Budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowniczą w

Transkrypt

Budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowniczą w
Przedmiar robót dla:
„Budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką sterowniczą
w Paniowicach działka nr 101”
Lp.
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Opis i wyliczenia
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychtrasa linii w terenie równinnym
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie
kat. III-IV
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechaniczne w
gruncie kat. III-IV
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości 0,4m
Układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych
ręcznie
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 110mm
Układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych
Układanie kabli przez wciąganie do rur osłonowych
mocowanych na słupach betonowych
Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100kg
Montaż wysięgników rurowych 2m/st na słupie
Montaż wysięgników rurowych 2m/st na słupie
betonowym
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych –
wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy
wysokości latarń do 10m
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – na liniach
napowietrznych
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej
nn - bezpiecznik
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej
nn – konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 25mm2
linii napowietrznej nn
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
typu NOVUM OUHe-100W
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w
gruncie kat. III, montaż ograniczników przepięć na linii nN
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju
żył do 120mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych
Urządzenie rozdzielcze (zestawy wyposażone zgodnie z
projektem) na fundamencie prefabrykowanym
Badanie linii kablowej NN- kabel 4-żyłowy
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej- obwód 3fazowy (pomiar pierwszy)
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)
j.m
km
Ilość
Kwota netto
0,550
m3
200,000
m3
200,00
m
1100,000
m
500,000
m
m
70,000
70,000
m
6,000
m
szt.
14,000
12,000
szt.
szt.
12,000
4,000
kpl. przew.
12,000
m przew.
4,000
szt.
4,000
szt.
4,000
km/1przew
0,140
szt.
16,000
m
78,000
m2
szt.
1100,000
25,000
szt.
1,000
odc.
pomiar
12,000
2,000
szt.
2,000
szt.
13,000
Razem netto
VAT
Razem brutto