Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
Polski
Instrukcja obsługi
System Allura CV20 – Informacje podstawowe Wersja dokumentu 1.0
System Allura CV20 –
Informacje podstawowe
INSTRUKCJA OBS
UGI
Wersja dokumentu 1.0
Philips Healthcare 9896 002 12191
Polski
Wydawca: Philips Healthcare Nederland B.V.
Philips Healthcare Nederland B.V. zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian zarówno w niniejszej instrukcji obs ugi,
jak i w opisywanym produkcie. Dane techniczne produktu
mog! ulec zmianom wprowadzonym bez "adnego uprzedzenia.
#adna z cz$%ci niniejszej instrukcji obs ugi nie stanowi oferty,
gwarancji, przyrzeczenia ani warunków umowy i nie powinna
by& w taki sposób rozumiana.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2008
Wszelkie prawa zastrze one. Reprodukcja w ca!o"ci lub
w cz#"ci, w jakiejkolwiek postaci i za pomoc$ jakichkolwiek
metod elektrycznych, mechanicznych b$d% innych, bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody w!a"ciciela praw
autorskich jest zabroniona.
Numer dokumentu:
9896 002 12191 2008
Philips Healthcare 9896 002 12191
Nieautoryzowane powielanie niniejszej publikacji mo"e
naruszy& nie tylko prawa autorskie, ale równie" ograniczy&
zdolno%& firmy Philips Healthcare Nederland B.V. do
zapewnienia u"ytkownikom i operatorom dok adnych
i zaktualizowanych informacji.
Wydano w Holandii.
3
Sy s te m A l lu r a C V2 0 – I nfo r mac j e po ds t aw ow e Wersja dokumentu 1.0
Spis tre!ci
1
Wprowadzenie .................................................................................... 1-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
2
Informacje o systemie Allura CV20 .......................................... 1-1
1.1.1
Podstawy pracy i parametry robocze ............................1-2
1.1.2
Opis wyposa enia ..........................................................1-5
Informacje na temat niniejszej instrukcji obs ugi ...................... 1-8
Zgodno%& .................................................................................. 1-11
Przeznaczenie ........................................................................... 1-12
Kompatybilno%& ....................................................................... 1-13
Przeciwwskazania .................................................................... 1-14
Szkolenie .................................................................................. 1-14
Inne instrukcje obs ugi ............................................................. 1-15
Bezpiecze"stwo ................................................................................. 2-1
Wa"ne wskazówki dotycz!ce bezpiecze'stwa ........................... 2-1
Procedury awaryjne .................................................................... 2-4
Bezpiecze'stwo elektryczne ...................................................... 2-4
Bezpiecze'stwo mechaniczne .................................................... 2-6
Niebezpiecze'stwo eksplozji ..................................................... 2-7
Bezpiecze'stwo po"arowe ......................................................... 2-7
Kompatybilno%& elektromagnetyczna (EMC), telefony
przeno%ne i podobny sprz$t oraz pola EMF................................ 2-8
2.8 Bezpiecze'stwo radiologiczne ................................................... 2-9
2.9 Bezpiecze'stwo danych przesy anych w sieci,
zabezpieczenia i ochrona prywatno%ci ..................................... 2-11
2.10 Substancje i pierwiastki toksyczne lub niebezpieczne ............. 2-12
2.11 Opis tabliczek znajduj!cych si$ na sprz$cie ............................ 2-13
2.11.1 Bezpiecze!stwo korzystania z lasera...........................2-13
2.11.2 Pozycjoner frontalny ...................................................2-14
2.11.3 Modu"y operacyjne ......................................................2-15
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
0-1
2.12 Rozmieszczenie tabliczek ........................................................ 2-16
2.12.1 Sterowanie promieniowaniem RTG
(szafka g"ówna) ...........................................................2-16
2.12.2 Generator RTG............................................................2-17
2.12.3 Zespó" lampy RTG, ogranicznika wi#zki
i receptora obrazu .......................................................2-18
2.12.4 Stó" pacjenta................................................................2-19
Instalacja ............................................................................................. 3-1
3.1
3.2
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b#$dzie ................... 4-1
4.1
4.2
5
Konserwacja ....................................................................................... 5-1
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
Wprowadzenie ........................................................................... 5-1
Program konserwacji profilaktycznej ........................................ 5-1
Rutynowe kontrole przez u"ytkownika ..................................... 5-3
5.2.1
Program rutynowej kontroli przez u ytkownika............5-4
5.2.2
Kontrola ograniczników wi#zki.....................................5-5
Zdalna obs uga serwisowa (opcja) ............................................. 5-7
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego ........................ 5-9
Czyszczenie i dezynfekcja ......................................................... 5-9
5.5.1
Czyszczenie..................................................................5-10
5.5.2
Dezynfekcja .................................................................5-10
Utylizacja produktu ........................................................................... 6-1
6.1
6.2
6.3
6.4
0 -2
Obs uga komunikatów i b $dów ................................................ 4-1
4.1.1
Komunikaty o b"$dach...................................................4-1
System restart (Ponowne uruchamianie systemu) ................... 4-43
Wprowadzenie ........................................................................... 6-1
Przekazywanie systemu Allura CV20 innemu
u"ytkownikowi ........................................................................... 6-1
Ostateczna likwidacja systemu Allura CV20 ............................ 6-3
Instalowanie, usuwanie i utylizacja baterii ................................ 6-4
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
9896 002 12191
4
Wprowadzenie ........................................................................... 3-1
Po !czenia urz!dzenia ................................................................ 3-2
P h i l i p s Healthcare
3
7
Dane techniczne ................................................................................ 7-1
Wprowadzenie ........................................................................... 7-1
Wymagania %rodowiskowe ........................................................ 7-1
Sie& zasilaj!ca ............................................................................ 7-1
Generatory RTG ......................................................................... 7-2
Konfiguracja systemu RTG ..................................................... 7-10
Monitory LCD monochromatyczne i kolorowe (19-calowe) .. 7-12
7.5.1
Podsufitowe zawieszenie monitora LCD.....................7-12
7.5.2
Interfejs okablowania MCS.........................................7-13
7.6 (a'cuch obrazów ..................................................................... 7-14
7.7 No%niki wi!zki ......................................................................... 7-15
7.8 Stó ........................................................................................... 7-16
7.9 Wstrzykiwacze wysokoci%nieniowe %rodka kontrastowego .... 7-17
7.10 Dane sieciowe .......................................................................... 7-17
7.11 Promieniowanie uboczne ......................................................... 7-18
7.11.1 Ochrona przed promieniowaniem ubocznym ..............7-18
7.11.2 Przegl#d map izokermy ...............................................7-21
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
Dodatki ................................................................................................. 8-1
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
8.0
8.1
8.2
8.3
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wprowadzenie ........................................................................... 8-1
Normy i przepisy ........................................................................ 8-1
8.1.1
Pomiary parametrów technicznych ...............................8-1
8.1.2
Bezpiecze!stwo i wymagania dotycz#ce ochrony
prywatno%ci ...................................................................8-4
8.1.3
Zasady bezpiecze!stwa i ochrony danych
osobowych wg ustawy HIPAA .......................................8-7
8.1.4
Konfiguracja zapory sieciowej......................................8-8
8.1.5
Symbol typu B................................................................8-8
8.1.6
Typowa kerma powietrzna.............................................8-9
Urz!dzenia zabezpieczaj!ce ruchy pozycjonera i sto u ............. 8-9
S owniczek ............................................................................... 8-12
8.3.1
Definicje systemowe ....................................................8-12
8.3.2
Definicje dotycz#ce dawki...........................................8-16
8.3.3
Terminy geometryczne .................................................8-17
Wersja dokumentu 1.0
0-3
Definicje IEC (Mi$dzynarodowej Komisji
Elektrotechnicznej)......................................................8-24
Zgodno%& elektromagnetyczna (EMC) .................................... 8-25
Skróty ....................................................................................... 8-31
8.3.4
8.4
8.5
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Indeks .................................................................................................. I-1
0 -4
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
1
1
1.1
Wprowadzenie
Informacje o systemie Allura CV20
System Allura CV20 s u"y to diagnostycznych i interwencyjnych zabiegów
naczyniowych i wie'cowych. Jest to system jednop aszczyznowy
z pozycjonerem ramienia C na monta"u pod ogowym.
MCS
Monitor do
bada'
Monitor
referencyjny
Monitor
kolorowy
(opcja)
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Pozycjoner
frontalny
Modu y
geometrii
i obrazowania
Stó
Rysunek 1.1
U WA G A
Elementy systemu w pokoju bada (przedstawiono konfiguracj!
po stronie piel!gniarki)
Po o!enie monitora na podporze podwieszanej do sufitu mo!na dowolnie
konfigurowa", tj. nie jest konieczne ustawienie pokazane powy!ej.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Wprowadzenie
1-1
1.1
Informacje o systemie Allura CV20
1.1.1
Podstawy pracy i parametry robocze
Najwa%niejsze etapy badania
Procedura badania sk ada si$ z nast$puj!cych zasadniczych etapów
(w przypadku samodzielnego systemu RTG):
• Planowanie badania pacjenta:
tworzona jest lista wszystkich pacjentów, którzy maj! zosta& przebadani,
zawieraj!ca dane identyfikacyjne pacjentów, rodzaj wymaganego
badania, dat$ i godzin$ zaplanowanego badania oraz odpowiednie
ustawienia wst$pne systemu.
• Przygotowanie do badania:
etap polegaj!cy na przygotowaniu wyposa"enia potrzebnego w czasie
badania (np. cewników), przygotowaniu pacjenta oraz zgromadzenie
i zapoznanie si$ z informacjami dotycz!cymi pacjenta.
• Badanie interwencyjne:
szczególny rodzaj badania, obejmuj!cy akwizycj$ informacji
diagnostycznych oraz etap terapeutyczny (np. za o"enie cewnika
balonowego w procedurze przezskórnej %ródnaczyniowej angioplastyki
wie'cowej).
• Przegl!danie obrazów i diagnoza:
Wybór i obróbka obrazów odbywa si$ (w miar$ mo"liwo%ci) interaktywnie,
po czym nast$puje etap diagnozy.
1 -2
Wprowadzenie
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
najwa"niejsza cz$%& badania polegaj!ca na projekcji cia a pacjenta
i uzyskaniu obrazu dwuwymiarowego za pomoc! promieni RTG. Ten etap
obejmuje: przygotowanie pacjenta/systemu (u o"enie pacjenta, ustawienie
wi!zki promieni RTG oraz wybór ustawie' akwizycji), fluoroskopi$
(wzgl$dnie niska dawka promieniowania umo"liwiaj!ca interaktywne
ogl!danie i u o"enie pacjenta/ustawienie wi!zki), ekspozycj$ obrazu
(wzgl$dnie wysoka dawka promieniowania umo"liwiaj!ca zapisanie
obrazów na kliszy lub cyfrowo), oraz, w miar$ mo"liwo%ci,
natychmiastowe ogl#danie obrazu w celu podj$cia decyzji
o kontynuowaniu badania.
9896 002 12191
• Badanie:
Informacje o systemie Allura CV20
1.1
• Raportowanie i archiwizacja:
diagnoza dokumentowana jest w formie raportu, który wraz z
odpowiednimi obrazami jest archiwizowany na kliszy lub w formie
elektronicznej.
Najwa"niejsze etapy badania przedstawiono na poni"szej rycinie:
Rysunek 1.2
Najwa"niejsze etapy
Podstawowy samodzielny system RTG, zwany „systemem RTG”,
umo"liwia wykonanie tych etapów w samodzielnym %rodowisku: pokoju
bada'.
U WA G A
W tym kontek#cie pokój bada$ rozumiany jest szeroko jako: zarówno otoczenie
sto u do bada$, jak i sterownia.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Typowe !rodowisko szpitalne i integracja pomi$dzy systemami/
oddzia#ami placówki
Ogólnie rzecz bior!c, przeprowadzenie procedury badania RTG wymaga
wspó pracy pomi$dzy systemem RTG a ró"norodnym, pozosta ym
sprz$tem w pomieszczeniu do bada'. Wa"ne jest te" po !czenie ze sob!
ró"nych oddzia ów placówki medycznej, umo"liwiaj!ce transfer obrazów
i danych. Rezultatem jest usprawnienie przep ywu danych i obrazów,
które zwi$ksza wydajno%& personelu, a tym samym prowadzi do
znacznego zmniejszenia kosztów operacyjnych placówki.
Przyk adowe powi!zania przedstawiono na kolejnej rycinie:
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Wprowadzenie
1-3
1
1.1
Informacje o systemie Allura CV20
Rysunek 1.3
Typowe #rodowisko szpitalne
Pokoje bada' oraz pomieszczenie diagnostyczne s! po !czone sieci!
zgodn! ze standardem DICOM i RIS. Sie& mo"na w razie potrzeby
rozbudowa&, aby usprawni& integracj$ pomieszcze'.
Sie& potrzebna jest równie" do ogl!dania obrazów w innych
pomieszczeniach (np. gabinecie lekarskim), po !czenia systemu
z drukarkami czy znajduj!cymi si$ na oddzia ach stacjami RIS/CIS,
a tak"e archiwizacji obrazów i innych informacji (PACS). Elementy te
zosta y przedstawione na dole ryciny. Sie& umo"liwia równie" zdalne
serwisowanie systemu.
1 -4
Wprowadzenie
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Na górze po prawej stronie znajduje si$ pomieszczenie diagnostyczne –
centralne pomieszczenie do ogl!dania obrazów i raportowania,
zawieraj!ce stacje robocze. Mog! to by& na przyk ad zwyk e przegl!darki
DICOM.
9896 002 12191
U góry po lewej stronie przedstawiono pokoje bada'. W ka"dym z nich
znajduje si$ system RTG oraz wyposa"enie innego typu, przyk adowo
aparat USG; dzi$ki standardowemu, analogowemu interfejsowi wideo
obrazy USG mo"na przechowywa& i przegl!da& w systemie RTG.
Interfejsy te mo"na optymalizowa& celem podniesienia poziomu
integracji, a w konsekwencji zwi$kszenia wydajno%ci pracy.
Informacje o systemie Allura CV20
1.1
Cho& nie pokazano tego na powy"szej rycinie, sie& mo"e równie" s u"y&
do po !czenia systemu ze szpitalnymi systemami informacyjnymi (HIS),
dedykowanymi serwerami (np. serwerem bada' kardiologicznych) lub
sieci! publiczn! w celu wymiany danych pomi$dzy szpitalami lub
zdalnego serwisowania systemu.
1.1.2
Opis wyposa%enia
Obszary typowego pokoju do bada"
Mo"na wyró"ni& 3 obszary:
• Pokój bada' – pomieszczenie, w którym odbywa si$ badanie pacjenta.
• Sterownia – do wykonania etapów pracy poprzedzaj!cych
i nast$puj!cych po badania, lub w sytuacji awaryjnej.
• Pomieszczenie techniczne zawieraj!ce niezb$dne wyposa"enie
elektroniczne.
9896 002 12191
Pomieszczenia te przedstawiono na poni"szej rycinie:
P h i l i p s Healthcare
Rysunek 1.4
Obszary typowego pokoju do bada
Typowe elementy w pokoju bada"
Pokazano typowe elementy systemu RTG. W pokoju mo"e znajdowa&
si$ równie" inny sprz$t, na przyk ad monitor hemodynamiczny.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Wprowadzenie
1-5
1
1.1
Informacje o systemie Allura CV20
Stó pacjenta
Pó przezroczysty stó o nast$puj!cych cechach:
• mo"liwo%& ruchu w poziomie/w pionie: sta y/p ywaj!cy/mechaniczny
Modu geometrii
Umo"liwia ustawienie )ród a(-e ) promieniowania RTG oraz detektorów
w 3 wymiarach. Do g ównych cech nale"!:
• mo"liwo%& pochylania i obrotu
• mo"liwo%& regulacji odleg o%ci )ród o - pacjent - detektor
• monta" pod ogowy
Generowanie promieni RTG
Generowanie wi!zki promieni RTG wymaga wspó pracy trzech urz!dze':
generatora mocy, lampy i kolimatora. Oto ich najwa"niejsze cechy:
• generator: ograniczenia kV/mA/mocy, promieniowanie ci!g e/
impulsowe, ró"ne tryby kontroli dawki
• lampa: ograniczenia pojemno%ci cieplnej, krótkiego/d ugiego czasu
pracy
• kolimator: przes ony koncentruj!ce wi!zk$ na obszarze
zainteresowania; kliny (pó przezroczyste) redukuj!ce promieniowanie
bezpo%rednie, pozwalaj!ce na popraw$ IQ; filtry spektralne
umo"liwiaj!ce kszta towanie widma RTG.
Poch ania promieniowanie RTG i przekszta ca je w obraz. Jego g ówne
cechy to:
• kratka przeciwrozproszeniowa ograniczaj!ca promieniowanie
rozproszone
• wielko%&/rozdzielczo%& detektora p askiego (FDXD).
9896 002 12191
Detektor RTG
S u"! do wy%wietlania obrazów wykonanych podczas badania oraz
informacji pobocznych. Oto ich g ówne cechy:
• monitory: monitor do bada' (fluoroskopia/ekspozycja na "ywo/w
trybie przegl!dania; monitor referencyjny (informacje pomocnicze);
• wy%wietlacze stanu: podaj!ce np. informacje o pozycji geometrycznej).
1 -6
Wprowadzenie
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Wy#wietlacze
Informacje o systemie Allura CV20
1.1
Urz dzenia steruj ce
Ró ne urz!dzenia (prze"!czniki r#czne/no ne i modu"y) s"u !ce do
interaktywnego ustawiania modu"u geometrii, sterowanie fluoroskopi!
i ekspozycj! oraz w"!czania niektórych funkcji przegl!dania na stole.
Ich dost#pno$% zale y od rodzaju systemu, niektóre z nich mog! by%
opcjonalne.
Typowe elementy w sterowni
Pokazano typowe elementy systemu RTG. W pokoju mo e znajdowa%
si# równie inny sprz#t, na przyk"ad monitor hemodynamiczny.
Wy!wietlacze
S"u ! do wy$wietlania obrazów wykonanych podczas badania oraz
informacji pobocznych. Oto ich g"ówne cechy:
• Monitor do wy$wietlania obrazów: wy$wietla obrazy RTG podczas
akwizycji lub po zako&czeniu badania
• Monitor danych: g"ównie dane dotycz!ce planowania badania,
ustawienia akwizycji, dane diagnostyczne i przegl!dania.
Urz dzenia steruj ce
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Oferowane s! ró ne modu"y do sterowania geometri! i ustawiania
parametrów akwizycji, a tak e umo liwiaj!ce zaawansowane
przegl!danie obrazów i ich obróbk# ko&cow!. Ich dost#pno$% zale y
od rodzaju systemu, niektóre z nich mog! by% opcjonalne. Dodatkowo
dost#pna mo e by% standardowa klawiatura/mysz do wykonywania
funkcji administracyjnych.
Standardowe komputery PC
W sterowni mo e si# znajdowa% kilka komputerów PC s"u !cych
okre$lonym celom, na przyk"ad komputer Xtravision przeznaczony jest
do rekonstrukcji serii 3D i udost#pnia funkcj# StentBoost, natomiast
komputer Xcelera umo liwia lokalny zapis i odtwarzanie dysków
optycznych i pe"ni funkcj# klienta serwera systemu PACS (Xcelera).
Integracja z systemem RTG ogranicza si# cz#sto do wymiany obrazów
w standardzie DICOM oraz ich wy$wietlania na osobnym monitorze
w pokoju bada&.
System obs"uguje interfejs CWIS (Cathlab-Workstation Integration
Support) pozwalaj!cy na zaawansowan! integracj#.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Wprowadzenie
1-7
1
1.2
Informacje na temat niniejszej instrukcji obs ugi
1.2
Informacje na temat niniejszej
instrukcji obs ugi
Niniejszy dokument opisuje fizyczne podstawy pracy systemu Allura CV20.
Wszystkie pozosta"e dane techniczne i szczegó"owe informacje na temat
u ytych elementów systemu znajduj! si# w „szafce dokumentów”, która
wchodzi w sk"ad dostawy sprz#tu (okre$lanej kodem 9896 002 0227x)
i w wi#kszo$ci przypadków jest instalowana w pomieszczeniu technicznym
Identyfikacja instrukcji obs ugi
Aby umo liwi% u ytkownikom skojarzenie Instrukcji obs"ugi
z systemami, dla których s! one przeznaczone, na stronie tytu"owej
instrukcji obs"ugi umieszczono takie same etykiety (Podstawowa etykieta
systemu), jak na pozycjonerach frontalnych odpowiednich systemów.
Znajduje si# ona powy ej oznakowa& okre$laj!cych rodzaj pozycjonera
oraz znaki CE i akceptacji przez klienta.
Etykieta zawiera nast#puj!ce informacje:
• Type: unikatowy kod, który identyfikuje rodzaj systemu, zgodnie
Poni sza ilustracja przedstawia przyk"ad takiej etykiety, przy czym ka dy
dostarczony system b#dzie mia" w"asne unikatowe numery:
Etykieta (przyk ad)
Wszystkie instrukcje obs"ugi dostarczone z systemem b#d! opatrzone
tymi samymi numerami, co podane na etykiecie (Type, ON i SN).
W przypadku p"yt CD etykieta jest umieszczona na przedniej stronie
pude"ka z p"yt!, natomiast w przypadku instrukcji drukowanych etykieta
jest umieszczona na pierwszej stronie ok"adki lub na odwrocie strony
tytu"owej.
1 -8
Wprowadzenie
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Rysunek 1.5
9896 002 12191
z poni szym przyporz!dkowaniem:
- 722031: Allura CV20.
• ON: numer zamówienia
• SN: numer seryjny
Informacje na temat niniejszej instrukcji obs ugi
1.2
Przed u yciem danej instrukcji obs"ugi z systemem nale y upewni% si#,
e na etykiecie pozycjonera frontalnego oraz na wszystkich materia"ach
pokrewnych dostarczonych z systemem znajduj! si# te same dane
identyfikacyjne.
Wersja angielska niniejszej instrukcji obs"ugi zosta"a pierwotnie
opracowana, zatwierdzona i dostarczona przez firm# Philips Healthcare
z numerem katalogowym (numer dokumentu) podanym na stronie
tytu"owej.
W poni szej tabeli wymieniono instrukcje obs"ugi dostarczone
z systemem Allura CV20:
Dokument
Cz!"# „Informacje podstawowe” instrukcji obs ugi systemu Allura CV20
(niniejsza instrukcja)
Cz!"# „Interfejs u$ytkownika” instrukcji obs ugi systemu Allura CV20
Cz!"# „Obs uga podstawowa” instrukcji obs ugi systemu Allura CV20
Cz!"# „Obs uga rozszerzona” instrukcji obs ugi systemu Allura CV20
Cz!"# „Analiza ilo"ciowa” instrukcji obs ugi systemu Allura CV20
Cz!"# „Akcesoria” instrukcji obs ugi systemu Allura CV20
Referencyjna kerma powietrza (moc) dla systemu Allura CV20 – Dodatek
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Dokumenty przedstawione w tabeli powy ej obowi!zuj! dla najbardziej
rozbudowanej konfiguracji systemu Allura CV20, z uwzgl#dnieniem
maksymalnej liczby elementów wyposa enia dodatkowego i akcesoriów.
W danym produkcie mog! nie by% dost#pne wszystkie opisywane funkcje.
Dokumenty te maj! dopomóc operatorowi w bezpiecznej i prawid"owej
obs"udze opisywanego urz!dzenia. Dla potrzeb dokumentacji mianem
„u ytkownika” okre$la si# jednostk# organizacyjn! sprawuj!c! nadzór
nad urz!dzeniem, a mianem „operatora” – osoby obs"uguj!ce urz!dzenie.
Przed przyst!pieniem do obs"ugi systemu z serii Allura CV20 nale y
koniecznie przeczyta% niniejsz! Instrukcj# obs"ugi i $ci$le stosowa% si#
do wszystkich OSTRZE E! i PRZESTRÓG.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Wprowadzenie
1-9
1
1.2
Informacje na temat niniejszej instrukcji obs ugi
Ten symbol stosowany w tre!ci Instrukcji obs"ugi oznacza OSTRZE#ENIE.
OSTRZE!ENIA
OSTRZE#ENIE powiadamia o mo$liwo!ci wyst pienia powa$nych skutków,
niepo$ danych zdarze% lub zagro$enia bezpiecze%stwa. Niestosowanie si& do
ostrze$e% mo$e prowadzi' do zgonu lub powa$nych obra$e% cia"a operatora lub
pacjenta.
PRZESTROGI
PRZESTROGA powiadamia o konieczno!ci post&powania ze szczególn uwag
w celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji urz dzenia System
Allura CV20 – Informacje podstawowe. Niestosowanie si& do przestróg mo$e
by' przyczyn niewielkich lub umiarkowanych obra$e% cia"a b d( uszkodzenia
urz dzenia System Allura CV20 – Informacje podstawowe, a tak$e innego
mienia; w mniejszym stopniu mo$e równie$ stwarza' ryzyko powa$nych
obra$e% cia"a i/lub ska$enia !rodowiska naturalnego.
UWAG I
UWAGI maj na celu zwrócenie uwagi operatora na nietypowe zagadnienia.
W rozdziale „Wprowadzenie” zamieszczono informacje dotycz!ce
zgodno$ci z normami i przepisami.
Rozdzia" 2, „Bezpiecze&stwo”, zawiera instrukcje, jakich nale y
przestrzega% w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego
u ytkowania systemu z rodziny Allura CV20.
Rozdzia" 5, „Konserwacja”, opisuje zakres i terminy konserwacji systemu
oraz zawiera opis czynno$ci, które operator powinien przeprowadzi%
przed rozpocz#ciem eksploatacji.
Rozdzia" 6, „Utylizacja produktu”, zawiera informacje o likwidacji ca"ego
urz!dzenia lub jego cz#$ci w sposób bezpieczny dla $rodowiska
naturalnego.
Dane techniczne urz!dze& wchodz!cych w sk"ad systemu mo na znale'%
w rozdziale 7, „Dane techniczne”.
1 -1 0
Wprowadzenie
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Rozdzia" 4, „Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b"#dach”,
zawiera pe"ny spis wszystkich komunikatów, które mog! by% wy$wietlane
w interfejsach u ytkownika.
9896 002 12191
Rozdzia" 3, „Instalacja”, zawiera informacje o sposobie pod"!czania
urz!dze&.
Zgodno"#
1.3
Rozdzia" 8, „Dodatki”, zawiera informacje dodatkowe i pomocnicze,
"!cznie z opisem urz!dze& zabezpieczaj!cych przed przemieszczaniem si#
pozycjonera i sto"u.
„Indeks” umo liwia szybkie i "atwe odnalezienie informacji zawartych
w Instrukcji obs"ugi.
1.3
Zgodno"#
Terminologia stosowana w Instrukcji obs ugi
Zgodnie z definicj! przyj#t! przez firm# Philips Healthcare, system
Allura CV20 sk"ada si# z dostarczonych elementów i stanowi ca"o$%
funkcjonaln!. Wed"ug norm IEC system Allura CV20 powinien by%
nazywany urz!dzeniem z rodziny Allura CV20.
U WA G A
Definicj& terminów „system” i „urz dzenie” zawiera podrozdzia" 8.3.4
„Definicje IEC (Mi&dzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej)”.
Zawieszenie Allura CV20 jest zgodne ze stosownymi mi#dzynarodowymi
i krajowymi normami oraz przepisami prawa. Informacje dotycz!ce
zgodno$ci z normami dostarczane s! na !danie przez przedstawiciela
firmy Philips Healthcare lub przez producenta:
Philips Healthcare
Dept. Corporate Industrial Policy and
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Technology
P.O. box 10.000
5680 DA Best, Holandia
Telefaks: +31 40 27 63017
System Allura CV20 spe"nia wymagania odpowiednich przepisów i norm
mi#dzynarodowych oraz krajowych dotycz!cych kompatybilno$ci
elektromagnetycznej (EMC — electromagnetic compatibility) dla tego typu
urz!dze&, pod warunkiem, e jest u ywany zgodnie z przeznaczeniem.
Te przepisy i normy okre$laj! zarówno dopuszczalne poziomy emisji
energii elektromagnetycznej, jak i wymagan! odporno$% urz!dzenia na
zak"ócenia elektromagnetyczne pochodz!ce ze 'róde" zewn#trznych.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Wprowadzenie
1-11
1
1.4
Przeznaczenie
OSTRZE!ENIA
• Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych ni$ wskazane dla
tego urz dzenia mo$e powodowa' wzrost emisji i obni$enie odporno!ci.
• Urz dzenie lub system nie powinny by' u$ywane w bezpo!rednim
s siedztwie innych urz dze% lub ustawiony na innych urz dzeniach.
Je!li u$ywanie urz dzenia w takich warunkach jest konieczne, operator
musi sprawdzi', czy system w danej konfiguracji dzia"a prawid"owo.
1.4
Przeznaczenie
System Allura CV20 jest przeznaczony do instalacji, u ytkowania
i obs"ugi wy"!cznie w zgodzie z procedurami bezpiecze&stwa i zasadami
obs"ugi zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obs"ugi i tylko zgodnie ze
swoim przeznaczeniem. Przeznaczenie systemu z rodziny Allura CV20
zosta"o opisane poni ej. Jednak adne ze stwierdze& zawartych w
instrukcji obs"ugi nie zmniejsza odpowiedzialno$ci operatora za rzeteln!
ocen# kliniczn! oraz przestrzeganie przyj#tych w medycynie zasad
post#powania.
procedury diagnostyczne i interwencyjne
• Obrazowanie serca, w tym zabiegi diagnostyczne, interwencyjne,
implantacje stymulatorów i procedury elektrofizjologiczne (EP)
• Interwencje pozanaczyniowe, jak drena e, biopsje i wertebroplastyki
Instalacja, u ytkowanie i obs"uga systemu z rodziny Allura CV20
podlegaj! przepisom prawa kraju, w którym system Allura CV20 jest
u ytkowany. Operatorzy maj! obowi!zek instalowa%, u ywa%
i obs"ugiwa% system z rodziny Allura CV20 w sposób, który nie koliduje
z obowi!zuj!cym prawem lub regulacjami maj!cymi moc prawn!.
1 -1 2
Wprowadzenie
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
• Obrazowanie celowane naczy& obwodowych i szyjnych, w tym
9896 002 12191
System Allura CV20 jest przeznaczony do u ytku przez lekarzy (np.
kardiologów i radiologów) przy asy$cie przeszkolonego personelu
szpitalnego (np. piel#gniarek i techników), którzy posiadaj! kwalifikacje
do wykonywania nast#puj!cych zabiegów medycznych u osób o masie
cia"a nieprzekraczaj!cej 250 kg:
Kompatybilno"#
1.5
U ytkowanie systemu z rodziny Allura CV20 do celów niezgodnych
z jego przeznaczeniem i wyra'nie okre$lonych przez producenta, jak
równie nieprawid"owe u ytkowanie i obs"uga mog! ca"kowicie lub
cz#$ciowo zwolni% producenta (lub jego przedstawiciela) od
odpowiedzialno$ci za wynikaj!ce niezgodno$ci z przepisami,
szkody i obra enia.
PRZESTROGA
1.5
Zgodnie z prawem federalnym (Stanów Zjednoczonych) to urz dzenie mo$e
by' sprzedawane wy" cznie przez lekarza lub z przepisu lekarza.
Kompatybilno"#
Systemu Allura CV20 opisanego w niniejszej instrukcji obs"ugi nie nale y
u ywa% "!cznie z innymi produktami ani podzespo"ami, które nie zosta"y
jednoznacznie uznane za kompatybilne przez firm# Philips Healthcare.
Lista takich produktów i podzespo"ów jest dost#pna na !danie pod
adresem kontaktowym podanym w akapicie „Zgodno$% z normami
i przepisami”.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Zmiany i/lub dodawanie urz!dze& do systemu Allura CV20 mo e by%
przeprowadzane tylko przez firm# Philips Healthcare lub przez inne firmy
wyra'nie upowa nione do takich dzia"a& przez firm# Philips Healthcare.
Takie zmiany i/lub uzupe"nienia musz! by% zgodne z obowi!zuj!cym
prawem lub przepisami maj!cymi moc prawn! w danej jurysdykcji,
oraz z najlepszymi praktykami in ynieryjnymi.
OSTRZE!ENIE
Przeprowadzenie modyfikacji oraz rozbudowy systemu Allura CV20 przez
osoby bez odpowiedniego przeszkolenia i/lub u$ywaj ce niezatwierdzonych
cz&!ci zamiennych mo$e prowadzi' do uniewa$nienia gwarancji firmy
Philips Healthcare. Podobnie jak w przypadku wszystkich skomplikowanych
urz dze% technicznych, konserwacja prowadzona przez niewykwalifikowane
osoby oraz u$ywanie niezatwierdzonych cz&!ci zamiennych niesie ze sob
powa$ne ryzyko uszkodzenia systemu z rodziny Allura CV20 i obra$e% cia"a.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Wprowadzenie
1-13
1
1.6
Przeciwwskazania
1.6
Przeciwwskazania
System Allura CV20 nie powinien by% u ywany w przypadku
jakiegokolwiek z nast#puj!cych przeciwwskaza& lub podejrzenia ich
wyst#powania.
Nale y przedsi#wzi!% specjalne $rodki ostro no$ci i/lub zwróci%
szczególn! uwag# w nast#puj!cych przypadkach:
• Podczas badania radiologicznego lub leczenia kobiet w potwierdzonej
ci! y lub z podejrzeniem ci! y nale y zapewni% ochron# zarodka lub
p"odu.
• Je eli zachodzi mo liwo$% nara enia wra liwych narz!dów cia"a
(np. soczewka oka, gruczo"y p"ciowe) na kontakt z wi!zk! robocz!,
nale y zastosowa% os"ony przeciwpromienne. Wynika to z faktu,
i szkodliwe jest równie promieniowanie nieu yteczne.
• Ostre oparzenia skóry (pacjenci)
• Ostra utrata w"osów (pacjenci)
• Przewlek"e uszkodzenia popromienne (personel)
Szkolenie
Operatorzy systemu z rodziny Allura CV20 musz! przej$% odpowiednie
szkolenie dotycz!ce bezpiecznej i efektywnej eksploatacji przed
przyst!pieniem do obs"ugi systemu Allura CV20 opisanego w niniejszej
instrukcji obs"ugi. Wymogi dotycz!ce szkole& zwi!zanych z tego typu
urz!dzeniami ró ni! si# w poszczególnych krajach. Operatorzy
obowi!zani s! do odbycia odpowiedniego szkolenia, pozostaj!cego
w zgodno$ci z miejscowo obowi!zuj!cym prawem lub przepisami.
9896 002 12191
1.7
W celu uzyskania dalszych informacji na temat szkole& z zakresu
eksploatacji systemu Allura CV20 nale y skontaktowa% si# z lokalnym
przedstawicielem firmy Philips Healthcare.
1 -1 4
Wprowadzenie
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Wraz z ka d! instalacj! przeprowadzane jest szkolenie. Niniejsza
instrukcja obs"ugi stanowi wytyczne przeprowadzenia tego szkolenia.
Inne instrukcje obs ugi
1.8
Mo na równie kontaktowa% si# z producentem:
Philips Healthcare
Dept. Corporate Industrial Policy and
Technology
P.O. box 10.000
5680 DA Best, Holandia
Telefaks: +31 40 27 63017
1.8
Inne instrukcje obs ugi
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Niniejsza instrukcja obs"ugi dotyczy systemu z rodziny Allura CV20.
Je$li urz!dzenie zosta"o wyposa one w dodatkowe elementy, towarzysz!
im osobne instrukcje obs"ugi.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Wprowadzenie
1-15
1
Inne instrukcje obs ugi
1 -1 6
Wprowadzenie
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
1.8
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
2
2.1
Bezpiecze$stwo
2
Wa%ne wskazówki dotycz&ce
bezpiecze$stwa
Wszystkie produkty Philips Healthcare zosta"y opracowane
z zachowaniem surowych norm bezpiecze&stwa. Tym niemniej, wszystkie
elektryczne urz!dzenia medyczne wymagaj! w"a$ciwej instalacji, obs"ugi
i konserwacji, ze szczególnym uwzgl#dnieniem bezpiecze&stwa ludzi.
Nale y koniecznie zapozna% si# ze wszystkimi ostrze eniami
o NIEBEZPIECZE!STWIE i oznaczeniami dotycz!cymi
bezpiecze&stwa, które zosta"y umieszczone na urz!dzeniu Allura CV20,
oraz przestrzega% ich.
Nale y koniecznie post#powa% zgodnie ze wszystkimi wskazówkami
odno$nie BEZPIECZE(STWA, a tak e wszystkimi OSTRZE ENIAMI
i PRZESTROGAMI zawartymi w niniejszej instrukcji obs"ugi w celu
zapewnienia bezpiecze&stwa pacjentów i operatorów.
9896 002 12191
Nale y tak e zwróci% uwag# na nast#puj!ce informacje, zawarte we
„Wprowadzeniu” do niniejszej instrukcji obs"ugi:
P h i l i p s Healthcare
W szczególno$ci przed przyst!pieniem do badania pacjenta za pomoc!
tego urz!dzenia nale y przeczyta%, zrozumie% i zapami#ta% „Procedury
awaryjne” w rozdziale „Bezpiecze&stwo”.
Urz!dzenie mo e by% obs"ugiwane jedynie przez autoryzowany
i wykwalifikowany personel. W tym kontek$cie okre$lenie
„wykwalifikowany” oznacza posiadanie legalnego, zgodnego
z obowi!zuj!cymi przepisami, pozwolenia na obs"ugiwanie tego typu
elektrycznego sprz#tu medycznego, natomiast „autoryzowany” oznacza
posiadanie upowa nienia wydanego przez operatora sprz#tu.
• 1.4 „Przeznaczenie”.
• 1.6 „Przeciwwskazania”.
• 1.7 „Szkolenie”.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-1
2.1
Wa%ne wskazówki dotycz&ce bezpiecze$stwa
Personel obs"uguj!cy urz!dzenie oraz personel pracowni jest zobowi!zany do
przestrzegania obowi!zuj!cych praw i regulacji odno$nie obs"ugi tego sprz#tu.
Je eli u ytkownik ma jakiekolwiek w!tpliwo$ci dotycz!ce praw i regulacji,
które odnosz! si# do obs"ugi tego urz!dzenia, nie powinien go u ywa%.
OSTRZE!ENIA
Konserwacja i usterki:
• Nie wolno u$ywa' urz dzenia Allura CV20 do jakichkolwiek bada%, dopóki nie ma
pewno!ci, $e procedura rutynowej kontroli przez u$ytkownika zosta"a pomy!lnie
zako%czona, a przegl d okresowy urz dzenia Allura CV20 jest aktualny.
