BVD 510 KB pdf

Komentarze

Transkrypt

BVD 510 KB pdf
Klima
POLSKA
BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 737 18 58
fax: +48 22 737 18 59
e-mail: [email protected]
www.bsh.pl
Wentylatory oddymiaj¹ce
typ BVD
tkie
zys tory
s
W tyla
ne
n
we wdzo one
a
3
z
spr uszc 1-cz.
p 210
o
id N1
E
wg
BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 737 18 58, fax: +48 737 18 59
e-mail: [email protected] www.bsh.pl
WENTYLATORY ODDYMIAJ¥CE DACHOWE
TYP BVD
WYMIARY
027
400/620°C – 120 MIN
Samoczynna klapa odcinaj¹ca –
– do pod³¹czenia kana³u
– ssanie swobodne
Ø D1
Øk
Ø D1
Øk
L
L
z x Ø d1
Ø d1
Ø D2
Ø d1
Klapa odcinaj¹ca z napêdem –
i sprê¿yn¹ zwrotn¹
– ssanie swobodne
– do pod³¹czenia kana³u
Ø D1
Øk
Ø D1
Øk
z x Ø d1
L2
L1
Ø D1
Ø d1
Ø D2
Ø d1
~70
~70
Króciec
elastyczny
90
200
Øk
P³yta podstawy 1)
dla 620°C-120min. dla 400°C-120min.
d
Cokó³ stalowy na dach p³aski
z izolacj¹ wewnêtrzn¹
Cokó³ wykonywany
na budowie
l B2
lB
le
l B2
lB
l B1
l B4
lA
WielkoϾ
ØD
A
B
315
638
560
460
659
386
369
322 356
8 x 9,5 180 586
355
808
710
600
772
425
407
360 395
400
808
710
600
848
468
451
500
993 1000
880
923
571
880 1337
710 1272* 1160 1040 1337
7.99
630 1272* 1000
1)
2)
H
Ø D1 Ø D2 Ø d1 Ø k
BVD
350
350
lB
e
B2
B4
390 740
435
525
400 - 420
8 x 9,5 180 570
390 868
565
675
450 - 540
404 438
12 x 9,5 180 570
390 868
565
675
490 - 540
586
507 541
12 x 9,5 305 395
484 1156
850
965
600 - 830
712
730
638 674 16 x 11,5 305 460
484 1156
850
965
750 - 820
785
798
715 751 16 x 11,5 305 500
484 1313 1000 1125
965
zx Ø d
Ko³nierz przy³¹czny wg DIN 24 154, cz. 3.
Kratkê ochronn¹ mo¿na mocowaæ bezpoœrednio do p³yty podstawy wentylatora
L1
L
L2
B1
BVD 315/30-2 = 744 mm
* 1500 dla 710 XL oraz 630/40 XL
2)
Projektuj¹c i montuj¹c prosimy zapoznaæ siê z naszymi instrukcjami monta¿u, obs³ugi i serwisu.
wymiary w mm
WENTYLATORY ODDYMIAJ¥CE DACHOWE
TYP BVD
BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 737 18 58, fax: +48 737 18 59
e-mail: [email protected] www.bsh.pl
400/620°C – 120 MIN
Typ
BVD 315/30
1700
028
Waga.
ok.
