sierosławice - Nowe Brzesko

Komentarze

Transkrypt

sierosławice - Nowe Brzesko
Grębocin - Gruszów - Hebdów - Kuchary - Majkowice - Mniszów - Mniszów Kolonia - Nowe Brzesko - Pławowice - Przybysławice - Rudno Dolne - Sierosławice - Szpitary - Śmiłowice
ISSN - 14290-3692
egzemplarz bezpłatny
www. nowe-brzesko.iap.pl
42/VII/2011
Pożegnanie w Mniszowie. Str. 9
Program Dni Nowego Brzeska. Str. 14
Gazeta Nowobrzeska
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Brzesko Grzegorz Czajka.
16 maja 2011 o godzinie 09.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się
otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie
porządku sesji Rady Miejskiej. Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji Rady
Miejskiej i odpowiedzi na interpelacje
radnych i zapytania sołtysów. Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie
odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Nowe Brzesko. W głosowaniu
jawnym za podjęciem uchwały było 15
radnych.
30 czerwca 2011 o godzinie 10.00
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Promocji w Nowym Brzesku odbyła się
sesja Rady Miejskiej. Na wstępnie zatwierdzono porządek obrad przyjęto
protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Następnie Burmistrza Gminy i Miasta
złożył informacje z działalności międzysesyjnej. Po odpowiedziach na interpelacje radnych i zapytania sołtysów,
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2010 rok.
- udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Nowe Brzesko za rok 2010.
-zmian w budżecie gminy na rok 2011.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej za rok
2010, dla której Gmina Nowe Brzesko
jest organem założycielskim
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Gminnego Centrum Kultury i Promocji
za rok 2010, dla którego Gmina Nowe
Brzesko jest organem założycielskim.
-wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Proszowickim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi
powiatowej.
-Informacja z działalności MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010r.
-uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Brzesku.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Statutu Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka
Bryłów w Nowym Brzesku.
- przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej.
- nadania Statutu Środowiskowemu
Domu Samopomocy w Gruszowie.
- uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Brzesku.
-opłat za świadczenia przekraczające
bezpłatne podstawy programowe
Zespołu Przedszkolno-SzkolnoGimnazjalnego w Nowym Brzesku,
przedszkola Samorządowego ul.
Krakowska 78,Nowe Brzesko.
- przystąpienia Gminy Nowe Brzesko
do uczestnictwa i realizacji projektu pn.
„Demontaż i bezpieczne składowanie
wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii
Europejskiej.
-likwidacji oddziału Przedszkolnego
w Przedszkolu w Nowym Brzesku.
-utworzenia Punktu Przedszkolnego
przy Samorządowym Przedszkolu w
Nowym Brzesku
-ustalenia sieci prowadzonych przez
Gminę Nowe Brzesko publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych
form wychowania przedszkolnego.
AM
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Brzesku Marian Mackiewicz
W Miejsko Gminnym Centrum Kultury
i Promocji w Nowym Brzesku dnia 29
kwietnia 2011 o godzinie 10.00 odbyła
się sesja Rady Miejskiej. Po zatwierdzeniu porządku obrad, przyjęciu protokołu z ostatniej sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej oraz interpelacje radnych
i zapytaniach sołtysów Radni omówili
sprawy dotyczące funkcjonowania
służby zdrowia oraz zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji
w Proszowicach. Następnie Rada Miejska Podjęła uchwał w sprawie uchwalenia statutu:
· Miasta Nowe Brzesko
· Sołectwa Grębocin
· Sołectwa Gruszów
· Sołectwa Hebdów
· Sołectwa Kuchary
· Sołectwa Majkowice
· Sołectwa Mniszów
· Sołectwa Mniszów- Kolonia
· Sołectwa Pławowice
· Sołectwa Przybysławice
· Sołectwa Rudno Dolne
· Sołectwa Sierosławice
· Sołectwa Szpitary
· Sołectwa Śmiłowice
Podjęto także uchwały w sprawie
uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy. Ostatnią uchwałę jaką podjęli radni podczas
sesji w dniu 29 kwietnia była uchwała w
sprawie zmiany w budżecie gminy na
rok 2011.
Rada Miejska oraz sołtysi Gminy i Miasta Nowe Brzesko podczas sesji
Rady Miejskiej.
Z prac nowobrzeskiego samorządu
42/2011
Szanowni Państwo, Mieszkańcy
Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej chciałbym złożyć krótkie
sprawozdanie z ostatnich trzech miesięcy mojej pracy w Radzie Miejskiej.
Jednym a zarazem najważniejszym
z zadań było oddanie do użytku Rynku
w Nowym Brzesku po rewitalizacji. Na
terenie Naszej Gminy zostały oczyszczone rowy po powodzi z 2010 roku,
działanie to ułatwi rolnikom tegoroczne
zbiory plonów.
Najtrudniejszym problemem przed jakim
stanęła w minionym okresie Rada
Miejska było wystąpienie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno Ściekowej GEA
Nowa Sp.z.o.o z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Nowe
Brzesko. Tak drastyczna i nieuzasadniona podwyżka nie mogła być zatwierdzona przez Radę Miejską i Burmistrza
Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorza
Czajkę. Po długich rozmowach radnych
z przedstawicielami firmy GEA Nowa nie
udało się dojść do porozumienia. Na
sesji, która odbyła się w dniu 16 maja
2011 przedstawiciel firmy nie był obecny
pomimo zaproszenia. Rada Miejska
odmówiła jednogłośnie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy.
Następnie uchwała została przesłana
do Wojewody Małopolskiego w celu zaopiniowania. Organ nadzoru stwierdził,
że Rada Miejska w Nowym Brzesku była
upoważniona do podjęcia odmowy
uchwały w tej sprawie. Czas obowiązywania taryf przedłużono o 90 dni.
Obecnie firma ma prawo wystąpić
o podwyżkę z nowym uzasadnieniem.
Na zakończenie chcę stwierdzić, iż wyrażam chęć współpracy ze wszystkimi,
którzy chcą współpracować dla dobra
mieszkańców Naszej Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Brzesku
Marian Mackiewicz
3
wieści gminne
Gazeta Nowobrzeska
ŚWIĘTO
W KUCHARACH
10 lipca 2011 r. o godzinie 15.00 w Kucharach odbyło się uroczyste
poświęcenie figury Św. Floriana oraz przekazanie przez Burmistrza
Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorza Czajkę kluczy do odrestaurowanej świetlicy wiejskiej i remizy w Kucharach na ręce Prezesa OSP
Kuchary Adama Breksy.
Mszę Świętą Polową wraz z poświeceniem figury Św. Floriana dokonał proboszcz parafii Bobin ks. Czesław Parkita. W uroczystościach
udział wzięli Władze Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Poczty Sztandarowe oraz Mieszkańcy Kuchar i okolicznych miejscowości.
Uroczystość odbyła się wg poniższego programu:
1.Zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP oraz wprowadzenie na plac
uroczystości. 2. Złożenie meldunku. 3. Msza Święta wraz z poświeceniem figury Św. Floriana. 4. Przywitanie zaproszonych gości.
5. Przedstawienie sprawozdania OSP Kuchary. 6. Wystąpienie zaproszonych gości. 7. Wpis do księgi pamiątkowej. 8. Piknik strażacki
i zabawa taneczna.
HEBDOWSKIE
UROCZYSTOŚCI
W dniu 03.05.2011 odbyła się msza polowa koncelebrowana przez ks.
st kapitana Władysława Kuliga - kapelana małopolskich strażaków
oraz ks. Józefa Ostręgę kapelana strażaków hebdowskich, proboszcza
parafii hebdowskiej
Poczty sztandarowe podczas uroczystości
w Hebdowie.
z okazji Gminnego Dnia Strażaka oraz poświęcenia Centrum Społeczno Kulturalnego wsi
Hebdów( remizy strażackiej), samochodu pożarniczego marki Ford Transit (do którego
kluczyki przekazał Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko) W uroczystościach uczestniczyli
posłowie na Sejm RP Andrzej Sztorc i Jan Musiał, władze strażackie: z-ca dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSPRP w Krakowie Łukasz
Smołka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego- Aleksander Szopa, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Arkadiusz Fularski,
Starosta Powiatu Proszowickiego Zbigniew Wójcik, Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach ST. Bryg. Zbigniew Kacała, Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Brzesko a zarazem Prezes Oddziału Miejsko Gminnego ZOSPRP w Nowym Brzesku Grzegorz Czajka, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nowym Brzesku Marian Mackiewicz wraz z radnymi i sołtysami a także władze strażackie Oddziału Miejsko Gminnego
w Nowym Brzesku oraz liczne poczty sztandarowe wraz z druhami i druhnami z 12 jednostek OSP z terenu powiatu proszowickiego
i bocheńskiego. Nie zawiedli również mieszkańcy Hebdowa i okolic. Podczas uroczystości strażacy zostali odznaczeni medalami
i dyplomami. Za pomoc udzieloną OSP Hebdów dyplomami honorowymi nadanymi przez Zarząd OSP Hebdów zostali wyróżnieni
Przedstawiciele Oddziałów Władz Strażackich oraz osoby szczególnie niosące pomoc przy budowie budynku. Po uroczystościach
poświęcenia Centrum Społeczno Kulturalnego wsi Hebdów liczni goście i mieszkańcy dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. Uroczystości
zakończył piknik strażacki, któremu przygrywał lokalny zespół strażacki.
Józef Krosta
UROCZYSTOŚCI
W ŚMIŁOWICACH
W niedziele 12 czerwca 2011 r. o godzinie 14.30 na placu przy Remizie
OSP Śmiłowice odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru
oraz samochodu bojowego GCBA Ochotniczej Straży Pożarnej
w Śmiłowicach.
Uroczyste poświecenie samochodu
strażackiego.