• Je!li jakakolwiek cz&!' urz dzenia Allura CV20 dzia"a nieprawid"owo lub jest
nieprawid"owo wyregulowana (lub istnieje takie podejrzenie), NIE WOLNO
u$ywa' urz dzeniaAllura CV20, dopóki nie zostanie przeprowadzona naprawa.
U$ytkowanie urz dzenia Allura CV20 z wadliwymi lub nieprawid"owo
wyregulowanymi cz&!ciami sk"adowymi mo$e narazi' operatora lub pacjenta
na napromieniowanie lub inne zagro$enia. Mo$e to równie$ spowodowa' zgon,
powa$ne obra$enia oraz b"&dne rozpoznanie kliniczne/nieprawid"owe leczenie.
Informacje dotycz!ce „Programu rutynowych kontroli przez
u ytkownika” i „Programu konserwacji zapobiegawczej” mo na znale'%
w rozdziale „Konserwacja” niniejszej Instrukcji obs"ugi.
OSTRZE!ENIA
Informacje dotycz ce bezpiecze%stwa:
Odpowiednie szkolenie:
• Nie wolno u$ywa' urz dzenia Allura CV20 do $adnych bada% bez przej!cia
odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bezpiecznej i prawid"owej obs"ugi.
Operatorowi NIE WOLNO obs"ugiwa' systemuAllura CV20, je!li ma
w tpliwo!ci, czy potrafi to robi' w pe"ni bezpiecznie i skutecznie. Obs"uga
urz dzenia Allura CV20 bez odpowiedniego przeszkolenia mo$e doprowadzi'
do !miertelnych lub innych powa$nych obra$e% cia"a. Mo$e równie$ by'
przyczyn b"&dnego rozpoznania klinicznego lub nieprawid"owego leczenia.
2 -2
Bezpiecze%stwo
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
nie przeczyta, zrozumie i zapami&ta wszystkich informacji, dotycz cych
bezpiecze%stwa, procedur bezpiecze%stwa i procedur awaryjnych zawartych
w niniejszym rozdziale BEZPIECZE)STWO. U$ytkowanie systemu Allura
CV20 bez odpowiedniej wiedzy dotycz cej bezpiecznej obs"ugi mo$e
prowadzi' do !miertelnych lub innych powa$nych obra$e%. Mo$e równie$ by'
przyczyn b"&dnego rozpoznania klinicznego lub nieprawid"owego leczenia.
9896 002 12191
• Nie wolno u$ywa' systemu Allura CV20 w jakimkolwiek celu, dopóki operator
Wa%ne wskazówki dotycz&ce bezpiecze$stwa
2.1
• Bez dostatecznego zrozumienia mo$liwo!ci i funkcji urz dzenia Allura CV20
nie mo$na go u$ywa' do badania pacjentów. Korzystanie z urz dzenia Allura
CV20 bez takiego zrozumienia mo$e pogorszy' skuteczno!' terapii i/lub
bezpiecze%stwo pacjenta, u$ytkownika oraz innych osób.
Informacje dotycz!ce szkolenia zawarte s! we „Wprowadzeniu” do
niniejszej instrukcji obs"ugi w cz#$ci zatytu"owanej „Szkolenie”.
OSTRZE!ENIA
Urz dzenia zabezpieczaj ce:
• Zabrania si& usuwania, modyfikowania, obchodzenia lub wy" czania
jakichkolwiek urz dze% zabezpieczaj cych w urz dzeniu Allura CV20.
Zak"ócanie pracy urz dze% podnosz cych bezpiecze%stwo mo$e prowadzi'
do !mierci lub powa$nego urazu.
Przeznaczenie systemu Allura CV20 zosta"o opisane we „Wprowadzeniu”
do niniejszej Instrukcji obs"ugi, w podrozdziale „Przeznaczenie”.
Kompatybilno$% zosta"a omówiona we „Wprowadzeniu” do Instrukcji
obs"ugi, w podrozdziale zatytu"owanym „Kompatybilno$%”.
Temperatura dost#pnych powierzchni systemu Allura CV20 podczas
normalnej pracy nie przekracza 50×C (122×F).
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Przeznaczenie i kompatybilno!':
• Nie wolno u$ywa' urz dzenia Allura CV20 do celów innych ni$ te, do których
zosta"o przeznaczone.
• Nie wolno u$ywa' urz dzenia Allura CV20 w po" czeniu z jakimikolwiek
innymi urz dzeniami, które nie zosta"y uznane za kompatybilne przez firm&
Philips Healthcare. U$ywanie urz dzenia Allura CV20 do celów niezgodnych
z przeznaczeniem lub w po" czeniu z niekompatybilnymi urz dzeniami mo$e
prowadzi' do !miertelnych lub innych powa$nych obra$e% cia"a. Mo$e
równie$ by' przyczyn b"&dnego rozpoznania klinicznego lub
nieprawid"owego leczenia.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-3
2
2.2
Procedury awaryjne
2.2
OSTRZE!ENIA
Procedury awaryjne
• W przypadku zagro$enia zwi zanego z ruchem systemu nale$y nacisn '
przycisk zatrzymania awaryjnego, aby zablokowa' wszystkie ruchy z wyj tkiem
r&cznego przemieszczania pozycjonera i swobodnego ruchu blatu sto"u.
• Aby zapewni' swobodny i ca"kowity dost&p do pacjenta, nie wolno wy" cza'
systemu rentgenowskiego przy pomocy lokalnych wy" czników zasilania.
W przypadku nag"ego zagro enia stanu pacjenta np. gdy pacjent wymaga
resuscytacji kr! eniowo – oddechowej (CPR):
• NIE naciska% awaryjnego wy"!cznika zasilania.
• Odsun!% detektor p"aski od cia"a pacjenta.
• Obróci% stó" lub przesun!% go w po"o enie zapewniaj!ce "atwy dost#p
do pacjenta ze wszystkich stron.
• Przemie$ci% blat sto"u do pozycji ca"kowicie wycofanej.
• Ustawi% wysoko$% sto"u na wymaganym poziomie.
• Rozpocz!% CPR.
Przeno!ne listwy zasilaj ce z transformatorami separuj cymi:
• Przeno!nych listew zasilaj cych z transformatorami nie wolno umieszcza'
na pod"odze. W przypadku rozlania cieczy na przeno!n listw& istnieje
ryzyko pora$enia elektrycznego, który mo$e prowadzi' do powa$nych lub
!miertelnych obra$e% pacjenta i/lub uszkodzenia sprz&tu.
• Przeno!ne listwy zasilaj ce z transformatorami separuj cymi b&d ce cz&!ci
systemu obejmuj cego urz dzenie Allura CV20 mog by' u$ywane tylko
z urz dzeniami równie$ b&d cymi cz&!ci tego systemu. Pod" czenie do
niedopuszczonego sprz&tu mo$e prowadzi' do powa$nych lub !miertelnych
obra$e% pacjenta i/lub uszkodzenia sprz&tu.
2 -4
Bezpiecze%stwo
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
9896 002 12191
OSTRZE!ENIA
Bezpiecze$stwo elektryczne
P h i l i p s Healthcare
2.3
Bezpiecze$stwo elektryczne
2.3
• Listwy zasilaj ce z transformatorami separuj cymi dostarczane z systemem
obejmuj cym urz dzenie Allura CV20 zosta"y zaprojektowane do
okre!lonego maksymalnego obci $enia.
Nie zezwala si& na pod" czanie do tych przeno!nych gniazd innego
elektrycznego sprz&tu, który nie jest cz&!ci systemu obejmuj cego
urz dzenie Allura CV20.
W takim przypadku nie mo$na zagwarantowa' bezpiecze%stwa elektrycznego
systemu Allura CV20 i istnieje ryzyko powa$nych lub !miertelnych obra$e%
pacjenta i/lub uszkodzenia sprz&tu.
• Nie wolno pod" cza' do urz dzenia dodatkowych, przeno!nych listew
zasilaj cych ani przed"u$aczy.
Niemedyczny sprz&t elektryczny:
• Niemedyczny sprz&t elektryczny b&d cy cz&!ci systemu obejmuj cego
urz dzenie Allura CV20, który wymaga zasilania przez przeno!ne listwy
zasilaj ce z transformatorami separuj cymi, nie mo$e by' pod" czany do
normalnej sieci zasilania elektrycznego.
Bezpiecze%stwo elektryczne systemu Allura CV20 mo$e ulec pogorszeniu,
co mo$e prowadzi' do powa$nych lub !miertelnych obra$e% pacjenta i/lub
uszkodzenia sprz&tu.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Os"ony i przewody:
• Nie wolno usuwa' os"on lub przewodów z urz dzenia Allura CV20 o ile nie
jest to wyra(nie wskazane w niniejszej Instrukcji obs"ugi. Wewn trz
urz dzenia Allura CV20 wyst&puj niebezpiecznie wysokie napi&cia
elektryczne. Zdj&cie obudowy lub od" czenie kabli mo$e prowadzi' do
powa$nego urazu lub !mierci.
Os"ony i przewody mog! by% demontowane jedynie przez autoryzowany,
odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny. W tym kontek$cie
„wykwalifikowany” oznacza posiadanie legalnego, zgodnego
z obowi!zuj!cymi przepisami, pozwolenia na obs"ugiwanie tego typu
elektrycznego sprz#tu medycznego, a „autoryzowany” oznacza
posiadanie upowa nienia wydanego przez operatora sprz#tu.
Z urz!dzenia Allura CV20 mo na korzysta% jedynie w pomieszczeniach
lub na obszarach spe"niaj!cych wszystkie obowi!zuj!ce przepisy
(lub regulacje posiadaj!ce moc prawn!) dotycz!ce bezpiecze&stwa
elektrycznego tego typu sprz#tu. Przed przyst!pieniem do czyszczenia,
dezynfekcji lub sterylizacji nale y zawsze od"!cza% urz!dzenie Allura
CV20 od sieci zasilaj!cej.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-5
2
2.4
Bezpiecze$stwo mechaniczne
Uziemienie
W sprz#cie przewidziano miejsce przy"!czenia uziemienia. Niniejsze
urz!dzenie Allura CV20 mo e by% u ytkowane jedynie na terenie
spe"niaj!cym wymagania miejscowych standardów bezpiecze&stwa
elektrycznego okre$lonych dla pomieszcze& przeznaczonych do celów
medycznych, takich jak US National Electrical Code. Mi#dzynarodowa
Komisja Elektrotechniczna (IEC) udost#pnia tak e wytyczne dotycz!ce
punktów ekwipotencjalnego po"!czenia uziemiaj!cego.
2.4
OSTRZE!ENIE
Bezpiecze$stwo mechaniczne
Nie nale$y zdejmowa' os"on urz dzenia Allura CV20, chyba $e jest to wyra(nie
zalecane w niniejszej instrukcji obs"ugi. W sk"ad urz dzenia Allura CV20
wchodz elementy ruchome. Zdejmowanie os"on mo$e spowodowa' powstanie
powa$nych lub !miertelnych obra$e% cia"a.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Os"ony mog! by% demontowane jedynie przez autoryzowany,
odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny. W tym kontek$cie
„wykwalifikowany” oznacza posiadanie legalnego, zgodnego
z obowi!zuj!cymi przepisami, pozwolenia na obs"ugiwanie tego typu
elektrycznego produktu medycznego, a „autoryzowany” oznacza
posiadanie upowa nienia wydanego przez operatora sprz#tu.
2 -6
Bezpiecze%stwo
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Niebezpiecze$stwo eksplozji
2.5
2.5
Niebezpiecze$stwo eksplozji
2
OSTRZE!ENIA
• Urz dzenia Allura CV20 nie nale$y u$ywa' w obecno!ci gazów i par
substancji wybuchowych, takich jak niektóre gazy znieczulaj ce.
• Nie wolno stosowa' palnych ani potencjalnie wybuchowych sprayów
odka$aj cych. Mo$e doj!' do zap"onu par, a co za tym idzie, do !miertelnych
lub inne powa$nych obra$e% i/lub uszkodzenia sprz&tu.
• U$ywanie urz dzenia Allura CV20 w !rodowisku, dla którego nie jest ono
przeznaczone, mo$e by' przyczyn po$aru lub wybuchu.
System Allura CV20 musi by% u ywany w pomieszczeniu
przystosowanym do wykonywania bada& serca i naczy&.
2.6
9896 002 12191
U ycie sprz#tu elektrycznego w $rodowisku innym ni to, do którego jest
on przeznaczony, mo e prowadzi% do po aru lub wybuchu. Konieczne
jest $cis"e wype"nianie, przestrzeganie i kontrolowanie wype"niania
przepisów przeciwpo arowych dotycz!cych odno$nego obszaru
medycznego. Dost#pne powinny by% ga$nice przeznaczone do gaszenia
po aru sprz#tu elektrycznego i sprz#tu nieznajduj!cego si# pod
napi#ciem. Wszyscy operatorzy urz!dzenia Allura CV20 powinni zosta%
przeszkoleni w zakresie stosowania ga$nic oraz innego sprz#tu
przeciwpo arowego, a tak e powinni posiada% wiedz# o lokalnych
procedurach przeciwpo arowych.
OSTRZE!ENIE
P h i l i p s Healthcare
Bezpiecze$stwo po%arowe
Do gaszenia po$arów elektrycznych i chemicznych mo$na u$ywa' wy" cznie
specjalnie oznaczonych ga!nic, przeznaczonych do tych celów. Stosowanie
wody lub innych p"ynów do gaszenia po$arów elektrycznych mo$e prowadzi'
do !mierci lub powa$nego urazu.
Je eli jest to bezpieczne, nale y przed przyst!pieniem do gaszenia po aru
spróbowa% od"!czy% urz!dzenie Allura CV20 od 'ród"a zasilania
elektrycznego i innych 'róde" zasilania. Post#powanie takie obni y
ryzyko pora enia elektrycznego.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-7
2.7
Kompatybilno"# elektromagnetyczna (EMC), telefony przeno"ne i podobny sprz't oraz pola EMF
2.7
Kompatybilno"# elektromagnetyczna
(EMC), telefony przeno"ne i podobny
sprz't oraz pola EMF
Kompatybilno"# elektromagnetyczna (EMC), telefony przeno"ne
i podobny sprz't
Urz!dzenie medyczne Allura CV20 jest zgodne z wymaganiami
odno$nych norm EMC. Inne urz!dzenia elektroniczne, które przekraczaj!
normy EMC emisji promieniowania, takie jak niektóre telefony
przeno$ne, mog! zak"óca% prac# niniejszego urz!dzenia medycznego.
OSTRZE!ENIA
• Nie wnosi' $adnych urz dze% emituj cych fale radiowe (takich jak telefony
przeno!ne) do pracowni, bez wzgl&du, czy jest s one wy" czone czy nie.
Tego typu urz dzenia mog emitowa' fale radiowe przekraczaj ce normy
EMC i, w pewnych warunkach, mog zak"óca' prawid"owe funkcjonowanie
systemu. To mog"oby, w ekstremalnych przypadkach, prowadzi' do
!miertelnych lub powa$nych obra$e% cia"a.
• Przewody i akcesoria innych producentów mog mie' wp"yw na zgodno!'
elektromagnetyczn urz dzenia firmy Philips.
Pola EMF
Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF):
•
•
•
2 -8
Bezpiecze%stwo
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
•
przeznaczonych do u ytku, które, jak wszystkie urz!dzenia elektroniczne,
mog! generalnie emitowa% i odbiera% sygna"y elektromagnetyczne.
Jedn! z g"ównych zasad biznesowych firmy Philips jest zachowanie
w przypadku naszych produktów wszelkich koniecznych $rodków
bezpiecze&stwa i higieny w celu przestrzegania wszystkich stosownych
wymogów prawnych i prawid"owego utrzymania norm EMF
obowi!zuj!cych w momencie wytwarzania produktów.
Philips anga uje si# w tworzenie, produkcj# i sprzeda produktów,
które nie maj! adnego negatywnego wp"ywu na zdrowie.
Philips zapewnia, e w przypadku prawid"owej obs"ugi i zastosowaniu
produkty s!, zgodnie z badaniami naukowymi, bezpieczne w u yciu.
Philips bierze aktywny udzia" w rozwoju mi#dzynarodowych norm
bezpiecze&stwa i EMF, i dzi#ki temu jest w stanie przewidzie% dalszy
post#p w normalizacji w tym zakresie w celu wcze$niejszego
uwzgl#dnienia wymogów w swoich produktach.
9896 002 12191
• Firma Philips Royal Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów
Bezpiecze$stwo radiologiczne
2.8
Podstawowe dzia anie
Urz!dzenie medyczne Allura CV20 zosta"o opracowane z my$l!
o zagwarantowaniu – tak e w wypadkach awaryjnych – podstawowego
bezpiecze&stwa elektrotechnicznego, mechanicznego oraz zwi!zanego
z emisj! fal radiowych. Dzi#ki temu w przypadkach nag"ych zawsze
dost#pna b#dzie fluoroskopia, umo liwiaj!c bezpieczne dla pacjenta
zako&czenie zabiegu.
2.8
Bezpiecze$stwo radiologiczne
Operatorzy powinni koniecznie zapozna% si# z bie !cymi zaleceniami
Mi#dzynarodowej Komisji ds. Ochrony Radiologicznej, a w Stanach
Zjednoczonych tak e Krajowej Rady ds. Ochrony Radiologicznej Stanów
Zjednoczonych.
• ICRP, Pergamon Press, Oxford, New York, Beijing, Frankfurt,
S)o Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto.
• NCRP, Suite 800, 7910 Woodmont Avenue, Bethesda,
Maryland 20814, USA.
Sprz#t rentgenowski jest przeznaczony do procedur, w których poziomy
kermy powietrznej (AK — Air Kerma) mog! by% wystarczaj!co wysokie
podczas zwyk"ego u ytkowania, aby stworzy% ryzyko efektów
deterministycznych.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Dla ochrony przed promieniowaniem nale y wykorzysta% wszystkie
dost#pne operatorowi $rodki sprz#towe, urz!dzenia, akcesoria, systemy
i procedury.
Szczegó"owy opis urz!dze& zabezpieczaj!cych przed promieniowaniem
i sposobu ich u ytkowania mo na znale'% w rozdziale „Akcesoria”
instrukcji obs"ugi systemu Allura CV20.
OSTRZE!ENIE
Zabrania si& usuwania, modyfikowania lub obchodzenia jakichkolwiek urz dze%
zabezpieczaj cych w systemie. Zak"ócanie dzia"ania urz dze% bezpiecze%stwa
mo$e doprowadzi' do powa$nych lub !miertelnych obra$e% cia"a.
Nale y stosowa% jedynie przepisan! moc kermy konieczn! do
przeprowadzenia danego badania lub leczenia.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-9
2
2.8
Bezpiecze$stwo radiologiczne
Wytyczne dotycz&ce promieniowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przesun!% detektor p"aski jak najbli ej cia"a pacjenta.
Nie wolno stosowa% promieniowania, je eli nie jest to absolutnie konieczne.
Promieniowanie nale y stosowa% przez mo liwie najkrótszy czas.
O ile jest to mo liwe, nale y u ywa% automatycznej kontroli mocy
kermy powietrznej.
O ile jest to mo liwe, nale y trzyma% si# jak najdalej od
napromieniowywanych obiektów.
Nale y zawsze nosi% fartuch ochronny.
Nale y stosowa% dozymetry w celu monitorowania dawki poch"oni#tej.
Nale y stosowa% maksymaln! kolimacj#.
Nale y utrzymywa% ognisko jak najdalej od skóry (obiektu).
Nale y usun!% z wi!zki g"ównej wszelkie niepotrzebne przedmioty,
które zas"aniaj! obiekt (w tym r#ce operatora).
Zb#dne obiekty w wi!zce g"ównej mog! by% przyczyn! efektów
niepo !danych, jak b"#dna interpretacja danych obrazu i przyj#cie
nadmiernej dawki przez pacjenta.
Nale y umie$ci% 'ród"o promieniowania rentgenowskiego pod sto"em,
gdy zapewnia to dodatkow! ochron# operatora.
Nale y zawsze u ywa% wy"!cznika promieniowania, z wyj!tkiem
sytuacji, gdy trwa napromienianie. Zapobiegnie to emisji
promieniowania w wyniku przypadkowej aktywacji przycisku
promieniowania.
W przypadku przerwania obrazowania na ywo nale y zwolni%
prze"!cznik r#czny/no ny.
Je eli wi!zka promieni RTG nie zostanie uruchomiona lub zatrzymana,
nale y zwolni% i ponownie wcisn!% prze"!cznik r#czny/no ny.
Filtracja
Maksymalny wspó"czynnik t"umienia na blacie sto"u wynosi 1,43 Al.
Minimalne filtrowanie w"asne (przy 75 kV) lampy rentgenowskiej/
kolimatora wynosi 2,5 mm Al.
Oprócz filtra klinowego z mosi!dzu o grubo$ci 1 mm (CuZn37 R-019,
równowa nik 22 mm Al przy 75 kV), na urz!dzeniu ograniczaj!cym
wi!zk# (BLD — Beam Limiting Device) mo na umie$ci% dodatkowy filtr
o nast#puj!cych cechach:
2 -1 0
Bezpiecze%stwo
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
•
•
•
•
9896 002 12191
U ywaj!c urz!dzenia emituj!cego promieniowanie, nale y zawsze
stosowa% si# do poni szych zasad:
Bezpiecze$stwo danych przesy anych w sieci, zabezpieczenia i ochrona prywatno"ci
2.9
Numer typu BLD
Filtr dodatkowy
Filtracja
(12NC)
Numer Filtr
w mm równowa%nych grubo"ci Al.
(przy 75 kV)
9896 010 22×××a
a
U WA G A
1
0,1 mm Cu + 1,0 mm Al 4,0
2
0,4 mm Cu + 1,0 mm Al 11,0
3
0,9 mm Cu + 1,0 mm Al 21,5
× = dowolna cyfra od 0 do 9
Informacje dotycz ce promieniowania rozproszonego zawiera rozdzia" 7 „Dane
techniczne”.
Kalibrowanie dozymetru
Patrz instrukcje wymienione w Instrukcji obs"ugi technicznej.
2.9
Bezpiecze$stwo danych przesy anych
w sieci, zabezpieczenia i ochrona
prywatno"ci
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Rola klienta w staraniach o bezpiecze$stwo produktu
Jeste$my $wiadomi tego, e bezpiecze&stwo produktów firmy Philips
Healthcare jest wa nym elementem strategii bezpiecze&stwa
obowi!zuj!cej w placówkach klientów. Jednak aby w pe"ni korzysta%
z zabezpiecze& produktu, nale y zaimplementowa% kompleksow!,
wielopoziomow! strategi# (obejmuj!c! zasady, procesy i technologie)
w celu ochrony informacji i systemów przed zagro eniami pochodz!cymi
z wewn!trz i z zewn!trz.
Zgodnie ze standardami bran owymi strategia powinna obejmowa%
zabezpieczenia fizyczne, zabezpieczenia aktywowane na czas pracy
urz!dzenia, procedury ochrony, algorytmy zarz!dzania zagro eniami,
strategie zabezpiecze& i planowanie dzia"a& na wypadek awarii.
Praktyczna implementacja elementów zabezpiecze& mo e si# ró ni%
w zale no$ci od warunków w konkretnym o$rodku i mo e wymaga%
zastosowania ró norodnych rozwi!za& — mi#dzy innymi: zapór firewall,
oprogramowania antywirusowego, technologii uwierzytelniania itp.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-11
2
2.10
Substancje i pierwiastki toksyczne lub niebezpieczne
Tak jak w przypadku ka dego systemu dzia"aj!cego w oparciu o system
komputerowy, zabezpieczenia nale y skonfigurowa% w taki sposób, aby
firewalle i/lub inne rozwi!zania dzia"a"y pomi#dzy systemem medycznym
a systemami dost#pnymi z zewn!trz.
W tym celu Wydzia" ds. Weteranów (USA) opracowa" architektur#
izoluj!c! urz!dzenie medyczne (ang. Medical Device Isolation
Architecture), która dzia"a zgodnie z powy szym za"o eniem. Tego
rodzaju zabezpieczenia obwodowe i sieciowe s! niezb#dnymi elementami
kompleksowej strategii ochrony urz!dzenia medycznego.
Pozosta"e informacje dotycz!ce bezpiecze&stwa i zachowania
prywatno$ci znajduj! si# w witrynie internetowej po$wi#conej
bezpiecze&stwu produktów firmy Philips pod adresem:
http://www.healthcare.philips.com/main/support/productsecurity
Substancje i pierwiastki toksyczne lub
niebezpieczne
2.10
W poni szej tabeli przedstawiono substancje i pierwiastki toksyczne lub
niebezpieczne, obecne w systemie Allura CV20:
Rt'#
(Hg)
Kadm
(Cd)
Chrom
sze"ciowarto"ciowy
(Cr6+)
Etery fenylowe
polibromowane
(PBB)
Etery fenylowe
polibromowane
(PBDE)
Modu y elektroniczne
X
O
O
O
O
O
Ekrany p askie
O
X
O
O
O
O
Detektor
X
O
O
O
O
O
Os ony przed
promieniowaniem
X
O
O
O
O
O
Kolimator
X
O
O
O
O
O
Kratka
X
O
O
O
O
O
Lampa rentgenowska
X
O
O
O
O
O
Cz!"ci
elektromechaniczne
O
O
O
X
O
O
O: Oznacza, $e ilo"# substancji toksycznej lub niebezpiecznej zawartej we wszystkich materia ach u$ytych podczas produkcji
tej cz!"ci jest ni$sza ni$ wymagana warto"# progowa wg SJ/T11363-2006.
X: Oznacza, $e ilo"# substancji toksycznej lub niebezpiecznej zawartej w co najmniej jednym z materia ów jednorodnych
u$ytych podczas produkcji tej cz!"ci jest wy$sza ni$ wymagana warto"# progowa wg SJ/T11363-2006.
2 -1 2
Bezpiecze%stwo
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
9896 002 12191
Substancje i pierwiastki toksyczne lub niebezpieczne
O ów
(Pb)
P h i l i p s Healthcare
System Allura CV20
Opis tabliczek znajduj&cych si' na sprz'cie
2.11
W niniejszym produkcie zwi!zki nadchloranowe znajduj! si# w ogniwach
litowych i/lub bateriach. Zwi!zki nadchloranowe — wymagane mo e by%
specjalne post#powanie z takimi zwi!zkami. Wi#cej informacji zawiera
strona internetowa:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
W sk"ad niniejszego produktu wchodz! podzespo"y, które mog! zawiera%
rt#%. Rt#% nale y podda% recyklingowi lub utylizowa% zgodnie z prawem
lokalnym, stanowym b!d' federalnym. (W obr#bie niniejszego systemu
rt#% zawieraj! lampy pod$wietlenia ekranów monitorów).
2.11
Bezpiecze$stwo korzystania z lasera
Niniejszy produkt zawiera elementy laserowe, które s! ca"kowicie
zamkni#te i nie wymagaj! adnych czynno$ci regulacyjnych przez
u ytkownika.
OSTRZE!ENIE
Korzystanie z elementów steruj cych lub procedur systemu w celu regulacji,
konserwacji lub obs"ugi w sposób inny ni$ okre!lony w za" czonej
dokumentacji mo$e grozi' ekspozycj na promieniowanie laserowe.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
2.11.1
Opis tabliczek znajduj&cych si'
na sprz'cie
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-13
2
2.11
Opis tabliczek znajduj&cych si' na sprz'cie
Pozycjoner frontalny
2.11.2
1
2
3
4
5
Tabliczki na pozycjonerze frontalnym
9896 002 12191
Rysunek 2.1
2 -1 4
Bezpiecze%stwo
1
Tabliczki na systemie (np. CV20)
2
Tabliczka produktu zawieraj&cego laser klasy 1
3
Tabliczka z nazw& systemu
4
Tabliczka CCC
5
Tabliczki na systemie w wersji chi%skiej (np. CV20)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
P h i l i p s Healthcare
Legenda
Wersja dokumentu 1.0
Opis tabliczek znajduj&cych si' na sprz'cie
2.11.3
2.11
Modu y operacyjne
Tabliczk# ostrzegawcz! przed promieniowaniem RTG (w razie potrzeby)
i inne tabliczki znajduj! si# na p"ycie monta owej modu"u w"!czania/
wy"!czania.
1
Rysunek 2.2
Modu w &czania/wy &czania i tabliczka DHHS
„WARNING:
This X-ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe
exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are
observed” (OSTRZE*ENIE: Ten aparat RTG mo e stanowi% zagro enie dla
pacjenta i operatora w przypadku zlekcewa enia parametrów bezpiecznej
ekspozycji, instrukcji obs"ugi i harmonogramu przegl!dów okresowych).
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Tabliczka ostrzegawcza [1], znajduj!ca si# w pobli u w"!cznika/
wy"!cznika, zawiera nast#puj!cy tekst:
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-15
2
2.12
Rozmieszczenie tabliczek
2.12
Rozmieszczenie tabliczek
Szczegó"y i lokalizacje pozosta"ych tabliczek opisano w stosownej
instrukcji obs"ugi produktu.
2.12.1
Sterowanie promieniowaniem RTG (szafka g ówna)
Rozmieszczenie tabliczek na szafce sterowania promieniowaniem
RTG (szafce M)
P h i l i p s Healthcare
Rysunek 2.3
9896 002 12191
Tabliczki sterowania promieniowaniem RTG znajduj! si# na szczycie
szafki M, patrz Rycina 2.3.
2 -1 6
Bezpiecze%stwo
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Rozmieszczenie tabliczek
2.12.2
2.12
Generator RTG
2
Tabliczki generatora RTG znajduj! si# na szczycie szafki generatora,
patrz Rycina 2.4.
Rozmieszczenie tabliczek na szafce generatora
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Rysunek 2.4
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-17
2.12
Rozmieszczenie tabliczek
2.12.3
Zespó lampy RTG, ogranicznika wi&zki i receptora
obrazu
Tabliczki dotycz!ce powy szych elementów znajduj! si# na tylnej $ciance
ramienia C pozycjonera systemu CV20, patrz Rycina 2.5:
• Zespó" lampy RTG
• Ogranicznik wi!zki (kolimator)
• Receptor obrazu (FDXD)
Rozmieszczenie tabliczek na pozycjonerze
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Rysunek 2.5
2 -1 8
Bezpiecze%stwo
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Rozmieszczenie tabliczek
2.12.4
2.12
Stó pacjenta
2
Tabliczki sto"u pacjenta znajduj! si# na p"ycie monta owej podstawy
sto"u AD7, patrz Rycina 2.6.
Rozmieszczenie tabliczek na stole AD7
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Rysunek 2.6
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Bezpiecze%stwo
2-19
Rozmieszczenie tabliczek
2 -2 0
Bezpiecze%stwo
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
2.12
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
3
3.1
Instalacja
Wprowadzenie
3
Urz!dzenie Allura CV20 musi zosta% w ca"o$ci zainstalowane
i skonfigurowane przez przeszkolonego in yniera s"u by technicznej
podczas dostawy i przekazania. Podczas u ytkowania urz!dzenia lub
w zwi!zku ze zmian! miejsca instalacji konieczne mog! by% modyfikacje
urz!dzenia lub jego konfiguracji. Przeprowadza% je musi
wykwalifikowany in ynier s"u by technicznej.
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale s! wymagane przez warunki
normy IEC 60601-1-1. Niniejszy dokument zawiera wytyczne
prawid"owego pod"!czenia sprz#tu.
Informacje ogólne
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Urz!dzenie Allura CV20 spe"nia wymagania normy IEC 60601-1
i zapewnia, wewn!trz i na zewn!trz otoczenia pacjenta, poziom
bezpiecze&stwa wymagany przez IEC 60601-1-1 pod warunkiem,
e w stosunku do urz!dze& wymienionych w poni szej tabeli zosta"y
zastosowane opisane $rodki bezpiecze&stwa elektrycznego.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Instalacja
3-1
Po &czenia urz&dzenia
3.2
Po &czenia urz&dzenia
Numer
elementu
Urz&dzenie wchodz&ce w sk ad systemu
Normy IEC
lub ISO
Lokalizacja
urz&dzenia
Bezpiecze$stwo
elektryczne
1
Sprz!t RTG Allura CV20
IEC 60601-1/
UL 2601-1
Cz!"ciowo
wewn&trz
i cz!"ciowo
na zewn&trz
otoczenia
pacjenta
Z &cza elektryczne
(ATY-X2; MDAI-X2; MDP-X1;
MDY-X24; MDY-X34; NPX105; NP-X106; NP-X111)
z innymi elektrycznymi
urz&dzeniami medycznymi
s& zgodne z norm& IEC
60601-1.
Standard
IEC
Poza otoczeniem
pacjenta
Stacja robocza lub drukarka
powinny by# po &czone za
pomoc& separatora TN-X2
Ethernet.
Urz&dzenie do bada% rentgenowskich
Allura CV20 sk ada si! z nast!puj&cych
cz!"ci podstawowych, które znajduj& si!
wewn&trz otoczenia pacjenta:
• Stó z modu ami steruj&cymi
• Pozycjoner ramienia C
• Obudowa zespo u lampy RTG
z ogranicznikami wi&zki
• Detektor p aski (FD)
• Monitory na podwieszeniu sufitowym
• Os ony przed promieniowaniem (opcja)
• Wstrzykiwacz (opcja)
• Modu ekranu dotykowego (TSM) (opcja)
2
3 -2
Instalacja
Stacja robocza Network /Xcelera/
Viewforum i drukarka sieciowa.
9896 002 12191
Urz&dzenie do bada% rentgenowskich
Allura CV20 sk ada si! z nast!puj&cych
elementów podstawowych umieszczonych
poza otoczeniem pacjenta:
• Monitory
• Klawiatura i mysz
• Modu y steruj&ce
• Stacja robocza (Stacje robocze)
• Generator RTG i zespo y ch odz&ce
• Szafki zewn!trzne
• G ówna szafka do sterowania
systemem/dystrybucji zasilania
sieciowego z interfejsami u$ytkownika
i monitorami do przegl&dania
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
3.2
Po &czenia urz&dzenia
Numer
elementu
Urz&dzenie wchodz&ce w sk ad systemu
Normy IEC
lub ISO
Lokalizacja
urz&dzenia
Bezpiecze$stwo
elektryczne
3
Monitor parametrów $yciowych/EKG
IEC 60601-1/
UL 2601-1
Wewn&trz
otoczenia
pacjenta
• Urz&dzenie powinno by#
pod &czone do zespo u
MDY-X24 systemu
rentgenowskiego Allura
CV20.
• Uziemienie ochronne
monitora parametrów
$yciowych/EKG powinno
by# pod &czone do
uziemienia ochronnego
gniazda "ciennego.
Uziemienie ochronne
tego gniazda "ciennego
powinno by# pod &czone
do szyny zbiorczej, do
której pod &czone jest
urz&dzenie do bada%
rentgenowskich.
• Przewód sieciowy
powinien by#
pod &czony do
przeno"nej listwy
zasilaj&cej
z transformatorem
separuj&cym (zgodnie
z IEC60601-1-1).
Interfejs pomieszczenia (lampa do
o"wietlania obszaru badania, o"wietlenie,
styki drzwiowe, szpitalny kontakt
prze &czania awaryjnego)
IEC 60601-1/ Poza otoczeniem
UL 2601-1
pacjenta
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
4
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
3.2
3
• Urz&dzenie powinno by#
pod &czone do z &czy
NP-X105, NP-X106,
ATY-X2 i NP-X111
urz&dzenia do bada%
rentgenowskich Allura
CV20.
• Urz&dzenia szpitalne
powinny by# zgodne
z normami IEC60601-1 /
UL 2601-1.
• Nie wolno u$ywa#
przewodów
ekranowanych.
• Obwody urz&dze%
szpitalnych powinny by#
izolowane od uziemienia
ochronnego.
Instalacja
3-3
Urz&dzenie wchodz&ce w sk ad systemu
Normy IEC
lub ISO
Lokalizacja
urz&dzenia
Bezpiecze$stwo
elektryczne
5
Medyczny rejestrator DVD
Standard
IEC
Poza otoczeniem
pacjenta
• Urz&dzenie powinno by#
pod &czone do CY-X30
urz&dzenia do bada%
rentgenowskichAllura
CV20.
• Uziemienie ochronne
urz&dzenia wideo
powinno by# pod &czone
do z &cza PE CY-X500.
• Przewód sieciowy sprz!tu
wideo powinien by#
pod &czony do CY-X5.
6
Inny sprz!t
-
Wewn&trz
otoczenia
pacjenta
• Wewn&trz otoczenia
pacjenta:
W przypadku sprz!tu
odpowiadaj&cego
normie IEC xxxxx
(nie normie IEC 60601)
nale$y zapewni#
dodatkowe uziemienie
ochronne dla z &cza
WVB-X100.
7
Inny sprz!t
-
Poza otoczeniem
pacjenta
• Poza otoczeniem
pacjenta
W przypadku sprz!tu
odpowiadaj&cego normie
IEC xxxxx (nie normie
IEC 60601), który nie
spe nia wymaga%
odno"nie warto"ci pr&du
up ywowego okre"lonych
w punkcie 19.201, nale$y
zapewni# dodatkowe
uziemienie ochronne dla
z &cza WVB-X100
P h i l i p s Healthcare
Numer
elementu
9896 002 12191
Po &czenia urz&dzenia
3.2
3 -4
Instalacja
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
4
4.1
Komunikaty systemowe
oraz komunikaty o b 'dzie
Obs uga komunikatów i b 'dów
Je eli wykryty zostanie b"!d, w obszarze komunikatów instruuj!cych
wy$wietlacza na monitorze (OMD) referencyjnym oraz w oknie akwizycji
i geometrii (AGD) monitora danych pojawi si# komunikat.
Patrz równie rozdzia"y 3.2.3, „Wy$wietlacz na monitorze (OMD)”,
oraz 4.2.8, „Okno akwizycji i geometrii (AGD)”, cz#$ci „Interfejs
u ytkownika” instrukcji obs"ugi.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Komunikaty s! wy$wietlane w chwili wyst!pienia b"#du i pozostaj! tak
d"ugo, jak utrzymuj! si# okoliczno$ci b"#du. Je eli zosta" wykryty wi#cej
ni jeden b"!d, wy$wietlany b#dzie komunikat odnosz!cy si# do b"#du
o wy szym priorytecie. Je eli zosta" wy$wietlony komunikat o b"#dzie
dotycz!cy funkcjonowania (Action), systemu nie wolno u ywa%. Je eli
zosta" wy$wietlony komunikat ostrzegaj!cy (Warning), system mo na
u ytkowa% w ograniczonym zakresie.
Po wyst!pieniu niektórych b"#dów system zostaje automatycznie
zresetowany. Je eli automatyczne resetowanie b#dzie wyst#powa% cz#sto,
nale y skontaktowa% si# z serwisem.
