zgłoszenie robót budowlanych

Transkrypt

zgłoszenie robót budowlanych
..............................................
.....................................................................
( miejscowość i data)
STAROSTA SZTUMSKI
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA
I ROZWOJU POWIATU
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko lub nazwa oraz adres )
Działając na podstawie art. 29, 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z późn. zm.) zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości położonej w:
........................................................... przy ul. ..............................................................pod nr .......................
na działce nr ew. .............................................. budowy / robót budowlanych polegających na:
..........................................................................................................................................................................
(rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych:
..........................................................................................................................................................................
....................................................
( podpis )
Do zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 2, 3 i 4 Prawa budowlanego dołączam:
8. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
9. określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych (zwięzły opis planowanych
robót, rodzaj zastosowanych materiałów, budowlanych,
10. projekt usytuowania obiektu w terenie (mapa z lokalizacją planowanych robót z określeniem
odległości od istniejących obiektów i granic działki),
11. odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
POUCZENIE
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Budowlane).