IloϾ
obrotów
silnika
Moc
silnika
[kg]
[min -1]
[kW]
3000 min-1
1600
-2
1500
δ
1400
= 1,2 kg/m3
t = 20°C
1300
1200
BVD 315/30-8
BVD 315/30-8/12
BVD 315/30-6
BVD 315/30-6/12
BVD 315/30-6/8
BVD 315/30-4
BVD 315/30-4/8
BVD 315/30-4/6
BVD 315/30-2
BVD 315/30-2/4
50
50
50
50
50
50
50
50
70
70
iloϾ powietrza (m3/h)
Pr¹d
znamioswobodne
swobodne
nowy przy zasysanie bez zasysanie z
400 Volt
klap¹
klapy
50 Hz
odcinaj¹c¹
odcinaj¹cej
670
0,12
700/470
0,22/0,08
930
0,18
890/400
0,25/0,044
920/700
0,22/0,11
1380
0,55
1410/670
0,5/0,12
1410/920
0,55/0,18
2880
4,0
2890/1440
4,1/1,1
0,65
1,0/0,7
0,82
0,9/0,38
0,9/0,72
1,42
1,5/0,7
1,45/0,8
8,5
8,8/2,1
2500
2500/1100
3200
3200/1100
3200/2500
4900
4900/2500
4900/3200
9700
9700/4900
2250
2250/1050
2800
2800/1050
2780/2250
4500
4500/2500
4500/2800
9050
9050/4050
Poziom ha³asu w pomieszczeniu (strona ssawna)
1100
Warunki brzegowe - A = 173,2 m2 Sabin, Powierzchnia pomiarowa S = 100 m2, Ls = 20 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, Wp³yw pomieszczenia K2 = 5,2 dB
1000
900
Lw [dB]
800
700
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Obroty
[min-1]
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
670
75
62
47
4,6
930
81
70
55
4,5
1380
88
79
65
5,1
2880
102
97
85
6,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 3 dB
LWA [dB]
LPA [dB]
4,3
4,6
6,6
8,0
7,6
6,3
5,0
9,0
19,2
12,4
9,6
4,0
22,3
20,1
17,0
12,0
23,6
23,5
20,2
15,0
24,2
22,4
21,3
18,0
34,6
28,6
22,2
19,0
600
Poziom ha³asu ponad dachem (strona t³oczna)
Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Ls = 20,7 dB,
Sprê¿ dyspozycyjny Pt1 [Pa] ➞
500
1500 min-1
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, wspó³czynnik kierunkowy -3 dB
400
-4
Obroty
[min-1]
300
200
w
poró
wa o lapy
Krzy ³ywu k j
p
e
prze cinaj¹c
od
1000 min-1
-6
750 min-1
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Lw [dB]
670
930
1380
2880
100
-8
74
80
86
100
LwA [dB] LPA [dB]
69
75
83
98
43
50
57
73
63
6,4
7,6
9,2
13,0
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
6,6
3,7
15,9 12,7 12,3 12,4
7,4
4,1
11,0 11,7 13,0 11,7
10,3
4,8
8,6
9,5 10,7 11,4
8,0 10,0
7,0 10,0
9,0 11,0
8000
23,5
18,7
13,5
13,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 2 dB
1000
2000
3000
Iloœæ powietrza V [m3/h] ➞
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1) L = ca³kowity poziom mocy akustycznej L
W
WA = poziom mocy akustycznej wg A LPA = poziom g³oœnoœci wg A r= 4 m, 0°
Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ swobodnego ssania przy V max, bez klapy samozamykaj¹cej
Typ
BVD 355/30
700
δ
600
= 1,2 kg/m3
t = 20°C
1500 min-1
500
Waga.
ok.
IloϾ
obrotów
silnika
Moc
silnika
[kg]
[min -1]
[kW]
iloϾ powietrza (m3/h)
Pr¹d
znamioswobodne
swobodne
nowy przy zasysanie bez zasysanie z
400 Volt
klap¹
klapy
50 Hz
odcinaj¹c¹
odcinaj¹cej
[A]
BVD 355/30-8
76
670
0,12
0,65
3300
3000
BVD 355/30-8/12
BVD 355/30-6
BVD 355/30-6/12
BVD 355/30-6/8
BVD 355/30-4
BVD 355/30-4/8
BVD 355/30-4/6
76
76
76
76
76
76
76
700/470
910
890/400
920/700
1390
1400/700
1430/950
0,22/0,08
0,25
0,25/0,044
0,22/0,11
1,1
1,0/0,25
1,1/0,37
1,0/0,7
0,86
0,9/0,38
0,9/0,72
2,8
2,4/1,0
2,8/1,35
3300/2150
4750
4750/2150
4750/3300
7050
7050/3300
7050/4750
3000,2000
4100
4100/2000
4100/3000
6550
6550/3000
6550/4100
Poziom ha³asu w pomieszczeniu (strona ssawna)
-4
Warunki brzegowe - A = 173,2 m2 Sabin, Powierzchnia pomiarowa S = 100 m2, Ls = 20 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, Wp³yw pomieszczenia K2 = 5,2 dB
400
Obroty
[min-1]
470
670
910
1390
300
Lw [dB]
71
77
82
90
LWA [dB] LPA [dB]
57
42
65
51
72
58
82
68
63
2,3
3,9
4,2
5,2
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
4,3
9,8
21,1 23,5 21,2 27,0
4,4
6,9
18,9 21,8 21,3 21,1
4,3
7,2
12,1 18,6 21,4 18,1
6,7
5,0
9,7 16,8 19,3 19,0
8000
39,9
31,1
23,1
17,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 3 dB
1000 min-1
Poziom ha³asu ponad dachem (strona t³oczna)
-6
Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Ls = 20,7 dB,
200
Sprê¿ dyspozycyjny Pt1 [Pa] ➞
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, wspó³czynnik kierunkowy -3 dB
Obroty
[min-1]
750 min-1
-8
w
poró
wa o lapy
Krzy ³ywu k j
p
e
prze cinaj¹c
od
100
-1
500 min
470
670
910
1390
-12
1000
Poziom ha³asul 1)
przy V max.