4.1.1
Komunikaty o b 'dach
W poni szej tabeli przedstawiono wszystkie komunikaty o b"#dach,
ostrze enia i komunikaty systemowe wyst#puj!ce w systemie Allura CV20:
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Acceptance Required
New settings have been loaded by FS
(Wymagana akceptacja)
(FS za adowa nowe ustawienia).
Access denied (Odmowa dost!pu)
U"ytkownik nie ma prawa do zmiany has a.
Account is disabled
Konto jest niedost!pne.
(Konto niedost!pne)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-1
4
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Account is locked
Konto jest zablokowane z powodu zbyt du"ej liczby
(Konto zablokowane)
b !dnych logowa#.
Acquisition is currently active
Wykonywana inna czynno$% podczas aktywnej
(Akwizycja jest aktywna w danej
akwizycji.
chwili)
Add run and mark image
Nale"y wybra% seri! obrazów, która ma by%
(Dodaj seri! i zaznacz obraz)
po &czona z bie"&c& analiz&.
An invalid heart rate has been
Wprowadzono ujemn& cz!sto$% akcji serca lub
entered (Wprowadzono
wprowadzona warto$% nie mie$ci si!
nieprawid ow& cz!sto$% akcji serca) w dopuszczalnych granicach.
An invalid height has been entered
Wprowadzono ujemny wzrost lub wprowadzona
(Wprowadzono nieprawid owy
warto$% nie mie$ci si! w dopuszczalnych
wzrost)
granicach.
An invalid weight has been entered
Wprowadzono ujemn& mas! cia a lub
(Wprowadzono nieprawid ow&
wprowadzona warto$% nie mie$ci si!
wag!)
w dopuszczalnych granicach.
An unknown error occurred. No
Nieznany b &d.
further details available (Wyst&pi
nieznany b &d. Brak dodatkowych
informacji)
Apex is not in a LAO projection
Aby obraz by uznany za obraz w projekcji LAO,
(Koniuszek serca nie jest
musi by% uzyskany pod pewnym k&tem.
Je"eli koniuszek znajduje si! zbyt blisko zastawki,
(Koniuszek jest za blisko zastawki)
to u"ytkownik otrzyma ten komunikat.
Apex not on contour (Koniuszek nie
Nie powiod a si! kontrola wyników oblicze#.
pojawia si! na konturze)
Arterial curvature too large
Naczynie wskazane do detekcji ma zbyt wiele
(Zbyt du"a krzywizna t!tnic)
krzywizn.
Authentication failed
Uwierzytelnianie nie powiod o si!.
(Uwierzytelnianie nie powiod o si!)
Automatic detection of the sphere
Modu kalibracji nie by w stanie automatycznie
failed (Automatyczna detekcja sfery
wykry% sfery.
nie powiod a si!)
4 -2
Bad exposure conditions found
Ekspozycja danego obrazu lub g !bia barw (liczba
(Wykryto z e warunki ekspozycji)
bitów na piksel) w pliku DICOM jest nieprawid owa.
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Apex is too close to valve
9896 002 12191
w projekcji LAO)
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Button active. Release button to
Wskazówka dla u"ytkownika.
4.1
complete startup (Przycisk aktywny.
Zwolnij przycisk, aby zako#czy%
rozruch)
Cal. information ignored, using auto
Je"eli obraz ju" zosta skalibrowany przed jego
calibration (Zignorowano dane
wczytaniem, pojawi si! niniejszy komunikat, aby
kalibracji, wykonywana jest
powiadomi% u"ytkownika, "e system obliczy
kalibracja automatyczna)
w asny wspó czynnik kalibracji.
Cannot be computed due to
Obliczenia nie powiod y si!, gdy" naczynie jest
complete occlusion (Nie mo"na
ca kowicie niedro"ne.
4
obliczy% z powodu ca kowitej
niedro"no$ci)
Cannot merge existing examination
Zmiana ID badania.
Ids (Nie mo"na scali% istniej&cych
numerów ID bada#)
Centerline wall motion can not be
B &d wskazuj&cy na niemo"no$% obliczenia analizy
computed (Nie mo"na obliczy%
ruchu $cian w linii $rodkowej.
ruchu $rodkowoliniowego $ciany)
Centerline wall motion graph cannot
B &d wskazuj&cy na niemo"no$% wy$wietlenia
be displayed (Nie mo"na wy$wietli%
graficznych wyników analizy ruchu $cian w linii
wykresu ruchu $rodkowoliniowego
$rodkowej.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
$ciany)
Changed settings take effect in next
Pojawia si! podczas analizy bie"&cej,
analysis (Zmienione ustawienia
gdy u"ytkownik zmieni konfiguracj!.
zadzia aj& podczas nast!pnej
analizy)
Check table long. moves free.
U"ytkownik musi sprawdzi%, czy stó porusza si!
Bodyg. will be switched off
bez przeszkód, poniewa" podczas serii wykonanej
(Sprawd', czy stó porusza si!
technik& „Bolus Chase” system ochrony pacjenta
swobodnie w osi pod u"nej. System
BodyGuard b!dzie wy &czony.
ochronny b!dzie wy &czony)
Check table longitudinal moves free
Informuje u"ytkownika o ruchu sto u.
(Sprawd', czy stó porusza si!
swobodnie w osi pod u"nej)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-3
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Combination of AccNr and
Modyfikacja atrybutu.
RequestID already exists (Dana
kombinacja numeru katalogowego
i ID zapytania ju" istnieje)
Combining Analysis
(&czenie nowo wybranej serii obrazów z bie"&c&
((&czenie analizy)
analiz&.
Communication error with worklist
Status po &czenia Ris.
manager (B &d po &czenia
z mened"erem listy roboczej)
Confirm Rotation scan end-position
Pozycja ko#cowa skanowania rotacyjnego nie
(Potwierd' po o"enie ko#cowe
zosta a potwierdzona.
skanowania rotacyjnego)
Confirm Rotation scan start-position
Pozycja pocz&tkowa skanowania rotacyjnego nie
(Potwierd' po o"enie pocz&tkowe
zosta a potwierdzona.
skanowania rotacyjnego)
Connection with worklist manager
Status po &czenia Ris.
lost (Utracono po &czenie
z mened"erem listy roboczej)
Connection with worklist manager
Status po &czenia Ris.
restored (Odzyskano po &czenie
z mened"erem listy roboczej)
Contour corrected
Dokonano korekcji wykrytego konturu.
Contour too small for Centerline
Wykryty kontur nie jest wystarczaj&co d ugi, aby
Wall Motion (Za ma y kontur dla
wykona% analiz! ruchu $ciany w linii $rodkowej.
$rodkowoliniowego ruchu $ciany)
Contour too small for Radial Wall
Kontur zawiera zbyt ma o punktów, aby mo"na
Motion (Za ma y kontur dla
by o obliczy% radialny ruch $cian.
9896 002 12191
(Poprawiono kontur)
radialnego ruchu $ciany)
Ostrze"enie mówi&ce "e kontur styka si! z granic&
(Kontur dotyka granicy)
obrazu.
Correct the contour or create
Wskazówka dla u"ytkownika.
P h i l i p s Healthcare
Contour touches boundary
a report (Popraw kontur,
aby utworzy% raport)
4 -4
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Corrected for cross-sectional area
Okre$la rozmiar cewnika u"ytego do analizy
of cath (Skorygowano wzgl!dem
danych hemodynamicznych.
4.1
pola przekroju cewnika)
Correction crosses opposite edge
Poprawka rozpoczyna si! po lewej stronie konturu
(Poprawka przecina przeciwleg &
i przechodzi na praw& stron! konturu.
kraw!d')
Correction not applied, please retry
Nie wprowadzono korekty w zakresie komory,
(Korekcja nie powiod a si!,
nale"y spróbowa% ponownie.
4
ponów prób!)
Correction too small (Korekta zbyt
Punkty po korekcie s& identyczne lub le"& bardzo
ma a)
blisko siebie.
Could not draw the sphere, please
Pojawia si!, gdy nie powiedzie si! r!czne
retry (Nie mo"na wykre$li% sfery,
zaznaczanie sfery.
spróbuj ponownie)
Could not initialize from NLS
B &d przy pobieraniu danych z NLS.
(Nie mo"na zainicjalizowa% z NLS)
Could not send IPC message:
Pojawia si!, gdy powinien by% wys any komunikat
no IPC connection (Nie mo"na
IPC, ale jeszcze nie ustanowiono po &czenia z IPC.
wys a% komunikatu IPC: brak
po &czenia z IPC)
Current image is not yet calibrated
W celu przeprowadzenia analizy najpierw nale"y
(Nie skalibrowano bie"&cego obrazu)
skalibrowa% obraz.
Delete or modify a length
Wskazówka dla u"ytkownika.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
measurement (Usu# lub zmodyfikuj
pomiar d ugo$ci)
Delete or modify an angle
Wskazówka dla u"ytkownika.
measurement (Usu# lub zmodyfikuj
pomiar k&ta)
Detection failed, please retry
B &d oznaczaj&cy niepowodzenie detekcji komory,
(Detekcja nie powiod a si!,
nale"y spróbowa% ponownie.
ponów prób!)
DETECTOR BodyGuard Override
U"ytkownik jest informowany, "e ochrona
(Pomini!cie systemu
detektora przez system BodyGuard poprzez
bezpiecze#stwa detektora)
ograniczenie ruchu ramienia C lub pozycjonera do
bardzo niskich pr!dko$ci zosta a wy &czona.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-5
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Detector cooler problem. End
Wyst&pi problem w obr!bie ch odnicy.
examination. Call Service (Problem
z ch odzeniem detektora. Zako#cz
badanie. Nale"y wezwa% serwis)
DETECTOR+Tube Bodyguard
U"ytkownik jest informowany, "e ochrona detektora
Override (Pomini!cie systemu
i lampy przez system BodyGuard poprzez
bezpiecze#stwa detektora i lampy)
ograniczenie ruchu ramienia C lub pozycjonera do
Device inaccessible, medium
Device inaccessible, medium cannot be read or
cannot be read or written
written (Urz&dzenie jest niedost!pne. Nie mo"na
bardzo niskich pr!dko$ci zosta a wy &czona.
(Urz&dzenie jest niedost!pne. Nie
odczyta% danych z no$nika ani zapisa% danych na
mo"na odczyta% danych z no$nika
no$nik)
ani zapisa% danych na no$nik)
Difference(s) in DICOM file detected
Wykryto ró"nice w zakresie pozycji administracyjnych,
(Wykryto ró"nice w pliku DICOM)
takich jak nazwisko pacjenta, seria, data, dzie#
Disk space becoming low (Zmniejsza
Dost!pna ilo$% miejsca na dysku jest poni"ej
si! ilo$% miejsca na dysku)
poziomu ostrzegawczego.
Disk space too low to start the
System uruchomi si! w trybie serwisowym.
pierwszego wczytania, obraz ED lub ES.
system (Zbyt ma o miejsca na
dysku, aby uruchomi% system).
Do you really want a new acquisition
Wybór nowej akwizycji.
selection? (Czy na pewno chcesz
Do you really want to append image
Nale"y wybra% zako#czone badanie do akwizycji.
data to completed examination?
(Czy na pewno chcesz do &czy%
dane obrazu do zako#czonego
9896 002 12191
wybra% now& akwizycj!?)
badania?)
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Narysuj pomiar k&ta)
Draw from first to second valve point,
Wykrywanie konturu komory metod& r!cznego
via Apex (Nakre$l lini! od pierwszego
kre$lenia.
do drugiego punktu zastawki,
przechodz&c przez koniuszek)
4 -6
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Draw an angle measurement
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Draw or adjust measurement, press
Wskazówka dla u"ytkownika.
4.1
Save to store results (Narysuj lub
skoryguj pomiar, naci$nij Save
(Zapisz), aby zachowa% wyniki).
Draw the contour (Narysuj kontur)
Wskazówka dla u"ytkownika.
Draw valve points and additional
Komunikat informacyjny dla u"ytkownika o sposobie
spline points (Narysuj punkty zastawki
kre$lenia wielolinii konturu prawej komory.
i dodatkowe punkty wielolinii)
Edit contour, select analysis,
4
Wskazówka dla u"ytkownika.
or create report (Edytuj kontur,
wybierz analiz! lub utwórz
sprawozdanie)
Enter a calibration factor
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Wprowad' wspó czynnik kalibracji)
Enter corrections and select
Dlatego u"ytkownik jest pytany o wybór metody
processing method (Wprowad'
korekcji.
korekty i wybierz metod!
przetwarzania)
Enter restrictions, finish with double
Ograniczenia linii nakre$lonych przez u"ytkownika
click (Wprowad' ograniczenia,
w celu oznaczenia, które cz!$ci obrazu powinny
zako#cz, klikaj&c dwukrotnie)
by% pomini!te podczas wykrywania konturu.
Error (B &d)
Informacja o nieoczekiwanym zachowaniu
oprogramowania.
9896 002 12191
Error changing password (B &d przy
Zmiana has a nie powiod a si!.
zmianie has a)
Error in normals-file title (B &d w
Ten b &d wyst!puje, gdy u"ywany jest plik warto$ci
tytule pliku „normals”)
referencyjnych i wyst!puje b &d w jego nazwie.
Error parsing INI-file. Defaults used
System uszkodzi plik.
(B &d podczas przeprowadzania
P h i l i p s Healthcare
analizy sk adniowej pliku INI.
Zastosowano ustawienie domy$lne)
Error parsing SET-file. Defaults used
W systemie zainstalowano nieprawid ow& wersj!
(B &d podczas przeprowadzania
aplikacji konfiguracyjnej.
analizy sk adniowej pliku SET.
Zastosowano ustawienie domy$lne)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-7
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Error reading file (B &d odczytu
Aplikacja nie mo"e odczyta% danych z pliku.
pliku)
Error reading font section, defaults
Cz!$% FONT wspó dzielonych ustawie# ma
used (B &d przy odczytywaniu
niepoprawny format.
parametrów czcionek, zastosowano
warto$ci domy$lne)
Error reading normals-file
Pliki warto$ci referencyjnych okre$laj& prawid owe
(B &d odczytu pliku „normals”)
warto$ci analizy odcinkowego ruchu $ciany dla
danej populacji.
Error reading report section, defaults
Cz!$% REPORT wspó dzielonych ustawie# ma
used (B &d przy odczytywaniu
niepoprawny format.
parametrów raportów, zastosowano
warto$ci domy$lne)
Error reading setup section, defaults
Cz!$% SETUP wspó dzielonych ustawie# ma
used (B &d przy odczytywaniu
niepoprawny format.
parametrów konfiguracji,
zastosowano warto$ci domy$lne)
Error reading spreadsheet section,
Cz!$% SPREADSHEET wspó dzielonych ustawie#
defaults used (B &d przy odczytywaniu
ma niepoprawny format.
parametrów arkusza danych,
zastosowano warto$ci domy$lne)
Error reading UI section, defaults
Cz!$% UI wspó dzielonych ustawie# ma
used (B &d przy odczytywaniu
niepoprawny format.
zastosowano warto$ci domy$lne)
Error reading version of normals-file
Informacja o wersji w nag ówku pliku warto$ci
(B &d odczytu wersji plików
referencyjnych ma nieprawid owy format.
„normals”)
Aplikacja nie mo"e zapisa% danych do pliku.
ERROR: Geometry configuration
B &d spójno$ci wewn!trznej, który mo"e zosta%
mismatch (B()D: Niedopasowanie
usuni!ty wy &cznie przez serwis. Zawiadom
konfiguracji geometrii)
serwis.
Examination can not be selected for
Wybór nowego widoku.
reviewing (Danego badania nie
mo"na wybra% do przegl&du)
4 -8
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Error writing file (B &d zapisu pliku)
9896 002 12191
parametrów interfejsu u"ytkownika,
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Examination cannot be added to the
Wpis z innego trybu w li$cie roboczej (np. MR)
4.1
local database (Nie mo"na doda%
badania do lokalnej bazy danych)
Examination cannot be closed
Zamykanie badania.
(Nie mo"na zamkn&% badania)
Examination cannot be deleted
Usuwanie badania.
(Nie mo"na usun&% badania)
Examination cannot be discontinued
Przerwanie badania.
4
(Nie mo"na przerwa% badania)
Examination ID already exists, use
Wprowadzanie nowych danych do badania.
other (Ten ID badania ju" istnieje,
wybierz inny)
Examination is already selected for
Wybór nowej akwizycji.
acquisition (Badanie jest ju"
wybrane do akwizycji)
Examination protected. Confirm
Usuwanie badania zabezpieczonego
deletion? (Badanie jest
(okno kontekstowe).
zabezpieczone. Usun&%?)
Examination protected. Nothing
Usuwanie badania zabezpieczonego
archived or printed. Confirm
(okno kontekstowe).
deletion? (Badanie jest
zabezpieczone. Brak danych
do archiwizowania lub drukowania.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Usun&%?)
Export to media file has failed, file
Nie powiód si! eksport do pliku na no$niku, nazwa
name not specified. (Nie powiód si!
pliku jest niepoprawna.
eksport do pliku na no$niku, nie
okre$lono nazwy pliku.)
Export to media file has failed,
Nie powiód si! eksport do pliku na no$niku,
image numbers out of range
numery obrazów poza zakresem.
(Nie powiód si! eksport do pliku na
no$niku, numery obrazów poza
zakresem)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-9
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Exposure not possible
Brak komunikacji ze stacj& robocz& XtraVision
(Refer to appropriate action/
w chwili, gdy jest to wymagane w przebiegu
meaning)
bie"&cej procedury.
(Ekspozycja niemo"liwa.
Stacja robocza XtraVision nie jest gotowa w chwili,
Patrz: odpowiednia czynno$%/
gdy jest to wymagane w przebiegu bie"&cej
znaczenie)
procedury.
Exposure not possible. Reselect
Nie zaakceptowano r!cznego pomini!cia blokady
procedure
ekspozycji.
(Refer to action/meaning
Detektor nie jest przygotowany do wykonania
for possible causes)
ekspozycji.
(Ekspozycja niemo"liwa. Wybierz
Procesor obrazów nie jest przygotowany
ponownie procedur!
do wykonania ekspozycji.
(W celu wyja$nienia mo"liwych
przyczyn – patrz: odpowiednia
czynno$%/znaczenie))
Magazyn obrazów nie jest przygotowany
do wykonania ekspozycji.
W obrazowaniu technik& „Bolus Chase” geometri!
ustawiono pocz&tkowo w stanie „powtórki”, co nie
jest dozwolone. Ekspozycja niemo"liwa.
W obrazowaniu technik& skanowania rotacyjnego
geometri! ustawiono pocz&tkowo w stanie „powtórki”,
co nie jest dozwolone. Ekspozycja niemo"liwa.
Zako#czono scenariusz: wyst&pi problem przy
ko#czeniu danych serii po jej akwizycji.
Sekwencer nie jest przygotowany do wykonania
Generator RTG nie jest przygotowany
do wykonania ekspozycji.
Exposure not possible. Stop all
Dopóki ruchy b!d& wykonywane, obrazowanie
movements (Ekspozycja
technik& „Bolus Chase” b!dzie wy &czone;
niemo"liwa. Przerwij wszystkie
najpierw nale"y zaprzesta% wykonywania ruchów.
9896 002 12191
ekspozycji.
P h i l i p s Healthcare
ruchy)
4 -1 0
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Obs uga komunikatów i b !dów
4.1
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Exposure not possible. System
Podczas ekspozycji detektor sta si! niedost!pny.
problem
Wybierz ponownie aplikacj!.
(Refer to action/meaning for
Podczas ekspozycji procesor obrazów sta si!
possible causes)
niedost!pny. Wybierz ponownie aplikacj!.
(Ekspozycja niemo"liwa. Problem
Podczas ekspozycji magazyn obrazów sta si!
w systemie
(W celu wyja$nienia mo"liwych
przyczyn – patrz: odpowiednia
czynno$%/znaczenie))
niedost!pny. Wybierz ponownie aplikacj!.
Podczas ekspozycji sekwencer sta si!
niedost!pny. Wybierz ponownie aplikacj!.
4
Podczas ekspozycji generator RTG sta si!
niedost!pny. Wybierz ponownie aplikacj!.
Exposure not possible: Emergency
Zasilanie awaryjne szpitala jest aktywne,
power active
zatrzymano mo"liwo$% ekspozycji.
(Refer to appropriate action/
Zasilanie awaryjne szpitala zosta o w &czone,
meaning)
ekspozycja jest niemo"liwa.
(Ekspozycja niemo"liwa: w &czone
zasilanie awaryjne
(Patrz: odpowiednia czynno$%/
znaczenie))
Exposure not possible: Image disk
Na dysku obrazów brakuje miejsca na nast!pn& seri!
full (Ekspozycja niemo"liwa: dysk
ekspozycji; obecne obrazy mniejsze ni" rozmiar RIL
obrazów jest pe ny)
(np. 1001 obrazów w rozdzielczo$ci 10242).
Exposure not possible: Tube anode
Generator RTG zg asza, "e wirnik lampy nie
problem (Ekspozycja niemo"liwa:
osi&gn& (jeszcze) pr!dko$ci roboczej.
9896 002 12191
problem z anod& lampy)
Exposure not possible: Tube
Generator RTG zg asza, "e lampa osi&gn! a
overload (Ekspozycja jest
„poziom przeci&"enia lampy wymuszaj&cy
niemo"liwa: przeci&"enie lampy)
przerwanie pracy” (tylko wtedy, gdy
zabezpieczenie lampy jest w &czone).
Exposure not possible: Tube rotor
Generator RTG zg asza uszkodzenie wirnika lampy.
P h i l i p s Healthcare
problem (Ekspozycja jest niemo"liwa:
problem z wirnikiem lampy)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-11
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Exposure preparation failed. Retry
Detector problem: Exposure preparation has failed.
(Refer to action/meaning for
(Problem z detektorem: przygotowanie ekspozycji
possible causes)
nie powiod o si!) Try again. (Ponów prób!.)
(Przygotowanie do ekspozycji nie
Image processor problem: Exposure preparation
powiod o si!. Ponów prób!
has failed. (Problem z procesorem obrazu:
(W celu wyja$nienia mo"liwych
przygotowanie ekspozycji nie powiod o si!) Try
przyczyn – patrz: odpowiednia
again. (Ponów prób!.)
czynno$%/znaczenie))
Image storage problem: Exposure preparation has
failed. (Problem z magazynem obrazów:
przygotowanie ekspozycji nie powiod o si!) Try
again. (Ponów prób!.)
Sequencer problem: Exposure preparation has failed.
(Problem z sekwencerem: przygotowanie ekspozycji
nie powiod o si!) Try again. (Ponów prób!.)
X-ray generator problem: Exposure preparation has
failed. (Problem z generatorem RTG: przygotowanie
ekspozycji nie powiod o si!) Try again. (Ponów prób!.)
Failed to execute selected function
Ta funkcja nie mo"e by% wykonana z powodu b !du
(Wykonanie wybranej funkcji nie
wewn!trznego.
powiod o si!)
Failed to save spreadsheet
AM nie zapisa arkusza danych z powodu
(Zapisanie arkusza danych
problemów technicznych.
Obs uga techniczna, mo"liwe, "e u"ytkownik nie
report image (Obs uga techniczna,
zapisa obrazu sprawozdania QA.
mo"liwe, "e u"ytkownik nie zapisa
obrazu sprawozdania QA)
File already exists (Plik ju" istnieje)
Dany plik ju" istnieje.
File not found (Plik nieodnaleziony)
Nie mo"na znale'% danego pliku.
Fluo images do not match mask.
Tryb FluoSubtractMode zosta wy &czony
Reselect Smart FluoSubtract
z powodu niedopasowania maski.
(Obrazy fluoroskopowe nie
odpowiadaj& masce. Wybierz
ponownie funkcj! Smart
FluoSubtract)
4 -1 2
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
FieldService, user may not save QA
9896 002 12191
nie powiod o si!)
Obs uga komunikatów i b !dów
4.1
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Fluo store unavailable: Image disk
Dysk obrazów jest zape niony dla fluoroskopii:
full (Zapis fluoroskopii jest
dost!pne jest miejsce na mniej ni" dwa obrazy.
niemo"liwy: Dysk obrazów pe ny)
Fluoro grab not possible: Image
Dysk obrazów jest zape niony zapisanymi
disk full (Zapis fluoroskopii
obrazami. Aby usun&% ten b &d, nale"y usun&%
niemo"liwy: dysk obrazów pe ny)
niektóre badania.
Fluoroscopy failed. Retry
Detector problem: Fluoroscopy preparation has failed.
(Refer to action/meaning for
(Problem z detektorem: przygotowanie fluoroskopii
possible causes)
nie powiod o si!) Try again. (Ponów prób!.)
(Fluoroskopia nie powiod a si!.
Image processor problem: Fluoroscopy
Ponów prób!
preparation has failed. (Problem z procesorem
(W celu wyja$nienia mo"liwych
obrazu: przygotowanie fluoroskopii nie powiod o
przyczyn – patrz: odpowiednia
si!) Try again. (Ponów prób!.)
czynno$%/znaczenie))
Sequencer problem: Fluoroscopy preparation has
failed. (Problem z sekwencerem: przygotowanie
fluoroskopii nie powiod o si!) Try again.
(Ponów prób!.)
X-ray generator problem: Fluoroscopy preparation
has failed. (Problem z generatorem RTG:
przygotowanie fluoroskopii nie powiod o si!)
9896 002 12191
Try again. (Ponów prób!.)
Fluoroscopy not possible. Reselect
Nie zaakceptowano r!cznego pomini!cia blokady
application
fluoroskopii.
(Refer to action/meaning for
Detektor nie jest przygotowany do akwizycji
possible causes)
fluoroskopii.
(Fluoroskopia nie jest mo"liwa.
Procesor obrazów nie jest przygotowany do
Wybierz ponownie aplikacj!
akwizycji fluoroskopii.
(W celu wyja$nienia mo"liwych
przyczyn – patrz: odpowiednia
czynno$%/znaczenie))
Sekwencer nie jest przygotowany do akwizycji
fluoroskopii.
P h i l i p s Healthcare
Generator RTG nie jest przygotowany do akwizycji
fluoroskopii.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-13
4
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Fluoroscopy not possible: System
Podczas fluoroskopii detektor sta si! niedost!pny.
problem
Wybierz ponownie aplikacj!.
(Refer to action/meaning for
Podczas fluoroskopii procesor obrazów sta si!
possible causes)
niedost!pny. Wybierz ponownie aplikacj!.
(Fluoroskopia nie jest mo"liwa:
Podczas fluoroskopii detektor sta si! niedost!pny.
Problem systemowy
Wybierz ponownie aplikacj!.
(W celu wyja$nienia mo"liwych
przyczyn – patrz: odpowiednia
czynno$%/znaczenie))
Podczas fluoroskopii generator RTG sta si!
niedost!pny. Wybierz ponownie aplikacj!.
Fluoroscopy time limit reached.
Po 10 minutach nieprzerwanej emisji
Release footswitch (Osi&gni!to limit
promieniowania fluoroskopia zosta a
czasu dzia ania fluoroskopii. Zwolnij
zatrzymywana.
przycisk no"ny)
Free disk space xx (yy) images
Na dysku pozosta o miejsce na „xx” obrazów
(Wolne miejsce na dysku na xx (yy)
(w rozdzielczo$ci 10242).
obrazów)
Free space becomes low: Delete
Na dysku jest zbyt ma o miejsca, aby zako#czy%
exams (Zmniejsza si! ilo$% miejsca
bie"&ce badanie.
na dysku obrazów: Usu# badania)
Function cannot be applied;
Przywró% mieszane badania pacjenta.
Pending jobs in the queue (Funkcji
nie mo"na zastosowa%, w kolejce
W module geometrii w sterowni wyst&pi b &d
not operable (Modu geometryczny
podczas testów POST i zosta on wy &czony.
w sali bada# nie dzia a)
Geometry not in Rotation scan
Pozycjoner aktualnie nie znajduje si! w po o"eniu
start-position (Modu geometrii nie
pocz&tkowym odpowiednim do wykonania
jest w po o"eniu pocz&tku
skanowania rotacyjnego. Aby usun&% ten problem,
skanowania rotacyjnego)
nale"y przywróci% pozycj! pocz&tkow&.
Geometry out of position. Reselect
Zatrzymano scenariusz obrazowania technik&
procedure (Modu geometrii
„Bolus Chase” z powodu wymuszenia ruchu
w niew a$ciwym po o"eniu.
zahamowanego.
Wybierz ponownie procedur!)
4 -1 4
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Geometry module examination room
9896 002 12191
zadania w toku)
Obs uga komunikatów i b !dów
4.1
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Geometry problem. Reselect
Problem z modu em geometrii mo"na rozwi&za%
procedure (Problem z modu em
wy &cznie rozpoczynaj&c procedur! od pocz&tku.
geometrii. Wybierz ponownie
procedur!)
Geometry restarting; do NOT
Komunikat dla u"ytkownika wy$wietlany podczas
change SID. (Restart geometrii;
ponownego uruchamiania podsystemu geometrii.
NIE zmienia% odleg o$ci SID.)
Geometry unavailable. Reselect
Przerwano scenariusz obrazowania technik&
procedure after Geometry restart
„Bolus Chase”: modu geometrii nie jest gotowy
(Refer to action/meaning for
(b &d wewn!trzny, b &d CAN itp.).
possible causes)
Zako#czono scenariusz obrazowania technik&
(Modu geometrii jest niedost!pny.
skanowania rotacyjnego: modu geometrii nie jest
Wybierz ponownie procedur! po
gotowy (b &d wewn!trzny, b &d CAN itp.).
ponownym uruchomieniu modu u
geometrii
(W celu wyja$nienia mo"liwych
przyczyn – patrz: odpowiednia
czynno$%/znaczenie))
Hemobox collision-prevention
Oprogramowanie zatrzyma o lub nie rozpocz! o
active. (Zapobieganie kolizjom
ruchu urz&dzenia z nap!dem w celu unikni!cia
z urz&dzeniem Hemobox jest
kolizji sto u i urz&dzenia IPC hemobox,
aktywne.)
umocowanego na podstawie sto u.
Illegal centerline normals file, using
B &d oznaczaj&cy, "e plik zawieraj&cy warto$ci
defaults (Niedozwolony plik
osób zdrowych jest uszkodzony.
9896 002 12191
„normals” z danymi ruchu
$rodkowoliniowego, zastosowano
ustawienia domy$lne)
Illegal format in normals file
Format pliku warto$ci referencyjnych jest
(Niedozwolony format w pliku
nieprawid owy.
P h i l i p s Healthcare
„normals”)
Illegal input text format
Modyfikacja atrybutu.
(Niedozwolony format
wprowadzanego tekstu)
Illegal radial normals file, using
B &d oznaczaj&cy, "e plik zawieraj&cy warto$ci
defaults (Niedozwolony plik „normals”,
osób zdrowych jest uszkodzony.
zastosowano ustawienia domy$lne)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-15
4
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Illegal regional normals file, using
B &d oznaczaj&cy, "e plik zawieraj&cy warto$ci
defaults (Niedozwolony plik „normals”
osób zdrowych jest uszkodzony.
z danymi obszarowych ruchów,
zastosowano ustawienia domy$lne)
Illegal slager normals file, using
B &d oznaczaj&cy, "e plik zawieraj&cy warto$ci
defaults (Niedozwolony plik „normals”
osób zdrowych jest uszkodzony.
z danymi ruchów wed ug Slagera,
zastosowano ustawienia domy$lne)
Image disk full. Deselect fluo
Na dysku obrazowym nie ma miejsca na obrazy
subtract (Dysk obrazowy pe ny.
fluoroskopii $ledzonej/subtrakcji. Aby usun&% ten
Usu# zaznaczenie w polu wyboru
b &d, nale"y usun&% niektóre badania.
trybu subtrakcji fluoro)
Image disk is full (Dysk obrazowy
Dysk obrazowy jest zape niony.
jest zape niony)
Image Processing Error
Problem techniczny (przewa"nie dotyczy p yty
(B &d przetwarzania obrazu)
przetwarzania obrazów) spowodowa b &d mo"liwy
do naprawy.
Imaging module examination room
Nie dzia a element sprz!tu.
inoperable. (Modu obrazowania
w sali bada# nie dzia a.)
Include segment length
Analiza segmentu referencyjnego dla u"ytkownika.
(Uwzgl!dnij d ugo$% odcinka)
Incorrect contour for centerline WM
Kontur wskazano nieprawid owo.
do oblicze# $rodkowoliniowego
ruchu $ciany)
Incorrect library detected
Wersja biblioteki algorytmów jest nieprawid owa.
(Wykryto nieprawid ow& bibliotek!)
Incorrect printer configuration
9896 002 12191
calculation (Nieprawid owy kontur
B &d konfiguracji systemu.
Incorrect query criteria
P h i l i p s Healthcare
(Nieprawid owa konfiguracja drukarki)
Zapytanie WLM.
(Nieprawid owe kryteria zapytania).
Indicate catheter segment to
Wskazówka dla u"ytkownika.
calibrate on (Wska" odcinek
cewnika do kalibrowania)
4 -1 6
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Obs uga komunikatów i b !dów
4.1
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Indicate center-point of sphere
Wybrano jako metod! kalibracji pó automatyczn&
(Wska" $rodek sfery)
kalibracj! z u"yciem sfery.
Indicate the known distance with
Wskazówka dla u"ytkownika.
two points (Okre$l znan& odleg o$%
za pomoc& dwóch punktów)
Indicate three points at the rim of
Wskazówka dla u"ytkownika.
the sphere (Wyznacz trzy punkty na
powierzchni sfery)
Indicate valve points and Apex
4
Wykrywanie konturu komory metod&
(Wska" punkty zastawki i koniuszek) automatycznego kre$lenia.
Initialization error (B &d inicjalizacji)
Inicjalizacja nie powiod a si!.
Injector not available. Select another
Wstrzykiwacz w trybie sprz!"onym nie jest
procedure (Wstrzykiwacz jest
przygotowany do wykonania ekspozycji.
niedost!pny. Wybierz inn&
procedur!)
Injector not ready. Arm the injector
Wstrzykiwacz w trybie sprz!"onym nie zosta
(Wstrzykiwacz nie jest gotowy.
uzbrojony przed wykonaniem ekspozycji.
Uzbrój wstrzykiwacz)
Insufficient storage space. Proceed
Niewystarczaj&ca ilo$% miejsca do zapisu. Nale"y
to remove old media files first?
usun&% najpierw stare pliki.
(Niewystarczaj&ca ilo$% miejsca do
zapisu. Rozpocz&% od usuwania
najstarszych plików
9896 002 12191
multimedialnych?)
Internal error (B &d wewn!trzny)
Wyst&pi b &d wewn!trzny. Mo"e on przybra%
ró"ne postacie. Zalecane wezwanie serwisu.
Invalid application. Select another
Wybrana aplikacja nie jest prawid owa
application (Aplikacja jest
(nieprawid owe parametry).
nieprawid owa. Wybierz inn&
P h i l i p s Healthcare
aplikacj!)
Invalid characters in Examination ID
Nale"y zmieni% ID badania.
(Nieprawid owe znaki w ID badania)
Invalid characters in name
Nale"y zmieni% nazw!.
(Nieprawid owe znaki w nazwie)
Invalid characters in Patient ID
Nale"y zmieni% ID pacjenta.
(Nieprawid owe znaki w ID pacjenta)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-17
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Invalid characters in Request ID or
Nale"y zmieni% ID zg oszenia lub numer
Accession Number (Nieprawid owe
katalogowy.
znaki w ID zg oszenia lub numerze
katalogowym)
Invalid combination of Patient ID,
Nale"y zmieni% ID pacjenta, nr katalogowy i ID
AccNr and Request ID
zg oszenia.
(Nieprawid owa kombinacja ID
pacjenta, numeru katalogowego i ID
zg oszenia)
Invalid Examination ID
Nale"y zmieni% ID badania.
(Nieprawid owy numer
identyfikacyjny badania)
Invalid normals detected (Wykryto
Jest to element, którego u"ytkownik nie mo"e
nieprawid owe pliki „normals”)
skonfigurowa%.
Invalid number of parameters:
Przy otrzymaniu polecenia IPC liczba parametrów
IPC message ignored
nie by a równa oczekiwanej liczbie parametrów.
(Nieprawid owa liczba parametrów:
komunikat IPC zosta zignorowany)
Invalid old password (Wykryto
Stare has o jest nieprawid owe.
nieprawid owe stare has o)
Invalid procedure. Select another
Wybrana procedura nie jest prawid owa
procedure (Nieprawid owa
(nieprawid owe parametry).
procedura. Wybierz inn& procedur!)
Badanie zosta o usuni!te.
9896 002 12191
was deleted (Zadanie nie powiod o
si!. Folder badania zosta usuni!ty)
Job failure, please retry
B &d zadania.
(Refer to action/meaning for
B &d drukarki.
possible causes)
B &d systemowy.
(Zadanie nie powiod o si!,
ponów prób!
(W celu wyja$nienia mo"liwych
Nie mo"na po &czy% si! z drukark&.
Nieznany b &d.
przyczyn – patrz: odpowiednia
czynno$%/znaczenie))
Left background corrected
Korekcja t a po lewej stronie wykrytego naczynia.
(Skorygowano lewe t o)
4 -1 8
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Job failed. The examination folder
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Left contour corrected
Korekcja lewego konturu naczynia.
4.1
(Skorygowano lewy kontur)
Left contour corrected hard
Znaczna korekcja lewego konturu naczynia.
(Znacznie skorygowano lewy kontur)
Left contour corrected soft
Nieznaczna korekcja lewego konturu naczynia.
(Nieznacznie skorygowano lewy
kontur)
License key error (B &d klucza
Nie znaleziono klucza licencyjnego.
4
licencyjnego)
License not available (Licencja nie
Licencja jest niedost!pna do wykonania wybranej
jest dost!pna)
funkcji (odmowa dost!pu).
Loaded Image is not suitable for
Wczytany obraz nie nadaje si! do analizy.
analysis (Wczytany obraz nie
nadaje si! do analizy)
Longitudinal table movement not
Longitudinal table movement not available, Bolus
available (Wzd u"ny ruch sto u
Chase is not possible. (Wzd u"ny ruch sto u
niedost!pny)
niedost!pny, obrazowanie technik& „Bolus Chase”
Longitudinal table movement
Wskazówka dla u"ytkownika.
niemo"liwe)
unavail Reselect procedure (Ruch
wzd u"ny sto u jest niedost!pny.
9896 002 12191
Wybierz ponownie procedur!)
