KRONIKA Ważniejsze wydarzenia iu polskim

Komentarze

Transkrypt

KRONIKA Ważniejsze wydarzenia iu polskim
304
[6]
JA N UJDA
K
P od k on iec roku zaciągnięto i X . wikariusza Jana Szukalskiego do oddziału sanitariuszy, a następnie oddano mu kapelanię
w ojskow ą p od Dźwińskiem.
U K om unii w ielkanocnej b yło 2680 osób, u K om unii w ciągu
roku 43’ 289; najwyższa to liczba osiągnięta dotąd. Oby B óg m iło­
sierny wysłuchał ludu garnącego się do stóp Jego i kres położył
w ojnie.
1916. W m iejsce X . Jana Szukalskiego rozpoczął działalność
swą jako wikariusz bniński X . M a jk ow sk i16 od 1 kwietnia.
K rótk o przed W ielkanocą niespodzianie zupełnie odebrałem
prezentę na K ościelec w D iecezji Gnieźnieńskiej. Upatrując w tym
wolę Bożą, ch oć z ciężkim sercem przeniosłem się tam z p ocząt­
kiem lipca. Zostawiam parafię, do której się bardzo przywiąza­
łem, ale zostawiam ją dobrem u i zacnemu kapłanowi 17. Nie udało
mi się przeprow adzić wszystkiego, com przeprow adzić pragnął
gorąco, naprzód domu katolickiego, potem polich rom ii kościoła
i kamiennej w nim posadzki, rozw inięcia Towarzystwa M łodzieży.
Niech Pan B óg błogosław i memu następcy, niech mu pom aga, by *
lud dobry i generacje następne w ciężkich czasach w iódł ku niebu
i dokonał tego, czegom mimo najszczerszej chęci dokon ać nie mógł.
Bnin,7 dnia 30 czerwca 1916.
1
R
O
N
P IĄ T Y R O K W IELKIEJ NOW EN NY
W dniu 7 maja rozpocznie się piąty
rok W ielkiej Nowenny narodu polskiego
przed Millenium. Po latach 1° w ierno­
ści Bogu, Chrystusowi i K ościołow i,
2° łaski, 3° życia, 4° małżeństwa, roz­
pocznie
się
rok
odrodzenia
rodziny.
W zwfązku z tym we wszystkich k ościo­
łach Polski będą wygłaszane kazania
pośw ięcone naturze, charakterow i, przy­
miotom i zadaniom rodziny katolick iej.
O jciec Św. Jan X X III, przychylając
się do próśb Księży Biskupów -ordynariuszy zam ianował dw óch now ych K się­
ży
Biskupów -sufraganów :
Ks. Dr
r »;*• -.*a
-*si
torem Niższego Seminarium D uchow ne­
go w Częstochow ie. W r. 1956 został
ojcem duchownym i profesorem teologii
m oralnej i ascetycznej w Częstochow ­
skim Seminarium Duchow nym w K ra­
kow ie. K onsekracja Ks. Bpa Bareły od­
była się dnia 8 stycznia br. w katedrze
częstochow skiej. D okonał je j Ks. Bp Z.
Goliński, m iejscow y ordynariusz. W spółkonsekratoram i b yli: Ks. Bp S. Czajka
i Ks. Bp K. W ojtyła. W uroczystościach
konsekracyjnych
wziął
udział
Senat
Akadem icki KUL-u na czele z rektorem.
Ks.
M.
R ech ow iczcm ,
duchowieństw o
oraz liczne rzesze wiernych.
Ks. Biskup W alenty W ójcik urodził
się 9 września 1914 roku w Byszów ce
(pow . sandom ierski). Po ukończeniu
(w oj.
16 Edmund.
17 Ks. Arkadiusz Lisiecki, późniejszy biskup śląski.
U niwersytecie Lu­
belskim studia specjalistyczne z teologii
moralnej. Po ich ukończeniu był rek­
Ste­
łód zk ie). Do
gimnazjum
uczęsz­
czał w Radom iu i Sandomierzu. Po uzy­
t: i . - .
czął na K atolickim
fana Barełę dla Częstochowy i Ks. Dr
W alentego W ójcika dla Sandomierza.
Ks. Biskup Stefan Bareła urodził
się 24 czerwca 1916 roku w K ądrohiu
. r.iB
A
(1 styczeń — 30 kuriecień 1961 r.)
NOW I BISK U PI
.=• <
K
W ażniejsze wydarzenia iu polskim życiu katolickim
X. Stanisław O koniew ski
r
I
gimnazjum
w Sandomierzu
w r. 1934
wstąpił do m iejscow ego Seminarium Du­
chow nego. Święcenia kapłańskie przyjął
11 czerwca 1939 r. Wr czasie II w ojny
skaniu świadectwa dojrzałości wstępuje
do Częstochow skiego Seminarium Du­
chow nego w K rakow ie. Studia rozp o­
światow ej Ks. Bp W ójcik spełniał po­
czął na W ydziale Teologicznym Uni­
wersytetu Jagiellońskiego. 22 marca
Bliżyn i Skarżysko-Kamienna. W la­
tach 1945— 1948 studiow ał na K a tolic­
1944 r. otrzym ał święcenia kapłańskie.
Po w ojnie kontynuow ał studia na Uni­
kim Uniwersytecie Lubelskim praw o ka­
w ersytecie Jagiellońskim , które ukoń­
czył ze stopniem doktora teologii. W la­
tach 1945— 1951 był wikariuszem para­
fii W ieruszów , a potem kapelanem Ks.
Bpa Z. G olińskiego. W r. 1952 ro zp o ­
20 — Nasza P rzeszłość T . X III
czątkow o funkcję w ikarego, a potem
administratora parafii: Przybysław ice,
noniczne. W r. 1948 otrzym ał doktorat
na podstawie rozpraw y pt. Prawo celi­
batowe w Polsce średniow iecznej, na­
pisanej pod kierunkiem Ks. Bpa P rof.
P. Kałwy. Od września 1948 r. w ykła­
dał prawo kanoniczne, a potem patro-
•
306
KROM KA
logię i m etodykę pracy naukowej w Se­
minarium D uchow nym w Sandomierzu.
Ponadto zatrudniony był przy porząd­
kowaniu druków i rękopisów biblioteki
sem inaryjnej i w sądzie biskupim. W r.
