1 Załącznik nr 2 do siwz ......................................................

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do siwz ......................................................
Załącznik nr 2 do siwz
..........................................................................
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
-
w zakresie pakietu 2
Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt)
Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)
L.p.
Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)
I Dane ogólne
Pełna nazwa sprzętu, model ......................................................................................................
Producent ...................................................................................................................................
1.
Rok produkcji 2013 - sprzęt fabrycznie nowy
II Parametry techniczne
Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk
1.
w formacie 3-kanałowym
2.
Czułość: 5/10/20 mm/mV oraz AUTO
3.
Prędkość zapisu: 5/12,5/25/50 mm/s
4.
Analiza i interpretacja EKG
5.
Detekcja stymulatora serca
6.
Ochrona przed impulsem defibrylacji
Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia
7.
przewodu ekg
MoŜliwość archiwizacji badania do pamięci
8.
wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do
pamięci typu Pendrive
9.
10.
Przegląd badań w formacie w pliku - format pdf
Komunikacja w jęz. polskim
Klawiatura funkcyjna (nie dopuszcza się klawiatury
11.
alfanumerycznej)
Wyświetlacz LCD TFT do prezentacji krzywej EKG,
12.
wartości parametrów i menu (nie dopuszcza się ekranu
dotykowego)
Wyświetlacz o przekątnej min. 5 cali z podświetleniem
13.
LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480
pikseli)
Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii
14.
izotermicznej
Drukarka termiczna z moŜliwością zastosowania rolki i
15.
papieru składanego,
szerokość papieru max. 80 mm.
1
Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz ,wbudowane zasilanie
16.
akumulatorowe na co najmniej 6 godz. ciągłego
monitorowania oraz 2 godz. ciągłego wydruku
17.
Waga aparatu z akumulatorem i zasilaczem do 1.2 kg
18.
przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny - 10
WyposaŜenie: przewód pacjenta, elektrody
rolek
Pozycja nr 2 - Defibrylatory (1 szt)
Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)
L.p.
Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)
I Dane ogólne
Pełna nazwa sprzętu, model ......................................................................................................
Producent ...................................................................................................................................
1.
Rok produkcji 2013 - sprzęt fabrycznie nowy
II Parametry techniczne
Urządzenie do defibrylacji dwufazowej oraz
1.
monitorowania EKG, respiracji i SpO2
MoŜliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych
2.
dynamicznych na ekranie kolorowym TFT o przekątnej
minimum 7’’
Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów
3.
w formie cyfrowej
Defibrylacje ręczna w zakresie energii min. od 1 do
360J z moŜliwość wyboru jednego spośród min. 20
4.
poziomów energii defibrylacji Czas ładowania do
energii maksymalnej 360J max. 8 sekund
Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu
5.
na łyŜkach defibrylacyjnych
Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania
6.
7.
energii
MoŜliwość wykonania kardiowersji
Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem
8.
doradczym w języku polskim
Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360
9.
J
W trybie AED - programowane przez uŜytkownika
10.
wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 200 J
i większą
MoŜliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za
11.
12.
pomocą elektrod jednorazowych
Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim
2
prowadzące uŜytkownika przez proces defibrylacji
półautomatycznej
Monitorowanie EKG min. z 3/5 odprowadzeń, zakres
13.
pomiaru częstości akcji serca w zakresie 15-350
B/min, pomiar respiracji w zakresie 0-120 rpm
Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla
14.
dorosłych, prezentacja wartości saturacji oraz krzywej
pletyzmograficznej na ekranie
Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna w trybie
asynchronicznym i na Ŝądanie, zakres częstości
15.
impulsów stymulacyjnych min. od 50 do 150 imp/min,
natęŜenie prądu impulsów od 0 do 200mA
16.
Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji
Wbudowana drukarka termiczna, moŜliwość wydruku
17.
w czasie rzeczywistym minimum 3 krzywych,
szerokość papieru min.50mm
Urządzenie wyposaŜone w uniwersalne łyŜki
18.
defibrylacyjne dla dorosłych
Urządzenie z wbudowanym akumulatorem i ładowarką
zasilaną z sieci napięcia przemiennego 230V,
19.
akumulator bez efektu pamięci z moŜliwością wymiany
przez obsługę, pojemność akumulatora umoŜliwiająca
wykonanie co najmniej 100 defibrylacji z energią 360J
Automatycznie programowanie wykonywanych
20.
autotestów okresowych nie wymagających włączenia
defibrylatora
21.