Low load fluo flavor selected:
Zasilanie awaryjne szpitala zosta o w &czone;
Emergency power active (Wybrany
dost!pna jest tylko fluoroskopia o niskim
tryb fluoroskopii o niskim nat!"eniu:
nat!"eniu.
aktywne zasilanie awaryjne)
Low load fluo flavor selected: Tube
Anoda lampy RTG nie osi&gn! a pr!dko$ci
anode problem (Wybrany tryb
roboczej; dost!pna jest wy &cznie fluoroskopia o
fluoroskopii o niskim nat!"eniu:
niskim nat!"eniu.
P h i l i p s Healthcare
Problem z anod& lampy)
Low load fluo flavor selected: Tube
Styk obudowy lampy RTG zosta otwarty, dost!pna
overload (Wybrany tryb fluoroskopii
jest wy &cznie fluoroskopia o niskim nat!"eniu.
o niskim nat!"eniu: Przeci&"enie
lampy)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-19
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Low load fluo flavor selected: Tube
Wyst&pi problem z wirnikiem lampy RTG,
rotor problem (Wybrany tryb
dost!pna jest wy &cznie fluoroskopia o niskim
fluoroskopii o niskim nat!"eniu:
nat!"eniu.
Problem z wirnikiem lampy)
Low storage space for media files,
Ma a ilo$% miejsca na pliki; nale"y wezwa% serwis.
call service (Ma a ilo$% miejsca na
pliki; nale"y wezwa% serwis)
Mark the image (Zaznacz obraz)
Wskazówka dla u"ytkownika.
Maximum number of images in report
Wskazówka dla u"ytkownika.
reached (Osi&gni!to maksymaln&
liczb! obrazów w raporcie)
Maximum number of images is
Wskazówka dla u"ytkownika.
reached (Osi&gni!to maksymaln&
liczb! obrazów)
Mb media space needed. Proceed?
Podana warto$% okre$la wymagan& ilo$% miejsca
(Wymagana ilo$% miejsca w Mb.
w Mb. U"ytkownik okre$la, czy kontynuowa%
Kontynuowa%?)
operacj!.
Missing or corrupt DICOM file (Brak
Nie mo"na odczyta% pliku DICOM, poniewa" go
lub uszkodzenie pliku DICOM)
brakuje lub zawiera uszkodzone dane.
Move frontal stand into working
Pozycjoner frontalny nie jest w pozycji prawid owej
position for Rotation scan
do skanowania rotacyjnego.
(Przemie$% pozycjoner frontalny
w pozycj! robocz& do skanowania
rotacyjnego)
9896 002 12191
Wskazówka dla u"ytkownika.
press hand- or footswitch (Odsu#
stó od modu u XrayBeam i naci$nij
prze &cznik r!czny lub no"ny)
Multiple entries found on Ris for
W wyniku funkcji Query and Select for Acquisition
specific WLM query (Znaleziono w
(Zapytanie i wybór do akwizycji) w systemie Ris
Ris kilka wpisów odpowiadaj&cych
znaleziono kilka bada#.
okre$lonemu zapytaniu WLM)
New and Retyped password do not
Ró"nica mi!dzy nowym i powtórzonym has em.
match. (Has o nowe i wpisane
ponownie ró"ni& si!)
New password: (Nowe has o:)
Komunikat w polu wprowadzania nowego has a
(w oknie dialogowym zmiany has a).
4 -2 0
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Move table out of the XrayBeam,
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
No active run. (Brak aktywnej serii.)
Nie powiód si! eksport do pliku na no$niku,
4.1
brak aktywnej serii.
No analysis possible
Analiza jest niemo"liwa.
(Analiza jest niemo"liwa)
No autocal information found
Nie mo"na znale'% warto$ci SID/SOD.
(Nie znaleziono danych do
automatycznej kalibracji)
No cardiac wall results can be
Nie mo"na obliczy% wyników dotycz&cych grubo$ci
computed (Nie mo"na obliczy%
$cian.
"adnych wyników kardiologicznych)
No centerline normals file, using
Nie mo"na odnale'% pliku zawieraj&cego warto$ci
defaults (Brak pliku „normals” z
dla osób zdrowych.
danymi o $rodkowoliniowym ruchu
$ciany, zastosowano ustawienia
domy$lne)
No chemicals available
Nale"y zwróci% uwag!.
(Odczynniki niedost!pne)
No connection with printer
Nie znaleziono drukarki.
(Brak po &czenia z drukark&)
No crossing lines allowed
Gdy podczas kre$lenia pomiaru g!sto$ci linie
(Przecinanie si! linii jest
przecinaj& si!, nie zawsze jest jasne, czy
niedozwolone)
u"ytkownik zamierza w &czy% dany obszar do
oblicze# g!sto$ci, dlatego te" przecinanie si! linii
9896 002 12191
w pomiarach XYZ jest niedozwolone.
No edges found. Use other image
Zmiana kontrastu i/lub jasno$ci przez u"ytkownika
or centerline (Nie odnaleziono
nie ma wp ywu na ten problem.
kraw!dzi. Zastosuj inny obraz lub
lini! $rodkow&)
No film available
Brak materia u filmowego.
P h i l i p s Healthcare
(Film nie jest dost!pny)
No images detected. Report could
Seria nie zawiera obrazów.
not be created (Nie wykryto obrazów.
Nie mo"na utworzy% raportu)
No more save positions, overwriting
Osi&gni!to maksymaln& liczb! pozycji zapisu.
last save (Nie ma miejsca na nowy
Ostatnio zapisane wyniki zostan& zast&pione
zapis, ostatni zapis zostanie
nowymi.
nadpisany)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-21
4
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
No name supplied for new patient
Nale"y wprowadzi% dane nowego pacjenta.
(Nie podano nazwiska nowego
pacjenta)
No radial normals file, using
B &d wskazuj&cy na niemo"no$% odnalezienia pliku
defaults (Brak pliku „normals”
zawieraj&cego warto$ci dla osób zdrowych.
z danymi o promieniowaniu,
zastosowano ustawienia domy$lne)
No regional normals file, using
B &d wskazuj&cy na niemo"no$% odnalezienia pliku
defaults (Brak pliku „normals”
zawieraj&cego warto$ci dla osób zdrowych.
z danymi o obszarowych ruchach
$ciany, zastosowano ustawienia
domy$lne)
No slager normals file, using defaults
B &d wskazuj&cy na niemo"no$% odnalezienia pliku
(Brak pliku „normals” z danymi
zawieraj&cego warto$ci dla osób zdrowych.
o ruchu $ciany wed ug Slagera,
zastosowano ustawienia domy$lne)
No standard image used for input
Wyst&pi b &d wewn!trzny w zakresie miniatury
(Brak standardowego obrazu do
obrazu.
wprowadzenia)
Non-standard modality LUT has
Ostrze"enie to pojawia si!, gdy odczytany zosta
been applied (Zastosowano
plik DICOM i zastosowano firmow& tablic! LUT
niestandardow& tablic! przej$%
firmy Siemens lub Philips.
urz&dzenia (LUT) dla trybu
Not all fields are filled out (Nie
Jedno lub wi!cej pól w oknie dialogowym zmiany
wszystkie pola zosta y wype nione)
has a jest puste.
Number of average calibrations
Przekroczono maksymaln& liczb! kalibracji, które
exceeds maximum (*rednia liczba
mo"na u$redni%.
9896 002 12191
obrazowania).
4 -2 2
Number of characters exceeded
Liczba znaków w polu edycji przekracza
(Przekroczono liczb! znaków)
maksymaln& liczb! 64 znaków.
Object darker as background
Oznacza, "e obiekt na obrazie jest ciemniejszy
(Obiekt jest ciemniejszy od t a)
(lub ja$niejszy) ni" zwyk e t o obrazu.
Out of angulation range
K&t wychylenia dla danego obrazu jest poza
(Poza zakresem k&ta wychylenia)
akceptowalnym zakresem.
Out of rotation range
K&t rotacji dla danego obrazu jest poza
(Poza zakresem rotacji)
akceptowalnym zakresem.
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
kalibracji przewy"sza maksymaln&)
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Page not known (Nieznana strona)
+&dana strona formularza jest nieznana.
Panhandle/swivel inoperable.
Nie dzia a element sprz!tu.
4.1
(Uchwyt do ruchów panoramicznych/
o$ odchylania nie dzia a)
Parallel angle lines not allowed
Nie mo"na obliczy% k&ta pomi!dzy dwoma
(Równoleg e linie k&ta s&
równoleg ymi liniami.
niedozwolone)
Password has expired, please change
Komunikat informuj&cy u"ytkowników o potrzebie
(Has o wygas o, nale"y zmieni%)
zmiany has a.
Path not found
*cie"ka do katalogu nie istnieje.
(*cie"ka nieodnaleziona)
Patient name too long
Modyfikacja atrybutu.
(Zbyt d ugie nazwisko pacjenta)
Pixel size is out of limits (Dany
Rozmiar piksela danego obrazu jest w jaki$ sposób
rozmiar piksela jest poza zakresem) nieprawid owy.
Please close door (Zamknij drzwi)
Wskazówka dla u"ytkownika.
Please release footswitch
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Zwolnij przycisk no"ny)
Position of reference diameter(s)
Okre$la, czy pozycja $rednicy referencyjnej lub
changed (Po o"enie $rednicy
$rednic referencyjnych uleg a zmianie (Tak/Nie).
9896 002 12191
referencyjnej uleg o zmianie)
Position table at start position
Stó nie znajduje si! z pozycji pocz&tkowej w chwili
(Stó w po o"eniu pocz&tkowym)
polecenia ekspozycji technik& „Bolus Chase”.
Possible Collision, Release
Wskazówka dla u"ytkownika.
footswitch (Mo"liwa kolizja, zwolnij
prze &cznik no"ny)
Post processing is not operational
Problem techniczny (przewa"nie w p ycie
(Przetwarzanie ko#cowe nie dzia a)
przetwarzania obrazów) spowodowa
P h i l i p s Healthcare
uniemo"liwienie przetwarzania ko#cowego.
Preferences file is corrupt
U"yto pliku preferencji z poprzedniej wersji
(Plik preferencji jest uszkodzony)
w po &czeniu z nowo zainstalowanym programem
wykonawczym.
Press exposure hand or footswitch
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Naci$nij prze &cznik r!czny/no"ny
ekspozycji)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-23
4
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Press speed controller to move
Aby wykona% kolejn& seri! technik& „Bolus Chase”,
table back (Naci$nij kontroler
u"ytkownik musi po wykonaniu ruchu nacisn&%
pr!dko$ci, aby cofn&% stó )
kontroler pr!dko$ci i przesun&% stó do ty u.
Print report failed; Check printer
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Drukowanie raportu nie powiod o
si!, sprawd' drukark!)
Printer communication error, please
B &d drukarki.
retry
B &d protoko u drukowania.
(Refer to appropriate action/
meaning)
(B &d komunikacji z drukark&,
ponów prób!
(Patrz: odpowiednia czynno$%/
znaczenie))
Printer not available
Nie mo"na doko#czy% czynno$ci drukowania.
(Drukarka niedost!pna)
Printer offline (Drukarka jest
Nie mo"na doko#czy% czynno$ci drukowania,
od &czona)
drukarka jest od &czona.
Printer out of paper (Brak papieru
Nie mo"na doko#czy% czynno$ci drukowania,
w drukarce)
w drukarce zabrak o papieru.
Printer problem, please inspect
Nale"y zwróci% uwag!.
printer
B &d drukarki.
(Refer to appropriate action/
B &d kasety odbiornika.
meaning)
drukark!
(Patrz: odpowiednia czynno$%/
znaczenie))
Processing active on reference
Na monitorze referencyjnym aktywne jest
monitor (Na monitorze
przetwarzanie. Oznacza to, "e zmiany
referencyjnym aktywne
przetwarzania obrazu b!d& dokonywane na
jest przetwarzanie)
obrazie który jest wy$wietlany na monitorze
referencyjnym.
4 -2 4
Ready for first Rotation run (Gotowy
Potwierdzono pozycje i system jest gotowy do
do pierwszej serii rotacyjnej)
wykonania pierwszego skanu rotacyjnego.
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
(Problem z drukark&, sprawd'
Obs uga komunikatów i b !dów
4.1
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Ready for mask run (Gotowy do
U"ytkownik wykona seri! technik& „Bolus Chase”
serii z maskowaniem)
i przesun& stó do ty u przed wykonaniem kolejnej
serii.
Ready for second Rotation run
System jest gotowy do wykonania drugiego
(Gotowy do drugiej serii rotacyjnej)
skanowania rotacyjnego.
Receiver film magazine full (Kaseta
Nale"y zwróci% uwag!.
odbiornika filmu jest zape niona)
Reconstructed area ends
Pole (w mm^2) w pobli"u pocz&tku i ko#ca
4
(Zrekonstruowane pole na ko#cach) rekonstruowanego naczynia.
Reconstructed diameter ends
*rednica (w mm) w pobli"u pocz&tku i ko#ca
(Zrekonstruowana $rednica na
rekonstruowanego naczynia.
ko#cach)
Reconstruction failed
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Rekonstrukcja nieudana)
Reduced speed due to Detector
Je"eli detektor nie jest ustawiony w pozycji
orientation. (Pr!dko$% zmniejszona
pionowej lub poziomej, dzia anie systemu
z powodu orientacji detektora.)
BodyGuard bywa niepewne. Dlatego w sytuacjach
poza zakresem dzia ania systemu BodyGuard
pr!dko$% wychylenia i rotacji jest zmniejszona.
Regional wall motion can not be
B &d wskazuj&cy na niemo"no$% obliczenia analizy
computed (Nie mo"na obliczy%
odcinkowego ruchu $cian.
9896 002 12191
odcinkowego ruchu $cian)
Regression formula not suitable for
Wzór regresji (dla RVA) cz!sto jest odpowiedni
patient's age (Wzór regresji nie jest
tylko dla doros ych lub dzieci.
odpowiedni dla wieku pacjenta)
Release foot or hand switch and
Podczas uruchamiania systemu naci$ni!to
restart system (Zwolnij prze &cznik
prze &cznik r!czny/no"ny aktywacji ekspozycji/
no"ny lub r!czny i uruchom system
zapisu fluoroskopii.
ponownie)
P h i l i p s Healthcare
Release footswitch and rotate
Wskazówka dla u"ytkownika.
detector to landscape (Zwolnij
przycisk no"ny i obró% detektor
do po o"enia poziomego)
Remote selected exam overruled on
Badanie do akwizycji zosta o zmienione podczas
Allura (Badanie wybrane zdalnie
zapytania systemu Ris.
zosta o odrzucone w systemie Allura)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-25
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Remote Service Monitoring
Wy &cznie w trybie serwisowym.
(Monitorowanie zdalne przez serwis)
Remote Service Session Active
Wy &cznie w trybie serwisowym.
(Sesja zdalnego serwisu aktywna)
Report printed without images
Raport nie zawiera obrazów.
(Raport wydrukowano bez obrazów)
Reporting: cannot copy image, try
Nie mo"na po &czy% pliku PNG z baz& danych.
again (Raportowanie: nie mo"na
Usuni!to katalog badania.
skopiowa% obrazu, ponów prób!)
Reporting: failed to insert image,
Nale"y wybra% obraz do wstawienia.
fluoroscopy run (Raportowanie:
nie uda o si! wstawi% obrazu,
wykonano seri! fluoroskopii)
Reporting: failed to insert image, no
Nale"y wybra% obraz do wstawienia.
selection (Raportowanie: nie uda o
si! wstawi% obrazu, brak wyboru)
Required service (RPCSS) couldn't
Nale"y wezwa% serwis.
be started. Please call service.
(Nie mo"na uruchomi% "&danej
us ugi (RPCSS). Wezwij serwis.)
ResetGeo is only selectable
W &czenie opcji ResetGeo z poziomu sterowni nie
in examination room
jest mo"liwe z powodu ograniczonej widoczno$ci
(Funkcj! ResetGeo mo"na wybra%
systemu.
Restoring geometry power
Komunikat wy$wietlany podczas przywracania
(Odzyskiwanie zasilania modu u
zasilania w szafce R.
geometrii)
Restriction is not correct
Na przyk ad, gdy ograniczenie nie przecina si!
9896 002 12191
tylko w sali bada#)
Restrictions discarded, too complex
Wykrywanie b!dzie przebiega% dalej po
(Odrzucono ograniczenia, zbyt
odrzuceniu wszystkich ogranicze#.
z o"one)
Resubmitted (Wznowione)
4 -2 6
Zadanie zosta o wys ane ponownie.
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
(Ograniczenie nie jest nieprawid owe) z wykrytym ko#cem.
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Results are lost, no interaction
Wyniki (je"eli uzyskano) zosta y utracone,
4.1
possible anymore. (Wyniki zosta y
a u"ytkownik nie b!dzie móg wykonywa% "adnych
utracone, brak mo"liwo$ci dalszej
operacji w bie"&cej sesji analizy.
interakcji.)
Results may be unreliable due to
Gdy obraz jest skompresowany metod& stratn&
image compression (Wyniki mog&
JPEG, ten komunikat b!dzie ostrzega%
by% niepewne z powodu kompresji
u"ytkowników, "e na skutek zastosowanej
obrazu)
kompresji obrazów wyniki analizy mog& by%
4
niepewne.
Retry (Ponów prób!)
Wskazówka dla u"ytkownika.
Retype password
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Wpisz ponownie has o):
Reverse position selected.
(Wybrano pozycj! odwrócon&.)
Ze wzgl!dów mechaniki dan& projekcj! mo"na
uzyska% wy &cznie z innym (przeciwnym)
kierunkiem padania promieni.
Right background corrected
Korekcja t a po prawej stronie wykrytego naczynia.
(Skorygowano prawe t o)
Right contour corrected
Korekcja prawego konturu naczynia.
(Skorygowano prawy kontur)
Right contour corrected hard
Znaczna korekcja prawego konturu naczynia.
(Znacznie skorygowano prawy kontur)
Right contour corrected soft
Nieznaczna korekcja prawego konturu naczynia.
(Nieznacznie skorygowano prawy
9896 002 12191
kontur)
Rotation run time too low: Reselect
Czas trwania serii skanowania rotacyjnego jest
procedure (Zbyt krótki czas rotacji:
krótszy ni" jedna sekunda. Nale"y rozpocz&%
Wybierz ponownie procedur!)
prac! od wyboru procedury.
Rotation run time: xx.x seconds
Pokazuje czas trwania serii rotacyjnej.
P h i l i p s Healthcare
(Czas serii rotacyjnej: xx.x sekund)
Rotation scan not available.
Nie mo"na uruchomi% scenariusza skanowania
Reselect procedure (Skanowanie
rotacyjnego z powodu problemów z geometri&.
rotacyjne nie jest dost!pne.
Wybierz ponownie procedur!)
RPML-file could not be parsed
Nieprawid owy typ pliku.
(Analiza sk adniowa pliku RPML nie
mog a by% przeprowadzona)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-27
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Run aborted: Tube anode problem
Generator RTG zg asza, "e podczas serii ekspozycji
(Przerwano seri!: Problem z anod&
wirnik nie utrzymywa pr!dko$ci roboczej.
lampy)
Run aborted: Tube overload
Generator RTG zg asza, "e podczas serii
(Przerwano seri!: Przeci&"enie
ekspozycji lampa osi&gn! a „poziom przeci&"enia
lampy)
lampy wymuszaj&cy przerwanie pracy” (tylko
wtedy, gdy zabezpieczenie lampy jest w &czone).
Run aborted: Tube rotor problem
Generator RTG zg asza, "e podczas serii
(Przerwano seri!: Problem
ekspozycji wirnik uleg uszkodzeniu.
z wirnikiem lampy)
Save Complete (Zapis zako#czony)
Oznacza to, "e "&dana czynno$% zapisywania
danych zosta a zako#czona.
Save results as spreadsheet
Oznacza, "e wyniki analizy zosta y zapisane jako
(Zapisz wyniki jako arkusz danych)
arkusz danych.
Save view trace image not possible:
Dysk obrazowy jest zape niony. View trace image
Image disk full (Zachowanie obrazu
cannot be saved (Nie mo"na zapisa% obrazu
z wy$wietleniem obrysu jest
z wy$wietlonym obrysem).
niemo"liwe: Dysk obrazowy pe ny)
Segment too broad
Wykryty kontur mo"e by% niepoprawny.
(Segment jest za szeroki)
Select a measurement type
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Wybierz rodzaj pomiaru)
Select another image or correct the
Wskazówka dla u"ytkownika.
contour (Wybierz inny kana lub
Select arterial segment. Double
9896 002 12191
skoryguj kontur)
Wskazówka dla u"ytkownika.
click when ready (Wybierz odcinek
t!tnicy. Kliknij dwukrotnie)
Select calibration or analysis
Wskazówka dla u"ytkownika.
P h i l i p s Healthcare
method (Wybierz metod! kalibracji
lub analizy)
Select distance (Wybierz odleg o$%) Wskazówka dla u"ytkownika.
Select distance on SID and SOD
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Wybierz odleg o$% na SID i SOD)
Select French size (Wybierz
Wskazówka dla u"ytkownika.
rozmiar w skali French)
4 -2 8
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Select one of the calibration methods
Wskazówka dla u"ytkownika.
4.1
(Wybierz jedn& z metod kalibracji)
Select procedure to continue
Zatrzymano scenariusz obrazowania technik&
(Wybierz procedur!,
„Bolus Chase”; aby kontynuowa%, nale"y wybra%
aby kontynuowa%)
(ponownie) procedur!.
Select procedure
Brak licencji serii subtrakcji, jedyn& metod& dalszej
(Wybierz procedur!)
pracy jest wybór procedury.
Select sphere diameter
Wskazówka dla u"ytkownika.
4
(Wybierz $rednic! sfery)
Selected examination cannot be
Wybór nowej akwizycji.
reopened for acquisition. (Wybrane
badanie nie mo"e by% ponownie
otwarte do akwizycji.)
Send report failed.
B &d w aplikacji poczty elektronicznej.
(Nie uda o si! wys a% raportu.)
Service Monitoring
Wy &cznie w trybie serwisowym.
(Monitorowanie serwisowe)
Service Session Active
Wy &cznie w trybie serwisowym.
(Sesja serwisu aktywna)
Shutters not available:Exposures
Kolimator jest niedost!pny. Emisja promieniowania
possibly outside detection area
jest mo"liwa, ale promieniowanie mo"e pada%
(Przes ony niedost!pne,
poza obszar obrazowania.
ekspozycja jest prawdopodobnie
9896 002 12191
poza obszarem wykrywania)
Single Shot not possible
Pojedyncza ekspozycja jest mo"liwa wy &cznie
(Pojedyncza ekspozycja nie jest
wtedy, gdy uprzednio wybrano procedur!
mo"liwa)
naczyniow& zdj!cia próbnego.
Slager wall motion can not be
B &d wskazuj&cy na niemo"no$% obliczenia analizy
computed (Nie mo"na obliczy%
ruchu $cian wg Slagera.
P h i l i p s Healthcare
ruchu $ciany wg Slagera)
Spatial angle between images must
K&t przestrzenny pomi!dzy obrazami musi
> 5, and < 175 (K&t przestrzenny
zawiera% si! w zakresie 5-175 stopni.
pomi!dzy obrazami musi zawiera%
si! w zakresie 5-175 stopni)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-29
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Spatial angle should be between
K&t przestrzenny powinien zawiera% si! pomi!dzy
30 and 150 degrees
30 a 150 stopni.
(K&t przestrzenny powinien zawiera%
si! pomi!dzy 30 a 150 stopni.)
Specific WLM Query not found
Wskazówka dla u"ytkownika.
on Ris (Nie znaleziono stosownego
zapytania WLM w systemie Ris)
Speed controller not operable
Nie dzia a element sprz!tu.
(Sterownik pr!dko$ci nie dzia a)
Sphere detection failed, indicate
(Pó )automatyczne wykrywanie sfery nie powiod o
three points (Nie uda o si! wykry%
si!, u"ytkownik jest proszony o r!czne
sfery, wska" trzy punkty)
zdefiniowanie sfery poprzez wskazanie trzech
punktów obrze"a sfery.
Sphere detection failed, predefined
(Pó )automatyczne wykrywanie sfery nie powiod o
sphere drawn (Nie uda o si! wykry%
si!, wykre$lono wst!pnie zdefiniowan& sfer! w
sfery, wykre$lono sfer! wst!pnie
punkcie ostatniego klikni!cia przez u"ytkownika.
zdefiniowan&)
Stenosis too short
Wskazane zw!"enie jest zbyt krótkie, aby mo"na
(Zw!"enie zbyt ma e)
by o przeprowadzi% analiz!.
Stop Fast Fluoro (Przerwij tryb
Nale"y przerwa% tryb szybkiej fluoroskopii.
System error (B &d systemowy)
B &d systemowy.
System failure (Awaria systemu)
Awaria systemu.
System Reset: Starting system,
Komunikaty podczas aktywnego restartu (cz!$%
expected time needed: M:S
rozruchowa) z czasem wy$wietlanym na ekranie
(Resetowanie systemu:
w formacie minuty:sekundy.
Uruchamianie systemu,
przewidywany wymagany czas:
9896 002 12191
szybkiej fluoroskopii)
System Reset: Stopping system.
Komunikaty wy$wietlanie podczas aktywnego
(Resetowanie systemu:
restartowania (cz!$% procedury zamykania)
Zatrzymywanie systemu)
System Service Mode
Wy &cznie w trybie serwisowym.
(Tryb obs ugi systemu)
System shutting down.
Komunikat dotycz&cy zamykania systemu
(Zamykanie systemu)
4 -3 0
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
minuty:sekundy)
Obs uga komunikatów i b !dów
4.1
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
System Starting in FS Mode,
Czas rozruchu tylko podczas przechodzenia do
expected time needed: M:S.
trybu obs ugi technicznej z czasem wy$wietlanym
(System jest uruchamiany w trybie
na ekranie w formacie minuty:sekundy.
obs ugi technicznej, przewidywany
wymagany czas: minuty:sekundy)
System starting, expected time
Rozruch systemu z czasem wy$wietlanym
needed: M:S. (Uruchamianie
w minutach i sekundach.
systemu, przewidywany wymagany
4
czas: minuty:sekundy)
Table at start position. Release
Aby móc wykona% now& seri! technik& „Bolus
speed controller (Stó w po o"eniu
Chase”, po przesuni!ciu sto u z powrotem
pocz&tkowym. Zwolnij kontroler
w pozycj! pocz&tkow& nale"y zwolni% kontroler
pr!dko$ci)
pr!dko$ci.
Table limit Override (Pomini!cie
U"ytkownik zosta poinformowany, "e ograniczenie
ograniczenia dla sto u)
maj&ce wp yw na wychylanie ó"ka pacjenta i
zmian! wysoko$ci, zosta o pomini!te.
Table limit reached. Use Override to
U"ytkownik zosta poinformowany, "e ruch ó"ka
continue (Osi&gni!to ograniczenie
pacjenta zosta zatrzymany z powodu ograniczenia
dla sto u. U"yj pomini!cia, aby
obszaru bezpiecze#stwa.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
kontynuowa%)
Table/Stand collision-prevention
Oprogramowanie zatrzyma o lub nie rozpocz! o
active (Zapobieganie kolizji sto u/
ruchu z nap!dem w celu unikni!cia kolizji sto u
pozycjonera aktywne)
z pozycjonerem czo owym.
Testshot failed. Retry (Zdj!cie próbne
Zdj!cie próbne nie powiod o si!. Ponów prób!.
nie powiod o si!, ponów prób!)
Testshot overexposed. Retry
Zdj!cie próbne jest prze$wietlone (obraz jest zbyt
(Prze$wietlone zdj!cie próbne.
jasny). Ponów prób!.
Ponów prób!)
Testshot underexposed. Retry
Zdj!cie testowe jest niedo$wietlone (obraz jest
(Niedo$wietlone zdj!cie próbne.
zbyt ciemny). Ponów prób!.
Ponów prób!)
Text between double quotes
Oznacza, "e tekst zosta umieszczony
(Tekst w podwójnym cudzys owie)
w podwójnym cudzys owie.
The correction drawn is too short
Ten b &d wyst!puje, gdy we wn!trzu wyst!puje
(Narysowana korekta jest za krótka) zbyt ma o punktów (pikseli pomi!dzy pocz&tkiem
a ko#cem korekcji), aby dokona% oblicze#.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-31
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
The correction is too short
Je"eli jest zbyt ma o punktów (linia jest zbyt krótka),
(Korekta jest za krótka)
algorytm nie jest w stanie obliczy% wyników.
The data set is too large for the
Dane wybrane do przechowywania nie mieszcz&
destination drive (Zbiór danych jest
si! na no$niku/dysku.
za du"y do przes ania)
The medium/disk cannot be
Wskazówka dla u"ytkownika.
updated as it is write protected
(Nie mo"na zaktualizowa% no$nika/
dysku, poniewa" jest on chroniony
przed zapisem)
The new password is incorrect.
U"ytkownik wprowadzi niew a$ciwe has o.
(Nowe has o nie jest prawid owe)
(Zbyt krótkie, u"ywane niedawno itd.)
The printer door is not closed
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Drzwiczki drukarki nie s& zamkni!te)
The report can now be saved
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Mo"na w tej chwili zapisa% raport)
The requested film type is not
B &d drukarki.
available (+&dany typ filmu nie jest
dost!pny)
The requested number of copies is
B &d drukarki.
not supported (Drukowanie "&danej
The restriction crosses the arterial
U"ytkownik narysowa ograniczenie, które przecina
centerline (Ograniczenie przecina
lini! $rodkow& t!tnicy.
lini! $rodkow& t!tnicy)
The restriction drawn is too short
Biblioteka algorytmu wymaga pewnej minimalnej
(Narysowana korekta jest za krótka) d ugo$ci, aby wprowadzi% ograniczenie.
The user name or password is
Komunikat o b !dzie, gdy nazwa u"ytkownika lub
incorrect (Nazwa u"ytkownika lub
has o jest niepoprawne.
9896 002 12191
liczby kopii nie jest obs ugiwane)
The user name, password or
Komunikat o b !dzie, gdy nazwa u"ytkownika,
domain is incorrect.
has o lub domena jest niepoprawna.
(Nazwa u"ytkownika, has o lub
domena s& nieprawid owe.)
4 -3 2
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
has o nie jest prawid owe)
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
There is no medium/disk in the
Brak no$nika/dysku w urz&dzeniu.
4.1
device (Brak no$nika/dysku
w urz&dzeniu).
This examination is already closed.
Wskazówka dla u"ytkownika.
(To badanie jest ju" zamkni!te.)
This patient already exists. Merge
Zmiana ID pacjenta
with existing patient? (Ten pacjent
ju" istnieje. Czy scali% z istniej&cym
4
pacjentem?)
This request already exists. Merge
Zmiana ID "&dania i numeru katalogowego,
with existing request? (To "&danie
ju" istnieje. Scali% z istniej&cym
zg oszeniem?)
Toggle Protection. Confirm toggle?
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Prze &cznik zabezpieczenia.
Czy potwierdzi% prze &czenie?)
Toggle Protection. Nothing archived
Wskazówka dla u"ytkownika.
or printed. Confirm toggle?
(Prze &cznik zabezpieczenia.
Brak danych do archiwizowania
lub drukowania. Czy potwierdzi%
9896 002 12191
prze &czenie?)
Too few centerline points defined
Operatora nie wskaza wystarczaj&cej liczby
(Zbyt ma o zdefiniowanych punktów
odcinków do narysowania linii $rodkowej.
linii $rodkowej)
Too many centerline points defined
Operator podczas rysowania linii $rodkowej
(Zbyt du"o zdefiniowanych punktów
utworzy zbyt wiele odcinków.
linii $rodkowej)
Too many entries found; Restrict
Nale"y ponownie zdefiniowa% kryteria wyszukiwania.
P h i l i p s Healthcare
WLM query (Znaleziono zbyt wiele
wpisów; ogranicz zapytanie WLM)
Too many measurements
Osi&gni!to maksymaln& dozwolon& liczb! pomiarów.
(Zbyt wiele pomiarów)
Total background corrected
Korekcja t a wykrytego naczynia.
(Skorygowano ca o$% t a)
Total contour corrected
Korekcja ca o$ci konturu naczynia.
(Skorygowano ca o$% konturu)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-33
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Total contour corrected hard
Znaczna korekcja ca o$ci konturu naczynia.
(Znacznie skorygowano ca o$%
konturu)
Total contour corrected soft
Nieznaczna korekcja ca o$ci konturu naczynia.
(Nieznacznie skorygowano ca o$%
konturu)
Transfer: close exam failed, try again
Zadanie automatyczne nie powiod o si!
(Przesy anie: zamkni!cie badania
(autoarchiwizacja lub autoeksport).
nie powiod o si!, ponów prób!).
Transfer: communication error
Nie powiod o si! po &czenie z sieci& lub problemy
(Refer to appropriate action/
z DICOM.
meaning)
B &d na poziomie protoko u.
(Przesy anie: b &d komunikacji
(Patrz: odpowiednia czynno$%/
znaczenie))
Transfer: configuration error
System zosta nieprawid owo skonfigurowany.
(Przesy anie: b &d konfiguracji)
Transfer: imported images cannot
Zaimportowanych obrazów nie mo"na
be exported (Przesy anie:
wyeksportowa%.
zaimportowanych obrazów nie
mo"na wyeksportowa%)
Transfer: invalid data, try to restart
B !dne lub uszkodzone obiekty danych.
job (Przesy anie: b !dne dane,
spróbuj zrestartowa% zadanie)
9896 002 12191
Wskazówka dla u"ytkownika.
selection criteria (Przesy anie: nie
wys ano zadania, sprawd' kryteria
wyboru)
Transfer: system failure, try to
Dany obiekt danych nie jest obs ugiwany przez
restart job
repozytorium, tym samym zosta pomini!ty.
(Refer to appropriate action/
Repozytorium odrzuci o obiekt danych.
meaning)
Obiekty danych nie zosta y odnalezione lub s&
(Przesy anie: awaria systemu,
zablokowane.
spróbuj zrestartowa% zadanie
(Patrz: odpowiednia czynno$%/
znaczenie))
4 -3 4
Repozytorium danych jest niedost!pne.
Zadanie zawiera nieodpowiednie parametry.
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Transfer: no job submitted, check
Obs uga komunikatów i b !dów
4.1
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
TUBE Bodyguard Override
U"ytkownik jest informowany, "e ochrona lampy
(Pomini!cie systemu Bodyguard
przez system BodyGuard poprzez ograniczenie
lampy)
ruchu ramienia C do bardzo niskich pr!dko$ci
zosta a wy &czona.
Tube defect: X-ray not possible
Generator RTG zg asza, "e wszystkie ogniska
(Uszkodzenie lampy: RTG
lampy s& niesprawne.
niemo"liwe)
Tube overload (Przeci&"enie lampy) Generator RTG zg asza przeci&"enie lampy.
Tube overload: Finish run
Generator RTG zg asza przeci&"enie lampy
(Przeci&"enie lampy: zako#cz
podczas serii ekspozycji.
4
seri!)
Unable to create 3D model,
U"ytkownik dokona detekcji, korekcji, rekonstrukcji
3D reconstruction lost (Tworzenie
lub usun& kontur (2D). We wszystkich tych
modelu trójwymiarowego nie
przypadkach system podejmie prób! odtworzenia
powiod o si!, utracono
rekonstrukcji 3D. Jednak"e mo"e si! to nie uda%.
rekonstrukcj! trójwymiarow&)
W tej sytuacji u"ytkownik zostanie odpowiednio
poinformowany.
Unable to determine the side to
Ta sytuacja na przyk ad ma miejsce wtedy, gdy po
correct (Nie mo"na okre$li%, z której
obu stronach konturu wprowadzona zostanie ta
strony przeprowadzi% korekt!)
sama korekcja.
Unexpected CFR or Hemo values
To ostrze"enie pojawia si!, gdy warto$ci
(Niespodziewane warto$ci CFR lub
przekrocz& odpowiedni zakres.
9896 002 12191
Hemo)
Unknown projection, please select
B &d oznaczaj&cy, "e projekcja wybranego obrazu
another image (Projekcja nieznana,
jest nieznana.
prosz! wybra% inny obraz).
Unlock table to enable movement
Stó jest zablokowany i aby mo"na by o wykona%
(Odblokuj stó , aby umo"liwi% ruch)
ruch, najpierw musi by% odblokowany.
Unsaved fluoroscopy image(s)
Nale"y wstawi% obraz do raportu drukowanego.
P h i l i p s Healthcare
cannot be inserted (Nie mo"na
wstawi% niezapisanych obrazów
fluoroskopowych)
Unsuitable regression formula
Wybrano nieodpowiedni wzór regresji.
selected (Wybrano nieodpowiedni
wzór regresji.)
Update is not allowed
Nie jest dozwolona modyfikacja tego atrybutu.
(Aktualizacja nie jest dozwolona).
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-35
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
Valid license for this software could
Pojawia si! po uruchomieniu aplikacji bez licencji.
not be found (Nie mo"na znale'%
wa"nej licencji dla tego
oprogramowania)
Valve is not correctly indicated
U"ytkownik umie$ci znacznik zastawki w z ym
(Zastawka jest niew a$ciwie
miejscu.
wskazana)
WARNING: Adjustment of
Uk ad BodyGuard nie zosta skalibrowany i tym
Bodyguard required.
samym niemo"liwe s& ruchy sto u z pomini!ciem
(OSTRZE+ENIE: Wymagane
blokad.
ustawienie uk adu Bodyguard)
WARNING: Adjustment of frontal
Zg aszany, gdy dane regulacji pozycjonera
stand required. (OSTRZE+ENIE:
frontalnego zosta y utracone.
Wymagane dostosowanie
pozycjonera frontalnego)
WARNING: Bodyguard defect,
Wykryto usterk! czujnika POST
move at own risk (OSTRZE+ENIE:
B &d systemu BodyGuard, ruch na
ryzyko operatora)
WARNING: Bodyguard dirty; move
Czujnik jest troch! zamoczony lub zabrudzony;
at own risk (OSTRZE+ENIE: System
nie jest to problem zagra"aj&cy bezpiecze#stwu.
BodyGuard jest zabrudzony; ruch na
WARNING: BodyGuard is switched
U"ytkownik powinien zdawa% sobie spraw!, "e
off (OSTRZE+ENIE: System
podczas ruchów w trakcie serii technik& „Bolus
BodyGuard jest wy &czony)
Chase” system ochrony pacjenta BodyGuard
b!dzie wy &czony.
WARNING: Bodyguard very dirty,
Czujnik jest bardzo zabrudzony lub po te$cie
Clean sensor. (OSTRZE+ENIE:
POST wykryto uszkodzenie.
9896 002 12191
ryzyko operatora)
System Bodyguard bardzo
WARNING: Chemicals low
P h i l i p s Healthcare
zabrudzony, wyczy$% czujnik.)
Nale"y zwróci% uwag!.
