Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na

Transkrypt

Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
ZAPYTANIE O CENĘ
na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
do Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
opracowane na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
1
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
Zapraszamy do złożenia oferty na materiały biurowe i artykuły szkolne na potrzeby Placówki Wsparcia
Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” w 2015 roku.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tysięcy € (Euro)
Zamawiający:
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
ul. Szkolna 14
28-200 Staszów
Tel./fax 15 813 00 30
1. Przedmiot zamówienia – dostawa materiałów biurowych i artykułów szkolnych do Placówki Wsparcia
Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 1, który należy uzupełnić).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2015r.
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia;
(Należy uzupełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 2)
5. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
7. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona
i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
9. Wykonawca złoży ofertę: w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz
z oznaczeniem „Oferta na dostawę artykułów przemysłowych” bądź faxem na numer 158130030 lub wyśle
podpisaną i zeskanowaną na adres e-mail [email protected]
10. Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2015r. o godz. 15.00
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2015r. o godz. 11.00, w Biurze PWD przy ul. Szkolna 14
w Staszowie.
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13. Zamawiający powiadomi o wyniku postepowania na stronie Internetowej. W zawiadomieniu wysłanym do
Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której
wzór stanowi załącznik nr 3.
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy na materiały biurowe i artykuły szkolne na 2015 rok dla Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie
– Świetlica „Jutrzenka”
2. Oświadczenie
3. Umowa dostaw
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
2
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
Załącznik nr 1
Do zapytania o cenę na materiały biurowe
i artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
……………………………………….
Pieczęć firmowa Dostawcy
Formularz ofertowy na materiały biurowe i artykuły szkolne na 2015 rok
dla Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
L.p.
1
2
3
Nazwa artykułu biurowego lub produktu
równoważnego/Opis produktu – nazwa,
wymagania jakościowe
Jednos
tka
Ilość
miary
Długopis w gwiazdki z super cienką końcówką
0,5mm kolor czarny (długopis jednorazowy w
plastikowej obudowie w gwiazdki w kolorze
tuszu, wentylowana nasadka, trwała kulka z
węglików spiekanych 0,5mm, linia pisania:
4000m)
szt
Długopis w gwiazdki z super cienką końcówką
0,5mm kolor czerwony (długopis
jednorazowy w plastikowej obudowie w
gwiazdki w kolorze tuszu, wentylowana
nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych
0,5mm, linia pisania: 4000m)
szt
Długopis w gwiazdki z super cienką końcówką
0,5mm kolor niebieski (długopis
jednorazowy w plastikowej obudowie w
gwiazdki w kolorze tuszu, wentylowana
nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych
0,5mm, linia pisania: 4000m)
szt
Cena
netto
VAT
(%)
Wartość
netto
w zł
Cena
brutto
Wartość
brutto
w zł
50
30
50
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
3
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Długopis w gwiazdki z super cienką końcówką
0,5mm kolor zielony (długopis jednorazowy
w plastikowej obudowie w gwiazdki w
kolorze tuszu, wentylowana nasadka, trwała
kulka z węglików spiekanych 0,5mm, linia
pisania: 4000m)
szt
Dyspenser taśmy (Niezwykle duży, stabilny i
solidny podajnik do taśmy klejącej. Podajnik
waży ponad pół kilograma. Można bez
problemu oderwać kawałek
taśmy klejącej jedną ręką. Max szerokość
taśmy 24mm) Wymiary 145x60x90
Dziurkacz biurowy metalowy na 20 kartek z
linijką
30
szt
10
szt
5
Etykietki do kluczy brelok, różne kolory,
zabezpieczone przeźroczystą folią okienko do
opisywania; 20szt/op
op
Gąbka do mycia białych tablic
suchościeralnych
szt
5
Grube teczki tekturowe na dużą ilość kartek
papieru (100 kartek), wytrzymałe A-4
wysokiej jakości, pokryty folią
polipropylenniowa wewnątrz i na zewnątrz
Gumka uniwersalna wykonana z najwyższej
jakości kompozytów polimerowych; do
wymazywania śladów ołówka i atramentu;
umieszczona w opakowaniu foliowym
ochronnym; o wymiarach ok. 1,00 cm x 1,8
cm x4cm± 10%.
