLVNR],NVDPLɜUHODFMD]SOHQHUX
QDSR]QDĆVNLHMăDZLF\
5HFHQ]MHNVLÇľHN „.UDMREUD]\-DNIRWRJUDIRZDÉ"”
ɤ3KRWRJUDSKV1RW7DNHQ”
6SU]ÛWLWHVW\
14
20
26
32
36
38
44
48
ĜZLDWEH]OXVWHU"– SLHUZV]HZUDľHQLD]Xľ\WNRZDQLD
Olympusa OM-D E-M1
7ZDUG]LHOEH]OXVWUD– WHVWZRGRRGSRUQHJR
EH]OXVWHUNRZFDɜ1LNRQD$:
&RFLSU]\SRPLQD ɜWHVW3DQDVRQLFD/XPL['0&*;
:LHONLGXFKZPDĄ\PFLHOHɜWHVW3HQWDNVD4
-DNSU]HZLG]LHOLĝP\ɜWHVW&DQRQD(26'
7DQLDDOWHUQDW\ZDɜWHVWWU]HFKODPSEĄ\VNRZ\FKʹUP\
9RHORRQGR&DQRQD(26
=HVĄRĆFHPQDNRS\– WHVWODPS\3RZHUOX[9LVLFR
%Ą\VNLHPSRUDGLXɜZERMRZ\FKZDUXQNDFK
SU]HWHVWRZDOLĝP\Z\]ZDODF]HEĄ\VNX<RQJQXR<1&
2 ',*,7$/)2729,'(2ɧ3$ Ļ'=,(51,.̡/,6723$'˧˥˦˨
20
*DOHULH
52
54
58
60
64
66
)RWRRFHQD
:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLDQDGHVĄDQHQDZZZGIYSO
$GDP0XODUF]\NɜIRWRJUDIXMHRGOHJĄH]DNÇWNL$]ML
3DZHĄ3LHWUDVLXNɜVSHFMDOLVWDRGSHM]DľX
$QGU]HM*ÇVLRURZVNLɜXZLHF]QLDRWDF]DMÇF\QDVĝZLDW
5R]ZLÇ]DQLHNRQNXUVXɜɤ:VSRPQLHQLHODWDɣ
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ0RMHPDJLF]QHPLHMVFHɣ
7HPDWQXPHUX
68
:DUWRĝÉSRVWÛSX
1LH]DZV]HMDNRĝÉREUD]XZ\PDJDNXSRZDQLDQRZHJR
aparatu
3Ą\WD
81
=GMÛFLDWHVWRZH
'RGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
:DUV]WDW
82
86
5\QHF]HNMDNXEUDFL*ULPP
:DUV]WDW3KRWRVKRSDL616+'5
7DQRLGREU]HF]\OLNDOLEUDFMD]&RORU0XQNL6PLOH
68
:DUWRĝÉSRVWÛSX– VSUDZG]LOLĝP\
FR]\VNXMHP\G]LÛNLQRZ\PWHFKQRORJLRPZIRWRJUDʹL
3$Ļ'=,(51,.̡/,6723$'˧˥˦˨
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
:
\ĝ
Z
ZZ
ZZZGIYSO
LZ\JUDMNVLÇľNL
o tematyce
IRWRJUDʹF]QHM
88
66
3RSURVWX–
QLHFKQDGPLDU
QLHSVXMHNDGUX
3RUDG\
88
96
98
102
106
114
120
3URVWDNRPSR]\FMD– E jak estetyka
-DNEĄRWQLDNSRSÛG]LĄNRWDNUXNRZL
6]HSW\SU]\URG\
1LHZLG]LDOQRĝÉ
(VWHW\NDʹOPX
3XGHĄNRGODIRWRJUDID
=GMÛFLDZ]DVLÛJXUÛNLG]LÛNLVHUZLVRZL'URSER[
%DĄNDQ\ZPDĄ\PRELHNW\ZLH
:DNDF\MQHIRWRJUDIRZDQLH2O\PSXVHP;=
.RQWUDVWNRORULFDĄDUHV]WD
=LHORQHVWURQ\
3RUWUHWPLDVWDLSRUWUHW
.2/25'/$
ZPLHĝFLH
32&=Æ7.8-Æ&<&+
5HODFMD]SLHUZV]HJR
=DVWDQDZLDV]VLÛGODF]HJR
IRWRVSDFHUXSR:DUV]DZLH
7ZRMH]GMÛFLDQLHVÇWDNNRORURZHMDNWRFRPRľQDSRG]LZLDÉQD
SLHUZV]\FKVWURQDFKLQWHUQHWRZ\FK
:U]RV\LURVLF]NL
VHUZLVµZIRWRJUDʹF]Q\FK"=HUNQLM
5HODFMD]ZDUV]WDWµZ
QDVD]REDF]\V]MDNĄDWZR
PRľQDWR]PLHQLÉ
0DJD]\Q
122
5XEU\NLVWDĄH
126
128
3UHQXPHUDWD
.DOHQGDULXP – jakie wystawy
IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZHSDļG]LHUQLNXLOLVWRSDG]LH"
/LVW\ – oGSRZLHG]LQDOLVW\&]\WHOQLNµZFLHNDZHZÇWNL
]IRUXP')9SO
:NUµWFHɜ]DSRZLHG]LNROHMQ\FKWHPDWµZ
,1'(.6635=Ú78