Masa kompletnego defibrylatora max. 6kg
22.
MoŜliwość mocowania do łóŜka transportowego
Pozycja nr 3 - Kardiomonitor (1 szt)
Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)
L.p.
Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)
I Dane ogólne
Pełna nazwa sprzętu, model ......................................................................................................
Producent ...................................................................................................................................
1.
Rok produkcji 2013 - sprzęt fabrycznie nowy
II Parametry techniczne
Monitor z kolorowym ekranem LCD TFT o przekątnej
1.
co najmniej 12”i rozdzielczości 800x600.
Sterowanie monitorem poprzez pokrętło nawigacyjne,
2.
przyciski
na
płycie
czołowej
monitora,
ekran
dotykowy.
3
3.
Ilość kanałów dynamicznych – min. 8.
Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie
4.
rzeczywistym min. 6 godzin.
Monitor wyposaŜony w co najmniej jedne gniazdo USB
5.
słuŜące między innymi do przenoszenia konfiguracji
pacjenta.
WyposaŜenie monitora w elementy mocowania do
6.
ściany, szybkiego zdejmowania i zamocowania na
wózku transportowym.
Zasilanie monitora z sieci elektr. 230V/50Hz oraz
7.
wewnętrzne akumulatorowe na min. 2 godz.
Monitorowanie do 7 odprowadzeń EKG przy pomocy
8.
przewodu 5-końcówkowego
Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20
9.
do 250 B/min.
Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6
10.
11.
do 120 R/min
Analiza odcinka ST, analiza arytmii
Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca,
12.
odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu
trwania bezdechu.
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną - wyświetlanie
13.
wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i
średniego
Pomiar saturacji i wyświetlanie krzywej
14.
pletyzmograficznej oraz wartości saturacji, częstości
pulsu i wskaźnika perfuzji
Ustawianie granic alarmowych saturacji oraz częstości
15.
pulsu
Pomiar i wyświetlanie wartości temperatur w dwóch
16.
punktach ciała, ustawianie granic alarmowych
temperatur ciała i róŜnicowej.
W wyposaŜeniu monitora :
- odpowiedni przewód EKG z gniazdami do 5-u
kabelków elektrodowych, komplet 5-u końcówek EKG i
100 szt. jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego
17.
monitorowania,
- zestaw mankietów dla dorosłych: bardzo duŜy, duŜy,
średni oraz przewód łączący mankiet z modułem,
- wielorazowy czujnik pomiarowy SpO2 na palec,
- czujnik temperatury powierzchniowy i centralny.
4
Pozycja nr 4 - Pulsokymetr (1 szt)
Parametry wymagane
(opis funkcji wymaganego parametru)
L.p.
Parametry oferowane
(podać zakres lub opisać)
I Dane ogólne
Pełna nazwa sprzętu, model ......................................................................................................
Producent ...................................................................................................................................
1.
Rok produkcji 2013 - sprzęt fabrycznie nowy
II Parametry techniczne
Rejestracja poziomu nasycenia tlenem oraz
1.
częstotliwości i siły pulsu
ZaleŜny od saturacji ton dźwięku pulsu z regulacją
2.
głośności i moŜliwością wyłączenia
Trzypoziomowy system alarmów z wyświetlaniem
3.
4.
wartości granicznych i sygnalizacją akustyczną
Pamięć 24-godz. dla min. 9 pacjentów
MoŜliwość przesłania danych pacjenta do komputera
5.
poprzez przewód lub port podczerwieni
Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4”
6.
7.
i rozdzielczości 320x240
Zasilanie akumulatorowe z ładowarką/podstawką
WyposaŜenie: 1 czujnik SpO2 wielorazowy, 10
8.
9.
czujników SpO2 jednorazowych
MoŜliwość mocowania do łóŜka transportowego
Podane parametry są minimalnymi parametrami wymaganymi. Dopuszcza się zaoferowanie
parametrów takich samych jak wymagane bądź bardziej korzystnych. W kolumnie „Parametry
oferowane” naleŜy potwierdzić spełnianie wymagań poprzez wpisanie parametru oferowanego przez
Wykonawcę. Pozostawienie wolnego miejsca w jakiejś pozycji bądź wpisanie parametru sprzecznego z
wymaganym spowoduje odrzucenie oferty.
Niniejszym oświadczamy, iŜ zaoferowany przez nas sprzęt jest kompletny i do jego uruchomienia
oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i
akcesoriów.
....................................... dn. ........................
............................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy
5