PROJEKT BUDOWLANY

Transkrypt

PROJEKT BUDOWLANY
ul. Pratulińska 10/2,
03-511 Warszawa
tel: +48 22 812 64 67,
fax: +48 22 812 47 48
ul. Suraska 2/11,
15-422 Białystok
tel: +48 (0-85) 742 49 49, +48 (0-85) 742 43 68, fax: +48 (0-85) 742 43 69
e-mail: [email protected] internet: www.zetta.com.pl
PROJEKT BUDOWLANY
Budowla garażu wielopoziomowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Działka 3/26 obręb 63 legionowo
TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBÓT
FUNDAMENTOWYCH
W OBRĘBIE CZYNNEJ LINII KOLEJOWEJ
PROJEKTANT KONSTRUKCJI :
mgr inż. Tomasz Rybarczyk
Upr. proj. Wa 425/01
Warszawa, 30 września 2015 r.
1
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
Spis rysunków
str. 3
Opis techniczny
str. 4-7
Załączniki – uprawnienia budowlane
str. 8-9
Rysunki konstrukcyjne
str. 10-11
2
SPIS RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH
1
2
Fundamenty
Przekrój poprzeczny
3
OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest technologia wykonywania robót
fundamentowych otwartego garażu wielostanowiskowego zlokalizowanego przy ulicy
Tadeusza Kościuszki w Legionowie na działce nr. ew. 3/26, obręb 63. w bezpośrednim
sąsiedztwie czynnej linii kolejowej.
2. PODSTAWY OPRACOWANIA
-
projekt architektoniczny i projekty branżowe
wytyczne Inwestora
„Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla garażu
piętrowego w Legionowie woj. mazowieckie" wykonana w sierpniu 2015 przez firmę
"HGS” – Warszawa ul. Puławska 26.
3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE
Na terenie przyszłej lokalizacji garażu (w pobliżu dworca PKP) z rzędnych 82,20 ÷ 82,55
m n.p.m. wykonano łącznie 16 otworów badawczych o głębokości po 5,0 m.
Stwierdzono następujące warunki gruntowe:
Bezpośrednio pod powierzchnią terenu do głębokości 0,0÷1,60m występują nasypy
niebudowlane złożone z luźnych piasków (ID = 0,2) z domieszką żużla i gruzu. Poniżej, do
głębokości wykonania odwiertów, w we wszystkich otworach poza jednym, natrafiono na
piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym. Do celów projektowania przyjęto
następujące parametry w/w piasków:
- stopień zagęszczenia ID = 0,4
- gęstość objętościowa γn = 17,5 kN/m3
- kąt tarcia wewnętrznego Φun = 31,5o
W trzech otworach zlokalizowanych pod południowo zachodnią elewacją budowli
wierzchnia warstwa piasków do głębokości 2,80÷4,50m poniżej poziomu terenu jest w
stanie luźnym (ID = 0,2÷0,3). Z kolei jeden z otworów pod tą samą elewacją wyróżnia się
spośród wszystkich, występowaniem dwóch soczewek glin w stanie plastycznym o stopniu
plastyczności IL = 0,4. Górna soczewka znajduje się bezpośrednio pod wierzchnią warstwą
nasypów na głębokości od 1,50 do 1,90m p.p.t. Dolna o miąższości 70cm rozpoczyna się
od głębokości 3,10m poniżej poziomu terenu.
W żadnym z odwiertów nie natrafiono na wodę gruntową.
W podłożu projektowanego garażu zgodnie z badaniami geotechnicznymi występują proste
warunki gruntowe.
4
4. OPIS KONSTRUKCJI GARAŻU
Projektowana budowla składać się będzie z siedmiu części - segmentów oddzielonych
dylatacjami. Wszystkie będą mieć 3 kondygnacje nadziemne i nie będą podpiwniczone za
wyjątkiem fragmentu mieszczącego jedną z klatek schodowych.
Każdy z segmentów posiada podział biegnący wzdłuż całego obiektu na kondygnacje
(półpiętra) usytuowane wyżej (rzędne ±0,00, +2,84 i +5,68) od strony torów kolejowych,
oraz kondygnacje (półpiętra) niższe (rzędne -1,42, +1,42 i +4,26) od strony ulicy
Kościuszki.
Konstrukcja obiektu w całości żelbetowa monolityczna szkieletowa o stropach w postaci
płaskich płyt wylewanych połączonych pomiędzy wyższymi i niższymi półpiętrami przy
pomocy czterech monolitycznych pochylni żelbetowych. Płyty stropowe oparte na słupach
żelbetowych o przekroju koła lub półkolistym dla słupów przydylatacyjnych.
Podparcie płyt bez pogrubień płyty czyli "grzybków" lub belek - podciągów
krawędziowych.
Skraj płyt stropowych oraz boczne krawędzie pochylni wjazdowych zakończone
żelbetowymi monolitycznymi barierami. W skrajnych segmentach obiektu oraz w
segmencie środkowym zaprojektowano 3 klatki schodowe o ścianach żelbetowych
wylewanych ocieplonych od zewnątrz styropianem. Klatki przekryte dachami w formie
monolitycznych płyt żelbetowych gr. 20cm. Ściany klatek schodowych połączone z
płytami stropowymi stanowią ich dodatkowe podparcie i zarazem usztywnienie konstrukcji