Klip biurowy 25mm 12szt/op.
Klip biurowy 41mm 12szt/op.
Klip biurowy 50mm 12szt/op.
Koperty B4 białe, samoklejące, papier dobrej
jakości
Koperty C5 białe, samoklejące, papier dobrej
jakości
Korektor w długopisie
Korektor w taśmie
Kostka klejona 85x85x80mm kolorowa
19 Kostka samoprzylepna formatu 51 x 38 mm.;
kolor żółty, w kostce min. 100 karteczek.
20 Kostka samoprzylepna formatu 75 x 75 mm.;
kolor żółty, w kostce min. 100 karteczek.
Koszulki foliowe A4, wpinane do każdego
21 segregatora, folia krystaliczna Opakowanie
=100 szt.
22 Linijka bezbarwna 10 cm
23 Linijka bezbarwna 20 cm
15
szt
70
szt
op
op
op
32
10
10
10
szt
100
szt
szt
szt
szt
100
20
25
15
szt
10
szt
10
op
szt
szt
10
15
15
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
4
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
24 Magnesy tablicowe 15mm
op
25
szt
op
10
10
szt
13
szt
80
szt
20
Pinezki do tablic korkowych - metalowe
30 końcówki, kolorowe, plastikowe uchwyty.
Opakowanie = 50 szt.
31 Pinezki srebrne metalowe 100szt/op
op
op
10
10
Półka/szuflada plastikowa na dokumenty A4
transparentna, wykonana z trwałego
32 polistyrenu, miejsce na umieszczenie opisu,
możliwość łączenia w pionie lub kaskadowo,
wymiary wewnętrzne: 325x244x43mm
szt
10
33 Pudełko kartonowe wraz z przykryciem,
różne kolory, rozmiar 35dł x 25szer x 22wys
szt
10
34 Pudełko kartonowe wraz z przykryciem,
różne kolory, rozmiar 45dł x 30szer x 21wys
szt
10
szt
szt
10
15
szt
25
szt
20
Masa klejąca BLU TACK do przypinania prac
25 plastycznych i plakatów lub inna równoważna
o właściwościach i parametrach nie gorszych
26 Mazaki suchościeralne do tablic 4 kolory
Nóż mały 12,5cm z łamanymi ostrzami
27
(biurowy)
28 Ołówek z gumką
Organizer/pojemnik na dokumenty A4
(Składane, tekturowe pojemniki stojące
grzbiet z otworem uchwytowym na palec
szer. 11 cm, dług.24,5 cm
29 to wygodna i estetyczna forma
przechowywania podręcznych luźnych
dokumentów, prospektów, gazet itp.,
pojemniki przeznaczone są do papierów i
innych przedmiotów formatu A4.)
35 Pudełko kartonowe wraz z przykryciem,
różne kolory, rozmiar 54dł x 30szer x 20wys
36 Rozszywacz do zszywek
Segregator z dźwignią A4/3,5 cm PCV;
dźwignią z dociskiem, wysokiej jakości,
pokryty folią polipropylenową wewnątrz i na
37 zewnątrz, otwór na palec: krawędzie
wzmocnione okuciami dwustronna etykieta
dwa otwory na przedniej okładce, mix
kolorów
Segregator z dźwignią A4/7,5 cm PCV;
dźwignia z dociskiem, wysokiej jakości,
pokryty folią polipropylenową wewnątrz i na
38 zewnątrz, otwór na palec: krawędzie
wzmocnione okuciami dwustronna etykieta
dwa otwory na przedniej okładce, czerwony
kolor.
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
5
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
Segregator z dźwignią A4/7,5 cm PCV;
dźwignia z dociskiem, wysokiej jakości,
pokryty folią polipropylenową wewnątrz i na
39 zewnątrz, otwór na palec: krawędzie
wzmocnione okuciami dwustronna etykieta
dwa otwory na przedniej okładce, niebieski
kolor.
szt
15
Skoroszyt wykonany ze sztywnej folii PCV
40 wzmocniony grzbiet w różnych kolorach.