Wszystkich zebranych gości w tym komendanta PSP w Proszowicach Zbigniewa Kacałę, Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Grzegorza Czajkę, samorządowców – radnych, sołtysów, poczty sztandarowe z terenu Gminy Nowe Brzesko jak również z gmin ościennych
a w szczególności mieszkańców przywitał naczelnik OSP Śmiłowice Mariana Mackiewicza. Następnie rozpoczęła się msza polowa
odprawiona przez Proboszcza Parafii Sierosławice ks. Józefa Kowalskiego, podczas której nastąpiło uroczyste poświecenie sztandaru
i samochodu strażackiego. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Grzegorz Czajka przekazał uroczyście sztandar prezesowi OSP
Śmiłowice Zbigniewowi Gajda. Następnie głos zabrali goście. Przedstawiciel PSP Proszowice Pan Komendant Zbigniew Kacała, który
dziękował strażakom za ofiarną służbę. Przypomniał, iż OSP Śmiłowice jest jednostką należącą do Krajowego Systemu Ratownictwa.
Do podziękowań przyłączył się również Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko - życzył wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia z pracy
strażaka. Na koniec tego strażackiego święta zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia a także dyplomy za zasługi
dla ochrony przeciwpożarowej.
4
C.D NA STR. 5
42/2011
SIEROSŁAWICE
Stan Dróg w Sierosławicach.
Sierosławice to najdalej na wchód wysunięta miejscowość gminy Nowe Brzesko bezpośrednio
granicząca z gminą Koszyce. Miejscowość może poszczycić się nowo wybudowanym zespołem
szkół, wspaniałym placem zabaw, kompleksem boisk „Orlik” jak również wybudowanym
w nowoczesnym stylu pięknym kościołem. Niegdyś Sierosławice, z racji swego nadrzecznego
położenia, kojarzyły się z promem, który przeprawiał pojazdy na drugą stronę Wisły. Dziś promu
niestety już nie ma, ale nie znaczy to że nie możemy podziwiać pięknych pejzaży nadwiślańskiego
krajobrazu. Nawiązując do tematu Wisły mieszkańcy Sierosławic pragną podziękować Panu
Burmistrzowi, iż pomimo trudnej sytuacji finansowej gminy nie pozostał obojętny na potrzeby
rolników i podjął decyzję o wykopaniu ponad 1200m rowów, które po ubiegłorocznych nawalnych
opadach deszczu i kilkukrotnych wylewach Wisły nie spełniały już swojej funkcji odwadniającej.
Wspólne starania w Starostwie Powiatowym zaowocowały również wykopaniem ponad 200 m
rowów powiatowych wzdłuż drogi. Dzięki tym zabiegom rolnicy mogli w czasie wiosennym podjąć
prace polowe na swych działkach. Wśród tych wielu blasków cieniem na Sierosławicach kładzie
się stan trzech dróg gminnych (droga „przez wieś”, „za lasem” i 'za sklepem”), które po niewielkim
deszczu zamieniają się w trudne do pokonania powstające w ogromnych dziurach kałuże, niestety
w czasie pięknej pogody sytuacja wcale nie ulega polepszeniu, gdyż wówczas doskwiera
mieszkańcom unoszący się kurz wzbijany przez przejeżdżające pojazdy. Wiele do życzenia
pozostawia również oświetlenie uliczne przy drodze krajowej nr 79 jak również przy drogach
gminnych. Straszy również stary budynek szkoły podstawowej, który z roku na rok niszczeje coraz
bardziej stanowiąc poważne zagrożenie dla uczniów uczęszczających do nowej szkoły. Bardzo pilną
rzeczą, która musi powstać jak najszybciej jest chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 79. Przy tak dużym
natężeniu ruchu na tej drodze, chodnik jest niezbędny by piesi mogli w bezpieczny sposób dotrzeć
do celu. Jak widać potrzeb jest wiele, lecz nie należy się zniechęcać, a patrzeć z optymizmem
w przyszłość i mieć nadzieję, że Sierosławiczanie doczekają się w końcu tak upragnionych przez
nich dróg asfaltowych.
Radna Sierosławic
Agnieszka Lebida
Rowy melioracyjne.
Rowy już są, czas na drogi
wieści gminne
Lista Druhów OSP Śmiłowice odznaczonych w dniu 12.06.2011r.
- Dyplom za długoletnią pracę: Ptaszek Jan, Korcz Marian, Krosta Stanislaw, Polak Jan, Walter Bomba, Mackiewicz Marian.
- Odzanaczenie wzorowego strażaka: Łach Małgorzata, Gajda Beataa, Gorzechowska Maria, Szczepańska Sylwia, Tomasik Kazimierz,
Łach Mieczysław, Gąsiorek Norbert, Gajda Sławomir, Gajda Sylwester, Dymski Łukasz, Tomasik Jacek, Gąsiorek Marcin, Pachut Paweł,
Niedziela Tadeusz, Banaś Wojciech.
-Wysługa lat 5-ciolecie: Julita Kłoda, Joanna Tabor, Katarzyna Tomasik,Barbara Dymska, Karolina Połetek, Jolanta Znaj, Jacek Tomasik,
Wojciech Banaś, Marcin Gąsiorek, Paula Rokosz, Norbert Gąsiorek, Tomasz Znaj, Sylwester Gajda, Izabela Panczyk, Paweł Pachut,
Tadeusz Niedziela.
-Wysługa lat 10-ciolecie: Maria Gorzechowska, Gajda Beata, Małgorzata Łach, Sylwia Szczepańska, Łukasz Dymski, Sławomir Gajda,
Mieczysław Łach,
-Wysługa lat 20-ciolecie: Zbigniew Gajda, Mieczysław Grzyb,
-Wysługa lat 25-ciolecie: Głąbek Leszek
-Wysługa lat 30-ciolecie: Marian Mackiewicz, Jan Gorzechowski, Władysław Kulikowski, Adam Socha, Adam Tabor.
- Złoty medal za zasługi dla Pożarnictwa:Zbigniew Gajda.
AM-S
SZPITARY I PRZYBYSŁAWICE
Co nas boli…
Zastane drogi w sołectwach.
W Gminie Nowe Brzesko budżet jest pusty, a potrzeb jest wiele. Przybysławice i Szpitary są
kolejnymi wsiami, które mają swoje bolączki. Pierwszą i najważniejszą to oświetlenie uliczne.
Zarówno w Szpitarach jaki i w Przybysawicach nie ma ani jednej lampy ulicznej. W roku 2010
zostały przygotowane projekty oświetlenia tych dwóch miejscowości, mieszkańcy tych
miejscowości z niecierpliwością czekają na realizację projektów. Druga to dokończenie
remontu drogi gminnej Przybysławice-Szpitary zwana „Łękową”. Ok. 500 metrów tej drogi
zostało wyremontowane w roku 2010 w poprzedniej kadencji, pozostała część drogi czeka na
dokończenie, jest to bardzo ważne dla mieszkańców gdyż są to odcinki drogi w najgorszym
stanie którymi nie da się jeździć. Tutaj przytoczę, że samochód po śmieci nie jest w stanie
dojechać do domostw znajdujących się na końcu drogi gdyż kierowca ma obawy iż samochód
mógłby utonąć. Podobnie jest z odśnieżaniem tejże drogi. Droga ta nie była remontowana
przez 30 lat, więc można sobie wyobrazić jakim jest w tej chwili stanie i jakim utrudnieniem dla
mieszkańców jest jej pokonanie po opadach deszczu. Chciałabym też wspomnieć o Domu
Ludowym w Przybysławicach, który został wybudowany przy bardzo dużym wkładzie
mieszkańców Przybysławic. W chwili obecnej bez pomocy z Urzędu Gminy i Miasta nie jesteśmy
w stanie jako wieś go wykończyć. Cześć budynku jest zajęta przez sklep, natomiast druga
cześć dzięki zaangażowaniu pana sołtysa jest zadbana i wymaga powierzchownego wykończenia. Potrzeby są i będą, budżet Gminy i Miasta jest marny, ale mam nadzieję że Pan
Burmistrz spojrzy przychylnie na Szpitary i Przybysławice. Jest takie powiedzenie, o którym
każdy wie że "szewc w podartych butach chodzi", mam nadzieję że w naszym przypadku to się
nie sprawdzi.
Radna Przybysławic i Szpitar
Renata Belska
5
Gazeta Nowobrzeska
O
Opactwo w Hebdowie
Długotrwałe i niezwykle kosztowne prace
remontowe przy rewitalizacji klasztoru
w Hebdowie dobiegają końca. Poprzez
pozyskane z różnych źródeł (a szczególnie
z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego) środki finansowe, Polska Prowincja Zakonu Pijarów nie
tylko ocala tak okazały zabytek od zniszczenia i przywraca do dawnej świetności,
ale także przeznacza do nowych funkcji.
A będą to funkcje prawdziwie innowacyjne…
Założeniem przyjętym przez Zakon jest to,
by klasztor „żył nowym życiem”, by stał się
miejscem otwartym, przyjmującym gości,
oferującym swe przestrzenie na to, co
współczesnemu człowiekowi jest potrzebne
dla jego harmonijnego rozwoju i wzrostu.
Można zatem wskazać na podwójną funkcję
klasztoru. Jedna zawarta jest w misji
powołanego przez Zakon „Centrum Wiara
i Kultura”. Podtytuł wyjaśnia praktycznie
wszystko: „Ośrodek duchowości chrześcijańskiej, edukacji i kultury”. Druga funkcja
oddana jest przez drugi powołany przez
Zakon podmiot i jest nim Hotel św.
Norberta. Oba wymiary wzajemnie się
przenikają – Hotel służy Centrum, bowiem
Centrum korzysta z całej infrastruktury
Hotelu, zaś z drugiej strony działalność
„Centrum Wiara i Kultura” sprawi, że i działalność hotelarska, gastronomiczna i konferencyjna będzie się rozwijać.
