RED LINE oraz NORMAL LINE Automatyczne linie do cięcia prętów

Komentarze

Transkrypt

RED LINE oraz NORMAL LINE Automatyczne linie do cięcia prętów
AUTOMATYCZNA
LINIA CUTTING
DO CIĉCIA
AUTOMATED REBAR
PRĉTÓW
ZBROJENIOWYCH
AND BENDING
SYSTEM
RED LINE
Nowa
koncepcja
wprowadzona
przez
OSCAM
introduce
a new concept
low OSCAM
cost highpozwala
output na
zmniejszenie
kosztów
przy
jednoczesnej
duĪej
wydajnoĞci
shearing system working from straight lenght rebars with
pracy.
Redmeasuring
Line to system
automatycznego
pomiaru,
automatic
and batching
of cut lenght
reinforciĊcia
i
sortowania
prĊtów
zbrojeniowych.
Maszyna
ced concrete rod.
rozáadowuje
elementy
czterokomorowego,
Unlike on floor
storagedo
redtrzylinelub
dowloads
the cut rods
poruszającego
siĊ
po
szynach
przenoĞnika-zasobnika.
over 3 or 4 rollers tracks benches movable on rails which
Rozwiązanie
to umoĪliwia
transport
pociĊtych
prĊtów
are able to trasfer
the cut rods
directly
to the bending
bezpoĞrednio
do
urządzenia
gnącego
lub
do
innych
units or to successive working station without cranes.
urządzeĔ procesu produkcji bez pomocy suwnicy.
RED LINE 1
RED
SKàADA
SIĉ Z:
REDLINE
LINE
IS COMPOSED
MAGAZYN
TARASOWY
DROP DOWN
BY:
• Magazynu stali z dwoma lub trzema poziomami
● Drop down storage area on 2 or 3 levels
tarasowych magazynów
Powered rolkowego
feeding rollers track
•●Podajnika
•●Podajnika
pomiarowego
systemem
Measuringrolkowego
system bridge
with one zside
dowloading system
rozáadowczym na jedną stronĊ
● Movable hydraulic guillotine shear and oil pumping s tation
• Ruchomych noĪyc typu gilotynowego z pompą olejową.
Controlkontrolnej
console incl
operators
platform and walkway
•●Konsoli
i platformy
operatora
•●Trzyluborczterokomorowego,
Three
four tracks conveyorruchomego
traversing przenoĞnikatype
zasobnika
MAGAZYN
STALI
Z DWOMA
LUB
ZASOBNIKAMI
DROP DOWN
STORAGE
AREA
ONTRZEMA
2 OR 3 LEVELS
Lewo
lub/i prawostronny
magazyn
skáada
z trzechby
lubtwo
czterech
tarasowo
Left and/or
right side storage
facilities
are siĊ
composed
or three
terraces
uáoĪonych
zasobników
wyposaĪonych
w
ramiona
podawcze,
przystosowanych
separated each others by fall plates pneumatically operated suitable for bars
do
przechowywania
o dáugoĞci
lub 24
m. W of
kaĪdym
z
lenght
12 or 14 or 18prĊtów
or 24 meters.
On 12,14,18
each terrace
bundles
different
zasobników
znajdują
siĊ
prĊty
o
róĪnych
Ğrednicach.
Stamtąd
są
diameters rods are placed to be shacked down over the central feeding roller
przekazywane
do podajnika rolkowego.
track.
PODAJNIK
POWERED ROLKOWY
FEEDING ROLLERS TRACK
PrĊty
są przekazywane
z prawego
magazynu
podajnik
The rods
shaked down from
the leftlub
or lewego
right storage
facilityna
are
moved rolkowy,
by the
który
transportuje
je
pod
noĪycami.
Zatrzymywane
są
one
przez
system
feeding rollers track under the guillotine shear against the measuring
stoppers
stoperów
CzĊĞü
opuszczana
jest pneumatycznie
redy to bepomiarowych.
cut.the feeding
track podajnika
have a tilting
sector before
of the shear. w
trakcie operacji ciĊcia w celu odciąĪenia konstrukcji.
