Oferta_Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim

Transkrypt

Oferta_Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim
Zarządzanie kapitałem ludzkim
czyli oferta działań rozwojowych
w obszarze HR
entrepreno to grupa niezależnych trenerów-ekspertów skupionych wokół jednej marki, wspólnych
standardów pracy i etyki zawodowej. Specjalizujemy się w realizacji projektów szkoleniowych
i doradczych dla organizacji. Działamy przede wszystkim w obszarach zarządzania, HR oraz rozwoju
kompetencji trenerskich.
entrepreno to marka powstała ze spotkania trzech osób: Justyny Matras, Agnieszki Brongiel i Rafała
Żaka – trenerów i konsultantów o różnych życiorysach zawodowych, ale wspólnej filozofii pracy
w obszarze uczenia się i rozwoju.
Jesteśmy certyfikowanymi trenerami i konsultantami zarządzania. Za nami tysiące godzin
doświadczeń szkoleniowych, setki spotkań z organizacjami małymi i wielkimi w roli konsultantów,
lata różnorodnych doświadczeń menedżerskich. Uważamy, że zawód tak silnie związany z uczeniem
i rozwojem innych zobowiązuje do ciągłego rozwoju. Dlatego nieustannie doskonalimy się
w obszarach swoich specjalizacji, stawiamy sobie kolejne cele rozwojowe, dbamy o superwizję
własnej pracy.
Projekty rozwojowe tworzone przez entrepreno są zawsze efektem analizy potrzeb. Projektując
szkolenia stale zadajemy sobie pytanie „W jaki sposób ta aktywność przybliża nas do realizacji celów
szkoleniowych?”. Jednocześnie staramy się, by proponowane doświadczenia, elementy refleksji,
teorii czy treningu, były atrakcyjne, świeże i zajmujące. Pracujemy metodami warsztatowymi,
opierając się o zasady uczenia się osób dorosłych. Stosujemy autorskie metody, które stale
doskonalimy.
Napisaliśmy, że jednym z obszarów naszej specjalizacji jest zarządzanie kapitałem ludzkim. Chcemy
Państwa zainteresować różnymi możliwościami wsparcia organizacji w tym obszarze.
Dla ułatwienia poruszania się po ofercie, zorganizowaliśmy treść w oparciu o dwa pytania.
Co? – fragment opisujący możliwości działań;
Dlaczego my? – kilka słów o konsultantach
tel. 510 109 799 / 661 713 723
co?
oferta działań w obszarze HR
Poniżej prezentujemy ofertę, skierowaną do pracowników działów HR oraz innych osób
zaangażowanych w politykę personalną organizacji. Oczywiście w ramach dedykowanych Państwu
działań, projekt może zawierać wybrane elementy poniższego opracowania, zawsze ostateczny
kształt wsparcia jest wynikiem naszych rozmów z Państwem.
projekty szkoleniowe
komunikacja wewnętrzna w firmie
Częstym problemem organizacji jest to, że poważne kryzysy i zaburzenia są zauważane dopiero wtedy
gdy jest już za późno, by zapobiec ich najtrudniejszym konsekwencjom. Dlatego właśnie tak ważne
jest, aby kluczowi aktorzy procesu komunikacji w firmie (zarząd, menedżerowie, pracownicy działu
HR) posiadali wiedzę na temat mechanizmów komunikacji wewnętrznej oraz zasad tworzenia
efektywnego systemu porozumiewania się i przepływu informacji wewnątrz organizacji. Umiejętność
wczesnej diagnozy zaburzeń komunikacyjnych i doboru właściwych oddziaływań naprawczych może
uchronić firmę przed rozwojem wielu dysfunkcjonalnych procesów.
Szkolenie to realizowane jest jako szkolenie zamknięte dla pracowników jednej firmy lub firm ściśle
powiązanych i posiadających przynajmniej częściowo wspólny system komunikacji. Pracujemy
warsztatowo natychmiast przekładając przekazywaną wiedzę i prezentowane narzędzia na realia
firmy. Efektem szkolenia jest stworzenie mapy komunikacyjnej organizacji oraz gotowe rozwiązania
możliwe do wdrożenia zaraz po szkoleniu w celu usprawnienia komunikacji w firmie.
narzędzia profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników
W dobie rozwiniętych technologii, procesów i systemów sztuka doboru właściwej osoby
do stanowiska, kultury organizacji i celów jakie przed nią stoją staje się coraz trudniejsza. Przed
osobami odpowiedzialnymi za proces doboru stoją wyzwania wymagające najnowszej generacji
narzędzi diagnozy i selekcji.
Realizowane przez nas szkolenie skupia się przede wszystkim właśnie na dostarczeniu uczestnikom
zaawansowanej wiedzy psychologicznej z obszaru diagnozy kompetencji i motywacji oraz
umiejętności realnego zastosowania ich w praktyce. Na etapie analizy potrzeb zawartość
merytoryczną oraz dobór narzędzi selekcji dostosowujemy do specyfiki firmy, istniejących w niej
systemów, modeli kompetencji oraz specyfiki branży.
narzędzia identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
Kształtowanie polityki szkoleń w firmach wymaga podejmowania dobrych decyzji. Te jesteśmy
w stanie podejmować opierając się na sprawdzonych źródłach informacji, poprawnych
metodologicznie narzędziach, wielokrotnie przećwiczonych modelach pracy. W czasach, w których
każdą wydaną złotówkę na szkolenia kilkukrotnie obraca się w dłoniach, rozwijanie kompetencji
określania potrzeb szkoleniowych wydaje się być szczególnie potrzebne.