1959 zaczął w ykładać na KUL-u histo­
2]
Z dziejów kościelnego szpitalnictwa —
archidiakonat sandomierski (Ateneum
kapł. 51
(1949)
A R C H IK A T E D R A ŚW. JANA
wie
W W A R SZA W IE — B A Z Y L IK Ą
Jana
s. 265— 2 7 4 ); Organi­
zacja i działalność okręgow ego oficja latu sandom ierskiego w latach 1682—
Z okazji konsekracji odbudow anej A r­
chikatedry Św. Jana w W arszawie, P ry­
mas Polski wraz z Warszawską Kapitułą
M etropolitalną skierował do Ojca św.
rię źródeł i literatury prawa kanonicz­
1685 (R oczn iki teol.-kan. III z. 1 (1956)
s. 257— 2 8 4 ); Instygator w oficja la cie
nego oraz filo zo fię prawa. Radzie W y­
okręgow ym w Sandomierzu (Praw o ka­
działu Prawa K anonicznego przedłożył
rozprawę habilitacyjną pt. R ozw ój po­
m ocy św ieckiej dla K ościoła w Polsce
noniczne II z. 1— 2 (1959) s. 331— 3 8 3 );
Organizacja okręgow ego oficjalatu ra­
P olski
dom skiego w latach 1531— 1546 (R ocz­
czynające się od słów „P ropugnaculum
F idei” i przyznające A rchikatedrze Św.
do r. 1565. Po przeprow adzeniu prze­
wodu otrzym ał dnia 28 stycznia br sto­
pień docenta prawa kanonicznego. Dnia
2 lutego br. przyjął konsekrację bisku­
pią z rąk Ks. Bpa Jana K antego Lorka,
niki teol.-kan. V z. 3 (1958) s. 105—
108); O ficjalat okręgow y w Tarnow ie
w latach 1535— 1575 (Praw o kanoniczne
II z. 1— 2 (1959) s. 385— 3 9 0 ); Przygo­
towanie kandydatek do chrztu przez be­
ordynariusza sandom ierskiego. Współkonsekratoram i byli Księża Biskupi:
F. Jop i P. Kałwa. Ks. Bp W ójcik jest
nedyktynki
autorem ogłoszonych dotąd 28 rozpraw,
poklasztornych do B iblioteki Semina­
rium D uchownego w Sandomierzu (A r­
przyczynków naukow ych i recenzji. P o ­
za
streszczeniem
pracy
doktorskiej
(R oczn iki teol.-kanon. V z. 4 (1958)
z. 3— 4
(1959)
i R oczniki teol.-kan. V II
z. 2 (1960) s. 50— 65)7
średniow iecznej:
Pierwsi
misjonarze
(Ateneum kapł. 53 (1950) s. 28— 3 5 );
W iatyk w średniow iecznym ustawodaw­
gana z Cleveland arcybiskupem Filadel­
stwie biskupów polskich (R uch b ib lij­
ny i liturg. V I (1953) s. 115— 133(,
urodził się w 1910 r. w Cleveland w ro­
D zw onienie na A n ioł Pański w polskim
prawie przedtrydenckim (R oczn iki teol.kan. II (1955) s. 223— 2 4 1 ); Prawa pa­
rafialne w edług polskiego ustawodaw­
stwa partykularnego do 1564 r. (R o cz­
niki teol.-kan. III z. 2 (19561 s. 153 —
22 5 ); Praw o cm entarne w Polsce do
połow y X V I w. (P olon ia sacra X z. 2
(1958) s. 165— 218). Osobną grupę sta­
nowią prace z historii prawa kanonicz­
nego w Polsce now ożytn ej, opracowane
w oparciu o archiwalia sandom ierskie:
do
w ielkości
diecezji
w Stanach Z jedn oczon ych . Ks. A bp K ról
dzinie polskich emigrantów. P o ukoń­
czeniu szkół średnich wstąpił do p o l­
skiego
seminarium
w
Orchard
Lake.
Następnie studiował na Gregorianum
w Rzymie. D oktorat z teologii uzyskał
na katolickim uniwersytecie w W a­
szyngtonie. Biskupem tytularnym został
w r. 1953. W ub. roku został członkiem
K om isji Soborow ej dla spraw diecezjiAktu uroczystej intronizacji nowego A r­
cybiskupa w dniu 22 marca br. dokonał
delegat Stolicy Apostolskiej w Stanach
Z jedn oczon ych
Msgr
Brewe
dniach
Prymas
Papieskie,
za­
Jana tytuł „B asilica m inor” .
Odtąd A rchikatedra nosić będzie na­
zwę „B azylika Archikatedralna p. w. Św.
Jana Chrzciciela w Warszawie” .
SYNO D Y
Egidio
pism
Balickiego
Sługi
Bożego
(1869— 1948)
b.
Ks.
p ro­
fesora i rektora Przem yskiego Semina­
rium D uchow nego. Ks. Biskup wezwał
rów nież wszystkich, „k tó rzy wiedzą coś,
co
zdaniem
ich
św iadczyć
by
m ogło
przeciw lieroiczności cnót Sługi Bożego
i zdziałanym za jeg o przyczyną cudom ,
a nie zostali podani ja k o
świadkowie
w procesie sądowym” , by zgłosili to pi­
semnie do Kurii i „w yjaśnili krótko,
czy przestawali osobiście ze Sługą B o ­
żym, kiedy i w jakich okolicznościach
oraz co mają do w yjaw ienia” . Term in
złożenia pisma
czerw ca br.
upływa
z
dniem
22
ARCH ID IECEZJI
GNIEŹNIEŃSKIEJ I W AR SZAW SK IE J
Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, A r­
cybiskup
M etropolita
Gnieźnieński
i W arszawski, Prymas Polski dekretem
ch idiecezji
O jciec Św. Jan X X III mianował P o­
laka Ks. Bpa Jana Józefa K róla, sufraco
otrzym ał
tych
W arszawskiej. P odobny dekret dla A r­
s. 53— 90) opublikow ał on szereg prac
z historii prawa kościelnego w Polsce
fii, czw artej
W
z dnia 20 listopada 1960 r. zapow ie­
dział zwołanie II Synodu A rch idiecezji
PO L A K ARCYBISK U PEM
W AMERYCE
(1960)
Bazyliki.
zebrania
latach
chiwa, B iblioteki i Muzea K ościelne I
s. 67— 123
z. 4
w
1821— 1825
(R oczn iki
teol.-kań.
IV
(1957) s. 117— 130); W łączenie zbiorów
s. 55— 82) i pojedyn czym i rozdziałam i
rozprawy habilitacyjnej (Praw o kano­
niczne III
sandomierskie
prośbę o odznaczenie Archikatedry tytu­
łem
307
KROM KA
[3 ]
Y ag n oz/i.
Gnieźnieńskiej
wydał
Ks.
Prymas dnia 23 listopada 1960 r. W ślad
za tym poszły dekrety: O mianowaniu
G łów nych K om isji Synodalnych oraz
LIST PASTERSK I O R D Y N A R IU SZA
SANDOM IERSKIEGO
O
PO W O ŁA N IA CH
K APŁA Ń SK IC H I ZA K O N N YCH
Ks. Bp Jan Kanty L orek, Ordyna­
riusz D iecezji Sandom ierskiej w zw iąz­
ku z swymi jubileuszam i 50-lecia ka­
płaństwa i 25-lecia przyjęcia sakry b i­
skupiej wydał List pasterski o p o w o ­
łaniach
kapłańskich
i
zakonnych.
O m ianowaniu Statutowych K om isji Sy­
W pierwszej części swego Listu O rdy­
nodalnych.
