tutaj

Transkrypt

tutaj
Ofertaprzygotowanadnia:20.07.2016(12:38)
WojciechDroździelemail:[email protected]:722262349
ZAKUP
podsumowanienajlepszychofert
Waluta:PLN,Kwota:400000,Wartośćnieruchomości:500000,LTV:80,00%,Okreskredytowania:360mies.,Rodzajrat:Równe,Rynek:W tórny
Oferta1
Oferta2
Oferta3
1738,63zł
0,00%
1751,82zł
0,00%
1695,06zł
5,00%
Marża
1,50%
1,61%
1,35%
Stopaprocentowa
1,74%
1,69%
1,69%
3,24%
3,30%
3,04%
Kontozokreślonymiwpływami,kartą
debetowąiminimum5transakcjami.
Ubezpieczenieodutratypracyina
życie
Ubezpieczenienieruchomości
oferowaneprzezbank(Uwagaobniża
marżęo0,1%!)
Wariant1(składkapłatnaco12M)
Wycenarealizowanaprzezbank
Konto
Deklarowanewpływynakontood15
000PLN(włącznie)
Ubezpieczenienażycie
Ubezpieczenieodutratypracy
Kartakredytowa
Ubezpieczenienieruchomości
oferowaneprzezbank
Wycenarealizowanaprzezbank
Kontozkartądebetowąiokreślonymi
wpływami
Kartakredytowa
Polisaubezpieczeniowa
nieruchomościdostarczonaprzez
klienta
Wycenarealizowanaprzezbank
Brak
Brak
Brak
0,00zł
0,00zł
20000,00zł
0,00%
0,00%
5,00%
203,46zł
204,25zł
282,08zł
Miesięcznie,zwiększaratę
Miesięcznie,podwyższaratę
Miesięcznie,zwiększaratę
0,00zł
0,00zł
0,00zł
Niejestwymagane
Miesięcznie,podwyższaratę
Niejestwymagane
Podstawoweparametry:
Rata(bezkosztów
dodatkowych)
Prowizja
Oprocentowanie
Produktydodatkowe
(wymagane):
Lista:
Produktydodatkowe
(wybrane):
Lista:
Kosztyiubezpieczenia:
Prowizjazaudzieleniekredytu:
Wartośćw%:
.
Ubezpieczeniedoczasuwpisu
hipoteki:
Częstotliwośćopłacania:
.
Ubezpieczenieniskiegowkładu
własnego:
Częstotliwośćopłacania:
.
Ubezpieczenienażycie:
Częstotliwośćopłacania:
0,00zł
240,00zł
0,00zł
Miesięcznie,zwiększaratę
(płatnełączniezubezpieczeniemod
utratypracy)
Miesięcznie,zwiększaratę
Niejestwymagane
.
Ubezpieczenieodutratypracy:
Częstotliwośćopłacania:
224,45zł
13000,00zł
0,00zł
Miesięcznie,zwiększaratę
Jednorazowoza48M
Niejestwymagane
.
Ubezpieczenienieruchomości:
Częstotliwośćopłacania:
Wymagalność:
450,00zł
320,00zł
400,00zł
Jednorazowoco12M
Jednorazowoco12M
Jednorazowoco12M
Wymagane,płatnepoakcie
notarialnym
(Ubezpieczenieoferowaneprzez
bank)
Wymagane,płatnepoakcie
notarialnym
(Ubezpieczenieoferowaneprzez
bank)
Wymagane,płatnepoakcie
notarialnym
(Polisaklienta)
.
Ubezpieczeniadodatkowe:
Nazwa:
Częstotliwośćopłacania:
0,00zł
0,00zł
0,00zł
Niejestwymagane
Niejestwymagane
Niejestwymagane
-
-
-
.
Strona1z3
Oferta1
Oferta2
Oferta3
270,60zł
400,00zł
200,00zł
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo
Wymagana
Wymagana
Wymagana
2166,53zł
2196,07zł
1977,14zł
1963,08zł
1991,82zł
1695,06zł
1738,63zł
1751,82zł
1695,06zł
224,45zł
240,00zł
0,00zł
320479,03zł
303980,35zł
242420,73zł
225907,05zł
230655,51zł
210220,73zł
720,60zł
13720,00zł
20600,00zł
93851,38zł
59604,84zł
11600,00zł
Brak
Brak
Brak
Sumaponiesionych
kosztów:
-
-
-
Kosztzapłaconychodsetek:
-
-
-
Kosztyponiesioneprzy
uruchomieniu:
-
-
-
Wycena:
Częstotliwośćopłacania:
Wymagalność:
.
Podsumowanie:
Rataprzejściowa
(pouwzględnieniukosztów
miesięcznychorazubezpieczeniado
czasuwpisuhipoteki):
Ratadocelowa
(pouwzględnieniukosztów
miesięcznych,powpisiehipoteki):
Rata(bezkosztówdodatkowych)
Sumakosztówdoponoszenia
miesięcznie(zwiększającychratę):
Całkowitykosztkredytu:
Sumaodsetek:
Sumakosztówpłatnychprzy
uruchomieniu:
Sumapozostałychkosztów(np:ub
niskiegowkładu,ubpłatne
miesięcznie):
Kosztkredytu(na
wybranymiesiąc)
Wybierzmiesiącdoobliczeń:
Obliczeniadla:
Pozostałekoszty:
-
-
-
Kapitałpozostałydo
spłaty:
-
-
-
KontoosobistewPlanieAktywnym
wrazzkartądebetowąoraz
miesięcznymiwpływamiwkwocie
minimum2.000zł.
