spis treści

Transkrypt

spis treści
SPIS TREŚCI
1. Podstawa opracowania
2. Założenia projektowe
3. Zakres opracowania
4. Charakterystyka techniczna obiektu:
5. Opis rozwiązań technicznych- obiekt 2
5.1.
Demontaż instalacji
5.2
Realizacja instalacji
5.3
Zasilanie
5.4
Rozdział energii
5.5
Instalacja oświetlenia podstawowego
5.6
Instalacja oświetlenia awaryjnego
5.7
Instalacja gniazd wtykowych 230V AC
5.8
Instalacja gniazd wtykowych 230V AC-dedykowanych
5.9
Zasilanie urządzeń grzewczo wentylacyjnych
5.10
Instalacja teletechniczna
5.11
Ochrona przeciwprzepięciowa
5.12
Ochrona przeciwporażeniowa
6. Opis rozwiązań technicznych – obiekt 3
7. Obliczenia techniczne
7.1 Bilans mocy
7.2 Dobór wlz i zabezpieczeń
7.3 Rezystancja uziemienia
8 Rysunki i schematy
1/6
Tablica T2- budowa. Schemat ideowy zasilania
2/6
Tablica TK- budowa. Schemat ideowy zasilania
3/6
Rozdział energii; zasilanie urządzeń grzewczo-wentylacyjnych
4/6
Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego
5/6
Instalacja gniazd wtykowych. Instalacja teletechniczna
6/6
Bud nr 3 Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej
1
I OPIS TECHNICZNY
1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest instalacja elektryczna wewnętrzna w budynku nr 2 Targowiska
Miejskiego przy ulicy Składowej w Puławach w związku z przystosowaniem go do
potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie jako miejsce
egzaminowania w Puławach.
2. Założenia projektowe
a/ ze względu na zakres robót budowlanych, istniejącą instalację elektryczną wewnętrzną
należy całkowicie zdemontować; materiały z demontażu przekazać Inwestorowi,
b/ sposób zasilania budynku tzn wewnętrzna linia zasilająca z tablicy T1 w obiekcie nr 1
pozostaje bez zmian,
c/ rozliczenie zużycia energii zostanie zrealizowane poprzez tzw podlicznik umieszczony
w tablicy głównej przebudowanego budynku nr 2,
d/ przyłącze teletechniczne zostanie wykonane przez MPWiK „Wodociągi Puławskie”
Sp z o.o. Wydział Usług i Sieci Telekomunikacyjnych- co będzie przedmiotem
odrębnego opracowania,
e/ instalacja odgromowa budynku pozostanie bez zmian.
3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie
w budynku nr 2:
•
głównej tablicy rozdzielczej i wewnętrznej linii zasilającej
•
instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
•
instalacji gniazd wtykowych ogólnych,
•
instalacji gniazd wtykowych dedykowanych,
•
instalacji zasilania i sterowania dla urządzeń grzewczo-wentylacyjnych,
•
okablowania instalacji teletechnicznej
•
środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.
w budynku nr 3:
•
adaptacji instalacji istniejącej
4. Charakterystyka techniczna obiektu:
•
zasilanie
•
typ
•
układ sieciowy
•
ochrona przed dotykiem pośrednim
•
ochrona przed dotykiem bezpośrednim
•
pomiar energii
•
moc zainstalowana dla tablic T-2
•
moc szczytowa
230/400V AC; 50Hz
wewnętrzna linia zasilająca z T1,
TN-C-S
samoczynne wyłączenie zasilania
środki podstawowe
w ramach całego obiektu
41,5 kW
20,7 kW
5. Opis rozwiązań technicznych- obiekt 2
5.1 Prace demontażowe
Istniejącą instalację elektryczną wewnętrzną należy zdemontować. Wszystkie
materiały z demontażu należy przekazać Właścicielowi. Ewentualne wykorzystanie
pewnych elementów instalacji należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2
5.2 Realizacja instalacji
Nad stropem podwieszonym należy wykonać główne trasy siatkowych korytek
kablowych, odrębnych dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej, typu KDSH60
Baks z zastosowaniem elementów nośnych i łączeniowych zgodnych z systemem.
Na ścianach instalację wykonać:
•
nad stropem podwieszonym - na tynku; na zawiesiach stropu
•
pod stropem podwieszonym - pod tynkiem.
5.3 Zasilanie
Budynek zasilany będzie istniejącą wewnętrzną linią zasilającą typu YKY 5x10 mm 2
z rozdzielni T-1 budynku administracyjnego nr 1. Ponieważ lokalizacja projektowanej
tablicy T2 jest inna niż obecnie, linia wlz wymaga przedłużenia. Należy wykonać to za
pośrednictwem mufy termokurczliwej, w korytku kablowym, nad stropem
podwieszonym. To samo należy wykonać z wewnętrzną linią zasilającą z tablicy T2
do tablicy T3 w obiekcie nr 3.