G łów nej
nariusz Sandomierski dziękuje O patrz­
K om isji Synodalnej oraz Prom otorem
dla A rch idiecezji Warszawskiej został
Ks. Bp Jerzy M odzelewski, Wikariusz
ności za łaskę kapłaństwa i dostojeń ­
Generalny, zaś dla A rch idiecezji G nieź­
dar Boży, następnie m ów i o w spółpracy
nieńskiej Ks. Bp Lucjan Bernacki, su-
z łaską pow ołania. W zakończeniu Do*
fragan gnieźnieński. Synody obydw u
arch idiecezji zaplanowane są na 1962
stojny Jubilat prosi: „...p rzejm ijcie się
rok. Dokładny czas zależny będzie od
terminu II Soboru W atykańskiego.
chow nego i zakonnego i w szelkim i d o­
Przew odniczącym
stwa biskupiego. W dalszych częściach
przedstawia Ks. Biskup pow ołanie ja k o
głębok o sprawą pow ołań do stanu du­
stępnym i wam środkam i pop iera jcie to
praw dziw ie
W SP R A W IE PISM SŁUGI BOŻEGO
KS. JA N A BALICK IEG O
Ks.
Bp
Franciszek
Barda, ordyna­
riusz przemyski wydał dekret w spra­
Biskup
w ielkie
p o lecił
dzieło
rów nież,
B oże” . Ks.
by
niedziela
Przewodnia 9 kwietnia br. była dniem
m odlitw o pow ołania kapłańskie i za­
konne.
308
[4 ]
K R O N IK A
ogłosił
ROCZNICE
750-LECIE PP. NO RBERTAN EK
W ŻU K O W IE
m nóstwo
artykułów
dawało się posłudze najbardziej w ydzie­
dziczonym w ogrzewalniach i przytuli­
opisuje swój pobyt w hitlerow skim w ię­
zieniu (27 październik 1941 r. — 8
znaczeń zagranicznych m. in. ord ery:
heski Ludwika, austriacki Franciszka
skach oraz epidem icznie chorym w szpi­
talach. Po w ojn ie, w związku ze zm ie­
styczeń 1942 r.). „W spom nienia te, spo-kojna rzeczowa relacja o faktach i fu'-'
Józefa i rosyjski Św. Anny.
nionym i stosunkami społecznym i, sio­
stry pracują w Państw ow ych Zakładach
Specjalnych dla N ieuleczalnych oraz
dziach, stanowią cenny
ok u pa cji” . Są one tym
w Domach Starców.
było... narzędziem walki o prawdę
i spraw iedliw ość” . (Jerzy Turow icz —
100-LECIE UROD ZIN
PRO F. ABR A H A M A
z pow odów technicznych przesunięto na
sumę celebrow ał Ks. Bp
10 października 1960 r. minęła 100
rocznica urodzin Profesora Władysława
Kazim ierz K ow alski, ordynariusz Cheł­
Abrahama
miński. O k olicznościow e kazanie w ygło­
przez P rof. Jakuba Sawickiego b ib lio­
sił Ks. Ksawery
O k rój. Na uroczystej
akadem ii z udziałem Ks. Biskupa refe­
rat „K ulturalno-ośw iatow a działalność
PP. N orbertanek” w ygłosił Ks. Franci­
szek Szwaba. K lasztor żukowski był
ostoją katolicyzm u i polskości, zasłużył
się dla kultury polskiej przez działałność oświatową i wychowawczą. Już
bow iem od X IV wieku prow adził dwie
szkoły
św ieckie,
jedną
dla
dziewcząt
(1860— 1941).
grafia (P olon ia Sacra R. V III: 1956
s. 173— 212) obejm uje 271 prac zwar­
tych, rozpraw , artykułów, przyczynków
naukow ych,
recenzji
i
sprawozdań.
Dzięki swej niezrównanej erudycji i głę­
bokiej wiedzy P rof. Abraham należy
do najznakom itszych badaczy i histo­
ryków
polskiego
prawa
pruski
skasował
klasztor. Od
kanonicznego.
Słusznie przeto nazwany został „Ś w iec­
kim D oktorem T eolog ii” .
r. 1836
70-LECIE ZG R O M A D ZE N IA SIÓSTR
POSŁUGUJĄCYCH UBOGIM
W styczniu br. Zgrom adzenie Sióstr
150-LECIE URODZIN
KS. D ZIE R ŻO N IA
Opolskie
Tow arzystw o
Naukowe
i Instytut Śląski korzystając z okazji
150 rocznicy urodzin Ks. dra Jana
Dzierżonia (1811— 1906) zorganizowały
w dniach 20 i 21 stycznia br. sesję na­
ukową pośw ięconą jeg o życiu i pracy.
W K luczborku w muzeum im. Ks.
U bogim
I ii-g o
W PŁOCKU
Jak ju ż podawaliśm y w X II tom ie
naszych studiów , Seminarium D uchowne
w P łocku ob ch od ziło w uh. r. jubileusz
250-lecia swego istnienia. W związku
z tym jubileuszem w „M iesięczniku Pa­
sterskim P łock im ” (Nr 4— 5 1960 r.)
ukazał się źródłow y artykuł pośw ięcony
ks. bpa Seweryna Kazim ierza Szczuki
(1651— 1727), sufragana chełm ińskiego.
artykułu
jest
obecny
rektor
Seminarium Ks. Infułat Wacław Jezu­
sek. „D ziw ne, ciekawe, bogate w prze­
m ocy organizacyjnej s. Bernardyny Ja­
błońskiej, w celu niesienia p om ocy ubo­
gim i bezdom nym ludziom grom adzą­
cym się w m iejskich ogrzewalniach
neralny, biskup sufragun, rządca diece­
zji darzony dużym zaufaniem i szacun­
kiem w kapitule i przez biskupów ordy-
i przytuliskach. Surowość życia oraz ro­
wał” .
zostało zatw ierdzone na prawie diece­
zjalnym d op iero w roku 1926, a dekret
uzyskało
od
Stolicy
A po­
stolskiej w r. 1955.
Przez
pierwsze
50-lecie, zgodnie
z intencją Założyciela Zgrom adzenie od­
NEKROLOGI
SEM INARIUM DUCHOWNEGO
cia biskupa Seweryna Szczuki: zakon­
nik, żołnierz, ksiądz, p rofesor semina­
rium, kanonik kilku kapituł, prokurator
prepozyt kapituły, oficja ł, wikariusz ge­
wystawę. Światową sławę zdobył sobie
wnętrze ula). O prócz głów nego dzieła
„R ation elle Bienenzucht” , Brzeg 1861,
W SPOM NIENIE O FU N DATO RZE
Św. Franciszka (SS. A lb ertyn ek ), ob ­
ch odziło 70-lecie istnienia. Z ałożone zo­
stało przez Sł. B. Brata Alberta — A da­
ma Chm ielowskiego, przy w ydatnej p o ­
pochw alny
„p ió ro
TP nr 2 br.).
życia i przygody były koleje i drogi ży­
dzaj pracy sprawiły, że Zgrom adzenie
Ks. D zierżoń przez odkrycie dziew o­
rództwa (parthenogenesis) u pszczół
i związaną z nim reform ę ula (ruchom e
którego
W spom nienia o księdzu Piw ow arczyku,
Zakonu
zorganizow ano jubileuszową
Dzierżonia
dla
conych po całej Polsce.