Lw [dB]
69
76
82
90
LwA [dB] LPA [dB]
63
71
79
87
38
46
53
62
63
4,5
7,5
8,8
10,6
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw – wartoœc z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
4,9
8,6
17,4 12,1 10,4 15,0
6,8
4,3
16,4 12,1 11,9 10,4
7,0
5,6
11,0
9,9 12,9
8,0
10,4
5,7
9,0
8,8 11,7 10,0
8000
29,1
21,5
14,5
9,3
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cjej + 2 dB
2000
Iloœæ powietrza V [m3/h] ➞
3000
4000
5000
6000
7000
1) L = ca³kowity poziom mocy akustycznej L
W
WA = poziom mocy akustycznej wg A LPA = poziom g³oœnoœci wg A r= 4 m, 0°
Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ swobodnego ssania przy V max, bez klapy samozamykaj¹cej
WENTYLATORY ODDYMIAJ¥CE DACHOWE
TYP BVD
BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 737 18 58, fax: +48 737 18 59
e-mail: [email protected] www.bsh.pl
400/620°C – 120 MIN
029
Typ
BVD 400/30
800
1500 min-1
δ
700
= 1,2 kg/m3
t = 20°C
BVD 400/30-8
BVD 400/30-8/12
BVD 400/30-6
BVD 400/30-6/12
BVD 400/30-6/8
BVD 400/30-4
BVD 400/30-4/8
BVD 400/30-4/6
Waga.
ok.
IloϾ
obrotów
silnika
Moc
silnika
[kg]
[min -1]
[kW]
85
85
85
85
85
85
85
85
670
700/470
920
900/420
920/700
1410
1400/690
1430/960
0,37
0,22/,08
0,55
0,33/0,055
0,44/0,22
1,5
1,4/0,35
1,6/0,6
iloϾ powietrza (m3/h)
Pr¹d
znamioswobodne
swobodne
nowy przy zasysanie bez zasysanie z
400 Volt
klap¹
klapy
50 Hz
odcinaj¹c¹
odcinaj¹cej
[A]
1,45
1,0/0,7
1,6
1,15/0,33
1,45/0,95
3,5
3,3/1,35
3,9/1,8
4900
4900/3100
6250
6250/3100
6250/4900
9600
9600/4900
9600/6250
4600
4600/2900
6000
6000/2900
5950/4000
9150
9150/4600
9150/5950
600
Poziom ha³asu w pomieszczeniu (strona ssawna)
-4
Warunki brzegowe - A = 173,2 m2 Sabin, Powierzchnia pomiarowa S = 100 m2, Ls = 20 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, Wp³yw pomieszczenia K2 = 5,2 dB
500
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Obroty
[min-1]
470
670
920
1410
400
Lw [dB]
77
86
92
98
LWA [dB] LPA [dB]
64
49
75
61
83
69
90
76
63
3,1
4,4
5,0
7,3
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
5,6
8,5
20,8 23,9 20,7 24,3
4,3
7,4
18,0 20,2 22,2 18,7
4,5
6,7
10,7 18,6 21,7 18,4
8,8
2,7
10,4 18,0 20,3 21,4
8000
38,6
27,0
21,9
18,2
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 3 dB
1000 min-1
300
Sprê¿ dyspozycyjny Pt1 [Pa] ➞
-6
Poziom ha³asu ponad dachem (strona t³oczna)
Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Ls = 20,7 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, wspó³czynnik kierunkowy -3 dB
200
-1
750 min
-8
Obroty
[min-1]
w
poró
wa o lapy
Krzy ³ywu k j
p
e
prze cinaj¹c
od
100
500 min-1
-12
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Lw [dB]
470
670
920
1410
73
82
89
97
LwA [dB] LPA [dB]
68
78
85
93
43
52
60
68
63
6,9
9,1
10,9
13,4
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
6,4
4,4
16,5 13,1 11,2 12,9
6,6
4,9
14,4 10,6 13,7
8,5
7,1
4,5
9,6 10,1 14,6
9,5
12,0
3,5
8,6
9,5 13,5 12,8
8000
29,0
18,1
14,3
11,1
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 2 dB
1000
2000
3000
4000
Iloœæ powietrza V [m3/h] ➞
5000
6000
7000
8000
9000
1) L = ca³kowity poziom mocy akustycznej L
W
WA = poziom mocy akustycznej wg A LPA = poziom g³oœnoœci wg A r= 4 m, 0°
Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ swobodnego ssania przy V max, bez klapy samozamykaj¹cej
10000
Typ
BVD 500/30
1200
1500 min-1
1100
-4
1000
3
= 1,2 kg/m
t = 20°C
δ
900
BVD 500/30-8
BVD 500/30-8/12
BVD 500/30-6
BVD 500/30-6/12
BVD 500/30-6/8
BVD 500/30-4
BVD 500/30-4/8
BVD 500/30-4/6
Waga.
ok.