Zakończenie remontu przewidziane jest w
połowie lipca. Od 1 września 2011 r.
rozpocznie się funkcjonowanie obiektu,
na który składa się 27 komfortowo urządzonych pokoi (jedno, dwu i trzy-osobowych;
każdy z nich klimatyzowany, wyposażony
w telewizor TV-sat, telefon, sieć LAN i Wi-Fi
oraz łazienkę; łącznie w obiekcie istnieje
możliwość zakwaterowania 53 osób); dwie
sale restauracyjne w stylowych pomieszczeniach; dwie sale konferencyjno-bankietowe
– sala św. Norberta oraz sala Opata –
6
– nadchodzi nowa epoka
klimatyzowane, wyposażone w nagłośnienie, Wi-Fi, projektor multimedialny, ekran,
telewizor, telefon, flipchart; sala klubowa;
zabytkowe krużganki o funkcji wystawienniczej oraz kaplica. Do dyspozycji gości
oddany będzie spacerowy wirydarz wewnętrzny oraz aleje spacerowe na zewnątrz
klasztor u wraz z dwiema altanami
ogrodowymi.
„Centrum Wiara i Kultura”
już przygotowuje swój program na
jesień obecnego roku i rok przyszły.
Będą to m.in. dni skupienia i rekolekcje dla
świeckich i duchownych, kursy (w tym także
przedmałżeńskie), spotkania dla nauczycieli, szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, sesje dla katechetów, warsztaty
dla psychologów i pedagogów szkolnych.
Wkrótce z pełnym kalendarz wydarzeń
będzie można się zapoznać na portalu
www.wiaraikultura.pl.
Nie mniej ważną, szczególnie dla mieszkańców regionu, będzie oferta Hotelu św.
Norberta odnosząca się do różnego rodzaju
imprez: uroczystości rodzinnych, jubileuszy,
spotkań integracyjnych, studniówek, bali
oraz imprez plenerowych. Narzeczeni planujący zawrzeć związek małżeński, jak i małżeństwa, które pragną przeżywać swoje rocznice w dziękczynieniu przed Bogiem i w gronie rodzinnym, będą mogli skorzystać z tego
wyjątkowego miejsca, by właśnie tam je
świętować. A ponieważ wyjątkowe wydarzenia należy wyjątkowo przeżywać, dlatego
wykwalifikowany personel hotelu i restauracji pomoże w planowaniu i kompleksowej
realizacji tych przyjęć. Pomoże nawet
przygotować zaręczynową niespodziankę…Zaplecze obiektu służy także dla rodzinnych uroczystości chrztu św., komunii
czy bierzmowania. Atmosfera zabytkowego
miejsca oraz starania szefa kuchni sprawią,
iż każde przyjęcie będzie ucztą dla ciała
i duszy.
Restauracja działająca pod nazwą „św.
Norberta” dostępna będzie nie tylko dla
gości hotelowych, ale także dla pielgrzymów
i tych wszystkich, którzy mają ochotę w tym
wyjątkowym miejscu napić się kawy lub
spożyć z rodziną niedzielny czy świąteczny
obiad. Niestety, o menu nie da się ot tak
napisać. By przekonać się, jak ono smakuje
trzeba po prostu złożyć wizytę…
W ramach rewitalizacji klasztoru uzyskano
również niezwykle efektowną powierzchnią
wystawienniczą. Inauguracyjną wystawą,
na którą zostaną zaproszeni także mieszkańcy Gminy Nowe Brzesko, będzie wystawa
prezentująca dziedzictwo kulturalne i duchowe Zakonu Pijarów. Powierzchnia wystawiennicza będzie również udostępniana
nieodpłatnie innym podmiotom i instytucjom
w celu organizacji ekspozycji malarstwa,
rzeźby, grafiki, ceramiki itp. Tym sposobem
pełnić będzie rolę lokalnego muzeum, co
uznać zapewne można za swoisty ewenement.
Dla – do niedawna jeszcze – bardzo zniszczonego klasztoru nadchodzi nowy czas,
wręcz nowa epoka. Wszyscy mamy nadzieję,
iż po kompleksowej rewitalizacji klasztor
w Hebdowie stanie się – jak dawniej – nowym
centrum duchowym i kulturalnym regionu,
przyciągnie nie tylko zwiedzających, ale
i pielgrzymów z zewnątrz, stanie się atrakcją
dla mieszkańców regionu i przybyszów z daleka, miejscem spotkań, odpoczynku i spędzania wolnego czasu, które posiada walor
religijny, edukacyjny i kulturalny. Miejscem
prawdziwie przyjaznym dla wszystkich.
Już dziś serdecznie zapraszamy w dniu 11
września 2011 r. mieszkańców Hebdowa,
Nowego Brzeska i okolic na oficjalne
otwarcie obiektu, by mogli się Państwo
przekonać, iż jest to miejsce niezwykłe,
które na stałe warto wpisać do swojego
kalendarza.
Izabela Pacławska
42/2011
SZTAFETA POKOLEŃ
z Biblioteką w Nowym Brzesku
15 czerwca w MGCKiP odbyło się uroczyste
spotkanie podsumowujące projekt MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej pt. „Sztafeta
pokoleń z Biblioteką w Nowym Brzesku”.
Projekt trwał 6 m-cy i był spójny z Planem
Rozwoju Biblioteki na lata 2010 – 2013,
w którym to planie biblioteka za jeden z
celów strategicznych przyjęła „Kreowanie biblioteki jako centrum społecznego”, poprzez
promowanie i eksponowanie indywidualnego dorobku mieszkańców oraz troskę o dokumenty życia społecznego naszej małej
ojczyzny. Wysokość grantu wynosiła 5 tyś. zł,
który został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, plus
wkład własny 1 tyś. zł.
Projekt polegał na udokumentowaniu historii
wybranych osób reprezentujących najstarsze pokolenie (70+) naszej gminy. Zadaniem
biblioteki jako organizatora było stworzenie
grupy młodych ludzi (gimnazjalistów i licealistów) o zainteresowaniach dziennikarskich i historycznych, którzy tworzyli tzw.
„trzon przedsięwzięcia”. W czasie realizacji
projektu zapewniliśmy młodzieży profesjonalne wsparcie na warsztatach dziennikarskich /6 godzin/, prowadzonych przez zawodowego dziennikarza Pana Aleksandra Gąciarza. Młodzi ludzie dowiedzieli się między
innymi; jak prawidłowo należy przeprowadzić
wywiad i ująć to w formie pisemnej, co to jest
biogram, jak zrobić zdjęcie czy nagrać film.
Warsztaty historyczne /4 godziny/
prowadzone były przez prof. Uniwersytetu
Jagiellońskiego Pana Włodzimierza Bernackiego. Pan profesor przekazał wiedzę z historii regionu i życia miejscowej społeczności żydowskiej. Młodzież zapoznała się z wieloma książkami napisanymi przez profesora
takimi jak: „Z dziejów polskiego liberalizmu
politycznego”, „Wybitni Polacy XIX wieku”,
„Jednostka, naród, niepodległość”, „Liberalizm polski 1815-1939” i wiele innych.
Następnie zorganizowaliśmy 4 spotkania
Uczestniczka projektu Weronika Micuda otrzymuje upominek
z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
z seniorami 70+.
Pierwsze spotkanie odbyło się z Panią
Leontyną Miłek – emerytowaną, długoletnią
nauczycielką języka polskiego i Sybiraczką.
Jako 17-to latka wraz z matką i rodzeństwem
zostali zesłani na Syberię i tam przebywali
blisko 5 lat. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała opowieści Pani Loni.
Bohaterem drugiego spotkania był Pan
Stanisław Osika z Kuchar – odznaczony
medalem „Sprawiedliwy wśród narodów
świata”. W czasie okupacji przez 2 lata i 3
miesiące w jego domu w Kucharach przebywała sześcioosobowa rodzina żydowska.
Choć z siostrą mieli wówczas 12 i 13 lat,
byli nie tylko wtajemniczeni, ale i zaangażowani w pomoc żydowskiej rodzinie. Gdy
jedno zanosiło jedzenie, drugie stało na
czatach.
Następne spotkania odbyły się w Pławowicach z Paniami Janiną Nowak i Wiktorią
Bartoszek.
Pani Wiktoria Bartoszek jako 17-to latka
z innymi młodymi ludźmi z okolic Brzeska
Okocimia przybyła do pracy w gospodarstwie
Ludwika Morstina. Została jednak wybrana
do prac jako pomoc kuchenna. I tak już
została do dzisiaj.
Pani Janina Nowak zachwyciła młodzież
swoimi aktorskimi umiejętnościami. Do dzisiaj pamięta wszystkie kwestie „Antygony”,
kiedy to w czasach świetności pławowickiego pałacu, pod kierunkiem samych Morstinów, młode dziewczyny przedstawiały
przed Tuwimem czy Leśmianem.
Każde z tych spotkań było dokumentowane
przez młodzież kamerą cyfrową, zakupioną
,
w ramach projektu i przegrywane na płyty
DVD , które „zasiliły” kartotekę regionalną
biblioteki.
Podsumowując wszystkie działania związane z pracą przy projekcie Pan Burmistrz
wręczył kwiaty, nagrody i drobne upominki.
Na łamach „Gazety Nowobrzeskiej” jako
organizator i koordynator składam serdeczne podziękowania wszystkim partnerom projektu bez, których nie można byłoby
wykonać tej pracy. Dziękuję Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Czajce, Przew. Rady
Miejskiej Panu Marianowi Mackiewiczowi,
Dyr. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Proszowicach Pani Katarzynie Wawrzeń, Dyr. GCKiP Pani Annie Maj -Skowrońskiej, Pani Teresie Molenda z biblioteki
partnerskiej w Koszycach, Panu prof. Włodzimierzowi Bernackiemu, Panu Aleksandrowi Gąciarzowi, Pani Leontynie Miłek, Panu
Stanisławowi Osika, Paniom Janinie Nowak
i Wiktorii Bartoszek.
