projektbudowlany - Zadania

Komentarze

Transkrypt

projektbudowlany - Zadania
Biuro Projektów „EP ROAD” Eliza Podkalicka
59-220 Legnica, ul. Kard. B. Kominka 10/6
________________________________________________________________________________________
PROJEKT
BUDOWLANY
Obiekt:
Plac utwardzony przy ul. Bolesława Krzywoustego
i Gorlickiej we Wrocławiu
Temat:
Oświetlenie placu.
Adres:
Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego 319
Działka nr 4/6, 11/6; AM 22: obręb Psie Pole
Inwestor:
Gminą Wrocław, Plac Nowy Targ 7
Projektant:
inż. Paweł Bartoszewicz
Opracował:
Ryszard Wojciechowski
Sprawdził:
inż. Stanisław Furgo
Wrocław, 08-2013 r.
II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
Strona
I
STRONA TYTUŁOWA
1
II
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
2
III
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY
- CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
Zakres i cel opracowania
Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Stan istniejący
BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU
Wymagania ogólne.
Oprawy oświetleniowe
Słupy oświetleniowe
Ochrona antywandalowa i oznakowanie latarń
Obwody oświetleniowe
Uziemienia latarń
Ochrona przeciwporażeniowa
Uwagi końcowe
3-18
ZAŁĄCZNIKI
Wyniki obliczeń oświetlenia
Karta katalogowa oprawy ALMA
Karta katalogowa słupa SAL-M1
Dane koordynacyjne dla oświetlenia
Warunki techniczne przyłączenia do obwodu oświetleniowego
8-23
8-19
20
21
22
23
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
7.
IV
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
V
E-1
E-2
E-3
E-4
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Schemat oświetlenia terenu
Profil przewiertu pod ul. Gorlicką
3
3
3
3
4
4
4
4-5
5
5-6
6
6
6-7
skala 1:500
skala 1:250
***
skala 1:100
24-27
24
25
26
27
2
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY
- CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację projektową dla zadania
obejmującego utwardzenie i oświetlenie placu międzyblokowego położonego we
Wrocławiu miedzy ulicami Bolesława Krzywoustego i Gorlicką
Podstawowy zakres wykonania utwardzenia placu obejmuje wykonanie
podbudowy oraz nawierzchni placu oraz jego oświetlenie.
Zadanie ma na celu uporządkowanie zaniedbanej przestrzeni międzyblokowej.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawą opracowania jest Umowa pomiędzy:
–
–
–
–
–
–
Gminą Wrocław w imieniu której działa firma Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław jako inwestor,
podkłady geodezyjne,
projekt układu drogowego,
dane koordynacyjne oświetlenia wydane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we
Wrocławiu pismem nr EE.4120.4.61024.70959.2012.EW z dnia 25-07-2013.
warunki techniczne dla oświetlenia wydane przez TAURON Dystrybucja Energia Pro
SA Oddział we Wrocławiu. Terenowy Wydział Wykonawstwa – Oświetlenie Drogowe
pismem nr UST51O/JK-500-430/13 z dnia 28-08-013.
normy i przepisy.
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia placu
4. STAN ISTNIEJĄCY.
Rejon inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części Wrocławia w dzielnicy Psie
Pole na tyłach posesji zajmowanej od strony ul. Bogusława Krzywoustego przez pawilony
handlowe. Jest to obecnie teren niezagospodarowany, rosną na nim drzewa liściaste oraz
nieuporządkowana roślinności niska.
3
5. BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU.
5.1.
Wymagania ogólne.
Dla oświetlenia projektowanego placu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wydał
dane koordynacyjne. Do obliczeń przyjęte zostały parametry jak dla drogi kategorii S5 o
następujących wartościach podstawowych:
– minimalne średnie natężenie oświetlenia – 3 Lx,
– minimalne natężenie oświetlenia – 0,6 Lx.
Plac, dla którego projektowane jest oświetlenie, zajmuje teren miedzy istniejącymi
budynkami mieszkalnymi. Dla ograniczenia zjawiska niepożądanego olśnienia
mieszkańców niższych pięter oprawy oświetleniowe zamontowane będą na wysokości 6,0
m nad poziomem terenu.
5.2.
Oprawy oświetleniowe.
