SIMPATY LINE cherie funny moon space

Transkrypt

SIMPATY LINE cherie funny moon space
SIMPATY LINE
INSTRUKCJE INSTALACJI,
UśYTKOWANIA I KONSERWACJI
Szanowny Kliencie
Dziękujemy za dokonanie zakupu piecyka naszej produkcji.
Przed rozpoczęciem uŜytkowania urządzenia prosimy o uwaŜne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, co pozwoli na
bezpieczne i w pełni satysfakcjonujące wykorzystanie jego moŜliwości.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu autoryzowany personel techniczny producenta.
Przypominamy, iŜ pierwsze uruchomienie pieca przeprowadzić moŜe WYŁĄCZNIE personel autoryzowanego przedstawiciela
producenta, który sprawdzi prawidłowość instalacji oraz wypełni kartę gwarancyjną..
Nieprawidłowa instalacja, brak wymaganej konserwacji oraz niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie piecyka powodują
przepadek gwarancji oraz zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności za powstałe w następstwie szkody.
Uwaga
Po zdjęciu opakowania z piecyka naleŜy upewnić się, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas
transportu, oraz Ŝe jest on kompletny (tzn. zawiera wszystkie niezbędne elementy obudowy,
pilota z wyświetlaczem, rączkę do otwierania drzwiczek, gwarancję, rękawicę, instrukcję,
szpachtułkę, woreczek pochłaniający wilgoć, klucz imbusowy).
Jakiekolwiek niezgodności oraz reklamacje naleŜy niezwłocznie zgłaszać w punkcie zakupu
urządzenia, powołując się na jego numer seryjny oraz dowód zakupu.
1-sze uruchomienie wykonuje bezwzględnie autoryzowany serwisant producenta.
Nieprawidłowa instalacja, zaniedbanie lub nieprawidłowe przeprowadzenie czynności
konserwacyjnych, czy niezgodne z instrukcją uŜytkowanie urządzenia zwalniają producenta z
wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody.
Numer seryjny urządzenia, będący podstawą do jego identyfikacji znajduje się:
- w górnej części opakowania
- w karcie gwarancyjnej
- na tabliczce znamionowej umieszczonej na tylnej płycie.
Dokumentację załączoną do urządzenia naleŜy starannie przechowywać, wraz z dowodem
zakupu.
Wszelkie ilustracje zawarte niniejszej instrukcji mają charakter przykładowy.
EDILKAMIN S. p. A. z siedzibą na C.so di Porta Romana 116/1 – 20122 Mediolan – Włochy- Nr NIP
00192220192
Oświadcza, z pełną odpowiedzialnością, Ŝe
Piecyki opalane peletem określone poniŜej są zgodne z Dyrektywą 89/106/CEE (urządzenia budowlane)
PIECYKI NA PELET, o znaku handlowym EDILKAMIN, model e o nazwie CHERIE – FUNNY –MOON SPACE
NR SERYJNY: Patrz tabliczka znamionowa
ROK PRODUKCJI: patrz tabliczka
znamionowa
Zgodność z wymogami Dyrektywy 89/106/CEE jest ponadto określona przez zgodność z normą europejską:
EN14785:2006
Oświadcza równieŜ, Ŝe:
Piecyki na pelet CHERIE – FUNNY –MOON - SPACE odpowiadają wymogom dyrektyw Europejskich:
2006/95/CEE – Dyrektywa Niskich Napięć
89/108/CEE – Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej
EDILKAMIN nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie piecyka w przypadku
jakiejkolwiek wymiany części, montaŜu i/lub modyfikacji nie przeprowadzonych przez autoryzowany personel
EDILKAMIN i bez upowaŜnienia producenta.
ZASADY DZIAŁANIA:
Piecyki z serii SIMPATY LINE wytwarzają gorące powietrze w
sterowanym elektronicznie procesie spalania peletu.. Sposób
funkcjonowania opisano poniŜej, a ilustruje go załączony u dołu
rysunek nr 1:
Paliwo (pelet) pobierane jest z zasobnika (A i za pośrednictwem
podajnika ślimakowego (B) napędzanego przez motoreduktor (C)
przenoszone zostaje do palnika (D).
Pelet rozpalany jest strumieniem gorącego powietrza wytworzonego
przez zapalnik elektryczny (E) i zasysanego do wnętrza paleniska
wentylatorem słuŜącym teŜ do wyrzutu spalin(F).
Powstałe w procesie spalania spaliny usuwane są z paleniska za
pośrednictwem tego samego wentylatora oraz odprowadzane na
zewnątrz przez otwór w dolnej części ściany tylnej pieca (G).
Konstrukcja piecyka pozwala na rozprowadzenie gorącego
powietrza i ogrzanie maksymalnie dwóch innych pomieszczeń.
W tym celu w tylnej części urządzenia znajdują się dwa króćce
Ø10, do których podłączyć moŜna przewody aluminiowe
transportujące ogrzane powietrze.
Dla ułatwienia wykorzystania takiego rozwiązania Edilkamin
przygotował specjalne zestawy instalacyjne KIT 10 i KIT 10bis,
które dostępne są jako wyposaŜenie opcjonalne piecyka.
Ilość paliwa oraz odprowadzanie spalin i doprowadzenie powietrza
do spalania regulowane są za pomocą karty elektronicznej z
opatentowanym systemem Leonardo ®, co pozwala na uzyskanie
optymalnej wydajności procesu spalania i zminimalizować ilość
szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.
Na górnej płycie piecyka umieszczono panel synoptyczny z
wyświetlaczem (M), którego funkcją jest sterowanie i wizualizacja
poszczególnych faz pracy urządzenia. Działaniem piecyka moŜna
takŜe sterować na odległość, z wykorzystaniem pilota.
W tylnej części piecyka znajduje się gniazdo szeregowe do
podłączenia (przewodem, będącym wyposaŜeniem opcjonalnym,
kod. 621240) urządzeń do uruchamiania zdalnego (takich jak
sterowniki telefoniczne, termostaty czasowe itp.)
Drzwiczki otwierane są za pomocą specjalnego uchwytu typu
„zimna rączka”
Zbiornik na paliwo znajduje się w górnej części pieca. Napełnianie
zbiornika odbywa się poprzez pokrywę znajdująca się w tylnej
części górnej płaszczyzny piecyka, która otwiera się pod wpływem
ucisku.
Wewnętrzny korpus piecyka jest wykonany w całości z Ŝeliwa.
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Piecyki
CHERIE-FUNNY-MOON-SPACE
zaprojektowane zostały do ogrzewania pomieszczenia,
w którym zostały zainstalowane, ogrzewanie następuje
w wyniku promieniowania ciepła z urządzenia oraz
ruchu nagrzanego powietrza, które uchodzi przez kratkę.
Ciepło pochodzi z procesu automatycznego spalania w
palenisku granulatu drzewnego, zwanego peletem.
Dodatkowo
istnieje
moŜliwość
rozprowadzenia
wytworzonego ciepła do innych pomieszczeń za pomocą
króćców umieszczonych w tylnej części urządzenia.
Jedyne zagroŜenia, jakie powstać mogą w skutek
uŜytkowania
urządzenia
wynikać
mogą
z
nieprzestrzegania zasad instalacji oraz z bezpośredniego
kontaktu z wewnętrznymi częściami elektrycznymi,
które są pod napięciem, z ogniem, nagrzanymi
elementami piecyka (szyba, przewody, odprowadzenie
gorącego powietrza) bądź wprowadzenia do paleniska
niedozwolonych substancji. Jedynym dopuszczalnym
paliwem jest pelet.
Piecyk został zaprogramowany w ten sposób, iŜ w
przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu
jakichkolwiek
komponentów
zabezpieczenia
wewnętrzne wyłączą go automatycznie bez konieczności
interwencji z zewnątrz.
Aby piecyk mógł działać prawidłowo naleŜy ściśle
przestrzegać instrukcji podanych w niniejszej publikacji
podczas instalacji urządzenia, a gdy piecyk pracuje
drzwiczki muszą być zamknięte: proces spalania jest
sterowany automatycznie i nie ma konieczności
wykonywać Ŝadnych dodatkowych czynności.
W Ŝadnym wypadku nie prowadzać do paleniska i do
zasobnika obcych przedmiotów i substancji.
Do czyszczenia kanału spalinowego nie stosować
produktów palnych. Palenisko i zasobnik czyścić
wyłącznie odkurzaczem. Nie zasysać gorącego popiołu.
Szybę naleŜy czyścić NA ZIMNO przeznaczonymi do
tego produktami (np. GlassKamin) i szmatką. Nie
czyścić gorącej szyby.
Piecyk instaluje i uruchamia po raz pierwszy wyłącznie
autoryzowany przedstawiciel producenta, który po
stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wypełnia
gwarancję i przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe
podłączenie urządzenia.
Podczas pracy piecyka przewody odprowadzające oraz
drzwiczki nagrzewają się do wysokich temperatur. Nie
naleŜy pozostawiać w bezpośredniej bliskości piecyka
przedmiotów nieodpornych na działanie wysokich
temperatur. NIGDY nie uŜywać paliw płynnych do
rozpalenia pieca lub podsycenie ognia.
Nie
zasłaniać
otworów
wentylacyjnych
w
pomieszczeniu gdzie piecyk pracuje, ani otworów
doprowadzających powietrze do piecyka. Nie
doprowadzać do zmoczenia urządzenia, nie zbliŜać się
do części pod napięciem z mokrymi dłońmi.
Nie zakładać redukcji na przewody odprowadzania
spalin.
Piecyk
moŜna
zainstalować
wyłącznie
w
pomieszczeniach
spełniających
wymogi
przeciwpoŜarowe,
oraz
posiadających
wszelkie
wymagane do instalacji i funkcjonowania pieca
parametry (doprowadzenia i odprowadzenia).
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych odłączyć urządzenie od napięcia.
W przypadku nieudanego rozpalenia NIE załączać
ponownie piecyka przed opróŜnieniem palnika.
CECHY TECHNICZNE
CHERIE
Okładzina boków, płyta górna oraz wstawki frontowe z kremowej ceramiki
Okładzina boków, płyta górna oraz wstawki frontowe z czerwonej ceramiki
FUNNY
Okładzina stalowa płyta górna oraz wstawki frontowe z ceramiki szarej, białej lub czerwonej
MOON
Okładzina boków, płyta górna oraz wstawki frontowe ze steatytu.
SPACE
Okładzina boków, płyta górna oraz wstawki frontowe z piaskowca.
CECHY TECHNICZNE
Piecyki na pelet CHERIE – FUNNY – MOON - SPACE są wyposaŜone w SYSTEM LEONARDO®, który umoŜliwia
optymalne spalanie, niezaleŜnie od warunków instalacji.