Szczególne słowa uznania kieruję do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, bo bezinteresownie poświęcały swój czas prawie w każdą
sobotę przez 5m-cy, a przygotowywały się do
egzaminu i matury. Dziękuję Annie Marii
Pawłowskiej, Aldonie Samek, Dorocie Adamczyk, Gabrysi Guzy, Gabrysi Walczyk, Dominice Dziubek, Weronice Micuda, Monice
Niciarz i Zuzannie Wesołowskiej, jak również
rodzicom, którzy byli pośrednio zaangażowani i pozwolili na uczestniczenie w projekcie swoim dzieciom.
Zapraszam wszystkich, którzy chcą się
włączyć w dalsze działania zaproponowane
przez bibliotekę w dokumentowaniu naszej
lokalnej historii.
R. Wesołowska
Dzien dziecka
W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji
w Nowym Brzesko 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyła
się dyskoteka, w której taneczny udział wzięły dzieci
z Zespołu Przedszkolno - Szkolno -Gimnazjalnego
z Nowego Brzeska.
W czasie dyskoteki najmłodsi wzięli udział w konkursach np. taniec na gazecie,
taniec z balonem. Dziękujemy sklepowi PAleo w Nowym Brzesku za słodycze
i napoje podarowane na tę okoliczność. Mamy nadzieje, że ten dzień zapadnie
na długi czas w pamięci najmłodszych.
AM
Dzieci podczas konkursu taniec z balonem.
7
Gazeta Nowobrzeska
FESTYN
FESTYN RODZINNY
RODZINNY
W
W MNISZOWIE
MNISZOWIE
Dnia 5 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej
w Mniszowie odbył się „Festyn rodzinny”, który licznie
zgromadził uczniów, rodziców i społeczność lokalną.
Swoją obecnością zaszczycili nas również: Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Brzesko Pan Grzegorz Czajka, Przewodniczący Rady Gminy
Pan Marian Mackiewicz, Sekretarz Gminy Pan Arkadiusz Fularski
oraz koordynator projektów realizowanych w naszej szkole Pani
Katarzyna Kazanowska.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci uczęszczające do „Klubu dla Maluchów”, które przedstawiły program artystyczny podsumowujący
projekt „Gmina Nowe Brzesko przyjazna dla rodziców i dzieci”.
W I części przedszkolaki zaprezentowały wiersze i piosenki
o tematyce przedszkolnej, natomiast II część poświęcona była
rodzicom z okazji ich święta. Całość występu uwieńczona została
rozdaniem samodzielnie wykonanych upominków.
Uczniowie klasy I zakończyli trzeci etap Projektu „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Pod opieką
wychowawczyni Elżbiety Janik wystąpili w prezentacji, której treść
skierowana była do rodziców. Pokazali swoje umiejętności
Występ dzieci podczas Festynu Rodzinnego w Mniszowie
w tańcu, śpiewie, akompaniamencie muzycznym, recytacji oraz
wyrazili swe uczucia w tańcu z chustą animacyjną. Wręczyli również
rodzicom upominki wykonane na zajęciach związanych z projektem.
W następnej kolejności prezentowali się inni uczniowie naszej szkoły.
Dzieci z klasy„0” i I zaśpiewały piosenki, zaś uczniowie klasy III
indywidualnie pokazali taniec oraz grę na skrzypcach. Największe
jednak zainteresowanie wywołali chłopcy tańczący „Jezioro
łabędzie”, którzy to z wdziękiem baletnicy, łabędzią szyją i w zniewalającym stroju pokazali się na scenie!!!
W to słoneczne popołudnie nie mogło również zabraknąć
„Familiady”, w której rywalizowały kobiety z mężczyznami. Po serii
pytań i zaskakujących odpowiedziach wygrała „lot balonem”
reprezentacja mam. Następnie w wielu konkurencjach mogli
rywalizować uczniowie naszej szkoły, którzy wygrywali ciekawe
nagrody. Całe spotkanie zakończyło się biesiadą i śpiewem.
Irena Koral
FESTYN
FESTYN RODZINNY
RODZINNY
W
W SIEROSŁAWICACH
SIEROSŁAWICACH
Pomimo pochmurnej pogody 19 czerwca, w niedzielne
popołudnie odbył się Festyn Rodzinny w Sierosławicach.
Uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół Szkolno – Gimnazjalnych w Sierosławicach przygotowali wiele różnorodnych atrakcji . Na początek wszyscy przybyli
Skecz w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Szkolno –
na festyn zgromadzili się na sali gimnastycznej gdzie uczniowie wszystkich klas
Gimnazjalnych w Sierosławicach podczas Festynu Rodzinnego.
przygotowali krótkie inscenizacje: była ekologia i skecze kabaretowe jak również
tańczące przedszkolaki w strojach krakowskich. Poza tym na boiskach szkolnych
rozegrano mecze. Dzieci miały możliwość zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach. Każdy z przybyłych na Festyn Rodzinny mógł zjeść watę
cukrową, kiełbaskę grilowaną czy też gofra.
AM
DZIEŃ
DZIEŃ PROJEKTÓW
PROJEKTÓW
W sobotę 4. czerwca 2011 r. w Gimnazjum w Nowym
Brzesku odbył się „Dzień Projektów”. Jest to dzień
poświęcony podsumowaniu działań projektowych.
W ciągu mijającego roku szkolnego zrealizowano Projekty przedmiotowe: biologiczny,
chemiczny, języka angielskiego, matematyczny , Projekty ponadprzedmiotowe i projekt
Uczniowie prezentujący swoje prace.
teatralny uwzględniające aspekty historyczno- regionalne, w których miedzy innymi
przeprowadzono konkursy : plastyczny i fotograficzny, literacki, historyczny pod nazwą „
Ocalić od zapomnienia” a także Projekt Wolontaryjny w ramach programu „ Szkoła bez
przemocy”. Zaproszeni Goście zobaczyli prezentacje efektów pracy uczniów naszej szkoły, w szczególności uczniów klas drugich.
Na zakończenie realizacji Projektu Wolontaryjnego uczniowie poprowadzili aukcję wykonanych przez siebie obrazów. Dochód z licytacji
w wysokości 1156 zł. zostanie przekazany na cele charytatywne.
Dzięki realizacji projektów wychowankowie naszej szkoły zdobyli wiele nowych informacji, poszerzyli swoja wiedzę i rozwinęli umiejętności
w wybranych przez siebie dziedzinach a także pogłębili umiejętności poprawnej komunikacji, odpowiedzialności za słowa i podjęte
zobowiązania.
Magdalena Doniec
8
42/2011
22 czerwca 2011 roku - pożegnanie w Mniszowie
Mottem „W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” pożegnaliśmy w dniu 22
czerwca 2011 roku absolwentów naszej szkoły.
W tej szczególnej dla życia naszej szkoły
uroczystości uczestniczyli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mniszowie Pani Barbara Wawrzak, nauczyciele, wychowawcy
klas, uczniowie szkoły oraz ich rodzice.
Swoją obecnością zaszczycili nas również Burmistrz Gminy i Miasta Nowe
Brzesko Pan Grzegorz Czajka oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji
w Nowym Brzesku Pani Anna Maj – Skowrońska.
Pierwszą część uroczystości w imieniu
tegorocznych absolwentów poprowadził
Bartosz Ryńca. Ważnym punktem tej części było przekazanie przez odchodzących
absolwentów sztandaru szkoły. Sztandar
ten został przekazany na ręce uczniów
klasy piątej. Wówczas wszyscy absolwenci złożyli na sztandar szkoły ślubowanie, przyrzekając jednocześnie strzec
w dalszym swoim życiu honoru szkoły,
dalszą pracą i nauką rozsławiać jej imię,
a zdobytą wiedzę i umiejętności jak
najlepiej w życiu wykorzystywać.
Kolejnym wydarzeniom przewodzili Wioleta Bryniczka i Jarosław Pawłowski.
Przypomnieli oni różne momenty z życia
szkolnego absolwentów. Wspominali klasę pierwszą, kiedy to towarzyszył im lęk
i nadzieja, wspominali następne lata
szkolne, także i te ostatnie: buntu i przekory. Podkreślali, iż w tej siedmioletniej
drodze szkolnej towarzyszyli im nauczyciele, którzy wkładali ogromny trud w ich
nauczanie i wychowanie i, co istotne, byli
cierpliwi i wyrozumiali. Następnie, w przygotowanej scence, w sposób humorystyczny, wszyscy absolwenci przypomnieli
chwile spędzone w szkole i wykazali,
że życie ucznia niekoniecznie bywa
smutne – jak się okazało czasami bywało
zabawnie i wesoło.
Z kolei przyszedł czas podziękowań.
Uczniowie klasy szóstej pierwsze podzię-
kowania skierowali do nauczycieli. Wyrazili uznanie dla pracy nauczycieli, dziękowali za każdą mądrość życiową, otwarte
serce i troskę o ich los. Wyrazem wdzięczności dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły był podarowany każdemu
bukiecik pięknych kwiatów. Oczywiście
słowa wdzięczności skierowali również
do swoich rodziców, dziękowali im za wychowanie, troskliwą opiekę, zrozumienie
i kochające serce. Symbolicznym wyrazem wdzięczności była przekazana
rodzicom czerwona róża. Całości wydarzeń towarzyszyła oprawa muzyczna.
Teksty utworów „Wędrówką życie jest
człowieka”, „Dni, których jeszcze nie znamy”, „To już jest koniec”, czy „Cudownych
rodziców mam” znakomicie podkreślały
wymowę podniosłej uroczystości.
W całość zaplanowanych wydarzeń
wkomponowali się również uczniowie
klasy piątej. Najpierw życzyli oni swoim
starszym kolegom sukcesów w dalszym
życiu, później zaś wszyscy absolwenci
zostali przez piątoklasistów obdarowani
rymowankami, które to, co trzeba szczególnie podkreślić, zostały przez nich ułożone dla każdego absolwenta odrębnie.