URZĄDZENIE
POMIAROWE
Z SYSTEMEM
ROZàADOWCZYM
NA JEDNĄ STRONĉ
MEASURING
SYSTEM BRIDGE
WITH
ONE SIDE DOWLOADING
SYSTEM
Konstrukcja
podajnika
oparta
jest na dwóch kolumnach
This one piece
fabricared
structure,comprising
tube andwsporczych
section is supported
umieszczonych
na
koĔcach
urządzenia,
co
pozwala
na swobodne
at each end by heavy section posts allowing the passage
of the three or four
przemieszczanie
siĊ podunder
nim przenoĞnika-zasobnika
trzy- lubstopper flaps
tracks rollers conveyors
the structure itself. Measuring
czterokomorowego.
wyposaĪony
jest rollers
w szereg
stoperów
every half meter arePodajnik
placed on
the measuring
track
and one pneumatipomiarowych
umieszczonych
w
odlegáoĞci
co
póá
metra
oraz
cally operated dowloading arm drop down the cut rods on thenapĊdzanie
of the three or
pneumatycznie
ramiona
przenoszące pociĊte prĊty na ruchomą konstrukcjĊ
four tracks rollers
conveyors.
przenoĞnika-zasobnika.
NOĩYCE
T530
SHEAR
T530
RUCHOME
NOĩYCE TYPU
GILOTYNOWEGO
Z POPMĄ
OLEJOWĄ
MOVABLE HYDRAULIC
GUILLOTINE
SHEAR AND
OIL PUMPING
STATION
Ruchome
noĪyce
typu gilotynowego
są is
zamontowane
pomiĊdzy
dwomaroller
podajnikami
rolkowymi:
oraz
The movable
guillotine
hydraulic shear
mounted between
the feeding
track and
the bridgezaáadowczym
measuring track
odbiorczym
z
systemem
pomiaru
dáugoĞci.
NapĊdzane
są
one
hydraulicznie
za
pomocą
pompy
olejowej.
CiĊte
powered by oil pumping station. The shear is moving over a movable structure to give an incremental lenght to prĊty
up to
zatrzymywane
na flag
odpowiednich
stoperach,
ruch
gáowicy
umoĪliwia
precyzyjny
pomiar
dáugoĞci.
Pod noĪem
the half meterssą
fixed
stoppers. Short
cut offa fall
down
to intnącej
a wheeled
box for
scrapes. The
shear
is provided
with
znajduje
przesuwny
odpady. NoĪyce wyposaĪone są w hydrauliczny zacisk podtrzymujący prĊty
automaticsiĊ
hydraulic
rod pojemnik
clamping na
system.
podczas ciĊcia.
OSCAM S.p.A
10127 TORINO (Italia) - Via Canelli, 104/106
Tel. +39 011.663.56.56 (r.a.) - Fax +39 011.663.31.40
e-mail: [email protected]
www.oscam.com
5
PULA STERNICKI STOKàOSA Sp.j.
ul. Tetmajera 13; 05-080 Izabelin
tel/fax 0-22 722 63 72; tel 0-601 24 37 30, 0-605 834 806
e-mail: [email protected]
www.pula.waw.pl
AUTOMATYCZNY
SYSTEM
I GIĉCIA
AUTOMATED
REBARCIĉCIA
CUTTING
PRĉTÓW
ZBROJENIOWYCH
AND BENDING
SYSTEM
KONSOLA
KONTROLNA
Z PLATFORMĄ
OPERATORAPLATFORM
CONTROL
CONSOLE
INCL OPERATORS
Konsola umieszczona jest na podwyĪszonej platformie, co sprawia,
Located over a lifted platform with stair and walkways near the
Īe operator jest w stanie dobrze widzieü i kontrolowaü kaĪdy
shear allows a better vision of the whole plant, it is composed by
element linii. Elektromechaniczne systemy sterowania wraz z
electromechanical components, computers and interface cards
komputerem zamkniĊte są w szczelnej szafie sterowniczej.
inside a rugged metalic cabinet.
W skáad konsoli wchodzą takĪe klawiatura do programowania,
On the upper
parts
of the cabinet areprzyciski
placed the
programming
kolorowy
monitor
ciekáokrystaliczny,
i manipulatory
keyboard,
the
liquid
crystall
color
monitor,
control
levers and push
przemysáowe oraz lampki sygnalizacyjne.
buttons,
warning
lights.
Praca moĪe byü wykonywana w trybach automatycznym,
Working cycle is executed
in manual,
semiautomatic
or automatic
póáautomatycznym
lub sterowania
rĊcznego,
co zapewnia
mode keepingcykl
the produkcji
system inwoperation
alsoktóregoĞ
in the case
of failure of
nieprzerwany
razie awarii
z moduáów.
one ormogą
two mode.