Jako oprawy oświetleniowe stosować modele wykonane z ciśnieniowego odlewu
aluminiowego z szyba z hartowanego szkła płaską lub pół wypukłą o minimalnej
szczelności IP44 dla komory optycznej i dla całej oprawy. Korpus oprawy powinien być
anodowany lub malowany proszkowo na kolor szary i umożliwiać montaż bezpośrednio na
słupie. Zastosowany osprzęt elektryczny musi obsługiwać lampy metalohalogenkowe o
mocy wynikającej z obliczeń. W uzgodnieniu z Koordynator Projektu Plastycznego
Wystroju Miasta, przyjęto jako wzór oprawę typu Gamma firmy Ghisamestieri – Luxan lub
typu ALMA firmy Schroeder.
Oprawę zawiesić na słupie aluminiowym z wysięgnikiem na wysokości 5,25 m nad
poziomem terenu. Kartę katalogową zawierającą sylwetkę słupa załączono do
dokumentacji.
Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia oświetlenia przy pomocy programu
Dialux 4.11. Do obliczeń przyjęto dane fotometryczne oprawy ALMA modelu 744303 z
lampą metahalogenkową typu Philips MASTERColour CMD-T 70W/930 lub o
początkowym strumieniu świetlnym 7650 Lm. Dla lampy zastosowano współczynnik
korekcyjny.
Na położonym na sąsiedniej działce, placu zabaw ustawione są latarnie parkowe z
zamontowaną na wysokości 4 m oprawą w kształcie kuli mlecznej typu OCP-70-K-PC
produkcji firmy EsSystem. Rozmieszczenie tych opraw ma wpływ na oświetlenie
projektowane i z tego względu zostało uwzględnione w obliczeniach.
W wyniku obliczeń na placu rozstawiono 7 latarń.
Komplet wynikowi obliczeń załączono do egzemplarza nr 1 i nr 2 Projektu
Budowlanego. W pozostałych egzemplarzach dołączono jedynie podsumowanie obliczeń.
Rozmieszczenie latarń pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500 – rys. E-1
oraz w skali 1: 250 – rys.E-2.
5.3.
Słupy oświetleniowe.
Na latarnie stosować słupy aluminiowe okrągłe bez szwu, anodowane na kolor
naturalnego aluminium, zgodnie z wytycznymi Koordynatora Projektu Plastycznego
Wystroju Miasta. Słupy montować na fundamentach prefabrykowanych. We wnękach
słupowych, zamykanych drzwiami lub pokrywą w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez
użycia narzędzi, montować tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe umożliwiające
przyłączenie co najmniej 3 kabli czterożyłowych o przekroju 35 mm2. Tabliczki muszą
spełniać wymogi ochrony przeciwporażeniowej i posiadać atest i znak CE. Zgodnie z
4
wymogiem Terenowego Wydział Wykonawstwa Wrocław – Oświetlenie Drogowe powinny
być to tabliczki typu WINEL zaopatrzone w typowe gniazdo bezpiecznikowe porcelanowe
z gwintem E27 np.: typu BiGS. Powyższe wymusza stosowanie słupów o średnicy przy
podstawie wynoszącej min. 126 mm.
Połączenie tabliczki słupowej z oprawą oświetleniową wykonać przewodami
kabelkowymi o podwyższonej odporności na temperaturę, np. typu HALUTERM®120
3x1,5 mm2 (temperatura pracy do 120°C) firmy HALUKABEL lub typu LAPPTHERM®105
3x1,5 mm2 (temperatura pracy do 105°C) firmy LAPPKABEL.
Na tabliczce słupowej każdą oprawę zabezpieczyć oddzielną wkładką topikową
typu Bi Wtz 10 A o charakterystyce gG (zwłocznej).
5.4.
Ochrona antywandalowa i oznakowanie latarń.
Zgodnie z zaleceniem ZDiUM Wrocław słupy latarń należy zabezpieczyć przed
wandalizmem typu graffiti oraz przed niedozwolonym przyklejaniem plakatów stosując
malowanie słupów specjalnymi farbami do wysokości 3,0 m od poziomu terenu.
Zalecana przez ZDiUM Wrocław technologia HLG jest opatentowaną w Japonii
całkowicie nieorganiczną farbą, która można nakładać na dowolna powierzchnie. W czasie
trwającego 15 dni okresu krystalizacji następuje, pod wpływem wilgotności względnej
powietrza, reakcja w wyniku której ciekłe składniki tworzące system HLG zamieniają się w
powlokę podobna właściwościami do szkła. Powstała powłoka jest elastyczna,
nieprzepuszczalna dla wody, stanowi filtr UV. Uniemożliwia pokrywanie zabezpieczonej
powierzchni innymi farbami (graffiti) lub przyklejanie plakatów. Jest przy tym odporna na
smary i temperaturę.