całej budowli. Podesty półpięter w postaci przedłużonych fragmentów płyt
międzypiętrowych. Biegi klatek płytowe żelbetowe monolityczne.
Fundamenty bezpośrednie w postaci żelbetowych monolitycznych stóp o wymiarach
2,2x2,2x0,4m. Stopy pod słupy przydylatacyjne niedylatowane. Fundamenty klatek
schodowych żelbetowe płytowe. Na poziomie parteru wyższa i niższa część obiektu
rozdzielona żelbetową monolityczną płytową ścianą oporową biegnącą po osi "C" wzdłuż
całego budynku.
W osi A i B bezpośrednio przy linii kolejowej – poziom posadowienia stóp wynosi -1,20 m
W tych osiach występują grunty nośne. Poziom dna wykopu – 1,30 m
W rejonie słabych gruntów od strony ulicy Kościuszki (luźne piaski i plastyczne gliny)
grunt pod stopy fundamentowe głównej konstrukcji obiektu oraz pod ścianę oporową
należy wybrać i wymienić na piasek zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95.
Ponieważ w niektórych miejscach słabonośne grunty mogą występować aż do głębokości
4,50m poniżej poziomu terenu, należy rozważyć wykonywanie wykopów pod wymianę
gruntu jako umocnionych ściankami szczelnymi ze stalowych wyprasek.
W przypadku natrafienia na dnie wykopów pod stopy na nasypy niebudowlane, które
zgodnie z badaniami gruntowymi mogą osiągać miąższość nawet do 1,60m, należy je
usunąć i zastąpić piaskiem zagęszczonym do wskaźnika IS = 0,95.
Przewidziano także częściową wymianę istniejących nasypów antropogenicznych pod
5
posadzki parteru. Pod posadzki wymienić należy warstwę wierzchnią nasypów, tak aby pod
spodem rozmieścić przynajmniej 0,50m grubości podsypkę piaskową zagęszczoną do
wskaźnika według projektu drogowego.
Grunty na dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych niekorzystnych
warunków atmosferycznych jak intensywne opady lub przemarzanie.
Wszystkie wykopy pod fundamenty i wymianę gruntu oraz wszystkie podsypki piaszczyste
pod stopy należy zgłosić do odbioru przez uprawnionego geotechnika.
5. TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH
Roboty fundamentowe ze względu na czynną linię kolejową należy prowadzić etapami.
Ze względu na znaczą długość budowli zezwala się na wykonanie fundamentów odcinkami
np. od osi 1 do osi 7, następnie od osi 7 do 16 i od osi 16 do 22. Każdy odcinek robót
należy podzielić na etapy:
Etap 1:
Wykonać fundamenty w osiach C, D, E – rzędna posadowienia -2,62m.
Rzędna wykopu -2,70m. Po zasypaniu wykopu można przystąpić do wykonania
fundamentów bezpośrednio przy linii kolejowej ( osie A, B).
Uwaga!
W tym etapie w rejonie słabych gruntów od strony ulicy Kościuszki (luźne piaski i
plastyczne gliny) grunt pod stopy fundamentowe głównej konstrukcji obiektu oraz pod
ścianę oporową należy wybrać i wymienić na piasek zagęszczony do wskaźnika
zagęszczenia IS = 0,95. Ponieważ w niektórych miejscach słabonośne grunty mogą
występować aż do głębokości 4,50m poniżej poziomu terenu, należy rozważyć
wykonywanie wykopów pod wymianę gruntu jako umocnionych ściankami szczelnymi ze
stalowych wyprasek. Ścianki wykonać od strony linii kolejowej w okolicach osi C.
Po wykonaniu ewentualnej wymiany gruntu i fundamentów , wyjęciu ścianek i zasypaniu
wykopu można przystąpić do etapu II.
Etap 2:
Wykonać fundamenty w osiach A,B – rzędna posadowienia -1,20m.
Rzędna wykopu -1,30m.
Ze względu na bliskość linii kolejowej fundamenty należy wykonywać naprzemiennie tzn.
należy wykonać wykop i stopę co drugą oś, a po zasypaniu przystąpić do wykonania robót
w pozostałych osiach.
Nie należy przekraczać zaznaczonej na rysunkach linii prowadzenia robót
fundamentowych. Teren prac od strony linii kolejowej należy zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający wejście na tory pracowników.
6
6. Uwagi końcowe
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę,
obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP.
Projektował
mgr inż. Tomasz Rybarczyk
upr.bud. Wa 425/01
7
Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-YQI-B9M-X3Y *
Pan TOMASZ RYBARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0230/02
adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GÓR 128 A m. 45, 03-287 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.
Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:
Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)
* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Podpis jest prawidłowy

Podobne dokumenty