W tym miejscu trzeba nadmienić, iż do
składanych życzeń dołączyli się Pani Dyrektor Barbara Wawrzak i Pan Burmistrz
Grzegorz Czajka, którzy pogratulowali
absolwentom osiągniętych wyników i życzyli rozwoju i wymiernych osiągnięć
w dalszej nauce.
„szóstoklasisty”), Przemysław Szczygieł,
Dorota Samborek.
odatkowo trzeba wspomnieć, iż uczennice
Wioleta Bryniczka i Dorota Samborek
otrzymały nagrody za zajęcie III i IV miejsca w Gminnym Konkursie Wiedzy o Regionie.
Należy również zaakcentować, że pozostali absolwenci także w sposób nader
uroczysty i podniosły otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Potem przyszedł czas na wyróżnienia dla
pozostałych uczniów szkoły. Najlepsi
otrzymali nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe za wysokie wyniki w nauce, czytelnictwo, 100% frekwencję i pracę w sklepiku uczniowskim.
W tej niecodziennej uroczystości nie zabrakło podziękowań dla rodziców. Za pracę, zaangażowanie, za pomoc dla szkoły,
za wszelakie dobro, podziękowaniami
uhonorowana została Pani Dorota Kaczmarczyk, która przez wiele lat pełniła
funkcję przewodniczącej Rady Rodziców.
I na koniec, jeśli mowa o pożegnaniach,
jeszcze jedno. W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy również księdza Arkadiusza
Karczyńskiego, który przez ostatni rok
uczył w naszej szkole lekcji religii a został
przeniesiony do innej parafii.
Ten szczególny dzień to sygnał wakacji,
czasu umysłowego odpoczynku dla
wszystkich. Zatem odpoczywajmy.
Renata Regnowska
Miłym akcentem zakończenia roku szkolnego była chwila wręczenia nagród wyróżnionym absolwentom, które zostały
przydzielone za wzorowe zachowanie, sumienne traktowanie obowiązków szkolnych oraz bardzo dobre wyniki w nauce.
Wyróżniono następujących uczniów:
Wioleta Bryniczka, Jarosław Pawłowski
(otrzymał również nagrodę dyrektora szkoły za bardzo dobry wynik na sprawdzianie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mniszowie
podczas zakończenia roku szkolnego 2010/2011r.
9
Gazeta Nowobrzeska
„To co Jaś pokocha, tego Jan nie zniszczy”
W ramach prowadzonych projektów unijnych przedszkolaki i uczniowie biorą udział
w nieodpłatnych wycieczkach edukacyjnych.
Jak wia-domo powszechnie „podróże kształcą”
i warto wysyłać dzieci na wycieczki, by chociażby mogły w sposób bardziej przystępny
poprzez obserwacje i doświadczenie "poszerzyć swoje horyzonty", uczyć się samodzielności i współ-pracy w grupie.
Wycieczki już od wieku przedszkolnego
wpajają umiłowanie przyrody i środowiska
w myśl zasady : „to co Jaś pokocha, tego Jan
nie zniszczy”, więc przypominamy czytelnikom
jedną z ostatnio zorganizowanych wycieczek
dla przedszkolaków.
23 maja 2011r.w ramach projektu unijnego
„Tęczowe Przedszkolaki są zawsze uśmiechnięte” dzieci z oddziału integracyjnego „Promyk” dzieci 6 – letnie z Przedszkola Samorządowego w Nowym Brzesku oraz dzieci z „Klubu
dla Maluchów” w Mniszowie wraz ze swoimi
rodzicami wzięły udział w wycieczce do Krakowa. Integracyjną podróż rozpoczęto od
zwiedzenia teatru lalek Groteska i obejrzenia
ludowej bajki europejskiej Charlesa Perraulta
„Kot w butach”. Spektakl żywy, roztańczony,
dowcipne piosenki i humor, kolorowe dekoracje
i kostiumy rozbawiły publiczność, a dzieciom
pozwoliły uruchomić wyobraźnię.
Po tak wspaniałej uczcie duchowej przyszedł
czas na ucztę kulinarną w KFC i wreszcie wizytę
u Smoka Wawelskiego. Po sesji fotograficznej
przy smoku przyszła pora na kupno pamiątek
z Krakowa. Do Nowego Brzeska przyjechała
cała masa smoków różnej wielkości i koloru
oraz miecze i topory ( dobrze, że wykonane ze
sklejki).
Wspaniała, wewnętrznie zharmonizowana,
miła atmosfera wycieczki tak jak w przypadku
poprzednich wyjazdów zorganizowanych w ramach projektu unijnego dała okazje do przyswajania wiedzy w sposób bardziej interesujący, łatwiejszy. Należy tu nadmienić opierając
się na literaturze fachowej i własnym doświadczeniu, że przeżycia, których dzieci doznają na
wycieczce, pozwalają w pewnym sensie otwierać system nerwowy dzieci dla wrażeń, przełamywać opór i trudności. Od tego natomiast,
w jaki sposób zaprezentowane zostaną młodemu człowiekowi określone dobra przyrody
i kultury, zależeć będzie jego późniejsza wobec
nich postawa, umiejętność wartościowania
i wyboru. Im większe przeżycia estetyczne
dziecka, tym większa jego świadomość, liczniejsze pytania i rodzące się potrzeby, szersze
horyzonty, konkretniejsza i prostsza droga
w przyszłość, większa pewność czynnego w niej
udziału człowieka. Dlatego zapraszamy przedszkolaków i rodziców na kolejne wyjazdy
edukacyjne już na jesieni.
Swoją wiedzę podczas wyjazdów edukacyjnych mają także okazje wzbogacać uczniowie
szkól podstawowych naszej gminy.
W ramach projektu unijnego „Z nauka za pan
brat” 90 uczniów SP w Nowym Brzesku wzięło
udział w dwóch nieodpłatnych wyjazdach
edukacyjnych.
Podczas pierwszego z nich 26 maja
uczniowie odbyli warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie, pierwszym
sensorycznym parku w Polsce, gdzie kilkadziesiąt interaktywnych urządzeń edukacyjnych
prezentuje wybrane zjawiska fizyczne. Wśród
nich są między innymi ksylofon, kołyska New-
10
tona, dysk Benhama czy brachistochrona. Ideą
założoną przez twórców Ogrodu Doświadczeń
jest poznawanie wiedzy poprzez sensoryczne
doświadczanie zjawisk, przeżywanie ich, odczuwanie własnymi zmysłami. Krakowski Ogród
Doświadczeń wzorowany na Norymberskim
Polu Doświadczeń Zmysłowych wzbudził duże
zainteresowanie młodych ludzi, posiada bowiem dużą wartość edukacyjną ze względu na
sposób uczenia przez zabawę co pomaga pobudzić wyobraźnię zwiedzających. Dzieci oprowadzane po parku przez przewodników miały
okazję osobiście sprawdzić jak działają
poszczególne urządzenia a co się z tym wiąże
zapoznać się z wybranymi zagadnieniami związanymi z prawami fizyki, optyki, akustyki i mechaniki.
Natomiast 13 czerwca młodzież wzięła
udział w wyjeździe edukacyjnym do Bałtowa.
Podczas wycieczki dzieci zwiedzały Park
Jurajski z naturalnej wielkości rekonstrukcjami
dinozaurów (jest ich kilkadziesiąt) oraz tablice
informacyjne dotyczące życia na lądzie i w mo-
Dzieci z nauczycielami podczas wycieczki.
rzu przed milionami lat. Ponadto uczestniczyły
w warsztatach geologiczno-paleontologicznych,
odbyły podróż słynną kolejką Rolleocaster
i wreszcie obserwowały prace rzemieślników
na terenie V Świętokrzyskiego Pikniku Jurajskiego, gdzie znajdowały się stanowiska: garncarzy i wikliniarzy oraz stanowiska grup archeologicznych, na których prezentowane były
skamieliny i inne skarby ziemi.
Moc atrakcji na pewno pozostawił miłe
wspomnienia.
I wreszcie kolejne nieodpłatne wyjazdy
edukacyjne dla dużo większej liczby dzieci tj.
dla 160 uczniów z SP Mniszowa, SP Sierosławic i SP Nowego Brzeska organizowane
w ramach projektu „Azymut na wszechstronną
edukację”.
W dniach 20 - 24.05.2011r. dzieci pojechały na
obóz naukowy w Sudety. Pierwszego dnia mimo
długiej i wyczerpującej drogi uczniowie wraz
z nauczycielami i przewodnikami przed dotarciem na miejsce zakwaterowania w hotelu
w Karpaczu zwiedzali Stare Miasto w Jeleniej
Górze m.in. Bramę Wojanowską, Basztę
Grodzką, fragmenty XV- wiecznych fortyfikacji,
Plac Ratuszowy, fontannę Neptuna. Po dotarciu
na miejsce noclegu został już tylko czas na zakwaterowanie, obiadokolację i warsztaty z nauczycielami.
Kolejne dni sprawdziły nie tylko hart ducha
uczestników ale i ich sprawność fizyczną.
W sobotę dzieci zwiedziły świątynię Wang,
uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych
na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
by na koniec dnia ze śpiewem na ustach
(dodajmy, że śpiewano piosenki w j. angielskim, które dzieci nauczyły się podczas
językowych zajęć pozalekcyjnych w ramach
projektu) dotrzeć kolejno do schroniska „Samotnia” nad brzegiem Kotła Małego Stawu
i schroniska „Strzecha Akademicka”. Uczniowie obser wowali krajobraz, rozpoznawali
obiekty wymieniane przez przewodnika, wykorzystując pomoce zakupione w ramach projektu: lornetki, mapy, kompasy, aparat
fotograficzny, kamera, walki talki. Niedzielne
przedpołudnie wycieczkowicze spędzili maszerując do Wodospadu Kamieńczyka i schroniska
„Kamieńczyk”. Uczniowie obserwowali progi
skalne, lokalizowali zwiedzane obiekty na mapie, określali kierunki geograficzne przy pomocy kompasu. Następnie podczas wizyty
w Leśnej Hucie Szkła obserwowali ręczną
produkcję szkła tradycyjnymi metodami (za tą
dodatkową usługę nie ujętą w programie
wycieczki dzieci bilet wstępu płaciły z własnych
pieniędzy) a w Muzeum Ziemi zwiedzali wystawy
kamieni ozdobnych i szlachetnych z Sudetów
i świata oraz wyroby rzemiosł artystycznych
ze szkła, ceramiki, drewna, kamieni i srebra.