IloϾ
obrotów
silnika
Moc
silnika
[kg]
[min -1]
[kW]
148
148
148
148
148
148
160
158
690
710/470
910
910/450
940/710
1420
1400/700
1450/960
0,75
0,55/0,18
1,1
1,5/0,3
1,3/0,66
4,0
5,5/1,4
4,5/1,5
iloϾ powietrza (m3/h)
Pr¹d
znamioswobodne
swobodne
nowy przy zasysanie bez zasysanie z
400 Volt
klap¹
klapy
50 Hz
odcinaj¹c¹
odcinaj¹cej
[A]
2,2
2,5/1,18
3,15
3,8/1,35
3,3/2,3
9,0
11,4/4,3
9,5/3,8
8500
8500/5500
11500
11500/5500
11500/8500
17000
17000/8500
17000/11500
8200
8200/5300
10900
10900/5300
10900/8200
16000
16000/8200
16000/10900
Poziom ha³asu w pomieszczeniu (strona ssawna)
800
Warunki brzegowe - A = 173,2 m2 Sabin, Powierzchnia pomiarowa S = 100 m2, Ls = 20 dB,
Obroty
[min-1]
600
470
690
950
1420
1000 min-1
500
-6
Lw [dB]
81
88
93
104
LWA [dB] LPA [dB]
66
51
76
62
83
69
95
82
63
2,3
4,8
5,0
5,0
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
5,3
8,2
21,1 24,9 29,7 34,8
4,2
6,3
12,9 21,8 26,2 31,1
3,9
8,0
10,8 19,2 22,7 27,5
7,0
6,0
10,0 15,0 23,0 28,0
8000
40,0
36,3
32,6
33,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 3 dB
400
Sprê¿ dyspozycyjny Pt1 [Pa] ➞
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
BVD
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, Wp³yw pomieszczenia K2 = 5,2 dB
700
Poziom ha³asu ponad dachem (strona t³oczna)
Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Ls = 20,7 dB,
300
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, wspó³czynnik kierunkowy -3 dB
-1
750 min
Obroty
[min-1]
-8
200
w
poró
wa o lapy
Krzy ³ywu k j
p
e
prze cinaj¹c
od
500 min-1
100
-12
470
690
950
1420
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Lw [dB]
78
86
92
101
LwA [dB] LPA [dB]
69
78
87
97
45
54
62
73
63
6,8
10,5
10,7
8,0
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
4,9
3,7
14,8 13,8 19,6 23,8
5,6
3,2
11,3 12,4 17,8 21,9
5,6
5,5
7,3
9,9 14,4 18,3
8,0
6,0
10,0
9,0 15,0 18,0
8000
31,2
29,2
25,2
19,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 2 dB
2000
4000
6000
Iloœæ powietrza V [m3/h] ➞
8000
10000
12000
14000
16000
1) L = ca³kowity poziom mocy akustycznej L
W
WA = poziom mocy akustycznej wg A LPA = poziom g³oœnoœci wg A r= 4 m, 0°
Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ swobodnego ssania przy V max, bez klapy samozamykaj¹cej
WENTYLATORY ODDYMIAJ¥CE DACHOWE
TYP BVD
BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 737 18 58, fax: +48 737 18 59
e-mail: [email protected] www.bsh.pl
400/620°C – 120 MIN
BVD 630/25
1600
030
Typ
Waga.
ok.