Wpinany do segregatora.
szt
30
41 Spinacz biurowy 28mm owalny metalowy;
Opakowanie = l00 szt.
op
13
42 Spinacz biurowy 50mm owalny metalowy;
Opakowanie = l00 szt.
op
13
op
op
op
ss
szt
szt
13
10
5
3
5
5
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
2
40
40
40
40
40
40
40
szt
szt
20
10
szt
50
szt
50
szt
szt
op
40
50
20
43 Spinacz biurowy 70mm owalny metalowy;
Opakowanie = 50 szt.
44 Spinacze kolorowe 28mm 50szt pudełko
45 Spinacze kolorowe w pudełku magnetycznym
46 Tablica Flipchart 2x3 suchościeralna + blok
47 Tablica korkowa 60x120cm rama drewniana
48 Tablica korkowa 90x150cm rama drewniana
Tablica suchościeralna magnetyczna
49
90x120cm
50 Taśma bezbarwna19mmx33m + z podajnik
51 Taśma dwustronna klejąca 12 mm x 6,3 m
52 Taśma dwustronna samoprzylepna 38mm
53 Taśma klejąca biurowa 12mmx20m
54 Taśma klejąca biurowa 18mmx10m
55 Taśma klejąca biurowa 18mmx20m
56 Taśma klejąca biurowa 24mmx30m
57 Taśma Klejąca Matowa Odklejalna Magic
19Mm X 33M
58 Taśma pakowa szara 48MM X 46M
Teczka z gumką wykonana z mocnego
niewyginającego kartonu min 400 g/m2 trzy
59
zakładki wewnętrzne; Format A4 różne
kolory (min 7 kol.)
Teczka biurowa z gumką zwykła tekturowa
60
biała
Temperówka/Strugaczka podwójna
metalowa, ostrze ze stali nierdzewnej
(Temperówka przeznaczona do
61 temperowania kredek ołówkowych oraz
ołówków.
Temperówka posiada uwolnienie pod grafit
przeciwdziałające zakleszczeniu grafitu.)
62 Twarde okładki do dyplomów bez nadruku
63 Zakreślacz 6 kolorów/op
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
6
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
64
65
66
67
68
69
Zmywacz do czyszczenia białych tablic 220ml
Zszywacz biurowy metalowy na 20 kartek
Zszywki 24/6; opakowanie =1000 szt.
Szpilki stalowe 15 mm
Szpilki stalowe 28 mm
Pędzle z włosia naturalnego mix
szt
szt
op
op
op
op
5
10
26
26
26
26
RAZEM:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nazwa artykułu szkolnego lub produktu
równoważnego/Opis produktu – nazwa,
wymagania jakościowe
Bibuła mix kolorów, 15 rolek/op
Bibuła witrażowa mix kolorów
Blok rysunkowy A3 biały
Blok rysunkowy A3 kolorowy
Blok techniczy A3 biały
Blok techniczy A3 kolorowy
Brystol kolorowy A1 - 10 kolorów, 200g/m2
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor srebrny
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor
biały/perłowy
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor
czerwony/perłowy
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor fioletowy
jasny/perłowy
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor jasny
różowy/perłowy
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor mix
kolorów/perłowy
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor
niebieski/perłowy
Jednos
tka
Ilość
miary
op
op
szt
szt
szt
szt
op
17
19
54
63
69
72
28
op
19
op
11
op
10
op
1
op
12
op
13
op
9
Cena
netto
VAT
(%)
Wartość
netto
w zł
Cena
brutto
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
Wartość
brutto
w zł
7
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
15
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor
pomarańczowy/perłowy
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor
zielony/perłowy
Cekiny 10mm (Cekiny 10mm, ilość:
180szt./op, średnica: 10mm, wymiary
opakowania 45x35x15mm) kolor
zółty/perłowy
Cyrkiel metalowy z wymiennym rysikiem
op
2
op
9
op
szt
15
14