Zajęcia te dotyczą w wielu swoich obszarach twardej wiedzy, zagadnień metodologicznych, narzędzi
i metod, co wydaje się być poważnym i nużącym tematem. Dlatego szczególnie istotne jest
przeprowadzenie szkolenia w formie maksymalnie atrakcyjnej i trafiającej do uczestników.
Tak właśnie pracujemy. W ciągu dwóch dni uczestnicy mają okazję mierzyć się z fabularną opowieścią
dotyczącą wymyślonej firmy, w której prowadzą projekt identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych.
tel. 510 109 799 / 661 713 723
tworzenie systemu ocen pracowniczych
Tworzenie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych niemal zawsze stanowi ogromne wyzwanie
dla organizacji. Sytuacja oceny zawsze wzbudza wśród pracowników wszystkich szczebli wiele emocji
i opór przed zmianą. Dlatego szczególnie w tych projektach kluczowa jest wiedza osób za nie
odpowiedzialnych na temat zasad tworzenia i wdrażania systemu ocen, mechanizmów oporu przed
zmianą oraz zasadach etyki i sprawiedliwości oceny.
Podczas szkolenia, w bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej przechodzimy razem z uczestnikami
symulację całego procesu tworzenia, konsultowania, komunikowania i wdrażania systemu ocen
pracowniczych. Szkolenie jest zawsze ściśle dopasowane do potrzeb i bieżącej sytuacji firmy
(wielkość, branża, kultura organizacyjna, styl zarządzania, poziom dojrzałości organizacji, typologia
pracowników, istnienie lub brak systemów kompetencji, etc.)
diagnoza i rozwój talentów
Dojrzałe organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę, że warto w sposób szczególny zająć się tymi
pracownikami, którzy wykazują ponadprzeciętny potencjał rozwojowy. To oni w przyszłości mogą
stać się filarami rozwoju i innowacyjności firmy. Diagnoza oraz projektowanie ścieżek rozwoju
talentów organizacji stanowi jednak spore wyzwanie. System diagnozy i rozwoju talentów powinien
być jasny, sprawiedliwy, etyczny i dobrze dopasowany do specyfiki organizacji. Podczas szkolenia
prezentujemy różne podejścia do diagnozy talentów, rozwijamy umiejętności stosowania narzędzi,
zapoznajemy uczestników z metodologią projektowania systemów zarządzania talentami i kreowania
dla nich indywidualnych ścieżek rozwoju.
projekty doradcze
identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
Zmiany na rynku, rozwój przedsiębiorstw, czy czynniki związane ze zmianami na rynku pracy
powodują, że w firmach ujawnia się wiele nowych potrzeb. Potrzeby te można podzielić na takie,
które można zaspokoić w sposób:
treningowy czyli poprzez przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie
postaw (np.: motywacja pracowników, zarządzanie zespołem, komunikacja w firmie)
nietreningowy czyli poprzez wprowadzenie lub zmianę procedur, systemów czy zmiany
organizacyjne.
IAPS (Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych) to pierwszy etap działań w przygotowaniu
systemu szkoleniowego w firmie. To proces, w trakcie którego identyfikujemy potrzeby szkoleniowe
występujące na poziomie całej organizacji, poszczególnych działów oraz indywidualnych osób.
Ogólnym celem projektu jest zdiagnozowanie potrzeb firmy i opracowanie propozycji rozwiązań
w obszarze treningowym i pozatreningowym.
procedury Development Centre
Prowadzimy procedury określania potencjału rozwojowego uczestników metodą Development
Centre. Posługujemy się w tych procesach wskaźnikami behawioralnymi wynikającymi z profilu
kompetencji pracowniczych stosowanego w firmie, bądź naszym autorskim modelem oceny
kompetencji.
tel. 510 109 799 / 661 713 723
doradztwo w procesie tworzenia systemu ocen pracowniczych
W ramach procesu doradczego działamy kompleksowo. Wspieramy działy HR i menedżerów
w zakresie diagnozy sytuacji bieżącej, tworzenia modeli kompetencji pracowniczych, ustalania
wskaźników oceny, tworzenia narzędzi oceny i informacji zwrotnej oraz badań pilotażowych
i wdrażania systemu w organizacji. Wiemy, że w tego rodzaju projektach niezwykle ważna jest jasna
i płynna komunikacja wewnętrzna dotycząca projektu, jego celów, zasad wdrażania oraz efektów.
