Instrukcja aktualizacji tabletu OVO 2.0

Transkrypt

Instrukcja aktualizacji tabletu OVO 2.0
INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TABLETU TRACER OVO 2.0
Tablety OVO 2.0 w zaleŜności od partii/daty produkcji wymagają innej wersji systemu. Na stronie dostępnych
moŜe być kilka wersji, oznaczonych skrótem np. v1, v2, v3 dodanym do nazwy pliku z obrazem systemu. Jeśli
przykładowo po wgraniu wersji v1 tablet nie uruchamia się prawidłowo (ma problemy z obrazem, z wifi , z dotykiem) to
naleŜy wypróbować kolejną wersję systemu.
Oznakowanie v3 w nazwie pliku z systemem nie oznacza, Ŝe jest to nowszy system niŜ v1 i v2, tylko Ŝe jest
on przeznaczony do innej partii płyt głównych tabletu. Dlatego jeśli na danym tablecie dobrze działa wersja oznaczona
np. jako v1 to nie naleŜy próbować wgrywać wersji v2, v3.
1. uruchomić aplikację BatchTool
2. wskazać pobrany ze strony obraz systemu (plik. IMG) do wgrania
3. wyłączyć tablet całkowicie (nie usypiać)
4. podpiąć jeden koniec kabla usb do komputera
5. przycisnąć i przytrzymać przyciski <Volume+> oraz <Power>
6. podłączyć drugi koniec kabla usb do tabletu
7. jeśli komputer poprosi o wskazanie sterowników to naleŜy wskazać sterowniki z
folderu /Driver (wchodzącego w skład oprogramowania BatchTool) właściwe dla
posiadanej wersji systemu
8. po chwili w oprogramowaniu BatchTool pierwsze, kwadratowe pole z lewej strony
powinno podświetlić się na zielono - jeśli tak się stanie to moŜna juŜ puścić klawisze
Volume+ i Power (w przeciwnym razie naleŜy powtórzyć operację aktualizacji od
początku i upewnić się Ŝe tablet jest całkowicie wyłączony i ma wystarczająco
podładowany akumulator)
9. kliknąć na opcję <Upgrade> co rozpocznie proces aktualizacji systemu, potrwa to ok.
3-5 minut. Po jej zakończeniu tablet automatycznie uruchomi się ponownie.

Podobne dokumenty