19 Drut cienki 0,7 średnicy florystyczny dł 40
cm zielony, 1 opakowanie -to 1 kg;
op
12
20 Farby dekoracyjne o połysku metalicznym,
10ml, 6 kolorów
op
17
21 Farby dekoracyjne o połysku perłowym,
10ml, 6 kolorów,
22 Farby luminescencyjne , 10ml, 6 kolorów
op
op
17
17
23 Farby plakatowe, słoiczki 20ml, 12 kolorów
opakowanie
op
15
24 Farby plakatowe, tubki 30ml, 12 kolorów
opakowanie
op
18
25 Farby witrażowe butelka 80ml; konturowe
kolor biały
szt
17
16
17
18
26 Farby witrażowe butelka 80ml; konturowe
kolor czarny
szt
Farby witrażowe butelka 80ml; kryjące kolor
27
biały
szt
Farby witrażowe butelka 80ml; kryjące kolor
28
czarny
szt
18
10
9
29 Farby witrażowe butelka 80ml; kryjące kolor
czerwony
szt
11
30 Farby witrażowe butelka 80ml; kryjące kolor
niebieski
szt
12
31 Farby witrażowe butelka 80ml; kryjące kolor
zielony
Farby witrażowe butelka 80ml; kryjące kolor
32
żółty
33 Filc kolorowy A4, 10 kolorów
34 Flamastry, 24 kolorów
szt
12
szt
op
op
12
15
19
35 Folia piankowa, (Miękka pianka, łatwa do
cięcia, zszywania i klejenia) A4, 10 kolorów
op
16
36 Karton fakturowy , wym. 50x70cm, 10
kolorów, 220g/m2
op
13
37 Karton ozdobny Millenium miedziany,
2210g/m2, 20 arkuszy
op
12
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
8
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
38 Karton ozdobny Millenium srebny,
2210g/m2, 20 arkuszy
40 Klej biały w tubce 40g
Klej introligatorski w tubce z aplikatorem
41
45g
42 Klej na gorąco do pistoletu 1kg(50szt)/op.
11x300mm WKŁADY
43 Klej uniwersalny w płynie 120g
44 Klej uniwersalny w płynie 500g
45 Klej w sztyfcie 21g
op
szt
13
72
szt
70
szt
szt
27
30
szt
szt
30
67
46 Klej z brokatem - aplikator, 10 kolorów, poj.
10 - 10,5 ml
op
Klej z brokatem - aplikator, 6 kolorów, poj.
47
15 ml
op
18
15
48 Klej z brokatem - butelka z aplikatorem i
zatyczką, 6 kolorów, poj. 40 ml
op
15
49 Kolorowe długopisy żel peny metaliczne 6
szt/opakowanie
op
10
50 Kolorowe długopisy żel peny pastelowe, 6
szt/opakowanie
op
10
op
11
op
11
op
14
op
2
op
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
9
10
7
9
9
10
1
6
51 Kolorowe długopisy żel peny z brokatem, 6
szt/opakowanie
Kredki do malowania twarzy 6 kolorów
(Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne
stworzone specjalnie do rysowania po
52 skórze. Gruby rysik o średnicy 6,25 mm
pozwala szybko zamalować szerokie
powierzchnie. Niełamliwy i bardzo
wytrzymały.)
Kredki świecowe 12 kolorów (Kredki
wytwarzane są na bazie wysokiej jakości
53
pigmentów i wosków. *Długość kredki: 7,5
cm. Grubość kredki 0,9 cm.*)
Kredki świecowe 24 kolorów (Kredki
wytwarzane są na bazie wysokiej jakości
54
pigmentów i wosków. *Długość kredki: 7,5
cm. Grubość kredki 0,9 cm.*)
Kredki świecowe 32 kolorów (Kredki
wytwarzane są na bazie wysokiej jakości
55
pigmentów i wosków. *Długość kredki: 7,5
cm. Grubość kredki 0,9 cm.*)
56 Krepina ROSSI kolor 551 różowy jasny
57 Krepina ROSSI kolor 558 jasny zielony
58 Krepina ROSSI kolor 563 zielony
59 Krepina ROSSI kolor 575 żółty
60 Krepina ROSSI kolor 580 czerwony
61 Krepina ROSSI kolor 581 pomarańczowy
62 Krepina ROSSI kolor 582 różowy
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
9
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
63 Krepina ROSSI kolor 586 czerwony ciemny
64 Krepina ROSSI kolor 600 biała
Kubek - pojemnik na wodę z blokadą
wylania (Kubeczek do płukania pędzli.