Na koniec dnia autokary zawiozły wszystkich
pod Wodospad Szklarki, gdzie dzieci ponownie
mogły zaobserwować piękno przyrody.
W przeddzień wyjazdu odbyła się piesza
wycieczka po Karpaczu i okolicy. Dzieci przeszły
koroną zapory na Łomnicy pod skocznię
narciarską Orlinek, by dotrzeć pod Krucze
Skały. Podczas spaceru rozpoznawały rośliny
zielne znajdujące się na szlaku turystycznym,
lokalizowały trasę na mapach, określały
kierunki geograficzne. Na koniec dnia opiekunowie zaplanowali jeszcze wyjście na stadion
sportowy, gdzie uczniowie w grupkach rozgrywali różne konkurencje sportowe. Wśród
pięknej górskiej przyrody czas szybko mijał,
pogoda sprzyjała, kieszonkowe się skończyły
i pobyt w Karpaczu dobiegł końca. W drodze
powrotnej dzieci zwiedziły jeszcze Park Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, by w godzinach wieczornych wrócić w swoje cztery
kąty.
Z wyjazdu pozostało mnóstwo zdjęć, pamiątki,
sprawozdania, ale przede wszystkim wiele wrażeń. Zorganizowanie wyjazdu dla tak dużej liczby uczniów okazało się nie lada wyzwaniem
(obóz zorganizowało biuro turystyczne Arion
z Krakowa, które wygrało przetarg na organizacje wycieczek w ramach projektu).
Kolejny wyjazd edukacyjny również dla 160
dzieci w ramach projektu odbędzie się 16
czerwca. Dzieci wezmą udział w warsztatach
w obserwatorium astronomicznym w Chorzowie i warsztatach przyrodniczych na terenie
zoo.
Na koniec dodam, że wycieczki są źródłem
ciekawości, aktywności intelektualnej, są źródłem wrażeń do pracy umysłu, atrakcyjnym sposobem wzbogacania wiadomości, służą tworzeniu pojęć, rozwijaniu mowy i myślenia, wyrabiają wrażliwość na wartości estetyczne w przyrodzie, sprzyjają kształtowaniu więzi społecznych i wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu.
Dlatego nawet na te najbliższe lub niekoniecznie przeładowane programowo wycieczki
warto wysyłać dzieci.
Katarzyna Kazanowska
Jubileusz 50-lecia
41/2011
42/2011
W dniu 26 maja 2011 roku 16 par małżeńskich obchodziło
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej,
to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego,
to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących
w związek małżeński. Za zgodność pożycia małżeńskiego,
za ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce
nieprzespane, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali
odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami.
Uroczystej dekoracji medalami dokonał Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Brzesko – Grzegorz Czajka. Przy wręczeniu medali towarzyszyli: Przewodniczący Rady Miejskiej – Marian Mackiewicz , Z-ca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Maria Zawartka, pracownik
USC –Bożena Skóra. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia, upominki oraz tradycyjna
lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali
zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz chwile wspomnień.
Tegorocznymi Jubilatami 50-lecia Pożycia Małżeńskiego byli:
1.
Janina i Stanisław Bieniek - Śmiłowice
2.
Zofia i Henryk Boskowicz - Śmiłowice
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Marianna i Józef Ciepły - Rudno
Kazimiera i Stanisław Dankowski - Nowe Brzesko
Irena i Zdzisław Fularski - Nowe Brzesko
Krystyna i Władysław Hytroś - Majkowice
Marianna i i Ryszard Kołodziej - Gruszów
Henryka i Stanisław Krosta - Śmiłowice
Domicella i Józef Natkaniec - Przybysławice
Krystyna i Jan Przybycień - Hebdów
Marianna i Władysław Słaby - Sierosławice
Zofia i Stefan Sławek - Nowe Brzesko
Zdzisława i Edward Staniszewski - Nowe Brzesko
Joanna i Ryszard Szmajda - Nowe Brzesko
Helena i Bogumił Wypych - Gruszów
Elżbieta i Ferdynand Zachara - Pawłowice
Zacnym Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
pomyślności i szczęścia na jeszcze dalsze lata.
Anna Maj-Skowrońska
Tegorocznymi Jubilaci 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
Polski skoczek narciarski
w Nowym Brzesku
Kamil Stoch w Zespole Szkolno - Przedszkolno
- Gimnazjalnym w Nowym Brzesku.
Kamil Stoch – polski skoczek narciarski, trzykrotny zwycięzca
zawodów Pucharu Świata, zwycięzca Letniego Pucharu
Kontynentalnego w sezonie 2010, trzykrotny indywidualny
mistrz Polski odwiedził w czwartkowe popołudnie dzieci
i młodzież w Zespole Szkolno- Przedszkolno- Gimnazjalnym
w Nowym Brzesku.
Sportowiec odpowiadał na różnorodne pytania uczniów, których nie było końca. Najmłodsi pytali o karierę zawodową a także zadawali „trudne
pytania” natury osobistej, na które by odpowiedzieć skoczek musiał się mocno „nagimnastykować”. Uczniowie przygotowali dla Kamila
zawody sportowe np. skok w dal , w których wspólnie ze swoim idolem rywalizowali. Najlepsi dostali pamiątkowe nagrody: kubki, koszulki
oraz zdjęcia z autografem sportowca. To spotkanie na pewno zapadnie w pamięci wszystkim przybyłym a Kamilowi życzymy dalszych sukcesów
i dalekich skoków.
Anna Musiał
11
Gazeta Nowobrzeska
Zawody strażackie
Zwycięska drużyna z Kuchar.
W niedzielę 29 maja na stadionie
„Nadwiślanki” w Nowym Brzesku
odbyły się gminne zawody
sportowo pożarnicze.
W zawodach udział wzięło cztery drużyny seniorów reprezentujące OSP Nowe Brzesko,
Hebdów, Kuchary i Majkowice, oraz Młodzieżowa Drużyna Sportowo Pożarnicza
z Nowego Brzeska i kobieca drużyna z Kuchar. W pierwszej części zawodów
uczestniczy sprawdzali swoje umiejętności w sztafecie mając do pokonania m.in.
ścianę równoważnię i rów. Tu liczyła się szybkość i dokładność, gdyż wszelkie błędy
karane były punkami ujemnymi. W części drugiej zawodnicy zmierzyli się w bojówce,
w której też nie zabrakło emocji. Po zakończeniu zmagań komisja sędziowska
z Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach której przewodniczył kpt. Zbigniew Kwinta
podliczyła czasy i punkty zdobyte w dwóch konkurencjach. Ostatecznie z najlepszym
czasem miejsce I zajęła OSP Kuchary, miejsce II OSP Nowe Brzesko, III miejsce OSP
Majkowice, IV miejsce OSP Hebdów. W kategorii drużyn kobiecych i MDP startujące
drużyny zajęły I miejsce i to one obok seniorów z OSP Kuchary będą nas reprezentować
na zawodach powiatowych w dniu 31 lipca w Pałecznicy. Dużym zaskoczeniem dla
wszystkich był doskonały czas młodzieżówki z Nowego Brzeska, który okazał się
lepszym czasem niż czas zwycięskiej drużyny seniorów. Miejmy nadzieję, że na
zawodach powiatowych nasze drużyny okażą się tak samo szybkie w walce o pierwsze
miejsce.
Składy zwycięskich drużyn: OSP Kuchary: Breksa Adam, Breksa Michał, Włodarski
Jarosław, Pabisek, Marcin Pabisek, Łukasz Górski, Marcel Górski, Michał Przybycień,
Krzysztof Jagła, Damian Jagła, Grzegorz Grzyb. OSP Kuchary - drużyna kobieca:
Monika Breksa, Sylwia Duda, Elżbieta Mocherek, Karolina Gzyl, Magdalena Wałek,
Beata Cicha, Kinga Świątek. MDP Nowe Brzesko: Szymon Gorzałczany, Wojciech
Przybył, Andrzej Musiał, Grzegorz Kozerski, Piotr Charzewski, Bogusław Kowal,
Przemysław Wielbłąd, Karol Czechowicz, Sebastian Oraczewski.
Joanna Dziwiszewska
Zbiórka zużytego sprzętu
BIOSYSTEM Elektrorecykling SA to profesjonalna Organizacja
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Nasza działalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny
i elektroniczny. Urząd Gminy i Miasta nawiązał kontakt z firmą BIOSYSTEM Elektrorecykling SA i zorganizował zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Dniu 4 lipca 2011 od godz. 9.00 na terenie
Gminy i Miasta Nowe Brzesko odbyła się
zbiórka zużytych telewizorów, pralki, lodówki, komputery, telefony, oraz inną niepotrzebną elektronikę, którą mieszkańcy wystawiali przed swoje posesje. Cztery oznakowane samochody jeździły po całym terenie
Gminy i Miasta Nowe Brzesko w celu odbioru
zużytego sprzętu. Zbiórka cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców Naszej Gminy. Ilość niepotrzebnego sprzętu przerosła nawet oczekiwania organizatorów co spowodowało
zwiększenie liczby samochodów, które wywoziły zużyty sprzęt. Ze względu na dużą
ilość zużytego sprzętu zbiórka została
przedłużona o kolejny dzień. Jak przykład
pokazuje takie akcje jak ta, która została
przeprowadzona jest bardzo potrzebna
Naszej społeczności lokalnej. Z pewnością
w najbliższym czasie zostaną zorganizowane
podobne zbiórki.
Warto przypomnieć przy tej okazji, że elektrośmieci są odpadami niebezpiecznymi.