5.4 Rozdział energii
Projektuje się zastosowanie jednej tablicy rozdzielczej, oznakowanej jako T2, typu
XL3 125 4x18 o parametrach: 500V/50Hz AC, IP-40/IK-09; klasa ochrony II
Wyposażenie – typowe aparaty modułowe wg schematu ideowego - rys nr 1/6.
Lokalizacja rozdzielnicy – pomieszczenie porządkowe nr 2.
Z rozdzielnicy T2 zasilane będą wewnętrznymi liniami zasilającymi:
•
tablica TK (pom nr 4 -serwer) – YDYżo 5x2,5mm2
•
tablica T3 w budynku nr 3 – wlz istniejący
Dla punktu PE rozdzielni T2 należy wykonać dodatkowy uziom wbijany np. Galmar
Dla celów wewnętrznego rozliczenia zużycia energii elektrycznej należy zainstalować
w T2 elektroniczny licznik bezpośredni 3x400/230V 63A.
Wyłącznik główny wyposażony jest w wyzwalacz wzrostowy pozwalający na zdalne
sterowania – przycisk „WGppoż” zainstalowany przy wejściu głównym.
5.5 Instalacja oświetlenia podstawowego
Instalację wykonać przewodami typu YDYżo 3(4 i 5)x1,5 mm2 750V;
Łączniki -16A/250V p/t na wysokości 150 cm od posadzki.
Oprawy oświetleniowe dobrano przy założeniu wymagań średniego natężenia
oświetlenia zgodnie z wymogami PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie
miejsc pracy. Część 1: oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach.
Przyjęto wymagane średnie natężenie oświetlenia elektrycznego:
•
biura, kasa
500 lx
•
sala komputerowa
500 lx
•
sanitariaty
200 lx
•
pom. socjalne
200 lx
•
komunikacja
200 lx
Oprawy oświetleniowe: wg rysunku realizacyjnego
5.6 Instalacja oświetlenia awaryjnego
Projektuje się zgodnie z wymogami PN-EN-1838 Zastosowanie oświetlenia.
Oświetlenie awaryjne. - zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Zostało ono podzielone na:
•
oświetlenie dróg ewakuacji,
•
oświetlenie znaków ewakuacji.
3
Ma ono na celu oświetlenie dróg ewakuacyjnych i wskazanie na wyjścia
ewakuacyjne w określonym czasie przy min natężeniu światła, tak by umożliwić
bezpieczne opuszczenie budynku. Parametry oświetlenia:
• czas pracy znamionowej
1 h,
• czas przełączenia w tryb awaryjny
< 1s
• minimalne natężenie
1 lx
Dla oświetlenia dróg ewakuacji i znaków ewakuacji zastosowano odrębne oprawy
pracujące w układzie „tryb awaryjny”, czyli po zaniku napięcia.
Piktogramy – wg planu ewakuacji.
5.7 Instalacja gniazd wtykowych 230V AC- ogólnego przeznaczenia
Instalację wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2; 750V. Gniazda wtykowe
2P+Z; 10/16A-250V pt.
5.8 Instalacja gniazd wtykowych 230V AC- dedykowanych
Instalację przeznaczona jest dla zasilania komputerów, w biurach, kasie i w sali
egzaminacyjnej. Podzielono ją na 5 obwodów wykonanych przewodami typu
YDYżo 3x2,5 mm2; 750V. Na każdym stanowisku zostanie zamontowany zestaw
gniazd wtykowych 2x(2P+Z)DATA + 2xRJ45 w ramce 3k. Gniazda wtykowe 2P+Z;
10/16A-250V pt.
Instalacja zostanie zasilana z tablicy rozdzielczej TK, typ RWN2x12; II klasa
ochronności, zamontowanej w pomieszczeniu serwerowni. Tablicę zasilić zT2 linią
YDYżo 5x2,5mm2.
Wyposażenie tablicy – wg rysunku nr 2/6.
5.9 Urządzenia grzewczo-wentylacyjne
Kurtyny powietrzne
Nad drzwiami wejściowymi projektuje się zamontowane kurtyny powietrzne z
grzałkami elektrycznymi, sterowane za pomocą pilota.
KP1 – typ SMART 104-E-A ; 3x400V/50Hz/1,5;3;4,5kW AC - zasilanie linią
YDY5x2,5mm2 z tablicy T2, przewód fabryczny łączymy poprzez puszkę z
listwą 5x2,5mm2
KP2 – typ SMART 156-E-A ; 3x400V/50Hz/3;6;9kW AC; zasilanie linią
YDY5x2,5mm2 z tablicy T2, przewód fabryczny łączymy poprzez puszkę z
listwą 5x4mm2
Wentylacja wg projektu branży instalacyjnej
Zakres obejmuje zasilanie trzech wentylatorów w kanałach okrągłych:
W1 – typ KEC 100; 230V/50Hz/60W AC sterowany regulatorem obrotów MTV 1/010
W2 – typ KEC 160; 230V/50Hz/80W AC ; praca ciągła (regulatorem przy silniku)
W3 – typ KEC 160; 230V/50Hz/60W AC sterowany regulatorem obrotów MTV 1/010
Podgrzewanie wody wg projektu branży instalacyjnej
Pojemnościowy podgrzewacz wody 230V/50Hz/2kW AC oraz pompa obiegowa
230V/50Hz/20W AC sterowana programatorem czasowym ZSD16.