65 Posiada specjalną pokrywkę z blokadą
wylania, która uniemożliwia wylanie wody
w przypadku przewrócenia się kubeczka.)
Markery wodoodporne z płaską końcówką 4
66
kolory
Masa papierowa 420g (Masa papierowa
astry jest materiałem plastycznym o
67 konsystencji gotowego ciasta, dobrze
przywierającym do powierzchni innych
materiałów.)
Masa solna 0,45 kg + zestaw farb do
malowania ( Mieszanka do przygotowania
68 masy solnej gotowa do użycia po dodaniu
wody. Zestaw zawiera również 6 kolorów
farb plakatowym)
Modelina zestaw 12 kolorów (Modelina jest
wysokiej jakości termoutwardzalnym
tworzywem plastycznym, przeznaczonym
69 do zabawy i nauki w szkołach, pracowniach
plastycznych oraz w domu. Doskonale
nadaje się do tworzenia modeli oraz
makiet.)
70 Pastele suche 24 kolory
71 Papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany
A3, 115g/m2
Papier samoprzylepny A4 mix kolorów,
72
10szt.
73 Piórka dekorayjne mix kolorów 50 szt/op
74 Pistolet do kleju na ciepło
75 Plastelina zestaw 12 kolorów
76 Plastelina zestaw 18 kolorów
77 Plastelina zestaw 24 kolorów
Plastelina zestaw 6 kolorów fluorescencyjna
(Plastelina jest przeznaczona dla dzieci do
78 zabawy i nauki modelowania w szkołach i
przedszkolach, jak również w pracowniach
plastycznych.)
Styropianowa Gwiazda Dekoracyjna Kometa
79
10,5 cm
80 Styropianowa kula bombka 10cm
81 Styropianowa kula bombka 6cm
82 Styropianowa kula bombka 8cm
83 Styropianowa Kura 7,5 cm
84 Styropianowa Kurka 6cm
85 Styropianowa Oponka 7cm
szt
szt
1
6
szt
31
op
13
szt
16
szt
14
szt
op
25
10
op
43
op
op
szt
op
op
op
41
16
10
4
1
23
op
21
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
13
19
16
37
37
12
24
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
10
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Styropianowa Oponka 13 cm
Styropianowe Jajko 12cm
Styropianowe Jajko 10 cm
Styropianowe Jajko 8 cm
Styropianowe Serce małe 4cm
Styropianowe Serce obrys 15cm
Styropianowy Baranek classic 7,5cm
Styropianowy Kogut wielkanocny 7cm
Styropianowy Kurczak 5cm
Styropianowy Mikołaj 6,5 cm
Styropianowy Stożek 15 cm
Styropianowy Zając siedzący 7,5 cm
Styropianowy Zając stojący 9,5cm
Sztuczny śnieg w sprayu 250ml
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor biały
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor ciemny brąż
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor ciepło żółty
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor cytryna
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor ecru
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
30
12
43
20
16
42
29
29
32
27
33
27
27
24
szt
2
szt
2
szt
6
szt
2
szt
8
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
11
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
105
106
107
108
109
110
111
112
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor jaskrawy
pomarańcz
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor jasny błękit
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor jasny brąz
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor jasny
pomarańcz
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor ostry róż
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor pistacja
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor róż
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor soczysta
czerwień
szt
5
szt
4
szt
1
szt
4
szt
2
szt
2
szt
1
szt
7
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
12
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
113
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor wrzos
szt
1
Tasiemka atłasowa 38 mm/32mb (jedna
rolka tasiemki satynowej 38mm szerokości,
114 32 metry długości. Tasiemka idealnie nadaje
się do zdobienia bombek lub jajek
styropianowych metodą "karczocha". Waga
jednej rolki około 150g.) kolor zieleń
szt
5
115 Tektura falista 3D mix, 10 arkuszy,format:
B4, wym. 25 x 35 cm
116 Tektura falista mix, 10 arkuszy,format: A4
117 Tektura falista, 10 arkuszy
Zawieszka metalowa (haczyk wkręcany )do
118
figurek ze styropianu
Zawieszka metalowa (zaczep wbijany )do
119
figurek ze styropianu
Zeszyt kartonów hologramowych 8 wzorów
120
25x35cm, 230g
121 Zeszyt papierów samoprzylepnych B4
122 Zeszyt papierów wycinankowych A4
123 Zeszyt papierów metalizowanych
124 Antyrama 15x21cm
125 Antyrama 21x29,7 cm
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
126 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor biały
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
127 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor żółty
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
128 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor czerwony
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
129 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor zielony
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
130 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor niebieski
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
131 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor czarny
