2012.01.31.Termowentylatory Alaska FH 2000

Komentarze

Transkrypt

2012.01.31.Termowentylatory Alaska FH 2000
Termowentylatory Alaska FH 2000
23.01.2012
real,- Sp. z o.o. i Spółka sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Ŝe termowentylatory Alaska FH 2000 mogą stwarzać zagroŜenie dla uŜytkowników.
Przedsiębiorca poinformował, Ŝe podczas pracy termowentylatorów Alaska FH 2000 w tzw.
warunkach niestandardowych (np. po nakryciu wentylatora), moŜe dojść do odkształcenia się kratki
wylotowej. W ekstremalnych warunkach uŜytkowania usterka ta moŜe mieć negatywny wpływ na
bezpieczeństwo, ze względu na moŜliwy dostęp do części czynnych.
Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 758 sztuk termowentylatorów Alaska FH
2000.
Klienci. którzy zakupili przedmiotowy termowentylator są proszeni o zwrot urządzenia do Działu
Obsługi Klienta najbliŜszego hipermarketu real,- (gdzie zwracający otrzyma zwrot równowartości
ceny zakupu).
Informacja o wycofaniu termowentylatora Alaska FH 2000 i prośba o zwrot tego urządzenia do
Działu Obsługi Klienta najbliŜszego hipermarketu real,- (gdzie zwracający otrzyma zwrot
równowartości ceny zakupu) została umieszczona w widocznym miejscu we wszystkich
hipermarketach real,- oraz na stronie internetowej http://www.real.pl/aktualnosci/noweaktualnosci/wazny-komunikat-dotyczacy-wycofania-produktu-518/.
Informacji związanych z kampanią serwisową udziela real,- Sp. z o.o. i Spółka sp.k (adres: Al.
Krakowska 61, 02-183 Warszawa; tel.: (22 50 00 000; www.real.pl).