&DQRQ(26'&RORU0XQNL6PLOH)XMLʹOP;$81LNRQ
$:1LNRQ'2O\PSXV20'(0143DQDVRQLF/XPL[
*;3HQWD[$))*=,,L$))*=,,93HQWD[.4
3HQWD[43RZHUOX[9LVLFR449RHORRQ(;99
<RQJQXR<1&48
3$ Ļ'=,(51,.̡/,6723$'˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 (12/72)
Konkurs – wyślij zdjęcie, wygraj ciekawe książki > 62
*UXG]LHĆ˕˓˔˖
',*,7$/)2729,'(2
www.dfv.pl
Grudzień 2013 (72) | 17,99 zł (w tym 8% VAT)
Indeks 234710 PL | ISSN 1898-035X
,,
7(67<L635=Ú76RQ\$˚51LNRQ'˙˔˓)XMLILOP;$˔ɧ7(0$7180(58$QGURLGGODIRWRJUDIDɧ=,(/21(67521<.RORULNRQWUDVW
Android
dla fotografa
Najlepsze aplikacje na iOS, Andoida
i Windows Phone, pomagające
w codziennym robieniu zdjęć
Sony A7R w laboratorium
Zobacz, jakie możliwości
oferuje pierwszy na świecie
bezlusterkowiec z pełnoklatkową matrycą
Czerń i biel
Kiedy usunięcie barw jest środkiem
zwiększającym wyraz kadru...
Toskania jesienią
Fotorelacja z fotowyprawy,
czyli jesienne warsztaty we
Włoszech
Domieszka flesza
Lampa błyskowa w rękach
Briana Petersona
FOTOGRAF
=2.ă$'.,
Premiera błyskawiczna
Przetestowaliśmy Nikona
D610, który w trybie pilnym
zastąpił w sklepach D600
:W\PPLHVLÇFXDXWRUHP
]GMÛFLDMHVW.DWDU]\QD*ULW]PDQQ:G]LDOH:DUV]WDW
PRľQDSRF]\WDÉRNXOLVDFK
SRZVWDQLDWHJR]GMÛFLD
Zegarek Nowaka
Czyli historia zdjęcia, przez
które minister stracił stanowisko
1RUEHUW*DMOHZLF]
Drugie w tym roku
spotkanie czytelników DFV miało miejsce na Wybrzeżu. Było
nas więcej niż w Warszawie i mieliśmy okazję wspólnie fotografować aż przez dwa
dni. To były magiczne
dwa dni...
>8
Ewa Prus
Wprawdzie każde zdjęcie wymaga indywidualnego podejścia, ale
bywają rzeczy, które
robi się wiele razy tak
samo. Zamiast powtarzać co chwila tę samą
serię kliknięć, zrób sobie akcję. Albo operację
– zależy, której wersji
Photoshopa używasz.
> 82
3LRWU'ÛEHN
Zdjęcia nie robią się automatycznie bardziej
artystyczne, gdy zostaną pozbawione koloru,
ale bywają sceny, które dzięki czerni i bieli są
po prostu lepsze: bardziej wyraziste, ciekawsze, nastrojowe. Naucz
się dostrzegać czarno-biały potencjał kadrów.
Moda na retro
Zaczęło się kilka lat temu, kiedy to Fujifilm wypuścił
na rynek kompakt X100. Fotografowie oszaleli na jego
punkcie, a firma zacierała ręce. Fujifilm kuł gorące żelazo, wypuszczając raz za razem: X-Pro1, X-E2, X100S...
itd. Potem dołączył Olympus ze swoim
O-MD, a teraz Sony z A7 i Nikon z Df (Canon jak zwykle nie zauważył, co jest
grane, ale oni tak mają).