Dane
byü przekazywane z innego komputera za pomocą
poáączenia
sieciowego,
przenoĞnej
wprowadzane
za
Data are trasfered
from pamiĊci
remote pc
by cable lub
or floppy
disk or bar
pomocą
czytnika kodów kreskowych.
code reader
AND WALKWAY
KONSOLA
CONSOLE
TRZYLUBOR
CZTEROKOMOROWY
PRZENOĝNIK-ZASOBNIK
THREE
FOUR TRACKSRUCHOMY
STORAGE
CONVEYORS TRAVERSING
TYPE
KaĪda
komór
szerokoĞci
500 mm
Each ofz the
3 orprzenoĞnika-zasobnika
4 tracks of the storage oconveyor
consists
of jest
wyposaĪona
w napĊdzane
rolki.
Caáe
siĊ po
powered rollers
with working
widht
500urządzenie
mm. The porusza
storage conveyor
szynach
przemieszczając
siĊ pod
z systemem
moves traverse
on rails under
the podajnikiem
bridge measuring
system and
pomiarowym,
prĊty bending
i przenosi
je do róĪnych
receive the cutskąd
rodsodbiera
to servepociĊte
the various
stations
avoiding
urządzeĔ
the use ofgnących
crane. bez pomocy suwnicy.
CONVEYORS
PRZENOĝNIKI-ZASOBNIKI
NORMAL LINE / NORMAL LINE S
NORMAL LINE
SKàADA
SIĉ Z:
NORMAL
LINE
IS COMPOSED
BY :
NLS
•●
Magazynu
stali
z dwoma
zasobnikami
Drop down
storage
arealub
ontrzema
2 or 3 levels
• Podajnika rolkowego
Poweredrolkowego
feeding rollers
track
•●
Podajnika
pomiarowego
z systemem rozáadowczym na
● Measuring
dwie
strony rollers track with bilateral turnover system
•●
Ruchomych
noĪyc typu
gilotynowego
z pompą
olejową.
Movable hydraulic
guillotine
shear and
oil pumping
station
• Konsoli kontrolnej i platformy operatora
Control console
incl operators
platformlub
and
walkway
•●
Podáogowego
systemu
magazynowego
dwukomorowego,
● Sided floor
storages or two tracks traversing rollers conveyors
ruchomego
przenoĞnika-zasobnika
Wersja
NORMAL
S posiada
nieprzesuwną
gáowicĊshear
tnącąand
oraz
NORMAL
LINE isLINE
version
has fixed
hydraulic guillotine
ruchome
urządzanie
pomiarowe
z systemem
rozáadowczym
mobil measuring
device
with monolateral
turnover
system. na jedną
stronĊ.
CZTEROSEKCYJNY PODàOGOWY SYSTEM MAGAZYNOWY
FLOOR STORAGE SYSTEM 4 SECTION STORAGE
NORMAL LINE
OSCAM S.p.A
10127 TORINO (Italia) - Via Canelli, 104/106
Tel. +39 011.663.56.56 (r.a.) - Fax +39 011.663.31.40
e-mail: [email protected]
www.oscam.com
Czterosekcyjny system skáadowania zbudowany jest z elementów
Decreasing height
comblike storage
facility 4tworzących
sections with
moduáowych
o zmniejszającej
siĊ wysokoĞci,
pneumatic
flaps
positioned
alongside
the
measuring
and ramie
trasfering
grzebieniowy ukáad odbiorczy. KaĪdy z moduáów posiada
rollers
track
for
the
collection
of
sheared
rods.
The
floor
storage
zamykające. CaáoĞü umieszczona jest wzdáuĪ podajnika rolkowego z
facility candáugoĞci
containscorollers
tracks
the direct
forwarding
cut rod
pomiarem
pozwala
na for
odbiór
pociĊtych
prĊtów.ofSystem
to
the
subsequent
working
station.
magazynowy moĪe byü takĪe wyposaĪony w podajnik rolkowy
umoĪliwiający przekazywanie prĊtów do kolejnych urządzeĔ.
6
PULA STERNICKI STOKàOSA Sp.j.
ul. Tetmajera 13; 05-080 Izabelin
tel/fax 0-22 722 63 72; tel 0-601 24 37 30, 0-605 834 806
e-mail: [email protected]
www.pula.waw.pl

Podobne dokumenty