Spis treœci

Transkrypt

Spis treœci
Spis treœci
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Stanis³aw Jankowiak, Krzysztof Stryjkowski
Pogranicza. Od archiwum do historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Izabela Skórzyñska, Anna Wachowiak
Pogranicza. Praca pamiêci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
I. Archiwum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Krzysztof Stryjkowski
W³asnoœæ archiwaliów – obce i polskie przypadki oraz próby ich rozwi¹zania (zasada pertynencji terytorialnej i jej zastosowanie) . . . . . . .
39
S³awomir Filipowicz
Rozproszone dziedzictwo archiwalne Suwalszczyzny. Stan i perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Waldemar Chor¹¿yczewski
Terytorialnoœæ archiwaliów i jej aspekt informacyjny . . . . . . . . . . . . . .
77
II. Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Roman Szul
Losy osób z pograniczy etnicznych w Europie Œrodkowo-Wschodniej
(XIX wiek i pierwsza po³owa XX wieku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Zdzis³aw W³odarczyk
Z dziejów kontaktów mieszkañców ziem nad górn¹ Prosn¹ w wieku
XIX i XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Marek Figura
Wilno jako miasto pogranicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Stanis³aw Jankowiak
Wysiedlenie Polaków i Niemców. Wspólne doœwiadczenie? . . . . . . . .
151
5
5
SPIS TREŒCI
Walerij W³adimirowicz Kaniszczew
Stosunki miêdzy Polakami i Rosjanami na radzieckich ty³ach w okresie II wojny œwiatowej w kontekœcie komunikacji miêdzykulturowej .
164
Agnieszka Jankowiak-Maik
Pogranicze polsko-niemieckie po II wojnie œwiatowej w propagandzie
172
Marek Bodziany
„Duchy z Dalekiego Wschodu” w „szklanym domu”, czyli o wietnamskiej diasporze na ziemiach polskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
Kalina Troæ
£u¿yce w zjednoczonej Europie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226
III. Praca pamiêci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Iwona Miedziñska
To¿samoœciowe komponenty krajobrazu pogranicza . . . . . . . . . . . . . .
247
Anna Jankowiak
Dziedzictwo pogranicza. Recepcja mitu germañskiego w ideologii
i propagandzie nazistowskich Niemiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
Bo¿ena Górczyñska-Przyby³owicz Bernd Martin
Pogranicze inspiracj¹ do poznawania wspólnej historii . . . . . . . . . . . . .
296
Violetta Julkowska
Wspólna historia – wiele pamiêci. O koncepcji wspólnego polsko-niemieckiego podrêcznika historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Izabela Skórzyñska, Anna Wachowiak
Domena symboliczna Grabiszyn II we Wroc³awiu – Pomnik mieszkañców miasta pochowanych na nieistniej¹cych cmentarzach w recepcji
Wroc³awian. Studium historyczno-socjologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
334
Andrzej Kokiel, Tomasz Cegie³ka
Pamiêæ i to¿samoœæ mieszkañców Szczecina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381
Artur Kurek
Cmentarz Centralny w Szczecinie. Depozytariusz miejsc
pamiêci zbiorowej Szczecina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
Amelia Korzeniewska
Znaczenie Edyty Stein dla kapita³u kulturowego pogranicza . . . . . . .
407
Christian Hellwig
Wewn¹trzniemiecka granica jako rzeczywistoœæ, narracja i element
kultury pamiêci: projekt badañ i wystaw zwi¹zanych z wewnêtrzn¹
niemieck¹ granic¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417
Marta Cobel-Tokarska
Wydawnictwo Czarne i Oœrodek Pogranicze Sejny – dwie nowe narracje o Europie Œrodkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
430
SPIS TREŒCI
Tomáš Zahradníèek
Czegoœ brakuje: Czesi i Zakarpacie po 1989 roku . . . . . . . . . . . . . . . . .
456
Abstract
Open House/Closed House Borderland lessons Central-Eastern Europe (XXth-XXIst century)
Redakcja i t³umaczenie na jêzyk angielski Maciej Sawicki . . . . . . . . . . . .
467
Zusammenfassung
Offenes Haus/Geschlossenes Haus? Erfahrungen der Grenzräume.
Ost und Mitteleuropa (20./21.Jh.)
Redakcja i t³umaczenie na jêzyk niemiecki Piotr Jankowiak . . . . . . . . . .
491
O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
522
7
Table of Contents
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Stanis³aw Jankowiak, Krzysztof Stryjkowski
Borderlands. From Archive to History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Izabela Skórzyñska, Anna Wachowiak
Bordelands. Work of Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
I. Archive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Krzysztof Stryjkowski
Ownership of Archives – Foreign and Polish cases and attempts to resolve them (the principle of territorial pertinence and its application)
39
S³awomir Filipowicz
Dispersed archive heritage of the Suwa³ki region. Current state
and prospects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Waldemar Chor¹¿yczewski
Territoriality of archives and its aspect of informations . . . . . . . . . . . .
II. History
77
......................................
95
Lives of persons from ethnic border areas in Central-Eastern Europe
(XIXth and the first half of the XXth century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Roman Szul
Zdzis³aw W³odarczyk
The history of inhabitants contacts on the upper Prosna in XIXth
and XXth century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Marek Figura
Vilnius as the city of borderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Stanis³aw Jankowiak
Resettlement of the Poles and the Germans. A common experience?
151
Walerij W³adimirowicz Kaniszczew
Russian-Polish relationships in Soviet home front during World War
II in a frame of intercultural communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
164
TABLE OF CONTENTS
Agnieszka Jankowiak-Maik
The Polish-German border in propaganda after World War II . . . . . .
172
Marek Bodziany
«Far Eastern Phantoms» in «glass-home». Vietnamese diaspora in Poland