Zawierają toksyczne substancje. Wyrzucone
do śmieci mogą zatruwać środowisko naturalne.
AM
Zbiórka zużytego sprzętu.
U B E Z P I E CZ E N I A
Majątkowe
t
Komunikacyjne
t Pakiety AC I OC "R A Z E M w TUW"
PROFESIONALNY SERWIS UBEZPIECZENIOWY
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA „BOGDAŁ”
PROPONUJEMY NAJTAŃSZE OC I AC: TUW,“TUW”,WARTA, GENERALI, HDI,
UNIQA , PTU, ERGO HESTIA, COMPENSA, PZM, InterRisk,AVIVA,TUW TUZ, MTU
Starostwo Powiatowe Proszowice, ul. 3 Maja 72
Zapraszamy: poniedziałek – piątek od 8.30 do 14.00
Sierosławice 31
Zapraszamy: poniedziałek – sobota od 17.00 do 20.00
Telefony; 12 386 12 64, 502 167 109, 88 99 09 418
42/2011
Zapalenie znicza gazowego
Na nowobrzeskim rynku w dniu 29 czerwca
odbyło się uroczyste zapalenie znicza gazowego.
Burmistrz Grzegorz Czajka, Przewodniczący
Rady Miejskiej Marian Mackiewicz,
Dyrektor Karpackiej Spółki Gazownictwa
Piotr Niewiarowski oraz
Dyrektor Operacyjny Spółki Dariusz Jamroz
podczas symbolicznego zapalenia znicza.
Znicz ten symbolizuje zakończenie I etapu budowy gazociągu i uruchomienie sieci
gazowej w Nowym Brzesku przez Karpacką Spółkę Gazownictwa sp.z.o.o. w Tarnowie
Odział Zakład Gazowniczy Kraków. W uroczystym zapaleniu znicza udział wzięli: Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Brzesko Grzegorz Czajka, przedstawiciele Karpackiej Spółki
Gazownictwa i Zakładu Gazowniczego w Krakowie, Rada Miejska, Sołtysi Gminy i Miasta
Nowe Brzesko, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, wykonawcy oraz zaproszeni goście. Symbolicznego zapalenia znicza dokonali: Burmistrz
Grzegorz Czajka, Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Mackiewicz, Dyrektor Karpackiej
Spółki Gazownictwa Piotr Niewiarowski oraz Dyrektor Operacyjny Karpackiej Spółki Gazownictwa Dariusz Jamroz. Dyrektor Karpackiej Spółki Gazownictwa oddział w Krakowie Pan
Piotr Niewiarowski podczas swojego wystąpienia przekonywał o zaletach gazu ziemnego,
który jest naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż ukrytych w głębi ziemi. Występuje
głównie w porowatych piaskach, piaskowcach, wapieniach i dolomitach, a także
w szczelinach skał magmowych. Często towarzyszy złożom ropy naftowej lub węgla
kamiennego. W postaci pierwotnej jest bezwonny. Dla zachowania bezpieczeństwa
użytkowania gazu ziemnego, jest on nawaniany środkiem nawaniającym THT
(tetrahydrotiofen). Dzięki zapachowi możliwe jest szybkie wykrycie ulatniającego się gazu
.Przy dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza gaz ziemny spala się w całości - bez
powstawania dymu i sadzy - dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska. Oznacza się
również wysoką wartością opałową, dzięki czemu jest wydajny i ekonomiczny. Dodajmy,
iż uroczystego poświęcenia dokonał ks. proboszcz parafii Nowe Brzesko Benon Olejnik,
który również nie omieszkał podziękować za wszystko Panu Bogu. Należy także
zaznaczyć, że największy wkład w budowę gazociągu mięli wykonawcy Spółka LEMAR
Pana Ryszarda Leśniaka oraz Zakład Instalacyjny Pana Jana Krzyżaka. My, mieszkańcy
Gminy i Miasta Nowe Brzesko miło przyjmujemy fakt, iż będziemy mogli korzystać
z alternatywnych źródeł energii.
AM-S
Nadwiślanka najlepsza
W dniach 1-3 lipca 2011 roku został
rozegrany turniej piłki nożnej młodzików,
którego organizatorem było
Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki.
Turniej odbył się w ramach II Memoriału im. Tadeusza
Szybioskiego na stadionie sportowym LKS „Czarni”
Staniątki. Młodzi piłkarze rywalizowali o miejsce na podium
w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik
1999/2000 oraz 2001/2002. W pierwszej grupie
wiekowej uczestniczyło 7 zespołów: „Górnik” Wieliczka,
„Nadwiślanka” Nowe Brzesko, „Garbarnia” Kraków,
„Avatar” Wieliczka, „Gdovia” Gdów oraz dwa zespoły
ze Staniątek. Następnego dnia rywalizowały ze sobą
o miano najlepszej drużyny takie zespoły jak: „Górnik”
Wieliczka, „Gdovia” Gdów, „Nadwiślanka” Nowe Brzesko, „Armatura” Kraków, „Orzeł” Myślenice, „Gwarek”
Śledziejowice oraz dwa zespoły ze Staniątek.
W grupie młodszej, najlepsza okazała się drużyna
Nadwiślanka Nowe Brzesko, która drugi raz z rzędu
wygrała turniej w Staniątkach a tytuł „Króla Strzelców”
zdobył Dominik Frączkiewicz z Nowego Brzeska, zdobywając 8 bramek.
W roczniku 2001/2002, najlepsza okazała się Szkoła
Futbolu Staniątki, która w finale pokonała zespół
z Gdowa 3:1. Mecz o 3 miejsce wygrała drużyna „Orzeł”
Myślenice, którzy okazali się lepsi od zespołu
„Armatura” Kraków. Kolejne miejsca zajęły drużyny:
„Górnik” Wieliczka, „Nadwiślanka” Nowe Brzesko,
„Gwarek” Śledziejowice oraz Szkoła Futbolu Staniątki 2.
Gratulujemy wszystkim drużynom i życzymy dalszych
sukcesów sportowych.
PS
13
Gazeta Nowobrzeska
Program uroczystości odpustowych
na Placu Wolności w Nowym Brzesku pod nazwą
XV DNI NOWEGO BRZESKA
31 LIPCA 2011 R.
Godz. 13.00- 13.30 Rozpoczęcie uroczystości po
Odpustowej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym
w Nowym Brzesku – otwarcia dokona Burmistrz Miasta
i Gminy Nowe Brzesko Grzegorz Czajka oraz zaproszeni
goście.
Od godziny 14.00
Atrakcje na Palcu Wolności w tym:
?Wystawa fotograficzna „Historia zapisana na fotografii”
przygotowana przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Promocji w Nowym Brzesku
?Wystawa samochodów zabytkowych pana Adama Czekaja
?Prezentacja jedynego teamu driftingowego z małopolski
D1KRK MaxSport Drift Team.
Wesołe Miasteczko a w tym: karuzele, dmuchańce, wata
cukrowa, popcorn i wiele innych atrakcji.
14.30 Przedstawienie "Miodzie jestem domem" - krótki
teatr absurdu z odniesieniem politycznym;) na podstawie
tekstu Stanisława Barańczaka. Wykonanie: młodzieżowy
zespół teatralny z Nowego Brzeska Fabryka Teatru.
14.40
Przedstawienie "Panna i kawaler".
Wykonanie: młodzieżowy zespół teatralny. Przedstawienie
przybliżające staropolskie obrzędy zaślubin.
Projekt klas II Gimnazjum im. Boh. Ziemi Nowobrzeskiej.
Scenariusz Weronika Pasek.
15.00
Występ taneczny zespołu dziecięcego HIP HOP
z przedszkola w Nowym Brzesku
15.30
Przedstawienie kabaretowe w wykonaniu młodzieżowego
zespół Teatralnego Fabryka Teatru z Nowego Brzeska.
16.10
Pokaz Współczesnej Szkoły Sztuk Wojennych Samurai
Soke Mariusza Błaszkiewicza z Nowego Brzeska.
17.00
Występ naszej młodej gwiazdy wieczoru
– Magdalena Sowa.
18.00
Konkurs Karaoke z udziałem publiczności o nagrodę
Burmistrza
19.00
Występ gwiazdy wieczoru – Zespół LESTER
21.00 Zabawa taneczna dla mieszkańców
24.00 Zakończenie uroczystości.
14
Karol Krzyk
Odwaga
przepisem na sukces
„Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się
z rękami w kieszeniach.” Philip Wylie
Ma 23 lata i mieszka od urodzenia w Nowym Brzesku, gdzie ukończył
Szkołę Podstawową i Gimnazjum. W Wyborze Szkoły Średniej kierował się
swoimi kilkuletnimi zainteresowaniami związanymi z gastronomią i barmaństwem. Po zaliczeniu Kursu Barmańskiego i ukończeniu Szkoły
Gastronomicznej otrzymał dyplom Kelner –Barman. Obecnie świadczy
usługi z zakresu cateringu oraz zapewnia fachową obsługę imprez
okolicznościowych. Mowa oczywiście o Karolu Krzyk, który założył w dniu
01.12.2010 Firmę Krzyk Catering Serwis, która oferuje wraz z kucharzem
obsługę: przyjęć weselnych, poprawin, wieczorów panieńskich i kawalerskich, imprez firmowych i rodzinnych oraz innych imprez okolicznościowych. Zapewnia także obsługę barmańską na najwyższym poziomie
wszystkich przyjęć oraz profesjonalny, stylowy mobilny bar. Dodatkowo
gwarantuje zadowolenie każdego gościa oraz dojazd do klienta na terenie
całej Polski.
To co stworzył powstało na podłożu wieloletnich marzeń i planów.