Autorem
(ALB E R T YN E K )
Posługujących
człow iek,
O becnie
Zgrom adzenie
liczy
626
sióstr pracujących w 56 dom ach rozrzu­
osobie głów nego fundatora seminarium
zabudowania klasztorne.
pisał je
dokum ent lat
cenniejsze, że
Zestawiona
i drugą dla ch łopców . W r. 1834 rząd
k ościół poklasztorny pełnił fu n k cję k o­
ścioła parafialnego. W 1863 rozebrano
309
pośw ięco­
bertanek w Żukow ie obch odził w 1959 r.
750-lecie swego istnienia. Jubileusz ten
pontyfikalną
K R O N IK A
nych pszczelarstwu. Posiadał w iele od ­
Znany na Pom orzu klasztor PP . N or­
dzień 26 czerw ca 1960 r. W dniu tym
[5 ]
nariuszów,
przy
boku
których
praco­
W IĘZIENNE W SPOMNIENIA
KS. P IW O W A R C Z Y K A
Na łamach „T ygodnika Pow szech­
nego” (Nr 2— 6 br.) ukazały się w spo­
mnienia, w których Ks. Piw ow arczyk
Dnia 16 stycznia br. zmarł na Jasnej
G órze O. Cyryl M arkiewicz, były prze­
or klasztoru jasnogórskiego i b. gene­
rał Zakonu 0 0 . Paulinów . O. Cyryl
M arkiewicz urodził się w r. 1877. D o
zakonu wstąpił w 1902 r. Po studiach
teologiczn ych we W łocław skim Semina­
rium D uchownym w roku 1906 otrzy­
mał święcenia kapłańskie. N astępnie
odbyw ał studia wyższe na U niw ersytecie
Św. Anzelma w Fizymie, uw ieńczone
doktoratem teologii. W latach 1910—
1920 pełnił urząd magistra now icjatu.
W
latach 1915— 1931
piastow ał urząd
generała zakonu, a zarazem przeora
klasztoru jasnogórskiego. Jego stara­
niem
pow iększono
Obrazu i
udzielania
kaplicę
C udow nego
w ybudow ano krużganki d o
Kom unii św. Jako generał
poddał rewizji konstytucje zakonu i za­
tw ierdzenie rew izji uzyskał osobiście
od papieża Piusa X I. W roku 1931
został przeniesiony do Leśnej. Tu w cza­
sie
II
w ojny
światow ej
(1940— 1946)
pełnił urząd przeora klasztoru. W la­
tach 1946— 1956 piastow ał pon ow n ie
urząd generała zakonu. Pogrzeb z udzia­
łem trzech Biskupów Częstochow skich
odb ył się dnia 18 stycznia br.
9 lutego br. zmarł w P łocku Ks.
Czesław Pactiszka b. p ro fe so r Semina-
•310
[6]
K R O N IK A
•rium D uchow nego w P łocku. Ks. Pacuszka urodził się dnia 8 września
1946. W rękopisach pozostały: tłum acze­
nie encyklik Mystici Corporis Christi,
1903 r. we wsi Jaw ory, pow. Ostrołęka
*(diec. p ło ck a ). Po ukończeniu studiów
Humani generis, M unificentissimus De­
us. D o tłum aczeń dołączony jest k o ­
średnich wstąpił w 1924 r. do P łockiego
mentarz. P ozostaw ił inne jeszcze tłuma­
Seminarium D uchow nego i po ukończe­
czenia
niu dwuletniego studium filozoficzn ego
został wysłany na studia teologiczne do
K a tolick iego Uniwersytetu w Paryżu.
Święcenia kapłańskie otrzym ał dnia 25
chrześcijańskim i małżeństwie chrześci­
jańskim. Ostatnia praca zawiera prze­
kład i przystosowanie do warunków
polskich.
września 1929 roku. Studia te ukońc«vł
doktoratem „m agna cum laude” za
obron ę rozpraw y „Saint Cyprien pasteur
de
1’ Eglise
de
Carthage” . W
tym
sa­
mym roku ukończył na Sorbonie E cole
de
Journalisme. Po
pow rocie
do
z języka
francuskiego
o
życiu
PRO W IN CJI ZGR O M AD ZEN IA
K SIĘ ŻY M ISJONARZY
W izytator
polskiej
prow in cji Zgrom adzenia Księży M isjo­
narzy Ks. J ózef Baron złożył rezygna­
narium D uchow nego. W czasie okupacji
przebyw ał w K ielcach i w Warszawie.
P o w ojnie pracow ał nadal jako profesor
go W izytatora w osobie Ks. Aleksandra
handlow ej. W r. 1951 zw olniony z p ro­
fesury został notariuszem sądu bisku­
piego. Umarł dnia 9 lutego br. Nad gro­
bem przem ów ienia w ygłosili Ks. Bp
P iotr D udziec sufragan p łock i i Ks.
cję z swego urzędu. W ładze generalne
Zgrom adzenia Misji zam ianowały nowe­
Usowicza, długoletniego profesora In ­
stytutu T eologiczn ego Księży Misjonarzy
w K rakow ie, b. docenta i zastępcę pro­
fesora na W ydziale T eologiczn ym U ni­
wersytetu Jagiellońskiego. Ks. Usowicz
jest autorem około 41 rozpraw, artyku­
łów i przyczynków naukowych. W aż­
niejsze prace: De Aristotelis circa de-
W incenty H elenow ski. Ks. Pacuszka p o­
finitionem
zostawił kilkanaście prac i przyczyn­
ków naukow ych. W ażniejsze z nich:
Saint Cyprien, Pasteur de FEglise de
sententiis illustrata, Lwów 1938; Układ
cnót i wad w związku z życiem uczuciow o-pop ędow ym u Arystotelesa i Św.
Tomasza z Akwinu, K raków 1939; To-
Carthage. Rozpraw a doktorska. Polikopia, Paryż 1936; Prasa broń praw­
dy, P łock 1937; K atolicyzm na tle
pow ojenn ych wstrząsów Francji, (A te­
neum kapł. t. 38: 1936 s. 157— 1 66);
K ościół — M istyczne Ciało Chrystusa
doctrina
com m entatorum
mistyczna sublim acja uczuć w świetle
now ożytnej psychologii, K raków 1946;
Ksiądz Konstanty M ichalski (1879—
1947) — życie i dzieła, K raków 1949.
4 5 : 1946 s. 245— 265; Papież a Polska
Ponadto drukow ał swe prace w nastę­
pu jących pism ach: Caritas, Collectanea
Th eologica, Divus Thomas, H om o Dei,
Nasza Przeszłość, Polonia Sacra, P rze­
gląd F ilozoficzn y, Przegląd Pow szech­
ny, Tygodnik Pow szechny, Tygodnik
(Stosunek Piusa X I I do P olsk i), Płock
Warszawski oraz Znak.
a Akcja K atolicka, P łock 1939; Matka
Boga — Matka ludzi. Czytanki, Płock
1946; A rcbp A ntoni J. N ow ow iejski
więzień Działdowa
(Ateneum
kapł. T.