194
Kalina Troæ
Lusatia in a united Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226
III. Work of Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Iwona Miedziñska
Identity components of the borderline landscape . . . . . . . . . . . . . . . . .
247
Anna Jankowiak
Heritage of the borderland area. Germanica myth’s reception in Nazi
ideology and propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
Bo¿ena Górczyñska-Przyby³owicz, Bernd Martin
Borderland as inspiration to cognize common history. . . . . . . . . . . . . .
296
Violetta Julkowska
Common past – many memories. About conception the Polish-German common textbook of history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Izabela Skórzyñska and Anna Wachowiak
Symbolic domain Grabiszyn II in Wroc³aw – Monument of the former
inhabitants of the city, buried in the non-existing cemeteries in the
inhabitant’s reception. Historical-sociological study . . . . . . . . . . . . . . .
334
Andrzej Kokiel and Tomasz Cegie³ka
Memory and identity of the inhabitants of Szczecin. . . . . . . . . . . . . . .
381
Artur Kurek
Central Cemetery in Szczecin. Depositary of sites of Szczecin’s collective memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
Amelia Korzeniewska
Importance Edith Stein for cultural capital of borderland area . . . . . .
407
Christian Hellwig
Inner German border as reality, narration and cultural element of memory: research project and exhibition of inner German border. . . . . . .
417
Marta Cobel-Tokarska
Czarne Press and Pogranicze Foundation – Two narrations about
Central Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430
Tomáš Zahradníèek
Something Missing: Czech Society and Transcarpathia after 1989 . . .
456
Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
522
9
Inhaltsverzeichnis
Einführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Stanis³aw Jankowiak, Krzysztof Stryjkowski
Borderland. Aus dem Archiv für die Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Izabela Skórzyñska, Anna Wachowiak
Borderland. Die Erinnerungsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
I. Archiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Krzysztof Stryjkowski
Der Eigentum der Archivalien – fremde und polnische Beispiele und
Versuche einer Lösung des Problems (das Prinzip territorialer Pertinenz und deren Anwendung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
S³awomir Filipowicz
Das verstreute archivale Erbe im Gebiet um Suwa³ki. Bestandsaufnahme und Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Waldemar Chor¹¿yczewski
Der territoriale Charakter der Archivalien und sein informativer Aspekt
77
II. Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Roman Szul
Das Schicksal der Menschen aus den ethnischen Grenzräumen in
Mittel-und Osteuropa (19.Jh. und die erste Hälfte des 20.Jhs) . . . . . .
97
Zdzis³aw W³odarczyk
Aus der Geschichte der Kontakte der Gebiete an der oberen Prosna
im 19. und 20. Jh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Marek Figura
Multikulturelle Geschichte von Wilno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
131
INHALTSVERZEICHNIS
Stanis³aw Jankowiak
Die Aussiedlung der Polen und Deutschen. Eine gemeinsame Erfahrung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Walerij W³adimirowicz Kaniszczew
Die Beziehungen zwischen den Polen und Russen im sowjetischen
Hinterland während des Zweiten Weltkrieges im Kontext der interkulturellen Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
Agnieszka Jankowiak-Maik
Der deutsch-polnische Grenzraum na dem Zweiten Weltkrieg in der
Propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Marek Bodziany
Die Geister aus dem Fernen Osten im „Glashaus”, also über die vietnamesische Diaspora in den polnischen Gebieten . . . . . . . . . . . . . . . .
194
Kalina Troæ
Die Lausitz im vereinigten Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226
III. Die Erinnerungsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Iwona Miedziñska
Die identitätsbedingten Komponenten des Grenzraumbildes . . . . . .
247
Anna Jankowiak
Das Erbe des Grenzraums. Zur Rezeption des germanischen Mythos
in der Ideologie und Propaganda Nazideutschlands . . . . . . . . . . . . . . .
280
Bo¿ena Górczyñska-Przyby³owicz und Bernd Martin
Grenzräume als Inspiration zum Kennenlernen gemeinsamer Geschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
Violetta Julkowska
Gemeinsame Geschichte – viele Erinnerungen. Von der Konzeption
eines gemeinsamen deutsch-polnischen Lehrbuchs für Geschichte
317
Izabela Skórzyñska und Anna Wachowiak
Die symbolische Domäne Grabiszyn II in Wroc³aw/Breslau – ein
Denkmal der auf den nicht mehr existierenden Friedhöfen bestatteten ehemaligen Einwohner der Stadt in der Rezeption der jetzigen
Breslauer. Eine historisch-soziologische Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
334
Andrzej Kokiel und Tomasz Cegie³ka
Die Erinnerung und Identität der Einwohner von Szczecin/Stettin . .
381
Artur Kurek
Der Zentralfriedhof in Szczecin/Stettin. Ein Aufbewahrungsort der
gemeinsamen Erinnerung der Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
Amelia Korzeniewska
Die Bedeutung von Edith Stein für das Kulturkapital der Grenzräume
407
11
11
INHALTSVERZEICHNIS
Christian Hellwig
Die innerdeutsche Grenze als Wirklichkeit, Narration und Bestandteil der Erinnerungskultur: Projekt der mit der innerdeutschen Grenze verbundenen Forschungen und Ausstellungen . . . . . . . . . . . . . . . .
417
Marta Cobel-Tokarska
Die Verlage Czarne und Pogranicze in Sejny – zwei Berichte über
Mitteleuropa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430
Tomáš Zahradníèek
Etwas fehlt: die Tschechen und das Karpatenhinterland nach 1989 . .
446
Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
522
12

Podobne dokumenty