Ta moda ma uzasadnienie. Aparaty sprzed lat były wygodne, bo
ewoluowały przez lata w rękach fotografów. Dziś, kiedy działy marketingu oddają projekty w ręce
wielkich biur designerskich, pojęcie o potrzebnej funkcjonalności projektant zdobywa na godzinnym briefingu, a źródłem fotograficznej wiedzy jest prezentacja PowerPointa.
W efekcie aparaty projektowane są równie funkcjonalnie
jak polskie kościoły w latach 70. i 80. XX w., które były jedynym miejscem, gdzie architekt mógł się wyżyć twórczo.
Wychodziły koszmarki – ani ładne, ani funkcjonalne.
Moda na retro pozwala producentom na jeszcze jedną rzecz – na powrót do cen sprzed 10 lat. Wreszcie można za aparat żądać bez mrugnięcia okiem 3 tysięcy dolarów. Na szczęście kiedy moda minie, ceny spadną,
a wygodne (i piękne) aparaty zostaną.
Na koniec chciałbym w imieniu naszej koleżanki Uli,
która niestety musiała zrezygnować z pracy w naszym
zespole na rzecz znacznie poważniejszego wyzwania,
jakim jest Staś (którego uśmiechniętą buźkę podziwiacie obok), podziękować za wszystkie wpłaty, jakich dokonaliście w zeszłym roku, i oczywiście poprosić o kolejne. Staś rośnie w oczach i wprawdzie jeszcze nie
używa aparatu cyfrowego, ale patrząc, jak radzi sobie
z tabletem, nie wątpię, że fotografem też będzie mógł zostać. Tak jak my...
>96
*58'=,(ą˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 1
34
Sprawdziliśmy możliwości
nowego „szkła” Canona
zaprojektowanego do zadań
specjalnych
28
&DQRQ()ɜI,67&
– ]RRP]GRSDODF]HP
)XMLʹOP;$– EH]OXVWHUNRZLHF]PDWU\FÇZ\SRVDľRQÇ
Z]Z\NĄ\ʹOWU%D\HUD
1RZRĝFL
4
6
8
12
13
13
8OWUDQRZRF]HVQ\1LNRQUHWUR
0DOXFK]DVSLUDFMDPL
-HVLHQQ\]ORWZ*GDĆVNX
5HFHQ]MHNVLÇľHN „3RUDGQLNIRWRJUDʹF]Q\”
ɤ(NVSUHVRZHSRUDG\IRWRJUDʹF]QH”
7DPURQ]DSRZLDGDRELHNW\ZɜPP
:RGRRGSRUQ\RELHNW\Z3HQWD[D
Wywiad
14
Galerie
48
52
56
58
62
7HPDWQXPHUX
64
)RWRJUDʹDNWµUD„RGZRĄDĄD”PLQLVWUD– RKLVWRULL
SRZVWDQLD]GMÛFLDRSRZLDGD3LRWU%ĄDZLFNL
6SU]ÛWLWHVW\
16
22
28
34
42
46
3HĄQDNODWNDEH]OXVWUD– WHVWDSDUDWX6RQ\$5
3RSUDZNDF]\VWRNRVPHW\F]QD– WHVWSHĄQRNODWNRZHM
OXVWU]DQNL1LNRQ'
:\PLDQDPDWU\F\ ɜWHVWQDMQRZV]HJREH]OXVWHUNRZFD
ʹUP\)XMLʹOPɜPRGHOX;$