TEOLOGICZNEGO
W
związku z Kongresem
Euchary­
stycznym odbył się w M onachium M ię­
dzynarodow y Kongres pod hasłem „D er
K ult und der heutige Mensch” . W K on ­
gresie tym wziął udział Ks. Ludwik Ste­
faniak, profesor Instytutu T eologiczn e­
go Księży Misjonarzy w Krakow ie. Na­
stępnie
uczestniczył
on
w
K ongresie
archeologicznej na Bliski
i Środkowy W schód pod kierunkiem
p rof. James Pritcharda. Na zaprosze­
nie The Pennsylvania State University
w ygłosił tamże cykl wykładów z archeo­
D otychczasow y
czem parafii T rzepow o i nauczycielem
religii w Trzepow ie i Niegłosach. W lipcu 1938 r. został mianowany ojcem du­
chow nym i profesorem P łockiego Semi­
dogm atyki, a zarazem prefekt w szkole
arasy wawelskie, cenne m ilitaria np.
kapelusz i miecz ofiarow any Janow i III
Z Ż Y C IA INSTYTUTU
w w yprawie
N O W Y W IZ Y T A T O R POLSKIEJ
311
K R O N IK A
Eucharystycznym . Poczem wziął udział
die­
cezji jest w latach 1936— 1938 probosz­
[7]
logii biblijn ej. Ks. Stefaniak przepro­
wadził rów nież przew ód habilitacyjny
na W ydziale Teologicznym Uniwersyte­
tu W urzburskiego na podstawie rozpra­
wy „A uslegung des 12 Kapitels der
A pokalypse des lii. Johannes im Lichte
der Geschichte der Exegese” . W ykład
inauguracyjny „D er Evangelist und die
Sekte von Qumran” wygłosił w auli uni­
wersytetu dn. 2 lutego br. Rada W y­
działu T eologiczn ego w oparciu o prze­
wód habilitacyjny i dotychczasow y d o ­
robek naukowy udzieliła Ks. Stefania­
kowi „V eniam legendi” w dziedzinie
nauk b iblijn ych z prawem nauczania
również na innych uniwersytetach zachodnioniem ieckich.
SK A R B Y W AW ELSK IE PO W RÓ CIŁY
DO KRAJU
D ługoletnie starania rządu polskiego
o rew indykację dzieł sztuki w yw iezio­
nych w czasie ostatniej w ojny do K a­
nady zostały uwieńczone pom yślnym
rezultatem. W r. 1959 zw rócono Polsce
część skarbów wawelskich; W styczniu
Sobieskiem u przez papieża Innocentego
X I po odsieczy W iednia, polskie i tu­
reckie chorągw ie, bogate rzędy i zbroje.
ZJA ZD PROFESORÓW FIL O ZO FII
W dniach 5— 6 kwietnia 1961 w W yż­
szym Seminarium Duchow nym w Łodzi
odbyła się konferencja sekcji filo z o ­
ficzn ej profesorów wyższych zakładów
teologicznych w Polsce na tem at: „P r o ­
gram i metoda nauczania filo z o fii w se­
minariach duchow nych” . W k on feren cji
uczestniczyło 73 w ykładow ców reprezen­
tujących Wydział F ilozoficzn y K a tolic­
kiego Uniwersytetu L ubelskiego, W y­
dział F ilozoficzn y Akadem ii T eologii
K a tolick iej, 22 seminaria duchow ne die­
cezjalne i 15 seminariów duchow nych
zakonnych.
W obradach
brał udział przew odni­
czący K om isji Episkopatu do Spraw
Studiów, ks. biskup M ichał K lepacz,
ordynariusz łódzk i; w drugim dniu k on ­
feren cji przybyli na obrady ks. biskup
A ntoni Pawłowski, ordynariusz w łocław ­
ski i ks. biskup Jerzy Stroba, sufragan
gorzow ski. Przygotow aniem zjazdu kie­
rował
ks.
J ózef
Pastuszka,
p rofesor
KUL.. Niestety, z pow odu ch oroby ks.
Pastuszka nie m ógł uczestniczyć oso­
biście w k on feren cji.
W pierwszym dniu k on feren cji za sto­
łem
P iotr
prezydialnym
Chojnacki
zasiedli:
ks.
p ro f.
(przew od n iczący),
ks.
p ro f. Fr. Szajda, ks. p ro f. A. W arkocz,
ks. p rof. W. Marciszewski (sekretarz).
Wr drugim dniu w skład prezydium we­
szli: ks. p rof. Kazim ierz K łósak (prze­
w odn iczą cy ), ks. p rof. W . Czapliński
CSSR, ks. p rof. Fr. Ilków -G ołąb, ks.
p rof. B. Bejze (sekretarz).
br. w róciły do kraju pozostałe pamiątki
Na rozpoczęcie zjazdu ks. biskup M i­
naszej kultury narodow ej m. in. słynne
chał K lepacz odpraw ił w kaplicy semi­
312
K R O N IK A
naryjnej Mszę św. i przem ów ił do ze­
branych.
W
sali
posiedzeń
pow itał
[8]
ne nabożeństw o. Celebrow ał o. p rof. L.
Pieprzycki OFM Conv. a krótką w spól­
[9 ]
wum Kurii siedleck iej; Jerzy Starnaw­
czątków kościoła katedralnego w Łom ­
ży. Na zakończenie podane są recenzje
rów nież dotyczące historii K ościoła.
«
uczestników zjazdu rektor Seminarium
D uchow nego w Łodzi, ks. p rof. A. W oroniecki. Następnie odczytano tekst za­
p rof.
ski, Nieznany list Zbigniew a O leśnickie­
go o przyjęciu przez Władysława króla
B. Bejze. Ostatnim oficjaln ym akcen­
tem zjazdu było przem ów ienie ks. bi­
polskiego korony w ęgierskiej (1 4 4 0 );
Andrzej W ojtkow ski, August Cieszkow­
ski, nie Jerzy Lubom irski, autorem
słów wieszczych Polaka, w yrzeczonych
roku M D CCCXLVI; tegoż autora, August
ną
m edytację
przeprow adził
ks.
gajenia k on feren cji nadesłany z Lublina
skupa Michała K lepacza, który p od zię­
przez ks. p rof. J. Pastuszkę oraz list
kow ał organizatorom i uczestnikom kon­
ks. Pastuszki z pozdrow ieniam i i życze­
niami dla zebranych na zjeździe.
feren cji oraz udzielił zebranym paster­
skiego błogosławieństwa.
U czestnicy zjazdu wysłali list z wy­
Pierw szego
dnia
zostały
wygłoszone
następujące referaty:
o. p rof. A. K rąpiec (Lublin) — meta­
fizyka;
ks.
ków ) —
p rof.
filo zo fia
M.
Jaworski
(K ra­
razami
do
Księdza
K łósak (K raków ) — filo zo fia przyrody.
Franciszkanów
konw.
W ieczorem
August
V arnhagen
von Ense i dr Jan Metzig. Całość za­
mykają recenzje prac zagranicznych, p o ­
Prymasa. Jego Em inencja nadesłał od­
św ięconych przede wszystkim zakonom .
pow iedź na ręce ks. biskupa K lepacza.
NOWE PRACE
Z H ISTO RII KOŚCIOŁA W POLSCE
W czasie przerw y poob ied n iej urzą­
dzono w ycieczkę sam ochodową do Ła­
giewnik k. Łodzi, gdzie znajduje się za­
bytkowy klasztor i studium filozoficzn e
Cieszkowski, K arol
Kardynała
relig ii; ks. p rof. K.
