POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis i wyliczenia j.m.

Transkrypt

POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis i wyliczenia j.m.
POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Opis i wyliczenia
j.m.
1 Linia kablowa nn
1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - szerokość
d.1 dna wykopu 0,6m - dla kabli podwójnych ułożonych we wspólnym
wykopie od agreagtu do stacji 13*0.8*0.4
2
d.1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
3 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel
d.1 YKY1x240mm2 na trasie od agregatu do stacji
15*8*2
3
m
m
m
4 Układanie kabli YKY 1x240mm2 wewnątrz stacji transformatorowej: od transd.1 formatora na zewnątrz stacji i z rozdzielnicy na zewnątrz stacji, wewnątrz
m
kontenera 10*8*2
5 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego
d.1 o przekroju do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych 8*4*2
6
d.1 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
Poszcz.
4,16
RAZEM
26.000
4.160
RAZEM
240.000
26.000
RAZEM
160.000
240.000
64.000
szt.
m
3
RAZEM
3.120
RAZEM
2 Przełożenie kabla nn na odcinku A-B
7 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - szerokość dna
d.2 wykopu 0,4 - wykopanie kabli istniejących
7*0.8*0.4
8 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - szerokość dna
d.2 wykopu 0,4 - wykop pod nową trasę kabli istniejących
8*0.8*0.4
9
d.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
11
d.2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
2.240
m
RAZEM
2.560
2.240
3
RAZEM
16.000
2.560
RAZEM
14.000
16.000
RAZEM
3.600
14.000
m
m
m
3
RAZEM
m
14
d.4 Demontaż przełącznika PZK
m
szt.
15
d.4 Montaż rozłącznika SIRCO 630A w obudowie
szt.
/t 1
16
d.4 Montaż przełącznika SIRCOVER AC
szt.
17
d.4 Dostosowanie mostu szynowego do montażu
ł
szt.
ik 1
-1PRZEDMIAR
3.600
30.000
RAZEM
4 Remont rozdzielnicy nn w stacji
13 Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w
d.4 budynkachi budowlach 5*5
3.120
3
IV 15*0 6*0 4
3 Uziemienie
12
d.3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu
64.000
m
8*2
10
d.2 Układanie kabli nn z demontażu po nowej trasie na odcinku A-B
Razem
30.000
25.000
RAZEM
1.000
25.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
Lp.
Opis i wyliczenia
18
d.4 Dostosowanie maskownicy rozdzielnicy nn w polu wyłącznika głównego 1
j.m.
szt.
t
19
d.4
Montaż na gotowym fundamencie nowego zespołu spalinowo kpl.
elektrycznego. Podłączenie kabli i przewodów pod zaciski i bolce w
tablicy agregatu prądotwórczego oraz w RG nn Stacji Transforma- torowej
wraz z uruchomieniem agregatu na biegu jałowym oraz pod obciążeniem
wraz ze sprawdzeniem jego działania zgodnie z Dokumentacją
Techniczno - eksploatacyjną urządzenia. Wykonanie kompletu pomiarów
elektrycznych.
5 Fundament
20
d.5 Demontaż zespołu spalinowo-elektrycznego WOLA
szt.
1
t
21
d.5 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
m
3
3
4 85*2 8*0 6
22 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - część
d.5 podziemna
4.85*2.8*0.3
m
3
3
23 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
3
d.5 gr..kat..IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km m
4.24*7.86*0.3
3
24 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
d.5 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.24*7.86
25
d.5 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm
m
2
2
m
2
2
26 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
d.5 Krotność = 2
4.24*7.86
m
2
2
27
d.5 Podbudowy betonowe gr.7 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
m
2
2
28 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty
d.5 żebrowane o śr. 10 mm 0.139
t
t
29 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty
d.5 żebrowane o śr. 12 mm 0.071
30 Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad
d.5 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.24*6.86
31 Fundamenty pod maszyny - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości podłoża d.5 z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 4.4 3.24*6.86
t
m
2
2
m
Poszcz.
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
8.148
1.000
RAZEM
4.074
8.148
RAZEM
9.998
4.074
RAZEM
33.326
9.998
RAZEM
33.326
33.326
RAZEM
33.326
33.326
RAZEM
25.346
33.326
RAZEM
0.139
25.346
RAZEM
0.071
0.139
RAZEM
22.226
0.071
RAZEM
22.226
22.226
2
RAZEM
-2-
Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 6540 Użytkownik: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Razem
22.226