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
132 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor brązowy
op
op
op
18
18
14
szt
73
szt
29
szt
szt
szt
szt
szt
szt
15
25
31
26
12
10
op
5
op
1
op
7
op
6
op
4
op
4
op
1
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
13
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
133 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor granatowy
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
134 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor jasny zielony
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
135 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor różowy
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
136 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor pomarańczowy
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
137 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor beżowy
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
138 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor kremowy
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
139 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor fioletowy
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
140 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor cytrynowy
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
141 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste błyszczące
kolor lemon-zieleń
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
142 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste z
metalowym połyskiem kolor złoty
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
143 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste z
metalowym połyskiem kolor srebrny
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
144 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste z
metalowym połyskiem kolor kremowy
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
145 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste z
metalowym połyskiem kolor zielony
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
146 ok. 0.7-1mm; Przeżroczyste z perłowym
połyskiem mix kolorów
147 Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
ok. 0.7-1mm; Przeżroczyste mix kolorów
Koraliki szklane 2mm, 20g, Średnica dziurki:
148 ok. 0.7-1mm; Nieprzeżroczyste matowe mix
kolorów
Glina rzeźbiarska samoutwardzalna biała
149
500g
150 Wełna do filcowania mix kolorów
op
2
op
1
op
3
op
1
op
1
op
4
op
1
op
1
op
1
op
3
op
4
op
1
op
1
op
11
op
8
op
8
szt
op
15
8
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
14
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Krak do decoupage
Farby akrylowe do decoupage (6 kolorów)
Klej do decoupage
Serwetki do decoupage motyw kwiatowy
Serwetki do decoupage motyw wielkanocny
Serwetki do decoupage motyw
bożonarodzeniowy
Igły do filcowania
Farba w sprayu 400ml (Nowoczesna linia
luksusowych, uniwersalnych,
szybkoschnących farb o wysokim połysku w
aerozolu. Unikalna kompozycja surowcowa
gwarantuje wysoką trwałość i
powtarzalność koloru, jednolitość
powierzchni oraz trwały połysk. Emalie
Uniwersalne Spray Professional są idealne
jako farby zewnętrzne i wewnętrzne do
malowania przedmiotów metalowych, z
tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach
karoserii, rowerów, drewna, mebli itp.)
kolor złoty
Farba w sprayu 400ml (Nowoczesna linia
luksusowych, uniwersalnych,
szybkoschnących farb o wysokim połysku w
aerozolu. Unikalna kompozycja surowcowa
gwarantuje wysoką trwałość i
powtarzalność koloru, jednolitość
powierzchni oraz trwały połysk. Emalie
Uniwersalne Spray Professional są idealne
jako farby zewnętrzne i wewnętrzne do
malowania przedmiotów metalowych, z
tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach
karoserii, rowerów, drewna, mebli itp.)
kolor srebrny
Farba w sprayu 400ml (Nowoczesna linia
luksusowych, uniwersalnych,
szybkoschnących farb o wysokim połysku w
aerozolu. Unikalna kompozycja surowcowa
gwarantuje wysoką trwałość i
powtarzalność koloru, jednolitość
powierzchni oraz trwały połysk. Emalie
Uniwersalne Spray Professional są idealne
jako farby zewnętrzne i wewnętrzne do
malowania przedmiotów metalowych, z
tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach
karoserii, rowerów, drewna, mebli itp.)
kolor zielony jasny
szt
op
szt
op
op
13
14
17
17
14
op
szt
13
13
szt
13
szt
13
szt
10
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
15
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
161
162
163
164
165
166
167
168
Farba w sprayu 400ml (Nowoczesna linia
luksusowych, uniwersalnych,
szybkoschnących farb o wysokim połysku w
aerozolu. Unikalna kompozycja surowcowa
gwarantuje wysoką trwałość i
powtarzalność koloru, jednolitość
powierzchni oraz trwały połysk. Emalie
Uniwersalne Spray Professional są idealne
jako farby zewnętrzne i wewnętrzne do
malowania przedmiotów metalowych, z
tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach
karoserii, rowerów, drewna, mebli itp.)