Kow alew ski (Poznań) — logika, m eto­
dologia i teoria poznania; ks. p rof. K.
00.
hołdu
Wydane ostatnio zeszyty R oczników
hum anistycznych
K atolickiego
Uniwer­
sytetu Lubelskiego pośw ięcone są w ca­
łości historii K ościoła w Polsce. Pierw ­
Drugi zaś (T om V III, zeszyt 2, 1959)
obejm uje rozpraw y: Czesław Deptuła,
Krąg kościelny
płocki w połow ie
X II
w ieku; Ks. Franciszek Bogdan, Ze stu­
diów nad egzem pcją średniow iecznych
zakonów w Polsce (Egzem pcją polskich
cystersów );
Aleksander
Kossowski, Ze
studiów nad polem iką religijną X V II
w. Polem iki Adama G osław skiego; Miscellanea: Eugeniusz W iśniowski, W spra­
o godz. 19 w auli łódzkiego
Semina­
szy z nich (Tom V II, zeszyt 2. 1958)
zawiera następujące rozpraw y: Instytut
rium
koncert
G eografii H istorycznej K ościoła w P ol­
w K rzyżanow icach; Marian Gumowski,
w wykonaniu artystów Opery i Filhar­
monii w Łodzi.
sce (Zygm unt Sułow ski); Plan prac nad
Mennica lubelska w latach 1595— 1601;
z referatami
Atlasem H istorycznym K ościoła w P ol­
sce (Z. Su łow ski); Eugeniusz W iśniow­
ski, Z d iic jó w opactwa benedyktynów
J ózef Szymański, Z dziejów
archidiakońskich. Czynności
ks. biskup J. Stroba — o zadaniach
w Sieciechow ie; Józefa Zawadzka. P ro­
D uchow nego
W drugim
wystąpili:
odbył
dniu obrad
się
ski, K lasztory
prof.
A.
Hofm an
(W arszawa)
—
nauki pom ocnicze psychologii; ks. prof.
J. Iwanicki ( W arszawa-W łoclawek) —
seminaria
i
ćw iczenia
naukowe;
ks.
opactw
franciszkańskie
na Ślą­
sku w X III w. i ich przynależność or­
ganizacyjna; Ludom ir Bieńkowski, Dzia­
łalność organizacyjna biskupa Jana Bi­
skupca
w diecezji
chełm skiej
(1417—
p rof. J. Pacyna (G niezno) — etyka in­
1452); Ks. Franciszek Stopniak, Du­
chow ni w parafiach archidiakonatu lu­
dywidualna i społeczna; ks. prof. J. Le­
wicki (K ielce) — historia filozofii.
belskiego w okresie k on trreform acji;
Ewa Jabłońska, Niektóre zagadnienia
Podczas połu dn iow ej przerwy
księży
profesorów
zwiedziła
gmach biblioteki Uniwersytetu
grupa
nowy
Łódz­
z zakresu badań nad historią polskiego
kiego. Po zakończeniu obrad o godz.
18,30 uczestniczy kon feren cji udali się
festacje religijno-patriotyczne w Lubli­
do kaplicy sem inaryjnej na dziękczyn­
norbertanek
w izytacji
i dok u ­
menty wizytacyjne archidiakonów w o j­
1862; Jerzy Wiśniewski, W sprawie p o ­
Bejze (Ł ódź) — teod ycea; ks. p rof. P.
Bednarczyk (Tarnów ) — psychologia;
ks.
klasztoru
XIFI w ieku; Tadeusz Szafrań­
f ndowania
i
początków
n ickich; Ryszard Bender, R ozbicie lu­
belskiej organizacji spiskowej w roku
ces
w XII
wie
cysterskich
w ykładow ców filo zo fii w wykształceniu
przyszłych duszpasterzy; ks. p rof. B.
zgrom adzenia
N iepokalanek;
w ychowawczego
Sióstr
Ryszard Bender, Mani­
nie w r. 1861. Wśród m iscellaneów są:
St. Litak, St. Lazar, Materiały archi­
313
K R O N IK A
Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA W POLSCE
Pod takim tytułem ukazało się w wy­
daw nictw ie
„P a x ”
zbiorow e
wydanie
prac z historii K ościoła w Polsce zna­
nego mediewisty i historyka K ościoła
P rof.
Tadeusza
Silnickiego.
Tom
za­
wiera następujące studia i szkice hi­
storyczne: M illenium ; Święty W ojciech
— człow iek i Święty oraz je g o działal­
ność na tle ep ok i; Początki chrześci­
jaństwa i organizacji kościeln ej na P o ­
m orzu; R ola dziejow a K ościoła polskie­
go na Śląsku w wiekach X I — X I I I ; Or­
ganizacja archidiakonatu w P olsce; K o ­
ściół a zasada sw obodnej dyspozycji
własności ziem skiej w Polsce W ieków
Średnich; K ardynał legat Hugo St. Cher
a Polska; Kardynał legat G w ido, jego
synod wrocław ski w roku 1267 i statuty
tego synodu; W pływy, francuskie na
K ościół w Polsce w W iekach Średnich;
Idea reform y polskieh klasztorów bene­
dyktyńskich a Sobór w K onstancji; Or­
do
visitationis z początku X V
wieku.
Anzelm S ztein ke O. F. M.
[ 2]
315
B IB L IO G R A F IA P R A C K s. F R . ŚM IDODY
15. K ościół Św. Agnieszki [w K rakow ie]. R ocz. mar. R. 3: 1927 s. 14— 17.
16. K ościół Św. K rzyża w Warszawie. R ocz. mar. R. 3: 1927 s. 39— 44.
17. Schizma wschodnia i wpływ je j na Słowiańszczyznę i Polskę. M eteor 1927
s. 69— 71, 78— 80.
18. Skałka. R ocz. mar. R. 3: 1927 s. 103— 108.
19. Święty Stanisław, Patron Polski. R ocz. mar. R. 3: 1927 s. 143— 147.
20. K ościół X X . Misjonarzy na Stradom iu [w K rakow ie]. R ocz. mar. R. 3: 1927
B IB L IO G R A F IA PRA C KS. F R A N C ISZK A ŚM IDODY C. M.
s. 216— 222.
21. K ościół i klasztor 0 0 . K am edułów na Bielanach pod K rakow em . Rocz.
Zebrał ks. A lfons Schletz
O księdzu Franciszku Śm idodzie, profesorze Instytutu T eologiczn ego Księży
Misjonarzy i docen cie U. J., zm arłym przedw cześnie w r. 1944, zam ieściliśmy
ju ż przed laty krótki życiorys *. O becnie podajem y po raz pierwszy b ibliografię
je g o prac.
W ykaz skrótów , stosowanych w bibliografii
Ilustrowany K uryer Codzienny
' — Kuiart. hist.
Polski Słownik B iograficzny
Przegląd Pow szechny
— Pol. SI. biogr.
— Prz. powsz.
R ocznik Mariański
— Rocz. mar.
R ocznik i obydw óch Zgrom adzeń Św. W incentego a Paulo
— ROZ
1. A lfred N obel
s. 18— 20.
(1833— 1896),
życie,
zasługi
i
testament.
M eteor
[K sięży M isjonarzy]
w
Polsce.