LEONARDO ® zapewnia optymalne działanie dzięki dwóm czujnikom, które mierzą poziom ciśnienia w komorze spalania
oraz temperaturę spalin. Pomiar, a w konsekwencji optymalizacja tych dwóch parametrów, odbywa się w sposób ciągły, aby
moŜna na bieŜąco korygować ewentualne nieprawidłowości w działaniu.
System LEONARDO® pozwala uzyskać spalanie ciągłe poprzez automatyczną regulację ciągu, w zaleŜności od cech kanału
spalinowego (kolana, długość, kształt, średnica, itp.) i warunków środowiska (wiatr, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne,
instalacje na duŜych wysokościach, itp.) Do prawidłowego funkcjonowania piecyka musza być zachowane normy
instalacyjne opisane w niniejszej instrukcji.
System LEONARDO® moŜe ponadto rozpoznawać rodzaj peletu i automatycznie regulować jego podawanie, dla
zapewnienia Ŝądanego poziomu spalania (naleŜy stosować pelet o długości około 6mm).
wakuometr
Sonda spalin
karta
elektroniczna
Widok z tyłu
Widok z boku
Sonda spalin
wakuometr
Pozycja gniazda wakuometru
karta sterująca
CECHY TECHNICZNE
Modele i wymiary
Rozprowadzenie
ciepłego powietrza Ø
100 mm
Powietrze do
spalania Ø 40 mm
Ujście spalin
Ø 80 mm
Przyłącze gniazda
szeregowego Rs 232
Masa cząsteczkowa spalin przy
8,2
g/s
mocy znamionowej
Moc zredukowana
3,3
Kw
Sprawność na mocy
85
%
zredukowanej
Emisja CO (13%O2) przy mocy
550
ppm
zredukowanej
Masa cząsteczkowa spalin przy
3,7
g/s
mocy zredukowanej
Maksymalna temperatura spalin
°C
160
Minimalny ciąg
12
Pa
Autonomia min/max
7,5/28 Godzin
ZuŜycie paliwa min/maks.
0,7/2,6 Kg/godz
Pojemność zasobnika
20
Kg
Ogrzewana kubatura *
270
m3
CięŜar CHERIE z opakowaniem
195
kg
CięŜar FUNNY z opakowaniem
187
kg
CięŜar MOON z opakowaniem
210
kg
CięŜar SPACE z opakowaniem
205
kg
Średnica przewodu spalinowego
80
mm
(końcówka męska)
Średnica przewodu
40
mm
doprowadzenia powietrza
(końcówka męska)
* ogrzewana kubatura obliczana jest przyjmując uŜycie
peletu 4300 Kcal/Kg przy odpowiedniej izolacji budynku
i załoŜeniu zapotrzebowania cieplnego 35 Kcal/m3 na
godzinę.
* waŜne jest teŜ umiejscowienie piecyka w
pomieszczeniu, który ma być ogrzewany.
PowyŜsze dane są orientacyjne.
EDILKAMIN
zastrzega
sobie
prawo
do
wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian mających na
celu polepszenie parametrów swoich wyrobów.
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie
230Vac +/- 10% 50 Hz
Wyłącznik on/off
Tak
Średnia moc absorbowana
100 W
Średnia moc absorbowana przy 400 W
załączeniu
Częstotliwość pilota
Podczerwień
Zabezpieczenie na układzie
**Bezpiecznik 2A, 250Vac 5x20
zasilania
Zabezpieczenie karty
**Bezpiecznik 2A, 250Vac 5x20
elektronicznej
TERMOPARA:
Znajdująca się w przewodzie odprowadzenia spalin, wykrywa
ich temperaturę. ZaleŜnie od wprowadzonych parametrów
steruje fazami rozpalania, pracy i gaszenia.
PARAMETRY TERMOTECHNICZNE
Moc znamionowa
Sprawność na mocy znamionowej
Emisja CO (13%O2) przy mocy
znamionowej
11
89,1
180
Kw
%
ppm
CZUJNIK STRUMIENIA:
Znajduje się w przewodzie doprowadzenia powietrza,
interweniuje gdy strumień powietrza do spalania jest
nieprawidłowy, co powoduje problemy z podciśnieniem w
obiegu spalin
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA:
Do jego zadziałania dochodzi, kiedy temperatura wewnątrz
piecyka jest zbyt wysoka. Blokuje załadunek peletu i powoduje
wygaszenie piecyka.
CECHY TECHNICZNE
PŁYTKA ELEKTRONICZNA:
PORT SZEREGOWY
Na wyjściu szeregowym RS232 (czysty styk na pin 2 i
pin6)za pomocą specjalnego kabla kod. 640560, moŜliwe
jest zainstalowanie, przez autoryzowany personel
techniczny, dodatkowego urządzenia do sterowania
zapalaniem i gaszeniem, np. termostatu lub sterownika
telefonicznego.
BATERIA PODTRZYMUJĄCA
Na karcie elektronicznej znajduje się bateria
podtrzymująca (typ CR 2032 o poj. 3 Volt). Jej
nieprawidłowe działanie (zuŜycie) jest wskazywane
poprzez napis wyświetlany na panelu „ERROR RTC
RD”.
Wyczerpanie
się
baterii
nie
stanowi
nieprawidłowości działania piecyka – baterię naleŜy
wymienić. Szerszych informacji moŜe udzielić Państwu
personel techniczny dokonujący pierwszego rozpalenia
piecyka.
BEZPIECZNIK**
Z tyłu piecyka, na gnieździe z
wyłącznikiem, znajdują się dwa
bezpieczniki w tym jeden
zapasowy
MONTAś OBUDOWY
CHERIE
Faza A
Na rysunku widzimy piec w takiej postaci, w jakiej
dostarczany jest do klienta.
Faza B
Odkręcić dwa profile tylne mocujące ceramikę „A” (82),
zdjąć maskownicę górną (69) jak pokazuje „B”.
Odkręcić Ŝeliwne górne mocowania boczne „C” (49-51).
Faza C
Przed umieszczeniem dolnej ceramiki załoŜyć 3
przyklejane przekładki dystansowe „D” (142).
Teraz nałoŜyć ceramiczne płytki boczne (47) wkładając je
najpierw do gniazd w przedniej części „E”, przekręcić i
oprzeć w tylnej części „F”.
Przykręcić uprzednio ściągnięty profil (82), powtórzyć
wcześniejsze czynności ale w odwrotnej kolejności,
załoŜyć ponownie Ŝeliwne mocowania boczne (49-51).
Faza D
Przykręcić z uŜyciem dostarczonych z piecykiem śrubek
(71) ceramiczną wstawkę (53) do górnej maskownicy (69),
po czym ponownie załoŜyć jak pokazuje „G”.
Odkręcić dwie śruby (58) i wysunąć dolną maskownice„H”
(52).
Połączyć wstawkę dostarczonymi razem z piecykiem
śrubkami (71) (53) z maskownicą dolną, po czym
umieścić ją w gnieździe i dokręcić „I”.
Faza E
NałoŜyć ceramiczną płytę (79) na płytę Ŝeliwną. JeŜeli
element ceramiczny wydaje się mało stabilny naleŜy uŜyć
3 podkładek (141), dostarczonych z urządzeniem, i ułoŜyć
je pod podkładki gumowe (74).
Faza F
Piecyk jest gotowy do instalacji.
UWAGA: Ŝeby zdjąć górną maskownicę (69) naleŜy
najpierw otworzyć drzwiczki a następnie wyczczepić
maskownicę naciskając rękoma na dolną i górną część,
uwaŜając by nie doszło do uszkodzenia spręŜyny oraz
ceramicznej wstawki (53).
MONTAś OBUDOWY
FUNNY
Faza A
Na rysunku widać piec w takiej formie, w jakiej jest
dostarczany do klienta.
Faza B
zdjąć górną maskownicę czołową mocowaną na wcisk
„D” (69), zamocować na niej wstawkę ceramiczną
dostarczonymi razem z urządzeniem śrubkami (71)
„E” (53) po czy z powrotem zamontować górną
maskownicę.
Odkręcić dwie śrubki (58) i wyjąć dolną maskownicę
„F” (52).
Połączyć maskownicę dostarczonymi razem z maszyną
śrubami (71) z ceramiczną wstawką (53) „H” (52), po
czym ponownie umieścić maskownicę w gnieździe i
dokręcić śrubki.
Faza C
Umieścić w górnej Ŝeliwnej płycie(78) trzy podkładki
gumowe (74), w odpowiednich otworach po czym
połoŜyć ceramiczną płytę górną (79).
Faza D
Piecyk jest gotowy do instalacji.
MONTAś OBUDOWY
MOON
Faza A
Na rysunku widać piec w takiej formie, w jakiej jest
dostarczany do klienta.
Faza B
Wysunąć górną maskownicę (69), Ŝeby móc wykręcić
dwie śruby, które przytrzymują Ŝeliwne płyty boczne
górne: prawą (51) i lewą (49).
Faza C/D
przymocować płytki (140) do kamiennych okładzin
bocznych „A-B” (47) przy pomocy śrub T.E.M 6x12,
dostarczonych razem z urządzeniem i załoŜyć, bez
dokręcania, śruby samogwintujące 4,2x9,5 do obu
blokujących kątowników (141-142). Umieścić na
korpusie kamienne płyty boczne (47): najpierw w
dolnej części „C”, przekręcić i oprzeć o górny element
w kątowniku dolnym „D” (141).
Teraz dokręcić załoŜone wcześniej śruby do obu
blokujących kątowników: w przedniej i tylnej części
(141-142).
Powtórzyć te same czynności przy wszystkich
kolejnych okładzinach kamiennych.
UWAGA: podczas faz montowania okładzin ze
steatytu naleŜy sprawdzić, czy boczne płyty kamienie
są w jednej linii z Ŝeliwną pokrywą. Gdyby tak nie
było, umieścić pomiędzy pod kamiennym bokiem
piecyka płaską podkładkę (151), Ŝeby wyrównać
obudowę i skompensować róŜnicę.
Faza E
Przy pomocy śrubek (71) i podkładek (151) połączyć
Ŝeliwną maskownicę górną (53) ze wstawką (69) „G”.
Odkręcić obie śrubki (58) i wysunąć dolną
maskownicę „H” (52).
Przy pomocy śrubek (71) i podkładek (151),
dostarczonych razem połączyć Ŝeliwną maskownicę
(53) ze wstawką (52) , ustawić ją w gnieździe i
dokręcić „I”.
Faza F
Zamontować obie płytki boczne prawą (51) i lewą
(49) i dokręcić je śrubami, które zostały wyjęte
wcześniej. ZałoŜyć, poprzez wciśnięcie, górną
maskownicę (69).
Faza G
Umieścić w górnej płycie Ŝeliwnej (78) trzy podkładki
gumowe (74), w odpowiednich gniazdach, i nałoŜyć
płytę ze steatytu (79).