Dlatego wspieramy naszych klientów także w tym zakresie dbając o zminimalizowanie oporu przed
zmianą i pozytywny odbiór projektu. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów etyki w ocenie
kompetencji i osiągnięć pracowników.
wdrażanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji
Prowadzimy kompleksowe projekty wdrażania systemu zarządzania wiedzą w organizacji – od etapu
diagnozy i doprecyzowania celów poprzez etap badań i konsultacji, tworzenia ram i standardów
działania oraz etapu szkolenia i wdrażania. Dostarczamy kompetencji w zakresie stosowania narzędzi
zarządzania wiedzą takich jak mentoring, coaching, action learning, on the job training.
diagnoza i rozwój talentów
W określaniu potencjału rozwojowego oraz planowaniu rozwoju pracowników posługujemy
się diagnozą testem StrengthsFinder (metodologia Instytutu Gallupa). Pozwala on na zdiagnozowanie
pięciu wiodących talentów, po to, by każdy uczestnik mógł otrzymać informację, w jaki sposób
te talenty mogą się wiązać z pracą polegającą na zarządzaniu zespołami. Ponadto stosujemy inne
narzędzia diagnozy potencjału, w tym Development Centre.
doradztwo w zakresie innych działań systemowych i strategicznych
Zajmujemy się także wsparciem organizacji w zakresie innych działań o charakterze strategicznym
i systemowym. Mamy tutaj na myśli między innymi:
diagnozę i optymalizację systemu komunikacji w firmach;
określanie strategii biznesowej oraz kaskadowe jej wdrażanie;
warsztatowe wspieranie tworzenia standardów obsługi Klienta czy sprzedaży;
określanie strategii marketingowej i jej implementację;
pomoc w tworzeniu systemów motywacyjnych.
tel. 510 109 799 / 661 713 723
dlaczego my?
sylwetki konsultantów
JUSTYNA MATRAS
Jestem psychologiem, trenerem, konsultantem. Ukończyłam Szkołę Trenerów Matrik
i uzyskałam Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju
wydany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications.
Od ośmiu lat jako trener specjalizuję się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji
menadżerskich
i
trenerskich
oraz
kreatywności.
Mam
doświadczenie
w projektowaniu i realizacji kompleksowych projektów rozwojowych łączących różnorodne
instrumenty rozwoju.
Realizuję projekty doradcze w obszarze HR na rzecz organizacji, w tym: projekty diagnozy
satysfakcji pracowników, diagnozy kompetencji metodą Development i Assessment
Centre, tworzenia systemu ocen pracowników, diagnozy i rozwoju talentów
w organizacjach. Pracuję z realnymi zespołami podczas warsztatów twórczego myślenia
i rozwiązywania problemów. Zarządzałam zespołem trenerów i konsultantów w firmie
szkoleniowej. Pracuję także jako kierownik merytoryczny w projektach rozwojowych.
RAFAŁ ŻAK
Jestem absolwentem politologii, specjalność dziennikarska na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach oraz studiów MBA, organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową
we Wrocławiu oraz Franklin University. Ukończyłem Szkołę Trenerów Matrik,
a obecnie rozwijam swoje kompetencje trenerskie w ramach zaawansowanego kursu "ROZVIYAK. Małopolska Szkoła Trenerów Organizacji".
Od ośmiu lat zajmuję się rozwijaniem potencjału pracowników i menedżerów
organizacji. Moim obszarem specjalizacji jest praca z grupami wysokiego potencjału,
które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji,
zaliczam do tej grupy menedżerów, koordynatorów, trenerów wewnętrznych.
Specjalizuję się w prowadzeniu projektów szkoleniowych z zakresu rozwoju
kompetencji menedżerskich i trenerskich. W pierwszym pomagają mi osobiste
doświadczenia w pracy polegającej na zarządzaniu grupami pracowników, w drugim –
lata doświadczeń w pełnieniu funkcji opiekuna merytorycznego szkół trenerów
(dwanaście zrealizowanych projektów).
AGNIESZKA BRONGIEL
Ekonomistka, marketer, trener, menedżer i coach. Obecnie kończę The Chartered
Institute of Marketing: Professional Diploma in Marketing. Jestem absolwentką
Szkoły Trenerów: trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – Metrum;
Polskiej Szkoły Coachingu Metrum, oraz zaawansowanych kursów pracy
z oporem, psychodramy, superwizji. W trakcie procesu uzyskiwania rekomendacji
PTP.
Szkolę od 11 lat. Pracuję, jako konsultant głównie mikro, małych i średnich firm
w zakresie zarządzania i budowania strategii komunikacji marketingowej.
Realizuję (pomysł i organizacja) duże projekty szkoleń outdoorowych i wyjazdów
integracyjnych dla firm.. Specjalizuję się w tematach, które znam z praktyki
zawodowej: szeroko pojęty marketing, komunikacja i współpraca z klientem
wewnętrznym i zewnętrznym, treningi kreatywności. Ponadto zespół: zarządzanie
nim – lider, menadżer, praca z ludźmi i współpraca, komunikacja i podnoszenie
efektywności w tym zakresie. Mam spore doświadczenie w prowadzeniu
warsztatów trenerskich. Pracuję w tym obszarze, jako twórca programów
i warsztatów, konsultant merytoryczny, trener i superwizor warsztatów.
tel. 510 109 799 / 661 713 723