Obydwa odbiorniki zasilane z wydzielonego obwodu poprzez gniazda wtykowe 2P+Z
podtynkowe.
Klimatyzacja wg projektu branży instalacyjnej
Zakres projektu obejmuje zasilanie jednostki zewnętrznej MXZ-8B140YA3x400V/50Hz/3,8kW AC; linia typu YKYżo 5x2,5mm2
4
Pozostałe oprzewodowanie realizuje wykonawca technologii.
Połączenia jak na rysunku nr 3/6 i na schemacie nr 1/6
5.10 Instalacje teletechniczne
Przyłącze teletechniczne do budynku będzie przedmiotem odrębnego opracowania.
Zakres tego projektu obejmuje:
• montaż szafy rack 19”12U z podstawowym wyposażeniem:
- listwa zasilająca 9 gniazd + moduł pprzepięciowy
- patch panel 48 portów 2U 19”
- switch 48 portów np. TP-Link
• zainstalowanie 16 zestawów gniazd 2xRJ45,
• oprzewodowanie typu UTP 4x2x0,5 kat 5e od szafy do stanowisk komputerowych
Dla serwerowni należy wykonać dodatkowy uziom zewnętrzny wbijany np.
Galmar5/8” 3x1,2m + płaskownik Pfe/Zn25x4 na ścianie budynku; złącze kontrolne na
zewnątrz. Od złącza do szafy – przewód LY16mm2
5.11 Ochrona przeciwprzepięciowa
Projektuje się zastosowanie ochrony przepięciowej wg IEC664 oraz PN-93/E05009/443. W tym celu w tablicy rozdzielczej T2 należy zamontować ograniczniki
typ 1 a w tablicy TK typ 2 – 4polowe jak dla układu TN-S
5.12 Ochrona przeciwporażeniowa
Budynek zasilany jest z sieci pracującej w układzie sieciowym TN-C-S.
Od rozdzielnicy T1 obowiązuje układ 5 żyłowy L1, L2, L3, N; PE.
Przekrój przewodu PE jest taki sam jak przewodów roboczych.
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania.
Zostało ono zrealizowane poprzez zastosowanie:
 wyłączników nadmiarowoprądowych
 wyłączników różnicowoprądowych,
oraz środków dodatkowych jak:
 połączenia wyrównawcze,
 obudowy w klasie II
Punkt PE tablic T2 należy połączyć wyrównawczo z rurami wody zimnej, wody
ciepłej i metalowymi korytkami. Połączenia przewodem DY 6 mm2 wykonać nad
stropem podwieszonym
W całej instalacji należy zastosować odrębny przewód ochronny PE z izolacją
w kolorze żółto-zielonym lub w podobny sposób malowany.
6. Opis rozwiązań technicznych- obiekt 3
W istniejącym budynku nr 3 należy:
– zdemontować przewody ze ścinki, która zostanie wyburzona, oraz oprawę
oświetleniową z łącznikiem nad zamurowanym wejściem,
– zamontować dodatkową oprawę oświetleniową OPK,
– przesunąć gniazdo wtykowe 230V i gniazdo siłowe z jednoczesnym
przedłużeniem przewodów poprzez puszkę odgałęźną.
Wykonanie – wg rysunku nr 6/6
5
7. Obliczenia techniczne
7.1 Bilans mocy
tablica T-2 + T-2/1
moc zainstalowana
współczynnik zapotrzebowania
współczynnik jednoczesności
moc szczytowa
prąd szczytowy
Pz = 41,5 kW
kz = 0,7
kj = 0,7
Ps = 41,5x0,7x0,7 = 20,4 kW
I s=
20400
=31,7 A
1,73×400×0,93
7.2 Dobór wlz i zabezpieczeń
od T1 - do T2 istniejący kabel YKY 5x10 mm2
Id = 66A
zabezpieczenie w T-1 typu R 323 35 wkładka D0235A
7.3 Rezystancja uziemienia
Rezystancja uziemienia punktu PE w tablicy T-2 musi spełnić warunek przy
założeniu zadziałania wszystkich wyłączników różnicowoprądowych
25
 46,3
RA<
0,030  18
dla:
UL= 25 V
prąd różnicowy wyłącznika IN = 0,030 A
n = 18 przewidywana ilość wyłączników różnicowoprądowych
Do realizacji przyjąć warunek:
R < 10 
6

Podobne dokumenty