Faza H
Piecyk jest gotowy do instalacji.
MONTAś OBUDOWY
SPACE
Faza A
Na rysunku widać piec w takiej formie, w jakiej jest
dostarczany do klienta.
Faza B
Wysunąć górną maskownicę (69), Ŝeby móc
wykręcić dwie śruby, które przytrzymują Ŝeliwne
płyty boczne górne: prawą (51) i lewą (49).
Faza C/D
przymocować płytki (140) do kamiennych okładzin
bocznych „A-B” (47) przy pomocy śrub T.E.M
6x12, dostarczonych razem z urządzeniem i załoŜyć,
bez dokręcania, śruby samogwintujące 4,2x9,5 do
obu blokujących kątowników (141-142). Umieścić
na korpusie kamienne płyty boczne (47): najpierw w
dolnej części „C”, przekręcić i oprzeć o górny
element w kątowniku dolnym „D” (141).
Teraz dokręcić załoŜone wcześniej śruby do obu
blokujących kątowników: w przedniej i tylnej części
(141-142).
Powtórzyć te same czynności przy wszystkich
kolejnych okładzinach kamiennych.
UWAGA: podczas faz montowania okładzin z
piaskowca naleŜy sprawdzić, czy boczne płyty
kamienie są w jednej linii z Ŝeliwną pokrywą. Gdyby
tak nie było, umieścić pod kamiennym bokiem
piecyka płaską podkładkę (151), Ŝeby wyrównać
obudowę i skompensować róŜnicę.
Faza E
Przy pomocy śrubek (71) i podkładek (151) połączyć
Ŝeliwną maskownicę górną (53) ze wstawką (69)
„G”. Odkręcić obie śrubki (58) i wysunąć dolną
maskownicę „H” (52).
Przy pomocy śrubek (71) i podkładek (151),
dostarczonych razem połączyć Ŝeliwną maskownicę
(53) ze wstawką (52) , ustawić ją w gnieździe i
dokręcić „I”.
Faza F
Zamontować obie płytki boczne prawą (51) i lewą
(49) i dokręcić je śrubami, które zostały wyjęte
wcześniej. ZałoŜyć, poprzez wciśnięcie, górną
maskownicę (69).
Faza G
Umieścić w górnej płycie Ŝeliwnej (78) trzy
podkładki gumowe (74), w odpowiednich gniazdach,
i nałoŜyć płytę z piaskowca (79).
Faza H
Piecyk jest gotowy do instalacji.
INSTALACJA
JeŜeli w instrukcji nie jest określone inaczej, naleŜy postępować wg lokalnych przepisów obowiązujących w kraju
instalacji. W przypadku instalacji w budynkach wielorodzinnych, naleŜy poprosić o zgodę administrację budynku.
SPRAWDZENIE KOMPATYBILNOŚCI Z INNYMI URZĄDZENIAMI
NIE naleŜy instalować pieca na pelet w pomieszczeniach, gdzie pracują juŜ ekstraktory lub urządzenia gazowe typu B lub
inne urządzenia wywołujące podciśnienie w pomieszczeniu.
SPRAWDZENIE PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO (wtyczkę podłączać w dostępnym miejscu)
Piecyk dostarczany jest wraz z przewodem zasilającym, którego wtyczkę naleŜy włączyć do gniazda 230V 50 Hz, najlepiej
wyposaŜonego w wyłącznik elektromagnetyczny. Skoki napięcia powyŜej 10% mogą negatywnie wpływać na pracę piecyka
(w razie konieczności zamontować odpowiedni wyłącznik dyferencyjny). Instalacja elektryczna musi być prawidłowo
wykonana, naleŜy przede wszystkim sprawdzić sprawność obwodu uziemienia. Linię zasilającą wykonać z przewodu o
przekroju odpowiadającym mocy urządzeń. Niesprawne działanie obwodu uziemienia moŜe być powodem złego
funkcjonowania piecyka, za które Edilkamin nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności.
ROZMIESZCZENIE PIECA
Piecyk podczas montaŜu naleŜy odpowiednio wypoziomować. Sprawdzić odpowiednią wytrzymałość podłoŜa.
ODLEGŁOŚCI BEZPIECZNE ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY PRZECIW POśAROWE,
Piecyk naleŜy zainstalować wg następujących norm bezpieczeństwa:
-minimalna odległość boków i tyłu urządzenia od materiałów łatwopalnych wynosi 40 cm
-przed piecykiem nie moŜna umieszczać materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niŜ 80 cm
-jeśli piecyk stoi na podłoŜu z materiału palnego, naleŜy odizolować go płytą z materiału
izolacyjnego, takiej wielkości, by wystawała ona co najmniej 20 cm po bokach oraz 40 cm z
przodu.
Na piecyku, oraz w odległości mniejszej niŜ te określone jako granice bezpieczeństwa nie mogą
znajdować się przedmioty z materiałów łatwopalnych.
Jeśli ściana za piecykiem wykonana jest z drewna lub innego, palnego materiału, zaizolować
przewód odprowadzenia spalin włóknem ceramicznym lub materiałem o analogicznych
właściwościach.
Odległość od materiałów łatwopalnych
Zabezpieczenie podłogi
DOPROWADZENIE POWIETRZA
Do pomieszczenia, w którym piecyk ma być zainstalowany naleŜy doprowadzić powietrze z zewnątrz kanałem
wentylacyjnym o przekroju co najmniej 80 cm2, co zapewni uzupełnienie tlenu zuŜywanego w procesie spalania.
Alternatywnie, moŜliwe jest podłączenie doprowadzenia powietrza do piecyka bezpośrednio z zewnątrz poprzez przedłuŜenie
rury stalowej w dolnej tylnej piecyka o średnicy 5 cm. W tym przypadku mogą się jednak pojawiać problemy ze skroplinami,
konieczne jest teŜ zabezpieczenie siatką wejścia powietrza , którego wolna średnica musi wynosić przynajmniej 12 cm².
Przewód doprowadzający musi być krótszy niŜ 1 metr, prosty, zakończony odcinkiem zakrzywionym ku dołowi pod katem
90°, w celu ochrony przed wiatrem.
ODPROWADZENIE SPALIN
Dopuszczalne jest wyłącznie odprowadzenia spalin na odrębnym przewodzie kominowym (nie wolno korzystać z przewodu,
do którego podłączone są inne urządzenia).
Odprowadzenia spalin do przewodu kominowego następuje poprzez króciec o średnicy 8 cm umieszczony z tyłu piecyka.
NaleŜy wyposaŜyć układ odprowadzenia spalin w końcówkę ze zbiornikiem na kondensat na początku odcinka pionowego.
Spaliny z piecyka odprowadzamy na zewnątrz za pomocą przewodów stalowych posiadających certyfikat EN 1856.Rurę
naleŜy hermetycznie uszczelnić: do uszczelnienia i ewentualnej izolacji uŜyć materiałów odpornych na wysokie temperatury
(silikon lub masa odporna na wysokie temperatury)
Odcinki poziome mogą mieć długość do 2 m i musza posiadać nachylenie minimum 3% w górę. Maksymalna ilość kolan 90°
to 2.
JeŜeli nie podłączamy odprowadzenia spalin do przewodu kominowego, naleŜy wykonać odcinek pionowy o długości co
najmniej 1,5 m zakończony parasolem. Odcinek pionowy moŜna umieścić na zewnątrz lub wewnątrz budynku. W przypadku
kanału zewnętrznego naleŜy go odpowiednio zaizolować.
JeŜeli kanał spalinowy wchodzi do przewodu kominowego, musi on być przystosowany do spalin pochodzących ze spalania
paliw stałych, a jeśli jego średnica przekracza 150 mm naleŜy wprowadzić do wewnątrz wkład rurowy i uszczelnić ujście
spalin względem części murowanych.
Wszystkie odcinki przewodu spalinowego muszą być dostępne celem kontroli droŜności.
Przewody spalinowe naleŜy czyścić co najmniej raz w roku: zaniedbanie tej czynności zwiększa ryzyko powstania poŜaru. W
takim wypadku: nie gasić zarzewia ognia wodą, opróŜnić zasobnik peletu. Przed ponownym uruchomieniem piecyka wezwać
serwis.
Na rysunkach poniŜej pokazano przykładowe moŜliwości wykonania instalacji odprowadzania spalin.
INSTALACJA
IA
A: stalowy przewód kominowy
zaizolowany
B: minimalna wysokość 1,5m
C-E: pobór powietrza z zewnątrz
(przekrój uŜytkowy minimum 80 cm2)
D: stalowy przewód kominowy,
wewnątrz istniejącego murowanego
komina
KOMIN
Podstawowe cechy komina:
- przekrój wewnętrzny podstawy taki sam jak w przewodzie
kominowym;
- przekrój wyjścia nie mniejszy niŜ podwójny przewodu
kominowego;
- ustawienie na pełnym wietrze, ponad kalenicą i poza strefą
refluksu.
CYRKULACJA
GORĄCEGO POWIETRZA
Do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, w którym
zainstalowany został piecyk słuŜy kratka nawiewu ciepłego
powietrza w górnej części maskownicy (rys. E).
Natomiast, by rozprowadzić powietrze do jednego lub dwóch
przyległych pomieszczeń piecyk został wyposaŜony w dwa
króćce, znajdujące się z tyłu (rys. A), do których naleŜy
podłączyć odpowiednie przewody aluminiowe.
śeby ułatwić proces dystrybucji ciepłego powietrza w ofercie
Edilkamin dostępne są opcjonalne dwa zestawy KIT 10 oraz
KIT 10 BIS.
WaŜne jest, aby pamiętać o zaizolowanie przewodu, którym
przechodzić będzie ciepłe powietrze, Ŝeby nie dochodziło do
niepoŜądanej dyspersji ciepła.
Budując kanały DGP naleŜy w miarę moŜliwości unikać
zakrzywień przewodów rurowych.
Na piecyku dystrybucja powietrza regulowana jest ręcznie,
przy uŜyciu dźwigni „L” (rys. B-C). śeby moŜna było
zmienić ich ustawienie naleŜy najpierw zdjąć płytki
blokujące „P” przymocowane śrubami (rys. B-C).
Po zdjęciu blokad moŜemy skierować ciepłe powietrze tylko
na przedni nawiew rys. E (dźwignia w pozycji całkowicie do
tyłu – zobacz rys. D) lub w tylną część do DGP rys. F
(dźwignia w pozycji całkowicie z przodu – zobacz rys. D) lub
po połowie do przodu i na tył (dźwignia w pozycji pośredniej – zobacz rys. D).
INSTALACJA
śeby uniknąć oparzenia, do poruszania dźwignią podczas pracy skorzystać z uchwytu.