kolor zielony soczysty
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor biały
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor
cytrynowy
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor żółty
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor
czerwony
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor
pomarańczowy
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor zielony
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor niebieski
szt
8
szt
6
szt
1
szt
8
szt
5
szt
5
szt
6
szt
4
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
16
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
169
170
171
172
173
174
175
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor
fioletowy
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor brązowy
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor różowy
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor liliowy
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor
oliwkowy
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor ceglany
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor zielony
ciemny
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
176 jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor błękitny
Kordonek, grubość nici: 50tex/3, skład:
100% bawełna merceryzowana najwyższej
jakości, 1 sztuka = motek 30 gram = 200
177
metrów, (zastosowanie: do wyrobu
koronek, serwetek, ubiorów) kolor
kremowy
Balony okrągłe metalizowane mix kolorów
178
opakowanie 100szt
szt
1
szt
4
szt
1
szt
1
szt
5
szt
1
szt
2
szt
3
szt
2
op
10
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
17
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
179
180
181
182
Gra Eurobiznes
Puzle 100 elementów
Puzle 1000 elementów
Puzle 500 elementów
szt
szt
szt
szt
2
12
8
8
RAZEM:
………………………… dn …………2015r.
………………………………………………………
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z
Wykonawców składających ofertę wspólną
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
18
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
Załącznik nr 2
Do zapytania o cenę na materiały biurowe
i artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
……………………………………….
Pieczęć firmowa Dostawcy
Oświadczenie
Składając ofertę na materiały biurowe i artykuły szkolne
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/
z siedzibą w:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Reprezentowany przez osoby uprawnione:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
1) Posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia;
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
……………………..dn. ………..2015r.
…………………………………………………………..
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z
Wykonawców składających ofertę wspólną
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
19
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
Załącznik nr 3
Do zapytania o cenę na materiały biurowe
i artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego
w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
Umowa dostaw
Zawarta w dniu ………….2015r., w Staszowie pomiędzy Placówką Wsparcia Dziennego
w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” reprezentowaną przez Monikę Machnicką Kierownika PWD
zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą,
a firmą ……………………………………………………………………………………………., mającą
swoją
siedzibę
w
…………………………………………………...
reprezentowaną
przez
…………………………………………………………. Zwaną w dalszej części umowy Dostawcą
o następującej treści:
§1
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia odbiorcy materiałów biurowych i artykułów szkolnych
według załącznika do niniejszej umowy i wg cen określonych w ofercie w okresie od 09.02.2015 do
31.12.2015r.
§2
Dostawy będą realizowane na bieżąco. Zamówienia będą składane faksem lub e-mailem przez Odbiorcę.
Dostawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia pod wskazany adres.
§3
Odbiorca obowiązany jest sprawdzić przedmiot dostawy pod względem ilościowym, jakościowym oraz
zgodności cen z ofertą.
§4
Dostawca oświadcza, że udziela gwarancji odnośnie jakości i trwałości na dostarczone produkty na okres,
co najmniej trzech miesięcy. W przypadku utraty walorów użytkowych urządzenia, na skutek
zastosowania dostarczonych materiałów o nieodpowiedniej jakości, powstałe straty bądź koszty po
stronie Odbiorcy ponosi Dostawca.
§5
Odbiorca zastrzega sobie, w sytuacjach tego wymagających, prawo do zwiększenia, zmniejszenia lub
rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia.
§6
Strony ustalają, że płatność będzie realizowana na podstawie faktur VAT, wystawianych każdorazowo
przy dostawie, w terminie 14 dni na wskazane konto dostawcy.
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
20
Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok
w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
§7
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§8
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby
odbiorcy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ODBIORCA
………………………………………….
DOSTAWCA
………………………………………….
Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, ul. Szkolna 14,
28-200 Staszów, REGON 260702195, NIP 8661734370, tel. 15 813 00 30
21

Podobne dokumenty