Warunkiem uzyskania gwarancji na powłokę jest wykonanie jej przez certyfikowanego
wykonawcę.
Na słupach oświetleniowych należy umieścić numeracje według standardu
stosowanego we Wrocławiu. Na etapie wykonawstwa należy uzgodnić ze ZDiUM Wrocław
oraz Terenowy Wydział Wykonawstwa - Oświetlenie Drogowe formę i sposób numeracji.
Malowanie numerów wykonać przed pokryciem słupów farbami system HLG.
5.5.
Obwody oświetleniowe.
Zgodnie z wytycznymi ZDiUM oraz warunkami technicznymi dla oświetlenia
wydanymi przez TAURON Dystrybucja, Terenowy Wydział Wykonawstwa Wrocław –
Oświetlenie Drogowe projektowane oświetlenie placu zasilane będzie z istniejącej sieci
oświetleniowej z obwodu 200 zasilanego z szafy OU-125.
Projektowane latarnie połączyć siecią kablową YAKXS 4x35 mm2.
Kable układać w ziemi, w rowach kablowych głębokości 0,6 m na podsypce z
piasku grubości 10 cm. Kable, których trasa przebiega pod częścią utwardzoną placu,
chronić układając je w rurze osłonowej np.; typu Arot SRS110. Na skrzyżowaniu z innymi
urządzeniami podziemnymi stosować rury typu DVK110. Po ułożeniu kable zasypać
kolejną warstwą piasku grubości 10 cm i gruntem rodzimym ubijanym warstwami. W
miejscu przejścia kabli pod jezdniami grunt rodzimy wymienić na grunt G1. Trasę kabla
oznaczyć taśmą z folii kalandrowanej w kolorze niebieskim o szerokości min. 10 cm .
Słup oświetlenia ulicznego nr 209 przy ul. Gorlickiej, z którego zasilane będzie
projektowane oświetlenie jest słupem betonowym a sieć oświetleniowa wykonana jest
przewodami napowietrznymi jako jednofazowa.
Projektowany kabel oświetleniowy wprowadzić na słup i przyłączyć do sieci napowietrznej
łącząc żyły fazowe kabla z przewodem fazowym sieci oświetlenia istniejącego. Każdą fazę
oświetlenia chronić ochronnikiem przepięciowym typu GXO−LOVOS−5/280. Dla
odgromnika wykonać instalacje uziemiającą na słupie oraz w ziemi. Ułożyć bednarkę
5
statkową ocynkowaną o przekroju 20 x 3 mm na słupie oraz 20 x 4 mm w pogłębionym o
10 cm rowie kablowym. Wykonać uziomy prętowe z prętów stalowych miedziowanych o
średnicy 17,2 mm, np.: typu Galmar o długości 2x 15 m lub 4x 6 m. Odległość między
poszczególnymi prętami nie mniejsza niż długość pogrążanego pręta. Oporność
uziemienia nie wiesza niż 10 Ω.
Przejście kablem przez ul. Gorlicką wykonać przewiertem bez naruszania
nawierzchni jezdni. Profil przewiertu pokazano na rysunku E-4.
Przejście uziomem pod jezdnia wykonać w oddzielnej rurze przepustowej.
5.6.
Uziemienia latarń.
Zapis normy PN-IEC 60364-4-41 zaleca projektowaną instalację oświetlenia
ulicznego uziemić w taki sposób, aby co najmniej jeden słup oświetleniowy na każde 200
m linii oraz ostatni słup w linii był podłączony o instalacji uziemiającej. Uziemienie słupów
pokazano na schemacie oświetlenia.
Uziemienie wykonać jako prętowe z dwóch prętów Galmar o średnicy 17,4 mm lub
większej i o długości 6,0 m, połączonych odcinkiem bednarki stalowej odcynkowanej o
przekroju min. 50 mm2. Połączenia instalacji uziemiające w ziemi wykonać jako spawane a
miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją. Do wnęki słupa oświetleniowego
wprowadzić połączony z uziomem odcinek bednarki i przykręcić do zacisku
uziemiającego.