1923
M eteor 1925
6. M odlitwa H ellady i starożytnego Rzymu. M eteor 1926 s. 11— 15. 1
7. O fiary H ellady i starożytnego Rzymu. M eteor 1926 s. 30— 34.
Sprawa Liberiusza, Wigiliusza i Honoriusza a kwestia
pieży. M eteor 1926 s. 46— 49, 65— 69, 81— 84.
i
dzieje
kościoła
słowiańskiego
na
K leparzu.
R ocz. mar. R. 3:
Pierwsze karty z dziejów Sióstr M iłosierdzia w K rakow ie. ROZ R. 30: 1928
w latach 1578— 1589. Karta
z walki szlachty z duchowieństwem za Stefana Batorego i pierw szych lat
Zygmunta III W azy. Warszawa 1933 ss. X V II, 126.
Spory z zakresu sądownictwa m iędzy duchowieństw em a szlachtą w Polsce
giczna, Warszawa 1935 s. 273— 287.
28. Barszczewski Michał (1719— 1802). P ol. Sł. biogr. T. 1/ s. 309.
29. Basiński Jakub (1768— 1848). Tam że, s. 349.
30. Baudouin Gabriel P iotr (1689— 1768). Tam że, s. 357— 359.
31.
B ączkow icz Franciszek (1877— 1923). Tam że, s. 379.
32.
Bąkowski J ózef (1811— 1887). Tam że, s. 383.
33. Bieńkow ski Stanisław (1748— 1821). Tam że, T. II s. 74.
34. B ohdanow icz J ózef (1787— 1846). Tam że, s. 221— 222.
35. B ojanow ski Tom asz (1800— 1854). Tam że, s. 239— 240.
36. Borowska Łucja ( f l 8 6 4 ) . Tam że, s. 345.
37. Z okazji obchodu dw óchsetnej rocznicy założenia Szpitala Podrzutków im.
s. 37— 48.
38. Ks. G abriel Baudouin, apostoł m iłosierdzia Warszawy. [Z okazji obchodu
w dniu 2 grudnia ub. r. dw óchsetnej rocznicy założenia Szpitala Podrzut­
39.
M eteor
K rakow ie].
s. 30— 47, 83— 103.
26. Sprawy dziesięcin w Trybunale K oronnym
12. K ościół Św. K rzyża [w K rakow ie]. R ocz. mar. R. 2: 1926 s. 172— 175.
13. K ościół Św. Anny [w K rakow ie]. R ocz. mar. R. 2: 1926 s. 207— 210.
Powstanie
s. 10— 15.
[w
Dzieciątka Jezus w W arszawie. ROZ R . 39: 1936 s. 185— 196; R. 40: 1937
nieom ylności pa­
9. Krwawy zm ierzch caratu. M eteor 1926 s. 69— 73, 92— 94.
10. Jasełka w dawnej Polsce. M eteor 1926 s. 97— 100.
11. Christus R ex. M eteor 1926 s. 87— 89.
14.
D om inikanów
X V I wieku przed powstaniem Trybunału K oronnego. Nasza Myśl T e o lo ­
5. Z cudów atm osfery. I. Błękit nieba w świetle w spółczesnej nauki. M eteor
1925 s. 141— 145.
8.
R. 3 : 1927 s. 367— 375.
K ościół i klasztor 0 0 .
1927 s. 407— 413.
24. Jasełka w dawnej Polsce. R ocz. mar. R. 4 : 1928 s. 10— 14.
27.
2. Zachodnia Słowiańszczyzna, a w szczególności Polska w świetle a rch eolo­
gicznym i w czesnohistorycznym . M eteor 1924 s. 62— 65, 78— 80, 99— 100.
3. R ok 1925. M eteor 1925 s. 3— 6.
4. Rys historii Zgrom adzenia
s. 60— 68.
23.
25.
— // . Kur. codz.
Kw artalnik H istoryczny
mar. R. 3: 1927 s. 168— 175.
22. K ościół i klasztor 0 0 . K arm elitów na Piasku [w K rakow ie]. R ocz. mar.
ków, w W arszaw ie]. Prz. pow sz. T. 213: 1937 s. 218— 227.
Ks. Gabriel P iotr Baudouin, m isjonarz, jałm użnik W arszawy. Kalendarz
Cudow nego Medalika na ro k Pański 1937. K raków [1937] s. 15— 19.
(T o samo w kalendarzu o zm ienionej karcie tyt.: K alendarz im. X. Bau-
1927
') Ks. A. S c h l e t z , Ks. Franciszek Smidoda C. M. (1902— 1944). Nasza
Przeszłość T. 3 : 1947 s. 245— 6.
40.
douina na r. P. 1937. K raków [1937] s. 15— 19.)
Ks. Gabriel Baudouin, jałm użnik Warszawy. R ocznik parafii Św. K rzyża,
R. 2 : 1937 s. 6— 9.
41. Buczkow ski A ntoni (1876— 1904). P ol. Sł. biogr. T. III s. 86.
42. Chm ielowski A ntoni (1841— 1918). Tam że, s. 340— 341.
316
43.
[3]
K S. ALFO NS SCHLETZ
O
„H istorii
K ościoła ”
ks.
U m ińskiego.
Pam iętnik
ósmego
Zjazdu
Zw.
Z akładów T eolog iczn ych w Częstochow ie. K raków 1937 s. 222— 229. Odb.
K raków 1937 ss. 8.
44.
K S I Ą Ż
K I
N A D E S Ł A N E
Dąbrowska Anna (1809— 1870). P ol. SI. biogr. T. IV s. 469.
45. Ks. G abriel P iotr Baudouin i jeg o dzieło w latach 1732— 1768. Warszawa
1938 ss. 279.
46.
M. G abriel-Pierre B audouin, apótre de la charitee a Varsovie (1689— 1768).
A nnales de la C ongregation de la Mission [Paris] 1938 s. 277— 280.
47. Misje ludow e dawnej polskiej p row in cji Zgrom adzenia X X . M isjonarzy.
ROZ R. 41: 1938 s. 69— 77.
48. „N ie ogłoszenie K onstytu cji 3 maja” — lecz uroczysty obch ód jej pierw ­
szej rocznicy [1792]. II. K ur. cods. 1939 nr 128.
49. R ec.: O. Jacek
Woroniecki
i k s . Jan
F i j a ł e k,
Z b iór form uł za­
konu dom inikańskiego prow in cji polsk iej z lat 1338— 1411, K raków 1938.
Kwart. hist. T. 53: 1939 s. 314— 316.
50. Zgrom adzenie Księży Misjonarzy Św. W incentego a Paulo. Posłaniec Serca
Jezusow ego, R. 67: 1939 s. 258— 263.
51. Desdames W ilhelm (1622— 1692). Pol. Sł. biogr. T. V s. 129— 130.
52. D ębkow ski J ó ze f (1750— 1806). Tam że, s. 144— 145.
53. D m ochow ski W alenty (1817— 1881). Tam że, s. 210.
Bazielich
Sądeckiego” t. IV s. 89— 107.
La Biblioteca e le reviste del Centro di D ocum entazione, Instituto per le scien/.e
religiose, Bologna 1961 ss. 58.