(OSTRZE+ENIE: Ma o
chemikaliów)
4 -3 6
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
WARNING: collimator
Awaria komunikacji z kolimatorem, nie mo"na
communication defect
u"ywa% przes on ani klinów.
4.1
(OSTRZE+ENIE: awaria
komunikacji z kolimatorem)
WARNING: collimator general
Awaria kolimatora, nie mo"na u"ywa% przes on ani
defect (OSTRZE+ENIE: ogólna
klinów.
awaria kolimatora)
WARNING: DETECTOR Bodyguard
U"ytkownik jest informowany, "e dzia a ochrona
active (OSTRZE+ENIE: system
detektora przez system BodyGuard poprzez
BodyGuard DETEKTORA aktywny)
ograniczenie ruchu ramienia C lub pozycjonera do
bardzo niskich pr!dko$ci.
WARNING: DETECTOR
U"ytkownik jest informowany, "e dzia a ochrona
BodyGuard active (OSTRZE+ENIE:
detektora przez system BodyGuard poprzez
System BodyGuard DETEKTORA
ograniczenie ruchu ramienia C lub pozycjonera do
aktywny)
bardzo niskich pr!dko$ci.
WARNING: Detector BodyGuard
U"ytkownik jest informowany, "e system
active No table Overr. poss
BodyGuard detektora uniemo"liwi ruch sto u i "e
(OSTRZE+ENIE: system
nie jest dozwolone pomini!cie blokady ruchów
BodyGuard detektora jest aktywny.
sto u.
Pomini!cie blokady sto u jest
9896 002 12191
niemo"liwe)
WARNING: Detector BodyGuard
U"ytkownik jest informowany, "e system
active; Table Override imposs.
BodyGuard w IDC uniemo"liwi ruch sto u i "e nie
(OSTRZE+ENIE: System
jest dozwolone pomini!cie blokady ruchów sto u.
Bodyguard detektora jest aktywny,
nie mo"na pomin&% blokady sto u.)
WARNING: Detector coolant low.
Poziom ch odziwa w ch odnicy jest zbyt niski.
Finish exam. Call Service
Nale"y zako#czy% badanie i wezwa% serwis.
(OSTRZE+ENIE: niski poziom
P h i l i p s Healthcare
medium ch odz&cego detektora.
Zako#cz badanie. Nale"y wezwa%
serwis)
WARNING: Detector cooler
Wyst&pi problem z ch odnic& detektora. Nale"y
problem. Finish exam. Call Service
zako#czy% badanie i wezwa% serwis.
(OSTRZE+ENIE: problem z
ch odnic& detektora. Zako#cz
badanie. Nale"y wezwa% serwis)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-37
4
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
WARNING: Detector too warm:
Detektor jest zbyt gor&cy, jednak"e jeszcze nie
Finish exam. Call Service
uleg przegrzaniu. Nale"y zako#czy% badanie
(OSTRZE+ENIE: detektor zbyt
i wezwa% serwis.
gor&cy: zako#cz badanie. Nale"y
wezwa% serwis)
WARNING: DETECTOR+TUBE
U"ytkownik jest informowany, "e dzia a ochrona
BodyGuard active (OSTRZE+ENIE:
detektora i lampy przez system BodyGuard
system BodyGuard detektora
poprzez ograniczenie ruchu ramienia C do bardzo
i lampy jest aktywny)
niskich pr!dko$ci.
WARNING: Door contact problem:
Styk drzwi nie dzia a. Za zamkni!cie drzwi podczas
Close the door (OSTRZE+ENIE:
emisji promieniowania odpowiada personel
problem ze stykiem drzwi: zamknij
medyczny.
drzwi).
WARNING: Emergency stop
U"ytkownik nacisn& przycisk zatrzymania
activated, reset to continue
awaryjnego. Aby ponownie rozpocz&% ruchy
(OSTRZE+ENIE: Aktywowano
z nap!dem wymagane jest aktywne zrestartowanie
zatrzymanie awaryjne, zresetuj,
systemu.
aby kontynuowa%)
WARNING: Exposure buzzer defect
Brz!czyk ko#ca ekspozycji nie dzia a.
(OSTRZE+ENIE: uszkodzenie
brz!czyka ekspozycji)
WARNING: Exposure stopped:
Zarezerwowane miejsce na obrazy uleg o
Maximum run length reached
zape nieniu podczas serii ekspozycji
(OSTRZE+ENIE: ekspozycja
(np. 1001 obrazów w rozdzielczo$ci 10242)
9896 002 12191
zatrzymana: osi&gni!to
maksymalny czas trwania serii)
Warning: Film jam (Ostrze"enie:
Zakleszczenie kliszy.
klisza zakleszczona)
Warning: Film supply low
Ko#czy si! klisza.
WARNING: Fluo buzzer defect
Brz!czyk fluoroskopii nie jest dost!pny
(OSTRZE+ENIE: uszkodzenie
brz!czyka fluoroskopii)
4 -3 8
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
(Ostrze"enie: Ma y zapas kliszy)
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
WARNING: Fluo storage not
Dysk obrazów nie mo"e wykonywa% funkcji
possible:Image disk problem
przechwytywania, zapisywania ani obrysu/
(OSTRZE+ENIE: zapis fluoroskopii
subtrakcji fluoroskopii.
4.1
nie jest mo"liwy: problem z dyskiem
obrazowym)
WARNING: Geometry movements
Ruchy geometrii dost!pne tylko cz!$ciowo
partly available. (OSTRZE+ENIE;
z powodu b !dów czujnika POST
Ruchy modu u geometrii cz!$ciowo
4
dost!pne.)
WARNING: Grabbing disabled:
Podczas zapisu fluoroskopii wyst&pi b &d zapisu
Write problem (OSTRZE+ENIE:
na dysku. Zapisywanie zatrzymano.
przechwytywanie wy &czone:
problem z zapisem)
WARNING: Grabbing stopped:
Podczas przechwytywania dysk obrazów zape ni
Maximum run length reached
si!, np. zgromadzono 1001 obrazów w
(OSTRZE+ENIE: przechwytywanie
rozdzielczo$ci 10242.
wy &czone: osi&gni!to maksymaln&
d ugo$% czasu serii)
WARNING: Large focus used:
Generator RTG zg asza uszkodzenie ma ego
Small focus defect
ogniska. W kolejnej serii u"yte b!dzie du"e ognisko.
(OSTRZE+ENIE: stosowana jest
du"a ogniskowa: nie mo"na u"y%
9896 002 12191
ma ej ogniskowej)
WARNING: Lower image quality:
Detektor jest wci&" zimny, mo"e to wp yn&%
Detector still warming
na jako$% obrazu.
(OSTRZE+ENIE: niska jako$%
obrazu: detektor jest nadal w trybie
nagrzewania)
P h i l i p s Healthcare
WARNING: Lower image quality:
Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka dla
Detector still warming
pracy ch odnicy detektora, mo"e to wp yn&% na
(OSTRZE+ENIE: niska jako$%
jako$% obrazu.
obrazu: temperatura w
pomieszczeniu jest zbyt wysoka)
WARNING: Mask-run acquisition
Modu geometrii nie jest w stanie odtworzy% profilu
not possible. (OSTRZE+ENIE:
ruchu sto u, dlatego mo"liwa jest tylko akwizycja
Akwizycja serii maski niemo"liwa.)
technik& „Bolus Chase” bez subtrakcji.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-39
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
WARNING: Motorized movement
Nap!d mechaniczny nie jest gotowy do u"ycia
unavailable (OSTRZE+ENIE:
poniewa" wyst&pi a awaria lub nie zosta
Nap!d mechaniczny niedost!pny)
zainstalowany.
WARNING: Physio data not logged
Dane fizjologiczne, wymagane przez EPX,
(OSTRZE+ENIE: nie
nie zostan& zarejestrowane.
zarejestrowano danych
fizjologicznych)
WARNING: position unreachable,
Pozycja docelowa nieosi&gni!ta, nale"y zwolni%
release switch or cancel
prze &cznik no"ny lub anulowa%
(OSTRZE+ENIE: nie mo"na
ustawi% w tym po o"eniu, zwolnij
prze &cznik lub anuluj)
WARNING: Projection not
Projekcja docelowa jest nieosi&galna podczas
reachable. (OSTRZE+ENIE:
odtwarzania z powodu blokady mechanicznej.
Projekcja nieosi&galna.)
WARNING: Radiation indication
Lampka sygnalizuj&ca w &czenie promieniowania
lamp defect (OSTRZE+ENIE:
nie dzia a.
uszkodzenie lampki informuj&cej
o promieniowaniu)
WARNING: Radiation w/o grid:
Generator RTG zg asza uszkodzenie siatki lampy.
Tube grid defect (OSTRZE+ENIE:
W kolejnej serii siatka nie b!dzie u"ywana.
promieniowanie bez kratki:
Detektor p aski zosta obrócony w pozycj!
Rotated detector (OSTRZE+ENIE:
po$redni&. Przes ony wsuni!to.
zmniejszony rozmiar obrazu:
detektor obrócony)
WARNING: Reduced IQ. Perform
W przypadku STI przed ka"d& seri& STI nale"y
prescan calibration
wykona% kalibracj! przed skanowaniem,
(OSTRZE+ENIE: Zredukowana
w przeciwnym razie mo"e si! to odbi% na jako$ci
jako$% obrazu. Wykonaj kalibracj!
obrazu.
przed skanowaniem)
WARNING: Rotate detector before
System nie jest w stanie obróci% detektora podczas
start Rotation scan
odtwarzania pozycji przed skanowaniem
(OSTRZE+ENIE: Obró% detektor
rotacyjnym. Przed odtworzeniem pozycji nale"y
przed rozpocz!ciem skanowania
obróci% detektor.
rotacyjnego)
4 -4 0
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
WARNING: Reduced image size:
9896 002 12191
uszkodzenie kratki lampy)
Obs uga komunikatów i b !dów
4.1
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
WARNING: Rotate Detector error;
K&t obrotu detektora jest nieznany. U"ytkownik
Move to landscape manually.
powinien r!cznie go obróci% w po o"enie domy$lne.
(OSTRZE+ENIE: B &d obracania
detektora; przej$% do orientacji
poziomej r!cznie)
WARNING: Shutters unavailable
Przes ony uleg y uszkodzeniu i nie dzia aj&.
(OSTRZE+ENIE: przes ony s&
niedost!pne)
4
WARNING: SID problem: move
Wykrycie SID nie powiod o si!: mo"e doj$%
shutters in. Reduce SID
do emisji promieniowania poza pole obrazowane.
(OSTRZE+ENIE: problem
Nale"y jak najbardziej zmniejszy% odleg o$%
z odleg o$ci& SID: wsu# przes ony
lampa-detektor i wsun&% przys ony.
do $rodka. Zmniejsz odleg o$% SID)
Nale"y zmniejszy% odleg o$% SID
WARNING: Small focus used:
Generator RTG zg asza uszkodzenie du"ego
Large focus defect
ogniska. W kolejnej serii u"yte b!dzie ma e ognisko.
(OSTRZE+ENIE: stosowana jest
ma a ogniskowa: nie mo"na u"y%
du"ej ogniskowej)
WARNING: Spectral filter not
Filtr spektralny jest niedost!pny. Emisja
available: Possibly outer Dose limit
promieniowania jest mo"liwa, ale istnieje
(OSTRZE+ENIE: Filtr spektralny
mo"liwo$% podania wy"szej dawki, ni" ustawiona.
jest niedost!pny. Mo"liwo$%
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
przekroczenia limitu dawki)
WARNING: Stand movements
Ruchy pozycjonera dost!pne cz!$ciowo z powodu
partly available (OSTRZE+ENIE;
b !dów w te$cie POST.
Ruchy pozycjonera cz!$ciowo
dost!pne)
WARNING: Table adjustment
Zg aszany, gdy dane regulacji sto u zosta y
required (OSTRZE+ENIE:
utracone.
Wymagana regulacja sto u)
WARNING: Table collision detected
Ruch sto u zosta zatrzymany, poniewa" czujnik
(OSTRZE+ENIE: Wykryto kolizj!
mechaniczny si y ruchu sto u wykry kolizj!.
sto u)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-41
4.1
Obs uga komunikatów i b !dów
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
WARNING: Table force sensor
Mechaniczny czujnik kolizji jest uszkodzony.
defective; Move at own risk
(OSTRZE+ENIE: Uszkodzenie
czujnika si y sto u; ruch na ryzyko
operatora)
WARNING: Table movements partly
Ruchy sto u dost!pne cz!$ciowo z powodu b !dów
available (OSTRZE+ENIE; Ruchy
czujnika POST.
sto u cz!$ciowo dost!pne)
WARNING: TUBE Bodyguard
U"ytkownik jest informowany, "e dzia a ochrona
active (OSTRZE+ENIE: Bodyguard
lampy przez system BodyGuard poprzez
LAMPY aktywny)
ograniczenie ruchu ramienia C lub pozycjonera do
bardzo niskich pr!dko$ci.
WARNING: Tube Bodyguard active,
Ruch sto u zosta zatrzymany przez uk ad
Table Override impossible
BodyGuard lampy, gdy" lampa znajduje si! nad
(OSTRZE+ENIE: Aktywny uk ad
sto em. W tej sytuacji nie jest mo"liwe pomini!cie
Bodyguard lampy, nie mo"na
blokady ani wykonanie ruchów sto u.
pomin&% blokady ruchu sto u)
WARNING: Wedges unavailable
Kliny uleg y uszkodzeniu i nie dzia aj&.
WARNING: Write problem:Images
Podczas ekspozycji wyst&pi b &d zapisu na dysku.
might be lost
Mog o doj$% do utraty jednego lub kilku obrazów.
(Refer to appropriate action/
Podczas zapisu fluoroskopii wyst&pi b &d zapisu
meaning)
na dysku. Mog o doj$% do utraty jednego lub kilku
(OSTRZE+ENIE: problem zapisu:
obrazów.
obrazy mog& zosta% utracone
Podczas $ledzenia fluoroskopii wyst&pi b &d
(Patrz: odpowiednia czynno$%/
zapisu, system pozostaje w trybie $ledzenia.
znaczenie))
WARNING: X-ray affected. System
Autotest interfejsu systemu zako#czy si!
self-test problem (OSTRZE+ENIE:
niepowodzeniem.
9896 002 12191
(OSTRZE+ENIE: kliny niedost!pne)
Problem z autotestem systemu)
WARNING: X-ray dose not logged
Kolimator nie zarejestrowa dawki promieniowania
(OSTRZE+ENIE: nie
RTG na powierzchni!; miernik uleg uszkodzeniu.
zarejestrowano dawki
promieniowania RTG)
4 -4 2
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Problem dotycz&cy aparatu RTG.
System restart (Ponowne uruchamianie systemu)
4.2
Wy"wietlany komunikat
Dzia anie/Znaczenie
WARNINIG: Maximum SID
U"ytkownik jest informowany, "e system
reached; Table Override impossible
BodyGuard detektora uniemo"liwi ruch sto u i nie
(OSTRZE+ENIE: Osi&gni!to
jest mo"liwe dalsze zwi!kszenie odleg o$ci SID.
maksymaln& SID, nie mo"na
Nie jest zatem mo"liwe pomini!cie blokady ani
pomin&% blokady ruchu sto u)
wykonanie ruchów sto u.
Worklist manager not configured
Wskazówka dla u"ytkownika.
(Nie skonfigurowano mened"era
listy roboczej)
X-ray disabled (Aparat RTG
4
Emisja promieniowania nie jest mo"liwa.
zablokowany)
X-ray not possible. Close the door
W chwili w &czenia promieniowania drzwi pokoju
(Nie mo"na wykona% badania RTG.
bada# musz& by% zamkni!te.
Zamknij drzwi)
X-ray not possible: Detector
Detektor uleg przegrzaniu. Emisja promieniowania
overheated. Call Service
nie jest mo"liwa.
(RTG niemo"liwe: przegrzanie
detektora. Nale"y wezwa% serwis)
X-ray not possible: System shuts
System jest w trakcie wy &czania. Ekspozycj!
down
zatrzymano.
(Refer to appropriate action/
System jest w trakcie wy &czania. Fluoroskopi!
meaning)
zatrzymano.
(RTG niemo"liwe: zamkni!cie
System jest w trakcie wy &czania. Wykonanie
systemu
ekspozycji jest niemo"liwe.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Patrz: odpowiednia czynno$%/
znaczenie))
4.2
System jest w trakcie wy &czania. Wykonanie
fluoroskopii jest niemo"liwe.
System restart (Ponowne
uruchamianie systemu)
Informacje o ponownym uruchamianiu systemu mo na znale!"
w rozdziale „W#$czanie/wy#$czanie systemu” cz%&ci „Obs#uga
podstawowa” instrukcji obs#ugi systemu Allura CV20.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0 Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie
4-43
System restart (Ponowne uruchamianie systemu)
4 -4 4
Komunikaty systemowe oraz komunikaty o b !dzie System Allura CV20 – Informacje podstawowe
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
4.2
Wersja dokumentu 1.0
5
5.0
Konserwacja
Wprowadzenie
W celu zapewnienia w#a&ciwego dzia#ania systemu Allura CV20 nale y
przeprowadza" okresow$ planow$ konserwacj% oraz rutynowe kontrole
u ytkownika. S$ to czynno&ci niezb%dne do zapewnienia bezpiecznego,
efektywnego i wiarygodnego funkcjonowania sprz%tu. Planow$
konserwacj% profilaktyczn$ mog$ przeprowadza" tylko wykwalifikowani
i autoryzowani specjali&ci s#u by technicznej. W podanym kontek&cie pod
poj%ciem „wykwalifikowany” rozumie si% podmioty kwalifikacje do
obs#ugiwania elektrycznego sprz%tu medycznego, zgodnie z jurysdykcj$
(jurysdykcjami) obejmuj$c$ obszar, na którym sprz%t jest u ytkowany.
Pod poj%ciem „autoryzowany” rozumie si% podmioty posiadaj$ce
autoryzacj% wydan$ przez u ytkownika sprz%tu Firma Philips Healthcare
mo e zapewni" pe#n$ konserwacj% profilaktyczn$ oraz serwis naprawczy.
Us#ugi &wiadczone s$ w ramach umowy lub na podstawie zg#osze'.
Prosimy skontaktowa" si% z Dzia#em obs#ugi Firmy Philips.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
U WA G A
5.1
Aby mie pewno! , "e konserwacja profilaktyczna b#dzie wykonywana w
zalecanych terminach, u"ytkownik powinien skierowa odpowiedni$ pro!b# do
organizacji obs%ugi technicznej, która b#dzie przeprowadza tak$ konserwacj#
zgodnie z ni"ej wyszczególnionym programem konserwacji profilaktycznej.
Program konserwacji profilaktycznej
Czynno&ci konserwacji profilaktycznej mog$ by" prowadzone wy#$cznie
przez autoryzowany, odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny i
s$ obszernie omówione w dokumentacji serwisowej. Zestawienie programu
konserwacji profilaktycznej zosta#o przedstawione w tabeli poni ej.
OSTRZE#ENIE
Przed przyst$pieniem do jakichkolwiek czynno!ci konserwacyjnych nale"y
upewni si#, "e system znajduje si# w trybie wy%$czonego promieniowania
(modu% obrazowania, przycisk |Enable/Disable Radiation| (W%$cz/wy%$cz
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Konserwacja
5-1
5
5.1
Program konserwacji profilaktycznej
promieniowanie) [9]). Je!li podczas konserwacji promieniowanie nie jest
wy%$czone, mo"e nast$pi przypadkowe napromieniowanie personelu. Mo"e to
spowodowa powa"ne obra"enia.
Kontrola
Przyczyna
Cz!stotliwo"$
Uk ady sterowania
Kontrola prawid owego funkcjonowania:
i wska'niki
• Wszystkie uk ady sterowania
Raz na 6 miesi!cy
• Wszystkich wska'ników $wietlnych /
Raz na 6 miesi!cy
d'wi!kowych
Czujniki kolizji
• Uk adów sterowania /ruchów sto u
Raz na 6 miesi!cy
• SID
Raz na 6 miesi!cy
• Przes ony
Raz na 6 miesi!cy
Sprawdzenie, czy wymuszony ruch jest
Raz na 6 miesi!cy
hamowany, i czy jest generowany sygna
d'wi!kowy
Poziom oleju
Sprawdzanie poziomu oleju i czyszczenie
Raz na 6 miesi!cy
filtru olejowego
Allura CV20System
Kalibrowanie (generator Velara)
Raz na 6 miesi!cy
Ch odzenie detektora
Wymiana filtra powietrza
Raz na 6 miesi!cy
Wymiana filtra ch odziwa
Raz w roku
Filtry powietrza
Czyszczenie
Raz w roku
Jako$% obrazu
Sprawdzenie kermy powietrznej detektora
Raz w roku
p askiego
Ch odzenie detektora
p askiego
Ograniczniki ko#cowe
Sprawdzenie ogólnego stanu
Raz w roku
(poszukiwanie uszkodze#)
Ruch pozycjonera
Kalibracja
Raz w roku
(o"yska
Sprawdzenie, czy nie ma py u, oleju lub
Raz w roku
9896 002 12191
p askiego (FD), monitorów i stabilno$ci
Cz!$ci mechaniczne
Ch odzenie detektora
• Zaczepy i linki przeciwci!"arów
Raz w roku
• Wszystkie ograniczniki mechaniczne
Raz w roku
• Hamulce i blokady
Raz w roku
• Smarowanie
Raz w roku
Wymiana ch odziwa
Raz w roku
p askiego
5 -2
Konserwacja
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
smaru
Rutynowe kontrole przez u%ytkownika
Kontrola
Przyczyna
Cz!stotliwo"$
Uziemienie
Sprawdzenie maksymalnego uziemienia
Raz na 2 lata
5.2
ca ego systemu
FD
Kalibracja
Raz na 2 lata
Tabliczka
Kontrola obecno$ci i czytelno$ci etykiet
Raz na 2 lat
ostrzegawcza (DHHS)
ostrzegawczych
na module w &czania/
wy &czania systemu
Wtórne uzwojenia
Kontrola rezystancji izolacji
Raz na 2 lat
• Wyrównanie kolimatora i ograniczania pola
Raz na 2 lat
• Wyrównanie i wy$rodkowania wi&zki
Raz na 2 lat
transformatora
sieciowego
dystrybutora zasilania
sieciowego
Wyrównanie
5
promieniowania
Pasy dla pacjenta
Wymiana pasów
Raz na 2 lat
Stó AD7
Kontrola obecno$ci zanieczyszcze# pod
Raz na 2 lat
Ch odzenie detektora
Wymiana ch odnicy
Raz na 5 lat
Wymiana przewodów olejowych
Raz na 5 lat
pokryw& pier$cienia
p askiego
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Przewody olejowe
5.2
Rutynowe kontrole przez u%ytkownika
U ytkownik sprz%tu powinien ustali" program rutynowych kontroli
zgodnie z poni sz$ tabel$. Zwykle u ytkownik poleca wykonanie tych
kontroli operatorowi. Tym niemniej, przed u yciem sprz%tu zgodnie z
przeznaczeniem operator powinien upewni" si%, e wszystkie kontrole
zosta#y zako'czone pomy&lnie. Rutynowe sprawdzania przez
u ytkownika powinien wykonywa" u ytkownik.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Konserwacja
5-3
5.2
Rutynowe kontrole przez u%ytkownika
5.2.1
Program rutynowej kontroli przez u%ytkownika
Przeprowadzanie kontroli przez u ytkownika systemu Allura CV20 jest
bezpieczne tylko w sytuacji, gdy system ten jest u ywany zgodnie
z przeznaczeniem.
OSTRZE#ENIE
Dost#p do sprz#tu uszkodzonego lub funkcjonuj$cego nieprawid%owo mo"e
powodowa obra"enia.
Kontrola
Przyczyna
Cz!stotliwo"$
Urz&dzenia Allura CV20
Sprawdzenie, czy nie ma uszkodze#
Przed u"yciem
spowodowanych kolizj&
sprz!tu
Kontrola stanu urz&dzenia dystansowego
Przed u"yciem
(je$li jest zamocowane) i ochronnych
sprz!tu
Urz&dzenia Allura CV20
w!"y kablowych (w!"e ornamentowe)
oraz przewodów
Wszystkie dost!pne
Sprawdzenie, czy nie ma uszkodze#
Codziennie
cz!$ci pozycjonera i sto u
spowodowanych kolizj&
(patrz: uwaga)
Wszystkie akcesoria
Dost!pno$% i integralno$%
Codziennie
Wszystkie uk ady
Zapewnienie prawid owego
Codziennie
sterowania
funkcjonowania
(patrz: uwaga)
Hamulce i ko a
Zapewnienie prawid owego
Codziennie
funkcjonowania
(patrz: uwaga)
Zapewnienie prawid owego
Codziennie
funkcjonowania
(patrz: uwaga)
Okablowanie
Wyszukiwanie zap!tle# i /lub p!kni!%
Codziennie
Czysto$% sto u
Higiena oraz zapewnienie bezpiecze#stwa
Codziennie lub
i maksymalnej trwa o$ci sprz!tu
w zale"no$ci od
Wszystkie wska'niki
(patrz: uwaga)
9896 002 12191
(patrz: uwaga)
potrzeb
Codziennie
s& odpowiednio po &czone ze sto em
5 -4
Konserwacja
Os ony przed
Sprawdzenie, czy nie wyst!puj& p!kni!cia
promieniowaniem RTG
lub zadrapania (fluoroskopia)
Napisy i etykiety
Sprawdzenie czytelno$ci
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Raz w tygodniu
Raz w tygodniu
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Upewnienie si!, "e stosowane akcesoria
Akcesoria
Rutynowe kontrole przez u%ytkownika
Kontrola
Rami! C
5.2
Przyczyna
Cz!stotliwo"$
Aby zapewni% optymaln& trwa o$%
Raz w tygodniu
sprz!tu, nale"y sprawdzi%, czy szyny nie
s& zanieczyszczone py em, smarem lub
innym i drobinami
Kontrola ograniczników
W razie podejrzenia nieprawid owej pracy
W razie
wi&zki
ograniczników wi&zki (przes on)
potrzeby
Kontrola wzrokowa i/lub s%uchowa podczas rutynowego u"ytkowania.
U WA G A
Kontrola ograniczników wi&zki
5.2.2
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Sposób sprawdzania urz&dzenia ograniczaj&cego wi&zk! (przys on)
5
1
Naci&nij manipulator dr$ kowy |Shutters| (Przys#ony) [10] na module
obrazowania, aby zresetowa" przes#ony.
2
Ustaw blat sto#u poziomo na maksymalnej wysoko&ci.
3
Ustaw pozycjoner ramienia C (w pozycji frontalnej) z wi$zk$
promieniowania rentgenowskiego prostopadle do sto#u.
4
Ustaw dwie linijki o#owiowe poprzecznie na blacie sto#u i przymocuj
je ta&m$.
5
U yj manipulatora dr$ kowego |Source to Image Distance (SID)|
(Odleg#o&" !ród#o-obraz) [11] na module geometrii, aby przesun$"
detektor p#aski mo liwie jak najbli ej linijek.
6
Za pomoc$ prze#$cznika |Detector Fieldsize| (rozmiaru pola detektora) [1]
na module obrazowania wybierz odpowiednie pole detektora p#askiego.
7
Rozpocznij fluoroskopi%, naciskaj$c prze#$cznik no ny |Fluoroscopy|
(Fluoroskopia) [1], zwolnij prze#$cznik no ny.
8
U yj sterownika |Float Tabletop| (p#ynnego ruchu blatu sto#u) [2]
na module geometrii, aby ustawi" punkt przeci%cia dwóch linijek
o#owiowych po&rodku obrazu.
9
Rozpocznij fluoroskopi% naci&ni%ciem prze#$cznika no nego
|Fluoroscopy| (Fluoroskopia) [1] i odnotuj warto&ci linijki (od A1 do D1),
odpowiadaj$ce kraw%dziom obrazu (patrz ilustracj% poni ej).
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Konserwacja
5-5
Rutynowe kontrole przez u%ytkownika
10
Umie&" na linijkach kaset% z klisz$ lub klisz% cyfrow$ o odpowiednim
rozmiarze.
11
Na&wietl klisz% (lub klisz% cyfrow$), wykonuj$c fluoroskopi% [1].
12
Odnotuj warto&ci linijki (od A2 do D2) (patrz: poni sza ilustracja).
13
Okre&l odleg#o&" [X] w cm mi%dzy punktem ogniska i blatem sto#u.
Wi%cej informacji zawiera Rysunek 8.4.
U WA G A
5 -6
Konserwacja
Lokalizacja ogniska jest zaznaczona na pokrywie zewn#trznej obudowy lampy.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
5.2
Zdalna obs uga serwisowa (opcja)
14
PRZYK(AD
5.3
Dla ka dej kraw%dzi (od A do D) oblicz:
• |Warto&" 2 - Warto&" 1| X/50.
A1 = 7; A2 = 6,8 i X = 85, równanie daje:
|6,8 -7|
85/50 (= 0,2
1,7), czyli wynik prawid#owy.
Je&li jakakolwiek obliczona warto&" jest wi%ksza ni X/50, urz$dzenie
ograniczaj$ce wi$zk% dzia#a wadliwie i nale y o tym zawiadomi" serwis.
5.3
Zdalna obs uga serwisowa (opcja)
Sesja zdalnej obs ugi serwisowej
Upowa nienie do wykonania obs#ugi na odleg#o&" jest cz%&ci$ kontraktu
serwisowego. Bez takiego upowa nienia funkcja obs#ugi zdalnej b%dzie
zablokowana.
Zdalne modyfikacje systemu i czynno&ci obs#ugi, które zak#ócaj$
normalne funkcjonowanie systemu, musz$ by" autoryzowane przez
umieszczenie systemu w trybie serwisowym.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Czynno&ci zdalnej obs#ugi zak#ócaj$ce dzia#anie systemu mog$ by"
w dowolnej chwili przerwane przez u ytkownika klinicznego w celu
wznowienia normalnego u ytkowania systemu, np. w przypadku sytuacji
awaryjnej. W trybie serwisowym niedopuszczalne jest u ywanie systemu
do zastosowa' klinicznych.
U ytkownik jest informowany o czynno&ciach w ramach zdalnej obs#ugi
serwisowej.
OSTRZE#ENIE
&eby umo"liwi dost#p zdalny, u"ytkownik powinien prze%$czy si# na tryb
„Field service” (Serwis terenowy). System pozostaje w tym trybie (wskazanym
przez widoczny pasek/flag#), póki u"ytkownik nie prze%$czy si# z powrotem do
normalnego trybu roboczego. Serie uzyskane, gdy system znajduje si# w trybie
serwisu terenowego, s$ zachowywane tylko dla tego trybu i nie s$ widoczne dla
u"ytkownika. Po zako'czeniu zdalnej obs%ugi zawsze nale"y sprawdza , czy
system zosta% prze%$czony z powrotem do normalnego trybu roboczego.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Konserwacja
5-7
5
5.3
Zdalna obs uga serwisowa (opcja)
Funkcjonalno&" w trybie zdalnej obs#ugi serwisowej jest ograniczona
w celu zagwarantowania bezpiecznej obs#ugi systemu, niezale nie od
czynno&ci zdalnej obs#ugi. Nie jest mo liwe zdalne uruchomienie
jakiejkolwiek funkcji, zwi$zanej z bezpiecze'stwem, takiej jak
promieniowanie RTG i potencjalnie niebezpieczne ruchy mechaniczne.
Ponadto nie jest mo liwe zdalne modyfikowanie informacji o pacjencie
lub badaniu w bazach danych systemu.
Centrum zdalnej obs#ugi serwisowej nie musi zna" wersji ani konfiguracji
systemu, aby skontaktowa" si% z systemem.
Istnieje mo liwo&" przes#ania obrazów przez centralne po#$czenie serwisowe
z systemu do komputera PC serwisu:
• Dotyczy to wy#$cznie obrazów po obróbce, które zosta#y umieszczone
przez u ytkownika w oddzielnym pliku.
• Wszelkie prywatne dane pacjentów (imiona, nazwiska, daty urodzenia itp.)
s$ pomijane.
• Obrazom towarzysz$ dane akwizycji (np. kV, mA).
• Je eli stosuje si% kompresj%, musi ona by" bezstratna, aby zachowa"
diagnostyczn$ jako&" obrazu. Format obrazów musi odpowiada"
mo liwo&ciom zdalnego centrum serwisowego.
5 -8
Konserwacja
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Powinno by" mo liwe #adowanie nowych sk#adników oprogramowania
i zestawów parametrów przez po#$czenie zdalnej obs#ugi:
• Pobrane oprogramowanie i zestawy parametrów stan$ si% dost%pne dla
u ytkownika dopiero po weryfikacji systemu na miejscu przez
serwisanta. W przypadku, gdy pobrane oprogramowanie nie dzia#a,
mo na przywróci" stan pocz$tkowy.
• Narz%dzia u ywane do #adowania nowego oprogramowania musz$ by"
weryfikowane zgodnie z odpowiednimi standardami.
9896 002 12191
Dost%pno&" systemu dla zdalnej obs#ugi powinna by" maksymalna.
Zasady zdalnej obs#ugi zak#adaj$ automatyczny zdalny dost%p do systemu
w czasie, gdy system nie jest normalnie u ywany:
• Powinien by" mo liwy 24-godzinny dost%p w celu inspekcji danych.
)adna inna funkcjonalno&" nie jest wymagana w tym czasie
(cz%&" systemu mo e by" wy#$czona).
• Dost%pno&" nie powinna jednak prowadzi" do niedopuszczalnego
zu ywania systemu, kosztów lub zu ycia energii. Mo e wynikn$"
potrzeba kompromisu, np. gwarantowanego czasu dost%pno&ci systemu.
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego
5.4
5.4
Aktualizacja oprogramowania
antywirusowego
System Allura CV20 jest wyposa ony w program antywirusowy, który ma
za zadanie wykrywanie wirusów w systemie i blokowanie dost%pu do
zainfekowanych plików, zanim dojdzie do jakichkolwiek szkód.
Definicje wirusów nale y regularnie aktualizowa", zwykle codziennie.
Mechanizm uaktualnie' definicji wirusów wyszukuje automatycznie uaktualnione
pliki podczas uruchamiania systemu i je&li s$ dost%pne, wprowadza je.
U WA G A
Ze wzgl#dów bezpiecze'stwa, polecane jest restartowanie systemu po
za%adowaniu nowych definicji wirusów.
5
Z o"liwe programy
Mimo i w systemie zawarto mechanizmy chroni$ce go przed wtargni%ciem
z#o&liwych programów (wirusów itp.), istnieje niewielka mo liwo&"
zainfekowania systemu. We wszystkich okoliczno&ciach bezpiecze'stwo
systemu jest gwarantowane, jednak u ytkownik mo e spotka" si% z
niecodziennym zachowaniem/zmian$ wydajno&ci systemu. Je eli b%dzie si%
to powtarza", tak e po w#$czeniu i wy#$czeniu systemu, zaleca si%
wezwanie serwisu w celu sprawdzenia systemu i usuni%cia z#o&liwych
programów w razie takiej potrzeby.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
5.5
Czyszczenie i dezynfekcja
Czyszczenie i dezynfekcja systemu Allura CV20 s$ wymagane
w przypadku wi%kszo&ci zastosowa'. Wytyczne dla poszczególnych
zastosowa' podane s$ poni ej.
OSTRZE#ENIE
PRZESTROGI
Aby unikn$ pora"enia pr$dem elektrycznym, przed przyst$pieniem do
czyszczenia, dezynfekowania lub sterylizowania sprz#tu zawsze nale"y
od%$czy go od (róde% zasilania.
• Nie wolno dopu!ci do przecieku wody lub innych p%ynów do wn#trza
sprz#tu, gdy" mo"e to spowodowa zwarcie elektryczne lub korozj#.
• Za ka"dym razem, gdy u"yty ma by wstrzykiwacz, nale"y okry pozycjoner
i sto%owe modu%y robocze ja%owymi os%onami.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Konserwacja
5-9
5.5
Czyszczenie i dezynfekcja
5.5.1
Czyszczenie
Elementy emaliowane i powierzchnie aluminiowe
Cz%&ci emaliowane oraz powierzchnie aluminiowe nale y przeciera"
jedynie za pomoc$ zwil onej &ciereczki i #agodnego detergentu, a nast%pnie
wyciera" such$ &ciereczk$ we#nian$. W adnym wypadku nie nale y
u ywa" &rodków czyszcz$cych powoduj$cych korozj%, detergentów
&ciernych lub na bazie rozpuszczalnika oraz &rodków do polerowania.
Nie nale y u ywa" &rodków czysto&ci, co do których istniej$ w$tpliwo&ci.
Elementy chromowane
Elementy chromowane nale y czy&ci", przecieraj$c je such$ &ciereczk$
we#nian$. Nie wolno stosowa" &ciernych &rodków do polerowania. W celu
konserwacji wyko'czenia nale y u ywa" wosku pozbawionego
w#a&ciwo&ci &ciernych.
Pasy dla pacjenta
Pasy dla pacjenta mo na pra" i wyja#awia". Pasy dla pacjenta nale y pra"/
sterylizowa" w razie potrzeby, zgodnie z zaleceniami producenta.
Dezynfekcja
Wszystkie cz%&ci sprz%tu, w tym akcesoria i przewody #$cz$ce, nale y
dezynfekowa", przecieraj$c &ciereczk$ zwil on$ &rodkiem
dezynfekcyjnym. W adnym wypadku nie nale y u ywa" &rodków
dezynfekuj$cych wywo#uj$cych korozj% lub na bazie rozpuszczalników.
Je eli zachodz$ jakiekolwiek w$tpliwo&ci co do charakteru &rodka
dezynfekuj$cego, nie nale y go stosowa".
5 -1 0
Konserwacja
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
5.5.2
9896 002 12191
Pasy dla pacjenta mo na czy&ci" w tradycyjny sposób, u ywaj$c do tego
celu roztworu lub rozcie'czenia standardowych &rodków
dezynfekcyjnych. Pasy s$ odporne na dzia#anie temperatury do 148,9° C
(300° F). Pasy po rutynowych zabiegach chirurgicznych mo na pra"
mechanicznie, ale równie mo na je sterylizowa" – tak e w autoklawie –
je eli wymagana jest ich ja#owo&".
Czyszczenie i dezynfekcja
5.5
OSTRZE#ENIE
Nie wolno stosowa %atwopalnych lub potencjalnie wybuchowych !rodków
czyszcz$cych w aerozolu, poniewa" powstaj$ce w wyniku ich zastosowania
opary mog$ zapali si#, powoduj$c obra"enia i/lub uszkodzenie sprz#tu.