Na rysunkach poniŜej przedstawione zostały róŜne moŜliwości instalacji.
UWAGA:
JEśELI PIECYK NIE BĘDZIE WYKORZYSTANY DO ROZPROWADZENIA GORĄCEGO POWIETRZA NIE
NALEśY ZDEJMOWAĆ BLOKAD Z DŹWIGNI(P) .
aria calda – ciepłe powietrze
irragiamento – promieniowanie cieplne
Przykłady instalacji:
Gorące powietrze rozprowadzane do przyległych pomieszczeń.
Gorące powietrze w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk.
DZIAŁANIE PIECYKA
Synoptyczny panel sterujący:
do załączania i wyłączania piecyka (przyciskać przez ok. 2 sekundy), do wychodzenia z menu
do wejścia w menu
do zwiększania wartości
do zmniejszania wartości
(klawisz rezerwy peletu)
Jeśli przyciśniemy 1 raz zapisujemy w pamięci piecyka fakt załadowania do zasobnika 15kg peletu,
na bazie tej informacji piecyk poda komunikat, Ŝe trzeba dokonać kolejnego załadunku gdy pelet
będzie się kończył
Pokrętło PRAWE: do zmiany siły nadmuchu (od 1 do 10)
Pokrętło LEWE: do zmiany mocy (od 1 do 5)
Na wyświetlaczu po PRAWEJ wyświetlany jest aktualny poziom nadmuchu
Na wyświetlaczu po LEWEJ wyświetlany jest aktualny poziom mocy na której piecyk pracuje, lub bieŜąca
temperatura, rezerwa lub data i godzina.
Funkcja Turbo: pozwala na uŜycie maksymalnej mocy wentylatora, do kaŜdej ustawionej mocy
(funkcja zalecana przy DGP do pomieszczeń przyległych)
Pokrętło mocy
Załadunek pelet/rezerwa
Wyświetlacz LEWY
Funkcja Turbo
Czujnik pilota
Pokrętło siły nadmuchu
Wyświetlacz PRAWY
WYŚWIETLANE DANE
STAND-BY
TRYB MANUALNY
DATA
GODZINA
MOC
REZERWA
TURBO
POZIOM NADMUCHU
TRYB AUTOMATYCZNY:
TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
TRYB TURBO
DZIAŁANIE PIECYKA
Pierwsze uruchomienie:
W celu wykonania podłączenia i pierwszego uruchomienia naleŜy zwrócić się do autoryzowanego serwisu
technicznego firmy Edilkamin, który wykalibruje piecyk w zaleŜności od stosowanego peletu oraz warunków
uŜytkowania, oraz podbije gwarancję.
Przy kilku pierwszych rozpaleniach moŜe pojawić się nieprzyjemny zapach farby, który w krótkim czasie zanika
Zanim uruchomimy piecyk naleŜy upewnić się, czy:
- instalacja jest wykonana prawidłowo
- zasilanie elektryczne jest wykonane prawidłowo (uwaga na uziemienie)
- drzwiczki są zamknięte i szczelne
- palnik jest pusty
- wyświetlacz jest w stanie czuwania – stand-by: pokazuje aktualną godzinę i ustawioną temperaturę wody
Napełnianie pojemnika peletem
Pokrywa pojemnika otwiera się i zamyka dzięki praktycznemu systemowi mechanizmowi wystarczy delikatny
nacisk na przednią część Ŝeliwnej pokrywy * (rys. 3)
UWAGA: do ładowania piecyka podczas jego działania, czyli gdy jest ciepły uŜyć rękawicy dostarczonej
razem z piecykiem.
Napełnianie ślimaka
Przy pierwszym uruchomieniu, oraz kaŜdorazowo gdy
całkowicie opróŜnimy zasobnik z peletu naleŜy wykonać
napełnienie ślimaka w następujący sposób: wcisnąć
równocześnie przyciski „+” i „-” (na pilocie lub panelu
sterującym) na kilka sekund, po zwolnieniu klawiszy pojawi
się na pis „Ricarica” (Napełnij)
Fakt, Ŝe na dnie zasobnika pozostanie zawsze niewielka
ilość peletu, której ślimak nie zaciągnie jest zjawiskiem
normalnym: raz w miesiącu naleŜy oczyścić odkurzaczem
dno zbiornika, aby uniknąć odkładania się pyłów i
zanieczyszczeń.
Uruchomienie automatyczne:
Na piecyku w stanie stand-by przyciskamy przez dwie
sekundy klawisz 0/1 (na pilocie lub panelu sterującym):
uruchamiamy w ten sposób procedurę uruchomienia, na
wyświetlaczu pojawia się napis AVVIO/START i następuje
odliczanie od końca sekund do pełnego uruchomienia (od
1020 do 0). Czas trwania uruchomienia nie jest stały, zaleŜy
od tego w jakim tempie sterowanie zakończy wymagane procedury testowe. Po około 5 minutach od załączenia
piecyka powinien pojawić się płomień.
Uruchomienie ręczne (w przypadku braku rozpalenia):
Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska (poniŜej 3 stopni C) grzałka elektryczna nie będzie w stanie
odpowiednio się rozgrzać i podpalić peletu, moŜna tego dokonać za pomocą podpałki. Podobnie postępujemy w
przypadku awarii grzałki. Do paleniska włoŜyć dobrze rozpaloną kostkę podpałki, zamknąć drzwiczki i wcisnąć
przycisk 0/1.
Tryby działania
Ręczny: uŜytkownik ustawia Ŝądaną moc roboczą (od minimalnie 1 do maksymalnie 5).
Automatyczny: uŜytkownik ustawia temperaturę, jaką chce uzyskać w pomieszczeniu i piecyk odczytując ją
optymalizuje moc i parametry pracy tak, aby utrzymywać tę temperaturę, po jej osiągnięciu ustawia się na
minimalny poziom mocy - 1.
UWAGI odnośnie paliwa.
Piecyki CHERIE - FUNNY - MOON – SPACE zostały zaprojektowane i zaprogramowane do spalania peletu
drzewnego o średnicy 6 mm.
Pelet jest paliwem w formie cylindrycznego granulatu o średnicy ok. 6 mm, uzyskiwanym w wyniku procesu ciśnieniowego
sprasowania odpadów drewnianych bez zastosowania dodatkowych substancji.
Zazwyczaj pakowany jest w worki po 15 kg.
Aby zapewnić prawidłową pracę piecyka NIE spalać innych materiałów poza granulatem. W przypadku stwierdzenia
wykorzystania w palenisku innych materiałów niŜ pelet (takŜe drewna), co moŜliwe jest w wyniku badań laboratoryjnych,
producent całkowicie uniewaŜnia udzieloną na urządzenie gwarancję.
Firma EdilKamin zaprojektowała, przetestowała i zaprogramowała piecyki na pelet w ten sposób, Ŝe optymalne warunki
pracy osiągane są w przypadku, gdy opalane są peletem o następujących parametrach:
Średnica : 6 milimetrów, - Maksymalna długość : 40 mm, - Maksymalna wilgotność: 8 %, - Kaloryczność : co najmniej
4300 kcal/kg
Opalanie nieodpowiednim peletem moŜe prowadzić do zmniejszenia wydajności, nieprawidłowości w funkcjonowaniu,
zapychania się urządzenia, zabrudzenia szyby, niepełnego spalania itp.
MoŜna łatwo dokonać wzrokowej kontroli peletu:
Dobry: gładki o regularnej długości, mało pylący.
Niedobry: z poprzecznymi pęknięciami, bardzo pylący, o róŜnej długości z duŜą ilością ciał obcych.
Działanie w trybie ręcznym z panelu synoptycznego/pilota
Przy działającym piecu, lub w funkcji stand-by, wcisnąć raz przycisk MENU na panelu synoptycznym/pilocie i
na wyświetlaczu pojawi się napis POTENZA (moc) – czyli moc z jaką pracuje piec, przekręcić pokrętło lewe lub
wcisnąć przycisk „+” na pilocie, Ŝeby zwiększyć moc działania (od Potenza 1 do Potenza 5).
Regulacja siły nadmuchu z panelu synoptycznego
Przekręcając pokrętło w prawo przechodzimy do regulacji siły nadmuch, przy działającym piecu, lub w funkcji
stand-by (od 1 do 10 na wszystkich zakresach mocy).
Działanie w trybie automatycznym z panelu synoptycznego/pilota
Wciskając 2 razy przycisk MENU zmieniamy działanie z ręcznego na automatyczny, regulując pracę urządzenia
względem temperatury, którą chcemy uzyskać w pomieszczeniu (do regulacji temperatury od 10⁰C do 29⁰C
uŜyć przycisków + i – na pilocie lub lewego pokrętła na panelu) regulując odpowiednią moc roboczą piecyka.
JeŜeli ustawimy temperaturę niŜszą niŜ panującą w pomieszczeniu piecyk pracował będzie na mocy minimalnej
Potenza1 (Moc1).
Wygaszanie
Dla zapewnienia większego komfortu piec wyłącza się z wentylatorem nadmuch powietrza działającym na
tej samej mocy, na której działał ostatnio.
Przy działającym piecyku wcisnąć na 2 sekundy klawisz 0/1 (na panelu synoptycznym lub pilocie) aby
uruchomić proces wygaszania, na wyświetlaczu pokaŜe się odliczanie sekund od końca, ich liczba jest roŜna w
zaleŜności od mocy, na jakiej pracował piecyk, gdy rozpoczęliśmy wyłączanie.
Faza wygaszania (która ma na celu zagaszenie płomienia, nie pozostawienie paliwa w komorze i schłodzenie
piecyka) obejmuje:
•
przerwanie podawania peletu;
•
Silny nadmuch na poziomie mocy, na którym pracował piecyk;
•
Silne działanie silnika odprowadzania spalin.
Nigdy nie odłączać zasilania elektrycznego podczas fazy wygaszania.
Ustawianie zegara
Wciskając przez 2 sekundy klawisz MENU i przechodząc klawiszami +/- wchodzimy do menu „OROLOGIO”
(zegar), dzięki któremu moŜna ustawić wewnętrzny zegar w sterowniku urządzenia.
Kolejne naciśnięcia klawisza MENU wyświetlą nam: dzień, miesiąc, rok, godzinę, minutę i dzień tygodnia, które
naleŜy ustawić. Kiedy pojawi się napis „SALVATAGGIO??” (zachować?) naleŜy potwierdzić zapis klawiszem
MENU, po czym wyświetli się napis „SALVATAGGIO OK” (zachowano)
Tygodniowy programator cykli włączania i wyłączania piecyka
Przyciskając przez 2 sekundy klawisz MENU wchodzimy na menu zegarowe „OROLOGIO” i przesuwając na
nim klawiszem „+” uzyskamy dostęp do programowania pracy piecyka w trybie tygodniowym. NaleŜy przejść
do funkcji: PROGRAM. ON/OFF, która pozwoli na ustawienie ilości cykli załączania i wyłączania w ciągu doby
(moŜna ustawić max 3 na dzień).
Jeśli potwierdzimy wejście klawiszem MENU pojawi się wybór jednej z moŜliwości:
NO PROG (bez programu)
PROGRAM. GIORNAL. (program dzienny – taki sam na kaŜdy dzień tygodnia)
PROGRAM. SETTIMA. (program tygodniowy- naleŜy ustawić cykl pracy na kaŜdy dzień tygodnia)
Za pomocą klawisza +/- przechodzimy po kolejnych opcjach.
JeŜeli klawiszem MENU potwierdzimy „PROGRAM. GIORNAL.” uzyskamy dostęp do programowania cykli
załączania i wygaszania w ciągu doby i będzie to jeden, taki sam program na kaŜdy dzień tygodnia. UŜywając
klawisza „+” wyświetlimy:
NO PROG (bez programu)
1 PROGR GIORN (jedno załączenie i wygaszenie na dobę)
2 PROGR GIORN (dwa załączenia i wygaszenia na dobę)
3 PROGR GIORN (trzy załączenia i wygaszenia na dobę)
Klawisz „-” wyświetli nam te opcje w odwrotnej kolejności. Jeśli wejdziemy w PROGR 1 najpierw musimy
ustawić godzinę załączenia urządzenia, na wyświetlaczu pojawi się:
1 „ACCESO” ore (godz) 10,30 klawiszem +/- ustawiamy wybraną godzinę i potwierdzamy MENU
DZIAŁANIE PIECYKA
Na wyświetlaczu pojawi się 1 „ACCESO” minuti 10,30 – klawiszem +/- ustawiamy minuty do wcześniej
ustawionej godziny i potwierdzamy MENU. Analogicznie ustawiamy godzinę wygaszenia (SPENTO), gdy
wyświetli się 1 „SPENTO” – potwierdzamy M. Mamy moŜliwość ustawienia do 3 cykli (2 ACCESO/SPENTO,
3 ACCESO/SPENTO) w ciągu doby na tej samej zasadzie, potwierdzając klawiszem M gdy pojawi się napis
„SALVATAGGIO OK”.
W podobny sposób ustawiamy program na kolejne lub wybrane dni tygodnia: jeśli klawiszem MENU
potwierdzimy wybór programu tygodniowego „PROGRAMMA SETT” będziemy mogli wybrać dowolny dzień
tygodnia i zaprogramować godziny pracy urządzenia, gdzie: 1 to poniedziałek – 2 wtorek – 3 środa -4
czwartek….-7 niedziela. Gdy dokonamy wyboru dnia przesuwając je za pomocą klawisza +/- naleŜy
potwierdzić klawiszem Menu, po czym zaprogramować cykl pracy analogicznie jak w programowaniu
dziennym, ustalając ilość załączeń i wyłączeń kasety oraz ich pory na kaŜdy dzień. Jeśli pomylimy się, moŜemy
w kaŜdej chwili wyjść z menu klawiszem 0/1 i pojawi się napis SAVED.
Uwaga o zmienności płomienia
Ewentualne zmiany intensywności płomienia zaleŜą od typu uŜytego peletu, oraz od normalnej charakterystyki
spalania paliw stałych, która uwarunkowana jest jakością paliwa czy okresowym przedmuchem komory , które
automatycznie wykonuje piecyk.
Uwaga: czyszczenia automatyczne (przedmuch palnika) wykonywane przez piecyk nie zastępują czyszczenia
palnika na zimno, jakie obowiązkowo musi być wykonane przez uŜytkownika przed załączeniem urządzenia.
SYGNALIZACJA REZERWY PELETU
Piecyki CHERIE - FUNNY - MOON – SPACE posiadają elektroniczną funkcję pozwalającą na ocenienie ilości
peletu, jaka pozostała w zasobniku. Jest on zintegrowany ze sterowaniem i pozwala na monitorowanie ile godzin
autonomii ma urządzenia i ile kg peletu pozostało w zasobniku.
Aby system prawidłowo funkcjonował naleŜy go wyzerować przy pierwszym uruchomieniu, co przeprowadzić
powinien autoryzowany serwisant w następujący sposób:
Zanim system zostanie uruchomiony naleŜy załadować pełen zasobnik peletu i włączyć piecyk pozwalając mu
pracować aŜ do wypalenia całego paliwa. W tym czasie wykonuje się swego rodzaju „dotarcie” urządzenia.
Następnie załadować do pustego zasobnika 15 kg peletu.
Następnie wcisnąć jeden raz klawisz rezerwa; do pamięci wprowadzona zostanie informacja, Ŝe
załadowano 15 kg peletu.
Od tego momentu na wyświetlaczu pojawiać się będzie malejąca ilość kg paliwa w zasobniku (15 … 14 … 13).
KaŜdorazowo przy uzupełnianiu peletu naleŜy wpisać ten zasyp do pamięci urządzenia w następujący sposób:
1. wcisnąć klawisz MENU przez 2 sekundy, aŜ pojawi się napis „SETAGGI”
2. za pomocą klawisza „+/-” wyświetla się „T.max E”
3. potwierdzić klawiszem MENU, pojawi się wartość, jest to pozostała ilość peletu w zasobniku +
zasypane kg peletu (domyślnie 15kg, moŜna zmienić klawiszem +/-)
Jeśli pelet w zbiorniku się wyczerpie, piecyk zostaje zatrzymany awaryjnie i pojawi się napis Stop/Fiamma.
UWAGA: Co jakiś czas naleŜy pamiętać, Ŝeby wyzerować „sygnalizację rezerwy peletu”, Ŝeby zwiększyć
wiarygodność działania systemu rezerwy, który jest funkcją o charakterze szacunkowym.
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzieli Serwis techniczny, który dokonał pierwszego uruchomienia.
DZIAŁANIE PIECYKA
PILOT kod. 633310
Legenda klawiszy i wyświetlacza:
+/A
M
: do rozpalania i wygaszania
: do zwiększania / zmniejszania róŜnych ustawień
: do przechodzenia do programowania „EASY TIMER”
: do przechodzenia z automatycznego trybu pracy na manualny i vice versa
OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU PILOTA
Wskazuje na fakt przekazywania danych z
pilota do karty sterującej piecyka.
Bateria wyładowana – naleŜy wymienić,
stare przekazać do utylizacji zgodnie z
przepisami
Klawiatura
zablokowana
(wcisnąć
jednocześnie A i M na kilka sekund lub
odblokować klawiaturę)
Wskazuje, Ŝe wprowadzany jest czas
rozpalenia/wygaszenia piecyka za pomocą
programu „EASY TIMER”
Pokazuje temperaturę w pomieszczeniu
odczytywaną
przez
pilota
(podczas
konfigurowania pilota pokazuje wartości
ustawionych parametrów)
- podświetlona ikona oznacza, Ŝe piecyk jest
w fazie rozpalania
Pokazuje, Ŝe piecyk działa w trybie
automatycznym (na wyświetlaczu pojawi
się ustawiona wartość temperatury)
Wskazuje, Ŝe pilot jest ustawiony do pracy z
piecykiem na pelet z układem wodnym
Wskaźnik pracy w trybie ręcznym (pojawia
się na wyświetlaczu wartość mocy
roboczej).
Wskaźnik poziomu prędkości wentylatorów.
Wskazuje, Ŝe pilot pracuje z powietrznym
piecykiem na pelet.
ODCZYTYWANIE TEMPERATURY ZA POMOCĄ PILOTA
Pilot posiada wewnętrzną sondę pomiarową do odczytu temperatury pomieszczenia, która wyświetlana jest w
rzeczywistym czasie na jego wyświetlaczu.
Zmierzona temperatura w regularnych odstępach czasu przesyłana jest do karty elektrycznej wewnątrz piecyka i
lampka kontrolna LED na pilocie odnajdują się z czujnikiem na panelu synoptycznym, jeŜeli są w tym samym
polu.
JeŜeli temperatura z pilota nie zostanie dostarczona z pilota do karty sterującej w piecyku przez czas dłuŜszy niŜ
30 minut, sterowanie wykorzysta dane temperatury pochodzące z sondy podłączonej do panelu synoptycznego.
WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA
Po krótkim wciśnięciu przycisku „M” moŜemy przejść do regulacji poszczególnych funkcji:
Regulacja temperatury w trybie automatycznym: piecyk moduluje moc tak, by uzyskać zadaną
temperaturę w pomieszczeniu;
Ręczna ustawienie mocy pracy: piecyk pracuje na ustawionym ręcznie zakresie mocy
Ręczna regulacja nadmuchu (prędkość pracy wentylatora nadmuchowego).
PROGRAM „EASY TIMER”
Pilot umoŜliwia sterowanie uproszczonym programowaniem godzinowym w łatwy i przystępny sposób:
- kiedy piecyk jest włączony: moŜna ustawić pilotem wyłączenie piecyka z wyprzedzeniem od jednej do
dwunastu godzin, na wyświetlaczu panelu synoptycznego pojawi się czas pozostały do zaprogramowanego
wyłączenia.
- kiedy piecyk jest wyłączony: moŜna ustawić pilotem rozpalenie piecyka z wyprzedzeniem od jednej do
dwunastu godzin, na wyświetlaczu panelu synoptycznego pojawi się czas pozostały do rozpalenia piecyka.
- Ustawienie: aby ustawić funkcję easy timer naleŜy:
a) wcisnąć klawisz A, na wyświetlaczu pojawi się ikona
„Easy timer”
b) klawiszami +/- ustawić Ŝądaną liczbę godzin, na przykład:
potwierdzająca wejście w programowanie
c) skierować pilot w stronę panelu synoptycznego
d) potwierdzić zaprogramowany czas wciskając na kilka sekund klawisz A, zgaśnie ikona
i na panelu
synoptycznym pojawi się wskazanie czasu pozostałego do zadziałania „Easy timer”
e) aby wykasować program powtórzyć czynności z punktów a), b), c), d) ustawiając czas na „00H”
BLOKADA KLAWIATURY
Klawiatura pilota moŜe zostać zablokowana, aby zapobiec przypadkowemu aktywowaniu róŜnych piecyka, nie
kontrolowanego przez uŜytkownika. Jednoczesne wciśnięcie klawiszy A i M powoduje pojawienie się ikony
klucza
,która potwierdza zablokowanie klawiatury. śeby odblokować klawiaturę, naleŜy ponownie
wcisnąć jednocześnie klawisze A i M.
WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII
Zapalenie się ikony baterii wskazuje, ze baterie w pilocie są bliskie wyczerpania, naleŜy dokonać ich wymiany,
uŜywając trzech sztuk tego samego typu ( AAA 1.5V)
- nie łączyć baterii nowych i uŜywanych
- nie łączyć baterii róŜnych producentów, poniewaŜ kaŜda marka posiada inne pojemności
- nie łączyć baterii tradycyjnych z akumulatorowymi
- nie próbować ładować baterii alkalicznych i cynkowo-węglowych poniewaŜ moŜe dojść do ich uszkodzenia i
wycieku płynu.
INFORMACJE DLA UśYTKOWNIKA
W myśl przepisów dotyczących redukcji uŜycia substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i
utylizacji odpadów, symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na urządzeniach lub na opakowaniu wskazuje, Ŝe
produkt, po zaprzestania jego uŜytkowania, musi być oddzielony od innych odpadów. UŜytkownik ma obowiązek dostarczyć
urządzenia wycofane z uŜycia do odpowiednich punktów utylizacji odpadów elektrycznych i elektrotechnicznych, lub
dostarczyć je z powrotem do sprzedawcy w chwili zakupu nowego urządzenia tego samego typu.
UWAGI I DANE TECHNICZNE
ZASIĘG
- Pilot przesyła sygnał podczerwienią, dioda transmitująca sygnał musi być w jednej linii, w kontakcie z lampką
odbiorczą piecyka, Ŝeby transmisja była poprawna musi się to odbywać w wolnym polu, czyli bez zbędnych
przeszkód, moŜe to być odległość max 4-5 m.
śYWOTNOŚĆ BATERII
- Pilot działa na 3 baterie alkaiczne 1,5V, rozmiar AAA, Ŝywotność baterii zaleŜy od ich jakości oraz
intensywności stosowania, ale średnio starcza na cały sezon.
CZYSZCZENIE
- Pilot czyszczony powinien być wilgotną szmatką bez uŜycia detergentów, nie moŜna rozpylać płynu
bezpośrednio na pilota, jeŜeli zajdzie taka konieczność uŜywać wyłącznie detergentów neutralnych, bez
substancji agresywnych.
DBAŁOŚĆ O URZĄDZENIE
- Nie naraŜać urządzenia na działanie źródeł ciepła, pary, pyłu, strumieni wody lub innych płynów.
- Manewrować pilotem ostroŜnie, upadek moŜe spowodować uszkodzenie.
- Temperatura robocza wynosi od: 0-40⁰C
- Temperatura składowania to: -10/+50⁰C
- Wilgotność robocza: 20-90% U.R. bez kondensatu.
- Stopień ochrony: IP 40
- CięŜar pilota z bateriami wewnątrz:160 gr
MOśLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
PROBLEM
Panel synoptyczny nie działa
PRZYCZYNA
brak napięcia w sieci
ROZWIĄZANIE
Sprawdzić, czy kabel zasilający
jest podłączony
Sprawdzić bezpiecznik (w
gnieździe zasilającym)
Pilot nie działa
Zbyt duŜa odległość od urządzenia
ZbliŜyć się z pilotem do urządzenia
Wyładowana bateria pilota
Sprawdzić baterię i ewentualnie
wymienić ją
Wyczyścić wymiennik wewnątrz
paleniska uŜywając do tego
odpowiednich drąŜków (patrz
instrukcje konserwacji)
Napełnić ślimak (zobacz paragraf o
włączaniu
Nadmuchiwane powietrz nie jest
odpowiednio ciepłe
Zbyt duŜo sadzy w wymienniku
Nie pojawia się płomień (naleŜy
pamiętać, Ŝe pojawia się on po
około 5 minutach po wciśnięciu
przycisku 0/1)
Urządzenie nie włącza się
komunikat rtc-dr wyświetlany na
panelu synoptycznym
Nie został napełniony ślimak
Piecyk nie włącza się/wyłącza o
zaprogramowanej godzinie
Za duŜo resztek paliwa w palniku
Wyładowana bateria
podtrzymująca, wewnątrz karty
elektronicznej
Niewłaściwie ustawione:
BieŜąca godzina
Aktywacja programu
Aktywacja programu danego dnia
Wyczyścić palnik
Wymienić baterię
Sprawdzić i ustawić program
zgodnie z zaleceniami
LISTA ALARMÓW I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA
1) Kontrola strumienia powietrza / Verifica flusso aria (aktywuje się gdy czujnik strumienia odczytuje
niewłaściwą wartość strumienia powietrza spalania), piecyk wyłącza się z braku podciśnienia w
komorze spalania
Strumień powietrza moŜe być niewystarczający jeŜeli drzwiczki są otwarte, lub nie ma odpowiedniej
szczelności na drzwiczkach (np.: zuŜyły się uszczelki); jeŜeli jest problem z poborem powietrza lub
odprowadzeniem spalin; jeŜeli palnik jest zatkany, lub czujnik strumienia jest brudny (czyścić suchym
powietrzem).
Sprawdzić czujnik strumienia (serwis). Alarm podciśnienia moŜe wystąpić równieŜ podczas fazy
załączania.
2) Kontrola silnika wyrzutu spalin / Verifica estrattore: (pojawi się w przypadku odczytu
nieprawidłowości przez czujnik obrotów silnika wyrzutu spalin)
sprawdzić działanie silnika wyrzutu spalin (w tym podłączenie czujnika obrotów)
sprawdzić droŜność kanału spalinowego
sprawdzić instalację elektryczną (uziemienie).
-
3) Zatrzymanie płomienia / Stop Fiamma: (ma miejsce kiedy termopara odczytuje temperaturę spalin
niŜszą niŜ ustalona wartość w parametrach interpretując to jako brak płomienia)
Płomień moŜe wygasnąć poniewaŜ:
nie ma paliwa
zbyt duŜa ilość paliwa przydusza płomień w palniku
nastąpiła interwencja termostatu zabezpieczającego (b. rzadko)
MOśLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
4) Blokada AFNO / BloccoAFNO Avvio (ma miejsce kiedy po upływie maksymalnego czasu 15 min. nie
pojawia się płomień i nie została osiągnięta temperatura uruchomienia).
NaleŜy rozróŜnić następujące przypadki:
Nie pojawił się płomień
Pojawił się płomień, ale po komunikacie Avvio
pojawił się BloccoAF/NO Avvio
Sprawdzić:
Sprawdzić: (autoryzowany serwis)
-
Pozycję i czystość palnika
Działanie zapalarki
Temperaturę otoczenia (jeśli jest niŜsza niŜ 3°C
naleŜy uŜyć rozpałki) i wilgotność.
Spróbować rozpalić przy pomocy rozpałki.
Działanie termopary
Temperaturę uruchomienia
parametrach
ustawioną
5) Brak elektryczności/No elettricita’ wyłączenie z powodu braku zasilania.
Sprawdzić podłączenie elektryczne i ewentualne skoki napięcia
6) Uszkodzenie /Guasto /TC (termopara jest zepsuta lub rozłączona – działania zastrzeŜone dla serwisu)
Skontrolować podłączenie termopary do płytki sterującej
Przeprowadzić test przekaźników.
7) Przekroczenie temperatury/Uscita fuori Temp. (piecyk wyłączył się ze względu na za wysoką
temperaturę spalin)
Temperatura spalin moŜe nadmiernie wzrosnąć w następujących przypadkach:
uŜycia nieodpowiedniego rodzaju peletu, awarii w układzie odprowadzania spalin, zatkanego kanału
spalinowego, nieprawidłowej instalacji urządzenia, usterki motoreduktora, braku odpowiedniej ilości
powietrza w pomieszczeniu (brak czerpni).
Podczas załączania „wyskakuje bezpiecznik”
- sprawdzić wilgotność na grzałce.
INNE PROBLEMY (dla serwisu)
• Podczas fazy załączania „wyskakuje bezpiecznik”: sprawdzić wilgotność na zapalarce.
• „Error rtc-rd” : oznacza, Ŝe naleŜy wymienić baterię podtrzymującą płytki elektronicznej
Komunikaty
Komunikat alarmowy pozostaje wyświetlony na ekranie panelu do czasu naciśnięcia przycisku 0/1
Zalecamy, aby przed ponownym uruchomieniem piecyka usunąć przyczynę alarmu.
Zdać szczegółowo relację serwisowi z sygnalizowanych na wyświetlaczu komunikatów.
W razie zablokowania, Ŝeby ponownie uruchomić piecyk, naleŜy najpierw pozwolić zakończyć się procedurze
wyłączania (10 minut z sygnałem dźwiękowym) a następnie wcisnąć przycisk 0/1.
Nigdy nie wyłączać wtyczki podczas alarmowego wyłączania.
NaleŜy poinformować serwis techniczny o tym, co sygnalizuje panel.
W przypadku napotkania nieprawidłowości, których uŜytkownik nie moŜe rozwiązać we własnym zakresie
zwrócić się do serwisu technicznego podając numer seryjny urządzenia (na tabliczce znamionowej oraz w karcie
gwarancyjnej ) oraz szczegóły dokumentu zakupu.
w
INSTRUKCJE KONSERWACJI URZĄDZENIA
Regularna konserwacja jest podstawą prawidłowego działania piecyka.
BRAK REGULARNEJ KONSERWACJI moŜe spowodować wadliwe działanie piecyka.
Ewentualne problemy wynikające z braku naleŜytej konserwacji nie podlegają gwarancji.
Wyłączyć zasilanie piecyka przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych!!
CODZIENNE CZYSZCZENIE
Codzienne czyszczenie wykonywać przy uŜyciu odkurzacza (patrz teŜ wyposaŜenie opcjonalne na str.27).
Cała procedura zabiera zaledwie kilka minut dziennie.
Jak najczęściej, przynajmniej raz dziennie, poruszyć energicznie drąŜkami do strząsania osadów (*)
Ponadto, na ZIMNYM PIECYKU naleŜy wykonać następujące operacje :
- otworzyć drzwiczki, wyjąć i opróŜnić popielnik (**)
- przez drzwiczki oczyścić odkurzaczem palenisko, i komorę wokół palnika, gdzie spada popiół
- wyciągnąć palnik (1) oczyścić go dokładnie szczotką, sprawdzając, czy wszystkie otwory są droŜne
- oczyścić odkurzaczem przedział palnika i boczne przestrzenie, zdjąć zatyczki spalinowe (2).
- w razie konieczności przeczyścić szybę (na zimno).
NIE ZASYSAĆ GORĄCEGO POPIOŁU – GROZI USZKODZENIEM ODKURZACZA
CZYSZCZENIE COTYGODNIOWE
- polega na czyszczeniu paleniska (wyciorem) po zdjęciu deflektora (3)
- opróŜnić zasobnik i odkurzyć wnętrze kaŜdorazowo po okresie nieaktywności piecyka, lub co 15 dni;
- podczas czyszczenia palnika, podnieść zatyczki spalinowe (2) i odkurzyć 4 znajdujące się tam przewody (4).
UWAGA: Po spaleniu przez piecyk 800 kg peletu, na wyświetlaczu pojawia się napis
„MANUTENZIONE”, Ŝeby przypomnieć o czyszczeniu przewodów spalinowych; komunikat znika po
wciśnięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku „TURBO”.
Po spaleniu przez piecyk 2000 kg peletu, pojawia się napis „MANUTENZ_IONE CAT”, który juŜ nie
zniknie i wymagana jest w związku z tym interwencja serwisu technicznego. Komunikat ten moŜe
zresetować serwisant z Menu parametrów.
INSTRUKCJE KONSERWACJI URZĄDZENIA
KONSERWACJA SEZONOWA (wykonywana przez autoryzowany serwis producenta)
Czyszczenie przewodów spalinowych
- na zimnym i wygaszonym piecyku energicznie poruszyć drąŜkami (2), po czym ściągnąć dolną maskownicę
(1) przez wykręcenie dwóch śrub i zdjąć 4 zatyczki silikonowe * (rys. E) i usunąć odkurzaczem opadły osad.
Ilość osadów zaleŜy od wielkości instalacji i jakości uŜywanego peletu.
W przypadku niewykonywania tej operacji piecyk moŜe wyłączyć się awaryjnie.
UWAGA: PO WYCZYSZCZENIU DOLNYCH KOŃCÓWEK PRZEWODÓW RUROWYCH
UPEWNIĆ SIĘ, śE WSZYSTKIE 4 ZATYCZKI SILIKONOWE SĄ WŁAŚCIWIE ZAŁOśONE, śEBY
NIE DOCHODZIŁO DO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU PIECYKA (rys. F).
KONSERWACJA SEZONOWA (wykonywana przez autoryzowany serwis producenta)
• Ogólne czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych części piecyka
• Dokładne czyszczenie przewodów wymiennika
• Dokładne czyszczenie i usuwanie osadów z palnika i czyszczenie komory spalania
• Czyszczenie silników, mechaniczne sprawdzenie luzów i mocowań
• Czyszczenie kanału spalinowego (wymiana uszczelki na wymienniku) i przedziału wentylatora
odprowadzania spalin
• Czyszczenie przedziału wentylatora wyciągowego, czujnika strumienia, sprawdzenie stanu termopary
• Sprawdzenie i ewentualna wymiana baterii zegara na karcie elektronicznej
• Czyszczenie, inspekcja i usuwanie osadów z komory zapalnika elektrycznego i jego wymiana jeśli to
konieczne
• Czyszczenie/Sprawdzenie Panelu Synoptycznego
• Kontrola stanu przewodów elektrycznych, złączek i kabla zasilającego
• Czyszczenie zbiornika na pelet i sprawdzenie luzów zespołu ślimak-motoreduktor
• Sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelki drzwiczek
• Test przekaźników, załadunek ślimaka, rozpalenie, funkcjonowanie przez 10 minut i wyłączenie.
Jeśli piecyk uŜywany jest bardzo często, zaleca się czyszczenie kanału odprowadzania spalin, co 3
miesiące.
UWAGA!!!
Po normalnym czyszczeniu, NIEPRAWIDŁOWE połączenie górnej (A) i dolnej (B) części palnika (rys. G)
moŜe zakłócić działanie piecyka.
Przed rozpaleniem pieca upewnić się, ze oba elementy są prawidłową połączone ze sobą, jak pokazano na
rys H.
KONIECZNIE SPRAWDZIĆ
Ustawienie i instalacja:
• Rozruch przeprowadzony przez autoryzowany serwis techniczny, który podbija gwarancję
oraz ksiąŜkę przeglądów konserwacyjnych;
• Wentylacja pomieszczenia;
• Kanał spalinowy/ przewód kominowy odbiera tylko spaliny z piecyka;
• Kanał spalinowy posiada:
o Maksymalnie 2 kolana;
o Maksymalnie 2 metry odcinka poziomego;
• Komin poza strefą refluksu;
• Rury odprowadzające spaliny są wykonane z odpowiedniego materiału (zalecana stal inox);
• W miejscach kontaktu z ewentualnymi materiałami łatwopalnymi (np. drewnem) zostały
zastosowane wszelkie zabezpieczenia przed powstaniem zarzewia poŜaru.
UŜytkowanie:
o
o
o
o
Stosowany pelet (średnica 6 mm) jest dobrej jakości i nie zawilgocony;
Palnik i komora spalania są czyste i prawidłowo ustawione;
Drzwiczki dobrze zamknięte;
Elementy palnika prawidłowo umieszczone w odpowiednim miejscu.
NALEśY PAMIĘTAĆ, ABY OCZYŚCIĆ PALENISKO PRZED KAśDYM WŁĄCZENIEM
W przypadku nieudanego włączenia NIE naleŜy go powtarzać dopóki nie zostanie opróŜniony palnik.
AKCESORIA DO CZYSZCZENIA (opcja)
STEROWNIK TELEFONICZNY DO ZAŁĄCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ (kod. 281900).
MoŜliwe jest włączanie pieca na odległość, w tym celu serwis techniczny sprzedającego musi zainstalować
do wejścia szeregowego z tyłu piecyka, przy uŜyciu specjalnego przewodu, sterownik telefoniczny (kod
621240).
Zestaw KIT 10 do rozprowadzania ciepłego powietrza w przyległym lokalu, maksymalna długość
przewody rozprowadzającego 1,5 m (kod 643890).
Zestaw KIT 10 BIS do rozprowadzania ciepłego powietrza w dalszym lokalu, maksymalna długość
przewody rozprowadzającego 5 m (kod 645690).
AKCESORIA DO CZYSZCZENIA (opcja)
GlassKamin
Kod 155240
Pojemnik do
zasysania popiołu
Kod 275400
Do czyszczenia szyby
ceramicznej
Do czyszczenia
paleniska
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
49
50
51
52
53
OPIS
podkładki antywibracyjne
śeliwna podstawa
śeliwna korpus paleniska
Ocynkowana lewa ścianka
Ocynkowana prawa ścianka
Rury odprowadzania spalin
Zamek drzwiczek
Śruby mocujące zamek M5 x 12
Pokrywa przewodu odprowadzania spalin
Mocowanie deflektora
Deflektor ze skamolexu
Przedni deflektor nawiewu powietrza
Dźwignia regulacji kierunku nadmuchu
Korpus przewodu rozprowadzającego
Szyber odprowadzenia lewy
DrąŜek przegubowy szybra
zasuwa kierunkująca ciepłe powietrze
Szyber odprowadzenia prawy
dystrybutor gorącego powietrza
Tylny profil blokujący
śeliwna pokrywa dolna zamykająca ujście spalin lewa
śeliwna pokrywa dolna zamykająca ujście spalin lewa
Lewy drąŜek poruszania wyciorem
Prawy drąŜek poruszania wyciorem
Uchwyt do poruszania wyciorem
Samogwintująca śruba ocynkowana T.E. 6,3x13
Papierowa uszczelka silnika
Wentylator wyciągu spalin
Ruszt ze stali inox do palnika
Śruba T.E. M4x10
Ruszt popiołu
kompletny popielnik
Sworzeń suportu wentylatora
Kątowy element suportu wentylatora
Gumowe podkładki antywibracyjne
Wentylator nadmuchu powietrza
Element suportu wentylatora
Elastyczny pierścień seeger
Prawy panel odcinający powietrze
Przewód odprowadzania spalin
Panel lewy
Profil mocujący lewy do okładzin ceramicznych/steatyt
Profil mocujący prawy do okładzin ceramicznych/steatyt
Przednia blaszka mocowania ceramiki
Profil tylny lewy mocowania płyty Ŝeliwnej
Profil tylny prawy mocowania płyty Ŝeliwnej
Bok ceramiczny kolor czerwony
Bok ceramiczny kolor kremowy
Osłona Ŝeliwna, dolna, boczna, lewa
Osłona Ŝeliwna, górna, boczna, lewa
Osłona Ŝeliwna, dolna, boczna, prawa
Osłona Ŝeliwna, górna, boczna, prawa
Maskownica Ŝeliwna dolna
Przednia dolna wstawka ceramiczna kolor czerwony
Il. sztuk
4
1
1
1
1
2
1
7
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
kod
249970
638070
640170
639650
639650
637990
197390
189550
638600
639710
638090
639740
640730
638950
639980
640053
639870
639930
639880
639720
636490
636500
639920
639910
639773
24800
201010
215130
639010
254490
639020
641480
619290
640060
618670
641570
639180
620410
640340
639150
640330
639170
639160
386550
639820
639700
637020
636910
642690
642700
642710
642720
638040
637040
53
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Przednia dolna wstawka ceramiczna kolor kremowy
Przednia dolna wstawka ceramiczna kolor szary
Dolny suport drzwiczek
Sworzeń zawiasu dolnego
Rama drzwiczek
Zamek drzwiczek
Śruba T.T.B. sześciokątna wewnętrzna M5x25
sworzeń zamka drzwiczek
Rączka do otwierania drzwiczek
Szyba ceramiczna 342 x 488 x 4
Uszczelka samoprzylepna 8 x2
Listwa przyszybowa lewa
Listwa przyszybowa prawa
Uszczelka samoprzylepna 8 x2
Uszczelka śr. 10
Kołek zawiasu górnego D 5x30
Kompletny zawias górny drzwiczek
śeliwna maskownica górna
Listwa nadmuchu na drzwiczki
Śruba mocująca wkład ceramiczny TE M6x16
Mechanizm otwierania pokrywy zasobnika
Blaszka mocująca mechanizm otwierania pokrywy
Gumowa zatyczka
Płytka ze stali inox, do rozprowadzania, prawa
Płytka ze stali inox, do rozprowadzania, lewa
Płytka osłaniająca mechanizm otwierania pokrywy
śeliwna płyta górna
Ceramiczna płyta górna kolor czerwony
Ceramiczna płyta górna kolor kremowy
Ceramiczna płyta górna kolor szary
Zawias płyty górnej
śeliwna pokrywa
Profile do mocowania ceramiki
Dolna pokrywa panelu sterowania
Wyłącznik, wyświetlacz z potencjometrami
Przewód flat (taśma)
Pokrętło do regulacji
Górna pokrywa panelu sterowania
Termopara typu „J”
Podkładka gumowa termopary
Wtyczka sieciowa z wyłącznikiem
Wejście sondy temperatury pomieszczenia
Wejście szeregowe na przewód flat
Karta elektroniczna
PróŜniomierz
Okablowanie kondensatora/wentylatora 800 mc
Ścianka przednia zasobnika
Górna część zasobnika
Kratka ochronna zasobnika na pelet
Ścianka tylna zasobnika
Ścianka tylna piecyka - górna część
Ścianka tylna piecyka – dolna część
Termostat bezpieczeństwa R/aut 150°
Uszczelka z papieru ceramicznego do podajnika
Przewód doprowadzenia powietrza do załączania i spalania
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Dł=1,20 m
1
1
Dł=1,20 m
Dł=1.75 m
2
2
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
636930
636790
639030
271060
636420
638910
254480
642240
642680
633340
173050
640070
640080
173050
425780
297850
638930
642730
642740
18650
298020
640160
234420
386790
387000
639790
636470
637050
636940
636980
298480
636480
639670
291360
290950
644270
291830
297180
255370
255100
235210
266650
620540
640620
640690
644230
641610
641500
640140
639840
639860
640020
294270
639000
638070
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
135
136
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
-
Tuleja zapalarki
Zapalarka
Korpus podajnika
Motoreduktor
Tuleja blokady motoreduktora
Kołnierz dolny blokowania wału
Uszczelka z papieru ceramicznego do podajnika
Teflonowa tulejka podajnika
Wał podajnika
Górna pokrywa zamykająca podajnika
Okrągła pokrywa zamykająca ślimaka
Przewody elektryczne
Ścianka ograniczająca odchył szybrów
Przewód zasilania z sieci
Osłona motoreduktora
Śruba TC sześciokątna 5x45
Rękawica
Woreczek pochłaniający wilgoć
Pilot
Łopatka
Klucz imbusowy 3mm
Trójnik
Kompletny podajnik
Kompletny panel sterujący
Górna płyta z pokrywą
Kompletne drzwiczki bez szyby
Kompletne drzwiczki z szybą
Ścianka tylna - najwyŜsza część
Śruba TTB sześciokątna 5x25
Nakrętka ślepa M5
Przewód do sterownika telefonicznego i wejście szeregowe
Boczne okładziny blaszane (tylko do FUNNY)
Podkładki śr. 8x16x0,5 (uŜyć w razie konieczności)
Samoprzylepne przekładki dystansowe do ceramiki (tylko
CHERIE)
Kołek śr. 10 z otworami śr. 4
Przewód silikonowy
Przewód silikonowy
Przewód silikonowy
Palnik część dolna
Palnik część górna
Kompletny palnik
Czujnik strumienia
Komplet ceramiki kremowej
Komplet ceramiki czerwonej
Komplet ceramiki szarej
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
3
6
247350
264050
296870
268120
232580
247320
347380
249010
249343
247480
247330
644240
642250
230210
641460
254760
6630
261320
633310
196500
67680
644440
296740
297240
641490
641650
641510
644160
254480
30940
620550
641620
162260
26670
2
L=10
L=40
L=50
1
1
1
1
1
1
1
643080
199040
199040
199040
645070
645060
645490
633250
637000
637010
636990
lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
48
49
50
51
52
53
OPIS
podkładki antywibracyjne
śeliwna podstawa
śeliwna korpus paleniska
Ocynkowana lewa ścianka
Ocynkowana prawa ścianka
Rury odprowadzania spalin
Zamek drzwiczek
Śruby mocujące zamek M5 x 12
Pokrywa przewodu odprowadzania spalin
Mocowanie deflektora
Deflektor ze skamolexu
Przedni deflektor nawiewu powietrza
Dźwignia regulacji kierunku nadmuchu
Korpus przewodu rozprowadzającego
Szyber odprowadzenia lewy
DrąŜek przegubowy szybra
zasuwa kierunkująca ciepłe powietrze
Szyber odprowadzenia prawy
dystrybutor gorącego powietrza
Tylny profil blokujący
śeliwna pokrywa dolna zamykająca ujście spalin lewa
śeliwna pokrywa dolna zamykająca ujście spalin lewa
Lewy drąŜek poruszania wyciorem
Prawy drąŜek poruszania wyciorem
Uchwyt do poruszania wyciorem
Samogwintująca śruba ocynkowana T.E. 6,3x13
Papierowa uszczelka silnika
Wentylator wyciągu spalin
Ruszt ze stali inox do palnika
Śruba T.E. M4x10
Ruszt popiołu
kompletny popielnik
Sworzeń suportu wentylatora
Kątowy element suportu wentylatora
Gumowe podkładki antywibracyjne
Wentylator nadmuchu powietrza
Element suportu wentylatora
Elastyczny pierścień seeger
Prawy panel odcinający powietrze
Przewód odprowadzania spalin
Panel lewy
Profil mocujący lewy do okładzin ceramicznych/z piaskowca
Profil mocujący prawy do okładzin ceramicznych/z piaskowca
Przednia blaszka mocowania ceramiki
Profil tylny lewy mocowania płyty Ŝeliwnej
Profil tylny prawy mocowania płyty Ŝeliwnej
Bok ze steatytu (MOON)
Bok z piaskowca (SPACE)
Osłona Ŝeliwna, dolna, boczna, lewa
Osłona Ŝeliwna, górna, boczna, lewa
Osłona Ŝeliwna, dolna, boczna, prawa
Osłona Ŝeliwna, górna, boczna, prawa
Maskownica Ŝeliwna dolna
śeliwna wstawka przednia
Il. sztuk
4
1
1
1
1
2
1
7
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
4
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
kod
249970
638070
640170
639650
639640
637990
197390
189550
638600
639710
638090
639740
640730
638950
639980
640053
639870
639930
639880
639720
636490
636500
639920
639910
639773
24800
201010
215130
639010
254490
639020
641480
619290
640060
618670
641570
639180
620410
640340
639150
640330
639170
639160
386550
639820
639700
638890
640840
642690
642700
642710
642720
638040
642180
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Dolny suport drzwiczek
Sworzeń zawiasu dolnego
Rama drzwiczek
Zamek drzwiczek
Śruba T.T.B. sześciokątna wewnętrzna M5x25
sworzeń zamka drzwiczek
Rączka do otwierania drzwiczek
Szyba ceramiczna 342 x 488 x 4
Uszczelka samoprzylepna 8 x2
Listwa przyszybowa lewa
Listwa przyszybowa prawa
Uszczelka samoprzylepna 8 x2
Uszczelka śr. 10
Kołek zawiasu górnego D 5x30
Kompletny zawias górny drzwiczek
śeliwna maskownica górna
Listwa nadmuchu na drzwiczki
Śruba mocująca wkład ceramiczny TE M6x16
Mechanizm otwierania pokrywy zasobnika
Blaszka mocująca mechanizm otwierania pokrywy
Gumowa zatyczka
Płytka ze stali inox, do rozprowadzania, prawa
Płytka ze stali inox, do rozprowadzania, lewa
Płytka osłaniająca mechanizm otwierania pokrywy
śeliwna płyta górna
Kamienna płyta górna (MOON)
Kamienna płyta górna (SPACE)
Zawias płyty górnej
śeliwna pokrywa
Profile do mocowania ceramiki
Dolna pokrywa panelu sterowania
Wyłącznik, wyświetlacz z potencjometrami
Przewód flat (taśma)
Pokrętło do regulacji
Górna pokrywa panelu sterowania
Termopara typu „J”
Podkładka gumowa termopary
Wtyczka sieciowa z wyłącznikiem
Wejście sondy temperatury pomieszczenia
Wejście szeregowe na przewód flat
Karta elektroniczna
PróŜniomierz
Okablowanie kondensatora/wentylatora 800 mc
Ścianka przednia zasobnika
Górna część zasobnika
Kratka ochronna zasobnika na pelet
Ścianka tylna zasobnika
Ścianka tylna piecyka - górna część
Ścianka tylna piecyka – dolna część
Termostat bezpieczeństwa R/aut 150°
Uszczelka z papieru ceramicznego do podajnika
Przewód doprowadzenia powietrza do załączania i spalania
Tuleja zapalarki
Zapalarka
Korpus podajnika
1
1
1
1
2
1
1
1
L=1,20 m
1
1
L=1,20 m
L=1.75 m
2
2
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
639030
271060
636420
638910
254480
642240
642680
633340
173050
640070
640080
173050
425780
297850
638930
642730
642740
18650
298020
640160
234420
386790
387000
639790
636470
638610
640860
298480
636480
639670
291360
290950
644270
291830
297180
255370
255100
235210
266650
620540
640620
640690
644230
641610
641500
640140
639840
639860
640020
294270
639000
638070
247350
264050
296870
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
-
Motoreduktor
Tuleja blokady motoreduktora
Kołnierz dolny blokowania wału
Uszczelka z papieru ceramicznego do podajnika
Teflonowa tulejka podajnika
Wał podajnika
Górna pokrywa zamykająca podajnika
Okrągła pokrywa zamykająca ślimaka
Przewody elektryczne
Ścianka ograniczająca odchył szybrów
Przewód zasilania z sieci
Osłona motoreduktora
Śruba TC sześciokątna 5x45
Rękawica
Woreczek pochłaniający wilgoć
Pilot
Łopatka
Klucz imbusowy 3mm
Trójnik
Kompletny podajnik
Kompletny panel sterujący
Kompletny panel sterujący
Kompletne drzwiczki bez szyby
Kompletne drzwiczki z szybą
Ścianka tylna - najwyŜsza część
Płytka blokująca nadmuch na dgp
Kabel do sterownika gsm i wejścia szeregowego
Nakrętka ślepa M5
Śruba TTB sześciokątna 5x25
Podkładki śr. 8x16x0,5 (do uŜycia jeŜeli są konieczne)
Profil tylny mocowania okładzin kamiennych
Płytka centrująca okładziny kamienne
Kątownik przedni mocujący okładziny
Kątownik tylni mocujący okładziny
Kołek śr. 10 z otworami śr. 4
Przewód silikonowy
Przewód silikonowy
Przewód silikonowy
Palnik część dolna
Palnik część górna
Kompletny palnik
Czujnik strumienia
Podkładka
Komplet okładzin ze steatytu (MOON)
Komplet okładzin z piaskowca (SPACE)
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
3
1
8
2
2
2
L=10
L=40
L=50
1
1
1
1
20
1
1
268120
232580
247320
347380
249010
249343
247480
247330
644240
642250
230210
641460
254760
6630
261320
633310
196500
67680
644440
296740
297240
641490
641650
641510
644160
644200
620550
30940
254480
162260
639230
639190
639200
639210
643080
199040
199040
199040
645070
645060
645490
633250
35340
639320
640830
PL
Kamin System sp. z o.o.
Ul. Kazimierza Wielkiego 10a/2
61-863 Poznań, Poland
tel + 48 795 600053 fax +48 61 8557563
[email protected]
www.kaminsystem.com www.edilkamin.com
Edilkamin zastrzega sobie prawo do swobodnego wprowadzania zmian i ulepszeń w produkowanych przez siebie
urządzeniach oraz w niniejszej publikacji.
Edilkamin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.

Podobne dokumenty