C h l o n d o w s k i A n t o n i ks., Z b ió r 225 łatwych preludiów na organy lub
harm onium w najw ięcej używanych tonacjach dur i m oll, Poznań 1960
88. 198.
Divu6 Thomas. Com mentarium de philosophia et theologia, A. L X III, 1960 nr 4.
(C ollegio A lberoni — Piacenza) Italia.
G r a b s k i A n d r z e j F e l i k s , G all-A nonim o Selencji i Prusach, Olsztyn
54. Domaniewska Henryka ( t 1859). Tam że, s. 293.
55. D orobis A n drzej (1815— 1883). Tam że, s. 330.
56. D rewnowski R afał (1834— 1900). Tam że, s. 374.
57. Szpitalnictw o Polski przedrozb iorow ej w op iece K ościoła. [Z rękopisu wy­
dał ks. A lfons S c h 1 e t z], Caritas R. 4 : 1948 nr 31 s. 94— 97.
W i k t o r , H istoria uporządkow ania ulic i rynku w Starym Są­
czu i dzieje starosądeckiego ratusza, Nowy Sącz 1960. Nadb. „R oczn ik a
—
1959 ss. 19. O db. z „R oczn ik a Olsztyńskiego” , T . II..
Stanowisko Anzelma z Canterbury w obec kon fliktu Rzymu z królam i
angielskimi. Nadb. z „Z eszytów naukow ych Uniwersytetu Łódzkiego,
nauk hum anistyczno-społecznych, Ser. I z 15 Łódź 1960 s. 45— 73.
J o p F r a n c i s z e k bp, Przem ów ienia i kazania, O pole 1960 ss. 364.
K u r a ś S t a n i s ł a w , O rdynacje i ustawy w iejskie z A rchiw ów M etropoli­
talnego i K apitulnego w K rakow ie, 1451— 1689. D odatek: K i e ł b i c k a
A n i e l a , Ustawa wsi Zederm an starostwa rabsztyńskiego z r. 1694, K ra­
ków 1960 ss. X V , 129.
M ałopolskie Studia H istoryczne, R. III z. 3/4 1960 ss. 145.
0 ‘L e a r y H u m p h r e y M., The migrant chaplain, Majellan Press, Ballarat,
Australia 1956 ss. X , 53.
P i e r a d z k a K r y s t y n a , Dwie polskie relacje kronikarskie o soborze
w K onstancji. Mediaevalia w 50-tą rocznicę pracy naukow ej Jana Dą­
brow skiego, Warszawa 1960 s. 207— 233.
Revue d’ H istoire ecclesiastiąue, vol. L V I, 1961 nr 1.
R y ł k o T a d e u s z ks., U źródeł chrześcijaństwa, Poznań 1960 ss. 264.
S i l n i c k i T a d e u s z , Z dziejów K ościoła w Polsce, Warszawa, Pax, 1960
ss. 500.
W i n o w s k a M a r i a , A ux portes du Royaum e. Bronislas M arkiew icz, cure
de paroisse et fondateur des M ichaelites 1842— 1911, Paris 1960 ss. 294
(B iblioth eque E cclesia 61).
Wyszyński
Stefan
kard. ,
W
światłach
tysiąclecia,
K raków
[1961]
ss. 187, „Z n a k ” .
Z a l e s k i W i n c e n t y T . S. ks., Nauka Boża. D ekalog, Poznań 1960 ss. X X I,
609.
318
K S IĄ Ż K I N ADESŁAN E
[2]
Z i e l i ń s k i C h w a 1 i s 1 a w, Sztuka sakralna. Co należy w iedzieć o budow ie,
urządzeniu, w yposażeniu, ozdobie i konserw acji dom u B ożego, Poznań
1960 88. X X X V I, 1004. D od. tabl. X X I.
R edakcja „N aszej Przeszłości” otrzymała w r. 1960 następujące czasopism a:
„A ten eum K apłańskie” , „C urrenda” , „C zęstochow skie W iadom ości D iecezjalne” ,
„G ość N iedzielny” , „H ejn a ł M ariacki” , „H om o D ei” , „K atecheta” , „K om u n i­
TABLEDES
MATIERES
Page
katy Mazursko-warm ińskie” , „K ron ik a D iecezji Sandom ierskiej” , „M iesięcznik
e Curia M etropolitana
Mgr W A LEN TY W Ó JCIK : Les moyens executifs octroyes aux eveques
Cracoviensi” , „O rędow nik D iecezji Chełm ińskiej” , „P ra w o K anoniczne” , „R o c z ­
polonais au m oyen a g e ............................................... .......
PAW EŁ SCZANIECKI O. S. B .: Le baiser de paix dans la liturgie de la
K ościelny A rch idiecezji
Poznańskiej” , „N otifica tion es
niki F ilozoficzn e” , „R oczn ik i H um anistyczne” , „R oczn ik i Teologiczn o-kan oniczne” , „R u ch B iblijny i Liturgiczny” , „T ygod n ik Pow szechny” , „W ia dom ości
A rch idiecezji G nieźnieńskiej” , „W ia dom ości A rch idiecezjaln e Warszawskie” ,
„W ia dom ości D iecezjalne Lubelskie” , „W ia dom ości urzędow e K urii Biskupiej
Śląska O polskiego” , „W ię ź ” , „W rocław skie W iadom ości K ościeln e” , „Z a i Prze­
ciw ” , „Z n a k ” .
5
messe en ancienne P o l o g n e ....................................... 17
JÓZEF R A W S K I: Les listes relatives au denier de Saint-Pierre et a la
d!m e papale et les plus anciennes paroisses dans 1’ archidiacone
de S a n d o m i e r z .............................................................................................. 27
ALEKSAN D ER G LIN K A O. F. M. Conv.: H ieronim P ow odow ski, un
theologien polem istę du X V I e s i e c l e ................................
‘
ALFONS SCH LETZ: Ludwik Perzyna, m edecin, instituteur et educateur
du p e u p l e ..............................................................................................................97
JA N IN A Z B IN IO W SK A : L’ ćveque O kęcki dans la poesie de W oron icz .
145
K A R O L M ROW IEĆ C. M.: La liturgie eti la musique chez les Pretres de
la Mission en P o l o g n e ...............................................................................159
K A R O L G Ó RSK I: Les problem es historiąues du culte de Marie .
.
.
245
JAN A R C A B : Les m otifs concernant la Sainte V ierge dans la poesie de
N orw id
..............................................................................................................253
STAN ISŁAW R Y M A R : L’ abbe W ojciech S t ę p e k ............................................... 269
MISCELLANEA
Mgr W IN CEN TY U RB AN : Les livres polonais de bans de mariage dans
la paroisse de Syców au X I X e s i e c l e ....................................................... 282
H E N R YK STAM IRSK I: Des retouches a la biographie de J ózef Dwernicki
JAN U JD A: L’ eveque Stanisław Okoniewski cure de Bnin . . . .
293
299
CHRONIQUE — Anzelm Szteinke
O. F. M........................................................ 305
ALFONS SCHLETZ: Bibliographie des travaux de M. Franciszek Śmidoda C. M...............................................................................................................314
LIYRES REęUS .............................................................................................................. 317

Podobne dokumenty