PRZESTROGA
Dezynfekcja pomieszczenia ze sprz#tem medycznym za pomoc$ rozpylania
!rodków nie jest zalecana, gdy" opary mog$ przenika w g%$b urz$dzenia,
powoduj$c zwarcia elektryczne lub korozj#.
Je eli planowane jest zastosowanie niepalnego i niewybuchowego &rodka
dezynfekuj$cego w aerozolu, nale y wy#$czy" sprz%t i zaczeka" na jego
sch#odzenie. Zapobiega to zasysaniu oparów &rodka dezynfekuj$cego do
wn%trza sprz%tu przez pr$dy konwekcyjne.
Nale y dok#adnie nakry" ca#y sprz%t foli$; dopiero po wykonaniu tej
czynno&ci mo na przeprowadza" dezynfekcje przy u yciu aerozolu. Je eli
wszelkie pozosta#o&ci oparów &rodka dezynfekuj$cego rozproszy#y si%,
mo na zdj$" foli%, po czym mo na zdezynfekowa" sam sprz%t w sposób
zalecany.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
W przypadku u ycia aerozolu, przed ponownym uruchomieniem sprz%tu
operator musi si% upewni", e wszelkie opary uleg#y rozproszeniu.
Zarówno techniki dezynfekcji sprz%tu, jak i pomieszczenia, musz$
odpowiada" wszelkim przepisom i regulacjom prawnym obowi$zuj$cym
w jurysdykcji na obszarze obowi$zywania której znajduje si% sprz%t.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Konserwacja
5-11
5
Czyszczenie i dezynfekcja
5 -1 2
Konserwacja
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
5.5
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
6
6.1
Utylizacja produktu
Wprowadzenie
Firma Philips Healthcare, traktuj c priorytetowo zagadnienia zwi zane z
ochron !rodowiska naturalnego, jak równie" maj c na celu zapewnienie
bezpiecznego i efektywnego korzystania z systemu Allura CV20, oferuje
pomoc techniczn , us#ugi konserwacyjne i szkolenia. Dlatego urz dzenia
firmy Philips Healthcare zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie ze
stosownymi wytycznymi dotycz cymi ochrony !rodowiska naturalnego.
Urz dzenie nie stanowi "adnego zagro"enia dla !rodowiska, dopóki jest
w#a!ciwie obs#ugiwane i konserwowane. Niemniej urz dzenie mo"e
zawiera$ materia#y, które w przypadku nieprawid#owego usuwania, mog
by$ szkodliwe dla !rodowiska U"ycie takich materia#ów jest niezb%dne
dla funkcjonowania urz dzenia oraz dla spe#nienia pewnych wymaga&
prawnych i innych.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Niniejsza cze!$ instrukcji obs#ugi jest przeznaczona przede wszystkim dla
u"ytkowników urz dzenia lub systemu, podmiotu prawnie
upowa"nionego do u"ytkowania. Operatorzy zwykle nie bior udzia#u
w likwidacji sprz%tu, z wyj tkiem niektórych baterii i akumulatorów
(podrozdzia# 6.4 „Instalowanie, usuwanie i utylizacja baterii”).
6.2
Przekazywanie systemu Allura CV20
innemu u ytkownikowi
Przekazuj c system Allura CV20 u"ytkownikowi, który b%dzie go u"ywa#
w celach zgodnych z przeznaczeniem, nale"y go przekaza$ w stanie
kompletnym. Dotychczasowy u"ytkownik powinien zw#aszcza upewni$
si%, "e nowemu u"ytkownikowi przekazana zosta#a ca#a dodatkowa
dokumentacja, w# cznie z niniejsz instrukcj obs#ugi. Nowy u"ytkownik
powinien zosta$ powiadomiony o mo"liwo!ci uzyskania pomocy ze
strony firmy Philips Healthcare w zakresie instalowania, rozruchu oraz
konserwacji sprz%tu lub systemu, a tak"e w celu kompleksowego
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Utylizacja produktu
6-1
6
6.2
Przekazywanie systemu Allura CV20 innemu u ytkownikowi
szkolenia operatorów. Obecni u"ytkownicy musz zdawa$ sobie spraw%,
"e przekazywanie nowemu u"ytkownikowi sprz%tu medycznego mo"e
stanowi$ powa"ne ryzyko techniczne, medyczne, prawne oraz zwi zane
z ochron danych osobowych. Pierwotny u"ytkownik mo"e w !wietle
prawa pozosta$ odpowiedzialny, nawet je"eli sprz%t zosta# przekazany.
Obecnym u"ytkownikom zaleca si% stanowczo skonsultowanie si%
z miejscowym przedstawicielem firmy Philips Healthcare przed
udzieleniem zgody na przekazanie sprz%tu. Z firm Philips Healthcare
mo"na tak"e skontaktowa$ si% pod adresem:
Philips Healthcare
Dept. Corporate Industrial Policy and Technology
P.O. box 10,000
5680 DA Best, Holandia
Faks: +31 40 27 63017
Po przekazaniu wyposa"enia nowemu U"ytkownikowi, poprzedni
u"ytkownik mo"e wci " otrzymywa$ wa"ne informacje dotycz ce
bezpiecze&stwa, np. biuletyny i zalecenia zmian. W wielu jurysdykcjach
istnieje wyra'ny obowi zek na#o"ony na poprzedniego u"ytkownika,
nakazuj cy powiadamianie nowych u"ytkowników o takich, zwi zanych
z bezpiecze&stwem, informacjach.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Poprzedni u"ytkownicy, którzy nie s w stanie lub nie s przygotowani,
aby spe#nia$ to zalecenie, powinni poinformowa$ firm% Philips
Healthcare o nowym u"ytkowniku, co umo"liwi jej dostarczenie mu
informacji dotycz cych bezpiecze&stwa.
6 -2
Utylizacja produktu
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Ostateczna likwidacja systemu Allura CV20
6.3
6.3
Ostateczna likwidacja systemu
Allura CV20
Ostateczna likwidacja urz dzenia nast%puje wtedy, gdy u"ytkownik
pozbywa si% sprz%tu lub systemu w sposób uniemo"liwiaj cy dalsze
u"ywanie systemu zgodnie z jego przeznaczeniem.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
OSTRZE!ENIE
6
Nie wolno sk adowa! systemu Allura CV20 (lub jakichkolwiek jego cz"#ci) wraz
z odpadami przemys owymi lub gospodarczymi. System mo$e zawiera!
materia y, takie jak o ów, wolfram lub olej, albo te$ inne niebezpieczne
substancje, które mog% spowodowa! powa$ne zanieczyszczenie otaczaj%cego
#rodowiska. System zawiera tak$e poufne informacje osobowe, które powinny
by! odpowiednio usuwane. Przed likwidacj% systemu Allura CV20 najpierw
nale$y skontaktowa! si" z lokalnym serwisem firmy Philips.
Philips udziela pomocy w zakresie:
• regeneracji cz%!ci wielokrotnego u"ytku;
• recyklingu materia#ów za po!rednictwem zak#adów utylizacyjnych;
• bezpiecznej i skutecznej likwidacji sprz%tu.
W celu uzyskania informacji nale"y najpierw skontaktowa$ si%
z lokalnym serwisem firmy Philips lub z firm Philips Healthcare,
której adres podano poni"ej.
Philips Healthcare
Dept. Corporate Industrial Policy and Technology
P.O. box 10,000
5680 DA Best, Holandia
Faks: +31 40 27 63017
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Utylizacja produktu
6-3
6.4
Instalowanie, usuwanie i utylizacja baterii
6.4
Instalowanie, usuwanie i utylizacja baterii
Baterie musz by$ wymieniane w regularnych odst%pach czasu. W celu
wymiany baterii nale"y otworzy$ tyln cz%!$ obudowy pilota, wyj $ stare
baterie i umie!ci$ nowe w po#o"eniu wskazanym w komorze baterii.
Typ baterii: PENLITE LR03 firmy Philips
U WA G A
Je$eli pilot nie jest u$ywany przez pewien czas, zawsze nale$y usuwa! z niego
baterie.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
PRZESTROGA
Baterie zanieczyszczaj% #rodowisko. Stare baterie nale$y usuwa! w sposób
zgodny z wymogami ochrony #rodowiska.
6 -4
Utylizacja produktu
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
7
7.0
Dane techniczne
Wprowadzenie
W poni szych rozdzia!ach podano szczegó!owe dane techniczne sprz"tu
wchodz#cego w sk!ad systemów Allura CV20.
7.1
Wymagania rodowiskowe
• Temperatura otoczenia: 15°–30°C.
• Wilgotno$%: 20–80%.
U WA G A
Nie wolno k a!" #adnych przedmiotów na szafki systemu Allura CV20,
gdy# utrudni a to swobodny przep yw powietrza dooko a szafek.
9896 002 12191
Zgodnie z norm# IEC60601-1 system Allura CV20 zosta! sklasyfikowany
jako:
• Sprz"t klasy I
• IPX0, z wyj#tkiem prze!#cznika no nego, który nale y do klasy IPX4
• Praca ci#g!a ze zmiennym obci# eniem
7.2
Sie! zasilaj"ca
P h i l i p s Healthcare
G#ówna szafka
Tryb zapisywania
Ci g!y
Konfiguracje zasilania
3 fazy Y, 4 y!y (L1, L2, L3, PE)
Napi"cie sieciowe
190–600 V ± 10%
Maks. rezystancja sieci
N/D
zasilaj#cej
G!ówny bezpiecznik
43 do 63 A zw!oczny
szpitala
Wymagane stosowne po!#czenie na wej$ciu.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-1
7
7.3
Generatory RTG
G!ówna szafka
Cz"stotliwo$%
50/60 Hz
Pr#d zmierzony:
N/D
- Stan gotowo$ci
- Maksymalnie
Zu ycie energii:
Maks. 11 kVA
Fluoroskopia (typowa)
Ekspozycja (typowa)
Rozpraszanie mocy
650 W (1 wat = 1 d ul/s)
Maksymalna moc dost pna dla sprz tu zewn trznego (3 dodatkowe
urz!dzenia na bazie komputerów PC, w"!czaj!c akcesoria):
• 1400 W, przy 230 V ± 10%, 50 i 60 Hz.
7.3
Generatory RTG
Ta cz #$ zawiera informacje na temat generatora RTG. Informacje
dotycz!ce u%ywania generatora RTG zawarto w kolejnej cz #ci.
7 -2
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Generatory rodziny Velara spe"niaj! nast puj!ce wymagania prawne
i normy konstrukcyjne:
• O#rodek ds. Urz!dze& i Bezpiecze&stwa Radiologicznego FDA
(FDA Centre for Devices & Radiological Health, CDRH):
- Norma wydajno#ciowa 21CFR, Rozdz. I, Ust p 820 / 1020
• Dyrektywa UE 93/42/EWG dotycz!ca urz!dze& medycznych
(Wspólnota Europejska) klasy IIb:
- Niniejsze urz!dzenie medyczne spe"nia wymogi dyrektywy
dotycz!cej urz!dze& medycznych 93/42/EWG. CE – oznakowanie
i adres znajduj! si na li#cie tabliczek lub szafce generatora.
• IEC 60601-1-4 (Programowalne elektryczne systemy medyczne)
• ISO 14971 (Kontrola ryzyka)
• IEC 60601-1, IEC60601-2-7, UL 60601-1, CSA C22.2 No.60601,
1-M90:
- Typ ochrony przed pora%eniem pr!dem elektrycznym: Sprz t klasy I
- Stopie& ochrony przed pora%eniem pr!dem elektrycznym:
Niesklasyfikowany.
9896 002 12191
Obowi zuj ce normy
Generatory RTG
7.3
- Stopie& ochrony przed wnikni ciem wody wywo"uj!cym
uszkodzenia: Sprz t zwyk"y.
- Sprz t nie jest przystosowany do stosowania w obecno#ci palnych
mieszanin #rodków anestetycznych z powietrzem, tlenem lub
podtlenkiem azotu
- Tryb pracy: Praca ci!g"a ze zmiennym obci!%eniem (tryb czuwania –
fluoroskopia – ekspozycje)
- System ch"odzenia powietrzem spe"nia wymogi normy IEC 60601-2-7,
§ 6.1t. Nale%y dopilnowa$, aby podczas u%ytkowania zgodnego
z przeznaczeniem nie przykrywa$ otworów wentylacyjnych szafki
generatora (Zakres temperatury otoczenia: od 10° C do 40° C)
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Dane techniczne zgodne z norm 60601-2-7: 1998
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Norma IEC
60601-2-7
Parametr
Parametr
Tryb
Parametr obci "enia
§ 6.8.2 a)1)
Najwy sze napi"cie
lampy RTG
i najwy sze nat" enie
pr#du przy tym napi"ciu
Radiografia
(praca
przerywana)
150 kV, 666 mA
§ 6.8.2 a)1)
Najwy sze napi"cie
lampy RTG
i najwy sze nat" enie
pr#du przy tym napi"ciu
Fluoroskopia
(praca ci#g!a)
125 kV, 30 mA
§ 6.8.2 a)2)
Najwy sze nat" enie
pr#du lampy RTG
i najwy sze napi"cie
lampy przy tym
nat" eniu
Radiografia
(praca
przerywana)
1250 mA, 80 kV
§ 6.8.2 a)2)
Najwy sze nat" enie
pr#du lampy RTG
i najwy sze napi"cie
lampy przy tym
nat" eniu
Fluoroskopia
(praca ci#g!a)
30 mA, 125 kV
§ 6.8.2 a)3)
Kombinacja nat" enia
pr#du lampy RTG
i napi"cia lampy RTG
daj#ce najwy sz# moc
wyj$ciow#
Radiografia
(praca
przerywana)
1250 mA, 80 kV
Wersja dokumentu 1.0
7
Dane techniczne
7-3
7.3
Generatory RTG
Norma IEC
60601-2-7
Parametr
Parametr
Tryb
Parametr obci "enia
§ 6.8.2 a)3)
Kombinacja nat" enia
pr#du lampy RTG
i napi"cia lampy RTG
daj#ce najwy sz# moc
wyj$ciow#
Fluoroskopia
(praca ci#g!a)
30 mA, 125 kV
§ 6.8.2 a)4)
Najwy sza sta!a
moc wyj$ciowa przy
100 kV, 0,1 s
Radiografia
(praca
przerywana)
100 kW, 1000 mA
§ 6.8.2 a)5)
Najni szy iloczyn
nat" enia i czasu lub
kombinacja parametrów
obci# enia daj#cych
najni szy iloczyn
nat" enia i czasu
Radiografia
(praca
przerywana)
§ 6.8.2 a)6)
Najkrótszy nominalny
czas napromieniania
(ekspozycje AEC)
AEC
Zgodnie z IEC 60601-2-7
§50,104.3 a,b
80 kV, 900 mA, 1,2 ms
§ 6.8.2 a)6)
Zakresy parametrów
obci# enia lampy
kontrolowane przez AEC
AEC
Zakresy parametrów
obci# enia lampy
okre$laj# dane EPX
1,4 mAs* zale nie od
parametrów obci# enia:
40 kV, 500 mA, 2,8 ms
80 kV, 200 mA, 7,0 ms
120 kV, 40 mA, 35 ms
(Examination Programmed
X-ray – Radiografia
Maksymalny zakres to:
40 - 150 kV;
1 - 1000 mA.
Zakres tolerancji spe!nia
wymogi opisane
w §50,103.1, §50,103.2
9896 002 12191
programowana wg badania)
P h i l i p s Healthcare
* Uwaga: Przy innych aplikacjach mo liwe jest wy$wietlenie warto$ci z zakresu poni ej
1,4 mA do 0,1 mA
7 -4
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Generatory RTG
7.3
Referencyjny iloczyn nat#"enia i czasu
Warto#$ referencyjna zakresu liniowo#ci emitowanej wi!zki
promieniowania. Ta tabela dotyczy lamp pracuj!cych przy nominalnej
mocy generatora i czasie ekspozycji 100 ms przy 100 kV. W przypadku
lamp o ni%szej mocy ogniska referencyjny iloczyn nat %enia i czasu
nale%y odpowiednio przeliczy$.
Referencyjny iloczyn nat#"enia i czasu
70 kV, 350 mA
60 mA
70 kV, 450 mA
70 kV, 500 mA
70 kV, 600 mA
100 kV, 250 mA
50 mA
100 kV, 320 mA
100 kV, 400 mA
100 kV, 500 mA
§ 6.8.101
Dane elektryczne
Velara z rozszerzeniem 100 kW
Zasilanie
380 V - 480 V ±10%, 50 Hz /
7
60 Hz, pr#d trójfazowy
Rezystancja sieci zasilaj#cej/
0,1 ! / 286 A
maksymalne nat" enie pr#du
9896 002 12191
zasilania 380 V
Rezystancja sieci zasilaj#cej/
0,15 ! / 273 A
maksymalne nat" enie pr#du
zasilania 400 V
Rezystancja sieci zasilaj#cej/
0,2 ! / 227 A
maksymalne nat" enie pr#du
P h i l i p s Healthcare
zasilania 480 V
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-5
7.3
Generatory RTG
Dane elektryczne
Velara z rozszerzeniem 100 kW
Radiografia
Maksymalna moc
150 kV
napi"cia
Nominalne warto$ci
100 kW (100 kV; 0,1 s)
pr#du
Maksymalna moc
1250 mA przy 80 kV
elektryczna
1000 mA przy 100 kV
800 mA przy 125 kV
666 mA przy 150 kV
Fluoroskopia
Napi"cie
125 kV
maksymalne
Moc ci#g!a (w typowej
2 kW
konfiguracji obejmuj#cej
(12 kl/min przy 100 kW; 0,1 s)
fluoroskopi" i radiografi")
Generowanie wysokiego
Przetwornica
napi"cia
Pulsacje pr#du
Napi"cie pr#du sta!ego
Techniki ekspozycji
• Sta"e kV, sta"e mAs, sta"e ms, sta"e obci!%enie
Zakresy ustawie$
7 -6
Dane techniczne
Velara z rozszerzeniem 100 kW
Radiografia z
automatyczn#
kontrol#
ekspozycji
Prze!#czanie
czasów mAs*
1,4 mAs...600 mAs
1,0 ms...4 s
Korekcja g"sto$ci
Regulacja skokowa zgodnie z norm#
IEC 60601-2-7 § 50.101.1**
Tomografia z
automatyczn#
kontrol#
ekspozycji
mAs*
1,4 mAs...600 mAs
skokowo zgodnie z norm# IEC 60601-2-7, §
50.101.1**
Prze!#czanie
czasów
400 ms...6 s
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Spe!nia wymogi normy IEC 60601-2-7, § 29.1.102
9896 002 12191
(technika trójparametrowa)
• Sta"e kV, sta"e mA, sta"e ms, sta"e obci!%enie
(technika trójparametrowa)
• kV, mA i ms sterowane przez automatyczn! kontrol ekspozycji
(tryb kinematograficzny, po impulsie promieniowania)
Generatory RTG
Zakresy ustawie$
Radiografia bez
automatycznej
kontroli ekspozycji
7.3
Velara z rozszerzeniem 100 kW
Napi"cie lampy
40kV...150kV regulowane skokowo co 1 kV lub
wed!ug progów, które z grubsza odpowiadaj#
wzrostowi ekspozycji. W przypadku lamp
z ni szym napi"ciem te maksymalnym
warto$ci s# odpowiednio ograniczone.
Pr#d lampy
W przypadku technik kV-mA-s oraz kV-mAs
warto$ci te mo na regulowa% krokowo zgodnie
z norm# IEC 60601-2-7, § 50.101.1**
1 mA...1250 mA
Zakres mAs*
1,4m As...850 mAs
Regulacja skokowa zgodnie z norm#
IEC 60601-2-7 § 50.101.1**
Tomografia
9896 002 12191
Fluoroskopia
Fluoroskopia
impulsowa ze
sterowaniem
siatk#
Czasy ekspozycji
1,0 ms...16 s
Regulacja skokowa zgodnie z norm#
IEC 60601-2-7 § 50.101.1**
mAs**
1,4m As...850 mAs
Regulacja skokowa zgodnie z norm#
IEC 60601-2-7 § 50.101.1**
Prze!#czanie
czasów
1,0 ms...16 s
Regulacja skokowa zgodnie z norm#
IEC 60601-2-7 § 50.101.1**
Napi"cie lampy
40kV...125kV, przez charakterystyk" kV/mA
Pr#d lampy
0,2 mA...30 mA, przez charakterystyk" kV/mA
Napi"cie lampy
40 kV...125 kV
Pr#d lampy
Warto$% minimalna wynosi 1,5 mA,
a maksymalna – 200 mA, zale nie od
konfiguracji lampy
7
* Uwaga: Przy innych aplikacjach mo liwe jest uzyskanie warto$ci do 0,1 mA
P h i l i p s Healthcare
** Uwaga: Progi wybierane poprzez zaprogramowanie 6% = seria R40,
12% = seria R20, 25% = seria R10
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-7
7.3
Generatory RTG
§ 6.8.102 Dok!adno%& danych roboczych, zakresy tolerancji
Zgodno#$ generatora Velara z wymogami normy IEC 60601-2-7
w warunkach testowych wg IEC.
§ 50.1 Parametry dok!adno%ci przy obci "eniu
§ 50.102
Wymóg
Zgodno%&
Ekspozycja
Powtarzalno$% emisji promieniowania:
Spe!nia wymogi
Linowo$% emisji promieniowania:
W zakresie "#2 mAs w ca!ym zakresie
a) w odniesieniu do iloczynu nat" enie-czas ustawie&
b) zak!adaj#c ustawienia kolejne lub
z czynnikiem "#2
Spójno$% emisji promieniowania podczas
Spe!nia wymogi
automatycznej kontroli ekspozycji
Dok!adno$% czynników obci# enia lampy
Spe!nia wymogi
RTG:
-Napi"cie lampy
-Pr#d lampy
-Czas obci# enia lampy
-Iloczyn nat" enia i czasu
-Referencyjny iloczyn nat" enia i czasu
9896 002 12191
Charakterystyka %rodowiska pracy
Zakres temperatur otoczenia
od 10°C do 40°C
Wilgotno$% wzgl"dna
15% to 90%, bez skraplania
Ci$nienie atmosferyczne
od 50kPa do 110kPa
P h i l i p s Healthcare
Praca
Transport i przechowywanie
7 -8
Dane techniczne
Zakres temperatur otoczenia
od -20°C do 70°C
Wilgotno$% wzgl"dna
15% to 90%, bez skraplania
Ci$nienie atmosferyczne
od 50kPa do 110kPa
Masa maksymalna
do 314 kg
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Generatory RTG
7.3
§ 50.103
Ekspozycja
Typowy zakres zastosowa&:
Parametry generatora Velara
Zgodnie z warunkami
normy IEC 60601-2-7
Napi"cie lampy
± (3%)
± 10%
Iloczyn nat" enia i czasu
lampy
± (3% + 0,1 mAs)
± (10% + 0,2 mAs)
Pr#d lampy
± (3% + 0,15 mA)
(Tp " 35 ms)
± 20%
± (8% + 0,15 mA)
(1 < Tp < 35 ms)
Czas ekspozycji
± (2% + 0,1 ms) Dotyczy
wy!#cznie techniki sekwencyjnej
± (10% + 1 ms)
Czas ekspozycji
#4% + 1 ms (dla mA "#10 mA)
#10% + 1 ms (dla mA < 10 mA)
± (10% + 1 ms)
Wy$wietlanie mAs po
ekspozycji w technice kV
± (3% + 0,1 mAs)
Wskazanie czasu
po ekspozycji
± (2% + 0,1 mA)
7
Fluoroskopia
9896 002 12191
Typowy zakres zastosowa&:
Napi"cie lampy
#3%
± 10%
Pr#d lampy
3% ± 0,15 mA
± 20% zmierzona
zgodnie z § 50.104.2 b)
P h i l i p s Healthcare
Kompatybilno%&
Generator Velara mo%na u%ywa$ z nast puj!cymi lampami produkcji firmy
Philips. Mo%liwa jest praca mieszana. Firma Philips zaleca stosowanie
nast puj!cych standardowych lamp wraz z nast puj!cymi typami generatorów:
Velara CFD/CVFD
MRC 200 0407 GS
MRM 0410 GS
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-9
7.4
Konfiguracja systemu RTG
Metody pomiarowe
Napi cie lampy RTG
Napi cie lampy jest mierzone za pomoc! wysokonapi ciowych
rezystorów up"ywowych w obwodzie wysokiego napi cia.
Pr!d lampy RTG
Pr!d lampy jest mierzony po stronie katody w obwodzie wysokiego
napi cia z prostownikiem w generatorze RTG.
Czas obci!"enia
Czas obci!%enia jest mierzony pomi dzy szczytowym napi ciem
75% ±7,5% kra&ca wzrostu wysokiego napi cia a szczytowym
napi ciem 75% ±7,5% kra&ca spadku wysokiego napi cia.
Iloczyn nat "enia i czasu
Iloczyn nat %enia i czasu jest mierzony po stronie katody w obwodzie
wysokiego napi cia z prostownikiem w generatorze RTG.
Tabliczki
Wszystkie tabliczki znajduj! si na szczycie szafki generatora Velara.
MRC-GS 0407 i ch!odnica CU 3101
• Lampa Maximus ROTALIX Ceramic MRC-GS 0407 o pojemno#ci
cieplnej anody 2,4 MHU i nominalnymi ogniskami 0,4/0,7 oraz
maksymalnym obci!%eniem chwilowym 30 i 65 kW.
• Warto#ci ogniska na podstawie bazy danych fabrycznych warto#ci
domy#lnych:
- Maksymalne du%e ognisko w trybie sekwencyjnym 58 kW.
- Maksymalne du%e ognisko w trybie serii 49 kW.
• Napi cie maksymalne: 120 kV dla fluoroskopii i 125 kV dla ekspozycji,
ograniczone przez baz danych fabrycznych warto#ci domy#lnych.
• Maksymalny pr!d lampy:
- Du%e ognisko – 813 mA przy 80 kV.
7 -1 0
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
9896 002 12191
Konfiguracja systemu RTG
P h i l i p s Healthcare
7.4
Konfiguracja systemu RTG
7.4
- Ma"e ognisko – 353 mA przy 80 kV.
• Prze"!czanie siatki podczas fluoroskopii impulsowej.
• Fluoroskopia impulsowa ze sterowaniem siatk!:
Pr!d lampy: 1,5 mA...160 mA.
• Obci!%alno#$ ci!g"a: 3200 W (przy temp. pokojowej 21°C).
• Obudowa lampy ROT-GS 1004 z ch"odzeniem olejowym i termicznym
•
•
•
•
wy"!cznikiem bezpiecze&stwa.
Wymiennik cieplny ch"odnicy umo%liwiaj!cy bezpo#rednie i ci!g"e
wymuszane ch"odzenie olejowe.
Sterowanie prac! wirnika.
Przewody wysokiego napi cia.
Elementy obudowy.
MRM-GS 0410 i ch!odnica CU 3101 (standardowa)
• Zespó" lampy Maximus ROTALIX z metalow! kratk! MRM-GS 0410
i ch"odnic! CU 3101 do systemów kardiologiczno-naczyniowych.
• Lampa metalowa Maximus ROTALIX MRM-GS 0410 z nominalnymi
•
•
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
•
•
•
•
•
•
•
•
•
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
ogniskami 0,4/1,0, obci!%eniem maksymalnym 25 i krótkotrwa"ym
85 kW.
Warto#ci ogniska na podstawie bazy danych fabrycznych warto#ci
domy#lnych:
- Maksymalne du%e ognisko w trybie sekwencyjnym 66,5 kW.
- Maksymalne du%e ognisko w trybie serii 45 kW.
Napi cie maksymalne: 120 kV dla fluoroskopii i 125 kV dla ekspozycji,
ograniczone przez baz danych fabrycznych warto#ci domy#lnych.
Maksymalny pr!d lampy:
- Du%e ognisko – 1060 mA przy 80 kV.
- Ma"e ognisko – 313 mA przy 80 kV.
Prze"!czanie siatki podczas fluoroskopii impulsowej.
Fluoroskopia impulsowa ze sterowaniem siatk!:
Pr!d lampy: 1,5 mA...150 mA.
Obci!%alno#$ ci!g"a: 1500 W (przy temp. pokojowej 21°C).
Obudowa lampy ROT-GS 2502 z ch"odzeniem olejowym i termicznym
wy"!cznikiem bezpiecze&stwa.
Wymiennik ciep"a jednostki ch"odz!cej CU 3100 do zastosowania
z lampami rentgenowskimi z ch"odzeniem olejowym.
Sterowanie prac! wirnika.
Przewody wysokiego napi cia.
Elementy obudowy.
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-11
7
7.5
Monitory LCD monochromatyczne i kolorowe (19-calowe)
7.5
Monitory LCD monochromatyczne
i kolorowe (19-calowe)
Monitory czarno-bia!e
• Masa: 7 kg (panel), 2,2 kg (podstawa).
• Wymiary (szeroko#$ x wysoko#$ x g" boko#$): 42,5 x 37,5 x 9,68 cm
(16,7 x 14,7 x 3,8 cala).
• Napi cie sieciowe: 90–264 V.
• Cz stotliwo#$ sieciowa: 45–66 Hz.
• Maksymalne zu%ycie energii: 55 W (w przybli%eniu).
Monitory kolorowe
• Masa: 7 kg (panel), 2,2 kg (podstawa).
• Wymiary (szeroko#$ x wysoko#$ x g" boko#$): 42,5 x 37,5 x 9,68 cm
(16,7 x 14,7 x 3,8 cala).
• Napi cie sieciowe: 90–264 V.
• Cz stotliwo#$ sieciowa: 45–66 Hz.
• Maksymalne zu%ycie energii: 55 W (w przybli%eniu).
7.5.1
Podsufitowe zawieszenie monitora LCD
Masa, obci!%enie i wymiary:
Typ
Maks. masa ca!kowita (kg) Szeroko%& x wysoko%&
x g!#boko%& (cm)
Trzycz"$ciowa
210
150 x 160 x 30
250
180 x 130 x 30
Trzycz"$ciowe
9896 002 12191
kolumna sztywna
rami" gi"tkie
Kolumna sztywna
Rami# gi#tkie
Zakres obrotu
330 stopni
Nie dotyczy
Zakres w poziomie
Nie dotyczy
400 cm ($rednica)
Zakres wysoko$ci (od $rodka
monitora do pod!ogi)
160 cm (sztywna)
125 - 177 cm (tylko ruchy
r"czne)
Si!a robocza (si!# ruchu wzd!u nego/ Rotacja (Obracanie):
bocznego nie jest regulowana)
35 Nm
7 -1 2
Dane techniczne
Rotacja (Obracanie): 35 Nm
Pchanie/ci#gni"cie: #10 kg
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
W poni%szej tabeli zawarto zakres ruchów dla ka%dego rodzaju MCS:
Monitory LCD monochromatyczne i kolorowe (19-calowe)
U WA G A
7.5.2
7.5
Rzeczywisty mo"liwy zakres mo"e by# ograniczony przez inne obiekty w sali
bada$.
Interfejs okablowania MCS
Podwieszenie sufitowe monitorów (Monitor Ceiling Suspension, MCS)
zawiera standardowo okablowanie dla opcjonalnego monitora. W sk"ad
okablowania wchodzi:
• zasilanie sieciowe,
• uziemienie ochronne
• sygna" wizyjny.
Przewód zasilania i uziemienia mo%na pod"!czy$ jako element
systemu Allura lub niezale%nie od systemu Allura, je%eli monitor
(i jego wyposa%enie) wymaga izolacji (elektrycznej i galwanicznej).
Dane techniczne
Monitor opcjonalny:
• interfejs do monta%u mechanicznego w standardzie VESA 100 mm
x 100 mm,
• maksymalny pobór mocy 100 W.
7
Okablowanie ma nast puj!ce parametry techniczne:
• napi cie zasilania od 90 do 265 V~, od 45 do 66 Hz
• uziemienie ochronne
• sygna" wizyjny:
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
- z"!cze wej#ciowe BNC (RGBHV) 5 x 75 !
- z"!cze wyj#ciowe VGA, 15-stykowy D-Sub
- tryb wielocz stotliwo#ciowy do 1600x1200 przy 60 Hz.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-13
7.6
'a$cuch obrazów
7.6
'a$cuch obrazów
Allura CV20
5-trybowy podsystem detektora p!askiego o wymiarach 30 x 40 cm (12 x 16 cali)
5 pól odbioru o nast"puj#cych formatach obrazu (podano przek#tne pola widzenia),
dost"pnych w po!o eniach o dowolnej SID:
- 48 cm (18,9 cali) (prostok#tne)
- 42 cm (16,5 cali) (kwadratowe)
- 37 cm (14,5 cali) (kwadratowe)
- 27 cm (10,6 cali) (kwadratowe)
- 19 cm (7,5 cali) (kwadratowe)
Obrót FD: 90°
- Czas obrotu z po!o enia pionowego do poziomego (i z powrotem) 3 s.
- Maksymalna pr"dko$% obrotu: 45°/s.
Rozmiar piksela: 154 x 154 µm
Wywiadowcza wydajno$% kwantowa (DQE — Detective Quantum Efficiency): >73%
przy niskich cz"stotliwo$ciach przestrzennych
W!a$ciwo$ci rozdzielczo$ci przestrzennej:
MTF
1,0 linii/mm >60%
2,0 linie/mm >30%
nyquist >15%
Zakres dynamiczny — liniowy w zakresie 2% do 4300 nGy.
Rozdzielczo$% obrazu do 1960 x 2048 pikseli w obrazowaniu naczyniowym
jednop!aszczyznowym.
Fluoroskopia na matrycy 1024 x 1024 do 30 kl/s Fluoroskopia 60 kl/s na matrycy 512 x 512.
9896 002 12191
Cyfrowe wyj$cie wideo: Matryca obrazu 1960 x 2480 z g!"bi# barw 14 bitów
w najwi"kszej rozdzielczo$ci.
• Wspó"czynnik wype"nienia geometrycznego fotodiody, zwany równie%
wspó"czynnikiem wype"nienia optycznego, wynosi 69%.
7 -1 4
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Wspó!czynnik wype!nienia geometrycznego (na kana!)
Wspó"czynnik wype"nienia geometrycznego jest cz #ci! obszaru
pikselowego czu"ego na nadchodz!cy sygna", który mo%na podzieli$
na dwie cz #ci:
No%niki wi zki
7.7
• Wspó"czynnik wype"nienia geometrycznego scyntylatora, zwany
równie% wspó"czynnikiem wype"nienia rentgenowskiego, wynosi
100%, z powodu scyntylacji ci!g"ej.
Ograniczona wydajno%& kwantowa
Zakres roboczy czujnika jest sprecyzowany do pracy z systemem w
zakresie dawki 10 nGy i 4300 nGy, przy maksymalnej pr dko#ci 30 ramek
na sekund . W granicach tego zakresu urz!dzenie pracuje o ograniczonej
wydajno#ci kwantowej.
7.7
No%niki wi zki
Allura CV20
Pr"dko$% rotacji: 0 - 10°/s maks.
Pr"dko$% angulacji: 0 - 10°/s maks.
K#ty projekcji:
• Konfiguracja po stronie g!owy:
- Angulacja: -90° do +90°
- Rotacja (Obracanie): -185° do +120°
• Konfiguracja po stronie piel"gniarki:
- Angulacja: -90° do +90°
- Rotacja (Obracanie): -90° do +90°
7
9896 002 12191
Pole wi#zki promieniowania rentgenowskiego jest dopasowane do powierzchni receptora
obrazu, a o$ referencyjna jest zawsze prostopad!a do p!aszczyzny receptora obrazu.
Odleg!o$% izocentrum od pod!ogi: 106,5 cm (41,9 cala)
Odleg!o$% ogniska od izocentrum: 81 cm (31,9 cala)
Odleg!o$% ogniska od FD (SID): od 89,5 do 119,5 cm (od 35,2 do 47 cali)
Szybko$% ruchu FD: 10 cm/s (do pacjenta); 15 cm/s (od pacjenta)
P h i l i p s Healthcare
Obrót FD:
• Pr"dko$%: maksymalnie 45°/s (zmienna)
• Zakres: 90° (od trybu poziomego do pionowego i odwrotnie)
G!"boko$%: 90 cm (35,4 cala)
R"czne parkowanie pozycjonera: -105° do +105° (patrz przestroga poni ej)
Skan rotacyjny:
• Konfiguracja po stronie piel"gniarki (ruch walcowy):
- od -90° do +90° z pr"dko$ci# maksymalnie 30°/s
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-15
7.8
Stó!
PRZESTROGA
7.8
W przypadku konfiguracji od strony piel gniarki ruchy w kierunku podstawy
sto%u s! ograniczone fizycznie przez podstaw sto%u. Mo"e doj&# do kolizji.
Podczas poruszania pozycjonerem, np. w trakcie przemieszczania w po%o"enie
spoczynkowe, zaleca si przesuni cie pozycjonera w stron przeciwn! do
podstawy sto%u.
Stó!
Stó! pacjenta
• Wymiary:
3115
• Maksymalna masa cia"a pacjenta: 250 kg.
• Si"a dodatkowa podczas resuscytacji kr!%eniowo-oddechowej (RKO):
500 N.
• Maksymalna "!czna masa wszystkich akcesoriów: 25 kg.
• Stó" mo%na unieruchomi$ w ka%dej pozycji za pomoc! hamulców.
• Ruchy:
Zakres ruchu w kierunku bocznym: 180 mm
(Maksymalna) pr dko#$ ruchu bocznego z nap dem: 150 mm/s ±20 mm/s
Zakres ruchu w kierunku wzd"u%nym: 1200 mm.
Szybko#$ ruchu silnikowego w kierunku wzd"u%nym: 150 mm/s ±20 mm/s.
Zmiana wysoko#ci zawsze odbywa si z nap dem silnikowym.
Zakres zmiany wysoko#ci: 785-1065 mm (odleg"o#$ mi dzy górn!
powierzchni! blatu sto"u a pod"og!).
- Zakres zmiany wysoko#ci z obrotem: 865-1145 mm
-
7 -1 6
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
9896 002 12191
Wymiary blatu sto!u
P h i l i p s Healthcare
Rysunek 7.1
Wstrzykiwacze wysokoci%nieniowe %rodka kontrastowego
-
7.9
7.9
(Sta"a) szybko#$ zmiany wysoko#ci: 30 mm/s ±2 mm/s.
Obrót wokó" przegubu zawsze odbywa si r cznie.
Zakres obrotu: 180°/-90° lub 90°/-180°
Obrót wokó" przegubu z opcj! odchylenia: +90°/-90°
Po"o%enia blokady mechanicznej: 0°, ±13° i ±90°
Obrót odbywa si zawsze z nap dem silnikowym.
Zakres obrotu: 782 mm
(Maksymalna) szybko#$ obrotu: 20°/s.