=RRP]GRSDODF]HPɜVSUDZG]LOLĝP\PRľOLZRĝFL&DQRQD
()ɜI,67&
0LHV]DQLHZXF]XFLDFKɜWHVWGUXNDUNL&DQRQ3L[PD3UR
/DWDMÇF\+ROHQGHUɜWHVWWU]HFKVWDW\ZµZSRGUµľQ\FK
ʹUP\5HGJHG
=DSDNXMPLVĄRQLD– WHVWSOHFDND&OLN(OLWH3UR
2 ',*,7$/)2729,'(2ɧ*58'=,(ą˧˥˦˨
Fotoocena
:RMFLHFK7NDF]\ĆVNLRFHQLD]GMÛFLDQDGHVĄDQHQDZZZGIYSO
0DJGDOHQD=HQNDɜVSHFMDOLVWNDRGSRUWUHWX
0DULXV]*DľDɜRJOÇGDĝZLDWSU]H]ZL]MHUDSDUDWX
ăXNDV]-DEĄRĆVNLɜIRWRJUDIXMHRWDF]DMÇFÇJRSU]\URGÛ
5R]ZLÇ]DQLHNRQNXUVXɜɤ=GMÛFLHQDEĄ\VNɣ
.RQNXUVIRWRJUDʹF]Q\ɜɤ8URNL]LP\ɣ
$QGURLGGODIRWRJUDID
3U]HJOÇGQDMFLHNDZV]\FKSURJUDPµZZVSRPDJDMÇF\FK
SUDFÛIRWRJUDIDGRVWÛSQ\FKQDVPDUWIRQ\]V\VWHPDPL
$QGURLGL26L:LQGRZV3KRQH
3Ą\WD
81
=GMÛFLDWHVWRZH
'RGDWNRZHPDWHULDĄ\QD'9'
:DUV]WDW
82
88
/XELÛWHQHIHNWF]\OLRSHUDFMDGODNDľGHJR
:DUV]WDW3KRWRVKRSD
0Uµ]ĝQLHJLMHV]F]HUD]PUµ]F]\OLMDNSRZVWDĄR
]GMÛFLH]QDV]HMRNĄDGNL
0LUDľGR(SVRQµZɜF]\OLMDNQDMHIHNW\ZQLHM]DU]ÇG]DÉ
GUXNDUNÇZLHONRIRUPDWRZÇ
*58'=,(ą˧˥˦˨
8
=ORW')9– SRUD]
GUXJLPLHOLĝP\
RND]MÛZVSµOQLHIRWRJUDIRZDÉW\PUD]HP
Z*GDĆVNX6RELHV]HZLH
:\ĝOLM]GMÛFLHQD
ZZZGIYSO
LZ\JUDMNVLÇľNL
RWHPDW\FH
IRWRJUDʹF]QHM
62
7RVNDĆVNLH
Z]JµU]DZFLHSĄ\FKEDUZDFK
MHVLHQL
Porady
96
&]HUĆELHOLRGFLHQLHSRĝUHGQLHɜ(MDN(VWHW\ND
=LPRZ\SHM]Dľ]F]DSOÇVLZÇ
6]HSW\SU]\URG\
'RPLHV]NDʺHV]D
%U\DQ3HWHUVRQVSHFMDOQLHGOD'LJLWDO)RWR9LGHR
0LHMVNLHNRQWUDVW\LʹOWU\V]DUH
5HODFMD],,IRWRVSDFHUXSR:DUV]DZLH]2O\PSXVHP
0DJD]\Q
118
3UH]HQWRZQLNĝZLÇWHF]Q\
&RWDPVĄ\FKDÉ
Z6DQGRPLHU]X
5HODFMD]ZDUV]WDWµZ
'LJLWDO)RWR9LGHR
7RVNDQLDMHVLHQLÇ
5HODFMD]IRWRZ\SUDZ\
5XEU\NLVWDĄH
63
126
128
ESTETYKA
&=(51,,%,(/,
&]DVHPEUDNNRORUXPµZL
ZLÛFHMQLľMHJRLVWQLHQLH.LHG\
EDUZ\SU]HV]NDG]DMÇNLHG\XWUXGQLDMÇIRWRJUDʹF]Q\SU]HND]DNLHG\VÇSRSURVWXQLHLVWRWQH–RW\P
PRľQDSU]HF]\WDÉZDNWXDOQ\P
RGFLQNXɤ(MDNHVWHW\NDɣ,DUW\]PQLHPDWXQLFGR
U]HF]\
3UHQXPHUDWD
.DOHQGDULXPɜMDNLH
Z\VWDZ\IRWRJUDʹF]QHZDUWR
]REDF]\ÉZJUXGQLX"
Listy – FLHNDZHZÇWNL]IRUXP')9SO
:NUµWFHɜ]DSRZLHG]LNROHMQ\FKWHPDWµZ
,1'(.6635=Ú78
1LNRQ'I4)XMLʹOP;47DPURQɜPP133HQWD[ɜ
ɜPP)ɜ136RQ\$51LNRQ'22)XMLʹOP;$
28&DQRQɜPPI,67&34&DQRQ3L[PD3UR 40
5HGJHG76&.76&.7&$.42&OLN(OLWH3UR6DPVXQJ*DOD[\6=RRP6RQ\4;776DPVXQJ*DOD[\1;78
*58'=,(ą˧˥˦˨ɧ',*,7$/)2729,'(2 3

Podobne dokumenty