IloϾ
obrotów
silnika
Moc
silnika
[kg]
[min -1]
[kW]
220
220
220
220
220
240
245
240
705
720/450
945
950/470
950/720
1460
1460/970
1440/720
1,5
1,1/0,37
3,0
2,6/0,5
3,3/1,5
9,2
12/3,5
11/3,0
1500 min-1
1400
-4
= 1,2 kg/m3
t = 20°C
δ
1200
BVD 630/25-8
BVD 630/25-8/12
BVD 630/25-6
BVD 630/25-6/12
BVD 630/25-6/8
BVD 630/25-4
BVD 630/25-4/6
BVD 630/25-4/8
iloϾ powietrza (m3/h)
Pr¹d
znamioswobodne
swobodne
nowy przy zasysanie bez zasysanie z
400 Volt
klap¹
klapy
50 Hz
odcinaj¹c¹
odcinaj¹cej
[A]
5,15
4,0/2,0
7,4
7,1/2,8
9,3/4,4
20
24/9,5
24/9,5
15700
15700/10000
20800
20800/10000
20800/15700
31500
31500/20800
31500/13700
14800
14800/9600
19700
19700/9600
19700/14800
29600
29600/19700
29600/14800
Poziom ha³asu w pomieszczeniu (strona ssawna)
Warunki brzegowe - A = 173,2 m2 Sabin, Powierzchnia pomiarowa S = 100 m2, Ls = 20 dB,
1000
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, Wp³yw pomieszczenia K2 = 5,2 dB
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Obroty
[min-1]
800
450
705
945
1460
1000 min-1
600
Lw [dB]
84
91
96
107
LWA [dB] LPA [dB]
71
57
81
68
86
73
99
86
63
2,5
2,5
6,5
7,0
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
6,4
7,9
18,7 22,0 26,7 31,8
6,2
8,1
10,7 17,7 21,8 26,7
2,7
9,4
11,0 17,1 20,2 24,9
2,0
9,0
12,0 14,0 17,0 21,0
8000
37,0
31,8
30,0
26,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 3 dB
-6
Sprê¿ dyspozycyjny Pt1 [Pa] ➞
Poziom ha³asu ponad dachem (strona t³oczna)
Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Ls = 20,7 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, wspó³czynnik kierunkowy -3 dB
400
750 min-1
-8
w
poró
wa o lapy
Krzy ³ywu k j
p
e
prze cinaj¹c
od
200
-1
500 min
Obroty
[min-1]
-12
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Lw [dB]
450
705
945
1460
83
90
95
107
LwA [dB] LPA [dB]
75
85
91
102
51
60
66
77
63
7,1
6,5
11,9
16,0
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
4,5
6,6
10,8 12,1 16,9 22,8
5,9
8,8
5,4
9,9 13,9 19,6
4,8 10,2
5,1
9,5 12,3 17,9
7,0
6,0
7,0
8,0 12,0 15,0
8000
30,1
26,9
25,0
16,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 2 dB
5000
10000
Iloœæ powietrza V [m3/h] ➞
15000
20000
25000
30000
1) L = ca³kowity poziom mocy akustycznej L
W
WA = poziom mocy akustycznej wg A LPA = poziom g³oœnoœci wg A r= 4 m, 0°
Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ swobodnego ssania przy V max, bez klapy samozamykaj¹cej
Typ
BVD 630/30
2000
1500 min-1
Waga.
ok.
IloϾ
obrotów
silnika
Moc
silnika
[kg]
[min -1]
[kW]
240
240
240
240
240
320
325
330
710
720/470
945
970/720
980/475
1460
1460/980
1460/710
2,2
2,4/0,8
5,5
4,8/2,4
6,3/1,5
18,5
18/6,0
20/5,5
iloϾ powietrza (m3/h)
Pr¹d
znamioswobodne
swobodne
nowy przy zasysanie bez zasysanie z
400 Volt
klap¹
klapy
50 Hz
odcinaj¹c¹
odcinaj¹cej
[A]
1800
-4
δ
1600
= 1,2 kg/m3
t = 20°C
BVD 630/30-8
BVD 630/30-8/12
BVD 630/30-6
BVD 630/30-6/8
BVD 630/30-6/12
BVD 630/30-4
BVD 630/30-4/6
BVD 630/30-4/8
5,4
6,8/3,6
12,3
11,4/6,7
16,6/6,1
38
36/14
39/16,2
18300
18300/11800
24800
24800/18300
24800/11800
38000
38000/24800
38000/18300
17400
17400/11000
23200
23200/17400
23200/11100
36000
36000/23200
36000/17400
1400
Poziom ha³asu w pomieszczeniu (strona ssawna)
Warunki brzegowe - A = 173,2 m2 Sabin, Powierzchnia pomiarowa S = 100 m2, Ls = 20 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, Wp³yw pomieszczenia K2 = 5,2 dB
1200
Obroty
[min-1]
1000
800
470
710
945
1460
1000 min-1
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Lw [dB]
87
96
101
111
LWA [dB] LPA [dB]
73
59
86
72
90
76
104
91
63
3,4
5,4
9,6
6,0
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
5,2
8,3
21,1 23,6 28,1 33,1
4,2
6,5
11,2 19,8 23,4 28,2
1,3
9,8
14,1 18,5 24,6 29,0
7,0
3,0
10,0 13,0 17,0 21,0
8000
38,3
33,3
23,0
26,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamkaj¹cej + 3 dB