Co gwarantuje wysoki poziom oraz jakość świadczonych usług. Na pytanie
co daje Karolowi jego firma? - odpowiada - Przede wszystkim to co robię
daje mi wiele satysfakcji. Pozwala doskonalić i poszerzać umiejętności
zdobyte w Szkole Gastronomicznej bo sam papierek potwierdzający
zdobytą wiedze nie czyni z nikogo kelnera. Uważam, że moja firma pozwoli
mi zdobyć doświadczenie a wysoki poziom świadczonych przeze mnie
usług pozwoli pozyskać wielu klientów, z którymi będę mógł współpracować.
Założyć firmę - kto o tym nie marzy? Być szefem samemu dla siebie - kto
o tym nie śni po nocach ? Marzą i śnią z pewnością wszyscy, ale nie
wszystkim się to udaje! Ktoś nie ma odwagi by spróbować, innym brakuje
wkładu własnego lub dobrego pomysłu. Powiedzmy sobie szczerze, że
samo założenie jakiegoś „złotego interesu” nie wystarczy. Potrzebna jest
duża determinacja oraz ciężka, mozolna praca często nawet 24 godziny
na dobę, żeby coś drgnęło, żeby było widać efekty pracy i aby móc czerpać
z niej jakieś korzyści. Również tak było w przypadku Karola Krzyk, któremu
odwagi na pewno nie brakowało, zaryzykował jednak czy ryzyko się
opłaciło? Na początku było trudno, wiedziałem jednak, że początki zawsze
są trudne więc pracowałem ze zdwojoną siłą by pozyskać klientów.
Uważałem, że ważna jest dobra reklama więc też na reklamę postawiłem.
Gmina Nowe Brzesko oraz okoliczne gminy zostały zasypane moimi
wizytówkami i ulotkami. Nie musiałem długo czekać na efekty, ponieważ
bardzo szybko pojawili się pierwsi klienci, którzy postanowili dać mi
szansę. Szansę, którą dostałem wykorzystałem jak umiałem najlepiejwspomina właściciel Krzyk Catering Serwis. Trudno nie wierzyć w jego
słowa widząc, że jego firma rośnie w siłę. Pozyskuje coraz to nowe oferty,
które za każdym razem są dla niego i dla osób, które zatrudnia nowym
wyzwaniem. Każde następne zlecenie daje całemu zespołowi nowe
doświadczenie, pozwala uczyć się na błędach i udoskonalać prace całego
zespołu a także dodawać elementy, które w jeszcze większym stopniu
przyczynią się do perfekcyjnej obsługi każdej imprezy.
Karol dostał szansę od losu i spełnił swoje marzenie zakładając Firmę
Krzyk Catering Serwis. Szansę wykorzystał najlepiej jak umiał, co
przyniosło owoce. Co dziś może powiedzieć, tym którzy chcieliby stworzyć
„coś swojego”?. Przede wszystkim nie bójcie się ryzykować bo kto nie
ryzykuje nie pije szampana. W życiu czasem warto postawić wszystko na
jedną kartę. Gdy człowiek wkłada w coś całe swoje siły oraz poświęca swój
cały czas jest ogromna szansa, że osiągnie sukces. Czego wszystkim
życzę.
Anna Musiał
42/2011
Nowobrzeskie siatkarki
18 maja na Hali Miejskiej w Proszowicach siedem drużyn rozegrało
towarzyski turniej piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Firmy Presto.
Firma ta zajmuje się dystrybucją sprzętu sportowego i turystycznego
na terenie kraju i za granicą. Jest to największy tego typu sklep
internetowy. (www.sklep-presto.pl)
Gospodarzami turnieju o puchar Firmy Presto były siatkarki Klubu
małopolskiego.Pierwszy sukces klub odnotował rok później, gdy w
sezonie 2004/2005 młodziczki Pogoni zostały wicemistrzyniami
Małopolski i wystąpiły w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski,
gdzie jeszcze lepsze były rywalki. Rok później ta sama praktycznie
drużyna odniosła dwa poważne sukcesy. W kategorii kadetek została
wicemistrzem Małopolski i dotarła do półfinału mistrzostw kraju.W
kategorii młodziczek natomiast Pogoń została po raz pierwszy
mistrzem województwa i w rozgrywkach centralnych dotarła aż do
finału.Na turnieju w Warszawie drużyna zajęła szóste miejsce w
Polsce.
Bardzo udany dla sekcji siatkówki okazał się sezon 2006/2007,do
którego klub przystąpił pod szyldem Pogoni Proszowice. Klubowe
seniorki, beniaminek III ligi małopolskiej, uzyskały prawo gry w
barażach o awans do II ligi. Kadetki po raz drugi zostały
wicemistrzyniami województwa i dotarły do finału mistrzostw
Polski, gdzie zajęły ósme miejsce, z kolei zespół młodziczek po raz
drugi z rzędu awansował do finału mistrzostw Polski a Proszowice
zyskały prawo do organizacji tych zawodów. W drodze do turnieju
finałowego drużyna Pogoni rozegrała 22 spotkania, odniosła w
nich... 21 zwycięstw i doznała tylko 1 porażki
W rozgrywkach wojewódzkich Pogonianki nie doznały porażki
Mecz Gimnazjum N. Brzesko - MKS Pogoń Paleo
MKS Pogoń Paleo Proszowice, w którym grają również dziewczęta z
naszej gminy.
Mecze rozgrywano na trzech boiskach systemem każdy z każdym.
Niepokonane okazały się Pogonianki, którym rywalki nie ukradły ani
jednego seta. Tym samym stały się posiadaczkami Pucharu Firmy
Presto. W turnieju wzięły udział drużyny z: Gimnazjum nr 1 w
Miechowie, Gimnazjum z Nowego Brzeska, Skały oraz Smrokowa,
UKS 22, UKS 111 Kraków oraz młodziczki MKS Pogoń Paleo
Proszowice.
Każdej drużynie wręczono pamiątkowe dyplomy i wyróżniono
najskuteczniejsze zawodniczki. Za przebieg imprezy odpowiedzialny
był trener Antoni Demczak.
W skład drużyny Pogoń weszły: Aleksandra Kośmider, Katarzyna
Kośmider, Anna Płatek (N. Brzesko), Elwira Zimny (N. Brzesko), Ola
Królikowska, Olga Pasternak, Maja Pasternak, Anna Nowak,
Katarzyna Wierny, Klaudia Noga.
W składzie drużyny Gimnazjum z Nowego Brzeska znalazły się:
Natalia Świętek (zawodniczka MKS Pogoń), Angelika Białek, Gabriela
Walczyk, Sylwia Roguszewska, Anita Latała, Natalia Kłosowska,
Marieta Pawlik, Magdalena Skalska, Daria Samek, Patrycja Leśniak
(zawodniczka MKS Pogoń) oraz Patrycja Ciepła.
Więcej informacji o sukcesach i porażkach siatkarek znaleźć można
na : www.pogon.proszowice.pl
Elwira Zimny
W naszej gminie fakt istnienia znakomitej drużyny siatkarek Pogoń
Paleo Proszowice jest znany niewielkiej grupce wiernych kibiców. A
szkoda, bo drużyna ta, mimo wielu kłopotów głownie finansowych,
odnosi ogromne sukcesy. Od kilku lat również dziewczęta z naszej
gminy doskonalą swoje umiejętności w tym klubie. Sekcja siatkówki
została założona w roku 2002, nosząc pierwotnie nazwę Pogoni
Opatkowice, od początku istnienia opiekę szkoleniową i
organizacyjną nad sekcją sprawowali trenerzy Dariusz Pomykalski i
Antoni Demczak.
W sezonie 2002/2003 do rozgrywek został zgłoszony zespół
kadetek (juniorek młodszych), któr y jednak nie odegrał
poważniejszej roli w rozgrywkach na poziomie województwa
Zawodniczki z Gimnazjum N. Brzesko
przez dwa kolejne sezony!
Wreszcie największy sukces i sławę przyniósł klubowi historyczny
awans seniorek do II ligi Polskiej w 2009 r, w którym zespół spisuje
się znakomicie.
/http://www.pogon.proszowice.pl/index2.php?k=o%20pogoni/
Zawodniczki z Gimnazjum N. Brzesko i Młodziczki Pogoń
Paleo Proszowice przed rozdaniem nagród
"Gazeta Nowobrzeska" - magazyn samorządowy Gminy Nowe Brzesko.
Adres redakcji:
GCKiP, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Piłsudskiego 17a, tel: 12/ 385-29-44 ,
e-mail: [email protected]
Skład i druk: Drukarnia Skinder, Nowe Brzesko, ul. Lubelska 129
tel. 12/ 385- 22-95, fax 12/ 38-525-77, e-mail:[email protected]
Redakcja zastr zega sobie prawo skracania ar tykułów i zmiany tytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za tr eść ogłoszeń i r eklam.
Gazeta Nowobrzeska należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Jeśli mają Państwo jakieś sugestie dotyczące formy
Gazety Nowobrzeskiej oraz ciekawe pomysły na
tematy, o których chcieliby Państwo przeczytać na
łamach gazety bardzo prosimy o przesłanie Swoich
propozycji i uwag na adres e-mailowy Gazety
Nowobrzeskiej
[email protected]
15
28
1898
w Poniedziałek w godz. 7.40 - 17.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 7.40 - 14.30
Zapraszamy do korzystania z naszych usług !
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział w Nowym Brzesku

Podobne dokumenty

D - Nowe Brzesko

D - Nowe Brzesko (w miejscowości Grębocin) · Realizacji projektu oświetlenia w miejscowości Hebdów, sprawdzenia nawierzchni drogi (posesja Pana Siwka) · Remontu drogi w Mniszowie (Chełmy), udrożnienia przepustu, na...

Bardziej szczegółowo

a najbli sze zbli ające się święta pragniemy zło yć

a najbli sze zbli ające się święta pragniemy zło yć Grębocin - Gruszów - Hebdów - Kuchary - Majkowice - Mniszów - Mniszów Kolonia - Nowe Brzesko - Pławowice - Przybysławice - Rudno Dolne - Sierosławice - Szpitary - Śmiłowice

Bardziej szczegółowo