Wstrzykiwacze wysokoci%nieniowe
%rodka kontrastowego
Nast puj!ce wstrzykiwacze wysokoci#nieniowe #rodka kontrastowego
zosta"y zatwierdzone do pracy z systemem Allura CV20:
• ANGIOMAT Illumina:
- Zsynchronizowane z systemem
• MEDRAD Mark V ProVis:
- Zsynchronizowane z systemem
• MEDRAD Avidia (v4.50.2):
- Zsynchronizowane z systemem
9896 002 12191
7.10
Dane sieciowe
Interfejs obrazu DICOM
• Maksymalna szybko#$ przesy"ania wg standardu Ethernet
(patrz: uwaga): 100 Mb/s.
P h i l i p s Healthcare
• Szybko#$ przesy"ania obrazów (patrz: uwaga): 2 MB/s.
Interfejs RIS/CIS zgodny z DICOM
• Maksymalna szybko#$ przesy"ania wg standardu Ethernet
(patrz: uwaga): 100 Mb/s.
U WA G A
Wy"ej wymienione szybko&ci transmisji zale"! od sytuacji lokalnej
(obci!"enia sieci, urz!dze$ sieciowych i stacji zewn trznej).
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-17
7
7.11
Promieniowanie uboczne
7.11
7.11.1
Promieniowanie uboczne
Ochrona przed promieniowaniem ubocznym
Czynniki techniczne: 110 kV, 3600 mAs, bez dodatkowego filtra
Wysoko"% nad pod$og#
Obiekt rozpraszaj#cy: 25 x 25 x 10 cm
materia$ równowa ny wodzie
(wg normy IEC 601-1-3,
klauzula 29.208.6)
Z urz#dzeniem
zabezpieczaj#cym
Bez urz#dzeniem
zabezpieczaj#cym
9896 002 12191
Kerma powietrzna w ci#gu jednej godziny (µGy)
Urz#dzenie ochronne o grubo"ci 0,5, 1,0 lub 1,5 mm
Wymiary w centymetrach
Rysunek 7.2
7 -1 8
Dane techniczne
Wykres czynników technicznych
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Wa na strefa zaj!to"ci
Promieniowanie uboczne
U WA G A
7.11
Jak wida na ilustracji, urz!dzenie ochronne zmniejsza kerm" powietrzn!
przynajmniej o jeden rz!d wielko#ci.
Oznaczona „wa na strefa zaj!to"ci” jest stref# bada$ radiologicznych
jak opisano w podrozdziale podrozdzia% 1.4 „Przeznaczenie”
Wp yw dodatkowych filtrów na ochron! przed promieniowaniem
ubocznym
Rysunek 7.2 przedstawia ochron! przed promieniowaniem ubocznym,
gdy nie jest stosowany aden dodatkowy filtr.
W poni szej tabeli przedstawiono warto"ci kermy powietrznej jako
odsetki krzywych w funkcji wybranego filtra dodatkowego (wybór filtra
— patrz podrozdzia% 2.8 „Bezpiecze$stwo radiologiczne”).
kV
Filtr
Redukcja (%)
Bez ochrony
110
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
90
70
U WA G A
Odpowiednik Odpowiednik Odpowiednik
0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
o owiu
o owiu
o owiu
0
100
100
100
100
1
66
87
85
76
2
38
69
64
53
3
19
49
47
32
0
64
33
34
46
1
39
27
24
31
2
19
20
15
17
3
8,5
12
9,0
9.2
0
35
6,0
13
22
1
18
4,1
7,2
12
2
7,1
2,4
3,1
4,6
3
2,3
1,3
1,0
1,9
7
Tak jak przedstawiono na Rycinie 7.2, urz!dzenie ochronne znacznie obni$a AK.
Oznaczona „wa na strefa zaj!to"ci” jest stref# bada$ radiologicznych
jak opisano w podrozdziale podrozdzia% 1.4 „Przeznaczenie”.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-19
7.11
Promieniowanie uboczne
Rozmiar pola
promieniowania RTG
w p%aszczy&nie
receptora obrazu:
163 x 163 mm
Fantom *
25 x 25 x 25 cm
PMMA
Rozmiar pola promieniowania RTG
w p%aszczy&nie punktu odniesienia
podczas zabiegów interwencyjnych:
100 x 100 mm
SID:
1000 mm
Rysunek 7.3
7 -2 0
Dane techniczne
Ognisko
P h i l i p s Healthcare
*) Obiekt rozpraszaj#cy: blok z polimetakrylanu
metylu (PMMA) 25 x 25 x 25 cm, zgodnie
z norm# IEC 60601-2-43, par. 29.208.101
9896 002 12191
Odleg%o"'
izocentrumognisko:
Odleg%o"' ognisko - 810 mm
punkt referencyjny
podczas zabiegów
interwencyjnych:
660 mm
Wykres konfiguracji pomiaru
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Promieniowanie uboczne
7.11.2
7.11
Przegl"d map izokermy
Poni sze tabele przedstawiaj# mapy izokermy systemu Allura CV20
z lamp# RTG MRM-GS 04-10 lub MRC-GS 04-07, wraz z numerami rycin:
Mapy izokermy systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10
System Allura CV20
Konfiguracja po
Kierunek wi"zki
Stó
promieni RTG
(odchylenie) pod og" [m]
Frontalny
Nie dotyczy
1
7.4
Nie dotyczy
1,5
7.5
Nie dotyczy
1
7.6
Nie dotyczy
1,5
7.7
Na zewn"trz
1
7.8
Na zewn"trz
1,5
7.9
Na zewn"trz
1
7.10
Na zewn"trz
1,5
7.11
Do wewn"trz
1
7.12
Do wewn"trz
1,5
7.13
Do wewn"trz
1
7.14
Do wewn"trz
1,5
7.15
stronie g owy
Boczny
Konfiguracja po
Frontalny
stronie piel!gniarki
Boczny
Frontalny
Boczny
Wysoko#$ nad
Nr ryciny
7
9896 002 12191
Mapy izokermy systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07
System Allura CV20
Kierunek wi"zki
promieni RTG
(odchylenie) pod og" [m]
Konfiguracja po
Frontalny
Nie dotyczy
1
7.16
Nie dotyczy
1,5
7.17
Nie dotyczy
1
7.18
Nie dotyczy
1,5
7.19
stronie g owy
Wysoko#$ nad
Nr ryciny
P h i l i p s Healthcare
Boczny
Stó
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-21
7.11
Promieniowanie uboczne
System Allura CV20
Konfiguracja po
Kierunek wi"zki
Stó
promieni RTG
(odchylenie) pod og" [m]
Frontalny
Na zewn"trz
1
7.20
Na zewn"trz
1,5
7.21
Na zewn"trz
1
7.22
Na zewn"trz
1,5
7.23
Do wewn"trz
1
7,24
Do wewn"trz
1,5
7,25
Do wewn"trz
1
7,26
Do wewn"trz
1,5
7,27
stronie piel!gniarki
Boczny
Frontalny
Boczny
Wysoko#$ nad
Nr ryciny
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Poni sze mapy izokermy obrazuj# promieniowanie rozproszone
wzgl!dem kierunku promienia wi#zki RTG (uk%ad frontalny/boczny)
i z/bez odchylenia sto%u (do wewn#trz/na zewn#trz).
7 -2 2
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na 1 m (39,37 cala) nad pod%og!
systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10 z frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie g%owy
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
Rysunek 7.4
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
;>[email protected]
Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-23
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie g%owy
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
/HJHQG
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.5
7 -2 4
Dane techniczne
Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, bocznym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie g%owy
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.6
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-25
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, bocznym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie g%owy
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
฀
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
Rysunek 7.7
7 -2 6
Dane techniczne
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem na zewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.8
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-27
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem na zewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
•
;>[email protected]
Rysunek 7.9
7 -2 8
Dane techniczne
Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, bocznym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem na zewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.10 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-29
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem na zewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
•
;>[email protected]
Rysunek 7.11 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
7 -3 0
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem do wewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.12 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-31
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem do wewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
•
;>[email protected]
Rysunek 7.13 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
7 -3 2
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem do wewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.14 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-33
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRM-GS 04-10, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem do wewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
•
;>[email protected]
Rysunek 7.15 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
7 -3 4
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie g%owy
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.16 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-35
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie g%owy
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
฀
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
•
;>[email protected]
Rysunek 7.17 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
7 -3 6
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, bocznym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie g%owy
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.18 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-37
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, bocznym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie g%owy
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
/HJHQG
•
;>[email protected]
Rysunek 7.19 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
7 -3 8
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem na zewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.20 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-39
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem na zewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
•
;>[email protected]
Rysunek 7.21 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
7 -4 0
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, bocznym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem na zewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.22 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-41
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem na zewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
•
;>[email protected]
Rysunek 7.23 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
7 -4 2
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem do wewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.24 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-43
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem do wewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
•
;>[email protected]
Rysunek 7.25 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (!Gy/!Gy x m2)
7 -4 4
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1 m (39,37 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem do wewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
7
9896 002 12191
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
P h i l i p s Healthcare
•
;>[email protected]
Rysunek 7.26 Mapa izokermy na wysoko#ci 100 cm (39,37 cala) !Gy/!Gy x m2)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-45
7.11
Promieniowanie uboczne
Znormalizowana mapa izokermy na wysoko#ci 1,5 m (59,10 cala) nad
pod%og! systemu Allura CV20 z lamp! RTG MRC-GS 04-07, frontalnym
kierunkiem wi!zki promieni RTG i konfiguracj! po stronie piel"gniarki,
z odchyleniem do wewn!trz
Czynniki techniczne: Fluoroskopia 120 kV, bez dodatkowego filtra
<>[email protected]
/HJHQG
,VRNHUPD
>—*\—*\[email protected]
฀
9896 002 12191
•
;>[email protected]
Rysunek 7.27 Mapa izokermy na wysoko#ci 150 cm (59,10 cala) (mGy/mGy x m2)
7 -4 6
Dane techniczne
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Promieniowanie uboczne
7.11
Wp yw dodatkowych filtrów na mapy izokermy
Mapy izokermy przedstawione na rycinach od Rysunek 7.4 do Rysunek 7.27
prezentuj# znormalizowane dane promieniowania nieu ytecznego bez
zastosowania dodatkowego filtra.
W poni szej tabeli przedstawiono znormalizowane warto"ci kermy
powietrznej jako odsetek krzywych w funkcji dodatkowej filtracji
(wybór filtra — patrz podrozdzia% 2.8 „Bezpiecze$stwo radiologiczne”).
Filtr dodatkowy
Odsetek znormalizowanych warto#ci
kermy powietrznej
0
100
1
120
2
135
3
150
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
7
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dane techniczne
7-47
Promieniowanie uboczne
7 -4 8
Dane techniczne
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
7.11
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
8
8.0
Dodatki
Wprowadzenie
Niniejszy rozdzia zawiera dodatkowe informacje wyj!ciowe i
pomocnicze.
8.1
Normy i przepisy
Sprz"t firmy Philips Healthcare spe nia wymagania wszystkich krajowych
i mi"dzynarodowych norm i przepisów prawnych. Informacje dotycz#ce
zgodno!ci z normami dostarczane s# na $#danie przez przedstawiciela
firmy Philips Healthcare lub przez:
Philips Healthcare
Dept. Corporate Industrial Policy and Technology
P.O. box 10,000
5680 DA Best, Holandia
Faks: +31 40 27 63017
Pomiary parametrów technicznych
8
Nale$y wykona% poni$sze pomiary w celu zweryfikowania zgodno!ci
parametrów technicznych systemu (patrz rys. 8.1, Konfiguracja
pomiarów):
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
8.1.1
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-1
8.1
Normy i przepisy
Velara
Górne gniazdko
Oscyloskop
12 k&
Dolne
gniazdko
Wtyk
mAs
10 nF
Podstawa
Uziemienie podstawy
monta$owej
Rysunek 8.1
U WA G A
Konfiguracja pomiarów
Rezystancja generatora wynosi 100 M . Rezystancja polaryzuj!ca lampy MRC
200 GS (funkcja GS) wynosi 118 M . W zwi!zku z rezystancj! 100 M , ca"kowita
rezystancja wynosi 54 M .
Bezpo!rednich pomiarów mocy lampy [kVp] nie wolno nigdy
przeprowadza% za pomoc# dzielników wysokiego napi"cia (HV), które s#
standardowo dostarczane pracownikom serwisu terenowego. Warto!% kVp
jest skalowana fabrycznie wed ug wymogów FDA. kVp nale$y mierzy% za
pomoc# oscyloskopu pod #czonego do punktów pomiarowych EH:X3
(AV-HV) i EH:X30 (GND) przy p ytce drukowanej „DIG kV/mA”,
gdzie 1 V równa si" 20 kVp.
9896 002 12191
Najwy sza moc lampy [kVp] podczas ekspozycji, ekspozycji w trybie
sekwencyjnym i fluoroskopii pulsacyjnej
Warto!% szczytowa pr#du lampy [mA] mierzona jest za pomoc#
oscyloskopu pod #czonego przez filtr RC do z #cza EG:100 (wtyk mAs)
i GND, gdzie 1 V równa si" 200 mA. Zmierzon# warto!% nale$y
skorygowa% przez odj"cie pr#du przep ywaj#cego przez mierz#cy rezystor
dzielnika wg nast"puj#cego wzoru:
I rezystora dzielnika = kV ustawione / 2 x R rezystora dzielnika
gdzie: warto!% R rezystora dzielnika wynosi 70 M& w przypadku lamp GS.
8 -2
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Pr!d lampy podczas ekspozycji i fluoroskopii
Normy i przepisy
8.1
Pr!d lampy podczas fluoroskopii pulsacyjnej
Warto!% szczytowa pr#du lampy [mA] mierzona jest za pomoc#
oscyloskopu pod #czonego przez filtr RC do z #cza EG:100 (wtyk mAs)
i GND, gdzie 1 V równa si" 200 mA. Zmierzon# warto!% nale$y
skorygowa% przez odj"cie pr#du przep ywaj#cego przez mierz#cy rezystor
dzielnika wg nast"puj#cego wzoru:
I rezystora dzielnika = kV ustawione / 2 x R rezystora dzielnika
gdzie: warto!% R rezystora dzielnika wynosi 70 M& w przypadku lamp GS.
'redni pr#d lampy, I fluoroskopii pulsacyjnej, jest obliczany za pomoc#
wyra$enia:
I fluoroskopii pulsacyjnej = I szczytowy x t x f
gdzie: I = pr#d elektryczny [A], t = czas ekspozycji [s], a f = cz"stotliwo!% [Hz]
Czas ekspozycji
Czas ekspozycji nale$y mierzy% za pomoc# oscyloskopu pod #czonego
do punktów pomiarowych EH:X3 (AV-HV) i EH:X30 (GND) przy p ytce
drukowanej „DIG kV/mA”, gdzie 1 V równa si" 20 kVp.
Czas ekspozycji to czas, w którym zmierzona moc lampy [kV] pozostaje
równa lub wi"ksza ni$ 75 % !redniej warto!ci plateau.
Pr!d lampy [mAs]
9896 002 12191
Mierzony miernikiem pod #czonym mAs EG:100 albo cyfrowym
miernikiem mAs. Zmierzon# warto!% mAs nale$y skorygowa% za pomoc#
iloczynu mAs pr#du przep ywaj#cego przez mierz#cy rezystor dzielnika
wg nast"puj#cego wzoru:
mAs dzielnika = I dzielnika x Czas ekspozycji
Podsumowanie wskazanych warto"ci
P h i l i p s Healthcare
Wskazane warto!ci i odczyty s# dok adne w nast"puj#cych granicach:
Parametr
Zakres
Dok#adno"$
Moc lampy [kV] (ekspozycja
40 - 125 kV
3%
40 - 120 kV
3%
w trybie sekwencyjnym,
ekspozycja)
Moc lampy [kV] (fluoroskopia
pulsacyjna)
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-3
8
8.1
Normy i przepisy
Parametr
Zakres
Pr d lampy [mA]
1 - maks. mA
Dok#adno"$
8% ± 0,15 mA, teksp. < 35 ms
(fluoroskopia, ekspozycja)
(maks. mA zgodnie
3% ± 0,15 mA, teksp. ! 35 ms
z typem lampy)
Pr d lampy [mA]
1 -30 mA (warto!"
(fluoroskopia pulsacyjna)
!rednia)
Czas ekspozycji (ekspozycja
1 ms - 16 s
8% ± 0,15 mA, teksp. < 35 ms
2% ± 0,1 ms
w trybie sekwencyjnym)
Czas ekspozycji (ekspozycja,
-
4% ± 1 ms (pr d lampy < 10 mA)
fluoroskopia pulsacyjna)
-
10% ± 1 ms (pr d lampy ! 10 mA)
Wskazanie czasu po
1 ms - 16 s
2% ± 0,1 ms
0,5 - 850 mA
3% ± 0,1 mAs
ekspozycji
Pr d lampy [mAs]
Bezpiecze%stwo i wymagania dotycz!ce ochrony
prywatno"ci
Elementem strategii firmy Philips Healthcare jest przestrzeganie
wszystkich obowi#zuj#cych norm i przepisów. Aby u atwi% placówce
medycznej spe nienie wymaga( ameryka(skiej ustawy HIPPA
(ang. Health Insurance Portability and Accountability Act) wprowadzonej
przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo ecznej USA, system Allura
CV20 wyposa$ono w nast"puj#ce funkcje:
Kontrola dost&pu
Zezwolenie na dost"p do systemu tylko upowa$nionym u$ytkownikom:
• Aby uzyska% dost"p do systemu, nale$y przej!% procedur" logowania/
wylogowania u$ytkownika. Funkcj" t" mo$na w #czy% lub wy #czy%.
• Dost"p do systemu udzielany jest na podstawie konfigurowalnej listy
autoryzowanych u$ytkowników.
• Za #czona jest oddzielna lista kont u$ytkowników, ale nie jest ona
zintegrowana z ustawieniami listy lekarzy.
8 -4
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
9896 002 12191
8.1.2
Tolerancje nie dopuszczaj! niedok"adno#ci pomiaru.
P h i l i p s Healthcare
U WA G A
Normy i przepisy
8.1
Dziennik kontroli
Wymagany do rejestracji czynno!ci u$ytkowników maj#cych wp yw na
bezpiecze(stwo:
• dotyczy logowania, odczytu i/lub modyfikacji informacji klinicznych;
• wymagane jest automatyczne tworzenie jego kopii zapasowej na serwerze
szpitalnym, np. zewn"trznym standardowym serwerze „Syslog”.
Synchronizacja czasu w sieci
Zapewnia synchronizacj" czasu systemowego z zewn"trznym czasem
wzorcowym:
• wykorzystuje standardowy protokó czasu sieciowego
(NTP — Network Time Protocol).
• Sprz"$enie jest konfigurowane przez serwis lokalny podczas instalacji
systemu.
Bezpiecze%stwo i uwierzytelnianie w&z#ów
9896 002 12191
S u$y zabezpieczenia wymiany danych klinicznych i ograniczenia tej
wymiany do wst"pnie okre!lonych w"z ów:
• Ma zastosowanie do w"z ów RIS/CIS i PACS, tj. archiwów i stacji
obrazowych.
• Nie dotyczy danych poczty elektronicznej, np. sprawozda( klinicznych
przesy anych poczt# elektroniczn#.
• Nie dotyczy dost"pu dla serwisu.
• Wykorzystuje standardowy protokó bezpiecze(stwa warstwy transportowej.
• Podczas instalacji u$ytkownik mo$e podj#% decyzj" o stosowaniu
szyfrowania (mo$e to obni$a% wydajno!%).
Nie mo$na zagwarantowa% bezpiecze(stwa systemów komputerowych
w niezabezpieczonej sieci. U$ytkownik powinien zapewni% pewien
poziom zabezpieczenia sieci, np. zainstalowa% firewalle.
P h i l i p s Healthcare
Implementacja
W celu spe nienia wy$ej opisanych wymaga( w systemie Allura CV20
wdro$ono podstawowy profil zabezpiecze( zgodny ze standardami
wymiany danych zwi#zanych z diagnostyk# obrazow# (Integrating the
Healthcare Enterprise year 4 Basic Security profile).
Podstawowy profil integracji zabezpiecze( ustanawia !rodki bezpiecze(stwa,
które razem z polityk# ochrony i procedurami placówki zapewniaj# poufno!%
informacji o pacjencie, integralno!% danych i odpowiedzialno!% u$ytkownika.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-5
8
8.1
Normy i przepisy
W systemie Allura CV20 istnieje mo$liwo!% okre!lania nast"puj#cych
obszarów obj"tych standardem IHE:
• Tryb/urz#dzenie
• Tworzenie obrazu
• Wy!wietlanie obrazu
• Bezpieczny w"ze
Serwis zewn"trzny mo$e skonfigurowa% nast"puj#ce obszary dzia ania
systemu na podstawie informacji dostarczonych przez szpital:
• Uwierzytelnianie i szyfrowanie
• Synchronizacja czasu
• Konfiguracja serwera „Syslog”
• Konfiguracja ka$dego innego programu, np. narz"dzi do instalacji
certyfikatów
Certyfikaty
)#dania certyfikacji powinny by% obs ugiwane przez szpital. Szpital
powinien wybra% procedur" tworzenia $#da( certyfikatów i importu
certyfikatów.
8 -6
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Serwis zewn&trzny
9896 002 12191
Aby obj#% powy$sze obszary oraz aby wdro$y% podstawowy profil
zabezpiecze(, system Allura CV20 powinien generowa% komunikaty
dotycz#ce:
• Zmian zabezpiecze( i konfiguracji sieci wykonywanych przez serwis
zewn"trzny.
• Uruchamiania i zamykania systemu (system obejmuje cz"!% z kilku
obszarów standardu IHE, jak opisano powy$ej. System nie b"dzie
jednak generowa komunikatu dotycz#cego uruchomienia ka$dej
operacji. Wynika to z faktu, $e te dzia ania w wy$ej wymienionych
obszarach s# inicjowane równolegle, co wymaga oby generowania zbyt
du$ej liczby komunikatów).
• Eksportu obrazów, np. wynik badania na kliszy lub papierze lub
badanie zapisywane jako plik dla serwisu zewn"trznego.
• Przesy ania bada( do odleg ego w"z a sieciowego.
• Usuwania badania, np. bada( niezaplanowanych, niedrukowanych lub
niezako(czonych lub o statusie „inne”.
• Bada(, które s# przetwarzane (tj. „w toku”).
• Uwierzytelniania u$ytkownika.
• Alarmów dotycz#cych bezpiecze(stwa, np. niepowodzenia
uwierzytelniania bezpiecznego w"z a lub niewa$nego certyfikatu.
Normy i przepisy
8.1
Szpital powinien równie$ zdefiniowa% certyfikaty dla:
• samego aparatu,
• aparatów wybranych jako zaufane,
• urz"du certyfikacji (CA).
Osoba podpisuj#ca certyfikat nie musi by% obecna w systemie.
Samopodpisane certyfikaty s# certyfikatami wymaganymi przez profil IHE.
Szpital powinien równie$ okre!li% lokalizacj":
• certyfikatów (aparat lokalny),
• narz"dzi do instalacji certyfikatów.
Certyfikaty powinny by% u$ywane mi"dzy w"z ami, aby umo$liwi% im
wzajemne sprawdzanie to$samo!ci.
Z profilu IHE wynika obowi#zek okre!lenia maksymalnego okresu
wa$no!ci certyfikatów w strategii bezpiecze(stwa placówki.
8.1.3
Zasady bezpiecze%stwa i ochrony danych
osobowych wg ustawy HIPAA
Ustawa HIPAA okre!la kilka zabezpiecze( fizycznych i technicznych,
które s# wymagane lub maj# zosta% wprowadzone. Niektóre opcje, za
pomoc# których te funkcje mo$na by wprowadzi%, zosta y wprowadzone
w inny sposób lub nie wprowadzone w ogóle z poni$szych przyczyn:
Procedura tworzenia kopii zapasowej
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Trwa e przechowywanie ePHI nie jest przeznaczeniem niniejszego
systemu. Dane nale$y jak najszybciej eksportowa% na no!niki danych.
8
Procedura dost&pu w sytuacji nag#ej
System obs uguje ogólne konto w razie nag ych sytuacji. Jednak$e
u$ytkownik powinien by% !wiadomy, $e wiedza o tym ogólnym koncie
i dost"p do systemu powinien by% ograniczony, aby unikn#% dost"pu do
ePHI przez osoby niepo$#dane.
Wylogowanie automatyczne
Nie wprowadzono funkcji wylogowania automatycznego, gdy$ stoi ona
w sprzeczno!ci z przeznaczeniem niniejszego systemu. Systemy do
zabiegów interwencyjnych powinny by% stale dost"pne.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-7
8.1
Normy i przepisy
Wygaszanie ekranu
Nie wprowadzono funkcji wygaszania ekranu, gdy$ stoi ona w
sprzeczno!ci z przeznaczeniem niniejszego systemu. Systemy do
zabiegów interwencyjnych powinny by% stale dost"pne.
8.1.4
Konfiguracja zapory sieciowej
Je$eli system jest chroniony zapor# sieciow#, co jest zalecane, to w celu
prawid owej pracy systemu w sieci nale$y umo$liwi% po #czenia przez
nast"puj#ce porty:
Stosowane w czynno!ciach klinicznych: ICMP:Echo, ICMP:Powrót echa,
TCP:5101* i TCP:6000
Stosowane w serwisie zdalnym: TCP:21, TCP:80, TCP:1503, TCP:1720
i TCP:4440*
*) Port domy!lny, mo$liwo!% zmiany konfiguracji
8.1.5
Symbol typu B
Symbol typu B „cz#!ci wchodz cej w kontakt z cia$em pacjenta”
Definicja „cz&"ci wchodz!cej w kontakt z cia#em pacjenta”
Cz"!% urz#dzenia, która przy normalnym zastosowaniu:
• musi wchodzi% w kontakt fizyczny z pacjentem, $eby spe ni% swoj#
funkcj", lub
• mo$e by% w kontakcie z pacjentem, lub
• musi by% dotykana przez pacjenta.
Gdzie „normalnym zastosowaniem” jest:
Eksploatacja (w #czaj#c rutynow# kontrol" i regulacje przez operatora
oraz stan oczekiwania) w sposób opisany w instrukcji obs ugi.
8 -8
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Rysunek 8.2
9896 002 12191
33725440
Symbol typu B („cz"!% wchodz#ca w kontakt z cia em pacjenta”) znajduje
si" na stole pacjenta:
Urz!dzenia zabezpieczaj!ce ruchy pozycjonera i sto#u
8.1.6
8.2
Typowa kerma powietrzna
Informacje o danych typowych patrz w dodatku „Referencyjna moc
kermy powietrznej dla urz#dzenia Allura CV20”.
8.2
OSTRZE'ENIE
Urz!dzenia zabezpieczaj!ce ruchy
pozycjonera i sto#u
Podczas r$cznego lub mechanicznego przemieszczania ramienia C lub sto"u za
bezpiecze%stwo pacjenta, personelu i sprz$tu odpowiedzialny jest operator.
Operator powinien zapobiega& kolizjom w celu unikni$cia powa'nych obra'e%
u pacjenta i u personelu lub uszkodzenia sprz$tu.
)eby u atwi% operatorowi unikni"cie kolizji i umo$liwi% odpowiednie
ruchy, system zosta wyposa$ony w kilka urz#dze( zabezpieczaj#cych.
Patrz równie$ rozdzia „Ustawianie geometrii oraz uk ad BodyGuard”
w cz"!ci „Obs uga podstawowa” instrukcji obs ugi systemu Allura CV20.
U WA G A
Zabezpieczenia odnosz! si$ jedynie do ruchów silnikowych.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
System jest wyposa$ony w nast"puj#ce urz#dzenia zabezpieczaj#ce:
•
•
•
•
•
•
•
Zasada „dead man”/„natychmiastowy skutek”
Czujniki BodyGuard
Ruchy zrównowa$one
Sprz"g a po!lizgowe
Technologia delikatnego zderzenia
Ograniczenie dzia ania
Stó pacjenta
8
Zasada „dead man”/„natychmiastowy skutek”
Aby mo$na by o rozpocz#% i kontynuowa% ruchy silnikowe, wszystkie
uk ady sterownicze musz# by% utrzymywane przez operatora w stanie
aktywno!ci. Zwolnienie elementu steruj#cego powoduje zatrzymanie
ruchu. Nale$y wzi#% pod uwag" pewien stopie( inercji zale$ny od
szybko!ci ruchu.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-9
8.2
Urz!dzenia zabezpieczaj!ce ruchy pozycjonera i sto#u
Czujniki BodyGuard
BodyGuard nie jest urz#dzeniem prze #czaj#cym lecz urz#dzeniem, które
wyczuwa odleg o!% i kontroluje maksymalnie dopuszczaln# pr"dko!%
ruchu. Wszystkie silnikowe ruchy ramienia C i sto u s# kontrolowane
przez system BodyGuard.
System zabezpiecza pacjenta przez zmniejszenie szybko!% ruchu, gdy
wykryje, $e obiekt znajduje si" w obr"bie odleg o!ci bezpiecze(stwa.
System wykrywaj#cy nie zapobiega kolizjom, ale dzi"ki zmniejszeniu
pr"dko!ci ruchów czyni ewentualne kolizje nieszkodliwymi.
OSTRZE'ENIA
• Podczas wykonywania skanu rotacyjnego i #ledzenia bolusa wszystkie
czujniki BodyGuard s! wy"!czone.
• Je'eli funkcja inteligentnego pomijania systemu BodyGuard jest aktywna,
wszystkie czujniki BodyGuard s! wy"!czane.
Ruchy zrównowa one
Je$eli ruch urz#dzenia, np. ruch obrotowy pozycjonera, jest
zrównowa$ony, wówczas mo$na porusza% urz#dzeniem r"cznie.
Sprz&g#a po"lizgowe
Ograniczenie dzia#ania
Je$eli system BodyGuard dzia a wadliwie, ruchy pozycjonera mog#
odbywa% si" tylko ze zmniejszon# pr"dko!ci#. W tym czasie na
wy!wietlaczu na monitorze referencyjnym oraz w oknie akwizycji
i geometrii monitora danych wy!wietlany jest komunikat ostrzegaj#cy
operatora o zaistnia ej sytuacji.
8 -1 0
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Technologia delikatnego zderzenia
Maksymalny pr#d silnika zosta wykalibrowany tak, $e jest tylko nieco
wi"kszy od pr#du wymaganego do przeprowadzenia normalnego ruchu.
Podczas pracy urz#dzenia wszystkie pr#dy zasilania silników s# stale
kontrolowane. W przypadku zderzenia pr#d b"dzie narasta do osi#gni"cia
wykalibrowanej warto!ci progowej. Nast"pnie pozycjoner zostanie
automatycznie nieznacznie cofni"ty od obiektu celem wyeliminowania kolizji.
9896 002 12191
Sprz"g a po!lizgowe znajduj# si" mi"dzy silnikiem a nap"dem. Dzia aj#
one tylko podczas ruchów zrównowa$onych. Je$eli po zderzeniu silnik
kontynuuje prac", sprz"g o zaczyna si" !lizga% ograniczaj#c w ten sposób
si " uderzenia.
Urz!dzenia zabezpieczaj!ce ruchy pozycjonera i sto#u
8.2
Stó# pacjenta
Wszystkie silnikowe ruchy sto u s# monitorowane i kontrolowane przez
system BodyGuard na pozycjonerze ramienia C.
OSTRZE'ENIA
9896 002 12191
system BodyGuard b$dzie dzia"a" ze zmniejszon! skuteczno#ci!
i maksymalna pr$dko#& ruchu zostanie ograniczona do 8°/s. W takim
przypadku podczas ruchu b$dzie generowany sygna" d(wi$kowy, a na
wy#wietlaczu OMD monitora referencyjnego oraz na wy#wietlaczu akwizycji
i geometrii monitora danych pojawi si$ komunikat ostrzegawczy. Nale'y
unika& kolizji, poniewa' mog! one powodowa& obra'enia u pacjenta i/lub
uszkodzenia sprz$tu.
• Urz!dzenia zabezpieczaj!ce dzia"aj! jedynie wtedy, gdy pozycjoner i stó"
znajduj! si$ w normalnym po"o'eniu roboczym i stosowane s! normalne
projekcje. Je'eli w toku obs"ugi wykorzystywane s! inne ustawienia
i projekcje pozycjonera, mo'e wyst!pi& kolizja, poniewa' cz$#ci ruchome
mog! znale(& si$ poza zakresem dzia"ania czujników BodyGuard lub
czujników kolizji. Takich kolizji nale'y unika&, poniewa' mog! spowodowa&
urazy pacjenta. Je'eli stó" jest obrócony o wi$cej ni' 13°, system BodyGuard
nie jest w stanie zapewni& bezpiecze%stwa pacjenta podczas wykonywania
ruchów rotacji i angulacji.
• Nie wolno umieszcza& sta"ych nieprzewodz!cych przedmiotów na pacjencie,
poniewa' te przedmioty nie mog! by& wykryte przez czujniki BodyGuard. Wtedy
mo'e wyst!pi& kolizja z tym obiektem i spowodowa& obra'enia u pacjenta.
• Je'eli blat sto"u jest w pe"ni wysuni$ty w stron$ ramienia C, nie nale'y go
obni'a& i nie nale'y pochyla& ramienia C w kierunku ogonowym, poniewa'
mo'e doj#& do zderzenia blatu sto"u z wewn$trzn! stron! ramienia C i do
przyci#ni$cia palców pacjenta.
PRZESTROGA
P h i l i p s Healthcare
• Czujniki systemu BodyGuard powinny by& suche — w przeciwnym wypadku
Je'eli wymagane s! projekcje skrajne, zachodzi ryzyko wyst!pienia kolizji
pomi$dzy pozycjonerem ramienia C a modu"em operacyjnym i/lub
zamontowanym na stole urz!dzeniem chroni!cym przed promieniowaniem.
Tego nale'y unika&, poniewa' istnieje ryzyko uszkodzenia sprz$tu.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-11
8
8.3
S#owniczek
8.3
8.3.1
S#owniczek
Definicje systemowe
Strona lekarza i strona piel&gniarki
Widok z góry sto$u pacjenta
1
2
3
4
Strona lekarza
Strona piel"gniarki
Koniec od strony nóg
Koniec od strony g owy
Badanie akwizycyjne jest tworzone automatycznie, je$eli na monitorze
danych zosta wybrany rekord pacjenta zaplanowanego do akwizycji.
Atrybuty tego badania s# pobierane z wybranego rekordu danych
zaplanowanego pacjenta i rekordu danych lekarza przydzielonego
do zaplanowanego pacjenta.
Wszystkie pozyskane serie (zarówno ekspozycja, jak i zapisane obrazy
fluoroskopowe) zachowywane s# w pliku akwizycji wybranego badania.
Przy braku imienia i nazwiska pacjenta w badaniu akwizycyjnym system
automatycznie tworzy badanie z nazwiskiem pacjenta: „NO-NAME-#”.
8 -1 2
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Badanie akwizycyjne
9896 002 12191
Stron# lekarza jest prawa strona sto u, która jest zdefiniowana jako prawa
strona pacjenta. Pacjent le$y na plecach, na stole, z nogami skierowanymi
w stron" dolnego ko(ca sto u. Przy takim po o$eniu pacjenta jego lewa
strona jest okre!lana jako strona piel"gniarki, a ko(cem dolnym jest
strona, w któr# wskazuj# stopy pacjenta.
S#owniczek
8.3
Badanie
Badanie sk ada si" z szeregu atrybutów badania, takich jak nazwisko
pacjenta, numer identyfikacyjny badania i data badania (wszystkie one s#
wprowadzane przez operatora w czasie planowania badania) i kilku serii
ekspozycji. Po zaplanowaniu badania do akwizycji obrazy mog# by%
pozyskiwane i b"d# one gromadzone w pliku tego badania.
Sprawozdanie z badania
Funkcja tworzenia sprawozdania z badania umo$liwia drukowanie
informacji o kermie powietrznej/dawce powierzchniowej oraz o badaniu
na lokalnie pod #czonej drukarce. Poniewa$ drukowanie jest procesem
zachodz#cym w tle, istnieje mo$liwo!% wyboru nast"pnego badania do
akwizycji w chwili rozpocz"cia wydruku.
Seria ekspozycji
Seria ekspozycji zawiera kilka obrazów, maksymalnie do czterech *róde
danych fizjologicznych oraz kilka atrybutów serii, które opisuj#
w a!ciwo!ci serii ekspozycji. Typowymi atrybutami serii s#: „przestrzenna
rozdzielczo!% obrazów”, „liczba obrazów w serii”, „parametry akwizycji”
(np. nazwa procedury, warto!% kVp), „parametry przetwarzania obrazu” itd.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Wprowadza si" ró$ne ustawienia parametrów przetwarzania obrazów, jeden
dla przetwarzania obrazu podczas akwizycji, drugi dla przetwarzania
obrazu podczas przegl#du (to ustawienie mo$e by% modyfikowane przez
u$ytkownika), zarówno dla wy!wietlenia subtrakcyjnego, jak
i niesubtrakcyjnego.
Wskazywanie ilo#ci wolnego miejsca dla ekspozycji
Ilo!% wolnego miejsca na dyskach obrazowych nie jest wy!wietlana
w sposób ci#g y. Po wybraniu nowego badania do akwizycji lub wybraniu
nowej procedury w systemie zostanie wy!wietlony komunikat
informuj#cy ilo!ci wolnego miejsca na dysku.
Je!li na dysku jest miejsce na mniej ni$ 10 000 obrazów o wymiarach 1k2,
w momencie wybrania badania do akwizycji pojawi si" komunikat
ostrzegawczy informuj#cy o zbyt ma ej ilo!ci wolnego miejsca.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-13
8
8.3
S#owniczek
Je!li na dost"pnym obszarze dysku zmie!ci si" mniej obrazów ni$ jest to
wymagane (oko o 1000 obrazów o wymiarach 1024x1024, to nie b"dzie
mo$liwe uruchomienie ekspozycji ani uruchomienie operacji zapisywania
fluoroskopii/klatki. Podczas badania system wygeneruje odpowiedni
komunikat ostrzegaj#cy u$ytkownika o tym fakcie.