-6
Poziom ha³asu ponad dachem (strona t³oczna)
Sprê¿ dyspozycyjny Pt1 [Pa] ➞
600
Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Ls = 20,7 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, wspó³czynnik kierunkowy -3 dB
750 min-1
-8
400
200
Obroty
[min-1]
w
poró
wa o lapy
Krzy ³ywu k j
p
e
prze cinaj¹c
od
-1
500 min
470
710
945
1460
-12
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Lw [dB]
86
95
100
110
LwA [dB] LPA [dB]
77
89
94
105
53
65
69
82
63
6,9
10,4
14,5
15,0
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
3,9
7,0
13,0 13,7 18,3 24,1
5,1
7,0
5,6 11,7 15,2 20,8
2,7
9,4
7,7
9,2 16,2 21,5
2,0
8,0
10,0 14,0 16,0 18,0
8000
31,4
28,0
28,6
26,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 2 dB
5000
10000
15000
Iloœæ powietrza V [m3/h] ➞
20000
25000
30000
35000
1) L = ca³kowity poziom mocy akustycznej L
W
WA = poziom mocy akustycznej wg A LPA = poziom g³oœnoœci wg A r= 4 m, 0°
Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ swobodnego ssania przy V max, bez klapy samozamykaj¹cej
WENTYLATORY ODDYMIAJ¥CE DACHOWE
TYP BVD
BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 737 18 58, fax: +48 737 18 59
e-mail: [email protected] www.bsh.pl
400/620°C – 120 MIN
BVD 710/30
2000
031
Typ
Waga.
ok.
IloϾ
obrotów
silnika
Moc
silnika
[kg]
[min -1]
[kW]
270
270
355
270
350
350
360
710
945
980/720
980/475
1460
1480/980
1460/710
2,2
5,5
7,0/3,5
6,3/1,5
18,5
20/7,0
20/5,5
iloϾ powietrza (m3/h)
Pr¹d
znamioswobodne
swobodne
nowy przy zasysanie bez zasysanie z
400 Volt
klap¹
klapy
50 Hz
odcinaj¹c¹
odcinaj¹cej
[A]
1500 min-1
1800
-4
δ
1600
= 1,2 kg/m3
t = 20°C
BVD 710/30-8
BVD 710/30-6
BVD 710/30-6/8
BVD 710/30-6/12
BVD 710/30-4
BVD 710/30-4/6
BVD 710/30-4/8
5,4
12,7
15,5/9,4
16,6/6,1
38
41/16,2
39/16,2
24000
32000
32000/24000
32000/16000
47000
47000/32000
47000/24000
23000
30500
30500/23000
30500/15000
46000
46000/30500
46000/23000
1400
Poziom ha³asu w pomieszczeniu (strona ssawna)
Warunki brzegowe - A = 173,2 m2 Sabin, Powierzchnia pomiarowa S = 100 m2, Ls = 20 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, Wp³yw pomieszczenia K2 = 5,2 dB
1200
Obroty
[min-1]
1000
800
475
710
945
1460
1000 min-1
LWA [dB] LPA [dB]
77
64
87
74
95
82
100
87
63
1,6
8,0
9,3
14,0
8000
33,0
28,9
26,8
26,0
Poziom ha³asu ponad dachem (strona t³oczna)
600
Sprê¿ dyspozycyjny Pt1 [Pa] ➞
Lw [dB]
89
97
102
109
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
8,2
8,7
13,9 18,4 22,8 27,8
3,0
6,0
13,0 15,5 19,0 23,8
3,8
4,2
13,8 15,0 17,3 21,8
15,0
1,0
16,0 19,0 18,0 21,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 3 dB
-6
Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Ls = 20,7 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, wspó³czynnik kierunkowy -3 dB
-1
750 min
-8
400
200
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Obroty
[min-1]
w
poró
wa o lapy
Krzy ³ywu k j
p
e
prze cinaj¹c
od
500 min-1
-12
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Lw [dB]
475
710
945
1460
89
96
102
108
LwA [dB] LPA [dB]
83
92
98
104
58
67
73
79
63
4,8
12,7
15,5
15,0
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
8,3
9,0
7,2 11,6 14,7 21,1
5,7
6,6
6,4
9,0 11,1 17,2
5,5
5,1
8,3 10,0 10,9 16,7
6,0
1,0
9,0 12,0 11,0 15,0
8000
28,1
24,2
23,6
21,0
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 2 dB
10000
20000
30000
40000
Iloœæ powietrza V [m3/h] ➞
1) L = ca³kowity poziom mocy akustycznej L
W
WA = poziom mocy akustycznej wg A LPA = poziom g³oœnoœci wg A r= 4 m, 0°
Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ swobodnego ssania przy V max, bez klapy samozamykaj¹cej
BVD 710/30 XL
Typ
2000
1500 min-1
1800
δ
-4
= 1,2 kg/m3
t = 20°C
1600
BVD 710/30 XL-4
BVD 710/30 XL-4/6
BVD 710/30 XL-4/12
BVD 710/30 XL-6
BVD 710/30 XL-6/12
BVD 630/40 XL-4
Waga.