Rezystancja pojedynczego uziemienia: R ≤ 30Ω
Ω
6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano w poparciu normę
PN-IEC 60364-4-41. Ochroną podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja
robocza kabli i przewodów oraz aparatów elektrycznych, a także przegród izolacyjnych i
osłon wnęk słupów oświetleniowych oraz złączy i rozdzielnic. Ochronę dodatkową przed
porażeniem prądem elektrycznym stanowi szybkie wyłączenie zasilania.
Sieć oświetleniowa wykonana będzie w układzie TN-C jako 4 przewodowa ze wspólną
żyła ochronną i neutralną PEN. Do żyły PEN przyłączyć słupy latarń i korpusy opraw
oświetleniowych oraz złącza kablowe i szafy oświetleniowe. Wypadkowa wartość
uziemiania sieci oświetleniowej:
Rw < 5Ω
Ω
7. UWAGI KOŃCOWE.
Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do
wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym
uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. Dla sieci uzbrojenia terenu należy
sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej
sieci.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego
określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań
projektowych.
6
Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem
Budowlanym, decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania się z
warunkami prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić położenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających pozostawieniu
oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci zarówno w
planie jaki i wysokościowo.
Po wykonaniu prac objętym niniejszym projektem należy :
- doprowadzić teren do stanu poprzedniego,
- wykonać badania i pomiary elektryczne sieci kablowej, z których to badań należy
sporządzić protokoły i przekazać je inwestorowi,
- wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
- w przypadku wyboru innego niż opisany typu opraw oświetleniowych należy wykonać
ponownie obliczenia. Użyty do obliczeń program powinien odpowiadać wymogom
zawartym w normie PN-EN 13201-3.
- po wybudowaniu oświetlenia należy wykonać pomiary fotometryczne zgodnie z
postanowieniem normy PN-EN 13201-4.
7
Projekt Budowlany
Oświetlenia placu pomiedzy ul. Bolesława Krzywoustego a Gorlicką we Wrocławu
Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:
Data: 25.08.2013
Edytor: ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Projekt Budowlany
25.08.2013
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
Spis treści
Projekt Budowlany
Strona tytułowa projektu
Spis treści
Lista opraw
SCHREDER 744303 Alma,klare Wanne,Refl. 1929: Pos. B3/Imax: C20
Alma,klare Wanne,Refl. 1929: Pos. B3/Imax: C20
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)
ESSystem 3249 OCP-70.K-PC
OCP-70.K-PC
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)
Plac utwardzony
Dane planowania
Oprawy (plan rozmieszczenia)
3D Rendering
Powierzchnie zewnętrzne
Element podłoża 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Stopnie szarości (E)
Grafika wartości (E)
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Strona 2
Projekt Budowlany
25.08.2013
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
Projekt Budowlany / Lista opraw
6 Ilość
ESSystem 3249 OCP-70.K-PC
Numer artykułu: 3249
Strumień świetlny (Oprawa): 4447 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5900 lm
Moc opraw: 83.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 43
Kod Flux CIE: 18 42 69 43 75
Wyposażenie: 1 x NAV T 70 (Czynnik korekcyjny
1.000).
7 Ilość
SCHREDER 744303 Alma,klare Wanne,Refl.
1929: Pos. B3/Imax: C20 (Typ 1)
Numer artykułu: 744303
Strumień świetlny (Oprawa): 5868 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7650 lm
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 37 72 96 100 76
Wyposażenie: 1 x Definiowany przez
Użytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.
Strona 3
Projekt Budowlany
25.08.2013
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
SCHREDER 744303 Alma,klare Wanne,Refl. 1929: Pos. B3/Imax: C20 / Krzywa
rozsyłu światła (biegunowo)
Oprawa: SCHREDER 744303 Alma,klare Wanne,Refl. 1929: Pos. B3/Imax: C20
Lampy: 1 x HST 70W
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
Strona 4
Projekt Budowlany
25.08.2013
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
ESSystem 3249 OCP-70.K-PC / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)
Oprawa: ESSystem 3249 OCP-70.K-PC
Lampy: 1 x NAV T 70
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
Strona 5
Projekt Budowlany
25.08.2013
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
Plac utwardzony / Dane planowania
ULR (Upward Light Ratio): 20.5%
Skala 1:826
Wykaz opraw
Nr.