Dodatkowywarunektowykonywanie
miesięcznieconajmniejpięciu
transakcjinakoncie,októrymmowa
powyżej,rozumianychjako:przelew
środkówpieniężnych,polecenie
zapłaty,zleceniestałe,transakcja
bezgotówkowakartąpłatniczą
debetowąwydanądokonta(z
wyłączeniemtransakcjimiędzy
własnymirachunkamiKredytobiorcy
oraztransakcjinarachunki
prowadzonenarzeczkonsumenta
służącedoprzeprowadzania
transakcjipłatniczych,wtym
rachunkibankoweirachunkiczłonka
spółdzielczejkasy
oszczędnościowo-rozliczeniowej),
PakietubezpieczeńCardif
(ubepzieczenieodutratypracyina
życie)
UbezpieczenienieruchomościwPZU
KontoAurum/KontoPlatinumII
Deklarowanewpływynakontood15
000PLN(włącznie)
Ubezpieczenieodutratypracyz
grupyII(na4lata)
Ubezpieczenienażycieoferowane
przezBank
Kartakredytowa
KlientGradeA+/A
KontoMaksymalnewrazz
indywidualnieokreślonymiwpływami
Kartadebetowa-bankwymaga
dokonywaniaconajmniej2
transakcjibezgotówkowych
miesięcznie
Kartakredytowa-bankwymaga
dokonywaniatransakcjinałączna
kwotęconajmniej500złwkażdym
okresierozliczeniowymkarty
Dodatkoweinformacje
dotycząceproduktów
bankowych(wymaganych
iwybranych):
Opis:
Orientacyjneczasy
procesowaniawniosków:
Weryfikacjawniosku:
2dni
3dni
3dni
Wydaniedecyzjikredytowej:
2dni
12-15dni
6-10dni
2dni
0dni
1-2dni
1-2dni
1-5dni
2-5dni
Sporządzenieumowykredytowej:
Uruchomieniekredytu:
Strona2z3
Łącznyczasprocesowania:
Oferta1
Oferta2
Oferta3
7-8dni
16-23dni
12-20dni
Opłatapobieranaprzezpierwsze5lat
odmomentuwypłatykredytu.
Opłatapobieranaprzezpierwsze3
lataodmomentuwypłatykredytu.
Potymokresienadpłatajest
bezpłatna.
Potymokresienadpłatajest
bezpłatna.
Opłatapobieranaprzezpierwsze5lat
odmomentuwypłatykredytujedynie
wsytuacji,gdysumanadpłat
przekroczy50%kredytu.
Częściowaspłatakredytu:
Warunki:
Nadpłatydopoziomu50%
początkowegokapitałubezopłat.
Potymokresienadpłatajest
bezpłatna.
Opłata:
2.0%odnadpłacanejkwoty,nie
mniejniż100zł
1.50%odnadpłacanejkwoty
0%dlanadpłatdo50%kwoty
kredytu,poprzekroczeniutegoprogu
2.00%odkwotyudzielonegokredytu.
Opłatapobieranaprzezpierwsze5lat
odmomentuwypłatykredytu.
Opłatapobieranaprzezcałyokres
kredytowania.
Opłatapobieranaprzezpierwsze5lat
odmomentuwypłatykredytu.
Całkowitaspłatakredytu:
Warunki:
Potymokresiespłatajestbezpłatna.
Opłata:
2.00%odnadpłacanejkwoty,nie
mniejniż100zł
Potymokresienadpłatajest
bezpłatna.
2.00%odnadpłacanejkwoty,nie
mniejniż200zł
2.00%odkwotyudzielonegokredytu
Prezentowanewyliczeniasłuż ąwyłączniecelominformacyjnyminiepowinnybyćtraktowanejakooferta,rekomendacja,zaproszeniedozawarciaumowykredytuaniusługadoradztwa.Przedstawionawysokoś ćraty
kredytumacharakterwyłącznieprzykładowyiuzależ nionajestodofertyidecyzjikredytowejdanegobankuorazodnastępującychczynników:okresukredytowania,marż ybanku,stopyprocentowejiskorzystaniaz
ofertydodatkowejwpostaci:kartykredytowej,kontabankowego,produktuinwestycyjnegolububezpieczeniowego.
KtoryKredyt.pluprzejmieinformuje,ż eostatecznykształtofertykredytowejjestwyłącznądecyzjąbanku,opartąnaanalizieindywidualnejsytuacjiKlienta,dlategoteż zaproponowaneKlientowiwartoś ćkredytuoraz
wysokoś ćratymogąsięróż nićodobliczeńdokonanychprzezdoradcę.Woceniezdolnoś cikredytowejbankbierzepoduwagęm.in.dochódwnioskodawcyistanspłatyjegodotychczasowychzobowiązań.
NiniejszymateriałniestanowiofertywrozumieniuKodeksucywilnegoimacharakterwyłącznieinformacyjny.
Strona3z3