ok.
IloϾ
obrotów
silnika
Moc
silnika
[kg]
[min -1]
[kW]
375
375
375
360
360
405
1470
1470/970
1470/725
965
975/475
1480
22
25/9,0
24/6,0
7,5
7,5/1,85
30
iloϾ powietrza (m3/h)
Pr¹d
znamioswobodne
swobodne
nowy przy zasysanie bez zasysanie z
400 Volt
klap¹
klapy
50 Hz
odcinaj¹c¹
odcinaj¹cej
[A]
43
47/18,5
46/14,5
15,7
19/6,7
52
51500
51500/33500
51500/24000
33500
33500/16300
54500
50000
50000/32000
50000/23000
32000
32000/15500
48500
Charakterystyka na
zapytanie
1400
Poziom ha³asu w pomieszczeniu (strona ssawna)
Warunki brzegowe - A = 173,2 m2 Sabin, Powierzchnia pomiarowa S = 100 m2, Ls = 20 dB,
Obroty
[min-1]
1000
1000 min-1
800
-6
Lw [dB]
LWA [dB] LPA [dB]
63
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
8000
710
103
93
78
5
3
13
14
15
18
23
28
945
107
99
82
4
4
11
14
13
14
19
24
1460
116
110
91
5
9
6
13
13
12
15
20
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 3 dB
Poziom ha³asu ponad dachem (strona t³oczna)
600
Sprê¿ dyspozycyjny Pt1 [Pa] ➞
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
BVD
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, Wp³yw pomieszczenia K2 = 5,2 dB
1200
Warunki brzegowe: pole swobodne, powierzchnia pomiarowa S = 117 m2, Ls = 20,7 dB,
Wp³yw ha³asów “obcych” K1 = 0 dB, wspó³czynnik kierunkowy -3 dB
-8
400
Obroty
[min-1]
w
poró
wa o lapy
Krzy ³ywu k j
p
e
prze cinaj¹c
od
200
-12
Poziom ha³asu 1)
przy V max.
Lw [dB]
LwA [dB] LPA [dB]
63
Wzglêdny poziom mocy akustycznej
Lw rel. = Lw РwartoϾ z tabeli
czêstotliwoœæ [Hz]
125
250
500 1000 2000 4000
8000
710
100
92,4
71
6,9
2,5
10,1
11,4
11,9
15,2
20
945
105
99
76
7,2
3,1
9,6
12,1
10,9
12,7
17
25,1
22
1460
113
110
84
72
9
3
10
10
9
12
17
Wp³yw samoczynnej klapy zamykaj¹cej + 2 dB
10000
20000
Iloœæ powietrza V [m3/h] ➞
30000
40000
50000
1) L = ca³kowity poziom mocy akustycznej L
W
WA = poziom mocy akustycznej wg A LPA = poziom g³oœnoœci wg A r= 4 m, 0°
Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ swobodnego ssania przy V max, bez klapy samozamykaj¹cej
032
L.p.
IloϾ
szt.
Cena
jednostkowa
Opis techniczny urz¹dzeñ
Wentylator oddymiaj¹cy dachowy typ BVD
lub
Do oddymiania i wentylacji:
dla max. 400OC -120 min
max. 620OC -120 min.
Sprawdzony wg normy EN 12101 -czêœæ 3
Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0794-01.
Wywiew pionowy, napêd bezpoœredni za pomoc¹ silnika
IEC na pr¹d trójfazowy. Silnik typu V1, klasa izolacji ISO H, rodzaj zabezpieczenia - IP 54. Silnik umieszczony poza
strumieniem gazów, ch³odzony powietrzem zewnêtrznym,
pod³¹czony do zewnêtrznej skrzynki z zaciskami
lub do wy³¹cznika serwisowego (na ¿yczenie).
