regulamin organizacyjny żłobka miejskiego w łaziskach górnych

Transkrypt

regulamin organizacyjny żłobka miejskiego w łaziskach górnych
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W ŁAZISKACH GÓRNYCH
Luty 2012 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych, zwany dalej Żłobkiem, przeznaczony jest dla dzieci
w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko
kończy 3 lata, a w przypadkach gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.
§2
Żłobek jest czynny przez cały rok z wyjątkiem przerwy urlopowo-remontowej, której termin
podaje się do wiadomości w formie zarządzenia dyrektora.
§3
1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w wymiarze 10 godzin, po analizie
oddanych kart zgłoszeniowych dzieci przez rodziców.
2. Opłatę dodatkową za wydłużony ponad 10 godzin dziennie wymiar opieki nad dzieckiem
za każdą rozpoczętą godzinę reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych.
§4
Organizację dnia pracy żłobka(w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczowychowawczych) określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem
wymagań zdrowotnych rozwoju dziecka oraz świadczeń pielęgnacyjnych, a także
żywieniowych.
§5
1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Warunki przyjmowania dzieci oraz
zasady ustalania opłat zawarte są w Statucie Żłobka Miejskiego, stanowiącego załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych.
2. Ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim reguluje Uchwała Rady
Miejskiej w Łaziskach Górnych.
§6
Po przeprowadzonej rekrutacji dyrektor Żłobka przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i
dostosowuje jego skład do ilości dzieci przyjętych do Żłobka.
2
§7
1. Pracownicy Żłobka są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
2. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje dyrektor.
II. ORGANIZACJA PLACÓWKI I ZADANIA PRACOWNIKÓW
§8
W Żłobku mogą występować następujące stanowiska:
a) dyrektor żłobka;
b) starsza: pielęgniarka, położna, starszy opiekun;
c) starszy: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk;
d) pielęgniarka, położna, opiekun;
e) terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk;
f) młodszy opiekun;
g) sprzątaczka.
§9
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Dyrektor, kierując Żłobkiem, zapewnia wykonywanie zadań statutowych, ustala jego
organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor ma prawo w sytuacjach tego wymagających powierzyć zastępstwo na czas jego
nieobecności wyznaczonemu przez siebie pracownikowi w sprawach zwykłego zarządu.
§ 10
1. Zadania pracowników:
1) w zakresie wychowania i opieki:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do
ukończenia, roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w
przypadku gdy niemożliwe, lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym –4 rok życia;
b) zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie
rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka;
c) zapewnienie dzieciom warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych
zgodnie z jego potrzebami;
d) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej
przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze
szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
e) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku
dziecka;
f) niezwłoczne powiadamianie rodziców lub opiekunów w przypadku zachorowania
dziecka;
g) wyuczenie nawyków sanitarno-higienicznych i samoobsługi;
3
h) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych
zachowań społecznych;
i) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wobec dzieci;
j) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dzieci;
k) utrzymywanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń;
l) dbałość o mienie Żłobka.
m) kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów bhp w
Żłobku,
2. Szczegółowe zadania pracowników określone zostaną w ich zakresach czynności.
§ 11
Obsługę finansowo-księgową Żłobka prowadzi Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych
w Łaziskach Górnych.
§ 11
W Żłobku tworzy się 2 grupy dziecięce, których pracę nadzoruje pielęgniarka, zgodnie ze
schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 12
1. Żłobek prowadzi kuchnię mleczną.
2. Żłobek nie przyjmuje odciągniętego mleka mamy.
3. Dzieci starsze korzystają z posiłków przygotowywanych przez kuchnię w Przedszkolu Nr
2 Integracyjnym.
§ 13
Dyrektor Żłobka, nie zmieniając struktury organizacyjnej ma prawo łączenia poszczególnych
stanowisk w sposób odmienny o ile zapewnia to racjonalniejsze wykorzystanie kadr i nie
narusza obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4
Załącznik nr 1
do
Regulaminu Organizacyjnego
Żłobka Miejskiego
w
Łaziskach Górnych
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH
DYREKTOR
PIELĘGNIARKA
GRUPA I
SPRZĄTACZKA
GRUPA II
5