Ilość
1
6
2
7
Etykieta (Czynnik korekcyjny)
(Oprawa) [lm]
(Lampy) [lm]
P [W]
4447
5900
83.0
5868
7650
70.0
88950
988.0
ESSystem 3249 OCP-70.K-PC (1.000)
SCHREDER 744303 Alma,klare Wanne,Refl.
1929: Pos. B3/Imax: C20 (Typ 1)* (1.000)
*Zmienione dane techniczne
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
W sumie:
67754 W sumie:
Strona 6
Projekt Budowlany
25.08.2013
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Plac utwardzony / Oprawy (plan rozmieszczenia)
Skala 1 : 603
Wykaz opraw
Nr.
Ilość
1
6
Etykieta
ESSystem 3249 OCP-70.K-PC
2
7
SCHREDER 744303 Alma,klare Wanne,Refl. 1929: Pos. B3/Imax: C20 (Typ 1)*
*Zmienione dane techniczne
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
Strona 7
Projekt Budowlany
25.08.2013
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
Plac utwardzony / 3D Rendering
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
Strona 8
Projekt Budowlany
25.08.2013
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Plac utwardzony / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)
Wartości Lux, Skala 1 : 697
Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(13.891 m, -0.158 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [lx]
13
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
Emin [lx]
0.64
Emax [lx]
41
Emin / Em
0.049
Emin / Emax
0.015
Strona 9
Projekt Budowlany
25.08.2013
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Plac utwardzony / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarości (E)
Skala 1 : 697
Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(13.891 m, -0.158 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [lx]
13
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
Emin [lx]
0.64
Emax [lx]
41
Emin / Em
0.049
Emin / Emax
0.015
Strona 10
Projekt Budowlany
25.08.2013
Edytor ELEKTRONUS - Ryszard Wojciechowski
Telefon
faks
e-Mail
ELEKTRONUS
Ryszard Wojciechowski
ul. Rogowska 124
54-440 Wrocław
Plac utwardzony / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartości (E)
Wartości Lux, Skala 1 : 697
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.
Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(13.891 m, -0.158 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [lx]
13
DIALux 4.11 by DIAL GmbH
Emin [lx]
0.64
Emax [lx]
41
Emin / Em
0.049
Emin / Emax
0.015
Strona 11
üÍņ
ņ
!$05ņ Ïņ 4!
|'4
3FGMFDUPS
NJOJ3Ú
)JHIQSFTTVSFTPEJVN
8
.FUBMIBMJEFXJUI
DFSBNJDBSDUVCF
8
$PTNPQPMJT
8
.BYJNVNQPXFSSBUJOHT
4
|45|
5ņ Ïņ !€$%4
0QUJDBMDPNQBSUNFOUUJHIUOFTTMFWFM
*14FBMTBGFÚ
$POUSPMHFBSUJHIUOFTTMFWFM
*1
*NQBDUSFTJTUBODF1$
*,
"FSPEZOBNJDSFTJTUBODF$Y4
N
/PNJOBMWPMUBHF
7o)[
&MFDUSJDBMDMBTT
*PS**
8FJHIUFNQUZ
LH
!|ņ 5|4€|'%
3FGMFDUPSNJOJ3Ú
™äc
£näc
äc
BDDPSEJOHUP*&$&/
BDDPSEJOHUP*&$&/
ÓÇäc
4|ņ %ņ |
%'!'ˆ
5IF"MNBMVNJOBJSFJODPSQPSBUFTUIFNPTUSFDFOU
UFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOUTTVDIBTBNJOJ3ÚSFGMFDUPS
EFTJHOFEUPBDDPNNPEBUF$PTNPQPMJTMBNQT
5IF"MNBMVNJOBJSFBMTPIBTB4FBMTBGFÚPQUJDBMDPNQBSUNFOU
XIJDIFOTVSFTJOUFSOBMDMFBOMJOFTTBOEUIVTMPOHUFSN
NBJOUFOBODFPGQIPUPNFUSJDQFSGPSNBODF
$PMPVSBOZ3"-PS",;0DPMPVS
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PROJEKTOWANEGO OBWODU OŚWIETLENIOWEGO
nr szafy / nr obwodu
ΣPi obw proj.
UO-125 / 200
0,581
kW
typ kabla
YAKXS
przekrój
długość
In
∆U
mm2
m
A
%
4x35
288
2,8
0,14

Podobne dokumenty