P³yta podstawy ze stali ocynkowanej Sendzimira
z g³êboko t³oczon¹ dysz¹ wlotu powietrza, œruby
do bezpoœredniego pod³¹czenia elementów wyposa¿enia
dodatkowego.
Obudowa z aluminium odpornego na korozjê.
Wirnik promieniowy, jednostronnie ss¹cy, stalowy,
wywa¿ony dynamicznie zgodnie z norm¹ DIN ISO 1940,
stopieñ wywa¿enia G 6,3 z proszkow¹ pow³ok¹ ochronn¹
epoksydowo-poliestrow¹, kolor: RAL 7030.
Silnik klatkowy pr¹du trójfazowego
lub
•
•
lub
•
jednobiegowy
wielobiegowy z uzwojeniem w uk³adzie Dahlandera
z prze³¹czalnymi biegunami
wielobiegunowy z oddzielnymi uzwojeniami
ze skrzynka z zaciskami.
Dane techniczne:
iloϾ powietrza
temperatura doboru
temperatura max / czas pracy
sprê¿ dyspozycyjny
m3/h
20 OC
O
C/min
Pa
obroty silnika
moc silnika
uzwojenie silnika
pobór pr¹du
napiêcie pracy
czêstotliwoœæ
poziom ha³asu LpA
min -1
kW
Volt
A
Volt
Hz
dB
ponad dachem, r =4 m.
waga
kg
Produkt:
TLT -Lufttechnik
System Babckock -BSH
Typ:
BVD
Suma
Cena
ca³kowita
033
IloϾ
szt.
Cena
jednostkowa
Opis techniczny urz¹dzeñ
Cena
ca³kowita
Wyposa¿enie dodatkowe:
• Pow³oka ochronna :
Urz¹dzenia mog¹ zostaæ dodatkowo pokryte pow³ok¹
malowan¹ metod¹ proszkow¹ z epoksydu i poliestru
(standard: kolor RAL 7030)
• Siatka ochronna na wlocie przy zasysaniu swobodnym
• Siatka ochronna po stronie wywiewu powietrza
• Samoczynna klapa odcinaj¹ca dla swobodnego
zasysania z dysz¹ i ko³nierzem
lub
• Samoczynna klapa odcinaj¹ca do pod³¹czenia
kana³u, z dwoma ko³nierzami
lub
• Klapa odcinaj¹ca z napêdem ze sprê¿yn¹ powrotn¹
dla swobodnego zasysania, z dysz¹ i ko³nierzem
lub
• Klapa odcinaj¹ca z napêdem ze sprê¿yn¹ powrotn¹
do pod³¹czenia do kana³u, z dwoma ko³nierzami
• Króciec elastyczny z tworzywa odpornego
na temperaturê, z dwoma ko³nierzami
• Przeciwko³nierz
• Cokó³ stalowy na dachy p³askie z ocynkowanej stali
Sendzimira, z izolacj¹ wewnêtrzn¹
— na dachy p³askie
— na dachy spadziste, nachylenie ..... O.
lub
• Cokó³ stalowy na dachy p³askie z ocynkowanej stali
Sendzimira, z podwójnym p³aszczem
— na dachy p³askie
— na dachy spadziste, nachylenie ..... O.
• Obudowa SDV t³umi¹ca ha³as z pionowym wylotem
powietrza.
Oddzielne doprowadzenie powietrza ch³odz¹cego silnik.
P³aszcz zewnêtrzny z ocynkowanej blachy stalowej
Sendzimira, p³aszcz wewnêtrzny i rdzeñ z ocynkowanej,
blachy perforowanej Sendzimira.
Materia³ absorpcyjny niepalny.
Obudowa t³umi¹ca ha³as mocowana œrubami do p³yty
podstawy wentylatora.
Wyg³uszenie ha³asu: L pA 11 dB
Waga: ok. ............ kg
• Cokó³ SDS t³umi¹cy ha³as od strony wlotu do wentylatora.
Obudowa z ko³nierzem z ocynkowanej blachy stalowej
Sendzimira, izolacja coko³u i kulisy t³umi¹ce z niepalnego materia³u absorpcyjnego.
Waga: ok. ............ kg
• Dodatkowa os³ona powierzchni:
— Obudowa t³umi¹ca ha³as
— Cokó³ t³umi¹cy ha³as
Suma
BVD
L.p.
BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel.:+48 22 737 18 58
fax:+48 22 737 18 59
e-mail: [email protected]
www.bsh.pl

Podobne dokumenty