Je!li podczas badania zostanie wy!wietlony nast"puj#cy komunikat
ostrzegawczy, nale$y wykona% odpowiednie czynno!ci:
Wy"wietlany komunikat
Dzia#anie
Free space becomes low: Delete
Nale%y usun " nieu%ywane badania,
exams (Zmniejsza si& ilo"$ miejsca
aby zwolni" miejsce na dysku
na dysku obrazowym: Usu% badania)
Fluoro grab not possible: Image disk
Nale%y usun " katalogi pacjentów i/
full (Zapis fluoroskopii niemo liwy:
lub katalogi bada&
dysk obrazów jest pe#ny)
Fluo store not available: Image disk
Nale%y usun " katalogi pacjentów i/
full (Zapis fluoroskopii jest
lub katalogi bada&
niemo liwy: dysk obrazów jest pe#ny)
Exposure not possible: Image disk
Nale%y usun " katalogi pacjentów i/
full (Ekspozycja niemo liwa: dysk
lub katalogi bada&
obrazów jest pe#ny)
U WA G A
Je#li wy#wietlany jest komunikat o ma"ej ilo#ci miejsca na dysku, badanie mo'na
zako%czy&, pod warunkiem 'e ilo#& miejsca jest wi$ksza ni' wymagane minimum.
R cznie:
U$ytkownik mo$e skasowa% stare badania w dowolnym momencie.
Zwalniana przestrze( dyskowa staje si" dost"pna dla nowych bada(.
8 -1 4
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Automatycznie:
Po wybraniu badania do akwizycji system podejmie prób" zwolnienia
miejsca na dysku — w tym celu usunie stare badania o statusie
„Not protected” (Nie chronione).
9896 002 12191
Aby zwolni% miejsce na dysku, mo$na wykona% nast"puj#ce czynno!ci:
S#owniczek
UWAG I
8.3
• Badania, dla których automatycznie ustawiono status ochrony, otrzymaj!
status bada% niechronionych („Not protected”), gdy zostan! zarchiwizowane
i uzyskaj! status „Completed” (Zako%czone). W ten sposób badania staj! si$
kandydatami do automatycznego usuni$cia.
• Badania, dla których r$cznie ustawiono status ochrony, nigdy nie otrzymuj!
statusu „Not protected” (Nie chronione), dlatego te' system ich nie usunie.
Przegl!danie badania
Aby przegl#da% badanie (inne ni$ badanie akwizycyjne), w katalogu
przegl#dowym nale$y wybra% odpowiednie badanie. Lista „bada(
wykonanych” jest spisem wszystkich zako(czonych bada(, w #czaj#c
badanie akwizycyjne. Wybrane badanie staje si" badaniem przegl#danym.
Za ka$dym razem mo$na przegl#da% tylko jedno badanie. Do
przegl#danego badania mo$na zastosowa% wszystkie funkcje dost"pne
na monitorze przegl#dowym.
Je$eli nie jest wybrane przegl#dane badanie inne ni# badanie akwizowane,
wszystkie funkcje przegl#dania b"d# odnosi% si" do akwizowanego badania.
Kierunki manipulatora dr! kowego
W gór"
9896 002 12191
W lewo
W prawo
8
P h i l i p s Healthcare
W dó
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-15
8.3
S#owniczek
8.3.2
Definicje dotycz!ce dawki
Kerma powietrzna (AK - Air Kerma)
Kerma powietrzna to ilo!% energii kinetycznej przekazanej powietrzu
przez promieniowanie jonizuj#ce. Jednostk# kermy jest grej [Gy]
(przy czym: 1 Gy = 1 J/kg (d$ul na kilogram)). Termin „kerma
powietrzna” u$ywany w niniejszej instrukcji obs ugi oznacza okre!lony
przez IEC termin „referencyjna kerma powietrzna”.
Referencyjna kerma powietrzna
Referencyjna kerma powietrzna to kerma powietrzna wyra$ona jako
równowa$na warto!% w interwencyjnym punkcie referencyjnym.
Jest tak$e okre!lana nazw# „dawka na skór"”.
Moc kermy powietrznej (AKR — Air Kerma Rate)
Moc kermy powietrznej to warto!% kermy powietrznej na jednostk" czasu.
Dawka powierzchniowa (DAP — Dose Area Product)
Dawka powierzchniowa to iloczyn powierzchni przekroju wi#zki
promieni RTG i u!rednionej kermy powietrznej w tym przekroju.
Wyra$ana jest w jednostkach grej na metr kwadratowy [Gy/m2].
Moc dawki powierzchniowej
Moc dawki powierzchniowej wyra$a si" jako warto!% dawki
powierzchniowej na jednostk" czasu.
Interwencyjny punkt referencyjny (IRP)
Interwencyjny punkt referencyjny, okre!lany dla danego interwencyjnego
sprz"tu rentgenowskiego, to okre!lony punkt na osi odniesienia u$ywany
jako miejsce odniesienia dla wskazania stosunku kermy powietrznej
padaj#cej na pacjenta do mocy kermy powietrznej.
8 -1 6
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Patrz: referencyjna kerma powietrzna.
9896 002 12191
Dawka na skór$
S#owniczek
8.3.3
8.3
Terminy geometryczne
Wy!wietlane k#ty pochyle( zale$# od konfiguracji systemu,
kardiologicznej lub naczyniowej, która jest okre!lana w ustawieniach
EPX (mo$liwo!% konfiguracji).
Kat obrotu
K t wychylenia
Terminy
Cardio
Vascular
(Kardiologia)
(Naczyniowa)
LAO
Rotacja
RAO
Rotacja
CAUD
Angulacja
CRAN
Angulacja
Obja nienie
geometryczne
Angulacja (ANG)
Ruch we wzd!u"nej p!aszczy#nie pacjenta od g!owy w kierunku stóp
lub odwrotnie. Angulacja detektora w stron$ stóp jest dodatnia („+”).
(Anterior/Posterior)
Gdy pacjent znajduje si$ w po!o"eniu na plecach:
(AP) — Przód /Ty!,
Posterior/Anterior
• AP: kierunek promieniowania od przodu do ty!u cia!a pacjenta.
(PA) — Ty!/Przód.
• PA: kierunek promieniowania od ty!u do przodu cia!a pacjenta.
Kaudalnie (CAUD)
Kierunek promieniowania od g!owy do stóp.
Kranialnie (CRAN)
Kierunek promieniowania od stóp do g!owy.
Frontalnie
Kierunek wi zki promieniowania prostopad!y do pacjenta
8
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
w p!aszczy#nie pionowe.
Wysoko%&
Kierunek prostopad!y do pacjenta w p!aszczy#nie pionowej.
Izocentrum
Punkt w przestrzeni, wokó! którego zachodz zarówno ruch rotacji,
jak i angulacji.
Boczny
W kierunku jednego z boków pacjenta.
Lewa przednia
Detektor jest ustawiony sko%nie po stronie lewej i z przodu cia!a
uko%na
pacjenta.
(Left Anterior
Oblique — LAO)
Wzd!u"ny
Kierunek ruchu w p!aszczy#nie poziomej równolegle do osi
wzd!u"nej pacjenta.
Rotacja (ROT)
Ruch dooko!a wzd!u"nej osi pacjenta. Rotacja zgodne z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara jest okre%lana jako dodatnia (+).
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-17
8.3
S!owniczek
Terminy
Obja nienie
geometryczne
Prawa przednia
Detektor jest ustawiony sko%nie po stronie prawej i z przodu cia!a
uko%na
pacjenta.
(Right Anterior
Oblique — RAO)
Odleg!o%&
Odleg!o%& od ogniska lampy rentgenowskiej do ekranu
od ogniska do
wej%ciowego detektora.
detektora obrazu
(Source-Image
Distance — SID)
Poprzeczny
Kierunek ruchu w p!aszczy#nie poziomej prostopadle do osi
wzd!u"nej pacjenta.
Po!o"enie (orientacja) pacjenta
Orientacja pacjenta oznacza pozycj pacjenta na stole i kierunku wi!zki
rentgenowskiej.
Wy"wietlane informacje o k!cie s! zorientowane wg pacjenta. Oznacza
to, #e podczas wy"wietlania warto"ci k!ta uwzgl dniane jest po$o#enie
pacjenta i angulacja pozycjonera.
Informacje o k tach
Rysunek 8.3
8 -1 8
Dodatki
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Informacje o k!tach s! wy"wietlane na wy"wietlaczu OMD monitora
referencyjnego oraz na wy"wietlaczu akwizycji i geometrii (AGD)
monitora danych.
Informacje o k tach
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
S!owniczek
8.3
Gdy pozycjoner znajduje si w po$o#eniu g$owy, rotacja i nachylenie
wi!zki rentgenowskiej zawsze powoduje przesuwanie detektora przez
lini nachylenia albo rotacji. Dlatego zmienia si tylko jeden k!t.
Gdy pozycjoner nie znajduje si w po$o#eniu g$owy i nachylenie nie
wynosi 0°, rotacja wi!zki rentgenowskiej zawsze powoduje przesuwanie
detektora przez lini zarówno nachylenia, jak i rotacji. Ponadto, je"li
rotacja nie wynosi 0° (180°), angulacja wi!zki rentgenowskiej zawsze
powoduje przesuwanie detektora poprzez lini zarówno angulacji jak
i rotacji. Dlatego zmieniaj! si obydwa k!ty.
Uk!adanie pacjenta i ustawianie wi#zki
Odleg!o"# od $ród!a do detektora obrazu (SID — Source Image
Distance)
Warto"% SID to odleg$o"% od ogniska &ród$a promieniowania
rentgenowskiego do warstwy czu$ej na to promieniowanie w detektorze
obrazu, mierzona od "rodka detektora. Dok$adno"% odleg$o"ci SID wynosi
1 cm, patrz Rysunek 8.4.
Odleg!o"# od $ród!a do obiektu (SOD — Source Object Distance)
Warto"% SOD to odleg$o"% od ogniska &ród$a promieniowania
rentgenowskiego do izocentrum wi!zki, patrz Rysunek 8.4.
SOD ma sta$! warto"%, wynosz!c! 81 cm.
Interwencyjny punkt referencyjny
9896 002 12191
P h i l i p s Healthcare
8
Interwencyjny punkt referencyjny to punk na "rodku wi!zki RTG
po$o#ony 15 cm od izocentrum wi!zki w kierunku ogniska &ród$a
promieniowania rentgenowskiego, patrz Rysunek 8.4.
Minimalna odleg!o"# $ród!a od skóry
Odleg$o"% &ród$a od skóry to rzeczywista odleg$o"% mi dzy ogniskiem
a skór! pacjenta, w miejscu, w którym promieniowanie rentgenowskie
wnika w cia$o pacjenta, patrz Rysunek 8.4.
Minimalna odleg$o"% &ród$a od skóry wynosi 38 cm zgodnie z norm!
HHS — aby nie by$o mo#liwe zmniejszenie tej odleg$o"ci, w systemie
zamontowany zosta$ element dystansowy.
U WA G A
Za korzystanie z elementu dystansowego zgodnie z norm HHS odpowiada operator.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-19
8.3
S!owniczek
Odleg!o"# od $ród!a do skóry wg HHS
Odleg$o"% od &ród$a do skóry wg HHS umo#liwia ograniczenie dawki
wej"ciowej zgodnie z norm! HHS agencji FDA (USA). Odleg$o"% od
&ród$a do skóry wg HHS to odleg$o"% od ogniska &ród$a promieniowania
rentgenowskiego do punktu po$o#onego 30 cm (300 mm) przed
mechaniczn! powierzchni! detektora obrazu, gdy nie jest za$o#ona kratka
przeciwrozproszeniowa.
Odleg$o"% od &ród$a do skóry wg HHS jest wyliczana z SID i korekcji
receptora: SSD(HHS) = SID - 30(cm) - Korekcja receptora
Odleg!o"# od $ród!a do skóry wg IEC
Odleg$o"% od &ród$a do skóry wg IEC umo#liwia obliczanie i wy"wietlanie
dawki padaj!cej na skór pacjenta zgodnie z normami IEC. Odleg$o"% od
&ród$a do skóry wg IEC to odleg$o"% od ogniska &ród$a promieniowania
rentgenowskiego do interwencyjnego punktu referencyjnego.
Odleg$o"% od &ród$a do skóry wg IEC ma sta$! warto"%, wynosz!c! 66 cm.
Ognisko
Rysunek 8.4
8 -2 0
Dodatki
Niektóre punkty odniesieniowe wi zki promieni RTG
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Interwencyjny
punkt referencyjny
9896 002 12191
Izocentrum wi!zki
S!owniczek
8.3
Przestrze% pacjenta
Przestrze' pacjenta to odleg$o"% od izocentrum wi!zki do powierzchni
detektora obrazu ustalana na podstawie po$o#enia kraw dzi detektora,
patrz Rysunek 8.5. Maksymalna przestrze' pacjenta jest okre"lona jako
maksymalna grubo"% cia$a pacjenta, przy której mo#liwe jest wykonanie
procedury (3)DRA.
Czujnik FD
Warstwa czu$a na
promieniowanie RTG
Kratka
przeciwrozproszeniowa
Maksymalna
przestrze'
przestrze'
Mechaniczna
powierzchnia
Detektor obrazu
Rysunek 8.5
Korekcja receptora
Uk!ad detektora obrazu i kratki przeciwrozproszeniowej
9896 002 12191
Korekcja receptora
Korekcja receptora to odleg$o"% mi dzy mechaniczn! powierzchni!
detektora obrazu bez kratki przeciwrozproszeniowej a warstw! czu$!
na promieniowanie rentgenowskie wewn!trz detektora obrazu.
W przypadku aparatu Allura CV20 korekcja receptora wynosi 7,8 mm.
P h i l i p s Healthcare
Punkt zainteresowania (POI — Point Of Interest) i izocentrum
Wysoko"% POI to wysoko"% punktu zainteresowania w ciele pacjenta
wzgl dem powierzchni blatu sto$u.
Zmiana wysoko"ci punktu POI to odchylenie wysoko"ci punktu
zainteresowania w ciele pacjenta wzgl dem izocentrum wi!zki, ale
z mo#liwym przesuni ciem wzd$u#nym (wzd$u# powierzchni blatu sto$u) i/
lub bocznym (poziomo). Wysoko"% punktu POI zmienia si w przypadku
podniesienia lub opuszczenia blatu sto$u. Je"li punkt zainteresowania
w ciele pacjenta jest ustawiony nad izocentrum wi!zki, a nie wyst puje
przesuni cie wzd$u#ne ani boczne, zmiana wysoko"ci punktu POI > 0.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-21
8
8.3
S!owniczek
Podobnie: przesuni cie wzd$u#ne punktu POI to odchylenie w kierunku
wzd$u#nym wzgl dem cia$a pacjenta. Przesuni cie wzd$u#ne punktu POI
zmienia si w przypadku wzd$u#nego przesuni cia blatu sto$u i wi!zki
RTG. Je"li wi!zka RTG zostanie przesuni ta w stron stóp pacjenta,
przesuni cie wzd$u#ne punktu POI > 0.
Podobnie: przesuni cie boczne punktu POI to odchylenie kierunku
poziomym wzgl dem cia$a pacjenta. Przesuni cie boczne punktu POI
zmienia si w przypadku bocznych ruchów blatu sto$u. Je"li cia$o pacjenta
zostanie przesuni te w prawo (wzgl dem pacjenta), przesuni cie boczne
punktu POI > 0.
Izocentrum wi!zki
Zmiana wysoko"ci punktu
zainteresowania
Punkt zainteresowania
Wysoko"% punktu
zainteresowania
Przesuni cie wzd$u#ne punktu
zainteresowania
9896 002 12191
Izocentrum wi!zki
Zmiana wysoko"ci punktu
zainteresowania
Wysoko"% punktu
zainteresowania
Przesuni cie boczne punktu
zainteresowania
Rysunek 8.6
8 -2 2
Dodatki
Punkt zainteresowania i izocentrum
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Punkt zainteresowania
S!owniczek
8.3
Wysoko"# sto!u
Wysoko"% sto$u to odleg$o"% wzd$u#nej linii "rodkowej blatu sto$u
od pod$ogi pod izocentrum wi!zki. Je"li blat sto$u zostanie przesuni ty
w kierunku bocznym lub wzd$u#nym, wysoko"% sto$u nie zmienia si .
Wysoko"% sto$u
Rysunek 8.7
Definicja wysoko%ci sto!u
8
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Domy"lny punkt zainteresowania (POI — Point Of Interest)
W chwili wyboru nowego pacjenta system zastosuje domy"lny punkt
zainteresowania.
Przedstawione parametry s! zdefiniowane dla uk$adu wspó$rz dnych,
którego pocz!tek znajduje si mi dzy pi tami pacjenta na powierzchni
sto$u. Je"li pacjent zosta$ u$o#ony w domy"lnej pozycji na blacie sto$u —
g$owa wy#ej ni# nogi, g$owa ustawiona równo z kraw dzi! blatu sto$u —
wówczas pocz!tek uk$adu wspó$rz dnych jest okre"lany przy za$o#eniu
domy"lnego wzrostu pacjenta („Default Patient Length”).
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-23
8.3
S!owniczek
8.3.4
UWAG I
Definicje IEC (Mi$dzynarodowej Komisji
Elektrotechnicznej)
Poni&sze definicje pochodz z:
• Norma IEC 60601-1: Medyczny sprz't elektryczny - Cz'"# 1: Ogólne wymogi
bezpiecze%stwa.
• Norma IEC 60601-1-1: Medyczny sprz't elektryczny - Cz'"# 1: Ogólne
wymogi bezpiecze%stwa-1. Norma towarzysz ca: Wymogi bezpiecze%stwa
odno"nie medycznych systemów elektrycznych.
Po$!czenie
funkcyjne
Inny sprz t
System Allura
CV20
Zasilanie
sieciowe
Elektryczny sprz$t medyczny (Sprz$t)
Sprz t elektryczny posiadaj!cy nie wi cej ni# jedno po$!czenie z dan!
sieci! zasilania, przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub
monitorowania pacjenta pod nadzorem medycznym, który ma fizyczny
lub elektryczny kontakt z pacjentem i/lub przesy$a energie do lub od
pacjenta i/lub wykrywa transfery energii do lub od pacjenta.
Termin „Sprz t” obejmuje tak#e akcesoria, które zosta$y okre"lone przez
producenta jako niezb dne do prawid$owego funkcjonowania sprz tu.
Po!#czenie funkcyjne
Jakiekolwiek po$!czenie, elektryczne lub inne, w$!czaj!c te przeznaczone
do przesy$ania sygna$ów i/lub zasilania i/lub substancji.
8 -2 4
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
9896 002 12191
System
P h i l i p s Healthcare
Zasilanie sieciowe
Zgodno % elektromagnetyczna (EMC)
8.4
Elektryczny system medyczny (System)
Kombinacja elementów sprz tu, z których przynajmniej jeden jest
medycznym sprz tem elektrycznym, po$!czonych ze sob! za po"rednictwem
po$!czenia funkcyjnego lub przy u#yciu przeno"nej listwy wielogniazdowej.
Otoczenie pacjenta
Dowolna przestrze', w której mo#e mie% miejsce zamierzony lub
niezamierzony kontakt pomi dzy pacjentem a cz "ciami Systemu lub
innymi osobami, które maj! kontakt z cz "ciami systemu.
Przeno na listwa zasilaj#ca
Kombinacja dwóch lub wi cej gniazd zasilaj!cych przeznaczona do
pod$!czenia elastycznych kabli lub przewodów b!d& zintegrowana z nimi,
która mo#e by% $atwo przemieszczana z jednego miejsca bez od$!czania
od &ród$a zasilania.
U WA G A
8.4
Listwa zasilaj ca mo&e by# oddzielnym elementem lub nierozdzieln cz'"ci
sprz'tu medycznego lub niemedycznego.
Zgodno % elektromagnetyczna (EMC)
9896 002 12191
System Allura CV20 jest przeznaczony do u#ytku w otoczeniu o ni#ej
okre"lonych parametrach elektromagnetycznych. Klient lub u#ytkownik
systemu Allura CV20 powinien zapewni% warunki eksploatacji systemu
zgodne z wytycznymi.
Emisja elektromagnetyczna
P h i l i p s Healthcare
Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna
Test emisji
Zgodno %
Otoczenie elektromagnetyczne — wskazówki
Emisja RF
Grupa 1
System Allura CV20 wykorzystuje energi$ RF
CISPR 11
wy! cznie na potrzeby wewn$trznych funkcji.
Tak wiec emisja cz$stotliwo%ci radiowych jest
bardzo niska i nie jest prawdopodobne, aby
powodowa!a jakiekolwiek zak!ócenia sprz$tu
elektronicznego znajduj cego si$ w pobli"u.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-25
8
8.4
Zgodno % elektromagnetyczna (EMC)
Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna
Test emisji
Zgodno %
Otoczenie elektromagnetyczne — wskazówki
Emisja RF
Klasa A
Systemy Allura CV20 nadaj si$ do stosowania
CISPR 11
we wszystkich miejscach poza mieszkalnymi
Emisje harmoniczne nie dotyczy
oraz pod! czonymi bezpo%rednio do publicznej
IEC 61000-3-2
sieci niskiego napi$cia zasilaj cej budynki
Wahania napi$cia/
nie dotyczy
mieszkalne.
emisje b!ysków
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
IEC 61000-3-3
8 -2 6
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Zgodno % elektromagnetyczna (EMC)
8.4
Odporno % elektromagnetyczna
Wskazówki i deklaracja producenta – odporno % elektromagnetyczna
Test odporno ci
Poziom testowy IEC Poziom zgodno ci
60601
Otoczenie elektromagnetyczne – wskazówki
(zalecane, zw!aszcza przy braku zgodno ci)
Wy!adowanie
elektrostatyczne
IEC 61000-4-2
± 6 kV – styk
± 6 kV – styk
± 8 kV – powietrze
± 8 kV – powietrze
Pod!ogi powinny by& pokryte drewnem, betonem lub
p!ytkami ceramicznymi. Je%li pod!ogi pokryte s
tworzywem syntetycznym, wilgotno%& wzgl$dna powinna
wynosi& co najmniej 30%.
Serie szybkich
zak!óce'
impulsowych
(BURST)
IEC 61000-4-4
± 2 kV dla
± 2 kV dla przewodów Zasilanie sieciowe powinno mie& parametry eksploatacyjne
przewodów zasilania zasilania
typowe dla %rodowiska biurowego lub szpitalnego.
elektrycznego
elektrycznego
Przepi$cia
IEC 61000-4-5
± 1 kV dla
przewodów
wej%ciowych/
wyj%ciowych
nie dotyczy
± 1 kV – tryb
ró"nicowy
± 1 kV – tryb
ró"nicowy
Zasilanie sieciowe powinno mie& parametry eksploatacyjne
typowe dla %rodowiska biurowego lub szpitalnego.
± 2 kV – tryb wspólny ± 2 kV – tryb wspólny
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Spadki napi$cia,
krótkie przerwy
i wahania napi$cia
na przewodach
zasilaj cych
IEC 61000-4-11
Cz$stotliwo%&
zasilania
(50/60 Hz)
pole magnetyczne
IEC 61000-4-8
<5% UT
(>95% spadek UT)
przez 0,5 cyklu
<5% UT
(>95% spadek UT)
przez 0,5 cyklu
40% UT
(60% spadek UT)
przez 5 cykli
40% UT
(60% spadek UT)
przez 5 cykli
70% UT
(30% spadek UT)
przez 25 cykli
70% UT
(30% spadek UT)
przez 25 cykli
<5% UT
(>95% spadek UT)
przez 5 s
<5% UT
(>95% spadek UT)
przez 5 s
3 A/m
3 A/m
Zasilanie sieciowe powinno mie& parametry eksploatacyjne
typowe dla %rodowiska biurowego lub szpitalnego.
8
Zmiany cz$stotliwo%ci pola magnetycznego powinny by& na
poziomie typowym dla %rodowisk szpitalnych lub biurowych.
Uwaga: UT jest napi$ciem pr du przemiennego (AC) przed zastosowaniem poziomu testowego.
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-27
8.4
Zgodno % elektromagnetyczna (EMC)
Odporno % elektromagnetyczna – przeno ny i mobilny sprz$t
!#czno ci radiowej
Wskazówki i deklaracja producenta – odporno % elektromagnetyczna
Test odporno ci Poziom testu
IEC 60601
Poziom
zgodno ci
Otoczenie elektromagnetyczne — wskazówki
Przeno%ny i mobilny sprz$t ! czno%ci radiowej nie powinien by& u"ywany
w odleg!o%ci mniejszej od jakiejkolwiek cz$%ci systemu Allura CV20,
w! cznie z przewodami, ni" zalecana odleg!o%& wyliczona na podstawie
równania w!a%ciwego dla cz$stotliwo%ci nadajnika.
Zalecana odleg!o %
Przewodzona
3 Vrms
energia o
150 kHz do
cz$stotliwo%ciach 80 MHz
radiowych
IEC 61000-4-6
3V
Wypromieniowan 3 V/m
a energia o
80 MHz do
cz$stotliwo%ciach 2,5 GHz
radiowych
IEC 61000-4-3
3 V/m
d = [3,5 3] P
przy
150 KHz do 800 MHz
d = !7 3" P
przy
800 MHz do 2,5 GHz
Gdzie P jest maksymaln znamionow moc wyj%ciow nadajnika w watach
(W) wed!ug producenta nadajnika, a d jest zalecan odleg!o%ci w metrach (m).
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowi zuje wy"szy zakres cz$stotliwo%ci.
Uwaga 2: Te wskazówki nie musz mie& zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie si$ fal
elektromagnetycznych ma wp!yw poch!anianie i odbijanie przez budynki, przedmioty i ludzi.
8 -2 8
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
P h i l i p s Healthcare
Zak!ócenia mog wyst$powa& w pobli"u urz dzenia oznaczonego
nast$puj cym symbolem:
9896 002 12191
Nat$"enia pola pochodz cego ze stacjonarnych nadajników fal o cz$stotliwo%ci
radiowej okre%lone poprzez elektromagnetyczn inspekcj$ lokalizacji, a nie
powinny przekracza& poziomu zgodno%ci w ka"dym zakresie cz$stotliwo%ci. b
Zgodno % elektromagnetyczna (EMC)
8.4
Wskazówki i deklaracja producenta – odporno % elektromagnetyczna
Test odporno ci Poziom testu
IEC 60601
Poziom
zgodno ci
Otoczenie elektromagnetyczne — wskazówki
a
Nie mo"na prognozowa& teoretycznie, z trafno%ci pomiarow , nat$"enia pól pochodz cych od nadajników stacjonarnych,
takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych), radia przeno%ne, radiostacje amatorskie,
radiostacje krótkofalowe i FM, a tak"e pochodz ce od stacji telewizyjnych. Aby oceni& warunki elektromagnetyczne otoczenia
wywo!ane przez nadajniki RF, nale"y rozwa"y& przeprowadzenie badania terenowego. Je%li w pomieszczeniach, w których
u"ywany jest system Allura CV20 pomiary nat$"enia pola wykazuj przekroczenie dozwolonego poziomu zgodno%ci RF,
nale"y sprawdzi&, czy system dzia!a prawid!owo. W przypadku zauwa"enia nieprawid!owego dzia!ania wymagane mog by&
dodatkowe dzia!ania, jak zmiana orientacji lub lokalizacji systemu Allura CV20.
b
W przypadku zakresu cz$stotliwo%ci od ponad 150 kHz do 80 MHz nat$"enie pola powinno by& mniejsze od 3 V/m.
Zalecana odleg!o %
System Allura CV20 jest przeznaczony do u#ytku w otoczeniu
elektromagnetycznym, w którym wypromieniowane zak$ócenia
o cz stotliwo"ciach radiowych s! pod kontrol!.
Nabywca lub u#ytkownik systemu Allura CV20 mo#e zapobiega%
powstawaniu zak$óce' elektromagnetycznych, zachowuj!c minimaln!
odleg$o"% pomi dzy przeno"nym i komórkowym sprz tem $!czno"ci
radiowej (nadajniki) a systemem Allura CV20, zgodnie z poni#szymi
zaleceniami okre"lonymi na podstawie maksymalnej mocy wyj"ciowej
urz!dzenia komunikacyjnego.
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
8
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-29
8.4
Zgodno % elektromagnetyczna (EMC)
Zalecane odst$py mi$dzy sprz$tem do komunikacji bezprzewodowej i komórkowej
pracuj#cym w pa mie cz$stotliwo ci radiowej a systemem Allura CV20
Znamionowa
maksymalna
Odleg!o % na podstawie cz$stotliwo ci nadajnika
150 KHz do 80 MHz
80 MHz to 800 MHz
d = [3,5 3] P
d = [3,5 3] P
800 MHz do 2,5 GHz
moc
wyj ciowa
nadajnika
W
d = !7 3" P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,37
0,37
0,73
1
1,17
1,17
2,33
10
3,69
3,69
7,38
100
11,67
11,67
23,33
W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyj%ciowej nieuj$tej
w powy"szym zestawieniu, zalecana odleg!o%& d w metrach (m) mo"e zosta& oszacowana
przy u"yciu równania odpowiedniego dla cz$stotliwo%ci nadajnika, gdzie P oznacza
maksymaln znamionow moc wyj%ciow nadajnika podan w watach (W) przez producenta.
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowi zuje odleg!o%& dla wy"szego zakresu cz$stotliwo%ci.
Uwaga 2: Te wskazówki nie musz mie& zastosowania we wszystkich sytuacjach.
Na rozprzestrzenianie si$ fal elektromagnetycznych ma wp!yw poch!anianie i odbijanie
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
przez budynki, przedmioty i ludzi.
8 -3 0
Dodatki
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Skróty
8.5
8.5
Skróty
Skrót
Obja nienie
AEP
(Area Exposure Product) Dawka powierzchniowa ekspozycji
AK(R)
(Air Kerma (Rate)) Moc kermy powietrznej
ANG
K t wychylenia
AP
(Anterior-Posterior) Przód-Ty!
APC
(Automatic Position Control) Automatyczna kontrola
po!o"enia
BC
(ledzenie bolusa
BSA
(Body Surface Area) Pole powierzchni cia!a
CAUD
Kaudalnie (w kierunku stóp)
CF
(Calibration Factor) Wspó!czynnik kalibracji
CI
(Cardiac Index) Wska#nik sercowy
CIS
(Cardiology Information System) Kardiologiczny system
informacyjny
CO
(Cardiac Output) Pojemno%& minutowa serca
CRAN
Kranialnie
CREF
(Regional Contribution to global EF) Wk!ad obszaru do
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
ca!kowitej frakcji wyrzutowej
CWM
(Centerline Wall Motion) (rodkowoliniowy ruch %ciany
DA
(Digital Angiography) Angiografia cyfrowa
DAP
(Dose Area Product) Dawka powierzchniowa
DICOM
(Digital Imaging and Communications in Medicine)
8
Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie
DSA
(Digital Subtraction Angiography) Cyfrowa angiografia
subtrakcyjna
EKG
Elektrokardiogram
ED
(End Diastolic) Ko'coworozkurczowy
EDV
(End Diastolic Volume) Obj$to%& ko'coworozkurczowa
EF
(Ejection Fraction) Frakcja wyrzutowa
EMC
(Electromagnetic Compatibility) Kompatybilno%&
elektromagnetyczna
EPX
(Examination, Patient type and X-ray operator) Badanie,
rodzaj pacjenta i operator systemu rentgenowskiego
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-31
8.5
Skróty
Skrót
Obja nienie
ES
(End Systolic) Ko'cowoskurczowy
ESV
(End Systolic Volume) Obj$to%& ko'cowoskurczowa
FD
Zespó! detektora p!askiego FD
FF
(Free Format) Format swobodny
HCU
(Hard Copy Unit) Urz dzenie drukuj ce
HIPAA
(Health Insurance Portability and Accountability Act)
Akt prawny dotycz cy przeno%no%ci i odpowiedzialno%ci
za ubezpieczenie zdrowotne
HIS
(Hospital Information System) Szpitalny system informacyjny
HR
Cz$stotliwo%& akcji serca
ID
Identyfikator
IEC
(International Electro-technical Commission)
Mi$dzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
IR
(Infrared Radiation) Promieniowanie podczerwone (pilot)
IS
(Information System) System informacyjny
KVM
(Keyboard/Video/Mouse) Klawiatura/Wideo/Mysz
LAO
(Left Anterior Oblique) Lewa przednia uko%na projekcja
LCD
(Liquid Crystal Display) Wy%wietlacz ciek!okrystaliczny
LED
(Light Emitting Diode) Dioda %wiec ca
LIH
(Last Image Hold) Zatrzymanie ostatniego obrazu
LVA
Analiza lewej komory
MDVDR
(Medical Digital Video Disc Recorder) Urz dzenie realizuj ce
operacje zapisu medycznych cyfrowych dysków wideo
MPPS
(Modality Performed Procedure Step) Krok procedury
OMV
(On Monitor Viewpad) (Pilot na monitorze)
OSD
(On Screen Display) Wy%wietlacz na ekranie
PA
(Posterior-Anterior) Ty!-Przód
PACS
System archiwizacji i transmisji obrazów
P h i l i p s Healthcare
wykonywany przez urz dzenie
(Picture Archiving and Communication System)
8 -3 2
Dodatki
PC
(Personal Computer) Komputer osobisty
PE
(Protective Earth) Uziemienie ochronne
POI
(Point of interest) Punkt zainteresowania
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
9896 002 12191
(prze! cznik KVM)
Wersja dokumentu 1.0
Skróty
Skrót
Obja nienie
QCA
Quantitative Coronary Analysis
8.5
(Analiza ilo%ciowa t$tnic wie'cowych)
QVA
(Quantitative Vessel Analysis) Analiza ilo%ciowa naczy'
RAO
(Right Anterior Oblique) Prawa przednia uko%na (projekcja)
RIS
(Radiology Information System)
Radiologiczny system informacyjny
ROI
(Region Of Interest) Obszar zainteresowania
ROT
Kat obrotu
RVA
Right Ventricle Analysis (Analiza prawej komory)
RWM
(Regional Wall Motion) Obszarowy ruch %ciany
SID
(Source to Image Distance) Odleg!o%& od ogniska
do odbiornika obrazu
SOD
(Source to Object Distance) Odleg!o%& od ogniska do obiektu
SV
(Stroke Volume) Obj$to%& wyrzutowa
SWM
(Slager Wall Motion) Ruch %ciany wg Slagera
TFT
(Thin Film Transistor) Tranzystor cienkowarstwowy
TSD
(Tabletop Shifting Device) Urz dzenie przesuwu blatu sto!u
TSF
(Trace Subtract Fluoroscopy)
Fluoroskopia z subtrakcj znacznika
TSM
(Touch Screen Module) Modu! ekranu dotykowego
WLM
(WorkList Management) Zarz dzanie list robocz
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
8
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Dodatki
8-33
Skróty
8 -3 4
Dodatki
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
8.5
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
Indeks
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
B
Bezpiecze stwo
Bezpiecze stwo elektryczne 2-4
Bezpiecze stwo mechaniczne 2-6
Bezpiecze stwo po!arowe 2-7
Bezpiecze stwo radiologiczne 2-9
Bezpiecze stwo sieci i ochrona
prywatno"ci 2-11
Filtrowanie oraz promieniowanie
uboczne 2-10
Kalibrowanie dozymetru 2-11
Kompatybilno"# elektromagnetyczna
(EMC), telefony przeno"ne i podobny
sprz$t oraz pola EMF 2-8
Niebezpiecze stwo eksplozji 2-7
Procedury awaryjne 2-4
Rola klienta w zapewnieniu bezpiecze stwa
u!ytkowania produktu 2-11
Uziemienie 2-6
Wa!ne wskazówki dotycz%ce
bezpiecze stwa 2-1
Wytyczne odno"nie promieniowania 2-10
Dawka powierzchniowa (DAP) 8-16
Interwencyjny punkt referencyjny
(IRP) 8-16
Kerma powietrzna (AK) 8-16
Moc dawki powierzchniowej 8-16
Moc kermy powietrznej (AKR) 8-16
Referencyjna kerma powietrzna 8-16
Definicje IEC
Elektryczny sprz$t medyczny 8-24
Elektryczny system medyczny 8-25
Otoczenie pacjenta 8-25
Po&%czenie funkcyjne 8-24
Przeno"ne gniazdo zasilaj%ce 8-25
Definicje systemowe
Badanie 8-13
Badanie akwizycyjne 8-12
Kierunki manipulatora dr%!kowego 8-15
Podawanie wolnego miejsca dla
ekspozycji 8-13
Przegl%danie badania 8-15
Seria ekspozycji 8-13
Sprawozdanie z badania 8-13
Strona lekarza i strona piel$gniarki 8-12
Dezynfekcja 5-10
C
Czyszczenie 5-10
Elementy chromowane 5-10
Elementy emaliowane i powierzchnie
aluminiowe 5-10
Pasy dla pacjenta 5-10
D
Definicje dotycz%ce dawki
Dawka na skór$ 8-16
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
K
Kompatybilno"# elektromagnetyczna (EMC)
Emisja elektromagnetyczna 8-25
Odporno"# elektromagnetyczna 8-27
Odporno"# elektromagnetyczna – przeno"ny
i mobilny sprz$t &%czno"ci
radiowej 8-28
Zalecana odleg&o"# 8-29
Indeks
I-1
I
P
W
Podstawy pracy i parametry robocze
Najwa!niejsze etapy badania 1-2
Obszary typowego pokoju do bada 1-5
Typowe elementy w pokoju bada 1-5
Typowe elementy w sterowni 1-7
Typowe "rodowisko szpitalne i integracja
pomi$dzy systemami/oddzia&ami
placówki 1-3
Wymagania HIPAA
Bezpiecze stwo i uwierzytelnianie
w$z&a 8-5
Certyfikaty 8-6
Implementacja 8-5
Kontrola dost$pu 8-4
Serwis zewn$trzny 8-6
Synchronizacja czasu sieciowego 8-5
S
Z
Symbol typu B
Definicja „cz$"ci maj%cej kontakt z cia&em
pacjenta” 8-8
Zdalny serwis
Sesja zdalnej obs&ugi serwisowej 5-7
T
Terminy geometryczne
Informacja o k%tach 8-18
Po&o!enie (orientacja) pacjenta 8-18
Pozycjonowanie pacjenta i wi%zki 8-19
Terminy u!ywane w instrukcji obs&ugi 1-11
U
I -2
In de k s
P h i l i p s Healthcare
9896 002 12191
Urz%dzenia zabezpieczaj%ce ruchy
pozycjonera i sto&u
Czujniki BodyGuard 8-10
Ruchy zrównowa!one 8-10
Sprz$g&a po"lizgowe 8-10
Stó& pacjenta 8-11
Technologia delikatnego zderzenia 8-10
Zasada „dead man”/natychmiastowy
skutek. 8-9
Zredukowane dzia&anie 8-10
System Allura CV20 – Informacje podstawowe
Wersja dokumentu 1.0
0344
Philips Healthcare is part of
Royal Philips Electronics
www.philips.com/healthcare
[email protected]
Manufacturing address
Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 4-6
5684 PC Best
The Netherlands
0344
This Medical Device meets the provisions of the transposition of
the Medical Device Directive 93/42/EEC within the country of
origin of the Notified Body concerned with the device.
Printed in The Netherlands
9896 002 12191 * 2009
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic,
mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

Podobne dokumenty