Polskie doświadczenia w mediacjach rówieśniczych

Transkrypt

Polskie doświadczenia w mediacjach rówieśniczych
Polskie doświadczenia
w mediacjach rówieśniczych
Agnieszka Rękas
sędzia w stanie spoczynku
Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka
Poznań, 23 września 2015 r.
Pilotażowy program Rzecznika Praw
Dziecka
Mediacja rówieśnicza w szkole metodą
przeciwdziałania agresji
oraz niedostosowaniu społecznemu
dzieci i młodzieży
Konkurs literacko-plastyczny
Rozwiązuję spory bez przemocy, czyli
co wiem o sprawiedliwości naprawczej
Rekomendacje Rzecznika Praw Dziecka:
1.
Pilotażowy program Rzecznika Praw Dziecka stał
się potwierdzeniem tego, że mediacja rówieśnicza
jest metodą pomagającą budować
bezpieczną
i przyjazną szkołę. Uczy dzieci rozwiązywania
konfliktów
w
drodze
rozmowy,
kompromisu,
porozumienia, a także świadomej odpowiedzialności
za wyrządzone drugiemu zło. Z tego względu należy
rozważyć
prowadzenie
programów
mediacji
rówieśniczej we wszystkich szkołach, w szczególności
na poziomie gimnazjum.
2.
Realizacja programów mediacji rówieśniczej wymaga
rozwiązań systemowych i wsparcia państwa.
Akademia Dziecięca
Rekomendacje Rzecznika Praw Dziecka:
1.
Działania prowadzone w ramach Akademii
Dziecięcej powinny mieć charakter powszechny.
Wsparcia państwa będzie wymagać sytuacja
skierowania oferty Akademii Dziecięcej do
wszystkich szkół podstawowych.
2.
Rozwiązania
Akademii
Dziecięcej
należy
zastosować w grupie starszych dzieci, tj.
w grupie młodzieży gimnazjalnej (między 13.
a 16. rokiem życia).
3.
Młodzieżowa Akademia Prawna.
Prawo i mediacja w programach lekcji WOS
oraz godzin wychowawczych
Rekomendacje Rzecznika Praw Dziecka:
1.
Należy wprowadzić do programów nauczania
WOS tematykę prawną oraz sprawiedliwości
naprawczej i mediacji, a także edukację prawa
w praktyce.
2.
Zagadnienia prawa w praktyce oraz mediacji
powinny być przedmiotem dyskusji wychowawcy
z
dziećmi
i
młodzieżą
podczas
godzin
wychowawczych.
Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów
prowadzone w ramach struktury szkoły
oraz ORE
Rekomendacje Rzecznika Praw Dziecka:
1.
Należy wzmóc działania w zakresie zapoznania
nauczycieli i pedagogów szkolnych z tematyką
mediacji rówieśniczej w ramach struktury
każdej szkoły.
2.
Dobór
takiej
grupy
uczestników
działań
prowadzonych
przez
ORE,
aby
osoby
uczestniczące w seminariach, warsztatach
i konferencjach organizowanych przez ORE,
posiadające umiejętność przekazywania wiedzy
nabytej na spotkaniach, mogły zapoznać z tą
tematyką nauczycieli w swoich szkołach.
Działania Ministerstwa Sprawiedliwości
i Ministerstwa Edukacji Narodowej
prowadzone we współpracy z korporacjami
prawniczymi
Rekomendacja Rzecznika Praw Dziecka:
Należy
poszerzyć
działania
Ministerstwa
Sprawiedliwości
i
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej prowadzone w ramach programu
edukacji prawnej młodzieży ponadgimnazjalnej,
także o ofertę kierowaną do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, dostosowując
przekaz informacji do wieku i stopnia dojrzałości
dzieci i młodzieży.
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty