informacja o wyniku rokowań

Transkrypt

informacja o wyniku rokowań
RGN.72241.0013. 11 .2010
INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ
Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U. z 2004 nr 207 poz. 2108 z pózn. zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1 zostały prowadzone rokowania w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r nr 102 poz 651 z późn. zmianami)
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gortatowie przy ul. Fabrycznej
Lp.
Data
rokowań
1
12.03.2012
Forma przetargu
Położenie
nieruchomości
Arkusz
mapy
Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomo
ści
Powierzchnia
w ha
Bezprzetargowa
art. 37 ust. 2
pkt 5
Gortatowo
ul. Fabryczna
1
74
0,6800
Księga wieczysta
Liczba
osób
dopuszczonych do
rokowań
Liczba
osób
niedopuszc
zonych do
przetargu
Cena
wywoławcza
w złotych
Cena osiągnięta
w rokowaniach
w złotych
Nabywca
nieruchomości
uwagi
PO2P/00106527/4
1
0
400 900,00
401 900,00
Krystyna Weber
Danuta Weber
Piotr Weber
---
Rokowania zostały przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem WSO.0050.2. 23 .2012 Kierownika Urzędu z dnia 29.02.2012r.
Informację o wyniku rokowań wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu przy ul. Rynek 1, II piętro oraz na stronie internetowej
( WWW.swarzedz.pl )
Wywieszono dnia : 13 marca 2012 roku
Zdjęto dnia:

Podobne dokumenty